ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας ΑΘΗΝΑ Αθήνα, Τηλ: , Fax: Αρ. Πρωτ. 1196/909 Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζ. Τηλ. : Fax : agsavvas-hosp.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 69 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1. Του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 2. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005). 3. Του Ν. 2362/1995, «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/ ). 4. Του Ν. 2503/1997, «Διοίκηση, οργάνωση, κ.λ.π.» (άρθρο 13 προμήθειες για πετρελαιοειδή και τρόφιμα) (ΦΕΚ 107/Α/ ). 5. Του Ν. 2522/1997, «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/Α/ ). 6. Του Ν. 2741/1999, «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων κ.λ.π.» (άρθρο 8 Κρατικές Προμήθειες) (ΦΕΚ 199/Α/ ). 7. Του Ν. 2810/2000 «Περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» (άρθρο 35 παρ. 8, μη υπαγωγή των συμβάσεων τους σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση) (ΦΕΚ 61/A/ ). 8. Του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 173/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 9. Του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας» (άρθρο 14 παρ. 1 για φύλαξη και καθαρότητα Νοσοκομείων & άρθρο 14 παρ. 3 για την προμήθεια τροφίμων) (ΦΕΚ 296/Α/ ). 10. Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ).

2 2 11. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07). 12. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΥΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/ ). 13. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα»(ΦΕΚ 74/Α/ ). 14. Του Π.Δ. 60 / 2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64/Α/ ), περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 16. Την υπ αριθμ 435/ Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εκμισθωτή που θα αναλάβει την εκμετάλλευση της ενοικιάσεως πολυθρονών σε συνοδούς ασθενών μας έναντι μηνιαίου προς το Νοσοκομείο μισθώματος για δύο (2) έτη. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε Πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 10.00π.μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των φακέλων από επιτροπή του Νοσοκομείου. Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. agsavvashosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης πληρωμής της διακήρυξης. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα τηλ και Ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στον.τύπο : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ , ΓΕΝ.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ , ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Οικονομικά στοιχεία Τεχνικές Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων ειδών. Δείγμα Απαραίτητα - - Άρθρο 1 ο - Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών. 1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε ένα (1) αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά

3 3 τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 5. Στην προσφορά να αναγραφεί υποχρεωτικά επί ποινή απορρίψεως ότι ο Εκμισθωτής δεσμεύεται ότι το ενοίκιο που θα καταβάλλουν οι συνοδοί ασθενών σ αυτόν για την χρήση πολυθρόνας δεν θα υπερβαίνει το ποσό του ενάμισυ (1,5) ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 6. Στην προσφορά να αναγραφεί υποχρεωτικά επί ποινή απορρίψεως ότι ο Εκμισθωτής δεν θα διαθέτει στους συνοδούς ασθενών άλλα είδη είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση πέραν των πολυθρονών. Άρθρο 2ο - Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής. Α. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, κατάλογο Νοσοκομείων που είχαν συνεργαστεί κατά την τελευταία τριετία με αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής συνεργασίας, καθώς και τα εξής δικαιολογητικά: α. Οι Έλληνες πολίτες: 1. Eγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τους. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (To πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς αφορά τόσο τους εργαζόμενους(ικα) όσο και τους εργοδότες (Τ.Ε.Β.Ε.,Ταμ.Εμπόρων κτλ). 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β. Οι Αλλοδαποί: 1. Εγγύησης συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. δ. Οι Συνεταιρισμοί: αποσπάσματος ποινικού

4 4 1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Άρθρο 3 ο Προσφερόμενη τιμή Να αναγραφεί το μηνιαίο μίσθωμα που θα καταβάλλει στο Νοσοκομείο ο Εκμισθωτής, το οποίο θα παραμείνει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών και να αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Άρθρο 4 ο - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: Την κατακύρωση του διαγωνισμού. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Την ματαίωση του διαγωνισμού. Άρθρο 5 ο -Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). Στον Εκμισθωτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης αξίας 5% επί του συνολικά συμφωνηθέντος μισθώματος για δύο (2) έτη. Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί για ένα δίμηνο μονομερώς από το Νοσοκομείο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. Άρθρο 6 ο Κυρώσεις. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινικές ρήτρες: 1. Για πρώτη παράβαση διακόσια (200) ευρώ. 2. Για δεύτερη παράβαση τετρακόσια (400) ευρώ. 3. Για τρίτη παράβαση ο Εκμισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». O Πρόεδρος του ΔΣ-Διοικητής Νικόλαος Φαλδαμής

5 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 69 Όροι ενοικίασης πολυθρονών στους συνοδούς ασθενών. 1. Οι ενοικιαζόμενες πολυθρόνες, ανακλινόμενες ή μη, πρέπει να βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση, να είναι άνετες και πρωτίστως ΚΑΘΑΡΕΣ. 2. Να διαθέτουν μπράτσα. Η επιφάνεια να είναι από αφρώδες υλικό, επικαλυμμένη από δερματίνη ή δέρμα ή καθαρό ύφασμα. 3. Λόγω στενότητας χώρου στο παλαιό κτίριο, η καρέκλα-πολυθρόνα να μην είναι ογκώδης για να μην παρεμποδίζεται η νοσηλεία του ασθενούς. Οροι ενοικίασης : 1. Oι πολυθρόνες θα παραδίδονται με ευθύνη και μεταφορικά μέσα του Αντισυμβαλλόμενου στα δωμάτια των ασθενών. 2. Οι πολυθρόνες που θα παραδίδονται στα δωμάτια να είναι καθαρές, σε καλή κατάσταση και να λειτουργούν καλά. Να ελέγχεται ο μηχανισμός από τους ασθενείς ή τους συνοδούς, να γίνεται η δοκιμή ώστε να αποφεύγονται προστριβές. 3. Η χρέωση των πολυθρονών θα γίνεται από τον Αντισυμβαλλόμενο στον εκάστοτε ενοικιάζοντα ασθενή με την ημέρα 4. Το μίσθωμα θα χρεώνεται στον ασθενή χωρίς τη μεσολάβηση του Νοσοκομείου, το οποίο δεν θα έχει την ευθύνη για απώλεια, ζημία ή βλάβη του ενοικιαζόμενου είδους ή για την μη καταβολή μισθώματος από τον ασθενή, 5. Η μίσθωση πολυθρόνας από τους ασθενείς του Νοσοκομείου να είναι ελεύθερη και εναπόκειται η ευχέρεια στους ασθενείς να την μισθώσουν. 6. Το Νοσοκομείο μπορεί να ελέγχει οποιαδήποτε στιγμή, εάν η τιμή χρέωσης στον ασθενή είναι η προβλεπόμενη από τη σύμβαση μεταξύ του Νοσοκομείο και του πλειοδότη. 7. Η τιμή χρέωσης ανά ασθενή να μην υπερβαίνει το ποσό των 1,5 ημερησίως συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 8. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον πλειοδότη για τυχόν οικονομικές ζημίες λόγω μη επίτευξης των στόχων του για ενοικιάσεις. 9. Ενέργειες του πλειοδότη που τείνουν για πίεση ή εξαναγκασμό του ασθενούς για ενοικίαση απαγορεύονται με ποινή την διακοπή της σύμβασης. 10. Απαγορεύεται αυστηρά στον Αντισυμβαλλόμενο να διαθέτει στους ασθενείς άλλα είδη είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση πέραν των πολυθρονών. 11. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη για κάθε ζημιά που θα προέρχεται από τον ελαττωματικό μηχανισμό της πολυθρόνας και αναλαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση προς το Νοσοκομείο ή προς τους ασθενείς που τυχόν θα πληγούν (πέσουν, κτυπήσουν ). 12. Θα υπάρχει ένα μηνιαίο τίμημα σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, το οποίο θα καταβάλλει ο πλειοδότης στο Νοσοκομείο, στην αρχή κάθε μηνός στο ταμείο του Νοσοκομείου, το οποίο θα είναι σταθερό σε όλη τη διετή περίοδο ισχύος της σύμβασης και θα λαμβάνει ισόποση απόδειξη. 13. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα παρέχει δωρεάν την πολυθρόνα σε εργαζόμενο, που τυχόν νοσηλευτεί ή σε απόρους κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διοίκηση ή την Κοινωνική Υπηρεσία. 14. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιαδήποτε δημόσιας αρχής (εφορίες κ.τ.λ.) για τις υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενους οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή της σύμβασης. 15. Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του εκμισθωτή με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, αρμόδιος να είναι ο προϊστάμενος του προσωπικού του Νοσοκομείου με τον οποίο ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεώνεται να συνεργάζεται όποτε του ζητηθεί. Αθήνα Η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Μπαρπαλιά Αικατερίνη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊστ. Ε.Ι) Πρόεδρος Καββαδίας Αριστείδης (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού) Βαγγελάτου Αικατερίνη (ΤΕ Νοσηλευτικής)