8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00"

Transcript

1 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ, Αργυρώ Καπαροφ, Carousel, Dilemma, Κατερίνα Ρολζμθ, Κατερίνα Κουρεντηι, Βάςω Κορδώςθ, Μάριοσ Στρόφαλθσ κ.α.) Εκνικό Ωδείο Μανώλθσ Καλομοίρθσ (αίκουςα χοροδράματοσ), Μάγερ Εγκαινία τθσ ομαδικισ ζκκεςθσ: Εικαςτικζσ αναηθτιςεισ με φόντο τα Ραριηιάνικα μπιςτρό (βλζπε εικαςτικά) Φίνοσ Φίλμ, Χίου 53, Αγ. Ραφλοσ Εγκαίνια τθσ ομαδικισ ζκκεςθσ Tα καφζ μπιςτρό του Ραριςιοφ ωσ «Ιδανικοί τόποι» (βλζπε εικαςτικά)

2 Θ Φιλαρμονικι του Διμου Ακθναίων ςτο μικρό Ραρίςι Oδόσ Χίου 53, Αγ. Παφλοσ ζξω από τθν Φίνοσ Φιλμ «Καντάδα από τον Γιώργθ Χριςτοδοφλου ςτο μπαλκόνι τθσ Τζτθσ Καςςιώνθ» Συμμετζχουν Νίκοσ Ραπαναςταςίου (ακκορντεόν), Βαςίλθσ αψανιϊτθσ (βιολί) και Γιϊργοσ Ταμιολάκθσ (βιολοντςζλλο). Έξω από τθν Φίνοσ Φιλμ ΜΟΥΣΙΚΘ Photo Α.Μανικάκθσ Ρζμπτθ 8/10 Bistrots du monde - Martha Moreleon, Andre Maia, Μάριοσ Στρόφαλθσ Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Μία Μεξικάνα, ζνασ Ρορτογάλοσ κι ζνασ Ζλλθνασ ςε ζνα «κοςμοπολίτικο ταξίδι ςε μπιςτρό» ςτο Ραρίςι, τθν Λιςαβόνα, τθν Αβάνα, το Μεξικό, το Μπουζνοσ Άιρεσ και τθν Ακινα. Ο Βαςίλθσ Βαςιλάτοσ και οι φίλοι του BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Στα ςφνορα του Ραραδοςιακοφ με το Ethnic Μια μουςικι βραδιά από τθν Ελλάδα και τον ευρφτερο Μεςογειακό χϊρο. 2

3 Βαςίλθσ Βαςιλάτοσ - κρουςτά, Ζλλθ Βαςιλάτου - κλαρινζτο, τραγοφδι Δθμιτρθσ Κοφςτασ - ακορντεόν, Λουκάσ Γιαννακίτςασ - μπάςο Ραραςκευι 9/10 Belleville Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ H ςκοτεινι ατμόςφαιρα των cabaret του μεςοπολζμου, θ μελαγχολικι και νοςταλγικι διάκεςθ. Jazz, blues, swing του μεςοπολζμου, αλλά και δικζσ τουσ ςυνκζςεισ. Δϊρα Τςίγκα - φωνι, Ειρινθ Αναςταςίου - τςζλο, Γιάννθσ Καφετηόπουλοσ - πιάνο, Ρζτροσ Λαμπρίδθσ - κοντραμπάςο, Σωτιρθσ Ρζπελασ - τρομπζτα, Θοδωρισ Χριςτοδοφλου - τφμπανα El gitano de luna - "ΜanoucheDrome Trio" BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Ταξίδι ςτθν εποχι του '30 με Valse, Bolero, Bossa και Swing τθσ εποχισ. Δικζσ τουσ ςυνκζςεισ και κλαςικά Gypsy Jazz τραγοφδια, τα οποία και κα αποτελοφν μζροσ τθσ επερχόμενθσ διςκογραφικισ τουσ δουλειάσ. Δθμιτρθσ Ραρτςακλόσ - κοντραμπάςο, Κωςτοφροσ Γιϊργοσ- gypsy κικάρα, Ψαλλίδασ Δθμιτρθσ -gypsy κικάρα Dilemma Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Με ξεχωριςτζσ εικόνεσ και ιχουσ, παρουςιάηουν κομμάτια απ' τισ διςκογραφικζσ τουσ δουλειζσ και άλλεσ αγαπθμζνεσ μουςικζσ προςαρμοςμζνεσ ςτο φφοσ και τθ μουςικι τουσ ατμόςφαιρα. Σωτιρθσ Τράγκασ- φωνι, ςαξόφωνο, κλαρινζτο, φλάουτο, φυςαρμόνικεσ, πιάνο, ςφνκεςθ, ςτίχοι Ρόπθ Νταλαχάνθ- φωνι, κικάρεσ, πιάνο, ςφνκεςθ Σάββατο 10/10 Οι Carousel ςτα καφενεία του κόςμου Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Από τθ Θράκθ ζωσ τθ Λιςαβόνα, από τθ Νάπολθ ζωσ τθ Βρετάνθ πάντα οι άνκρωποι κουβεντιάηουν τθ ηωι τουσ και μαηί με μια ρακι, μια μπφρα, ζνα κραςί, τθν κάνουν τραγοφδι. Φαίνθ Νοφςια - τραγοφδι, κρουςτά, Μαριαλζνα Σπίνουλα - τραγοφδι, κρουςτά, Μάκθσ Ραπαγαβριιλ - τραγοφδι, κρουςτά, κικάρα, μαντολίνο, Σταφροσ Κατθρτηόγλου - κικάρα, τραγοφδι Γιάννθσ Γεωργαντζλθσ- ακορντεόν, κικάρα, Απόςτολοσ Καλτςάσ - μπάςο The Dominant Gypsy jazz project BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Το Dominant gypsy project είναι ζνα νζο project του κικαρίςτα και ςυνκζτθ Γιϊργου Κρομμφδα. Mαηί του θ Νάςια Γκόφα ςτο τραγοφδι. Eνϊ οικογενειακι υπόκεςθ είναι το υπόλοιπο ρυκμικό και μελωδικό κομμάτι του γκρουπ, αφοφ τα αδζλφια Κϊςτασ Ρατςιϊτθσ ςτο 3

4 κοντραμπάςο και Γιϊργοσ Ρατςιϊτθσ ςτθν κικάρα, φωνι ζχουν και αυτοί ζναν κυρίαρχο ρόλο ςτο dominant trio. Κομμάτια του Django Reinhardt, αλλά και γνωςτά standards τθσ vocal jazz. All or nothing at all - Irini Konstantinidi Jazz bound Trio Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Jazz standards από ζνα trio με ταμπεραμζντο, που αγαπάει τθν περιπζτεια, φλερτάρει με το απροςδόκθτο και αλλθλεπιδρά άψογα επί ςκθνισ! Ειρινθ Κωνςταντινίδθ - φωνι, Κϊςτασ Γιαξόγλου - πιάνο, Κων/νοσ Μάνοσ - κοντραμπάςο Κυριακι 11/10 Haig Yazdjian - Γιώτθσ Κιουρτςόγλου - Βαγγζλθσ Καρίπθσ Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Τρεισ από τουσ ςθμαντικότερουσ Ζλλθνεσ δεξιοτζχνεσ ςυμπράττουν επί ςκθνισ ωσ trio. Ρρϊτθ φλθ για τισ κοινζσ τουσ ηωντανζσ εμφανίςεισ αποτελοφν τα γνωςτά και αγαπθμζνα κομμάτια του Haig Yazdjian, κακϊσ και υλικό από τισ προςωπικζσ δουλειζσ τόςο του Γιϊτθ Κιουρτςόγλου (το CD με τον τίτλο Hapopsis) όςο και του Βαγγζλθ Καρίπθ (με το γκρουπ κρουςτϊν Κρόταλα). My little radio - Λουίηα Σοφιανοποφλου, Γιώργοσ Λιμάκθσ BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Jazz, blues, soul, tango, fado, ρετρό, ςφγχρονο... Ακουςτικζσ, πειραγμζνεσ και παιχνιδιάρικεσ βερςιόν αγαπθμζνων τραγουδιϊν του διεκνοφσ ρεπερτορίου. Από τθν Ελλάδα ςτθν Αργεντινι, από τθ Γαλλία ςτθν Αμερικι. Λουίηα Σοφιανοποφλου - τραγοφδι, Γιϊργοσ Λιμάκθσ - κικάρα Three Dancing Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 3 ευρώ Ορίτηιναλ τηαη μουςικι κακϊσ και διαςκευαςμζνα τηαη ςτάνταρντσ. Τςάκασ Δθμιτρθσ - alto Sax, Ρερικλισ Τριβόλθσ - Bass, Δθμιτρθσ Κλϊνθσ - drums Δευτζρα 12/10 Κυριάκοσ Γκουβζντασ - Orient Express feat. B.Καρίπθσ Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Από τθν Κωνςταντινοφπολθ ωσ τθ Βιζννθ, και από τθν Βουδαπζςτθ ωσ το Ραρίςι, ο Κυριάκοσ Γκουβζντασ μασ προςκαλεί ςε ζνα μουςικό οδοιπορικό, με ανατολίτικεσ μελωδίεσ, βιενζηικα βαλσ, τάνγκο, φοξ, πόλκεσ και ουγγαρζηικα τςάρδασ, ςε ζνα αςταμάτθτο και ξζφρενο γλζντι, ςε μια παριηιάνικθ ατμόςφαιρα τθσ εποχισ του μεςοπολζμου. Συνταξιδιϊτεσ του ο Γιάννθσ Τςζρτοσ ςτο πιάνο θ Εφθ Μάηθ ςτο φλάουτο και το τραγοφδι και θ ομάδα των «Βιολιςτϊν τθσ ςτζγθσ του κόςμου» που αποτελείται από τουσ Δζςποινα Συρίγου, Βαγγζλθ Βοττζα, Κϊςτα Κοκκαλιάρθ, Αλζξανδρο Αρχοντι, αφαιλ Βλαςτάρθ. 4

5 Voyage jazz trio BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Jazz standards, ςυνκζςεισ των Ellington, Coltrane, Davis, Monk, Petruccianni κομματιϊν Beatles. Αλζκοσ Ορφανόσ- πιάνο, Αντϊνθσ Αρβανίτθσ - κοντραμπάςο, Αλζκοσ Χρθςτίδθσ: ντραμσ Τρίτθ 13/10 Διάλογοι Erik Satie με Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ Αγγζλων Βιμα, φουαγιζ, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια 10 ευρϊ με κραςί Λυρικζσ μελωδίεσ Ελλινων ςυνκετϊν, ςυμπλζουν αρμονικά με τισ γυμνοπαιδιζσ και τισ Gnossiennes του Erik Satie Βάςω Κορδϊςθ: ερμθνεία, Κϊςτασ Μπιλίςθσ: πιάνο - φωνι Τρίτθ και 13 με τουσ Encardia Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Θ πρϊτθ φκινοπωρινι εμφάνιςθ του ςυγκροτιματοσ, αρχι των εκπλιξεων πάντα ςτο πνεφμα τθσ «ςυνάντθςθσ των φίλων». Αυτιν τθ φορά και τραγοφδια ιδιαίτερα αφιερωμζνα ςτουσ «ξζνουσ» που ζρχονται από μακριά και ψάχνουν κοντά μασ ζνα χαμόγελο και μια ελπίδα... Βαγγζλθσ Ραπαγεωργίου - ακορντεόν, φυςαρμόνικα, τραγοφδι, Μιχάλθσ Κονταξάκθσ - κικάρα, τραγοφδι, Ναταλία Κωτςάνθ - τραγοφδι, κρουςτά, Δθμιτρθσ Τςεκοφρασ - κόντρα μπάςο, τραγοφδι, Κϊςτασ Κωνςταντάτοσ - κρουςτά, βιολί, μαντολίνο, τραγοφδι Γιάννα Χαμαλζλθ - χορόσ Ραςχάλθσ Κολζντςθσ - τεχνικόσ ιχου "Απρόςμενα θχοφν μα ςυνταιριάηουν κιόλασ" - ADDicted2music BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Οι Addicted2music δζνουν τουσ διαφορετικοφσ ιχουσ μιασ θλεκτρικισ rock μπάντασ και μιάσ παραδοςιακισ ορχιςτρασ. Θ αναηιτθςθ αυτι δθμιουργεί ζνα προςωπικό ιχο ςε ζνα διεκνζσ ρεπερτόριο από Ανατολι ςε Δφςθ, είτε με mainstream, είτε με άγνωςτα κομμάτια. Σοφία Μζρμθγκα: τραγοφδι-κανονάκι, Δθμιτρθσ Κυριακάκθσ: τραγοφδι - πλικτρα - καχόν, Ρανταηισ, Σπφροσ: θλεκτρικι κικάρα, Γιϊργοσ Ραπαδόπουλοσ: καβάλ - κλαρίνο Τετάρτθ 14/10 Μουςικι ςυνάντθςθ ςε ζνα café του Ραριςιοφ Απολλώνιο Ωδείο, αίκουςα ςυναυλιών, Αριςτοτζλουσ 69, Ακινα Είςοδοσ ελεφκερθ Αναβιϊνουμε τθ μουςικι ατμόςφαιρα του Ραριςιοφ όταν τα πρϊτα café άνοιξαν τισ πόρτεσ τουσ. Συμμετζχουν προχωρθμζνοι μακθτζσ του Ωδείου ςτο τραγοφδι, το πιάνο και τθν κικάρα. Ο Καβάφθσ τθσ Συρίασ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ Αγγζλων Βιμα, φουαγιζ, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια 10 ευρϊ με κραςί Μουςικοφιλολογικό αφιζρωμα με μελοποιθμζνα ποιιματα του Κ. Καβάφθ από τουσ: Αντ. Ευαγγελάτο, Λ. Κανάρθ, Ι. Κονιτόπουλο, Γ. Κουρουπό, Γ. Α. Ραπαϊωάννου και Φ. Τςαλαχοφρθ. 5

6 Ερμθνεφουν: Ιουλ. Θλιοποφλου - απαγγελία, Δ. Ρανουργιά-τραγοφδι, Ρ. Μποφρασ - πιάνο, Ρ. Ανδριόπουλοσ - ειςιγθςθ, μους. απαγγελία, R. Bou Saba - απαγγελία ςτα Αραβικά. Ραρίςι κι όνειρα.. Αφιζρωμα ςτον Γιάννθ Σπανό Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Τα βιματα του ςυνκζτθ από το Ραρίςι και τισ όχκεσ του Σθκουάνα, ςτο Νζο Κφμα και τθν Τρίτθ Ανκολογία, ζωσ και τθ δεκαετία του '80. Τραγουδοφν: Αργυρϊ Καπαροφ και Ερωφίλθ Ριάνο: Ευαγγελία Μαυρίδου, Ακορντεόν: Άννα Λάκθ Καλεςμζνοσ ο ςυνκζτθσ Γιάννθσ Σπανόσ Συνζντευξθ - ςυνομιλία: Αλζξθσ Βάκθσ "Κάτω από τον ουρανό του Ραριςιοφ" - Θλιάννα Αντωνίου, Ελίνα Γαβριθλίδο BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Θ υψίφωνοσ Θλιάννα Αντωνίου και θ πιανίςτα Ελίνα Γαβριθλίδου παρουςιάηουν ζνα ονειρικό, λυρικό ταξίδι, με ςτακμοφσ από τον ιμπρεςιονιςμό, τθν Belle Époque και τθν εποχι του μεςοπολζμου ζωσ τθ χρυςι εποχι του γαλλικοφ τραγουδιοφ και τον παγκόςμιο κινθματογράφο. "εμπετάνγκο ςτο Ραρίςι" - Κατερίνα Κουρετηι El Convento Del Arte, Βιργινίασ Μπενάκθ 7, Μεταξουργείο 10 ευρϊ με κραςί, μπφρα, αναψυκτικό εμπζτικο & Τango - Δρόμοι παράλλθλοι, κοινά ςθμεία των δφο μουςικϊν ιδιωμάτων - του εμπζτικου και του αργεντινοφ Tango, με αφετθρία τθν ομοιότθτα των κοινωνικϊν καταβολϊν τουσ. Κατερίνα Κουρετηι - vocals, Θάνοσ Θεοδωρόπουλοσ - bouzouki, guitar, Roman Gomez - piano, bandoneon, Μάριοσ Στρόφαλθσ - piano, acordeo Ρζμπτθ 15/10 "Café do Brasil" - Κατερίνα Ρολζμθ Quartet Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ H Ελλθνοβραηιλιάνα Κατερίνα Ρολζμθ και οι φίλοι τθσ κα μασ ταξιδζψουν ςε ζνα καφενεδάκι τθσ Βραηιλίασ. Θ βραδιά ατμοςφαιρικι, θ ατμόςφαιρα λιτι, παρεΐςτικθ, πλοφςια ςε ρυκμοφσ και μελωδίεσ από τον κόςμο τθσ μπόςα νόβα, του ςάμπα, του φρζβο και άλλα μουςικά είδθ από τθ Βραηιλία. Δθμιτρθσ Ραπαδόπουλοσ - Τρομπζτα και Flugelhorn, Ρζτροσ Βαρκακοφρθσ - Κοντραμπάςο Γιάννθσ Αγγελόπουλοσ - Ντραμσ. Half & my other Half - Μαρία Τςαροφχα BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Το HALF & my other HALF είναι ζνα μουςικό live show με τραγοφδια εμπνευςμζνα από δφο αξίεσ, τθν αγάπθ και τθ ηωι. Jazz, soul, swing, rock διαςκευζσ που ςε ταξιδεφουν από τα piano bars του Manhattan ςτα underground ςτζκια του Βερολίνου, από τα musicals του Broadway ςτον ελλθνικό κινθματογράφο του Χατηιδάκι, από τον Leonard Cohen ςτουσ Olympians. Μαρία Τςαροφχα: Τραγοφδι - Κϊςτασ Αναδιϊτθσ: Ριάνο 6

7 Les Ombres de la Rue - Ραυλίνα Στυλιανοφ Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Διάκεςθ ρετρό, cabaret-jazz διαςκευζσ, Piaf, Brel, Dietrich, Weill. Ραυλίνα Στυλιανοφ : φωνι - Δθμιτρθσ Καματερόσ: πιάνο - Γρθγόρθσ Αςθμακόπουλοσ: ςαξόφωνο - Αντϊνθσ Αρβανίτθσ: κοντραμπάςο - Γιϊργοσ Κωςτελζτοσ: ντραμσ Ραραςκευι 16/10 De todas formas Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Flamenco Ραραδοςιακό, Μοντζρνο, με ςφγχρονο χορό, με κικάρα, χωρίσ κικάρα, με κρουςτά, χωρίσ φωνι, χωρίσ παποφτςια, με ρυκμό, χωρίσ ρυκμό, με ψυχι Βαςιςμζνοι ςε πρωτότυπεσ μουςικζσ ςυνκζςεισ και χορογραφίεσ, ςυνκζτουν το δικό τουσ μοναδικό ψθφιδωτό, ξεκινϊντασ και καταλιγοντασ πάντα ςτο flamenco. Κικάρα / ςφνκεςθ: Ράνοσ Καρτίμπελθσ - Θλ.Μπάςο / ςφνκεςθ: Ραναγιϊτθσ Μπουραηάνθσ Κρουςτά / ςφνκεςθ: Γιάννθσ Ραπαγιαννοφλθσ -Τραγοφδι : Yota "Baron" - Χορόσ, χορογραφίεσ, palmas: Θλζκτρα Χρυςάνκου - Χορόσ, palmas: Ντίνα Κεςςζ Fuga perpetua duo BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Από τισ λεωφόρουσ τθσ Βιζννθσ ςτα ςοκάκια τθσ Βαγδάτθσ οι fuga perpetua duo ςυνκζτουν ζνα μωςαϊκό με χρϊματα από μουςικζσ τθσ Δφςθσ και τθσ Ανατολισ. Στζλιοσ Βαρβζρθσ - οφτι, ζνια Χρυςουλάκθ - πιάνο Swing Parisien, alternative musette! - Les Enfants de Pigalle Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Συνταγι: παίρνουμε τζςςερα νζα αγόρια με πολλι ενζργεια και ακοφςματα από rock, jazz, world music και κλαςςικι, παλιά φινετςάτα και ωραία τραγοφδια από το Ραρίςι, προςκζτουμε λίγθ πικάντικθ πιπεριά, και ζτοιμα τα les Enfants de Pigalle!! Rémi Cavat, κικάρα, φωνι - Χάρθσ Σταυρακάκθσ, ακορντεόν - Κωνςταντίνοσ Kλάγκοσ, κοντραμπάςο - Χριςτοσ Τηερποσ, τφμπανα. Σάββατο 17/10 Piano duo STAGE Απολλώνιο Ωδείο, αίκουςα ςυναυλιών 4 ου ορ.,φερρών 16, Ακινα Είςοδοσ ελεφκερθ "1946.Σε ζνα παριςινό καφζ ο Poulenc και ο Auric απολαμβάνουν ζνα τςιγάρο, ενϊ θ Tailleferre παρακολουκεί τον Cocteau να απαγγζλει... Μα κανείσ τουσ δεν ζχει δει το βόδι πάνω ςτθ ςτζγθ;" Συναυλία για πιάνο για τζςςερα χζρια με ςυνκζςεισ των 'Les Six' Piano duo STAGE2 : Μακρισ Αλζξανδροσ, Ιωάννα - Μαρία Αβραάμ. Διαβάηει θ Ειρινθ Μαργαρίτθ. 7

8 Τζτθ Καςιωνθ & Quartet Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Φκινοπωρινι βόλτα ςτον κόςμο με διάκεςθ μουςικισ δραπζτευςθσ ςε τόπουσ μακρινοφσ. Θ ερμθνεφτρια Τζτθ Καςιϊνθ με τουσ 4 εξαιρετικοφσ μουςικοφσ, Μάρκο Κϊτςια ςτο πιάνο, Γιϊργο Ταμιωλάκθ ςτο τςζλο, Νίκο Ραπαναςταςίου ςτο ακορντεόν και Βαςίλθ αψανιϊτθ ςτο βιολί. Αργεντίνικεσ καφζ-ιςτορίεσ. Natalia Soledad Petsalis, Κώςτασ Βλαχόπουλοσ, Μάριοσ Στρόφαλθσ BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Εξιςτοριςεισ, τραγοφδια και μουςικζσ από τθν χϊρα του τάνγκο και του ιδιαίτερου φολκλόρ. Yorgos Krommydas Trio & Solo A route through the standards Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Ο καταξιωμζνοσ κικαρίςτασ και ςυνκζτθσ Yorgos Krommydas, με αφορμι τθν κυκλοφορία του νζου του 3ου προςωπικοφ cd με τίτλο A route through the standards παρουςιάηει ηωντανά το νζο του project. Μαηί του ζνα από τα καλφτερα rhythm section τθσ Ελλθνικισ jazz ςκθνισ οι Ntinos Manos-κοντραμπάςο και Dimitris Klonis - τφμπανα. Κυριακι 18/10 Συναυλίεσ λιξθσ Φεςτιβάλ ςτο Εκνικό Ωδείο Εκνικό Ωδείο, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Ακινα, αίκουςεσ ςυναυλιών & αίκριο Είςοδοσ ελεφκερθ Συναυλίεσ από ςολίςτ και μουςικά ςφνολα μακθτϊν του Ωδείου. Ξενάγθςθ. Λιξθ Οι καλλιτζχνεσ του Φεςτιβάλ κα αποχαιρετιςουν με τον τρόπο τουσ Party λιξθσ Dj sets Dj Noua Dj Xaris Fragiskakis 8

9 Photo Α.Μανικάκθσ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΑΦΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ STREETART Φίνοσ Φίλμ, Χίου 53, Αγ. Ραφλοσ Ϊρεσ λειτουργίασ: 17:00-21:00 Ηωγραφικι, Φωτογραφία, Εγκαταςτάςεισ. Ομαδικι ζκκεςθ: Tα καφζ μπιςτρό του Ραριςιοφ ωσ «Ιδανικοί τόποι» Επιμζλεια: Λία Κουτελιζρθ Ιδανικόσ τόποσ είναι εκεί όπου τα μεγάλα πνεφματα ςυναντϊνται. Σφμφωνα με τον Γάλλο φιλόςοφο MarkAuge, θ ςφγχρονθ εποχι απαρτίηεται ςε μεγάλο βακμό από μθ τόπουσ. Μζρθ χωρίσ ταυτότθτα και ιςτορία που δεν δθμιουργοφν πραγματικι ςχζςθ μεταξφ των ανκρϊπων που φιλοξενοφν. Ιδανικόσ τόποσ είναι εκείνοσ που δθμιουργεί διαρκϊσ γζφυρεσ 9

10 και ςυνδζςεισ ενϊ επικαιροποιεί μνιμεσ και δίνει αφορμι ςε νζεσ αναηθτιςεισ. Τζτοιοι τόποι ιταν και είναι τα café bistrot. Συμμετζχουν: Ε. Ακφλα, Μ. Αριςτοτζλουσ, Α. Βάκθσ, Ε. Βζλιου, Χ. Δθμακάκου, Δ. Γιαννακάκου-αηζλου, Γ. Πιμπακ, Στ. Ρεχλιβανίδθσ, Ε. Τςακίρθ, Β. Λιουδάκθσ, Ε. Κόντςα, Α. Λαηάρου, Στ. Ραπαδόπουλοσ,Χ. Κουςουλίδου, Μ. Κουλοβαςιλοποφλου, Δ. Κοιλάκου,Α. Μανδθλάρθ, Α. Μπιρλισ, Γ. Χατηθελευκερίου Κορδϊνθσ, Β. Ρετρουλάκθ Stanley Hotel (θμιϊροφοσ), Οδυςςζωσ 1, Ρλ. Μεταξουργείου Ϊρεσ λειτουργίασ: 12:00-21:00 (εγκαίνια Ραραςκευι 9/10, 18.00) Ηωγραφικι - Εγκατάςταςθ ςτο χώρο Ομαδικι Ζκκεςθ: «Αντανακλάςεισ ςυναναςτροφών» Επιμζλεια: Amina Kortbi Σπρϊχνουν τθν πόρτα και κάκονται ςτο μπαρ ι ς' ζνα τραπζηι. Συνταξιοφχοι, ηευγάρια, παλιζσ ι νζεσ γνωριμίεσ Εκεί βριςκόμαςτε ξανά, μιλάμε χωρίσ να λζμε τίποτα, κοιταηόμαςτε και μασ κοιτάηουν, θκοποιοί & κοινό ταυτόχρονα. Κακθμερινζσ εξερευνιςεισ ακινθτοποιθμζνων παγωμζνων αντανακλάςεων μιασ κοινωνίασ ςε ςυνεχόμενθ κίνθςθ. Συμμετζχουν οι: Ε. Ανδρίτςθ, Ν. Θεοδοςιάδου, Μ. Μπουνάκθ, Ε. Χριςτάκθ, P. Georgitsis, Α. Kortbi Εκνικό Ωδείο Μανώλθσ Καλομοίρθσ - αίκουςα μελοδραματικισ, Μάγερ 18 Ϊρεσ λειτουργίασ Δε-Ρα: 12:00-14:00 και 17:00-20:00 Ϊρεσ λειτουργίασ Σα-Κυ: 12:00-18:00 Ηωγραφικι, Φωτογραφία, Εγκαταςτάςεισ Ομαδικι ζκκεςθ: Εικαςτικζσ αναηθτιςεισ με φόντο τα Ραριηιάνικα μπιςτρό Επιμζλεια: Νατάςα Θλιοποφλου 10

11 Ιςτορίεσ ανκρϊπων που δεν ςυηθτικθκαν ποτζ, κζματα ανοιχτά που χάκθκαν ςτο χρόνο Μοναδικζσ εμπειρίεσ που προςεγγίηουν τθν κουλτοφρα του καφζ και των μπιςτρό μζςα από διαφορετικζσ εικόνεσ και πρόςωπα ςε μια ηωντανι αλλθλεπίδραςθ με το κοινό. Οικεία, ηεςτά, μοναδικά χϊροι αςφυκτικά γεμάτοι ι απόλυτα κενοί. Ζμπνευςθ για καλλιτεχνικι δθμιουργία και ςτοχαςμό. Συμμετζχουν: Ε. Ανδρίτςθ, Κ. Βλαχόπουλοσ, Α. οφςςου, Στ. Μθτςάκου, Μ. Μπουνάκθ, Μ. Ραππά, Α. Ρεραντινοφ, Αντ. Μαντηοφκα, Σ. Μανιατάκθ, Μ. Σιαβίκθ, Γ. Τςοφμασ, Σ. Τςιμίνθ, Ε. Χάμου, Μ. Φωτάκθ,F. Giliberti *εικαςτικι παρζμβαςθ ςτο χϊρο του ιςογείου με καταςκευζσ από τουσ μακθτζσ του 4 ου Γυμναςίου Ακθνϊν MatchPointCafé-bistrot, Αινιάνοσ 1, Ρλ. Βικτωρίασ Ϊρεσ λειτουργίασ: 12:00-20:00 Φωτογραφία Ομαδικιζκκεςθ: Dans les pas du Petit Paris d Athènes Επιμζλεια: Amina Kortbi, Νατάςα Θλιοποφλου Ζκκεςθ αφίςασ και φωτογραφίασ με ςτιγμιότυπα από το 1 ο και το 2 ο μικρό Ραρίςι των Ακθνϊν. Συμμετζχουν: Γ. Χριςτογεωργάκθσ, Χ. Γαϊτάνθσ, Α. Μανικάκθσ, K.Μζντηελοσ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 4 ο Γυμνάςιο, Σάμου 46, Αγ. Ραφλοσ Παραςκευι 9 Οκτωβρίου και Δευτζρα 12 Οκτωβρίου, ώρα: (διάρκεια: 2 ϊρεσ) Δίωρο Εργαςτιριο Ηωγραφικισ για παιδιά και εφιβουσ με κζμα τον Ευρωπαϊκό Εξπρεςιονιςμό. Οι ςυμμετζχοντεσ κα διδαχκοφν τισ αξίεσ του ελεφκερου ςχεδίου, οι οποίεσ κα εφαρμοςτοφν ςτα ζργα που κα δθμιουργιςουν. Το ελεφκερο ςχζδιο πζρα από ζνασ τρόποσ 11

12 απόλυτθσ ζκφραςθσ του εςωτερικοφ κόςμου και των ςυναιςκθμάτων ενόσ καλλιτζχνθ είναι και ζνασ ωραίοσ τρόποσ να μάκει να χρθςιμοποιεί τα υλικά και τθν φανταςία του. Επιμζλεια: Αναςταςία οφςςου, Συντονιςμόσ: Γεωργία Αγγελοποφλου, Νατάςα Θλιοποφλου Πζμπτθ 15 Οκτωβρίου, ώρα: (διάρκεια: 1 ϊρα) Ροιά παιχνίδια κάνει το φωσ πάνω ςτο νερό; Ρϊσ αλλάηει το χρϊμα από τα νοφφαρα με το φωσ του ιλιου ι τθσ ςελινθσ; Ροιό είναι το μυςτικό για να φτιάξουμε εφκολα μια γζφυρα με πολφχρωμα λουλοφδια; Ελάτε να γνωρίςουμε βιωματικά τουσ πιο όμορφουσ πίνακεσ του ClaudeMonet και να δθμιουργιςουμε τα δικά μασ ζργα, με χρϊματα και φανταςία! Από τθν ομάδα Τζχνθσ Δράςεισ (ArtActs) - με τθν Ιωάννα Ταγάρα, Σφμβουλο-Εκπαιδεφτρια με εξειδίκευςθ ςτθν μάκθςθ μζςω Τζχνθσ και τθ Φωτεινι Ραπαςωτθρίου, Εκπαιδεφτρια - Μουςειολόγο- Σφμβουλο. Επιμζλεια και Ραρουςίαςθ: Φωτεινι Ραπαςωτθρίου και Ιωάννα Ταγάρα (ArtActs- Τζχνθσ Δράςεισ), Συντονιςμόσ: Γεωργία Αγγελοποφλου, Νατάςα Θλιοποφλου. ΕΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΑΕΜΒΑΣΘ (LIVEEVENT) 51 Ο Δθμοτικό Σχολείο, Ακομινάτου 40, Αγ. Ραφλοσ Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Κυριακι 11 Οκτωβρίου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου και Κυριακι 18 Οκτωβρίου και ϊρεσ Θ εικαςτικόσ Λία Κουτελιζρθ (lika) με τθν καλλιτεχνικι τθσ ομάδα εφιβων μακθτών (ArYSyd) κα ηωγραφίςουν ςε liveevent τουσ κεντρικοφσ τοίχουσ του 51ου Δθμοτικοφ ςχολείου Ακθνών. Τα ζργα κα είναι εμπνευςμζνα από τθν πολυπολιτιςμικότθτα τθσ περιοχισ του Μεταξουργείου και των μακθτϊν που φοιτοφν ςτο ςχολείο αυτό. Κεντρικι ιδζα, ζνα μικρό Ραρίςι ςτθν καρδιά τθσ Ακινασ μζςα από τθν παιδικι ματιά κακθγιτριασ και μακθτϊν. Τθν ομάδα ArYSyd εκπροςωποφν οι μακθτζσ: Δθμοκεόδωροσ Φϊτθσ, Μωρίκθ Ειρινθ,Τςικλισ Κωνςταντίνοσ, Λάμψα Δζςποινα, Μιχόπουλοσ Δθμιτρθσ, Μθχανικοφ Μάρκα, Τςαπάρα Ιωάννα, Τςζλιοσ Χριςτοσ Συντονιςμόσ και Επιμζλεια: Λία Κουτελιζρθ 12

13 STREETART Το μικρό Ραρίςι των Ακθνϊν ζχει ιδθ κακιερωκεί ςε κεςμικι ετιςια ςυνάντθςθ εικαςτικϊν δθμιουργϊν δθμοςίου χϊρου. Μετά τισ παρεμβάςεισ ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ Μαιηϊνοσ τα προθγοφμενα χρόνια, ςειρά ζχει το αίκριο του Εκνικοφ Ωδείου και θ πλευρικι επιφάνεια του ιςτορικοφ κτιρίου τθσ Φίνοσ Φιλμ. Θ ςυμμετοχι των καλλιτεχνϊν κα ολοκλθρωκεί με τθν ζναρξθ του φεςτιβάλ. Επιμζλεια: Kϊςτασ Βαλλισ ΘΕΑΤΟ Photo Γ.Χριςτογεωργάκθσ ΡΑΑΣΚΕΥΘ 9/10 Το άρωμα του ζρωτα του Θεοδόςθ Άγγ. Ραπαδθμθτρόπουλου Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Ζργο βαςιςμζνο πάνω ςτο διεκνζσ best seller του Ράτρικ Ηίςκιντ «Το Άρωμα» με αναφορζσ ςτθν αρχαία τραγωδία. Ζνασ νζοσ άντρασ που λαχταράει να αγαπθκεί, παλεφει να γίνει ο 13

14 Δθμιουργόσ του εαυτοφ του πλάκοντασ τθν δικιά του προςωπικι οςμι μζςα από τισ πιο παρκζνεσ ευωδιζσ. Σκθνοκεςία: Αλζξανδροσ Ρολιτάκοσ, Καταςκευι: Ειρινθ Βαρηιγιατηίκθ, Σφμβουλοσ: Εμμανουζλα Βογιατηάκθ Κρουκόβςκι, Ενδυματολογία: Μαργαρίτα Βουτςίνου, Καταςκευι: Στάκθσ Ηαΐμθσ, Μουςικι: Γιάννθσ Κονςολάκθσ, Διδαςκαλία: Στζλλα Κροφςκα. Ραίηουν: Νάγια Καρακϊςτα, ζνα Κουραμποφλ, Αγγελικι Ρουλιμα, Νικόλασ Φραγκιουδάκθσ, Θεοδϊςθσ Ραπαδθμθτρόπουλοσ. ΚΥΙΑΚΘ 11/10 Β.PΑrt. Ομάδα Decadence Black box Διλοσ Ελευςινίων 11, Μεταξουργείο, είςοδοσ ελεφκερθ 'Με αφετθρία ζνα μποζμ bistro τθσ απζναντι όχκθσ τθσ Ρόλθσ του Φωτόσ, ο Camus, ο Sartre και ο Picasso ερωτοτροποφν με τθν Τζχνθ τουσ. Θ χοροκεατρικι παράςταςθ 'Β.PArt', μζςα από τισ τρεισ εμβλθματικζσ φυςιογνωμίεσ ςασ καλεί να πάρετε μζροσ ςε ζνα ταξίδι μζςα ςτθν διαδικαςία τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, τθν άλλθ πλευρά, τθν κάκε ανιςυχθ και πολφβουθ Rive Gauche.' Σφλλθψθ : Αλίκθ Θεράπου Ερμθνεία: Αλίκθ Θεράπου, Βίκυ Δρίβα Το Θμερολόγιο El Convento del Arte, Βιργινίασ Μπενάκθ 7, 8 ευρώ, μειωμζνο: 5 ευρώ Ζνα νεαρό ηευγάρι Γάλλων ηωγράφων, ςυναντιζται ς ζνα πάρκο... Ερωτευμζνοι δίνουν υπόςχεςθ να κρατθκοφν μακριά από τισ επιταγζσ τθσ κοινωνίασ.. Σίγουροι ότι κα τα καταφζρουν αφινονται να ηιςουν το δικό τουσ παραμφκι Σιγά ςιγά, όμωσ, θ πραγματικότθτα αλλοιϊνει τα ςυναιςκιματα τουσ και τουσ οδθγεί ςε μία πραγματικότθτα νζα που δεν κυμίηει ςε τίποτα τισ πρϊτεσ θμζρεσ Οι αλικειεσ τουσ αρχίηουν να μοιάηουν με τισ αλικειεσ των άλλων και γριγορα ανακαλφπτουν όλθ τθν αλικεια για αυτό που τουσ ενϊνει. Κείμενα - Σκθνοκεςία : Στζλιοσ Κάτςαρθσ 14

15 Ριάνο - φωνι : Στζλιοσ Κάτςαρθσ Ρνευςτά : Θφμιοσ Ραπαδόπουλοσ Κικάρα : Δθμιτρθσ Ταβλάσ Φωνι : Κωνςταντίνοσ Γερμανόσ ΔΕΥΤΕΑ 12/10 Οι πόρτεσ τθσ Χρφςασ Σπθλιώτθ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Οι τραγικοκωμικζσ καταςτάςεισ ςτθν ηωι μιασ νεαρισ γυναίκασ που χάνει τον ζλεγχο του εαυτοφ τθσ κάκε φορά που περνάει κάτω από μια πόρτα και το τραγελαφικό ςκάψιμο μζςα ςτισ αναμνιςεισ, αλλά και ςτο παρόν τθσ για να βρει τθν αιτία για το πρόβλθμά τθσ. Σκθνοκεςία: Αυγουςτίνοσ εμοφνδοσ, Σκθνικά: Τόλθσ Τατόλασ, Κοςτοφμια : Θάλεια Τςίγκου, Χορογραφίεσ: Κάτια Σαβράμθ, Φωτιςμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκθ, Βοθκόσ Σκθνοκζτθ: Μαρία Κοφτςου, Θκοποιοί: Ευγενία Αποςτόλου, Σπφροσ Βάρελθσ, Αυγουςτίνοσ εμοφνδοσ. Μουςικι Performance Akazoo Cafe Concerto, Μαιηώντοσ & Μάγερ 18, είςοδοσ ελεφκερθ Οι περιπζτειεσ ενόσ ταλαίπωρου ιδωμζνεσ ανάςκελα, γελϊντασ χαχανίηοντασ κλαίγοντασ. Αντιπακεί τα τςιμπθτερά παντελόνια, τα μάλλινα φορεμζνα κατάςαρκα, τθν αιχμθρι πραγματικότθτα που τον διαπερνά και τθν φοδράρει για να τθν αντζχει. Τθν κοροϊδεφει για να ζχει λόγο να ξεκαρδίηεται. Θραυςματικά ρετάλια ηωισ, θμερολόγια ςτιγμϊν ραγιςμζνων, ξεφλουδιςμζνων, που αποκαλφπτουν τθν πίςω-μπρόσ όψθ κάκε φορεμζνθσ πραγματικότθτασ που ηοφμε, φοδραριςμζνθσ ι αφοδράριςτθσ. Κείμενα: Ορζςτθσ Μεςοχωρίτθσ, Σκθνοκεςία: Κόμνω Κρικελίκου, Ραίηουν: Ορζςτθσ Μεςοχωρίτθσ, Κόμνω Κρικελίκου, Σκθνικά: Ο.Μεςοχωρίτθσ, Κ. Κρικελίκου ΤΙΤΘ 13/10 Οι Ρόρτεσ τθσ Χρφςασ Σπθλιώτθ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Βλζπε Δευτζρα 12/10 15

16 Μουςικι Performance Αkazoo Cafe Concerto Μαιηώνοσ & Μάγερ 18, είςοδοσ ελεφκερθ Βλζπε Δευτζρα 12/10 ΤΕΤΑΤΘ 14/10 Άγριεσ Νότεσ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο : 8 ευρώ Μια πολιτικι δολοφονία γίνεται αφορμι να ενεργοποιθκοφν οι πιο ςκοτεινοί μθχανιςμοί του ςυςτιματοσ. Μια ςυναυλία διακόπτεται. Μια τραγουδίςτρια κι ζνασ μαρμαράσ ςυλλαμβάνονται ωσ εξιλαςτιρια κφματα. Διοργανϊνεται από τθ ςυγγραφζα Λεία Βιτάλθ, Σκθνοκεςία: Χρφςα Καψοφλθ ΡΕΜΡΤΘ 15/10 Lady Day, θ κυρία με τισ γαρδζνιεσ Θζατρο τακμόσ, Βίκτωροσ Ουγκώ 55, είςοδοσ ελεφκερθ Μζςα από το κεατρικό μονόλογο παρακολουκοφμε τθν Billie Holiday, αυτι τθ κρυλικι φωνι τθσ τηαη να μασ περιγράφει με τον δικό τθσ, μοναδικό τρόπο ςθμαντικζσ ςτιγμζσ από τθ ηωι τθσ. Ηωντανι τηαη μουςικι επί ςκθνισ, ερμθνεφει κομμάτια τθσ τραγουδίςτριασ και προβολι αποςπαςμάτων από το αρχειακό υλικό τθσ Billie Holiday. Ερμθνεφει: θ Αλεξία Μπεηίκθ, Σκθνοκεςία: Αλζξθσ Τςάφασ, Διαςκευι κειμζνου: Βάςια Καρυτινοφ Άγριεσ Νότεσ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8ευρώ Βλζπε Τετάρτθ 14/10 ΡΑΑΣΚΕΥΘ 16/10 Είναι τρελοί αυτοί οι Γαλάτεσ Ανζκδοτεσ γαλλικζσ φάρςεσ του 15ου αιώνα Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ 16

17 Ζνα τυπικό γαλατικό χωριό τον 15ο αιϊνα με τον δικαςτι του, τον παπά του, τον δικολάβο του, τουσ περαςτικοφσ ψευτοκαλόγερουσ και τουσ ερωτιάρθδεσ κατοίκουσ του ςε ζνα ατζλειωτο γαϊτανάκι παρεξθγιςεων. Σκθνοκεςία: Μιχ. Καλαμπόκθσ Τερεηίν Black Box Διλοσ, Ελευςινίων 11, Μεταξουργείο, είςοδοσ ελεφκερθ Μία ομάδα νζων καλλιτεχνϊν ετοιμάηει παράςταςθ για να παιχκεί ενϊπιον απεςταλμζνων του ερυκροφ ςταυροφ για να διαπιςτϊςουν πόςο «καλοί» είναι οι SS που τουσ αφινουν να δθμιουργιςουν. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ παράςταςθ και πετφχουν το ςτόχο τουσ, τουσ ςτζλνουν ςε βζβαιο κάνατο. Αλλά το ζργο τουσ μζνει μζςα ςτο χρόνο και περιμζνει κάποιον άλλο να το ςυνεχίςει. Ο καλλιτζχνθσ πεκαίνει, το ζργο του μζνει και ταξιδεφει ςτο χϊρο και ςτο χρόνο αιωνίωσ. Σκθνοκεςία: Διμθτρα Χατοφπθ, Βοθκοί ςκθνοκζτθ: Χριςτίνα Μαριάνου, Άννα Χανιϊτθ Ραίηουν οι απόφοιτοι τθσ Δραματικισ Σχολισ «διλοσ» Αυςτθρώσ Ακατάλλθλον Ροηαλίνο, Αγίου Παφλου 23, είςοδοσ ελεφκερθ "Το Αυςτθρϊσ Ακατάλλθλον" είναι μια αφιγθςθ για τισ κακόφθμεσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ, από το λιμάνι, μζχρι τα ςτενά γφρω από τθν Ομόνοια και τθν Ρλατεία Βάκθ. Για τα "ςπίτια", τα μπαρ και τα χαμάμ, τουσ ςκοτεινοφσ δρόμουσ, τουσ ανκρϊπουσ και τισ ιςτορίεσ τουσ. Τα κείμενα, θ επιλογι των φωτογραφιϊν και τθσ μουςικισ και θ αφιγθςθ είναι του Νίκου Λεμονι. Τραγουδά θ Ευφορία Λεβζντθ. Σκθνοκεςία: Νίκοσ Λεμονισ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 Θ Ριο Δυνατι Ανκρώπινθ Φωνι Θζατρο των Αλλαγών, 3 θσ Σεπτεμβρίου 19 α, είςοδοσ ελεφκερθ Βαςιςμζνο ςτα ζργα των Στρίντμπεργκ και Κοκτϊ "Θ πιο δυνατι" και "Ανκρϊπινθ φωνι" αντίςτοιχα. Σφνκεςθ - Διαςκευι κειμζνων - Σκθνοκεςία: Ευδόκιμοσ Τςολακίδθσ Σκθνικά - Κοςτοφμια: Αναςταςία οφςςου Ραίηουν: Βυηαντία Ρυρριόχου Γκυ, Άννυ Ηερβοφ Απαραίτθτθ θ κράτθςθ κζςθσ ςτα και

18 Είναι τρελοί αυτοί οι Γαλάτεσ Ανζκδοτεσ γαλλικζσ φάρςεσ του 15ου αιώνα Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Βλζπε Ραραςκευι 16/10 ΚΥΙΑΚΘ 18/10 Ραραμφκια για τθσ καρδίασ μασ τθν αλικεια Black Box Διλοσ, Ελευςινίων 11 Μεταξουργείο, είςοδοσ ελεφκερθ Ραραμυκοπαράςταςθ για παιδιά και μεγάλουσ που ακόμα ονειρεφονται. Σαν τουσ παραμυκάδεσ αλλοτινϊν εποχϊν, θ Ηωι Νικθτάκθ παίρνει το μονοπάτι που γιατρεφει τισ πλθγζσ και τουσ πόνουσ αλαφρϊνει, το μονοπάτι των παραμυκιϊν και μασ διθγείται ιςτορίεσ ςαν παραμφκια, που απάνω ςτα φτερά τουσ κουβαλοφν τθσ καρδιάσ μασ τθν αλικεια. Σχεδιαςμόσ, αφιγθςθ παραμυκιϊν με δθμιουργία θχθτικϊν τοπίων: Ηωι Νικθτάκθ "Θ Ριο Δυνατι Ανκρώπινθ Φωνι" Θζατρο των Αλλαγών, 3 θσ Σεπτεμβρίου 19 α, είςοδοσ ελεφκερθ Βλζπε Σάββατο 17/10 18

19 Photo Γ.Χριςτογεωργάκθσ ΔΑΣΕΙΣ ΔΟΜΟΥ Όλεσ οι δράςεισ είναι ανοιχτζσ για το κοινό Σάββατο 10/10 Φιλαρμονικι Διμου Ακθναίων 19:00 Πλατεία Αγίου Παφλου Θ ιςτορικι μπάντα του Διμου Ακθναίων που ιδρφκθκε το 1885 και ζλαβε μζροσ ςτουσ πρϊτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ τθσ Ακινασ το 1896, τιμάει το μικρό Ραρίςι των Ακθνϊν με ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουςίαςθσ των οργάνων τθσ μπάντασ και με μια κακιςτικι ςυναυλία με Γαλλικι μουςικι και όχι μόνο. Θζατρο Σκιών «Ο Καραγκιόηθσ Μετανάςτθσ» 20:00 Πεηόδρομοσ Αγίου Παφλου Θ ΜΚΟ Ριλιον Προσ ςε ςυνεργαςία με το Θρακικό Θζατρο Σκιών του Γιάννθ Βουλτςίδθ, δθμιουργεί τθν παράςταςθ Ο Καραγκιόηθσ Μετανάςτθσ για τισ ανάγκεσ του Ρρογράμματοσ «Πλοι μζςα ςτθν παράγκα». Το ζργο «Πλοι μζςα ςτθν παράγκα» χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Είμαςτε όλοι Ρολίτεσ», το οποίο είναι μζροσ του ςυνολικοφ Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του ΕΟΧ για τθν Ελλάδα, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Διαχειριςτισ Επιχοριγθςθσ του Ρρογράμματοσ είναι το Κδρυμα Μποδοςάκθ. Συντελεςτζσ: Καραγκιοηοπαίχτθσ Γιάννθσ Βουλτςίδθσ, Ηωγραφικι μουςικι: Γεωργία Γιαννοποφλου 19

20 Deva 21:00 Πλατεία Αγίου Παφλου Μια performance με φωτιζσ και ηογκλερικά ςε εντυπωςιακζσ χορογραφίεσ. Ο Αντϊνθσ Ραςβάντθσ (DEVA) είναι ζνασ ποικιλόμορφοσ καλλιτζχνθσ που αναμειγνφει τθν τζχνθ του τςίρκο με το κζατρο και τον χορό. Ταξιδεφει και μελετάει διαφορετικζσ τεχνικζσ χειριςμοφ των ηογκλερικϊν αντικειμζνων και τισ απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ κίνθςθσ τουσ ςτον χϊρο. Κυριακι 11/10 Θ Μονμάρτρθ ςτο πεηόδρομο τθσ Μαιηώνοσ bb5 percussion system 11:00 Από τθν πλατεία Αγίου Παφλου ςτον πεηόδρομο τθσ οδοφ Μαιηώνοσ Ζνα πρωτοποριακό "world" ςφνολο κρουςτϊν του δρόμου, με ςυντονιςτι τον Βαςίλθ Βαςιλάτο, που φιλτράρει τθ μουςικι των λαϊν και δίνει -μζςα από τθν τεχνικι, τθν ζκφραςθ και το ςυντονιςμό- το δικό του ςτίγμα, με το ιδιαίτερο φφοσ και τον προςωπικόπολυπολιτιςμικό του ιχο Circus Dayz 11:30-13:30 Ακροβάτεσ και ηογκλζρ τθσ μεγαλφτερθσ ςχολισ τςίρκου ςτθν Ελλάδα, πιςτοί ςτο ετιςιο ραντεβοφ τουσ ςτθ Μονμάρτρθ τθσ Μαιηϊνοσ. Αναςταςία οφςςου 12:00-13:30 Street art ςχεδιαςμόσ πορτραίτων περαςτικϊν ςτθ Μαιηϊνοσ Athens Lindy Hop 12:30 Μαιηώνοσ Θ περίφθμθ ομάδα Athens Lindy Hop οργανϊνει πάρτυ ςτουσ ρυκμοφσ του swing, του charleston, του authentic jazz dance και άλλων jazz χορϊν (shag, balboa, blues) από τισ δεκαετίεσ του Milonga 19:30 Πλατεία Kaραϊςκάκθ Escuela Argentina de Tango en Grecia ςυμμετζχει ςτισ εκδθλϊςεισ του φεςτιβάλ 'το Μικρό Ραρίςι ϋκαι ςασ προςκαλεί τθν Κυριακι 11 Οκτωβρίου ςε μια αυκεντικι "Milonga του δρόμου". Ζνα χορευτικό ταξίδι εμπνευςμζνο από τισ νοςταλγικζσ πλατείεσ του Buenos Aires για να χορζψετε και να ηιςετε για λίγεσ ϊρεσ τουσ ρυκμοφσ του Tango! Τρίτθ 13/10 Το πορταίτο του Ντόριαν Γρζυ Ουγκώ 55, ζξω από το Θζατρο τακμόσ, είςοδοσ ελεφκερθ Ζνα κεατρικό δρϊμενο με μουςικι και προβολι από τθ χορογραφία του ζργου. Σκθνοκεςία: Visual Art Γιάννθσ Βολιϊτθσ,Ρρωταγωνιςτοφν: Φϊτθσ Λάμαρθσ, Μάνοσ 20

21 Ηαχαράκοσ, Χάρθσ Μαυρουδισ, Νζλλθ Αλκάδθ, Άγγελοσ Μπζςςασ, Βαςίλθσ Ταρατόρθσ, Μουςικι: Φϊτθσ Λάμαρθσ Ραραςκευι 16/10 Θζατρο δρόμου - Το πανθγφρι τθσ φανταςίασ 19:00 Πλατεία Αγίου Παφλου Θ ομάδα Teatro-Theama παρουςιάηει ζνα διαδραςτικό δρϊμενο, γεμάτο χρϊματα και μουςικι. Ακροβάτεσ, ξυλοπόδαροι, ταχυδακτυλουργικά, δθμιουργοφν ζνα παιχνίδι φανταςίασ και χρωμάτων για μικροφσ και μεγάλουσ. Μουςικό ςφνολο 4 ου γυμναςίου και λυκείου Ακθνών Πλατεία Αγίου Παφλου Θ κουλτοφρα των καφζ retro dj s set party & performances 20:00-22:00 Οδόσ Πθνελόπθσ & Οδόσ Οδυςςζωσ 4 ζναντι ξενοδοχείου Stanley Ζνα retro dj set party, με δίςκουσ και pick-up, και μουςικζσ από καφζ και bistrot όλου του κόςμου. Σκθνικό ο δρόμοσ απζναντι από τθν είςοδο του ξενοδοχείου Stanley. Ρρωταγωνιςτζσ, διαφορετικοί dj, οι οποίοι, οργανϊνουν ζνα πάρτυ για όλουσ. Συμμετζχουν χορευτζσ από διάφορεσ ςχολζσ χοροφ (φλαμζνκο,ςουινγκ,κα). Σφλλθψθ: Σωτθρία & Διμθτρα Τάμπαςθ. Σάββατο 17/10 Big Band Διμου Ακθναίων Πλατεία Αγίου Παφλου Θ κορυφαία jazz ορχιςτρα ςτθν Ελλάδα παρουςιάηει μεγάλεσ επιτυχίεσ του παγκόςμιου jazz και swing ρεπερτορίου. Αcrodance Πλατεία Αγίου Παφλου Θ ομάδα του AcrOdance-Ακροβατικοφ Χοροφ τθσ Άννασ Ομθρίδθ ταξιδεφει και φζτοσ ςτο Μικρό Ραρίςι μζςα ςτο χρόνο και το χρϊμα.. Ζρωτασ-Μίςοσ, Ραλιό-Καινοφριο, Άςπρο-Μαφρο, Αντικζςεισ-Συνκζςεισ.. "Café noir et nuits blanches". Deva (βλζπε παραπάνω) 21:00 Κυριακι 18/10 Άγθμα τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Φρουραρχείο τακμόσ Λαρίςθσ 21

22 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ RENDEZ VOUS SOCIAUX photo R. Doisneau ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10 Αναγνώςεισ του καφζ, Δθμιτρθσ Στεφανάκθσ O ςυγγραφζασ Δ. Στεφανάκθσ ςε μία ανοιχτι ςυηιτθςθ με το κοινό του μικροφ Ραριςιοφ Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) ΔΕΥΤΕΑ 12/10 Θ ςυμβολι των καφζ και των μπιςτρό ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν δθμιουργία πολιτιςτικών ρευμάτων. Aνδρζασ ουμελιώτθσ (δθμοςιογράφοσ, δθμιουργότσ του enallaktikos.gr), Nικιτασ Χιωτίνθσ (αρχιτζκτονασ, κακθγθτισ ΤΕΙ Ακθνϊν) Γιώργοσ Γεωργακάσ (δικθγόροσ) Συντονίηει ο δθμοςιογράφοσ Γιώργοσ Ιγνατίου Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) ΤΕΤΑΤΘ 14/10 Καφζσ και πολιτικι, Άρθσ Σπθλιωτόπουλοσ (πρώθν υπουργόσ παιδείασ & τουριςμοφ) Ρζτροσ Τατςόπουλοσ (ςυγγραφζασ, πρώθν βουλευτισ) Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) Ο πρϊθν υπουργόσ παιδείασ αφθγείται ιςτορίεσ από το καφενείο τθσ Βουλισ και αναηθτά τθν ςυμβολι των παραδοςιακϊν καφενείων ςτθν πολιτικι ηωι του τόπου. ΡΕΜΡΤΘ 15/10 Αγγελικι Τριανταφφλλου - Les Amants du Flore Πολυχώροσ Συμμετοχι, Ακομινάτου 61 Θα προβλθκεί θ ταινία Les Amants du Flore και κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ. 22

23 ΡΑΑΣΚΕΥΘ 16/10 L'expédition scientifique de morée - Νικολζττα Ταςςοποφλου (ΕΕΡ Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Διπλωματοφχοσ ξεναγόσ) Πολυχώροσ Συμμετοχι, Ακομινάτου 61 Θ ςυμβολι του Γαλλικοφ εκςτρατευτικοφ ςϊματοσ ςτθν οργάνωςθ του νεοςφςτατου νεο- Ελλθνικοφ κράτουσ (αναφορζσ ςτον Nicolas Joseph Maison,Charles Favier ). EEΡ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 Δθμιτρθσ Γιαννάτοσ (επικεφαλισ τθσ μονάδασ "Mosaic" του ΚΕΘΕΑ) Από τα παραδοςιακά καφενεία ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ παράδοςθσ το κουβεντολόι τθσ αντίςταςθσ και τθσ κοινότθτασ. Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΑΚΙ ΤΑΒΛΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/ Ρρωτάκλθμα Τάβλι Στου Μπάμπθ τον καφενζ, Κριτθσ 21, Άγιοσ Παφλοσ ΚΥΙΑΚΘ 18/ Σκάκι Ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχαιλ Βόδα 4-6 «Γνώριςε το ςκάκι». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικροφσ και μεγάλουσ από τουσ Maitres Χριςτο Γκορίτςα και Στράτο Κακαδζλλθ. Είκοςι αγϊνεσ επίδειξεισ (ςιμουλτανζ) με ενδιαφερόμενουσ επιςκζπτεσ του φεςτιβάλ. Τουρνουά γριγορου ςκακιοφ (blitz). 23

24 photo Ν.Ταςςοποφλου ΞΕΝΑΓΘΣΘ ΚΥΙΑΚΘ 18/10 Διαδρομι πολιτιςμοφ από τθν πλατεία Ομονοίασ ςτο ςτακμό Λαρίςθσ Σθμείο ςυνάντθςθσ: Μετρό Ομόνοια (ζξοδοσ: Αγ. Κωνςταντίνου) π.μ. Οδθγόσ μασ θ Νικολζττα Ταςςοποφλου, ΕΕΡ ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Διπλωματοφχοσ ξεναγόσ Διάρκεια ξενάγθςθσ: 2 ϊρεσ Λιξθ Κυριακι 18/10 Συναυλίεσ λιξθσ Φεςτιβάλ ςτο Εκνικό Ωδείο Εκνικό Ωδείο, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Ακινα, αίκουςεσ ςυναυλιών & αίκριο Είςοδοσ ελεφκερθ Συναυλίεσ από ςολίςτ και μουςικά ςφνολα μακθτϊν του Ωδείου. Ξενάγθςθ. Οι καλλιτζχνεσ του Φεςτιβάλ κα αποχαιρετιςουν με τον τρόπο τουσ Party λιξθσ Dj sets Dj Noua Dj Xaris Fragiskakis 24

25 25