ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ"

Transcript

1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

2 Με το Ν. 959/1979 θεσπίστηκε μία νέα μορφή εταιρίας στο ελληνικό δίκαιο, η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Στόχος της η διευκόλυνση της εφοπλιστικής επιχείρησης Έχει ρυθμιστεί βάσει υποδειγμάτων αλλοδαπών εταιρικών νομοθεσιών με ευελιξία για τους μετόχους και ασφάλεια για τους τρίτους Είδος κεφαλαιουχική εταιρίας με ομοιότητες με την α.ε. και την ε.π.ε. Είναι εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα και ναυτικό σκοπό Βασική της ιδιομορφία ότι έστω και αν έχει ελάττωμα, δεν ανατρέπεται αναδρομικά αλλά υποβάλλεται σε καθεστώς εκκαθαρίσεως και η ακυρότητα ενεργεί για το μέλλον(ex nunc)

3 αρ. 1: «1. Ναυτική εταιρία είναι η εταιρία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα ελληνικών εμπορικών πλοίων, την εκμετάλλευση ή διαχείριση ελληνικών ή ξένης σημαίας εμπορικών πλοίων, καθώς και την απόκτηση μετοχών άλλων ναυτικών εταιριών.. 3.Η ναυτική εταιρία είναι εμπορική.» αρ. 2: «1. Η σύμβαση περί ναυτικής εταιρίας(εταιρική σύμβαση) καταρτίζεται εγγράφως, καταχωρίζεται δε εις το μητρώον ναυτικών εταιριών κατά τις διατάξεις των αρ του παρόντος. 2. Δια της κατά το προηγουμένη παράγραφο καταχωρίσεως η ναυτική εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα..»

4 αρ. 48: «1. Συνιστάται Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιριών, υπαγομένη εις το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.. 3.Δια Προεδρικού Διατάγματος θέλουν ρυθμισθεί τα της εν γένει οργανώσεως και διεξαγωγής της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιριών.» Το ΜΝΕ αποτελεί το 1 ο ελληνικό εταιρικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας. Νομοθετικό πρότυπο της καθιέρωσης του ΜΝΕ 1 η Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΕ για θέματα εμπορικού δικαίου(68/151/ε.ο.κ) Για εκτέλεση αρ εκδόθηκε το Π.Δ. 809/1979 «περί οργανώσεως και διεξαγωγής της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιριών». Το μητρώο τελεί υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Πειραιώς

5 αρ. 50: «2. Η υποβαλλομένη προς καταχώριση εις το Μητρώον εταιρική σύμβαση δέον όπως φέρει θεώρηση του γνησίου των υπογραφών υπό Δημοσίας Αρχής ή συμβολαιογράφου απαιτείται και δια παν έτερον υποβαλλόμενο προς καταχώριση εις το Μητρώον.» Ιδρυτική καταχώριση(εταιρική σύμβαση) αποτελείται από εγγραφές αρ. 52. Η καταχώριση αυτή αποτελεί ατομική διοικητική πράξη με διαπλαστική ενέργεια σε σχέσεις ιδιωτικού δικαίου. Ναυτική εταιρία με καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο μητρώο αποκτά νομική προσωπικότητα. Πριν από συντέλεση καταχώρισης υφίσταται υπό ίδρυση εταιρία της οποίας δράση και η συνακόλουθη ευθύνη ρυθμίζεται από αρ. 2 3.

6 αρ. 51: «Το μητρώον απαρτίζεται εκ: α)του βιβλίου μητρώου ναυτικών εταιριών, β) του φακέλου εκάστης εταιρίας, γ) της μερίδος εκάστης εταιρίας και δ) τουευρετηρίουτωνεταιριών.» αρ. 53: «1. Επί τη υποβολή της εταιρικής συμβάσεως ο τηρών το μητρώο οφείλει να καταχωρίσει την εταιρία εις το βιβλίο μητρώου και να ανοίξει φάκελον και μερίδα της εταιρίας, εφ όσον η εταιρία συνεστήθη νομοτύπως. 2. Εάν ο τηρών το μητρώον αμφιβάλει διά το νομότυπον της εταιρικής συμβάσεως, δεν προβαίνει εις την καταχώριση, αλλά παραπέμπει την σύμβαση εις τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Πειραιώς, ειδοποιών περί τούτου εγγράφως τους ιδρυτές της εταιρίας. Η καταχώριση της εταιρίας εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωση γίνεται μόνο μετά πράξην του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Κατ απορριπτικής πράξεως του Προϊσταμένου Πρωτοδικείου Πειραιώς επιτρέπεται προσφυγή εις το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς κατά την διαδικασία των άρθρων 739επ. ΚΠΔ»

7 αρ. 54: «1. Η ναυτική εταιρία δεν δύναται να αντιτάξει εις τρίτους πράξεις ή γεγονότα μη αναγραφόμενα εις την μερίδα της, εκτός εάν αποδεικνύει, ότι ο τρίτος τελούσε εν γνώσει τούτων. 2. Πράξεις ή γεγονότα αναφερόμενα εις το μητρώον δεν αντιτάσσονται εις τρίτους προ της παρόδου 15 ημερών από της αναγραφής, εφ όσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήτο δυνατόν να τελούν εν γνώσει τούτων. 3.Οι τρίτοι δύνανται να επικαλούνται πράξεις ή εγγραφές, δια τας οποίας αι διατυπώσεις δημοσιότητας δεν τελειώθηκαν εισέτι, εκτός εάν η έλλειψη της δημοσιότητας τας καθιστά ανίσχυρους.» Καταχώριση στο μητρώο θετική και αρνητική δημοσιότητα Αρχή θετικής δημοσιότητας ευθύνη ν.ε. έναντι τρίτων για ακρίβεια καταχωρίσεων στο μητρώο (αρχή φαινομένου δικαίου) Σύστημα ελεύθερης επίκλησης και απόδειξης γεγονότων μη συστατικού χαρακτήρα

8 αρ.3: «1. Η σύβαση ναυτικής εταιρίας δέον επί ποινή ακυρότητας να προβλέπει: α)περί της επωνυμίας, της έδρας, του σκοπού και της διαρκείας της εταιρίας, β)περί του εταιρικού κεφαλαίου και των μετοχών, γ)περί του διοικητικού συμβουλίου, δ)περί της γενικής συνελεύσεως, ε)περί των δικαιωμάτων των μετοχών, στ)περί διαλύσεως και εκκαθαρίσεως της περιουσίας της εταιρίας. 2. Η εταιρική σύμβαση δέον να καθορίζει τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.» Επωνυμία ναυτικής εταιρίας πρέπει εκτός από διακριτικό της να περιλαμβάνει και τις λέξεις «Ναυτική εταιρία» ή τα αρχικά «Ν.Ε.»(αρ.4 1) Ναυτική εταιρία μόνο ορισμένης διάρκειας(αρ.4 3) Το κεφάλαιο της ναυτικής εταιρίας ανάληψη από τουλάχιστον 2 ιδρυτές(αρ.5 1) Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο=5.000 ή ισάξιο αυτών σε άλλο νόμισμα(αρ.5 3) Μόνο σε χρήμα καταβολή κεφαλαίου-όχι επιτρεπτή εισφορά σε είδος

9 Μετοχές ναυτικής εταιρίας μόνο ονομαστικές ή μόνο ανώνυμες(αρ.7 1) Μετοχές ναυτικής εταιρίας δυνατόν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο μόνο μετά από έγκριση επιτροπής κεφαλαιαγοράς και συντρέχουν υπόλοιποι όροι εισαγωγής Α.Ε. στο Χρηματιστήριο.(αρ.7 4) Απαγόρευση φυσικών ή νομικών προσώπων εκτός ΕΕ ή εκτός ΕΟΧ απόκτησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί μετοχών ναυτικής εταιρίας - κατ εξαίρεση με εταιρική σύμβαση αυτά τα άτομα μπορούν να αποκτούν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο 50% εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου(αρ.10)

10 αρ.12: «1.Η ναυτική εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται υπό του διοικητικού αυτής συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται εκ τριών τουλάχιστον μελών. 2.Νομικόν πρόσωπο εκλεγόμενων ή οριζόμενον μέλος διοικητικού συμβουλίου οφείλει να υποδείξη αμελλητί τον εκπρόσωπο του.» Δ.Σ.: είναι το διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό όργανο της ναυτικής εταιρίας Τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. της εταιρίας πρέπει να αναφέρονται στο καταστατικό και σε περίπτωση παραλείψεως διορίζονται με ιδιαίτερη πράξηόλωντωνμετόχωντηςεταιρείας.(αρθ.13) Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. με την επιφύλαξη του ανωτέρω άρθρου ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

11 αρ.14: «1.Επιτρέπεται όπως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τυγχάνουν ταυτοχρόνως μέλη διοικητικών συμβουλίων ετέρων ναυτικών εταιριών. 2.Παν μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για παν πταίσμα.» αρ.14 1 : Το σύστημα αυτό είναι αντίθετο με το κρατούντα στο δίκαιο μας, όπου υφίσταται για τα μέλη του Δ.Σ. και τους διαχειριστές υποχρέωση τηρήσεως εχεμύθειας και παραλείψεως ανταγωνισμού. Βεβαίως και στην περίπτωση Δ.Σ. ναυτικής εταιρίας υφίσταται υποχρέωση πίστεως υπό ευρεία όμως έννοια όπου δυσχερώς γίνεται αντιληπτή. Μπορεί όμως με ρήτρα στο καταστατικό να απαγορευτεί στα μέλη του Δ.Σ. να συμμετέχουν στο Δ.Σ. άλλης ναυτικής εταιρίας. Η επιμέλεια στην οποία υποχρεούνται τα μέλη του Δ.Σ. είναι αυτή του αρ.330 εδ. β του ΑΚ.

12 Η σύγκληση του Δ.Σ. Γίνεται αποκλειστικώς από τον πρόεδρο αυτού και συνεπώς το καταστατικό δεν μπορεί να ρυθμίσει άλλως το θέμα.(αρ.16) Το Δ.Σ. μπορεί να συνέλθει αυτοκλήτως στην περίπτωση που παρίστανται όλα τα μέλη. Οι αποφάσεις της Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.(αρ.17) Το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. (αρ. 18)

13 Αρ.19 1 «Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντας εις την διοίκηση της εταιρίας, εις τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων και πάσης εμπραγμάτου ασφαλείας υπέρ ετέρων φυσικών ή νομικών προσώπων.» Εξουσίες του Δ.Σ.: κάθε πράξη των οργάνων της εταιρείας ή των υποκατάστατων αυτών δεσμεύει την εταιρία έστω και αν οι πράξεις αυτές είναι εκτός εταιρικού σκοπού.

14 αρ.22: «Η γενική συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ κάθε εταιρική χρήση.» Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα της εταιρίας. Σύγκληση της Γ.Σ.: γίνεται με πρόσκληση που αποστέλλεται ή δημοσιοποιείται στην τοπική εφημερίδα καθώς και στην εφημερίδα του Πειραιώς και Αθηνών 30 ημέρες νωρίτερα και στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ακριβής ημέρα και ώρα όπου θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. (αρ.23) Όλοι οι μέτοχοι δικαιούνται να μετάσχουν στη Γ.Σ. εφόσον έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στην τράπεζα και προσκομίζουν την σχετική απόδειξη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίστανται μέτοχοι ή αντιπροσωπεύονται αυτοί πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου

15 αρ.26: «1. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των άνευ ψήφου προνομιούχων. 2. Συμβάσεις μετόχων ναυτικής εταιρίας μεταξύ των περί της ψήφου αυτών εις τας γενικάς συνελεύσεις επιτρέπονται.» Ενώ ο νόμος επιτρέπει την έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο, αποκλείει την έκδοση προνομιούχων μετοχών πολλαπλών ψήφων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατ εξαίρεση ο νόμος απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των δικαιούμενων ψήφων μετόχων για την περίπτωση λύσης της εταιρείας. αρ.28 : «1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.»

16 αρ.29: «Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει υπό την επιφύλαξη των διατ. 1 του αρ. 11, των παρ.1,3 και 4 του αρ.13 και της παρ.4 του αρ.27, περί: 1.Των τροποποιήσεων της εταιρικής συμβάσεως, 2. Εκλογής νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου, 3.Ανακλήσεως μελών του διοικητικού συμβουλίου, 4.Εγκρίσεως του ισολογισμού ή της κατά το αρ.35 λογιστικής καταστάσεως και διαθέσεως των κερδών, 5.Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρίας, 6. Διορισμού εκκαθαριστών, και 7.Απαλλαγής των μελών του διοικητικού συμβουλίου από πάσης ευθύνης.»

17 Λόγοι λύσεως της Ναυτικής εταιρίας: I. Αν λήξει η διάρκεια του χρόνου της (ιδρύσεως της). II. Εάν κηρυχθεί αυτή σε πτώχευση III. Λύση της εταιρίας αν αυτή επιδιώκει σκοπό διάφορο του οριζόμενου στο αρ.1 του παρόντος, η οποία επέρχεται με την έκδοση δικαστικής αποφάσεως(αρ.42). αρ.44: «1. Η ναυτική εταιρία άμα τη λύσει αυτής, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως.» Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της ναυτικής εταιρίας Η εταιρία δεν λύεται αν παραμείνει αδρανής και δεν επιδιώκει το σκοπό της. Εάν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής, δύναται να αναβιώσει μετά από απόφαση της Γ.Σ.(αρ. 43)

18 Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή εκλεγμένο από Γ.Σ. ή ορίζονται στην εταιρική σύμβαση και αναγράφονται στο ΜΝΕ Εκκαθαριστές υπέχουν θέση Δ.Σ. και εφαρμογή αναλόγως διατάξεων(αρ.46) Εκκαθαριστές υποχρέωση να προκαλέσουν σημείωση περί λύσεως εταιρίας και της θέσεως αυτής σε εκκαθάριση στο ΜΝΕ(αρ.47) Με περάτωση εκκαθάρισης, εκκαθαριστές υποχρέωση σημειώσεως στο ΜΝΕ

19 Α.Ε. και ειδικές Ανώνυμες Ναυτιλιακές Εταιρίες μπορούν να μετατραπούν σε ναυτικές εταιρίες με απόφαση Γ.Σ. βάσει διατάξεων αρ και 31 2 ν.2190/1920 προσαρμογή καταστατικού μετατρεπόμενης εταιρίας βάσει διατάξεων ν.959/1979(αρ.57 1) Μετατροπή ν.ε σε εταιρία ετέρας μορφής όχι επιτρεπτή(αρ.57 3) Στις ναυτικές εταιρίες όχι εφαρμογή άρθρων 76, ΑΚ, άρθρων 18-64ΕμπΝ και του ν. 2190/1920(αρ.59) Εφαρμογή διατάξεων αρ. 2 Ν.27/1975 «περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» στη ναυτική εταιρία εφόσον πλοιοκτήτρια και διατάξεων αρ του Α.Ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς» Εφαρμογή υποχρεώσεων Κ.Φ.Σ μόνο στις ναυτικές εταιρίες που όχι πλοιοκτήτριες

20 1. Η εταιρική σύμβαση της ν.ε. διέπεται από τις ίδιες αρχές του ελληνικού δικαίου που διέπουν τις κεφαλαιουχικές εταιρίες με πρότυπο το αρ.6 του Ν. 3190/1955 προς το οποίο προσαρμόστηκε αρ.2 Ν. 2190/1920 για τις α.ε. 2. Σε ακολουθία με τις ρυθμίσεις των κεφαλαιουχικών εταιριών και η ν.ε. συνίσταται για ορισμένο χρόνο(αρ.2 Ν.2190 και αρ.6 2 Ν.3190) 3. Ην.ε δεν υπόκειται σε κρατική εποπτεία ούτε απαιτείται διοικητική άδεια για σύστασή της(σε αυτό ομοιάζει με ε.π.ε) 4. Το κεφάλαιό της ν.ε. είναι διαιρεμένο σε μετοχές(όπως α.ε.) 5. Το Δ.Σ. της ν.ε. είναι το διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό όργανό της αναλογικώς με ότι ισχύει επί της α.ε. 6. ΗΓ.Σ. της ν.ε. αποτελεί το ανώτατο όργανο όπως και στην α.ε. 7. Ρυθμίσεις των άρθρων Ν.959/1979 για τη λύση ν.ε καιγιατην εκκαθάρισή της αποδίδουν τη ρύθμιση των αντίστοιχων διατάξεων της ε.π.ε 8. Εισαγωγή των μετοχών της ν.ε. στο χρηματιστήριο σύμφωνα με τους όρους που απαιτούνται και για εισαγωγή της α.ε

21 1. Σύμφωνα με το αρ. 59 του Ν.959/1979 η ν.ε. αποτελεί ξεχωριστό εταιρικό μόρφωμα και αυτονομείται με αποτέλεσμα να αποκλείεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2190/ Στην ν.ε. δεν είναι επιτρεπτή η εισφορά σε είδος, ούτε η μερική καταβολή σε αντίθεση με την α.ε. 3. Στις α.ε. τηρούνται ειδικά μητρώα σε κάθε νομαρχία και ένα κεντρικό στις κεντρικές υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου ενώ για την ν.ε. υπάρχει μόνο μία Υπηρεσία Μητρώου όπου εγγράφονται όλες οι ν.ε. 4. Τα μέλη του Δ.Σ. των α.ε. υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και παραλείψεως ανταγωνισμού ενώ τα μέλη του Δ.Σ. των ν.ε. μπορούν να συμμετάσχουν και Δ.Σ. άλλης ν.ε. 5. Σημαντική απόκλιση της ν.ε. από την α.ε. είναι η απόκλιση από τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν ανήκουν στην ΕΕ ή ΕΟΧ(με εξαίρεση αρ.10 2) 6. Στην ν.ε. η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. μπορεί να ανατεθεί και σε μη μέλη του σε αντίθεση με ότι προβλέπεται επί α.ε.