Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 662/2015 Στην Αθήνα, σήμερα στις 26/03/2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 20/03/2015. Θέμα 1 o Α. Εξέταση τεσσάρων (4) προδικαστικών προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 2392/2014 Απόφασης της Ο.Ε. Περιφ. Αττικής έγκρισης 1ου σταδίου της παροχής υπηρεσιών "ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ", προϋπολογισμού ,00 ευρώ με ΦΠΑ. Β. Έγκριση της Γνωμοδότησης της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (από αναβολή). Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιμιλία Δημάκος Δημήτρης Σαπουνά Αγγελική Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Τα αναπληρωματικά μέλη: Νερούτσου Μαρία Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Μπαλάφας Γεώργιος Μπαλού Αλεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις : 1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β / ) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α / ) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 4. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση

2 του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 5. α. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005. β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 6. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ». 7. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 8. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 11. Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ. 12. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Και αφού λάβετε υπόψη: 1. Την με αριθμ. πρωτ. 330/2014 (ΑΔΑ: 67ΛΞ7Λ7-ΧΣ6) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής». 2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ / (Φ.Ε.Κ τ.β / ) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ανάθεση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 3. Τις με αριθμ. οικ / και / (ΦΕΚ 599/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) Αποφάσεις της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» και «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα. 4. Την υπ αριθ. οικ / (ΦΕΚ 3203Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης", με την οποία μεταβιβάστηκε στην κ. Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική του Νικολάου η άσκηση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφερειάρχη Αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ). 5. Τη μελέτη του θέματος που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9). ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Με την από Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ:ΒΛΓΞΦ-191), εγκρίθηκε το έργο με κωδικό ΣΑΕΠ ΕΠ «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» προϋπολογισμού ,00, όπως αυτός εντάχθηκε τελικά στην από

3 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: Β58ΕΦ-Υ3Ρ) με νέο κωδικό 2014ΕΠ Με την υπ αριθμ. 1268/2014/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, και η αποστολή της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση. 3. Με την υπ αριθμ. 2874/2013/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το πρακτικό κλήρωσης και συστήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για τα εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, που βρίσκονται σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) & Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), για το έτος Με την υπ αριθμ. 2875/2013/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το πρακτικό κλήρωσης και συστήθηκε η Τριμελής Γνωμοδοτική επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (Επιτροπή Ενστάσεων) του άρθρου 15 του ΠΔ118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/2010 για τα έργα παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ9), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), Δ/νση Υδραυλικών Έργων (Δ10) & Δ/νση Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ), για το έτος Ο διαγωνισμός της παροχής υπηρεσιών του θέματος, διενεργήθηκε στις 31/07/ Με την υπ αριθμ. 2392/2014/ Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε: α. Την έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσματος του 1ου σταδίου του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών: «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: ,00 (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέχοντες κατά σειρά επίδοσης: - ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. του ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜ. του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (LANTKO ΕΠΕ) - ECON 21 ΑΤΕ Δ.ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ - ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝ. του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝ. του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΑΞ Α.Ε. ΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ γίνονται δεκτοί για να μετάσχουν στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού αυτού ( Άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών), ενώ η εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» αποκλείεται και β. Την εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για τη συνέχιση της διαδικασίας του δεύτερου (2 ου ) σταδίου του διαγωνισμού, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών. 7. Με τις από: α. 11/12/2014 (αρ. πρωτ. Δ9:15540/ , συνημμένη 1) προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», β. 11/12/2014 (αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. Δ9:15555/ συνημμένο 2) προδικαστική προσφυγή της Κ/ξίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜ. του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» γ. 11/12/2014 (αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. Δ9:15558/ συνημμένο 3) προδικαστική προσφυγή της Κ/ξίας «Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε. - ECON 21 ΑΤΕ Δ.ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ. 11/12/2014 (αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. Δ9:15560/ συνημμένο 4) προδικαστική προσφυγή της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. - ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. του ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ»

4 οι ανωτέρω συμμετέχοντες στρέφονται κατά της υπ αριθμ. 2392/2014/ Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της παροχής υπηρεσιών του θέματος. 8. Με τα υπ αριθμ. πρωτ. Δ9: 15560/ και 15619/ έγγραφά της, η Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) διαβίβασε τις προδικαστικές προσφυγές στον Πρόεδρο και στην αναπληρώτρια Πρόεδρο αντίστοιχα, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τις ενέργειές της, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. 9. Με τα από 12/12/2014 (αρ. πρωτ. Δ9:15599/ & / (συνημμένα 5 & 6 ) η Κ/ξία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜ. του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» κατέθεσε Υπομνήματα κατά: α. της Κ/ξίας «Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε. - ECON 21 ΑΤΕ Δ.ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και β. της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. - ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. του ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ» αντίστοιχα. 10. Με το από 17/12/2014 (αρ. πρωτ. Δ9:15639/ συνημμένο 7), η κ/ξία «Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε. - ECON 21 ΑΤΕ Δ.ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατέθεσε Υπόμνημα απάντηση κατά της Κ/ξίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜ. του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» 11. Με τα από 17/12/2014 (αρ. πρωτ. Δ9:15640/ & / συνημμένα 8 & 9) η Κ/ξία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ» κατέθεσε Υπομνήματα κατά: α. της Κ/ξίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜ. του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» και β. της Κ/ξίας «Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε. - ECON 21 ΑΤΕ Δ.ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 12. Με το από πρακτικό η Τριμελής επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων γνωμοδότησε επί αυτών. 13. Με την από 24/12/2014 (αρ. πρωτ. Δ9: 15764/ ) Αναφορά της αναπληρώτριας Προέδρου της Τριμελούς Γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, κατατέθηκε η γνωμοδότηση επί των προδικαστικών προσφυγών. 14. Με το υπ αριθμ. πρωτ. Δ9/οικ.10003/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας (συνημμένο 11), τέθηκε ερώτημα στο Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων, σε συνέχεια του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων. 15. Με το υπ αριθμ. πρωτ. 3198/ (αρ. πρωτ. Δ9: 10030/ , συνημμένο 12) έγγραφο, το Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων απάντησε στο ανωτέρω ερώτημα της Υπηρεσίας. Και επειδή: 1. Σύμφωνα με το από 24/12/2014 πρακτικό (συνημμένο 10) της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων, αφού εξέτασε τα διαλαμβανόμενα σ αυτές γνωμοδότησε τα κάτωθι: 1.1: Εξέταση και αξιολόγηση της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» Η επιτροπή ενστάσεων συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται στο από πρακτικό 1 ου σταδίου, όπου επιβάλλει ποινή αποκλεισμού στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ από το 2 ο στάδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο (α) της Διακήρυξης. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 1.2: Εξέταση και αξιολόγηση της προδικαστικής προσφυγής της ένωσης εταιρειών και φυσικών προσώπων «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» Α. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ Ι. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η συμμετέχουσα Κ/Ξ δεν διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό του ζητούμενου προσωπικού, πέραν του επιστημονικού, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της ΕΣΥ ανέρχεται σε 36 άτομα, αλλά λιγότερα και συγκεκριμένα 24 άτομα λοιπού

5 προσωπικού, συμπεραίνοντας αυτό βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων που προσκόμισε η εν λόγω Κ/Ξ. Η Επιτροπή Ενστάσεων κρίνει ότι η υπεύθυνη δήλωση δεσμεύει τους συμμετέχοντες για την απασχόληση αποκλειστικά του επιστημονικού προσωπικού. Τα οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία για την απασχόληση του λοιπού προσωπικού, θα ζητηθούν στην εξέλιξη της σύμβασης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει αβάσιμο τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. ΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις των Γκεμέντα Γκρέμου και Μαρίας Παπαμάρκου προς την εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ και των Βασιλείου Λιαροστάθη και Αντωνίου Βήτου προς την εταιρεία ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ δεν απευθύνονται προς την Κ/Ξ αλλά προς την ατομική εταιρεία. Η Επιτροπή Ενστάσεων παρατηρεί ότι σε όλες τις εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις αναφέρεται ο συγκεκριμένος τίτλος της Κ/Ξ καθώς και ο τίτλος του διαγωνισμού παροχής, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αναφερόμενοι συνεργάτες των ατομικών εταιρειών ήταν ενήμεροι για την συμμετοχή τους στην Κ/Ξ και με την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης στην ουσία αποδέχονται την συμμετοχή τους ως συνεργάτες στην Κ/Ξ. ΙΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «η συμμετέχουσα κοινοπραξία προσκόμισε τις άδειες κυκλοφορίας των καλαθοφόρων επ ονόματι της εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ χωρίς όμως ταυτόχρονα να τεκμηριώνει ότι πράγματι τα εν λόγω καλαθοφόρα καλύπτουν το ένα εξ αυτών τουλάχιστον 20μ ύψος και τα έτερα δύο καλύπτουν ύψος 15μ τουλάχιστον,». Στην προκειμένη περίπτωση, η εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφει όλα τα μεταφορικά και μηχανικά μέσα και εξοπλισμό τα οποία είναι ιδιοκτησία της και όσον αφορά στα καλαθοφόρα, αναφέρει, πέραν του αριθμού κυκλοφορίας και της ανυψωτική ικανότητα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει αβάσιμο τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Β. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ Ι. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος Χρήστου Ασωνίτη που έχουν υπογραφεί από την Ελεάννα Σταυράκη ως πληρεξουσίου, θεωρούνται άκυρες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν μπορεί να εκφέρει άποψη επί του συγκεκριμένου ισχυρισμού και θέτει ερώτημα στον Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας. ΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η συμμετέχουσα κοινοπραξία προσεκόμισε τις άδειες κυκλοφορίας των καλαθοφόρων επ ονόματι του Σταύρου Δαρδουμά χωρίς όμως ταυτόχρονα να τεκμηριώνει ότι πράγματι τα εν λόγω καλαθοφόρα καλύπτουν τους όρους της Διακήρυξης, ήτοι το ένα εξ αυτών τουλάχιστον 20μ ύψος και τα έτερα δύο καλύπτουν ύψος 15μ τουλάχιστον,». Κατά την εξέταση των φακέλων, η Επιτροπή Ενστάσεων διαπίστωσε ότι υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της υπό σύσταση Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ και της ομόρυθμης εταιρείας ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στο οποίο αναγράφεται ότι «η εταιρεία ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ έχει στην ιδιοκτησία της τρία (3) καλαθοφόρα οχήματα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην μελέτη της παροχής υπηρεσίας». Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει αβάσιμο τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. ΙΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι οι «ίδιες άδειες κυκλοφορίας των σαρώθρων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, τις οποίες προσκόμισε η συμμετέχουσα κοινοπραξία, αναγράφουν επί λέξει ότι πρόκειται για ασφαλτοδιανομείς, και επομένως δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης» Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η κοινοπραξία έχει προσκομίσει όχι 6 σάρωθρα (όπως προβλέπεται στην διακήρυξη) αλλά 8 και συγκεκριμένα: ΜΕ (σάρωθρο) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕ (σάρωθρο) της εταιρείας ΠΟΥΛΑΚΗΣ, με (σάρωθρο) της εταιρείας ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, ΜΕ (σάρωθρο) της εταιρείας ΛΑΜΤΕΚ ΕΠΕ, ΜΕ της εταιρείας ΔΙΚΑΤ ΑΕ και τρία σάρωθρα (ΜΕ , ΜΕ , ΜΕ ) της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ.

6 Κατά συνέπεια, οι όροι της διακήρυξης πληρούνται από την εν λόγω Κ/Ξ και ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει αβάσιμο τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Γ. Αναφορικά με την Κ/Ξ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION ΕΕ ECON 21 ATE Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Ι. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «η αναφερόμενη κοινοπραξία επικαλείται την τεχνική ικανότητα τρίτου φορέα και συγκεκριμένα της επιχείρησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ η οποία θα παρέχει στην κ/ξ δύο μηχανήματα ριζοτομών, χωρίς όμως να προσκομίζει ούτε η συμμετέχουσα κ/ξ ούτε ο τρίτος φορέας αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εν λόγω μηχανημάτων» Η διακήρυξη αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει κατάλογος ιδιόκτητων μεταφορικών και μηχανικών μέσων και εξοπλισμού. Στην προκειμένη περίπτωση, τα μηχανήματα δεν είναι ιδιόκτητα της Κ/Ξ, αλλά του τρίτου φορέα. Επιπρόσθετα, από την φύση τους, δεν δύναται να έχουν άδεια κυκλοφορίας Κατά συνέπεια η Επιτροπή Ενστάσεων κρίνει αβάσιμο τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. ΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι όσον αφορά στο σάρωθρο της εταιρείας HELESI AE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, δεν τεκμηριώνεται η έγκριση αυτού από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ δοθέντος ότι στον πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού που προσκόμισε η κοινοπραξία αναφέρεται διαφορετικό αριθμό πλαισίου από αυτόν που αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. Δ13ε/10567/ απόφαση ΓΓΔΕ. Η Επιτροπή Ενστάσεων κρίνει ότι η προσκόμιση της με αρ. πρωτ. Δ13ε/10567/ απόφασης ΓΓΔΕ δεν απαιτείται καθώς στην άδεια κυκλοφορίας αναφέρεται τόσο ο αριθμός πλαισίου όσο και ο αριθμός κυκλοφορίας του μηχανήματος (ΜΕ Ι.Χ.) και επομένως η παραπάνω απόφαση της ΓΓΔΕ είναι εκ του περισσού και πιθανόν να αναφέρεται σε άλλο σάρωθρο και κατά συνέπεια κρίνει αβάσιμο τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό. Δ. Αναφορικά με την Κ/Ξ TASK J & P ΑΒΑΞ ΑΕ Ι. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η ανωτέρω κοινοπραξία «επικαλείται την τεχνική ικανότητα τρίτου φορέα και συγκεκριμένα της εταιρείας με την επωνυμία KÄRCHER AE η οποία θα παρέχει στην εταιρεία τα έξι σάρωθρα χωρίς όμως να προσκομίζει ούτε η συμμετέχουσα εταιρεία ούτε ο τρίτος φορέας αντίγραφο των αδειων κυκλοφορίας» Η διακήρυξη αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει κατάλογος ιδιόκτητων μεταφορικών και μηχανικών μέσων και εξοπλισμού. Η Κ/Ξ, καθότι δεν διαθέτει ιδιόκτητα μηχανήματα, δεν υποχρεούται να προσκομίσει κατάλογο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, τα μηχανήματα που αναφέρει ο τρίτος φορέας στο συμφωνητικό του, δεν βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν έχουν ούτε τις απαιτούμενες άδειες. Η Επιτροπή κρίνει βάσιμο το συγκεκριμένο ισχυρισμό και εισηγείται την αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο. ΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Κ/Ξ και της εταιρείας KÄRCHER AE είναι προγενέστερο ( ) του πρακτικού του ΔΣ της εταιρείας KÄRCHER AE ( ). Η Επιτροπή Ενστάσεων κρίνει ότι το ΔΣ της εταιρείας KÄRCHER AE, με το από ουσιαστικά επικυρώνει την σύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού και ως εκ τούτου θεωρεί αβάσιμο τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. ΙΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η συγκεκριμένη Κ/Ξ «επικαλείται την τεχνική ικανότητα τρίτου φορέα και συγκεκριμένα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ η οποία θα παρέχει στην εταιρεία ένα αυτόνομο μηχάνημα τεμαχισμού κλαδιών <120mm, χωρίς όμως να προσκομίζει ούτε η συμμετέχουσα εταιρεία ούτε ο τρίτος φορέας αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του εν λόγω μηχανήματος». Η διακήρυξη αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει κατάλογος ιδιόκτητων μεταφορικών και μηχανικών μέσων και εξοπλισμού. Η Κ/Ξ, καθότι δεν διαθέτει ιδιόκτητα μηχανήματα, δεν υποχρεούται να προσκομίσει κατάλογο. Όσον αφορά όμως τον τρίτο φορέα, το με ημερομηνία ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης δεν αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα βρίσκεται στην κυριότητά του. Η Επιτροπή κρίνει βάσιμο τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και εισηγείται την αποδοχή του.

7 IV. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι τα ίδια με τα ανωτέρω προκύπτουν και στην περίπτωση του τρίτου φορέα «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΑΚΟΣ» ο οποίος προτίθεται να διαθέσει δύο μηχανήματα ριζοτομών χωρίς να αναφέρονται οι άδειες κυκλοφορίας αυτών. Η διακήρυξη αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει κατάλογος ιδιόκτητων μεταφορικών και μηχανικών μέσων και εξοπλισμού. Στην προκειμένη περίπτωση, τα μηχανήματα δεν είναι ιδιόκτητα της Κ/Ξ, αλλά του τρίτου φορέα. Επιπρόσθετα, από την φύση τους, δεν δύναται να έχουν άδεια κυκλοφορίας Κατά συνέπεια η Επιτροπή κρίνει αβάσιμο τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και εισηγείται την. Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται εν μέρει, την από 11/12/2014 προδικαστική προσφυγή της ένωσης εταιρειών και φυσικών προσώπων «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» και εισηγείται την απόρριψη από το 2 ο στάδιο του διαγωνισμού της Κ/Ξ TASK J & P ΑΒΑΞ ΑΕ. Οσον αφορά δε την νομιμότητα των Υπεύθυνων Δηλώσεων της Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ (και ως εκ τούτου την συμμετοχή της στον 2 ο στάδιο του διαγωνισμού), αυτό θεωρούμε ότι είναι θέμα να το κρίνει ο Νομικός Σύμβουλος. 1.3: Εξέταση και αξιολόγηση της προδικαστικής προσφυγής της ένωσης εταιρειών και φυσικών προσώπων «ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. του Ιωάννη ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ» Α. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Πέτρου ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ I. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι επειδή «η βεβαίωση του γεωτεχνικού επαγγέλματος του Αντ. Γερογιάννη έχει ημερομηνία έκδοσης 15/10/2013 και δεν αναφέρει μέχρι πότε ισχύει δεν καλύπτει τον διαγωνισμό της 31/7/2014» Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι όντως η βεβαίωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου σχετικά με την άδεια επαγγέλματος του Αντ. Γερογιάννη έχει ημερομηνία έκδοσης την 15 η χωρίς να αναγράφεται μέχρι πότε ισχύει, αλλά με το αρ. πρωτ. 315/Α/ έγγραφο ΓΕΩΤΕΕ/Θεσσαλονίκης, βεβαιώνεται ότι είναι οικονομικά ενήμερος μέχρι II. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «η εν θέματι Κ/Ξ δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο» (Γ.Ε.ΜΗ.) Η συμμετέχουσα Κ/Ξ είναι υπό σύσταση και, εφόσον δεν έχει αναδειχτεί πάροχος, δεν έχει αναπτύξει ακόμα επαγγελματική δραστηριότητα. Όταν και εάν αναδειχθεί πάροχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ασφαλώς και θα κινήσει την διαδικασία της Αριθμ. Κ1-884 οικ./ «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων» Υπουργικής Απόφασης, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Β. Αναφορικά με την Κ/Ξ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε. ECON 21 ATE - Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η συμμετέχουσα Κ/Ξ είναι υπό σύσταση και, εφόσον δεν έχει αναδειχτεί πάροχος, δεν έχει αναπτύξει ακόμα επαγγελματική δραστηριότητα. Όταν και εάν αναδειχθεί πάροχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ασφαλώς και θα κινήσει την διαδικασία της Αριθμ. Κ1-884 οικ./ «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων» Υπουργικής Απόφασης, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΓΕΜΗ.. Γ. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ

8 Η συμμετέχουσα Κ/Ξ είναι υπό σύσταση και, εφόσον δεν έχει αναδειχτεί πάροχος, δεν έχει αναπτύξει ακόμα επαγγελματική δραστηριότητα. Όταν και εάν αναδειχθεί πάροχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ασφαλώς και θα κινήσει την διαδικασία της Αριθμ. Κ1-884 οικ./ «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων» Υπουργικής Απόφασης, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Ε. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΕΤΒΟ ΑΤΕ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝ. Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝ. Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η συμμετέχουσα Κ/Ξ είναι υπό σύσταση και, εφόσον δεν έχει αναδειχτεί πάροχος, δεν έχει αναπτύξει ακόμα επαγγελματική δραστηριότητα. Όταν και εάν αναδειχθεί πάροχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ασφαλώς και θα κινήσει την διαδικασία της Αριθμ. Κ1-884 οικ./ «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων» Υπουργικής Απόφασης, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΓΕΜΗ. ΣΤ. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ I. Η συμμετέχουσα Κ/Ξ είναι υπό σύσταση και, εφόσον δεν έχει αναδειχτεί πάροχος, δεν έχει αναπτύξει ακόμα επαγγελματική δραστηριότητα. Όταν και εάν αναδειχθεί πάροχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ασφαλώς και θα κινήσει την διαδικασία της Αριθμ. Κ1-884 οικ./ «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων» Υπουργικής Απόφασης, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΓΕΜΗ. II. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «Σύμφωνα με το α.22.1 επί ποινή αποκλεισμού, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, οι σχετικές ΥΔ προσκομίζονται και από τον Πρόεδρο και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όχι από τον ένα για λογαριασμό του άλλου» και αναφέρεται στο γεγονός ότι «την ΥΔ περί μη καταδίκης την κάνει ο Νεκτάριος Λιάπης ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας και δηλώνει και για τους δύο (ήτοι για τον εαυτό του ως Δ/νοντα Σύμβουλο και για τον Ηλία Λιάπη ως Πρόεδρο της εταιρείας)». Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου, προκύπτει ότι προσκομίστηκαν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 22.1.α της διακήρυξης τόσο από τον Νεκτάριο Λιάπη για τον εαυτό του, όσο και από τον Ηλία Λιάπη για τον εαυτό του. Επιπλέον, ο Νεκτάριος Λιάπης, ως Διευθύνον Σύμβουλος της εταιρείας, προσκόμισε και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 22.2 που αφορά όμως στην εταιρεία. Ζ. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (LANTKO EΠΕ) I. Η συμμετέχουσα Κ/Ξ είναι υπό σύσταση και, εφόσον δεν έχει αναδειχτεί πάροχος, δεν έχει αναπτύξει ακόμα επαγγελματική δραστηριότητα. Όταν και εάν αναδειχθεί πάροχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ασφαλώς και θα κινήσει την διαδικασία της Αριθμ. Κ1-884 οικ./ «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων» Υπουργικής Απόφασης, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΓΕΜΗ. II. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες από το α.23.4 τραπεζικές βεβαιώσεις» Κατά την εξέταση του φακέλου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει κατατεθεί τρίτος οικονομικός φορέας (η SPACON SERVICE) η οποία προσκόμισε ισολογισμό.

9 III. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «Η δανείζουσα τεχνική ικανότητα εταιρεία ΠΕΡΜΕ έχει υποβάλλει πρακτικό ΔΣ διά του οποίου δεσμεύεται να προσφέρει όσα αναφέρει στην προσφορά της από 29/7/2014 με Α.Π. 3100, αλλά η προσφορά αυτή δεν υπάρχει στον φάκελο,». Επίσης, αναφέρει «σύμφωνα με το α της διακήρυξης, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού» Η προσφορά αναφέρεται στο πρακτικό του ΔΣ και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει και στο φάκελο. Πολύ περισσότερο που έχει προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα. Επιπλέον, η διακήρυξη αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει όπως σωστά παρατηρεί και ο προσφεύγων - κατάλογος ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων. Στην προκειμένη περίπτωση, τα μηχανήματα δεν είναι ιδιόκτητα. αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί και εισηγείται την απόρριψη στο σύνολό της, της από 11/12/2014 προδικαστικής προσφυγής της ένωσης εταιρειών και φυσικών προσώπων «ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. του Ιωάννη ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ» 1.4: Εξέταση και αξιολόγηση της προδικαστικής προσφυγής της κοινοπραξίας Κ/Ξ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION ΕΕ ECON 21 ATE Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Καταρχάς, η Επιτροπή Ενστάσεων αναφέρει το απαράδεκτο της προδικαστικής προσφυγής καθώς η εν λόγω κοινοπραξία στην σελίδα 16 κάνει λόγο για «την παράνομη και εσφαλμένη απόρριψη της προσφοράς» της, όπως επίσης στην σελίδα 18 «Επειδή, παρανόμως, εσφαλμένα και κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη της συμμετοχής» της. Σημειώνεται ότι στο Πρακτικό 1 ου σταδίου του διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών η Επιτροπή Διαγωνισμού επιβάλλει ποινή αποκλεισμού από το 2 ο στάδιο του διαγωνισμού μόνο στην εταιρεία ΖΙΤΚΑΤ ΑΤΕΒΕ και όχι για την κοινοπραξία Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION ΕΕ ECON 21 ATE Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. Παρόλα ταύτα, η Επιτροπή Ενστάσεων προχώρησε στην εξέταση ένα προς ένα των αναφερθέντων στην εν λόγω προδικαστική προσφυγή. Α. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ι. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «η ανωτέρω συμμετέχουσα κοινοπραξία δεν προσκόμισε έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαθέτει άδεια εισόδου στο ΧΥΤΑ» Κατά την εξέταση του φακέλου, η Επιτροπή Ενστάσεων παρατηρεί ότι υπάρχει άδεια εισόδου στο ΧΥΤΑ της εταιρείας ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ ως τρίτος φορέας που έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με την εν λόγω Κ/Ξ στις Κατά συνέπεια η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό ΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «τα σάρωθρα οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν συγκεκριμένη χωρητικότητα.», και ότι τα με αρ. ΜΕ (αναγραμματισμός του ΜΕ 87159) και ΜΕ ΙΧ δεν την αναγράφουν. Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο, παρατηρείται ότι υπάρχουν άδειες μηχανημάτων ιδίου τύπου όπου αναγράφεται η χωρητικότητα. Κατά συνέπεια η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό ΙΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η Κ/Ξ «δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαθέτει χειριστές μηχανημάτων και μάλιστα σε αριθμό τέτοιο που να αντιστοιχεί που να αντιστοιχεί στον αριθμό των μηχανημάτων». Η Επιτροπή Ενστάσεων κρίνει ότι η ύπαρξη των μηχανημάτων τεκμηριώνει και την διάθεση των χειριστών τους και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό. IV. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «Ο κατάλογος των ιδιόκτητων μεταφορικών και μηχανικών

10 μέσων εξοπλισμού δεν αναγράφει ημερομηνία με αποτέλεσμα να μην προσδιορίζεται πότε διαθέτει η υποψήφια των εξοπλισμό» Η Επιτροπή Ενστάσεων θεωρεί ότι εφόσον είναι αρμοδίως υπογεγραμμένος - η αναγραφόμενη ημερομηνία στον κατάλογο είναι η ημερομηνία υποβολής του φακέλου στον διαγωνισμό και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό. Β. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (LANTKO ΕΠΕ) Ι. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «η ανωτέρω συμμετέχουσα κοινοπραξία προσκόμισε έγγραφο που αποδεικνύει ότι διαθέτει άδεια εισόδου στο ΧΥΤΑ, δεν αποδεικνύει όμως ποια είναι τα οχήματα που μπορούν να εισέρχονται στον ΧΥΤΑ» Όπως αναφέρεται σε μια τυπική σύμβαση του ΕΔΣΝΑ η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες καταλληλότητας οχήματος προκειμένου να προβεί στη συγκεκριμένη σύμβαση. Κατά συνέπεια, τα ανωτέρω καλύπτονται από την σύναψη σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ. Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό ΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «τα σάρωθρα οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν συγκεκριμένη χωρητικότητα.» και ότι τα με αρ. ΜΕ ΙΧ, ΜΕ ΙΧ και ΜΕ ΙΧ δεν την αναγράφουν. Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο, παρατηρείται ότι υπάρχουν άδειες μηχανημάτων ιδίου τύπου όπου αναγράφεται η χωρητικότητα. Κατά συνέπεια η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό ΙΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η Κ/Ξ «δεν έχει υποβάλλει με την προσφορά της τους χειριστές των μηχανημάτων έργου με τις κατάλληλες άδειες μηχανοδηγού χειριστή» Η Επιτροπή Ενστάσεων κρίνει ότι η ύπαρξη των μηχανημάτων τεκμηριώνει και την διάθεση των χειριστών τους και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό. Γ. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ Ι. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «η ανωτέρω συμμετέχουσα κοινοπραξία προσκόμισε έγγραφο που αποδεικνύει ότι διαθέτει άδεια εισόδου στο ΧΥΤΑ, δεν αποδεικνύει όμως ποια είναι τα οχήματα που μπορούν να εισέρχονται στον ΧΥΤΑ» Όπως αναφέρεται σε μια τυπική σύμβαση του ΕΔΣΝΑ η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες καταλληλότητας οχήματος προκειμένου να προβεί στη συγκεκριμένη σύμβαση. Κατά συνέπεια, τα ανωτέρω καλύπτονται από την σύναψη σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ. Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό ΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η άδεια των σαρώθρων ΜΕ ΙΧ, ΜΕ 8589 ΙΧ και ΜΕ της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ και του σαρώθρου ΜΕ ΙΧ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, δεν αναγράφουν την χωρητικότητά τους. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι: το μηχάνημα με ΜΕ ΙΧ δεν υπάρχει στον κατάλογο μηχανημάτων, ενώ τα μηχανήματα ΜΕ 8589 ΙΧ και ΜΕ ΙΧ είναι ασφαλτοδιανομείς. η κοινοπραξία έχει προσκομίσει όχι 6 σάρωθρα (όπως προβλέπεται στην διακήρυξη) αλλά 8 και συγκεκριμένα: ΜΕ (σάρωθρο) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕ (σάρωθρο) της εταιρείας ΠΟΥΛΑΚΗΣ, με (σάρωθρο) της εταιρείας ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, ΜΕ (σάρωθρο) της εταιρείας ΛΑΜΤΕΚ ΕΠΕ, ΜΕ της εταιρείας ΔΙΚΑΤ ΑΕ και τρία σάρωθρα (ΜΕ , ΜΕ , ΜΕ ) της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ. Κατά συνέπεια, οι όροι της διακήρυξης πληρούνται από την εν λόγω Κ/Ξ και η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό. ΙΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η άδεια των καλαθοφόρων με αριθμό ΜΕ ΙΧ, ΜΕ ΙΧ, ΜΕ ΙΧ, ΜΕ ΙΧ, ΜΕ ΙΧ και ΜΕ ΙΧ δεν αναγράφουν την ανυψωτική τους ικανότητα, ενώ το καλαθοφόρο ΜΕ ΙΧ φέρει μικρότερη ανυψωτική ικανότητα. Κατά την εξέταση των φακέλων, η Επιτροπή Ενστάσεων διαπίστωσε ότι υπάρχει ιδιωτικό

11 συμφωνητικό μεταξύ της υπό σύστασης Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ και της ομόρρυθμης εταιρείας ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στο οποίο αναγράφεται ότι «η εταιρεία ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ έχει στην ιδιοκτησία της τρία (3) καλαθοφόρα οχήματα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην μελέτη της παροχής υπηρεσίας». αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό IV. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η Κ/Ξ «δεν έχει υποβάλλει με την προσφορά της τους χειριστές των μηχανημάτων έργου με τις κατάλληλες άδειες μηχανοδηγού χειριστή» Η Επιτροπή Ενστάσεων κρίνει ότι η ύπαρξη των μηχανημάτων τεκμηριώνει και την διάθεση των χειριστών τους και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό. V. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η διαγωνιζόμενη Κ/Ξ δεν έχει προσκομίσει πίνακα προσωπικού και άρα του επιστημονικού προσωπικού. Η Επιτροπή Ενστάσεων, κατά την εξέταση των φακέλων, διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί πίνακας προσωπικού και εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό VI. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η διαγωνιζόμενη Κ/Ξ στηρίζεται στην χρηματοοικονομική επάρκεια του Ασωνίτη και του Μαρλαντή οι οποίοι δεν προσκόμισαν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για να αποδείξουν την οικονομική και την χρηματοοικονομική επάρκειά τους ως φυσικά πρόσωπα. Μετά την εξέταση των φακέλων, προκύπτει ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ φέρνει ισολογισμό που ικανοποιεί τους όρους της διακήρυξης, ενώ η επάρκεια των φυσικών προσώπων που αναφέρονται (οι οποίοι φέρνουν Ε3) είναι εκ του περισσού. Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό VII. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με την διακήρυξη η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης που συνοδεύεται από πίνακα με κυριότερες συμβάσεις, ποσά, ημερομηνίες έναρξης και λήξης σύμβασης και αναφέρεται συγκεκριμένα στη τεχνική ικανότητα του Μαρλαντή, του οποίου ο πίνακας είναι ανυπόγραφος. Η Επιτροπή Ενστάσεων διαπιστώνει ότι στον φάκελο υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ στην οποία αναφέρεται ότι ο συνημμένος πίνακας στην υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και επίσης δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά και αληθή. Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής όσον αφορά το συγκεκριμένο ισχυρισμό Δ. Αναφορικά με την Κ/Ξ ΕΤΒΟ ΤΕ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με την διακήρυξη ο διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση της σύμβασης. Η Επιτροπή Ενστάσεων διαπιστώνει ότι στον φάκελο υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της διαγωνιζόμενης Κ/Ξ στην οποία αναφέρεται ότι ο συνημμένος πίνακας στην υπεύθυνη δήλωση περιέχει όλα τα μέλη του προσωπικού και επίσης δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά και αληθή. ΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι έχει προσκομισθεί πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ στις , και αναφέρεται στην μη συσταθείσα ακόμα Κ/Ξ. Η Επιτροπή Ενστάσεων κρίνει ότι το πρακτικό του ΔΣ συνετάχθη ad hoc δηλαδή μόνο για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη συμφωνία. Εξάλλου, στις συνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ και της εν λόγω Κ/Ξ. ΙΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι τα σάρωθρα που θα διαθέσει η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ στην διαγωνιζόμενη Κ/Ξ εφόσον αναδειχτεί πάροχος και συγκεκριμένα τα με αριθμό ΜΕ ΙΧ, ΜΕ ΙΧ, ΜΕ ΙΧ, δεν αναγράφουν την χωρητικότητα. Υπάρχει όμως ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο αναγράφεται ότι ο τρίτος φορέας δεσμεύεται

12 ρητώς να παράσχει στον υποψήφιο όλα τα απαραίτητα που άπτονται από την διακήρυξη (άρθρα 22.6 γ, και ) Ε. Αναφορικά με την Κ/Ξ «ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. του Ιωάννη ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ» Ι. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με την διακήρυξη ο διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και η διαγωνιζόμενη Κ/Ξ δεν έχει προσκομίσει αντίστοιχο πίνακα. Η Επιτροπή Ενστάσεων διαπιστώνει ότι στον φάκελο υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της διαγωνιζόμενης Κ/Ξ στην οποία επισυνάπτεται πίνακας που περιέχει όλα το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει η Κ/Ξ. ΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «η ανωτέρω συμμετέχουσα κοινοπραξία προσκόμισε έγγραφο που αποδεικνύει ότι διαθέτει άδεια εισόδου στο ΧΥΤΑ, δεν αποδεικνύει όμως ποια είναι τα οχήματα που μπορούν να εισέρχονται στον ΧΥΤΑ» Όπως αναφέρεται σε μια τυπική σύμβαση του ΕΔΣΝΑ η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες καταλληλότητας οχήματος προκειμένου να προβεί στην συγκεκριμένη σύμβαση. Κατά συνέπεια, τα ανωτέρω καλύπτονται από την σύναψη σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ. ΙΙΙ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η Κ/Ξ «έχει υποβάλλει με την προσφορά της χειριστές μηχανημάτων έργου οι οποίοι δεν κατέχουν την κατάλληλη άδεια (Μαντούβαλος και Τεφάς) Η Επιτροπή Ενστάσεων κρίνει ότι η ύπαρξη των μηχανημάτων τεκμηριώνει και την διάθεση των κατάλληλων χειριστών τους. IV. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η συμμετέχουσα ένωση εταιρειών έχει υποβάλλει δήλωση με συνημμένο πίνακα προσωπικού στον οποίο περιλαμβάνει και 6 υδραυλικούς. Από την διακήρυξη όμως, η ένωση εταιρειών είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει πίνακα μόνο του επιστημονικού προσωπικού και όχι του λοιπού. Άρα, το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει στον πίνακα και το λοιπό προσωπικό, είναι εκ του περισσού. V. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συνεργασίας από τον «κ. Τσάλας» ο οποίος δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με την εταιρεία ΙΝ ΜΑΙΝΤ και όχι με την ανωτέρω ένωση εταιρειών που αποτελεί και τον διαγωνιζόμενο. Μετά από έλεγχο του φακέλου, η Επιτροπή Ενστάσεων διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καμία υπεύθυνη δήλωση επ ονόματι κου Τσάλα. VI. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η εταιρεία ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ που δανείζει την ένωση εταιρειών 1 κλαδοφάγο, προσκόμισε πρακτικό του ΔΣ το οποίο δεν είναι πρωτότυπο ή να φέρει βεβαίωση γνησίου της υπογραφής. Η Επιτροπή Ενστάσεων παρατηρεί ότι το εν λόγω πρακτικό επισυνάπτεται σε υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ, η οποία υπεύθυνη δήλωση φέρει και βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής. Πέραν τούτου, στον ισχυρισμό ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό έχει υπογραφεί προγενέστερα της σύστασης της ένωσης εταιρειών, η Επιτροπή Ενστάσεων κρίνει ότι αυτό συνετάχθη ad hoc δηλαδή για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συμφωνίας και μόνο. VII. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η άδεια των με αριθμό ΜΕ ΙΧ, ΜΕ ΙΧ σαρώθρων αποδεικνύει ότι διαθέτουν κάδο μικρότερης χωρητικότητας από την ζητούμενη απαίτηση στην διακήρυξη.

13 Κατά την εξέταση των στοιχείων αυτών, η Επιτροπή Ενστάσεων διαπίστωσε την ακρίβεια του ισχυρισμού και εισηγείται την αποδοχή του. VIII. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι τα καλαθοφόρα με αριθμό ΕΚΑ 4232 και ΝΧΑ 4714 δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ανυψωτική ικανότητα. Στον φάκελο όμως υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις των Ιάκωβου Νομίδη και Μάρκου Χατζηδάκη οι οποίες αναφέρουν ότι τα μηχανήματα αυτά έχουν ανυψωτική ικανότητα 20m και 15m αντίστοιχα. Όσον αφορά στον ισχυρισμό του προσφεύγοντα για το καλαθοφόρο του Χατζηδήμα, η Επιτροπή Ενστάσεων δεν βρήκε κάποιο σχετικό με αυτό το όνομα.. Χ. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι από τα ποσά που αναφέρονται στην διακήρυξη και είναι σχετικά με την τεχνική ικανότητα (βάσει του άρθρου 22.6) με προσκόμιση πίνακα των κυριότερων συμβάσεων έργων κατά την τελευταία τριετία, δεν επαρκούν. Η Επιτροπή Ενστάσεων, εξετάζοντας τα στοιχεία του φακέλου, παραθέτει τα παρακάτω: Όσον αφορά την εταιρεία ANTIPOLLUTION με ΟΛΠ, λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό εμπειρίας ποσό Όσον αφορά την εταιρεία ANTIPOLLUTION με ξενοδοχείο ΕΣΤΙΑ, λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό εμπειρίας ποσό μηδέν (0) διότι δεν προσκόμισε κάποιο τιμολόγιο που να προσμετρηθεί Όσον αφορά την εταιρεία ANTIPOLLUTION με ΟΛΠ για συντήρηση πρασίνου , λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό εμπειρίας ποσό Όσον αφορά την εταιρεία ANTIPOLLUTION με ΟΛΠ για συντήρηση πρασίνου , λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό εμπειρίας ποσό μηδέν (0) διότι οι εργασίες δεν αφορούσαν συντήρηση πρασίνου (ζαρντινιέρες) Όσον αφορά την εταιρεία ΙΝ.ΜΑΙΝΤ με ΟΛΠ ύψους , λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό εμπειρίας ποσό Όσον αφορά την εταιρεία ΙΝ.ΜΑΙΝΤ με ΙΝΤΡΑΚΟΜ ύψους , λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό εμπειρίας ποσό εκ των οποίων προκύπτει η απαιτούμενη τεχνική ικανότητα.. Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται εν μέρει, της από 11/12/2014 προδικαστική προσφυγή της κοινοπραξίας Κ/Ξ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION ΕΕ ECON 21 ATE Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ και εισηγείται τον αποκλεισμό από το 2 ο στάδιο της ένωσης εταιρειών «ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. του Ιωάννη ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ» 2. Συμπληρωματικά για το ερώτημα 1.2.Β.Ι του Πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων το Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων μετά από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας (Δ9), διατύπωσε ότι τίθεται ζήτημα νομιμότητας συμμετοχής της Κ/Ξίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ», δεδομένου ότι η σχετική υπεύθυνη δήλωση έχει υπογραφεί από άτομο το οποίο επικαλείται υπευθύνως άλλη πληρεξουσιότητα από αυτή η οποία βρίσκεται στο φάκελο και έχει κατατεθεί ειδικώς για τον υπόψη διαγωνισμό. Για όλους τους ανωτέρω λόγους Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 1. Την έγκριση του από 24/12/2014 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με το οποίο: Η επιτροπή ενστάσεων συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται στο από πρακτικό 1 ου σταδίου, όπου επιβάλλει ποινή αποκλεισμού στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ από το 2 ο στάδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο (α) της Διακήρυξης. Η επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται εν μέρει, την από 11/12/2014 προδικαστική προσφυγή της ένωσης εταιρειών και φυσικών προσώπων «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» και εισηγείται την

14 απόρριψη από το 2 ο στάδιο του διαγωνισμού της Κ/Ξ TASK J & P ΑΒΑΞ ΑΕ. Όσον αφορά δε, την νομιμότητα των Υπεύθυνων Δηλώσεων της Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ (και ως εκ τούτου την συμμετοχή της στον 2 ο στάδιο του διαγωνισμού), αυτό θεωρούμε ότι είναι θέμα να το κρίνει ο Νομικός Σύμβουλος. Η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί και εισηγείται την απόρριψη στο σύνολό της, της από 11/12/2014 προδικαστικής προσφυγής της ένωσης εταιρειών και φυσικών προσώπων «ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. του Ιωάννη ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ» Η επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται εν μέρει, την από 11/12/2014 προδικαστική προσφυγή της κοινοπραξίας Κ/Ξ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION ΕΕ ECON 21 ATE Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ και εισηγείται τον αποκλεισμό από το 2 ο στάδιο της ένωσης εταιρειών «ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. του Ιωάννη ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ 2. Τον αποκλεισμό από το 2 ο στάδιο του διαγωνισμού ως εξής: α. σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ Κ/Ξ TASK J & P ΑΒΑΞ ΑΕ και ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. του Ιωάννη ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Λουκά β. σύμφωνα με την απάντηση του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων: Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ 3. Τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ». Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή Θεωρεί σιωπηρώς απορριφθείσες τις υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές όπως αυτές φαίνονται ανωτέρω, κατά του από πρακτικού του 1 ου σταδίου του Διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την 2392/ της Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο παραμένει ισχυρό και ισχύον. και στη συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει Τη συνέχιση της διαδικασίας του 2 ου Σταδίου του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών «ΣΠ- 01/13: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», στο οποίο συμμετέχουν οι εταιρείες που είχαν γίνει δεκτές με την απόφαση 2392/ της Οικονομικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος Καραμάνος Χρήστος Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιμιλία Δημάκος Δημήτρης Σαπουνά Αγγελική Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Νερούτσου Μαρία