Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Αξηζκφο Κειέηεο : 102/09 ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Ε ΠΟΟΣΟ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΚΔΡΟΝ 4.2:... «Αλάπηπμε πνδνκψλ Γηθηχσλ Ρνπηθήο Ξξφζβαζεο» ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΑΜΖΠ:... 3 ε «Ξξνψζεζε ηεο Αλάπηπμεο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ» Απφθαζε Έληαμεο: /ΤΠ559-Β/ , Θσδηθφο Ν.Ξ.Π.: Ξξνθήξπμε Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Αλάδεημε ηνπ Έξγνπ: «ΞΟΝΩΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΚΔΠΩ ΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΩΛ ΞΝΙΗΡΩΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ» ΘσδηθφI CPV: : πεξεζίεο αλάπηπμεο Ινγηζκηθνχ Γηαδηθηχνπ, : Γίθηπα, : Ρειεπηθνηλσληαθφ πιηθφ, : Πχζηεκα αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσλίαο, : Δμνπιηζκφο Δπηθνηλσληψλ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδεο ελελήληα ηξία Δπξψ θαη είθνζη νθηψ ιεπηά ( ,28 ) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ (19%) ήηνη δηαθφζηεο δέθαηξεηο ρηιηάδεο θαη εθαηφλ είθνζη έλα Δπξψ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α (34.027,72 ) Σξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: 3 Κήλεο Θξηηήξην αμηνιφγεζεο: Ξην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ (ΡΓΓ) ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ δεκνζίεπζεο ζηηο Διιεληθέο Δθεκεξίδεο /2009 /2009 Ηνχληνο 2009 ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ Δζληθφ Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) Κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πειίδα 1 απφ 105

2 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Α ΚΔΟΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ... 5 Θεθάιαην 1 ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ... 5 Άξζξν 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 5 Άξζξν 2 ΝΟΗΠΚΝΗ... 5 Άξζξν 3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ... 8 Άξζξν 4 ΑΗΡΖΠΖ - ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΥΛ... 8 Άξζξν 5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ... 9 Θεθάιαην 2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ... 9 Άξζξν 6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ... 9 Θεθάιαην 3 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Άξζξν 7 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Άξζξν 8 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Φπζηθά Ξξφζσπα: Θεθάιαην 4 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Άξζξν 9 ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Άξζξν 10 ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Άξζξν 11 ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Άξζξν 12 ΞΝΒΝΙΖ ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ - ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ Άξζξν 13 ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ - ΛΝΚΗΠΚΑ Θεθάιαην 5 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Άξζξν 14 Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ Θεθάιαην 6 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Άξζξν 15 ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Άξζξν 16 ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Άξζξν 17 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Άξζξν 18 ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ Άξζξν 19 ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ Άξζξν 20 Δγγπήζεηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Άξζξν 21 ΔΘΡΔΙΥΛΗΠΚΝΠ ΦΝΟΝΗ - ΓΑΠΚΝΗ Άξζξν 22 Έιεγρνο θαη Ξαξαθνινχζεζε νξζήο εθηέιεζεο Νκάδα Γηαρείξηζεο Έξγνπ.. 30 Άξζξν 23 Ξνηληθέο Οήηξεο Δθπηψζεηο Πειίδα 2 απφ 105

3 Άξζξν 24 Ινηπέο πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ Άξζξν 25 Δκπηζηεπηηθφηεηα Άξζξν 26 Δθαξκνζηέν Γίθαην Β ΚΔΟΝΠ: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Θεθάιαην 1 ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Γεληθά Πηνηρεία Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ Βαζηθνί ζηφρνη Ξξνζδηνξηζκφο ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ Wi Fi hotspots 35 Γηαδηθηπαθή Ξχιε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θηζηάκελεο ππνδνκέο ΡΞΔ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο I. Δμνπιηζκφο II. Δθαξκνγέο Θεθάιαην 2 Φάζεηο Έξγνπ - Ξαξαδνηέα πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ Φάζε 1: Κειέηε Δθαξκνγήο Φάζε 2: Ξξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε ηνπ πνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ Φάζε 3: Αλάπηπμε θαη Δγθαηάζηαζε Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο Φάζε 4: Δθπαίδεπζε / Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία Ππζηήκαηνο θαη Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ Δθπαίδεπζε Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία Γξάζεηο πξνβνιήο ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ Θεθάιαην 3 Ξξνδηαγξαθέο Ππζηεκάησλ Πρέδην δξάζεο eeurope Γεληθά Ξξνβιεπφκελεο Γξάζεηο Κέηξα Ξνιηηηθήο Πχγρξνλεο δηθηπαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε Γείθηεο Αμηνιφγεζεο Ξξνδηαγξαθέο Ππζηήκαηνο Αζχξκαηνπ Ίληεξλεη Γεληθά Σξεζηκνπνηνχκελεο Ρερλνινγίεο Ρερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ΞΗΛΑΘΔΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ (ΞΞΔ) ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ (ΠΣΥ) ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ (Π) ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΠΚΔ) Πειίδα 3 απφ 105

4 Πίνακαρ ΠΚΔ (Κ): ΚΟΜΒΟΙ Ξξνδηαγξαθέο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Βαζηθά Ρερλνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά Ιεηηνπξγηθά πνζπζηήκαηα ηεο Γηθηπαθήο Ξχιεο Ξεξηβάιινλ αλάπηπμεο Αξρηηεθηνληθή πξνζθεξφκελεο ιχζεο ινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Βάζεο δεδνκέλσλ (RDBMS) Σαξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο Γπλαηφηεηεο Φπζηθήο & Ινγηθήο Νξγάλσζεο Σαξαθηεξηζηηθά πςειήο δηαζεζηκφηεηαο θαη απφδνζεο (γηα θάιπςε αλαγθψλ) Ξξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ (content management system) Ξξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο δηάζεζεο δεδνκέλσλ Δμνπιηζκφο θαη Γνκηθά Πηνηρεία ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο Ινγηζκηθφ γηα Application Server Ινγηζκηθφ γηα Web Server Ινγηζκηθφ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (RDBMS) Κνλάδαο Ιήςεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο (Backup) Κνλάδαο Αδηάιεηπηεο Ξαξνρήο Ηζρχνο (UPS) Δμνπιηζκφο Ηθξηψκαηνο (RACK) Γξνκνινγεηήο (Rooter) Γηαθνκηζηήο (Switch) Γηαδηθηπαθή Ξχιε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Portal) Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Νκάδα Έξγνπ Πρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ Γ ΚΔΟΝΠ: ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΞΗΛΑΘΑΠ 5: Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΠΔΥΛ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1: ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2: ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3: ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ Πειίδα 4 απφ 105

5 Α ΜΔΡΟ: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Θεθάιαην 1 ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Άξζξν 1 ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ν Γήκνο Λέαο Πκχξλεο (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο δηαθνζίσλ δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ θαη εθαηφλ είθνζη έλα Δπξψ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ην έξγν «ΞΟΝΩΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΚΔΠΩ ΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΩΛ ΞΝΙΗΡΩΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Κέηξν 4.2 «Αλάπηπμε πνδνκψλ Γηθηχσλ Ρνπηθήο Ξξφζβαζεο», Θαηεγνξία Ξξάμεο 3 ε «Ξξνψζεζε ηεο Αλάπηπμεο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ» ηνπ Δ.Ξ. Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο. Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηφ 80% απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη θαηά 20% απφ εζληθνχο πφξνπο. Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην κέξνο Β «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ» ηεο Ξξνθήξπμεο απηήο. Άξζξν 2 ΝΟΗΠΚΝΗ Νη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: I. Αλαζέηνπζα Αξρή Ν Γήκνο Λέαο Πκχξλεο πνπ εδξεχεη Διεπζ. Βεληδέινπ 14, ΡΘ 17121, Λέα Πκχξλε, ν νπνίνο, κε ηελ κε αξηζκφ 134/2009 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (10 ε ζπλεδξίαζε ηεο 19/05/2009) πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. II. πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Ζ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο πνπ ζηεγάδεηαη ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο επί ηεο νδνχ Διεπζ. Βεληδέινπ 14, ΡΘ 17121, Λέα Πκχξλε. III. Αξκφδηνο πεξεζίαο Γηελέξγεηαο Ν θ. Καηνχζεο Γεκήηξηνο Ξξντζηάκελνο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαμ IV. Ξξνθήξπμε Ζ παξνχζα πξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ: ην Κέξνο Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη, ην Κέξνο Β: Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ην Κέξνο Γ: Δηδηθέο Απαηηήζεηο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ηα Ξαξαξηήκαηα Πειίδα 5 απφ 105

6 Η: πνδείγκαηα Δγγπήζεσλ, V. Έξγν Ζ παξνρή ππεξεζηψλ Ξξνψζεζεο θαη Ξξνβνιήο ηεο Σξήζεο Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Ξξφζβαζεο κέζσ Γηθηπαθήο Ξχιεο γηα εηλ Ξιεξνθφξεζε θαη Ππκκεηνρή ησλ Ξνιηηψλ ζε Θέκαηα Ζιεθηξνληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ηεο Ξξνθήξπμεο. VI. Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. VII. Ξξνζθέξσλ Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. VIII. Δθπξφζσπνο Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Ξξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. IX. Αληίθιεηνο Ρν πξφζσπν πνπ ν Ξξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Ξξνζθέξνληα. X. Αλάδνρνο Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. XI. Θαηαθχξσζε Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. XII. Πχκβαζε Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο (βιέπε Ξαξάξηεκα ΗΗΗ πφδεηγκα Πχκβαζεο Ξαξνρήο πεξεζηψλ Αλάπηπμεο Ινγηζκηθνχ). XIII. Ξξνυπνινγηζκφο Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ πιεξνθνξηθήο. Πηε δαπάλε απηή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ζπληήξεζεο νη νπνίεο ζα παξαζρεζνχλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Πειίδα 6 απφ 105

7 XIV. Ππκβαηηθφ Ρίκεκα Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν. Πηελ ηηκή απηή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηηκέο ζπληήξεζεο νη νπνίεο ζα παξαζρεζνχλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. XV. Νκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ (ΝΓΔ) Νκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα εθπξνζσπεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλήθνπλ δπλάκεη ηεο Πχκβαζεο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ Ξαξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ. Νη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ, νη ππφηηηινη θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο Ξξνθήξπμεο. Άξζξν 3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 3.1 ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξ / (ΦΔΘ Β/185/ ) πνπξγηθήο Απφθαζεο «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» (ΔΘΞΝΡΑ), φπσο ελ πξνθεηκέλσ θαη ζχκθσλα κε ηελ θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα δχλαληαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά, θαη θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ. 2. N. 3463/2006 (ΦΔΘ Α' 114) Θψδηθαο Γήκσλ & Θνηλνηήησλ, 3. Λ. 3614/2007, ΦΔΘ Α 267/ , Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ Α 68/ ), «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 5. Λ. 3469/2006, ΦΔΘ Α , Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 6. ηνπ Λ.2286/1995, «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ», 7. ηνπ Λ. 2362/95 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 8. Λ. 1892/90 άξζξν 88 (ππνρξεψζεηο αλαδφρσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο) 9. ηνπ Λ.2522/1997, «Ξεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665ΔΝΘ», 10. ηνπ Λ. 3060/2002, Άξζξν 2, «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ», θαη Άξζξν 9, παξάγξαθνο ηνπ Λ. 3021/2002, «Ξεξηνξηζκνί ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο κέζσλ ελεκέξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη 12. ηεο.α ΑΞ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΔΘ 1223/Β), «Δμαίξεζε πεξηπηψζεσλ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (πιηθνχ, ινγηζκηθνχ, δηθηχσλ) θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 13. ηεο ΘΑ Ξ1/2830/7/8/2001 (ΦΔΘ 1093Β/21/8/2001) εμαίξεζε απφ ηελ έληαμε ζην ΔΞΞ πξνκήζεηαο εηδψλ πιεξνθνξηθήο πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΞ «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο», 14. Έγγξαθν κε αξ. πξση. Α.Ξι.9537/ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Αξρήο Ξιεξσκήο Πειίδα 7 απφ 105

8 15. ηελ /ΤΠ559-Β/ Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο «ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΟΕΥΛΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΚΔΠΥ ΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ» ζην ΚΔΡΟΝ 4.2: «Αλάπηπμε πνδνκψλ Γηθηχσλ Ρνπηθήο Ξξφζβαζεο», ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΑΜΖΠ: 3ε «Ξξνψζεζε ηεο Αλάπηπμεο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ» ηνπ Δ.Ξ. «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο». 16. Ρελ ππ. αξηζκ 134/2009 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΟΕΥΛΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΚΔΠΥ ΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ» κε θξηηήξην επηινγήο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 3.2 ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ Γηα ηηο ελζηάζεηο εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ. Δπί ησλ ελζηάζεσλ γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη απνθαζίδεη ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δλζηάζεηο γηα νπνηνδήπνηε άιιν, εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 15 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ, δελ γίλνληαη δεθηέο. Νη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2522/1997 (ΦΔΘ 178/Α /1997). 3.3 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Ξξνθήξπμεο, ελψ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, λα ζεσξεζνχλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνχο. Υο αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί, λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ Έξγνπ ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηνπ, δελ πεξηνξίδνπλ, ζε θαλέλα ζεκείν, ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ξξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Ξξνζθεξφλησλ. Ξξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Ξξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Ρα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Άξζξν 4 ΑΗΡΖΠΖ - ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΩΛ Ζ δηάζεζε ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο, θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε courier. Πηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο κέζσ courier, ν Γήκνο Λέαο Πκχξλεο δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ηεο δηαθήξπμεο. Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ν Γήκνο Λέαο Πκχξλεο λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ απηήο. Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Ξξνθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά Πειίδα 8 απφ 105

9 ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Ξξνθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δεηψληαο λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ απηήο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεπζχλζε θαη ζηνλ επίζεκo δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ηελ εγγπεζεί. Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο θαη ελππνγξάθσο (ηεο ηειεκνηνηππίαο fax ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηείιεη έγγξαθε απάληεζε (ηεο ηειεκνηνηππίαο fax ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) γηα φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ θαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ην δεηήζνπλ εγγξάθσο ζε έληππε κνξθή (ηεο ηειεκνηνηππίαο fax ζπκπεξηιακβαλνκέλεο). Ζ απνζηνιή ησλ εγγξάθσλ απαληήζεσλ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, θαη εθφζνλ απηά έρνπλ δεηεζεί εγγξάθσο ζε έληππε κνξθή ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. Mεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο. Άξζξν 5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Διεπζ. Βεληδέινπ 14, ΡΘ 17121, Λέα Πκχξλε, θηηξίνπ, ηελ [εκέξα],[κήλαο] 2009 θαη ψξα [ : ]. Θεθάιαην 2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Άξζξν 6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Ζ Ξξνθήξπμε απηή απνηειείηαη απφ: α. ην παξφλ Κέξνο Α (Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη) β. ην Κέξνο Β (Ρερληθή Ξεξηγξαθή) γ. ην Κέξνο Γ (Δηδηθέο Απαηηήζεηο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο), δ. ηα Ξαξαξηήκαηα Η. πνδείγκαηα Δγγπήζεσλ Πειίδα 9 απφ 105

10 Θεθάιαην 3 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Άξζξν 7 ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 7.1 ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελψζεηο ή/θαη θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ: έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Θξάηνπο - Κέινπο ηεο ΔΔ, ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Σψξνπ (E.O.X) φπσο θαη ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ) θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη ηνπ (E.O.X) θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ). Ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε, ζεκαληηθή θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ α) πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ εμνπιηζκνχ αζχξκαηεο / ελζχξκαηεο δηθηχσζεο θαη πξφζβαζεο, β) πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ ελεξγνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζχλδεζεο ζην δίθηπν θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ΆΟΘΟΝ 8. «Πηνηρεία θαη Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο». Θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο κίαο κφλν έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θνξέσλ. Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμηαο ππνβάιιεηαη θνηλή πξνζθνξά απφ ηνλ εθπξφζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηα αληίζηνηρα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. Νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή κηαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Πην ζπκθσλεηηθφ ζα πξέπεη λα νξίδεηαη θαη αληίθιεηνο ηεο θνηλνπξαμίαο έλσζεο, ήηνη πξφζσπν δεθηηθφ θνηλνπνηήζεσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ : 1. Λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ 2. Λα δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ επαξθέο ζε πιήζνο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 3. Λα έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο, γηα ην ζχλνιν ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, απφ ην 200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο θαζψο επίζεο θαη ην ζρήκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη κε αλαιπηηθφ θαη ζαθή ηξφπν λα θαηαγξαθεί ζην εηδηθφ παξάξηεκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Θαηά ηελ αμηνιφγεζε είλαη δπλαηή ε άζξνηζε ηεο εκπεηξίαο ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 7.2 ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο φζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 370/1995, φπσο ηζρχεη, θαη ζπγθεθξηκέλα: Πειίδα 10 απφ 105

11 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα πεξεζία ή Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, ή εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Όζνη ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο γηα εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε αλάινγε δηαδηθαζία. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Όζνη πξνζθνκίζνπλ ςεπδείο δειψζεηο. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο έρνπλ πξνβεί ζε ίδηεο ή αληίζηνηρεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ή έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο γηα απηά λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο. Ρα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ηα νπνία δελ ζα ππνβάιινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεο, απνθιείνληαη νη ππνςήθηνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζε επί κέξνπο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. Δπίζεο πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηεο φηαλ: Δίλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε ή πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία. Δκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ θφζηνπο ζε είδνο, πξντφλ ή ππεξεζία (εθηφο εάλ ξεηά απαηηείηαη απφ ηε δηαθήξπμε), ή ζε κεξηθφ ή γεληθφ ζχλνιν ζε άιιν κέξνο πιελ ησλ αληηηχπσλ ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. πεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Γελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Γελ έρνπλ ππνβιεζεί ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην «ΑΟΘΟΝ 8. Πηνηρεία θαη Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» ηεο παξνχζαο. Γελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ δεηνχκελνπ δηθηχνπ φπσο απηφ νξίδεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Β. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ. Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ε πξνζθεξφκελε ηηκή θαη δελ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε ιηγφηεξν απφ εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Γηαπηζησζεί νπζηψδεο απφθιηζε κεηαμχ ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη απηψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. Γελ είλαη ζχκθσλε κε επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πειίδα 11 απφ 105

12 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη πξνζθνξά αηηηνινγεκέλα, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, ρσξίο ε απφξξηςε απηή λα γελλά νηαδήπνηε αμίσζε γηα απνδεκίσζε ηνπ απνξξηπηφκελνπ ππνςεθίνπ. Άξζξν 8 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 8.1 ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, δειαδή δέθα ρηιηάδεο εμαθφζηα πελήληα έμη επξψ θαη πέληε ιεπηά (10.656,05 ). Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή λα ιήγεη ζηηο [εκέξα] / [κήλαο] / Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο Ξξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο Θαηαθχξσζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η. Πε πεξίπησζε πνπ ν πνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν, αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε Πχκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαηέθπησηνο, νπφηε ε Δγγχεζε Ππκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζήο ηεο. Πηελ πεξίπησζε Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο. Πειίδα 12 απφ 105

13 8.2 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ππνρξεσηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ Ξξνζθνξά ηνπο, ζην ρσξηζηφ θάθειν «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ», ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Πρεηηθά κε ηελ επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, επηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε αθξηβνχο απφδνζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο μέλεο γιψζζαο ζηελ Διιεληθή ηελ επζχλε θέξεη ν ππνςήθηνο θαη φηη ππεξηζρχεη ην θείκελν ηεο κεηάθξαζεο Φπζηθά Ξξφζσπα: Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή ή Αξρή Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζα εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. πεχζπλε Γήισζε θαη απφζπαζκα πνηληθνχ Κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ Λνκηθά Ξξφζσπα Ρα λνκηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. Πε φ,ηη αθνξά ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ην ηζνδχλακν πξνο ηνχην έγγξαθν, απηφ ζα ππνβάιιεηαη γηα Ν.Δ θαη Δ.Δ απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο, γηα Δ.Ξ.Δ. απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, γηα Α.Δ. απφ ηνλ Ξξφεδξν, ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Α.Δ., θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. Δπηπιένλ, ηα λνκηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ: o o Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζχζηαζεο, λνκηκνπνίεζεο θαη εθπξνζψπεζήο ηνπο, φπσο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ΦΔΘ θιπ.) ελ ηζρχεη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ή άιιν αξκφδην θνξέα Δλψζεηο ή Θνηλνπξαμίεο Δηαηξεηψλ Πειίδα 13 απφ 105

14 Πε πεξίπησζε Δλψζεσλ ή Θνηλνπξαμηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (1), θαη (2) ππνβάιινληαη γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ Έλσζε ή Θνηλνπξαμία. Ρα απνζπάζκαηα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηα ηζνδχλακα πξνο ηνχην έγγξαθα ζα πξέπεη πξνζθνκηζηνχλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δλψζεηο ή Θνηλνπξαμίεο αλάινγα κε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή θαη ζπγθεθξηκέλα γηα Ν.Δ θαη Δ.Δ απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο, γηα Δ.Ξ.Δ. απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, γηα Α.Δ. απφ ηνλ Ξξφεδξν, ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Α.Δ., θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ην νπνίν (θαη ειάρηζηνλ) δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ν εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο, ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη, κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ έγγξαθν. Πην ζπκθσλεηηθφ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη επίζεο ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο θαη ην κέινο πνπ αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο έλσζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία. Ζ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, είηε απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Πηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. Κε ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη, έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ην ΔΟΓΝ. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ ΔΟΓΝ ζηελ Έλσζε / Θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, Κέινο ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ρα ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε ηνπ απνρσξήζαληνο κέινπο. Ζ αληηθαηάζηαζε πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Γπλεηηθή θαηά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζε πηζηνπνηεηηθψλ Αλ ζε θάπνηα ρψξα, ηεο εκεδαπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή ηα εθδηδφκελα, δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη, κφλν ηφηε, θαη εμαίξεζε δπλαηφλ θαη πξέπεη απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ρξνληθήο ηζρχνο πνπ ηίζεληαη γηα ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ή έγγξαθν ζηηο παξαγξάθνπο Α θαη Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Πε ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε, απηή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε (Άξζξν 8 Λ. 1599/1986 ή ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, βεβαηνπκέλνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν Ξξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ επίζεο ζηνλ θάθειν «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ», ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, επη πνηλή απνθιεηζκνχ: Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο Πειίδα 14 απφ 105

15 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, δειαδή δέθα ρηιηάδεο εμαθφζηα πελήληα έμη επξψ θαη πέληε ιεπηά (10.656,05 ) 2. Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ, δειαδή ησλ εηψλ 2006, 2007 θαη πεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ νιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο, δειαδή ησλ εηψλ 2006, 2007 θαη Ρν χςνο ηνπ νιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη δη(2)πιάζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα (νξγαλφγξακκα) θαη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ δεηνχκελνπ Έξγνπ θαη έγθαηξεο αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο απηνχ. Δπίζεο νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ ηα κέζα πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ, ηεο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη επηπξνζζέησο λα πξνζθνκίζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ αζχξκαηεο δηθηχσζεο θαη πξφζβαζεο, θαη ελεξγνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζχλδεζεο ζην δίθηπν αζχξκαηεο πνπ έρνπλ πξνβεί. 2. Ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ κειψλ φηη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ άκεζα ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα Βηνγξαθηθά Πεκεηψκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΘΑΗ ΝΣΗ ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΘΑΗ ΘΑ ΔΞΗΘΔΛΡΟΥΛΝΛΡΑΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΔΟΓΝ. 3. Θαηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ ζπλαθψλ έξγσλ, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία (3) ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο, ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ. Αλ νη παξαιήπηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη παξαδφζεηο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε παξαζηαηηθά παξάδνζεο - παξαιαβήο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή. Αλ είλαη θνξείο ηνπ Ηδησηηθνχ Ρνκέα, κε αληίζηνηρε βεβαίσζε επηηπρνχο εθηέιεζεο ή επηηπρνχο νινθιήξσζεο κέξνπο ηνπ έξγνπ αλεξρφκελνπ θαη ειάρηζηνλ ζε 50% απηνχ. Υο ζπλαθή έξγα λννχληαη ηα παξαθάησ: Έξγα πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, ελεξγνπνίεζεο, δνθηκψλ παξαιαβήο θαη δηαζθάιηζεο νξζήο ιεηηνπξγίαο Αζχξκαησλ θαη Δλζχξκαησλ Γηθηχσλ Έξγα πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη δηαζθάιηζεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζηελ απνζήθεπζε θαη δηάρπζε ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο. Έξγα αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη εηδηθφηεξα έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο ηα δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο. Δπίζεο, ππελζπκίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο (εθηφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ νπνίαλ γίλεηαη ζρεηηθή δηεπθξίληζε ζην άξζξν 8, παξάγξαθνο 8.1.). Όκσο, ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, νη πξνυπνζέζεηο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα αληίζηνηρα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο θαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ απαηηνχληαη κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κεξηθψο γηα θάζε έλα κέινο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ζχλνιφ ηεο, αζξνηζηηθά, ε πξνζθνξά ηεο Πειίδα 15 απφ 105

16 έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο ηθαλνπνηεί θαη θαιχπηεη εμ νινθιήξνπ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο απηέο Ινηπά Γηθαηνινγεηηθά Δπίζεο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη, νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηνλ «Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ», εθηφο απφ ηα πην πάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, θαη ηα εμήο: α. πεχζπλε δήισζε ή ππεχζπλεο δειψζεηο φηη: Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο έσο θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Πηε ζηειέρσζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη άηνκα ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηα πιαίζηα εξγαζηαθήο ζρέζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθ φζνλ εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ πξνθχπηεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ή επαγγεικαηηθφ / εζηθφ αζπκβίβαζην ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα. Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη φηη ν πξνζθέξσλ δελ έρεη πξνβεί ζε παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη. Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο πεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. Γηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θιπ.) πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ρα πιηθά πνπ πξνζθέξεη είλαη θαηλνπξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. β. Ξξαθηηθφ απνθάζεσλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή αξκνδίνπ νξγάλνπ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ. Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθξίλνληαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζην δηαγσληζκφ, ε ζχκπξαμε κε ηα ινηπά κέιε ηεο έλσζεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ν ζπληνληζηήο (leader) ηεο έλσζεο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Δπίζεο, εγθξίλεηαη θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, θάηνηθνο Διιάδνο, ηνπ λνκνχ ΔΒΝΗΑΠ θαη γλψζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, σο αληίθιεηνο εθφζνλ απαηηείηαη. γ. Έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε πξνο ην πξφζσπν (λφκηκν εθπξφζσπν) πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά θαη ζα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο ζε φια ηα ζηάδηά ηεο. δ. Απφζπαζκα ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν λα θαίλεηαη πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ή πξαθηηθφ απφθαζεο πνπ εγθξίλεη θαη παξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (λφκηκνο εθπξφζσπνο) εμνπζηνδφηεζε γηα λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά. ε. πεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ζη. Έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο Πε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ δειψζεηο θαη έγγξαθα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά εθηφο απφ ην έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο (ζη) Γηεπθξηλίζεηο επί δηθαηνινγεηηθψλ Πειίδα 16 απφ 105

17 (α) Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο νηθείεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. (β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο λα παξάζρνπλ δηεπθξηληζηηθέο ζπκπιεξψζεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη λα απνθιείζεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα πξνβνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο εληφο 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζήο ηνπο. Πε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ππνβνιή ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Θεθάιαην 4 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Άξζξν 9 ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Νη πξνζθνξέο ζην ζχλνιφ ηνπο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο πξνζεζκίαο ππνινγηδνκέλεο ζχκθσλα κε ηα νξη-δφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ 1182/71 (ΔΔ αξ. L. 124/ ). Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαγσληδφκελνπο, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, ζεηηθά ή αξλεηηθά. Πε πεξίπησζε πνπ απηνί δελ απαληήζνπλ ζε (5) εκέξεο, ε απά-ληεζε ζεσξείηαη ζεηηθή. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Πε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ επηιεγέληνο ε αλάζεζε γίλεηαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο, ν νπνίνο εξσηάηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, θαη νχησ θαζεμήο. Θαλέλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέ-ξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαθχξσζε. Πε πεξίπησζε πνπ ζα απν-ζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. Θαηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. Άξζξν 10 ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Πην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ, κε ηελ παξνχζα, Έξγνπ. Άξζξν 11 ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγνπ δεν γίνονηαι δεκηές. Πειίδα 17 απφ 105

18 Άξζξν 12 ΞΝΒΝΙΖ ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ - ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1. Νη πξνζθνξέο αθνξνχλ νιφθιεξν ην έξγν θαη πξέπεη λα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί απνδείμεη, κέρξη ηελ [ΣΣ/ΣΣ/2009] θαη ψξα [ΥΟΑ] ζηε δηεχζπλζε Γεκαξρείν Λέαο Πκχξλεο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 14, ΡΘ , Λέα Πκχξλε Αηηηθήο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε: <ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΔΑ> ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ ηνπ Έξγνπ «ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΟΕΥΛΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΚΔΠΥ ΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ» Γηαθήξπμε Αξηζκ. Ξξση.:. Ζκεξνκελία Γηαγσληζκνχ: (ΣΣ/ΣΣ/2009) «Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία» Aλαζέηνπζα Αξρή: Γήκνο Λέαο Πκχξλεο ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο <ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ> Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, σο ζπζηεκέλε. Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ έηζη ζα παξαιεθζνχλ, κφλν αλ θηάζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Πεκείσζε: Ζ εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 2. Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα πεξηέρεη: 2.1. Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη πιένλ ησλ ελδείμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ έλδεημε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο» θαη ζα εκπεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, άιια δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθφηεξα θάζε άιιν έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ νξίδεη ην «ΑΟΘΟΝ 8. Πηνηρεία θαη Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη δχν (2) εξκεηηθά θιεηζηνχο ππν-θαθέινπο: έλαλ (1) ππν-θάθειν κε ηα πξσηφηππα (κε ηελ έλδεημε «Ξξσηφηππν») ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ δειψζεσλ, εγγπήζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, έλα έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο θαζψο θαη ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ θαη έλα (1) δεχηεξνλ ππν-θάθειν κε έλα (1) αθξηβέο αληίγξαθν φισλ ησλ παξαπάλσ 2.2. Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη πιένλ ησλ ελδείμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ έλδεημε «Φάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο». Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη δχν ζθξαγηζκέλνπο ππν-θαθέινπο: Πειίδα 18 απφ 105

19 έλαλ (1) ππν-θάθειν κε έλα (1) πξσηφηππν (κε ηελ έλδεημε «Ξξσηφηππν») ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαη έλαλ ππν-θάθειν, πνπ ζα πεξηέρεη έλα (1) αθξηβέο αληίγξαθν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ν θάθεινο απηφο εθηφο ησλ δχν ππν-θαθέισλ ζα πεξηέρεη δχν (2) ειεθηξνληθά αληίγξαθα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε CD ROMs (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ) 2.3. Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη πιένλ ησλ ελδείμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ έλδεημε «Φάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο». Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη δχν ζθξαγηζκέλνπο ππν-θαθέινπο: έλαλ (1) ππν-θάθειν κε έλα (1) πξσηφηππν (κε ηελ έλδεημε «Ξξσηφηππν») ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαη έλαλ ππν-θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη έλα (1) αθξηβέο αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Ν θάθεινο απηφο εθηφο ησλ δχν ππν-θαθέισλ ζα πεξηέρεη θαη δχν (2) ειεθηξνληθά αληίγξαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 3. Ρν πξσηφηππν ππνγξάθεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο απηνχ, νη νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε, απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ. Ζ βεβαίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ αληηγξάθσλ γίλεηαη κε ζρεηηθή ελππφγξαθε δήισζε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα απηψλ, ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην πξσηφηππν ηεο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ πξσηνηχπνπ θαη αληηγξάθνπ, ππεξηζρχεη ην πξσηφηππν ηεο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ έληππεο θαη ειεθηξνληθήο κνξθήο ηεο πξνζθνξάο, ππεξηζρχεη ην πξσηφηππν ζε έληππε κνξθή. 4. Ρφζν ζηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο», φζν θαη ζηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Φάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο» δελ επηηξέπεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα πεξηέρνληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν αλαθνξέο ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηκέο. Αθφκα θαη ηα ειεθηξνληθά αληίγξαθα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε CD ROMs πξέπεη λα ειεγρζνχλ πξηλ παξαδνζνχλ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε ηηκέο ή/θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ επηζχξνπλ πνηλή απνθιεηζκνχ. 5. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη θαηαιιήισο θαη ζπλνδεχνπλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 6. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 7. Oη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξαθεζεί απφ ηνλ «Αλάδνρν». Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο ζηηγκήο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 8. Ξξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε ή ζα ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. Πε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ (εθηφο ησλ Ρερληθψλ Φπιιαδίσλ) ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο. 9. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ην δηαγσληδφκελν φισλ ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο (ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ Πειίδα 19 απφ 105

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα