«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : Fax : Λάρισα 15/2/2011 Αριθ. Πρωτ.: 88 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: Ο Περιφερειάρχης 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» β) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α /2005). γ) του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» 2. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Συγκροτούμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από 81 (ογδόντα ένα) μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 2. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/ είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται. 1

2 3. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 4. Ορίζουμε τους Συντονιστές και τα μέλη της Ο.Δ.Ε. ως εξής: 2

3 4.1 Μήτσος Βασίλης Συντονιστής ΟΔΕ Συντονιστής ΟΔΕ Θεοδοσίου Εύα Αναπληρωτής Συντονιστής ΟΔΕ Αναπληρωτής Παπαμούστος Σπύρος Συντονιστής για την Π.Ε. Καρδίτσας Συντονιστής Καζάκης Απόστολος Συντονιστής για την Π.Ε. Μαγνησίας Συντονιστής Παπανικολάου Δημήτρης Συντονιστής για την Π.Ε. Τρικάλων Συντονιστής Πέππας Δημήτριος Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας Μέλος Κόντου Μαρία Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας Αναπληρωτής Βαγιωνά Μαρία Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καρδίτσας Μέλος Νασιώκας Απόστολος Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καρδίτσας Αναπληρωτής Γκανάτσιος Νικόλαος Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας Μέλος Λιασκοβίτης Αγαθοκλής Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας Αναπληρωτής Παππή Ελένη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Καρδίτσας Μέλος Τσιγκαρίδα Χαρίκλεια Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Καρδίτσας Αναπληρωτής Νταφίκος Δημήτριος Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας Μέλος Κόγιας Νικόλαος Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας Αναπληρωτής Τσούκης Δημήτριος Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας Μέλος Χαλιαμάλιας Χρήστος Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας Αναπληρωτής Καράς Γεώργιος Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων Μέλος Ευθυμίου Αγορίτσα Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων Αναπληρωτής Αργυροπούλου Τριανταφυλλιά Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Τρικάλων Μέλος

4 Μπαμπατσιά Αναστασία Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Τρικάλων Αναπληρωτής Χαχάμη Μαρία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων Μέλος Κυριλλίδου Σοφία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων Αναπληρωτής Μπουρνάζου Σπυριδούλα Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Τρικάλων Μέλος Ζιάκα-Τζίκα Θωμαΐα Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Τρικάλων Αναπληρωτής Σκαπέτη Ευθυμία Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων Μέλος Μπαταλογιάννης Ιωάννης Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων Αναπληρωτής Κατσίμπας Θεόδωρος Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων Μέλος Κοντοβουνήσιος Δημήτριος Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων Αναπληρωτής Καλύβα Αναστασία Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Μέλος Μπρουζούκης Ευάγγελος Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Αναπληρωτής Θεοχάρη Λεμονιά Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας Μέλος Πανουτσόπουλος Παναγιώτης Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας Αναπληρωτής Γκουτζίνης Κωνσταντίνος Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Μαγνησίας Μέλος Τσιμπανάκου Αικατερίνη- Κωνσταντίνα Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Μαγνησίας Αναπληρωτής Βαζούρα Σοφία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας Μέλος Παρίση Βαρβάρα Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας Αναπληρωτής , Τσιμητρέα Γαρυφαλλιά Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας Μέλος Σταμάτογλου Χρυσούλα Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μαγνησίας Μέλος Τσαμπίρα Παναγιώτα Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μαγνησίας Αναπληρωτής

5 4.20 Μακρίδου Δέσποινα Δ/νση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περ.Θεσσαλίας Μέλος Μότσιου Αίγλη Δ/νση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Τσακίρης Δαμιανός Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περ.Θεσσαλίας Μέλος Μπότα Ευαγγελία Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Γκαντάρας Σπύρος Δ/νση Τεχνικών Έργων Περ.Θεσσαλίας Μέλος Λαζαρόπουλος Στέφανος Δ/νση Τεχνικών Έργων Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Τσιτσές Δημήτριος Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας Μέλος 4.24 Παπαδήμος Γεώργιος Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ.Διακυβέρνησης Περ.Θεσσαλίας Μέλος Ναυπακτήτης Γιώργος Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ.Διακυβέρνησης Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Τσιουρής Αναστάσιος Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Περ.Θεσσαλίας Μέλος Χάψα Σοφία Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Γκόλια Βασιλική Δ/νση Διοίκησης Περ.Θεσσαλίας Μέλος Γκουγκουλή Ιωάννα Δ/νση Διοίκησης Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Τρακάλα Γεωργία Δ/νση Οικονομικού Περ.Θεσσαλίας Μέλος Κρίκη Θεοδώρα Δ/νση Οικονομικού Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Κίσσα Μαρία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περ.Θεσσαλίας Μέλος Φακή Αικατερίνη Δ/νση Κτηνιατρικής Περ.Θεσσαλίας Μέλος Ζώτου Ελένη Δ/νση Κτηνιατρικής Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Σαμαρά Ελένη Δ/νση Πολιτικής Γης Περ.Θεσσαλίας Μέλος Δεμιρίδη Ελισσάβετ Δ/νση Πολιτικής Γης Περ.Θεσσαλίας Μέλος

6 Παπαθανασίου Κωνσταντινιά Δ/νση Πολιτικής Γης Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Παπαπολυμέρου Στεφανος Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας Μέλος Ζιωγάκης Αλεξανδρος Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας Αναπληρωτής Παππά Ειρήνη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Περ.Θεσσαλίας Μέλος Αργυριάδη Αικατερίνη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Φαργκάνη Μερόπη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Περ.Θεσσαλίας Μέλος Καρακώστας Χαρίλαος Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής 4.34 Παππά Ειρήνη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας Μέλος Καραγγέλη Χαρίκλεια Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας Αναπληρωτής Μπουτκάρου Αθηνά Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας Μέλος Ναλμπάντης Αποστόλης Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας Αναπληρωτής Μπεκιάρη Θεοδώρα Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περ.Θεσσαλίας Μέλος Παπαγιάννη Μαρία Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Ζάννα Ευδοκία Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περ.Θεσσαλίας Μέλος Δοξαρά Βάγια Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περ.Θεσσαλίας Αναπληρωτής Καραγιάννη Γραμματούλα Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λάρισας Μέλος Καλαθά Ειρήνη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λάρισας Αναπληρωτής Καραμπούζης Χρήστος Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μέλος Ζιώγας Δημήτριος Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας Μέλος

7 Τόπη Μαριάννα Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας Αναπληρωτής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης & Διαδικασιών Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ Αθήνα (με την παράκληση να ενημερωθεί η Ο.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) 2. Εθνικό Τυπογραφείο 3. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Θεσσαλίας (μέσω των αρμοδίων Τμημάτων Πληροφορικής των ΠΕ) 4. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας 5. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας 6. Γραφείο Διευθυντή Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας 7. Όλες τις Διευθύνσεις, τα Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελές Γραφείο Περιφέρειας Θεσσαλίας (για ενημέρωση του προσωπικού τους, μέσω των αρμοδίων Τμημάτων Πληροφορικής των ΠΕ) 8. Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Θεσσαλίας 9. Οριζόμενους υπαλλήλους (μέσω των αρμοδίων Τμημάτων Πληροφορικής των ΠΕ) 7