ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκ δοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Ερ γασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικο νομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διε νέργειας ποιοτικών ελέγχων» Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικής Χρήσεως 2010 του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού (Ε.Λ.Π.Ν.) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτι κού (Μ.Τ.Ν.) Έγκριση Ισολογισμών Απολογισμών Μετοχικού Τα μείου Ναυτικού και Ειδικού Λογαριασμού ΕΚΟΕΜΝ Οικονομικής Χρήσεως Σύσταση θέσεων στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταφορά θέσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα νεπιστήμιο Αθηνών Σύσταση θέσεων στην Εθνική Πινακοθήκη και Μου σείο Αλεξάνδρου Σούτζου Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια σε έκταση εμβαδού στρεμ. στα Δ.Δ. Κισσού, Κεντροχωρίου, Πλατανές, Σα χτουρίων, Μελαμπών, Ορνέ, Κρύας Βρύσης και Ακουμίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύ μνης Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/ Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Ε. ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /1362 (1) Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδο ση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφά λισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επι σκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις 1. Του άρθρ. 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ Α /98). 2. α) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπ. Οικονο μικών, συγχώνευση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α 213/ ). β) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/ ). 3. Τις διατάξεις του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α 136/2003) «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντι κατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3581/ Τις διατάξεις του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλί ου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 24 παρ. 3 και των άρθρων 27 και 39 αυτού. 5. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 «για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των

2 34378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L157/87/ ) και, ιδίως, τις διατάξεις των άρθρων 29, 32 και 43 αυτής. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ Α 94/2009) «Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων». 7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό ΕΞ (ΦΕΚ τ. Β 77 / ) «Μεταβίβαση Αρμοδιο τήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών». 8. Τις διατάξεις της κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. «Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως υπο χρεωτικών έλεγχων» (005/2010/Ε.Λ.Τ.Ε). 9. Την από Σύσταση της Επιτροπής των Ευ ρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με την εξωτερική δι ασφάλιση της ποιότητας για τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν έλεγχο των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος» (2008/362/ΕΚ, ΕΕ L 120/20/ ). 10. Την από Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας του υποχρεωτικού λογιστικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ελάχιστες υποχρεώσεις» (2001/256/ ΕΚ, ΕΕ L 091/ ) 11. Τις διατάξεις της κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. «Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέ ματος» (007/2010/Ε.Λ.Τ.Ε.) 12. Το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει. 13. Την από 26/07/2011 απόφαση του Υπουργού Οι κονομικών σχετικά με το καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώ δικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορι κά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (αριθ. ΠΟΛ 1159 ΦΕΚ Β 1657/ ). 14. Την από 25/08/2011 εισήγηση του Συμβουλίου Ποιο τικού Ελέγχου (ΣΠΕ) προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. αναφορικά με την έκδοση κανονιστικής πράξης για την «Καθορισμός ελεγκτικών εργασιών ως υποχρε ωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληρο φόρησης» και συναφή θέματα». 15. Το με αριθμό 52/ 16/9/2011 πρακτικό του Δ.Σ της Ε ΛΤΕ, αποφασίζουμε: 1. Πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρ θρου 2 του ν. 3693/2008 και των διατάξεων της κανονι στικής πράξης υπ αριθ. 005/2010 της Επιτροπής Λογιστι κής Τυποποίησης και Ελέγχων («Ε.Λ.Τ.Ε.») «Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως υποχρεωτικών έλεγχων», για τους σκοπούς των νόμων αυτών και κάθε νομοθετικής ρύθμισης που διέπει τον ελεγκτικολογιστι κό θεσμό, ως «υποχρεωτικός έλεγχος» καθορίζεται και κάθε ελεγκτική εργασία που αναλαμβάνεται και διενερ γείται για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 1159/ (ΦΕΚ Β 1657) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/ Ως προς τους υποχρεωτικούς ελέγχους της παρα γράφου 1 της παρούσας εφαρμόζεται το Διεθνές Πρό τυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». 3. Για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων από το Συμ βούλιο Ποιοτικού Ελέγχου («Σ.Π.Ε.») της Ε.Λ.Τ.Ε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε «Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκη σης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος» (007/2010/Ε.Λ.Τ.Ε), το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Σ.Π.Ε., δύναται να ορίζει ως «εντεταλμέ νους ελεγκτές» κατά την έννοια του άρθρου 3 της ως άνω υπ αριθμ. 007/2010 κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. και υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, ειδικούς σε φορολογικά θέματα. Η συμμετοχή των εν λόγω προ σώπων στη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου από το Σ.Π.Ε. θα περιορίζεται μόνο επί των ελεγκτικών εργασιών της παραγράφου 1 της παρούσας. 4 Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2011 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ Αριθμ. Φ /3/11 Σ (2) Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικής Χρή σεως 2010 του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυ τικού (Ε.Λ.Π.Ν.) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.). Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: α. Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2297/1954 (ΦΕΚ Α 210/54) «Περί Ταμείου Προνοίας Ναυτικού». β. Το Ν. 2913/01/(ΦΕΚ 102Α/ ). γ. Το Π.Δ. 31/07 (ΦΕΚ 29Α / ) «Οργανισμός ΜΤΝ». δ. Το άρθρο 30 του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως αντικα ταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 369/1976. ε. Το έγγραφο ΜΤΝ με αριθ. πρωτ. Φ.951.1/1046/Σ.1255/23 Ιουν 11/ΜΤΝ, με το οποίο υποβλήθηκαν οι Ισολογισμοί Απολογισμοί έτους 2010 του ΜΤΝ και των Ειδικών Λογαριασμών του μαζί με τις σχετικές εκθέσεις. στ. Την απόφαση ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΔΑΔ Φ.010/102/34/Σ. 1751/ «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στον Α/ΓΕΝ» (ΦΕΚ Β 652). ζ. Την απόφαση ΓΕΝ/Ε4 ΙΙΙ Φ.954.2/1/11 από για τη Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και Θεώρησης Ισο λογισμού ΕΛΠΝ Οικονομικής Χρήσεως η. Την από Έκθεση της Εξελεγκτικής Επι τροπής ΕΛΠΝ, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε: α. Τον Ισολογισμό του ΕΛΠΝ οικονομικού έτους 2010 ύψους ,68.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Τον Απολογισμό του ΕΛΠΝ οικονομικού έτους 2010, ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα: (1) Έσοδα ,67 (2) Έξοδα ,40 (3) Χρηματικό Πλεόνασμα Χρήσεως ,27 γ. Τα Αποτελέσματα χρήσεως ΕΛΠΝ οικονομικού έτους 2010 (1) Έσοδα ,67 (2) Έξοδα ,26 (3) Κέρδη εκμεταλλεύσεως (Πλεόνασμα): ,41 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2011 Ο Αρχηγός Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ Αριθμ. Φ /6/11 Σ (3) Έ γκριση Ισολογισμών Απολογισμών Μετοχικού Ταμεί ου Ναυτικού και Ειδικού Λογαριασμού ΕΚΟΕΜΝ Οι κονομικής Χρήσεως Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: α. Το άρθρο 135 του Κωδ. Νόμου 5481/1932 «Περί Με τοχικού Ταμείου Ναυτικού» (ΦΕΚ 387Α / ). β. Τα άρθρα 31 και 32 του Νόμου 2913/2001 (ΦΕΚ Α 102/ ) και το άρθρο 6 της απόφασης ΥΕΘΑ αριθμ /1/01/ (ΦΕΚ Β 935/ ) «Περί ΕΚΟΕΜΝ». γ. Το άρθρο 30 του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως αντικα ταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 369/1976. δ. Το έγγραφο ΜΤΝ με αριθ. πρωτ. Φ /1046/11/Σ. 1255/23 Ιουν 11, με το οποίο υποβλήθηκαν οι Ισολογισμοί Απολογισμοί έτους 2009 του ΜΤΝ και των Ειδικών Λογαριασμών του μαζί με τις σχετικές εκθέσεις. ε. Την απόφαση ΥΕΘΑ/ΓΕΕΟΑ/ΔΑΔ Φ. 010/102/34/Σ. 1751/ «Περί μεταβιβάσεως Αρμοδιοτήτων στον Α/ΓΕΝ». στ. Την απόφαση ΓΕΝ/Ε4 ΙΙΙ Φ.951.3/5/11 από , (4) Σύσταση θέσεων στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την αριθμ /18/2011/ κοινή απόφα ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και για τη Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και Θεώρησης Ισολογισμών ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ Οικονομικής Χρήσεως ζ. Τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ΜΤΝ και το ΕΚΟΕΜΝ, αντίστοιχα, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε: α. Τον Ισολογισμό του ΜΤΝ οικονομικού έτους 2010 ύψους ,59 ΕΥΡΩ. β. Τον Απολογισμό του ΜΤΝ οικονομικού έτους 2010, ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα: (1) Εισπράξεις 2010: ,34 ΕΥΡΩ (2) Πληρωμές 2010: ,28 ΕΥΡΩ γ. Τα Αποτελέσματα Χρήσεως του ΜΤΝ οικονομικού έτους 2010, που παρουσίασαν τα εξής αποτελέσματα: (α) Έσοδα ,03 Ευρώ. (β) Έξοδα Ευρώ. (γ) Έλλειμμα Χρήσεως προ φόρων: ,80 Ευρώ. Φόρος εισοδήματος ,85 Ευρώ Τελικό Έλλειμμα Χρήσεως ,65 Ευρώ δ. Τον Ισολογισμό του ΜΤΝ Ειδικός Λογαριασμός ΕΚΟΕΜΝ οικονομικού έτους 2010 ύψους ,38 ΕΥΡΩ. ε. Τον Απολογισμό του ΜΤΝ Ειδικός Λογαριασμός ΕΚΟΕΜΝ οικονομικού έτους 2010, ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα: (1) Εισπράξεις 2010: ,69 Ευρώ (2) Πληρωμές 2010: Ευρώ (3) Χρηματικό Πλεόνασμα 2010: ,82 Ευρώ στ. Τα Αποτελέσματα Χρήσεως του ΕΚΟΕΜΝ οικο νομικού έτους 2010, που παρουσίασαν τα εξής αποτε λέσματα: (α) Έσοδα ,18 Ευρώ (β) Έξοδα Ευρώ (γ) Πλεόνασμα Χρήσεως: ,77 Ευρώ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2011 Ο Αρχηγός Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ Ναυτιλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3920/2011 μεταφέρονται οι κατωτέ ρω υπάλληλοι των εταιρειών «Ο.Α.Σ.Α. ΑΕ, Ε.ΘΕ.Λ. ΑΕ, Η.Σ.Α.Π. ΑΕ, Η.Λ.Π.Α.Π. ΑΕ ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΑΕ» στη Γενική Γραμ ματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα το Νομό Αττικής σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. Βαγιωνάκης Χρήστος του Δημητρίου Πανεπιστημιακή Διοικητικού Οικονομικού (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) 2. Μιλάτου Μαρία Αικατερίνη του Θεοφίλου Δευτεροβάθμια Διοικητικών Γραμματέων ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) 3. Βενιέρη Μαρία του Νικολάου ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Δευτεροβάθμια Διοικητικών Γραμματέων

4 34380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4. Λιόλιου Χαρίκλεια του Ανδρέα Δευτεροβάθμια Διοικητικών Γραμματέων ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) 5. Τσαμπούκος Μιχαήλ του Παναγιώτη Δευτεροβάθμια Οδηγών ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) 6. Παπαδημητρίου Απόστολος του Ιωάννη Δευτεροβάθμια Οδηγών ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) 7. Τσιπουρίδης Χρήστος του Βασιλείου Δευτεροβάθμια Οδηγών ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) 8. Δάρρα Αναστασία του Γεωργίου ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Δευτεροβάθμια Διοικητικών Γραμματέων Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρό πο αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπα γείς θέσεις. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό και μισθο Μεταφορά θέσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Mε την υπ αριθμ /Β2/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/ , τ. Α ), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ , τ. Α ), τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3528/2007 και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού και (6) Σύσταση θέσεων στην Εθνική Πινακοθήκη και Μου σείο Αλεξάνδρου Σούτζου. Με την αριθμ. 1644/ κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διοι κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης, Πολιτισμού και Τουρισμού και του Αναπληρωτή (5) Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Ή ΣΥΝΙΣΤΩΜΕ ΝΗ (Σ.) λογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3920/2011. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ ΓΓΝ/ΥΠΑΑΝ: 2365/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση 30ης ) μετατάσσεται η Σταυρούλα Τρυφιάτη του Θρασύβουλου, υπάλληλος του Εθνικού και Καπο διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την οργανική θέση ειδικότητας ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών σε θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού υπαλλήλου, με την ίδια σχέ ση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, για υπηρεσιακούς λόγους. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων: 14624/ ) Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ANNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Α 33), μεταφέρονται στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ) οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΕΘΕΛ Α.Ε., με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως ακολούθως: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 ΑΡΓΥΡΩ ΧΡΥΣΑΝθΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ.Ο. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρό πο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπα γείς θέσεις.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθ μό και Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011. (Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ελληνικού Δημοσίου: / , / , / ) (Αριθμ. αποφ. Δέσμευσης Πίστωσης ΕΠΜΑΣ: 2167/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ. 989 (7) Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια σε έκταση εμβαδού στρεμ. στα Δ.Δ. Κισσού, Κεντροχωρίου, Πλατανές, Σαχτουρίων, Με λαμπών, Ορνέ, Κρύας Βρύσης και Ακουμίων του Δή μου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα». 2. Το Π.Δ. 94/93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατη ρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας 3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α. 4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229Α ). 5. Την αριθμ. 373/ απόφαση Γενικού Γραμ ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί παρο χής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπη ρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ Β 459). 6. Το αριθμ /2538/ έγγραφο Υπ. Γεωρ γίας (τμήμα β Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας). 7. Την αριθμ / (ΦΕΚ 757/Β / ) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπα νίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο μίας και Γεωργίας (ΦΕΚ 1188/Β / ). 8. Το αριθμ. 4125/ έγγραφο της Δνσης Δασών Ρεθύμνης, με το οποίο εισηγείται την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια σε έκταση εμβαδού στρεμ. στα Δ.Δ. Κισσού, Κεντρο χωρίου, Πλατανές, Σαχτουρίων, Μελαμπών,Ορνέ, Κρύας Βρύσης και Ακουμίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι: Κυνηγετική περίοδος 1) ) και 3) , στα Δ.Δ. Κισσού, Κεντροχωρίου, Πλατανές, Σαχτουρίων, Μελαμπών, Ορνέ, Κρύας Βρύσης και Ακου μίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης, σε έκταση εμβαδού στρεμμάτων που ορίζεται ως εξής: Ξεκινώντας δυτικά από το χωριό Κεντροχώρι ακολου θεί χωματόδρομο μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με τον Ακουμιανό ποταμό. Στην συνέχεια ακολουθεί τον Ακουμιανό ποταμό και φτάνει μέχρι τις εκβολές του ποταμού στην θάλασσα συνεχίζει παραλιακά έως την παραλία Αγίου Γεωργίου. Στον Άγιο Γεώργιο στρίβει ακολουθώντας το δρόμο (ασφαλτοστρωμένο) βόρεια προς Μέλαμπες. Πριν το χωριό Μέλαμπες συνεχίζει βόρεια ακολουθώ ντας χωματόδρομο και τέμνοντας τον επαρχιακό δρόμο Ρέθυμνο Αγία Γαλήνη. Συνεχίζει βόρεια σε χωματόδρομο ρυάκι προς Ορνέ, περνάει Ανατολικά το χωριό Ορνέ μέχρι την κορυφο γραμμή του όρους Κέδρος (εντός του Δήμου Αγίου Βασιλείου) συνεχίζει δυτικά από την κορυφογραμμή του Κέδρου (όρια Δήμου Αγίου Βασιλείου Αμαρίου) και στρί βει Ν.Δ. στο ύψος της μονής Αγίου Πνεύματος Κισσού. Ακολουθεί το δρόμο από Άγιο Πνεύμα στο Κεντρο χώρι. Η Δ/νση Δασών Ρεθύμνης παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ηράκλειο, 6 Οκτωβρίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Διευθύντρια κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

6 34382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (8) Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. Με την ΙΕ/ΟΕ/63246/1598/Π02/5/00092/Ε/Ν. 3299/04/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακε δονίας Θράκης πιστοποιείται η ολοκλήρωση οριστι κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΖΙΩΓΑΣ ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγχρο νισμό και την επέκταση μονάδας παραγωγής επίπλων κουζίνας, ντουλαπών υπνοδωματίου και πορτών στο 2ο χλμ. Αλεξ/πόλης Παλαγίας του Δ. Αλεξανδρούπολης στο Ν. Έβρου, με τους εξής όρους: (α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακο σίων ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών ( ,18 ). (β) Η ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα εφτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών ( ,26 ) που αποτελεί ποσο στό 37,623% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. (γ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα εφτά ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών (28.267,87 ) που αποτελεί ποσοστό 7,377% του συνολικού κόστους της ενισχυό μενης επένδυσης. (δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών ( ,05 ) που αποτελεί ποσοστό 55,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. (δ) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: Υφιστάμενες 0,00 ΕΜΕ, Νέες 2,00 ΕΜΕ, Συνολικές 2,00 ΕΜΕ. (ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρ θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμφωνα με την υπ αριθμ / εγκύκλιο της Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη σης ποσού εκατόν μία χιλιάδων τριακοσίων ενός ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών ( ,98 ). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ (9) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργί ας επένδυσης της επιχείρησης «Ε. ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /15101/Π08/4/00070/Ε/Ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοπον νήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «Ε. ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ O.E.» που ανα φέρεται σε ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου, κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 12 δωματίων 24 κλινών, στη θέση Άγιος Νικόλαος, του τ.δ. Πυργιώτι κων, Δ.Ε. Ναυπλίου, του Δήμου Ναυπλιέων, του Νομού Αργολίδας. Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών ( ,84 ) που αναλύεται ως εξής: ποσό ,95 αφορά το συνολικό κόστος των επιχορηγούμενων δαπα νών της επένδυσης και ποσό ,896 αφορά το κόστος των δαπανών με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών ( ,33 ), δη λαδή ποσοστό 35% επί του συνολικού επιχορηγούμενου κόστους της επένδυσης ποσού επτακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών ( ,95 ). Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εκατόν ογδό ντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτών ( ,62 ), ήτοι ποσοστό 25,01% επί του συνολικού επιχορηγούμενου κόστους της επένδυσης ποσού επτακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών ( ,95 ), η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και αποτελεί εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας. Το τραπεζικό δάνειο ορίστηκε στο ποσό των τριακοσί ων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 39,99% επί του συνολικού επιχορηγούμενου κόστους της επένδυσης ποσού επτακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών ( ,95 ). Το ύψος της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίστηκε στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων επτακο σίων εννέα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (65.709,31 ) που αποτελεί ποσοστό 35% του τμήματος της επένδυ σης που αποκτήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση ποσού εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτών ( ,62 ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Από την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν τρεις (3) νέες θέσεις απασχόλησης (3 Ε.Μ.Ε.). Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατόν τριάντα μιας χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα επτά λεπτών ( ,17 ) και το σύνολο της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού εξήντα πέντε χιλιά δων επτακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (65.709,31 ) στην επιχείρηση «Ε. ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ O.E.». Σύμφωνα με την υπ αριθμ / εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τροποποιήσεις και ολοκληρώσεις επεν δυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004 δεν απαιτείται η γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 15 του Ν. 3299/2004. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

8 34384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX