ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ NATION BRANDING ΙΝΔΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ NATION BRANDING ΙΝΔΙΑ"

Transcript

1 Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ NATION BRANDING ΙΝΔΙΑ Επιβλέπων: Ανδρέασ Μακρήσ πουδάςτρια: Αυγή Παπαδοποφλου ΑΘΗΝΑ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΓΓ) Πεηξαηψο 211. ΣΚ , Σαχξνο Σει.: , fax:

2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηε ζχληνκε απηή εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί ε πξνζπάζεηα ηεο Ηλδίαο ψζηε, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, λα δηαρεηξηζηεί θαηά ηξφπν ζπκθέξνληα ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαη λα βειηηψζεη ηε θήκε ηεο ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Δίλαη κηα ρψξα πνπ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ έρνληαο ηαπηφρξνλα ηεξάζηηα δπλακηθή ψζηε λα θαηαζηεί δηφινπ επθαηαθξφλεηνο δηεζλήο νηθνλνκηθφο παίθηεο θαηά ηα πξνζερή ρξφληα. Θα εμεηάζνπκε ην πψο ε ρψξα δηαρεηξίδεηαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο, κέζσ Nation Branding Campaign, πάλσ ζε πνηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζηεξίδεηαη θαη ηη έρεη απνδψζεη κέρξη ζηηγκήο. Πξηλ απφ φια φκσο ζα γίλεη ζχληνκνο ιφγνο γεληθά γηα ην επνλνκαδφκελν Nation Branding, αθνινχζσο ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά θάπνηα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηε ρψξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ηεο ψζηε λα αζθήζεη ζεηηθή επηξξνή ζηα μέλα αθξναηήξηα θαη λα αιιάμεη ηελ αληίιεςε ησλ άιισλ γηα απηήλ επί ην επσθειέζηεξν. Σέινο ζα αθνινπζήζεη κία ζχληνκε θξηηηθή. SUMMARY In this brief essay, we will present India s effort, through targeted actions and institutions to improve its reputation in a globalised environment and to run and handle in a profitable way its identity. It is a country of exceptional cultural and historical heritage having at the same time a great potential to become a not at all inconsiderable international player in the years to come. We will study, its Nation Branding Campaign, how it has been put into action, the competitive advantages upon which it has been based and the measurable gains up to date. Before this though, we will air briefly some basic principles of the so called Nation Branding, we will present then some interesting data about India, and after we will present the county s specific initiatives to exercise a positive influence to foreign audiences and to change the others perception at its own interests. At the end a short critique will follow. Key words: Nation Branding, Brand India, Γεκφζηα Γηπισκαηία, Credible India, Incredible India, India Everywhere, Γηαρείξηζε εζληθήο ηαπηφηεηαο. 1

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ ζει.2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Nation Branding.. ζει Θεσξεηηθφ πιαίζην ζει Ζ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο...ζει ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : Γεκφζηα Γηπισκαηία -Φνξείο.....ζει Τπεξεζία Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ζει Ηλδηθφ πκβνχιην Πνιηηηζηηθψλ ρέζεσλ ζει Τπνπξγείν Δλεκέξσζεο..ζει Bνllywood.ζει Sports Diplomacy..ζει Μinistry of Overseas Indian Affairs.ζει ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Βrand India-Φνξείο..ζει ΗΒΔF, Credible India.ζει Confederation of Indian Industry..ζει National Science Center...ζει The Unstoppable Indians ζει Ministry Of Tourism, The Incredible India Campaign.ζει Medical Tourism ζει Ministry Of Technology ζει Education, National Knowledge Commission...ζει Ηλδηθφο Οξγαληζκφο Γηαζηεκηθήο Έξεπλαο ζει 32 ΔΠΙΛΟΓΟ...ζει ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2

4 ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ηδέα πεξί θαιήο εζληθήο θήκεο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζην δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ηα θξάηε ελδηαθέξνληαη λα ιακβάλνπλ κεξίδην απφ ηα θέξδε, λ απνθνκίδνπλ νθέιε θαη δελ δχλαληαη πιένλ λα δνπλ απνθνκκέλα ην έλα απφ ην άιιν. Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ θαιή «παξάζηαζε», γηα λα θαξπψλνληαη ην κέγηζηα δπλαηά αληαιιάγκαηα. Ζ παξαδνζηαθή δνκή ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πιένλ πεξηβάιινλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξηαθήο πιεκκπξίδαο πνπ καο πεξηβάιιεη, θαζηζηά αθφκε πην δχζθνιε ηελ πξνζπάζεηα κηαο ρψξαο λα «δηαθνξνπνηεζεί» απφ ηηο ππφινηπεο κέζα ζε κηα ππεξπιεζψξα πιεξνθνξηψλ, θαη λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ παγθφζκηνπ θνηλνχ, εληφο κάιηζηα ελφο θαζεζηψηνο ηφζν ζεξηψδνπο αληαγσληζκνχ. Γηα λα επηηεπρζεί ε πξνζέιθπζε ηνπ παγθφζκηνπ θνηλνχ, νη ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ψζηε λα αθήλνπλ ην δηθφ ηνπο μερσξηζηφ, ζεηηθφ ζηίγκα, κέζα ζε κηα δαηδαιψδε παγθφζκηα αγνξά, θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγνχλ εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξναγάγνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηελ επηβνιή ηνπο ζηε δηεζλή αξέλα. ε απηφ ην πιαίζην, ηα θξάηε δχλαληαη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο, θήκεο θαη εηθφλαο ηνπο, επνλνκαδφκελν Nation Branding, ν νπνίνο έρεη αλαδεηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα σο απηνηειήο ζεσξεηηθφο θιάδνο θαη δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ αγνξά, κε ηελ εμήο έλλνηα: φπσο έλα ηζρπξφ εκπνξηθφ Brand, (ζήκα) απμάλεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, έηζη θαη έλα ηζρπξφ εζληθφ Brand, πξνζθνκίδεη νθέιε ζηε ρψξα. Οπζηαζηηθά ην Nation Branding ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη δίλεη έκθαζε ζηα πην αληαγσληζηηθά ζηνηρεία κηαο ρψξαο θαη ζηελ πξνβνιή ηνπο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ θνηλφ. Γε ιεηηνπξγεί σο δηαθήκηζε, είλαη πην ππνδφξην θαη έκκεζν 1, ρηίδεηαη ζηαδηαθά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ. ηελ αξρή ζα παξαζέζνπκε ζπλνπηηθά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Nation Branding, ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφζιεςε ηνπ θνηλνχ γηα κία ρψξα, ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ θνηλνχ ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο. ηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο, σο ρψξαο πνπ έρεη θάλεη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα λα θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα θαη ην ζεβαζκφ ηνπ 1 Μαθξήο, Α. (2009), εκεηψζεηο καζήκαηνο: Nation Branding: Θεωπία και ππακηική. Αζήλα, ΔΚΓΓ, ζει

5 παγθφζκηνπ θνηλνχ, θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηνπο θνξείο πνπ ζηήξημαλ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηνπο. Θα αθνινπζήζεη ηέινο κηα ζχληνκε θξηηηθή ηνπ Brand India αιιά ζα γίλεη θαη ζχληνκνο ιφγνο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηδηαίηεξα ζηα αλαπηπζζφκελα θξάηε ην Nation Branding, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξνχληαη αμηφινγνη θαη αμηφπηζηνη δηεζλείο παίθηεο. KΔΦΑΛΑΙΟ NATION BRANDING-ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Σν Nation Branding είλαη κία θαηλνθαλήο έλλνηα, έλα θαηλνχξην επηζηεκνληθφ πεδίν θαη ε έξεπλα ζε απηφ είλαη αθφκε αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Ο παηέξαο ηνπ φξνπ απηνχ είλαη ν Βξεηαλφο, Brand Consultant, Simon Anholt, φηαλ ην 1998 ππνζηήξημε just as companies have learned to live the brand, countries should consider their reputation carefully because [ ] in the interconnected world that s what statecraft is all about 2. Σν Nation - έζλνο αλαθέξεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θπιή, κε ηα ίδηα ήζε θαη ηελ ίδηα γιψζζα, ελψ ε ρψξα είλαη απιά ην γεσγξαθηθφ έδαθνο ζην νπνίν απηή ε θπιή δηαβηνί. Παξά ηε ιεπηή δηαθνξά κεηαμχ Nation Βranding θαη Country Branding απνδερφκαζηε «ζπκβαηηθά» φηη ην Nation Branding απνηειεί ηελ ζηξαηεγηθή πξνζπάζεηα κηαο ρψξαο γηα λα πξνβάιεη θαηά ηνλ πην πξφζθνξν γηα απηή ηξφπν ηελ ηαπηφηεηά ζαο. Μηα δφθηκε νξνινγία είλαη ε διασείπιζη εθνικήρ ηαςηόηηηαρ, 3 (αλ θαη δελ ππάξρεη κηα γεληθψο απνδεθηή απφδνζε ηνπ φξνπ), αθνχ πξψηα φκσο απηή πξνζδηνξηζηεί, θαη αθνινχζσο επηιεγεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα επηθνηλσλεζεί θαηά ηξφπν εληαίν θαη ζπλεθηηθφ. Δκπεξηέρεη έλα ζηξαηεγηθφ φξακα πνπ ππνζηεξίδεηαη αιιά θαη εκπινπηίδεηαη απφ επηθνηλσληαθέο ηαθηηθέο, κεηαμχ ηεο ρψξαο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Γηα απηφ ην ιφγν εξείδεηαη πάλσ ζε ηερληθέο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο ελψ the aim is to create a clear, simple, differentiating idea built around emotional qualities which can be symbolysed both verbally and visually and understood by diverse audiences in a variety of situations, to work effectively Nation Branding must embrace political, cultural,,business and sports activities. 4 χκθσλα κε ην American Marketing Association ην εκπνξηθφ brand αλαθέξεηαη ζε 2 Anholt Simon, Journal of Brand Management: Nation-Brands of the twenty-first century, July 1998, ζει Ying Fan, Journal Of Vacation Marketing: Branding the nation, What is being branded, Vol 12 No 1, March 2005, ζει Ying Fan, νπ, π. 4

6 έλα φλνκα, φξν, ζχκβνιν, ή ζρέδην, ή ζπλδπαζκφ απηψλ, κε ζθνπφ λα ηαπηηζηεί κε αγαζά θαη ππεξεζίεο ελφο πσιεηή ή νκάδαο πσιεηψλ θαη λα δηαθνξνπνηήζεη απηά ηα αγαζά απφ απηά ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο 5. Ωζηφζν κηα ρψξα δελ είλαη εκπνξηθφ πξντφλ δηφηη αθελφο εκπεξηέρεη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο, αθεηέξνπ φκσο, φπσο θαη ηα πξντφληα, δηαζέηεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηδηαηηεξφηεηεο θαζψο θαη φια ηα Μέζα θαη ηηο ηερληθέο επηθνηλσλίαο ζηε δηάζεζή ηεο γηα λα πξνβιεζεί, θαζψο ε φπνηα ζηξαηεγηθή δελ κπνξεί λα ζπληειεζζεί εξήκελ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ βαζκνχ «επηθνηλσληζεκφηεηάο» ηεο. 6 ηελ πεξίπησζε Nation Branding απηφ πνπ «ζεκαηνπνηείηαη» είλαη ε εζληθή ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο, κε ηελ έλλνηα φηη θάζε ρψξα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα μερσξηζηφ Brand, ην νπνίν φπσο θαη θάζε θαιφ εκπνξηθφ Brand, απνθέξεη θαηαξρήλ πινχην αιιά έρεη θαη βαζεηά (θνηλσληθά) ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν. Αλέθαζελ νη ρψξεο πξνζπαζνχζαλ λα «ζεκαηνπνηήζνπλ» ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, λα βειηηψζνπλ ηε θήκε ηνπο θαη λα ηελ εμαξγπξψζνπλ ζε πινχην ή πνιηηηθή ηζρχ, επσθεινχκελα απφ ηηο δηαθξίζεηο πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ ηνπο, θαιιηηερλψλ, θηινζφθσλ, πνηεηψλ, επηζηεκφλσλ. ήκεξα απιά απηφ γίλεηαη κε πην ζηξαηεγηθφ ηξφπν, δηαηίζεληαη πνιχ πεξηζζφηεξα εξγαιεία, θη έρεη θαηαζηεί πηα αλαγθαίν γηα λα επηβηψζνπλ ηα θξάηε, ή λα απμήζνπλ ηελ νξαηφηεηα ηνπο, ζε έλα δηεζλνπνηεκέλν θαη ηζνπεδσηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ. Ζ θάζε ρψξα έρεη νχησο ή άιισο ηελ εζληθή ηεο ηαπηφηεηα, αιιά ην Branding είλαη ε δηαρείξηζε απηήο ηεο ηαπηφηεηαο, ψζηε λα μερσξίζεη ην ζηίγκα ηεο ζε έλαλ πνιηηηζκφ φπνπ ππάξρεη θηψρεηα πξνζνρήο, θαη φπνπ ν άλζξσπνο αξθείηαη ζε πξνθαηαζθεπαζκέλεο αληηιήςεηο, έηνηκεο απφςεηο θαη θιηζέ. Καηεμνρήλ ζήκεξα θάζε ρψξα έρεη αλάγθε λα αλαδείμεη φηη έρεη ζε θάπνηνλ ή ζε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο έλα αληαγσληζηηθφ πξνβάδηζκα. Δπνκέλσο ην Nation Branding απνηειεί έλα παλίζρπξν εξγαιείν πξνθεηκέλνπ ηα θξάηε λα πξνβιεζνχλ, λα βειηηψζνπλ ηε θήκε ηνπο θαη ηε δηεηζδπηηθφηεηά ηνπο ζε μέλα θνηλά, κε απψηεξν ζηφρν άπια θέξδε, φπσο θαιή θήκε ή ζπκπάζεηα, ηα νπνία καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα εμειηρζνχλ θαη ζε πιηθά, φπσο πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ή αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ή γεληθά αχμεζε ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο ηνπο, πεξηζζφηεξε 5 6 Μαθξήο, Α. φπ, π. ζει 4 5

7 αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα. πρλά ε έλλνηα ηνπ Branding ζπγρέεηαη κε ηελ πξνπαγάλδα 7, ή ηε δεκφζηα δηπισκαηία, αιιά θαηά ηε γλψκε ηεο γξάθνπζαο ην Branding είλαη κηα πνιχ επξεία έλλνηα πνπ δχλαηαη λα εκπεξηέρεη θαη ηα δχν σο εξγαιεία ηoπ, πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκήζεη ηελ ηαπηφηεηα κηαο ρψξαο. Δπηηπρεκέλν ζεσξείηαη ην Branding πνπ δε βαζίδεηαη ζε ςεπδψλπκνπο θαη επίπιαζηνπο ηζρπξηζκνχο θαη επηθνηλσληαθέο θαηαζθεπέο πνπ πφξpσ απέρνπλ απφ ηελ αιήζεηα 8, αιιά πνπ ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο ή πνιηηηθέο ή νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ρψξα ή πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα ζπκβνχλ, θαη πνπ έρεη βξεζεί θαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο λα «επηθνηλσλεζνχλ». Σφηε κφλν έρεη καθξνπξφζεζκν αληίθηππν θαη δελ είλαη θάηη ην ζλεζηγελέο. Ζ ρψξα πνπ καο αθνξά, ε Ηλδία, έρεη θάλεη πεηπρεκέλν Branding θαη ην perception ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ γηα απηήλ έρεη αιιάμεη άξδελ πξνο ην θαιχηεξν, δηφηη θαη θαιά επηθνηλσληαθά εξγαιεία έρεη, αιιά θαη γηαηί ζηα αιήζεηα άιιαμε θαη εθζπγρξνλίζηεθε, ηφζν ψζηε λα κηιάκε γηα Westernisation 9 ηεο ρψξαο απηήο. Παλζνκνινγείηαη άιισζηε φηη if nation branding reflects a spurious reality, it comes across as disingenuous, the proverbial lipstick on a pig. Branding is not an image cure all or panacea, but rather can be successful when it actually reflects a changed reality 10. To Branding κηαο ρψξαο είλαη πνιχ πην πνιχπινθν απφ ην Branding ελφο πξντφληνο φπσο πξναλαθέξζεθε, σζηφζν ε ινγηθή ηνπ Branding εκπνξηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ Branding ησλ ρσξψλ βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο αξρέο: ζηε κνλαδηθφηεηα-ζπαληφηεηα 11, ζην φηη δελ ππάξρεη αληίζηνηρν πξντφλ ζηελ αγνξά, ζηελ εληχπσζε πνπ πξνθαιεί θαη ζηελ ππφζρεζε εθπιήξσζεο ησλ επηζπκηψλ ηνπ θαηαλαισηή. ην Nation Branding φκσο πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξνη εκπιεθφκελνη αθελφο, δελ γίλεηαη ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ην ηζηνξηθφ ή ηνπξηζηηθφ ή πνιηηηθφ ή πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηεο ρψξαο αθεηέξνπ. Όια απηά απφ θνηλνχ δίλνπλ ζηε ρψξα ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαη κάιηζηα νη εζληθέο ηαπηφηεηεο ηεινχλ ππφ δηακφξθσζε θαη εληφο θαη εθηφο ρψξαο. Ζ 7 Πιεηφο, Γ. (2004), Φάθεινο καζήκαηνο: Εξοςζία και Πποπαγάνδα, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ θαη Taylor Philip: (2002) Journalism Studies, Vol 3 No 3, Strategic Communication or Democratic Propaganda, London and New York Routledge, ζει Cromwell Thomas, Kyriakou Savas. The concepts and benefits of Nation Branding, the importance of a truthful Brand, 9 Srinivas, M,N.(1996) Social Change in Modern India, University Of California Press, ζει Rosabeth Moss Kanter. Harvard Business Review, July 23, 2009 θαη Rockower Paul. Branding of Spain, case_study_branding_spain.com 11 Μαθξήο, Α. φπ, π. ζει 11 6

8 ρψξα πνπ ζα εμεηάζνπκε, ε Ηλδία, έρεη νχησο ή άιισο ηέηνηα αλνκνηνκνξθία ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, πνπ ην λα πξνβάιεη έλα ελνπνηεκέλν πξφζσπν είλαη έλα θνπηψδεο εγρείξεκα. Δληνχηνηο απφ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα κηαο ρψξαο, πξέπεη λα επηιεγνχλ εθείλα ηα ιίγα θαη βαζηθά, πνπ θαη ζαθέο ζηίγκα γηα ηε ρψξα ζα δίλνπλ αιιά θαη ζα ηεο απνθέξνπλ θέξδε ζην εγγχο θαη απψηεξν κέιινλ. Κέξδε πνιηηηθά ή νηθνλνκηθά ή νηηδήπνηε άιιν ζεσξεί σο θέξδνο ε εγεζία ηεο ρψξαο. Σν επηχρεκα ζα ήηαλ κηα ηέηνηα θακπάληα λα αλαιακβάλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, πξψηνλ γηα ιφγνπο λνκηκνπνίεζεο αιιά θαη δηφηη νη κεκνλσκέλεο πξσηνβνπιίεο δχλαληαη λα δηαζπνχλ ηε ζπλεθηηθή εηθφλα πνπ ζέιεη κηα ρψξα λα πξνβάιεη. ε πνιιέο ρψξεο, επεηδή ην Branding είλαη θάηη καθξνπξφζεζκν, κε ηελ έλλνηα φηη δελ απνθνκίδεη άκεζν πνιηηηθφ φθεινο ε εγεζία πνπ πξνσζεί κία θακπάληα, απηφ θαίλεηαη λα παξακειείηαη ή λα κελ δηαηίζεληαη νη πφξνη. Άιιεο πάιη ρψξεο θαηαλνψληαο ηε ρξεία κηαο εθζηξαηείαο δηαρείξηζεο ηεο θήκεο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαίλεηαη λα επελδχνπλ ζην Branding πφξνπο αιιά θαη λα δηαζέηνπλ νιφθιεξα επηηειεία πνπ κάιηζηα έρνπλ αλαπηχμεη θαη πνιχ ηδηαίηεξνπο, εμεδεηεκέλνπο (sophisticated) ηξφπνπο πξνβνιήο ηεο ρψξαο θαη ηψξα δξέπνπλ ηα νθέιε. πρλά, νη πξνζπάζεηεο κηαο ρψξαο λα «θαηαζθεπάζεη» ηελ εηθφλαο ηεο απνβαίλνπλ άθαξπεο αλ ππάξρνπλ δνκηθά πξνβιήκαηα πνπ παίξλνπλ ρξφλν λα μεπεξαζηνχλ, δηφηη ε ρψξα δελ είλαη φπσο ην εκπνξηθφ πξντφλ πνπ απνζχξεηαη ή βγαίλεη ζε βειηησκέλε έθδνζε θηι, δειαδή ην Branding κηαο ρψξαο αληηκεησπίδεη πνιχ πεξηζζφηεξεο πξνθιήζεηο, πξψηνλ ιφγσ.. luck of unity of purpose, difficulty in establishing actionable and measurable objectives, lack of authority over inputs and control over outputs, restricted flexibility and relative lack of know-how 12. Σαπηφρξνλα είλαη απηνλφεην φηη ε εηθφλα πνπ έρεη θάπνηνο γηα κηα ρψξα θηλείηαη θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη θάλεη ε ρψξα Branding, δηφηη απιά έρεη κάζεη γηα απηή ηε ρψξα ζην ζρνιείν, ή έρεη αθνχζεη ή ηαμηδέςεη εθεί, νπφηε ην perception ηνπ(αληίιεςε) γηα ηελ ελ ιφγσ ρψξα θηηάρλεηαη θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ελέξγεηεο πξνβνιήο κηαο ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα ε Ηλδία γηα πνιινχο ζεκαίλεη Ηλδηθά ξνχρα ή 12 Randall Frost. Mapping a County s Future, 14 April 2004 ζην 7

9 έπηπια, πλεπκαηηθφηεηα, θηψρεηα, Γθάληη θαη φια απηά ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηε ρψξα ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ζπληνληζκέλε θακπάληα, it happens almost spontaneously 13.πλήζσο κάιηζηα ηηο θακπάληεο ηηο εκπλένληαη νη εγεζίεο, νη νπνίεο είλαη πξφζθαηξεο γηα απηφ θαη ζπρλά δελ ππάξρεη γεληθά απνδεθηφο θαη καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο. Αλακθίβνιν είλαη πάλησο πσο ηα απνηειέζκαηα ελφο επηηπρεκέλνπ Branding ζα ηα θαξπσζεί ε θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. Με απηήλ ηελ έλλνηα νη ηζχλνληεο πξέπεη λα κηιήζνπλ ζην θνηλφ γηα ην Branding ηεο ρψξαο θαη κάιηζηα λα ππνγξακκηζηεί ην εμήο: everyone to deliver in an organization, must believe in the brand. Οη πνιίηεο πξέπεη θαη λα ελεκεξσζνχλ θαη λα εκπιαθνχλ αθνχ national branding campaign can raise the morale, team spirit and it can provide a country with common sense of purpose and national pride, not to mention a higher standard of living 14. θνπφο είλαη ηα θξάηε λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθά θαη δηεζλψο αλαγλσξίζηκα, ή πην ζεβαζηά θαη ζπκπαζή ή λα δεκηνπξγνχλ ζηα εζσηεξηθά ηνπο πξσηίζησο αιιά θαη ζηα εμσηεξηθά αθξναηήξηα θαη επέθηαζε, ζεηηθνχο ζπλεηξκνχο. Ζ κεζνδνινγία ηνπ Branding ησλ ρσξψλ κνηάδεη ελ πνιινίο κε εθείλε ηνπ εκπνξηθνχ branding, αλ θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη θάηη πην πνιχπινθν, δηφηη λαη κελ κεηξάλε νη νηθνλνκηθνί δείθηεο, φπσο ζην Branding εκπνξηθψλ πξντφλησλ, αιιά ζπλππάξρνπλ θαη ζηνηρεία εζληθήο αμηνπξέπεηαο ή ππεξεθάλεηαο. Υψξεο κε ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο ππάξρνπλ πνιιέο, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Ηζξαήι, πνπ παξά ην φηη δεκηνπξγεί αξλεηηθνχο ζπλεηξκνχο ζην επξχ θνηλφ θαη ζεσξείηαη θαηαπαηεηήο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δειαδή απηνκάησο ζα θέξδηδε ηνπξηζηηθά ή ζε επελδχζεηο αλ άιιαδε πνιηηηθή, εληνχηνηο γηα ιφγνπο εζληθήο ππεξεθάλεηαο δελ πξνρσξεί ζε απηέο ηηο αιιαγέο, παξά ηελ παγθφζκηα αξλεηηθή ηνπ θήκε. Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ πξνβάιινληαη πξέπεη λα είλαη εθείλα πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο ρψξαο, πνπ αλ απηνί είλαη μεθάζαξνη, αλ ππάξρεη νξγαλσκέλε θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα αιιά θαη επηιεγκέλα κέζα, (θη εδψ ππεηζέξρεηαη ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή), ηφηε ε ρψξα απνθνκίδεη αθφκα θαη ζην εγγχο κέιινλ νθέιε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην domestic 13 Randall Frost, φπ, π. 14 Randall Frost, φπ, π. 8

10 awareness 15 δειαδή ην πψο ην ίδην ην εζσηεξηθφ θνηλφ κηαο ρψξαο πξνζιακβάλεη ηελ ίδηα ηνπ ηε ρψξα αιιά θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Οη πνιίηεο κηα ρψξαο ιεηηνπξγνχλ σο πνιιαπιαζηαζηέο ηνπ κελχκαηνο πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ε ρψξα, είλαη αλαπφθεπθηα νη θνξείο ηνπ κελχκαηνο. Δπνκέλσο ε απεχζπλζε ζην εζσηεξηθφ θνηλφ είλαη ην πξψην ζθαινπάηη φπσο πξνείπακε, ελφο επηηπρνχο Branding. Υξεηάδεηαη νηθεηνπνίεζε ηεο εηθφλαο πνπ ζέιεη λα πξνβάιεη ε εγεζία απφ ην εζσηεξηθφ θνηλφ, αιιά θαη θαηάξξηςε ζηεξενηχπσλ γηα ηε ρψξα θαη ην ιαφ ηεο, θαη δεθηηθφηεηα απφ ην εμσηεξηθφ θνηλφ. Γηα παξάδεηγκα, ζε αλζξψπνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξα κε θαιή θήκε, ελδερνκέλσο φια λα αλνίγνληαη πην εχθνια κπξνζηά ηνπο, θαζψο their brand goes before them, opening doors, creating trust and respect, raising the expectation of quality, competence and integrity 16. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηδέα πνπ έρνπλ θάπνηνη ιανί γηα ηνπο άιινπο δηακνξθψλεηαη απφ ηε λννηξνπία ηνπ ιανχ πνπ θξίλεη, αλ πνιηηηζηηθά ληψζεη εγγχηεξα κε θάπνηνλ, αλ παξαδνζηαθά ππήξρε πνιηηηθή ζπκκαρία ή ηζηνξηθή δηακάρε θηι. Μείδνλ επνκέλσο ζέκα είλαη ε θαηάξξηςε ηεο πξνθαηάιεςεο απέλαληη ζε κία ρψξα. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν ππεηζέξρεηαη θαη έλα δεχηεξν κέγα δήηεκα, πνπ αθνξά ζην re-branding 17 κηα ρψξαο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηελ αιιαγή ηαπηφηεηαο, δηφηη ε ππάξρνπζα έρεη πεξηνξηζκέλε απήρεζε, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ, παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα. Έηζη επηβάιιεηαη λα επαλαζρεδηαζηεί ην Βrand, αιιά κε λέα ηαπηφηεηα, πνπ λα δεκηνπξγεί θαηλνχξηεο ζεηηθέο ζπλππνδειψζεηο ζην θνηλφ. Απηφ είλαη πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα θαζψο είλαη ησ φληη δχζθνιν λα θαηαξξηθζεί κηα θαζεζηψζα αληίιεςε γηα κηα ρψξα θαη λα νηθνδνκεζεί κία λέα, εθηφο ηνπ φηη ρξεηάδεηαη ζπλεηή θαη πξνζεθηηθή ζηάζκηζε γηα ην αλ ε παιαηά ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο πξέπεη λα εθιείςεη, ή πνηα ζηνηρεία ηεο παιαηάο εηθφλαο πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ. Γειαδή ζα ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ γηα παξάδεηγκα ηεο Ηζπαλίαο λα αιιάμεη ηελ εηθφλα ηεο σο sea and sun ρψξαο θαη λα ελδπζεί θάηη λέν; Σέινο ην Branding ζπλεπηθνπξείηαη θπξίσο απφ ηε ιεγφκελε δεκφζηα δηπισκαηία, θαηλνθαλή έλλνηα ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνπο πνιίηεο θη φρη ζηηο θπβεξλήζεηο, κε ζθνπφ απηνί λα αζθήζνπλ πίεζε ζηηο εγεζίεο, θαη ινγαξηάδεηαη σο bottom up 15 Anholt Simon, (2005) Brand New Justice, Elsevier 16 Anholt Simon, The economic Times, Why Nation Branding does not exist, 14 April, Μαθξήο, Α. φπ,π. ζει 9 9

11 δηαδηθαζία θαη φρη σο top down φπσο ε παξαδνζηαθή δηπισκαηία 18. Δπίζεο ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηε θηινμελία δηεζλψλ νξγαλψζεσλ, ηελ εθαξκνγή νξζψλ πνιηηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κέηξσλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ πξνζθνξά αλαπηπμηαθήο ή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ηελ πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηελ χπαξμε θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηελ θαηνρχξσζε θαη πεξηθξνχξεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηε ελεξγφ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη βαζηθφηαηα ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηηο εμαγσγέο θαη ηα πξντφληα ηεο ρψξαο θαη ηη απηά αληηπξνζσπεχνπλ γηα ην θνηλφ ησλ άιισλ ρσξψλ. Αληηπξνζσπεχνπλ δειαδή αμηνπηζηία, πνηφηεηα, επηέιεηα ; Όπσο πρ ελλννχκε αμηνπηζηία φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ειβεηηθφ ξνιφη, ή ζε γεξκαληθφ απηνθίλεην, ή ζε ηαπσλέδηθε ζπζθεπή, ζε ηηαιηθή κφδα θηι. Δίλαη ην ιεγφκελν Country of Origin Effect (σώπα πποέλεςζηρ ) 19, θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ απφθαζή ηνπ θαηαλαισηή λα πξνηηκήζεη έλα πξντφλ αληί ελφο άιινπ, μερσξίδνληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δίλεη ζε απηφ ην πξντφλ. Σν made in παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κηαο ρψξαο, πεξηζζφηεξν δε γηα πξντφληα πνπ είλαη αθφκα άγλσζηεο επσλπκίεο θαη πνπ δελ έρνπλ θαζηεξσζεί, ε ρψξα πξνέιεπζεο δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ πξφζεζε αγνξάο ηνπο θαηαλαισηή. Έλα θαιφ πξντφλ αο κελ έρνπκε απηαπάηεο, εθηνμεχεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηελ θαιή θήκε ηεο ρψξαο ζηα χςε, δηφηη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία θαη πξαθηηθή ηνπ Country Of Origin Effect, ην θαιφ πξντφλ έρεη αληίθηππν ζηε ρψξα άιια θαη αληίζηξνθα, ε δπλαηή ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο έρεη απήρεζε ζηελ ηχρε ηνπ πξντφληνο ζηηο αγνξέο. Οη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, επίζεκνη, αλεπίζεκνη, πνιηηηθνί θνξείο, ΜΚΟ, ηδησηηθνί νξγαληζκνί, ΜΜΔ, πξνσζνχλ κία εθδνρή γηα ηε ρψξα, ηε δηθή ηνπο εθδνρή. Απηφ δχλαηαη λα δεκηνπξγεί ζπγθερπκέλε θη φρη μεθάζαξεζπγθξνηεκέλε άπνςε γηα ηελ ηαπηφηεηα κηαο ρψξαο. Λείπεη έλαο απζηεξφο ζπληνληζκφο, φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία, ππφ έλαλ θνξέα νκπξέια, πνπ λα ελαξκνλίδεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε κία εζληθή ζηξαηεγηθή, ζπληνληζκέλε θαη κε καθξνπξφζεζκν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ φξακα. 18 Anholt Simon, (2006) Public Diplomacy and Place Branding: Where is the Link? θαη Gilboa Eytan, (2008) Searching for a theory of Public Diplomacy, SAGE θαη Simonin L, Bernard (2008), Nation Branding and Public Diplomacy, Challenges and Opportunities, The Fletcher Forum Of World Affairs. 19 Usunier, J.C, (2006), European Management Review, Relevance in Business Research, The case of Country of Origin Research in Marketing ζει

12 1.2 Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ ΙΝΓΙΑ Ζ ηλδηθή ρεξζφλεζνο ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθή γεσγξαθηθή θαη παλάξραηε πνιηηηζηηθή παξαγσγή θαη πνηθηινκνξθία. Λίγνη πνιηηηζκνί ππήξμαλ ηφζν γφληκνη φζν ν Ηλδηθφο ηδηαηηέξσο ζην ζέκα ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο θηινζνθίαο, πνπ ζήκεξα κάιηζηα πξνβάιινληαη θαη σο αληηζηάζκηζκα ή σο ελαιιαθηηθή νδφο ζην δπηηθφ ηξφπν δσήο θαη ζθέςεο. Πνιινί, ρσξίο λα γλσξίδνπκε ην ιφγν, αηζζαλφκαζηε έλα ζαπκαζκφ ή δένο φηαλ αθνχκε γηα απηή ηε ρψξα, πνπ εκπλέεη θάηη ην δπζεξκήλεπηα κπζηηθηζηηθφ θαη ειθπζηηθφ ηαπηφρξνλα. Σν εηεξφθιεην απηφ κσζατθφ, ε ρψξα ηνπ Μαράηκα Γθάληη θαη ηνπ Βνχδα, ε ρψξα ησλ επνλνκαδφκελσλ ζηνππψλ, ησλ θνινζζηαίσλ δειαδή λαψλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ εθπιήζζεη θάζε επηζθέπηε, ε ρψξα ησλ εηζβνιψλ απφ Μνγγφινπο, Μνπζνπικάλνπο, Πνξηνγάινπο, Οιιαλδνχο, Άγγινπο, ε ρψξα ησλ κπαραξηθψλ, ησλ θαζηψλ, ησλ βξαρκάλσλ ζεψλ, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ρνξνχ, ηνπ δηαινγηζκνχ, ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ ζπειαίσλ, έρεη αλαηείιεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90 θαη εμήο, ζαλ κία πνιιά ππνζρφκελε αλαδπφκελε ππεξδχλακε θαη ζε άιινπο φκσο ηνκείο, νηθνλνκίαο, ηερλνινγίαο, ζεζκψλ, νη νπνίνη, ζπλεπηθνπξνχκελνη θαη κε ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν πνπ πξναλαθέξακε, δίλνπλ κία άιιε ζχγρξνλε εηθφλα γηα ηε ρψξα. χκθσλα κε ηνλ Niclas Ljungberg India is a nation that will become more than a superpower, more than a superbrand, the world s only hyperbrand 20. Ζ ζχγρξνλε Ηλδία, νηθνδνκψληαο ζε έλα πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν πνπ ηεο δίλεη θεθηεκέλε ηαρχηεηα θαη πξνζηηζέκελε αμία επζχο εμαξρήο, έρεη εκθαληζηεί πνιχ δπλακηθά ζην παγθφζκην πξνζθήλην θαη ζε ζχγρξνλνπο ηνκείο θαη έρεη πξνβάιεη θαη ηελ άιιε φςε ηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη έρεη εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο πεξίπνπ 8,8% (θπκαίλεηαη κεηαμχ 9,5 % θαη 7% αλάινγα κε ην ηεηξάκελν κέηξεζεο) 21, φηη απφ ην 1997 κέρξη ζήκεξα έρεη κεηψζεη ηε θηψρεηα θαηά 10% 22, θαη φηη βαδίδεη αθάζεθηε πξνο ηελ πξψηε γξακκή ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, κε ΑΔΠ πνπ μεπεξλά εθείλν ησλ ΖΠΑ 23, κε αλάπηπμε ππεξεζηψλ ρσξίο πξνεγνχκελν, πιεξνθνξηθήο, παξαγσγήο soft ware θαη βηνηερλνινγίαο, κε επελδχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ 200 λέεο ζέζεηο 20 Ljunberg, Niclas, (2010), Great Asian Brands, Brand India, Marshall Cavendish 21 Reserve Bank of India, Annual Report of Indian Central Statistical Organism, India GDR Growth Rate ζην 23 Goldman Sachs, (2007) Global Economic Paper 152, India s Rising Growth Potential, January 22 φπνπ:.india s GDR per capita will quadruple India will surpass The United States by

13 εξγαζίαο ηελ εκέξα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ππάξρεη έλαο νξγαζκφο ππνδνκψλ, δξφκσλ, αεξνδξνκίσλ, ιηκαληψλ, αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θηι νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ θαηά έλα ηέηαξην ζην ΑΔΠ. Ζ Ηλδία είλαη ίζσο ε πξψηε ρψξα ζε παξαγσγή ηξνθίκσλ, κε εηήζηα παξαγσγή 600 εθ ηφλνπο, δεχηεξε εμαγσγέαο παγθνζκίσο ζην ξχδη θαη πέκπηε ζην ζηηάξη, κε 120 πνιπεζληθέο νη νπνίεο επεθηείλνληαη ζε Δπξψπε θαη Νφηην Ακεξηθή, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζεσξείηαη ε κεγαιχηεξε αγνξά θαηαλαισηψλ θαη ην θαιχηεξν κέξνο σο εθ ηνχηνπ γηα επελδχζεηο. Θα παξαζέζνπκε ζχληνκα θαη θάπνηα άιια ζηνηρεία γηα ηε ρψξα απηή. Μέρξη ην 2015 ηα εηζνδήκαηα απφ ηε βηνκεραλία αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζε 202 δηο $, πξάγκα πνπ ζα γελλήζεη άιιεο 3,5 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο. Έρεη αθκάδνπζα απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζε ηξίηξνρα θαη ηε δεχηεξε ζέζε ζε δίηξνρα νρήκαηα ζηνλ θφζκν, είλαη 4 ε ζηα επηβαηεγά θαη 4 ε ζηα εξππζηξηνθφξα (Tractor) ελψ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Ηλδηθνχ ζαχκαηνο, παξνπζηάζηεθε ζηελ αγνξά θαη ην ηλδηθφ απηνθίλεην nano 24, ηεο εηαηξείαο ΣATA, πνπ αλακέλεηαη λα επαλαθαζνξίζεη ηηο πξνζσπηθέο κεηαθηλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, κε πνιχ ρακειφ θφζηνο, γηα φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη πνπ ζα πσιείηαη ζηελ Δπξψπε απφ ην Ζ ρψξα έρεη μεθχγεη ηφζν απφ ηελ «απνκφλσζε» ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ πνπ απνηειεί, θαηά ηνλ Nye, ηνλ πην ζθχδνληα ρψξα δεκφζηαο ζπδήηεζεο the world s most vibrant debating chamber 25, κε ηα πην εμσζηξεθή θαη αλνηρηά ζηνλ θφζκν Μedia, ηα νπνία έρνπλ πάζνο κε ηηο δηεζλείο εηδήζεηο θαη αζθνχλ επηξξνή ζε global decisions makers. Απνηειεί ηελ ηαρχηεξα δηνγθνχκελε αγνξά ζε θηλεηά ηειέθσλα, θαη ππνινγίδεηαη φηη κέρξη ην 2011 ζα πξνζηεζνχλ θη άιινη 350 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο. Τπάξρεη κηα εληππσζηαθή θηλεηηθφηεηα ζε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο εηαηξηψλ, κεξηθέο απφ απηέο είλαη θαη θνινζζνί ζην είδνο ηνπο κάιηζηα. Δπηπιένλ ε Ηλδηθή εηαηξία ΣΑΣΑ ζπλεξγάδεηαη κε ην Stanford University ζε έλα πεληαεηέο πξφγξακκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθχιαμεο δεδνκέλσλ, ηε ζηηγκή πνπ ην Harvard πξφζθαηα εγθαηλίαζε έλα θέληξν έξεπλαο ζηελ Βνκβάε. Αθνινχζσο ε ρψξα είλαη ε κεγαιχηεξε satellite market ζηνλ θφζκν θαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε cable market ζηελ Αζία, ελψ ν ηδίξνο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 απφ ηελ TV Industry (cable, satellite, internet protocol television) ζα μεπεξάζεη ην 7,5 δηο $. 24 Bellman, Eric, The Wall Street Journal, Tata high Stakes bet on low cost car, January 10, Nye, Jeremy, The Financial Express, India to Beat China in 10 years, a BBC survey, February 10,

14 Σν 30% ησλ επελδχζεσλ ζην Λνλδίλν πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηλδία, ελψ ζηα ζηνηρεία ηνπ Forbes Magazine γηα αλζξψπνπο Wealth Holders, ζπκπεξηιακβάλνληαη 37 Ηλδνί δηζεθαηνκκπξηνχρνη 26 Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πάξα πνιιά εληππσζηαθά αθφκε ηα βξίζθεη θαλείο ζην News Report ηνπ India Brand Equity Foundation 27, πνπ είλαη ν θαηεμνρήλ θνξέαο πνπ ζηεξίδεη επηρεηξεκαηηθά ην Brand India. Παξφια απηά δελ είλαη κηα ρψξα ρσξίο πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ην Human Development Report ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 28, ε Ηλδία βξίζθεηαη ζηελ 134 ζέζε ην 2009, κε αλνδηθφ ξπζκφ κελ, αλήθνπζα δε ζηηο ρψξεο κε κέηξην δείθηε αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη ν δείθηεο ζπλππνινγίδεη πξνζδφθηκν δσήο, αιθαβεηηζκφ (πξσηνβάζκην, δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην) θαη βηνηηθφ επίπεδν ππνινγηδφκελν κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Δίλαη ε ρψξα φπνπ εθαηνκκχξηα επαίηεο, άλεξγνη θαη άζηεγνη δνπλ ζε ιαζπσκέλεο παξαγθνππφιεηο ή ηξψγιεο ηε ζηηγκή πνπ καζηίδεηαη θαη απφ άιια θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, αληζφηεηα, πξφζβαζε ζε θαζαξφ λεξφ ή ειιηπή ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο, ινηκψδεηο λφζνπο θηι. Με φξνπο Branding φκσο, δειαδή πξνβνιήο θαη νηθνδφκεζεο ηαπηφηεηαο, έρεη θηλεζεί πάξα πνιχ ζεκαληηθά ηδίσο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, σζηφζν γηα λα αλέβεη ζέζε κηα ρψξα ζην Nation Brand Index 29, (αλ είλαη αζθαιήο δείθηεο) γηα λα απμήζεη δειαδή ηελ απήρεζή ηεο ζην μέλν θνηλφ ή γηα λα ζπλδέεηαη κε επλντθνχο ζπλεηξκνχο ρξεηάδεηαη επίκνλε θαη καθξά πξνζπάζεηα. Γηα αξθεηνχο ην κεγάιν αηνχ ηεο ρψξαο είλαη αθξηβψο ην unity through diversity 30 ελψ πξέπεη, παξάιιεια κε ηηο άιιεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην ζχληνκε απηή εξγαζία, ε ρψξα λα δείμεη πεξηζζφηεξε επαηζζεζία γηα παξάδεηγκα σο πξνο ην πεξηβάιινλ, ή σο πξνο δεηήκαηα ηξνκνθξαηίαο ή δηαθζνξάο δηφηη απνηεινχλ αγθάζη γηα ηελ θήκε ηεο ή θαηά άιινπο ζπληζηνχλ θαη αδπλακία ηεο ρψξαο. 26 Forbes Magazine, special report: Indian s Richest ζην Human Development Report, 29 Πξφθεηηαη γηα κηα θαηάηαμε (ranking) ρσξψλ, βαζηδφκελε ζηε κέηξεζε ηεο θήκεο ηνπο, πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηελ αληίιεςε, (perception), ησλ εξσηψκελσλ γηα απηέο. Παηέξαο ηεο ηδέαο απηήο ήηαλ o Anholt Simon ην 2005 θαη έθηνηε ην Nation Brand Index (ΝΒΗ) εθδίδεηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ εγθπξφηεηα ακθηζβεηείηαη, σζηφζν ηα «κεηξήζηκα» ζηνηρεία γηα ηελ θαιή θήκε κηαο ρψξαο είλαη : people, (education, openness, friendliness, etc) governance, (democracy, justice etc) Exports (publc s image of products and services from each country) tourism, Culture and Heritage, Investment and Immigration (attract people to live, work and study)

15 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΙΝΓΙΑ ΦΟΡΔΙ-ΓΡΑΔΙ Δθηειεζηηθφο βξαρίνλαο ηνπ Nation Branding κηαο ρψξαο είλαη θαη ε δεκφζηα δηπισκαηία ηεο. Ωο ρψξα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε, πνπ επηδηψθεη λα παίμεη εγεηηθφ ξφιν θαη ζηε γεσγξαθηθή ηεο πεξηθέξεηα αιιά θαη παγθνζκίσο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηε δηεζλή νξαηφηεηά ηεο θαη λα πξνβάιεη ηα ηλδηθά επηηεχγκαηα θαη ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ θνηλφ, έρεη αλαιάβεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο δεκφζηαο δηπισκαηίαο κέζα απφ ηνπο θνξείο πνπ ζα δνχκε, πνπ εληζρχνπλ ζεκαληηθά ην Brand India: 2.1 ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ Σν Μάην 2006 ην Ηλδηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (Indian s Ministry Of External Affairs) ίδξπζε κηα Τπηπεζία Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ, (Public Diplomacy Division ) 31 θαηά ηελ αληίζηνηρε ηνπ State Department Τπεξεζία, κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ηελ θνηλή γλψκε πάλσ ζε πνιηηηθέο θιεηδηά θαη λα πξνσζήζεη ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο σο πξσηαγσληζηή ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Ο απψηαηνο ζθνπφο είλαη ε Ηλδία λα θεξδίζεη κία ζέζε σο κφληκν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Οη δξάζεηο απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην. Ωζηφζν έγηλε αληηιεπηή ε ρξεία κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο ηελ νπνία έρνπλ θαζηεξψζεη ήδε αξθεηέο ρψξεο. 2.2 ΙΝΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΥΔΔΧΝ Σν Ινδικό ςμβούλιο Πολιηιζηικών σέζεων (Indian Council for Cultural Relations 32 ), πνπ ηδξχζεθε ην 1950, πξνσζεί ηνλ ηλδηθφ πνιηηηζκφ θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο. Σν ίδην απηνπξνζδηνξίδεηαη σο ην θπξίσο φξγαλν πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο, θαη κε πνιηηηζηηθά θέληξα ζε 20 ρψξεο αλαπηχζζεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: Δληζρχεη θαη δηακνξθψλεη πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο θαη ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ, δηνξγαλψλεη εθζέζεηο, ζπκπφζηα, ζεκηλάξηα, γχξνπο δηαιέμεσλ εληφο θαη 31 The times of India, India launches public diplomacy office, 5 May 2006, θαη Manhavi Bhasin, India and the world, Public Diplomacy. Lessons for the Conduct of Indian Foreign Policy, Institute of Peace and Conflict Studies

16 εθηφο ρψξαο θαζψο θαη δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο, ρνξεγεί ππνηξνθίεο εθ κέξνπο ηεο Ηλδηθήο Κπβέξλεζεο, θηινμελεί εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο απφ φιν ηνλ θφζκν, δηαηεξεί βηβιηνζήθεο, ακθηζέαηξα, εθδίδεη ζε 5 μέλεο γιψζζεο 6 πεξηνδηθά ην ρξφλν θαη γεληθά επηζηξαηεχεη απφ παληνχ αθαδεκατθνχο, θαζεγεηέο, δαζθάινπο, δηακνξθσηέο γλψκεο θηι γηα λα πξνβιεζεί κία νιηζηηθή εηθφλα κηαο ρψξαο κε αλακθηζβήηεην πνιηηηζκηθφ πινχην θαη πνηθηινκνξθία. 2.3 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΗΜΔΡΧΗ Σν Τπνπξγείν Δλεκέξσζεο, Ministry of Information and Broadcasting, 33 ην νπνίν πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ. Με πνιιέο μερσξηζηέο δηεπζχλζεηο ην Τπνπξγείν είλαη θαηαξρήλ ππεχζπλν γηα εηζαγσγή θαη εμαγσγή ηαηληψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ηλδηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ζην εμσηεξηθφ ελψ ηαπηφρξνλα δηνξγαλψλνληαη θεζηηβάι ππφ ηελ αηγίδα ηνπ. Με ηελ πξσηνβνπιία ηνπ All Radio India ην ηλδηθφ ξαδηφθσλν εθπέκπεηαη εζσηεξηθά ζε 24 γιψζζεο θαη ζε 146 δηαιέθηνπο ελψ ζην εμσηεξηθφ εθπέκπεηαη ζε 100 ρψξεο θαη ζε 27 γιψζζεο, κε ζθνπφ λα πξνβιεζεί ε πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή εηθφλα ηεο ρψξαο αιιά θαη λα ζπλδεζνχλ κέζα απφ απηφ νη Ηλδνί ηεο δηαζπνξάο. Ο ζηξαηεγηθφο ξφινο ησλ media έρεη γίλεη θαηαλνεηφο γηα ηε δηάρπζε ηεο πνιηηηθήο θαη κε ην Press Information Bureau, ε θπβέξλεζε θαζηζηά γλσζηή ηελ πνιηηηθή ηεο θαη κεηαδίδεη πιεξνθνξία ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ Σχπν εληφο θαη εθηφο ρψξαο. Με πεξηθεξεηαθά γξαθεία ην Press Information Bureau είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο Κπβέξλεζεο θαη θνηλήο γλψκεο. Δθδίδεη πεξηνδηθά θαη δηάθνξα έληππα γηα θάζε ελδηαθέξνλ ή επίθαηξν ζέκα θαη νξγαλψλεη ζεκηλάξηα media training θαζψο θαη θαηαγξάθεη ηνλ αληίθηππν (feedback), ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ Πνιηηεία. Ζ Γηεχζπλζε Advertising and Visual Publicity δηαθεκίδεη θαη δεκνζηεχεη, δηεπθνιχλεη επνκέλσο, ηελ νξαηφηεηα ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ ζην εμσηεξηθφ θαη εζηηάδεη θπξίσο ζε ζέκαηα εζληθήο ελφηεηαο, πγείαο θαη πγηεηλήο, αγξνηηθήο αλάπηπμεο, θνηλσληθήο επεκεξίαο θηι. 33 mib.nic.in/ 15

17 2.4 BOLLYWOOD εκαληηθφ φπιν δεκφζηαο δηπισκαηίαο είλαη γηα ηε ρψξα θαη ε ιεγφκελε δηπισκαηία ηνπ Bollywood, κείμε ηεο ιέμεσο Bombay θαη Hollywood, ή αιιηψο Film Diplomacy. Ζ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο ήηαλ πάληα πινχζηα θαη επί καθξφλ απνηεινχζε ην λνχκεξν έλα εμαγψγηκν πνιηηηζηηθφ πξντφλ. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα απνηειεί ζπλεηδεηά εξγαιείν ηεο δηπισκαηίαο ηεο θαη κάιηζηα ν ζηφρνο είλαη νη Ηλδηθέο ηαηλίεο λα θαηαθηήζνπλ ηα δπηηθά θνηλά, δηφηη ήδε ζηηο γείηνλεο ηεο Ηλδίαο ρψξεο νη ηλδηθέο ηαηλίεο είλαη πνιχ δεκνθηιείο, κε εμαίξεζε ην Παθηζηάλ πνπ κέρξη πξφζθαηα είρε δηά λφκνπ απαγνξεχζεη ηελ πξνβνιή ηνπο. Ζ ηλδηθή θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή μεπεξλά κάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε εηήζην αξηζκφ ηαηληψλ αιιά θαη ζε έζνδα απφ εηζηηήξηα, ην Hollywood, 34 ελψ απφ ηελ άιιε έρεη πνιχ ρακειφηεξν κέζν θφζηνο παξαγσγήο. Απνηειεί απφ ηελ άιιε έλα πξντφλ αθ εαπηνχ ηνπ, δηφηη πξάγκαηη έρεη κία απζεληηθφηεηα παξά ηα δπηηθφηξνπα ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξεηζθξήζεη. To Τπνπξγείν Δλεκέξσζεο αλαιακβάλεη δξάζεηο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο εθδειψζεηο γηαηί κέξνο ηεο απνζηνιήο ηνπ είλαη : to promote international friendship, to provide access to new trends in world cinema, to generate healthy competition and in the process help to improve the standards of Indian cinema 35. Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη ε κεγάιε επηηπρία δηεζλψο Slumdog Millionaire γξάθηεθε αξρηθά σο κπζηζηφξεκα κε ηίηιν Questions and Answers απφ ηνλ Βίθαο νπάξαπ, Ηλδφ δηπισκάηε ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Ηλδίαο, χκβνπιν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηεο Ηλδίαο ζην Λνλδίλν θαη Αλαπιεξσηή Ύπαην Αξκνζηή ηεο Ηλδίαο ζηε Νφηην Αθξηθή. 2.5 SPORTS DIPLOMACY ηελ ππεξεζία ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο έρεη ηεζεί θαη ν αζιεηηζκφο, ηφζν ψζηε λα κηιάκε γηα ηε ιεγφκελε sports diplomacy, ε νπνία έρεη κάιηζηα πξνζθέξεη θαιέο ππεξεζίεο ηδηαηηέξσο ζηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ην Παθηζηάλ. Οη δχν ιανί κνηξάδνληαη ηελ ίδηα αγάπε γηα ην cricket θαη νη δηαγσληζκνί ηνπ αζιήκαηνο απηνχ γεκίδνπλ ηα ζηάδηα ηε ζηηγκή πνπ Παθηζηαλνί θαη Ηλδνί δείρλνπλ κηα ππνδεηγκαηηθή 34 Δλδεηθηηθά: δηφηη ε αξζξνγξαθία πέξη ηνπ Bollywood vs Hollywood είλαη αλαξίζκεηε

18 ζπκπεξηθνξά, πξάγκα πνπ βειηηψλεη θαηά πνιχ ηηο ζρέζεηο ηνπ Ηζιακακπάλη κε ην Νέν Γειρί. Σν Cricket diplomacy 36 έγηλε ζχκβνιν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 2 ιαψλ κεηά απφ ρξφληα ακνηβαία ερζξφηεηα. Καηά ηελ πεξίνδν κάιηζηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ε Ηλδία πξνεηνηκάδεηαη ππξεησδψο λα θηινμελήζεη ηα Commonwealth Games , αζιεηηθφ γεγνλφο κε ηεξάζηην βειελεθέο κεηά ηα Olympic Games θαη ηα Asian Games θαη ην νπνίν ζα θηινμελεζεί γηα δεχηεξε θνξά ζηελ αζηαηηθή ήπεηξν, κεηά ηε Μαιαηζία ην 1998, απφ ηηο 3 κέρξη ηηο 14 Οθησβξίνπ Οη Ηλδνί σο δηνξγαλσηέο καδί κε ην United Nations Environment Program έρνπλ ππνγξάςεη απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 ζην Νατξφκπη ην Memorandum of Understanding 38 πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ αγψλσλ ζα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αλαγλσξίδνληαο φηη απηνί νη αγψλεο ζα είλαη νη πξψηνη Green Commonwealth. Αλαθέξνπκε γηα ηελ ηζηνξία φηη απηφ ην ηεξάζηην αζιεηηθφ γεγνλφο μεθίλεζε απφ κία ηδέα ηνπ Astley Cooper ην 1891 ζην πεξηνδηθφ Greater Britain, λα δηνξγαλψλεηαη θάζε 4 ρξφληα Pan Britannic Pan Anglican Contest and Festival as a means of increasing the goodwill and good understanding of the British Empire 39, κεηά ην 1930 νη αγψλεο κεηνλνκάζηεθαλ ζε British Empire Games, κε ηε ζεκεξηλή ηνπο νλνκαζία είλαη γλσζηνί απφ ην 1978 θαη ζπκκεηέρνπλ πάλσ απφ 70 ρψξεο. Ζ Ηλδία ζα έρεη ηελ επθαηξία λα πξνβιεζεί φζν πνηέ θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο πεξηιακβάλεη ρηίζηκν ππνδνκψλ, δξφκνπο, κεηξφ, ηνχλει, κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην, απφ θαη πξνο ηα ζηάδηα απφ ην ρσξηφ ησλ αγψλσλ πνπ ζα δηακέλνπλ 8000 αζιεηέο θαη απνζηνιέο, ππέξγεηεο θαη ππφγεηεο γέθπξεο, δηαπιαηχλζεηο δξφκσλ κε έλαλ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 1,6 δηο $ κφλν γηα non sport related infrastructure θαη επίζεο κε πξνυπνινγηζκφ 1, 94 δηο $ κφλν γηα αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ Indira Gandhi International Αirport, θαζηζηψληαο απηνχο ηνπο αγψλεο ηνπο πην αθξηβνχο πνπ δηνξγαλψζεθαλ πνηέ 40. Μεηαμχ άιισλ εδψ θαη 2 ρξφληα ε Κπβέξλεζε εθαξκφδεη πξφγξακκα δηδαζθαιίαο Αγγιηθήο ζε key workers, νδεγνχο ηαμί, ζπλνδνχο αζθαιείαο, ζεξβηηφξνπο θηι, ελψ 36 Δλδεηθηηθά :The York Times, India Tries Cricket Diplomacy, 11 March, 2005, θαη The Ζηndustan Times, Cricket diplomacy will foster better ties between Pakistan and India, 18 May Memorandum of understanding between the United Nations environment program and the economic and social commission for Asia and the Pacific

19 ν αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο ήηαλ λα καζαίλνπλ ηε γιψζζα πεξίπνπ 1000 άηνκα ην κήλα. Σψξα πνπ νη αγψλεο πιεζηάδνπλ, ην πξφγξακκα επεθηείλεηαη φρη κφλν ζην Νέν Γειρί άιια θαη ζε άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Ζ Ηλδία έρεη αλαιάβεη κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ξεχκαηνο the government plans to streamline the power distribution process, direct additional energy to Delhi and construct new power plants. 41 Όιεο νη κεηαθηλήζεηο απφ ην ρσξηφ ζηα ζηάδηα ζα είλαη δσξεάλ θαη κάιηζηα ζα πεξηιακβάλεηαη θαη δσξεάλ ηαμίδη ζην Taj Mahal γηα ηνπο αζιεηέο. Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εμσξατζκνχ έρνπλ θαηεδαθηζηεί εθαηνληάδεο ζπίηηαηξψγιεο, θαη ηείρε απφ κπακπνχ έρνπλ αλεγεξζεί ψζηε λα κελ θαίλνληαη νη παξάγθεο 42, θάηη βέβαηα πνπ αχμεζε ηνπο άζηεγνπο θαη νη νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ην επέθξηλαλ. Ωζηφζν θιηκάθηα ηνπ Delhi High Court ζα επηζεσξνχλ ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο γηα λα καδεχνπλ ηνπο επαίηεο θαη θξίλνληαο θαηά πεξίπησζε λα ηνπο ζηέιλνπλ ζηνπο θξαηηθνχο θαηαπιηζκνχο 43. Οη αγψλεο απηνί είλαη φ,ηη ήηαλ γηα ην Πεθίλν νη Οιπκπηαθνί θαη ε Ηλδία αλππνκνλεί λα δείμεη φηη είλαη κηα ρψξα δηαθνξεηηθή απφ φ, ηη πξηλ 15 ρξφληα, είλαη ε επθαηξία ηεο λα πξνβιεζεί φζν πνηέ άιινηε έρνληαο ζηξαηνινγήζεη κάιηζηα θαη πάξα πνιινχο εζεινληέο. Τπάξρεη δηάρπηνο ελζνπζηαζκφο ζηελ Ηλδία γηα απηφ ην γεγνλφο, ππάξρεη ε καζθφη ησλ αγψλσλ, έλα ηηγξάθη, νζφλεο ζηελ πφιε πνπ δείρλνπλ πφζεο κέξεο, ιεπηά θαη δεπηεξφιεπηα απνκέλνπλ γηα ηελ ηειεηή έλαξμεο θηι. 2.6 MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS Απφ ηε άιιε πιεπξά ε Ηλδία ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηε δηαζπνξά ηεο θαη ελζαξξχλεη ην δηάινγν θαη ηελ επαθή κε πεξίπνπ Ηλδνχο θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο ηνπο. Ζ ζεκαληηθφηεξε πξσηνβνπιία ηεο Ηλδηθήο Κπβέξλεζεο, αλαγλσξίδνληαο φηη ε δηαζπνξά έρεη πξνζθέξεη πνιιά νθέιε ζηε ρψξα, είλαη ε Pravasi Bharatiya Divas ή Diaspora Day 44, εηήζην γεγνλφο πνπ ζπζηξαηεχεη ηνπο απαληαρνχ Ηλδνχο ζηελ ππεξεζία ηεο παηξίδαο ηνπο. Γηνξγαλψλεηαη άπαμ ην ρξφλν, θάζε 9 Ηαλνπαξίνπ, κέξα πνπ επηιέρζεθε γηαηί ν κεγαιχηεξνο Ηλδφο ηεο δηαζπνξάο, (Pravasi), ν Gandhi, ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ ην The Washington Post, The 2010 Commonwealth Games are a 2009 Mess for New Delhi, September 15, The National, Poor lose before games begin, January 16, The Ministry of Overseas Indian Affairs, Diaspora services. 18

20 επέζηξεςε απφ ηε Νφηην Αθξηθή ζηελ Ηλδία. Πξφθεηηαη πεξί ηεο ζπγθέληξσζεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, εκπεηξνγλσκνζχλεο δειαδή, Ηλδψλ επηζηεκφλσλ απφ ηηο ρψξεο πνπ εξγάδνληαη θαη κεηαιακπάδεπζε, κεηαθέλσζε θαη ελζσκάησζε απηήο ηεο εκπεηξίαο πίζσ ζηελ παηξίδα. Άηνκα εμαηξεηηθήο αξεηήο βξαβεχνληαη επίζεο θαη κε ην Pravasi Bharatiya Samman Award. Δίλαη κία ζπλέξγεηα γηα αξηζηεία, synergy to excel, πξνο κία λέα Ηλδία κε ηε βνήζεηα ηεο Indian overseas community. Πνιπάξηζκεο αληηπξνζσπείεο απφ πνιιέο ρψξεο παξαθνινπζνχλ δηαιέμεηο θαη ζπδεηήζεηο πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα θαη επεμεξγάδνληαη ζρέδηα φπσο Overseas Indian Facilitation Center (OIFC) 45, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Ηλδνχο ηνπ εμσηεξηθνχ πίζσ ζηε ρψξα ηνπο, νη νπνίνη νχησο ή άιισο κε εκβάζκαηα θαη άκεζεο επελδχζεηο έρνπλ πξνζθέξεη ήδε πνιιά ζηελ παηξίδα ηνπο. Καηά ην επφκελν κάιηζηα έηνο ην OIFC ζα δηνξγαλψζεη επελδπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηε δηαζπνξά ζηηο εμήο πεξηνρέο : Canada, (Vancouver, Toronto), UK, (London, Manchester and Birmingham), Netherlands, (Amsterdam), USA, (New York, San Francisco, Chicago), South Africa, (Durban), Middle East, (Dubai, Abu Dhabi), Australia, (Sydney and Melbourne), Malaysia, (Kuala Lumpur). Δπηθνπξηθά ιεηηνπξγεί θαη ην Know India Program, (KIP ) 46, κέζσ ηνπ Ministry of Overseas Indian Affairs πνπ απνζθνπεί ζην λα ζπλδέζεη ηε λέα γεληά Ηλδψλ πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ κε ηελ παηξίδα ηνπο, γλσζηνπνηψληαο ζε απηνχο ηελ πινχζηα θιεξνλνκηά ηνπο. Σν πξφγξακκα δηαξθεί ιίγεο βδνκάδεο, νη ζπκκεηέρνληεο θηινμελνχληαη πίζσ ζηελ παηξίδα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε θεζηηβάι θαη ζε άιια πνιηηηζηηθά δξψκελα, ελψ αλαπφζπαζηα κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επίζθεςε ζε ηζηνξηθά κλεκεία, ζε βηνκεραληθά αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο, ζε παλεπηζηήκηα, ζε ρσξηά ψζηε λα έρνπλ άπνςε πεξί ηεο Ηλδηθήο επαξρίαο, ζε ζπλεδξίεο yoga, ζε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θπξίσο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ. Σν ΚΙΡ ιεηηνπξγεί δειαδή σο θφξνπκ γηα θνηηεηέο θαη λεαξνχο επαγγεικαηίεο απφ 18 σο 26 εηψλ πξνθεηκέλνπ πξψηνλ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ηε ρψξα, δεχηεξνλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδφ ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηξίηνλ λα επηζθεθηνχλ ηε γελέηεηξά ηνπο θαη λα ζπζθίμνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε απηή. Αο κελ μερλάκε φηη πξψηνη θαη θπξηφηεξνη θνξείο ηνπ Brand κηαο ρψξαο είλαη νη ίδηνη νη ππήθννί ηεο θαη θαη επέθηαζε νη άιινη θπβεξλεηηθνί ή κε θνξείο. 45 The Ministry of Overseaο Indian Affairs, φπ.π

21 Ζ Ηλδία αλέξρεηαη δπλακηθά ζην πξνζθήλην, φρη κφλν σο δηφινπ επθαηαθξφλεηε νηθνλνκηθή δχλακε αιιά θαη σο πνιηηηθή δχλακε κε ηεξάζηηα κάιηζηα πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν. Ζ αχμνπζα παγθφζκηα πξνο απηήλ πξνζνρή είλαη θαη άιινπο δίθνπν καραίξη θαζψο ε θνηλή γλψκε δελ αλαγλσξίδεη κφλν ηηο θαιέο πιεπξέο ηεο ρψξαο αιιά θαη ηα πνιιά θνηλσληθά ηεο πξνβιήκαηα. Γελ είλαη κφλν πξφθιεζε ε δηαρείξηζε ηεο πξφζιεςεο, perception management 47 ηνπ εμσηεξηθνχ αθξναηεξίνπ γηα ηελ Ηλδία, είλαη θαη ίδηα ε ρψξα λα απνθηήζεη απηνζπλεηδεζία ησλ πιενλεθηεκάησλ αιιά θαη αδπλακηψλ ηεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 BRAND INDIA ΦΟΡΔΙ 3.1 IBEF Σν Brand India βαζίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000 ζην slogan Incredible India γηα ηνπξηζκφ θαη Credible India γηα business. Οη επελδχζεηο θαη ν ηνπξηζκφο είλαη άιισζηε ζπλήζσο νη δχν ηζρπξφηεξνη ππιψλεο γηα ην Brand κηαο ρψξαο. Ο θπξίσο επηρεηξεζηαθφο βξαρίνλαο ηνπ Brand India επηρεηξεκαηηθά, είλαη ην India Brand Equity Foundation, (IBEF) 48, o νπνίνο πξνβάιιεη ηε ρψξα σο ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε δεκνθξαηία ειεχζεξεο αγνξάο κε αζηείξεπηε δίςα γηα γλψζε θαη αζίγαζηε νξκή γηα πξφνδν, αλαπηχζζνληαο πνηθίιεο δξάζεηο. Πξφθεηηαη γηα κία ζπλεξγαζία δεκφζησλ θνξέσλ, ηεο θεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ, ηεο πλνκνζπνλδίαο ηεο Ηλδηθήο Βηνκεραλίαο θαη άιισλ ηδησηηθψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο Ηλδίαο σο ηνπ πιένλ δειεαζηηθνχ γηα επελδχζεηο πξννξηζκνχ αιιά θαη σο ρψξαο κε πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαη κε έλα λέν θαη εγγξάκκαην πιένλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαζψο ν πιεζπζκφο ζηελ Ηλδία είλαη πεξηζζφηεξν λένο παξά ειηθησκέλνο, ζε αληίζεζε κε ηελ Δπξψπε. Σν ΙΒΔF ζπλεξγάδεηαη κε έλα δίθηπν εγρψξησλ θαη μέλσλ κεηφρσλ θαη παίδεη 3 δηαθξηηνχο ξφινπο: επνπηεχεη ην Indian Resource Center, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ, ζπληνλίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ, απνηειεί θφξνπκ θαη ηνλ θαηεμνρήλ θνξέα φπνπ δηεμάγεηαη ν 47 Kimberly D.Elsbach, (2006), Perception management, Lawrence Erlbaum, New Jersey

22 δηάινγνο γηα ην Brand India. Δπίζεο εθδίδεη πεξηνδηθά, newsletters, θηικάθηα, πφζηεξο, πάλει, cds, πνπ ελεκεξψλνπλ δηεμνδηθφηαηα θαη αθξηβέζηαηα θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα. Αιιά θαη γεληθφηεξα καδεχεη θαη δηαρέεη ζπλεθηηθή, ζαθή θαη νκνηφκνξθε πιεξνθνξία γηα ηε ρψξα ρηίδνληαο κία αλζεθηηθή θαηά ην δπλαηφλ θήκε θαη πξνβάιινληαο ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηεο ηα νπνία είλαη: πεξίπνπ 9% εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο, ν κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο λέσλ εξγαδφκελσλ αιιά θαη θαηαλαισηψλ, γνξγφηαηε αλάπηπμε ζε ηειεπηθνηλσλίεο θαη ππνδνκέο, εγεζία ζηηο knowledge based industries. Δπίζεο πξνβάιιεη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θαζψο θαη ηελ αλεθηηθφηεηά ηεο σο θνηλσλίαο θαη ηελ ειεπζεξία ζε απηή ηε ρψξα λα είλαη θαλείο δηαθνξεηηθφο. Δθδίδεη έλα δηκεληαίν πεξηνδηθφ ην «India Now, a perspective», πνπ ζπλνςίδεη αιιά θαη αλαιχεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, εληνπίδεη ηάζεηο θαη αλαδεηθλχεη επθαηξίεο, αλαθέξεη αθφκα ην ππάξρνλ ή κειινληηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ή δηαθσηίδεη επελδπηέο σο πξνο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ άιιν ζθνπφ δελ έρνπλ παξά doing business in India. Σν Indian Resource Center 49 είλαη έλαο ηζηφηνπνο φπνπ πξνβάιιεηαη γηα ην θνηλφ εθηφο Ηλδίαο έλα επξχ θάζκα πξσηνβνπιηψλ θαη εηδήζεσλ απφ δηάθνξνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Απνηειεί έλα παξάζπξν ζηε βηνκεραλία θαη ζηελ νηθνλνκία ελεκεξψλνληαο γηα επεξρφκελεο αιιαγέο ελψ ηαπηφρξνλα έρεη θαη εηδηθέο αλαιχζεηο γηα ζέκαηα φπσο Outsourcing, Crossover Culture, Ηλδηθέο Πνιπεζληθέο, Ηλδία θαη Κίλα θηι. Μέζα ζηα παξαπάλσ πιαίζηα απνζηέιιεηαη θαη ην Experience India cd, ζε θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ ζα ήζειε λα ξίμεη κία γξήγνξε καηηά ζην Indian Growth Story, θαη λα αλαθαιχςεη ηε ρψξα κέζα απφ ηελ νηθνλνκία ηεο, ηελ πνηθηινκνξθία ηεο, ην ηαιέλην ηεο αιιά θαη ηηο επθαηξίεο κέζα απφ Powerpoint παξνπζηάζεηο θαη θηικάθηα, πνπ επηκειείηαη πάληα ν νξγαληζκφο νκπξέια, δειαδή ην IBEF 3.2 CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY Ζ πλνκνζπνλδία Ηλδηθήο Βηνκεραλίαο Confederation of Indian Industry,(CII) 50 πνπ ηδξχζεθε πξηλ απφ 115 ρξφληα σο ε πξψηε ζπλνκνζπνλδία επηρεηξήζεσλ θαη πνπ ζήκεξα αξηζκνί πάλσ απφ εηαηξίεο, κε ζχλζεκα Building Business Leadership, απφ θνηλνχ κε ην IBEF, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε βηνκεραληθή

23 αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη έρεη θπξίσο ραξαθηήξα ζπκβνπιεπηηθφ. πλεξγάδεηαη κε ηελ Κπβέξλεζε θαη πξνηείλεη πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο, ζπλεξγάδεηαη θαη κε NGO s δεκηνπξγψληαο θαη επεθηείλνληαο δίθηπα εληφο θαη εθηφο ρψξαο. Σν ηξέρνλ πξφγξακκα ηεο απνθαιείηαη Εconomy, Infrastructure, Governance θαη απνζθνπεί κέρξη ην 2022 ε ρψξα λα κεηακνξθσζεί into an economically vital, technologically innovative, socially and ethically vibrant world leader. Γηα ην έξγν απηφ ππνβνεζείηαη απφ 64 γξαθεία εληφο ρψξαο, θαη άιια 9 ζε Απζηξαιία, Απζηξία, Κίλα, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηαπσλία, ηλγθαπνχξε, ΖΠΑ, θαη Αγγιία. Σν πην ηζρπξφ φκσο κήλπκα ηνπ Brand India πνπ εμέπεκςε ε ρψξα ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, φπνπ ην ζχλζεκα ήηαλ India: the world s fastest growing large free market democracy is open δφζεθε ζην Παγθφζκην Δηήζην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ζην Davos, ην 2006 κε ηελ θακπάληα India Everywhere 51 ηεο νπνίαο εγήζεθε ην CII. Ζ θακπάληα ζηεξηδφηαλ ζε 3 ππιψλεο : ζηνλ ηνπξηζκφ κέζσ ηνπ Incredible India, ζηελ απελεςθέπωζη μιαρ πολλά ςποζσόμενηρ οικονομίαρ ηεο αγνξάο κε ζίγνπξα θέξδε γηα ηνπο επελδπηέο θαη ζηελ εξελιζζόμενη Γημοκπαηία ηεο ρψξαο. Δθεί εθπξνζσπήζεθε θαη θέξδηζε ηηο εληππψζεηο κε κία Dream Team απφ 115 αληηπξνζψπνπο ηεο ρψξαο απφ ην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, θαη νηθνλνκηθφ ζθεληθφ, ελψ ε φιε αληηπξνζσπεία καδί κε δεκνζηνγξάθνπο θαη θαιιηηέρλεο μεπέξαζε ηα 300 άηνκα, ζπκκεηείραλ 25 νξγαληζκνί, θαη κε κηα extravagant public relations campaign, the country was promoted as the World s Next Economic Superstar and as a democratic alternative to China for foreign Investors 52. H θακπάληα ζηνίρεζε $ θαη ζχκθσλα κε αμησκαηνχρνπο πφηε κηα ρψξα δελ είρε such an elaborate charm 53.Kαλείο δελ έθπγε ρσξίο λα πηεη, λα δνθηκάζεη, λα αθνχζεη ή λα δεη θαη λα έξζεη ζε επαθή κε θάηη Ηλδηθφ αθνχ ε θακπάληα πεξηειάκβαλε : The Gala Soiree, κε κνπζηθή θαη γαζηξνλνκία, ην India Hour, κε θξαζηά θαη νηλνπλεπκαηψδε, A Davos India Party, έλα κεληαίαο δηάξθεηαο India Food Festival, θαη Exhibition of Indian Contemporary Art κε ζέκα: SPHOTE, a creative protest against terror. 54 O Jim O Neils (Head of Global Economic Research) ηεο Goldman Sachs επεζήκαλε εθεί απφ ηε κία φηη κέρξη ην 2050 ε Ηλδία κπνξεί νηθνλνκηθά λα ηξηπιαζηαζηεί ζε The New York Times, January 26, The New York Times, January 26,

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ NATION BRANDING: ΟΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ NATION BRANDING: ΟΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ NATION BRANDING: ΟΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ Επιβλέπων: Ανδρέασ Μακρήσ πουδαςτήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

NATION BRANDING ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΡΑΔΗ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 2004

NATION BRANDING ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΡΑΔΗ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 2004 NATION BRANDING ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΡΑΔΗ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 2004 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΠΑΛΑΣΗΑΝΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ-ΓΔΧΡΓΗΑ Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Δπηθνηλσλίαο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 6: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΜΔΑΙΧΝ ΚΡΑΣΧΝ Σπγθξηηηθή Αλάιπζε Καλαδά Ννξβεγίαο Πξόηαζε Σηξαηεγηθήο ζηελ Πεξίπησζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα