Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ"

Transcript

1 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/404/ ΑΓΑ:70ΠΚ46Φ842-ΣΓ3 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΥΧ- ΡΖΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Θεφδσξνο εξαθίδεο Α ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αληηπξφεδξνο Αλησλία Μνξνπνχινπ Β ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αληηπξφεδξνο Νηθφιανο Μήιεο Αλαπι. Γελ. ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γξακκαηέαο Γακηαλφο Ακπαθνχκθηλ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Παλαγηψηεο Αληηβαιίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Θεφθξαζηνο Βακβνπξέιιεο Μέινο 20:10 θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθ. Γ4/25/2014 ΛΖΞΖ Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 22:00 θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθ. Γ202/25/2014 ππξίδσλ Εαλληάο Μέινο 19:30κεηά ηε ιήςε ΛΖΞΖ ηεο απφθ. Α7/25/2014 Ησάλλεο Πάλνπ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Θενπίζηε Πέξθα Μέινο 19:30 κεηά ηε ιήςε ηεο απφθ. Α7/25/2014 ΛΖΞΖ Υαξάιακπνο Σζφγθαο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΑΠΟΝΣΔ : Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεψξγηνο ηαζηλφο Μέινο Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο Γελ.Γξακκαηέαο Γεκήηξηνο Φηιηππήο Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ Γξακκαηέαο : ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ. 20:45 θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθαζεο Γ202/25/2014 ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ 22:00 θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθαζεο Γ202//25/ :00 θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθαζεο Γ202/25/2014 ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ

2 2 ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1. Δηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ 2. Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ 3. Σξφπνο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ 4. πζηήκαηα ελεκέξσζεο Web TV 5. Βαζηθέο αξρέο θαζνξηζκνχ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Μεραληθψλ 6. Δλεκέξσζε ΣΜΗΜΑ Α ηης Απνθ. Α1/25/2014 πκπιήξσζε ηεο Α3/19/2014 απφθαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ )ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Θεκ. Ληαξακάληδα, ζπκπιεξψλεη ηελ Α3/19/2014 απφθαζε φζνλ αθνξά ζηελ ππνγξαθή ησλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ηνπ ΣΔΔ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ ΣΔΔ θαη εμνπζηνδνηεί νκόθσλα ηελ Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο Καπεηαλά Δπζπκία θαη ηηο ππαιιήινπο ΣΔΔ Σδφθα Γήκεηξα θαη Λπγλνχ Αηθαηεξίλε σο πξνο ην δηθαίσκα ππνγξαθήο απηψλ. Απνθ. Α2/25/2014 Απνζηνιή ησλ θ.θ. Κσλζηαληίλνπ ηακαηάθε θαη Γεσξγίνπ Ρεκνχλδνπ, Ναππεγψλ-Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Πξνέδξνπ θαη Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέα ηνπ πιιφγνπ Γηπισκαηνχρσλ Ναππεγψλ Μεραληθψλ Διιάδνο (ΓΝΜΔ), σο εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζην πλέδξην ηεο πλνκνζπνλδίαο Δπξσπατθψλ Δλψζεσλ Ναπηηιηαθψλ Σερλνινγηψλ (Confederation of European Maritime Technology Societies - CEMT), πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Μαδξίηε (Ηζπαλία) ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2014 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε: 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

3 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη 3. ην ππ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 25415/ αίηεκα ηνπ ΓΝΜΔ κε ζπλεκκέλε ηελ πξφζθιεζε ηεο εθδήισζεο θαη 4. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ θαηά πιεηνςεθία φπσο, ζην πλέδξην ηεο πλνκνζπνλδίαο Δπξσπατθψλ Δλψζεσλ Ναπηηιηαθψλ Σερλνινγηψλ (Confederation of European Maritime Technology Societies - CEMT), πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Μαδξίηε (Ηζπαλία) ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2014, κεηαβνχλ απφ 9 έσο 11 Ννεκβξίνπ 2014, σο εθπξφζσπνη θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή - Πξνυπνινγηζκφο 1.280,00 ), νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο ηακαηάθεο θαη Γεψξγηνο Ρεκνχλδνο, Ναππεγνί-Μεραλνιφγνη Μεραληθνί, Πξφεδξνο θαη Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ πιιφγνπ Γηπισκαηνχρσλ Ναππεγψλ Μεραληθψλ Διιάδνο (ΓΝΜΔ). Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ.Α3//25/2014. Απνζηνιή ησλ θ.θ. νθίαο Απγεξηλνχ-Κνιψληα, Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ, Αληηπξνέδξνπ ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS, Μέινπο ηεο Γηεζλνχο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ICOMOS, Αζαλάζηνπ Ναθάζε, Πξνέδξνπ ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS θαη Διέλεο Αιεμάλδξνπ, Μέινπο ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS, σο εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ 18 ε Παγθφζκηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ICOMOS θαη ηηο εθινγέο ησλ λέσλ νξγάλσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Φισξεληία (Ηηαιία) απφ 9 έσο 14 Ννεκβξίνπ 2014 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη 3. ην ππ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 25421/ αίηεκα ηεο θ.. Απγεξηλνχ-Κνιψληα, κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε έγγξαθα θαη 4. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση.358/ ) ηεο παξηζηακέλεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή 3

4 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη 5. Σελ εηζήγεζε ηεο Αλη. Μνξνπνχινπ, Β Αληηπξνέδξνπ ηεο Γ.Δ., ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ θαηά πιεηνςεθία φπσο, ζηελ 18 ε Παγθφζκηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ICOMOS θαη ηηο εθινγέο ησλ λέσλ νξγάλσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Φισξεληία (Ηηαιία) απφ 9 έσο 14 Ννεκβξίνπ 2014, κεηαβνχλ απφ 8 έσο 15 Ννεκβξίνπ 2014 σο εθπξφζσπνη νη θ.θ. νθία Απγεξηλνχ- Κνιψληα, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο, Αληηπξνέδξνο ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS, Μέινο ηεο Γηεζλνχο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ICOMOS, Αζαλάζηνο Ναθάζεο, Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS θαη Διέλε Αιεμάλδξνπ, Μέινο ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (δηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα φινπο θαη επί πιένλ έμνδα κεηαθίλεζεο & δηακνλή γηα ηελ θ. νθία Απγεξηλνχ-Κνιψληα - Πξνυπνινγηζκφο 2.660,00 ). Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 4 Απνθ. Α4/25/2014 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. Α9/14/2012 Απφθαζεο ηεο Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ηε πγθξφηεζε ηξηψλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε (training voucher) αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα Β ηεο νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε» Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθαηεξίλεο Σξαληάιε θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 1. ηε κε αξ. Α9/14/2012 Απφθαζή ηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηξηψλ (3) Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο ησλ παξαδνηέσλ ηεο σο άλσ δξάζεο, 2. ην γεγνλφο φηη ζηελ επηακειή Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο δξάζεο Voucher (ΔΠΑΠIΓ/ΣΔΔ)-φπσο απηή είρε νξηζηεί κε ηελ σο άλσ απφθαζε- έρνπλ παξακείλεη πιένλ σο κέιε ηξία (3) άηνκα, δεδνκέλνπ φηη: - ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γ. ακπάλεο θαη ην κέινο θ. Π. Μνίξα ζπληαμηνδνηήζεθαλ,

5 5 - ην κέινο θ. Γ. Φινχδαο απνρψξεζε απφ ην ΣΔΔ ιφγσ απφζπαζεο ζε άιινλ θνξέα θαη - ην κέινο θ. Μ. Αζαλαζνπνχινπ έρεη απνρσξήζεη απφ ην ΣΔΔ, ιφγσ δηαθνπήο ηεο απφζπαζήο ηεο ζην ΣΔΔ θαη κεηάηαμήο ηεο ζε άιινλ θνξέα, 3. ηελ αλάγθε ζπκπιήξσζεο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο, ψζηε λα πξνρσξήζεη απξφζθνπηα ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο, Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. Α9/14/2012 Απφθαζήο ηεο σο εμήο: α) πκπιεξψλεη ηελ Δπηηξνπή κε ηνπο θ.θ. Αλνπζάθε Νίθν, Βιάρν Πεξηθιή, Γνπβή Σδέλε θαη Αξαπάθε Μαξία, ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΔ θαη νξίδεη σο Πξφεδξν ηελ ππάιιειν Μεηηλίδνπ Μαγδαιελή. β) Ζ ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ ζχκθσλα κε ηα σο άλσ ζπγθξνηείηαη πιένλ απφ ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΔ: 1. Μεηηλίδνπ Λίλα, Πξφεδξνο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ 2. Αξαπάθε Μαξία, Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ 3. Κακαξησηάθεο Βαγγέιεο, Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ 4. Μπάηξα Δχε, Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ 5. Αλνπζάθεο Νίθνο, Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ 6. Βιάρνο Πεξηθιήο, Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ 7. Γνπβή Σδέλε (Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ) Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Α9/14/2012 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ κεηνςεθνχλ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ. Α5/25/2014 Πξνκήζεηα ελφο (1) Ζ/Τ Desktop γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθ. Σξαληάιε, απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή Desktop γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο (άκεζε αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο κε επηζθεπάζηκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ θαη ινηπέο ζρεηηθέο εξγαζίεο). Πξνδηαγξαθέο λένπ Ζ/Τ, θαηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο αγνξάο: CPU Intel Core i7(ηεηξαπχξελνο), RAM 2 kit 8GB DDR3/1600Mhz, VGA Nvidia, Hdd 256GB SSD, DVDRW, Microsoft Windows Professional 64-bit, Microsoft Office. Πξνππνινγηδφκελε δαπάλε 1.100,00 πιένλ ΦΠΑ 23%. Κ.Α.Δ. πξνυπνινγηζκνχ ΣΔΔ 2014: 7123α Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

6 6 Απνθ. Α6/25/2014 Απνθ. Α7/25/2014 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη κε ζηφρν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΣΔΔ ηεο νδνχ Νίθεο 4, απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αγνξά ελφο laptop, ελφο αζχξκαηνπ πνληηθηνχ, κίαο ηζάληαο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft office 365 Home Premium 32-bit/x64 Greek θαη ελφο αζπξκάηνπ ηειεθψλνπ. Πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε 1.000,00 πιένλ ΦΠΑ 23%. Κ.Α.Δ. πξνυπνινγηζκνχ ΣΔΔ 2014: 7123α Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ Desktop θαη δχν (2) ζπζθεπψλ fax γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθ. Σξαληάιε, απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ Desktop θαη δχν (2) ζπζθεπψλ fax γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο (γηα ηνλ εμνπιηζκφ Γξαθείσλ ζηνπο 7 ν θαη 8 ν φξνθν ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ ζην θηίξην ηεο νδνχ Νίθεο 4, φπνπ δελ ππάξρνπλ Ζ/Τ Desktop) Πξνδηαγξαθέο Ζ/Τ, θαηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο αγνξάο: CPU Intel Core i5(ηεηξαπχξελνο), RAM 8GB DDR3/1600Mhz, VGA Nvidia, Hdd >=256GB SSD, DVDRW, Microsoft Windows Professional 64- bit, Microsoft Office θαη Οζφλε: >= 20" LCD. Πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε 3800,00 πιένλ ΦΠΑ 23%. Κ.Α.Δ. πξνυπνινγηζκνχ ΣΔΔ 2014: 7123α Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. ην ζεκείν απηφ (19:30) πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη π. Εαλληάο θαη Θ. Πέξθα, Μέιε Γ.Δ. ΣΜΗΜΑ Β ηης : ΠΛΗΡΩΜΔ ΠΛΖΡΩΜΔ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ Απνθ. Β1/25/2014 Έγθξηζε απφδνζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΣΔΔ, ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Πξνψζεζε ηεο Απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα» (Πξφζθιεζε Νν 7/2013). Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. έρνληαο ππφςε:

7 1. ηε κε αξηζ /Οηθ (ΦΔΚ 2091/Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, 2. ηε κε αξ. Δ1/23/2013 [ΑΓΑ: ΒΛΔΕ46Φ842-Α6Α] πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζηελ Πξφζθιεζε [41] ηεο ΔΤΓ Φεθηαθή χγθιηζε γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο, 3. ην κε αξ / έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ, κε ην νπνίν ππνβιήζεθε πξφηαζε γηα έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Φεθηνπνίεζε Έξγνπ ΣΔΔ», 4. ηε κε αξ /Φ5196-Α2/ Οξζή Δπαλάιεςε [ΑΓΑ: ΒΛΓΚ1-ΤΚΒ] Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Φεθηνπνίεζε Έξγνπ ΣΔΔ» ζην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» κε θσδηθφ ΟΠ , σο ηζρχεη, 5. φηη έρνπλ πξνζιεθζεί απφ ην ΣΔΔ θαη απαζρνινχληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ζε δεθαηέζζεξα (14) Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα ηνπ ΣΔΔ πελήληα (50) σθεινχκελνη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξνψζεζε ηεο Απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα» (Γεκφζηα Πξφζθιεζε Νν 7/2013), 6. φηη ε θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ γίλεηαη απεπζείαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, αιιά νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απνδίδνληαη απφ πφξνπο ηνπ ΣΔΔ θαη κεηά θαηαβάιινληαη ζην ΣΔΔ απφ ηνλ ΟΑΔΓ, 7. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε, Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία θαη εγθξίλεη ε ππεξεζία λα απνδίδεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ [εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε] πνπ αθνξνχλ ηνπο 50 εξγαδφκελνπο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα ηνπ ΣΔΔ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξνψζεζε ηεο Απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα» (Γεκφζηα Πξφζθιεζε Νν 7/2013), γηα φιε ηε ρξφληθε πεξίνδν ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζην ΣΔΔ. Σν πνζφ πνπ αλαινγεί γηα ηελ πεληάκελε απαζρφιεζε ησλ 50 εξγαδνκέλσλ ζα ππνινγίδεηαη θαη ζα απνδίδεηαη κεληαία, αλάινγα κε ηελ απαζρφιεζε θάζε σθεινπκέλνπ θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα ππεξβεί ηηο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζα απνδίδνληαη ζην ΗΚΑ [ΚΑ 3341α & 0551] θαη ζην ΣΜΔΓΔ [ΚΑ 3343α, 3349α θαη 0552α]. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 7

8 8 Απνθ. Β2/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 2.308,56 γηα ηε κεηάβαζε ηνπ θνπ Πνιπρξφλε Αθξηηίδε Α Αληηπξνέδξνπ ηεο ΓΔ/ΣΔΔ, σο εθπξνζψπνπ ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ [FIG] πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κνπάια Λνπκπνχξ [Μαιαηζία] απφ 14 έσο 22 Ηνπλίνπ Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε: (α) ηελ ππ αξηζκ. Α7/7/2014 πξνεγνχκελε ζρεηηθή ηεο Απφθαζε, (β) ηε κε αξ. Γ16γ/181/2/159/Γ/ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (γ) ην απφ 17/7/2014 εκεξνιφγην θίλεζεο ηνπ θνπ Πνιπρξφλε Αθξηηίδε Α Αληηπξνέδξνπ ηεο ΓΔ/ΣΔΔ εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηεο δαπάλεο ησλ δχν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νθηψ επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ (2.308,56 ) γηα ηε κεηάβαζε θαη ηελ παξακνλή ζηελ Κνπάια Λνπκπνχξ (Μαιαηζία) απφ 14 έσο 23 Ηνπλίνπ 2014 ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ, ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζην ηεηξαεηέο πλέδξην ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ (FIG), θνπ Πνιπρξφλε Αθξηηίδε, ε νπνία αθνξά:εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή δχν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νθηψ επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ (2.308,56 ) γηα έμνδα κεηαθίλεζεο, έμνδα δηακνλήο θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο: Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο [Α.Μ. ΣΔΔ: 54420] Απφθαζε ΓΔ/ΣΔΔ: Α7/7/2014 Μεηαθίλεζε [αεξνπνξηθψο]: Αζήλα-Νηφρα-Κνπάια Λνπκπνχξ- Νηφρα -Αζήλα [αλαρψξεζε επηζηξνθή ] 934,21 Γηακνλή: 5 βξάδηα Υ 134,87 674,35 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 700, ΤΝΟΛΟ: 2.308,56 Κ.Α. 0781α: 934,21 Κ.Α. 0782α: 674,35 Κ.Α. 0857α: 700,00 Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ. Β3/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 5.104,50 ζηελ εηαηξεία «ΚΧΝ. ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ ΟΔ» γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14/5/ /6/2014.

9 Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππ φςε ηεο: α) ηε κε αξ. Γ10/25/2013 θαηαθπξσηηθή ηεο απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα ζηελ εηαηξεία «Παπαρξηζηφπνπινο & ία ΟΔ», β) ηε κε αξηζ. πξση. ΣΔΔ 21381/ χκβαζε ηεο σο άλσ εηαηξείαο κε ην ΣΔΔ, γ) ην κε αξ. πξση. ΣΔΔ 17397/ Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ γηα ην έηνο 2014, πνπ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/5/2014 έσο 13/6/2014, ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ κε αξ. 981/ αμίαο 5.104,50 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ησλ πέληε ρηιηάδσλ εθαηφλ ηεζζάξσλ επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (5.104,50 ) ζηελ ΚΧΝ. ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ., Αιθηβηάδνπ 77-79, Αζήλα, γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα κε Α.Φ.Μ θαη ΓΟΤ Α ΑΘΖΝΧΝ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14/5/ /6/2014, ζχκθσλα κε ην σο άλσ ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ. Καζαξή αμία 4.150, % ΦΠΑ 954,50 = πλ 5.104,50 Κ.Α. 845α Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 9 Απνθ. Β4/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.477,88 ζηελ εηαηξεία «Μπισλάθε Γεσξγία Αζθαιηζηηθφο χκβνπινο - Φσηνηππίεο, Βηβιηνδεζίεο, Ζρνγξαθήζεηο, Γαθηπινγξαθεζεηο», γηα ηηο ππεξεζίεο απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην Μάξηην έσο θαη ηνλ Αχγνπζην Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππ φςε: α) ηε κε αξ. Α5/11/2013 θαηαθπξσηηθή ηεο απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ερνγξάθεζεο-καγλεηνθψλεζεο ησλ εθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ ερνγξαθεκέλσλ καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ, ζηελ εηαηξεία «Μπισλάθε Γεσξγία», β) ηε κε αξηζ. πξση. ΣΔΔ 12458/ χκβαζε ηεο σο άλσ εηαηξείαο κε ην ΣΔΔ,

10 γ) ηε κε αξ. Α10/15/2014 απφθαζε ηεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζχκβαζεο γηα 3 κήλεο απφ έσο θαη , δ) ηα κε αξ. πξση. ΣΔΔ 24061/ θαη 24065/ Πξσηφθνιια Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ γηα ην έηνο 2014, πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνκαγλεηνθψλεζεο, ζχκθσλα κε ηα κε αξ. 133/ θαη 134/ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλνιηθήο αμίαο 2.477,88 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα επηά επξψ θαη νγδφληα νθηψ ιεπηψλ (2.477,88 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζηελ εηαηξεία «Μπισλάθε Γεσξγία Αζθαιηζηηθφο χκβνπινο - Φσηνηππίεο, Βηβιηνδεζίεο, Ζρνγξαθήζεηο, Γαθηπινγξαθεζεηο», Γσδψλεο 10, ΣΚ ΑΘΖΝΑ, κε Α.Φ.Μ θαη ΓΟΤ ΗΔ ΑΘΖΝΧΝ, γηα ηηο ππεξεζίεο απνκαγλεηνθψλεζεο: α) ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 15-16/3/2014, 5-6/4/2014, /5/2014 θαη 28/6/2014, ζχκθσλα κε ην κε αξ. 133/ ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, β) ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 3/6/2014, 19/6/2014, 26/6/2014, 8/7/2014, 24/7/2014 θαη 5/8/2014, ζχκθσλα κε ην κε αξ. 134/ ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ. Καζαξή αμία 2.014, % ΦΠΑ 463,34 = χλνιν 2.477,88) Κ.Α α Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 10 Απνθ. Β5/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 640,00 ζηoλ θo Aζαλάζην Μαπξέιε ηνπ Δπζπκίνπ, ΠΜ, ζε εθηέιεζε Απφθαζεο ηνπ.σ.δ (αξ.2636/11 Σκήκα Γ). Ζ Γ. Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ην κε αξ. 601/ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ θαη κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε ηεο Τπεξεζίαο, εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ εμαθνζίσλ ζαξάληα επξψ (640,00 ), ζηνλ θν Aζαλάζην Μαπξέιε ηνπ Δπζπκίνπ, ΠΜ, Πνιπθξάηνπο 10, Βάξε Αηηηθήο η.θ , σο επηδηθαζζείζα ππέξ απηνχ δηθαζηηθή δαπάλε, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξ. πξση.σ.δ.δ / αίηεζε ηνπ σο άλσ κεραληθνχ θαη ηε ζπλεκκέλε ζε απηή κε αξ. 2636/2011 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Σκήκα Γ ). Κ.Α α

11 Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. ΠΛΖΡΩΜΔ ΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ ΑΓΑΘΑ Απνθ. Β6/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 5.401,18 ζηελ εηαηξεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ Α.Β.Δ.Δ.Α. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΠΗΠΛΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ γηα ηελ πξνκήζεηα επίπισλ γξαθείνπ γηα ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζπλεδξηάζεσλ θαη ππνδνρήο ηνπ ΣΔΔ. Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππ φςε: α) ηε κε αξ. Α10/16/2014 απφθαζή ηεο γηα ηελ πξνκήζεηα επίπισλ, β) ην κε αξ. πξση. ΣΔΔ 25152/ Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ γηα ην έηνο 2014, πνπ πηζηνπνηεί ηελ παξαιαβή ησλ επίπισλ, ζχκθσλα κε ην κε αξ / ηηκνιφγην πψιεζεο δειηίν απνζηνιήο ζπλνιηθήο αμίαο 5.401,18, ζππιεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ πέληε ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ελφο επξψ θαη δεθανθηψ ιεπηψλ (5.401,18 ) ζηελ εηαηξεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ Α.Β.Δ.Δ.Α., Λ.Κεθηζίαο 324, Υαιάλδξη, κε Α.Φ.Μ θαη ΓΟΤ Α ΔΡΡΧΝ γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα επίπισλ. Καζαξή αμία 4.391, % ΦΠΑ 1.009,98 = χλνιν 5.401,18 Κ.Α. 7111α: 4.391,20 Κ.Α. 9213α: 1.009,98 Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 11 ΠΛΖΡΩΜΔ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Πξόγξακκα Seap Plus Απνθ. Β7/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 5.196,01 γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ηεο Δζληθήο Σειηθήο Δθδήισζεο (Απνινγηζηηθήο) ηνπ πγρξεκαηνδνηνχκελνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Intelligent Energy Europe II -Έξγν SEAP PLUS - χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε: α) ηε κε αξ. Γ7/4/2014 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε ηεο δηήκεξεο απνινγηζηηθήο εθδήισζεο ηνπ έξγνπ Αdding to SEAP (Sustainable Energy Action Plan)-more

12 participants, more contain across Europe (SEAP-PLUS), ζηηο Ηνπλίνπ 2014, β) ηα κε αξ / , 18606/ & 18607/ Πξσηφθνιια Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ, εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ πέληε ρηιηάδσλ εθαηφλ ελελήληα έμη επξψ θαη ελφο ιεπηνχ (5.196,01), γηα ηηο παξαθάησ δξάζεηο ηεο εθδήισζεο θαη απνθαζίδεη ε θαηαβνιή ηεο λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα εμήο: 1. ηελ εηαηξεία «DIGITAL COPY CENTER, ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡ.ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, ΦΖΦΗΑΚΔ ΔΚΣΤΠΧΔΗ- ΔΚΓΟΔΗ» Γηνράξνπο 20 & Οχκπιηαλεο 10, Καηζαξηαλή λα θαηαβιήζεί ην πνζφ ησλ 239,85 κε ΦΠΑ, γηα εξγαζία εγγξαθήο CD, ζχκθσλα κε ην κε αξ. 782/ ηηκνιφγην πψιεζεο δειηίν απνζηνιήο [Καζαξή αμία 195,00 + ΦΠΑ 44,85 = χλνιν 239,85] 2. ηελ εηαηξεία «COPYART ΦΧΜΑ ΣΤΛΗΑΝΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ COPY-SCAN-PLOT-PRINT ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΖΔΗ», Νίθεο 2, Αζήλα , λα θαηαβιήζεί ην πνζφ ησλ 236,16 κε ΦΠΑ, γηα έγρξσκεο εθηππψζεηο, ζχκθσλα κε ην κε αξ. 42/ ηηκνιφγην πψιεζεο δειηίν απνζηνιήο [Καζαξή αμία 192,00 + ΦΠΑ 44,16 = χλνιν 236,16]. 3. ην «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΥΑΝΓΡΖ Α.Δ. METROPOLITAN HOTEL», Λ.πγγξνχ Π. Φάιεξν, ΑΦΜ λα θαηαβιήζεί ην πνζφ ησλ 4.720,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα επηζηηηζηηθά, ζχκθσλα κε ην κε αξ. 481/ ηηκνιφγην πψιεζεο δειηίν απνζηνιήο [Καζαξή αμία 4.176,99 + ΦΠΑ 543,01 = χλνιν 4.720,00]. K.A.2319β Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 12 ΠΛΖΡΩΜΔ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ - ΠΓΔ [Δξγα ΔΠΑ] Απνθ. Β8/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ ,30 ζηελ Έλσζε Δηαηξηψλ COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΡΔΗΑ ALLWEB SOLUTIONS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. γηα ην ππνέξγν [1] «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ θαη Παξακεηξνπνίεζε Λνγηζκηθψλ Δθαξκνγήο Τπνζπζηεκάησλ Σειε-εθπαίδεπζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ.οπ

13 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε ηεο: 1) ηε κε αξ. Γ8/30/2013 πξνεγνχκελε θαηαθπξσηηθή ηεο απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ θαη Παξακεηξνπνίεζε Λνγηζκηθψλ Δθαξκνγήο Τπνζπζηεκάησλ Σειε-εθπαίδεπζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ , 2) ηε κε αξ / χκβαζε ηεο Έλσζε Δηαηξηψλ COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΡΔΗΑ ALLWEB SOLUTIONS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. κε ην ΣΔΔ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ θαη Παξακεηξνπνίεζε Λνγηζκηθψλ Δθαξκνγήο Τπνζπζηεκάησλ Σειε-εθπαίδεπζεο» 4) ην κε αξ / Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δπηηξνπή εγθξίλεη ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ ηεο Α θάζεο ηνπ έξγνπ 5) ην ζπφ 27/5/2013 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ πζηάζεσο Δλψζεσο πνπ νξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εθάζηεο εηαηξίαο ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο ήηνη : COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.: 70% ALLWEB SOLUTIONS S.A. : 30% εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ζαξάληα νθηψ επξψ θαη ηξηάληα ιεπηψλ (15.948,30 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ [12.966,10 ρσξίο ΦΠΑ], ζηελ Έλσζε Δηαηξηψλ COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΡΔΗΑ ALLWEB SOLUTIONS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ.Π.Μπαθνγηάλλε 44, Μεηακφξθσζε Αηηηθήο, γηα ηελ Α Φάζε Μειέηε Δθαξκνγήο Έξγνπ πνζνζηνχ 4% γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ θαη Παξακεηξνπνίεζε Λνγηζκηθψλ Δθαξκνγήο Τπνζπζηεκάησλ Σειε-εθπαίδεπζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ.οπ Σν σο άλσ πνζφ ησλ ,30 λα θαηαλεκεζεί ζηα κέιε ηεο Δλσζεο Δηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ αλαθεξφκελν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εθάζηεο ζηελ Δλσζε. Κ.Α. 9319γ1 Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 13

14 14 Απνθ. Β9/25/2014 Έγθξηζε Δμφθιεζεο ,57 ζηελ Έλσζε Δηαηξηψλ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ PANSYSTEMS AE ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ γηα ην ππνέξγν [4] «Πξνκήζεηα Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δμνπιηζκνχ θαη Αδεηψλ Λνγηζκηθνχ ζε Γηάηαμε Τςειήο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Φεθηαθήο Σαπηφηεηαο ησλ Κηεξίσλ» ηεο πξάμεο κε θσδ.οπ / ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε ηεο: 1) ηε κε αξ. Α6/11/2013 θαηαθπξσηηθή ηεο απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ππνέξγνπ [4] «Πξνκήζεηα Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δμνπιηζκνχ θαη Αδεηψλ Λνγηζκηθνχ ζε Γηάηαμε Τςειήο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Φεθηαθήο Σαπηφηεηαο ησλ Κηεξίσλ» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ θαη ισδ. ΠΓΔ 2011Δ , 2) ηε κε αξ / χκβαζε ηεο Έλσζεο Δηαηξηψλ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ PANSYSTEMS AE ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ κε ην ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [4] «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δμνπιηζκνχ θαη Αδεηψλ Λνγηζκηθνχ ζε Γηάηαμε Τςειήο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Φεθηαθήο Σαπηφηεηαο ησλ Κηεξίσλ», 3) ην κε αξ /06/10/2014 Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ην παξαδνηέν ηεο Δ θάζεο, εγθξίλεη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη εηζεγείηαη ηελ εμφθιεζε ηεο εηαηξείαο, εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ νγδφληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα ελφο επξψ θαη πελήληα επηά ιεπηψλ (84.391,57 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ [68.611,0355 ρσξίο ΦΠΑ], ζηελ Έλσζε Δηαηξηψλ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ PANSYSTEMS AE ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ALTEC ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ Πάηκνπ 12, Μαξνχζη, , γηα ηελ Δ Φάζε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία θαη Πεξίνδνο Γνθηκψλ πνζνζηνχ 5% γηα ην ππνέξγν [4] «Πξνκήζεηα Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δμνπιηζκνχ θαη Αδεηψλ Λνγηζκηθνχ ζε Γηάηαμε Τςειήο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ηε

15 Γηαρείξηζε ηεο Φεθηαθήο Σαπηφηεηαο ησλ Κηεξίσλ» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ Με ην σο άλσ πνζφ εμνθιείηαη ε Δλσζε Δηαηξεηψλ, ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ,48 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηε κε αξ / ζρεηηθή ζχκβαζε. Κ.Α. 9319γ1 Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 15 Απνθ. Β10/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.984,00 ζην ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «ΠΑΡΚ»- ΞΔΝΣΔ Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ- ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ- ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ-έθζεζεο κε ηίηιν «ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ WEB GIS» ζηηο 20 & 21 Ηνπλίνπ 2014 γηα ην ΣΔΔ, γηα ηελ Πξάμε «Απαζρφιεζε Μεραληθψλ ζε Καηλνηνκηθέο Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ» [Κσδ.ΟΠ ], γηα ηε δξάζε [3] Δλεκέξσζε-Δπαηζζεηνπνίεζε, γηα ηελ ππνδξάζε [3.3] Ζκεξίδεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε: 1) ηε κε αξ. Α6/33/2013 πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην ΣΔΔ ζηελ πξάμε κε ηίηιν «Απαζρφιεζε Μεραληθψλ ζε Καηλνηνκηθέο Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ» [Κσδ. ΟΠ ] ηεο ΑΣΗΔΣ 2) ην απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο «ΞΔΝΣΔ Α.Δ.» θαη ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ηε δξάζε ηνπ ΣΔΔ Πξαγκαηνπνίεζε Θεκαηηθνχ Δξγαζηεξίνπ-Έθζεζεο κε ηίηιν «ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ WEB GIS» ζηηο 20 & 21 Ηνπλίνπ 2014, ζην μελνδνρείν Radisson Blu Park Hotel, ζην πιαίζην ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο ΑΣΗΔΣ, 3) ην κε αξ / Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ επξψ (1.984,00 ) ζην ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «ΠΑΡΚ»- ΞΔΝΣΔ Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ- ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ, ΛΔΧΦΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 10, 10682, ΑΘΖΝΑ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ-έθζεζεο κε ηίηιν «ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ WEB GIS» ζηηο 20 & 21 Ηνπλίνπ 2014, ζην μελνδνρείν Radisson Blu Park Hotel, ζχκθσλα κε ην 2344/ Σηκνιφγην. Καζαξή αμία 884,96 + ΦΠΑ 13% 115,04 = χλνιν 1.000,00 Καζαξή αμία 800,00 + ΦΠΑ 23% 184,00 = χλνιν 984,00

16 Γεληθφ χλνιν 1.984,00 Κ.Α.2319γ Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 16 Απνθ. Β11/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 90,00 ζηνλ Βαζίιεην Μπνηδαξφπνπιν γηα ηελ παξάζεζε κπνπθέ θαηά ηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ππνδξάζεο [3.3] ηνπ ΣΔΔ ζηελ ΑΣΗΔΣ [θσδ.οπ ] 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε: 1) ηε κε αξ. Α6/33/2013 πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην ΣΔΔ ζηελ πξάμε κε ηίηιν «Απαζρφιεζε Μεραληθψλ ζε Καηλνηνκηθέο Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ» [Κσδ. ΟΠ ] ηεο ΑΣΗΔΣ 2) ηε κε αξ. 276/ αίηεζε δαπάλεο 2) ην κε αξ / Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ελελήληα επξψ (90,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ζηνλ ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ηδηνθηήηε θπιηθείνπ Καξ. εξβίαο 4, Αζήλα, ΑΦΜ γηα ηελ παξάζεζε κπνπθέ θαηά ηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΣΔΔ, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο [2] Γηθηχσζε ηεο ΑΣΗΔΣ, πνπ είρε αλαιάβεη ην ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην 134/ Σηκνιφγην Πιψιεζεο Γειηίν Απνζνηιήο. Καζαξή αμία 79, % ΦΠΑ 10,35 = χλνιν 90,00 Κ.Α.2319γ Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απνθ. Β12/25/2014 Δγθξηζε θαηαβνιήο 4.000,00 ζηνλ Παλειιήλην χιινγν Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ-Παλειιήληα Δλσζε Αξρηηεθηφλσλ Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Α Αληηπξνέδξνπ ηεο θαη νηθνλνκηθνχ ππεχζπλνπ θ. Θ. εξαθίδε εγθξίλεη νκόθσλα ηελ θαηαβνιή πνζνχ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (4.000,00) ζηνλ Παλειιήλην χιινγν Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ-Παλειιήληα Δλσζε Αξρηηεθηφλσλ (ΑΓΑ-ΠEA), έλαληη επηρνξήγεζεο. Κ.Α.: 2529 α Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

17 17 ΣΜΗΜΑ Γ ηης Απνθ. Γ1/25/2014 Πξφζιεςε Ηαηξνχ εξγαζίαο γηα έλα έηνο Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε: 1. ηε κε αξ. Α140/9/2014 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο γηα ηνλ νξηζκφ Ηαηξνχ εξγαζίαο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΣΔΔ, 2. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 17835/ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφζιεςε Ηαηξνχ εξγαζίαο, 3. ηε κε αξ. Β6/19/2014 απφθαζή ηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή Ηαηξνχ Δξγαζίαο, 4. ην απφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη έρνπλ ππνβιεζεί ηξεηο (3) πξνζθνξέο απφ ηνπο παξαθάησ ππνςήθηνπο. 1. HELLECON SERVICES ΔΞ.Τ.Π.Π. Σερληθνί θαη Αζθαιηζηηθνί χκβνπινη 2. Ξελάθε Μαξία (Ηαηξφο) 3. σηήξηνο Α. Κνππίδεο (Ηαηξφο)» Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε: «Απφ ηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 1. HELLECON SERVICES ΔΞ.Τ.Π.Π. Σετνικοί και Αζθαλιζηικοί ύμβοσλοι: Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ πεξηέρεηαη αίηεζε ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ηα νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξηζκ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Σα έγγξαθα πνπ πεξηείρε ν θάθεινο αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, ελδεηθηηθφ πειαηνιφγην θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.425,00 γηα έλα έηνο ρσξίο ΦΠΑ. 2. Ξενάκη Μαρία: Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζηψζεθε φηη έρεη εηδηθφηεηα Ηαηξνχ θπζηθήο Ηαηξηθήο. Γελ έρεη πξνζθνκίζεη βεβαηψζεηο αλάιεςεο θαζεθφλησλ σο Ηαηξφο Δξγαζίαο πνπ λα έρνπλ θαηαηεζεί ζε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ηνπ.δπ.δ., φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ αξ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 1.800,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 3. ωηήριος Κοσπίδης: Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζηψζεθε φηη έρεη ηελ εηδηθφηεηα Ηαηξνχ εξγαζίαο θαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο

18 ππ αξ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.950,00 πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ: α) Σελ απφξξηςε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςεθίσλ γηα ηελ πξφζιεςε σο Ηαηξνχ Δξγαζίαο 1. HELLECON SERVICES ΔΞ.Τ.Π.Π. Σερληθνί θαη Αζθαιηζηηθνί χκβνπινη 2. Ξελάθε Μαξία (πηπρηνχρνο Ηαηξηθήο ζρνιήο) ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ. Αξ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. β) ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ππνςεθίνπ θ. σηήξηνπ Κνππίδε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ηαηξνχ Δξγαζίαο, γηα έλα έηνο, κε αληίηηκν ην πνζφ ησλ 1.950,00 πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία ηελ απνδνρή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη νξίδεη σο Ηαηξφ Δξγαζίαο γηα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΣΔΔ ηνλ θ. σηήξην Α. Κνππίδε, ΑΦΜ: , ΓΟΤ ΗΕ Καηζαξηαλήο κε ζπκβαηηθφ ηίκεκα ην πνζφ ησλ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ φπσο ηζρχνπλ θαη δηάξθεηα έξγνπ 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαηαβνιή ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή απαίηεζε γηα ην έξγν. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ θαη δειψλνπλ φηη έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί ν Οξγαληζκφο ηνπ ΣΔΔ κε πξφβιεςε κφληκεο ζέζεο γηαηξνχ εξγαζίαο θαη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο κφληκεο ζέζεο γηαηξνχ εξγαζίαο, θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε κφληκε θαη ζηαζεξή ζρέζε γηαηξνχ εξγαζίαο ζην ΣΔΔ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 18 Απνθ. Γ2/25/2014 Παξάηαζε ηεο κε αξ. πξση / ζχκβαζεο αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππ φςε:

19 α) ηε κε αξ. πξση / (ΑΓΑ ΒΔΝ 546Φ ) Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα, β) ηε κε αξ. πξση / ζχκβαζε αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα, κεηαμχ ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο εηαηξείαο «ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ.», θαη ηδίσο ην άξζξν 4, ζχκθσλα κε ην νπνίν απηή δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα έμη [6] κήλεο κεηά ηειήμε ηεο, γ) ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία [έγγξαθα κε αξ. πξση ΣΔΔ 23424/ θαη 25726/ ], ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο σο άλσ ζχκβαζε, απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία ηελ παξάηαζε ηεο ππ αξ. πξση / ζχκβαζεο κεηαμχ ΣΔΔ θαη εηαηξείαο «ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ.» γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, δειαδή απφ έσο , κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 19 Απνθ. Γ3/25/2014 Πξνκήζεηα εηζηηεξίσλ εηζφδνπ εμφδνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη. 388/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε, απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία ηελ πξνκήζεηα εηζηηεξίσλ εηζφδνπ-εμφδνπ, ηχπνπ eltra semi top blanco thermal 185 gr/ square feet [TZPG271] απφ ηελ URBANICA A.E. απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ απηφκαησλ ηακείσλ ηνπ ππαίζξηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα επξψ (1.400,00) άλεπ ΦΠΑ. Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

20 Απνθ.Γ4/25/2014 Αληηκεηψπηζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π (πξψελ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.), γηα Γηπισκαηνχρνπο Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ γηα ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Οθησβξίνπ / ) ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηε ζπκκεηνρή ησλ παξαθάησ απνθνίησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ αθνξνχλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο απνθνίησλ ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 20

21 21 ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΜΔ ΠΣΤΥΙΑ ΙΟΣΙΜΑ (ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΟΑΣΑΠ) ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ (ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2014) - ΠΔΡΙΠΣΧΗ Α Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΒΑΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ Μαθήματα ποσ έτοσν τρεωθεί από το ΓΟΑΣΑΠ για την απόκτηση της αντιστοιτίας ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΥΟΛΔ 1 ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ Bsc : UNIVERSITY OF KINGSTON Msc : UNIVERSITY OF SURREY 2 ΘΑΝΑΑΗΝΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ Bsc : UNIVERSITY OF BRADFORD Msc : EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY 3 MITIC - PAPAGIANNI JASMINA ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ, DIPLOMA : ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΟΤ ΝΗ -ΔΡΒΗΑ

22 22 4 ΝΣΡΟΤΛΗΑ ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ, ΘΔΜΔΛΔΗΩΔΗ Bsc : UNIVERSITY OF SALFORD Msc : UNIVERSITY OF SALFORD 5 ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ Msc : UNIVERSITY OF BRADFORD 6 ΡΑΓΚΟΤΖ - ΒΑΡΟΣΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ Bsc : UNIVERSITY OF BIRMINGHAM Msc : UNIVERSITY OF SURREY 7 ΑΜΠΑΣΑΚΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ Bsc : UNIVERSITY OF BRADFORD Msc : UNIVERSITY OF BRADFORD 8 ΣΡΑΣΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ Bsc : CARDIFF UNIVERSITY Msc : CARDIFF UNIVERSITY 9 ΣΕΟΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ Bsc : UNIVERSITY OF BIRMINGHAM Msc : UNIVERSITY OF SURREY

23 23 10 ΥΔΛΗΩΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΔ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΤΝΗΘΔΙ ΜΗ ΔΙΜΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ, ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΘΔΜΔΛΗΩΔΗ, ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ, ΣΑΣΗΚΖ Η, ΣΑΣΗΚΖ ΗΗ Bsc : UNIVERSITY OF EAST LONDON Msc : COVENTRY UNIVERSITY 11 ΣΑΜΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΔ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΤΝΗΘΔΙ ΜΗ ΔΙΜΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΌ ΩΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ, ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ, ΘΔΜΔΛΗΩΔΗ Bsc : UNIVERSITY OF LIVERPOOL Msc : UNIVERSITY OF LIVERPOOL 12 ΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ, ΘΔΜΔΛΗΩΔΗ Bsc : UNIVERSITY OF SURREY Msc : UNIVERSITY OF EAST LONDON

24 24 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΜΔ ΠΣΤΥΙΑ ΙΟΣΙΜΑ (ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΟΑΣΑΠ) ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ (ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2014) - ΠΔΡΙΠΣΧΗ Α Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΒΑΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ Μαθήματα ποσ έτοσν τρεωθεί από το ΓΟΑΣΑΠ για την απόκτηση της αντιστοιτίας ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΥΟΛΔ 1 ΑΡΜΟΤΣΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ, ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ Η Bsc : UNIVERSITY OF NEWCASTLE NORTHUMBRIA 2 ΚΟΣΗΦΑΚΖ- ΑΡΠΑΚΖ ΔΤΣΤΥΗΟ - ΑΓΩΝΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ -ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ ΑΣΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΗ Η.Η., ΘΔΡΜΗΚΔ ΣΡΟΒΗΛΟΜΖΥΑΝΔ, ΜΔΣΡΖΔΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ, ΜΖΥΑΝΔ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΑΤΖ Η,ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ Η Bsc : UNIVERSITY OF BRIGHTON UNIVERSITY OF BRIGHTON Οη Π. Αληηβαιίδεο θαη Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθνχλ. Ο Γ. Ακπαθνχκθηλ ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ. Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο (20:10) πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν Θ. Βακβνπξέιιεο, Μέινο Γ.Δ.

25 25 Απνθ.Γ5/25/2014 Δγθξηζε αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ρνξήγεζεο Αδεηαο Αζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ Δζσηεξηθνχ θαη ηζνηίκσλ ρνιψλ Δμσηεξηθνχ, ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΤΠΖΚΟΧΝ γηα ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Οθησβξίνπ / ) ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηε ζπκκεηνρή ησλ παξαθάησ αιινδαπψλ ππεθφσλ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο: 1.MARAGOS GIORGIO 2. CHRONOPOULOS LANCOS KATA 3. HESHMATI ALAMDARI SHAHABODIN 4. MITIC PAPAGIANNI JASMINA Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί σο πξνο ηελ ππ αξηζκ. 3 ππνςήθηα. Απνθ.Γ6/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΠΟΣΑ 830/ αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΠΟΣΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. Απνθ.Γ7/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΚΣΟΡΑ ΒΗΒΑΡΓΖ- ΚΑΡΑΨΚΟΤ 21417/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΔΚΣΟΡΑ ΒΗΒΑΡΓΖ - ΚΑΡΑΨΚΟΤ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

26 26 Απνθ.Γ8/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΔΜΜΔΛΔΗΑ ΓΗΑΝΝΔΛΖ 1877/ αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΔΜΜΔΛΔΗΑ ΓΗΑΝΝΔΛΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. Απνθ.Γ9/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΤΡΗΓΧΝΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ 1151/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θ. ΠΤΡΗΓΧΝΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Πεινπνλλήζνπ ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ10/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΣΑΜΑΣΗΑ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ 19733/ αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΣΑΜΑΣΗΑ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. Απνθ.Γ11/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΖΛΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ

27 / αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΖΛΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ12/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ 22252/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ13/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΕΟΜΠΑΝΑΚΖ 12146/ αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΕΟΜΠΑΝΑΚΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. Απνθ.Γ14/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΛΑΣΑΝΗΓΖ 3730/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΛΑΣΑΝΗΓΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

28 28 Απνθ.Γ14α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΑΜΠΗΑΝΑΚΖ 1688/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΑΜΠΗΑΝΑΚΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ15/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΟΦΗΑ ΛΔΤΚΑΓΗΣΖ 21280/ αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΟΦΗΑ ΛΔΤΚΑΓΗΣΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. Απνθ.Γ15α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΛΟΓΟΘΔΣΖ 958/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΛΟΓΟΘΔΣΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Μαγλεζίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ16/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ 844/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην

29 29 Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ16α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΜΖΣΡΑΚΑ 3044/ αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ θ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΜΖΣΡΑΚΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. Απνθ.Γ17/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΠΑΛΣΕΟΠΟΤΛΟΤ 3650/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΠΑΛΣΕΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ17α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΝΔΦΔΛΖ ΜΑΡΗΑ ΜΠΟΜΠΟΣΖ 20877/ αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΝΔΦΔΛΖ ΜΑΡΗΑ ΜΠΟΜΠΟΣΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

30 30 Απνθ.Γ18/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΔΟΦΤΣΟΤ ΝΔΟΦΤΣΟΤ 25234/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο θ. ΝΔΟΦΤΣΟΤ ΝΔΟΦΤΣΟΤ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ18α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΝΣΟΚΟΤ 1293/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΝΣΟΚΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ19/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΜΗΥΑΖΛ ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ 1453/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΜΗΥΑΖΛ ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ19α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΟΡΦΑΝΟΤ 20398/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΟΡΦΑΝΟΤ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ

31 31 απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ20/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 664/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Β.Α. Αηγαίνπ ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ20α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ 11662/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ21/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΗΓΔΡΖ 2767/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΗΓΔΡΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 1 ηνπ. Απνθ.Γ21α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΡΟΤΜΠΟΤΛΖ

32 / αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΡΟΤΜΠΟΤΛΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Δπβνίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ22/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΘΧΜΑ ΤΜΔΧΝΗΓΖ 21682/ αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ θ. ΘΧΜΑ ΤΜΔΧΝΗΓΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. Απνθ.Γ22α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΓΔΝΗΑ ΣΗΑΝΟΤ 3463/ αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο θ. ΔΤΓΔΝΗΑ ΣΗΑΝΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. Απνθ.Γ23/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΛΗΕΑ ΦΔΗΓΑΚΖ 24619/ αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΔΛΗΕΑ ΦΔΗΓΑΚΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ , γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/436/14.1.2015 ΑΓΑ: ΧΦΚΖ46Φ842-ΟΖΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/ 459/12.3.2015 ΑΓΑ:ΧΗΡΘ46Φ842-30 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 4/3-03-2015 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.: ΣΓΟΓ/173/3.9.2012 ΑΓΑ: Β4ΗΕ46Ψ842-Ω3Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ ηος Σ.Ε.Ε. με απιθμό 23/23-9-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ :18:40 ΩΡΑ ΛΗΞΗ :23:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ ηος Σ.Ε.Ε. με απιθμό 23/23-9-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ :18:40 ΩΡΑ ΛΗΞΗ :23:30 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Απιθ.Ππυη.:ΣΓΟΔ/410/11.11.2014 ΑΔΑ:6Ω7Λ46Ψ842-Κ1Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ ηος Σ.Ε.Ε. με απιθμό 23/23-9-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΑ:7ΛΝ146Φ842-ΤΡΕ

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΑ:7ΛΝ146Φ842-ΤΡΕ 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΑ:7ΛΝ146Φ842-ΤΡΕ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/408/11.11.2014 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 20/4-9-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.:ΣΓΟΔ/437/14.1.2015 ΑΔΑ:7Η9Φ46Ψ842-ΓΚΣ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Π Ρ Ο ηοσς κ.κ. : 1. Ησάλλε Βνζθφπνπιν Γήκαξρν Φιψξηλαο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρφδνο,26/8/20 Αξ. Πξση. 036 χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4 ήκεξα ηελ 23 ε επηεκβξίνπ 2012, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 19:30 κ.κ. ζπλήιζε ην Σνπηθό πκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Απηδεαο ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Νηάησλ ηνπ Δήκνπ Επξώηα ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ ηος Σ.Ε.Ε. με απιθμό 22/ ΧΡΑ ΕΝΑΡΞΗ :19:50 ΧΡΑ ΛΗΞΗ :21:10 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ ηος Σ.Ε.Ε. με απιθμό 22/ ΧΡΑ ΕΝΑΡΞΗ :19:50 ΧΡΑ ΛΗΞΗ :21:10 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Απιθ.Ππυη.:ΣΓΟΔ/532/23.9.2015 ΑΔΑ:ΦΚ4Ε46Φ842-ΣΥ1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ ηος Σ.Ε.Ε. με απιθμό 22/8-9-2015 ΧΡΑ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα