Ηµερίδα. «Παραγωγικές διαδικασίες και Υγεία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηµερίδα. «Παραγωγικές διαδικασίες και Υγεία»"

Transcript

1 Ηµερίδα «Παραγωγικές διαδικασίες και Υγεία» «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Πολ. Μηχανικός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ Τετάρτη 9 Νοεµβρίου 2011

2 Περιεχόµενα 1. Ιστορική αναδροµή 2. Οριοθέτηση του αντικειµένου της ΥΑΕ 3. Το θεσµικό πλαίσιο 4. Κύρια στοιχεία βελτίωσης της Υγείας, της Ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας 5. Κλάδοι αιχµής ως προς την ΥΑΕ 6. Το κόστος των κακών συνθηκών εργασίας 7. ΥΑΕ και εκπαίδευση

3 1. Ιστορική αναδροµή Η παγκόσµια ιστορία αναφέρει πλήθος εξεγέρσεων που συνδέονταν µε τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας π.χ. στις Θήβες της Αιγύπτου καταγράφεται ιστορικά η πρώτη εργατική ανταρσία που αναφέρεται σε λογοτεχνικά κείµενα της εποχής π.χ. ο µεγαλύτερος ξεσηκωµός των σκλάβων µε αρχηγό τον Σπάρτακο. ιαχρονικό ζητούµενο ο εξανθρωπισµός της εργασίας.

4 2. Οριοθέτηση του αντικειµένου της ΥΑΕ Οι Συνθήκες εργασίας (ΣΕ) και η Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) Αναφέρονται σ ένα σύνολο παραµέτρων που καθορίζουν την επαγγελµατική ζωή του εργαζόµενου, τόσον όσον αφορά στην ασφάλεια και την υγιεινή του εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και την εν γένει ποιότητα ζωής του. Επαγγελµατική υγεία: δεν περιορίζεται στην έλλειψη επαγγελµατικής ασθένειας ή τραυµατισµού, αλλά στοχεύει στην προστασία της ψυχικής και σωµατικής ευεξίας, ικανοποίηση του ατόµου από το εργασιακό περιβάλλον και το περιεχόµενο της δουλειάς του, που συνακόλουθα φέρνει καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων και βελτίωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος εργασίας.

5 ιεπιστηµονική συνέργεια ιατρική τοξικολογία επιδηµιολογία ψυχολογία ασφάλεια της εργασίας εργονοµία δίκαιο της εργασίας εργασιακές σχέσεις οικονοµικά της εργασίας κοινωνιολογία κ.α.

6 Η ΥΑΕ σχεδιάζεται και υλοποιείται στα ακόλουθα στάδια Α. Πρόβλεψη πριν της έναρξη της παραγωγής Σχεδιασµός εγκαταστάσεων Σχεδιασµός µηχανηµάτων Μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας Β. Πρόβλεψη κατά την λειτουργία Τεχνικά µέτρα Υγειονοµικά µέτρα Οργανωτικά µέτρα Γ. Πρόβλεψη κοινωνική Κοινωνική ασφάλιση Εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου Υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά

7 3. Το θεσµικό πλαίσιο Το 1912, σε µια εποχή κοινωνικών µεταρρυθµίσεων θεµελιώθηκαν οι πρώτοι εργατικοί νόµοι και ετέθη σε ισχύ νόµος που θα µπορούσε να αποτελεί σπουδαίο νοµοθέτηµα προληπτικής προστασίας της υγείας των εργαζοµένων. Ν. ΚΣΤ της 22/28 Ιαν «περί όρων ιδρύσεως βιοµηχανικών εργοστασίων» που υποχρεώνει τους ενδιαφεροµένους για την κατασκευή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία τους να ζητούν άδεια από το Υπουργείο Βιοµηχανίας. Αλλα νοµοθετήµατα αναφέρονται στην προστασία τόσο των εργαζοµένων όσο και των περιοίκων. Ν.1568/1985 Οδηγία 89/391

8 4. Κύρια στοιχεία βελτίωσης της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας Προσαρµογή των εγκαταστάσεων και των µεθόδων εργασίας στις φυσικές και διανοητικές ικανότητες του εργαζοµένου, µε την εφαρµογή των αρχών της εργονοµίας. Πρόληψη της διανοητικής έντασης ή άγχους (stress) που δηµιουργείται από τον ρυθµό και την µονοτονία της εργασίας («Μοντέρνοι καιροί») Ρύθµιση των χρονικών ορίων εργασίας σε όλες τους τις µορφές (ροή, ωράριο, οργάνωση χρόνου εργασίας, άδειες, διάρκεια εργασιακής ζωής κλ.π.).

9 4. Κύρια στοιχεία βελτίωσης της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας Υιοθέτηση µορφών οργάνωσης της εργασίας που αξιοποιούν στο έπακρο το περιεχόµενο της εργασίας και επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων και των προσόντων των εργαζοµένων, έναν ανθρώπινο ρυθµό εργασίας, την µείωση της κόπωσης, µια µεγαλύτερη ικανοποίηση στην εργασία, και την ευρύτερη συµµετοχή των εργαζοµένων στην οργάνωση της δουλειάς τους. Βελτίωση, γενικά, των συνθηκών κάτω από τις οποίες προσφέρεται η εργασία και των συλλογικών εργασιακών σχέσεων που αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο για τον προσδιορισµό αυτών των συνθηκών (ΣΣΕ).

10 4. Κύρια στοιχεία βελτίωσης της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας Κάθε µέτρο που αποσκοπεί στην καλυτέρευση των κοινωνικών υπηρεσιών και του πλαισίου ζωής των εργαζοµένων (κατοικία, συγκοινωνίες, διατροφή, ψυχαγωγία κλπ) ως απαραίτητο συµπλήρωµα των µέτρων που συµβάλλουν στην διαµόρφωση καλύτερων συνθηκών εργασίας.

11 5. Κλάδοι αιχµής ως προς την ΥΑΕ Γεωργία Κατασκευές Εκπαίδευση Αλιεία Τουριστικές υπηρεσίες/επισιτισµός Υγεία Μεταφορές (Σιδηροδροµικές, αεροπορικές και πλωτές µεταφορές, Οδικές µεταφορές)

12 Γεωργία Περισσότεροι από 10 εκατοµµύρια άνθρωποι απασχολούνται στη γεωργία και δασοκοµία. Παρόλο που οι αριθµοί των εργαζοµένων και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων τείνουν να µειώνονται, η γεωργία εξακολουθεί να συνιστά έναν ζωτικά σηµαντικό τοµέα. Ορισµένοι τοµείς, όπως η καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και η δασοκοµία, µετρούν περισσότερους εργαζοµένους, συχνά όµως πρόκειται για εποχιακό φαινόµενο. Το ποσοστό θανατηφόρων ατυχηµάτων Το 2000, ανερχόταν σε 12,6 ανά εργαζοµένους (ΕΕ 15), Το ποσοστό των ατυχηµάτων που συνεπάγεται περισσότερες από 3 ηµέρες απουσίας από την εργασία ξεπερνάει τους ανά εργαζόµενους. Τα ποσοστά αυτά συγκαταλέγονται µεταξύ των υψηλότερων για όλους τους κλάδους.

13 Κατασκευές Ο κλάδος των κατασκευών είναι ο κλάδος µε τις χειρότερες επιδόσεις σε θέµατα ασφάλειας και υγείας στην Ευρώπη. Οι εργαζόµενοι στον κλάδο των κατασκευών είναι περισσότερο εκτεθειµένοι σε βιολογικούς, χηµικούς και εργονοµικούς παράγοντες κινδύνου, καθώς και σε θόρυβο και ακραίες θερµοκρασίες (κάυσωνες/ψύχος). Το 45% περίπου των εργαζοµένων στον κλάδο των κατασκευών αναφέρουν ότι η δουλειά τους επηρεάζει την υγεία τους. Οι κατασκευές είναι ένας από τους πλέον απαιτητικούς κλάδους από την άποψη των σωµατικών απαιτήσεων. Το κόστος των ατυχηµάτων και των προβληµάτων υγείας είναι τεράστιο για τους εργαζόµενους, τους εργοδότες και τα ασφαλιστικά συστήµατα.

14 Αλιεία Η αλιεία κατατάσσεται µεταξύ των πλέον επικινδύνων επαγγελµάτων (Έκθεση ΟΕ). Κάθε χρόνο άνθρωποι χάνουν την ζωή τους σε όλο τον κόσµο, στον τοµέα της αλιείας. Ο τοµέας αυτός δεν περιορίζεται µόνο στην αλιεία ανοικτής θαλάσσης αλλά περιλαµβάνει και δραστηριότητες, όπως αυτή των ιχθυοκαλλιεργειών. Η εκτίµηση κινδύνου συνεπάγεται προσδιορισµό των κινδύνων που υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση (είτε προκύπτει από δραστηριότητες εργασίας ή από άλλους παράγοντες, π.χ. τη διάταξη των εγκαταστάσεων) και στη συνέχεια την αξιολόγηση της έκτασης των εν λόγω κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες προφυλάξεις.

15 Ξενοδοχεία, εστιατόρια, τροφοδοσία Τα ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ (HORECA) είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς στην Ευρώπη. Το 2004 περισσότεροι από 7,8 εκατοµµύρια άνθρωποι απασχολούνταν (Eurostat, 2005) και ο τοµέας είχε πάνω από 338 δισεκατοµµύρια κύκλο εργασιών (Eurofound, 2005). Θέσεις εργασίας τείνουν να είναι προσωρινές, µε ακανόνιστο ωράριο, χαµηλό µισθό και µικρές προοπτικές εξέλιξης. Υψηλό ποσοστό νέων ανθρώπων που εργάζονται στον τοµέα.

16 Ξενοδοχεία, εστιατόρια, τροφοδοσία Τα χαρακτηριστικά του τοµέα HORECA που µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην Επαγγελµατική Ασφάλεια και Υγεία (ΕΑΥ) είναι: µεγάλος φόρτος εργασίας, παρατεταµένη ορθοστασία και στατικές θέσεις του σώµατος, επαφή µε (ενίοτε δύσκολους) πελάτες, υψηλά επίπεδα απογευµατινής και νυχτερινής εργασίας, τα οποία διαταράσσουν την ισορροπία εργασίας-ζωής του εργαζοµένου, υψηλά επίπεδα άγχους, µονότονη εργασία, παρενόχληση και τη βία, ακόµη και από συναδέλφους τους πελάτες, εργοδότες.

17 Υγεία και ασφάλεια του προσωπικού υγειονοµικής περίθαλψης Οι εργαζόµενοι στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης καλούνται να επιτελέσουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων εντός περιβαλλόντων που απειλούν την υγεία τους και τους εκθέτουν στον κίνδυνο επαγγελµατικών ασθενειών ή ατυχηµάτων που σχετίζονται µε την εργασία. Ο τοµέας της υγειονοµικής περίθαλψης είναι ευρύτατος, καθώς απασχολεί το 10% περίπου του συνόλου των εργαζοµένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τρία τέταρτα και πλέον αυτών είναι γυναίκες.

18 Υγεία και ασφάλεια του προσωπικού υγειονοµικής περίθαλψης Το ευρύ φάσµα των κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στον τοµέα της υγείας περιλαµβάνει: Βιολογικούς κινδύνους, όπως λοιµώξεις που προκαλούνται από τραυµατισµούς µε βελόνα. Χηµικούς κινδύνους, περιλαµβανοµένων των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου και των απολυµαντικών ουσιών. Σωµατικούς κινδύνους, όπως είναι η ιοντίζουσα ακτινοβολία. Εργονοµικούς κινδύνους, παραδείγµατος χάρη, η διαχείριση ασθενών. Ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, περιλαµβανοµένης της βίας και της εργασίας κατά βάρδιες.

19 Σιδηροδροµικές, Αεροπορικές και Πλωτές Μεταφορές Η διαχείριση των κινδύνων για τους εργαζόµενους στις σιδηροδροµικές, αεροπορικές και πλωτές µεταφορές αποτελεί πρόκληση λόγω της πολυµορφίας των θέσεων εργασίας και των κινδύνων τους οποίους καλούνται να αντιµετωπίσουν, λόγω: της µοναχικής φύσης της εργασίας µακριά από την οικογενειακή εστία, της µόνιµης απειλής οδικών και αεροπορικών κινδύνων, άλλων παραγόντων που δεν µπορούν εύκολα να ελεγχθούν.

20 Κίνδυνοι και πηγές κινδύνων που αφορούν τους οδηγούς οδικών µεταφορών Έκθεση σε κραδασµούς. Παρατεταµένη καθιστική εργασία (σχεδιασµός καθίσµατος, θαλάµου οδήγησης και άλλου εξοπλισµού), Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, Έκθεση σε θόρυβο κατά την φόρτωση και εκφόρτωση, κατά την οδήγηση φορτηγών (κινητήρες, ελαστικά, εξαερισµός, κ.λπ.), Εισπνοή διαφόρων αναθυµιάσεων και καπνών, Χειρισµός επικίνδυνων ουσιών (καυσαέρια, χηµικά προϊόντα εντός του οχήµατος, καύσιµα, έκθεση στη σκόνη κατά τη φόρτωση), Κόπωση είναι το συχνότερα αναφερόµενο πρόβληµα υγείας στον τοµέα των χερσαίων µεταφορών σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας του Ιδρύµατος του ουβλίνου και µε εθνικές έρευνες. Κρούσµατα βίας και παρενόχλησης που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν καταγγέλλονται.

21 Εκπαίδευση Ο τοµέας της εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερους κινδύνους. Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες, το 15% των 11 εκατοµµυρίων εργαζοµένων στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, από δασκάλους και µάγειρες έως διοικητικό προσωπικό, έχουν δεχθεί σωµατική ή λεκτική κακοποίηση στον χώρο εργασίας (bulling), µερικές φορές από τους µαθητές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι δυσαρεστηµένοι από την συµπεριφορά των γονέων.

22 6. Το κόστος των κακών συνθηκών εργασίας Υπερβαίνουν τα 30 δις ΕΥΡΩ/έτος, ως άµεση συνέπεια εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών στην Ε.Ε, ποσό στο οποίο δεν περιλαµβάνεται το έµµεσο κόστος από απώλειες στην παραγωγή, απουσίες εργαζοµένων, βλάβες του εξοπλισµού κ.λπ. Το συνολικό κόστος στην Ε.Ε. από εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες κυµαινόταν µεταξύ 185 και 270 δις ΕΥΡΩ δηλαδή το 2,6 έως 3,8% του ΑΕΠ. (2000) Στην Ελλάδα το κόστος είναι ακόµη πιο επαχθές για την οικονοµία της χώρας. Μόνο για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ που εκπροσωπούν το ήµισυ περίπου των ασφαλισµένων, το άµεσο κόστος των ατυχηµάτων κυµαίνεται κατά τους διαθέσιµους υπολογισµούς ανάµεσα στα 150 και 290 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ. Όσο για τις επαγγελµατικές ασθένειες αυτές κοστίζουν πέντε ή δέκα φορές περισσότερο από τα ατυχήµατα, το κόστος τους όµως είναι αδύνατο να υπολογισθεί µε ακρίβεια γιατί δεν υπάρχει στη χώρα µας σχετικά καταγραφή.

23 7. ΥΑΕ και εκπαίδευση Η ΥΑΕ ιστορικά αποτελούσε πεδίο διεκδίκησης των συνδικάτων διότι είναι προφανώς ένα θέµα που αφορά την υγεία και αρτιµέλεια των εργαζοµένων. Στη συνέχεια καθώς η νοµοθεσία για την ΥΑΕ γινόταν όλο και πιο περιεκτική εισήχθη η έννοια των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της επιχείρησης και της καθοριστικής συµβολής τους στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Πρότυπα περιβαλλοντικού περιχοµένου όπως το ECOLABEL το EMAS συµπεριέλαβαν θέµατα συνθηκών εργασίας, και πρότυπα είτε ISO είτε το OHSAS συνδυάζονται για να αποδεικνύεται η συµβατότητα των επιχειρήσεων µε αρχές και διαδικασίες που τις καθιστούν συµβατές µε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Καθώς όλοι οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε εργασιακούς κινδύνους που εξελίσσονται καθώς και οι εργασιακές συνθήκες εξελίσσονται και αλλάζουν εισάγοντας νέους παράγοντες όπως στρες, µυοσκελετικές παθήσεις, εξουθένωση (burnout), επιθετικότητας (bulling) κ.ά. χρειάζεται και νέος τρόπος αντιµετώπισης.

24 Για την προώθηση της ΥΑΕ είναι ανάγκη να υπάρξει η σχετική παιδεία. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική της ΥΑΕ και της ποιότητας και ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος.

25 Σας ευχαριστώ!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Βασικές έννοιες «Εργατικό ατύχηµα»: βίαιο συµβάν που λαµβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή την εργασία, µε συνέπεια τραυµατισµού του σώµατος, βλάβη της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ εκέµβριος 2012 Περιεχόµενα ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 3 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008]

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008] ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008] Στην Αθήνα, σήµερα την 2 α Απριλίου 2008, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα