«Η Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ B-C ην 2011 ζηελ Διιάδα θαη ε πκπεξηθνξά ηωλ Διιήλωλ On-line Καηαλαιωηώλ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ B-C ην 2011 ζηελ Διιάδα θαη ε πκπεξηθνξά ηωλ Διιήλωλ On-line Καηαλαιωηώλ»"

Transcript

1 Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο «Η Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ B-C ην 2011 ζηελ Διιάδα θαη ε πκπεξηθνξά ηωλ Διιήλωλ On-line Καηαλαιωηώλ» Καζ. Γ. Γνπθίδεο, Κ. Φξαϊδάθε Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ (ELTRUN) E-Business Forum, ΔΔΓΔ/ΟΠΑ, 06/12/2011

2 Έιιελεο on-line θαηαλαιωηέο: Απμάλνληαη θαη αγνξάδνπλ πεξηζζόηεξν Αγορά on-line αγορών ςε δις (33%) (25%) (20%) 1.3 δις 1.7 δις 0,8 δις ,5 δις

3 Πξόζβαζε ζην Internet ηωλ online θαηαλαιωηώλ: πίηη θαη θηλεηό τακερό Η/Τ 77,0 Φορθτό Η/Τ 75,0 Τξόπνο Κινθτό Σθλζφωνο 50,0 πίτι 95,0 Εργαςία Εν κινιςει Φιλικό ςπίτι 67,0 36,0 22,0 Ποτζ Αραιά Συχνά Τόπνο χολείο/ χολι 21,0 Internet café 5,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Αξαηά= 1 θνξά/10-15 εκέξεο, πρλά= Από 1 θνξά/εβδνκάδα έωο θάζε κέξα 3

4 Online Καηαλαιωηέο: Δπαγγεικαηίεο ζην Internet θαη ζηηο Αγνξέο Φξήζε Internet/ εβδνκάδα 28% «Light users» < 10 ώξεο/εβδνκάδα 51% (Εραςιτζχνεσ) 37% «Typical users» ώξεο/εβδνκάδα 34% «Heavy users» >30 ώξεο 49% (Επαγγελματίεσ) Αρικμόσ Αρικμόσ online online αγορών αγορών το το Α εξάμθνο Α εξάμθνο του του % 33% 25% 12% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Από 0 εώσ 2 Από 2 εώσ 5 Από 5 εώσ 10 Από 10 εώσ 20 >20 4

5 On-line θαηαλαιωηέο: ηαδηαθή δηαζπνξά Επάγγελμα Ηλικία Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ 17% 27% 8% 11% 37% Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Φοιτθτισ 19% 9% 6% 31% 6% 29% Δεν Άλεξγνο εργάηομαι >50 Γεωγξαθηθή Πξνέιεπζε 50% Δληόο Αηηηθήο θαη 50% Δθηόο Αηηηθήο 5

6 Λόγνη ρξήζεο ηνπ Internet (Πιεξνθόξεζε- Δπηθνηλωλία) Αναηιτθςθ ειδιςεων Πλθροφορίεσ για τθ Δουλειά/ χολι Ανάγνωςθ ιατρικών blogs/sites 13 Πιεξνθόξεζε Εφρεςθ ειδικοφ για κζματα λογιςτικά, ςυνταξιοδοτικά κλπ 13 Ιςτοςελίδεσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (π.χ. facebook) Κακόλου Ζτςι και ζτςι Αρκετά-Πολφ Ανάρτθςθ/ Ανάγνωςθ blog Skype-videoconference Επηθνηλσλία Chat / Instant Messaging (π.χ. MSN) 19 υμμετοχι ςε online ςυηθτιςεισ/ forums 15 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6

7 Λόγνη ρξήζεο ηνπ Internet (Γηαζθέδαζε- πλαιιαγέο) Δηαζθέδαζε Σπλαιιαγέο 7

8 Online Αγνξέο: Πνηθηιία πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ Η/Τ, software/hardware 91% 55 Ηλεκτρονικά είδθ (Ήχοσ, Εικόνα, Κινθτά) 83% 40 Ειςιτιρια ταξιδίων 78% 9 Κρατιςεισ ξενοδοχείων 72% 7 Ηλεκτρικζσ υςκευζσ & Είδθ πιτιοφ 65% 5 Βιβλία Αγορά ειςιτθρίων (κζατρα κλπ) Είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ 62% 57% 55% Ποτζ Πολφ αραιά Αραιά Μουςικι, Σαινίεσ 47% 9 Συχνά Παραγγελία ζτοιμου φαγθτοφ 45% 15 Ηλεκτρονικά & Online παιχνίδια 45% 8 Καλλυντικά & Προςωπικι Φροντίδα 37% 3 Κοςμιματα και Ρολόγια 36% 1 Προϊόντα Supermarket 21% 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πνιύ αξαηά =1 θνξά/ρξόλν ή ζπαληόηεξα, Αξαηά= 1 θνξά θάζε 5-6 κήλεο, πρλά= Κάζε κήλα ή ζπρλόηεξα 8

9 εκαληηθέο απμήζεηο θαηεγνξηώλ

10 Άιιεο δεκνθηιείο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο ηωλ on-line αγνξαζηώλ Σξαπεδηθέο Τραπεηικζσ ζπλαιιαγέο ςυναλλαγζσ 68% 46 Πιεξωκή Πλθρωμι ινγαξηαζκώλ λογαριαςμών 64% 40 Ποτζ Δλνηθίαζε-αγνξά Ενοικίαςθ-αγορά αθηλήηνπ ςπιτιοφ 38% 3 Πολφ αραιά Αραιά Συχνά Αζθάιεηεο Αςφάλειεσ δωήο θιπ ηωισ 36% 1 e-gambling e-gambling(ηπρεξά (τυχερά παιχνίδια, ςτοίχθμα, παηρλίδηα, κ.λπ.) ζηνίρεκα θιπ) 26% 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πνιύ αξαηά =1 θνξά/ρξόλν ή ζπαληόηεξα, Αξαηά= 1 θνξά θάζε 5-6 κήλεο, πρλά= Κάζε κήλα ή ζπρλόηεξα 10

11 Πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα online αγνξέο: Ιζρπξνπνίεζε ηωλ on-line κέζωλ 11

12 Πεξηζζόηεξεο αγνξέο κε ιηγόηεξα ρξήκαηα θαη ηάζεηο κεξηθήο κείωζεο ην Β εμάκελν Πόζεο θνξέο πξαγκαηνπνηνύλ αγνξέο 35% 30% 1150 / ρξόλν 25% 20% 15% 10% 5% Α εξάμθνο Β εξάμθνο 25% Πόζα ρξήκαηα μνδεύνπλ 0% 0-2 φορζσ 2-5 φορζσ 5-10 φορζσ φορζσ >20 φορζσ 20% 15% αγνξέο / ρξόλν 10% 5% Α εξάμθνο Β εξάμθνο 0% 12

13 Σα 2/3 ηωλ on-line αγνξώλ είλαη πιένλ από Διιεληθά sites Αγνξέο από Ειιεληθά Ηιεθηξ. Καηαζηήκαηα Το 100% 31% Το 80% 26% Το 60% 10% Το 40% 15% Το 20% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ηελ Δπξώπε ην 80% ηωλ αγνξώλ από εζληθά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 13

14 Έλα ειεθηξ. θαηάζηεκα ην εκπηζηεύνκαη θαη κε θεξδίδεη ωο πειάηε όηαλ Με εξυπθρετεί Με εμππεξεηεί άμεςα κατά άκεζα τθ διάρκεια όηαλ αγνξάδσ αλλά και θαη μετα τθν κεηά Έρεη μεθάζαξνπο Ζχει ξεκάκαρουσ όξνπο ρξήζεο όρουσ χριςθσ π.ρ. επηζηξνθή π.χ.επιςτροφι πξντόλησλ προϊόντων 59% 59% ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ Έρεη έλα Ζχει εύρξεζην ζνα εφχρθςτο θαη θαινζρεδηαζκέλν και καλοςχεδιαςμζνο site site Έρεη γλσζηό Ζχει γνωςτό όλνκα όνομα θαη αλήθεη και ανικει ζε κεγάιε ςε μεγάλθ/γνωδτι γλσζηή εηαηξεία εταιρεία 47% 50% ΔΤΥΡΗΣΙΑ Υπάξρεη Υπάρχει θαη αληίζηνηρν και αντίςτοιχο θπζηθό φυςικό θαηάζηεκα κατάςτθμα Δηαβάζσ Διαβάςω θαιέο καλζσ θξηηηθέο κριτικζσ ζε blogs ςε blogs θαη και forums 38% 44% ΓΝΩΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ Είλαη πηζηνπνηεκέλν Είναι πιςτοποιθμζνο από γλσζηό από γνωςτό αλεμάξηεην ανεξάρτθτο θνξέα φορζα Μνπ Μου ην ζπζηήλνπλ το ςυςτινουν νη οι θίινη φίλοι κνπ μου Με ενθμερώνει Με ελεκεξώλεη άμεςα άκεζα για προϊόντα γηα ηηο που πξνηηκήζεηο ςχετίηονται με κνπ τισ 23% 28% 37% ΚΡΙΣΙΚΗ / ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Κάνει μεγάλθ Κάλεη διαφθμιςτικι κεγάιε καμπάνια δηαθεκηζηηθή για να το θακπάληα γνωρίςει ο 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 14

15 Θα αγόξαδα από έλα ειεθηξ. θαηάζηεκα αθόκε θη αλ δελ θάιππηε θάπνηα από ηα παξαπάλω θξηηήξηα αλ είρε ρακειέο ηηκέο θαη θαιέο πξνζθνξέο Θα αγόραηα από ζνα κατάςτθμα ακόμθ κι αν δεν κάλυπτε κάποια από τα παραπάνω κριτιρια αν είχε χαμθλζσ τιμζσ και καλζσ προςφορζσ 45% 25% Διαφωνώ Οφτε ςυμφωνώ/οφτε διαφωνώ Συμφωνώ 0% 50% 100% 15 Καθ. Γ. Δουκίδης Καθ. (ΕΕΔΕ, Γ. Δουκίδης 06/12/2011)

16 Αύμεζε ρξήζεο θαη αγνξώλ από sites πξνζθνξώλ Πόζν ζπρλά Επιςκζπτεςτε sites προςφορών 75% 50% Αγοράηετε από sites προςφορών 61% 15% Ποτζ Αραιά Συχνά 20% ηωλ ζπλνιηθώλ αγνξώλ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Πόζα ρξήκαηα μόδεςαλ ην α εμάκελν ηνπ 2011 ζε sites πξνζθνξώλ % % 14% % % 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 16

17 Λόγνη πνπ νη Internet ρξήζηεο ΓΔΝ πξαγκαηνπνηνύλ online αγνξέο Δελ έρσ Δεν πηζησηηθή ζχω πιςτωτικι ΚΑΡΣΑ κάρτα 30% Δεν Δελ εμπιςτεφομαι ΔΜΠΙΣΔΤΟΜΑΙ θλεκτρονικζσ αγνξέο αγορζσ από από ην το Internet Internet 25% ΦΟΒΑΜΑΙ Φοβάμια γηα για παξάλνκε τθν παράνομθ ρξήζε χριςθ ησλ των πξνζσπηθώλ προςωπικών κνπ μου δεδομζνων δεδνκέλσλ Δελ ην Δεν έρσ το ΤΝΗΘΙΔΙ ζχω ςυνθκίςει 16% 15% Φνβάκαη Φοβάμαι όηη δελ ότι ζα δεν ιάβσ κα λάβω ην πξντόλ το προϊόν πνπ που αγόξαζα αγόραςα Λόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρσ κεηώζεη δξαζηηθά Λόγω τθσ οικονομικθσ κρίςθσ ζχω μειώςει δραςτικά τισ αγορζσ μου ηηο αγνξέο κνπ 5% 7% Δελ γλσξίδσ Δεν γνωρίηω ηη ειεθηξνληθά τι θλεκτρονικά θαηαζηήκαηα καταςτιματα ππάξρνπλ υπάρχουν 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 17

18 2012: Αύμεζε ηωλ αγνξαζηώλ θαη κείωζε ηωλ αγνξώλ / θαηαλαιωηή Η αμία ηωλ Online αγνξώλ ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011 Θα αυξθκοφν κα αυξθκοφν 22% κα παραμζινουν Στα ςτα ίδια επίπεδα 34% Θα κα μειωκοφν 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1 ζηνπο 5 ρξήζηεο Internet πνπ δελ θάλνπλ ηώξα on-line αγνξέο ζα μεθηλήζνπλ ην

Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ B-C ζηελ Ειιάδα: Αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ on-line θαηαλαισηώλ

Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ B-C ζηελ Ειιάδα: Αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ on-line θαηαλαισηώλ Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ B-C ζηελ Ειιάδα: Αληηιήςεηο ζπκπεξηθνξά ησλ on-line αλαισηώλ Καζ. Γ. Δνπθίδεο Υπ. Δηδ. Κ. Φξατδάθε Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ-ELTRUN Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε: «Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ

Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε: «Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ «Γίλε Γαηόλη ζην Ηιεθηξνληθό Εκπόξην» Δξάζε ηεο Υπεξεζίαο Δίωμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο θαη ηεο Ειιεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Εκπνξίνπ θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα αζθαιείο ζπλαιιαγέο ζην ειεθηξνληθό εκπόξην

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή . Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, * Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών *Αντιπρόεδρος του GRECA 1 Καθ. Γ. Δουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές . Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης*, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) * Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του GRECΑ 1 Καθ. Γ. Δουκίδης, ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011

Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011 Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011 Σοφία Πζρπερα I. Αμερικανική Οινική Αγορά Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Με τθ λιξθ τθσ ποταπαγόρευςθσ δόκθκε θ δυνατότθτα ςε κάκε Πολιτεία των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πηστιακή Δργαζία: " ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ"

Πηστιακή Δργαζία:  ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ Καβάλα, 2011 Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πηστιακή Δργαζία: " ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ" Διζηγηηής: Κιοσρη Χαϊρί σνεργάζηηκαν οι ζποσδαζηές:

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ. χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ. χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογοσ... 2. Διαγράμματα Ροισ Δεδομζνων 2. φμβολα Λογικϊν Διαγραμμάτων... 6-7 2.2 Μθ ζγκυρεσ Ροζσ Δεδομζνων... 8 2.3 Λογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ. Τάνη Ε. Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ. Σχξλική χοξμιά 2010-2011. Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ. Τάνη Ε. Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ. Σχξλική χοξμιά 2010-2011. Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ Τάνη Ε Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ Σχξλική χοξμιά 2010-2011 Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ Γνωριμία με ηην Αμμότωζηο Απόσπασμα από το βιβλίο «Ελάτε να γνωρίσουμε

Διαβάστε περισσότερα