Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για απόφαση οικονομικής επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης. Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης, Κώνων, Διαγραμμίσεων και Στηθαίων Οδών Δήμου Νέας Προποντίδας της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,19 Ευρώ. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ / ). Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2014 και στον Κ.Α με τίτλο προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης προβλέπεται πίστωση ύψους ,54. ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως θα αναληφθεί με την παρούσα απόφαση και το υπόλοιπο ποσό ήτοι ,65 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2015, στον οποίο θα γίνει και η ψήφιση του ποσού. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΆ Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια: 1. πινακίδων σήμανσης οδών, στύλων και κώνων σήμανσης, 2. διαγράμμισης οδοστρώματος και διαγράμμισης διαβάσεων πεζών, 3. στηθαίων ασφαλείας, του Δήμου Νέας Προποντίδας. Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες των υπό προμήθεια υλικών αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού και το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Όσον αφορά τις θέσεις των υπό προμήθεια υλικών (τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης οδών, κώνων και στηθαίων ασφαλείας και διαγραμμίσεις), αυτές ορίζονται αφενός από το τμήμα τροχαίας Ν. Μουδανιών και αφετέρου βάσει των αναγκών που προέκυψαν από τη χρήση των δρόμων. Α/ Α 2. ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ ΣΉΜΑΝΣΗΣ ΟΔΏΝ - ΣΤΎΛΟΙ - ΚΏΝΟΙ ΣΉΜΑΝΣΗΣ Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται ο κωδικός και η περιγραφή των πινακίδων που ζητούνται από την προμήθεια. Πίνακας 1: Πινακίδες σήμανσης οδών Κωδικός πινακίδας 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου Περιγραφή Πινακίδα 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά

2 1.3 Κ-2α Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές η πρώτη αριστερά 1.4 Κ-2δ Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές η πρώτη δεξιά 1.5 Κ-9 Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα σε κακή κατάσταση με λακκούβες 1.6 Κ-10 Επικίνδυνο υπερυχωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού 1.7 Κ-11 Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού 1.8 Κ-12 Ολισθηρό οδόστρωμα 1.9 Κ-14 Κίνδυνος από πτώση βράχων και από την παρουσία τους στο οδόστρωμα

3 1.1 0 Κ-16 Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών Κ-20 Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό Κ-25 Προσοχή άλλοι κίνδυνοι Κ-27 Διασταύρωση με οδό, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα 2. Πινακίδες Ρυθμιστικές 2.1 Ρ-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας 2.2 Ρ-7 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα 2.3 Ρ-8 Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις

4 2.4 Ρ-27 Απαγορεύεται η αριστερή στροφή 2.5 Ρ-28 Απαγορεύεται η δεξιά στροφή 2.6 Ρ-32 Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό 2.7 Ρ-37 Τέλος ορίου ταχύτητας 2.8 Ρ-39 Απαγορεύεται η στάθμευση 2.9 Ρ-40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 3. Πινακίδες Ρυθμιστικές 3.1 Π-21 Διάβαση πεζών

5 3.2 Π-8β Πληροφοριακές πινακίδες, ελάχιστων διαστάσεων 0,30m x 0,60m (Κατεύθυνση μίας τοπωνυμίας με πινακίδες μορφή βέλους) 3.3 Π-59 Τέλος περιοχής κατοικίας 4. Πινακίδες Πρόσθετες 4.1 Πρ-5 Πάγος 4.2 Πρ-6 Βροχή Οι προαναφερόμενες πινακίδες θα είναι τύπου 2 ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και την τοποθέτησή των, δίδονται στο αντίστοιχο τεύχος. Όσον αφορά τους στύλους στήριξης των πινακίδων, αυτοί θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης. Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των στύλων. Τέλος και όσον αφορά τους κώνους σήμανσης αυτοί θα είναι πλαστικοί από υλικό PVC με δύο αντανακλαστικές ταινίες, καρφωτοί επί εδάφους, ύψους 0,50m. 3. ΔΙΑΓΡΆΜΜΙΣΗ ΟΔΏΝ Κατά τόπους, θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος, πάχους 0,12m με διάκενο 0,10m. Επιπλέον και κατ ελάχιστον, πλησίον των σχολείων - όπου δεν υφίσταται - θα γίνει διαγράμμιση διαβάσεων πεζών. Οι διαστάσεις των εν λόγω διαγραμμίσεων θα 0,50m x 4,00m (πάχος x πλάτος), ενώ το διάκενο ανάμεσα στις διαγραμμίσεις θα είναι 0,50m. Η προσφορά αφορά την προμήθεια των απαραίτητων υλικών (χρώμα και υαλοσφαιρίδια) για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, υλικού υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, για διαγράμμιση με ελάχιστου χρόνου εγγύησης 12 μηνών για το υλικό και το χρώμα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423, ΕΝ 1424 και ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ)

6 Κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων οι παρακάτω προδιαγραφές: Προσωρινή προδιαγραφή ακρυλικού χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3, και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β /79). Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η εργασία διαγράμμισης. 4. ΣΤΗΘΑΊΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Προβλέπεται η προμήθεια μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.- 1 (κατά ΕΛΟΤ EN 1317) με ορθοστάτες ανά 4,00m, σε επικίνδυνα σημεία οδών. Τα στηθαία θα ακολουθούν το γεωμετρικό σχήμα της οδού και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ικανότητα συγκράτησης : Ν2. Λειτουργικό πλάτος: κατηγορία W2: 0,80m. Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α. Διαμόρφωση: μονόπλευρα. Επιπλέον θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7 Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος ( ) Δαπάνη ( ) Ομάδα Α. Πινακίδες Σήμανσης Οδού, Στύλοι Πινακίδων, Κώνοι Σήμανσης Α1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου Α1.1 Κ-1α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.2 Κ-1δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.3 Κ-2α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.4 Κ-2δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.5 Κ-9 τύπου 2 Α1.5.1 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 17,00 170,00 Α1.5.2 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 15 27,00 405,00 Α1.6 Κ-10 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 17,00 170,00 Α1.7 Κ-11 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 4 17,00 68,00 Α1.8 Κ-12 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 3 17,00 51,00 Α1.9 Κ-14 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 1 17,00 17,00 Α1.10 Κ-16 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 85 17, ,00 Α1.11 Κ-20 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 2 17,00 34,00 Α1.12 Κ-25 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 10 27,00 270,00 Α1.13 Κ-27 τύπου 2 Α Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 5 17,00 85,00 Α Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α2. Πινακίδες Ρυθμιστικές Α2.1 Ρ-2 τύπου 2 Α2.1.1 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,60m τεμ 80 27, ,00 Α2.1.2 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,90m τεμ 20 48,00 960,00 Α2.2 Ρ-7 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 25 17,00 425,00 Α2.3 Ρ-8 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α2.4 Ρ-27 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 17,00 255,00 Α2.5 Ρ-28 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 17,00 255,00 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2 Α2.6 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m (με αναγραφόμενο όριο 30km) Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m (με αναγραφόμενο όριο 50km) τεμ 95 17, ,00 τεμ 25 27,00 675,00 Α2.7 Ρ-37 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m τεμ 25 27,00 675,00 Α2.8 Ρ-39 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α2.9 Ρ-40 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α3. Πληροφοριακές πινακίδες Α3.1 Π-21 τύπου 2, διαστάσεων 0,45m x 0,45m τεμ 85 14, ,00 Α3.2 Π-8β τύπου 2 m , ,00 Α3.2 Π-59 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00 Α4. Πρόσθετες πινακίδες Α4.1 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00 Α4.2 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00

8 Α5. Στύλοι Α5.1 Α5.2 Στύλος γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m Τοποθέτηση στύλου γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m Α6. Κώνοι Σήμανσης Α6.1 Πλαστικός κώνος σήμανσης από PVC με δύο αντανακλαστικές ταινίες, ύψους 0,50m Ομάδα Β. Διαγράμμιση Οδών τεμ , ,00 τεμ , ,00 τεμ 50 9,00 450,00 Σύνολο Ομάδας Α : ,00 Β1 Διαγράμμιση οδοστρώματος m 2 816,00 3, ,00 Β2 Διαγράμμιση διαβάσεων m 2 350,00 6, ,00 Ομάδα Γ. Στηθαία Ασφαλείας Σύνολο Ομάδας Β : 4.548,00 Γ1 Στηθαία ασφαλείας μ.μ. 320,00 22, ,00 Σύνολο Ομάδας Γ : 7.040,00 Άθροισμα : ,00 ΦΠΑ 23% : ,19 Γενικό Σύνολο : ,19 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο - Αντικείμενο Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης, στύλων στήριξης, κώνων, διαγραμμίσεων και στηθαίων ασφαλείας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και οδική σήμανση των οδών του Δήμου Νέας Προποντίδας. Τα είδη, η ποιότητα και οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών περιγράφονται στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Άρθρο 2 ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

9 Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ 185/ Τ.Β.). Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3463/2006 περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Η προμήθεια εντάσσεται στον κωδικό K.A με τίτλο Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, Κώνων, Διαγραμμίσεων και στηθαίων οδών Δήμου Ν. Προποντίδας. Άρθρο 3 ο - Συμβατικά τεύχη Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία παρατιθέμενα κατά σειρά προτεραιότητας - ισχύος σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ των αντίστοιχων όρων: Διακήρυξη δημοπρασίας. Συγγραφή υποχρεώσεων. Τεχνική περιγραφή. Ενδεικτικός προϋπολογισμός. Τεχνικές προδιαγραφές. Οι εν ισχύ εγκύκλιοι του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και του ΥΠ.ΕΣ. που αφορούν την εκτέλεση των έργων και προμηθειών. Οι προσφορές που θα κατατεθούν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού θα περιλαμβάνουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου. Άρθρο 4 ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 5 ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Νέας Προποντίδας, σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών, αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. Άρθρο 6 ο - Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 7 ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό

10 διάστημα ορίζει η προσφορά του προμηθευτή ή απαιτεί η υπηρεσία για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας. Άρθρο 8 ο - Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται δύο (2) μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 ο - Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο (1) μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. Άρθρο 10 ο - Ποινικές ρήτρες - Προθεσμίες - Έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚ- ΠΟΤΑ. Ειδικότερα, ως Γενική Προθεσμία αποπεράτωσης του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται το διάστημα του ενός (1) έτους ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών, κλπ, αρχόμενης από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται με έγγραφη παραγγελία αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Επιπλέον και για κάθε 15 ημερών υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας εξ υπαιτιότητας του προμηθευτή, αυτός θα καταβάλει αποζημίωση στο Δήμο λόγω ποινικής ρήτρας 100,00 ημερησίως. Μετά την παρέλευση των 15 ημερών υπέρβασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις εις βάρος του επιπτώσεις και συνέπειες. Οι λόγω υπερβάσεως προμηθειών ποινικές ρήτρες θα κρατούνται από το εκάστοτε οριζόμενο χρηματικό ποσό του προμηθευτού, προς πληρωμή. Άρθρο 11 ο - Πλημμελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα ή τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 12 ο - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 13 ο - Παραλαβή των υλικών - Χρόνος προσκόμισης των υλικών κατά τμηματικές παραγγελίες Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος προσκομίσεως υλικών ορίζεται σε 2 ημέρες από την έγγραφη παραγγελία. Άρθρο 14 ο - Πληρωμές αναδόχου Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων και όχι πριν την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ.

11 Άρθρο 15 ο - Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις - Ποιότητα Υλικών Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι ο εξ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές. Η ποιότητα των προσκομιζομένων υλικών θα είναι άριστη και ο Δήμος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, δύναται να εξετάζει την ποιότητα και την καταλληλότητα των προμηθευόμενων υλικών με αίτησή του στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή σε ανάλογο Δημόσιο Εργαστήριο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή, θα γίνεται χρηματική περικοπή από τον προμηθευτή μετά από τη σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου μας. Σημειώνεται ότι στην πίσω πλευρά των πινακίδων σήμανσης θα αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή, τηλεφωνικός αριθμός καθώς και η αναγραφή: ΓΙΑ ΠΑΣΑ ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙ- ΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕΧΡΙ (1) ΕΤΟΥΣ. Άρθρο 16 ο - Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά και την τοποθέτηση των πινακίδων, τη διαγράμμιση των οδών και των διαβάσεων και την τοποθέτηση των στηθαίων στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνεται τμηματικά από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΠ-1: Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Ρυθμιστικές και Πληροφοριακές σήμανσης οδών Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των πινακίδων σήμανσης οδών, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τα εξής ποιοτικά επίπεδα: Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες ΠΕΤΕΠ Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου (ΠΣΠ) Σημειώνεται ότι αναπόσπαστο τμήμα των αναγραφόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούν οι ΠΕΤΕΠ , οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα I. 1. Γενικά Προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδού με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ. Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστικής τους διαμόρφωση, το περιεχόμενο και την ανακλαστικότητα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ :2001 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οι πινακίδες θα φέρουν τις

12 αυτοκόλλητες προστατευτικές μεμβράνες ή θα διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους κατά την παράδοση τους στην υπηρεσία με τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης. Κατά τη σύμβαση, ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τα παραπάνω και για όσα περιγράφονται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Ομάδα Α. Πινακίδες Σήμανσης Οδού, Στύλοι Πινακίδων, Κώνοι Σήμανσης Α1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου Μ. Μ. Ποσότητα Α1.1 Κ-1α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.2 Κ-1δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.3 Κ-2α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.4 Κ-2δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.5 Κ-9 τύπου 2 Α1.5.1 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 Α1.5.2 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 15 Α1.6 Κ-10 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 Α1.7 Κ-11 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 4 Α1.8 Κ-12 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 3 Α1.9 Κ-14 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 1 Α1.10 Κ-16 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 85 Α1.11 Κ-20 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 2 Α1.12 Κ-25 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 10 Α1.13 Κ-27 τύπου 2 Α Α Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 5 Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α2. Πινακίδες Ρυθμιστικές Α2.1 Ρ-2 τύπου 2 Α2.1.1 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,60m τεμ 80 Α2.1.2 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,90m τεμ 20 Α2.2 Ρ-7 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 25 Α2.3 Ρ-8 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 Α2.4 Ρ-27 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 Α2.5 Ρ-28 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m (με αναγραφόμενο όριο 30km) τεμ 95 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m (με αναγραφόμενο όριο 50km) τεμ 25 Α2.7 Ρ-37 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m τεμ 25 Α2.8 Ρ-39 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5

13 Α2.9 Ρ-40 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 Α3. Πληροφοριακές πινακίδες Α3.1 Π-21 τύπου 2, διαστάσεων 0,45m x 0,45m τεμ 85 Α3.2 Π-8β τύπου 2 m 2 50 Α3.2 Π-59 τύπου 2 τεμ 2 Α4. Πρόσθετες πινακίδες Α4.1 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 Α4.2 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 2. Έλασμα πινακίδων Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα αλουμινίου τύπου AlMg 2 ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό» κατά DIN 1725, μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 155Ν/mm για πινακίδες με διαμορφωμένα άκρα ή ενισχυμένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200N/mm για επίπεδες πινακίδες. Το πάχος του ελάσματος θα είναι εν γένει 3,0mm για τις επίπεδες πινακίδες. 3. Οπισθοανακλαστικές μεμβράνες Οι προσκομιζόμενες πινακίδες θα συνοδεύονται από πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) πιστοποιητικά δοκιμής του ελάσματος και των ανακλαστικών μεμβρανών, εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 4. Εγγυήσεις μεμβρανών Οι χρησιμοποιούμενες μεμβράνες για την κατασκευή των πινακίδων θα συνοδεύονται από εγγύηση του κατασκευαστή για την εναπομένουσα ανακλαστικότητά τους έναντι της αρχικής (των καινούργιων μεμβρανών), η οποία θα είναι κατ ελάχιστον: 1. Για μεμβράνες τύπου I: > 50% στα 7 χρόνια. 2. Για μεμβράνες τύπου II: > 80% στα 7 χρόνια > 60% στα 10 χρόνια. 3. Για μεμβράνες τύπου III: > 80% στα 7 χρόνια > 60% στα 12 χρόνια. 5. Εξαρτήματα στερέωσης Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO Αναγραφές Στην οπίσθια όψη των πινακίδων, η οποία θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, επισήμανση των προβλεπομένων κυρώσεων για πρόκληση βλάβης κλπ. Θα αναγράφεται επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το τρίμηνο και έτος της προμήθειας. 7. Λοιπές αποστάσεις Ως προς τις γραμματοσειρές, τα χρώματα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών επιφανειών, τα σχήματα και τις ανοχές σχεδιασμού/υλοποίησης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ- ΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ ΤΠ-2: Στύλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½ ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των στύλων στήριξης των πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½ ). Οι απαιτήσεις είναι εναρμονισμένες με τα αναφερόμενα ποιοτικά επίπεδα:

14 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή σπειρομάτων - Τεχνικοί όροι παράδοσης Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την ποσότητα των απαιτούμενων στύλων: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ. Μ. Ποσότητα 1 Στύλος γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m τεμ Τοποθέτηση στύλου γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m τεμ 740 Ειδικότερα πρόκειται για στύλους στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½, dεξ = 48,3mm, πάχους τοιχώματος 3,2mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης και τοποθέτηση του στύλου με στεφάνη στέψης για τη στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος Π (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για τη διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12mm μήκους 0,30m. Για τη σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 0,50m και διαμέτρου 0,30m. Επιπλέον περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμείνει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). ΤΠ-3: Κώνοι Σήμανσης Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των κώνων σήμανσης, οι οποίοι θα πληρούν την Προδιαγραφή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την ποσότητα των απαιτούμενων κώνων: Α/Α 1 Περιγραφή προϊόντος Πλαστικός κώνος σήμανσης από PVC με δύο αντανακλαστικές ταινίες, ύψους 0,50m Μ. Μ. Ποσότητα τεμ 50 Οι κώνοι θα έχουν ενιαίο κόκκινο φωσφορίζον χρώμα. Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, ολόσωμοι με λεία και στιλπνή επιφάνεια και δεν προκαλούν, ούτε υφίστανται ζημιές από τυχόν πρόσκρουση επ' αυτών διερχομένων οχημάτων. Έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία ώστε μετά την παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα - νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Οι κώνοι φέρουν αντανακλαστική ταινία αργυρόλευκου χρώματος υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου II, σταθερά κολλημένη επί του σώματος αυτών. Οι αντανακλαστικές ιδιότητες της μεμβράνης είναι σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή ανακλαστικών κώνων. Συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κώνων είναι: Σκληρότητα : SHORE

15 Ύψος : 50cm Διαστάσεις βάσης : 28,5 x 28,5cm Πλάτος ανακλαστικής λωρίδας : 9cm ΤΠ-4: Διαγράμμιση οδοστρώματος και διάβασης πεζών Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, για τη διαγράμμιση του οδοστρώματος με γραμμή πάχους 0,12m με διάκενο 0,10m. Επιπλέον, πλησίον των σχολείων - όπου δεν υφίσταται - θα γίνει διαγράμμιση διαβάσεων πεζών. Οι διαστάσεις των εν λόγω διαγραμμίσεων θα 0,50m x 4,00m (πάχος x πλάτος), ενώ το διάκενο ανάμεσα στις διαγραμμίσεις θα είναι 0,50m. Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η εργασία διαγράμμισης. Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ. Μ. Ποσότητα 1 Διαγράμμιση οδοστρώματος m 2 816,00 2 Διαγράμμιση διαβάσεων m 2 350,00 Η προμήθεια αφορά τα απαραίτητα υλικά (προμήθεια ακρυλικού χρώματος λευκού έτοιμο προς χρήση και υαλοσφαιρίδια) για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, υλικού υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, για διαγράμμιση με ελάχιστου χρόνου εγγύησης 12 μηνών για το υλικό και το χρώμα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423, ΕΝ 1424 και ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ) Κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων οι παρακάτω προδιαγραφές: Προσωρινή προδιαγραφή ακρυλικού χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3, και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β /79). Η προμήθεια περιλαμβάνει τις φορτοεκφορτώσεις του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων μεταφοράς. Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών Για την προμήθεια του ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1871 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - φυσικές ιδιότητες και συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF 7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UVI, για την επιταχυνόμενη γήρανση UV και BR2 για την επίδραση ασφάλτου. Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 1. Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους ακρυλικούς διαλύτες. 2. Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να εξατμίζεται και να δίνει σταθερό υμένα. 3. Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στον ΕΝ 1423 και την Π.Τ.Π. Χ-1 τα οποία κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος.

16 4. Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση ώστε να προκύπτει λωρίδα διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά. 5. Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 6. Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου. 7. Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών. 8. Να έχει περιεκτικότητα σε TiO 2, 13% k.β. To ποσοστό TiO 2 στο χρώμα προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D αναγωγική μέθοδος JONES. 9. Να έχει ιξώδες K.U (KREBS UNITS). Το ιξώδες προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D Να έχει χρόνο ξήρανσης (No PICK - UP TIME ) 20min. Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) 3. Η λεπτότητα κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D Να έχει αντοχή σε φθορά μετά θέρμανσης 50kgr. Η αντοχή σε φθορά μετά θέρμανσης προσδιορίζεται ως ακολούθως: Το χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχους περίπου 80m πάνω σε γυάλινο δοκίμιο διαστάσεων 15cm x 7cm καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υμένα προσδιορίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση. Το δοκίμιο θερμαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες σε θερμοκρασία 105 ο C ο C και εν συνέχεια κλιματίζεται επί 30min σε θερμοκρασία 25 ± 2 ο C και σχετική υγρασία 50% ± 5%. Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς σύμφωνα με το ASTM D968. Η άμμος που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη άμμος CEN EN Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις απολεπίσεις η απώλεια πρόσφυσης όταν δοκιμάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως: Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 127m πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου διαστάσεων 7,5cm x 12,5cm και βάρους 1,6 έως 2,1Kg/m 2 καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Ο υμένας ξηραίνεται στους 21 ο C - 26 ο C σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυριαντήριο σε θερμοκρασία 25 ± 2 ο C επί 2ωρο, ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον επί μισής ώρας και κάμπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαμέτρου 12,5mm. 14. Το χρώμα, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσματα ή άλλες αλλοιώσεις εκτός μίας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητας του, όταν δοκιμάζεται ως ακολούθως: Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380m σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο. Ο υμένας ξηραίνεται στους 21 ο C - 26 ο C σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίμιο εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται. 15. Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλουμινίου και σε πάχος υγρού υμένα περίπου 400m πρέπει να δίνει υμένα ο οποίος να ξηραίνεται και να προκύπτει επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα και οποιοδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει, ραβδώσεις ή διαχωρισμό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί.

17 16. Η δοκιμή της αποθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM D1309 και πρέπει να είναι ±6. Το ΚΕΔΕ προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούμενο από την ΕΝ 1871 εξοπλισμό για τη δοκιμή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 μηνών) είναι πρακτικά αδύνατη για την εμπρόθεσμη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ως προς τη δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση ΒΜ5/30757/ (ΦΕΚ 799 τ. Β / ) και για την συσκευασία η παράγραφος 3.1 του Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα έτους Οι επιπλέον ελέγχει που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι δεδομένου ότι δε γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436 Επιδόσεις διαγραμμίσεων οδών (τεχνικά χαρακτηριστικά). Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ αριθμ /1852/99/ έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασμα που ταξινομείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο, σύμφωνα με την Απόφαση ΑΧΣ 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β/90) περί επικινδύνων παρασκευασμάτων, και το Παράρτημα Ι της Απόφασης ΑΧΣ 378/94 (ΦΕΚ 705/Β/ ) περί επικίνδυνων ουσιών, θα επισημαίνεται με τα σύμβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους - φράσεις R: R 11 πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέετε και τις τυποποιημένες οδηγίες προφύλαξης - φράσεις S: S16 μακριά από πηγές ανάφλεξης - απαγορεύεται το κάπνισμα. S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/ ) Περί καθορισμού κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/ ). ΤΠ-5: Στηθαία ασφαλείας Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των στηθαίων ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-1, με ορθοστάτες ανά 4,00m, σε επικίνδυνα σημεία οδών. Οι απαιτήσεις είναι εναρμονισμένες με τα αναφερόμενα ποιοτικά επίπεδα: Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα αναχαίτισης οδών Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ. Μ. Ποσότητα 1 Στηθαία ασφαλείας μ.μ. 320,00

18 Τα στηθαία θα ακολουθούν το γεωμετρικό σχήμα της οδού και περιλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες, για την καμπύλωση των τεμαχίων της χαλυβδοσωλήνας στις καμπύλες με ακτίνα μικρότερη των 40m, και για την καμπύλωση και στρέβλωση των άκρων των στηθαίων, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας, η δαπάνη των πρόσθετων ορθοστατών, οι δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης χαλυβδοσωλήνας όταν προβλέπεται πύκνωση των ορθοστατών στα άκρα των στηθαίων κλπ. Ακόμη θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ , θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ικανότητα συγκράτησης : Ν2 Λειτουργικό πλάτος: κατηγορία W2 : 0,80m Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης : Α Διαμόρφωση : μονόπλευρα Αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, όπως υλικά σκυροδέματος και σιδηροπλισμού για τα τμήματα στηθαίων από σκυρόδεμα, χαλυβδοσωλήνες, ορθοστάτες και μικροϋλικά των μεταλλικών στηθαίων, συρματόπλεγμα περίφραξης, οριζόντιοι σωλήνες - χειρολισθήρες κλπ, σιδηρές πλάκες πάκτωσης, χαλύβδινοι σωλήνες ή πλαστικοί σωλήνες αναμονής τοποθέτησης ορθοστατών, άμμος εγκιβωτισμού, τσιμεντοκονία για το πώμα, φυτικές γαίες επανεπίχωσης του άνω τμήματος της οπής τοποθέτησης των ορθοστατών, τα αντανακλαστικά τραπεζοειδούς ή κυκλικής μορφής με ελάχιστη αντανακλαστική επιφάνεια 50cm 2, τα οποία αποτελούνται από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους και τοποθετημένους σε πλαστική βάση που στερεώνεται σε έλασμα ή αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 3mm ή γαλβανισμένο χαλύβδινο πάχους 1mm, ερυθρά ή λευκά κλπ. Περιλαμβάνεται επίσης η κατεργασία των υλικών, η διάνοιξη οπών και λάκκων θεμελίωσης των ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων, η τοποθέτηση -ρύθμιση - πάκτωση των ορθοστατών και στερέωση των στηθαίων στους ορθοστάτες, η επαναπλήρωση του απομένοντος σκάμματος, η συμπύκνωση του υλικού επαναπλήρωσης, η τοποθέτηση αντανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 12,00m μεταξύ τους, η προστασία (μετά την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από τη σκωρίαση με θερμό βαθύ γαλβάνισμα, σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις των λοιπών όρων δημοπράτησης για το είδος προστασίας, η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού και η διάστρωση του σκυροδέματος (για τα από σκυρόδεμα τμήματα των στηθαίων) με χρήσεις ειδικού μηχανήματος ολισθαίνοντος σιδηρότυπου και η προστασία αυτού μετά τη σκυροδέτηση (CURING) και η εν συνεχεία στερέωση επ' αυτών ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, του προβλεπόμενου μεταλλικού κιγκλιδώματος με τη δαπάνη όλων των υλικών και μικροϋλικών, η αποκομιδή όλων των προϊόντων ορυγμάτων (από τη διάνοιξη των οπών ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων) σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσθήκης (εργασία και υλικά) στο σκυρόδεμα κατάλληλων ινών πολυπροπυλενίου (ΡΡ) C3H6 τουλάχιστον 0,90kgr ανά m 3 σκυροδέματος, όπως και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για πλήρως ολοκληρωμένη εργασία σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. Ακόμη περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα ακραία τμήματα των μεταλλικών στηθαίων, που θα βυθίζονται στο έδαφος και θα πακτώνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κυρίου του έργου.

19 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης, Κώνων, Διαγραμμίσεων και Στηθαίων Οδών Δήμου Νέας Προποντίδας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) 4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α στον οποίο προβλέπεται πίστωση ,54 ΕΥΡΩ για την Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης, Κώνων, Διαγραμμίσεων και Στηθαίων Οδών Δήμου Νέας Προποντίδας Το υπόλοιπο του ποσού του διαγωνισμού, ,65, θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2015, καθότι ο διαγωνισμός θα λήξει στις 28 Φεβρουαρίου του ) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 6) Την 371/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ,54 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί και θα ψηφιστεί το έτος 2015 και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 7) Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ. Μ. Ποσότητα Ομάδα Α. Πινακίδες Σήμανσης Οδού, Στύλοι Πινακίδων, Κώνοι Σήμανσης Α1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου ΤιμήΜονάδος ( ) Δαπάνη ( ) Α1.1 Κ-1α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.2 Κ-1δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.3 Κ-2α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.4 Κ-2δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.5 Κ-9 τύπου 2 Α1.5.1 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 17,00 170,00 Α1.5.2 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 15 27,00 405,00 Α1.6 Κ-10 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 17,00 170,00 Α1.7 Κ-11 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 4 17,00 68,00 Α1.8 Κ-12 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 3 17,00 51,00 Α1.9 Κ-14 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 1 17,00 17,00 Α1.10 Κ-16 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 85 17, ,00 Α1.11 Κ-20 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 2 17,00 34,00 Α1.12 Κ-25 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 10 27,00 270,00

20 Α1.13 Κ-27 τύπου 2 Α Α Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 5 17,00 85,00 Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α2. Πινακίδες Ρυθμιστικές Α2.1 Ρ-2 τύπου 2 Α2.1.1 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,60m τεμ 80 27, ,00 Α2.1.2 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,90m τεμ 20 48,00 960,00 Α2.2 Ρ-7 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 25 17,00 425,00 Α2.3 Ρ-8 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α2.4 Ρ-27 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 17,00 255,00 Α2.5 Ρ-28 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 17,00 255,00 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2 Α2.6 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m (με αναγραφόμενο όριο 30km) Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m (με αναγραφόμενο όριο 50km) τεμ 95 17, ,00 τεμ 25 27,00 675,00 Α2.7 Ρ-37 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m τεμ 25 27,00 675,00 Α2.8 Ρ-39 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α2.9 Ρ-40 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α3. Πληροφοριακές πινακίδες Α3.1 Π-21 τύπου 2, διαστάσεων 0,45m x 0,45m τεμ 85 14, ,00 Α3.2 Π-8β τύπου 2 m , ,00 Α3.2 Π-59 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00 Α4. Πρόσθετες πινακίδες Α4.1 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00 Α4.2 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00 Α4. Στύλοι Α4.1 Α4.2 Στύλος γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m Τοποθέτηση στύλου γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m Α5. Κώνοι Σήμανσης Α5.1 Πλαστικός κώνος σήμανσης από PVC με δύο αντανακλαστικές ταινίες, ύψους 0,50m Ομάδα Β. Διαγράμμιση Οδών τεμ , ,00 τεμ , ,00 τεμ 50 9,00 450,00 Σύνολο Ομάδας Α : ,00 Β1 Διαγράμμιση οδοστρώματος m 2 816,00 3, ,00 Β2 Διαγράμμιση διαβάσεων m 2 350,00 6, ,00 Ομάδα Γ. Στηθαία Ασφαλείας Σύνολο Ομάδας Β : 4.548,00 Γ1 Στηθαία ασφαλείας μ.μ. 320,00 22, ,00

21 Σύνολο Ομάδας Γ : 7.040,00 Άθροισμα : ,00 ΦΠΑ 23% : ,19 Γενικό Σύνολο : ,19 Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00μ.μ στα Γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 26, Νέα Μουδανιά, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι α) δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. β) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. γ) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. δ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. Γ) Τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών 5) Η προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 7) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 26 Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής (Δημαρχείο) Γραφείο Προμηθειών Αρμόδιος Γλαράκη Ράνια μέχρι τις 12:00 μ.μ. της 24ης Νοεμβρίου ) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 10) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνεται τμηματικά (στάδια) και άμεσα (εντός 48 ωρών) κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας. Η δε σύμβαση θα λήξει στις 28/02/2015.

22 11) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 12) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 13) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΠ-1: Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Ρυθμιστικές και Πληροφοριακές σήμανσης οδών Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των πινακίδων σήμανσης οδών, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τα εξής ποιοτικά επίπεδα: Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες ΠΕΤΕΠ Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου (ΠΣΠ) Σημειώνεται ότι αναπόσπαστο τμήμα των αναγραφόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούν οι ΠΕΤΕΠ , οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα I. 1. Γενικά Προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδού με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ. Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστικής τους διαμόρφωση, το περιεχόμενο και την ανακλαστικότητα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ :2001 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οι πινακίδες θα φέρουν τις αυτοκόλλητες προστατευτικές μεμβράνες ή θα διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους κατά την παράδοση τους στην υπηρεσία με τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης. Κατά τη σύμβαση, ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τα παραπάνω και για όσα περιγράφονται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. Ποσότητα

23 Ομάδα Α. Πινακίδες Σήμανσης Οδού, Στύλοι Πινακίδων, Κώνοι Σήμανσης Α1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου Α1.1 Κ-1α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.2 Κ-1δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.3 Κ-2α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.4 Κ-2δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.5 Κ-9 τύπου 2 Α1.5.1 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 Α1.5.2 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 15 Α1.6 Κ-10 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 Α1.7 Κ-11 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 4 Α1.8 Κ-12 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 3 Α1.9 Κ-14 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 1 Α1.10 Κ-16 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 85 Α1.11 Κ-20 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 2 Α1.12 Κ-25 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 10 Α1.13 Κ-27 τύπου 2 Α Α Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 5 Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α2. Πινακίδες Ρυθμιστικές Α2.1 Ρ-2 τύπου 2 Α2.1.1 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,60m τεμ 80 Α2.1.2 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,90m τεμ 20 Α2.2 Ρ-7 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 25 Α2.3 Ρ-8 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 Α2.4 Ρ-27 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 Α2.5 Ρ-28 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2 Α2.6 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m (με αναγραφόμενο όριο 30km) Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m (με αναγραφόμενο όριο 50km) τεμ 95 τεμ 25 Α2.7 Ρ-37 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m τεμ 25 Α2.8 Ρ-39 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 Α2.9 Ρ-40 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 Α3. Πληροφοριακές πινακίδες Α3.1 Π-21 τύπου 2, διαστάσεων 0,45m x 0,45m τεμ 85 Α3.2 Π-8β τύπου 2 m 2 50 Α3.2 Π-59 τύπου 2 τεμ 2 Α4. Πρόσθετες πινακίδες Α4.1 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 Α4.2 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2

24 2. Έλασμα πινακίδων Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα αλουμινίου τύπου AlMg 2 ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό» κατά DIN 1725, μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 155Ν/mm για πινακίδες με διαμορφωμένα άκρα ή ενισχυμένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200N/mm για επίπεδες πινακίδες. Το πάχος του ελάσματος θα είναι εν γένει 3,0mm για τις επίπεδες πινακίδες. 3. Οπισθοανακλαστικές μεμβράνες Οι προσκομιζόμενες πινακίδες θα συνοδεύονται από πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) πιστοποιητικά δοκιμής του ελάσματος και των ανακλαστικών μεμβρανών, εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 4. Εγγυήσεις μεμβρανών Οι χρησιμοποιούμενες μεμβράνες για την κατασκευή των πινακίδων θα συνοδεύονται από εγγύηση του κατασκευαστή για την εναπομένουσα ανακλαστικότητά τους έναντι της αρχικής (των καινούργιων μεμβρανών), η οποία θα είναι κατ ελάχιστον: 4. Για μεμβράνες τύπου I: > 50% στα 7 χρόνια. 5. Για μεμβράνες τύπου II: > 80% στα 7 χρόνια > 60% στα 10 χρόνια. 6. Για μεμβράνες τύπου III: > 80% στα 7 χρόνια > 60% στα 12 χρόνια. 5. Εξαρτήματα στερέωσης Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO Αναγραφές Στην οπίσθια όψη των πινακίδων, η οποία θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, επισήμανση των προβλεπομένων κυρώσεων για πρόκληση βλάβης κλπ. Θα αναγράφεται επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το τρίμηνο και έτος της προμήθειας. 7. Λοιπές αποστάσεις Ως προς τις γραμματοσειρές, τα χρώματα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών επιφανειών, τα σχήματα και τις ανοχές σχεδιασμού/υλοποίησης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ- ΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ ΤΠ-2: Στύλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½ ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των στύλων στήριξης των πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½ ). Οι απαιτήσεις είναι εναρμονισμένες με τα αναφερόμενα ποιοτικά επίπεδα: Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή σπειρομάτων - Τεχνικοί όροι παράδοσης Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την ποσότητα των απαιτούμενων στύλων: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. Ποσότητα 1 Στύλος γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m τεμ 670

25 2 Τοποθέτηση στύλου γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m τεμ 740 Ειδικότερα πρόκειται για στύλους στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½, dεξ = 48,3mm, πάχους τοιχώματος 3,2mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης και τοποθέτηση του στύλου με στεφάνη στέψης για τη στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος Π (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για τη διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12mm μήκους 0,30m. Για τη σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 0,50m και διαμέτρου 0,30m. Επιπλέον περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμείνει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). ΤΠ-3: Κώνοι Σήμανσης Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των κώνων σήμανσης, οι οποίοι θα πληρούν την Προδιαγραφή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την ποσότητα των απαιτούμενων κώνων: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. 1 Πλαστικός κώνος σήμανσης από PVC με δύο αντανακλαστικές ταινίες, ύψους 0,50m Ποσότητα τεμ 50 Οι κώνοι θα έχουν ενιαίο κόκκινο φωσφορίζον χρώμα. Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, ολόσωμοι με λεία και στιλπνή επιφάνεια και δεν προκαλούν, ούτε υφίστανται ζημιές από τυχόν πρόσκρουση επ' αυτών διερχομένων οχημάτων. Έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία ώστε μετά την παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα - νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Οι κώνοι φέρουν αντανακλαστική ταινία αργυρόλευκου χρώματος υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου II, σταθερά κολλημένη επί του σώματος αυτών. Οι αντανακλαστικές ιδιότητες της μεμβράνης είναι σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή ανακλαστικών κώνων. Συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κώνων είναι: Σκληρότητα : SHORE Ύψος : 50cm Διαστάσεις βάσης : 28,5 x 28,5cm Πλάτος ανακλαστικής λωρίδας : 9cm ΤΠ-4: Διαγράμμιση οδοστρώματος και διάβασης πεζών Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, για τη διαγράμμιση του οδοστρώματος με γραμμή πάχους 0,12m με διάκενο 0,10m. Επιπλέον, πλησίον των σχολείων - όπου δεν υφίσταται - θα γίνει διαγράμμιση διαβάσεων πεζών. Οι διαστάσεις των εν λόγω διαγραμμίσεων

26 θα 0,50m x 4,00m (πάχος x πλάτος), ενώ το διάκενο ανάμεσα στις διαγραμμίσεις θα είναι 0,50m. Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η εργασία διαγράμμισης. Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. Ποσότητα 1 Διαγράμμιση οδοστρώματος m 2 816,00 2 Διαγράμμιση διαβάσεων m 2 350,00 Η προμήθεια αφορά τα απαραίτητα υλικά (προμήθεια ακρυλικού χρώματος λευκού έτοιμο προς χρήση και υαλοσφαιρίδια) για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, υλικού υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, για διαγράμμιση με ελάχιστου χρόνου εγγύησης 12 μηνών για το υλικό και το χρώμα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423, ΕΝ 1424 και ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ) Κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων οι παρακάτω προδιαγραφές: Προσωρινή προδιαγραφή ακρυλικού χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3, και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β /79). Η προμήθεια περιλαμβάνει τις φορτοεκφορτώσεις του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων μεταφοράς. Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών Για την προμήθεια του ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1871 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - φυσικές ιδιότητες και συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF 7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UVI, για την επιταχυνόμενη γήρανση UV και BR2 για την επίδραση ασφάλτου. Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 17. Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους ακρυλικούς διαλύτες. 18. Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να εξατμίζεται και να δίνει σταθερό υμένα. 19. Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στον ΕΝ 1423 και την Π.Τ.Π. Χ-1 τα οποία κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος. 20. Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση ώστε να προκύπτει λωρίδα διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά. 21. Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 22. Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου. 23. Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών.