ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αθήνα Σεπτέµβριος 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 7 Γενικά Γενικές Οδηγίες Ψηφιακής Καταγραφής Στοιχείων Αλφαριθµητικοί Χαρακτήρες Σύνολα Χαρακτήρων (Character Sets) Τύπος των ψηφιακών αρχείων Κείµενα Εικόνες (Raster Data) Αρχεία Μετρήσεων GPS ιανυσµατικά στοιχεία / Χωρική πληροφορία (Vector Data) Αρχεία πινάκων σε Λογιστικά Φύλλα Αποθηκευτικά Μέσα Τύπος Τεκµηρίωση και Περιγραφή σε Επίπεδο Αρχείου... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Έλεγχοι ορθότητας παραδοτέων των συµβάσεων LSO25-1, LSO25-2, LSO Έλεγχος ορθοεικόνων Έλεγχος ορθοεικόνων µε απόσβεση διαβαθµισµένων περιοχών Έλεγχος ψηφιακών µοντέλων εδάφους (DEM) Έλεγχος παραδοτέων τεκµηρίωσης γεωχωρικών δεδοµένων Μετρήσεις σηµείων ελέγχου και εξέταση της γεωµετρικής ακρίβειας των ορθοεικόνων Αριθµός Κατανοµή σηµείων Κωδικοποίηση Σηµείων Μετρήσεις Υπολογισµοί Έλεγχος Γεωµετρικής Ακρίβειας Ορθοεικόνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Έλεγχος Ορθοεικόνων και Ορθοεικόνων µε απόσβεση διαβαθµισµένων περιοχών (ΟΑ ) Έλεγχος Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους Τεχνική έκθεση Αναφορά ελέγχων Έλεγχος παραδοτέων τεκµηρίωσης γεωχωρικών δεδοµένων Παρατηρήσεις Μετρήσεων GPS Πίνακας Συντεταγµένων Επίγειων Σηµείων Ελέγχου Φωτογραφία Τεκµηρίωσης Σηµείου στο Πεδίο ελτία Μετρήσεων Σηµείων Ελέγχου Πεδίου Τεχνική Έκθεση Έργου Μετρήσεων Σηµείων Ελέγχου Πεδίου Reports επιλύσεων ανά ηµέρα µετρήσεων Έλεγχος Γεωµετρικής Ακρίβειας Ορθοεικόνων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Σελίδα 2 από 70

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι I.1 Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς Ι.2 Προβολικό Σύστηµα Αναφοράς Ι.3 Υλοποίηση Συστήµατος Αναφοράς Ι.4 Υψοµετρικό Σύστηµα Αναφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΙ.1 Κωδικοποίηση των Πινακίδων ΙΙ.2 Προσδιορισµός κωδικού αριθµού πινακίδας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙΙ.1 Υποδείγµατα δελτίων ελέγχου ορθοεικόνων και ΟΑ ΙΙΙ.2 Υποδείγµατα δελτίων ελέγχου ψηφιακού µοντέλου εδάφους ΙΙΙ.3 Υποδείγµατα δελτίων ελέγχου Γεωµετρικής Ακρίβειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙV.1 Υπόδειγµα δελτίου µετρήσεων σηµείων ελέγχου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Σελίδα 3 από 70

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το έργο της ΕΚΧΑ Α.Ε, «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» έχει αντικείµενο την ενηµέρωση του συνόλου των ενιαίων βασικών υποβάθρων (LSO) µε νέα υπόβαθρα τα οποία διαθέτουν: α) µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα β) καλύτερη γεωµετρική ακρίβεια και γ) ενισχυµένη ραδιοµετρική ανάλυση. Το έργο αφορά στην παραγωγή µε αεροφωτογράφηση εγχρώµων υπέρυθρων ψηφιακών ορθοεικόνων οι οποίες χαρακτηρίζονται µε τον όρο LSO25 καθώς και των αντίστοιχων ψηφιακών υψοµετρικών µοντέλων εδάφους (DEM) για το σύνολο της χώρας. Η σύνταξη των παραδοτέων του έργου διενεργείται από αναδόχους, µετά από ανάθεση σε αυτούς των σχετικών συµβάσεων από την Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. Στο πλαίσιο του ελέγχου των παραδοτέων του έργου, διενεργείται από την Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. έλεγχος της πληρότητας, ποιότητας και γεωµετρικής ακρίβειας των παραδοτέων των ορθοεικόνων και των ψηφιακών υψοµετρικών µοντέλων εδάφους (DEM) όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του. Ο έλεγχος ποιότητας των παραδοτέων περιλαµβάνει την εξέταση πλήθους παραµέτρων ποιότητας µε στόχο τη διασφάλιση της συµµόρφωσης των παραδοτέων µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του έργου. Επίσης, περιλαµβάνει και έλεγχο γεωµετρικής ακρίβειας θέσης εφαρµόζοντας µια στατιστική µεθοδολογία εξέτασης, η οποία χρησιµοποιεί το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (RMSE) για την εκτίµηση της ακρίβειας της θέσης σηµείων που απεικονίζονται στις ψηφιακές ορθοεικόνες και τα ψηφιακά µοντέλα εδάφους σε σχέση µε αντίστοιχα σηµεία που έχουν µετρηθεί στο πεδίο µε υψηλότερη ακρίβεια. Η γεωµετρική ακρίβεια θέσης εκτιµάται µε βάση τα σφάλµατα στην αποτύπωση ευκρινών και καλά προσδιορισµένων στο έδαφος σηµείων. Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 4 από 70

5 ΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Στο παρόν τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας υποβάθρων περιλαµβάνονται ειδικότερα τα εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται οι ορισµοί των βασικών εννοιών που απαντώνται στο τεύχος. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει γενικές οδηγίες για τη ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων (σύνολα χαρακτήρων), τον τύπο των ψηφιακών αρχείων και των αποθηκευτικών µέσων καθώς και την τεκµηρίωση-περιγραφή του περιεχοµένου σε επίπεδο αρχείου Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται οι εργασίες που αφορούν στη διενέργεια των ελέγχων επί των ορθοεικόνων, των ορθοεικόνων ΟΑ, των ψηφιακών µοντέλων εδάφους και των µετρήσεων στο πεδίο. Το Παράρτηµα Ι περιγράφει το σύστηµα αναφοράς που θα χρησιµοποιηθεί για την καταγραφή των µετρήσεων. Το Παράρτηµα ΙΙ περιγράφει την διαδικασία κωδικοποίησης των πινακίδων και προσδιορισµού του κωδικού της πινακίδας που βρίσκεται το κάθε σηµείο ελέγχου. Ο κωδικός της πινακίδας χρησιµοποιείται στην κωδικοποίηση των σηµείων ελέγχου. Το Παράρτηµα ΙΙΙ περιλαµβάνει τα υπόδειγµα των δελτίων καταγραφής αποτελεσµάτων ελέγχου που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των ορθοεικόνων, των ορθοεικόνων ΟΑ, των ψηφιακών µοντέλων εδάφους και της γεωµετρικής ακρίβειας τους. Το Παράρτηµα ΙV περιλαµβάνει το υπόδειγµα του δελτίου µετρήσεων σηµείου ελέγχου που χρησιµοποιείται για την τεκµηρίωση των µετρήσεων και της θέσης των σηµείων ελέγχου.. Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 5 από 70

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1.1 Γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς του Εθνικού Κτηµατολογίου είναι το "Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς του 1987" (EΓΣA 87) µε ελλειψοειδές αναφοράς το GRS 80. Περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι. 1.2 Προβολικό Σύστηµα Αναφοράς Το προβολικό σύστηµα αναφοράς του Εθνικού Κτηµατολογίου είναι η Εγκάρσια Μερκατορική προβολή (TM). Περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι. 1.3 Περιοχή µελέτης Το σύνολο της χώρας. 1.4 LSΟ25 Έγχρωµες υπέρυθρες (true color, NIR) ψηφιακές ορθοεικόνες χωρικής ανάλυσης 25 cm (χαρακτηρίζονται µε τον όρο LSΟ25), που καλύπτουν το σύνολο της χώρας. 1.4 DEM Ψηφιακά υψοµετρικά µοντέλα εδάφους σε µορφή GeoTiff Floating µε µέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος 2 µ, που καλύπτουν το σύνολο της χώρας. 1.5 LSO25-1, 2, 3 Οι τρεις συµβάσεις για την παραγωγή ορθοεικόνων LSO25 που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του διαγωνισµού «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» 1.5 Ενιαία Βασικά Υπόβαθρα Το σύνολο των συµβάσεων LSO25-1, LSO25-2 και LSO Προδιαγραφές προϊόντων και απαιτήσεις συµµόρφωσης Τα τεύχη του διαγωνισµού «Παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων για τη χώρα (LSO25)». Οι απαιτήσεις συµµόρφωσης περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές για τη µελέτη «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)». Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 6 από 70

7 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για κάθε παραδοτέο (τεύχος, διάγραµµα, ψηφιακό αρχείο κ.α.) ορίζεται αναλυτικά ο τίτλος του, η µορφή στην οποία υποβάλλεται (ψηφιακή ή/και αναλογική), η δοµή και το περιεχόµενό του, τα στοιχεία που περιγράφουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποβολή του, η ονοµασία και η αρίθµηση των κεφαλαίων, των φακέλων και των υποφακέλων καθώς και ο χρόνος παράδοσης του. Στην περίπτωση των αποθηκευτικών µέσων ψηφιακών αρχείων οι επεξηγήσεις αυτές δίνονται στο αρχείο catalog.txt που τοποθετείται στον αντίστοιχο κατάλογο. Το περιεχόµενο και η δοµή που περιγράφεται σε κάθε επιµέρους παραδοτέο, περιλαµβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να πληρεί το παραδοτέο. Εφόσον ο Ανάδοχος κρίνει ότι η προδιαγραφόµενη δοµή δεν επαρκεί για την τεκµηρίωση των εργασιών δύναται να προσθέσει επιπλέον κεφάλαια ή κατάλογους µε συνέχιση της αρίθµησης. Αντίστοιχα µπορεί να εµπλουτίζεται το περιεχόµενο των κεφαλαίων και να προστίθενται πεδία στους πίνακες των τεχνικών εκθέσεων. 2.1 Γενικές Οδηγίες Ψηφιακής Καταγραφής Στοιχείων Αλφαριθµητικοί Χαρακτήρες Για την καταγραφή των στοιχείων σε ψηφιακή µορφή, και ιδιαίτερα εκείνων που περιέχουν Ελληνικούς χαρακτήρες, θα χρησιµοποιούνται αλφαριθµητικοί χαρακτήρες σε πλήρη συµφωνία µε τις προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ. 928 ή ISO ή αντίστοιχοι µε την κωδικοσελίδα 1253 των MS- Windows. Παρεκκλίσεις από τις υφιστάµενες Τεχνικές Προδιαγραφές µπορούν κατ εξαίρεση να εφαρµοσθούν, µετά από αίτηµα του Αναδόχου και έγκριση της ΕΚΧΑ Α.Ε Σύνολα Χαρακτήρων (Character Sets). Όλες οι Ελληνικές λέξεις θα δακτυλογραφούνται -καταχωρίζονται αποκλειστικά µε χρήση των χαρακτήρων του αντίστοιχου Ελληνικού συνόλου χαρακτήρων (character set) (κωδικοί ASCII = [193 έως 217]), ενώ όλες οι ξενόγλωσσες λέξεις θα δακτυλογραφούνται - καταχωρίζονται αποκλειστικά µε χαρακτήρες του Λατινικού συνόλου χαρακτήρων (κωδικοί ASCII = [65..90]). 2.2 Τύπος των ψηφιακών αρχείων Κείµενα Τα αρχεία κειµένου σε µορφή (format) ASCII (π.χ. αρχείο Catalog.txt) συντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους και Αρχεία κειµένου που συντάχθηκαν µε επεξεργαστή κειµένου (π.χ. αρχείο τεχνικής έκθεσης) παραδίδονται στη µορφή που ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα του κάθε παραδοτέου Εικόνες (Raster Data) Τα αρχεία που περιλαµβάνουν εικόνες όπως τα αποσπάσµατα ορθοεικόνας, υποβάλλονται στη µορφή που ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα του κάθε παραδοτέου Αρχεία Μετρήσεων GPS Αφορούν στα εξής: - Τα αρχεία των δορυφορικών µετρήσεων GPS στην πρωτογενή τους µορφή όπως αποθηκεύονται στους δέκτες, δηλ. στη δυαδική µορφή του δέκτη (binary raw data format), διατηρώντας τα ονόµατα αρχείων (file names) και επεκτάµατα (extensions). - Οι ίδιες µετρήσεις παραδίδονται σε µορφή (format) RINEX έκδοση 2.11 Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 7 από 70

8 Ακόµα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί στο αρχείο του αρχεία µετρήσεων RTK, για όσα από τα σηµεία ελέγχου µετρηθούν και µε κινηµατική µεθοδολογία. Το αρχείο αυτό µπορεί τηρείται και ψηφιακά, πχ ως export των µετρήσεων από χειριστήριο του δέκτη και ενδείκνυται να τηρείται συµπληρωµατικό αρχείο.txt που αναφέρει τα σηµεία αυτά, καθώς και την ηµεροµηνία διεξαγωγής των µετρήσεων ιανυσµατικά στοιχεία / Χωρική πληροφορία (Vector Data) Για τα ψηφιακά αρχεία που παραδίδονται σε µορφή (format) shapefile ισχύουν τα ακόλουθα: Κάθε shapefile αποτελείται κατ ελάχιστον από µία οµάδα τριών αρχείων, τα οποία έχουν κοινό όνοµα αρχείου (filename) και επεκτάσεις (extensions) shp,dbf και shx. Ολόκληρη η οµάδα των αρχείων καταχωρείται στον ίδιο υποκατάλογο του αποθηκευτικού µέσου παράδοσης. Τα αρχεία είναι συµβατά µε Αρχεία πινάκων σε Λογιστικά Φύλλα Τα αρχεία µορφής λογιστικών φύλλων είναι συµβατά µε Microsoft Excel έκδοση 2003 ή σε νεώτερη έκδοση έπειτα από έγκριση της ΕΚ.Χ.Α. Α.Ε. 2.3 Αποθηκευτικά Μέσα Τύπος Τα ψηφιακά αρχεία παραδίδονται σε οπτικούς δίσκους DVD, κλειστούς (closed session), µη επανεγγράψιµους, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ISO Η ΕΚ.Χ.Α. Α.Ε. δύναται να ζητήσει την παράδοση των ψηφιακών αρχείων σε διαφορετικού τύπου µέσο από το προαναφερόµενο όπως tapes, εξωτερικοί δίσκοι, αποστολή µέσω διαδικτύου κ.α. Επίσης, ο ανάδοχος δύναται να παραδώσει τα ψηφιακά αρχεία και σε άλλο µέσο, έπειτα από σχετικό αίτηµά του και έγκριση της ΕΚ.Χ.Α. Α.Ε. Οι θήκες των οπτικών δίσκων φέρουν εξώφυλλο στην εµπρόσθια όψη και στην άνω πλευρά των οπτικών δίσκων επικολλάται κυκλική αυτοκόλλητη ετικέτα λευκού χρώµατος και κατάλληλων διαστάσεων. Τα στοιχεία που θα αναφέρονται επί των εξωφύλλων και επί των οπτικών δίσκων θα περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακολούθα: 1. ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ: αναγράφεται ο τίτλος του έργου 2. ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ: αναγράφεται ο τίτλος που ορίζεται στην αντίστοιχη παράγραφο των παραδοτέων για το αποθηκευτικό µέσο. 3. ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ: αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του παραδοτέου που παρέχεται στον ανάδοχο από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: αναγράφεται το πλήρες ανάδοχο σχήµα της µελέτης ή µέρος αυτού. Σε κάθε δίσκο DVD τα αρχεία τοποθετούνται σε φακέλους και υποφακέλους (folders) µε συγκεκριµένη κωδικοποίηση στην ονοµασία τους (βλέπε σχετικούς πίνακες οι οποίοι συνοδεύουν αντίστοιχα τις οµάδες των παραδοτέων) Τεκµηρίωση και Περιγραφή σε Επίπεδο Αρχείου Στον βασικό κατάλογο (root) κάθε µαγνητικού µέσου που περιέχει καταγεγραµµένα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατολογίου, θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο που θα ονοµάζεται CATALOG.TXT. Το αρχείο αυτό περιέχει µία σαφή και περιληπτική περιγραφή της οργάνωσης των δεδοµένων στο ψηφιακό µέσο. Στην περίπτωση που ένα αρχείο δεδοµένων έχει αποθηκευτεί σε περισσότερα από Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 8 από 70

9 ένα ψηφιακά µέσα τότε το αρχείο CATALOG.TXT θα βρίσκεται στο root ή στην αρχή του πρώτου κατά σειρά ψηφιακού µέσου. Θα παραδίδεται επίσης σε κάθε ηλεκτρονική υποβολή παραδοτέων. Το αρχείο CATALOG.TXT θα είναι µορφής ASCII και το περιεχόµενό του θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Το αρχείο CATALOG.TXT θα περιλαµβάνει, πληροφορίες για την µελέτη, για τον µελετητή και για την ηµεροµηνία εγγραφής της πληροφορίας. Τα στοιχεία αυτά συµπληρώνονται σύµφωνα µε οδηγίες που χορηγούνται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. για τα εξώφυλλα των αποθηκευτικών µέσων. Το ανωτέρω αρχείο περιέχει ακόµα πληροφορίες για την οργάνωση των στοιχείων στο συγκεκριµένο µέσο και τις τυχόν παρατηρήσεις ή επεξηγήσεις που κρίνονται απαραίτητες για την τεκµηρίωση των στοιχείων. Το αρχείο CATALOG.TXT περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυµία του Αναδόχου Κωδικό της σύµβασης Τίτλο της σύµβασης Ηµεροµηνία εγγραφής των στοιχείων στο µέσο Κωδικαρίθµηση του CD/DVD Τίτλο του αποθηκευτικού µέσου ο οποίος διαµορφώνεται ανάλογα µε την φάση παράδοσης (βλέπε πίνακα περιγραφής παραδοτέου) Όνοµα φακέλων / υποφακέλων (folder) / κωδικός ψηφιακού αρχείου Παρατηρήσεις / Σχόλια που σχετίζονται µε τα δεδοµένα Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 9 από 70

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι εργασίες που περιγράφονται ακολούθως αφορούν στη διενέργεια ελέγχων πληρότητας και ορθότητας των παραδοτέων του έργου ««Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)» που εκτελούνται στο γραφείο του αναδόχου καθώς και µετρήσεων στο πεδίο µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου των ελέγχων ποιότητας των παραδοτέων των συµβάσεων LSO25-1, 2, 3. Οι έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας των παραδοτέων αφορούν στην εξέταση πλήθους παραµέτρων που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)» και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος τεύχους όπως περιγράφονται στην ακόλουθη παράγραφο 3.1. Στόχος του διενεργούµενου ελέγχου είναι ο εντοπισµός πιθανών µη συµµορφώσεων των εξεταζόµενων παραδοτέων µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών (βλέπε κριτήρια συµµόρφωσης παραδοτέων προϊόντων, κεφ. 1 των τεχνικών προδιαγραφών του έργου «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)». Τα παραδοτέα που θα χορηγηθούν προς έλεγχο στον ανάδοχο είναι: 1. Ορθοεικόνες LSO25 2. Ορθοεικόνες µε απόσβεση διαβαθµισµένων περιοχών (ΟΑ ) 3. Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEM) 4. Αρχεία Τεκµηρίωσης Γεωχωρικών δεδοµένων Οι µετρήσεις πεδίου αφορούν επίγεια σηµεία ελέγχου (Ground Control Points-GCPs) για τα οποία πρέπει να προσδιοριστούν οι συντεταγµένες τους, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µέσω ανεξάρτητων µετρήσεων στο πεδίο. Οι µετρήσεις θα διεξαχθούν µε τη χρήση της τεχνολογίας δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS GNSS). Οι συντεταγµένες των σηµείων αυτών, που θα προκύψουν µετά από τις µετρήσεις και τους σχετικούς υπολογισµούς του Αναδόχου, θα συγκρίνονται µε αυτές που προκύπτουν για τα ίδια σηµεία στις ορθοφωτογραφίες (οριζοντιογραφικοί έλεγχοι) ή στα αντίστοιχα υψοµετρικά µοντέλα εδάφους (υψοµετρικοί έλεγχοι) που θα παραχθούν στο πλαίσιο των προαναφεροµένων συµβάσεων. Οι µετρήσεις πεδίου, τα παραδοτέα τεκµηρίωσης τους και τα αποτελέσµατα της εξέτασης της γεωµετρικής ακρίβειας των ορθοεικόνων και των ψηφιακών µοντέλων εδάφους υποβάλλονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος τεύχους όπως περιγράφονται στην ακόλουθη παράγραφο 3.2. Κάθε εργασία που περιγράφεται ακολούθως παράγει ένα ή περισσότερα έντυπα ή/και τηρούµενα αρχεία (δελτία ελέγχου - Quality Control Records) στα οποία ο ανάδοχος θα συµπληρώνει το αποτέλεσµα του ελέγχου. Για κάθε ελεγχόµενο στοιχείο που δεν πληρεί τα κριτήρια συµµόρφωσης στο προαναφερόµενο δελτίο ελέγχου θα περιγράφεται αναλυτικά η απόκλιση που εντοπίσθηκε στη συγκεκριµένη παράµετρο ποιότητας κατά την εξέταση της. Σε κάθε ελεγχόµενο στοιχείο αναφέρεται στο σηµείο «Έντυπα/τηρούµενα αρχεία» το είδος των δελτίων ελέγχου που θα πρέπει κατ ελάχιστον να τηρούνται τα περισσότερα εκ των οποίων είναι τυποποιηµένα και περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος. Για όσα εξ αυτών δεν περιλαµβάνονται, η δοµή και το περιεχόµενο τους θα προταθεί από τον ανάδοχο στο πλαίσιο υποβολής του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και θα χρησιµοποιηθούν στο έργο µετά την έγκριση τους από την ΕΚΧΑ Α.Ε. Επίσης στο πλαίσιο του Π.Π.Ε. δύναται να τροποποιηθούν εν µέρει και τα τυποποιηµένα δελτία ελέγχου που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος. Οποιαδήποτε αλλαγή προϋποθέτει την έγκριση της ΕΚΧΑ Α.Ε. επί πλήρους και τεκµηριωµένης πρότασης του αναδόχου. Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 10 από 70

11 3.1 Έλεγχοι ορθότητας παραδοτέων των συµβάσεων LSO25-1, LSO25-2, LSO Έλεγχος ορθοεικόνων Στο πλαίσιο εκτέλεσης των συµβάσεων LSO25-1, LSO25-2 και LSO25-3, παράγονται ψηφιακά αρχεία ορθοεικόνων που καλύπτουν το σύνολο της χώρας. Συγκεκριµένα αφορά σε συνολικά πινακίδες ΕΓΣΑ 87 µε διαστάσεις 2000 µ Χ 1500 µ στο έδαφος. Αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των ορθοεικόνων που θα παραχθούν περιλαµβάνεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών για τη µελέτη «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)». Ειδικότερα ο ανάδοχος εκτελεί τους ακόλουθους ελέγχους: Ορθοεικόνες Ελεγχόµενο στοιχείο: Περιγραφή ελέγχου: Εύρος ελέγχου: Έντυπα / τηρούµενα αρχεία: Ψηφιακές ορθοεικόνες LSO25 Ελέγχεται η δοµή και η ακεραιότητα των ψηφιακών αρχείων καθώς και η πληρότητα και ορθότητα της πληροφορίας περιλαµβάνουν. Όσον αφορά στην ποιότητα των ορθοεικόνων εκτελούνται έλεγχοι ραδιοµετρίας που περιλαµβάνουν: Έλεγχο ιστογράµµατος και στατιστικής Οπτική αξιολόγηση Οι ορθοεικόνες και τα αρχεία γεωδαιτικής αναφοράς ελέγχονται προκειµένου να επιβεβαιωθεί η συµµόρφωση κάθε µίας ξεχωριστά και του συνόλου τους µε τα κριτήρια συµµόρφωσης που αναφέρονται ακολούθως. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα δελτία ελέγχου ανά ορθοεικόνα και αρχείο γεωδαιτικής αναφοράς το αποτέλεσµα της εξέτασης κάθε παραµέτρου ποιότητας ξεχωριστά. Εφόσον το αποτέλεσµα της εξέτασης καλύπτει τα κριτήρια συµµόρφωσης, χαρακτηρίζεται ως αποδεκτό, ενώ σε αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως µη αποδεκτό και καταγράφεται στο αντίστοιχο δελτίο ελέγχου σαφώς ποιο από τα κριτήρια συµµόρφωσης δεν καλύπτεται. Πλήρης έλεγχος του συνόλου των παραδοτέων ορθοεικόνων. 1. Έντυπα καταγραφής αποτελεσµάτων ελέγχου. Περιλαµβάνει κατάλογο των ορθοεικόνων που εξετάσθηκαν. 2. Shapefiles. α/α Παράµετροι ποιότητας / Περιγραφή Ελέγχου Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων Α. Γενικά Τα αποτελέσµατα των ελέγχων των παραµέτρων ποιότητας της ενότητας Α καταγράφονται στα ακόλουθα έντυπα: Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 11 από 70

12 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων 1. ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων: 1 2. ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων: 2 3. ιαδικασία Ελέγχου Ραδιοµετρίας: 1 Υποδείγµατα των εντύπων περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Α.1 Είδος Πληροφορίας Ψηφιακή Αρχεία Ορθοεικόνων Α.2 Περιεχόµενο Ψηφιακό αρχείο ορθοεικόνας µε 4 κανάλια σε ένα αρχείο (R, G, B, NIR) Α.3 Τύπος αρχείων JPEG2000 (lossless compression), 4 κανάλια σε ένα αρχείο, µε σειρά B, G, R, NIR (1, 2, 3, 4) Α.4 Ονοµασία αρχείων Βάσει του κωδικού πινακίδας της συγκεκριµένης διανοµής µε το προέκταµα jp2. π.χ: Η πινακίδα µε κωδικό ΕΓΣΑ /2.5 κωδικοποιείται ως jp2 Α.5 Ακεραιότητα αρχείων Το αρχείο είναι επεξεργάσιµο Α.6 Είδος Πληροφορίας Ψηφιακή Αρχεία Γεωδαιτικής Αναφοράς Α.7 Περιεχόµενο Αρχείο γεωδαιτικής αναφοράς ορθοεικόνας Α.8 Τύπος αρχείων ASCII ψηφιακό αρχείο Γεωδαιτικής Αναφοράς Ορθοεικόνας (ESRI World file standard). Οι συντεταγµένες αναφέρονται στο κέντρο του εικονοστοιχείου που βρίσκεται στο άνω αριστερό σηµείο της ορθοεικόνας και φέρουν δυο δεκαδικά ψηφία. Α.9 Ονοµασία αρχείων Βάσει του κωδικού πινακίδας της συγκεκριµένης διανοµής µε το προέκταµα j2w. π.χ: Η πινακίδα µε κωδικό ΕΓΣΑ /2.5 κωδικοποιείται ως j2w Α.10 Ακεραιότητα αρχείων Το αρχείο είναι επεξεργάσιµο Α.11 Αλφαριθµητικοί χαρακτήρες και είδος αλφαριθµητικών χαρακτήρων Σύµφωνα µε την παρ. 2.1 Β. Έλεγχος Πληρότητας Τα αποτελέσµατα των ελέγχων των παραµέτρων ποιότητας της ενότητας Β καταγράφονται στα ακόλουθα: 1. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων: 1» 2. Shapefiles Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 12 από 70

13 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων Υποδείγµατα των εντύπων περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Β.1 Πληρότητα κάλυψης ορθοεικόνων Β.2 Πληρότητα αρχείων γεωδαιτικής αναφοράς Κάθε αρχείο ορθοεικόνας απεικονίζει χωρίς την ύπαρξη κενών τµηµάτων την περιοχή που καλύπτει στο έδαφος η αντίστοιχη πινακίδα της ΕΓΣΑ 87. Εξαιρούνται τα τµήµατα των περιοχών που προσδιορίζονται από το αρχείο µε κωδικοποίηση ΧΧ_VOID_AREAS.dxf που περιλαµβάνει τα όρια περιοχών εντός των οποίων δεν παρήχθησαν δεδοµένα. Η ακριβής περιοχή κάλυψης των ορθοεικόνων ορίζεται στα συνηµµένα αρχεία µορφότυπου dxf µε κωδικοποίηση lso25_1.dxf, lso25_2.dxf και lso25_3.dxf. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων εντοπισθεί περιοχή χωρίς εικόνα (κενή), η περιοχή αυτή περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Υποβάλλεται ένα αρχείο γεωδαιτικής αναφοράς για κάθε πινακίδα ορθοεικόνας. Η κωδικοποίηση του αρχείου γεωδαιτικής αναφοράς είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε την κωδικοποίηση του αρχείου εικόνας στο οποίο αναφέρεται. Τα αρχεία αυτά παραδίδονται στους ίδιους καταλόγους µαζί µε τα LSO25 προϊόντα ορθοεικόνων. Γ. Έλεγχος Ποιότητας Τα αποτελέσµατα των ελέγχων των παραµέτρων ποιότητας της ενότητας Γ καταγράφονται στα ακόλουθα: 1. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων: 1» 2. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων: 2» 3. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ραδιοµετρίας: 1» 4. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ραδιοµετρίας: 2» 5. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ραδιοµετρίας: 3» 6. Shapefiles Υποδείγµατα των εντύπων περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Γ.1 Μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος (GSD) 0.25 m Γ.2 ιαστάσεις Πινακίδας [2000m (8000 pixel) Α- ] x [1500m (6000 pixel) Β-Ν] Γ.3 ιανοµή Πινακίδων ΕΓΣΑ87 κλίµακας 1:2500 Γ.4 Datum Σύµφωνα µε αυτό που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών για τη µελέτη «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)» Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 13 από 70

14 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων Γ.5 Προβολικό Σύστηµα Σύµφωνα µε αυτό που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Προβολικό Σύστηµα Αναφοράς του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών για τη µελέτη «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)» Γ.6 Ραδιοµετρική Ανάλυση Κάθε ορθοεικόνα θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 8-bit / κανάλι, 256 επίπεδα τιµών για κάθε κανάλι (0=µαύρο, 255=λευκό) Το υπόβαθρο (background) των ορθοεικόνων ορίζεται για τα 4 φασµατικά κανάλια και για όλες τις πινακίδες στο µαύρο, συνεπώς όλες οι περιοχές χωρίς φασµατική πληροφορία θα λάβουν την τιµή 0 (nodata value). Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων εντοπισθεί περιοχή χωρίς φασµατική πληροφορία µε τιµή <> 0, η περιοχή αυτή περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Γ.7 Κορεσµός φωτεινότητας (Luminosity Saturation) Για κάθε ορθοεικόνα και σε κάθε µπάντα ξεχωριστά δεν πρέπει: α) να υπερβαίνει το 0% για την τιµή 0 του ιστογράµµατος, β) να υπερβαίνει το 0.5% για την τιµή 255 του ιστογράµµατος, γ) Το εύρος των τιµών του ιστογράµµατος πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 230 τιµές ψηφιακών αριθµών (digital numbers). Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί µόνο στις πινακίδες που θα πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: Το ποσοστό κάλυψής τους θα είναι 100%, έτσι ώστε να µη υπάρχουν κενά πληροφορίας (0 value). εν θα περιέχουν διαβαθµισµένες περιοχές, έτσι ώστε να µην υπάρχει συσσώρευση pixel σε συγκεκριµένη τιµή του ιστογράµµατος λόγω αποσβεσµένων περιοχών. Στις πινακίδες µε ποσοστό κάλυψης σε νερό (λίµνη, θάλασσα, ποταµός κτλ) >10%, τα στατιστικά στοιχεία του ιστογράµµατος θα υπολογισθούν µόνο για τα τµήµατα της στεριάς (µε καθορισµό AOI (Area Of Interest)), έτσι ώστε η κατανοµή του ιστογράµµατος να είναι κατά το δυνατόν οµοιόµορφη. Οι τιµές των µέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων θα απεικονισθούν σε γραφικές παραστάσεις (normal quantile plots), έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν ακολουθούν κανονική Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 14 από 70

15 α/α Παράµετροι ποιότητας / κατανοµή. Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων Γ.8 Ατέλειες στην εικόνα Οι ορθοεικόνες δεν θα πρέπει να εµφανίζουν αστοχίες ή ατέλειες. Είναι αποδεκτές αστοχίες / ατέλειες των οποίων οι διαστάσεις (πλήθος γραµµών και στηλών) δεν ξεπερνούν τα παρακάτω όρια: 1 pixel πλάτος x 100 pixel µήκος 2 pixel πλάτος x 60 pixel µήκος 3 pixel πλάτος x 20 pixel µήκος 4 12 pixel πλάτος x 12 pixel µήκος Επίσης είναι δυνατόν, ορθοεικόνες οι οποίες φέρουν ατέλειες που µεµονωµένα η κάθε µια είναι εντός των παραπάνω ορίων να απορριφθούν εάν περισσότερες από 12 είναι ορατές στην οθόνη σε ανάλυση 1280 x 1024 και σε κλίµακα θέασης 1:1 Από τους παραπάνω περιορισµούς εξαιρούνται οι διαβαθµισµένες περιοχές. Στις περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων εντοπισθούν ατέλειες, η χωρική θέση των ατελειών περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Γ.9 Γενική εµφάνιση της εικόνας Γ.10 Γενική εµφάνιση της εικόνας Οι ορθοεικόνες δεν θα πρέπει να εµφανίζουν σύννεφα, σκιές νεφών, οµίχλη, χιόνι, καπνό, σκόνη, πληµµύρες, σε βαθµό τέτοιο ο οποίος επηρεάζει την ευκρίνεια των ζητούµενων επίγειων λεπτοµερειών. Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης των παραπάνω παραγόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% ανά πινακίδα και το 0.5% στο σύνολο της περιοχής ενδιαφέροντος. Στις περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων εντοπισθούν κάποιοι από τους προαναφερόµενους παράγοντες, η χωρική θέση τους και η περιοχή που επηρεάζουν περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Οι ορθοεικόνες δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ανοµοιοµορφίες στα ραδιοµετρικά χαρακτηριστικά τους που να προέρχονται από την ένωση των αρχικών ορθοεικόνων κατά τη σύνθεση φωτοµωσαϊκών. Εφόσον εντοπισθούν ανοµοιοµορφίες στα ραδιοµετρικά χαρακτηριστικά τους, ο µέσος όρος των διαφορών που έχουν οι τιµές των pixel εκατέρωθεν των γραµµών συρραφής πρέπει κατά κανόνα να µην υπερβαίνει το 70, όταν οι µετρήσεις αφορούν οµοιογενείς και µε παρεµφερή Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 15 από 70

16 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων χαρακτηριστικά επιφάνειες του εδάφους. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρούνται οι υδάτινες επιφάνειες. Είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές αποκλίσεις µεγαλύτερες από 70, εάν οποιαδήποτε ραδιοµετρική διόρθωση σε κάποιο από τα τµήµατα που συνενώνονται οδηγεί σε αλλοίωση του περιεχοµένου της εικόνας. Στις περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων εντοπισθούν ανοµοιοµορφίες στα ραδιοµετρικά χαρακτηριστικά τους, η χωρική θέση τους και η περιοχή που επηρεάζουν περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Γ.11 Ασυνέχειες χαρακτηριστικών κατά µήκος γραµµών συρραφής ή/και κατά µήκος γειτονικών πινακίδων ορθοεικόνων της ιδίας κλίµακας Γ.12 Προβλήµατα στην εικόνα λόγω διαδικασίας ορθοαναγωγής Γ.13 Συνένωση µεταξύ γειτονικών φύλλων Οι ορθοεικόνες δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ασυνέχειες στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους που να προέρχονται από την ένωση των αρχικών ορθοεικόνων κατά τη σύνθεση φωτοµωσαϊκών. Εφόσον εντοπισθούν ασυνέχειες, η απόκλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 pixel σε ευκρινώς προσδιοριζόµενα επίγεια χαρακτηριστικά (δρόµοι, πεζοδρόµια, κτλ). Εξαιρούνται τα κτίρια / κτίσµατα στα οποία δεν επιτρέπεται η εµφάνιση ασυνέχειας. Στις περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων εντοπισθούν ασυνέχειες, η χωρική θέση τους περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Οι ορθοεικόνες δεν θα πρέπει να εµφανίζουν προβλήµατα αλλοίωσης της εικόνας (λόγω ορθοαναγωγής) όπως είναι τα φαινόµενο των «τραβηγµένων» / «πολλαπλών» ειδώλων ή αυτών που το σχήµα τους εµφανίζεται αλλοιωµένο σε «κυµατοειδή» µορφή. (Ghosting images, Wavy features, Smears). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε γραµµικά χαρακτηριστικά (π.χ. αποβάθρες, προβλήτες, κατασκευές λιµένων, δρόµοι, πεζοδρόµια, διαγραµµίσεις οδών), των οποίων η απόκλιση από την αληθή διεύθυνσή τους δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 pixels για κάθε 100 pixels µήκος στο 95% των περιπτώσεων ανά ορθοεικόνα. Στις περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων εντοπισθούν αλλοιώσεις, η χωρική θέση τους και η περιοχή που επηρεάζουν περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). εν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις ή κενά µεταξύ γειτονικών πινακίδων και τα όρια τους πρέπει να είναι Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 16 από 70

17 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων σύµφωνα µε αυτά της διανοµής του έργου. Γειτονικές ορθοεικόνες δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ασυνέχειες στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους. Εφόσον εντοπισθούν ασυνέχειες, η απόκλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 pixel σε ευκρινώς προσδιοριζόµενα επίγεια χαρακτηριστικά (δρόµοι, πεζοδρόµια, κτλ). Εξαιρούνται τα κτίρια / κτίσµατα στα οποία δεν επιτρέπεται η εµφάνιση ασυνέχειας Στις περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων εντοπισθούν επικαλύψεις, κενά ή / και ασυνέχειες, η χωρική θέση τους περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1) Έλεγχος ορθοεικόνων µε απόσβεση διαβαθµισµένων περιοχών Στο πλαίσιο εκτέλεσης των συµβάσεων LSO25-1, LSO25-2 και LSO25-3, παράγονται επίσης ψηφιακά αρχεία ορθοεικόνων µε απόσβεση διαβαθµισµένων περιοχών. Αφορούν στις ορθοεικόνες που περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες περιοχές και στις οποίες έχουν παραπλανητικά αποκρυφτεί οι διαβαθµισµένες περιοχές ώστε να δυσχεραίνεται η αναγνώριση των περιγραµµάτων τους. Ειδικότερα ο ανάδοχος εκτελεί τους ακόλουθους ελέγχους: Ορθοεικόνες µε απόσβεση διαβαθµισµένων περιοχών (ΟΑ ) Ελεγχόµενο στοιχείο: Περιγραφή ελέγχου: Ψηφιακές ορθοεικόνες LSO25 µε απόσβεση διαβαθµισµένων περιοχών Ελέγχεται η δοµή και η ακεραιότητα των ψηφιακών αρχείων καθώς και η πληρότητα και ορθότητα της πληροφορίας περιλαµβάνουν. Όσον αφορά στην ποιότητα των ορθοεικόνων ΟΑ ως προς τον έλεγχο της ραδιοµετρίας τους, εξαιρουµένων των διαβαθµισµένων περιοχών θα πρέπει να είναι σε πλήρη ταύτιση µε την αντίστοιχη ορθοεικόνα. Οι ορθοεικόνες ΟΑ και τα αρχεία γεωδαιτικής αναφοράς ελέγχονται προκειµένου να επιβεβαιωθεί η συµµόρφωση κάθε µίας ξεχωριστά και του συνόλου τους µε τα κριτήρια συµµόρφωσης που αναφέρονται ακολούθως. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα δελτία ελέγχου ανά ορθοεικόνα ΟΑ και αρχείο γεωδαιτικής αναφοράς το αποτέλεσµα της εξέτασης κάθε παραµέτρου ποιότητας ξεχωριστά. Εφόσον το αποτέλεσµα της εξέτασης καλύπτει τα κριτήρια συµµόρφωσης, χαρακτηρίζεται ως αποδεκτό, ενώ σε αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως µη αποδεκτό και καταγράφεται στο αντίστοιχο δελτίο ελέγχου σαφώς ποιο από τα κριτήρια συµµόρφωσης δεν καλύπτεται. Εύρος ελέγχου: Πλήρης έλεγχος του συνόλου των παραδοτέων ορθοεικόνων µε Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 17 από 70

18 απόσβεση διαβαθµισµένων περιοχών. Έντυπα / τηρούµενα αρχεία: 3. Έντυπα καταγραφής αποτελεσµάτων ελέγχου. Περιλαµβάνει κατάλογο των ορθοεικόνων ΟΑ που εξετάσθηκαν. 4. Shapefiles. α/α Παράµετροι ποιότητας / Περιγραφή Ελέγχου Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων Α. Γενικά Τα αποτελέσµατα των ελέγχων των παραµέτρων ποιότητας της ενότητας Α καταγράφονται στα ακόλουθα έντυπα: 1. ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων: 1 2. ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων: 2 3. ιαδικασία Ελέγχου Ραδιοµετρίας: 1 Υποδείγµατα των εντύπων περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Α.1 Είδος Πληροφορίας Ψηφιακή Αρχεία Ορθοεικόνων ΟΑ Α.2 Περιεχόµενο Ψηφιακό αρχείο ορθοεικόνας µε 4 κανάλια σε ένα αρχείο (R, G, B, NIR) Α.3 Τύπος αρχείων JPEG2000 (lossless compression), 4 κανάλια σε ένα αρχείο, µε σειρά B, G, R, NIR (1, 2, 3, 4) Α.4 Ονοµασία αρχείων Βάσει του κωδικού πινακίδας της συγκεκριµένης διανοµής µε το χαρακτηρισµό «a» και προέκταµα jp2. Π.χ: Η πινακίδα µε κωδικό ΕΓΣΑ /2.5 κωδικοποιείται ως a.jp2 Α.5 Ακεραιότητα αρχείων Το αρχείο είναι επεξεργάσιµο Α.6 Είδος Πληροφορίας Ψηφιακή Αρχεία Γεωδαιτικής Αναφοράς ΟΑ Α.7 Περιεχόµενο Αρχείο γεωδαιτικής αναφοράς ορθοεικόνας Α.8 Τύπος αρχείων ASCII ψηφιακό αρχείο Γεωδαιτικής Αναφοράς Ορθοεικόνας (ESRI World file standard). Οι συντεταγµένες αναφέρονται στο κέντρο του εικονοστοιχείου που βρίσκεται στο άνω αριστερό σηµείο της ορθοεικόνας και φέρουν δυο δεκαδικά ψηφία. Α.9 Ονοµασία αρχείων Βάσει του κωδικού πινακίδας της συγκεκριµένης διανοµής µε το χαρακτηρισµό «a» και προέκταµα j2w. Π.χ: Η πινακίδα µε κωδικό ΕΓΣΑ /2.5 κωδικοποιείται ως a.j2w Α.10 Ακεραιότητα αρχείων Το αρχείο είναι επεξεργάσιµο Α.11 Αλφαριθµητικοί χαρακτήρες και είδος Σύµφωνα µε την παρ. 2.1 Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 18 από 70

19 α/α Παράµετροι ποιότητας / αλφαριθµητικών χαρακτήρων Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων Β. Έλεγχος Πληρότητας Τα αποτελέσµατα των ελέγχων των παραµέτρων ποιότητας της ενότητας Β καταγράφονται στα ακόλουθα: 1. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων: 1» 2. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων ΟΑ : 1» 3. Shapefiles Υποδείγµατα των εντύπων περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Β.1 Κάθε αρχείο ορθοεικόνας ΟΑ απεικονίζει χωρίς την ύπαρξη κενών τµηµάτων την περιοχή που καλύπτει στο έδαφος η αντίστοιχη πινακίδα της ΕΓΣΑ 87. Ελέγχεται η πληρότητα κάλυψης µε ορθοεικόνα ΟΑ των διαβαθµισµένων περιοχών. Η ακριβής περιοχή κάλυψης των ορθοεικόνων ορίζεται στα συνηµµένα αρχεία µορφότυπου dxf µε κωδικοποίηση lso25_1.dxf, lso25_2.dxf και lso25_3.dxf. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων εντοπισθεί περιοχή χωρίς εικόνα (κενή), η περιοχή αυτή περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Β.2 Πληρότητα αρχείων γεωδαιτικής αναφοράς Β.3 Πληρότητα κάλυψης ορθοεικόνων ΟΑ Υποβάλλεται ένα αρχείο γεωδαιτικής αναφοράς για κάθε πινακίδα ορθοεικόνας ΟΑ. Η κωδικοποίηση του αρχείου γεωδαιτικής αναφοράς είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε την κωδικοποίηση του αρχείου εικόνας στο οποίο αναφέρεται. Τα αρχεία αυτά παραδίδονται της της καταλόγους µαζί µε τα προϊόντα ορθοεικόνων ΟΑ. Κάθε αρχείο ορθοεικόνας ΟΑ απεικονίζει επακριβώς την περιοχή που καλύπτει η αντίστοιχη ορθοεικόνα. Π.χ: Η ορθοεικόνα µε κωδικό a.jp2 ταυτίζεται µε την ορθοεικόνα ΟΑ µε κωδικό a.j2w Έχει καλυφθεί πλήρως µε εικόνα το σύνολο των διαβαθµισµένων περιοχών (δεν εµφανίζεται κενό). Γ. Έλεγχος Ποιότητας Τα αποτελέσµατα των ελέγχων των παραµέτρων ποιότητας της ενότητας Γ καταγράφονται στα ακόλουθα: 1. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων: 1» 2. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ορθοεικόνων: 2» 3. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ραδιοµετρίας: 1» 4. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ραδιοµετρίας: 2» 5. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου Ραδιοµετρίας: 3» 6. Έντυπο «ιαδικασία Ελέγχου ΟΑ : 1» 7. Shapefiles Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 19 από 70

20 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων Υποδείγµατα των εντύπων περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Γ.1 Μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος (GSD) 0.25 m Γ.2 ιαστάσεις Πινακίδας [2000m (8000 pixel) Α- ] x [1500m (6000 pixel) Β-Ν] Γ.3 ιανοµή Πινακίδων ΕΓΣΑ87 κλίµακας 1:2500 Γ.4 Datum Σύµφωνα µε αυτό που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών για τη µελέτη «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)» Γ.5 Προβολικό Σύστηµα Σύµφωνα µε αυτό που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προβολικό Σύστηµα Αναφοράς του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών για τη µελέτη «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)» Γ.6 Ραδιοµετρική Ανάλυση Κάθε ορθοεικόνα ΟΑ θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 8-bit / κανάλι, 256 επίπεδα τιµών για κάθε κανάλι (0=µαύρο, 255=λευκό) Το υπόβαθρο (background) των ορθοεικόνων ορίζεται για τα 4 φασµατικά κανάλια και για της της πινακίδες στο µαύρο, συνεπώς της οι περιοχές χωρίς φασµατική πληροφορία θα λάβουν την τιµή 0 (nodata value). Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων εντοπισθεί περιοχή χωρίς φασµατική πληροφορία µε τιµή <> 0, η περιοχή αυτή περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Γ.7 Κορεσµός φωτεινότητας (Luminosity Saturation) Για κάθε ορθοεικόνα ΟΑ και σε κάθε µπάντα ξεχωριστά δεν πρέπει: α) να υπερβαίνει το 0% για την τιµή 0 του ιστογράµµατος, β) να υπερβαίνει το 0.5% για την τιµή 255 του ιστογράµµατος, γ) Το εύρος των τιµών του ιστογράµµατος πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 230 τιµές ψηφιακών αριθµών (digital numbers). Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί µόνο της πινακίδες που θα πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: Το ποσοστό κάλυψής της θα είναι 100%, έτσι ώστε να µη υπάρχουν κενά πληροφορίας (0 value). Της πινακίδες µε ποσοστό κάλυψης σε νερό (λίµνη, Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 20 από 70

21 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων θάλασσα, ποταµός κτλ) >10%, τα στατιστικά στοιχεία του ιστογράµµατος θα υπολογισθούν µόνο για τα τµήµατα της στεριάς (µε καθορισµό AOI (Area Of Interest)), έτσι ώστε η κατανοµή του ιστογράµµατος να είναι κατά το δυνατόν οµοιόµορφη. Οι τιµές των µέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων θα απεικονισθούν σε γραφικές παραστάσεις (normal quantile plots), έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν ακολουθούν κανονική κατανοµή. Γ.8 Ατέλειες στην εικόνα Οι ορθοεικόνες ΟΑ δεν θα πρέπει να εµφανίζουν περαιτέρω αστοχίες ή ατέλειες από αυτές που εµφανίζονται στην αντίστοιχη ορθοεικόνα. Της περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων ΟΑ εντοπισθούν διαφορές µε την αντίστοιχη ορθοεικόνα, η χωρική θέση των διαφορών περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Γ.9 Γενική εµφάνιση της εικόνας Γ.10 Γενική εµφάνιση της εικόνας Γ.11 Ασυνέχειες χαρακτηριστικών κατά µήκος γραµµών συρραφής ή/και κατά µήκος γειτονικών πινακίδων ορθοεικόνων της ιδίας κλίµακας Γ.12 Προβλήµατα στην εικόνα λόγω διαδικασίας ορθοαναγωγής Οι ορθοεικόνες ΟΑ δεν θα πρέπει να διαθέτουν ευκρίνεια όµοια µε αυτή της αντίστοιχης ορθοεικόνας. Της περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων ΟΑ εντοπισθούν διαφορές µε την αντίστοιχη ορθοεικόνα, η χωρική θέση των διαφορών περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Τα ραδιοµετρικά χαρακτηριστικά των ορθοεικόνων ΟΑ, θα πρέπει να είναι ίδια µε αυτά της αντίστοιχης ορθοεικόνας χωρίς να παρουσιάζουν ανοµοιοµορφίες. Της περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων ΟΑ εντοπισθούν διαφορές µε την αντίστοιχη ορθοεικόνα, η χωρική θέση των διαφορών περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Οι ορθοεικόνες ΟΑ δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ασυνέχειες στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της διαφορετικές από αυτές της αντίστοιχης ορθοεικόνας. Της περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων ΟΑ εντοπισθούν διαφορές µε την αντίστοιχη ορθοεικόνα, η χωρική θέση των διαφορών περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Οι ορθοεικόνες δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν προβλήµατα λόγω διαδικασίας ορθοαναγωγής διαφορετικά από αυτά της αντίστοιχης ορθοεικόνας. Της περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων ΟΑ Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 21 από 70

22 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων εντοπισθούν διαφορές µε την αντίστοιχη ορθοεικόνα, η χωρική θέση των διαφορών περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Γ.13 Ορθότητα πλήρωσης διαβαθµισµένων περιοχών Σε κάθε ορθοεικόνα ΟΑ : Η πλήρωση (επιτύπωση) επί των πολυγώνων, που περιγράφουν περιοχές διαβαθµισµένες, έχει γίνει µε στιγµιότυπο εικόνας από άλλη περιοχή, το οποίο προσοµοιάζει στον περιβάλλοντα το πολύγωνο χώρο ως προς: - Το χρώµα και την τονικότητα - Τη διακριτική ικανότητα (spatial resolution) - Τα απεικονιζόµενα χαρακτηριστικά - Την ποιότητα υφή του εδάφους ή τη φυτική κάλυψη Το στιγµιότυπο εικόνας που έχει χρησιµοποιηθεί για την πλήρωση της πολυγώνου, έχει προσανατολισθεί (αν αυτό απαιτείται), ώστε να ελαχιστοποιείται η διαφορά από τον περιβάλλοντα το πολύγωνο χώρο και να δίδεται η εντύπωση της λογικής οπτικά συνέχειας της πληροφορίας. Στην περίπτωση απόκρυψης πολυγώνων σε αστικές και γενικότερα κατοικηµένες περιοχές, θα µπορεί να µεταβάλλεται το πολύγωνο απόσβεσης, πάντα της το εξωτερικό του µέρος, ώστε να εναρµονίζεται µε τον περιβάλλοντα αστικό ιστό, οικοδοµικά τετράγωνα, οδικές αρτηρίες ή δρόµους. Το στιγµιότυπο πλήρωσης έχει επιλεγεί, ώστε να ικανοποιεί αντίστοιχα κριτήρια. Σε περιοχές µη αστικές, τα όρια του πολυγώνου απόσβεσης έχουν διευρυνθεί κατά 10 ψηφίδες (pixel) και µετά την εισαγωγή του στιγµιότυπου πλήρωσης, έχει εφαρµοσθεί τεχνική σταδιακής µετάβασης (feathering) από την περιβάλλουσα εικόνα στο στιγµιότυπο απόκρυψης, ώστε τα όρια του πολυγώνου να καταστούν ασαφή και µη αναγνωρίσιµα. Η πλήρωση της πολυγώνου δύναται να γίνεται µε συνδυασµό των παραπάνω τεχνικών και χρήση πολλαπλών στιγµιότυπων εικόνας, αν αυτό είναι πιο αποτελεσµατικό. Της περιοχές που κατά τον έλεγχο των ορθοεικόνων ΟΑ εντοπισθούν µη συµµορφώσεις, η χωρική της θέση περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.1). Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 22 από 70

23 3.1.3 Έλεγχος ψηφιακών µοντέλων εδάφους (DEM) Στο πλαίσιο εκτέλεσης των συµβάσεων LSO25-1, LSO25-2 και LSO25-3, παράγονται ψηφιακά αρχεία µοντέλων εδάφους που καλύπτουν το σύνολο της χώρας. Συγκεκριµένα αφορά σε συνολικά πινακίδες ΕΓΣΑ 87 µε διαστάσεις 2300 µ Χ 1800 µ στο έδαφος. Αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των ψηφιακών µοντέλων εδάφους που θα παραχθούν περιλαµβάνεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών για τη µελέτη «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)». Ειδικότερα ο ανάδοχος εκτελεί της ακόλουθους ελέγχους: Ψηφιακά µοντέλα εδάφους Ελεγχόµενο στοιχείο: Περιγραφή ελέγχου: Εύρος ελέγχου: Έντυπα / τηρούµενα αρχεία: Ψηφιακά µοντέλα εδάφους (DEM) Ελέγχεται η δοµή και η ακεραιότητα των ψηφιακών αρχείων καθώς και η πληρότητα και ορθότητα της πληροφορίας περιλαµβάνουν. Τα ψηφιακά µοντέλα εδάφους ελέγχονται προκειµένου να επιβεβαιωθεί η συµµόρφωση κάθε αρχείου ξεχωριστά και του συνόλου της µε τα κριτήρια συµµόρφωσης που αναφέρονται ακολούθως. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα δελτία ελέγχου ανά ψηφιακό µοντέλο εδάφους το αποτέλεσµα της εξέτασης κάθε παραµέτρου ποιότητας ξεχωριστά. Εφόσον το αποτέλεσµα της εξέτασης καλύπτει τα κριτήρια συµµόρφωσης, χαρακτηρίζεται ως αποδεκτό, ενώ σε αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως µη αποδεκτό και καταγράφεται στο αντίστοιχο δελτίο ελέγχου σαφώς ποιο από τα κριτήρια συµµόρφωσης δεν καλύπτεται. Πλήρης έλεγχος του συνόλου των παραδοτέων ψηφιακών µον τλεων εδάφους. 1. Έντυπα καταγραφής αποτελεσµάτων ελέγχου. Περιλαµβάνει κατάλογο των ψηφιακών µοντέλων που εξετάστηκαν 2. Shapefiles. α/α Παράµετροι ποιότητας / Περιγραφή Ελέγχου Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων Α. Γενικά Τα αποτελέσµατα των ελέγχων των παραµέτρων ποιότητας της ενότητας Α καταγράφονται στα ακόλουθα έντυπα: 1. ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους: 1 Υποδείγµατα των εντύπων περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Α.1 Είδος Πληροφορίας Ψηφιακή Αρχεία Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 23 από 70

24 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων Α.2 Περιεχόµενο Ψηφιακό µοντέλο εδάφους Α.3 Τύπος αρχείων GeoTiff Floating Α.4 Οργάνωση αρχείων στο µέσο αποθήκευσης Τα αρχεία θα είναι δοµηµένα ανά πινακίδα ακολουθώντας τη διανοµή των ορθοεικόνων της αντίστοιχης κλίµακας. Α.5 Ονοµασία αρχείων Βάσει του κωδικού πινακίδας της συγκεκριµένης διανοµής: π.χ: Το αρχείο DΕM που αφορά την πινακίδα µε κωδικό ΕΓΣΑ κωδικοποιείται µε την ονοµασία Α.6 Ακεραιότητα αρχείων Το αρχείο είναι επεξεργάσιµο Β. Έλεγχος Πληρότητας Τα αποτελέσµατα των ελέγχων των παραµέτρων ποιότητας της ενότητας Α καταγράφονται στα ακόλουθα έντυπα: 1. ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους: 2 Υποδείγµατα των εντύπων περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Β.1 Πληρότητα κάλυψης ψηφιακών µοντέλων εδάφους Κάθε αρχείο ψηφιακού µοντέλου εδάφους περιλαµβάνει χωρίς την ύπαρξη κενών τµηµάτων υψοµετρική πληροφορία για την περιοχή που καλύπτει στο έδαφος η αντίστοιχη πινακίδα της ΕΓΣΑ 87 συµπεριλαµβανόµενης περιµετρικής επικάλυψης 150µ. Εξαιρούνται τα τµήµατα των περιοχών που προσδιορίζονται από το αρχείο µε κωδικοποίηση ΧΧ_VOID_AREAS.dxf που περιλαµβάνει τα όρια περιοχών εντός των οποίων δεν παρήχθησαν δεδοµένα Η ακριβής περιοχή κάλυψης των ψηφιακών µοντέλων εδάφους ορίζεται στα συνηµµένα αρχεία µορφότυπου dxf µε κωδικοποίηση lso25_1.dxf, lso25_2.dxf και lso25_3.dxf. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των DEM εντοπισθεί περιοχή χωρίς υψοµετρική πληροφορία (κενή), η περιοχή αυτή περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.2). Β.2 Πληρότητα αρχείων ψηφιακών µοντέλων εδάφους Υποβάλλεται ένα αρχείο ψηφιακού µοντέλου εδάφους για κάθε αρχείο ορθοεικόνας. Κάθε αρχείο αφορά την επιφάνεια κάλυψης της συγκεκριµένης πινακίδας ορθοεικόνας, η οποία εκτείνεται περιµετρικά για λόγους επικάλυψης µε τις γειτονικές πινακίδες κατά 150 m. Η κωδικοποίηση του αρχείου ψηφιακού µοντέλου εδάφους είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε την κωδικοποίηση του αρχείου εικόνας στο οποίο αναφέρεται. Γ. Έλεγχος Ποιότητας Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 24 από 70

25 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων Τα αποτελέσµατα των ελέγχων των παραµέτρων ποιότητας της ενότητας Α καταγράφονται στα ακόλουθα έντυπα: 1. ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους: 1 2. ιαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους: 2 Υποδείγµατα των εντύπων περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος Γ.1 ιάσταση κανάβου 2 m Γ.2 ιαστάσεις Πινακίδας [2300m Α- ] x [1800m Β-Ν] Γ.3 ιανοµή Πινακίδων ΕΓΣΑ87 κλίµακας 1:2500 ((Η διάσταση αυτή αφορά πινακίδες µε πλήρες θέµα συµπεριλαµβανοµένης περιµετρικής επικάλυψης 150m) Γ.4 Datum Σύµφωνα µε αυτό που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών για τη µελέτη «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)» Γ.5 Προβολικό Σύστηµα Σύµφωνα µε αυτό που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Προβολικό Σύστηµα Αναφοράς του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών για τη µελέτη «Υπηρεσίες δηµιουργίας Εθνικών ψηφιακών εικόνων και αεροφωτογραφιών (LSO25)» Γ.6 Υψόµετρο Ορθοµετρικό Γ.7 Οριζοντιογραφική Θέση Τα υψοµετρικά σηµεία είναι διατεταγµένα σε µορφή κανονικού κανάβου του οποίου οι κορυφές φέρουν ακέραιες συντεταγµένες. Γ.8 Συνέχεια DEM εν επιτρέπονται κενά ή ασυνέχειες στο ψηφιακό µοντέλο εδάφους, τα οποία επηρεάζουν την ακρίβεια της ορθοαναγωγής παρά µόνο για τις περιοχές εκείνες οι οποίες είναι διαβαθµισµένες. Για τις περιοχές αυτές τα pixel δεν θα λαµβάνουν τιµές (NODATA values). Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των DEM εντοπισθεί ασυνέχεια, η περιοχή αυτή περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.2). Γ.9 Συνέχεια DEM Τα ψηφιακά µοντέλα εδάφους δεν πρέπει να παρουσιάζουν αιχµές (spikes) ή/και τρύπες (holes). Ως αιχµή ορίζεται η περιοχή που περιβάλλεται από εικονοστοιχεία µε χαµηλότερη τιµή, ενώ ως τρύπα το αντίθετο. Γ.10 Γενική εµφάνιση του ψηφιακού µοντέλου εδάφους Τα ψηφιακά µοντέλα εδάφους δεν πρέπει να παρουσιάζουν µοτίβα (patterns). Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των DEM εντοπισθεί Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 25 από 70

26 α/α Παράµετροι ποιότητας / Κριτήρια συµµόρφωσης / Όρια αποδοχής σφαλµάτων περιοχή µε ύπαρξη µοτίβου, η περιοχή αυτή περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.2). Γ.11 Συνένωση µεταξύ γειτονικών ψηφιακών µοντέλων εδάφους Στο τµήµα των 150 της επικάλυψης µεταξύ γειτονικών πινακίδων, οι τιµές κοινών υψοµετρικών σηµείων δεν επιτρέπεται να διαφέρουν περισσότερο από 0.70µ. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των DEM εντοπισθεί περιοχή µε υψοµετρική διαφορά >0.70µ, η περιοχή αυτή περιγράφεται µε κλειστό πολύγωνο. Τα πολύγωνα υποβάλλονται σε αρχείο µορφότυπου shapefile (Παραδοτέα, Κεφ. 4, παρ. 4.2) Έλεγχος παραδοτέων αεροφωτογραφιών Έλεγχος παραδοτέων τεκµηρίωσης γεωχωρικών δεδοµένων Στο πλαίσιο εκτέλεσης των συµβάσεων LSO25-1, LSO25-2 και LSO25-3, παράγονται παραδοτέα που αφορούν στην τεκµηρίωση των γεωχωρικών δεδοµένων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τους κατάλληλους ελέγχους για την διασφάλιση της συµµόρφωσης των παραδοτέων των γεωχωρικών δεδοµένων µε τις απαιτήσεις του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις»» όπως κάθε φορά ισχύει και των κανονιστικών αυτού αποφάσεων της ιοίκησης. Η µεθοδολογία ελέγχου και τα έντυπα καταγραφής αποτελεσµάτων θα προταθούν προς έγκριση από τον ανάδοχο στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου. 3.2 Μετρήσεις σηµείων ελέγχου και εξέταση της γεωµετρικής ακρίβειας των ορθοεικόνων Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις µετρήσεις πεδίου που περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους και θα εκτελέσει τους ελέγχους εξέτασης της γεωµετρικής ακρίβειας των ορθοεικόνων και των ψηφιακών µοντέλων εδάφους µε βάσει τα µετρηµένα σηµεία ελέγχου. Επίσης θα παράγει και τα παραδοτέα για την τεκµηρίωση των σηµείων ελέγχου Αριθµός Κατανοµή σηµείων Τα επίγεια σηµεία ελέγχου θα είναι οργανωµένα σε ενιαίες χωρικές ενότητες των οποίων η θέση, τα όρια και το µέγεθος θα καθορίζονται κάθε φορά από την ΕΚΧΑ ΑΕ. Για τις ενότητες αυτές θα εξάγονται αποσπάσµατα από τις ορθοφωτογραφίες και θα παραδίνονται στον ανάδοχο σε ψηφιακή µορφή (JPEG2000) συνοδευόµενα από τα αντίστοιχα αρχεία γεωαναφοράς (j2w). Τα αρχεία αυτά θα φέρουν την ίδια χωρική ανάλυση µε τις ορθοφωτογραφίες που θα παραχθούν στα πλαίσια των συµβάσεων LSO25 (0.25 m). Στη συνέχεια, ο ανάδοχος θα µεταβαίνει στο πεδίο µε σκοπό να εντοπίσει τις ακριβείς θέσεις των σηµείων τα οποία θα αποτελέσουν σηµεία ελέγχου και να διεξάγει τις απαραίτητες µετρήσεις για Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ Σελίδα 26 από 70

Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25

Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25 Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25 Δημήτρης Χρυσαφίνος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, ΜΒΑ Επιβλέπων Συμβάσεων LSO25, QC-LSO25 Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων, ΕΚΧΑ ΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ιωάννης Καββάδας Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Υποψήφιος ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. Προϊστάµενος Τµήµατος Ελέγχων & ιαχείρισης Ποιότητας Έργων ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25

Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25 Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25 Δημήτρης Χρυσαφίνος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, ΜΒΑ Επιβλέπων Συμβάσεων LSO25, QC-LSO25 Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων, ΕΚΧΑ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς για το σύνολο του. Προϋπολογισµού: 73.800,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς για το σύνολο του. Προϋπολογισµού: 73.800,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς για το σύνολο του ήµου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO

Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (χωρίς ΦΠΑ). ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (χωρίς ΦΠΑ). ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ίδιοι Πόροι ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 (χωρίς ΦΠΑ). ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

φωτογραµµετρικό παράγωγο 2/2

φωτογραµµετρικό παράγωγο 2/2 Ορθοφωτογραφία TO φωτογραµµετρικό παράγωγο 2/2 Ορθοφωτογραφία ρ φ (Αφινικός) -1 Αρχική εικόνα x, y ΣΣ DTM Μονοεικονική διαδικασία Ο/Φ/ Απαραίτητα δεδοµένα: Ψηφιακή εικόνα Εξωτερικός προσανατολισµός Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ / - / 14 ΠΕ2.2.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΔ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ορθότητας της επεξεργασίας των δηλώσεων και των αιτήσεων διόρθωσης καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εργαλειοθήκης στο ArcGIS, για τον έλεγχο ποιότητας Δασικών Χαρτών

Ανάπτυξη εργαλειοθήκης στο ArcGIS, για τον έλεγχο ποιότητας Δασικών Χαρτών Ανάπτυξη εργαλειοθήκης στο ArcGIS, για τον έλεγχο ποιότητας Δασικών Χαρτών Λιάνα Βαρελά - Γεωλόγος ΕΚΧΑ Α.Ε. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Ελέγχου Ποιότητας Δασικών Χαρτών Μεσογείων 292, Χολαργός Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2

Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2 Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2 Επιμέλεια: Καρυπίδου Μαρία, φοιτήτρια Γεωγραφίας 1) Κατασκευή του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους... Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (e-services) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.4409/16 ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές των χωρικών δεδομένων

Μορφές των χωρικών δεδομένων Μορφές των χωρικών δεδομένων Eάν θελήσουμε να αναπαραστήσουμε το περιβάλλον με ακρίβεια, τότε θα χρειαζόταν μιά απείρως μεγάλη και πρακτικά μη πραγματοποιήσιμη βάση δεδομένων. Αυτό οδηγεί στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωχωρικά δεδομένα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και ΕΥΓΕΠ

Γεωχωρικά δεδομένα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και ΕΥΓΕΠ Γεωχωρικά δεδομένα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και ΕΥΓΕΠ Παναγιώτης Λολώνης, ΑΤΜ, Ph.D. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Παπουτσάκης, ΑΤΜ, M.Sc Στέλεχος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Περιβαλλοντικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραμμετρία II Ορθοφωτογραφία(Μέρος II) Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Φωτογραμμετρία II Ορθοφωτογραφία(Μέρος II) Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φωτογραμμετρία II Ορθοφωτογραφία(Μέρος II) Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. drag@central.ntua.gr Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Τηλ: 2327028004 fax: 2327028005 e_mail: info@kerkini.gr URL: www.kerkini.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια w w w. o l y z o n. g r Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια Απόστολος Ντέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Αλίνα Κουτρουμπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης Διακριτική ικανότητα δεδοµένων τηλεπισκόπησης Χωρική (Spatial resolution) πόσα µέτρα? Χρονική (Temporal resolution) πόσος χρόνος?

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ανάγκη για την απογραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων βάση ενός μοντέλου ανάπτυξης. Έτσι, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός πτήσης

Προγραµµατισµός πτήσης Παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 1. Σκοπός αεροφωτογράφισης 2. Ακρίβεια Κλίµακα 3. Αντικείµενο 4. Φιλµ Φλµ Μηχανή λήψης -Πλατφόρµα λήψης 5. Καιρικές συνθήκες 6. Οικονοµικότητα ΑΛΛΗΛΕΝ ΕΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ

Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Η εισαγωγή χωρικών ψηφιακών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ είναι μια απολύτως απαραίτητη εργασία για τον σχηματισμό του ψηφιακού υποβάθρου πάνω στο οποίο θα στηθεί και θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 28.06.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 28601/1152 ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 28.06.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 28601/1152 ΠΡΟΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 28.06.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 28601/1152 Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Μάρτιος 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» Σκοπός : διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού.

του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο της ζώνης του αιγιαλού της χωράς και η χρησιμοποίηση του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού. Αργυρίου Αργύρης Προϊστάµενος Τµήµατος ιοικητικών Πράξεων Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία. Λύσανδρος Τσούλος 1

ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία. Λύσανδρος Τσούλος 1 ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία Λύσανδρος Τσούλος 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήϊνης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του ηµήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Συστήματα & πλαίσια αναφοράς Μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 1 Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωµετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα Κτηµατολογικά ιαγράµµατα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναλήψεις στα GIS. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

Επαναλήψεις στα GIS. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Επαναλήψεις στα GIS Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα GIS GIS Αμερικής Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των GIS Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των GIS Αποτύπωση εκτάσεων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν.

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (χωρίς ΦΠΑ) ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (χωρίς ΦΠΑ) ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ / ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»- Γ ΚΠΣ (Μέτρο 2.9): ΕΤΠΑ 50% - Εθνικοί Πόροι 50% (2005ΣΕ 07570005) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.500

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Θέµα 1 ο ( µονάδες)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Θέµα 1 ο ( µονάδες) ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θέµα 1 ο (3 µονάδες) ίνεται η πολυφασµατική σκηνή, 0 7 2 2 2 1 3 4 4 4 2 3 3 3 3 0 7 2 4 4 1 3 3 3 3 2 4 4 4 4 0 1

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου - Κων/νος Αυγερινός ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ e-mail: ikavadas@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της οδηγίας Inspire στα χαρτογραφικά υπόβαθρα του Δασικού Κτηματολογίου

Η εφαρμογή της οδηγίας Inspire στα χαρτογραφικά υπόβαθρα του Δασικού Κτηματολογίου Η εφαρμογή της οδηγίας Inspire στα χαρτογραφικά υπόβαθρα του Δασικού Κτηματολογίου Δ. Σαραφίδης, Ι. Παρασχάκης Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Το αντικείμενο του θέματος είναι η ταχυμετρική αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της περιοχής που ορίζεται από τo Σκαρίφημα Λιμνίου με Συντεταγμένες Σημείων το οποίο παραδόθηκε στο μάθημα και βρίσκεται στο eclass.

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της Ποιότητας Χωρικής Πληροφορίας µε χρήση ιεθνών Προτύπων ISO

Εκτίµηση της Ποιότητας Χωρικής Πληροφορίας µε χρήση ιεθνών Προτύπων ISO Εκτίµηση της Ποιότητας Χωρικής Πληροφορίας µε χρήση ιεθνών Προτύπων ISO Ιωάννης Καββάδας 1, Λύσανδρος Τσούλος 2, (1) Προϊστάµενος Τµήµατος Ελέγχων & ιαχείρισης Ποιότητας Έργων Κτηµατολόγιο Α.Ε, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κτηµατολόγιο ωδεκανήσου Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Κτηµατολόγιο ωδεκανήσου Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή Κτηµατολόγιο ωδεκανήσου Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή Ελένη Αλεξίου ealexiou@ktimatologio.gr ικηγόρος Νοµική ιεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μανώλης Παπουτσάκης mpapouts@ktimatologio.gr Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4962/2015. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4962/2015. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/116894 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ιδακτικές σηµειώσεις Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµονόµηση Ψηφιακών µηχανών

Βαθµονόµηση Ψηφιακών µηχανών Βαθµονόµηση Ψηφιακών µηχανών και ιεθνή Πρότυπα Ψηφιακές Μηχανές Ψηφιακές Μηχανές Βαθµονόµηση Ψηφιακών µηχανών έκτης Γεωµετρία Κεφαλές Αρνητικό Λήψη 1 >1 µεγ. µέσοέ Α Β Βαθµονόµηση Ψηφιακών µηχανών Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Γραφήµατα Πληροφορίες για τα γραφήµατα T α γραφήµατα προσελκύουν την προσοχή και διευκολύνουν την προβολή συγκρίσεων, τάσεων σε δεδοµένα. Για παράδειγµα, αντί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αρχές συµπίεσης δεδοµένων Ήδη συµπίεσης Συµπίεση εικόνων Αλγόριθµος JPEG Γιατί χρειαζόµαστε συµπίεση; Τα σηµερινά αποθηκευτικά µέσα αδυνατούν

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

15/4/2013. Αυτό το περιβάλλον είναι. Ο χάρτης

15/4/2013. Αυτό το περιβάλλον είναι. Ο χάρτης Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική ταυτότητα. Θα πρέπει συνεπώς να λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Ιφιγένεια Σταυροπούλου Δημήτρης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87)

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) Βασική µεθοδολογία και αριθµητικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Έργο: "Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολόγιο ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Έκδοση 1.0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα