Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο»."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: FAX: Πιεξνθνξίεο: Δπαγγειία Καξαγηψξγνπ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». Πξνϋπνινγηζκνύ: ,00 κε ηνλ Φ.Π.Α. Σ Κ Η Η Η TΔΥΝΙΚΔ KΡΙΣΗΡΙΟ Hκεξνκελία Hκεξνκελία Hκεξνκελία ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Γεκνζίεπζεο Γεκνζίεπζεο Γηελέξγεηαο ζηνλ Ηκεξήζην ζην ΦΔΚ δηαγσληζκνχ θαη Οηθνλνκηθφ Σχπν Ν Υ 2 ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ 1

2 Έρνληαο ππφςε : Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 1. Σνπ Ν.Γ. 321/69 πεξί Κ.Γ.Λ., φπσο ηζρχεη. 2. Σνπ Ν.Γ. 2362/95 πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ., φπσο ηζρχεη. 3. Σνπ Ν. 1404/83 (ΦΔΚ 173/Α/84) «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ». 4. Σνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 5. Σνπ Π.Γ. 370/95 (ΦΔΚ 199/Α/95) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην..». 6. Σνπ Ν.2198/94 (ΦΔΚ 43/Α/ ) άξζξν 24 ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 7. Σν Π.Γ. 346/98 φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηηο 3/2/2000 (ΦΔΚ 15/Α). 8. Σν Ν.Γ. 496/1974 (ΦΔΚ 204/Α /1974)«Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ». 9. Σν Π.Γ. 497/ Σν Ν. 1881/90 Ρχζκηζε δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο εξγαζηψλ. 11. Σν Π.Γ. 173/1990 «Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ-ΝΠΓΓ (πιήλ Ο.Σ.Α.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 137/1991 θαη ηζρχεη ζήκεξα. 12. Σν Ν. 2328/ Σν ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005 (ΦΔΚ 64/Α/ ). 2

3 14. Σν Π.Γ. 118/2007 "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)" κε ηηο ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο ηνπ ηεο αξηζκ. Π1/4232/ εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 15. Σν λ.3548/2007 «Καηαρψξεζε Γεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 16. Σελ αξηζκ. Π1/3187/ Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 17. Σα αξίζκ.5246/ θαη 5640/ έγγξαθα ηνπ Κ.Τ.Σ.Δ.Π., ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο κε ηα νπνία εηζεγείηαη ηνπο φξνπο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ. 18. Σελ αξηζκ. 503/ Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Δ 1. Αλνηθηφ ηαθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, πνζνχ Δθαηφλ Δίθνζη Γχν Υηιηάδσλ Γηαθνζίσλ Δπξψ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 7123 α. Σν ζχλνιν ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ Γηθηπαθνχ Τιηθνχ έρεη ηαμηλνκεζεί ζε Σξείο Δλφηεηεο: Α ΔΝΟΣΗΣΑ: Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα γηα ην Μφληκν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο Πξνυπνινγηζκφο: ,00 επξώ Β ΔΝΟΣΗΣΑ: Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα γηα ηα Γξαθεία θαη ηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο Πξνυπνινγηζκφο: ,00 επξώ Γ ΔΝΟΣΗΣΑ: Γηθηπαθφο Δμνπιηζκφο Πξνυπνινγηζκφο: ,00 επξώ Οη πξνζθέξνληεο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία, δχν ή θαη ζηηο ηξείο Δλφηεηεο. 3

4 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Α ΔΝΟΣΗΣΑ: Μόληκν Δθπαηδεπηηθό Πξνζωπηθό πξνϋπνινγηζκόο: ,00 επξώ Ογδφληα (80) θνξεηνί Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο, κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα, πξνθείκελνπ λα ρνξεγεζεί απφ έλαο ζε θάζε Μφληκν κέινο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΔΙ Λακίαο. Πξνηεηλόκελεο Πξνδηαγξαθέο: 1. CPU 2.1 GHz κε 2ΜΒ L2 cache ζηα 800MHz. 2. Μλήκε RAM DDR3 4 GB επεθηάζηκε κέρξη 8GB ζηα 800MHz. 3. Οζφλε 15 15,6 4. θιεξφο δίζθνο 300 GB 5. Οπηηθφ δίζθν DVD Double Layer RW 6. Κάξηα δηθηχνπ Ethernet 10/100/1000 Mbps 7. Modem 8. Wireless Lan a/b/g/Draft-N. 9. Γηαζπλδέζεηο a. 4 USB b. 1 VGA c. 1 HDMI d. 1 έμνδνο γηα αθνπζηηθά e. 1 είζνδνο γηα κηθξφθσλν 10. Κάξηα ήρνπ + Δλζσκαησκέλα ερεία θαη κηθξφθσλν 11. Δλζσκαησκέλε Web Camera 12. Βάξνο 2,8 θηιψλ 13. Μπαηαξία ιηζίνπ 6 cell κε απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο 14. Δγγχεζε 2 εηψλ κε άκεζε αληηθαηάζηαζε ζην παξαπάλσ ζχζηεκα 15. Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows Vista Home Premium GR κε δπλαηφηεηα δσξεάλ αλαβάζκηζεο ζηελ αληίζηνηρε έθδνζε Microsoft Windows 7 GR ζπλνδεπφκελν απφ αληίζηνηρν CD γηα θάζε θνξεηφ ππνινγηζηή. 16. Σζάληα κεηαθνξάο 17. Λνγηζκηθφ γξαθείνπ Microsoft Office 2007Pro GR Academic 18. Δμσηεξηθφο θιεξφο δίζθνο δηαζχλδεζεο USB2 200 GB κε κέγηζηεο Γηαζηάζεηο 127 x 15 x 80 mm. 19. Οπηηθφ πνληίθη USB Όια ηα παξαπάλσ ινγηζκηθά λα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλα ζε θάζε θνξεηφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή Δπί πιένλ 2 CD kit κε ην Λνγηζκηθφ γξαθείνπ Microsoft Office 2007Pro GR Academic ύλνιν Α Δλόηεηαο κε Φ.Π.Α.: ,00 4

5 Β ΔΝΟΣΗΣΑ: Γηα ηα Γξαθεία θαη ηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο πξνϋπνινγηζκόο : ,00 επξώ α) αξάληα (40) Η/Τ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ,00 Δπξψ. β) Σξηάληα (30) νζόλεο ζπλνιηθνχ θφζηνπο 5.500,00 Δπξψ. γ) Γέθα (10) εθηππωηέο ζπλνιηθνχ θφζηνπο 1.900,00 Δπξψ. Πξνηεηλόκελεο Πξνδηαγξαθέο: α) 1. Κνπηί midi tower κε ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ 450W. 2. Μεηξηθή πιαθέηα πνπ λα ππνζηεξίδεη επεμεξγαζηέο λέαο ηερλνινγίαο 3GHz θαη FSB 1333 κε ελζσκαησκέλε θάξηα γξαθηθψλ θαη δηθηχνπ. 3. CPU 3 GHz κε FSB ηα Μλήκε RAM DDR2 2 GB επεθηάζηκε κέρξη 8GB ζηα 800MHz. 5. θιεξφ δίζθν SATA2 320GB 6. Οπηηθφ δίζθν DVD Double Layer RW 7. Πιεθηξνιφγην ειιεληθφ/αγγιηθφ,101 πιήθηξσλ 8. Οπηηθφ πνληίθη USB 9. Δγγχεζε 3 έηε ζε φια ηα παξαπάλσ. β) 1. Σχπνο Οζφλεο: 19" LCD TFT. 2. Αλάιπζε 1280 x Δίζνδνο ήκαηνο: VGA, DVI 4. Φσηεηλφηεηα 360 cd/ηκ. 5. Αληίζεζε 700:1. 6. Δγγχεζε 3 έηε γ) 1. Σερλνινγία εθηχπσζεο Μνλφρξσκνο Laser. 2. Σαρχηεηα εθηχπσζεο 33 ζειίδεο αλά ιεπηφ. 3. Υσξ/ηα εηζφδνπ 250 θχιια. 4. Δπηινγέο εθηχπσζεο δχν φςεσλ: Απηφκαηε. 5. πλδεζηκφηεηα: Ακθίδξνκν παξάιιειν IEEE 1284, Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Specification Hi-Speed ύλνιν Β Δλόηεηαο κε Φ.Π.Α.: ,00 5

6 Γ ΔΝΟΣΗΣΑ: Γηθηπαθόο Δμνπιηζκόο πξνϋπνινγηζκόο : ,00 επξώ Πξνκήζεηα ηνπ παξαθάησ δηθηπαθνχ (ελεξγνχ θαη παζεηηθνχ) εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλάγθε ηεο ζχλδεζεο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ θαη θσλήο ησλ θηηξίσλ ηνπ λένπ Γηνηθεηεξίνπ θαη ηνπ λένπ Κπιηθείνπ ζην ππάξρνλ δίθηπν δεδνκέλσλ θαη θσλήο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο. 1. Μεηαγωγέαο (ηκρ. 2) α/α Πφξηεο 10/100/1000 Mbps, MDI/MDIX, 1 auto-sensing, RJ Τπνδνρέο γηα δηεπαθέο minigbic 4 3 Σαρχηεηα κεηαγσγήο πιαηζίσλ επηπέδνπ2 96 Gbps 4 Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ VLANs Μέγεζνο πίλαθα MAC addresses 8Kbytes 6 Τπνζηήξημε trunking πξσηφθνιινπ ΙΔΔΔ 802.1q Γπλαηφηεηα επηινγήο εθαξκνγήο αιγνξίζκνπ 7 spanning-tree ζε νπνηαδήπνηε πφξηα Πφξηα γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεξκαηηθνχ (θνλζφιαο) 8 γηα ηελ ηνπηθή δηαρείξηζε ηεο ζπζθεπήο Γηαρείξηζε ηνπ δξνκνινγεηή κε ρξήζε: 9 web interface, telnet, ssh θαη SNMP Απζεληηθνπνίεζε / εμνπζηνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ κε: 10 ηνπηθφ νξηζκφ usernames / passwords Τπνζηήξημε ησλ πξσηνθφιισλ TACACS+ θαη 11 RADIUS γηα εμνπζηνδφηεζε κε ρξήζε server Γπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 12 ζπζηήκαηνο κε δπλαηφηεηα ρξήζεο πξσηνθφιινπ ftp, tftp θαη http 13 Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ηθξίσκα (rack mounted) κε κέγεζνο 1U 2. Γηεπαθέο minigbic πνιύηξνπεο νπηηθήο ίλαο (ηκρ. 2) α/α 1 Κχκαηνο θσηφο: 850 nm 2 Απφζηαζε κεηάδνζεο: 62.5/125κm MMF (160 MHz/km) εψο 220m 62.5/125κm MMF (200 MHz/km) εψο 275m 50/125κm MMF (400 MHz/km) εψο 500m 50/125κm MMF (500 MHz/km) εψο 550m 6

7 3. Γηεπαθέο minigbic κνλόηξνπεο νπηηθήο ίλαο (ηκρ. 4) α/α 1 Κχκαηνο θσηφο: 1310 nm Απφζηαζε κεηάδνζεο: 62.5/125κm MMF (200 MHz/km) εψο 500m 2 50/125κm MMF (500 MHz/km) εψο 2km 9/125κm SMF εψο 40km 4. Μεηαγωγέαο επηπέδνπ 3 (ηκρ. 1) α/α Πφξηεο 10/100/1000 Mbps, MDI/MDIX, 1 auto-sensing, RJ Τπνδνρέο γηα δηεπαθέο minigbic 24 3 Σαρχηεηα κεηαγσγήο πιαηζίσλ επηπέδνπ 2 136Gbps 4 Σαρχηεηα κεηαγσγήο παθέησλ επηπέδνπ 3 (pps) 95Mpps 5 Mλήκε Κεληξηθνχ Δπεμεξγαζηή (SDRAM) 256MB 6 Mλήκε flash 32MB 7 Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ VLANs Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ MAC addresses Τπνζηήξημε trunking πξσηφθνιινπ ΙΔΔΔ 802.1q 10 Τπνζηεξηδφκελνο αξηζκφο VLAN 1024 Γπλαηφηεηα επηινγήο εθαξκνγήο αιγνξίζκνπ 11 spanning-tree ζε νπνηαδήπνηε πφξηα Τπνζηήξημε ησλ πξσηνθφιισλ θαη ηερλνινγηψλ: ηαηηθή δξνκνιφγεζε, RIPv1/v2, OSPF v1/v2/v3, 12 CIDR, ICMP, IGMP v2, DVMRR, VRRP, DHCP, ARP, IRDP Πφξηα γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεξκαηηθνχ (θνλζφιαο) 13 γηα ηελ ηνπηθή δηαρείξηζε ηεο ζπζθεπήο Γηαρείξηζε ηνπ κεηαγσγέα κε ρξήζε: 14 web interface, telnet, ssh θαη SNMP 15 Απζεληηθνπνίεζε / εμνπζηνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ κε: ηνπηθφ νξηζκφ usernames / passwords Τπνζηήξημε ησλ πξσηνθφιισλ TACACS θαη 16 RADIUS γηα εμνπζηνδφηεζε κε ρξήζε server Γπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 17 ζπζηήκαηνο κε δπλαηφηεηα ρξήζεο πξσηνθφιινπ tftp θαη http Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ηθξίσκα 18 (rack mounted) κε κέγεζνο 1U 5. Γηεπαθέο minigbic πνιύηξνπεο νπηηθήο ίλαο 7

8 γηα κεηαγωγέα επηπέδνπ 3 (ηκρ. 6) α/α 1 Κχκαηνο θσηφο: 850 nm 2 Απφζηαζε κεηάδνζεο: 62.5/125κm MMF (160 MHz/km) έσο 220m 62.5/125κm MMF (200 MHz/km) έσο 275m 50/125κm MMF (400 MHz/km) έσο 500m 50/125κm MMF (500 MHz/km) έσο 550m 6. Γηεπαθέο minigbic κνλόηξνπεο νπηηθήο ίλαο γηα κεηαγωγέα επηπέδνπ 3 (ηκρ. 4) α/α 1 Κχκαηνο θσηφο: 1310 nm 2 Απφζηαζε κεηάδνζεο: 62.5/125κm MMF (500 MHz/km) έσο 550m 50/125κm MMF (400 MHz/km) έσο 550m 50/125κm MMF (500 MHz/km) έσο 550m 9/125κm SMF έσο 10000m 7. Καιώδην (Έζωη/Έμωη Υώξνπ) 8 πνιύηξνπωλ νπηηθώλ ηλώλ (62,5/125κm) 130m α/α 1 ζσιήλαο: PBT πνιπεζηέξαο 2 πδαηνζηεγήο πξνζηαζία: gel 3 εμσηεξηθφο καλδχαο: LSOH απηνζβελλχκελν 4 κέγηζηε Απφζβεζε (Maximum attenuation) (db/km) 850nm/32, 1300nm/0,9 5 ειάρηζην κήθνο θχκαηνο (Minimum bandwidth) (MHz.km) 850nm/200, 1300nm/500 6 αξηζκεηηθφ δηάθξαγκα (Numerical aperture) (κm) 0,275±0,015 7 ηήξεζε δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ ΙΔC/EN 60793, ΙΔC/EN , ΔΝ 50173, ISO πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 α/ α 8. Καιώδην (Έζωη/Έμωη Υώξνπ) 4 κνλόηξνπωλ νπηηθώλ ηλώλ (9/125κm) 130m 1 ζσιήλαο: PBT πνιπεζηέξαο 2 πδαηνζηεγήο πξνζηαζία: gel 3 εμσηεξηθφο καλδχαο: LSOH απηνζβελλχκελν 4 κέγηζηε Απφζβεζε (Maximum attenuation) (db/km) 1300nm/0,38, 1500nm/0,24 5 ειάρηζην κήθνο θχκαηνο (Minimum bandwidth) (MHz.km) 1300nm/3,5, 1500nm/18 6 αξηζκεηηθφ δηάθξαγκα (Numerical aperture) (κm) 9,1+0,5 ηήξεζε δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ ΙΔC/EN 60793, ΙΔC/EN , ΔΝ 50173, 7 ISO πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO

9 9. ύζηεκα δηθηπαθήο απνζήθεπζεο (ηκρ. 3) α/α 1 Θέζεηο γηα δίζθνπο SATA κε δπλαηφηεηα Hot Swap 4 2 Μλήκε flash 512 ΜΒ Πφξηεο 10/100/1000 Mbps MDI/MDIX 3 auto-sensing, RJ-45 κε ππνζηήξημε VLAN (802.1q) 2 4 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux 5 Τπνζηήξημε ηερλνινγηψλ: RAID 0, 1, 1+Spare, 5, 5+Spare, 10 θαη JBOD Τπνζηήξημε δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ: 6 SMB/CIFS, NFS, FTP θαη FTPS 7 Γηαρείξηζε κε ρξήζε: web interface θαη SNMP Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ηθξίσκα 8 (rack mounted) κε κέγεζνο 1U 9 θιεξφο δίζθνο 3.5", 500GB SATA, 7200rpm 4 10 Δγγχεζε (ρξφληα) Γξνκνινγεηήο (ηκρ.1) α/α Αξζξσηή (modular) αξρηηεθηνληθή κε δπλαηφηεηα 1 επέθηαζεο κε ηελ πξνζζήθε θαξηψλ 2 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο εμσηεξηθνχ ηξνθνδνηηθνχ Απαηηνχκελε κλήκε Κεληξηθνχ Δπεμεξγαζηή 3 (DRAM) 256 MB 4 Μέγηζηε κλήκε Κεληξηθνχ Δπεμεξγαζηή (DRAM) 1 GB 5 Απαηηνχκελε κλήκε flash 64 MB 6 Μέγηζηε κλήκε flash 256MB 7 Ιθαλφηεηα δηακεηαγσγήο (pps) Θχξα γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεξκαηηθνχ (θνλζφιαο) 8 γηα ηελ ηνπηθή δηαρείξηζε ηεο ζπζθεπήο 9 Πφξηεο 10/100/1000 Mbps Ethernet 2 Τπνζηήξημε πξσηνθφιισλ θαη γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δξνκνιφγεζεο: 12 Static routing, RIPv1, RIPv2, OSPF v2, BGP v2, DHCP server/relay/client, ACLs, IPv6 Γηαρείξηζε ηνπ δξνκνινγεηή κε: ρξήζε ηεο εθαξκνγήο telnet ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ssh ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ SNMP 13 κε ρξήζε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ θπιινκεηξεηή πεξηβάιινληνο γξακκήο εληνιψλ θαη ηερλνινγηψλ RADIUS θαη TACACS+ 14 Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο σο Voice Gatekeeper 15 Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο σο Voice Gateway Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ηθξίσκα 16 (rack mounted) 11. Κάξηα E1 γηα δξνκνινγεηή 9

10 α/α 1 Γηεπαθέο E1 1 2 Τπνδνρέο γηα δηεπαθέο 1 Μέγηζηνο ππνζηεξηδφκελνο αξηζκφο 3 ςεθηαθψλ θαλαιηψλ 90 4 Τπνζηήξημε ησλ θσδηθνπνηεηψλ: G.711, G.729, G.729a/b, G.723.1, G.726, G.728, GSM, GSM-EFR, θαη GSM-ER 5 Ρπζκφο απνζηνιήο δεδνκέλσλ (Mbps) Ρπζκφο ιήςεο δεδνκέλσλ (Mbps) Υξνληζκφο εζσηεξηθφο ή βξφρνπ 12. Κάξηα E1 ζπκβαηή κε ηειεθωληθό θέληξν Alcatel OmniPCX 4400 α/α 1 Γηεπαθέο E1 2 2 Καιψδην ζχλδεζεο 13. UPS 625 VA κε ελζωκαηωκέλν πνιύκπξηδν 4 ζέζεωλ (ηκρ. 2) α/α 1 Μέγηζηε Ιζρχο 625 VA 375 W 2 Έμνδνη shuko ελζσκαησκέλνη 4 Γηάξθεηα θφξηηζεο κπαηαξίαο (ζε ψξεο) 3 γηα ην 90 % κεηά απφ πιήξε εθθφξησζε 4 Δπηπιένλ είζνδνη - έμνδνη 4 γηα πξνζηαζία ηειεθσληθήο γξακκήο θαη κφληεκ 5 Δπηθνηλσλία κε ηνλ ππνινγηζηή κε ππνδνρή USB 14. Splice cassette θαη Splice holder έωο 12 ίλεο (ηκρ.3) α/α 1 Splice cassette 2 Splice holders γηα 1 έσο 12 ίλεο 2 3 Γεκαηηθά γηα ηηο εηζεξρφκελεο ίλεο 2 4 Γηαθαλέο θάιπκκα 5 Πιαζηηθήο θαηαζθεπήο 10

11 α/α 15. Οπηηθό patch panel 19", θελό έωο 24 ζπξώλ γηα SC/ΑPC adaptors SM/MM (ηκρ. 1) 1 Μεηαιιηθήο θαηαζθεπήο 2 Ύςνο ζε U 1 3 Πξφζνςε ησλ 24 ζπξψλ γηα adaptor SC/APC 4 Splice cassette γηα 1 έσο Οπηηθό patch panel 19" SC/APC, 8 ζπξώλ (ηκρ. 2) α/α 1 Μεηαιιηθήο θαηαζθεπήο 2 Ύςνο ζε U 1 3 πξηαξσηνχ ηχπνπ 4 Απνζπψκελε πξφζνςε γηα SC duplex adaptors 5 Αξζξσηή Splice Cassette 2 επηπέδσλ 6 Splice holders πιαζηηθήο θαηαζθεπήο 4 7 Θεξκνζπζηειφκκελα 60mm κε κεηαιιηθφ ζηέιερνο 24 Οξγαλσηέο γηα ηελ εζσηεξηθή 8 δηεπζέηεζε-δηέιεπζε νπηηθψλ θαισδίσλ Οπηηθό pigtail SC/APC, SM, 1m (ηκρ. 32) α/α 1 Καιψδην θαηαζθεπήο LSOH (Βξαδχθαπζην) 2 Πιαζηηθφ πεξίβιεκα connector 3 Κεξακηθφο δαθηχιηνο δηαηνκήο 2,5mm 4 Insertion Loss < 0,3 db 5 Μήθνο (m) 1 6 Return Loss PC (MM) > 20 db 7 Γχλακε ηάλπζεο 45N 8 APC 8 > 60 db 18. Adaptor SC/APC, SM, duplex (ηκρ. 8) α/α 1 Insertion Loss (ηππηθή) 0,15 db 2 Insertion Loss (κέγηζηε) 0,3 db 3 Απψιεηεο ζε 500 ζπλδέζεηο-απνζπλδέζεηο 0,1 db 4 Πιαζηηθφ ζψκα Πεξίβιεκα απφ θξάκα ραιθνχ 5 θαη θαζζίηεξνπ, θεξακηθφ 6 Κεξακηθφ πεξίβιεκα δηαηνκήο 2,5mm 7 Βάζε κεηάιινπ απφ αλνμείδσην αηζάιη 11

12 19. Adaptor SC/APC, MM, duplex (ηκρ. 4) α/α 1 Insertion Loss (ηππηθή) 0,2 db 2 Insertion Loss (κέγηζηε) 0,4 db 3 Απψιεηεο ζε 500 ζπλδέζεηο-απνζπλδέζεηο 0,1 db 4 Πιαζηηθφ ζψκα Πεξίβιεκα απφ θξάκα ραιθνχ 5 θαη θαζζίηεξνπ, θεξακηθφ 6 Κεξακηθφ πεξίβιεκα δηαηνκήο 2,5mm 7 Βάζε κεηάιινπ απφ αλνμείδσην αηζάιη 20. Οπηηθό pigtail SC/PC, MM, 62,5/125κm, 1m (ηκρ. 8) α/α 1 Καιψδην θαηαζθεπήο LSOH (Βξαδχθαπζην) 2 Πιαζηηθφ πεξίβιεκα connector 3 Κεξακηθφο δαθηχιηνο δηαηνκήο 2,5mm 4 Insertion Loss < 0,3 db 5 Return Loss PC (MM) > 20 db 6 Γχλακε ηάλπζεο 45N ύλνιν Γ Δλόηεηαο κε Φ.Π.Α.: ,00 12

13 2. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο (αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ πκβνπιίνπ ΣΔΙ) απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ ΣΡΙΣΗ π.κ. 3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ: α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα β) πλεηαηξηζκνί γ) Δλψζεηο/ζπκπξάμεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 4. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 5. Σα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 6. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ζα θαηαβιεζνχλ απφ ην Σ.Δ.Ι. Λακίαο θαη ζα παξαθξαηεζνχλ απφ ηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ηνπ, εθφζνλ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6, παξ.5, ηνπ λ.3548/

14 7. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε: 5.1. Σνπο Γεληθνχο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο Σνλ «Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 118/ Δπηζπλάπηεηαη ην Παξάξηεκα: «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Σν Παξάξηεκα ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο. 9. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ ΣΔΙ Λακίαο φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγόηεξν έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ηωλ πξνζθνξώλ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηνλ αηηνχληα ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 10. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ππφ ηνπο απηνχο σο άλσ φξνπο. Η δηαθήξπμε βξίζθεηαη θαη ζηελ εμήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ΑΡΘΡΟ 1. ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Ο δηαγωληζκόο ζα γίλεη ζηηο , εκέξα Σξίηε θαη ώξα π.κ. ζηελ αίζνπζα πκβνπιίωλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο. 14

15 2. Δθφζνλ, δεηεζνχλ έγθαηξα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απηέο πξέπεη λα παξέρνληαη ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο, πξηλ από ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ηωλ πξνζθνξώλ. 3.Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. ΑΡΘΡΟ 2. ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Οη πξνζθέξνληεο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία, ή θαη ζηηο δχν Δλφηεηεο.. ε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζζέλ πνζφ ησλ ελνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη Τπεχζπλε Γήισζε ηεο 4, ηνπ άξζξνπ 8, ηνπ Ν. 1599/86 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ ηηο ελφηεηεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζπκκεηνρήο. 3. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ: α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, β) πλεηαηξηζκνί, γ) Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά, δ) Κνηλνπξαμίεο Πξνκεζεπηψλ θαη ε) Κάζε πξνζθέξσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ (ηεο Δ.Δ.) έρεη ην δηθαίσκα θαη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη κέξνο ζε φκνηνπο ή αληίζηνηρνπο κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκνχο, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε επηινγήο θαη θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε Έλσζε ή ζε Κνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ, ελ φςεη ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, λα ππνρξεσζνχλ λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, εθ φζνλ ήζειε θξηζεί 15

16 απφ ηνλ Αλαζέηνληα, φηη απηή είλαη αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ φια ηα κέιε απηψλ, πιελ ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Οη εηαίξνη ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνλ ζπκβαιιφκελν Αλάδνρν. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ν φξνο δηαγσληδφκελνο / Αλάδνρνο ή δηαγσληδφκελνη / Αλάδνρνη ή ππνςήθηνο Αλάδνρνο / Αλάδνρνη αθνξά ζε φιεο ηηο ακέζσο πξνεγνπκέλσο αλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 4.ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΝΧΔΧΝ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΧΝ ΑΝΑΓΟΥΧΝ α) Τπνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά πνπ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο, είηε απφ θνηλφ ηνπο εθπξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ Πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλεη ν θαζέλαο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, θαζψο θαη λα νξίδεηαη ν Αλάδνρνο πνπ ζα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. β) Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζή ηνπ. γ) ε πεξίπησζε πνπ κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή εμαηηίαο ιφγνπ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο Πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. δ) Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ην ίδην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 16

17 ε) Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ, θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, αληηθαηαζηάηε, πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ ΣΔΙ. ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο πξνκεζεπηήο αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηα (α) θαη (β) θαηεγνξίεο. 5. ΓΔΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΟΙ (α) Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία, Ν.Π.Γ.Γ. ή ην ΣΔΙ, γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή βξίζθνληαη ζε αληηδηθία κε απηφ. (β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ. (γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή εθηφο απηήο. (δ) Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πνπ αθνξά ηα αθφινπζα αδηθήκαηα, ήηνη: 1) γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1, ηεο Κνηλήο δξάζεο ηεο 98/773 ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 2) γηα δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/42/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, 3) γηα απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 4) γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10 εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 17

18 Η αλαζέηνπζα Αξρή, νζάθηο ηνχην απαηηείηαη, δχλαηαη λα δεηά απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε ή εθφζνλ ακθηβάιιεη σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζή ηνπο, λα απεπζχλεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ ή ησλ πξνζθεξφλησλ, εάλ δε αθνξνχλ έλαλ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα εγθαηεζηεκέλν ζε θξάηνο άιιν απφ εθείλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δεηά ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. Πξνθεηκέλνπ πεξί Ννκηθψλ Πξνζψπσλ νη ελ ιφγσ απαγνξεχζεηο αθνξνχλ ηνλ Πξφεδξν, Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη γεληθά νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληα. (ε) Οη ελψζεηο πξνζψπσλ ή νη Κνηλνπξαμίεο, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. 6. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 6.1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Όινη νη δηαγσληδφκελνη (θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα, ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ) ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, άιισο ε πξνζθνξά/αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζα απνξξίπηεηαη: Α) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (επί πνηλή απαξάδεθηνπ) πνζνχ ίζνπ κε ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε Φ.Π.Α γηα ην ζχλνιν ηνπ δηαγσληζκνχ ή γηα ηηο Δλφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ Οη πξνζθέξνληεο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία, δπν ή θαη ζηηο ηξείο Δλφηεηεο. ε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο 4, ηνπ άξζξνπ 8, ηνπ Ν. 1599/86 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ ηηο ελφηεηεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζπκεηνρήο.. 18

19 Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ (άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζ απηνχο πνπ απνηπγράλνπλ ζην δηαγσληζκφ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 2. Σνλ εθδφηε. 3. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνίαλ απεπζχλεηαη, πνπ είλαη ην ΣΔΙ Λακίαο. 4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 5. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ Γ/λζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 7. Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ηελ εκεξνκελία θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 8. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ήηνη εθαηόλ πελήληα (150) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγωληζκνύ. 9. Σνπο φξνπο φηη: i. Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. ii. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαη φηη ζα θαηαβιεζεί κε κνλνκεξή δήισζή ηεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 19

20 iii. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο, ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. iv. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Αλαγθαία ζηνηρεία ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά είλαη: (1) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηελ δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. (2) ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. (3) ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. (4) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο. (5) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ην Π.Γ. 118/2007 πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο. Η επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή ηνχησλ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζ' απηφλ κελ πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 20

21 ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο, κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΙ Λακίαο σο πξνο ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εκπξφζεζκα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ ΣΔΙ Λακίαο.. Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγπεηηθή επηζηνιή δελ πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία ζα απνξξίπηεηαη. Αλαγθαία ζηνηρεία είλαη ηα αλσηέξσ 1, 5, 6, 7, θαη 9ii. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο πέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ. Β) Τπεύζπλε δήιωζε ηεο 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία: I. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ II. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ, δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο πεξηπηψζεηο (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 21

22 είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ ΣΔΙ Λακίαο, ηδίσο πεξί αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο ή ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. III. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 6.2 θαη 7 ηεο παξνχζεο. Γ) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Γ) Γήισζε ηνπ ηεο 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ ηηο ελφηεηεο θαη ηα είδε πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηνπ. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ηωλ αλωηέξω δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή από ην δηαγωληζκό. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κπνξεί λα δεηήζεη ζπκπιεξώζεηο θαη απνζαθελίζεηο επί ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ, πιελ ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα 22

23 ησλ ππνςεθίσλ θαη νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ελεξγήζνπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη εκείωζε : Αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν ή ζπλεηαηξηζκφ νη ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξωλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξωζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηόλ, κε βεβαίωζε παξαιαβήο ή ζύκθωλα κε ην λ. 2672/1998 (Α'290), ζα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη, ζύκθωλα κε ην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ.118 / ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ (α) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ωο άλω έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δηαγσγήο, σο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3, πεξίπησζε δ. 23

24 (β) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην θχξην επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. (γ) Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο Αξρέο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. (δ) Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε Αξρέο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλωληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο φπνπ απηφ απαηηείηαη, ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο ε ηνπ Γ. ηεο φηαλ ππνρξενχληαη απφ ην Νφκν ζε αζθάιηζε), σο θαη πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ εδαθίνπ (δ) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Κάζε Αλάδνρνο ζα απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή εθόζνλ: 1) έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε (ή κε απφθαζε έρνπζα ηζρχ δεδηθαζκέλνπ) γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή, 2) έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ απνδεδεηγκέλσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν ελδέρεηαη λα δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή, 3) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία θαη 4) είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ ή φηαλ έρεη παξαιείςεη λα παξάζρεη απηέο. 24

25 Η απφδεημε φηη ν ζπκκεηέρσλ δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο 1, 2 θαη 3 απνδεηθλχεηαη κε απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη ηνχηνπ κε ηζφηηκν έγγξαθν εθδηδφκελν απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν θαη πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ (α)απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ωο άλω έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3, πεξίπησζε δ. (β)πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πνπ ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα ή ηελ έγθξηζε λα παξάζρνπλ ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζεο ηεο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο δελ πξνβιέπνληαη ή δελ εθδίδνληαη ηέηνηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαπιεξψλνληαη κε έλνξθε βεβαίσζε. (γ)πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ε πεξηπηψζε (δ) ηνπ παξφληνο Άξζξνπ 6, παξάγξαθνο ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΗΜΔΓΑΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΑΠΑ Θα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί πιένλ : (α) Όια ηα παξαπάλσ αλά πεξίπησζε (εκεδαπφ ή αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν) δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ θαη εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ 25

26 κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ δηφηη δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ γηα κε θπζηθά πξφζσπα. (β) Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο κε ην ζθνπφ λα εγθξίλεηαη ή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη λα παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν/άηνκα ε εμνπζηνδφηεζε γηα λα ππνγξάςεη/ππνγξάςνπλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη λα θαηαζέζεη/θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά θαη λα παξαζηνχλ/παξαζηεί θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο.- ε πεξίπησζε Έλσζεο Δηαηξεηψλ αληίζηνηρν πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ή ηνπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, ην νπνίν επηπιένλ ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ηε ζχκπξαμε κε ηα άιια κέιε ηεο Έλσζεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε κίαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ηελ απνδνρή ηεο αιιειέγγπαο επζχλεο, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ θνηλνχ εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνγξαθή, θαηάζεζε θαη παξάζηαζε θαηά ην άλνηγκα ηεο πξνζθνξάο ηεο Έλσζεο.- (γ) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ έγγξαθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ γηα ηηο Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Α.Δ., απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ νη δεζκεχνληεο ην λνκηθφ πξφζσπν, σο θαη θάζε δηθαηνινγεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαηά λφκν δεκνζίεπζε ηνπ εηαηξηθνχ ηνπο, θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ, ελψ επί πιένλ γηα ηηο Α.Δ. θαη ηα αληίζηνηρα ησλ δεκνζηεχζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ Φ.Δ.Κ. (δ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ην θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) (ε) Οπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν θαη λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ην δηθαίσκα δέζκεπζεο κε ηελ ππνγξαθή ηνπο θαη κφλνλ θάησζη ηεο 26

27 εηαηξηθήο επσλπκίαο ησλ Ο.Δ., Δ.Δ. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ησλ εθάζηνηε εμνπζηνδνηνπκέλσλ πξνζψπσλ, εθφζνλ απηφ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην πξνζθνκηδφκελν θαηαζηαηηθφ. (ζη) Πνηληθφ κεηξψν γηα ηνλ Πξφεδξν, θαη Γ/ληα χκβνπιν, γηα ηνλ/ηνπο εθάζηνηε δηαρεηξηζηή/ζηέο θαη ησλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ ησλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη γηα ηνλ/ηνπο δηαρεηξηζηή/ζηέο ησλ Δ.Π.Δ. ζε θάζε δε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. Δπί εκεδαπψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα Α.Δ., θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1592/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο ΟΙ ΔΝΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΧΝ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή ζε Κνηλνπξαμία/εο. Η έλσζε παξερφλησλ ππεξεζίεο ή Κνηλνπξαμία/εο ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε ή ηελ Κνηλνπξαμία, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ν θαζέλαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 27

28 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη αιιειεγγχσο εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή.- Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αλά πεξίπησζε αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Αλαζέηνληα. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ α) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ωο άλω έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δηαγσγήο, σο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.3, πεξίπησζε δ. β) Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ πεξ. γ θαη δ ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαη άξζξνπ πεξ. β ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληίζηνηρα, θαη ηνπ άξζξνπ πεξ. δ γ) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 28

29 ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΟΡΟΙ 1.Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 2. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε βεβαίσζε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 3. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κπνξεί λα δεηήζεη ζπκπιεξώζεηο θαη απνζαθελίζεηο επί ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ, πιελ ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ θαη νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ελεξγήζνπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 7. ΑΛΛΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε θεξεγγπφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θ.ι.π. πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη ιακβάλνληαη ππφςε: 1)Ιζνινγηζκφο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν παξέρσλ ππεξεζίεο. 29

30 2) Γήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη πεξί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ σο πξνο ηελ παξνρή παξνκνίσλ κε ηα δεηνχκελα αγαζά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 3) Αληίγξαθα Γειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Δ3 ζπλνδεπκέλα κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πνπ λα δειψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ θνξνινγηθέο δειψζεηο είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Δάλ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά, επηθαινχκελνο βάζηκν ιφγν, κπνξεί λα απνδείμεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν έγγξαθν κε ζηνηρείν. Διάρηζην πξναπαηηνύκελν όξην: Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ λα αλέξρνληαη θαηά κέζν φξν ηε ηειεπηαία ηξηεηία ζην δηπιάζην πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζην δηαγσληζκφ. 8. ΔΓΓΤΗΔΙ 8.1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6.1.Α ηεο παξνχζεο 8.2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ λα θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ζ απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο Διιεληθήο Σξάπεδαο ή Σ.Π. &Γ. κε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ίζε κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζπλ 2 κήλεο επηπιένλ. 30

31 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: (1)Σελ εκεξνκελία έθδνζεο (2)Σνλ εθδφηε (3)Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. (4)Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο (5)Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. (6) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. Σνπο φξνπο φηη: i.η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. ii.σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. iii.ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. iv.ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Δπίζεο ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη ηα αθφινπζα: (Ι) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πινπνίεζε αληηθείκελν. (ΙΙ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο θαηά δχν (2) κήλεο. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξίλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζπκβάζεσο θαη ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο, απφ ηελ αξκφδην φξγαλν ηνπ ΣΔΙ Λακίαο. 31

32 8.3. ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΟΡΟΙ ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 9. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε πξνζθνξά ζε δχν αληίηππα, έλα πξωηόηππα θαη έλα αληίγξαθν. 9.1 Η πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή κφλν αλ ππνβιεζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε δχν αληίγξαθα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ ΣΔΙ Λακίαο (3 ν ρικ Π.Δ.Ο. Λακίαο- Αζελψλ, Λακία) απηνπξνζψπσο ή κε λφκηκν αληηπξφζσπν, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν. Μπνξεί λα απνζηέιιεηαη θαη κε άιιν ηξφπν (ΔΛ.ΣΑ., courier, θιπ) θαη παξαιακβάλεηαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρεηαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εθπξόζεζκα, επηζηξέθνληαη ρωξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 9.2 Ο πξνζθέξσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Η πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ πξνζθέξνληα απηήλ επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή κε αίξεζε ή κε ζχκθσλε 32

33 κε νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ή ειιηπήο ή φηαλ απηή έρεη μέζκαηα, δηαγξαθέο ή πξνζζήθεο, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 9.3 Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. Δάλ ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ θξίλεη φηη θάπνηνο δηαγσληδφκελνο δελ πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο θαη απνθιεηζηεί απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελαπνκείλαληεο θιεηζηνί θάθεινη δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ ίδην ή παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 9.4 ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 9.4.1Οη ιέμεηο ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Σα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Γε ζα γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ππνβάιιεηαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη πεξηέρεη ηξεηο (3) ππν-θαθέινπο, ήηνη: Α. Φάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» Β. Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» Γ. Φάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» Οη παξαπάλσ ηξεηο ππν-θάθεινη είλαη θαη απηνί θαιά ζθξαγηζκέλνη θαη θάησ απφ ηνλ ηίηιν ηνπο αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 33

34 9.5 Ο θάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πεξηέρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε εηο δηπινχλ (πξσηφηππα θαη κία ζεηξά αληηγξάθσλ) κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο πξωηόηππα θαη αληίγξαθα αληίζηνηρα. ε απηφ ην θάθειν ηνπνζεηείηαη θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. (Γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ βιέπε παξαθάησ ζηα ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ) 9.6 Ο θάθεινο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηελ Σερληθή πξνζθνξά εηο δηπινχλ (πξσηφηππε θαη αληίγξαθν ηεο πξσηφηππεο) γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο πξωηόηππε θαη αληίγξαθν αληίζηνηρα θαη πεξηιακβάλεη: Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο φηη έιαβε γλψζε φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ην νπνίν απνδέρεηαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία επηθχιαμε. Παξαζηαηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνύζεο 9.7 Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά εηο δηπινχλ (πξσηφηππε θαη αληίγξαθν ηεο πξσηφηππεο) κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο πξωηόηππε θαη αληίγξαθν αληίζηνηρα. 9.8.Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία απηέο δεηήζεθαλ. 34

35 9.9. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη αλνηθηέο ή ζα πεξηέρνπλ νπνηνδήπνηε θάθειν απφ ηνπο παξαπάλσ αλνηθηνχο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρνπλ ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησ πξνζθνξψλ. 10. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ε θάζε πεξίπησζε έιιεηςεο ή αλαθξίβεηαο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Δπίζεο απνηεινχλ ιφγνπο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ: α)οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. β)δάλ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηεο απφ δηαγσληζκνχο. γ)δάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. δ)η αζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην Σνκέα. ε)δάλ έρεη θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. δ) Δάλ ν ρξφλνο ηζρχνο Πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 35