Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Αξηζκφο Κειέηεο : 102/09 ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Ε ΠΟΟΣΟ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΚΔΡΟΝ 4.2:... «Αλάπηπμε πνδνκψλ Γηθηχσλ Ρνπηθήο Ξξφζβαζεο» ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΑΜΖΠ:... 3 ε «Ξξνψζεζε ηεο Αλάπηπμεο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ» Απφθαζε Έληαμεο: /ΤΠ559-Β/ , Θσδηθφο Ν.Ξ.Π.: Ξξνθήξπμε Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Αλάδεημε ηνπ Έξγνπ: «ΞΟΝΩΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΚΔΠΩ ΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΩΛ ΞΝΙΗΡΩΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ» ΘσδηθφI CPV: : πεξεζίεο αλάπηπμεο Ινγηζκηθνχ Γηαδηθηχνπ, : Γίθηπα, : Ρειεπηθνηλσληαθφ πιηθφ, : Πχζηεκα αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσλίαο, : Δμνπιηζκφο Δπηθνηλσληψλ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδεο ελελήληα ηξία Δπξψ θαη είθνζη νθηψ ιεπηά ( ,28 ) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ (19%) ήηνη δηαθφζηεο δέθαηξεηο ρηιηάδεο θαη εθαηφλ είθνζη έλα Δπξψ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α (34.027,72 ) Σξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: 3 Κήλεο Θξηηήξην αμηνιφγεζεο: Ξην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ (ΡΓΓ) ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ δεκνζίεπζεο ζηηο Διιεληθέο Δθεκεξίδεο /2009 /2009 Ηνχληνο 2009 ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ Δζληθφ Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) Κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πειίδα 1 απφ 105

2 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Α ΚΔΟΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ... 5 Θεθάιαην 1 ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ... 5 Άξζξν 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 5 Άξζξν 2 ΝΟΗΠΚΝΗ... 5 Άξζξν 3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ... 8 Άξζξν 4 ΑΗΡΖΠΖ - ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΥΛ... 8 Άξζξν 5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ... 9 Θεθάιαην 2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ... 9 Άξζξν 6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ... 9 Θεθάιαην 3 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Άξζξν 7 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Άξζξν 8 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Φπζηθά Ξξφζσπα: Θεθάιαην 4 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Άξζξν 9 ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Άξζξν 10 ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Άξζξν 11 ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Άξζξν 12 ΞΝΒΝΙΖ ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ - ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ Άξζξν 13 ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ - ΛΝΚΗΠΚΑ Θεθάιαην 5 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Άξζξν 14 Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ Θεθάιαην 6 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Άξζξν 15 ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Άξζξν 16 ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Άξζξν 17 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Άξζξν 18 ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ Άξζξν 19 ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ Άξζξν 20 Δγγπήζεηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Άξζξν 21 ΔΘΡΔΙΥΛΗΠΚΝΠ ΦΝΟΝΗ - ΓΑΠΚΝΗ Άξζξν 22 Έιεγρνο θαη Ξαξαθνινχζεζε νξζήο εθηέιεζεο Νκάδα Γηαρείξηζεο Έξγνπ.. 30 Άξζξν 23 Ξνηληθέο Οήηξεο Δθπηψζεηο Πειίδα 2 απφ 105

3 Άξζξν 24 Ινηπέο πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ Άξζξν 25 Δκπηζηεπηηθφηεηα Άξζξν 26 Δθαξκνζηέν Γίθαην Β ΚΔΟΝΠ: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Θεθάιαην 1 ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Γεληθά Πηνηρεία Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ Βαζηθνί ζηφρνη Ξξνζδηνξηζκφο ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ Wi Fi hotspots 35 Γηαδηθηπαθή Ξχιε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θηζηάκελεο ππνδνκέο ΡΞΔ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο I. Δμνπιηζκφο II. Δθαξκνγέο Θεθάιαην 2 Φάζεηο Έξγνπ - Ξαξαδνηέα πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ Φάζε 1: Κειέηε Δθαξκνγήο Φάζε 2: Ξξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε ηνπ πνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ Φάζε 3: Αλάπηπμε θαη Δγθαηάζηαζε Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο Φάζε 4: Δθπαίδεπζε / Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία Ππζηήκαηνο θαη Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ Δθπαίδεπζε Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία Γξάζεηο πξνβνιήο ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ Θεθάιαην 3 Ξξνδηαγξαθέο Ππζηεκάησλ Πρέδην δξάζεο eeurope Γεληθά Ξξνβιεπφκελεο Γξάζεηο Κέηξα Ξνιηηηθήο Πχγρξνλεο δηθηπαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε Γείθηεο Αμηνιφγεζεο Ξξνδηαγξαθέο Ππζηήκαηνο Αζχξκαηνπ Ίληεξλεη Γεληθά Σξεζηκνπνηνχκελεο Ρερλνινγίεο Ρερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ΞΗΛΑΘΔΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ (ΞΞΔ) ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ (ΠΣΥ) ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ (Π) ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΠΚΔ) Πειίδα 3 απφ 105

4 Πίνακαρ ΠΚΔ (Κ): ΚΟΜΒΟΙ Ξξνδηαγξαθέο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Βαζηθά Ρερλνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά Ιεηηνπξγηθά πνζπζηήκαηα ηεο Γηθηπαθήο Ξχιεο Ξεξηβάιινλ αλάπηπμεο Αξρηηεθηνληθή πξνζθεξφκελεο ιχζεο ινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Βάζεο δεδνκέλσλ (RDBMS) Σαξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο Γπλαηφηεηεο Φπζηθήο & Ινγηθήο Νξγάλσζεο Σαξαθηεξηζηηθά πςειήο δηαζεζηκφηεηαο θαη απφδνζεο (γηα θάιπςε αλαγθψλ) Ξξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ (content management system) Ξξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο δηάζεζεο δεδνκέλσλ Δμνπιηζκφο θαη Γνκηθά Πηνηρεία ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο Ινγηζκηθφ γηα Application Server Ινγηζκηθφ γηα Web Server Ινγηζκηθφ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (RDBMS) Κνλάδαο Ιήςεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο (Backup) Κνλάδαο Αδηάιεηπηεο Ξαξνρήο Ηζρχνο (UPS) Δμνπιηζκφο Ηθξηψκαηνο (RACK) Γξνκνινγεηήο (Rooter) Γηαθνκηζηήο (Switch) Γηαδηθηπαθή Ξχιε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Portal) Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Νκάδα Έξγνπ Πρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ Γ ΚΔΟΝΠ: ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΞΗΛΑΘΑΠ 5: Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΠΔΥΛ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1: ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2: ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3: ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ Πειίδα 4 απφ 105

5 Α ΜΔΡΟ: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Θεθάιαην 1 ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Άξζξν 1 ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ν Γήκνο Λέαο Πκχξλεο (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο δηαθνζίσλ δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ θαη εθαηφλ είθνζη έλα Δπξψ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ην έξγν «ΞΟΝΩΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΟΕΩΛΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΚΔΠΩ ΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΩΛ ΞΝΙΗΡΩΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Κέηξν 4.2 «Αλάπηπμε πνδνκψλ Γηθηχσλ Ρνπηθήο Ξξφζβαζεο», Θαηεγνξία Ξξάμεο 3 ε «Ξξνψζεζε ηεο Αλάπηπμεο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ» ηνπ Δ.Ξ. Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο. Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηφ 80% απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη θαηά 20% απφ εζληθνχο πφξνπο. Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην κέξνο Β «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ» ηεο Ξξνθήξπμεο απηήο. Άξζξν 2 ΝΟΗΠΚΝΗ Νη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: I. Αλαζέηνπζα Αξρή Ν Γήκνο Λέαο Πκχξλεο πνπ εδξεχεη Διεπζ. Βεληδέινπ 14, ΡΘ 17121, Λέα Πκχξλε, ν νπνίνο, κε ηελ κε αξηζκφ 134/2009 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (10 ε ζπλεδξίαζε ηεο 19/05/2009) πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. II. πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Ζ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο πνπ ζηεγάδεηαη ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο επί ηεο νδνχ Διεπζ. Βεληδέινπ 14, ΡΘ 17121, Λέα Πκχξλε. III. Αξκφδηνο πεξεζίαο Γηελέξγεηαο Ν θ. Καηνχζεο Γεκήηξηνο Ξξντζηάκελνο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαμ IV. Ξξνθήξπμε Ζ παξνχζα πξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ: ην Κέξνο Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη, ην Κέξνο Β: Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ην Κέξνο Γ: Δηδηθέο Απαηηήζεηο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ηα Ξαξαξηήκαηα Πειίδα 5 απφ 105

6 Η: πνδείγκαηα Δγγπήζεσλ, V. Έξγν Ζ παξνρή ππεξεζηψλ Ξξνψζεζεο θαη Ξξνβνιήο ηεο Σξήζεο Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Ξξφζβαζεο κέζσ Γηθηπαθήο Ξχιεο γηα εηλ Ξιεξνθφξεζε θαη Ππκκεηνρή ησλ Ξνιηηψλ ζε Θέκαηα Ζιεθηξνληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ηεο Ξξνθήξπμεο. VI. Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. VII. Ξξνζθέξσλ Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. VIII. Δθπξφζσπνο Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Ξξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. IX. Αληίθιεηνο Ρν πξφζσπν πνπ ν Ξξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Ξξνζθέξνληα. X. Αλάδνρνο Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. XI. Θαηαθχξσζε Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. XII. Πχκβαζε Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο (βιέπε Ξαξάξηεκα ΗΗΗ πφδεηγκα Πχκβαζεο Ξαξνρήο πεξεζηψλ Αλάπηπμεο Ινγηζκηθνχ). XIII. Ξξνυπνινγηζκφο Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ πιεξνθνξηθήο. Πηε δαπάλε απηή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ζπληήξεζεο νη νπνίεο ζα παξαζρεζνχλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Πειίδα 6 απφ 105

7 XIV. Ππκβαηηθφ Ρίκεκα Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν. Πηελ ηηκή απηή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηηκέο ζπληήξεζεο νη νπνίεο ζα παξαζρεζνχλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. XV. Νκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ (ΝΓΔ) Νκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα εθπξνζσπεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλήθνπλ δπλάκεη ηεο Πχκβαζεο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ Ξαξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ. Νη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ, νη ππφηηηινη θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο Ξξνθήξπμεο. Άξζξν 3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 3.1 ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξ / (ΦΔΘ Β/185/ ) πνπξγηθήο Απφθαζεο «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» (ΔΘΞΝΡΑ), φπσο ελ πξνθεηκέλσ θαη ζχκθσλα κε ηελ θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα δχλαληαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά, θαη θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ. 2. N. 3463/2006 (ΦΔΘ Α' 114) Θψδηθαο Γήκσλ & Θνηλνηήησλ, 3. Λ. 3614/2007, ΦΔΘ Α 267/ , Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ Α 68/ ), «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 5. Λ. 3469/2006, ΦΔΘ Α , Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 6. ηνπ Λ.2286/1995, «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ», 7. ηνπ Λ. 2362/95 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 8. Λ. 1892/90 άξζξν 88 (ππνρξεψζεηο αλαδφρσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο) 9. ηνπ Λ.2522/1997, «Ξεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665ΔΝΘ», 10. ηνπ Λ. 3060/2002, Άξζξν 2, «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ», θαη Άξζξν 9, παξάγξαθνο ηνπ Λ. 3021/2002, «Ξεξηνξηζκνί ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο κέζσλ ελεκέξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη 12. ηεο.α ΑΞ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΔΘ 1223/Β), «Δμαίξεζε πεξηπηψζεσλ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (πιηθνχ, ινγηζκηθνχ, δηθηχσλ) θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 13. ηεο ΘΑ Ξ1/2830/7/8/2001 (ΦΔΘ 1093Β/21/8/2001) εμαίξεζε απφ ηελ έληαμε ζην ΔΞΞ πξνκήζεηαο εηδψλ πιεξνθνξηθήο πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΞ «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο», 14. Έγγξαθν κε αξ. πξση. Α.Ξι.9537/ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Αξρήο Ξιεξσκήο Πειίδα 7 απφ 105

8 15. ηελ /ΤΠ559-Β/ Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο «ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΟΕΥΛΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΚΔΠΥ ΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ» ζην ΚΔΡΟΝ 4.2: «Αλάπηπμε πνδνκψλ Γηθηχσλ Ρνπηθήο Ξξφζβαζεο», ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΑΜΖΠ: 3ε «Ξξνψζεζε ηεο Αλάπηπμεο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ» ηνπ Δ.Ξ. «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο». 16. Ρελ ππ. αξηζκ 134/2009 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΟΕΥΛΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΚΔΠΥ ΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ» κε θξηηήξην επηινγήο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 3.2 ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ Γηα ηηο ελζηάζεηο εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ. Δπί ησλ ελζηάζεσλ γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη απνθαζίδεη ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δλζηάζεηο γηα νπνηνδήπνηε άιιν, εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 15 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ, δελ γίλνληαη δεθηέο. Νη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2522/1997 (ΦΔΘ 178/Α /1997). 3.3 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Ξξνθήξπμεο, ελψ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, λα ζεσξεζνχλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνχο. Υο αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί, λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ Έξγνπ ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηνπ, δελ πεξηνξίδνπλ, ζε θαλέλα ζεκείν, ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ξξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Ξξνζθεξφλησλ. Ξξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Ξξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Ρα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Άξζξν 4 ΑΗΡΖΠΖ - ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΩΛ Ζ δηάζεζε ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο, θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε courier. Πηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο κέζσ courier, ν Γήκνο Λέαο Πκχξλεο δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ηεο δηαθήξπμεο. Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ν Γήκνο Λέαο Πκχξλεο λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ απηήο. Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Ξξνθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά Πειίδα 8 απφ 105

9 ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Ξξνθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δεηψληαο λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ απηήο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεπζχλζε θαη ζηνλ επίζεκo δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ηελ εγγπεζεί. Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο θαη ελππνγξάθσο (ηεο ηειεκνηνηππίαο fax ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηείιεη έγγξαθε απάληεζε (ηεο ηειεκνηνηππίαο fax ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) γηα φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ θαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ην δεηήζνπλ εγγξάθσο ζε έληππε κνξθή (ηεο ηειεκνηνηππίαο fax ζπκπεξηιακβαλνκέλεο). Ζ απνζηνιή ησλ εγγξάθσλ απαληήζεσλ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, θαη εθφζνλ απηά έρνπλ δεηεζεί εγγξάθσο ζε έληππε κνξθή ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. Mεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο. Άξζξν 5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Διεπζ. Βεληδέινπ 14, ΡΘ 17121, Λέα Πκχξλε, θηηξίνπ, ηελ [εκέξα],[κήλαο] 2009 θαη ψξα [ : ]. Θεθάιαην 2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Άξζξν 6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Ζ Ξξνθήξπμε απηή απνηειείηαη απφ: α. ην παξφλ Κέξνο Α (Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη) β. ην Κέξνο Β (Ρερληθή Ξεξηγξαθή) γ. ην Κέξνο Γ (Δηδηθέο Απαηηήζεηο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο), δ. ηα Ξαξαξηήκαηα Η. πνδείγκαηα Δγγπήζεσλ Πειίδα 9 απφ 105

10 Θεθάιαην 3 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Άξζξν 7 ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 7.1 ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελψζεηο ή/θαη θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ: έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Θξάηνπο - Κέινπο ηεο ΔΔ, ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Σψξνπ (E.O.X) φπσο θαη ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ) θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη ηνπ (E.O.X) θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ). Ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε, ζεκαληηθή θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ α) πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ εμνπιηζκνχ αζχξκαηεο / ελζχξκαηεο δηθηχσζεο θαη πξφζβαζεο, β) πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ ελεξγνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζχλδεζεο ζην δίθηπν θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ΆΟΘΟΝ 8. «Πηνηρεία θαη Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο». Θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο κίαο κφλν έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θνξέσλ. Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμηαο ππνβάιιεηαη θνηλή πξνζθνξά απφ ηνλ εθπξφζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηα αληίζηνηρα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. Νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή κηαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Πην ζπκθσλεηηθφ ζα πξέπεη λα νξίδεηαη θαη αληίθιεηνο ηεο θνηλνπξαμίαο έλσζεο, ήηνη πξφζσπν δεθηηθφ θνηλνπνηήζεσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ : 1. Λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ 2. Λα δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ επαξθέο ζε πιήζνο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 3. Λα έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο, γηα ην ζχλνιν ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, απφ ην 200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο θαζψο επίζεο θαη ην ζρήκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη κε αλαιπηηθφ θαη ζαθή ηξφπν λα θαηαγξαθεί ζην εηδηθφ παξάξηεκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Θαηά ηελ αμηνιφγεζε είλαη δπλαηή ε άζξνηζε ηεο εκπεηξίαο ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 7.2 ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο φζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 370/1995, φπσο ηζρχεη, θαη ζπγθεθξηκέλα: Πειίδα 10 απφ 105

11 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα πεξεζία ή Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, ή εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Όζνη ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο γηα εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε αλάινγε δηαδηθαζία. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Όζνη πξνζθνκίζνπλ ςεπδείο δειψζεηο. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο έρνπλ πξνβεί ζε ίδηεο ή αληίζηνηρεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ή έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο γηα απηά λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο. Ρα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ηα νπνία δελ ζα ππνβάιινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεο, απνθιείνληαη νη ππνςήθηνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζε επί κέξνπο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. Δπίζεο πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηεο φηαλ: Δίλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε ή πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία. Δκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ θφζηνπο ζε είδνο, πξντφλ ή ππεξεζία (εθηφο εάλ ξεηά απαηηείηαη απφ ηε δηαθήξπμε), ή ζε κεξηθφ ή γεληθφ ζχλνιν ζε άιιν κέξνο πιελ ησλ αληηηχπσλ ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. πεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Γελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Γελ έρνπλ ππνβιεζεί ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην «ΑΟΘΟΝ 8. Πηνηρεία θαη Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» ηεο παξνχζαο. Γελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ δεηνχκελνπ δηθηχνπ φπσο απηφ νξίδεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Β. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ. Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ε πξνζθεξφκελε ηηκή θαη δελ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε ιηγφηεξν απφ εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Γηαπηζησζεί νπζηψδεο απφθιηζε κεηαμχ ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη απηψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. Γελ είλαη ζχκθσλε κε επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πειίδα 11 απφ 105

12 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη πξνζθνξά αηηηνινγεκέλα, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, ρσξίο ε απφξξηςε απηή λα γελλά νηαδήπνηε αμίσζε γηα απνδεκίσζε ηνπ απνξξηπηφκελνπ ππνςεθίνπ. Άξζξν 8 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 8.1 ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, δειαδή δέθα ρηιηάδεο εμαθφζηα πελήληα έμη επξψ θαη πέληε ιεπηά (10.656,05 ). Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή λα ιήγεη ζηηο [εκέξα] / [κήλαο] / Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο Ξξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο Θαηαθχξσζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η. Πε πεξίπησζε πνπ ν πνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν, αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε Πχκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαηέθπησηνο, νπφηε ε Δγγχεζε Ππκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζήο ηεο. Πηελ πεξίπησζε Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο. Πειίδα 12 απφ 105

13 8.2 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ππνρξεσηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ Ξξνζθνξά ηνπο, ζην ρσξηζηφ θάθειν «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ», ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Πρεηηθά κε ηελ επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, επηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε αθξηβνχο απφδνζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο μέλεο γιψζζαο ζηελ Διιεληθή ηελ επζχλε θέξεη ν ππνςήθηνο θαη φηη ππεξηζρχεη ην θείκελν ηεο κεηάθξαζεο Φπζηθά Ξξφζσπα: Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή ή Αξρή Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζα εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. πεχζπλε Γήισζε θαη απφζπαζκα πνηληθνχ Κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ Λνκηθά Ξξφζσπα Ρα λνκηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. Πε φ,ηη αθνξά ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ην ηζνδχλακν πξνο ηνχην έγγξαθν, απηφ ζα ππνβάιιεηαη γηα Ν.Δ θαη Δ.Δ απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο, γηα Δ.Ξ.Δ. απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, γηα Α.Δ. απφ ηνλ Ξξφεδξν, ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Α.Δ., θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. Δπηπιένλ, ηα λνκηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ: o o Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζχζηαζεο, λνκηκνπνίεζεο θαη εθπξνζψπεζήο ηνπο, φπσο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ΦΔΘ θιπ.) ελ ηζρχεη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ή άιιν αξκφδην θνξέα Δλψζεηο ή Θνηλνπξαμίεο Δηαηξεηψλ Πειίδα 13 απφ 105

14 Πε πεξίπησζε Δλψζεσλ ή Θνηλνπξαμηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (1), θαη (2) ππνβάιινληαη γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ Έλσζε ή Θνηλνπξαμία. Ρα απνζπάζκαηα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηα ηζνδχλακα πξνο ηνχην έγγξαθα ζα πξέπεη πξνζθνκηζηνχλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δλψζεηο ή Θνηλνπξαμίεο αλάινγα κε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή θαη ζπγθεθξηκέλα γηα Ν.Δ θαη Δ.Δ απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο, γηα Δ.Ξ.Δ. απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, γηα Α.Δ. απφ ηνλ Ξξφεδξν, ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Α.Δ., θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ην νπνίν (θαη ειάρηζηνλ) δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ν εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο, ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη, κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ έγγξαθν. Πην ζπκθσλεηηθφ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη επίζεο ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο θαη ην κέινο πνπ αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο έλσζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία. Ζ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, είηε απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Πηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. Κε ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη, έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ην ΔΟΓΝ. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ ΔΟΓΝ ζηελ Έλσζε / Θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, Κέινο ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ρα ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε ηνπ απνρσξήζαληνο κέινπο. Ζ αληηθαηάζηαζε πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Γπλεηηθή θαηά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζε πηζηνπνηεηηθψλ Αλ ζε θάπνηα ρψξα, ηεο εκεδαπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή ηα εθδηδφκελα, δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη, κφλν ηφηε, θαη εμαίξεζε δπλαηφλ θαη πξέπεη απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ρξνληθήο ηζρχνο πνπ ηίζεληαη γηα ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ή έγγξαθν ζηηο παξαγξάθνπο Α θαη Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Πε ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε, απηή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε (Άξζξν 8 Λ. 1599/1986 ή ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, βεβαηνπκέλνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν Ξξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ επίζεο ζηνλ θάθειν «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ», ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, επη πνηλή απνθιεηζκνχ: Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο Πειίδα 14 απφ 105

15 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, δειαδή δέθα ρηιηάδεο εμαθφζηα πελήληα έμη επξψ θαη πέληε ιεπηά (10.656,05 ) 2. Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ, δειαδή ησλ εηψλ 2006, 2007 θαη πεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ νιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο, δειαδή ησλ εηψλ 2006, 2007 θαη Ρν χςνο ηνπ νιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη δη(2)πιάζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα (νξγαλφγξακκα) θαη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ δεηνχκελνπ Έξγνπ θαη έγθαηξεο αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο απηνχ. Δπίζεο νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ ηα κέζα πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ, ηεο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη επηπξνζζέησο λα πξνζθνκίζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ αζχξκαηεο δηθηχσζεο θαη πξφζβαζεο, θαη ελεξγνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζχλδεζεο ζην δίθηπν αζχξκαηεο πνπ έρνπλ πξνβεί. 2. Ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ κειψλ φηη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ άκεζα ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα Βηνγξαθηθά Πεκεηψκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΘΑΗ ΝΣΗ ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΘΑΗ ΘΑ ΔΞΗΘΔΛΡΟΥΛΝΛΡΑΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΔΟΓΝ. 3. Θαηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ ζπλαθψλ έξγσλ, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία (3) ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο, ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ. Αλ νη παξαιήπηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη παξαδφζεηο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε παξαζηαηηθά παξάδνζεο - παξαιαβήο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή. Αλ είλαη θνξείο ηνπ Ηδησηηθνχ Ρνκέα, κε αληίζηνηρε βεβαίσζε επηηπρνχο εθηέιεζεο ή επηηπρνχο νινθιήξσζεο κέξνπο ηνπ έξγνπ αλεξρφκελνπ θαη ειάρηζηνλ ζε 50% απηνχ. Υο ζπλαθή έξγα λννχληαη ηα παξαθάησ: Έξγα πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, ελεξγνπνίεζεο, δνθηκψλ παξαιαβήο θαη δηαζθάιηζεο νξζήο ιεηηνπξγίαο Αζχξκαησλ θαη Δλζχξκαησλ Γηθηχσλ Έξγα πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη δηαζθάιηζεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζηελ απνζήθεπζε θαη δηάρπζε ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο. Έξγα αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη εηδηθφηεξα έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο ηα δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο. Δπίζεο, ππελζπκίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο (εθηφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ νπνίαλ γίλεηαη ζρεηηθή δηεπθξίληζε ζην άξζξν 8, παξάγξαθνο 8.1.). Όκσο, ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, νη πξνυπνζέζεηο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα αληίζηνηρα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο θαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ απαηηνχληαη κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κεξηθψο γηα θάζε έλα κέινο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ζχλνιφ ηεο, αζξνηζηηθά, ε πξνζθνξά ηεο Πειίδα 15 απφ 105

16 έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο ηθαλνπνηεί θαη θαιχπηεη εμ νινθιήξνπ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο απηέο Ινηπά Γηθαηνινγεηηθά Δπίζεο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη, νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηνλ «Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ», εθηφο απφ ηα πην πάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, θαη ηα εμήο: α. πεχζπλε δήισζε ή ππεχζπλεο δειψζεηο φηη: Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο έσο θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Πηε ζηειέρσζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη άηνκα ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηα πιαίζηα εξγαζηαθήο ζρέζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθ φζνλ εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ πξνθχπηεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ή επαγγεικαηηθφ / εζηθφ αζπκβίβαζην ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα. Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη φηη ν πξνζθέξσλ δελ έρεη πξνβεί ζε παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη. Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο πεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. Γηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θιπ.) πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ρα πιηθά πνπ πξνζθέξεη είλαη θαηλνπξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. β. Ξξαθηηθφ απνθάζεσλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή αξκνδίνπ νξγάλνπ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ. Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθξίλνληαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζην δηαγσληζκφ, ε ζχκπξαμε κε ηα ινηπά κέιε ηεο έλσζεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ν ζπληνληζηήο (leader) ηεο έλσζεο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Δπίζεο, εγθξίλεηαη θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, θάηνηθνο Διιάδνο, ηνπ λνκνχ ΔΒΝΗΑΠ θαη γλψζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, σο αληίθιεηνο εθφζνλ απαηηείηαη. γ. Έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε πξνο ην πξφζσπν (λφκηκν εθπξφζσπν) πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά θαη ζα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο ζε φια ηα ζηάδηά ηεο. δ. Απφζπαζκα ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν λα θαίλεηαη πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ή πξαθηηθφ απφθαζεο πνπ εγθξίλεη θαη παξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (λφκηκνο εθπξφζσπνο) εμνπζηνδφηεζε γηα λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά. ε. πεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ζη. Έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο Πε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ δειψζεηο θαη έγγξαθα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά εθηφο απφ ην έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο (ζη) Γηεπθξηλίζεηο επί δηθαηνινγεηηθψλ Πειίδα 16 απφ 105

17 (α) Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο νηθείεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. (β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο λα παξάζρνπλ δηεπθξηληζηηθέο ζπκπιεξψζεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη λα απνθιείζεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα πξνβνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο εληφο 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζήο ηνπο. Πε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ππνβνιή ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Θεθάιαην 4 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Άξζξν 9 ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Νη πξνζθνξέο ζην ζχλνιφ ηνπο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο πξνζεζκίαο ππνινγηδνκέλεο ζχκθσλα κε ηα νξη-δφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ 1182/71 (ΔΔ αξ. L. 124/ ). Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαγσληδφκελνπο, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, ζεηηθά ή αξλεηηθά. Πε πεξίπησζε πνπ απηνί δελ απαληήζνπλ ζε (5) εκέξεο, ε απά-ληεζε ζεσξείηαη ζεηηθή. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Πε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ επηιεγέληνο ε αλάζεζε γίλεηαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο, ν νπνίνο εξσηάηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, θαη νχησ θαζεμήο. Θαλέλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέ-ξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαθχξσζε. Πε πεξίπησζε πνπ ζα απν-ζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. Θαηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. Άξζξν 10 ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Πην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ, κε ηελ παξνχζα, Έξγνπ. Άξζξν 11 ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγνπ δεν γίνονηαι δεκηές. Πειίδα 17 απφ 105

18 Άξζξν 12 ΞΝΒΝΙΖ ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ - ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1. Νη πξνζθνξέο αθνξνχλ νιφθιεξν ην έξγν θαη πξέπεη λα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί απνδείμεη, κέρξη ηελ [ΣΣ/ΣΣ/2009] θαη ψξα [ΥΟΑ] ζηε δηεχζπλζε Γεκαξρείν Λέαο Πκχξλεο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 14, ΡΘ , Λέα Πκχξλε Αηηηθήο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε: <ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΔΑ> ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ ηνπ Έξγνπ «ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΟΕΥΛΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΚΔΠΥ ΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ» Γηαθήξπμε Αξηζκ. Ξξση.:. Ζκεξνκελία Γηαγσληζκνχ: (ΣΣ/ΣΣ/2009) «Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία» Aλαζέηνπζα Αξρή: Γήκνο Λέαο Πκχξλεο ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο <ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ> Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, σο ζπζηεκέλε. Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ έηζη ζα παξαιεθζνχλ, κφλν αλ θηάζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Πεκείσζε: Ζ εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 2. Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα πεξηέρεη: 2.1. Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη πιένλ ησλ ελδείμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ έλδεημε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο» θαη ζα εκπεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, άιια δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθφηεξα θάζε άιιν έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ νξίδεη ην «ΑΟΘΟΝ 8. Πηνηρεία θαη Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη δχν (2) εξκεηηθά θιεηζηνχο ππν-θαθέινπο: έλαλ (1) ππν-θάθειν κε ηα πξσηφηππα (κε ηελ έλδεημε «Ξξσηφηππν») ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ δειψζεσλ, εγγπήζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, έλα έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο θαζψο θαη ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ θαη έλα (1) δεχηεξνλ ππν-θάθειν κε έλα (1) αθξηβέο αληίγξαθν φισλ ησλ παξαπάλσ 2.2. Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη πιένλ ησλ ελδείμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ έλδεημε «Φάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο». Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη δχν ζθξαγηζκέλνπο ππν-θαθέινπο: Πειίδα 18 απφ 105

19 έλαλ (1) ππν-θάθειν κε έλα (1) πξσηφηππν (κε ηελ έλδεημε «Ξξσηφηππν») ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαη έλαλ ππν-θάθειν, πνπ ζα πεξηέρεη έλα (1) αθξηβέο αληίγξαθν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ν θάθεινο απηφο εθηφο ησλ δχν ππν-θαθέισλ ζα πεξηέρεη δχν (2) ειεθηξνληθά αληίγξαθα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε CD ROMs (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ) 2.3. Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη πιένλ ησλ ελδείμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ έλδεημε «Φάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο». Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη δχν ζθξαγηζκέλνπο ππν-θαθέινπο: έλαλ (1) ππν-θάθειν κε έλα (1) πξσηφηππν (κε ηελ έλδεημε «Ξξσηφηππν») ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαη έλαλ ππν-θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη έλα (1) αθξηβέο αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Ν θάθεινο απηφο εθηφο ησλ δχν ππν-θαθέισλ ζα πεξηέρεη θαη δχν (2) ειεθηξνληθά αληίγξαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 3. Ρν πξσηφηππν ππνγξάθεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο απηνχ, νη νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε, απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ. Ζ βεβαίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ αληηγξάθσλ γίλεηαη κε ζρεηηθή ελππφγξαθε δήισζε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα απηψλ, ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην πξσηφηππν ηεο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ πξσηνηχπνπ θαη αληηγξάθνπ, ππεξηζρχεη ην πξσηφηππν ηεο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ έληππεο θαη ειεθηξνληθήο κνξθήο ηεο πξνζθνξάο, ππεξηζρχεη ην πξσηφηππν ζε έληππε κνξθή. 4. Ρφζν ζηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο», φζν θαη ζηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Φάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο» δελ επηηξέπεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα πεξηέρνληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν αλαθνξέο ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηκέο. Αθφκα θαη ηα ειεθηξνληθά αληίγξαθα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε CD ROMs πξέπεη λα ειεγρζνχλ πξηλ παξαδνζνχλ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε ηηκέο ή/θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ επηζχξνπλ πνηλή απνθιεηζκνχ. 5. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη θαηαιιήισο θαη ζπλνδεχνπλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 6. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 7. Oη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξαθεζεί απφ ηνλ «Αλάδνρν». Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο ζηηγκήο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 8. Ξξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε ή ζα ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. Πε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ (εθηφο ησλ Ρερληθψλ Φπιιαδίσλ) ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο. 9. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ην δηαγσληδφκελν φισλ ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο (ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ Πειίδα 19 απφ 105

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «π η π ε ζ ί ε ρ ζ ς μ β ο ύ λ ο ς γ ι α η η ν ο π γ ά ν υ ζ η, η ο ν ζ ς ν η ο ν ι ζ μ ό, η η ν ς λ ο π ο ί η ζ η κ α ι δ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ :

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ : ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : 46100 Τηλ./Φαξ : 26650.21319 e-mail : info@kalamasacherontas.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017»

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο 12-14 10563,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ. 2105229457 210 5227300 ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 20-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηεο Νήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013 ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΡΠΑΘΟΤ - ΑΡΙΑ Όιπκπνο Καξπάζνπ Σ.Κ. 85700 ηει: 2245051336 θαμ: 2245051396 Κάξπαζνο, 24/02/2012 Aξηζκ. Πξση. 58 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ Ευρωπαϊκή Ένωςη Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ)

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν (ΔΘΡ) ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ ΔΚΞ) Κνλάδα Β1, Γξαθείν.. ΑΓΑ:. ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα