ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:"

Transcript

1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµ (ΕΟΚ, Ευρατ µ) αριθ. 1552/89 του Συµβουλίου για την εφαρµογη της απ φασης 94/728/ΕΚ, Ευρατ µ του Συµβουλίου για το συ στηµα των ιδίων π ρων των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των (98/C 15/01) ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Εχοντας υπ ψη: τη συνθη κη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκη ς Οικονοµικη ς Κοιν τητας, και ιδίως το άρθρο 209, Εκτιµω ντας τι η πρ ταση της Επιτροπη ς επαναλαµβάνει τις προτάσεις τροποποιη σεων του άρθρου 2( 6 ) και αποσκοπεί στην εισαγωγη τροποποιη σεων στο άρθρο 17 ω στε να ληφθου ν υπ ψη οι παρατηρη σεις που έχει υποβάλει το Συνέδριο στις ετη σιες εκθέσεις του, ιδίως στην ετη σια έκθεση για το οικονοµικ έτος 1995( 7 ), τη συνθη κη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας Ατοµικη ς Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 183, την απ φαση 94/728/ΕΚ, Ευρατ µ του Συµβουλίου, της 31ης Οκτωβρίου 1994, για το συ στηµα ιδίων π ρων των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των ( 1 ), τον κανονισµ (ΕΟΚ, Ευρατ µ) αριθ. 1552/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαι ου 1989, για την εφαρµογη της απ φασης 88/376/ΕΟΚ, Ευρατ µ σχετικά µε το συ στηµα των ιδίων π ρων των Κοινοτη των( 2 ), πως τροποποιη θηκε τελευταία απ τον κανονισµ (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 1355/96 του Συµβουλίου, της 8ης Ιουλίου 1996( 3 ), την πρ ταση της Επιτροπη ς της 3ης Ιουλίου 1997( 4 ), την απ φαση του Συµβουλίου της 17ης Ιουλίου 1997 να ζητη σει, συ µφωνα µε το άρθρο 209 της συνθη κης, τη γνω µη του Ελεγκτικου Συνεδρίου για την πρ ταση αυτη, απ φαση η οποία παρελη φθη απ το Συνέδριο στις 25 Ιουλίου 1997, τη γνωµοδ τηση αριθ. 1/93 του Ελεγκτικου Συνεδρίου της 1ης Απριλίου 1993( 5 ), ( 1 ) EE L 293 της , σ. 9. ( 2 ) EE L 155 της , σ. 1. ( 3 ) EE L 175 της , σ. 3. ( 4 ) Εγγραφο COM(97) 343 τελικ. ( 5 ) EE C 170 της ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Προκαταρκτικη παρατη ρηση 1. Η πρ ταση της Επιτροπη ς αναφέρεται στην πρωτοβουλία SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), φάση ΙΙΙ, που εγκρίθηκε απ το Ευρωπαϊκ Συµβου λιο της Μαδρίτης στις 15 και 16 εκεµβρίου Αν και η πρ ταση αυτη αποσκοπεί στην ενίσχυση του νοµοθετικου πλαισίου για την είσπραξη των ιδίων π ρων, συντελεί επίσης στην αυ ξηση της πολυπλοκ τητάς της. Για να βελτιωθεί η διαφάνεια του συστη µατος των ιδίων π ρων, θα έπρεπε να προβλεφθεί µια γενικη αναµ ρφωση των κειµένων διατάξεων, µε σκοπ να καταστου ν και πάλι ευ ληπτες και να µπορου ν να εφαρµοστου ν µε συνέπεια. Πράγµατι, ο κανονισµ ς στην τελευταία τροποποιηµένη µορφη του αποτελεί ένα κράµα διατάξεων αρχη ς και αναλυτικω ν λεπτοµερειω ν εκτέλεσης. ( 6 ) Εγγραφο COM(92) 519 τελικ. ( 7 ) Ετη σια έκθεση του Ελεγκτικου Συνεδρίου για το οικονοµικ έτος 1995, σηµείο 1.16 (EE C 340 της ).

2 C 15/2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Στο άρθρο 2, παράγραφος 1 Γενικές παρατηρη σεις 2. Το Συνέδριο επιθυµεί να υπενθυµίσει τι, στη γνωµοδ τηση του 1/93 της 1ης Απριλίου 1993, είχε η δη εκφράσει την άποψη του για µια πρ ταση της Επιτροπη ς που αφορου σε τροποποίηση του άρθρου 2 µε περιεχ µενο παραπλη σιο µε αυτ της εξεταζ µενης, η οποία µως δεν είχε γίνει δεκτη απ το νοµοθέτη, ο οποίος ενέκρινε στις 8 Ιουλίου 1996( 8 ) την τελευταία τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ, Ευρατ µ) αριθ. 1552/ Ωστ σο, η εξεταζ µενη πρ ταση διαφέρει απ την προγενέστερη πρ ταση τροποποίησης ως προς το τι δεν αποσκοπεί πλέον απλω ς στη διαφάνεια των λογαριασµω ν, αλλά επικεντρω νεται σε δυ ο καταστάσεις στις οποίες ενεργοποιείται στο εξη ς η οικονοµικη ευθυ νη των κρατω ν µελω ν, και συγκεκριµένα ταν η βεβαίωση καθίσταται αδυ νατη λ γω σφάλµατος των τελωνειακω ν αρχω ν: α) εφ σον το σφάλµα της διοίκησης δεν µπορου σε λογικά να εντοπιστεί απ τον οφειλέτη, ο οποίος έχει ενεργη σει µε καλη πίστη και έχει τηρη σει λες τις διατάξεις που προβλέπουν οι ισχυ ουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις σον αφορά τις διασαφη σεις β) εφ σον, λ γω του σφάλµατος της διοίκησης, η κοινοποίηση του ποσου των δασµω ν στον οφειλέτη δεν πραγµατοποιείται µέσα στην τριετη προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 221 του κοινοτικου τελωνειακου κω δικα. 4. Το Συνέδριο λαµβάνει υπ ψη του αυτη την ενέργεια της Επιτροπη ς, αλλά διαπιστω νει τι το προτειν µενο κεί- µενο δεν περιορίζεται στις περιπτω σεις που αφορά η αιτιολογικη έκθεση (σηµείο 2 πρ ταση τροποποίησης του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2). Προτείνει εποµένως να διαµορφωθεί ανάλογα το κείµενο. 5. Επί του παρ ντος οι τελωνειακές αρχές απαλλάσσονται απ την καταχω ρηση δασµω ν των οποίων το ποσ είναι κατω τερο απ το ριο των 10 Ecu που καθορίζεται κατ εφαρµογη του άρθρου 217 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµου (ΕΟΚ, Ευρατ µ) αριθ. 2913/92 για τη θέσπιση του κοινοτικου τελωνειακου κω δικα( 9 ). Στην αιτιολογικη έκθεση της η Επιτροπη δεν προβάλλει επιχειρη µατα που να αιτιολογου ν παρέκκλιση απ αυτη τη διάταξη. Κατά συνέπεια, το Συνέδριο είναι της γνω µης τι η πρ ταση για αυ ξηση αυτου του ορίου στα Ecu δεν δικαιολογείται. 6. Το Συνέδριο παρατηρεί τι οι προτειν µενες τροποποιη σεις δεν καθορίζουν ου τε τις ηµεροµηνίες ου τε τις προθεσµίες που θα πρέπει να λαµβάνονται υπ ψη για την εφαρµογη του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµου (ΕΟΚ, Ευρατ µ) αριθ. 1552/89. ( 8 ) Κανονισµ ς (Ευρατ µ, ΕΚ) αριθ. 1355/96 του Συµβουλίου, της 8ης Ιουλίου 1996, για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ, Ευρατ µ) αριθ. 1552/89 για την εφαρµογη της απ φασης 88/ 376/ΕΟΚ, Ευρατ µ σχετικά µε το συ στηµα των ιδίων π ρων των Κοινοτη των (EE L 175 της , σ. 3). ( 9 ) EE L 302 της , σ. 1. Στο άρθρο 17, παράγραφοι 2 έως 5 7. Στην ετη σια έκθεση του για το οικονοµικ έτος 1995 το Συνέδριο συµπέρανε τι θα πρέπει να καταστεί περισσ τερο διαφανη ς η διαχείριση των ιδίων π ρων που εγγράφονται στη χωριστη λογιστικη, ονοµαζ µενη λογιστικη Β, δηµοσιευ οντας σε παράρτηµα του ετη σιου ισολογισµου την κατάσταση, κατά κράτος µέλος, των κοινοτικω ν απαιτη σεων που δεν έχει καταστεί δυνατ να εισπραχθου ν µέχρι τη λη ξη µιας περι δου που θα πρέπει να καθοριστεί. 8. Μολον τι καθορίζει την εν λ γω περίοδο στα πέντε έτη, η Επιτροπη προχωρεί παραπέρα προτείνοντας τη διαγραφη απ τη χωριστη λογιστικη των ποσω ν που δεν έχουν εισπραχθεί µε τη λη ξη της πενταετου ς περι δου. 9. Το Συνέδριο είναι της γνω µης τι θα πρέπει να τηρείται η Επιτροπη ενη µερη για τις εγκρίσεις διαγραφη ς ποσω ν άνω των Ecu που πραγµατοποιου ν τα κράτη µέλη, ω στε να µπορεί να αποφασίζει εάν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές, και επίσης για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαχείριση των παραδοσιακω ν ιδίων π ρων. 10. Το Συνέδριο εκτιµά σε 10 περίπου περιπτω σεις ετησίως τις ακυρω σεις αξίας που δηλω νονται µέσα στην Ευρωπαϊκη Ενωση κατ εφαρµογη ν της κειµένης νοµοθεσίας. Η θέσπιση της πενταετου ς περι δου θα προκαλέσει πιθανω ς την εκκαθάριση ορισµένων περιπτω σεων κατά το πρω το έτος της εφαρµογη ς. Μακροπρ θεσµα µως ο αριθµ ς των περιπτω σεων ακυ ρωσης της αξίας δεν θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά. Για το λ γο αυτ το Συνέδριο φρονεί τι είναι πρ ωρο να αυξηθεί απ σε Ecu το ριο απ το οποίο εφαρµ ζεται η διαδικασία κοινοποίησης και έγκρισης απ την Επιτροπη. Επιπλέον, το Συνέδριο κρίνει προτιµ τερο να διατηρηθεί ο παραλληλισµ ς µεταξυ του ορίου που προβλέπεται για τη δη λωση των ακυρω σεων αξίας και του ορίου που προβλέπεται για την κοινοποίηση των περιπτω σεων απάτης και παρατυπιω ν στην Επιτροπη [άρθρο 6 του κανονισµου (ΕΟΚ, Ευρατ µ) αριθ. 1552/89]. 11. Η πρ ταση της Επιτροπη ς προβλέπει την αυτ µατη απαλλαγη των κρατω ν µελω ν απ την υποχρέωση απ δοσης των ποσω ν για τα οποία εφαρµ ζεται η διαδικασία ακυ ρωσης της αξίας και για τα οποία η Επιτροπη δεν έχει αποφανθεί µέσα σε ένα εξάµηνο. Το Συνέδριο κρίνει τι, προκειµένου για απαιτη σεις που αφορου ν σηµαντικά ποσά ιδίων π ρων, για παράδειγµα µεγαλυ τερα απ Ecu, ένα τέτοιο συ στηµα σιωπηρη ς έγκρισης των ακυρω σεων αξίας θα η ταν ασυµβίβαστο µε τους στ χους της χρηστη ς δηµοσιονοµικη ς διαχείρισης και της προστασίας των οικονοµικω ν συµφερ ντων της Ενωσης, καθω ς και µε τις ευθυ νες που αναθέτουν η συνθη κη και ο δηµοσιονοµικ ς κανονισµ ς στην Επιτροπη σον αφορά τα κοινοτικά έσοδα. Το Συνέδριο εκτιµά τι, για σηµαντικά ποσά, η απουσία τυπικη ς έγκρισης απ την Επιτροπη µέσα σε ένα διάστηµα έξι µηνω ν, ισοδυναµεί µε απ ρριψη της απαλλαγη ς απ την απ δοση των σχετικω ν ποσω ν. 12. Εξάλλου, η πραγµατικη είσπραξη δασµω ν για τους οποίους έχει δοθεί απαλλαγη απ την απ δοση θα έπρεπε

3 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/3 να αντιµετωπίζεται ως νέα βεβαίωση δασµω ν. Οι δασµοί αυτοί θα έπρεπε να εγγράφονται στη λογιστικη που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) και να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπη ς µε τους ρους που προβλέπει ο εν λ γω κανονισµ ς. Πράγµατι, οι δασµοί που εισπράττονται ακ µη ενδεχοµένως έπειτα απ απαλλαγη απ την απ δοση δεν χάνουν το χαρακτη ρα των ιδίων π ρων, δι τι διαφορετικά αγνοείται το άρθρο 2 της απ φασης της 31ης εκεµβρίου 1994 σχετικά µε το συ στηµα των ιδίων π ρων( 10 ). Αυτη η τελευταία διάταξη, η οποία υπερισχυ ει του κανονισµου (ΕΟΚ, Ευρατ µ) αριθ. 1552/89, δεν προβλέπει καµία εξαίρεση των αναφερ µενων δασµω ν απ τον κοινοτικ χαρακτη ρα. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Το Συνέδριο παραθέτει στο συνηµµένο συνοπτικ πίνακα τις παρατηρη σεις που είχαν διατυπωθεί παλαι τερα και τις συµπληρωµατικές παρατηρη σεις που έκρινε αναγκαίες για την αποφυγη ορισµένων ασαφειω ν του παρ ντος κειµένου. Η παρου σα γνωµοδ τηση εγκρίθηκε απ το Ελεγκτικ Συνέδριο στο Λουξεµβου ργο κατά τη συνεδρίαση του της 25ης Σεπτεµβρίου Για το Ελεγκτικ Συνέδριο Bernhard FRIEDMANN Πρ εδρος ( 10 ) Απ φαση 94/728/ΕΚ, Ευρατ µ του Συµβουλίου, της 31ης Οκτωβρίου 1994, σχετικά µε το συ στηµα των ιδίων π ρων των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των (EE L 293 της , σ. 9).

4 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ Ν ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1552/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑ ΣΗΣ 94/728/ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Προτάσεις της Επιτροπη ς Πρ ταση του Συνεδρίου Σχ λια ΤΙΤΛΟΣ Ι Γενικές διατάξεις Αρθρο 2 1γ. Στις περιπτω σεις στις οποίες οι αρµ διες διοικητικές αρχές δεν καταλογίζουν την τελωνειακη οφειλη βάσει της τελωνειακη ς νοµοθεσίας, ενω ο οφειλέτης είναι γνωστ ς και το ποσ µπορεί να υπολογισθεί και εφ σον το εν λ γω ποσ υπερβαίνει τα Ecu, για τους σκοπου ς της βεβαίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρ ντος άρθρου πραγµατοποιείται εγγραφη ad hoc στη λογιστικη που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) χωρίς να είναι υποχρεωτικη η ανακοίνωση στον οφειλέτη. Να αντικατασταθεί απ το ακ λουθο κείµενο: Εάν ο οφειλέτης είναι γνωστ ς και το οφειλ µενο ποσ µπορεί να υπολογιστεί, πραγµατοποιείται εγγραφη ad hoc στη λογιστικη που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 στοιχείο α) µε απαλλαγη απ την υποχρέωση κοινοποίησης στον οφειλέτη, για τους σκοπου ς της βεβαίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρ ντος άρθρου στην περίπτωση κατά την οποία α) οι αρµ διες διοικητικές αρχές δεν προβαίνουν στην καταχω ρηση της τελωνειακη ς οφειλη ς βάσει του άρθρου 220 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικου τελωνειακου κω δικα, β) η κοινοποίηση στον οφειλέτη δεν µπορεί πλέον να πραγµατοποιηθεί µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 221 παράγραφος 3 του κανονισµου που αναφέρεται στο στοιχείο α) παραπάνω, λ γω υπαιτι τητας των τελωνειακω ν αρχω ν. Η προθεσµία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρ ντος κανονισµου καθορίζεται βάσει του οικονοµικου έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πραγ- µατοποιη θηκε η ad hoc εγγραφη που προαναφέρεται. Θα πρέπει να περιοριστεί το πεδίο εφαρµογη ς αυτη ς της παραγράφου στα σφάλµατα (έλλειψη επιµέλειας) των τελωνειακω ν αρχω ν. Η διατυ πωση που προτείνει η Επιτροπη είναι πολυ ασαφη ς και θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ο καθορισµ ς συγκεκριµένου ορίου Ecu δεν δικαιολογείται. Χωρίς αυτη τη διευκρίνιση, υπάρχει πιθαν τητα συ γκρουσης µεταξυ των διατάξεων του νέου άρθρου 1γ και εκείνων του άρθρου 7 παράγραφος 2, ιδίως στις περιπτω σεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) του κειµένου που προτείνει το Συνέδριο. C 15/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των

5 Προτάσεις της Επιτροπη ς Πρ ταση του Συνεδρίου Σχ λια ΤΙΤΛΟΣ VII ιατάξεις περί του ελέγχου Αρθρο Τα κράτη µέλη απαλλάσσονται απ την υποχρέωση να αποδίδουν στην Επιτροπη τα ποσά που αντιστοιχου ν στα βεβαιωθέντα έσοδα τα οποία δεν είναι δυνατ ν να εισπραχθου ν: α) είτε για λ γους ανωτέρας βίας β) είτε, σε ορισµένες περιπτω σεις, για λ γους πέραν της ευθυ νης τους. Τα µη εισπραχθέντα ποσά αφαιρου ται απ τα χωριστά λογιστικά βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοχείο β). Τα ποσά αυτά καταχωρου νται στην τριµηνιαία κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοχείο β) του ιδίου άρθρου καθω ς και, ανάλογα µε την περίπτωση, στην τριµηνιαία κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτου : αµέσως µετά την έκδοση της διοικητικη ς απ φασης που διαπιστω νει την αδυναµία είσπραξης το αργ τερο µετά απ πέντε έτη, τα οποία υπολογίζονται απ την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιη θηκε η ανακοίνωση του ποσου συ µφωνα µε το άρθρο 2 η, σε περίπτωση διοικητικη ς η δικαστικη ς προσφυγη ς, η κοινοποίηση της οριστικη ς απ φασης. Να αντικατασταθεί απ το ακ λουθο κείµενο: 2. Τα κράτη µέλη απαλλάσσονται απ την υποχρέωση να αποδίδουν στην Επιτροπη τα ποσά που αντιστοιχου ν στα βεβαιωθέντα έσοδα τα οποία δεν είναι δυνατ ν να εισπραχθου ν: α) είτε για λ γους ανωτέρας βίας β) είτε, σε ορισµένες περιπτω σεις, για λ γους πέραν της ευθυ νης τους. Τα ποσά των βεβαιωθέντων δασµω ν θεωρου νται µη επανεισπράξιµα: αµέσως µετά την έκδοση της διοικητικη ς απ φασης µε την οποία βεβαιω νεται η αδυναµία είσπραξη ς τους το αργ τερο έπειτα απ µια πενταετία απ την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιη θηκε η κοινοποίηση του ποσου συ µφωνα µε το άρθρο 2 η, σε περίπτωση διοικητικη ς η δικαστικη ς προσφυγη ς, η κοινοποίηση της οριστικη ς απ φασης. Τα µη επανεισπράξιµα ποσά διαγράφονται απ τη χωριστη λογιστικη που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β). Παρατίθενται σε παράρτηµα της τριµηνιαίας κατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) του ίδιου άρθρου καθω ς και, ανάλογα µε την περίπτωση, στην τριµηνιαία κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 αυτου του άρθρου. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να διευκρινιστεί το προτειν µενο κείµενο EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/5

6 Προτάσεις της Επιτροπη ς Πρ ταση του Συνεδρίου Σχ λια 3. Εντ ς τριω ν µηνω ν µετά την έκδοση της διοικητικη ς απ φασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 η µετά την προθεσµία που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο, δευ τερη περίπτωση, τα κράτη µέλη ανακοινω - νουν στην Επιτροπη τα ενηµερωτικά στοιχεία που αφορου ν στις περιπτω σεις εφαρµογη ς της εν λ γω παραγράφου 2, εφ σον το ποσ των βεβαιωθέντων διακυβευ µενων εσ δων υπερβαίνει τα Ecu, ποσ το οποίο µετατρέπεται σε εθνικ ν µισµα στην τιµη της πρω της εργάσιµης ηµέρας του Οκτωβρίου του προηγου µενου ηµερολογιακου έτους. Η ανακοίνωση αυτη, η οποία πραγµατοποιείται σε υπ δειγµα που καταρτίζει η Επιτροπη αφου ζητη σει τη γνω µη της επιτροπη ς που αναφέρεται στο άρθρο 20, επιτρέπει στην εν λ γω επιτροπη να εκτιµη σει τους λ γους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) οι οποίοι εµπ δισαν το συγκεκριµένο κράτος µέλος να θέσει στη διάθεση της Επιτροπη ς το εν λ γω ποσ, καθω ς και τα µέτρα που έλαβε αυτ για να διασφαλίσει την είσπραξη. 4. Η Επιτροπη εκδίδει απ φαση σχετικά µε την ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εντ ς προθεσµίας έξι µηνω ν απ την παραλαβη της, εφ σον κρίνει τι δεν πληρου νται οι ροι της παραγράφου 2, πρω το εδάφιο. Στην περίπτωση αυτη, το συγκεκριµένο κράτος µέλος οφείλει να θέσει στη διάθεση της Επιτροπη ς το ποσ που αντιστοιχεί στα µη εισπραχθέντα έσοδα το αργ τερο την πρω τη εργάσιµη ηµέρα µετά την 19η του δευ τερου µη να που ακολουθεί τον µη να κατά τη διάρκεια του οποίου κοινοποιη θηκε σ αυτ η απ φαση. 3. Εντ ς τριω ν µηνω ν µετά την έκδοση της διοικητικη ς απ φασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 η µετά την προθεσµία που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο, δευ τερη περίπτωση, τα κράτη µέλη ανακοινω - νουν στην Επιτροπη τα ενηµερωτικά στοιχεία που αφορου ν στις περιπτω σεις εφαρµογη ς της εν λ γω παραγράφου 2, εφ σον το ποσ των βεβαιωθέντων διακυβευ µενων εσ δων υπερβαίνει τα Ecu, ποσ το οποίο µετατρέπεται σε εθνικ ν µισµα στην τιµη της πρω της εργάσιµης ηµέρας του Οκτωβρίου του προηγου µενου ηµερολογιακου έτους Αµετάβλητο. 4. Η Επιτροπη εκδίδει απ φαση σχετικά µε την ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εντ ς προθεσµίας έξι µηνω ν απ την παραλαβη της, εφ σον κρίνει τι δεν πληρου νται οι ροι της παραγράφου 2, πρω το εδάφιο. Στην περίπτωση αυτη, το συγκεκριµένο κράτος µέλος οφείλει να καταχωρη σει στη λογιστικη που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) το ποσ που αντιστοιχεί στα µη εισπραχθέντα έσοδα και να το θέσει στη διάθεση της Επιτροπη ς το αργ τερο την πρω τη εργάσιµη ηµέρα µετά την 19η του δευ τερου µη να που ακολουθεί τον µη να κατά τη διάρκεια του οποίου κοινοποιη θηκε σ αυτ η απ φαση. Είναι πρ ωρο να τροποποιηθεί το ριο των Ecu. C 15/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των

7 Προτάσεις της Επιτροπη ς Πρ ταση του Συνεδρίου Σχ λια Η σιωπη της Επιτροπη ς επί έξι µη νες επέχει θέση απαλλαγη ς για το κράτος µέλος απ την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της τα µη αποδοθέντα ποσά. Πριν τις 30 Σεπτεµβρίου του ιδίου οικονοµικου έτους, η Επιτροπη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβου λιο και στο Συµβου λιο έκθεση που συγκεφαλαιω νει τις κοινοποιη σεις των κρατω ν µελω ν συ µφωνα µε το παρ ν άρθρο και το άρθρο 6 παράγραφος 4. Η σιωπη της Επιτροπη ς επί έξι µη νες επέχει θέση απαλλαγη ς για το κράτος µέλος απ την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της τα διαγραφέντα ποσά που δεν υπερβαίνουν τα Ecu σε λες τις άλλες περιπτω - σεις, η σιωπη της Επιτροπη ς επί έξι µη νες επέχει θέση άρνησης να απαλλάξει το κράτος µέλος απ την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της τα εν λ γω ποσά. Πριν απ τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε οικονοµικου έτους, η Επιτροπη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβου λιο και στο Συµβου λιο έκθεση που συγκεφαλαιω νει τις κοινοποιη σεις των κρατω ν µελω ν συ µφωνα µε το παρ ν άρθρο και το άρθρο 6 παράγραφος Κάθε ποσ που εισπράττεται έχοντας προηγουµένως διαγραφεί απ τη λογιστικη που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) εγγράφεται στη λογιστικη που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) και τίθεται στη διάθεση της Επιτροπη ς µε τους ρους που προβλέπονται στον παρ ντα κανονισµ. Για πολυ σηµαντικά ποσά ιδίων π ρων, π.χ. µεγαλυ τερα απ Ecu, το προτειν µενο συ στηµα σιωπηρη ς έγκρισης των ακυρω σεων αξίας που πραγµατοποιου νται απ τα κράτη µέλη δεν είναι αποδεκτ υπ το πρίσµα της προστασίας των οικονοµικω ν συµφερ ντων της ΕΕ και λαµβανοµένων υπ ψη των ευθυνω ν της Επιτροπη ς σχετικά µε τα κοινοτικά έσοδα. Σε τέτοιες περιπτω σεις, το Συνέδριο συνιστά την υποχρέωση της Επιτροπη ς να αποφαίνεται πάντα σχετικά. Η έλλειψη απ φασης της Επιτροπη ς ισοδυναµεί µε απ ρριψη της απαλλαγη ς απ την απ δοση. Στ χος της προτειν µενης τροποποίησης είναι η διαφυ λαξη των οικονοµικω ν συµφερ ντων της Ένωσης EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/7

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 2009/xxxx (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός µηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

1998D0488 EL

1998D0488 EL 1998D0488 EL 27.02.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1998 για τον καθορισµ των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. T2341/39/Δ0019 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΡΟΣ : Π.Δ. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

(2003/C 319/05) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Εκτέλεση του προϋπολογισµού...

(2003/C 319/05) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Εκτέλεση του προϋπολογισµού... 30.12.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 319/29 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2002, συνοδευόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

(1999/C 310/01) 1999,

(1999/C 310/01) 1999, 28.10.1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 310/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ OΤΗΣΗ αριθ. 8/99 για πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε το σύστηµα των ιδίων πόρων της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 7/2015. (υποβαλλόμενη δυνάμει των άρθρων 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, και 233, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ)

Γνώμη αριθ. 7/2015. (υποβαλλόμενη δυνάμει των άρθρων 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, και 233, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ) Γνώμη αριθ. 7/2015 (υποβαλλόμενη δυνάμει των άρθρων 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, και 233, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/37 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ για τη θέσπιση των όρων κοινοποίησης από τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010), P7_TA-PROV(2011)0031 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.9.2008 COM(2008) 522 τελικό 2008/0169 (AVC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.3.2003 COM(2003) 114 τελικό 2003/0050 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000R1150 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1150/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2000 για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ EL EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων δύναται να ελεγχθεί µε διαφορετικούς τρόπους: µε ελέγχους εγγράφων, µε κανονιστικούς ελέγχους και µε επιτόπιους ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του προϋπολογισμού

Έλεγχος του προϋπολογισμού Έλεγχος του προϋπολογισμού Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. Σημαντικό έργο ελέγχου πραγματοποιούν, σε διάφορα επίπεδα,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/22)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/22) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/123 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

(2003/C 319/02) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Εκτέλεση του προϋπολογισµού...

(2003/C 319/02) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Εκτέλεση του προϋπολογισµού... C 319/8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2003 ΕΚΘΕΣΗ σχετική µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονοµικόέτος 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2015 COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 14.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 338/119 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 18.04.2004 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.05.2001 COM(2001) 233 τελικό ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ισολογισµοί και λογαριασµοί διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δανία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 75 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/143 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Διοργανικός φάκελος : 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Στρασβούργο 15 Νοεµβρίου 2011 ΕΕΣ/11/39 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα