Αναισθησία σε Παιδιά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες για μη Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναισθησία σε Παιδιά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες για μη Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις"

Transcript

1 82 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ENrAriKHΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησία σε Παιδιά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες για μη Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις Α.ΜΠΑΚΟΛΑ Οι αναισθησιολόγοι όλο και συχνότερα αντιμετώπιζουν παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες (CHD) για μη καρδιακές επεμβάσεις και αυτό οφείλεται: α) στο γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί, που άλλοτε δεν θα επιζούσαν, σήμερα μετά από διάφορες ανακουφιστικές t] διορθωτικές επεμβάσεις φθάνουν στην ενηλικίωση και β) στο ότι τα παιδιά αυτά, συγκρινόμενα με τον φυσιολογικό παιδιατρικό πληθυσμό, παρουσιάζουν συχνότερα ανωμαλίες που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης1 2 Οι ασθενείς Οι CHD συνιστούν μια ενότητα διαφορετικών μεταξύ τους καρδιακών ανωμαλιών για τις οποίες είναι δύσκολο να υπάρξει ένας ενιαίος κανόνας αντιμετώπισης. Συχνά συνυπάρχουν και άλλα συγγεν1] σύνδρομα που επηρεάζουν την επιλογή της αναισθησίαξ Ένα κοινό παράδειγμα είναι το σύνδρομο Down που συχνά συνοδεύεται από καρδιοπάθεια του τύπου της μεσοκοιλιακής επικοινωνίας. Η αναισθησία πρέπει να εφαρμοσθεί στι; %α"-' ιcικές ανωμαλίες καθ' αυτές, δεδομένοι; ότι η παθοφυσιολογία κάθε νόσου εξαρτάται από την ανατομική της ιδιομορφία. Είναι σημαντικό για την παρούσα παθοφυσιολογία της νόσου, το αν έχει προηγηθεί κάποια ανακουφιστική 1] διορθωτικ1] επέμβαση. Επίσης ο βαθμός της φυσιολογικ1]ς προσαρμογt]ς στην καρδιακή βλάβη διαμορφώνει την εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού. Για παράδειγμα ένα παιδί με VSD και Α-Δ επικοινωνία είνqι τελείως διαφορετικό από ένα παιδί με VSD που έχει αναπτύξει πνευμονική αγγειακ1] νόσο και Δ-Α επικοινωνία. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθούν παράγοντες όπως το γεμάτο στομάχι, κάποιο μη φυσιολογικό εργαστηριακό εύρημα, η κατάσταση του ενδαγγειακού όγκου και η σχεδιαζόμενη επέμβαση. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας r.ανόνας για όλες τις περιπτώσεις. Ο αναισθησιολόγος πρέπει να μπορεί να καταν01]σει την παθοφυσιολογία του κάθε ασθενούς και ανάλογα να προσαρμόσει την αναισθησία. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες Οι καρδιακές βλάβες είναι τριών ειδών: α) η απλή επικοινωνία (shunt) β) η απόφραξη (βαλβιδικ1], υποβαλβιδικ1]1] υπερβαλβιδική απόφραξη στην φυσιολογικ1] οδό της ρο1]ς του αίματος). γ) η σύνθετη επικοινωνία (απλt] επικοινωνία+απόφραξη). Η κατάταξη των CHD γίνεται με ανατομικά 1] κλινικά κριτήρια. Συν1]θως διακρίνονται στι ;_' ιυ.ιu.θειεc: με %ι'rί\ r,(' : <.. -.:cι; r.αροιο;τάθειες με συμφορητιr.jj r.αρδιακ1] ανεπάρκεια3 Α. Οι μηχανισμοί της κυάνωσης είναι τέσσερις: α) Α Δ επικοινωνία που στο επίπεδο των κόλπων 1] των κοιλιών και ταυτόχρονα απόφραξη στη δεξιά κυκλοφορία. β) ανάμιξη οξυγονωμένου με μη οξυγονωμένο αίμα πριν την εξώθηση στη συστηματικ1] κυκλοφορία (π.χ. μονt]ρης κόλπος, κοινός αρτηριακός κορμός κ.α.) γ) μετάθεση μεγάλων αγγείων και δ) Οριακή μείωση της καρδιακ1]ς παροχ1]ς. Β. Η συμφορητικt] καρδιακ1] ανεπάρκεια (CHF) οφείλεται α) σε αύξηση της πνευμονικ1]ς αιματικr]ς ροής λόγω Α-Δ shunt, που είναι και η συχνότερη αιτία CHF στα παιδιά και β) σε απόφραξη στην ροι] των κοιλιών. Στα παιδιά είναι συχνότερη η ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας.

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 83 Η κατεύθυνση της επικοινωνίας Η κατεύθυνση και το μέγεθος του shunt μπορεί να μεταβάλλονται κατά τις φάσεις του καρδιακού κύκλου, κατά χρονικά διαστήματα, κατά την αναισθησία, το μηχανικό αερισμό και με τους χειρουργικούς χειρισμούς στην καρδιά, τα αγγεία και τους πνεύμονες4 ;. Οι PVR και οι SVR είναι οι κύριοι ρυθμιστές της ροής των μη περιοριστικών επικοινωνιών και μερικοί ρυθμιστές των σύνθετων επικοινωνιών. Η ρύθμιση των αντιστάσεων επιτρέπει στον αναισθησιολόγο κάποιο έλεγχο στην κατεύθυνση και το μέγεθος του shunt, ώστε να αποφεύγονται τα υπερκυανωτικά επεισόδια. Αυτά συμβαίνουν όταν σ' ένα παιδί με κυάνωση συμβαίνει αύξηση των PVR η οποία μειώνει περισσότερο την PBF και χειροτερεύει την υποξυγοναιμία1ό (Πίνακας 1). Υποξυyοναψία Υπερκαπνία Οξέωση Ατελεκτασία Υψηλή πίεση στους αεραγωγούς Υποθερμία Αγγεισυσπαστικά Πολυκυπαραψία «Ελαφρά» αναισθησία Ελλάπωση των PVR Υψηλό F102 Υποκαπνία Αλκάλωση Αγγειοδιασταλτικά (μη εκλεκτική δράση στις PVR) Αναιμία Προνάρκωση Αποκατάσταση του αεραγωγού Διατήρηση των β-αναστολέων Υπεραερισμός με 100% 02 Επαρκές βάθος αναισθησίας Αποφυγή υπογκαιμίας Φαινυλεφρίνη 5-10 γ/kgr/min Πίεση στην αορτή Κάτω από φυσιολογικές συνθ1jκες οι PVR του νεογνού μειώνονται και πλησιάζουν αυτές του ενji!.ιr.α στον τρίτο μήνα. Η μείωση τους συνεχίζεται :ταράλληλα με την ανάπτυξη του παιδιού. Στις CHD όμως με αύξηση της PBF αναπτύσσεται αντιδραστιr.1j υπερτροφία των μυ ίκών ινών των αγγείων του :τνεύμονα και πνευμονικ1j υπέρταση Ί,χ.. Αλλά και στις CHD με μείωση της PBF οι PVR αυξάνονται λόγω αναστολ1jς της αύξησης του αριθμού των πνευμονικών αγγείων. Η ανώριμη αυηj κυκλοφορία έχει επίσης αυξημένη aντιδραστικότητα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις PYR φαίνονται στον Πίνακα 2. Οι αναισθησιολόγοι είναι εξοιr.ειωμένοι με τον έλεγχο των SVR, οι χειρισμοί όμως των PYR δεν είναι εξίσου κατανοητοί1υ11 Σ τις CHD :ΊΟL' ;ταρατηρείται μείωση της PBF πρέπει να επιδω)r.εται μείωση των PVR. Τέτοιες περι:ττώσεις είναι :τ.χ. η TO.F. 1j ένα ευρύ VSD που υφίσταται για μεγάλο χροyιzό διάστημα και έχει προκαλέσει πνευμονικ1j αγγειωοi νόσο (λόγω αύξησης της PBF) και επακόλουθο Δ-Α shunt (Eisenmenger syndrom). Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των PVR είναι ο υπεραερισμός, αλλά πρέπει να τονισθεί οτι δεν είναι η PaC02 αλλά το ph που ρυθμίζει την πνευμονική αγγειοσύσπαση. Οι PVR εμφανίζουν τη μικρότερη τιμή στο φυσιολογικό επίπεδο της FRC, ενώ αυξάνονται στους μικρούς και μεγάλους πνευμονικούς όγκους. Η ΡΕΕΡ αυξάνει τις PVR, λόγω υπερδιάτασης των κυψελίδων αλλά αν πρόκειται να αντιμετωπίσει την ατελεκτασία 1j το πνευμονικό οίδημα τότε το τελικό αποτέλεσμα είναι η πτώση των PVR. Ε:τιπλέον χρ1jση % εισπνεόμενου 02 μειώνει α:τοτεί.εσματιr.ά τις PVR. Δt στυχι6ς τα q:άρμακα που φέρονται να μειώνουν τι; PYR έχουν την ίδια δράση και στη συστηματικ1j κυκλοφορία. Εξαίρεση α:τοτελεί πιθανόν το νιτρικό οξείδιο που έχει εκλεκτικ1i δράση στην πνευμονικ1j κυκλοφορία λόγω της οδού χορήγησ1jς του. Η διάταξη της κοιλίας και η συλλογή υγρού ή αίματος στις υπεζωκοτικές κοιλότητες αυξάνουν σημαντικά τις PVR και πρέπει να παροχετεύονται. Λιγότερο συχνές είναι οι περιπτώσεις όπου πρέπει να αυξηθούν οι PVR :τ.χ. στον κοινό αρτηριακό ;ωρμό 1j στο σύνδρομο της υ:τοπλαστικ1jς αριστερ1jς zοιί.ία;. Οι χαμηλέ; PYR μ;τορούν να προκαλέσουν «t':τοr.ί.ωψ, αίματα; α:τό τη σvστηματιr.1j κυκλοφορία ;ι.αι μέσω μια; μη ;τεριοριστικ1jς ε:τικοινωνίας ανάμεσα στα μεγάλα αγγεία (ανοικτός αρτηριακός πόρος). Το ίδιο συμβάνει και σε μεγάλες VSD, οπότε χρειάζεται ακόμη και χειρουργικός περιορισμός της PBF (περιτύλιξη της ΡΑ) ώστε να μειωθεί η PBF και να

3 84 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ αυξηθεί η SBF. Τα σκόπιμα χειρουργικά Shunts μεταξύ της συστηματικής και πνευμονικής κυκλοφορίας (π.χ. shunt μεταξύ υποκλειδίου και ΡΑ), που γίνονται με σκοπό να αυξήσουν την PBF, μπορούν επίσης και να προκαλέσουν «υποκλοπψ>. Στις περιπτώσεις αυτές η αύξηση των PVR γίνεται με τη μείωση του F 102 (0.20), την προσαρμογ11 του αερισμού σε ελαφρά οξεωτικό ph και τη χρήση ΡΕΕΡ. Καρδιακός Αλγόριθμος Ένας πρακτικός τρόπος αντιμετώπισης των διαφορετικών CHD και του χειρισμού των παραμέτρων που επηρεάζουν την αιμοδυναμική σταθερότητα (προφορτίο, μεταφορτίο κ.α.) είναι η ανάπτυξη ενός κανόνα που υποδεικνύει πώς πρέπει να ρυθμίζονται αυτές οι παράμετροι ώστε η αιμοδυναμικ11 να τείνει προς τη φυσιολογικ11 κατεύθυνση12'1). (Πίνακας 3). Προεγχειρητική εκτίμηση Ένας καλός δείκτης των καρδιοπνευμονικών εφεδρείων είναι η αντοχή στην κόπωση. Ιστορικό αυξημένης κόπωσης, μειωμένης δραστηριότητας και συχνών υπερκυανωτικών επεισοδίων δείχνει ένα παιδί που δεν aνταπεξέρχεται καλά στη νόσο14'15 Η μέτρηση της αρτηριακ11ς πίεσης και η ανίχνευση του σφυγμού πρέπει να γίνεται και στα τέσσερα άκρα, επειδ1ί σε πολλές CHD παρατηρείται ανώμαλη έκφυση αρτηριών και μη κλινικά aνιχνεύσιμες στενώσεις αγγείων. Η συμβουλευτική εξέταση από τον παιδοκαρδιολόγο πρέπει να γίνεται σε όλα τα παιδιά με CHD εκτός ίσως από αυτά στα οποία η βλάβη έχει διορθωθεί με μικρές υπολειμματικές φυσιολογικές επιπτώσεις. Εργαστηριακές εξετάσεις Η πιο απαραίτητη είναι η μέτρηση της Hb και του Ht για να αποκλεισθεί η αναιμία ll η πολυκυτταραιμία. Στα παιδιά με κυανωτικ11 CHD η τψιl της Hb μπορεί να φθάσει τα 20 gr/ld και παραπάνω. Η αύξηση της μάζας των ερυθρών οδηγεί σε κατάσταση αυξημένου ιξώδους, η οποία προκαλεί «λίμνασψ> του αίματος στην περιφέρεια. Αυτό επιτείνεται από την αφυδάτωση λόγω προεγχειρητικι1ς νηστείας και την υποθερμία. Μια κρίση αυξημένου ιξώδους οδηγεί σε προοδευτικ11 οξέωση, καρδιαγγειακή aπορρύθμιση και θρομβώσεις οργάνων (π.χ. εγκεφαλικό κ.α.). Η αύξηση της αιμοσφαιρίνης έχει και αιμοδυναμικές επιπτώσεις στο μέγεθος των shunts επειδ1ί η επίδραση του αυξημένου ιξώδους είναι πολύ πιο έντον στην χαμηλ1ίς ρω1ς δεξιά κυκλοφορία, της οποία αυξάνονται οι αντιστάσεις"' '7 Τα παιδιά με πολυκυτταραιμία έχουν κίνδυνο να Μεσοκολπική επικοινωνία Μεσοκοιλιακή επικοινωνία -Α--?Δ 1' - Σύνδρομο Eiemnenger Τετραλογία Pallot - με PS** i -χωρίς PS 1' 1' Ατρησία της τριγλώχινος -I PBF - PBF "' ':' * I -.;, ' -1' Κοινός αρτηριακός κορμός -1' Qρ Qs** ratio: 1 Δίχωρη καρδιά -μη διορθωμένη 1' 1' - διορθωμένη 1' Αορτικός δακτύλιος -μη διορθωμένος 1' - διορθωμένος με στένωση αορτής 1' 1' -1' : Φυσιολογικά όρια PS: στένωση του χώρου εξώθησης της δεξιάς Qp:Qs: πνευμονική αιματική ροή: συστηματική αιματικrj ρorj

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 85 αναπτύξουν διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού, επειδή η πολυκυτταραιμία προκαλεί χαμηλού βαθμού διάχυτη ενδαγγειακή πήξηιχ,ι. Όταν η Hb είναι 20 gr/dl, ή παραπάνω, πρέπει να γίνεται εκτεταμένος έλεγχος του πηκτικού μηχανισμού. Τέλος πρέπει να διορθώνονται προεγχειρητικά ηλεκτρολυτικές διαταραχές ειδικά σε παιδιά που παίρνουν διουρητικά ή δακτυλίτιδα. Συχνά είναι απαραίτητη και η μέτρηση των αερίων αίματος. Προνάρκωση Ένα παιδί με κυανωτικ1ί CHD έχει τον κίνδυνο υπερκυανωτικού επεισοδίου, όταν είναι αν1ίσυχο, διεγερτικό ή κρατά την αναπνο1ί του. Η προνάρκωση εξασφαλίζει ηρεμία, αλλά εμπεριέχει τον κίνδυνο της υπερβολικής καταστολ1iς που οδηγεί σε αύξηση των PVR λόγω υποξυγοναιμίας και υπερr..ωτνίας' J. Προεγχειρητική νηστεία Ισχύουν οι συν1iθεις οδηγίες. Στα παιδιά με πολυr.υτταραιμία που για κάποιο λόγο, δεν μπορούν να πάρουν διαγ1i υγρά μέχρι 2 ώρες πριν την επέμβαση από το στόμα, πρέπει να χορηγούνται υγρά ενδοφλεβίως. Αντιμικροβιακή προφύλαξη Η προφύλαξη απέναντι στην υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα πρέπει να γίνεται σε όλα τα παιδιά όταν υποβάλλονται σε επεμβάσεις που μπορούν αν διασπείρουν βακηiρια στον ενδαγγειακό χcδρο. Εξαίρεση είναι μόνο τα παιδιά με διόρθωση ανοιr.τού aρτηριακού πόρου έξι μ1jνες μετά την επέμβαση. Όταν έχουν προηγηθεί άλλες ανακουq::ιστικέ; 1j διορθωτικές επεμβάσεις η αντιμιr.ροβιcωj προq::ύί.αξη είναι απαραίτητη δια βίου. Monίtorίng Σε εφαρμογ1i του monitorίng λαμβάνονται ι π' όίj η οι φυσιολογικές και ανατομικές ιδιαιτερότητες τοι παιδιού. Οι πληροφορίες που δίνει το αναίμαr.το monitoring δεν είναι πάντα αr.ριβεί; ό:nσ; π.χ. το παλμικό οξυγονόμετρο. :-τοι το:-τl ηετείτω σ έηι. cίr.ι:ο με αηειαr.ιj ανωμαί.ία. Ε:-τίση; σε \'ΕΟ'{\'Cι με PDA ι.uι Δ-Α sl1unt, ο κορεο ιός του αίματος κάτω από το ε:-τί:-τεδο του αρτηριω ού πόρου Οα είναι μιzρότερο;. Η ί'.α:-τνογραq::ία μ:-τορεί ε:-τίση; \'α είναι ω cιι.ριβ1j; και να υ:-τοτιμ(ι το ε:-τί:-τεδο τοι co2 τοι cιίιιατο;. λόγω του μεγάλου αερισμού νευ.ρού χυ)ροι zω τοι εξωπνευμονικού shunt21'22 Λόγω των αδυναμιών του αναίμακτου monίtoring, τα κριτήρια εφαρμογής του αιματηρού πρέπει να είναι πιο ελαστικά. Πρέπει να γίνεται συνεχής ti ανά χρονικά διαστ1ίματα μέτρηση των αερίων αίματος, αν η επέμβαση και η κατάσταση του παιδιού το απαιτούν. Συχνότερα πρέπει να χρησιμοποιείται και η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία σαν εργαλείο εκτίμησης της καρδιακής λειτουργίας. Πρέπει τέλος να τονισθεί ότι χρειάζεται προσοχή στην τοποθέτηση των αγγειακών γραμμών λόγω του κινδύνου εμβολής με αέρα. Η αναισθησία Δεν υπάρχουν αναισθητικές τεχνικές που να αποτελούν ειδική ένδειξη για τα παιδιά με CHD. Σχεδόν όλοι οι παράγοντες μπορούν να εξασφαλίσουν αιμοδυναμικιi σταθερότητα, αρκεί οι «παρενέργειες» να αναμένονται ί'.αι να αντιμετωπίζονται. Εξ' άλλου ό,τι αποτελεί ανε:-τιθύμητη δράση ενός φαρμάκου για μια CHD, μ:-τορεί να είναι επιθυμηηi δράση για μια άλλη CHD:':Ό Για παράδειγμα η καταστολή του μυοκαρδίου, που προκαλούν τα πτητικά αναισθητικά, είναι επιθυμηηi στην περίπτωση της δυναμικ1iς απόφραξης των κοιλιών, αλλά είναι ανεπιθύμητη στις περιπτώσεις με μειωμένη καρδιακή λειτουργία. Αναισθητικά που αυξάνουν τις SVR (π.χ. κεταμίνη) ή προλαμβάνουν την αύξηση των PVR (π.χ. φεντανύλη) είναι κατάλληλα για κυανωτικά παιδιά λόγω Δ-Α shunt. Όταν υπάρχει CHF παράγοντες με αρνητικ1i ινότρο:-τη δράση πρέπει να αποφεύγονται (π.χ. θειο :-τε\'τάί.η ). Τα ναρr.ωτιzά ί'.αι η r.εταμίνη γίνονται r.αi.cι ανευ.τcι. Η :-τρο:-τοcrόί.η παρουσιάζει την ίδια σχεδόν σι ιι:-τεριcrορcι με τη θειωεντάί.η. Τα :-ττητιz(ι αναισθητιz(ι :-τί.εονεr.τούν ω; προς την δι νατότητα μεταβοi.1j; του βcιθους της αναισθησίας r.cιι ω; :-τρο; την ταχύτητα α:-τοβοί.1jς τους. Ecr' όσον η Υ.αρδιαΥ.Ιj ί.ειτοt'qίία διατηρείται σε ανατ(ι ε:-τί:-τεδα. το αί.οθ(ινιο σε σι νδυασμό με 2 Ο r:αι Ο 2 δε\' :-τροr.αί.εί :-ττιγjση αί.ί.(ι αύξηση r:ορεσμού τοι αρτηριαr.ού αίματος σε r:ι ανυηιr:(ι :-ταιδιcι. Τ σ σε Ι)ΟCΓ ί.οι ρc(νιο σljιιερα αντιr.αθ ιστά το αί.οθάηο ε:-τειu1j :-τροr.αί.εί μιr.ρότερη Υ.αταστοί.1j του μυοκαρδίου και λιγότερες αρρυθμίες. Το 2Ο καταστέλλλει το μυοκάρδιο και η δράση το ι cιι ηj είναι εντονότερη στα παιδιά. Επίσης προ Υ.αi.εί αί'ξηση των P\"R r.cιι των SVR. Παρ' όλα αυτά Ά'ίΗται r:αί.ά ω εr.τό ί'.αι δεν :-τροr.αλεί πτώση του

5 86 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ κορεσμού σε κυανωτικά παιδιά. Ο χρόνος εισαγωγής στην αναισθησία μπορεί να επηρεασθεί από τα ενδοκαρδιακά shunts25'26 Στα παιδιά με κυάνωση λόγω Δ-Α shunt, η PBF είναι μειωμένη και επομένως ένα ποσοστό του αίματος που εξωθείται από την καρδιά δεν έχει περάσει από τους πνεύμονες και δεν μεταφέρει αναισθητικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φθάνει στον εγκέφαλο αίμα με μικρότερη συγκέντρωση αναισθητικού και να παρατείνεται η εισαγωγή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα ενδοφλέβια αναισθητικά τα οποία στην περίπτωση του Δ-Α shunt φθάνουν γρηγορότερα στη συστηματική κυκλοφορία και μπορούν να επιταχύνουν την εισαγωγή. Το shunt με κατεύθυνση Α-Δ οδηγεί σε σχετικά αυξημένη συγκέντρωση των πτητικών αναισθητικών στο αίμα, λόγω της επανακυκλοφορίας του αίματος στους πνεύμονες. Σε ό,τι αφορά τα ενδοφλέβια αναισθητικά αναμένεται παράταση του χρόνου εισαγωγής, λόγω της επανακυκλοφορίας στους πνεύμονες, που καθυστερεί την είσοδό τους στην συστηματική κυκλοφορία. Η επίδραση όμως των ενδοκαρδιακών shunts, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση τους στο χρόνο εισαγωγής, είναι μικρ1i και χωρίς κλινικ1ί σημασία. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναισθησία στα παιδιά με CHD προσαρμόζεται στις ανάγκες της επέμβασης. Το πιο σημαντικό είναι να κατανοηθούν οι μηχανισμοί της νόσου και οι επιπτώσεις που θα έχουν οι διάφοροι αναισθησιολογικοί χειρισμοί στην αιμοδυναμική ισορροποία της νόσου. ΣΥΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ CΗD=συγγενής καρδιοπάθεια VSD= μεσοκοιλιακή επικοινωνία PVR= πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις SVR=συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις ΡΒF=πνευμονικΙi αιματικ1ί ρωi CHF= σιψq:ορητικ1ί καρδιοπάθεια ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. D. Woodrow Benson, Jr, MD, PHD: Changing profile of congenital heart disease. Pediatrics 1989, 85: R. Greenwood, MD, Α Rosental, MD, L. Parisi, ΜΟ, D. Fyler, MD, Α. Nadas, MD: Extracardiac abnormalities in infants with congenital heart disease. Pediatrics, 1975, 55: G. Rung, Ρ. Samuelson, J. Mayers, J. Wadhansen: Anesthetic management for patients with congenital heart disease, Α practical approach to cardiac anesthesiad, second edition, edited by F. Hensley and D. Martin, Little Brown, 1990: pp R. Jatle, ΜΟ, PHD, F. Pindo MD. Ι. Sihnittιrer ΜΩ induced right- to - left intracardiac shunt. Anesthesiology 1991, 75: S. Moorthy, ΜΟ, Κ. Haselby MD, R. Caldwell MD, Κ. West MD, J. Albrecht MD, L. France MD, J. Powell MD: Transient right to left shunt during emergence from anesthesia. Demonstration by color flow doppler maping Anesth Analg 1989,68: Ρ. Baale MD, Μ. Rennotte MD, F. Ve)'Chemans MD: External compression at the abdominal aorta reversing Τ. Ο. F. cyanotic crisis. Anesthesiology 1991, 75: Ar. Hohn, R. Stanton: The cardioνascular s stem Neonatal and perinatal medicine, 5'" edition. edited by Fana off 1992, pp: R. Heath MD, J. Edwards MD: The pathology at hvpertf'nι:iνp n11lrηnnct ' r1i PΊ<:f' Α r!iι:cription of six graυe sιru.:ιurω changes circulation, 1958 XVIII: J. Hottman MD, Α Rudolph MD, Μ. Heymann MD: Pulmonary vascular disease with congenital

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 87 heart lesioη: Pathologic features aηd causes. Circulatioη. 1981, 64(5): Ρ. Hickey: The patieηt with coηgeηital heart disease for ηoηcardiac surgery: Aηesthesia for recoηstructed aηd uηrecoηstructed heart. IARS Review Course Lectures, 1992, pp: Α. Schwartz MD: Aηesthesia maηagemeηt for childreη with coηgeηital heart disease uηdergoiηg ηoη-cardiac surgery. Americaη society of aηesthesiology 1998, Refresher course lectures 522: J. Boer MD: Αναισθησία σε παιδιά με καρδιοπάθεια. 2" σεμινάριο «Παιδιατρική Αναισθησία και ανάνηψη», Θεσσαλονίκη 1996, pp: R. Moore MD, S. Nicolsoη MD: Anesthetic care of the pediatric patieηt with coηgeηital heart disease for ηoηcardiac surgery. Cardiac aηesthesia, third editioη, edited by Kaplan, Β. Saunders Co. 1993, pp: Ε. Bancalari MD, Μ. Jesse MD, Η. Geeband MD, D. Garcia MD: Luηg mechaηics iη coηgeηital heart disease with iηcreased aηd decreased pulmoηary blood flow. Pediatrics, 1977, 90(2): J. Theodore MD, Ε. Robiη MD, C. Burke MD, S. Jamiesoη Μ.Β., Α. Kessel B.S. D. Rubiη MD,. Shummary: Impact of profouηd reductions of Pa0 2 ση Ο 2 transport and utilization iη congeηital heart disease. Chest 1985, 87(3): G. Lister MD, W. Hellenbraηd MD, C. Κleinmaη MD,. Talηer MD: Physiologic effects of increasing hemoglobin conceηtration in left - to - right shuntiηg in iηfants \Vith νentricular septal defects.. Eηgl J Med 1982, 306 : Α. Roseηthal MD, D. Fyler MD: Effect of red cell volume reduction ση pulmonar)' blood flo\\' in polycythemia of cyanotic congenital heart disease. Am J. Cardiol 1974, 33: G. Colom-Otero MD, G. Gilchris+ t-.id. G. Holcomta MD, D. Ilstrup MD. Τ. \νa!ter-bo\\ie MD: Preoperatiνe evaluation of hemostasis in patieηts with coηgeηital heart disease. Mayo Cliη Proc 1987, 62: Η. Maηrer MD, L. McLue MD, L. Lobertsoη MD, J. Jaggiηs QS: Correctioη of platelet dysfuηctioη aηd bleediηg iη cyaηotic coηgeηital heart disease by simple rel cell volume reductioη. Am J. Cardiol 1975,35: F. Heηsley MD: Premedicatioη for childreη with coηgeηital Heart disease, Beηeficial of harmfule, J Cardiothorac Anesth 1990, 4: S. Liηdahl MD, Α. Yates MBBS, D. Hatch MBBS: Relatioηship betweeη iηvasive aηd ηoηiηvasive measuremeηts of gas exchange iη aηesthetized iηfants aηd children. Anesthesiology 1987, 66: W. Beusch, G. Lenz, Β. Kottler: Arterial to eηd-tidal co 2 graηdients in iηfaηts aηd childreη with cyanotic and acyaηotic coηgeηital heart disease duriηg cardiac surgery. J Cardiothorac Aηesth 1990,4: J. Gleηski MD, R. Frieseη MD,. Bergluηt, R. Hassaηien, D. Heηry Comparisoη of hemodyηamic aηd echocardiographic effects of sufeηtaηyl, feηtaηyl, isofluraηe aηd halothaηe for pediatric Cardiovascular surgery. J Cardiothorac Aηesth 1988,2: R. Laishley ΜΒ, F. Burrows MD, J Lermaη MD, W. Roy MD: Effect of aηesthetic iηductioη ση oxygeη saturation in cyanotic heart disease. Aηesthesiology 1986, 65: R. Stoetling MD, D. Longnecker MD: The effect of Right -to- Left shunt on the rate of increase of arterial anesthetic concentration. Anesthesiology 1972, 36(4): G. Tanner MD, D. Angers MD, Ρ. Barash MD, Α. l\iulla t-.id. Ρ. Miller MD, Ρ. Rothstein MD: Does a left -to- right shunt speed the induction of inh::ιlational anesthesij in congenital heart disejse;.-\nesthesiology (3): :-\427

δ. Ατρησία Πνευµονικής.

δ. Ατρησία Πνευµονικής. διολόγο. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστή- µατα σε εξετάσεις για έλεγχο της λειτουργίας της καρδιάς τους. Υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλαγή αερίων. Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ανταλλαγή αερίων. Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ανταλλαγή αερίων Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ανταλλαγή αερίων 2 Ανταλλαγή αερίων Η συγκέντρωση O 2 στον ατμοσφαιρικό αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ Ακτινολόγος Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσ. Μητέρα-Υγεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγγενείς ανωμαλίες αγγείων θώρακος πολύ συχνές Μπορεί να συνυπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Διονυσία Νούση 1 Ελένη Μπερούκα 1 1. ΤΕ, Μsc, Νοσηλεύτρια Μsc, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα Περίληψη Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Παραμένων αρτηριακός (Βοτάλλειος) πόρος Ο αρτηριακός πόρος, μεταξύ της αορτής και της πνευμονικής αρτηρίας, επιτρέπει στο αίμα να παρακάμπτει τους πνεύμονες κατά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κωνσταντίνος Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευµονική αρτηρία και στους πνεύ- µονες. Το αίµα, που περνάει µέσα από την αορτή και από εκεί σε όλο το σώµα, δεν

δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευµονική αρτηρία και στους πνεύ- µονες. Το αίµα, που περνάει µέσα από την αορτή και από εκεί σε όλο το σώµα, δεν δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευµονική αρτηρία και στους πνεύ- µονες. Το αίµα, που περνάει µέσα από την αορτή και από εκεί σε όλο το σώµα, δεν περιέχει αρκετό οξυγόνο, κάτι που επηρεάζει το χρώµα του

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 7: Φυσιολογία της καρδιάς Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ Το σύνολο των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς Συμφορητική καρδιακή νόσος: - Ορισμός, σχόλια για την αιτιοπαθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση σε Παιδιά με' Συγγενή Καρδιοπάθεια ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΠΩΡΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βασιλική Δηµ. Μιχαλίτση Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, MD, PhD, MSc, RCR/RCOG in Maternal Medicine, Heart Disease and Pregnancy Specialist, Υπότροφος ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Γερµανάκης Ι.

Κεφάλαιο 2 Γερµανάκης Ι. Κεφάλαιο 2 Γερµανάκης Ι. 2. Εµβρυολογική βάση και ταξινόµηση συγγενών καρδιοπαθειών Οι συγγενείς καρδιοπάθειες, ως ανωµαλίες του σχηµατισµού του καρδιαγγειακούσυστήµατος, υπάρχουν ήδη από την εµβρυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα Θ. Τσιλιγιάννης Παιδίατρος Εξειδικευμένος Παιδοπνευμονολόγος Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά 2015 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση βασικών αιμοδυναμικών παραμέτρων 1 ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΝΤΖΟΥ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ Βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

36ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη 29-31/10/2015 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Μαρία Γ.

36ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη 29-31/10/2015 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Μαρία Γ. 36ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη 29-31/10/2015 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Μαρία Γ. Κιάφφα Παιδίατρος - Παιδοκαρδιολόγος Τμήμα Παιδοκαρδιολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

της µιτροειδούς βαλβίδος

της µιτροειδούς βαλβίδος Πότε και πως θα αντιµετωπίσω επεµβατικά τον ασθενή µε ασυµπτωµατική ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδος Αθανάσιος Τσούκας,, MD, FESC ιευθυντής Γ. Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΜΙΤΡΟΕΙ ΗΣ ΒΑΛΒΙ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ ΗΚΑΡΔΙΑ Η καρδιά που το μέγεθός της είναι λίγο μεγαλύτερο από μία γροθιά, είναι μία διπλή αυτόνομη μυώδης αντλία. Ενώ το βάρος της κυμαίνεται από 280 340 γραμμάρια. Είναι η κεντρική αντλία του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VO2=COX A VO2 CO=ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ A VO=ΑΡΤΗΡΙΟ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους Βαλβιδοπάθειες Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΠ 13/11/2013 Κυριότερες βαλβιδοπάθειες Στένωση αορτής Ανεπάρκεια αορτής Οξεία Χρόνια Στένωση μιτροειδούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ Διαφάνεια 1 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Αρχείο Γραμματικόπουλου Κων/νου, MD, Ph.D. Καταγραφές με ψηφιακά ρεοκαρδιογραφικά συστήματα niccomo monitor και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δασκαλάκη Μ., Σανίδας Η., Γραμματικόπουλος Κ., Κελεπέσης Γ., Βλαχοδημήτρης Ι., Σπυρόπουλος Σ., Μπουραντάς Χ., Βοττέας Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER Ειδική κατηγορία ασθενών µε ειδικά προβλήµατα και διλήµµατα στην αντιµετώπισή τους ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Ενότητα 5: Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Η πνευμονική κυκλοφορία αρχίζει από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η επίδραση της υποβοήθησης με παραορτική αντλία αντιώθησης (PULVAD) στη μηχανοενεργητική της αριστερής κοιλίας σε χοίρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΠΙΣΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Η πνευμονική αρτηρία (pulmonary trunk) εκφύεται από τον αρτηριακό κώνο της δεξιάς κοιλίας. Έχει κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Βλάχος Α., Γερµανάκης Ι.

Κεφάλαιο 5 Βλάχος Α., Γερµανάκης Ι. Κεφάλαιο 5 Βλάχος Α., Γερµανάκης Ι. 5. Ακυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες Ιστορικά, οι ΣΚ διακρίνονται σε κυανωτικές και ακυανωτικές µε βάση την παρουσία ή όχι κεντρικού τύπου κυάνωσης. Η ανίχνευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Διαφλέβια σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας Διαφλέβια σύγκλειση Μυϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση των μη κυανωτικών συγγενών καρδιοπαθειών από τον Καρδιολόγο - Καρδιοχειρουργό

Η διαχείριση των μη κυανωτικών συγγενών καρδιοπαθειών από τον Καρδιολόγο - Καρδιοχειρουργό Η διαχείριση των μη κυανωτικών συγγενών καρδιοπαθειών από τον Καρδιολόγο - Καρδιοχειρουργό Γ. Καλαβρουζιώτης Χειρουργός Θώρακα Καρδιάς Π.Γ.Ν. Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Αθήνα Μη κυανωτικές ΣΚ σε ενήλικες 1. Μεσοκολπική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Θ. ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκελετικές ανωμαλίες παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

KΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

KΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ KΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ Βασιλική Δ. Μιχαλίτση Μαιευτήρας Γυναικολόγος, MD, MSC RCR/RCOG in Maternal Medicine Heart Disease and Pregnancy Specialist Υπότροφος ΕΚΠΑ Γ Μαιευτικής-Γυναικολογική Κλινικής,Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Τιπεριλαµβάνειη βασική εξέτασητων υπερηχών. Mπελντέκος. Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά

Τιπεριλαµβάνειη βασική εξέτασητων υπερηχών. Mπελντέκος. Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά Τιπεριλαµβάνειη βασική εξέτασητων υπερηχών Mπελντέκος. Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά Προετοιµασία Ιστορικό (ιατρικός φάκελος) Ένδειξη Κλινική εξέταση (ακρόαση, µέτρηση Α.Π.) Σύνδεση µε το ΗΚΓ ηµιουργία άνετου

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ Το σύνολο των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της Άσκησης

Φυσιολογία της Άσκησης Φυσιολογία της Άσκησης Λειτουργία καρδιαγγειακού αναπνευστικού συστήματος Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος Διατροφολόγος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστημονικός συν. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση 1 Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι µία αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µίας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Συγγενείς καρδιοπάθειες Συγγενείς καρδιοπάθειες 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συγγενείς καρδιοπάθειες Οι συγγενείς καρδιοπάθειες συμβαίνουν σε 8 ανά 1000 γεννήσεις. Παρόλο που διαχωρίζονται σε κυανωτικές και μη κυανωτικές, υπάρχουν αρκετές που

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργοσπιρομετρία. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Εργοσπιρομετρία. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Εργοσπιρομετρία Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως (ΚΑΔΚ) διερευνά

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος Σπιρομέτρηση Διάχυση Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ Τραχεία - μεγάλη ταχύτητα αέρα - στροβιλώδης ροή Βρογχικό δέντρο - μεταβατική ροή αέρα Μικροί αεραγωγοί - μικρή ταχύτητα αέρα - γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα