ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΔΙΟΕ 531 Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.ΤΕ.ΑΝ. ΑΕ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου τέταρτου παρ. 1 του Ν. 3912/2011 «Σύ σταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανά πτυξης» (ΦΕΚ Α 17). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). γ) Του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165 Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει. δ) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α ) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». ε) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. στ) Του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148 Α ) «Διορισμός Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την αριθμ. Υ352/ (ΦΕΚ Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη». 3. Το αριθμ / έγγραφο του ΕΤΕΑΝ ΑΕ. με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο Κανονισμός Λειτουρ γίας, μετά από απόφαση του Δ.Σ., για έγκριση σχετικής απόφασης από τον Υπουργό ΥΠΟΙΑΝ. 4. Το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΝ ΑΕ. αριθμ. 8/ με το οποίο καταρτίστηκε ο Κανονι σμός Λειτουργίας. 5. Το αριθμ. 5257/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος. 6. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρίας. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο Εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. ΑΕ), του οποίου το περιεχόμενο έχει ως εξής:

2 24254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. / ) ( ) ), )... I4)... )... 1) )... 3)...4 4) )...4 6)...4 7)...4 8) / MARKETING...4

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) ) ) ) ) ) REPORTING ) ) ) ) ) ) ) ) ISO )...6 ) IV) V)...7 VI)...8 VI1) 8 VI2)

4 24256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού και των παραρ τημάτων του, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Κανονισμού, είναι η αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυ ξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), μέσω της αναλυτικής περιγραφής της Οργανωτικής Δομής του και του θεσμικού/κανονι στικού/νομικού πλαισίου λειτουργίας του. Η σύσταση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ πραγματοποιήθηκε με το Νόμο 3912/ Η Εταιρία λειτουργεί ως ένα εξειδι κευμένο «χρηματοδοτικό ίδρυμα» και αποτελεί ένα ειδικό Ταμείο στήριξης των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Βασική επιδίωξη του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. είναι η βελτίωση της πρόσβασης των επι χειρήσεων στην χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους και η στήριξη ίδρυσης, ανάπτυξης, επέκτασης και διεθνοποίησης ανταγωνιστικών και/ή εξωστρεφών επιχειρήσεων. Ο Κανονισμός Λειτουργίας, που βασίζεται στις αρχές της σύγχρονης οργάνωσης και ανάπτυξης χρηματοδοτι κών ιδρυμάτων και εταιριών, περιγράφει την Οργανωτι κή Δομή της Εταιρίας, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) καθώς και της Διοίκησής της, των Διευθύνσεων, Τομέων και Τμημάτων αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη του Διοικητή της Τρά πεζας της Ελλάδος σχετική με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ καθώς και την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Αντικείμενο Κανονισμού Ο Κανονισμός Λειτουργίας έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρίας με σκοπό την εξασφάλιση του ελέγχου της Διοίκησης και του ελέγχου της μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων, την διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και ορ θής λειτουργίας της Εταιρίας, την τήρηση των Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων. Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της συγκρότησης και οργάνωσης της Εταιρί ας σε Διευθύνσεις, Τομείς και Τμήματα, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των Επικεφαλής Διευ θύνσεων, Τομέων και των Υπευθύνων των Τομέων και Τμημάτων της Εταιρίας, προσδιορίζεται ο ρόλος των μελών του Δ.Σ. (εκτελεστικών και μη) και περιγράφο νται οι Επιμέρους Λειτουργίες Επιτροπών και άλλων Συλλογικών Οργάνων. Υποχρεώσεις τήρησης Κανονισμού Υποχρέωση για την τήρηση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, έχουν: Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας Η Διοίκηση της Εταιρίας Οι Επικεφαλής των Διευθύνσεων, Τομέων και οι Υπεύθυνοι των Τομέων και Τμημάτων Το προσωπικό της Εταιρίας που σχετίζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με αυτή Οι συνεργάτες της Εταιρίας που παρέχουν τις υπηρε σίες τους με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, εφόσον πρόκειται για συνεργασία που βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και εφόσον το είδος της σύμ βασης ανήκει ρητά στις διατάξεις του Κανονισμού. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δύνανται να τροποποιηθούν με απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας. ΕΤΕΑΝ ΑΕ Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ (ΔΣ) Ο σκοπός του ΔΣ Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του οράμα τος και τη χάραξη της στρατηγικής και των εταιρικών στόχων, την άσκηση της διαχείρισης και την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Δομή και Σύνθεση ΔΣ Το ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ απαρτίζεται από επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και ορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τα μέλη πρέπει να δι αθέτουν, ως σύνολο, επαρκείς γνώσεις ή και εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών χρηματοοι κονομικών οργανισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της εταιρείας. Το Δ.Σ. αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελε στικά μέλη. Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρίας, ενώ τα μη εκτελεστικά είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Τουλάχιστον το ένα τρίτο του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ είναι μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία δεν είναι υπάλληλοι της Εταιρείας και δεν εμπλέκονται στις καθημερινές εργασί ες της. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών τουλάχιστον δύο είναι ανεξάρτητα μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών ή μη και ως ανεξάρτητων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση εκλογής από το Δ.Σ. προσωρινού μέ λους μέχρι την πρώτη Γ.Σ. σε αναπλήρωση άλλου ανε ξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Αρμοδιότητες και καθήκοντα μελών ΔΣ Α. Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. είναι: H διαρκής επιδίωξη της μακροχρόνιας οικονομικής βιωσι μότητας και αποτελεσματικότητας της εταιρίας, της ενίσχυ σης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας καθώς και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. H διαμόρφωση οράματος, στρατηγικής, εταιρικών στόχων και επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρίας σύμ φωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. H σύνταξη Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντο λογίας που εφαρμόζεται από τη Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού επί τη βάσει των γενικώς αποδεκτών αρχών (επιμέλεια, αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα, ευπρέπεια στις σχέσεις με το κοινό, μη αίτηση ή απο δοχή ασυνήθους αξίας ωφελημάτων, τήρηση επαγγελ ματικού απορρήτου κλπ). H ανάπτυξη, εφαρμογή και επικοινωνία των πο λιτικών και προγραμμάτων δράσης σε συμφωνία με τις αποφάσεις του Δ.Σ και επίσης η υιοθέτηση των κατάλληλων εκείνων πολιτικών που αποσκοπούν στη διασφάλιση επαρκούς και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) H διαμόρφωση στόχων, πολιτικής και ορίων για την ανάληψη και διαχείριση των Κινδύνων σε συνο λικό επίπεδο, που διασφαλίζει ότι κάθε στέλεχος σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα κατανοεί τόσο τη φύση κάθε κινδύνου που σχετίζεται με τις δραστηριότητες στις οποίες μετέχει ή εποπτεύει, όσο και την ανάγκη της αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους, αναγνωρίζει τη σημασία των ελεγκτικών διαδικασιών και διευκολύνει την εφαρμογή τους. H διασφάλιση ότι τα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτε λεσματική διαχείριση Κινδύνων σύμφωνα με την εγκε κριμένη πολιτική και τη συστηματική παρακολούθηση της αντιμετώπισης των κινδύνων. H εξασφάλιση συστηματικής και διαρκούς επικοι νωνίας με μετόχους, εποπτεύοντες φορείς, εποπτικές αρχές, συνεργαζόμενους φορείς (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Διαχειριστικές Αρχές, Υπουργεία) κοινό κα θώς και παρεμφερείς φορείς κρατών μελών της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αμοιβαίων Εγγυήσεων (AECM). O καθορισμός σαφών επιχειρησιακών στόχων και πολιτικών στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη για τους επιχειρησιακούς τομείς ευθύνης τους και τον απολογι σμό του έργου ευθύνης τους και η σχετική ενημέρωση του Δ.Σ. H συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρα τηγικής της Εταιρίας με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. H εξασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται από τις αρμόδιες αρχές για τον ακριβή και έγκαιρο προσ διορισμό της οικονομικής κατάστασης και πορείας της Εταιρίας. H συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της Εταιρίας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ως προς την επιλογή και τυχόν αντικατάσταση των στελεχών που κατέχουν καίριες θέσεις. H εκπροσώπηση της Εταιρίας. H ευθύνη υλοποίησης αποφάσεων της Γ.Σ. H ύπαρξη καταγεγραμμένων διαδικασιών (ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων και συντονισμό τους, εξουσιο δοτημένα πρόσωπα για επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος ή και άλλες αρχές, κλπ) που θα διασφα λίζουν: Tην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που θέ τουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εταιρίας και Tην αποκατάσταση και απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρησιακής της λειτουργίας. Β. Οι αρμοδιότητες των μη εκτελεστικών και ανεξάρ τητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. είναι: H διαρκής επιδίωξη της μακροχρόνιας οικονομικής βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της εταιρίας, της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας καθώς και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. H παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικής και ορίων για τη διαχείριση των κινδύνων σε συνολικό επίπεδο H παρακολούθηση της συνεπούς υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής της Εταιρίας με αποτελε σματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. H παρακολούθηση της συνεπούς εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας καθώς και της συνεπούς υλοποίησης του προϋπολογισμού. Γ. Αρμοδιότητες του ΔΣ ως συλλογικού οργάνου Το ΔΣ εξετάζει και εγκρίνει τη στρατηγική κατεύ θυνση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, εξετάζει και εγκρίνει την Επιχει ρησιακή Στρατηγική, τους επιχειρησιακούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού καθώς και των ετήσιων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, επιβλέπει τη διοίκηση και παρέχει συμβουλές και δίδει εντολές για διορθωτικές κινήσεις για την επίτευξη των στόχων του επιχειρησι ακού σχεδίου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Εξετάζει και εγκρίνει, σε ετήσια βάση, τη φιλοσοφία και την πολιτική διαχείρισης κινδύνων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και εξετάζει και εγκρίνει την ακολουθητέα διαδικασία διαχείρισης διαθεσίμων. Εξασφαλίζει την εφαρμογή πολιτικών κατάλληλων για την προσέλκυση, διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξη στελεχών και υπαλλήλων υψηλού επιπέδου ως προς την επαγγελματική κατάρτιση και το ήθος, την ανάπτυξη νο οτροπίας αντικειμενικής αξιολόγησης της προσπάθειας και ανταμοιβής της απόδοσης των στελεχών αυτών, κα θώς και τη δημιουργία και διατήρηση συνεκτικού πλαισί ου αξιών και κινήτρων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε επίπεδο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ Εγκρίνει τις συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γενικό Διευθυντή και με τους υπαλλήλους της εταιρίας και αξιολογεί την απόδοση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις των σχετικών νομικών και κανο νιστικών πλαισίων και στοχεύουν στη εναρμόνιση της εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ με τις βέλτι στες πρακτικές. Διασφαλίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ, την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ Αποφασίζει επί οποιουδήποτε άλλου θέματος προ βλέπεται βάσει των διατάξεων νόμων και κανονισμών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ή το οποίο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ θεωρεί σημαντικό για την Εταιρία. Εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε περίπτωση και ενώπιον όλων και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέ σεων της εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Μπορεί, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, με από φασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία των μελών του (ήμισυ πλέον ενός των μελών) να αναθέτει μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του επί συγκεκριμένων θεμάτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στις Επιτρο πές του, ή σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρίας, με εξαίρεση τις εξουσίες εκείνες που ασκούνται συλ λογικά. Μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί τον Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να μεταβιβάζει περαι τέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε μέλη του Δ.Σ ή στο προσωπικό της Εταιρίας.

6 24258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, λαμβάνοντας πρώ τιστα υπόψη του τη μακροβιωσιμότητα της εταιρίας και το συμφέρον των μετόχων. Τηρεί και επιμελείται για την τήρηση των διατάξεων του θεσμικού, νομικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της εταιρίας Ειδικότερα, το Δ.Σ. ως συλλογικό όργανο: Προσδιορίζει και ελέγχει την επιχειρηματική στρα τηγική, τα κυριότερα σχέδια δράσης, την πολιτική των κινδύνων, τις ετήσιες και τριμηνιαίες οικονομικές κα ταστάσεις, τα επιχειρηματικά σχέδια, καθορίζει τους στόχους και τους τρόπους επίτευξης τους, αποφασίζει για μεγάλες κεφαλαιακές δαπάνες και για ίδρυση θυ γατρικών εταιριών. Ελέγχει την αποτελεσματικότητα των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας και προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις τους. Ζητά την αντικατάσταση μελών του (σε περίπτω ση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης) και καταγράφει σχεδιασμό διαδοχής τους. Επιτηρεί και επιλύει ενδεχόμενες συγκρούσεις συμ φερόντων μελών της Διοίκησης και μετόχων, συμπε ριλαμβανομένης της κακής διαχείρισης στοιχείων της εταιρικής περιουσίας και της κατάχρησης σε σχέση με μεταβιβάσεις προς πρόσωπα συνδεόμενα με στενούς δεσμούς με μέλη του Δ.Σ. Εξασφαλίζει την ακεραιότητα των συστημάτων οι κονομικών εκθέσεων και ανεξάρτητου ελέγχου καθώς και την άριστη λειτουργία κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ιδίως οικονομικού και λειτουργικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης προς το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επιτηρεί την τήρηση των διαδικασιών ενημέρωσης και επικοινωνίας. Υιοθετεί Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεο ντολογίας που εφαρμόζεται στο σύνολο του προσω πικού. Ρόλος και καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κατευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλί ου, εξασφαλίζει την εκτέλεση των καθηκόντων και αρ μοδιοτήτων του ΔΣ, τον ορθό σχεδιασμό της Ημερήσιας Διάταξης του ΔΣ καθώς και την αποτελεσματικότητα των συνεδριάσεών του. Συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, εγκρίνει τις ημερήσιες διατάξεις τους και καθοδηγεί τη Γραμματεία του ΔΣ ως προς όλα τα θέματα που αφορούν το ΔΣ. Εξασφαλίζει τη σαφή, ακριβή και έγκαιρη πληροφό ρηση των μελών του ΔΣ. Προτείνει το ετήσιο πρόγραμμα συνεδριάσεων του ΔΣ Διευκολύνει την αποτελεσματική συμβολή των με λών του ΔΣ, ιδιαίτερα των μη εκτελεστικών, στις ερ γασίες του ΔΣ. Είναι διαθέσιμος στους μετόχους ως εκπρόσωπος της Εταιρίας και κύριος εκφραστής των θέσεων της σε κάθε περίπτωση. Προτείνει, σε συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τον προϋπο λογισμό του ΔΣ καθώς και των Επιτροπών του ΔΣ. Εξασφαλίζει την έγκαιρη και διαρκή συμμόρφωση της Εταιρίας προς το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς της και είναι σε θέση όποτε ζητηθεί από το ΔΣ να έχει πλήρη εικόνα για το βαθμό επίτευξης του στόχου αυτού. Εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία των Επιτροπών του ΔΣ, την ορθότητα των εταιρικών ανακοινώσεων, την άρτια εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των μετόχων. Επιτροπές ΔΣ Το ΔΣ συστήνει, την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ), εφόσον αυτή δεν έχει συσταθεί από τη Γενική Συνέλευση, την Επιτροπή Ανάληψης Κινδύνων και άλλες Επιτροπές κάθε φορά που το θεωρεί απαραίτητο ή σκόπιμο. Τα μέλη των Επιτροπών και οι Πρόεδροι τους εκλέ γονται από το ΔΣ για τρία έτη με δυνατότητα επα νεκλογής, η οποία θεωρείται επιθυμητή, προκειμένου να προάγεται η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και η συνέχεια και η αποτελεσματικότητα των εργασιών των Επιτροπών. Η Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Ανάληψης Κινδύνων ή άλλη Επιτροπή λειτουργούν βάσει Κανονισμού, ο οποί ος εγκρίνεται από την ολομέλεια του ΔΣ. Λειτουργία ΔΣ Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα: Το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνε δρίαση του μετά από Γενική Συνέλευση κατά την οποία εξελέγησαν ένα ή περισσότερα μέλη του. Συνεδριάσεις Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και οι συνεδριάσεις του ΔΣ συγκαλούνται κατά την κρίση του Προέδρου. Επιπλέον, συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να ζητούν και τα μέλη του ΔΣ. Σε περίπτωση που τουλάχιστον δύο (2) μέλη του ΔΣ υποβάλουν σχετικό αίτημα ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση ΔΣ εντός 10 ημερών από την υποβολή του αιτήματος τους. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά από τα μέλη του συν ένα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η συμμετοχή σε συνεδρίαση του ΔΣ μπορεί να γίνει και μέσω τηλε ή εικονο διάσκεψης και παράλληλης εξουσιοδότησης προς άλλο μέλος του ΔΣ. Σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να τον/την εκπροσωπήσει σε συνεδρίαση και δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση με τηλε ή εικο νο διάσκεψη, η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά την ψήφο του εκπροσώπου σε κάθε θέμα της Ημερησίας Διάταξης. Στην τελευταία συνεδρίαση κάθε ημερολογιακού έτους, το ΔΣ εγκρίνει πρόγραμμα συνεδριάσεων για το επόμενο έτος, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του ΔΣ, το οποίο γνωστοποιείται στον Γενικό Διευθυντή, τους Προέδρους των Επιτροπών του ΔΣ και στους επικεφα λής των Λειτουργικών Μονάδων της Εταιρίας. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρευρίσκεται ο Γραμμα τέας του ΔΣ και ο Γενικός Διευθυντής, ενώ ο Νομικός Σύμβουλος και άλλα στελέχη καλούνται να συμμετά σχουν κατά περίπτωση.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βιβλίο πρακτικών ΔΣ Η Ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδρίασης του ΔΣ ορί ζεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και διαβιβάζεται εγκαίρως προς συζήτηση και προετοιμασία της διοίκησης. Τα μέλη του ΔΣ λαμβάνουν επαρκή τεκμηρίωση για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του ΔΣ. Η Ημερήσια Διάταξη καθώς και έγγραφο με περίληψη των θεμάτων προς λήψη απόφασης, όπου αυτή απαιτείται, δια νέμονται δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση με ευθύνη του Γραμματέα του ΔΣ. Η διανομή τους μέσω ηλεκτρονικών μέσων θεωρείται έγκυρη. Οι αποφάσεις του ΔΣ καταγράφονται σε Βιβλίο Πρα κτικών ΔΣ, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά (scanning, με σάρωση του φυσικού βιβλίου). Στην περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης των πρακτι κών θέση υπογραφής έχει και το ηλεκτρονικό μήνυμα των μελών ότι συμφωνούν και αποδέχονται το ηλεκτρο νικά διανεμηθέν κείμενο πρακτικών. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του ΔΣ διανέμονται και εγκρίνονται κατά την επόμενη συνεδρίαση, οι απο φάσεις του ωστόσο δεσμεύουν από την ημερομηνία που ελήφθησαν. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, οι Πρόεδροι Επιτροπών, ο Γενικός Διευθυντής και οι Επικεφαλής των Λειτουργικών Μονάδων της εταιρίας προγραμματίζουν την υποβολή εισηγήσεων για θέματα αρμοδιότητος ΔΣ τουλάχιστον σε τακτική μηνιαία βάση και αναλόγως της γραμμής διοικητικής αναφοράς (Διευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής) τις υποβάλλουν για προώθηση στο ΔΣ και λήψη απόφασης. Οι εισηγήσεις είναι έγγραφες και κατατίθενται, μετά την έγκριση για την εισαγωγή τους στο ΔΣ (από Δι ευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή) στην Γραμ ματεία ΔΣ, η οποία τηρεί ειδικό προς τούτο αρχείο εισερχόμενων εισηγήσεων εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σφραγίζει δε και μονογράφει τις εισηγήσεις ορίζοντας τον αριθμό και ημερομηνία της συνεδρίασης που θα εισαχθούν. Στο βιβλίο πρακτικών καταγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της εισήγησης, ο αριθμός και η ημερομηνία εισερχομένου της Γραμματείας ΔΣ και το κείμενο της απόφασης που λαμβάνεται επί της εισηγήσεως. Με ευ θύνη του Γραμματέα του ΔΣ αντίγραφα των εισηγήσεων με το κείμενο της απόφασης του ΔΣ υπογράφονται από τα παρόντα μέλη κατά την συνεδρίαση και επέχουν θέση πρόχειρου πρακτικού. Αποσπάσματα των αποφάσεων του ΔΣ, δηλαδή το υπογραμμένο κείμενο απόφασης κατά την συνεδρίαση του ΔΣ, κοινοποιούνται στον Γενικό Διευθυντή και στους επικεφαλής των Λειτουργικών Μονάδων για τις ενέρ γειές τους με ευθύνη της Γραμματείας ΔΣ, το αργότερο την επομένη της συνεδρίασης Ειδική συνεδρίαση του ΔΣ Μία φορά το χρόνο, το ΔΣ δύναται να διαθέσει μια ολόκληρη ημέρα για την ανασκόπηση και συζήτηση της στρατηγικής και της πορείας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Στην εν λόγω ειδική συνεδρίαση συμμετέχει ο Γε νικός Διευθυντής και μπορούν να καλούνται στελέχη της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, καθώς και εμπειρογνώμονες για την παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων. Μη εκτελεστική σύσκεψη του ΔΣ Τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ συνέρχονται τουλάχι στον μία φορά τον χρόνο χωρίς τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ η άλλα τυχόν μέλη του ΔΣ που συνδέονται με σχέση εργασίας ή εντολής με την Εταιρία. Η προεδρία της μη εκτελεστικής σύσκεψης ανατίθεται με ετήσια περιφορά. Η μη εκτελεστική σύσκεψη έχει τα ακόλουθα καθή κοντα: Αξιολόγηση της απόδοσης του Προέδρου και Διευ θύνοντος Συμβούλου. Εξέταση της αξιολόγησης, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, της απόδοσης του Γενικού Δι ευθυντή. Προϋπολογισμός του ΔΣ Κατά την συνεδρίαση έγκρισης του προϋπολογισμού της εταιρίας το ΔΣ εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΔΣ καθώς και των Επιτροπών του για το επόμενο έτος, μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου. Στον προϋπολογισμό προβλέπονται συγκεκριμένα κονδύλια για την υποστήριξη των εργασιών του ΔΣ, της σύσκεψης των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, καθώς και της κάθε Επιτροπής του ΔΣ. Τμήμα Γραμματείας του ΔΣ και ο Γραμματέας του ΔΣ Το τμήμα Γραμματείας του ΔΣ είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη του ΔΣ και των Επιτροπών του, την ορθή επικοινωνία και ροή πληροφοριών μεταξύ του ΔΣ και των υπόλοιπων οργάνων της Εταιρίας, την ορθότητα των εταιρικών ανακοινώσεων, την διατήρηση αρχείων που αποδεικνύ ουν την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας και της παροχής σχετικής πληροφόρησης στους μετόχους, τη διοργάνωση των Διοικητικών Συμ βουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων και την εξασφά λιση επαρκούς πληροφόρησης στους μετόχους και τη διευκόλυνση τους ως προς την άσκηση των δικαιωμά των τους. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματείας ΔΣ περιγράφονται αναλυτικά στο οικείο θέμα «Τομέας Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων» Το ΔΣ ορίζει Γραμματέα του που συνεργάζεται αρ μονικά με το Τμήμα Γραμματείας του ΔΣ και τον Το μέα Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του ΔΣ. Ο Γραμματέας του ΔΣ είναι υπεύθυνος για: Τη σύνταξη περίληψης επί των θεμάτων της Ημερήσι ας Διάταξης σε συνεργασία με τη Γραμματεία του ΔΣ. Τη διανομή της Ημερήσιας Διάταξης και των προς συζήτηση θεμάτων δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέ ρες πριν από τη συνεδρίαση του ΔΣ. Την υπογραφή αντιγράφων από τα παρόντα μέλη κατά τη συνεδρίαση των εισηγήσεων με το κείμενο της απόφασης του ΔΣ που επέχουν θέση πρόχειρου πρακτικού. Την σύνταξη των κειμένων και υπογραφή των απο φάσεων του ΔΣ. Την μέριμνα για έκδοση αποσπασμάτων εκ μέρους του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Την χορήγηση αποσπασμάτων των αποφάσεων του ΔΣ στο Τμήμα Γραμματείας του ΔΣ για κοινοποίηση αυτών στο Γενικό Διευθυντή και στους επικεφαλής των λειτουργικών μονάδων.

8 24260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσόντα και ανεξαρτησία μελών ΔΣ Βασικά κριτήρια καταλληλότητας μελών ΔΣ: Από το Καταστατικό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ προκύπτει ότι τα μέλη πρέπει να διαθέτουν, ως σύνολο, επαρκείς γνώ σεις και εμπειρία σε διάφορα θέματα ώστε να έχουν τη δυνατότητα άσκησης της εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της εταιρίας. Επίσης, για κάθε υποψήφιο μέλος θα πρέπει, μεταξύ των άλλων: Να προκύπτει από το ιστορικό του ότι πρόκειται για άτομο άμεμπτης ηθικής. Να προκύπτει ότι έχει τη διάθεση να αφιερώσει ικα νό χρόνο και ενέργεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του ΔΣ. Να διαθέτει ικανότητες, εμπειρία και υπόβαθρο που συμπληρώνουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των άλ λων ή των ήδη υπαρχόντων μελών. Ασυμβίβαστο μελών ΔΣ Οι ακόλουθες επαγγελματικές ιδιότητες είναι ασυμβί βαστες με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ: Ιδιότητες στελέχους, μέλους του ΔΣ, εργαζόμενου/ ης ή ατόμου με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία υποδηλώνει υποχρέωση πίστης σε επιχείρηση που συ γκαταλέγεται μεταξύ των ανταγωνιστών της Εταιρίας ή άλλον οργανισμό τα συμφέροντα του οποίου ενδέχεται να συγκρούονται συστηματικά με τα συμφέροντα της Εταιρίας και των μετόχων της. Υπάλληλος ή συνεργάτης ελεγκτικής εταιρείας που έχει ορισθεί εξωτερικός ελεγκτής της Εταιρίας ή άλλων εταιριών του ομίλου. Ορισμός της ανεξαρτησίας μελών ΔΣ Προκειμένου ένα μέλος του ΔΣ να θεωρείται από το ΔΣ ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, θα πρέπει να μην έχει αναπτύξει με την Εταιρία σχέση τέτοια που να επηρεάζει την ανεξαρτησία της κρίσης του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του ΔΣ. Η παραπάνω σχέση θεωρείται ότι καταρχήν υφίσταται όταν κάποιο μέλος του ΔΣ: Είτε το ίδιο, είτε σε σύμπραξη με συνδεδεμένο πρό σωπο, είναι σημαντικός προμηθευτής της Εταιρίας και της έχει παράσχει ετησίως αγαθά ή υπηρεσίες αξίας άνω του ποσού των ευρώ κατά τα προηγούμενα 3 ημερολογιακά έτη. Διατελεί η διετέλεσε εξωτερικός σύμβουλος της Εταιρίας ή εταίρος ή υπάλληλος εταιρείας που παρείχε με αμοιβή συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Εταιρία κατά το έτος που προηγήθηκε του διορισμού του/της. Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο υπήρξε, κατά τα δύο (2) έτη που προηγήθηκαν του διορισμού του/της, συνεργάτης/ιδα ή υπάλληλος του εξωτερικού ελεγκτή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο συμμετέχει από κοινού με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε εταιρία, κοινοπραξία ή άλλο συνεταιριστικό σχήμα. Για τους σκοπούς του παρόντος, συνδεδεμένο πρό σωπο μέλους του ΔΣ είναι κατά περίπτωση: (α) οποιοσδήποτε συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχι στείας μέχρι 2ου βαθμού, ή ο/η σύζυγος ή ο/η σύ ντροφος (β) οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στο οποίο το μέλος του ΔΣ ή συγγενείς του κατά το (α) συμμετέχουν ως μέλη ΔΣ, ανώτατα στελέχη ή εταίροι, ή έχουν τον έλεγχο, άμεσα ή έμμε σα, ποσοστού μεγαλύτερου του 20% των δικαιωμάτων ψήφου. Εισαγωγή και εκπαίδευση μελών ΔΣ Η Εταιρία δύναται να προσφέρει στα νέα μέλη του ΔΣ εισαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει πα ρουσιάσεις, από ανώτατα στελέχη της διοίκησης, του επιχειρησιακού σχεδίου, σημαντικών χρηματοοικονο μικών και λογιστικών θεμάτων, θεμάτων διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης, του Κώδικα Δεοντολογίας, της διοικητικής δομής, των εκτελεστικών στελεχών και των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Το εισαγωγικό πρόγραμμα μπορεί επίσης να περι λαμβάνει επισκέψεις στις λειτουργικές μονάδες της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του ΔΣ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών ΔΣ Δικαιώματα Το δικαίωμα στην πληροφόρηση Επιπροσθέτως του ελέγχου των τριμηνιαίων απο τελεσμάτων πριν από τη δημοσίευση τους, τα μέλη του ΔΣ έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία, αρχεία και βιβλία της Εταιρείας μέσω του Προέδρου και Διευ θύνοντος Συμβούλου. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και προ κειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες και συμβουλές, τα μέλη του ΔΣ έχουν πρόσβαση σε όλα τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρίας μέσω του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Το δικαίωμα πρόσβασης στην Ημερήσια Διάταξη Κάθε μέλος του ΔΣ δικαιούται να ζητά από τον Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Δύο ή περισσότερα μέλη μπορούν να υποχρεώσουν τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να συμπερι λάβει ένα ή περισσότερα θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Το δικαίωμα επαρκούς Νομικής κάλυψης. Τα μέλη του ΔΣ καλύπτονται επαρκώς, με έξοδα της Εταιρίας, έναντι νομικών ή άλλων κινδύνων που συνδέ ονται με τα καθήκοντα τους στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Το δικαίωμα καταγραφής διαφωνίας. Τα μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τυχόν διαφωνία τους με απόφαση του ΔΣ γραπτώς και η άπο ψη τους να καταγράφεται στα πρακτικά. Το δικαίωμα τήρησης απορρήτου Τα μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να απαιτούν τη δια φύλαξη του απορρήτου των γνωστοποιήσεων τους στο ΔΣ, στις Επιτροπές του και στην Εταιρία, στο βαθμό που τα σχετικά στοιχεία δεν είναι ήδη δημόσια γνωστά, εκτός εάν η δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων απαιτείται βάσει της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κα νονισμού, ή συγκεκριμένων πολιτικών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υποχρεώσεις Ήθος και υπόληψη Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να διατηρούν άμεμπτο ήθος και άθικτη υπόληψη. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη φήμη και την αξιοπιστία τους στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δραστηριο ποιείται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οφείλουν να παραπέμπουν αμέσως το θέμα στο ΔΣ για την αντιμετώπιση του. Συμμόρφωση Τα μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν την υποχρέωση πλή ρους συμμόρφωσης με κάθε νόμο και κανονισμό σε κάθε πτυχή της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής τους. Σε περίπτωση εμπλοκής τους ή επικείμενου πραγματι κού κινδύνου εμπλοκής τους σε οποιαδήποτε δικαστική διαφορά, οφείλουν να παραπέμπουν άμεσα το θέμα στο ΔΣ για την αντιμετώπιση του. Τακτική προσέλευση Με ευθύνη του Γραμματέα του ΔΣ, η παρουσία κάθε μέλους του ΔΣ στις συνεδριάσεις θα αναγράφεται στα πρακτικά. Μέλος του ΔΣ που έχει απουσιάσει αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεω ρείται ότι έχει υποβάλλει την παραίτησή του, η οποία συντελείται και όταν το ΔΣ αποφασίσει σχετικά και καταχωρίσει την απόφασή του στα πρακτικά του ΔΣ. Επιμέλεια Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του ΔΣ οφείλουν κατά το νόμο να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια. Προστασία και χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Όλα τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να επιδιώκουν την προστασία και να διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Κάθε περιουσιακό στοιχείο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρίας. Συναλλαγές με ίσους όρους και ίση μεταχείριση Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να αντιμετωπίζουν δίκαια και με ίσους όρους, κατά το δυνατόν, όλους τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές της Εταιρίας, και να μην χρησιμοποιούν εις βάρος κανενός αθέμιτες πρακτικές, όπως π.χ. χειραγώγηση, συγκάλυψη, κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και παραποίη ση ουσιωδών γεγονότων. Οποιαδήποτε οικονομική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και μέλους του ΔΣ ή συνδεδεμένου προσώπου (όπως π.χ. επιχειρηματική συνεργασία, δάνειο, εγγύηση) θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των εργα σιών της Εταιρίας και να διέπεται, τηρουμένων των ανα λογιών, από τους ίδιους όρους με εκείνους που διέπουν τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρίας με την υπόλοιπη πελατεία της κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο, σε συν δυασμό πάντα με τους κανόνες διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας και τον ιδρυτικό του νόμο 3921/2011 άρθρο 15. Επικοινωνία Η Εταιρία εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και κατά περίπτωση άλλα μέλη του ΔΣ και άλλα ανώτατα στε λέχη της διοίκησης είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία της Εταιρίας. Στην περίπτωση αρθρογραφίας ή παροχής συνέντευ ξης στον έντυπο, ηλεκτρονικό ή τηλεοπτικό τύπο για θέματα της εταιρίας απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο τελευταίος δύναται να αρθρογραφεί ή να παρέχει συνεντεύξεις για θέματα της εταιρίας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ΔΣ. Απόρρητο Ακόμα και μετά την αποχώρηση τους από το ΔΣ, τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να τηρούν αυστηρά το απόρ ρητο κάθε πληροφορίας που δεν έχει δημοσιοποιηθεί από την Εταιρία και να μη δημοσιοποιούν πληροφορίες, εκθέσεις και στοιχεία της Εταιρίας ούτε πληροφορίες γενικής φύσεως που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν έχουν δημοσιοποιηθεί με άλλο τρόπο. Σύγκρουση συμφερόντων και συναλλαγές με Τρίτους Τα μέλη του ΔΣ έχουν υποχρέωση πίστης στην Εται ρία και οφείλουν να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφε ρόντων.ειδικότερα: Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να μην εκμεταλλεύονται για προσωπικό τους όφελος πραγματικές ή πιθανές ευ καιρίες που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως αποτέλεσμα πληροφοριών των οποίων η κατοχή συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή τους στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ή εν γένει ως αποτέλεσμα της ιδιότητας τους ως μελών του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, χωρίς τη συναίνεση του ΔΣ. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να προωθούν τα συμ φέροντα της Εταιρίας σε κάθε περίπτωση που τους δίδεται η ευκαιρία. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους ΔΣ, στελέχους ή υπαλλήλου σε ανταγωνιστές της Εταιρί ας ή άλλους οργανισμούς, τα συμφέροντα των οποίων μπορεί να συγκρούονται ή αντιτίθενται συχνά με τα συμφέροντα της Εταιρίας ή των μετόχων της και να μην αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη θέση, η οποία δημιουργεί υποχρέωση πίστης στους παραπάνω ορ γανισμούς. Σε περίπτωση που αποκτήσουν μια από τις παραπάνω ιδιότητες, θα πρέπει αμέσως να ενημερώ σουν το ΔΣ της εταιρίας ώστε το τελευταίο να λάβει απόφαση σχετική με τη αποπομπή ή όχι από το ΔΣ. Απαγορεύεται αυστηρά στα μέλη του ΔΣ να χρη σιμοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με σκοπό την πραγματοποίηση συναλλαγών από τους ίδιους ή από τρίτους επί μετοχών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση τις κύριες επαγγελματικές θέσεις και δραστηριότη τες τους, περιλαμβανομένων τυχόν καθηκόντων που έχουν αναλάβει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και τις επωνυμίες νομικών προσώπων στα οποία είτε οι ίδιοι/ ες είτε συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα είναι μέτοχοι ή συμμέτοχοι κατά ποσοστό που τους επιτρέπει έλεγχο άνω του 10% των δικαιωμάτων ψήφου. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στο ΔΣ οποιαδήποτε μεταβολή όσον αφορά τα παραπάνω, καθώς και οποιοδή ποτε άλλο γεγονός το οποίο ενδεχομένως θα προκαλούσε οποιαδήποτε σύγκρουση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ή μεταβολή της ιδιότητας τους ως μη εκτελεστικών ή ανεξάρτητων μελών του ΔΣ.

10 24262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να μη συμμετέχουν σε συζητήσεις και αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέ ματος στο οποίο υπάρχει πραγματική ή ενδεχόμε νη σύγκρουση των συμφερόντων τους με αυτά της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ μπο ρεί να ζητήσει από ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ΔΣ να απέχουν από τη συζήτηση και την λήψη απόφα σης επί συγκεκριμένων θεμάτων εάν κατά την κρίση του υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αποζημίωση μελών ΔΣ Αμοιβή μελών ΔΣ Το ΔΣ διαμορφώνει την πρόταση που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση όσον αφορά την αποζημίωση των μελών του για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο ΔΣ (ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αμοιβή λαμβάνουν ως στελέχη ή υπάλληλοι). Η πρόταση αυτή καταρτίζεται με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, με τρόπο που αντανακλά επαρ κώς το χρόνο και την προσπάθεια που αναμένεται να καταβάλλουν τα μέλη, ώστε να συμβάλλουν στις εργα σίες του ΔΣ αλλά και ταυτόχρονα προάγει την αποδο τικότητα των εργασιών του ΔΣ. Τα μέλη του ΔΣ αποζημιώνονται σε μηνιαία βάση και εφόσον παρέστησαν στην συνεδρίαση του ΔΣ ή των άλλων Επιτροπών που συμμετέχουν. Επιπλέον αποζημιώνονται και για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές του ΔΣ ή για οποιεσδήποτε άλλες ειδικές αρμοδιότητες που τους αναθέτει το ΔΣ κατόπιν σχετι κής έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Διαφάνεια αμοιβών ΔΣ Η Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμ βάνει στοιχεία σχετικά με την ετήσια αμοιβή που κα ταβάλλεται σε κάθε μέλος του ΔΣ. Σχέσεις με μετόχους Ημερήσια Διάταξη Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διά ταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασί ζονται από το ΔΣ. Η Εταιρία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι μέ τοχοι να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τα επιμέρους θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της. Συμμετοχή των μετόχων Το ΔΣ οφείλει να διευκολύνει τόσο τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση όσο και την επαρκή πληροφόρηση των μετόχων για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Για το σκοπό αυτό, η Γραμματεία του ΔΣ διαμορφώνει και τηρεί διαδικασίες για τη διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, η Εταιρία οφείλει να παρουσιάζει στους μετόχους Ετήσια Έκθεση Εταιρι κής Διακυβέρνησης. Η Γραμματεία ΔΣ είναι υπεύθυνη για την επιμέλεια της σύνταξης της Έκθεσης, η οποία στη συνέχεια εγκρί νεται από το ΔΣ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: Τη σύνθεση του ΔΣ, με επισήμανση τυχόν μεταβολών κατά τη διάρκεια του έτους Τα βιογραφικά όλων των μελών του ΔΣ, περιλαμ βανομένης της επαγγελματικής τους ιστορίας και πα ρούσας θέσης, της παιδείας τους, της ηλικίας τους, του αριθμού των ετών που υπηρετούν στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και της συμμετοχής τους σε άλλα διοικητικά συμ βούλια. Τον αριθμό των συνεδριάσεων (περιλαμβανομένων και των συσκέψεων των μη εκτελεστικών μελών) του ΔΣ, το ποσοστό προσέλευσης των μελών του ΔΣ και των Επιτροπών του. Περίληψη των δραστηριοτήτων του ΔΣ και των Επιτροπών του κατά τη διάρκεια του έτους, με βάση εκθέσεις των Προέδρων των Επιτροπών. Σημαντικές μεταβολές της δομής διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια του έτους. Πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές και αποζημιώ σεις εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Πληροφορίες σχετικά με τη συνολική αμοιβή, σε ατομική βάση, των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, πε ριλαμβανομένης και έκθεσης των επιμέρους αμοιβών κάθε μορφής που τους οφείλονται από την Εταιρία σταθερός μισθός, μεταβλητό τμήμα σε μετρητά, πα ροχές κατά την αποχώρηση, μετά την αποχώρηση (σύ νταξη), καθώς και πληροφορίες σχετικά με όρους για την καταβολή αμοιβών συνδεδεμένων με την απόδοση του δικαιούχου. Την ύπαρξη και διάρκεια των συμβάσεων με τα εκτελεστικά μέλη του. Την ύπαρξη προϋπολογισμού και απολογισμού του ΔΣ και τα ονόματα εξωτερικών συμβούλων μετά των σχετικών αμοιβών που προσλαμβάνονται από το ΔΣ. Τυχόν εξαιρέσεις που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ. Τυχόν άλλα στοιχεία και πληροφορίες που κρίνει το ΔΣ αναγκαία για την πληροφόρηση των μετόχων και του κοινού. Εφαρμογή και Ανασκόπηση Λήψη Κανονισμού Κατά το διορισμό τους και μετά τη συστατική συ νεδρίαση του ΔΣ, όλα τα μέλη του ΔΣ λαμβάνουν τον παρόντα Κανονισμό και προσυπογράφουν επιστολή ανάληψης καθηκόντων από τον Πρόεδρο του ΔΣ στην οποία επισημαίνονται οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα τους, περιλαμβανομένης και της υπο χρέωσης τους να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό. Εξαιρέσεις Εξαίρεση μέλους του ΔΣ από οποιοδήποτε δικαίωμα ή/και υποχρέωση που προβλέπεται στον παρόντα Κα νονισμό πρέπει να εγκρίνεται από το ΔΣ. Όταν αυτό απαιτείται εκ του νόμου, η υιοθέτηση εξαι ρέσεων δημοσιοποιείται χωρίς καθυστέρηση. Εξέταση και τροποποιήσεις Το ΔΣ μπορεί να τροποποιεί τον Κανονισμό του ανά πάσα στιγμή με δική του πρωτοβουλία. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Κανονισμού δημοσιοποιείται δεόντως και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Ερμηνεία Κάθε θέμα που συνδέεται με ερμηνεία του Κανονισμού παραπέμπεται στο ΔΣ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ι2) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Επιτροπές Ανάληψης Κινδύνων Αρμοδιότητα των Επιτροπών αυτών είναι η απόφα ση κατόπιν εισηγήσεων του Γενικού Διευθυντή και των αρμόδιων στελεχών της εταιρείας για την ανάληψη κινδύνων που προέρχονται από την λειτουργική δρα στηριότητα της Εταιρίας, είτε με την παροχή προϊόντων όπως πχ εγγυήσεις/αντεγγυήσεις, στο πλαίσιο της εγκε κριμένης από το ΔΣ Πολιτικής Ανάληψης Κινδύνων είτε με συνεπενδύσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Χαρτοφυλακίων/Δανειοδοτήσεων κλπ. Οι Επιτροπές αυτές συνεδριάζουν με κυλιόμενη σύν θεση αναλόγως του ύψους του κινδύνου για τον οποίο καλείται να αποφασίσει. Η σύνθεσή τους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι τριμελής. Για ύψος αναλαμβανόμενου κινδύνου στην Τρι μελή Επιτροπή συμμετέχει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας εκ μέρους του ΔΣ, ενώ για ύψος αναλαμβανόμενου κινδύνου στην Τριμελή Επιτροπή συμμετέχουν ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αντιπρόεδρος της Εταιρίας εκ μέρους του ΔΣ Η λειτουργία των Επιτροπών Οι Επιτροπές συνεδριάζουν κάθε φορά μετά από πρό σκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για λήψη απόφασης. Για κάθε Επιτροπή Ανάληψης Κινδύνων ως ανωτέρω ισχύουν τα εξής Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της. Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση του Προέδρου της, να λαμβάνει αποφάσεις μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλε κτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπιών ή επιστολών. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των μελών της περιλαμβανομένου του Προέδρου αυτής. Δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία υπάρχει απαρτία είναι αρμόδια να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση μέσω οπτικής ή ακουστικής σύνδεσης θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψή φος του Προέδρου της Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από την Γραμματεία ΔΣ μετά από εντολή του Προέδρου της. Κάθε μέλος θα ειδοποιείται σχετικά με τον τόπο, την ώρα και την ημερομηνία κάθε συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται κανονικά στην διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακι νούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριά σεις της οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., στέλεχος της Εταιρίας ή άλλο πρόσωπο το οποίο κρίνεται αρμόδιο να την συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Όλα τα στελέχη της Εταιρίας έχουν υποχρέωση να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής κατόπιν προ σκλήσεως της. Η Επιτροπή, μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρ μοδιοτήτων και καθηκόντων της, σε ένα ή περισσότερα επιμέρους μέλη της στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τους νόμους, τους κανονισμούς, το Καταστατικό και τον Κανονισμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της, η Επιτροπή θα υποστηρίζεται από τη Γραμματεία ΔΣ. Επιτροπή Ανάληψης Κινδύνων με την Λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων Σκοπός Σκοπός είναι η αποτελεσματική κάλυψη όλων των μορ φών κινδύνων, περιλαμβανομένου και του λειτουργικού και ο ενοποιημένος έλεγχός τους καθώς και η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους συντονισμένα σε επίπεδο Εταιρίας. Σύνθεση Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο και τον Αντιπρόεδρο εκ μέρους του ΔΣ και το Γενικό Διευθυντή. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαμορφώνει την στρατηγική ανάληψης κάθε μορ φής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων αναλόγως των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρίας. Καθορίζει τις αρχές που διέπουν την διαχείριση κινδύνων. Αξιολογεί τις αναφορές της Διεύθυνσης Ανάληψης Κινδύνων. Εποπτεύει την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη δι αδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων από την Διεύθυνση Ανάληψης Κινδύνων. Αποφασίζει τις διορθωτικές ενέργειες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία υλοποίησης της στρατηγικής που έχει διαμορφωθεί για τη διαχείριση κινδύνων της Εταιρίας ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάληψης Κινδύνων. Αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και την συμμόρ φωσή προς το καθορισμένο επίπεδο ανοχής κινδύνων. Επίσης, αξιολογεί την καταλληλότητα των ορίων την επάρκεια προβλέψεων και κεφαλαίων σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Εκθέσεις και απολογισμοί της Επιτροπής Ενημερώνει το ΔΣ, σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους που έχουν αναληφθεί και βεβαιώνει για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και για το έργο της Επιτροπής. Η λειτουργία της Επιτροπής Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως. Επιτροπή Ελέγχου Σκοπός Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως σκοπό: Την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και άλλων ση μαντικών στοιχείων και πληροφοριών που προορίζονται για γνωστοποίηση, Την υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για το διορισμό ορκωτού ελεγκτή,για το ύψος της αμοιβής του, καθώς και για τους όρους απασχόλησης αυτού μετά το διορι σμό του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

12 24264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανεξαρτη σίας, της αντικειμενικότητας και της αποτελεσματικό τητας της λειτουργίας του ορκωτού ελεγκτή. Την παρακολούθηση της ανεξαρτησίας και αντι κειμενικότητας του ορκωτού ελεγκτή σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και ως προς το εύλογο του ύψους της αμοιβής του. Την ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του συ στήματος εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρ φωσης της Εταιρίας και τη σχετική ενημέρωση του Δ.Σ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανεξαρτη σίας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας της λειτουρ γίας του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ., εκτός και αν έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων ένα είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν συνθετικά γνώσεις σε θέματα χρηματοοικονομικά και ελεγκτικά. Το Δ.Σ. ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Σε κάθε μέλος δύναται να παρασχεθεί κατά το διο ρισμό του κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση. Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλ λαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής. Εξουσίες και Υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου Η Επιτροπή: Διερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπίπτει στο πλαίσιο λειτουργίας της. Λαμβάνει από οποιοδήποτε στέλεχος της Διοίκησης ή υπάλληλο οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία. Απασχολεί εξωτερικούς νομικούς ή άλλους επαγ γελματίες συμβούλους και καθορίζει τις αμοιβές τους στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού που εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Υποβάλλει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της προς τους μετόχους κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρίας. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγ χου Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες: Α. Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς γνωστο ποιήσεις Η Επιτροπή εξετάζει την επιμελή κατάρτιση των ετήσιων και τριμηνιαίων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων οικονομικών γνωστοποιήσεων που δημοσιοποιούνται. Η Επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές καταστάσεις πριν υποβληθούν στο Δ.Σ. προς έγκριση και εκφράζει προς αυτό τις απόψεις της, κυρίως για τα ακόλουθα θέματα: α) τις βασικές λογιστικές πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται και τις οποιεσδήποτε μεταβολές τους, β) την τήρηση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, γ) τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για σχηματισμό προ βλέψεων και άλλα θέματα που απαιτούν κατ εξοχήν αξιολόγηση και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις, δ) τις οποιεσδήποτε σημαντικές ή ασυνήθεις συ ναλλαγές που είχαν ουσιαστική επίδραση στις οικο νομικές καταστάσεις, και τον τρόπο γνωστοποίησής τους, ε) τη σαφήνεια και πληρότητα των γνωστοποιήσε ων, στ) τις οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές που προ τείνονται από τον εξωτερικό ελεγκτή, ζ) τις γραπτές διαβεβαιώσεις που απαιτεί ο ορκωτός ελεγκτής, προτού υπογραφούν από τη Διοίκηση της Εταιρίας, η) την τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, που διέπουν την έκδοση και τη γνωστοποίηση των οικονομικών κα ταστάσεων. Επίσης, εξετάζει την ακρίβεια των προβλέψεων της Διοίκησης και όπου αυτές αποκλίνουν σημαντικά από τα πραγματικά αποτελέσματα ζητά από τη Διοίκηση τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Β. Εξωτερικός Έλεγχος Η Επιτροπή: Επιλαμβάνεται του διορισμού, του επαναδιορισμού, της παύσης, της αντικατάστασης, των όρων απασχό λησης και των αμοιβών του ορκωτού ελεγκτή της Εται ρίας, και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Δ.Σ. ώστε να τεθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματι κότητας, της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας του ορκωτού ελεγκτή και εποπτεύει την περιοδική εναλ λαγή τόσο του ορκωτού ελεγκτή όσο και των βασικών συνεργατών του ελεγκτικού οίκου, που διενεργούν τον έλεγχο. Προεγκρίνει την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τον ελεγκτικό οίκο του ορκωτού ελεγκτή προς την Εταιρία, στο πλαίσιο πάντοτε των διατάξεων του ν. 3148/2003 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τις αντί στοιχες αμοιβές του. Ενημερώνεται επί του ετήσιου προγράμματος ελέγ χου, πριν από την εφαρμογή του και φροντίζει ώστε να περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ελεγκτικές διαδικα σίες, εμπεριεχομένων και των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει ο ορκωτός ελεγκτής, και της ετοιμότητας του τελευταίου να ανταποκριθεί σε τυχόν μεταβολές του κανονιστικού πλαισίου. Παρακολουθεί την υποβολή των εκθέσεων του ορ κωτού ελεγκτή για την Εταιρία και ενημερώνεται επ αυτών. Συσκέπτεται με τον ορκωτό ελεγκτή, κατά το στά διο προγραμματισμού του ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του και κατά το στάδιο υποβολής εκθέσεων μετά την ολοκλήρωσή του. Η Επιτροπή συνεδριάζει με τη συμμετοχή του ορ κωτού ελεγκτή τουλάχιστον μία φορά ετησίως, χωρίς την παρουσία της Διοίκησης, για τη συζήτηση θεμάτων και προβλημάτων σχετικών με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του ελέγχου.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ζητά από τους ελεγκτές να αναφέρουν τα τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες που εντόπισαν στο ΣΕΕ κατά τον έλεγχο των τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα Ελ ληνικά και Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Γ. Εσωτερικός Έλεγχος Η Επιτροπή: Παρακολουθεί και εξετάζει την επάρκεια και απο τελεσματικότητα του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας Εξετάζει και εγκρίνει το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του παραπάνω Τομέα για την Εταιρία και, εφ όσον απαιτείται, υπο βάλλει σχετικές προτάσεις προς τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ώστε ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου να διαθέτει το κύρος, τα απαραίτητα μέσα και να είναι επαρκώς ανεξάρτητη, Ενημερώνεται επί του περιεχομένου των τριμηνι αίων εκθέσεων για τη δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου και εγκρίνει την εν συνεχεία υποβολή τους στο Δ.Σ, Εξετάζει τις εκθέσεις του Εσωτερικού Ελέγχου και την ανταπόκριση της Διοίκησης σε διάφορες προτάσεις και γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις σχετικές απόψεις της, Παρακολουθεί, μέσω του Εσωτερικού Ελέγχου, τις διαδικασίες που ακολουθεί η Εταιρία στο πλαίσιο εφαρ μογής της Πολιτικής για την πρόληψη και καταστολή των περιπτώσεων απάτης και ενημερώνει άμεσα το Δ.Σ. για τυχόν σημαντικές περιπτώσεις, Συνεδριάζει με τη συμμετοχή του Τομέα Εσωτερι κού Ελέγχου τουλάχιστον μία φορά ετησίως, χωρίς την παρουσία άλλων μελών της Διοίκησης, για τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητας του, καθώς και προβλημά των που, ενδεχομένως, προκύπτουν από τους εσωτε ρικούς ελέγχους. Δ. Συστήματα εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης Η Επιτροπή: Εξετάζει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και οικονομικών γνωστοποιήσεων της Εταιρίας και ενημε ρώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, Εξετάζει την ετήσια έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου που αφορά την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξετάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο τις εκ θέσεις των εσωτερικών ελεγκτών για την Κανονιστική Συμμόρφωση της Εταιρίας Παρακολουθεί την εφαρμογή και εξετάζει την απο τελεσματικότητα του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας και ειδικά αυτού των ανωτάτων οικονο μικών στελεχών της Εταιρίας. Υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται από το Δ.Σ. Καταγγελίες Προσωπικού Η Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες βάσει των οποίων το προσωπικό της Εταιρίας έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει επώνυμα ή ανώνυμα καταγ γελίες σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις στην δια δικασία συλλογής, επεξεργασίας και γνωστοποίησης οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και κα ταγγελιών που αφορούν θέματα λογιστικά, ελεγκτικής φύσεως ή σχετικά με τη λειτουργία των εσωτερικών οικονομικών ελέγχων. Η Λειτουργία της Επιτροπής Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει αναφορές στο Δ.Σ. ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφ όσον κρίνεται τούτο αναγκαίο. Ο εξωτερικός ελεγκτής ή οι εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν συνάντηση με την Επιτροπή. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα συζήτησης, τη συχνό τητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων και φροντίζει ώστε η Επιτροπή να ασκεί αποτελεσματικά τα καθή κοντα της. Κάθε Σεπτέμβριο η Επιτροπή συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της και το υποβάλλει στο Δ.Σ. Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση του Προέδρου της, να συνεδριάζει βάσει τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής συν διάσκεψης. Ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να ζητά από την Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπιών ή επιστολών. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται σε αυτήν δύο τουλάχιστον μέλη περιλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αυτής. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρί αση μέσω τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας του, η ψήφος του Αντιπροέδρου αυτής. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από τη Γραμματεία ΔΣ μετά από απόφαση του Προέδρου της. Κάθε μέλος θα ειδοποιείται για τον τόπο, την ώρα και την ημερομηνία κάθε συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται κανονικά στην διάθεση κάθε μέλους τουλάχι στον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., στέλεχος της Εταιρίας ή άλλο πρόσωπο (υπάλληλο, συνεργάτη) το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής ασκεί η Γραμματεία του Δ.Σ ή άλλο πρόσωπο που θα ορίσει η Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητά την αντικατάσταση του Γραμματέα της Επιτροπής σε περίπτωση ανεπαρκείας του. Η Επιτροπή εξετάζει οποιοδήποτε θέμα το οποίο παραπέμπεται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το Δ.Σ., ο δε Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει ανα φορά στο Δ.Σ. μετά από τη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής.

14 24266 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ., ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερα διαστήματα, εφ όσον απαι τείται, Εκθέσεις δραστηριότητος για σημαντικά θέματα και ετήσιο συνοπτικό απολογισμό του έργου της για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, καθώς και αξιολόγηση του έργου της. Επίσης, η Επιτροπή εξετάζει ετησίως την επάρκεια του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας της. Ι3) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΣ Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρί ας ανήκει στην υψηλότερη βαθμίδα της Ιεραρχίας και ελέγχεται από το Δ.Σ. της Εταιρίας, στο οποίο και λο γοδοτεί. Αρμοδιότητες Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (πλην των κα θηκόντων που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και στη σχετική σύμβαση εργασίας) σε ότι αφορά τον Κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως αντι κείμενο την διαχείριση των υποθέσεων και της περι ουσίας της Εταιρείας καθώς και την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της, σύμφωνα με το Καταστα τικό της Εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, μέσω των αρμοδιοτήτων του: Έχει την γενική εποπτεία του παραγόμενου έργου της εταιρίας και εποπτεύει τη λειτουργία της εταιρίας με βάση το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο Αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Δ.Σ. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον πάσης αρχής Υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για την υλοποίηση και/ή τροποποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων και των πολιτικών, μετά και από σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις με προμηθευ τές για προμήθειες και υπηρεσίες Μελετά και προτείνει προς το Δ.Σ. θέματα που άπτο νται της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρίας σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή Υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. για κατάρτιση τροποποίηση κανονισμών μετά από εισήγηση του Γε νικού Διευθυντή Προτείνει στο Δ.Σ. προς έγκριση τα προσόντα του προς πρόσληψη Γενικού Διευθυντή. Εποπτεύει την ορθή σύνταξη των μηνιαίων, τρι μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας Εποπτεύει τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απο λογισμού της Εταιρίας Υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπών Προωθεί τις δημόσιες σχέσεις της Εταιρίας και την Επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και με εκπροσώπους / επιμελητήρια των επιχειρήσεων Προωθεί τις συνεργασίες με παρεμφερείς Εθνικούς ή Πολυμερείς φορείς Εγγυήσεων και Αντεγγυήσεων στην Ε.Ε. σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αμοιβαίων Εγγυήσεων (AECM) ή σε οποιοδήποτε άλλο Φορέα στον οποίο συμμετέχει η Εταιρία ως μέλος I4) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας έχει ως αποστολή την εύρυθμη λειτουργία και πορεία της Εταιρίας καθώς και την υλοποίηση των πολιτικών και των στόχων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ). Αναφέρεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας και εποπτεύει τις Διευθύνσεις και τους Τομείς που έχουν ευθεία αναφορά σ αυτόν σύμφωνα με το εγκεκριμένο Οργανόγραμμα της Εταιρίας. Αρμοδιότητες Στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή περιλαμ βάνονται: Η κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δράσης, του προϋπολογισμού και απολογισμού της εταιρίας (σε συνεργασία με αρμόδια στελέχη της εταιρίας) και οι σχετικές εισηγήσεις στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Η εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δράσης καθώς και των προϋπολογισμών που εγκρίνονται από το Δ.Σ Η υλοποίηση των πολιτικών, δράσεων και στόχων του Δ.Σ και ενημερώσεις, εισηγήσεις προς Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τυχόν προβλήματα και ή προτάσεις επίλυσης αυτών. Η υλοποίηση των κανόνων, διατάξεων που απορρέ ουν από αποφάσεις της ΕΕ, από πράξεις του Διοικητή της Τ.τ.Ε., από το N.3912/11 όπως ισχύει και κάθε τυχόν τροποποίησή του, από προγράμματα της ΕΕ και διέπουν την λειτουργία της εταιρίας. Η σύνταξη των εκθέσεων που είναι αναγκαίες και στη συχνότητα που είναι αναγκαίες για την παρακο λούθηση των αναλαμβανόμενων έργων, δράσεων και προγραμμάτων προς τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακο λούθησης, Διαχειριστικές Αρχές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λ.π και η κατάθεσή τους στον Πρόεδρο και Διευθύ νοντα Σύμβουλο. Η εισήγηση στο Δ.Σ της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας. Η εισήγηση για βελτίωση, τροποποίηση του εσωτε ρικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας. Η επίβλεψη και επιμέλεια των κειμένων των διαφό ρων ενημερωτικών δελτίων και εντύπων της εταιρίας. Ο έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού εγγυή σεων Ανάληψης Κινδύνων. Η κατάρτιση της στρατηγικής προβολής και προώ θησης των προγραμμάτων και προϊόντων της εταιρίας, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Ανάπτυξης Εργασιών και οι σχετικές εισηγήσεις στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η αντικατάσταση, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αμοιβαίων Εγγυήσεων (AECM). Η εισήγηση για την προώθηση των συνεργασιών με παρεμφερείς Εθνικούς ή Πολυμερείς φορείς Εγγυήσεων και Αντεγγυήσεων στην ΕΕ καθώς και με ελληνικούς φορείς (πχ Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ο.Α.Ε.Π στον Πρόε δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με την ΤτΕ, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το χρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας μας. Η ενημέρωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμ βούλου σχετικά με τις διαμορφούμενες συνθήκες στην εγγυοδοτική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η υποβοήθηση της Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συ νεδρίου, της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Διαχει ριστικής Αρχής. Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των προς πρόσληψη στελεχών της εταιρίας και οι σχετικές εισηγήσεις στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εποπτεία της συνεργασίας της Διεύθυνσης Ανάληψης Κινδύνων και του Τομέα Εσωτερικού ελέγχου για την ορθή και έγκαιρη διεξαγωγή των δειγματοληπτικών ελέγχων των επιχειρήσεων υπέρ των οποίων εγγυάται ή αντεγγυάται ή συνεπενδύει μέσω των Ταμείων η Εταιρία. Η Υποβολή προτάσεων προς τον Πρόεδρο και Διευ θύνοντα Σύμβουλο, για θέματα που σχετίζονται με την τοποθέτηση Επικεφαλής ή Υπευθύνων Λειτουργικών Μονάδων της Εταιρίας μετά από αξιολόγηση των ειση γήσεων του Τομέα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ή και των καθ ύλην αρμόδιων Επικεφαλής. Η εποπτεία για την απρόσκοπτη τήρηση των διαδι κασιών που επιβάλλει η πιστοποίηση κατά ISO Η επίλυση των όποιων διαφορών που προκύπτουν μεταξύ στελεχών Τομέων / Τμημάτων, όπως επίσης και μεταξύ Διευθύνσεων που εποπτεύει, μετά από την σχετική εισήγηση του Τομέα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και την σχετική ενημέρωση (προφορική ή έγγραφη) του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των στελεχών και υπαλλήλων της εταιρίας στους όρους λειτουργίας της εταιρίας στις Λειτουργικές Μονάδες που εποπτεύει. ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΙΙ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΙ1) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ Οργανωτική Δομή της Εταιρίας Η Δομή της Εταιρίας διακρίνεται οργανωτικά σε Λει τουργικές Μονάδες με την ονομασία Διευθύνσεις ή Τομείς αναλόγως του όγκου των εργασιών και του αριθμού των απασχολούμενων, οι επικεφαλής των οποίων αναφέρονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Γενικό Διευθυντή, σύμφωνα με το εγκεκριμένο οργανόγραμμα της Εταιρίας καθώς και σε Τομείς ή Τμήματα αναλόγως του αντικειμένου εργασιών εντός της ίδιας λειτουργικής μονάδας (βλέπετε οργανόγραμμα ΕΤΕΑΝ). Στο παρόν κείμενο περιγράφεται το αντικείμενο ερ γασιών της κάθε λειτουργικής μονάδας και οι αρμοδιό τητές της καθώς και των μονάδων που εμπεριέχει. Από το Οργανόγραμμα προκύπτει διακριτά η διαβάθ μιση των στελεχών της Εταιρίας, αναλόγως των καθη κόντων τους και του βαθμού ευθύνης τους. Η Ιεραρχική Δομή της Εταιρίας με βάση το Οργανό γραμμά της, είναι: Διοίκηση της Εταιρίας Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές και Συμβούλια με σύνθεση από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρό εδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυ ντής Υπηρεσιακός Μηχανισμός: Επικεφαλής Διευθύνσεων, Τομέων, Υπεύθυνοι Τομέων και Τμημάτων και στελέχη τμημάτων. Σε ότι αφορά τον Υπηρεσιακό Μηχανισμό: υπεύθυ νος για την αναπλήρωση θέσης ευθύνης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στελέχους είναι ο άμεσα επο πτεύων, δηλαδή το στέλεχος στο οποίο ο απουσιάζων ή ο κωλυόμενος αναφέρεται. Η επικοινωνία μεταξύ των λειτουργικών μονάδων με ευθεία αναφορά στη Διοίκηση γίνεται μεταξύ επικεφα λής στελεχών του ιδίου επιπέδου ευθύνης και εφόσον τούτο εκχωρηθεί από τους επικεφαλής των λειτουργι κών αυτών μονάδων μεταξύ στελεχών ιδίου επιπέδου ευθύνης των διαφορετικών λειτουργικών μονάδων με ενημέρωση των επικεφαλής για την ταχύτητα των ερ γασιών Δεν είναι αποδεκτή η εντολή εργασίας ή η εκτέλεσή της από επικεφαλής λειτουργικής μονάδας σε απα σχολούμενο άλλης λειτουργικής μονάδας, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής της λειτουργικής μο νάδας που απασχολείται ο εντολοδόχος και του Γενικού Διευθυντή Κατανομή Αρμοδιοτήτων Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης ευθύνης, που αφορά: α) Επικεφαλής Διεύθυνσης και Τομέα με ευθεία γραμμή αναφοράς στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Γενικό Διευθυντή και β) Υπευθύνων Τομέων και Τμημάτων περιγράφεται στο πα ρόν κείμενο, όπως επίσης και τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα κάθε θέσης από τις παραπάνω. Η τοποθέτηση των στελεχών σε αυτές τις θέσεις ευ θύνης, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πέμπτο Άρθρο του Ν. 3912/2011, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Γενικά καθήκοντα Διευθυντικών Στελεχών Επικεφαλής Λειτουργικών Μονάδων με ευθεία ανα φορά στη Διοίκηση Οι Επικεφαλής των Διευθύνσεων και Τομέων με ευθεία αναφορά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Γενικό Διευθυντή, αποτελώντας βασικό Οργανω τικό άξονα της Εταιρίας, έχουν στις υποχρεώσεις τους, εκτός των περιγραφομένων στην Περιγραφή Θέσης Ευθύνης και τα ακόλουθα αναφορικά με την Μονάδα τους: Την υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων που τίθενται από την Διοίκηση της εταιρίας, με τη διαμόρ φωση εσωτερικά στη λειτουργική μονάδα αρμοδιότητά τους αντίστοιχου προγραμματισμού δράσης και παρα κολούθησης των στόχων. Την σύνταξη τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων προϋπολογισμών και απολογισμών της Διεύθυνσής τους. Ο απολογισμός λαμβάνει χώρα ένα μήνα μετά τη λήξη κάθε περιόδου (τριμήνου, εξαμήνου, ετήσιου). Ο προϋπολογισμός συντάσσεται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Την ανάπτυξη μεθοδολογίας επικοινωνίας των στό χων της εταιρίας στο προσωπικό της μονάδας τους, ανάλυσής τους σε επιμέρους στόχους με χρονοπρό γραμμα και παρακολούθησής του. Την παρακολούθηση των εργασιών της μονάδας, έτσι ώστε να κατανέμονται ισότιμα μεταξύ των απασχο λούμενων, τον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών και την διενέργεια διορθωτικών κινήσεων για την βελτίωση της ποιότητά τους. Την σύνταξη εγχειριδίων διαδικασιών και λειτουρ γίας. Την ανάπτυξη μεθοδολογίας αυτοαξιολόγησης των εργασιών της μονάδας ευθύνης τους.

16 24268 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αξιολόγηση του γνωστικού επιπέδου των απα σχολούμενων στην μονάδα ευθύνη τους, τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσής τους είτε εσωτερικά στην μονάδα, είτε εσωτερικά στην εταιρία είτε σε εξωτερι κούς εκπαιδευτικούς φορείς. Την αξιολόγηση της απόδοσης των απασχολούμενων στην μονάδα ευθύνης του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου στον Κανονισμό Προσωπικού συστήματος αξιολογησης προσωπικού. Την εισήγηση για την διαμόρφωση ή τροποποίηση της διαμορφωμένης πολιτικής της εταιρίας. Τη μετάδοση του οράματος της εταιρίας στους απα σχολούμενους στην μονάδα ευθύνης τους, τη προώθη ση της εταιρικής κουλτούρας, την εφαρμογή των αρχών της ισότιμης μεταχείρισης των απασχολούμενων, του σεβασμού της προσωπικότητας των απασχολούμενων, την εμψύχωση των απασχολούμενων, την προώθηση της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των απασχολούμενων και την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες μονάδες της εταιρίας. Την επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζονται στην μονάδα ευθύνης τους, είτε αφορούν θέματα εργα σιακών σχέσεων είτε αρμοδιοτήτων είτε λειτουργίας. Την εισήγηση της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ απασχολούμενων της μονάδας με στόχο την αναβάθ μιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Την συμμετοχή στις συναντήσεις που προκαλεί η Διοίκηση της εταιρίας για την παρακολούθηση της προ όδου του έργου της εταιρίας. Την άμεση και λειτουργική συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις και Τομείς και ειδικότερα τον Τομέα Εσω τερικού Ελέγχου και την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και με τις λειτουργικές μονάδες Οργάνωσης και ISO και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον τους ανατε θεί από το Δ.Σ. και εντός του εύρους των εκχωρημένων αρμοδιοτήτων. Την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας. Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας εντός της Διεύ θυνσης. Την τήρηση των διαδικασιών του συστήματος δια χείρισης ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας. Την λήψη διορθωτικών ή και προληπτικών ενεργειών, για την βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης. Υπεύθυνοι Λειτουργικών Μονάδων με ευθεία αναφορά σε Επικεφαλής ή άλλους Υπεύθυνους. Οι Υπεύθυνοι των Λειτουργικών Μονάδων (Τομέων και Τμημάτων ) με ευθεία αναφορά σε Επικεφαλής ή άλλους Υπεύθυνους, έχουν στις υποχρεώσεις τους, «εκτός των περιγραφομένων στην Περιγραφή Θέσης Ευθύνης» και τα ακόλουθα αναφορικά με την Μονάδα τους: Την παρακολούθηση των εργασιών της μονάδας, έτσι ώστε να κατανέμονται αυτές ισότιμα μεταξύ των απασχολούμενων, τον έλεγχο της ποιότητας των ερ γασιών και την διενέργεια διορθωτικών κινήσεων για την βελτίωση της ποιότητά τους Την ανάπτυξη μεθοδολογίας αυτοαξιολόγησης των εργασιών της μονάδας ευθύνης τους Την αξιολόγηση του γνωστικού επιπέδου των απα σχολούμενων στην μονάδα ευθύνη τους, τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσής τους είτε εσωτερικά στην μονάδα, είτε εσωτερικά στην εταιρία είτε σε εξωτερι κούς εκπαιδευτικούς φορείς. Την αξιολόγηση της απόδοσης των απασχολούμενων στην μονάδα ευθύνης του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου στον Κανονισμό Προσωπικού συστήματος αξιολόγησης προσωπικού. Την επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζονται στην μονάδα ευθύνης τους, είτε αφορούν θέματα εργα σιακών σχέσεων είτε αρμοδιοτήτων είτε λειτουργίας. Την εισήγηση της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ απασχολούμενων της μονάδας με στόχο την αναβάθ μιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Την λειτουργία της μονάδας ευθύνης τους με βάση το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το συντονισμό του προσωπικού. Την ανάπτυξη εποικοδομητικής συνεργασίας με τους λοιπούς επικεφαλής εντός της ίδιας λειτουργικής μονά δας και μέσω του επικεφαλής της λειτουργικής μονάδας τους με τους λοιπούς επικεφαλής της εταιρίας στο ίδιο επίπεδο ευθύνης. Την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας. Την τήρηση των διαδικασιών του συστήματος δια χείρισης ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας. Την λήψη διορθωτικών ή και προληπτικών ενεργειών, για την βελτίωση της λειτουργίας του Τομέα.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Τομέας Προγραμματισμού & Ανάληψης Εργων / Σχεδιασμού Προϊόντων & Μάρκετινγκ Τομέας Διαχείρισης Εργων ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Τομέας Νομικών Θεμάτων Διεύθυνση Ανάληψης Κινδύνων Τομέας Ανάληψης Κινδύνων Τομέας Παρακολούθησης Κινδύνων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΔ Τομέας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέας Πληροφορικής & Οργάνωσης Τμήμα Μηχανογράφησης & Συστημάτων Τμήμα Οργάνωσης & ISO ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου Τομέας Γραμματείας & Δημοσίων Σχέσεων Τμήμα Γραμματείας ΔΣ & Γραμματειακής Υποστήριξης Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τομέας Διοικητκής Πληροφόρησης& Reporting Τομέας Λογιστηρίου Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων ΕΤΕΑΝ & Ταμείων Τμήμα Λογιστηρίου Εγγυήσεων Τμήμα Λογιστηρίου Ταμείων Τμήμα Διαγωνισμών &Προμήθειών

18 24270 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ2) ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Πρωταρχικός ρόλος το Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου είναι, η εκτίμηση της επάρκειας και της σωστής εφαρ μογής των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) (Internal Audit) που έχει θεσπίσει η Εταιρία. Για τον λόγο αυτό ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο της λειτουργίας των λειτουρ γικών μονάδων της Εταιρίας, μέσα στο πλαίσιο των ισχυ ουσών διατάξεων των Νομισματικών και Εποπτικών Αρχών (κυρίως την ΠΔΤΕ 2577/ και τον Ν. 3429/2005) και της Στρατηγικής που χαράσσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει άμεση συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις, του Τομείς και τα Τμήματα της Εταιρίας, αλλά είναι διοικη τικά ανεξάρτητος από μονάδες με εκτελεστικές αρμο διότητες και από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση ή λογιστικοποίηση συναλλαγών. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Οι βασικές λειτουργίες εργασίες του Τομέα, οι οποί ες αποτελούν και τα βασικά καθήκοντα του Επικεφαλής είναι οι εξής: Διενεργεί: Ελέγχους προκειμένου να διαμορφωθεί αντικειμενι κή, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη άποψη για την επάρ κεια και την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ. Ειδικούς ελέγχους στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για βλάβη συμφερόντων της Εταιρίας, με σκο πό την διεξοδική εξέταση του θέματος και την εξακρί βωση της έκτασης της τυχόν ζημίας. Αξιολογεί: Τον βαθμό εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την διαχείρι ση των κινδύνων και τον υπολογισμό των παραμέτρων στις οποίες βασίστηκε η εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας, καθώς και του βαθμού ενσω μάτωσης του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων Την οργανωτική διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτή των και καθηκόντων και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και τον βαθμό στον οποίο έχουν καθι ερωθεί κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης. Την οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων και μηχανισμών που αφορούν την παραγωγή αξιόπιστης, πλή ρους και έγκαιρης χρηματοοικονομικής και διοικητικής πληροφόρησης όπου αυτή κατά περίπτωση παρέχεται. Την οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων πλη ροφορικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για την κανο νιστική συμμόρφωση. Το βαθμό κατά τον οποίο τα όργανα Διοίκησης: Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα και τους πόρους που τους διατίθενται για την συνεπή υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής Τηρούν τις κατευθύνσεις και τις διαδικασίες που έχουν αρμοδίως καθοριστεί με στόχο την συστηματι κή παρακολούθηση και διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνονται. Μεριμνούν για την διασφάλιση της πληρότητας και ακρίβειας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτού νται για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστά σεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές. Μεριμνούν για την ενσωμάτωση σε όλες τις δια δικασίες και συναλλαγές που διενεργούνται, των κα ταλλήλων προληπτικών ελεγκτικών μηχανισμών και ασφαλιστικών δικλείδων (controls) Υποβάλει: Προτάσεις για την θεραπεία τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται στο ΣΕΕ ή και την βελτίωση των υφι σταμένων διαδικασιών και πρακτικών προκειμένου να επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι του ΣΕΕ Παρακολουθεί: Την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των διορθω τικών μέτρων από τις ελεγχόμενες μονάδες της Εται ρίας, για την επαρκή αντιμετώπιση των αδυναμιών και παρατηρήσεων που καταγράφονται στις εκθέσεις των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτε ρικών ελεγκτών, εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών, αρχών Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.) με σχετική ενημέρω ση της Διοίκησης και της Επιτροπής Ελέγχου. Και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής των συμφωνηθέντων και την τήρηση των διαδικασιών όσον αφορά την ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους. (Παράρτημα 1 ΠΔΤΕ 2577/2006). Έχει Υποχρέωση να: Επιβεβαιώνει προς την Τράπεζα της Ελλάδος την πληρότητα και εγκυρότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και ειδικότερα των διαδικασιών εκτίμησης των παραμέτρων στις οποίες βασίστηκε η εκτίμηση του ύψους της πιθανής ζημιάς. Ενημερώνει εγγράφως το ΔΣ μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και της Διοίκησης, τουλάχιστον ανά τρίμηνο καθώς και τις κατά περίπτωση αρμόδιες μονάδες της Εταιρίας για τις κυριότερες διαπιστώσεις των διενερ γουμένων ελέγχων και τις τυχόν συστάσεις στις οποίες έχει προβεί. Υποβάλλει, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους στη Διοίκηση και μέσω της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση σχετικά με: I. Την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ II. Την αποτελεσματικότητα και την τήρηση των δι αδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των συναφών πι στωτικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής προβλέψεων (με επισήμανση των τυχόν μη καλυπτομένων κινδύνων) III. Την επάρκεια των διαδικασιών σε σχέση με την εσωτερική αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας Απόσπασμα της έκθεσης που αφορά τις ως άνω υπό στοιχείο ΙΙ IΙΙ περιπτώσεις, διαβιβάζονται και στην Δι εύθυνση Ανάληψης Κινδύνων. Διευκρινίζεται ότι στην ως άνω έκθεση θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι αντίστοιχες περιοχές / δραστηριότητες που αφορούν παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών για την αξιο λόγηση του ΣΕΕ. ( ΠΔΤΕ 2577/2006 ). Τα τμήματα του λάχιστον της έκθεσης που αφορούν στις ελεγχόμενες μονάδες θα τους κοινοποιούνται άμεσα για διορθωτικές ενέργειες τους. Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και μονάδες καθώς και σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας Μορφές Ελέγχων Οι έλεγχοι αναλόγως του είδους τους διακρίνονται σε προληπτικούς και κατασταλτικούς.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προληπτικοί είναι εκείνοι που προβλέπονται από το ΣΕΕ και διεξάγονται σχεδόν καθημερινά από τα εντε ταλμένα προς τούτο όργανα με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε λειτουργικής μονάδας. Κατασταλτικοί είναι εκείνοι που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγ χου, σε όσο το δυνατόν σύντομα χρονικά διαστήματα, αναλόγως των υφισταμένων δυνατοτήτων του και τυχόν ειδικών λόγων που επιβάλουν την διενέργεια αυτών στο σύνολο των λειτουργιών της Εταιρίας. Αναλόγως της περιοδικότητάς τους οι κατασταλ τικοί έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους (οσάκις συντρέχουν ειδικοί λόγοι). Τέλος εφ όσον κρίνεται απαραίτητο από τον Τομέα, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης κάποιας μονάδας στις δοθείσες οδηγίες από τον προ ηγούμενο έλεγχο, διενεργείται εντός ευλόγου χρόνου επανέλεγχος και παρακολούθηση των πεπραγμένων, follow up. Ειδικότερα: Αναπτύσσει την ελεγκτική μεθοδολογία, βασισμένη στην εκτίμηση του κινδύνου των δραστηριοτήτων της Εταιρίας (risk based audit) και των λειτουργικών μονά δων της Εταιρίας. Ελέγχει την εφαρμογή και την τήρηση του Εσω τερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και του καταστατικού της. Καταρτίζει σε ετήσια βάση πλάνο ελέγχου (audit plan), το οποίο προωθηθεί για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, στο οποίο προτείνει το είδος και βάθος των ελέγχων και το επί πεδο επικινδυνότητας της δραστηριότητας ή της λει τουργικής μονάδας που θα ελεγχθεί. Καταρτίζει τριμηνιαία έκθεση απολογιστική για το audit plan. Συνεργάζεται με τους ορκωτούς ελεγκτές της Εται ρίας και εκφράζει γνώμη για τα ευρήματά τους κατά τον έλεγχο των τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που συντάσσουν. Σχεδιάζει και προγραμματίζει τη διενέργεια δειγμα τοληπτικών ελέγχων με τη συμμετοχή ή μη στελεχών από άλλες λειτουργικές μονάδες της Εταιρίας σε επι χειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της Εταιρίας. Επιμελείται της διαδικασίας για την ανάδειξη συνερ γατών εξωτερικών ελεγκτών για την πραγματοποίηση των ελέγχων φυσικού αντικειμένου με τον οποίο είναι επιφορτισμένη η Εταιρία, λόγω της ιδιότητάς της ως Δικαιούχου στα Ταμεία που διαχειρίζεται. Επιμελείται της διαδικασίας για την ανάδειξη συνερ γατών εξωτερικών ελεγκτών για την πραγματοποίηση των ελέγχων πληροφορικής. Σχεδιάζει τον διοικητικό έλεγχο της εταιρίας και ελέγχει το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσής της. Σχεδιάζει την ελεγκτική διαδικασία για τον εντο πισμό των επιχειρήσεων που παραβίασαν το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, επιμελείται την διαδικασία για την βεβαίωση της παραβατικής συμπεριφοράς και την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών κρατι κών ενισχύσεων σε συνεργασία με τον Τομέα Νομικών Θεμάτων και ενημερώνει την Διοίκηση (υποχρεώσεις κατά OLAF). Διενεργεί Έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Ενημερώνει μέσω της Επιτροπής Ελέγχου το Δ.Σ. και τη Διοίκηση εφόσον διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφο ρά ή παράνομη συναλλαγή από Στελέχη της Εταιρίας. Τηρεί αρχείο φακέλων που περιλαμβάνουν τις εκ θέσεις εσωτερικού ελέγχου σε τυποποιημένο έντυπο της Εταιρίας. Διενεργεί οιασδήποτε ομοειδή εργασία του ανατεθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή των του. Παρέχει κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ελέγχου τα στοιχεία που τυχόν ζητηθούν από το ΥΠΟΙΑΝ, ΥΠΟΙΟ, την ΤτΕ, Κοινοτικές και Εθνικές Ελεγκτικές Αρχές και λοιπούς αρμόδιους Οργανισμούς. Συμμετέχει συμβουλευτικά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της Εταιρίας. Καταρτίζει πρόγραμμα δράσης, προϋπολογισμό και απολογισμό του Τομέα. Εκδίδει εγκύκλιες οδηγίες στην εταιρία και οδηγίες εσωτερικά στον Τομέα. Συντάσσει εγχειρίδια Διαδικασιών και Λειτουργίας, κατά το τμήμα που αφορά τις δραστηριότητές του. Συμμορφώνεται με το θεσμικό και κανονιστικό πλαί σιο. Ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου έχει, πλέον των καθορι σμένων στο Οργανόγραμμα καθηκόντων του και οποιο δήποτε άλλο καθήκον και αρμοδιότητα του ανατίθεται από τη Διοίκηση για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας, δεδομένου ότι τα αναφερόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Επικεφαλής Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου ΘΕΣΗ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ: ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι γενικές αρμοδιότητες και υπευθυνότητες του Επι κεφαλής Λειτουργικής Μονάδας αναφέρονται στην πε ριγραφή των γενικών καθηκόντων των Επικεφαλής των Λειτουργικών Μονάδων ΙΙ3) ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕ ΩΝ Αποστολή Αντικείμενο του Τομέα Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων είναι η γραμματειακή υποστήριξη των θεσμι κών συλλογικών οργάνων της Εταιρίας, όπως Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέγχου, η γραμματειακή υποστήριξη των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή, καθώς και η υποβοήθηση της Δι οίκησης στην ανάπτυξη των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας. Αρμοδιότητες Οι βασικές λειτουργίες εργασίες του Τομέα, οι οποί ες αποτελούν και τα βασικά καθήκοντα του Επικεφαλής είναι οι εξής: Η παροχή πλήρους γραμματειακής υποστήριξης των θεσμικών Συλλογικών Οργάνων της Εταιρίας (Γενική Συνέλευση, Δ.Σ., Συμβούλιο Ανάληψης Κινδύνων, Επι τροπή Ελέγχου), σε συνεργασία με τον Τομέα Νομικών Θεμάτων, όπου απαιτείται.

20 24272 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η γραμματειακή υποστήριξη των εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρίας και της Γενικής Διεύθυν σης. Η υποβοήθηση της Διοίκησης στην ανάπτυξη των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνιακής της Πολι τικής. Η αποστολή νομιμοποιητικών εγγράφων στους επο πτεύοντες αλλά και συνεργαζόμενους φορείς, υπό την καθοδήγηση του Τομέα Νομικών Θεμάτων. Η διαχείριση της αλληλογραφίας (εισερχόμενη εξερχόμενη) και η συνεργασία με ΕΛΤΑ και εταιρίες ταχυμεταφοράς. Η ευθύνη της επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τομέα (συλλογικά όργανα). Η ανάπτυξη αποτελεσματικών σχέσεων με τους ανωτέρω φορείς. Η αποτελεσματική τήρηση αρχείου επαφών που απαιτείται για την ορθή και άμεση διεκπεραίωση των Εταιρικών θεμάτων. Η κατά περίπτωση έκδοση εγκυκλίων οδηγιών στην εταιρία και οδηγιών εσωτερικά στον Τομέα. Η σύνταξη εγχειριδίων Διαδικασιών και Λειτουργίας, κατά το τμήμα που αφορά τις δραστηριότητές του. Η συμμόρφωση με το θεσμικό και κανονιστικό πλαί σιο. Η κατάρτιση προϋπολογισμού και προγραμμάτων δράσης του Τομέα, καθώς και απολογισμού. Ο Τομέας Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων έχουν, πλέον των καθορισμένων στο Οργανόγραμμα καθη κόντων του και οποιοδήποτε άλλο καθήκον και αρ μοδιότητα του ανατίθεται από τη Διοίκηση για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας, δεδομένου ότι τα αναφερόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Επικεφαλής Τομέα Γραμματείας και Δημοσίων Σχέ σεων ΘΕΣΗ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Οι γενικές αρμοδιότητες και υπευθυνότητες του Επι κεφαλής Λειτουργικής Μονάδας αναφέρονται στην περιγραφή των γενικών καθηκόντων των Επικεφαλής Λειτουργικών Μονάδων Ο Τομέας Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων, δια χωρίζεται σε δύο (2) Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα Γραμματείας Δ.Σ. και Γραμματειακής Υπο στήριξης Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΙΙ4) ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρμοδιότητες Στις Αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται: Η παροχή κάθε φύσης γραμματειακής υποστήριξης των Συλλογικών Οργάνων της Εταιρίας. Η τήρηση της διαδικασίας «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σε ότι αφορά στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Η ευθύνη της τήρησης των πρακτικών των θεσμι κών συλλογικών οργάνων του Δ.Σ. και η επιμέλεια της έκδοσης αποσπασμάτων αποφάσεών τους. Η επιμέλεια σύνταξης της ετήσιας εκθέσεως του ΔΣ προς την ΓΣ των μετόχων και η αποστολή της καθώς και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας στους εποπτεύοντες και συνεργαζόμενους φορείς στο εσω τερικό και εξωτερικό. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων εκ μέρους των λειτουργικών μονάδων και η ανάπτυξη συστήματος και διαδικασίας γι αυτό. Η επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γραμμα τέα του ΔΣ. Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων σχετικά με τα θεσμικά συλλογικά όργανα. Η γραμματειακή υποστήριξη τυχόν ειδικών συμβού λων της Εταιρίας. Η συγκέντρωση των εισηγήσεων από τις Διευθύνσεις / Τομείς της Εταιρίας και η επιμέλεια εισαγωγής προς έγκριση στο Δ.Σ. Η Ενημέρωση για τις αποφάσεις του ΔΣ. προς τις Διευθύνσεις / Τομείς που τις αφορούν. Η τήρηση χρονοπρογράμματος απασχόλησης των αιθουσών συνεδριάσεων. Η επιμέλεια κατάρτισης του Προϋπολογισμού δα πανών των συλλογικών οργάνων. Η επιμέλεια παρακολούθηση αναφορών ερωτή σεων Βουλευτών για τη λειτουργία της εταιρίας και απαντήσεων εκ μέρους της εταιρίας. Η διαχείριση προγραμματισμένων ή εκτάκτων συ ναντήσεων του Προέδρου, άλλων εκτελεστικών μελών του ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή. Επιπλέον, στις Αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμ βάνονται: Η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερ χομένων εγγράφων της εταιρίας και η αρχειοθέτηση αυτών. H διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου (εισερχό μενες κλήσεις και προώθησή τους αρμοδίως για εξυ πηρέτηση). Παροχή πάσης φύσεως γραμματειακής υποστήριξης στις Λειτουργικές Μονάδες της εταιρίας. Η εξυπηρέτηση των επισκεπτών της εταιρίας. Η ευθύνη για την διακίνηση της αλληλογραφίας, εσωτερικής και εξωτερικής. Η ενημέρωση για προμήθειες καθημερινών αναλωσί μων προς το Τμήμα Προμηθειών, προκειμένου να πραγ ματοποιούνται με τακτικό προγραμματισμό. Η ευθύνη της αποδοτικής απασχόλησης των απα σχολούμενων στις εξωτερικές εργασίες. ΙΙ5) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑΣ Αρμοδιότητες Στις Αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται: Η κατάρτιση προγραμμάτων επικοινωνίας της εται ρείας με τα μέσα και τους εκπροσώπους του τύπου καθώς και η διαχείριση των πληροφοριών που πρέπει να μεταδοθούν προς αυτά. Η προώθηση πάσης φύσεως υλικού (άρθρων, συ νεντεύξεων, ανακοινώσεων κ.α.) στον τύπο μετά από έγκριση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή. Η αποστολή δελτίων τύπου για εκδηλώσεις της εταιρίας.

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («η Επιτροπή») είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 107/20.10.2014) Αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Πελοποννήσου, 30/06/2015 σελ

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής H Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ («η Επιτροπή»): 1. Διασφαλίζει ότι η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού Άρθρο 4: Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 15 Σεπτεμβρίου 2033 2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το παρόν πλαίσιο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή κανόνων και μεθόδων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τη διαφάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Περιεχόμενα. 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Περιεχόμενα. 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα I. Εισαγωγικό Σημείωμα II. Γενικές αρχές 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ 2. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σύσταση της Ομάδας εργασίας του Προεδρείου σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας προς τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων και το Προεδρείο Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαμεσολαβήσεων και διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα