ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS"

Transcript

1 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007

2 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΟΔΟΦΡΑΞΗ 3. ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 5. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 6. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΟΠΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΦΛΟΓΑ) 8. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 9. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 10. ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ 11. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 12. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 14. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) 16. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 17. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 18. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 19. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 20. ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 21. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 22. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2

3 Γ Ε Ν ΙΙ Κ Ο Σ Χ Ε ΙΙ Ο Υ Γ ΙΙ Ε ΙΙ Ν Η Σ Κ Α ΙΙ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΙ Α Σ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός του παρόντος Γ.Σ.Υ.Α. είναι να εξασφαλίσει για όλους τους εργαζόμενους ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους εντός των εργοταξίων και να καθορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι των έργων θα εκπονήσουν και θα υποβάλλουν στην υπηρεσία (κύριο του έργο) αναλυτικό πρόγραμμα υγιεινής και ασφάλειας όπου θα περιγράφονται οι διαδικασίες που θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση των εργασιών. Το πρόγραμμα ασφάλειας και υγιεινής θα συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 1.1 Οι εργασίες πρέπει να γίνονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. 1.2 Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους. 1.3 Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις στην υγιεινή και ιατρική. 1.4 Παροχή των κατάλληλων οδηγιών και γνωστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων στους εργαζόμενους. 1.5 Να δίδεται προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας. 1.6 Στις ζώνες σοβαρού και ειδικού κινδύνου να έχουν πρόσβαση μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες. 1.7 Κατά την ανάθεση ειδικών εργασιών ή καθηκόντων σ εναν εργαζόμενο, να λαμβάνεται υπόψη η εκπαίδευση του και οι ικανότητες του. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3

4 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2.1 Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 2.2 Κάθε εργαζόμενος πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη διάθεσή του. 2.3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 2.4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη τους ή τεχνικό ασφαλείας ή στον γιατρό εργασίας όλες τις καταστάσεις που είναι δυνατόν να παρουσιάσουν αμέσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία. 2.5 Οι εργαζόμενοι, μαζί με τον γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας να συντρέχουν τον εργοδότη, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4

5 ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τοποθέτηση σήμανσης ασφάλειας σε όλους τους χώρους / θέσεις εργασίας εντός των εργοταξίων ΣΚΟΠΟΣ: Εξασφάλιση επαρκούς σήμανσης ασφαλείας σε όλους τους χώρους / θέσεις εργασίας ώστε να πληροφορούνται οι πάντες για : α) Υφιστάμενες απαγορεύσεις. β) Για πιθανούς κινδύνους. γ) Υπενθύμιση ειδικών υποχρεώσεων στο χώρο. δ) Επισήμανση ορισμένων σημείων ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 105/95 O ΗΓΙΑ E.W.G. 92/58/EOK 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τοποθέτηση περίφραξης / οδόφραξης του έργου ΣΚΟΠΟΣ: Εξασφάλιση ότι όλες οι περιφράξεις/οδοφράξεις θα γίνουν σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις των έργων α) Μόνιμη περίφραξη χώρου εργοταξίου πριν από την έναρξη των εργασιών β) Μόνιμη περίφραξη στους χώρους όπου πρόκειται να αποθηκευτούν εύφλεκτα, τοξικά, εκρηκτικά κλπ υλικά γ) Περίφραξη, οδοφράγματα, εμπόδια σε όλους τους χώρους εργασίας, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης, επισφαλής κατάσταση εδάφους, ανισοϋψή επίπεδα εδάφους, σε ανοικτές τάφρους, πτώση αντικειμένων κλπ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 105/95 Παράρτημα V Π.. 16, Κεφ Γ., Άρθρο 10, παρ. 14 Ο ΗΓΙΑ: 89/664/ΕΟΚ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5

6 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εργασίες κατεδάφισης ΣΚΟΠΟΣ: Να εξασφαλισθεί ότι οι εργασίες κατεδάφισης θα διεξαχθούν σύμφωνα με την υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία α) Ολική κατεδάφιση μιας κατασκευής β) Μερική κατεδάφιση / αφαίρεση τμημάτων (π.χ. τοίχων, φορέων εδράσεως, διάνοιξη οπών, κ.λ.π). ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π /81 (.ΣΦ. ΦΕΚ 64/Α82) Π.. 778/80 Υπουργ. Απ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εργασίες που σχετίζονται με την χρήση και παραγωγή θερμών ασφαλτικών μειγμάτων ΣΚΟΠΟΣ: ιασφάλιση ότι οι ασφαλτικές εργασίες θα διεκπεραιώνονται υπό πλήρως ασφαλείς συνθήκες, όσον αφορά στους κινδύνους υγείας και σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων, που προέρχονται από την χρήση θερμών ασφαλτικών μειγμάτων. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 303/86 Ν. 1568/85 NIOSH:Οδηγίες έλέγχου διάστρωσης θερμών ασφαλτικών μειγμάτων (NIOSH = NATIONAL INSTITUTE OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH) ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6

7 5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εργασίες εκσκαφών ΣΚΟΠΟΣ: Να εξασφαλισθεί ότι οι εκσκαφές σχεδιάζονται και εκτελούνται σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις του έργου ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π /81 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ιαχείριση και χρήση επικίνδυνων υλικών ΣΚΟΠΟΣ: Καθορισμός των προδιαγραφών για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους από την χρήση ή παρουσία επικίνδυνων υλικών. Επισήμανση των επικίνδυνων υλικών και ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους. Σημείωση: Επικίνδυνα υλικά. Πρόκειται για ύλες με μία απο τις ακόλουθες ιδιότητες: i. ΕΥΦΛΕΚΤΗ ii. ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ iii. ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ iv. ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ v. ΤΟΞΙΚΗ vi. ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 303/86 Π.. 105/95 Π.. 329/83 Π.. 307/86 ΑΠΟΦ. 279/1985 ΑΠΟΦ. 2459/87 ΑΠΟΦ. 1228/88 ΑΠΟΦ. 1197/89 ΑΠΟΦ. 378/94 Π.. 77/93 Π.. 7Οα/88 Ν. 1586/85 Υ.Α. 8243/1113/91 Π.. 399/94 Υ.Α. 11-5/Φ17402/84 (ΚΜΛΕ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7

8 7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εργασίες συγκόλλησης κοπής, που διεξάγονται είτε με σύστημα ηλεκτρικού τόξου είτε με φλόγα προερχόμενη από την καύση αερίων καυσίμων ΣΚΟΠΟΣ: Να εξασφαλισθεί ότι όλο το φάσμα των εργασιών συγκόλλησης και κοπής που λαμβάνουν μέρος στο εργοτάξιο δηλαδή η χρήση συσκευών ηλεκτροκόλλησης, η μεταφορά, ο χειρισμός, η αποθήκευση και η χρήση των φιαλών των αερίων, η πρόληψη πυρκαγιάς και ο εξαερισμός γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και υπό ασφαλείς συνθήκες για τους εργοζόμενους και τον περιβάλλοντα χώρο. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 95/ CFR ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων ΣΚΟΠΟΣ: Να εξασφαλισθεί όλο το φάσμα εργασιών που απαιτούν τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, ότι διεξάγονται υπό συνθήκες ασφαλείας και σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. α) Επιλογή κατάλληλου γερανού β) Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή γ) Έδραση κτλ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π /81 Αρθ ,78,79 Π.. 31/90 Π.. 305/96 Π.. 105/95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8

9 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Χρήση ικριωμάτων ΣΚΟΠΟΣ: Να εξασφαλισθεί ότι όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούν τη χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιών), ήτοι για: α) Σταθερά ικριώματα (μεταλλικές σωληνωτές ή ξύλινες κατασκευές) για εργασίες σε διάφορα ύψη β) Κινητά ικριώματα (μεταλλικά ή ξύλινα καβαλέτα) ύψους 1,00m έως 2,00m γ) Κινητά μεταλλικά ικριώματα, πύργοι (μεταλλικές σωληνωτές κατασκευές) δ) Αναρτημένα ικριώματα (κινητά δάπεδα, κλωβοί, καλάθια κλπ αναρτημένα σε σταθερά σημεία). θα εκτελούνται υπο συνθήκες πλήρους ασφάλειας. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 778/80 Π /81 Π.. 305/96 10 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Χρήση κινητών σκαλών ΣΚΟΠΟΣ: Εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους όπου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται κινητές σκάλες και τήρηση όλων των ελληνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών ασφάλειας ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π /81 (Α 260) Π.. 305/96 (Α 212) Π.. 22/ (Α 406) Π.. 17/1978 (Α 3) ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9

10 11 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πυροπροστασία και παρακολούθηση πυροσβεστικών μέσων ΣΚΟΠΟΣ: Να εξασφαλισθεί ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς όλα τα μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας είναι διαθέσιμα και εγκατεστημένα σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς, σε όλους τους χώρους εργασίας του έργου και εγκαταστάσεις, κτίρια, γραφεία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 71/88 (ΦΕΚ 32 Α ) Υ.Α. 7/Φ1/4817/90 (ΦΕΚ188Β) Π.. 16/1999 Ο ΗΓΙΑ 89/654/ΕΟΚ 12 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εργασίες που αφορούν ή επηρρεάζουν άμεσα την ασφάλεια του εργοταξίου και των εργαζομένων απο κινδύνους ηλεκτρικής ενέργειας. ΣΚΟΠΟΣ: Να εξασφαλισθεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας στις περιοχές όπου υπάρχει ή θα μπορούσε να υπάρχει εν ενεργεία παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, πριν, κατά την διάρκεια, καθώς και έπειτα από την ενεργοποίηση ενός κτιρίου ή περιοχής, για τους εργαζόμενους και ασφάλεια των εργοταξίων ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π /81 Π.. 305/96 Ν. 4483/65 Κανονισμός περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10

11 13 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Χρήση εκρηκτικών υλών ΣΚΟΠΟΣ: Να εξασφαλισθεί, οτι όλο το φάσμα εργασιών σχετικά με την χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών, (μεταφορά, διάτρηση, αποκόλληση επισφαλών), γίνονται σύμφωνα με την υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία και υπο ασφαλείς συνθήκες για: α) Την ζωή των εργαζομένων β) Την προστασία του περιβάλλοντος γ) Την εξασφάλιση των παρακείμενων εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δημοσίων ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΑΠΟΦ. 3329/ (ΦΕΚ 132Β ) ΑΠΟΦ. II 5 η /Φ/17402/84 (ΦΕΚ 941Β/84) 14 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ιορισμός μηχανικών ασφαλείας σύμφωνα με το Π.. 305/96 ΣΚΟΠΟΣ: Εξασφάλιση της εφαρμογής στο εργοτάξιο κατά την εκτέλεση των έργων όλων των ελαχίστων προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας και υγείας όπως ορίζονται από τα εκάστοτε κείμενα νομοθεσίας ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 305/96 Αρθρ. 3,5,6,8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11

12 15 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) ΣΚΟΠΟΣ: Η εξασφάλιση της χρήσης του κατάλληλου ατομικού εξοπλισμού προστασίας, η οποία είναι υποχρεωτική για όλες τις δραστηριότητες και για όλα τα άτομα, από την στιγμή που θα εισέλθουν στον εργοταξιακό χώρο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους και τον σκοπό παρουσίας τους, σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α) Π.. 396/94 (ΦΕΚ 220/Α) Ο ΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ 16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας ΣΚΟΠΟΣ: Αφορά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα ασφαλείας και υγιεινής όλων των εργαζομένων ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΑΡΘΡΟ 13 Ν. 1568/85 ΑΡΘΡΟ 6 και 12 του Π.. 17/96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12

13 17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αναφορά ατυχήματος ΣΚΟΠΟΣ: Προσδιορισμός των απαιτούμενων ενεργειών σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων για την: Αναγγελία ήλωση ατυχημάτων κάθε είδους Βεβαίωση Ενημέρωση όλων των σχετικών με τα ατυχήματα υπηρεσιών. Πρόληψη περαιτέρω ατυχημάτων μέσω της λεπτομερούς μελέτης και εξάλειψεις των αιτιών ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 17/96 Ν. 1568/85 18 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Απασχόληση ιατρού ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων ΣΚΟΠΟΣ: Υποβολή των εργαζομένων σε ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση τους σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να διασφαλισθεί υγιές εργασιακό περιβάλλον ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ν. 1568/ ΑΡΘΡΑ 9 10 Π.. 17/ Π.. 398/ Π.. 399/ Π.. 85/ Π.. 294/88 Ο ΗΓΙΑ 89/391/ΕΟΚ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13

14 19 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ιορισμός συντονιστών ασφαλείας και υγιείας ΣΚΟΠΟΣ: ιορισμός υπεύθυνων προσώπων εκ μέρους των εταιρειών (εργολάβοι) για την εξασφάλιση της εφαρμογής στο εργοτάξιο κατά την εκπόνηση των μελετών και ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση του έργου, όλων των ελαχίστων προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας και υγείας όπως ορίζονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 305/96 Π.. 17/ Ο ΗΓΙΑ 92/57/ΕΟΚ Ν. 1568/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θερμική καταπόνηση εργαζομένων ΣΚΟΠΟΣ: Λήψη όλων των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων για την σωματική υγεία και ακεραιότητα των εργαζόμενων ιδίως κατά την θερμή περίοδο (ΚΑΥΣΩΝΑΣ) α) Τεχνικά μέτρα β) Οργανωτικά μέτρα γ) Μέτρα για υπαίθριες εργασίες ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΥΠ. ΑΠΟΨ /89 ΕΓΚΥΚΛ. ΥΠ. ΕΡΓ /89 ΚΥΑΕ /90 ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14

15 21 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας ΣΚΟΠΟΣ: Τήρηση ημερολογίου μέτρων ασφαλείας σε όλα τα εργοτάξια θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΥΠ. ΑΠ /84 (ΦΕΚ 154Β ) 22 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) ΣΚΟΠΟΣ: Σύσταση Ε.Υ.Α.Ε. για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας σύμφωνα με τον Ν. 1568/85 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.. 315/87Β (ΦΕΚ 149 Α ) Ν. 1568/85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ»

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΡΓΟ : «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών» ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα