Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: & Fax: * Εmail:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37041 & 37040 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά Τηλ.: (28210) / Fax (28210) Χανιά, Αρ. Πρωτ.:5953 Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: & Fax: * Εmail: Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις: Τεχνικές Πληροφορίες: Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης Τμήμα ΗΜΜΥ Τηλέφωνο: * Εmail: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Του π.δ. 432/1981 (ΦΕΚ 118/1981 τεύχος Α) και της υπ αριθμό ΚΑ 679/ (ΦΕΚ 826/ τεύχος Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει σήμερα, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ , τεύχος Α) και τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ , τεύχος Α). 2. Του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης Έρευνας και Κανονισμού Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου που ελήφθη κατά τη 263 η / συνεδρίαση. 3. Του Π.Δ. 118/2007, του ν. 2286/1995 και της λοιπής νομοθεσίας περί προμηθειών. 4. Της από 15/06/2011 Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν, 5. Της από 24/06/2011 Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ αφενός, της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα - Κύπρος " και αφετέρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κύριου Δικαιούχου του έργου, με τίτλο «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)». 6. Της υπ αριθμό 299/ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)» Άξονας «Ανταγωνιστικότητα» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης με ΚΑΕ

2 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια του αναλυτικά εκτιθέμενου στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)» Άξονας «Ανταγωνιστικότητα» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος » με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης με ΚΑΕ Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού στα Χανιά Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου κτίριο Παλαιών Φυλακών στις ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού σφραγισμένη έγγραφη προσφορά μέχρι τις και την ώρα έναρξης του διαγωνισμού (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Πλατεία Αγίου Τίτου, Τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, Τ.Κ , Χανιά με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 5953/ » Πληροφορίες : Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με το διαγωνισμό : κα Κωνσταντίνα Φραγκεδάκη, τηλ , κα Χριστιάνα Δασκαλάκη, τηλ , κ. Θεμιστοκλής Ψαρράς τηλ , Fax: , Για τεχνικές πληροφορίες: Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης, τηλ , Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο), ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι τον προβλεπόμενο ανωτέρω χρόνο λήξης της προθεσμίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά δίδονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ ( ), στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23 % και επιμερίζεται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. Εξοπλισμός Υπολογιστικής Ισχύος Ένας φορητός μεγάλης ισχύος και απόδοσης Ένα tablet επικοινωνίας Περιφερειακά του tablet επικοινωνίας 362 2

3 4. Δύο φορητοί για εισαγωγή δεδομένων Δύο σταθμοί εργασίας για επεξεργασία δεδομένων Ένας server για υπολογιστικά μοντέλα Μία οθόνη μεγάλων διαστάσεων Ένας εξωτερικός δίσκος 200 Β. Εξοπλισμός Laser και περιφερειακών για επιβεβαίωση μοντέλων Σύστημα δύο Laser diode Αναλώσιμα Φίλτρα, φακοί και στηρίγματα Η συνολική δαπάνη που προκαλείται βαρύνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του έργου «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη. 3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν το ζητούμενο έργο με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης και του επισυναπτόμενου σε αυτή Παραρτήματος. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά που θα αφορά είτε το σύνολο των ζητούμενων ειδών είτε το σύνολο των ειδών μιας τουλάχιστον κατηγορίας του προαναφερόμενου Πίνακα. ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου). Οι προσφορές υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: Α) Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Β) Την επωνυμία της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Γ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Δ) Τα στοιχεία του αποστολέα Σε ένα από τα δυο αντίγραφα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του έτερου αντιγράφου σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι και ειδικότερα: 1. Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά», το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 4 περίπτωση Ι της παρούσας. 2. Φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 περίπτωση ΙΙ της παρούσας. 3. Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 περίπτωση ΙΙΙ της παρούσας. 3

4 4.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, ξεχωριστά από τους φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου τους, στην οποία: Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες μπορούν να θέσουν στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής, μόλις τους ζητηθεί. 2. Δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 3. Δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικός συμβιβασμός. 4. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. 5. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά: 1. Συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ούτως ώστε η δήλωση των υποψηφίων να καλύπτει κατά τη ρητή απαίτηση της διακήρυξης και την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο), η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα των ΕΛΤΑ ή του ιδιωτικού ταχυδρομείου. ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», η τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου στην οποία θα εκτίθενται τεκμηριωμένα οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της παρούσας. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες του Παραρτήματος ως προς κάθε ένα από τα υπό προμήθεια είδη. Στους πίνακες αυτούς θα απαντώνται αναλυτικά όλα τα επί μέρους σημεία των προδιαγραφών ξεχωριστά και με τη σειρά που αναγράφονται αυτά στη διακήρυξη και θα τεκμηριώνονται απαραιτήτως με στοιχεία. ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα παρατίθεται η συνολική προτεινόμενη τιμή σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς επίσης αναλυτικά η αξία εκάστου είδους σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για 120 ήμερες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς 4

5 μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Αύξηση των τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του Προμηθευτή δεν γίνονται αποδεκτές. Στο συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και όλα τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο ανάδοχος. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 5.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την ημέρα, ώρα και στον τόπο που ορίζεται ανωτέρω από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του Ειδικού Λογαριασμού παρουσία των συμμετεχόντων αυτοπροσώπως ή των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν εξουσιοδότηση, που τους δίνει το δικαίωμα να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών. ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίασή της με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που: εμπεριέχουν ορθά τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. είναι τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης. Οι αποδεκτές τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων του κάτωθι πίνακα: α/α Κριτήρια αξιολόγησης για κάθε προσφορά n Βαθμολογία προσφοράς n για κριτήριο i: β i,n ( ) Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου i: σ i (%) Σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς n για κριτήριο i: σ i β i,n 1 Συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη 80% 2 Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης 10% 3 Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 5% 4 Χρόνος Παράδοσης Υλικών 5% Συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς n B n σ 1 β 1,n + σ 2 β 2,n Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις όπου καλύπτονται επακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις τις διακήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία μίας προσφοράς ως προς κάποιο κριτήριο είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τον βαθμό που έλαβε η προσφορά για το συγκεκριμένο κριτήριο. Τέλος, η συνολική βαθμολογία του τεχνικού μέρους κάθε προσφοράς, Bn, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών σε όλα τα κριτήρια. Η τελική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Έπειτα από την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες από τις προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, ακολουθεί : - Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 5

6 - Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς με βάση τον τύπο Λn=Κn/Bn, όπου: i. Κn το συνολικό κόστος της Προσφοράς n, χωρίς ΦΠΑ, ii. Bn η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς n, iii. Λn ο συνολικός δείκτης κατάταξης της Προσφοράς n,το οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. - Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λn. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητά διευκρινίσεις επί των όρων της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι το πέρας της αξιολόγησής τους και αυτό θα σημειώνεται στο σχετικό πρακτικό. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιτροπή του διαγωνισμού υποβάλλει στο αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο (Επιτροπή Ερευνών) τη γνωμοδότησή της μαζί με ολόκληρο το φάκελο του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εναλλακτικά: Α) Την κατακύρωση του διαγωνισμού σε ένα ανάδοχο και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την προμήθεια μεγαλύτερης ποσότητας κατά ποσοστό 30 % της αιτουμένης, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου ή μικρότερης πσοσότητας κατά ποσοστό 50 % της αιτουμένης, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Β) Την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης Γ) Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Δ) Την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού Πέρα των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ενδεικτικά για τους κάτωθι λόγους: α) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, β) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, γ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, επίσης, με αιτιολογημένη απόφασή της να ανακαλέσει την παρούσα διακήρυξη και να ματαιώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού τόσο πριν ή όσο και μετά την κατακύρωσή του. Στην περίπτωση της επανάληψης ή της οριστικής ματαίωσης του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Η κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα διαγωνιζόμενο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε με την ανακοίνωση της κατακύρωσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, οπότε ο διαγωνισμός μπορεί να κατακυρωθεί στον επόμενο. 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση, και η εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της παρούσας, απαιτείται να γίνει στο Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας στο Τμήμα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης. 6

7 Ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τακτικά και κάθε φορά που του ζητείται για την πρόοδο της προμήθειας την επιτροπή, η οποία φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή του έργου και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις και στις συστάσεις της. Η επιτροπή αυτή, αφού διαπιστώσει ότι η προμήθεια στο σύνολό της είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας και των αναπόσπαστων μερών της (διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές προσφορά προμηθευτή), καθώς και ότι ο επιστημονικός εξοπλισμός βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και λειτουργεί επιτυχώς, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο θα διαβιβάσει αρμοδίως για την προώθηση της πληρωμής του προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Σε περίπτωση δε που ο Προμηθευτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας και των αναπόσπαστων μερών της, η Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν σύστασης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο και προβαίνει σε νέο διαγωνισμό, εφόσον εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον για την εκτέλεση της προμήθειας. 8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή στον Προμηθευτή θα γίνει μετά την παράδοση, από τον Προμηθευτή και την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Αύξηση των τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του αναδόχου δεν γίνεται αποδεκτή. Προϋπόθεση πληρωμής συνιστά η βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής για την προσήκουσα παράδοση του υπό προμήθεια είδους, καθώς και η έγκαιρη και επαρκής χρηματοδότηση του έργου. Η εξόφληση θα γίνει από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού κατά κανόνα εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τον Προμηθευτή υπό την προϋπόθεση της προαναφερόμενης βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και της έγκαιρης και επαρκούς χρηματοδότησης του έργου από το φορέα χρηματοδότησης. 9. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Εάν ο Προμηθευτής δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος των εργασιών ή σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτελέσεως των εργασιών, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα τυχόν δικαιώματα που της παρέχει η διακήρυξη ή ο νόμος να απαιτήσει ποινική ρήτρα ίση με το 10 % της αξίας των μη εκτελεσθεισών εργασιών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτελέσεως, η «Αναθέτουσα Αρχή» δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλες αρμοδιότητες που της παρέχει η σύμβαση, η προκήρυξη ή ο νόμος, να απαιτήσει ποινική ρήτρα 10 % της αξίας των μη εκτελεσθεισών εργασιών για κάθε δεκαήμερο καθυστέρησης. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ της «Αναθέτουσας Αρχής», όταν συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν η «Αναθέτουσα Αρχή» υπέστη ή αποδείξει ζημία. Σε κάθε περίπτωση, η «Αναθέτουσα Αρχή» δικαιούται να επιδιώξει την καταβολή και της τυχόν επιπλέον αποδεικνυόμενης ζημίας της. 10. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Όλο το υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα τα στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 7

8 αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ένσταση με αυτή την αιτία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. H ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών συνοδευόμενη από τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή τη νομιμότητα της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Ερευνών και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται με επιμέλεια του ενιστάμενου υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης με οποιοδήποτε τρόπο στους συμμετέχοντες. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά με επιμέλεια του ενιστάμενου σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς από την αναθέτουσα αρχή με φροντίδα τους. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας των υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 12. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Τον Προμηθευτή βαρύνουν: Τα μεταφορικά κ.λπ. έξοδα για την ακέραιη και εμπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και χώρο που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του τυχόν προσωπικού του και των συνεργατών του, καθώς και οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, που βαρύνει τους προμηθευτές. Δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16α/8-2-94), στον Προμηθευτή γίνεται παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας του υπό προμήθεια είδους. 13. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικά με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 8

9 Ο ανάδοχος αναφορικά με τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Χανίων. Η παρούσα διακήρυξη θα επικολληθεί στον πίνακα των ανακοινώσεων της εισόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης - ΕΛΚΕ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΕΛΚΕ του Π.Κ. και θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες. Η παρούσα διακήρυξη παραδίδεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στα γραφεία του ΕΛΚΕ στα Χανιά, Πλατεία Αγ. Τίτου τέρμα οδού Αγ. Μάρκου (Διοικητικό Τμήμα), κα. Κωνσταντίνα Φραγκεδάκη, τηλ , κα Χριστιάνα Δασκαλάκη, τηλ , κ. Θεμιστοκλής Ψαρράς τηλ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 9

10 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5953/ Το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διεξάγει διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)» Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισμού αναλύονται παρακάτω στον Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Όλες είναι ουσιώδεις και σημαντικές πλην εκείνων που δηλώνονται ως «επιθυμητές» και η απόκλιση από αυτές συνιστά λόγω απόρριψης της προσφοράς. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: (α) Στήλη Α/Α: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. (β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. (γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Στην στήλη αυτή η προδιαγραφή που έχει συμπληρωθεί είναι υποχρεωτική απαίτηση από τον προμηθευτή. Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. (δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. (ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. Σύμφωνα με τις ανάγκες των διαγωνισμών, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Α. Εξοπλισμός Υπολογιστικής Ισχύος (Προϋπολογισμός: ,00, συμπ/νου ΦΠΑ) 1. Ένας (1) Φορητός Υπολογιστής μεγάλης ισχύος και απόδοσης Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 2.200,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) (Σημείο (Συμμόρφωση Αναφοράς Προτεινόμενης Τεκμηρίωσης) Προσφοράς) 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI 3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 4. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Ύψος: 0,3cm-1,7cm ή λιγότερο, Πλάτος: 32,5cm ή λιγότερο Βάθος: 22,7cm ή λιγότερο 10

11 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5. Βάρος 1,35kg ή ελαφρύτερο 6. Περίβλημα Από ενιαίο αλουμίνιο 7. Επεξεργαστής 1.7 GHz Core dual core Intel Core i5 ή γρηγορότερος 8. Cache 3MB shared on-chip shared L3 cache ή μεγαλύτερη 9. Μνήμη 4GB 1333MHz DDR3 SDRAM, επεκτάσιμη 10. Σκληρός δίσκος 256 GB σκληρός δίσκος flash (SSD) ή μεγαλύτερος 11. Γραφικά Intel HD Graphics 3000 επεξεργαστής με μνήμη 384ΜΒ DDR3 SDRAM, μοιραζόμενη με την κυρίως μνήμη ή ανεξάρτητη 12. Video κάμερα FaceTime, διπλό mirroring σε οθόνη και video: αυτόματη υποστήριξη ανάλυσης στην ενσωματωμένη οθόνη και μέχρι 2560x1600 pixels σε εξωτερική οθόνη, και οι δυο με εκατομμύρια χρώματα 13. Οθόνη 13,3 ιντσών (διαγώνιος) LED οπίσθιου φωτισμού, γυαλιστερή, ευρυγώνια οθόνη με εκατομμύρια χρώματα, ανάλυση 14. Συνδέσεις και επεκτασιμότητα 2 θύρες USB (έως 480 Mbps), 1 θύρα ThunderBolt 1 θύρα για κάρτες SD 15. Ήχος Στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο, είσοδος για ακουστικά 16. Ethernet USB Ethernet Adapter 17. Ασύρματη Δικτύωση Wi-Fi n Wi-Fi ασύρματη δικτύωση, συμβατό με IEEE a/b/g, Βluetooth Tροφοδοσία ρεύματος Τροφοδοτικό 45W MagSafe, βύσμα AC, καλώδιο ρεύματος 19. Λειτουργικό σύστημα και Λογισμικό Mac OS X Lion, Αγγλικό Λειτουργικό Σύστημα, Υποστήριξη για Ελληνική Γλώσσα Grupdate. 20. Πληκτρολόγιο Αγγλικό Πληκτρολόγιο 21. Περιφερειακά Εξωτερικός οδηγός οπτικού δίσκου με ένα καλώδιο USB (κοινό για ρεύμα και δεδομένα) Air SuperDrive Adapter MiniDisplayPort to VGA Adapter MiniDisplayPort to DVI Mouse Magic Mouse Wireless Εξωτερικό Βluetooth wireless keyboard 22. Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Μπορεί να προσφερθούν ένα ή περισσότερα από τα είδη που περιγράφονται. Θα εκτιμηθεί θετικά προσφορά όλων των ειδών) Συντάκτης κειμένου MS WORRD, Διορθωτής για Ελληνικά (αν υπάρχει) και Αγγλικά. 11

12 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 23. Τσάντα μεταφοράς Λεπτή-Ελαφριά - Δερμάτινη Εγγύηση & Ανταλλακτικά 24. Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 2 έτη (Θα συνεκτιμηθεί θετικά προσφορά εγγύησης > 2 χρόνια on-site.) 25. Υποστήριξη σε ανταλλακτικά Για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει 26. και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 27. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες 2. Ένα (1) tablet επικοινωνίας Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 700,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ Η (Ελάχιστες Προδιαγραφές) 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI 3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 4. Γενική Περιγραφή Tablet PC Τρίτης Γενιάς, WiFi + 3G/4G (Θα συνεκτιμηθεί θετικά πρόσφορα μοντέλου με δυνατότητα σύνδεσης 3G/4G) 5. Κάμερα Δύο κάμερες σε μπροστινή και πίσω όψη για βιντεοκλήσεις FaceTime και εγγραφή HD video Back camera: Εγγραφή Video με ήχο, HD (720p) έως 30 frames ανά δευτερόλεπτο; Φωτογραφίες με 5x digital zoom Front camera: Εγγραφή Video με ήχο, VGA έως 30 frames ανά δευτερόλεπτο with audio; VGA-ποιότητας φωτογραφίες 6. Εξωτερική εμφάνιση Λεπτή, ελαφριά σχεδίαση, χρώμα ΛΕΥΚΟ 7. Διαστάσεις Υψος ή λιγοτερο, Πλάτος mm ή λιγότερο, Πάχος 8.8 mm ή λιγοτερο, Βάρος 670 g (Wi-Fi + 3G/4G) mm ή ελαφρύτερο 8. Εσωτερική Μνήμη Μνήμη 16GB τουλάχιστον (32GB θα συνεκτιμηθεί θετικά) 9. Οθόνη 9,7 ιντσών (διαγώνιος) LED οθόνη οπίσθιου φωτισμού με τεχνολογία Πολλαπλής Αφής και IPS 10. Επεξεργαστής Dual-core A5X ειδικής σχεδίασης, υψηλής απόδοσης, με γραφικά quad-core. 11. Μπαταρία Ενσωματωμένη, Επαναφορτιζόμενη Lion, διάρκεια 10 ώρες τουλάχιστον (Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς) (Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης) 12

13 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12. , περιήγηση στο Internet, φωτογραφίες, Ενσωματωμένες εφαρμογές icloud, εφαρμογές για ipad συμβατό με (λογισμικό) εφαρμογές App Store 13. Λειτουργικό σύστημα ios 5 Αγγλικό, με υποστήριξη για παραπάνω γλώσσες όπως Ελληνικά 14. Συνδεσιμότητα και Ιντερνετ a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth τεχνολογία EDR Πακέτο δεδομένων 3G/4G 15. Input & Output 30-pin dock connector port / 3.5-mm stereo headphone minijack / Built-in speaker / Microphone / Micro-SIM card tray. 16. Δικτύωση UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)Wi-Fi(802.11a/b/g/n) - Bluetooth 4.0 technology. 17. Αξεσουάρ Smart Cover Εγγύηση & Ανταλλακτικά 18. Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 2 έτη (Θα συνεκτιμηθεί θετικά προσφορά εγγύησης > 2 χρόνια on-site.) 19. Υποστήριξη σε ανταλλακτικά Για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το 20. παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 21. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες 3. Τρία (3) περιφερειακά του tablet επικοινωνίας Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 362,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) (Σημείο (Συμμόρφωση Αναφοράς Προτεινόμενης Τεκμηρίωσης) Προσφοράς) Ένα (1) Εξωτερικό USB flash drive Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 100,00 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI 3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 4. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 35.4 x 10.4 x 67.5 mm 5. Βάρος <25 g 6. Δυνατότητα φυσικής σύνδεσης με ipod/iphone/ipad (με connector) και με Η/Υ (με USB) 7. Χωρητικότητα 8GB 8. Συμβατότητα με τα λειτουργικά ios 5, OS X, MS Windows XP, Windows 7 13

14 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγγύηση & Ανταλλακτικά 9. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και 10. να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 11. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες Ένα (1) Προβολικό laser πληκτρολόγιο/ποντίκι Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 215,00 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI 3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 4. Διαστάσεις 90x34x24mm 5. Βάρος <0,35 Κg 6. Τρόπος ενσύρματης/ασύρματης διασύνδεσης / (μέσω USB/Bluetooth) 7. Τροφοδοσία Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 700mAh (μέσω USB) 8. Αυτονομία λειτουργίας με μπαταρίες >120 λεπτά 9. Συμβατότητα πληκτρολογίου με τα λειτουργικά Mac 10.4+, ios (iphone/ipod/ipad), MS Win XP SP2+, MS Win 7 Συμβατότητα προβολής standard 2-finger 10. MS Win 7 multi-touch pad με τα λειτουργικά Εγγύηση & Ανταλλακτικά 11. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη 12. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 13. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες Ένα (1) Καλώδιο διασύνδεσης συσκευής Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 47,00 Καλώδιο διασύνδεσης συσκευής ipod, iphone, ή ipad με 1. Περιγραφή οθόνη/τηλεόραση, μέσω των θυρών composite video και analog audio (να διαθέτει USB connector για τροφοδοσία). Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και 2. να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 3. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες 14

15 4α. Ένας (1) Φορητός Υπολογιστής Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 566,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) (Σημείο (Συμμόρφωση Αναφοράς Προτεινόμενης Τεκμηρίωσης) Προσφοράς) 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI 3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 4. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 290 mm x 203 mm x 25mm 5. Βάρος 1,46 κιλά 6. Chipset Να αναφερθεί Επεξεργαστής 7. Αριθμός Επεξεργαστών 1 8. Συχνότητα 1.65 GHz 9. Cache 1MB L2 Μνήμη 10. Μνήμη συστήματος 4GB (1x4GB) 11. Τύπος Μνήμης DDR3 SDRAM Οθόνη 12. Μέγεθος προβολής 11,6 ίντσες 13. Ανάλυση x Μέγ. ανάλυση εξωτερική οθόνης x Δίσκοι 15. Δίσκοι 1x500GB (5,400 rpm) SATA 3.0Gb/s Λοιπά Χαρακτηριστικά 16. Ήχος Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 17. Δίκτυο Ethernet (10/100/1000), Wi-Fi (IEEE b/g/n), Bluetooth 18. Θύρες 3xUSB, 1x RJ-45, 1x Audio out, 1x Microphone in, 1x SD card, 1x Memory Stick Duo, 1x HDMI, 1x D- Sub, 1x HDMI, 1x VGA 19. Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 Home Premium EN (32-bit) 20. Web Camera Ενσωματωμένη (0.3 Megapixels) 21. Χρώμα καλύμματος Ασημί 22. Μπαταρία 6 Cell Li-Ion Εγγύηση & Ανταλλακτικά 23. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη 24. Υποστήριξη σε ανταλλακτικά Για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει 25. και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 15

16 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 26. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες 4β. Ένας (1) Φορητός Υπολογιστής Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 1120,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) (Σημείο (Συμμόρφωση Αναφοράς Προτεινόμενης Τεκμηρίωσης) Προσφοράς) 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI 3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 4. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 231 mm x 225 mm x 24mm 5. Βάρος 1,75 κιλά 6. Chipset Να αναφερθεί Επεξεργαστής 7. Αριθμός Επεξεργαστών 1 8. Τύπος Επεξεργαστή Core i5 9. Συχνότητα 2.40 GHz 10. Cache 3MB L3 Μνήμη 11. Μνήμη συστήματος 4GB (1x4GB) 12. Τύπος Μνήμης DDR3 SDRAM 13. Συχνότητα Μνήμης 1333MHz 14. Μέγιστη Μνήμη Συστήματος 8GB Οθόνη 15. Μέγεθος προβολής 13,3 ίντσες 16. Ανάλυση x Μέγ. ανάλυση εξωτερική οθόνης x Δίσκοι/Οδηγός οπτικών μέσων 18. Δίσκοι 1x500GB (5,400 rpm) SATA 3.0Gb/s 19. DVD+/-RW Drive 8X DVD+/-RW Drive Λοιπά Χαρακτηριστικά 20. Ήχος Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 21. Δίκτυο Ethernet (10/100/1000), Wi-Fi (IEEE b/g/n), Bluetooth 22. Θύρες 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Memory Stick Duo, 1x Memory Stick PRO HG Duo, 1x SD, 1x Audio out, 1x Microphone in, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45,1x HDMI, 1x VGA 23. Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 Professional EN (32-bit) 24. Web Camera Ενσωματωμένη (0.3 Megapixels) 25. Χρώμα καλύμματος Μαύρο 16

17 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 26. Μπαταρία 6 Cell Li-Ion Εγγύηση & Ανταλλακτικά 27. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη 28. Υποστήριξη σε ανταλλακτικά Για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 29. προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 30. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες 5. Δύο (2) σταθμοί εργασίας Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 3.100,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) (Σημείο (Συμμόρφωση Αναφοράς Προτεινόμενης Τεκμηρίωσης) Προσφοράς) 1. Αριθμός Μονάδων 2 2. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI 3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 4. Ποιότητα Κατασκευής ISO 9001/ Διαστάσεις (Υ x Π x Β) (χωρίς οθόνη) 360x175x432 mm 6. Chipset Να αναφερθεί Επεξεργαστής 7. Αριθμός Επεξεργαστών 1 8. Τύπος Xeon E Συχνότητα 3.40 GHz 10. Cache 8 MB Μνήμη 11. Μνήμη συστήματος 8GB (2 x4gb) 12. Μέγιστη Μνήμη Συστήματος 32GB 13. Τεχνολογία Μνήμης DDR3 non-ecc 14. Συχνότητα Μνήμης 1333MHz 15. DIMM slots 4 DIMM slots Δίσκοι/Οδηγός οπτικών μέσων 16. Δίσκοι 2x500GB (7,200 rpm) SATA 3.0Gb/s 17. DVD+/-RW Drive 16X DVD+/-RW Drive 18. Κάρτα Γραφικών 19. Τύπου Ανεξάρτητη κάρτα γραφικών 20. Μνήμη 1 GB GDDR3 21. Memory Interface 128-bit 17

18 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22. Memory bandwidth 25.6 GB/s 23. CUDA Cores Μέγιστη Ανάλυση 2560x Υποστήριξη Shader Model 5.0, DirectX 11.0, OpenGL 4.1 Λοιπά Χαρακτηριστικά 26. Ήχος Ενσωματωμένη κάρτα ήχου υψηλής ευκρίνειας 27. Κάρτα Δικτύου 10/100/1000Mbps 28. I/O Slots 1x PCIe x16 Gen 2, 1x PCIe x16 Gen 2 (wired x4), 1x PCIe x1, 1x PCI 29. Θύρες 11x USB 2.0, 1x Serial, 1x VGA, 1x DisplayPort, 2x PS/2, 1x RJ-45, 2x Audio line-in / microphone, 1x Audio line-out 30. Θέσεις (bays) 2x 3.5" (εσωτερικές), 2x 5.25" (εξωτερικές) 31. Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 Professional (64Bit) English 32. Τροφοδοτικό < 280W 33. Πληκτρολόγιο/Mouse USB/USB Laser Scroll Mouse Οθόνη 34. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI 35. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 36. Του ίδιου οίκου με το υπολογιστικό σύστημα NAI 37. Μέγεθος προβολής 21.5 ίντσες 38. Λόγος διαστάσεων 16:9 39. Λόγος αντίθεσης 1.000:1 40. Φωτεινότητα 250 cd/m2 41. Γωνία θέασης 160 (κατακόρυφα) / 170 (οριζόντια) 42. Ανάλυση 1920 x 1080, 60 Hz 43. Συνδεσιμότητα 1 Video Graphics Array (VGA), 1 Digital Video Interface (DVI-D) Εγγύηση & Ανταλλακτικά 44. Εγγύηση καλής λειτουργίας 4 έτη (Επόμενη εργάσιμη ημέρα) Onsite (Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση) από τον κατασκευαστή, με αποστολή ενός μηχανικού πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία στο χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης 45. Υποστήριξη 4 έτη Τηλεφωνική Υποστήριξη απο τον Κατασκευαστή του Η/Υ 24 ώρες (24x7x365) για το υλικό καθώς και για το λειτουργικό σύστημα (Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση). 46. Υποστήριξη σε ανταλλακτικά Για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. (Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον κατασκευαστή). 18

19 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 47. Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 48. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες 6. Ένας (1) Εξυπηρετητής (Server) Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 3.450,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) (Σημείο (Συμμόρφωση Αναφοράς Προτεινόμενης Τεκμηρίωσης) Προσφοράς) 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI 3. Να αναφερθεί το Μοντέλο NAI 4. Ποιότητα Κατασκευής ISO 9001/ Chassis 1U 6. Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 44 x 45 x 64 (mm) 7. Chipset Να αναφερθεί Επεξεργαστής 8. Αριθμός Επεξεργαστών 1 9. Συχνότητα 2.40GHz 10. Gigatransfers per second 5.86 GT/s 11. Cache 12MΒ Μνήμη 12. Μνήμη συστήματος 24GB (3x8GB RDIMMs) 13. Μέγιστη Μνήμη Συστήματος 128GB 14. Τεχνολογία Μνήμης Error Checking and Correction (ECC) 15. Συχνότητα Μνήμης 1066MHz 16. DIMM slots 8 DIMM slots Δίσκοι/Οδηγός οπτικών μέσων 17. Δίσκοι 2x300GB SAS Hot Plug 18. Ταχύτητα Δίσκων 15k 19. RAID Controllers HW RAID Controller with 512MB Cache 20. DVD+/-RW Drive 16X DVD Drive Κάρτα Γραφικών 21. Τύπου Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Λοιπά Χαρακτηριστικά 22. Κάρτα Δικτύου 2x Gigabit Ethernet Controller 10/100/ I/O Slots 1 PCIe G2 slot 24. Θύρες Πίσω: 2x Gigabit NIC ports, 2x USB 19

20 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.0 ports, 1x video connector, 1x serial connector Εμπρός: 2x USB 2.0 ports, 1x video connector Εσωτερικές: 2x USB 2.0 ports 25. Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Small Business Server 2011 Microsoft Windows Small Business Server 2011, Microsoft Windows Small Business Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 SP2, 26. Πιστοποιημένη Υποστήριξη x86/x64 (x64 includes Hyper-V), Λειτουργικών Συστημάτων Microsoft Windows Server 2008 R2, x64 (includes Hyper-V v2), Microsoft Windows HPC Server 2008, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux 27. Τροφοδοτικό Redundant Power Supply (2 PSU) 28. Οπτική ένδειξη Ο εξυπηρετητής θα είναι rack mounted μεγέθους 1U, θα μπεi σε 29. καμπίνα 19 και θα συνοδεύεται με τις αντίστοιχες ράγες. 30. Εγγύηση & Ανταλλακτικά LCD Display Panel με πληροφορίες σε περίπτωση αστοχίας κάποιου εξαρτήματος 31. Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 έτη (Επόμενη εργάσιμη ημέρα) Onsite (Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση) από τον κατασκευαστή, με αποστολή ενός μηχανικού πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία στο χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης 32. Υποστήριξη 3 έτη Τηλεφωνική Υποστήριξη απο τον Κατασκευαστή του Η/Υ 24 ώρες (24x7x365) για το υλικό καθώς και για το λειτουργικό σύστημα (Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση). 33. Υποστήριξη σε ανταλλακτικά Για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. (Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον κατασκευαστή). Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει και να επιδείξει το 34. παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 35. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες 7. Μία (1) οθόνη μεγάλων διαστάσεων 20

21 Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 660,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) (Σημείο (Συμμόρφωση Αναφοράς Προτεινόμενης Τεκμηρίωσης) Προσφοράς) 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI 3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 4. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 76,8cm x 3cm x 47,5cm (χωρίς τη βάση στήριξης) 5. Βάρος (με τη βάση στήριξης) <11 κιλά 6. Διαγώνιος 32 ίντσες 7. Τεχνολογία 3D 8. Τεχνολογία εσωτερικού φωτισμού LCD LED backlight 9. Ανάλυση 1920 x Πρότυπο προβολής 1080p (FullHD) 11. Πρότυπα εικόνας 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p 12. Συχνότητα 200Hz 13. Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4/MPEG2 14. Είσοδοι 4xHDMI v1.4, 1xComponent RGB, 1xScart, 1xComposite, 1xD- Sub 15 pin, 1xAudio RCA (L/R) in 15. Έξοδοι 1x Optical 16. Λοιπές Θύρες 3xUSB 2.0, 1xCI Slot, 1xRJ- 45 (Ethernet) 17. Αναπαραγωγή USB Μουσική/Βίντεο/Φωτογραφίες 18. Προαιρετική δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης 19. Ηχεία Έξοδος ήχου Στερεοφωνικός 21. Ψηφιακός δέκτης TV DVB-C, DVB-T 22. Αναλογικός δέκτης PAL 23. Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Εγγύηση & Ανταλλακτικά 24. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει 25. και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 26. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες 8. Ένας (1) εξωτερικός δίσκος 21

22 Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 200,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) (Σημείο (Συμμόρφωση Αναφοράς Προτεινόμενης Τεκμηρίωσης) Προσφοράς) 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Να αναφερθεί το μοντέλο NAI 3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 4. Διαστάσεις < 12 cm x 9 cm x 2.5 cm 5. Χωρητικότητα 1TB 6. Μέγεθος 2.5 inches 7. RPM 7200 rpm 8. Σύνδεση USB Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (max) 5 Gbit/sec 10. Βάρος <290 gr 11. Χρώμα Μαύρο ή ασημί Εγγύηση & Ανταλλακτικά 12. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει 13. και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 14. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες Β. Εξοπλισμός Laser και περιφερειακών για επιβεβαίωση μοντέλων (Προϋπολογισμός: , συμπ/νου ΦΠΑ) 1. Ένα (1) Σύστημα δύο Laser diode Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 7.500,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) (Σημείο (Συμμόρφωση Αναφοράς Προτεινόμενης Τεκμηρίωσης) Προσφοράς) 1. Laser diode 685nm, 50mW, circular beam, free space 2. Laser diode 735nm, 50mW, circular beam, free space Ο προμηθευτής οφείλει να 3. παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του 22

23 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 4. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες 2. Αναλώσιμα Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): ,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) (Σημείο (Συμμόρφωση Αναφοράς Προτεινόμενης Τεκμηρίωσης) Προσφοράς) 1. Hypoxisense 5x 10 doses 2. LIPOFECTAMINE RNAiMAX Κατιονικό λιπίδιο για υψηλή απόδοση transfection σε μεγάλη ποικιλία κυττάρων 3. FBS προέλευσης εγκεκριμένης απο την Ευρωπαϊκή ένωση με άδεια IVD 4. DMEM σταθερή μορφή γλουταμίνης (glutamax), 4500mg/l Glucose, sodium pyruvate, 500ml και IVD marked. 5. Τρυψίνη-EDTA 0.05% trypsin/ 0.53mM EDTA σε HBSS,με φαινόλη, 1X 500ml 6. Mucedola 4RF21 και 4RF25 αναλογία 3:1. 7. Test Diet, AIN93G τροφή χωρίς χλωροφύλλη Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν, 8. σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 9. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες 3. Φίλτρα, φακοί και στηρίγματα Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 1.500,00 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ 1. Bandpass Filter 780FS Bandpass Filter 650FS40-50 Bandpass Filter 750FS40-50 ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Ελάχιστες Προδιαγραφές) Center 780nm, bandwidth > 20nm, diameter 50 Center 650nm, bandwidth 40nm, diameter 50 Center 750nm, bandwidth 40nm, diameter 50 (Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης) 23

24 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. Flip mount metric, FM 90/M 2x, flip mounts for 1 inch optics 5. Dielectric Mirrors, BB1-E02 2x mirrors for visible, 1 inch 6. Kinematic Mirror Mount, KMS/M 2x kinematic mirror mounts 7. Mirror Holder for Ø1" Optics, MH25 2x mirror holder for 1 inch optics Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν, 8. σε χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. 9. Χρόνος Παράδοσης <30 ημέρες Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης 24