Φωτοσωλήνες Ktisissol-Solatube Δεκηνπξγηθφ θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ κε θπζηθφ θσο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτοσωλήνες Ktisissol-Solatube Δεκηνπξγηθφ θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ κε θπζηθφ θσο"

Transcript

1 Η ζημαζία ηος θωηόρ Φωτοσωλήνες Ktisissol-Solatube Δεκηνπξγηθφ θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ κε θπζηθφ θσο Όιε ε δσή ζηνλ πιαλήηε καο έρεη πξνζαξκνζηεί ζην λα ηξέθεηαη απφ ην θπζηθφ θσο, κηα ιεπηή ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο θαη ησλ αφξαησλ ππεξησδψλ θαη ππεξχζξσλ κεθψλ θχκαηνο. Εδψ θαη δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα νπζηαζηηθά θάζε δσληαλφο νξγαληζκφο αλαπηχρζεθε ππφ ην θπζηθφ πιήξεο θάζκα. Σηηο κέξεο καο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ ιακβάλνπλ αξθεηφ θσο ηνπ ήιηνπ επεηδή μνδεχνπλ πνιχ απφ ην ρξφλν ηνπο ζηα εζσηεξηθά ησλ θηεξίσλ. Τν θσο ηεο εκέξαο είλαη ε ζεκειηψδεο πεγή θαζαξήο πξνζσπηθήο ελέξγεηαο θαη ε βαζηθή πεγή γηα έλα πγηέο ζψκα. Ο ήιηνο είλαη θξίζηκν γηα ηελ θπζηθή πγεία θαη επεμία. Η έθζεζε ζην επαξθέο θπζηθφ θσο είλαη νπζηαζηηθή γηα ηε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επαγξχπλεζε θαη ηελ επαξθή παξαγσγή ησλ νξκνλψλ. Τν θσο ξπζκίδεη ηνλ βηνξπζκφ πνπ θαη ζπκβάιιεη ζηε καθξνδσία. Ο ήιηνο είλαη ε θαιχηεξε πεγή βηηακίλεο D πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη πξνζηαηεπηηθή ελάληηα ζε κεξηθέο κνξθέο θαξθίλνπ. Είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη άλζξσπνη λα ιακβάλνπλ αξθεηέο πνζφηεηεο θπζηθνχ θσηφο ηδίσο φηαλ εθηεινχλε κηα δξαζηεξηφηεηα. Αληηζέησο απφ ην θπζηθφ θσο, ην ηερλεηφ θσο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επίδξαζεηο: λα πξνθαιέζεη πνλνθέθαινπο, εξεζηζκφ καηηψλ θνχξαζε θαη ππλειία. Η ζηέξεζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο νδεγεί ζε ζπκπηψκαηα πίεζεο, θνχξαζε, δηαλνεηηθή ζνινχξα, θαηάζιηςε, ππεξδξαζηεξηφηεηα, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, απνδπλάκσζε ησλ νζηψλ θαη ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ε έιιεηςε θπζηθνχ θσηφο κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε επνρηαθή ζπλαηζζεκαηηθή αλαηαξαρή (S.A.D.). Σε έλα ζπλεζηζκέλν θηίξην, ν θσηηζκφο απνηειεί ην ηνηο εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο ζην θηήξην θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεγψλ ηεο ζεξκφηεηαο, ε νηθνλνκία ζηα έμνδα ελέξγεηαο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. Εθηφο απφ ηα νθέιε ζηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκία, ην θπζηθφ θσο παξέρεη επίζεο έλα ηέιεην άζπξν θσο πνπ είλαη αηζζεηηθά φκνξθν θαη αλαδεηθλχεη ηα ρξψκαηα. Τν βαζηθφηεξν απφ φια είλαη φηη ην θπζηθφ θσο είλαη άθζνλν. Φωηοζωλήνερ Ktisissol-Solatube Ο θσηηζκφο ζήκεξα αληηκεησπίδεηαη δπζηπρψο σο ε πεγή πνπ απιά δίλεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα νξαηφηεηαο θαη φρη σο ην ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία. Οη θσηνζσιήλεο Ktisissol-Solatube κεηψλνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ελέξγεηα, δεκηνπξγνχλ έλα φκνξθν θαη δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ πνπ απμάλεη ηηο επηδψζεηο ησλ αλζξψπσλ πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια θαη ηελ πγεία ηνπο θαη κεηψλνληαο ηνλ αληίθηππφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θηεξίσλ ζην πεξηβάιινλ.

2 ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΗ ΠΩΛΗΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΗΣΑ Οη άλζξσπνη απνδίδνπλ θάησ απφ ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ. Πνιιέο κειέηεο (θαζψο επίζεο θαη ε θνηλή αίζζεζή καο) δείρλνπλ φηη κε ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ νη εξγαδφκελνη είλαη παξαγσγηθφηεξνη θαη απνπζηάδνπλ ιηγφηεξν, νη αγνξαζηέο αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξν θαη νη ζπνπδαζηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα (Πίλαθαο 1). Τν Container Store, κηα εζληθή εηαηξεία απνζήθεπζεο θαη νξγάλσζεο πξντφλησλ, ζπκπεξηειήθζε γηα ηξίην δηαδνρηθφ έηνο ζηνλ θαηάινγν ηνπ πεξηνδηθνχ Fortune ζηηο «100 θαιχηεξεο επηρεηξήζεηο γηα εξγαζία» (ηαμηλνκεκέλν σο δεχηεξν ην 2002). Τν θπζηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη θπζηθφ θσηηζκφ, έρεη ζεκεησζεί σο ζπκβάιισλ παξάγνληαο. «Τν ζρέδην ησλ θαηαζηεκάησλ καο ρξεζηκεχεη ζην λα δηψμεη ηελ πίεζε πνπ ζπλδέεηαη ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Επηπρείο ππάιιεινη ηζνδπλακνχλ κε θαιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ», αλέθεξαλ νη αλψηαηνη ππάιιεινη ηνπ Container Store. (Display & Design Ideas, August 2002) Μηα κειέηε θπζηθνχ θσηηζκνχ ηνπ 1999 ηεο Pacific Gas & Electric Company (PG&E) αλέιπζε κηα ιηαληθή αιπζίδα 108 θαηαζηεκάησλ φπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ θαηαζηεκάησλ θσηίδνληαλ κε θεγγίηεο θαη ην έλα ηξίην δε θσηηδφηαλ. Ελψ φια ηα άιια δεδνκέλα ήηαλ ίζα, ε κειέηε δηαπίζησζε φηη ηα θαηαζηήκαηα κε θπζηθφ θσηηζκφ είραλ 40% πςειφηεξεο πσιήζεηο απφ εθείλα ρσξίο θπζηθφ θσηηζκφ. (Heschong Mahone Group HMG Skylighting and Retail Sales Report at 1999) Έλαο αξηζκφο ζρνιείσλ ρηηζκέλα ζην λνκφ Johnston, N.C., αληηθαηέζηεζαλ ηα ηερλεηά θψηα κε θπζηθφ θσηηζκφ, ην νπνίν νδήγεζε ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κεηαμχ 22% θαη 64% ζε ζχγθξηζε κε ηα γεηηνληθά ζρνιεία. Απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ηα ζρνιεία ηνπ λνκνχ Johnson έρνπλ εμνηθνλνκήζεη παξαπάλσ απφ $ ζε ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Επηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ζε απηά ηα ζρνιεία μεπέξαζαλ ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ ζρνιείσλ ρσξίο θπζηθφ θσηηζκφ απφ 5% σο 14%. Τα κέηξα θπζηθνχ θσηηζκνχ θφζηηζαλ ιηγφηεξν απφ 1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηαζθεπήο θαη απνζβέζηεθαλ ζε ιηγφηεξν απφ ηξία έηε. (U.S. Department of Energy s Office of Building Technology, State and Community Programs Report, Energy-Smart Building Choices: How School Administrators & Board Members Are Improving Learning and Saving Money, 2002) Η έιιεηςε θπζηθνχ θσηφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ βηνξπζκφ ησλ αλζξψπσλ (ην εζσηεξηθφ ξνιφη ζψκαηνο). Η κέηξηα δηαηαξαρή ηνπ βηνξπζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε «ηδεη ιαγθ» ελψ ζηε ζνβαξφηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ζε βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ παξαηεξνχληαη ζε εξγαδνκέλνπο πνπ εξγάδνληαη κε βάξδηεο. Έλα παξάδεηγκα απηνχ είλαη ε επνρηαθή ζπλαηζζεκαηηθή αλαηαξαρή (SAD), πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε, εηήζηα θιηληθή θαηάζιηςε θαη πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πνιχ χπλν, πνιχ θαγεηφ, κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη θνηλσληθή απνκφλσζε. (Report by the Parsons School of Design, New School of Social Research in New York analyzing 60 studies and articles on the topic of daylighting and productivity, 1999) Τν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Επθπψλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ» ζην παλεπηζηήκην Carnegie Mellon επηδηψθεη λα απνδείμεη φηη κηα ζε κηα «έμππλε» εγθαηάζηαζε φρη κφλν σθειεί ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη εμνηθνλνκεί ρξήκαηα καθξνπξφζεζκα. Τν πξφγξακκα κεγηζηνπνηεί ην θπζηθφ θσο θαη ηνλ εμαεξηζκφ. Σχκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, ηα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνπλ κεησκέλεο ελεξγεηαθέο δαπάλεο, κεηψζεηο ησλ δαπαλψλ ηαηξηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο απνρή απφ ηελ εξγαζία, απμαλφκελε παξαγσγηθφηεηα, βειηησκέλα πνζνζηά δηαηήξεζεο ππαιιήισλ, θαζψο επίζεο θαη κε κεηξήζηκα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζέιεη λα ραίξεηαη λα βξίζθεηαη ζηε δνπιεηά. (MIT s Technology Review, September 1998) Η αμία ηεο κεησκέλεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ην θπζηθφ θσηηζκφ είλαη θαηά πνιχ επηζθηαζκέλε απφ ηελ αμία ηεο πξνβιεπφκελεο αχμεζεο ζηηο πσιήζεηο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πην ζπληεξεηηθή εθηίκεζε, ην θέξδνο απφ ηηο απμαλφκελεο πσιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην θσο ηεο εκέξαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 19 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. ( Integrated Energy Systems: Productivity and Building Science Report prepared for the California Energy Commission Public Interest Energy Research Program by the New Building Institute Inc., October 2003) Μειέηεο ζηνλ Καλαδά θαη ηε Σνπεδία παξαηήξεζαλ ζηηο ηάμεηο κε θπζηθφ θσο, βειηίσζε ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη πγεία ησλ ζπνπδαζηψλ, θη επίζεο ιηγφηεξεο εκέξεο απνπζηψλ εηεζίσο. Η θαλαδηθή κειέηε αλέθεξε φηη ν θπζηθφο θσηηζκφο επέηξεςε επίζεο ηε κείσζε δαπάλεο ζηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ, βειηηψλνληαο ηα επίπεδα ζνξχβνπ ζηηο ηάμεηο, άιιν έλα ζπλ γηα ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. (School Planning and Management, February 2005) Η ρξήζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζε εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά θηίξηα κεηψλεη θίλδπλν δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο ξεχκαηνο θαη απμάλεη πνιχ ηα επίπεδα δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε έθηαθηεο αλάγθεο. Η ελζσκάησζε κε ζπζηήκαηα θπζηθνχ θσηηζκνχ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θηηξίσλ ζε φιε ηε ρψξα απμάλεη ηηο επηινγέο εζεινληηθήο κείσζεο θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα απμεκέλεο θαηαλάισζεο. ( Integrated Energy Systems: Productivity and Building Science Report prepared for the California Energy Commission Public Interest Energy Research Program by the New Building Institute Inc., October 2003) Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηα ζρνιεία θαη ηηο πσιήζεηο

3 Ένηαζη και ποιόηηηα θωηόρ- ύγκπιζη απόδοζηρ ηεσνηηού θωηόρ και θςζικού θωηόρ ηος θωηοζωλήνα Ktisissol Solatube Τν θσο επεξεάδεη ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο κέζσ ηεο έληαζεο ηνπ θαη ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Η έληαζε είλαη ε ιακπξφηεηα πνπ έρεη ην θσο θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θσηνλίσλ. Σπρλφηεξα απηή ε έληαζε κεηξηέηαη ζε lux ή lumens. H πνηφηεηα εμαξηάηαη απφ ην θάζκα ηνπ θσηφο, δειαδή απφ ηελ ζπρλφηεηα ησλ δνλήζεσλ ησλ θσηνλίσλ. Η ζπρλφηεηα απηή κεηξηέηαη ζε λαλφκεηξα (nm). Απφ ηελ έληαζε θαη ην θάζκα εμαξηάηαη θαη ε ρξσκαηηθή απφδνζε ηνπ θσηφο πνπ κεηξηέηαη κέζσ ηεο ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο (CCT) ζε βαζκνχο Kelvin ή κέζσ ηνπ δείθηε απφδνζεο ρξψκαηνο (CRI). Όκσο νη δείθηεο CCT θαη CRI δελ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ην θάζκα ηνπ θσηφο. Δηάγξακκα 1. Τν θάζκα ηνπ ειηαθνχ θσηφο Έληαζε Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε έληαζε θσηφο απφ απηή πνπ ζπλαληάηαη ζηα θηήξηα γηα λα πεηχρεη απμαλφκελε επαγξχπλεζε, ζπγθέληξσζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο καο θφζκνο ρξεηάδεηαη απηφ ην θσο γηα λα απνθηήζεη αξκνλία θαη δσηηθφηεηα. Τν θαιχηεξν θσο είλαη θσο ηνπ ήιηνπ. Αθφκε θαη ζην μεκέξσκα ην θσο ηνπ ήιηνπ είλαη πνιχ θσηεηλφηεξν απφ ην θσο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν: κε ην πξψην ακπδξφ θσο ηνπ θσηφο ηνπ ήιηνπ ππάξρνπλ ήδε 800 lux ηνπ θσηφο. Πεξίπνπ 40 ιεπηά κεηά απφ ηελ αλαηνιή ε έληαζε θσηφο απμάλεηαη ζε lux. Τν θσο ηνπ ήιηνπ ην κεζεκέξη ζε κηα θσηεηλή θαινθαηξηλή εκέξα θηάλεη πεξίπνπ lux. Ο ζπλεζηζκέλνο θσηηζκφο γξαθεία είλαη πεξίπνπ lux. Τν θπζηθφ θσο ηεο εκέξαο, αθφκε θαη κηα ζπλλεθηαζκέλε, βξνρεξή εκέξα είλαη θσηεηλφηεξε απφ ην θσο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. Οη θσηνζσιήλεο Ktisissol- Solatube αλαθινχλ θαη δηαρένπλ ην θπζηθφ θψο πνπ ρξεηάδεηαη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο κε κέζσ φξν έληαζεο lux δηαηεξψληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα 2 ε ηερλνινγία Spectralight Infinity ηεο Solatube δηαηεξεί ην 94,7% ηεο έληαζεο ηνπ ειηαθνχ θσηφο κεηά απφ 20 αλαθιάζεηο ελψ νη ππφινηπεο ηερλνινγίεο κφλν ην 35%-67%. Tube reflectivity comparison chart % of light remaining after Tube reflectivity value % Spectralight Infinity 100% 98.51% 97.04% 95.59% 94.17% 98.0% 100% 90.39% 81.71% 73.86% 66.76% 96.0% 100% 81.54% 66.48% 54.21% 44.20% 95.0% 100% 77.38% 59.87% 46.3% 35.85% Δηάγξακκα 2. Σχγθξηζε απφδνζεο ηνπ θσηνζσιήλα Ktisissol-Solatube ζρεηηθά κε άιιεο ηερλνινγίεο

4 (α) (β) Source: NASA Source University of South Carolina Δηάγξακκα 3. Σχγθξηζε κεηαμχ θάζκαηνο θπζηθνχ θσηφο (α) θαη θάζκαηνο ιακπηήξα ππξαθηψζεσο, (β) Λάκπαο θζνξίνπ Πνηόηεηα Τν θάζκα ηνπ θσηφο έρεη επηπηψζεηο ζηελ νπηηθή άλεζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα. Υπάξρνπλ δηάθνξνη δηαζέζηκνη ηχπνη θσηηζκνχ θαη ζπρλφηεξα ζηα θηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο ή νη ιάκπεο θζνξίνπ. Οη ιάκπεο ππξαθηψζεσο αλ θαη ζεσξνχληαη φηη έρνπλ θαιή απφδνζε πνηφηεηαο θσηηζκνχ δελ θζάλνπλ ζε πνηφηεηα ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ αθνχ έρνπλ ειιηπέο κπιε θάζκα (Δηάγξακκα 1 (α)). Επηπιέσλ ην θσο ηνπο έρνπλ κηθξή εζηίαζε θαη θαηαλαιψλνπλ ππεξβνιηθά πνζά ελέξγεηαο αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα. Τν ηειεπηαίν δεκηνπξγεί θαη ην πξφβιεκα ππεξβνιηθήο ζέξκαλζεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηδίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Παξφκνηα είλαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιακπηήξσλ αινγφλνπ (ζπνηάθηα) κε ηελ δηαθνξά φηη θαηαλαιψλνπλ ειαθξψο ιηγφηεξε ελέξγεηα. Τα πεξηζζφηεξα γξαθεία ρξεζηκνπνηνχλ ιάκπεο θζνξηζκνχ. Απηέο φκσο ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ θσο απνδίδνπλ θσο ρακειήο έληαζεο θαη ειιηπέο θσο ζην θφθθηλν θάζκα (Δηάγξακκα 2 (β)). Η ρακειή πνηφηεηα ηνπ θσηηζκνχ ηνπο έρεη θαηεγνξεζεί σο αηηία πξνθιήζεσο πνλνθεθάισλ, θφπσζεο θαη άιισλ ζπκπησκάησλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί παξαπάλσ. Οη πεξηζζφηεξεο ιάκπεο θζνξηζκνχ απνδίδνπλ πςειά επίπεδα ζην πξάζηλν θαη ζην θίηξηλνπ θάζκα θαη γηα απηφ νη εζσηεξηθνί ρψξνη κε ιάκπεο θζνξίνπ έρνπλ κηα ειαθξηά πξάζηλε απφρξσζε. Επηπιέσλ επεηδή ιεηηνπξγνχλ κέζσ ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ ζε ζπρλφηεηα Hz, αλαβνζβήλνπλ ζπλερψο πξνθαιψληαο έλα βνχηζκα. Απηφ κπνξεί λα κελ είλαη νπηηθά αληηιεπηφ, αιιά είλαη αληηιεπηφ απφ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη πνλνθέθαινη θαη εθλεπξηζκφο. Σεκαληηθφ είλαη επίζεο φηη νη ιάκπεο θζνξηζκνχ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, θάηη πνπ εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο εάλ ζπάζνπλ είηε ζηνλ ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ζην πεξηβάιινλ φπνπ ζα πεηαρηνχλ. Οη θαηλνχξγηαο ηερλνινγίαο ιάκπεο θζνξηζκνχ πνπ πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ ην θπζηθφ θψο εθηφο απφ ην φηη θνζηίδνπλ πνιχ, απνδίδνπλ έλα αλνκνηφκνξθν θάζκα θσηφο πνπ νπηηθά αληηζηνηρεί ζε κηα ζπλλεθηαζκέλε θαη ζθνηεηλή εκέξα. Τέινο φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο ιάκπεο ππξαθηψζεσο έηζη θαη νη ιάκπεο θζνξηζκνχ απνηεινχλ πεγή εμέρνπζαο ζεξκφηεηαο (εηθφλα 1).

5 Source: Florida Solar Energy Center (FSEC) Εηθφλα 1. Ο ζεξκνγξάθνο κε ππέξπζξεο αθηίλεο δείρλεη πφζε ζεξκφηεηα απνβάινπλ νη ιάκπεο θζνξίνπ κέζα ζε κηα ηάμε. Φωηνζωιήλεο Ktisissol-Solatube Οη θσηνζσιήλεο Ktisissol-Solatube αλαθινχλ ηελ έληαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειηαθνχ θσηφο κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ (εηθφλα 2). Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ γεκάην επεμία θαη δεκηνπξγηθφηεηα πξνιακβάλνληαο ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ. Εθκεδελίδεη ηηο ελεξγεηαθέο δαπάλεο γηα ηνλ θσηηζκφ θαη είλαη ζεξκηθά νπδέηεξν κεηψλνληαο έηζη θαη ηηο δαπάλεο γηα θιηκαηηζκφ. Η εξγνλνκία ησλ θσηνζσιήλσλ είλαη άξηζηα ζρεδηαζκέλε ψζηε λα αληηκεησπίδεη θαη πηζαλά αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ ειηαθνχ θσηφο. Μπινθάξεη κε απφδνζε 99,9% ηηο επηβιαβείο ππεξηψδεηο UV αθηίλεο πξνζηαηεχνληαο φινπο ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο κέζα ζην θηήξην. Η ηνπνζέηεζή ηνπο ζε νξνθέο, απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία αλεπηζχκεησλ ζακβψζεσλ ζε επηθάλεηεο φπσο ζε νζφλεο ππνινγηζηψλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ ην ειηαθφ θσο εηζέξρεηαη πιαγίσο απφ ηα παξάζπξα. Γηα ηνλ θσηηζκφ ηεο λχρηαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμνπιηζκνχ ηνπ θσηνζσιήλα κε ην Solatube Add On Kit κε ιακπηήξα θαηαλάισζεο 105 Watt θαη απφδνζεο 525 Watt θαη δηάξθεηα δσήο έσο 10 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηνπο θνηλνχο ιακπηήξεο. Υπάξρεη επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο φηαλ ε ειηνθάλεηα είλαη πνιιή έληνλε εμνπιίδνληαο ηνπο θσηνζσιήλεο κε ην Solatube Daylight Dimmer. Εηθφλα 2. Η ηερλνινγία Solatube θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάθιαζεο ηνπ ειηαθνχ θσηφο

6 Οθέλη ηος θωηοζωλήνα Ktisissol-Solatube: Απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηνπ πςεινχ ζε έληαζε θαη θαζκαηηθά νκνηφκνξθνπ ειηαθνχ θσηφο Βειηηώλνληαη νη καζεηηθέο επηδώζεηο ηωλ ζπνπδαζηώλ Απμάλνληαη νη πωιήζεηο δηεπξύλνληαο ηνλ ρξόλν πνπ νη αγνξαζηέο θαηαλαιώλνπλ Μεηώλεηαη ζεκαληηθά ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην θηήξην Πεξηνξίδνληαη ηα έμνδα θιηκαηηζκνχ κέζσ ηεο κνλσηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ θσηνζσιήλα θαη ηεο απνθπγή ρξεζηκνπνίεζεο ζεξκψλ ιακπηήξσλ Πξνζηαηεύνληαη νη άλζξωπνη θαη από ηνπο θηλδύλνπο ηνπ ηερλεηνύ θωηηζκνύ αιιά απφ ηηο ππεξηψδεο UV αθηίλεο ηνπ ειίνπ Γεκηνπξγείηαη έλα πγηεηλφ θαη δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο Απνθηάηαη δπλαηφηεηα επηδφηεζεο απφ ην Επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα θαη απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν Απνθηάηαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο πεξί <<Ελεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ>> Πξνζηαηεύεηαη ην πεξηβάιινλ θαη θαηαπνιεκνχληαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο Τα ζπζηήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμνινθιήξνπ ζηηο ΗΠΑ θαη είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηνπο εμήο θνξείο: A (AAMA/WDMA/CSA) City of Los Angeles ICC Texas Department of Insurance Florida Building Code/High Velocity Wind Zone ENERGY STAR /NFRC Εξςπηπέηηζη: Η Ktisissol πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνλ θσηηζκφ θαη ζηνλ εμαεξηζκφ, κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αληαπνθξηλφκελε εηδηθφηεξα ζηηο απαηηήζεηο βηνκεραληθψλ ρψξσλ. Αλαιακβάλεη θαη πινπνηεί νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αλαβάζκηζεο ηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ εμαεξηζκνχ ρψξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο κε θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο έσο 100%. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη πξνυπνζέηνπλ ηελ εθαξκνγή ηερλνγλσζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Solatube USA ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άξηηα πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο. Δηαζέηεη ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ηδηαίηεξα εμειηγκέλν θαη έκπεηξα ζηειέρε, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα πινπνίεζε θαη ησλ πην απαηηεηηθψλ έξγσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ην ή ην ή θαιέζηε ην Σεκείωζε: Οη πεγέο ηεο παξαπάλω έξεπλαο είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο Ktisissol θαη κπνξνύλ λα δνζνύλ θαηόπηλ αηηήζεωο. Απαγνξεύεηαη ε αλαηύπωζε, ε κεηάθξαζε, ε αληηγξαθή, κεξηθή ή νιηθή, ε παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ηνπ παξόληνο από νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθό µέζνλ ρωξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Ktisissol

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D.

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. Σν παξφλ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο επηινγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηερλεηνχ θσηηζκνχ πνπ αθνχλε ζην φλνκα LED ζε εμεηδηθεπκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ LED ΣΟΝ ΟΓΟΦΧΣΗΜΟ ΚΑΗ ΣΟΝ ΟΗΚΗΑΚΟ ΦΧΣΗΜΟ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού

Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Διπλωματική εργαςία Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Γπλαηόηεηεο Δμνηθνλόκεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ην θσηηζκό θηηξίσλ»

«Γπλαηόηεηεο Δμνηθνλόκεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ην θσηηζκό θηηξίσλ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΝΔΩΙΜΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γπλαηόηεηεο Δμνηθνλόκεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Υξηζηίλα Ζξαθιένπο Λεκεζφο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ 2010 Ομάδα Εργαςίασ Δρ Εμμανουήλ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ Δρ Ιωάννησ ΚΑΡΝΑΒΑ Δρ Αντώνησ ΣΙΚΑΛΑΚΗ Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ Πεξηερόκελα Ξεξηερφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα