ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 1999 Αριθ. Δ170/141/3/ΦΝ275 ΑΠΟΦΑΣΕΣ Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΑΣ ΚΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υόψη 1. Τις διατάξεις της αρ.1 και4του άρθρου 21 του ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α' 23). 2. Τη διάταξη του άρθρου 2, αρ.2 ερίτωση δ του ν. 1349/83 «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις» (Α' 52). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α'του ν. 1558/85 (Α' 137), το οοίο ροστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α' 154) και τροοοιήθηκε με το άρθρο 1 αρ. 2α του ν.2469/97 (Α' 38) και το γεγονός ότι αό τις διατάξεις της αρούσας αόφασης δεν ροκαλείται δαάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋολογισμού. 4. Το έγγραφο αριθμ. 1933/ του Ο.Α.Σ.Π. καθώς και την αριθμ. 77/ Αόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Π., και εειδή: Ο αρών Αντισεισμικός Κανονισμός με τίτλο «Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-έκδοση 2000» αοτελεί αναθεώρηση του ισχύοντος Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ν.Ε.Α.Κ.), όως αυτός εγκρίθηκε με την Αόφαση αριθμ. Δ170/08/32/ΦΝ 275/ (ΦΕΚ ετέθη σε εφαρμογή με την Αόφαση αριθμ. Δ16γ/15/663/ Γ/ και τροοοιήθηκε με την Αόφαση αριθμ. Δ17α/04/46/ΦΝ 275/ (ΦΕΚ/534Β") με τα ετά (7) Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ), τα οοία αοτελούν αναόσαστο μέρος του Κανονισμού αυτού, το κείμενο των οοίων έχει ως ακολούθως: 1. ΑΝΤΚΕΜΕΝΟ, ΑΠΑΤΗΣΕΣ ΚΑ ΚΡΤΗΡΑ ΣΧΕ- ΔΑΣΜΟΥ 1.1 ΕΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο και εδίο εφαρμογής [1] Ο Κανονισμός αυτός αφορά τον σχεδιασμό των δομημάτων έναντι σεισμού. Ο Κανονισμός, ως έχει, δεν καλύτει τα έργα για τα οοία ροβλέεται μερική ή λήρης αντισεισμική μόνωση. Πρόσθετες διατάξεις σχετιζόμενες με ειμέρους υλικά εριλαμβάνονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς. [2] Τα κριτήρια και οι κανόνες σχεδιασμού ου εριλαμβάνονται στον Κανονισμό έχουν γενικότερη εφαρμογή ενώ οι κανόνες εφαρμογής αναφέρονται κυρίως σε κτίρια. Για άλλες ειδικές κατηγορίες δομημάτων ή για έργα για τα οοία ροβλέεται μερική ή λήρης αντισεισμική μόνωση ααιτείται συμλήρωση του Κανονισμού με ρόσθετες διατάξεις. [3] Έργα υψηλού κινδύνου για τον ληθυσμό, όως υρηνικοί αντιδραστήρες και φράγματα, δεν καλύτονται αό τον Κανονισμό. [4] Η διαδικασία αντισεισμικού σχεδιασμού ου ροτείνεται στον Κανονισμό αυτό αοτελεί ένα σύνολο κανόνων μέγιστης αοδεκτής αλούστευσης, με την εφαρμογή του οοίου θεωρείται ότι ικανοοιούνται οι θεμελιώδεις συνθήκες εάρκειας μιας κατασκευής. Εκτός των αναφερομένων στον Κανονισμό αυτό θα μορούσε είσης να γίνει αοδεκτή, μετά και αό σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής, η εφαρμογή ακριβέστερων μεθόδων σχεδιασμού και ανάλυσης ενός δομήματος, σύμφωνα με τις οοίες η εαλήθευση των συνθηκών αυτών θα είναι άμεσα εμφανής. Οι αραάνω Η Αναθεώρηση αυτή είναι αοτέλεσμα εεξεργασίας αό εναλλακτικές μέθοδοι ανάλυσης θα ρέει να βασίζονται την Μόνιμη Ειστημονική Ειτροή Υοστήριξης του Αντισεισμικού Κανονισμού ου λειτουργεί στα λαίσια του Ο ΑΣ. Π. μης, σε συνδυασμό και με την είτευξη του αυτού ειέδου σης θεμελιωμένες και αναγνωρισμένες αρχές της ειστή- Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-έκδοση 2000 εριλαμβάνει τροοοιήσεις και συμληρώσεις του ισχύοντος [5] Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού ροϋοθέτει άτο- ασφαλείας με το ειδιωκόμενο αό τον αρόντα Κανονισμό. Αντισεισμικού Κανονισμού ου κρίθηκαν αναγκαίες: μα ου διαθέτουν τις ααραίτητες τεχνικές γνώσεις και σχετικά ροσόντα. α) μετά αό σημαντικές αρατηρήσεις, σχόλια και ειστημονικές αόψεις ου διατυώθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ν.Ε.Α.Κ. [1] Ο Κανονισμός αυτός εριέχει υοχρεωτικές διατάξεις, Περιεχόμενο του Κανονισμού οι οοίες καθορίζουν: β) για την ροσαρμογή στους αντιστοίχους Ευρωκώδικες τις ελάχιστες σεισμικές δράσεις σχεδιασμού και τους Ε08 (Αντισεισμικός) Ε07 (θεμελιώσεων), αοφασίζουμε: αντίστοιχους συνδυασμούς δράσεων, ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ τις ααιτήσεις συμεριφοράς για τους αραάνω συνδυασμούς δράσεων, καθώς και τα κριτήρια ελέγχου της ΕΓΚΡΣΗΚΑΝΟΝΣΜΟΥ ασφάλειας, Εγκρίνουμε τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό-έκδοση τις μεθόδους υολογισμού της εντάσεως και αραμορ-

2 27258 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φώσεως των κατασκευών και τις ειδικότερες κατασκευαστικές διατάξεις των φορέων και των υλικών. [2] Η αρμόδια Δημοσία Αρχή συγχρόνως και κατά αντιστοιχία ρος τα άρθρα του Κανονισμού αυτού, δημοσιεύει και Σχόλια, τα οοία αναφέρονται σε θέματα ειδικότερης σημασίας, αρατηρήσεις ου βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου ή εξασφαλίζουν τη συσχέτιση των αραγράφων, ή τέλος, μεθόδους εριορισμένης ισχύος ου μορεί να εφαρμόζονται υό ορισμένες ροϋοθέσεις Συσχέτιση με άλλους Κανονισμούς - Προϋοθέσεις [ 1 ] Ο Κανονισμός αυτός ισχύει αράλληλα με τους Κανονισμούς σχεδιασμού δομημάτων με συγκεκριμένο υλικό (σκυρόδεμα, τοιχοοιία, χάλυβας, ξύλο κ.λ.), οι οοίοι εριλαμβάνουν και τα αντίστοιχα ειδικά κριτήρια, καθώς και λετομερέστερους ρακτικούς κανόνες διαστασιολόγησης για σεισμική καταόνηση. [2] Η αξιοιστία των διατάξεων του Κανονισμού αυτού εηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό αό την ιστή τήρηση των διατάξεων των ειδικών για κάθε υλικό Κανονισμών για τις μη σεισμικές δράσεις. [3] Σε δομήματα ου έχουν μελετηθεί και σχεδιασθεί με τον αρόντα Κανονισμό δεν ειτρέονται οι τροοοιήσεις φερόντων ή μη φερόντων στοιχείων, καθώς και η αλλαγή χρήσεως τους, χωρίς ροηγούμενη μελέτη των συνεειών αό τις αραάνω αλλαγές. 1.2 ΘΕΜΕΛΩΔΕΣ ΑΠΑΤΗΣΕΣ ΣΕΣΜΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΦΟ- ΡΑΣ [1] Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η χρήση ενός δομήματος θεωρούνται ότι αντιμετωίζουν εαρκώς το σεισμικό κίνδυνο, δηλαδή εξασφαλίζουν εριορισμένες και ειδιορθώσιμες βλάβες στα στοιχεία του φέροντα οργανισμού υό το σεισμό σχεδιασμού, ενώ ελαχιστοοιούν τις βλάβες για σεισμούς μικρότερης έντασης και με μεγαλύτερη ιθανότητα εμφάνισης, όταν κατά την ειβολή των σεισμικών δράσεων «σχεδιασμού» (βλ. Κεφ. 2) με αοδεκτώς μικρή ιθανότητα υερβάσεως τους κατά τη διάρκεια της ζωής του δομήματος, ικανοοιούνται οι ακόλουθες ααιτήσεις σεισμικής συμεριφοράς Ααίτηση αοφυγής καταρρεύσεως [1] Η ιθανότητα καταρρεύσεως του δομήματος (ή τμημάτωντου) ρέει να είναι εαρκώς μικρή, όως ορίζεται στα ειμέρους κριτήρια ου εριέχονται στον αρόντα Κανονισμό και στους ειμέρους Κανονισμούς, και να συνδυάζεται με διατήρηση της ακεραιότητας και εαρκούς εναομένουσας αντοχής μετά τη λήξη της σεισμικής ακολουθίας Ααίτηση εριορισμού βλαβών [ 1 ] Οι βλάβες σε στοιχεία του φέροντα οργανισμού υό το σεισμό σχεδιασμού ρέει να είναι εριορισμένες και ειδιορθώσιμες, ενώ οι βλάβες για σεισμούς μικρότερης έντασης και με μεγαλύτερη ιθανότητα εμφάνισης ρέει να ελαχιστοοιούνται Ααίτηση ελάχιστης στάθμης λειτουργιών [1 ] Πρέει να διασφαλίζεται μία ελάχιστη στάθμη λειτουργιών του δομήματος, ανάλογα με τη χρήση και τη σημασία του, όταν το δόμημα υοστεί σεισμό με τα χαρακτηριστικά του σεισμού σχεδιασμού. 1.3 ΓΕΝΚΑ ΚΡΤΗΡΑ ΣΧΕΔΑΣΜΟΥ [1] Οι σεισμικές δράσεις υολογισμού για τον σχεδιασμό των κατασκευών διακρίνονται: σε συνολικές δράσεις, οι οοίες ασκούνται εάνω στο σύνολο της κατασκευής και σε τοικές δράσεις, οι οοίες ασκούνται σε ορισμένα μόνο φέροντα ή μη φέροντα στοιχεία ή σε ορισμένες εγκαταστάσεις (ροσαρτήματα). [2] Εκτελείται εαρκής οιοτικός έλεγχος σε όλες τις φάσεις αραγωγής και χρήσεως του δομήματος, δηλαδή έλεγχος μελέτης και έλεγχος κατά τη διάρκεια κατασκευής και χρησιμοοιήσεως του δομήματος. [3] Οι ααιτήσεις της αρ θεωρούνται ότι ικανοοιούνται, εάν ικανοοιηθούν όλα συγχρόνως τα εόμενα κριτήρια, σε αντιστοιχία με τις σχετικές ααιτήσεις Γενικά κριτήρια αοφυγής καταρρεύσεως Η ααίτηση της αρ θεωρείται ότι ικανοοιείται όταν, υό την είδραση του σεισμού σχεδιασμού (βλ. Κεφ. 2): [1] Εξασφαλίζεται με αξιοιστία η μεταφορά στο έδαφος των δράσεων κάθε εδραζόμενου στοιχείου της ανωδομής, χωρίς να ροκαλούνται μεγάλες αραμένουσες αραμορφώσεις. [2] Εξασφαλίζεται η ααιτούμενη αντοχή σε όλα τα φέροντα στοιχεία του δομήματος, λαμβανομένων υόψη και των ειρροών 2ας τάξεως, όου χρειάζεται. [3] Ελέγχεται ικανοοιητικά, ο λαστικός μηχανισμός αόκρισης του φορέα στο σεισμό σχεδιασμού μετά ακόλουθα ειδικότερα κριτήρια: Τον ικανοτικό σχεδιασμό ου στοχεύει στο να εξασφαλισθεί η δημιουργία ενός αξιόιστου ελαστολαστικού μηχανισμού, ως ρος τον αριθμό και τη θέση των λαστικών αρθρώσεων και αράλληλα στο να αοφευχθούν ψαθυρές μορφές αστοχίας των μελών, καθώς και συγκέντρωση των λαστικών αρθρώσεων σε λίγα μόνο μέλη του φορέα (.χ, μαλακός όροφος). Την εξασφάλιση ικανοοιητικής σχέσης μεταξύ διαθέσιμης και ααιτούμενης τοικής λαοτιμότητας στις θέσεις των λαστικών αρθρώσεων. Στον Κανονισμό αυτό υοδεικνύεται ως μέγιστη αοδεκτή αλούστευση, μια διαδικασία σχεδιασμού με την οοία εξασφαλίζεται ικανοοιητικός βαθμός τοικής λαοτιμότητας, ώστε να θεωρείται ότι ικανοοιείται έμμεσα το κριτήριο αυτό, χωρίς να ααιτείται άμεσος υολογισμός της ααιτούμενης και της διαθέσιμης τοικής λαοτιμότητας. [4] Εξασφαλίζεται μία ελάχιστη στάθμη λαστιμότητας σε κάθε κρίσιμη εριοχή στην οοία υάρχει έστω και μικρή ιθανότητα σχηματισμού λαστικής αρθρώσεως. Τέτοιες εριοχές θεωρούνται.χ. η βάση και η κορυφή όλων των στύλων λαισίων ανεξάρτητα αό την εκτέλεση ή όχι αντιστοίχων ικανοτικών ελέγχων. [5] Η συμεριφορά του δομήματος είναι σε εαρκή βαθμό συνεής με τα χρησιμοοιούμενα ροσομοιώματα (για ανάλυση και διαστασιολόνηοη), ειζητείται δηλαδή η ελαχιστοοίηση των αβεβαιοτήτων οι οοίες συνδέονται με αυτά τα υολογιστικά μέσα. [6] Πρέει είσης να λαμβάνονται μέτρα ροστασίας, τόσο του υό μελέτη κτιρίου, όσο και των τυχόν υφισταμένων γειτονικών κτιρίων, αό δυσμενείς συνέειες ροσκρούσεων κατά την διάρκεια του σεισμού Γενικά κριτήρια εριορισμού βλαβών Η ααίτηση της αρ θεωρείται ότι ικανοοιείται όταν ειλέον των κριτηρίων της αρ ικανοοιούνται και τα εόμενα δύο ρόσθετα κριτήρια: [1] Οι σχετικές μετακινήσεις των ορόφων υό την είδραση ενός σεισμού μικρότερης έντασης και μεγαλύτερης συχνότητας εμφάνισης αό τον σεισμό σχεδιασμού ρέει να είναι μικρότερες αό ορισμένες τιμές, ου θεωρούνται ότι αντιστοιχούν σε ανεκτό βαθμό βλάβης των μη φερόντων στοιχείων και ειδικότερα του οργανισμού ληρώσεως. [2] Πρέει να εξασφαλίζεται εαρκής αντοχή των στοιχείων στηρίξεως των κάθε είδους εγκαταστάσεων και ροσαρτημάτων του δομήματος, ου να αντιστοιχεί σε ανεκτό βαθμό βλάβης τους, ανάλογα με τη λειτουργία και τη σουδαιότητα του δομήματος και των ροσαρτημάτων Γενικά κριτήρια ελάχιστης στάθμης λειτουργίας [1] Γενικά ο Κανονισμός δεν ροβλέει εξειδικευμένα κριτήρια για την ικανοοίηση αυτής της συγκεκριμένης ααίτησης της αρ Τέτοια κριτήρια μορεί να υάρξουν στις εριτώσεις ειδικών δομημάτων (κτίρια νοσοκομείων, υροσβεστικών σταθμών, κλ.). [2] Όταν δεν υάρχουν εξειδικευμένα κριτήρια τότε τα κριτήρια των αρ και ου στοχεύουν στην ικανοοίηση των ααιτήσεων αοφυγής κατάρρευσης και

3 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εριορισμού βλαβών θεωρείται ότι καλύτουν έμμεσα και την ααίτηση ελάχιστης στάθμης λειτουργίας. 2. ΣΕΣΜΚΕΣ ΔΡΑΣΕΣ ΣΧΕΔΑΣΜΟΥ 2.1 ΓΕΝΚΑ ν [1] Ως σεισμικές δράσεις σχεδιασμού θεωρούνται οι λόγω σεισμού ταλαντωτικές κινήσεις του εδάφους, για τις οοίες ααιτείται να γίνεται ο σχεδιασμός των έργων. Τις κινήσεις αυτές στα εόμενα θα ονομάζουμε σεισμικές διεγέρσεις ή σεισμικές δονήσεις του εδάφους. [2] Η ένταση των σεισμικών διεγέρσεων σχεδιασμού καθορίζεται συμβατικά με μία μόνη αράμετρο, την ειτάχυνση σχεδιασμού Α, ανάλογα με την ζώνη σεισμικής εικινδυνότητας της χώρας στην οοία βρίσκεται το έργο (βλ. αρ ). [3] Η εδαφική ειτάχυνση Α κλιμακώνεται εραιτέρω μέσα στην ίδια ζώνη (τιμές γ ι Α ), ανάλογα με την κατηγορία σουδαιότητας των έργων «κανονικού κινδύνου» (βλ. αρ ). 2.2 ΠΡΟΣΟΜΟΩΣΗ ΣΕΣΜΚΩΝ ΔΕΓΕΡΣΕΩΝ Διεύθυνση και στάθμη εφαρμογής [1] Οι σεισμικές διεγέρσεις σχεδιασμού ορίζονται στην ελεύθερη ειφάνεια του εδάφους. [2] Η σεισμική κίνηση τυχόντος σημείου του εδάφους στο χώρο καθορίζεται με τη βοήθεια των δύο οριζόντιων και κάθετων μεταξύ τους συνιστωσών-της (με τυχόντα ροσανατολισμό) και της κατακόρυφης συνιστώσας. Οι τρεις αυτές συνιστώσες θεωρούνται στατιστικά ανεξάρτητες. [3] Στην έκταση της κάτοψης συνήθων κτιρίων όλα τα σημεία του εδάφους θεωρείται ότι εκτελούν την ίδια μεταφορική κίνηση. Η κίνηση αυτή θεωρείται αμετάβλητη αό την ειφάνεια του εδάφους μέχρι την στάθμη ή τις στάθμες θεμελίωσης. Ειδικότερα, στην ερίτωση κτιρίου με διάφορες στάθμες θεμελίωσης, η σεισμική διέγερση σχεδιασμού υοτίθεται ενιαία σε όλες τις στάθμες Καθορισμός σεισμικών διεγέρσεων [1] Οι σεισμικές διεγέρσεις καθορίζονται με τη βοήθεια φασμάτων αόκρισης (σε όρους ειτάχυνσης) ενός μονοβάθμιου ταλαντωτή. [2] Οι δύο οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής διέγερσης του εδάφους χαρακτηρίζονται με το ίδιο «ελαστικό φάσμα» ειτάχυνσης κ. β, το οοίο δίδεται στο Παράρτημα Α.

4 27260 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [3] Το φάσμα της κατακόρυφης συνιστώσας ροκύτει αό το φάσμα των οριζόντιων συνιστωσών, ολλαλασιάζοντας τις τεταγμένες του με το [4] Για την «ισοδύναμη» γραμμική ανάλυση των κατασκευών στην μετελαστική εριοχή συμεριφοράς τους, χρησιμοοιούνται τα «φάσματα σχεδιασμού» κ.^ της αρ. 2.3, τα οοία ροκύτουν με τροοοίηση των ελαστικών φασμάτων. [5] Σε ειδικές εριτώσεις ελέγχου της σεισμικής αόκρισης με εν χρόνω ολοκλήρωση ειταχυνσιογραφημάτων, τα ειταχυνσιογραφήματα αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Α. 2.3 ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΑΣΜΟΥ Οριζόντιες συνιστώσες Λ []] Τα φάσματα σχεδιασμού των οριζόντιων συνιστωσών του σεισμού καθορίζονται αό τις αρακάτω εξισώσεις (Σχήμα 2.1): Μ! Ο («ο Σχήμα2.1: ΦάσμαΣχεδιασμού: - [Σχεδίαση για η ' θ ' β =2.5/2.0] Α-Υ ς Περιοχή Περιόδων Εξίσωση 0<Τ<Τ,: Κ. ί (Τ) = τλ --ι.(2.1.α) Τ,<Τ<Τ 2 η θ β 0 ς.(2-1-β) Τ, <Τ:.2/3.(2.1.γ)

5 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όου: Α = α μέγιστη οριζόντια σεισμική ειτάχυνση του εδάφους (αρ ), ειτάχυνση της βαρύτητας, γ, συντελεστής σουδαιότητας του κτιρίου (αρ ), ς συντελεστής συμεριφοράς της κατασκευής (αρ ), η διορθωτικός συντελεστής για οσοστό κρίσιμης αόσβεσης * 5%, θ συντελεστής ειρροής της θεμελίωσης (αρ ), Τ, και Τ 2 χαρακτηριστικές ερίοδοι του φάσματος (Πίνακας 2.4), β 0 =2.5 συντελεστής φασματικής ενίσχυσης και Α, Β, Γ, Δ κατηγορία εδάφους (αρ ). [2] Ο διορθωτικός συντελεστής αόσβεσης υολογίζεται αό τη σχέση: > 0.7 (2.2) όου οι τιμές της κρίσιμης αόσβεσης ζ(%) δίδονται στον Πίνακα 2.8 για κάθε είδος κατασκευής. Σε ειδικές εριτώσεις συστημάτων ου αοδεδειγμένα διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλη αόσβεση (.χ. αόσβεση ακτινοβολίας στο υέδαφος), το κάτω όριο του συντελεστή "η " ειτρέεται να μειωθεί μέχρι την τιμή 0.5, ύστερα αό συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου και ειδική έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής της ελέγχουσας υηρεσίας. Για την έγκριση αυτή ααιτείται η σύνταξη λετομερούς ειδικής μελέτης, με την οοία αφενός μεν θα αιτιολογείται λήρως η ροέλευση της αυξημένης αόσβεσης (.χ. εδαφοδυναμική μελέτη στην ερίτωση της αόσβεσης ακτινοβολίας), αφετέρου δε θα γίνεται οσοτική αοτίμηση της συμμετοχής της στην συνολική αόσβεση του συστήματος. [3] Αν δεν υολογίζεται η ιδιοερίοδος Τ, τότε το Κ.<,(Τ) θα λαμβάνεται αό την εξίσωση (2-1.β). [4] Σε κάθε ερίτωση ααιτείται: Αγ ; 5 (2.3) Κατακόρυφη συνιστώσα [1] Το φάσμα της κατακόρυφης συνιστώσας καθορίζεται αό τις εξισώσεις (2.1) με τις εξής μεταβολές: αντί της οριζόντιας εδαφικής ειτάχυνσης Α χρησιμοοιείται η αντίστοιχη κατακόρυφη συνιστώσα Α ν =0.70-Α,

6 27262 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αντί του συντελεστή συμεριφοράς ς χρησιμοοιείται ο συντελεστής ς ν =0.50ς 1.00 και η τιμή του συντελεστή θεμελίωσης θ λαμβάνεται άντοτε ίση με Σεισμική ειτάχυνση εδάφους [1 ] Για την εφαρμογή του αρόντος Κανονισμού η Χώρα υοδιαιρείται σε τέσσερις Ζώνες Σεισμικής Εικινδυνότητας,, και IV, τα όρια των οοίων καθορίζονται στον Χάρτη Σεισμικής Εικινδυνότητας της Ελλάδος (Σχήμα 2.2). [2] Στον Πίνακα 2.1 δίνεται κατάλογος οικισμών του ελληνικού χώρου και η Ζώνη Σεισμικής Εικινδυνότητας στην οοία ανήκουν. [3] Σε κάθε Ζώνη Σεισμικής Εικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής ειτάχυνσης εδάφους Α, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.2. [4] Οι τιμές των σεισμικών ειταχύνσεων εδάφους του Πίνακα 2.2. εκτιμάται, σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα, ότι έχουν ιθανότητα υέρβασης 10% στα 50 χρόνια Συντελεστής σουδαιότητας κτιρίων [1] Τα κτίρια κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες σουδαιότητας, ανάλογα με τον κίνδυνο ου συνεάγεται για τον άνθρωο και τις κοινωνικοοικονομικές συνέειες ου μορεί να έχει ενδεχόμενη καταστροφή τους ή διακοή της λειτουργίας τους. [2] Σε κάθε κατηγορία σουδαιότητας αντιστοιχεί μία τιμή του συντελεστή σουδαιότητας Υ] σύμφωνα με τον Πίνακα Συντελεστής συμεριφοράς ς [1] Ο συντελεστής αυτός εισάγει την μείωση των σεισμικών ειταχύνσεων της ραγματικής καίασκευής λόγω μετελαστικής συμεριφοράς, σε σχέση με τις ειταχύνσεις ου ροκύτουν υολογιστικά σε αεριόριστα ελαστικό σύστημα. [2] Μέγιστες τιμές του ς δίδονται στον Πίνακα 2.6 ανάλογα με το είδος του υλικού κατασκευής και τον τύο του δομικού συστήματος. Οι τιμές αυτές ισχύουν υό την βασική ροϋόθεση ότι για τον σεισμό σχεδιασμού έχουμε έναρξη διαρροής του συστήματος (ρώτη λαστική άρθρωση) και με την εραιτέρω αύξηση της φόρτισης είναι δυνατός ο σχηματισμός αξιόιστου μηχανισμού διαρροής με την δημιουργία ικανού αριθμού λαστικών αρθρώσεων (λάστιμη συμεριφορά). [3] Σε ερίτωση ειθυμητής ελαστικής συμεριφοράς λαμβάνεται ς = Κατάταξη εδαφών [1] Αό άο\)/η σεισμικής εικινδυνότητας τα εδάφη κατατάσσονται σε έντε κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Χ, ου εριγράφονται στον Πίνακα 2.5.

7 ΕΦΗΜΕΡΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [2] Δόμηση μόνιμων έργων σε εδάφη κατηγορίας Χ μορεί να γίνει μόνο ύστερα αό λετομερείς έρευνες και μελέτες και εφόσον ληφθούν κατάλληλα μέτρα βελτίωσης των ιδιοτήτων του εδάφους και αντιμετωισθούν ειδικά τα συγκεκριμένα ροβλήματα ου υάρχουν (βλ. Κεφ. 5). [3] Σχηματισμός άχους μικρότερου των 5 ι μορεί να θεωρείται ότι ανήκει στην αμέσως ροηγούμενη κατηγορία εδάφους με εξαίρεση την κατηγορία Χ Συντελεστής θεμελίωσης [1] Ο συντελεστής θεμελίωσης θ εξαρτάται γενικά αό το βάθος και την δυσκαμψία της θεμελίωσης. [2] Σε εδάφη Κατηγορίας Α ή Β ο συντελεστής θ λαμβάνει την τιμή 1.0. Σε εδάφη κατηγορίας Γ ή Δ ο συντελεστής θεμελίωσης θ ειτρέεται να λαμβάνει τις τιμές ου δίνονται στον Πίνακα 2.7, όταν συντρέχει τουλάχιστον μία αό τις ροϋοθέσεις ου αναφέρονται σε αυτόν και εφόσον η ροκύτουσα φασματική ειτάχυνση σχεδιασμού δεν είναι μικρότερη αό εκείνη ου θα ροέκυτε για έδαφος κατηγορίας Β. Σχήμα 2.2: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Εικινδυνότητας της Ελλάδος Πίνακας 2.1: Οι οικισμοί του Ελληνικού χώρου, οι οοίοι δίνονται στο Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Εικινδυνότητας. Η ρώτη στήλη δίνει το όνομα του οικισμού, η δεύτερη τον αύξοντα αριθμό στο Χάρτη και η τρίτη τη Ζώνη Σεισμικής Εικινδυνότητας. ΟΝΟΜΑ ΟΠΟΣΜΟΥ Α/Α ΖΏΝΗ ΟΝΟΜΑ ΟΠΟΣΜΟΥ Α/Α ΖΩΝΗ ΑΠΑ ΑΠΟΣ ΝΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ ΑΓΡΝΟ ΑΘΗΝΑ ΑΓΝΑ Α1ΠΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΜΑΡΟΝ ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΜΦΛΟΧΑ ΑΜΦΣΣΑ ΑΝΔΡΑΒΔΑ ΑΝΔΡΓΓΣΑΝΑ ΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛ ΑΡΕΟΠΟΛΣ ΑΡΔΑΑ ΑΡΝΑΑ ΑΡΤΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΒΑΜΟΣ Π Π IV ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΝΤΣΑ ΚΟΡΝΘΟΣ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΜΗ ΚΥΠΑΡΣΣΑ ΚΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΜΑ ΛΑΡΣΑ ΛΑΥΡΟ ΛΕΒΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΧΑΝΑ ΛΕΩΝΔΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΠ ΜΕΤΣΟΒΟ ΜΗΘΥΜΝΑ ΜΗΛΟΣ ΜΟΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΑ Π IV Π

8 27264 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΝΟΜΑ ΟΚΕΕΜΟΥ ΒΕΡΟΑ ΒΟΛΟΣ ΒΟΝΤΣΑ ΓΑΟΣ ΠΑΝΝΤΣΑ ΓΟΥΜΕΝΤΣΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΥΘΕΟ ΔΕΛΒΝΑΚΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΔΔΥΜΟΤΕΧΟ ΔΟΜΟΚΟΣ ΔΡΑΜΑ ΕΔΕΣΣΑ ΕΛΑΣΣΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΟ ΘΑΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ ΘΗΒΑ ΘΗΡΑ ΘΑΚΗ ΣΤΑΑ ΩΑΝΝΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΣ ΚΑΡΔΤΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΝ ΚΑΣΤΕΛΟΡΖΟ ΚΑΣΤΟΡΑ ΚΑΤΕΡΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΚΣ ΚΣΣΑΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Α/Α ΖΏΝΗ IV IV ΟΝΟΜΑ ΟΚΣΜΟΥ ΜΥΡΝΑ ΜΥΤΛΗΝΗ ΝΑΟΥΣΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΝΑΥΠΛΟ ΝΕΑΖΧΝΗ ΝΓΡΤΑ Ν. ΔΩΔΩΝΗ ΞΑΝΘΗ ΟΡΕΣΤΑΔΑ ΠΑΛΟΥΡ ΠΑΡΟΣ ΠΑΤΡΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΟΔΟΣ ΣΑΛΑΜΝΑ ΣΑΜΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΣΑΜΟΣ ΣΑΠΠΑ ΣΑΡΤΗ ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΤΕΑ ΣΑΉΣΤΑ ΣΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΚΑΘΟΣ ΣΚΥΡΟΣ ΣΟΥΦΛ ΣΠΑΡΤΗ ΤΡΚΑΛΑ ' ΤΥΛΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΛΑΤΡΑ ΦΛΑΤΤΑ ΦΛΩΡΝΑ ΧΑΛΚΔΑ ΧΑΝΑ ΧΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Α/Α Π ΖΛΝΗ 11 Π Π Π IV Π Πίνακας 2.2: Σεισμική ειτάχυνση εδάφους: Α = α ( : ειτάχυνση βαρύτητας). Ζώνη Σεισμικης Εικινδυνότητας Π Π IV

9 ΦΕΚ2184 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α Πίνακας 2.3: Συντελεστές Σουδαιότητας Σ1 Σ2 Σ3 Α Κατηγορία Σουδαιότητας Κτίρια μικρής σουδαιότητας ως ρος την ασφάλεια του κοινού,.χ. αγροτικά οικήματα, υόστεγα, στάβλοι κλ. Συνήθη κτίρια κατοικιών και γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία κλ. Εκαιδευτικά κτίρια, κτίρια δημόσιων συναθροίσεων, αίθουσες αεροδρομίων και γενικώς κτίρια στα οοία ευρίσκονται ολλοί άνθρωοι κατά μεγάλο μέρος του 24ωρου. Κτίρια τα οοία στεγάζουν εγκαταστάσεις ολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας (.χ. κτίρια ου στεγάζουν υολογιστικά κέντρα, ειδικές βιομηχανίες) κλ. Κτίρια των οοίων η λειτουργία, τόσο κατά την διάρκεια του σεισμού, όσο και μετά τους σεισμούς, είναι ζωτικής σημασίας, όως κτίρια τηλεικοινωνίας, αραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, υροσβεστικοί σταθμοί, κτίρια δημόσιων ειτελικών υηρεσιών. Κτίρια ου στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής αξίας (.χ. μουσεία κλ.). Υι Πίνακας 2.4: Τιμές των Χαρακτηριστικών Περιόδων Τ,, Τ 2 ($εο) Κατηγορία εδάφους Α Β Γ Δ Τ, Τ Πίνακας 2.5: Κατηγορίες Εδάφους. ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΠΕΡΓΡΑΦΗ Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεννόμενοι σε αρκετή έκταση και βάθος, με τη ροϋόθεση ότι δεν αρουσιάζουν έντονη αοσάθρωση Στρώσεις υκνού κοκκώδους υλικού με μικρό οσοστό ιλυοαργιλικών ροσμίξεων, άχους μικρότερου των 70μ. Στρώσεις ολύ σκληρής ροσυμιεσμένης αργίλου άχους μικρότερου των 70μ.

10 27266 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β Γ Δ Χ Εντόνως αοσαθρωμένα βραχώδη ή εδάφη ου αό μηχανική άοψη μορούν να εξομοιωθούν με κοκκώδη. Στρώσεις κοκκώδους υλικού μέσης υκνότητας άχους μεγαλύτερου των 5 μ. ή μεγάλης υκνότητας άχους μεγαλύτερου των 70 μ. Στρώσεις σκληρής ροσυμιεσμένης αργίλου άχους μεγαλύτερου των 70μ. Στρώσεις κοκκώδους υλικού μικρής σχετικής υκνότητας άχους μεγαλύτερου των 5μ. ή μέσης υκνότητας άχους μεγαλύτερου των 70μ. Έδαφος με μαλακές αργίλους υψηλού δείκτη λαστιμότητας (1 ρ > 50) συνολικού άχους μεγαλύτερου των Ομ. Χαλαρά λετόκοκκα αμμοϊλιώδη εδάφη υό τον υδάτινο ορίζοντα, ου ενδέχεται να ρευστοοιηθούν (εκτός αν ειδική μελέτη αοκλείει τέτοιο κίνδυνο, ή γίνει βελτίωση των μηχανικών τους ιδιοτήτων) Εδάφη ου βρίσκονται δίλα σε εμφανή τεκτονικά ρήγματα. Αότομες κλιτείς καλυτόμενες με ροϊόντα, χαλαρών λευρικών κορημάτων. Χαλαρά κοκκώδη ή μαλακά ιλυοαργιλικά εδάφη, εφόσον έχει αοδειχθεί ότι είναι εικίνδυνα αό άοψη δυναμικής συμυκνώσεως ή αώλειας αντοχής. Πρόσφατες χαλαρές ειχωματώσεις (μάζα). Οργανικά εδάφη. Εδάφη κατηγορίας Γ με εικινδύνως μεγάλη κλίση. ΥΛΚΟ Πίνακας 2.6: Μέγιστες Τιμές Συντελεστή Συμεριφοράς ς. ΔΟΜΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ α. Πλαίσια ή μικτά συστήματα ς ΟΠΛΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ β. Συστήματα τοιχωμάτων ου λειτουργούν σαν ρόβολοι γ. Συστήματα στα οοία τουλάχιστον το 50% της συνολικής μάζας βρίσκεται στο ανώτερο 1/3 του ύψους

11 ΕΦΗΜΕΡΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Πλαίσια ΧΑΛΥΒΑΣ 3. ΤΟΧΟΠΟΑ 4. ΞΥΛΟ β. Δικτυωτοί σύνδεσμοι με εκκεντρότητα * γ. Δικτυωτοί σύνδεσμοι χωρίς εκκεντρότητα: διαγώνιοι σύνδεσμοι σύνδεσμοι τύου V ή 1. σύνδεσμοι τύου Κ (όου ειτρέεται*) * Βλέε Παράρτημα Γ. α. Με οριζόντια διαζώματα β. Με οριζόντια και κατακόρυφα διαζώματα γ. Ολισμένη (κατακόρυφα και οριζόντια) α. Πρόβολοι β. Δοκοί- Τόξα - Κολλητά ετάσματα γ. Πλαίσια με κοχλιώσεις δ. Πετάσματα με ηλώσεις Πίνακας 2.7: Συντελεστής Θεμελίωσης θ. α. 1β. 1γ. Το κτίριο διαθέτει ένα υόγειο Προϋοθέσεις Η θεμελίωση του κτιρίου είναι γενική κοιτόστρωση Η θεμελίωση του κτφίου είναι με ασσάλους ου φέρουν δοκούς σύνδεσης στην κεφαλή 0.90

12 27268 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2α. Το κτίριο διαθέτει δύο τουλάχιστον υόγεια 2β. 2γ. Το κτίριο διαθέτει ένα τουλάχιστον υόγειο και η θεμελίωση είναι γενική κοιτόστρωση Η θεμελίωση του κτιρίου είναι με ασσάλους ου συνδέονται με ενιαίο κεφαλόδεσμο (όχι αναγκαστικά ενιαίου άχους) Παρατήρηση: Υόγειος θεωρείται ένας όροφος όταν έχει εριμετρικά τοιχεία έτσι, ώστε οι συνδεόμενες λάκες να είναι ρακτικά αμετάθετες Πίνακας 2.8: Τιμές οσοστού κρίσιμης αόσβεσης ζ. Μεταλλική: Σκυρόδεμα: Τοιχοοιία: Ξύλινη: Είδος Κατασκευής με συγκολλήσεις με κοχλιώσεις άολο ολισμένο ροεντεταμένο ολισμένη διαζωματική κολλητή κοχλιωτή ηλωτή ζ% ΣΕΣΜΚΗ ΑΠΟΚΡΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3.1 ΓΕΝΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Βάσεις υολογισμού []] Μέσα στα λαίσια του αρόντος Κανονισμού θεωρούνται κτιριακές κυρίως κατασκευές, των οοίων η σεισμική αόκριση είναι είτε ελαστική-γραμμική είτε,

13 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συνηθέστερα, εμφανίζει υλικές μη-γραμμικότητες και εριορισμένες γεωμετρικές μηγραμμικότητες (φαινόμενα 2 ης τάξης). [2] Η σεισμική αόκριση σε όλες τις εριτώσεις ροκύτει αό μία "ισοδύναμη" γραμμική ανάλυση με την βοήθεια του κατάλληλου φάσματος σχεδιασμού και του αντίστοιχου συντελεστή συμεριφοράς ς. [3] Για τον υολογισμό των ραγματικών (μετελαστικών) μετακινήσεων του συστήματος, οι μετακινήσεις ου ροκύτουν αό τον γραμμικό υολογισμό με την σεισμική δράση σχεδιασμού θα ολλαλασιάζονται εί τον αντίστοιχο συντελεστή συμεριφοράς ς. [4] Οι δύο οριζόντιες και κάθετες μεταξύ τους συνιστώσες του σεισμού μορεί να έχουν οοιοδήοτε ροσανατολισμό ως ρος την κατασκευή. [5] Ειτρέεται, γενικά, η αράλειψη της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισμού, εκτός αό τις εριτώσεις φορέων αό ροεντεταμένο σκυρόδεμα και δοκών ου φέρουν φυτευτά υοστυλώματα στις ζώνες σεισμικής εικινδυνότητας και IV. Στις εριτώσεις αυτές ειτρέεται η ροσομοίωση και ανάλυση των αραάνω δομικών στοιχείων σύμφωνα με την αρ. 3.6, ανεξάρτητα αό την υόλοιη κατασκευή. Είσης, σε κτίρια αό φέρουσα τοιχοοιία, θα ρέει να διερευνάται, γενικά, η είδραση της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισμού Μέθοδοι υολογισμού [1] Προβλέεται η εφαρμογή των αρακάτω δύο μεθόδων γραμμικού υολογισμού της σεισμικής αόκρισης: α). β). Δυναμική φασματική μέθοδος. Αλοοιημένη φασματική μέθοδος (σοδύναμη στατική μέθοδος). Το εδίο και ο τρόος εφαρμογής των δύο αυτών μεθόδων καθορίζονται στις αρ. 3.4 και3.5 αντίστοιχα. [2] Σε εντελώς ειδικές εριτώσεις ειτρέεται, συμληρωματικά ρος τις αραάνω μεθόδους, η εφαρμογή άλλων δοκίμων μεθόδων υολογισμού, όως γραμμική ή μη γραμμική ανάλυση με εν χρόνω ολοκλήρωση ειταχυνσιογραφημάτων, κλ. Οι μέθοδοι αυτές θα εφαρμόζονται υό μορφή ρόσθετων ελέγχων και ρος την λευρά της ασφάλειας. [3] Στην ερίτωση των κτιρίων για την εφαρμογή οοιασδήοτε μεθόδου υολογισμού χρησιμοοιείται, γενικά, χωρικό ροσομοίωμα της κατασκευής. Η χρήση είεδου ροσομοιώματος ειτρέεται έειτα αό σχετική τεκμηρίωση της αξιοιστίας του.

14 27270 ΕΦΗΜΕΡΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.2 ΠΡΟΣΟΜΟΩΣΗ Ελευθερίες κίνησης [1] Ο αριθμός και το είδος των ελευθεριών κίνησης εκλέγεται σε κάθε ερίτωση με κριτήριο την αόδοση με εαρκή ροσέγγιση όλων των σημαντικών αραμορφώσεων και δυνάμεων αδράνειας των φορέων. [2] Σε κτίρια ου υόκεινται σε οριζόντια σεισμική δράση και με εξασφαλισμένη τη διαφραγματική λειτουργία των λακών αρκεί η θεώρηση τριών ελευθεριών κίνησης ανά όροφο (δύο μετατοίσεις και μία στροφή). [3] Σε κτίρια στα οοία δεν είναι εξασφαλισμένη η αραάνω διαφραγματική λειτουργία, ααιτείται η εισαγωγή ικανού αριθμού ελευθεριών κίνησης, με κατάλληλη διακριτοοίηση, για την αόδοση της αραμόρφωσης των λακών μέσα στο είεδο τους. [4] Η στήριξη των φορέων στο έδαφος θεωρείται, γενικά, στερεά. Ειτρέεται η εισαγωγή ρόσθετων ελευθεριών κίνησης των σημείων στήριξης (ελαστική στήριξη) Προσομοίωση των μαζών [1] Η διακριτοοίηση των κατανεμημένων μαζών των κατασκευών σε ιδεατές συγκεντρωμένες μάζες γίνεται με τους αρακάτω όρους: Κάθε σημείο συγκέντρωσης μάζας εφοδιάζεται με την μάζα και με τις ροές αδράνειας μάζας του στερεού τμήματος στο οοίο αντιστοιχεί, ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των ελευθεριών κίνησης ου διαθέτει. Η κατανομή των συγκεντρωμένων μαζών στην έκταση της κατασκευής γίνεται με κριτήριο τη διατήρηση του κέντρου βάρους και των ροών αδράνειας των κατανεμημένων μαζών. Ειτρέεται η αιτιολογημένη αράλειψη των ροών αδράνειας μάζας και η ααλοιφή των αντίστοιχων δυναμικών ελευθεριών κίνησης αό το ροσομοίωμα. [2] Σε κτίρια ου υόκεινται σε οριζόντια σεισμική δράση και με εξασφαλισμένη τη διαφραγματική λειτουργία των λακών, ειτρέεται η συγκέντρωση της μάζας κάθε ορόφου και της αντίστοιχης ροής αδράνειας μάζας ερί κατακόρυφο άξονα στο κέντρο βάρους του ορόφου. [3] Οι τιμές των μαζών ροκύτουν αό τα κατακόρυφα φορτία Ο,. +ψ 2 ρ κ, όου Ο^ και (^ είναι οι αντιροσωευτικές τιμές των μόνιμων και μεταβλητών φορτίων και ψ 2.μειωτικός συντελεστής ου δίδεται αό τον Πίνακα Προσομοίωση δυσκαμψίας φερόντων στοιχείων [1] Στο ροσομοίωμα της κατασκευής θα λαμβάνονται υόψη όλα τα φέροντα στοιχεία ου έχουν σημαντική συμβολή στη δυσκαμψία του συστήματος. Στο λαίσιο της «ισοδύναμης» γραμμικής ανάλυσης ου κινείται ο αρών κανονισμός, η δυσκαμψία

15 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των στοιχείων ρέει να αοδίδει με εαρκή ροσέγγιση την αραμόρφωση υό τις μέγιστες τάσεις ου ροκαλούνται αό την σεισμική δράση σχεδιασμού. Σε στοιχεία ου ανατύσσουν λαστικές αρθρώσεις θα χρησιμοοιείται η τέμνουσα δυσκαμψία στο υολογιστικό σημείο διαρροής. [2] Σε ερίτωση κατασκευών αό ολισμένο σκυρόδεμα οι δυσκαμψίες των στοιχείων θα υολογίζονται με αραδοχή σταδίου Π. Εάν δεν γίνεται ακριβέστερη εκτίμηση, η καμτική δυσκαμψία σταδίου ειτρέεται να λαμβάνεται για τα υοστυλώματα ίση με αυτήν του σταδίου, χωρίς συνυολογισμό της συμβολής του ολισμού (δυσκαμψία γεωμετρικής διατομής), για τα τοιχώματα ίση με τα 2/3 της αραάνω τιμής, και για τα οριζόντια στοιχεία ίση με το 1/2, ενώ η στρετική δυσκαμψία όλων των στοιχείων (εφόσον δεν αγνοείται) ίση με 1/10 της αντίστοιχης τιμής του σταδίου. [3] Μέσα στα λαίσια ισχύος των γραμμικών μεθόδων υολογισμού ου δέχεται ο αρών κανονισμός ροβλέεται: Η χρήση γραμμικού ροσομοιώματος μηχανικής συμεριφοράς της κατασκευής με την εισαγωγή του κατάλληλου συντελεστή συμεριφοράς ς. Η εξομοίωση όλων των τύων αόσβεσης (λην της υστερητικής) με μία ισοδύναμη ιξώδη - γραμμική αόσβεση, η οοία εκφράζεται ως οσοστό ζ(%) της κρίσιμης ιξώδους αόσβεσης. Η λήψη κατασκευαστικών μέτρων για την υοβάθμιση ειδικών φαινομένων μη γραμμικότητας (βλ. αρ , και ). [4] Κατά την ροσομοίωση του εδάφους θεμελίωσης ειτρέεται, γενικά, η αράλειψη των αδρανειακών και αοσβεστικών του χαρακτηριστικών και η θεώρηση μόνον των ελαστικών (ελατηριακές σταθερές). 3.3 ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΑΣΜΟΥ Τυχηματική εκκεντρότητα []] Για την αντιμετώιση στρετικών ειονήσεων ενός κτιρίου, οφειλομένων σε αράγοντες ου δεν είναι ρακτικά εφικτό να ροσομοιωθούν, η μάζα ΐ; ή η σεισμική δύναμη Ρ ; κάθε ορόφου θα λαμβάνεται μετατοισμένη διαδοχικά εκατέρωθεν του κέντρου βάρους, κάθετα ρος την διεύθυνση της εξεταζόμενης οριζόντιας συνιστώσας του σεισμού, σε αόσταση ίση με την τυχηματική εκκεντρότητα ε τί του ορόφου ϊ. [2] Η τυχηματική εκκεντρότητα ε τ! λαμβάνεται ίση ρος ^, όου 1^ το λάτος του ορόφου κάθετα ρος την εξεταζόμενη διεύθυνση Εφαρμογή δυναμικής φασματικής μεθόδου [1] Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής οι μάζες ΐί των ορόφων θα μετατοίζονται διαδοχικά εκατέρωθεν του θεωρητικού κέντρου μάζας ΜΪ, σύμφωνα με την

16 27272 _ ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ ροηγούμενη αράγραφο, οότε ροκύτουν τέσσερα διαφορετικά συστήματα ρος ανάλυση με την υόψη μέθοδο. [2] Εναλλακτικά, λόγω της εγγενούς αβεβαιότητας της τυχηματικής εκκεντρότητας, ειτρέεται η αοτίμηση των αοτελεσμάτων-της, χωρίς μετατόιση των μαζών, μέσω ρόσθετης στατικής φόρτισης αό ομόσημα στρετικά ζεύγη ίσα ρος ±2 ο τ ϊ Ρί σε κάθε όροφο. Η σεισμική δύναμη Ρ, του ορόφου, αν δεν υολογίζεται ακριβέστερα, μορεί να λαμβάνεται αό τη σχέση (3.15) για κάθε διεύθυνση υολογισμού. Τα ροκύτοντα αό τη φόρτιση αυτή αοτελέσματα αθροίζονται αλγεβρικά με τα αοτελέσματα εφαρμογής της δυναμικής φασματικής μεθόδου κατά την θεωρούμενη διεύθυνση υολογισμού Εφαρμογή αλοοιημένης φασματικής μεθόδου [1] Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής,^για κάθε κύρια διεύθυνση του κτιρίου και σε κάθε διάφραγμα, οι σεισμικές δυνάμεις Ρ] εφαρμόζονται εκατέρωθεν του κέντρου μάζας Μ, με τις αρακάτω εκκεντρότητες σχεδιασμού ως ρος τον (ραγματικό ή λασματικό) ελαστικό άξονα του κτιρίου (Σχήμα 3.1): όου:. εκκεντρότητες. ο^ η τυχηματική εκκεντρότητα και Οβ, θ οι ισοδύναμες στατικές [2] Ως ραγματικός ή λασματικός ελαστικός άξονας του κτιρίου ορίζεται ο κατακόρυφος άξονας ου διέρχεται αό τον όλο στροφής Ρ 0 του λησιέστερου ρος την στάθμη ζ 0 =0.8Η διαφράγματος (ϊ 0 ) του κτιρίου, για στρετική φόρτιση όλων των διαφραγμάτων με τις ομόσημες στρετικές ροές Μ ζ ϊ = +1 Ρ], όου Η το ύψος του κτιρίου και ο αυθαίρετος μοχλοβραχίονας των δυνάμεων Ρ$ (.χ. ο=1). [3] Στη γενική ερίτωση, ο ροσανατολισμός των κύριων διευθύνσεων χ, γ του κτιρίου ως ρος το τυχόν σύστημα αναφοράς Ρ 0 ΧΥ καθορίζεται με την γωνία α της σχέσης: εφ2α= ' υ *Υ... (3-2) "XX - «ΥΥ όου υχχ,ιΐγγ και ιΐχ Υ = υ^ χ οι μετατοίσεις του σημείου Ρ 0 για τις αρακάτω φορτίσεις του κτιρίου με τις σεισμικές δυνάμεις Ρ, : Φόρτιση κατά Χ: υχχ, Φόρτιση κατά Υ: υ χγ,

17 ΦΕΚ2184 ΕΦΗΜΕΡΣΤΗΣ ΚΥΒ ΕΡΜΗΣ ΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ιιη Σχήμα 3.1: Εκκεντρότητες σχεδιασμού. [4] Στην ειδική ερίτωση κτιρίων με αράλληλη διάταξη των κύριων αξόνων αδράνειας όλων των κατακόρυφων στοιχείων δυσκαμψίας, οι κύριες διευθύνσεις χ, γ του κτιρίου λαμβάνονται αράλληλες ρος τους άξονες αυτούς. [5] Σε κτίρια χωρίς στρετική ευαισθησία, αν δεν γίνεται ακριβέστερος υολογισμός, οι ισοδύναμες στατικές εκκεντρότητες δίδονται αό τις ροσεγγιστικές σχέσεις: ε Γι =150.ο οί, εή=050 εοί (3.3.α, β) όου 8 οί η στατική εκκεντρότητα του ορόφου διεύθυνση των δυνάμεων Ρ, (δηλ. βοχ>ί ή <: ογ) ϊ ).. ΐ κάθετα ρος την θεωρούμενη [6] Σε κτίρια με στρετική ευαισθησία ααιτείται είτε ακριβέστερος υολογισμός των ε Π> ιί συναρτήσει της στατικής εκκεντρότητας εο ; και της ακτίνας δυστρεψίας ρ (βλ Παράρτημα ΣΤ'), είτε εφαρμογή της δυναμικής φασματικής μεθόδου. [7] Ένα κτίριο θεωρείται στρετικά ευαίσθητο, όταν κατά τη μία τουλάχιστον κύρια διεύθυνση (χ ή ν) η ακτίνα δυστρεψίας,λ ως ρος το κέντρο μάζας ΜΪ κάθε Ρτη διαφράγματος είναι μικρότερη ή ίση αό την ακτίνα αδράνειας η =^ηΐ/ ιη ί \ του διαφράγματος (ρ^,^ηΐ) Οι ακτίνες δυστρεψίας ρ ίχ Λ και ρ^,ίΐ κατά τις κύριες διευθύνσεις χ και γ του κτιρίου δίδονται αό τις σχέσεις: ( 3 4 β)

18 27274 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όου: οχ'ΐ και & ν* οι στατικ έζ εκκεντρότητες κατά τις διευθύνσεις των κύριων αξόνων χ, ν και ρ χ και ρ^ οι αντίστοιχες ακτίνες δυστρεψίας ως ρος τον ελαστικό άξονα, " υολογιζόμενες αό τις σχέσεις: όου: μετατοίσεις του σημείου Ρ 0 για φόρτιση του κτιρίου με τις! : σεισμικές δυνάμεις Ρ] κατά τις κύριες διευθύνσεις χ και γ αντίστοιχα [ και.!; Θ 2 γωνία στροφής στο διάφραγμα (ί 0 ) για τη στρετική φόρτιση με τις,,, Ί ομοσημες στρετικες ροές Μ ζ ] = +1 Ρ '> 3.4 ΔΥΝΑΜΚΗ ΦΑΣΜΑΤΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ίι Γενικά ιί [1] Η δυναμική φασματική μέθοδος εφαρμόζεται χωρίς εριορισμούς σε όλες τις εριτώσεις κατασκευών ου καλύτει ο αρών Κανονισμός. [2] Με τη μέθοδο αυτή υολογίζονται οι ιθανές ακραίες τιμές τυχόντος μεγέθους αόκρισης με τετραγωνική εαλληλία των ιδιομορφικών τιμών του υόψη μεγέθους. [3] Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αρκεί η θεώρηση ενός μόνον ροσανατολισμού των δύο οριζόντιων (και κάθετων μεταξύ τους) συνιστωσών του σεισμού. Για ς=ΐ χρησιμοοιείται το ελαστικό φάσμα Κ. 6 (Τ) (με εισαγωγή της κατάλληλης τιμής του συντελεστή θεμελίωσης θ), ενώ για ς >1 1 χρησιμοοιείται το φάσμα σχεδιασμού [4] Στη συνήθη ερίτωση κατασκευών αό το ίδιο υλικό, ειτρέεται η χρήση σταθερού οσοστού κρίσιμης αόσβεσης ζ για όλες τις ιδιόμορφες ταλάντωσης του συστήματος Αριθμός σημαντικών ιδιόμορφων [ 1 ] Για κάθε συνιστώσα της σεισμικής διέγερσης θα λαμβάνεται υοχρεωτικά υόψη ένας αριθμός ιδιόμορφων, έως ότου το άθροισμα των δρωσών ιδιομορφικών μαζών ΣΜ, φθάσει στο 90% της συνολικής ταλαντούμενης μάζας Μ του συστήματος. [2] Αν σε ειδικές εριτώσεις κατασκευών (. χ. με ολύ μεγάλη ανομοιομορφία δυσκαμψιών) το αραάνω όριο δεν ειτυγχάνεται μέχρι την ιδιόμορφη με ιδιοερίοδο Τ =θ.θ33οο, τότε η συνεισφορά των υολοίων ιδιόμορφων λαμβάνεται υόψη

19 _ ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ ροσεγγιστικά, ολλαλασιάζοντας τις τελικές τιμές των μεγεθών έντασης και μετακίνησης με τον αυξητικό αράγοντα Μ/Σ Μ;. [3] Οι ιδιόμορφες με ιδιοερίοδο Τϊ:0.20$εο λαμβάνονται άντοτε υόψη Εαλληλία ιδιομορφικών αοκρίσεων [1] Δύο ιδιόμορφες ί καθ (ί<ί ) μ ιδιοεριόδους η και η (Τϊ Τ) ) θεωρούνται ασυσχέτιστες όταν: (3.6) όου ζ (σε %) το οσοστό κρίσιμης αόσβεσης των ιδιόμορφων. [2] Για κάθε συνιστώσα της σεισμικής διέγερσης, οι ιθανές ακραίες τιμές εχ Α τυχόντος μεγέθους αόκρισης Α δίδονται αό τη σχέση: εχα=± /ΣΣ(^ Α: Α^ (3.7) Μ όου Α; (ϊ=1,2,...) οι ιδιομορφικές τιμές του μεγέθους Α και: ο συντελεστής συσχέτισης των δύο ιδιόμορφων ί και ] (ευ =1, ε^ε^). Για τις ασυσχέτιστες ιδιόμορφες λαμβάνεται εί, =θ και αν όλες οι ιδιόμορφες είναι ασυσχέτιστες θα έχουμε: «Α-±/ΣΑ? ; (3.9) V ί [3] Δεν ειτρέεται, γενικά, η χρήση των ακραίων τιμών δύο ή ερισσότερων μεγεθών για τον υολογισμό της ακραίας τιμής ενός άλλου αράγωγου μεγέθους Χωρική εαλληλία [1] Για ταυτόχρονη δράση των τριών συνιστωσών του σεισμού, οι ιθανές ακραίες τιμές εχ Α τυχόντος μεγέθους αόκρισης Α δίδονται αό τη σχέση: οχα=±^(εχα, Χ ) 2 +(εχα >>,) 2 +(εχα, Ζ ) 2 (3.10) όου εχ Α, χ, εχ Α,^- και εχ Α, 2 οι ιθανές ακραίες τιμές του υόψη μεγέθους για ανεξάρτητη σεισμική δράση κατά τις διευθύνσεις χ, γ και ζ, αντίστοιχα (εξ. 3.7 ή 3.9).

20 27276 ΕΦΗΜΕΡΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [2] Η ιθανή ταυτόχρονη ρος την εχ Α τιμή Β, Α \ ενός άλλου μεγέθους αόκρισης Β δίδεται αό τη σχέση: οού: (3.1 1.β) ο αράγων συσχέτισης των μεγεθών Α,Β και (Αί,χ,Β^), (Α ί(>,,β^ ), (Α ί)2,β;, 2 ), υ=1,2,...ν οι ιδιομορφικές τιμές των μεγεθών Α και Β για ανεξάρτητη σεισμική δράση κατά τις διευθύνσεις χ, ν και ζ, αντίστοιχα. [3] Για την διαστασιολόγηση στοιχείων αό ολισμένο σκυρόδεμα ου ειονούνται με ερισσότερα αό ένα εντατικά μεγέθη, αρκεί η διαδοχική θεώρηση της ακραίας τιμής κάθε μεγέθους και των ιθανών ταυτόχρονων (ρος την ακραία αυτή τιμή) τιμών των άλλων μεγεθών. [4] Εναλλακτικά, αντί τη ς ροηγούμενης μεθοδολογίας, ειτρέεται η διαστασιολόγηση με τον δυσμενέστερο αό τους εόμενους συνδυασμούς εντατικών μεγεθών: 5 = ±λ 5 χ ± δ^ΐμ- 5 = ±λ 5χ±μ 5 ),± 5 2 όου λ = μ=03θ. Στις συμβολικές αυτές σχέσεις τα 5 Χ, 5^1 και 5 Ζ αριστάνουν τα διανύσματα των ακραίων τιμών των εντατικών μεγεθών Α,Β,... της εξεταζόμενης διατομής για ανεξάρτητη σεισμική διέγερση κατά τις διευθύνσεις χ, ν και ζ, αντίστοιχα. Στη συνήθη ερίτωση αγνόησης της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισμού (βλ. αρ [5]) ο τρίτος συνδυασμός αραλείεται και τίθεται μ =θ στους δύο ρώτους. Είσης, ειτρέεται και η συντηρητική διαστασιολόγηση με βάση τις ακραίες τιμές όλων των εντατικών μεγεθών της διατομής, λαμβάνοντας υόψη όλους τους ιθανούς συνδυασμούς των ρόσημων τους. 3.5 ΑΠΛΟΠΟΗΜΕΝΗ ΦΑΣΜΑΤΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Γενικά - Πεδίο εφαρμογής [] Η αλοοιημένη φασματική μέθοδος ροκύτει αό τη δυναμική φασματική μέθοδο με ροσεγγιστική θεώρηση μόνον της θεμελιώδους ιδιόμορφης ταλάντωσης για κάθε διεύθυνση υολογισμού (μονο-ιδιομορφική μέθοδος). Η αλοοίηση αυτή ειτρέει τον άμεσο υολογισμό της σεισμικής αόκρισης με τη βοήθεια "ισοδύναμων"

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας v.5 «Αυτό το ρόβλημα, τούτ η μεγάλη συμφορά για να λυθεί χρειάζεται, δίχως αμφιβολία, όως κοιτάζω α τη δική σου την λευρά, να δεις κι εσύ α τη δική μου τη γωνία».. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 15) (Μονάδες 12)

(Μονάδες 15) (Μονάδες 12) ΑΛΓΕΒΡΑ Β Λυκε ί ου τ ράε ζ αθε μάτ ων( 1ηέ κδοση) θέ μαδε ύτ ε ροκαιτ έ τ αρτ ο Κόμβ οςατ σι οούλου01415 δης Ει μέ λε ι α:εμμανουήλκ.σκαλί Αντ ώνηςκ.αοστ όλου Άσκηση 1 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μία σύντομη εισαγωγή στην Τριγωνομετρία με Ενδεικτικές Ασκήσεις

Μία σύντομη εισαγωγή στην Τριγωνομετρία με Ενδεικτικές Ασκήσεις Μία σύντομη εισαγωγή στην Τριγωνομετρία με Ενδεικτικές Ασκήσεις. Ονομασίες Ορισμοί Ο τριγωνομετρικός κύκλος έχει ακτίνα R. Αρχή μέτρησης των τόξων (γωνιών) είναι το Α, είτε κατά τη θετική φορά (αριστερόστροφα)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύπου

Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύπου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύου Παναγιώτης Α. Γούργουρας Ειβλέων:

Διαβάστε περισσότερα

xsin ydxdy (α) Εάν το χωρίο R είναι φραγμένο αριστερά και δεξιά από τις ευθείες x=α και x=β και από πάνω και κάτω από τις καμπύλες dr = dxdy

xsin ydxdy (α) Εάν το χωρίο R είναι φραγμένο αριστερά και δεξιά από τις ευθείες x=α και x=β και από πάνω και κάτω από τις καμπύλες dr = dxdy ΔΙΠΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Εφαρμογή Να υολογιστεί το ολοκλήρωμα : cos sin dd Ολοκληρώνουμε ρώτα ως ρος θεωρώντας το σαν σταθερά (αρατηρούμε ότι το «εσωτερικό» ολοκλήρωμα είναι ως ρος, δηλαδή ρώτα εμφανίζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 00 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΡΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ http://mathhmagic.blogspot.com/ Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί (Εαναλητικά) Ε ί εδη γωνία είναι η κλίση µεταξύ δυο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακά φαινόµενα µεταφοράς σε διαλύµατα βιολογικών υγρών

Μοριακά φαινόµενα µεταφοράς σε διαλύµατα βιολογικών υγρών Μοριακά φαινόµενα µεταφοράς σε διαλύµατα βιολογικών υγρών Το ιξώδες και η σηµασία του Οι ελκτικές δυνάµεις van der Waals, οι οοίες αντιτίθενται στη σχετική µετατόιση γειτονικών µορίων, είναι υεύθυνες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ / ΘΕ ΠΛΗ22 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (DRAFT)

ΕΑΠ / ΘΕ ΠΛΗ22 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (DRAFT) ΕΑΠ / ΘΕ ΠΛΗ ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (DRAT Νικόλαος ηµητρίου ρ.ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕΠ, ΘΕ ΠΛΗ ΕΑΠ/ΠΛΗ αό 75 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΟΓΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

4.3 ΟΓΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΡΟΣ Β 4. ΟΓΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 81 4. ΟΓΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ Μονάδες μέτρησης όγκου Ως µονάδα µέτρησης όγκου θεωρούµε έναν κύο µε ακµή µήκους 1 µέτρο(m). Ο όγκος του ισούται µε 1 κυικό µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώµα ταλαντώνεται κατακόρυφα στο άκρο ενός ελατηρίου. Η απόσταση του σώµατος

1. Ένα σώµα ταλαντώνεται κατακόρυφα στο άκρο ενός ελατηρίου. Η απόσταση του σώµατος 1. Ένα σώµα ταλαντώνεται κατακόρυφα στο άκρο ενός ελατηρίου. Η αόσταση του σώµατος αό το έδαφος (σε cm), δίνεται αό την συνάρτηση f(t)=1ηµ t +13, όου t ο χρόνος σε ώρες. α) Να βρείτε την ερίοδο της ταλάντωσης.

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m = 1 kg και Μ = 2 kg και συνδέονται με νήμα.

Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m = 1 kg και Μ = 2 kg και συνδέονται με νήμα. Ταλάντωση μετά αό κόψιμο του νήματος. Σώματα δεμένα με νήμα σε κατακόρυο ελατήριο. Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες = g και Μ = g και συνδέονται με νήμα. Το σώμα μάζας αέχει αό το δάεδο αόσταση H = 7

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ" ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΔΙ" ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΠΡΛΗΜΤΩΝ Ελατήρια σταερής τάσης (Constnt tension springs) Ένα ελατήριο του οοίου η τάση είναι ανεξάρτητη αό την ειμήκυνση ή τη συσείρωσή του ονομάζεται ελατήριο σταερής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί για γωνιακά και τυφλά ντουλάπια

Μηχανισμοί για γωνιακά και τυφλά ντουλάπια ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ LeMans Σελίδα 3 3 Μηχανισμός για τυφλά ντουλάια 90 άρια και 100 άρια MagicCorner Σελίδα 3 9 Μηχανισμός για τυφλά ντουλάια 90 άρια και 100 άρια Περιστρεφόμενα 1/2 Ξεχωριστές λύσεις για 80 άρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α γ Α α Α3 γ Α δ (ισχύει: Α5 ασ ισχύον: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κριακή Αριλίο 3 ιάρκεια Εξέτασης: 3

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εμβαδά. Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα

Θέμα: Ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εμβαδά. Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα Θέμ: Ολοκληρώμτ Υολογισμός ολοκληρωμάτων Μέθοδοι ολοκλήρωσης Εμβδά Η συνάρτηση ου ορίζετι ό ολοκλήρωμ Ενλητικές σκήσεις ολοκληρωμάτων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ή ΠΑΡΑΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα