Αναισθησία σε Παιδιά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες για μη Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναισθησία σε Παιδιά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες για μη Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις"

Transcript

1 82 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ENrAriKHΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησία σε Παιδιά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες για μη Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις Α.ΜΠΑΚΟΛΑ Οι αναισθησιολόγοι όλο και συχνότερα αντιμετώπιζουν παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες (CHD) για μη καρδιακές επεμβάσεις και αυτό οφείλεται: α) στο γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί, που άλλοτε δεν θα επιζούσαν, σήμερα μετά από διάφορες ανακουφιστικές t] διορθωτικές επεμβάσεις φθάνουν στην ενηλικίωση και β) στο ότι τα παιδιά αυτά, συγκρινόμενα με τον φυσιολογικό παιδιατρικό πληθυσμό, παρουσιάζουν συχνότερα ανωμαλίες που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης1 2 Οι ασθενείς Οι CHD συνιστούν μια ενότητα διαφορετικών μεταξύ τους καρδιακών ανωμαλιών για τις οποίες είναι δύσκολο να υπάρξει ένας ενιαίος κανόνας αντιμετώπισης. Συχνά συνυπάρχουν και άλλα συγγεν1] σύνδρομα που επηρεάζουν την επιλογή της αναισθησίαξ Ένα κοινό παράδειγμα είναι το σύνδρομο Down που συχνά συνοδεύεται από καρδιοπάθεια του τύπου της μεσοκοιλιακής επικοινωνίας. Η αναισθησία πρέπει να εφαρμοσθεί στι; %α"-' ιcικές ανωμαλίες καθ' αυτές, δεδομένοι; ότι η παθοφυσιολογία κάθε νόσου εξαρτάται από την ανατομική της ιδιομορφία. Είναι σημαντικό για την παρούσα παθοφυσιολογία της νόσου, το αν έχει προηγηθεί κάποια ανακουφιστική 1] διορθωτικ1] επέμβαση. Επίσης ο βαθμός της φυσιολογικ1]ς προσαρμογt]ς στην καρδιακή βλάβη διαμορφώνει την εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού. Για παράδειγμα ένα παιδί με VSD και Α-Δ επικοινωνία είνqι τελείως διαφορετικό από ένα παιδί με VSD που έχει αναπτύξει πνευμονική αγγειακ1] νόσο και Δ-Α επικοινωνία. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθούν παράγοντες όπως το γεμάτο στομάχι, κάποιο μη φυσιολογικό εργαστηριακό εύρημα, η κατάσταση του ενδαγγειακού όγκου και η σχεδιαζόμενη επέμβαση. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας r.ανόνας για όλες τις περιπτώσεις. Ο αναισθησιολόγος πρέπει να μπορεί να καταν01]σει την παθοφυσιολογία του κάθε ασθενούς και ανάλογα να προσαρμόσει την αναισθησία. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες Οι καρδιακές βλάβες είναι τριών ειδών: α) η απλή επικοινωνία (shunt) β) η απόφραξη (βαλβιδικ1], υποβαλβιδικ1]1] υπερβαλβιδική απόφραξη στην φυσιολογικ1] οδό της ρο1]ς του αίματος). γ) η σύνθετη επικοινωνία (απλt] επικοινωνία+απόφραξη). Η κατάταξη των CHD γίνεται με ανατομικά 1] κλινικά κριτήρια. Συν1]θως διακρίνονται στι ;_' ιυ.ιu.θειεc: με %ι'rί\ r,(' : <.. -.:cι; r.αροιο;τάθειες με συμφορητιr.jj r.αρδιακ1] ανεπάρκεια3 Α. Οι μηχανισμοί της κυάνωσης είναι τέσσερις: α) Α Δ επικοινωνία που στο επίπεδο των κόλπων 1] των κοιλιών και ταυτόχρονα απόφραξη στη δεξιά κυκλοφορία. β) ανάμιξη οξυγονωμένου με μη οξυγονωμένο αίμα πριν την εξώθηση στη συστηματικ1] κυκλοφορία (π.χ. μονt]ρης κόλπος, κοινός αρτηριακός κορμός κ.α.) γ) μετάθεση μεγάλων αγγείων και δ) Οριακή μείωση της καρδιακ1]ς παροχ1]ς. Β. Η συμφορητικt] καρδιακ1] ανεπάρκεια (CHF) οφείλεται α) σε αύξηση της πνευμονικ1]ς αιματικr]ς ροής λόγω Α-Δ shunt, που είναι και η συχνότερη αιτία CHF στα παιδιά και β) σε απόφραξη στην ροι] των κοιλιών. Στα παιδιά είναι συχνότερη η ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας.

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 83 Η κατεύθυνση της επικοινωνίας Η κατεύθυνση και το μέγεθος του shunt μπορεί να μεταβάλλονται κατά τις φάσεις του καρδιακού κύκλου, κατά χρονικά διαστήματα, κατά την αναισθησία, το μηχανικό αερισμό και με τους χειρουργικούς χειρισμούς στην καρδιά, τα αγγεία και τους πνεύμονες4 ;. Οι PVR και οι SVR είναι οι κύριοι ρυθμιστές της ροής των μη περιοριστικών επικοινωνιών και μερικοί ρυθμιστές των σύνθετων επικοινωνιών. Η ρύθμιση των αντιστάσεων επιτρέπει στον αναισθησιολόγο κάποιο έλεγχο στην κατεύθυνση και το μέγεθος του shunt, ώστε να αποφεύγονται τα υπερκυανωτικά επεισόδια. Αυτά συμβαίνουν όταν σ' ένα παιδί με κυάνωση συμβαίνει αύξηση των PVR η οποία μειώνει περισσότερο την PBF και χειροτερεύει την υποξυγοναιμία1ό (Πίνακας 1). Υποξυyοναψία Υπερκαπνία Οξέωση Ατελεκτασία Υψηλή πίεση στους αεραγωγούς Υποθερμία Αγγεισυσπαστικά Πολυκυπαραψία «Ελαφρά» αναισθησία Ελλάπωση των PVR Υψηλό F102 Υποκαπνία Αλκάλωση Αγγειοδιασταλτικά (μη εκλεκτική δράση στις PVR) Αναιμία Προνάρκωση Αποκατάσταση του αεραγωγού Διατήρηση των β-αναστολέων Υπεραερισμός με 100% 02 Επαρκές βάθος αναισθησίας Αποφυγή υπογκαιμίας Φαινυλεφρίνη 5-10 γ/kgr/min Πίεση στην αορτή Κάτω από φυσιολογικές συνθ1jκες οι PVR του νεογνού μειώνονται και πλησιάζουν αυτές του ενji!.ιr.α στον τρίτο μήνα. Η μείωση τους συνεχίζεται :ταράλληλα με την ανάπτυξη του παιδιού. Στις CHD όμως με αύξηση της PBF αναπτύσσεται αντιδραστιr.1j υπερτροφία των μυ ίκών ινών των αγγείων του :τνεύμονα και πνευμονικ1j υπέρταση Ί,χ.. Αλλά και στις CHD με μείωση της PBF οι PVR αυξάνονται λόγω αναστολ1jς της αύξησης του αριθμού των πνευμονικών αγγείων. Η ανώριμη αυηj κυκλοφορία έχει επίσης αυξημένη aντιδραστικότητα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις PYR φαίνονται στον Πίνακα 2. Οι αναισθησιολόγοι είναι εξοιr.ειωμένοι με τον έλεγχο των SVR, οι χειρισμοί όμως των PYR δεν είναι εξίσου κατανοητοί1υ11 Σ τις CHD :ΊΟL' ;ταρατηρείται μείωση της PBF πρέπει να επιδω)r.εται μείωση των PVR. Τέτοιες περι:ττώσεις είναι :τ.χ. η TO.F. 1j ένα ευρύ VSD που υφίσταται για μεγάλο χροyιzό διάστημα και έχει προκαλέσει πνευμονικ1j αγγειωοi νόσο (λόγω αύξησης της PBF) και επακόλουθο Δ-Α shunt (Eisenmenger syndrom). Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των PVR είναι ο υπεραερισμός, αλλά πρέπει να τονισθεί οτι δεν είναι η PaC02 αλλά το ph που ρυθμίζει την πνευμονική αγγειοσύσπαση. Οι PVR εμφανίζουν τη μικρότερη τιμή στο φυσιολογικό επίπεδο της FRC, ενώ αυξάνονται στους μικρούς και μεγάλους πνευμονικούς όγκους. Η ΡΕΕΡ αυξάνει τις PVR, λόγω υπερδιάτασης των κυψελίδων αλλά αν πρόκειται να αντιμετωπίσει την ατελεκτασία 1j το πνευμονικό οίδημα τότε το τελικό αποτέλεσμα είναι η πτώση των PVR. Ε:τιπλέον χρ1jση % εισπνεόμενου 02 μειώνει α:τοτεί.εσματιr.ά τις PVR. Δt στυχι6ς τα q:άρμακα που φέρονται να μειώνουν τι; PYR έχουν την ίδια δράση και στη συστηματικ1j κυκλοφορία. Εξαίρεση α:τοτελεί πιθανόν το νιτρικό οξείδιο που έχει εκλεκτικ1i δράση στην πνευμονικ1j κυκλοφορία λόγω της οδού χορήγησ1jς του. Η διάταξη της κοιλίας και η συλλογή υγρού ή αίματος στις υπεζωκοτικές κοιλότητες αυξάνουν σημαντικά τις PVR και πρέπει να παροχετεύονται. Λιγότερο συχνές είναι οι περιπτώσεις όπου πρέπει να αυξηθούν οι PVR :τ.χ. στον κοινό αρτηριακό ;ωρμό 1j στο σύνδρομο της υ:τοπλαστικ1jς αριστερ1jς zοιί.ία;. Οι χαμηλέ; PYR μ;τορούν να προκαλέσουν «t':τοr.ί.ωψ, αίματα; α:τό τη σvστηματιr.1j κυκλοφορία ;ι.αι μέσω μια; μη ;τεριοριστικ1jς ε:τικοινωνίας ανάμεσα στα μεγάλα αγγεία (ανοικτός αρτηριακός πόρος). Το ίδιο συμβάνει και σε μεγάλες VSD, οπότε χρειάζεται ακόμη και χειρουργικός περιορισμός της PBF (περιτύλιξη της ΡΑ) ώστε να μειωθεί η PBF και να

3 84 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ αυξηθεί η SBF. Τα σκόπιμα χειρουργικά Shunts μεταξύ της συστηματικής και πνευμονικής κυκλοφορίας (π.χ. shunt μεταξύ υποκλειδίου και ΡΑ), που γίνονται με σκοπό να αυξήσουν την PBF, μπορούν επίσης και να προκαλέσουν «υποκλοπψ>. Στις περιπτώσεις αυτές η αύξηση των PVR γίνεται με τη μείωση του F 102 (0.20), την προσαρμογ11 του αερισμού σε ελαφρά οξεωτικό ph και τη χρήση ΡΕΕΡ. Καρδιακός Αλγόριθμος Ένας πρακτικός τρόπος αντιμετώπισης των διαφορετικών CHD και του χειρισμού των παραμέτρων που επηρεάζουν την αιμοδυναμική σταθερότητα (προφορτίο, μεταφορτίο κ.α.) είναι η ανάπτυξη ενός κανόνα που υποδεικνύει πώς πρέπει να ρυθμίζονται αυτές οι παράμετροι ώστε η αιμοδυναμικ11 να τείνει προς τη φυσιολογικ11 κατεύθυνση12'1). (Πίνακας 3). Προεγχειρητική εκτίμηση Ένας καλός δείκτης των καρδιοπνευμονικών εφεδρείων είναι η αντοχή στην κόπωση. Ιστορικό αυξημένης κόπωσης, μειωμένης δραστηριότητας και συχνών υπερκυανωτικών επεισοδίων δείχνει ένα παιδί που δεν aνταπεξέρχεται καλά στη νόσο14'15 Η μέτρηση της αρτηριακ11ς πίεσης και η ανίχνευση του σφυγμού πρέπει να γίνεται και στα τέσσερα άκρα, επειδ1ί σε πολλές CHD παρατηρείται ανώμαλη έκφυση αρτηριών και μη κλινικά aνιχνεύσιμες στενώσεις αγγείων. Η συμβουλευτική εξέταση από τον παιδοκαρδιολόγο πρέπει να γίνεται σε όλα τα παιδιά με CHD εκτός ίσως από αυτά στα οποία η βλάβη έχει διορθωθεί με μικρές υπολειμματικές φυσιολογικές επιπτώσεις. Εργαστηριακές εξετάσεις Η πιο απαραίτητη είναι η μέτρηση της Hb και του Ht για να αποκλεισθεί η αναιμία ll η πολυκυτταραιμία. Στα παιδιά με κυανωτικ11 CHD η τψιl της Hb μπορεί να φθάσει τα 20 gr/ld και παραπάνω. Η αύξηση της μάζας των ερυθρών οδηγεί σε κατάσταση αυξημένου ιξώδους, η οποία προκαλεί «λίμνασψ> του αίματος στην περιφέρεια. Αυτό επιτείνεται από την αφυδάτωση λόγω προεγχειρητικι1ς νηστείας και την υποθερμία. Μια κρίση αυξημένου ιξώδους οδηγεί σε προοδευτικ11 οξέωση, καρδιαγγειακή aπορρύθμιση και θρομβώσεις οργάνων (π.χ. εγκεφαλικό κ.α.). Η αύξηση της αιμοσφαιρίνης έχει και αιμοδυναμικές επιπτώσεις στο μέγεθος των shunts επειδ1ί η επίδραση του αυξημένου ιξώδους είναι πολύ πιο έντον στην χαμηλ1ίς ρω1ς δεξιά κυκλοφορία, της οποία αυξάνονται οι αντιστάσεις"' '7 Τα παιδιά με πολυκυτταραιμία έχουν κίνδυνο να Μεσοκολπική επικοινωνία Μεσοκοιλιακή επικοινωνία -Α--?Δ 1' - Σύνδρομο Eiemnenger Τετραλογία Pallot - με PS** i -χωρίς PS 1' 1' Ατρησία της τριγλώχινος -I PBF - PBF "' ':' * I -.;, ' -1' Κοινός αρτηριακός κορμός -1' Qρ Qs** ratio: 1 Δίχωρη καρδιά -μη διορθωμένη 1' 1' - διορθωμένη 1' Αορτικός δακτύλιος -μη διορθωμένος 1' - διορθωμένος με στένωση αορτής 1' 1' -1' : Φυσιολογικά όρια PS: στένωση του χώρου εξώθησης της δεξιάς Qp:Qs: πνευμονική αιματική ροή: συστηματική αιματικrj ρorj

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 85 αναπτύξουν διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού, επειδή η πολυκυτταραιμία προκαλεί χαμηλού βαθμού διάχυτη ενδαγγειακή πήξηιχ,ι. Όταν η Hb είναι 20 gr/dl, ή παραπάνω, πρέπει να γίνεται εκτεταμένος έλεγχος του πηκτικού μηχανισμού. Τέλος πρέπει να διορθώνονται προεγχειρητικά ηλεκτρολυτικές διαταραχές ειδικά σε παιδιά που παίρνουν διουρητικά ή δακτυλίτιδα. Συχνά είναι απαραίτητη και η μέτρηση των αερίων αίματος. Προνάρκωση Ένα παιδί με κυανωτικ1ί CHD έχει τον κίνδυνο υπερκυανωτικού επεισοδίου, όταν είναι αν1ίσυχο, διεγερτικό ή κρατά την αναπνο1ί του. Η προνάρκωση εξασφαλίζει ηρεμία, αλλά εμπεριέχει τον κίνδυνο της υπερβολικής καταστολ1iς που οδηγεί σε αύξηση των PVR λόγω υποξυγοναιμίας και υπερr..ωτνίας' J. Προεγχειρητική νηστεία Ισχύουν οι συν1iθεις οδηγίες. Στα παιδιά με πολυr.υτταραιμία που για κάποιο λόγο, δεν μπορούν να πάρουν διαγ1i υγρά μέχρι 2 ώρες πριν την επέμβαση από το στόμα, πρέπει να χορηγούνται υγρά ενδοφλεβίως. Αντιμικροβιακή προφύλαξη Η προφύλαξη απέναντι στην υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα πρέπει να γίνεται σε όλα τα παιδιά όταν υποβάλλονται σε επεμβάσεις που μπορούν αν διασπείρουν βακηiρια στον ενδαγγειακό χcδρο. Εξαίρεση είναι μόνο τα παιδιά με διόρθωση ανοιr.τού aρτηριακού πόρου έξι μ1jνες μετά την επέμβαση. Όταν έχουν προηγηθεί άλλες ανακουq::ιστικέ; 1j διορθωτικές επεμβάσεις η αντιμιr.ροβιcωj προq::ύί.αξη είναι απαραίτητη δια βίου. Monίtorίng Σε εφαρμογ1i του monitorίng λαμβάνονται ι π' όίj η οι φυσιολογικές και ανατομικές ιδιαιτερότητες τοι παιδιού. Οι πληροφορίες που δίνει το αναίμαr.το monitoring δεν είναι πάντα αr.ριβεί; ό:nσ; π.χ. το παλμικό οξυγονόμετρο. :-τοι το:-τl ηετείτω σ έηι. cίr.ι:ο με αηειαr.ιj ανωμαί.ία. Ε:-τίση; σε \'ΕΟ'{\'Cι με PDA ι.uι Δ-Α sl1unt, ο κορεο ιός του αίματος κάτω από το ε:-τί:-τεδο του αρτηριω ού πόρου Οα είναι μιzρότερο;. Η ί'.α:-τνογραq::ία μ:-τορεί ε:-τίση; \'α είναι ω cιι.ριβ1j; και να υ:-τοτιμ(ι το ε:-τί:-τεδο τοι co2 τοι cιίιιατο;. λόγω του μεγάλου αερισμού νευ.ρού χυ)ροι zω τοι εξωπνευμονικού shunt21'22 Λόγω των αδυναμιών του αναίμακτου monίtoring, τα κριτήρια εφαρμογής του αιματηρού πρέπει να είναι πιο ελαστικά. Πρέπει να γίνεται συνεχής ti ανά χρονικά διαστ1ίματα μέτρηση των αερίων αίματος, αν η επέμβαση και η κατάσταση του παιδιού το απαιτούν. Συχνότερα πρέπει να χρησιμοποιείται και η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία σαν εργαλείο εκτίμησης της καρδιακής λειτουργίας. Πρέπει τέλος να τονισθεί ότι χρειάζεται προσοχή στην τοποθέτηση των αγγειακών γραμμών λόγω του κινδύνου εμβολής με αέρα. Η αναισθησία Δεν υπάρχουν αναισθητικές τεχνικές που να αποτελούν ειδική ένδειξη για τα παιδιά με CHD. Σχεδόν όλοι οι παράγοντες μπορούν να εξασφαλίσουν αιμοδυναμικιi σταθερότητα, αρκεί οι «παρενέργειες» να αναμένονται ί'.αι να αντιμετωπίζονται. Εξ' άλλου ό,τι αποτελεί ανε:-τιθύμητη δράση ενός φαρμάκου για μια CHD, μ:-τορεί να είναι επιθυμηηi δράση για μια άλλη CHD:':Ό Για παράδειγμα η καταστολή του μυοκαρδίου, που προκαλούν τα πτητικά αναισθητικά, είναι επιθυμηηi στην περίπτωση της δυναμικ1iς απόφραξης των κοιλιών, αλλά είναι ανεπιθύμητη στις περιπτώσεις με μειωμένη καρδιακή λειτουργία. Αναισθητικά που αυξάνουν τις SVR (π.χ. κεταμίνη) ή προλαμβάνουν την αύξηση των PVR (π.χ. φεντανύλη) είναι κατάλληλα για κυανωτικά παιδιά λόγω Δ-Α shunt. Όταν υπάρχει CHF παράγοντες με αρνητικ1i ινότρο:-τη δράση πρέπει να αποφεύγονται (π.χ. θειο :-τε\'τάί.η ). Τα ναρr.ωτιzά ί'.αι η r.εταμίνη γίνονται r.αi.cι ανευ.τcι. Η :-τρο:-τοcrόί.η παρουσιάζει την ίδια σχεδόν σι ιι:-τεριcrορcι με τη θειωεντάί.η. Τα :-ττητιz(ι αναισθητιz(ι :-τί.εονεr.τούν ω; προς την δι νατότητα μεταβοi.1j; του βcιθους της αναισθησίας r.cιι ω; :-τρο; την ταχύτητα α:-τοβοί.1jς τους. Ecr' όσον η Υ.αρδιαΥ.Ιj ί.ειτοt'qίία διατηρείται σε ανατ(ι ε:-τί:-τεδα. το αί.οθ(ινιο σε σι νδυασμό με 2 Ο r:αι Ο 2 δε\' :-τροr.αί.εί :-ττιγjση αί.ί.(ι αύξηση r:ορεσμού τοι αρτηριαr.ού αίματος σε r:ι ανυηιr:(ι :-ταιδιcι. Τ σ σε Ι)ΟCΓ ί.οι ρc(νιο σljιιερα αντιr.αθ ιστά το αί.οθάηο ε:-τειu1j :-τροr.αί.εί μιr.ρότερη Υ.αταστοί.1j του μυοκαρδίου και λιγότερες αρρυθμίες. Το 2Ο καταστέλλλει το μυοκάρδιο και η δράση το ι cιι ηj είναι εντονότερη στα παιδιά. Επίσης προ Υ.αi.εί αί'ξηση των P\"R r.cιι των SVR. Παρ' όλα αυτά Ά'ίΗται r:αί.ά ω εr.τό ί'.αι δεν :-τροr.αλεί πτώση του

5 86 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ κορεσμού σε κυανωτικά παιδιά. Ο χρόνος εισαγωγής στην αναισθησία μπορεί να επηρεασθεί από τα ενδοκαρδιακά shunts25'26 Στα παιδιά με κυάνωση λόγω Δ-Α shunt, η PBF είναι μειωμένη και επομένως ένα ποσοστό του αίματος που εξωθείται από την καρδιά δεν έχει περάσει από τους πνεύμονες και δεν μεταφέρει αναισθητικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φθάνει στον εγκέφαλο αίμα με μικρότερη συγκέντρωση αναισθητικού και να παρατείνεται η εισαγωγή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα ενδοφλέβια αναισθητικά τα οποία στην περίπτωση του Δ-Α shunt φθάνουν γρηγορότερα στη συστηματική κυκλοφορία και μπορούν να επιταχύνουν την εισαγωγή. Το shunt με κατεύθυνση Α-Δ οδηγεί σε σχετικά αυξημένη συγκέντρωση των πτητικών αναισθητικών στο αίμα, λόγω της επανακυκλοφορίας του αίματος στους πνεύμονες. Σε ό,τι αφορά τα ενδοφλέβια αναισθητικά αναμένεται παράταση του χρόνου εισαγωγής, λόγω της επανακυκλοφορίας στους πνεύμονες, που καθυστερεί την είσοδό τους στην συστηματική κυκλοφορία. Η επίδραση όμως των ενδοκαρδιακών shunts, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση τους στο χρόνο εισαγωγής, είναι μικρ1i και χωρίς κλινικ1ί σημασία. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναισθησία στα παιδιά με CHD προσαρμόζεται στις ανάγκες της επέμβασης. Το πιο σημαντικό είναι να κατανοηθούν οι μηχανισμοί της νόσου και οι επιπτώσεις που θα έχουν οι διάφοροι αναισθησιολογικοί χειρισμοί στην αιμοδυναμική ισορροποία της νόσου. ΣΥΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ CΗD=συγγενής καρδιοπάθεια VSD= μεσοκοιλιακή επικοινωνία PVR= πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις SVR=συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις ΡΒF=πνευμονικΙi αιματικ1ί ρωi CHF= σιψq:ορητικ1ί καρδιοπάθεια ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. D. Woodrow Benson, Jr, MD, PHD: Changing profile of congenital heart disease. Pediatrics 1989, 85: R. Greenwood, MD, Α Rosental, MD, L. Parisi, ΜΟ, D. Fyler, MD, Α. Nadas, MD: Extracardiac abnormalities in infants with congenital heart disease. Pediatrics, 1975, 55: G. Rung, Ρ. Samuelson, J. Mayers, J. Wadhansen: Anesthetic management for patients with congenital heart disease, Α practical approach to cardiac anesthesiad, second edition, edited by F. Hensley and D. Martin, Little Brown, 1990: pp R. Jatle, ΜΟ, PHD, F. Pindo MD. Ι. Sihnittιrer ΜΩ induced right- to - left intracardiac shunt. Anesthesiology 1991, 75: S. Moorthy, ΜΟ, Κ. Haselby MD, R. Caldwell MD, Κ. West MD, J. Albrecht MD, L. France MD, J. Powell MD: Transient right to left shunt during emergence from anesthesia. Demonstration by color flow doppler maping Anesth Analg 1989,68: Ρ. Baale MD, Μ. Rennotte MD, F. Ve)'Chemans MD: External compression at the abdominal aorta reversing Τ. Ο. F. cyanotic crisis. Anesthesiology 1991, 75: Ar. Hohn, R. Stanton: The cardioνascular s stem Neonatal and perinatal medicine, 5'" edition. edited by Fana off 1992, pp: R. Heath MD, J. Edwards MD: The pathology at hvpertf'nι:iνp n11lrηnnct ' r1i PΊ<:f' Α r!iι:cription of six graυe sιru.:ιurω changes circulation, 1958 XVIII: J. Hottman MD, Α Rudolph MD, Μ. Heymann MD: Pulmonary vascular disease with congenital

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 87 heart lesioη: Pathologic features aηd causes. Circulatioη. 1981, 64(5): Ρ. Hickey: The patieηt with coηgeηital heart disease for ηoηcardiac surgery: Aηesthesia for recoηstructed aηd uηrecoηstructed heart. IARS Review Course Lectures, 1992, pp: Α. Schwartz MD: Aηesthesia maηagemeηt for childreη with coηgeηital heart disease uηdergoiηg ηoη-cardiac surgery. Americaη society of aηesthesiology 1998, Refresher course lectures 522: J. Boer MD: Αναισθησία σε παιδιά με καρδιοπάθεια. 2" σεμινάριο «Παιδιατρική Αναισθησία και ανάνηψη», Θεσσαλονίκη 1996, pp: R. Moore MD, S. Nicolsoη MD: Anesthetic care of the pediatric patieηt with coηgeηital heart disease for ηoηcardiac surgery. Cardiac aηesthesia, third editioη, edited by Kaplan, Β. Saunders Co. 1993, pp: Ε. Bancalari MD, Μ. Jesse MD, Η. Geeband MD, D. Garcia MD: Luηg mechaηics iη coηgeηital heart disease with iηcreased aηd decreased pulmoηary blood flow. Pediatrics, 1977, 90(2): J. Theodore MD, Ε. Robiη MD, C. Burke MD, S. Jamiesoη Μ.Β., Α. Kessel B.S. D. Rubiη MD,. Shummary: Impact of profouηd reductions of Pa0 2 ση Ο 2 transport and utilization iη congeηital heart disease. Chest 1985, 87(3): G. Lister MD, W. Hellenbraηd MD, C. Κleinmaη MD,. Talηer MD: Physiologic effects of increasing hemoglobin conceηtration in left - to - right shuntiηg in iηfants \Vith νentricular septal defects.. Eηgl J Med 1982, 306 : Α. Roseηthal MD, D. Fyler MD: Effect of red cell volume reduction ση pulmonar)' blood flo\\' in polycythemia of cyanotic congenital heart disease. Am J. Cardiol 1974, 33: G. Colom-Otero MD, G. Gilchris+ t-.id. G. Holcomta MD, D. Ilstrup MD. Τ. \νa!ter-bo\\ie MD: Preoperatiνe evaluation of hemostasis in patieηts with coηgeηital heart disease. Mayo Cliη Proc 1987, 62: Η. Maηrer MD, L. McLue MD, L. Lobertsoη MD, J. Jaggiηs QS: Correctioη of platelet dysfuηctioη aηd bleediηg iη cyaηotic coηgeηital heart disease by simple rel cell volume reductioη. Am J. Cardiol 1975,35: F. Heηsley MD: Premedicatioη for childreη with coηgeηital Heart disease, Beηeficial of harmfule, J Cardiothorac Anesth 1990, 4: S. Liηdahl MD, Α. Yates MBBS, D. Hatch MBBS: Relatioηship betweeη iηvasive aηd ηoηiηvasive measuremeηts of gas exchange iη aηesthetized iηfants aηd children. Anesthesiology 1987, 66: W. Beusch, G. Lenz, Β. Kottler: Arterial to eηd-tidal co 2 graηdients in iηfaηts aηd childreη with cyanotic and acyaηotic coηgeηital heart disease duriηg cardiac surgery. J Cardiothorac Aηesth 1990,4: J. Gleηski MD, R. Frieseη MD,. Bergluηt, R. Hassaηien, D. Heηry Comparisoη of hemodyηamic aηd echocardiographic effects of sufeηtaηyl, feηtaηyl, isofluraηe aηd halothaηe for pediatric Cardiovascular surgery. J Cardiothorac Aηesth 1988,2: R. Laishley ΜΒ, F. Burrows MD, J Lermaη MD, W. Roy MD: Effect of aηesthetic iηductioη ση oxygeη saturation in cyanotic heart disease. Aηesthesiology 1986, 65: R. Stoetling MD, D. Longnecker MD: The effect of Right -to- Left shunt on the rate of increase of arterial anesthetic concentration. Anesthesiology 1972, 36(4): G. Tanner MD, D. Angers MD, Ρ. Barash MD, Α. l\iulla t-.id. Ρ. Miller MD, Ρ. Rothstein MD: Does a left -to- right shunt speed the induction of inh::ιlational anesthesij in congenital heart disejse;.-\nesthesiology (3): :-\427