«ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΦΟΒΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΦΟΒΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»"

Transcript

1 ΠΑΣΧΑΛΗ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ «ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΦΟΒΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ» Ή συζήτηση για τη Γαλλική 'Επανάσταση και δ 'Αδαμάντιος Κοραής 'Ανάτυπο άπο τή ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ τόμ. 114, τεύχος 1355 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1983

2

3 ΠΑΣΧΑΛΗ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ «ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΦΟΒΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ» Ή συζήτηση για τη Γαλλική Επανάσταση καί ό 'Αδαμάντιος Κοραής Ανάτυπο άπο τή ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ τόμ. 114, τεύχος 1355 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1983

4

5 ΠΑΣΧΑΛΗ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ Καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου «ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΦΟΒΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ» Ή συζήτηση για τη Γαλλική 'Επανάσταση και ο 'Αδαμάντιος Κοραής /. Ή Γαλλική 'Επανάσταση και ή ενρω παϊκή πολιτική σκέψη. ' Η Γαλλική ' Επανάσταση ως το θεμελιακό γεγονός γύρω από το όποιο αρθρώνεται μια ολόκληρη ιστορική εποχή, λειτούργησε καταλυτικά στην ευρωπαϊκή πολιτική σκέψη καί αποτέλεσε το έναυσμα μιας πολύπλευρης θεωρητικής συζήτησης. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής αυτής διατυπώθηκαν θέσεις και κρίσεις πού δημιούργησαν νέες προτεραιότητες και αιτήματα στην παράδοση του πολιτικού λόγου καί σφυρηλάτησαν νέους δρους πολιτικού στοχασμού. Ή μεγάλη συζήτηση κινήθηκε σε πολλά επίπεδα καί λειτούργησε με τρόπους όχι πάντα ταυτόσημους με τις προθέσεις των πρωταγωνιστών της. Τήν πολιτική θεωρία δεν ενδιαφέρει άμεσα ή πολεμική στο επίπεδο της μαζικής προπαγάνδας παρά τήν ιστορική βαρύτητα τού φαινομένου. Οι Οροι της συζήτησης στο επίπεδο αυτό δεν αφήνουν περιθώρια για εννοιολογικές παρεμβάσεις, πού ανοίγουν δρόμους προς τήν ουσία των προβλημάτων της συλλογικής ζωής. Για το λόγο αυτό στην συνοπτική παρουσίαση της συζήτησης δεν θα σταθούμε στην πλούσια πολεμική φιλολογία τών φυλλαδίων. Στην Γαλλία τών αμέσως προεπαναστατικών χρόνων, τήν εποχή της λεγομένης «εξέγερσης τής αριστοκρατίας» 1, οι φύλλαδιογράφοι είχαν ήδη αναμοχλεύσει τις πολιτικές ευαισθησίες, θίγοντας θεμελιώδη ζητήματα τής πολιτικής τάξης 2. Ή σύγκληση τών Γενικών Τάξεων το 1788 καί ή σύνταξη τών Cahiers de Doléances πρόσφεραν νέα ερεθίσματα στην πολεμική φιλολογία. Τα φυλλάδια, πού κυκλοφόρησαν με αύτη τήν ευκαιρία, μπορεί να θεωρηθούν ότι συνιστούν το προοίμιο τής μεγάλης συζήτησης 3. Με τήν έκρηξη τοΰ 1789 σφυρηλατούνται οι γραμμές τής ιδεολογικής αντιπαράθεσης, ή οποία με τήν πρόοδο τής 'Επανάστασης μεταβάλλεται σε μωσαϊκό διενέξεων καί αντιθέσεων. Στην αρχική αντιδικία επαναστατών καί άντεπαναστατών προστίθενται οι ποικίλες αντιθέσεις στις τάξεις τών επαναστατών, με κορυφαία βέβαια τήν αντίθεση τών φιλελεύθερων Γιρονδίνων με τους ριζοσπάστες Ίακωβίνους, ως τήν ακραία αντίθεση τών Enragés καί τών Egaux τοΰ Babeuf κατά τής αστικής κοινωνικής τάξης, πού οικοδομούσε ή 'Επανάσταση 4. Οι αντιθέσεις αυτές εκφράστηκαν σε μια ογκώδη παραγωγή φυλλαδίων, πού αποτυπώνει το φάσμα τών ιδεολογικών ζυμώσεων τής Γαλλικής 'Επανάστασης. Ό επαναστατικός πυρετός έγινε βαθιά αισθητός πολύ πέρα άπό τα όρια τής γαλλικής επικράτειας καί ό απόηχος τών νέων ιδεολογικών αντιθέσεων έ'φτασε ως τα πιο απόμακρα σημεία της ευρωπαϊκής ηπείρου καί ως τις υπερατλαντικές της παραφυάδες. Σέ όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες ή ζύμωση αύτη καταγράφηκε σέ λιγότερα ή περισσότερα φυλλάδια, ενώ παράλληλα ή 'Επανάσταση λειτούργησε ως ό αποφασιστικός καταλύτης για τήν πολιτικοποίηση τοπικών κινημάτων Διαφωτισμού καί τήν άρθρωση της έβνικής συνείδησης τών λαών της ευρωπαϊκής ηπείρους. Οι προηγούμενοι υπαινιγμοί υποδεικνύουν τις ευρύτερες πολιτικές καί ιδεολογικές παραμέτρους τής θεωρητικής συζήτησης για «Νέα Εστία» Χριστούγεννα 1983

6 64 «Αυτόπτης,φοβερών πραγμάτοον» τή Γαλλική Επανάσταση. Στο επίπεδο της πολιτικής θεωρίας ή πρώτη συστηματική αντιπαράθεση επιχειρημάτων γύρω άπο τον πολιτικό χαρακτήρα και τή σημασία των δρωμένων στή Γαλλία, συντελέστηκε στην αντίπερα όχθη της Μάγχης με τή διαμάχη των Edmund Burke και Thomas Paine. Ή θεωρητική τους μονομαχία, πέρα άπο τή λαμπρή ιδιοφυΐα της εκατέρωθεν πολεμικής, ή μάλλον εξαιτίας της, παρουσίασε απτά τα μεγάλα προβλήματα της ανθρώπινης συμβίωσης και της οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Στα μάτια του Edmund Burke ή Γαλλική'Επανάσταση προοιωνιζόταν το τέλος του πολιτισμού. Ή ορθολογιστική φιλοσοφία και ή ασυμβίβαστη διεκδίκηση καθολικών καί αναπαλλοτρίωτων ανθρώπινων δικαιωμάτων, τών οποίων κορυφαία πολιτική έκφραση αποτελούσε ή Γαλλική 'Επανάσταση, απειλούσαν να καταστρέψουν το υφάδι τών έμφυτων συναισθημάτων αλληλεξάρτησης, πού έκαναν τις κοινωνικές ιεραρχίες συμπαθείς, καί αποδεκτές τίς προκαταλήψεις καί τις «ευχάριστες αυταπάτες», πού λειτουργούσαν ως αναστολές καί καθιστούσαν τήν κοινωνική συμβίωση δυνατή καί υποφερτή 6. Ό αφηρημένος καί απόλυτος ορθός λόγος απειλούσε, κατά το Burke, να καταστρέψει τα κοινωνικά συναισθήματα στα όποια στηριζόταν ή κοινωνική συμβίωση ως πλαίσιο τοΰ ανθρώπινου πολιτισμού. Βλέποντας τήν 'Επανάσταση μέ αυτό το πρίσμα, ό Burke προφήτευε άπο τους πρώτους μήνες της φιλελεύθερης συνταγματικής της φάσης, τήν κατοπινή της ριζοσπαστικόποίηση καί τήν απόληξη της στην Τρομοκρατία, πού θα αναιρούσε στα μάτια τών επικριτών της τίς θεμελιώδεις ανθρωπιστικές της αρχές. Στον Burke απάντησε ό μαχητικός υποστηρικτής τών πολιτικών άρχων τοΰ Διαφωτισμού καί τής Γαλλικής 'Επανάστασης Thomas Paine, επαγγελματίας επαναστάτης τοΰ καιρού του. Στην προσπάθεια αναίρεσης της καταγγελίας τής''επανάστασης άπο το Burke, ό Paine ύπεραμύνθηκε ακριβώς δλων εκείνων τών άρχων, ή εφαρμογή τών όποιων γέμιζε το Burke με φόβους για το μέλλον τής "πολιτισμένης ανθρώπινης συμβίωσης. Ό Paine αρνιόταν τήν αξία τής παράδοσης καί τής κληρονομιάς τοΰ παρελθόντος, αμφισβητούσε τή χρησιμότητα τής πείρας καί τών δοκιμασμένων θεσμών, ακόμη καί εκείνων τοΰ βρεταννικοΰ πολιτεύματος, πού μόλις μερικές δεκαετίες προηγουμένως είχαν εξυμνήσει ό Montesquieu καί ό Voltaire, καί κατάγγελλε τήν αριστοκρατική κοινωνία τής εξάρτησης καί τών προνομίων. Μέ μοναδικό κριτήριο τα αιτήματα τοΰ λόγου διακήρυξε τήν ανάγκη τής ριζικής αναμόρφωσης τών κοινωνικών σχέσεων καί τών πολιτικών θεσμών μέ βάση τίς καθολικές αρχές τών αφηρημένων δικαιωμάτων, πού συμβόλιζε ή Γαλλική 'Επανάσταση 7. Στις δύο αυτές εκδοχές τής σημασίας τής Γαλλικής 'Επανάστασης βρίσκονται οι πηγές τών δύο αντίμαχων ιδεολογιών τοΰ δέκατου ένατου α'ιώνα, τοΰ άντεπαναστατικοΰ συντηρητισμού καί τού δημοκρατικού ριζοσπαστισμού. Οι διαφορετικές απόψεις τών Burke καί Paine για τήν έννοια τών θεμελιωδών δικαιωμάτων καί για τή σχέση κράτους καί κοινωνίας, πηγάζουν άπο διαμετρικά αντίθετες ψυχολογικές καί ηθικές υποθέσεις για τον άνθρωπο καί τους σκοπούς της ανθρώπινης συνύπαρξης, πού καθορίζουν μέ τή σειρά τους τή φιλοσοφική στάση καί τή συγκεκριμένη πολιτική έκφραση τών δύο 'ιδεολογικών παραδόσεων. Ή άντεπαναστατική παράδοση, της οποίας θεωρητικός γενάρχης υπήρξε ό Burke, έφτασε σέ ακραίες τοποθετήσεις καί υπερβολές ξένες προς τή δική του προσγειωμένη διάγνωση τών πρακτικών αναγκών της πολιτικής ζωής. Ή διαφοροποίηση αυτή φαίνεται αμέσως άπο μια σύγκριση τής τοποθέτησης του μέ ε κείνη τών πιο διάσημων θεωρητικών εκπροσώπων τής γαλλικής άντεπαναστατικής θέσης, τών De Maistre καί Bonald. Ol τελευταίοι αποτελούν τους αυθεντικούς εκφραστές τής ακραίας άντεπαναστατικής αντίδρασης στην ιστορικά αρχέτυπη έννοια της, καί διατύπωσαν τους δρους, πού εξέφρασαν τή γαλλική συντηρητική καί αντιδραστική σκέψη για περισσότερο άπο έναν αιώνα, ως τον Charles Maurras καί τήν Action Française. Για τήν παράδοση αυτή ή μεγάλη επανάσταση τοΰ 1789 ήταν ή μήτρα δλων τών κακών τής γαλλικής πολιτικής Ιστορίας

7 «Αυτόπτης φοβερών πραγμάτων» 65 άλλα και ή κιβωτός της αμαρτίας για την οποία ή γαλλική κοινωνία οφείλε να υποστεί τον εξαγνισμό της θείας τιμωρίας υπό τή μορφή της ήττας, της ξένης κατοχής και του εδαφικού ακρωτηριασμού 8. Ωστόσο ή μάλλον γραφική αυτή προέκταση της συζήτησης δεν διαθέτει ιδιαίτερο θεωρητικό ενδιαφέρον, παρά τις ενδεχόμενες περιέργειες, πού μπορεί να κινήσει στο μελετητή τών ιδεολογικών φαινομένων. 'Αντίθετα πραγματικό θεωρητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει μια άλλη πτυχή της συζήτησης για τή Γαλλική 'Επανάσταση, πού έγινε στους κόλπους τών 'ίδιων τών θιασωτών καί οπαδών τών γενικών άρχων της. Ή συζήτηση αυτή συνδέεται με τή «διάσπαση» 9, όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε, τών επαναστατών σε φιλελεύθερους καί ριζοσπάστες, πού κορυφώθηκε στην αντιδικία Γιρονδίνων καί Ίακωβίνων, πού ήδη μνημονεύσαμε, καί στην οποία πρωταγωνίστησαν οι κορυφαίες προσωπικότητες της 'Επανάστασης. Στο θεωρητικό επίπεδο ή συζήτηση αυτή συνιστά αντιπαράθεση δύο εναλλακτικών αντιλήψεων του χαρακτήρα του νεότερου κράτους καί τών σχέσεων του πολίτη με το κράτος. 'Ενώ ή διένεξη Burke-Paine συμβόλιζε τήν αντίθεση δύο ιστορικών εποχών, της ε ποχής του «ίπποτισμοΰ» καί της εποχής τών «σοφιστών, τών οικονομολόγων καί τών υπολογιστών» 10, όπως τις χαρακτήρισε ό Burke, ή αντίθεση ριζοσπαστών καί φιλελευθέρων αφορούσε στην πολιτική μορφοποίηση καί οργάνωση της νεότερης κοινωνίας. Ή φιλελεύθερη θεωρία πρόβαλλε το πρότυπο της πολιτείας τών ελεύθερων θεσμών, της ελαχιστοποιημένης παρέμβασης του ά τομου στα κοινά καί της αυστηρής διάκρισης κράτους καί κοινωνίας, ένώ ή ριζοσπαστική θεωρία, εμπνευσμένη άπο τα νεοκλασικά πρότυπα του άναβιωμένου πολιτικού ουμανισμού του δέκατου ογδόου αιώνα, πρόβαλλε το πρότυπο της «πολιτείας της αρετής», πού θα στηριζόταν στην έντονη πολιτικοποίηση της ζωής καί τήν ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. ΟΊ φιλελεύθεροι προειδοποιούσαν οτι το ριζοσπαστικό πρότυπο, με τις επαγγελίες τής ηθικής αναμόρφωσης του κοινωνικά εξαθλιωμένου άνθρωπου μέσω τής πολιτικής πράξης, πού θα τον οδηγούσε στην κατάκτηση τής πραγματικής ηθικής ελευθερίας, αποτελούσε στην ουσία θανάσιμη απειλή για τήν Ι'δια τήν ελευθερία. *Η μεταβολή τής πολιτικής συμμετοχής σε καταναγκασμό, ή παρεπόμενη κατάργηση της αυτονομίας τής βούλησης καί του ιδιωτικού χώρου, υπονόμευαν καί κατέλυαν τήν έννοια τής ελευθερίας. Καμιά επαγγελία αναγωγής τοΰ άτομου ως πολίτη σε κάποια υ ψηλότερη σφαίρα ηθικής τελείωσης δεν μπορούσε να δικαιολογήσει εισβολές στον ιδιωτικό χώρο τοΰ καθενός χωρίς να διαστρεβλώνει το περιεχόμενο τής ελευθερίας. Οι φιλελεύθερες αυτές προειδοποιήσεις επιβεβαιώθηκαν άπο τήν ριζοσπαστική πράξη, ή οποία, στην απόπειρα να οικοδομήσει τήν «πολιτεία τής αρετής», οδήγησε στην Τρομοκρατία. Οι πολιτικές υπερβολές καί αιματηρές ακρότητες τής ίακωβινικής Τρομοκρατίας συνέβαλαν στον θετικότερο εξωραϊσμό καί καταξίωση τών αρετών καί αιτημάτων τοΰ κλασικού φιλελευθερισμού. Ή μετριοπάθεια, ή ανοχή, ό σεβασμός τής ιδιωτικής σφαίρας καί τοΰ δικαιώματος τής διαφωνίας, ή κατάφαση προς τήν ατομικότητα καί τους στόχους της μπορούσαν να εμφανιστούν ως άξίε,ς πολύ ουσιαστικότερης, εμβέλειας καί αναγκαίες πλέον προϋποθέσεις υποφερτής κοινωνικής συμβίωσης. 'Αρχικά νικηφόρες στα δύο πρώτα χρόνια τής 'Επανάστασης, οι φιλελεύθερες ιδέες καθοδήγησαν τις θεσμικές ρυθμίσεις καί ανακατατάξεις τής «αστικής» λεγόμενης Επανάστασης καί ταυτίστηκαν με τις «αρχές τοΰ 1789». Μετά τήν έκλειψη τών ετών τής Τρομοκρατίας, οι φιλελεύθερες ιδέες ξαναεμφανίστηκαν δικαιωμένες κατά το Διευθυντήριο για να περάσουν αργότερα στην αντιπολίτευση κατά της Ναπολεόντειας δικτατορίας καί να γονιμοποιήσουν τήν πολιτική κριτική τοΰ δέκατου ένατου αιώνα. Οι εκφραστές τής φιλελεύθερης θέσης στην επαναστατική Γαλλία ήταν οι άμεσοι κληρονόμοι τοΰ Διαφωτισμού, οι αναγνώστες τοΰ Locke καί τοΰ Montesquieu. Στην Εθνοσυνέλευση τοΰ 1789 εκφράστηκε εύγλωττα άπο τον Jean Joseph Mounier άλλα ιδίως άπο τον Honore Gabriel Riquetti κόμητα Mirabeau. Κορυφαίος θεωρητικός έκπρό-

8 66 ((Αυτόπτης φοβερών πραγμάτων» σωπος της φιλελεύθερης θέσης στην επαναστατική Γαλλία ήταν ό Antoine Nicolas de Condorcet, 6 τελευταίος φιλόσοφος του κλασικού Διαφωτισμού, θύμα και ό ΐδιος της αυτοκαταστροφικής αποχαλίνωσης της Τρομοκρατίας 11. Του Condorcet επίγονοι ήταν ή φιλοσοφική ομάδα τών 'Ιδεολόγων, των οποίων ακριβώς ή πολιτική ευαισθησία οξύνθηκε και αρθρώθηκε στή φιλελεύθερη επίκριση της Επανάστασης με αφορμή τα διδάγματα της Τρομοκρατίας. Ή πολιτική κριτική τών 'Ιδεολόγων, με βάση τήν έπανερμηνεία του Montesquieu άπο τον Destutt de Tracy 12, σφυρηλάτησε τους δρους της θεώρησης της 'Επανάστασης από τή φιλελεύθερη σκέψη του δέκατου ένατου αιώνα. Άπο τή Madame de Staël και τον Benjamin Constant ως τον Alexis de Tocqueville ή Γαλλική Επανάσταση παρέμεινε μόνιμη θεωρητική πρόκληση για τους φιλελεύθερους καί ή αξιολόγηση και ερμηνεία της ως πολιτικού φαινομένου αποτέλεσαν το προσφορότερο μέσο για τήν επιβεβαίωση της φιλελεύθερης τους πίστης. Για τον Constant ό πολιτικός ριζοσπαστισμός αποτελούσε υποδειγματική περίπτωση της ιστορικά ανεδαφικής καί πολιτικά αφελούς επιδίωξης ν' αναστηθούν στο νεότερο κόσμο τα πρότυπα τής αρχαίας πολιτικής ζωής, με αποτέλεσμα να απολήξει ή επιδίωξη τής πολιτικής ελευθερίας στή χειρότερη μορφή τυραννίας. 'Αναλυτικά λοιπόν ή ριζοσπαστική τροπή τής 'Επανάστασης δεν ήταν παρά μια αξιοθρήνητη απόπειρα απομίμησης του τύπου τής ελευθερίας πού προσιδίαζε στον αρχαίο πολιτισμό καί είχε περιεχόμενο ριζικά διάφορο άπο τήν ελευθερία ως αίτημα τών νεοτέρων. Για τον Tocqueville ή Γαλλική 'Επανάσταση, αποτελώντας Ιστορικά τήν απόληξη θεσμικών καί κοινωνικών διαδικασιών, πού τέθηκαν σε λειτουργία άπο τήν απολυταρχία του Παλαιού Καθεστώτος, ολοκλήρωσε τήν καταστροφή τών δυνητικών βάσεων καί ερεισμάτων του φιλελεύθερου μετασχηματισμού τής γαλλικής κοινωνίας καί εξηγούσε συνεπώς τήν αδυναμία /της δημοκρατικής παράδοσης καί τήν αστάθεια τών φιλελεύθερων θεσμών σε αντίθεση προς το δημοκρατικό υπόδειγμα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 13. //. Ή συμβολή τον Κοραή στή συζήτηση. Στον πνευματικό χώρο τών 'Ιδεολόγων στα χρόνια του Διευθυντηρίου καί τών διαδοχικών Ναπολεόντειων καθεστώτων, κινήθηκε καί ό 'Αδαμάντιος Κοραής. Ό Χιώτης γιατρός έφθασε στο Παρίσι άπο το Montpellier το Μάιο του 1788 για να ολοκληρώσει στις.βιβλιοθήκες τής μητρόπολης τών φώτων τις έρευνες του για τήν έκδοση τών ιπποκρατικών κειμένων 14. Στο Παρίσι έ'- μελλε να περάσει το υπόλοιπο τής μακράς ζωής του καί να παραστεί μάρτυρας τών κοσμοϊστορικών γεγονότων τής Γαλλικής 'Επανάστασης καί τών συνεπειών της. 'Από τήν αρχή τών γεγονότων ό Κοραής είχε πλήρη συναίσθηση τής σημασίας τους : «Ό χρόνος τών 1789 έστάθη δια τήν Γαλλίαν χρόνος άθλιος καί θέλει μείνειν εις τήν ίστορίαν αείμνηστος» 15, σημείωνε στην επιστολή του τής 8 Σεπτεμβρίου 1789 στον πρωτοψάλτη τής Σμύρνης Δημήτριο Λώτο, στην οποία περιγράφει τήν έκρηξη τής 'Επανάστασης. Ή αλληλογραφία του τής επαναστατικής δεκαετίας, ιδίως τα γράμματα του στον πρωτοψάλτη άλλα καί στον παλιό πνευματικό του καθοδηγητή στή Σμύρνη, τον 'Ολλανδό εφημέριο Bernard Keun καί στο Γάλλο φίλο του Chardon de la Rochette, είναι μεστή πηγή άμεσων εντυπώσεων, λεπτομερειακών περιγραφών, αξιολογήσεων καί κρίσεων τών επαναστατικών γεγονότων.' Ώς συνολική μαρτυρία οι παρατηρήσεις καί τα σχόλια του για τή Γαλλική 'Επανάσταση παρουσιάζουν διπλό ενδιαφέρον. Πρώτο α ποτυπώνουν μέ ενάργεια τον ψυχικό καί ιδεολογικό κόσμο τοϋ Κ ραή τα κρίσιμα εκείνα χρόνια τής πνευματικής καί πολιτικής του διαμόρφωσης. Τα γράμματα του καταγράφουν τις διακυμάνσεις τών συναισθημάτων, πού του προκαλούσαν τα επαναστατικά γεγονότα, το αρχικό δέος, τον ενθουσιασμό, τις ανησυχίες, τους φόβους καί τις απογοητεύσεις άπο τήν τροπή τών γεγονότων, δπως καί τις προσωπικές κακουχίες, στερήσεις καί κινδύνους, πού πέρασε εξ αιτίας τής μεγάλης αναστάτωσης τής ζωής στο επαναστατημένο Παρίσι. 'Από αυτή τήν πρώιμη φάση τής αλληλογραφίας του φαίνεται ό έντονος ψυχισμός, πού καθόριζε

9 «Αυτόπτης φοβερών πραγμάτων» 67 τις στάσεις και τη συμπεριφορά του Χιώτη σοφοΰ. Έκτος άπό τη σημασία τους ώς χαράκτηρολογικά τεκμήρια μιας σημαντικής προσωπικότητας, τα σχόλια του Κοραή στη Γαλλική Επανάσταση διαθέτουν και ένα δεύτερο στοιχείο ενδιαφέροντος. Πρόκειται για την ουσιαστική συμβολή των διεισδυτικών παρατηρήσεων του στή θεωρητική συζήτηση για το χαρακτήρα καί τή σημασία της Γαλλικής Επανάστασης. Ή σημασία της συμβολής του Κοραή φαίνεται να εκτιμήθηκε άπο τους Γάλλους μελετητές του καί μαρτυρεΐται εύγλωττα άπο τή γαλλική έκδοση των επιστολών του στον πρωτοψάλτη άπο το Μαρκήσιο Queux de Saint Hilaire 16, σε μια εποχή, πού ενα σχεδόν αιώνα μετά τα γεγονότα του 1789, οι μελέτες του Hippolyte Taine αναζωπύρωσαν τή συζήτηση για τή μεγάλη επανάσταση. Ό 'ίδιος ό Hippolyte Taine αξιοποίησε τή μαρτυρία του Κοραή στο έργο του για τήν άνοδο τών Ίακωβίνων 17, ένώ ό διακεκριμένος φιλόλογος καί ιστορικός τών κλασικών γραμμάτων στή Γαλλία Emile Egger υπογραμμίζει τή σημασία τών παρατηρήσεων του για τήν κατανόηση της επανάστασης 18. Οι "Ελληνες κοραϊστές δμως δεν α ξιοποίησαν τή σημαντική μαρτυρία του υλικού αύτοΰ για να διευκρινίσουν τίς θεωρητικές καταβολές τής πολιτικής σκέψης του Κοραή καί συνεπώς δεν εκτίμησαν τή συμβολή τών παρατηρήσεων του στή μεγάλη ιδεολογική συζήτηση, πού προκάλεσε ή Γαλλική 'Επανάσταση. Ή διεξοδική ανάλυση του συγκεκριμένου περιεχομένου καί τής θεωρητικής σημασίας τών παρατηρήσεων του Κοραή για τή Γαλλική 'Επανάσταση αποτέλεσε αντικείμενο προηγούμενης εργασίας μου 19 καί δέν αρμόζει να επαναληφθεί εδώ. Θα περιοριστώ μόνο σε μερικές ενδεικτικές επισημάνσεις, πού συνδέουν οργανικά τίς θέσεις του Κοραή με τα επίμαχα θέματα τής θεωρητικής συζήτησης για τή Γαλλική 'Επανάσταση. Οι παρατηρήσεις του Κοραή μπορούν να διακριθούν αναλυτικά σε δύο ομάδες. Με βάση τή διάκριση αυτή μπορεί να εντοπιστεί καί το ιδεολογικό στίγμα τής θέσης του Κοραή στο πολιτικό φάσμα τής εποχής. Στην πρώτη ομάδα τών παρατηρήσεων του Κοραή μπορούν να ενταχθούν δσα σχόλια επιδοκιμάζουν το αναμορφωτικό έργο καί αναλύουν τα επιτεύγματα τής επανάστασης. Οι παρατηρήσεις αυτές εστιάζονται στα τρία πρώτα χρόνια τής επανάστασης καί αναφέρονται στις πολιτικές καί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της φιλελεύθερης της φάσης. Ό Κοραής φαίνεται να υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τήν «αστική» επανάσταση, πού συγκέντρωσε τίς ελπίδες τών φιλελεύθερων σε ολόκληρη τήν Ευρώπη. Σχολιάζει με ενθουσιασμό τήν κατάργηση τών κοινωνικών προνομίων τής αριστοκρατίας, τή διάλυση τών μοναστηριών καί τών μοναστικών ταγμάτων, τήν επιβολή κρατικού έλεγχου στην εκκλησία καί τήν καθιέρωση του δρκου τών κληρικών στο σύνταγμα 20. Μέ ιδιαίτερο θαυμασμό μιλά για τήν ευρύτητα τών αντιλήψεων του επισκόπου του Αύτοδούνου (Autun) καί τήν προθυμία του να συνεργαστεί στην ε φαρμογή τών νέων ρυθμίσεων του εκκλησιαστικού καθεστώτος 21. Ό φιλελεύθερος αυτός 'ιεράρχης του Autun, πού θαύμασε ό Κοραής, ήταν ό περίφημος Talleyrand. 'Αναφέρεται επίσης αναλυτικά στην κατάργηση τής απολυταρχίας καί τήν εισαγωγή τών θεσμών του συνταγματισμοΰ, εξελίξεις στις όποιες αποδίδει τήν αρμόζουσα πολιτική σημασία. Το πρίσμα του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού, μέ το όποιο ερμηνεύει τα γεγονότα, τον οδηγεί στή διαπίστωση δτι οι αλλαγές αυτές έτειναν να μεταβάλουν το γαλλικό πολίτευμα κατά το πρότυπο του άγγλι- ~22 κου. 'Ιδιαίτερη εντύπωση φαίνεται δτι έκαναν στον Κοραή οι συμβολικές εκδηλώσεις, πού μαρτυρούσαν τήν επικράτηση τών νέων πολιτικών άξιων. "Ετσι περιγράφει μέ πραγματική συγκίνηση τή μετακομιδή τών λειψάνων τοΰ Βολταίρου στις 'Ιουλίου 1791 μέσα στο παραλήρημα του επαναστατημένου Παρισιού, πού τιμούσε τον άνθρωπο, πού «έφώτισε το άνθρώπινον πνεύμα καί μας προητοίμασεν εις τήν ύποδοχήν της ελευθερίας» 23. Άπ' δσο μπόρεσα να διαπιστώσω άπο τίς έρευνες μου στο θέμα αυτό, ή άφγ>γηση τοΰ Κοραή περιέχει ίσως τήν πληρέστερη περιγραφή τής σημαντικής αυτής τελετουργίας τοΰ επαναστατικού πνεύματος.

10 68 «Αυτόπτης φοβερών πραγμάτων» Μέ ικανοποίηση έξαλλου απομνημόνευσε θρών τής επανάστασης καί διακινδύνευαν στην αλληλογραφία του ό Κοραής και τις τα επιτεύγματα της. Αύτη ή γενική στάση λεπτομέρειες της πυρπόλησης ομοιώματος θα μπορούσε να είναι απόρροια τοΰ κλασικού του Πάπα από τον οργισμένο λαό του Παρισιού, όταν το Maio του 1791 έγινε γνωστό το περιεχόμενο της παπικής εγκυκλίου κατά προσανατολισμού τής σκέψης του καί τών διδαγμάτων τής αρχαίας πολιτικής ηθικής, πού τοΰ ήταν ιδιαίτερα οικεία άπο τή τής αποδοχής των επαναστατικών μέτρων μελέτη τοΰ Πλουτάρχου. άπο την καθολική ιεραρχία τής Γαλλίας. Το Ή όξυνση τών επαναστατικών διεργασιών χάρτινο ομοίωμα του ποντίφηκα, πού παραδόθηκε ωστόσο συνέτεινε ώστε ή γενική αυτή στις φλόγες, έφερε σε κάθε πλευρά ηθική στάση να μετασχηματιστεί σε συγκεκριμένη ιδεολογική τοποθέτηση. Άπο το τίς επιγραφές «Δεισιδαιμονία» και «Εμφύλιος Πόλεμος» 24 " αντίστοιχα. Άπ δλες τίς Μάρτιο τοΰ 1792 σε γράμμα στον Chardon συμβολικές εκδηλώσεις του επαναστατικού de la Rochette μιλά για τους «υποκριτές πνεύματος, πού καταχωρεί ό Κοραής στην τής ελευθερίας» 27. Τον ανησυχεί ό υπερβάλλων ζήλος τών αυτεπάγγελτων «προστα αλληλογραφία του, το μεγαλύτερο θεωρητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ή περιγραφή τής τών» τής ελευθερίας, πού τους έ'βλέπε να υποσκάπτουν τή μετριοπάθεια καί να ερεθίζουν αντικατάστασης τής παραδοσιακής επευφημίας «Vive le Roi» μέ την επαναστατική τα πάθη τής διχόνοιας. Ή συμπεριφορά αυτή προκαλεί το γνωστό επιγραμματικό του κραυγή «Vive Ja Nation» 25. Ή περιγραφή τής μοναδικής αυτής στιγμής άπο τον Κοραή ξέσπασμα : «Είμαι ερωτομανής τής ελευθερίας, άλλ' αγαπώ, φίλε μου, καί τήν δικαιο- μαρτυρεί το όξύ πολιτικό του αισθητήριο. Ό "Ελληνας παρατηρητής συνέλαβε στις σύνην. Ελευθερία χωρίς δικαιοσύνην είναι σωστές της διαστάσεις τη βαθιά ιδεολογική καθαρά ληστεία» 28. Τα αισθήματα αυτά τον τομή, πού συμβόλιζε ή συνθηματική εκείνη έ'στρεψαν αμετάκλητα καί απερίφραστα κατά τοΰ Ίακωβινισμοΰ. Ή απέχθεια του για αλλαγή : ή νομιμότητα και αποδοχή τής αιωνόβιας παράδοσης τής γαλλικής μοναρχίας φαινόταν εκείνη τή στιγμή να συντρί τον Marat είναι απεριόριστη 29, ενώ καταγγέλλει τον Robespierre ως τύραννο καί βεται στη συνείδηση τών υπηκόων της, πού, τήν περίοδο τής αρχής του ως εποχή κανιβαλισμοΰ καί βαρβαρότητας 30. Αυτή είναι μέ τή διάλυση τής παραδοσιακής μυστηριακής ακτινοβολίας, ανακάλυπταν τή νέα συλλογική ταυτότητα του έθνους τών δημοκρα ή κρίση τοΰ Κοραή για τήν Τρομοκρατία. τικών πολιτών. Μέ ανάλογο άπομυθοποιητικο τρόπο λειτούργησε στή συλλογική συν Τα σχόλια του είναι πυκνά καί εύγλωττα καί εκφράζουν μια απόλυτα αποκρυσταλλωμένη είδηση καί το τραυματικό γεγονός τής δίκης γνώμη για τον πολιτικό χαρακτήρα καί τήν του Λουδοβίκου XVI καί ή βασιλοκτονία ιστορική σημασία τών γεγονότων. Σέ γράμματα τοΰ 1794 καί τοΰ 1795 ό Κοραής εκ πού ακολούθησε. Ό Κοραής περιγράφει τα γεγονότα αυτά διεξοδικά επιζητώντας να μεταδώσει ακριβώς τή γενικότερη συμβολική τική στάση απέναντι στην επανάσταση, πού φράζει κρίσεις πού προοιωνίζονται τήν κρι σπουδαιότητα του δράματος 26. θα υιοθετούσαν οι φιλελεύθεροι τών επόμενων δεκαετιών. Ό φιλελεύθερος προσανατολισμός τοΰ Κοραή διαφαίνεται καί άπο τή φύση τών συναισθημάτων του απέναντι σέ διάφορες ηγετικές προσωπικότητες τής Στή δεύτερη κατηγορία τών παρατηρήσεων του Κοραή μπορούν να καταταγούν οι επιφυλάξεις, φόβοι καί επικρίσεις, πού τοΰ προκάλεσε ή ριζοσπαστική τροπή τών επαναστατικών γεγονότων άπο το 1792 καί ε ξής. Άπο τήν αρχή τής επανάστασης εκείνο, πού ένέπνεε στον Κοραή τίς μεγαλύτερες ανησυχίες καί φόβους, ήταν ό φανατισμός καί ή διχόνοια στους κόλπους τών επαναστατών. Τα συμπτώματα αυτά φοβόταν δτι διευκόλυναν το υπονομευτικό έργο τών εχ επανάστασης. Ό Robespierre καί ό Marat, όπως ήδη σημειώθηκε, τοΰ προκαλοΰν αποτροπιασμό. Αντίθετα ό θαυμασμός του είναι απεριόριστος για τον Condorcet, πού τον θεωρεί «πρώτον φιλόσοφον τής Γαλλίας». 31 Οι δημαγωγικές τάσεις καί ό καιροσκοπισμός τοΰ Mirabeau τον έκαναν να τον βλέπει μέ σκεπτικισμό 32, άλλα μέ κάθε

11 «Αυτόπτης φοβερών πραγμάτων» 69 ευκαιρία εκδηλώνει τον ηθικό σεβασμό πού του προκαλούσε ή μετριοπάθεια και το θάρρος του Malesherbes 33. Οί προηγούμενες επισημάνσεις πιστεύω δτι είναι επαρκείς για να εντοπιστεί το πολιτικό στίγμα του Κοραή στη συζήτηση για τη Γαλλική Επανάσταση. Οί πολιτικές αντιλήψεις και θεωρητικές προτιμήσεις, πού διαμόρφωσε μέ την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επαναστατικών γεγονότων, συνιστούν την αφετηρία της στροφής του προς τον κύκλο τών 'Ιδεολόγων 34. *Η σύμπτωση τής πολιτικής στάσης του Κοραή μέ τη δική τους στις διαμάχες τής Γαλλικής 'Επανάστασης τον έφερε στη θεωρητική τροχιά τους και συνέβαλε στη δεκτικότητα του προς τις θεωρητικές θέσεις τής 'Ιδεολογίας, πού αποτέλεσε το ευρύτερο πλαίσιο τής σκέψης του. Συμπερασματικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί οτι οί θέσεις του για τή Γαλλική 'Επανάσταση συνιστούν το κλειδί για τήν κατανόηση τής πολιτικής του σκέψης. Οί φιλελεύθερες πολιτικές προτιμήσεις, πού σφυρηλάτησαν μέσα του οί εμπειρίες του στο επαναστατημένο Παρίσι καί εδραίωσε στή σκέψη του ή φιλοσοφία τών 'Ιδεολόγων, αποτελούν το μίτο τής μεταγενέστερης εξέλιξης τών απόψεων του σε σχέση προς τα πολιτικά προβλήματα του ελληνισμού. III. Ή Γαλλική 'Επανάσταση ώς πλαίσιο τής ελληνικής ελευθερίας. Έκτος άπο το γενικότερο ενδιαφέρον καί τις συγκινήσεις, πού προκαλούσε σε δλα τα φιλελεύθερα καί φωτισμένα πνεύματα, για τον Κοραή ή Γαλλική 'Επανάσταση σήμαινε ειδικότερα τήν απαρχή πολιτικών ανακατατάξεων μέ άμεσες επιπτώσεις στή συλλογική μοίρα τών υπόδουλων Ελλήνων. Το Νοέμβριο του 1792 οί ελπίδες του άναρριπίζονται άπο το ενδεχόμενο τής 'ίδρυσης μιας «γραικογαλλικής δημοκρατίας» άπο δημοκρατικούς Γάλλους στην Κύπρο καί τήν Κρήτη 35. Οί προσδοκίες του κορυφώθηκαν στα εξ αιτίας τής εκστρατείας του Βοναπάρτη στην 'Ιταλία καί τής κατάληψης τής Επτανήσου πού ακολούθησε. 'Η επαναστατική παλίρροια, πού σάρωνε τήν Ευρώπη μέ τους πολέμους τής Γαλλικής 'Επανάστασης καί τή δημιουργία τών αδελφών δημοκρατιών στην 'Ιταλία, τις Κάτω Χώρες καί τήν Ελβετία, έδινε τήν εντύπωση δτι ριζικές πολιτικές αλλαγές έμελλαν να μεταμορφώσουν ολόκληρη τήν Ευρώπη. "Ενας Σουηδός παρατηρητής, ό Axel de Fersen, σημείωσε στο ημερολόγιο του τον 'Ιανουάριο του 1798 : «Ό σκοπός τών Γάλλων είναι προφανώς να μεταβάλουν δλη τήν Ευρώπη σε δημοκρατίες» 36. Αυτό το κλίμα τής αναμονής καί τής αδημονίας έσπρωξε τον "Ελληνα γιατρό καί φιλόλογο του Παρισιού σε μια άπο τις σημαντικότερες πολιτικές του πρωτοβουλίες, πού μελλοντικά ωστόσο θέλησε ν' αποσιωπήσει. Πρόκειται για τήν επιστολή, πού αναφέρει δτι έστειλε στον Ναπολέοντα «δταν ήτον έτι στρατηγός ελευθέρου έθνους εις τήν Ίταλίαν» 37, μέ τήν όποια τού έκανε έκκληση υπέρ τής ελευθερίας τής Ελλάδας. Ή πληροφορία αύτη περιέχεται σέ τμήμα τής αυτοβιογραφίας του Κοραή, πού ό 'ίδιος δέν θέλησε να δημοσιεύσει. Τους ενθουσιασμούς του Κοραή φυσικά δέν τους συμμερίζονταν δλες οί μερίδες τής ελληνικής κοινωνίας. Ή εξάπλωση τής ε πανάστασης, πού ένέπνεε στον 'ίδιο ανάταση καί ελπίδα, προκαλούσε βδελυγμία καί φόβο στις ηγετικές ομάδες τών ραγιάδων. Τα αισθήματα αυτά κατοπτρίζονται μαχητικά στο φυλλάδιο Πατρική Διδασκαλία, δπου ό κληρικός συγγραφέας προσπαθεί, μέ τήν επίκληση τής αυθεντίας τών Γραφών, να αναχαιτίσει τις γαλλικές επαναστατικές επιδράσεις καί τις προσδοκίες, πού ξυπνούσαν στις ελληνικές συνειδήσεις. ' Η απόπειρα τού κειμένου να εξωραΐσει τον οθωμανικό δεσποτισμό καί τήν αιχμαλωσία τού ελληνισμού, πρόσφερε στον Κοραή το ερέθισμα για τή σύνταξη του πρώτου ανώνυμου πολιτικού του φυλλαδίου μέ τον ενδεικτικό τίτλο 'Αδελφική Διδασκαλία. Ό απόηχος τής Γαλλικής 'Επανάστασης διαπνέει δλο το κείμενο. Ό Κοραής φροντίζει ειδικά να καταγγείλει τήν πρόθεση τού φιλότουρκου συγγραφέα τής Πατρικής Διδασκαλίας «να κοίμηση τήν δικαίαν τών Γραικών άγανάκτησιν καί να τους εμπόδιση άπο το να μιμηθώσι τα σημερινά υπέρ της ελευθερίας κινήματα πολλών εθνών τής Ευρώπης» 38. 'Αντίθετα επιδίωξη τού ιδίου είναι να τους

12 70 «Αυτόπτης φο-βερών πραγμάτων» προτρέψει σε ενεργότερη δράση σ' αύτη την κατεύθυνση. Γι' αύτο και πανηγυρίζει την πρόσφατη απαλλαγή της 'Ιταλίας «άπο τοσούτους άναιδεΐς και απάνθρωπους ήγεμονίσκους» 39 χάρη στα γαλλικά όπλα. Για να αφοπλίσει τον αντίπαλο του ό Κοραής σπεύδει επίσης να επεξηγήσει τις τυραννικές εκτροπές «της νυν πολιτικής μεταβολής των Ευρωπαίων», αποδίδοντας τις στην παροδική υπερίσχυση των πολιτικών παθών. Αύτο του δίνει τήν ευκαιρία να καταγγείλει τον Ίακωβίνο τύραννο «ό όποιος κυβερνήσας μέ ράβδον σιδηραν εις δεκαοκτώ μηνών διάστημα τήν Γαλλίαν, έδειξε μάλιστα μέ τούτο, δτι μόνον ασφαλές πολίτευμα είναι εκείνο, εις το όποιον οι νόμοι μόνοι δεσπόζουσι μέ άπροσωπόληπτον ισότητα επάνω εις ό λους, καί οχι αϊ θελήσεις τών κατά μέρους πολιτών» 40. Ή διαφοροποίηση τής θέσης του από τον Ίακωβινισμο για άλλη μια φορά, επιτρέπει στον Κοραή να εισαγάγει με μεγαλύτερη πειστικότητα τις πολιτικές ιδέες τής Γαλλικής Επανάστασης στην ελληνική σκέψη. Πράγματι ή 'Αδελφική Διδασκαλία είναι διάσπαρτη μέ το νέο πολιτικό λεξιλόγιο, πού τόσο τάραζε τους συντηρητικούς, δπως μαρτυρεί ή απόπειρα τής Πατρικής Διδασκαλίας να ανασκευάσει τις επαναστατικές έννοιες. Ό Κοραής προβάλλει στο κείμενο του μαχητικά καί δημόσια τη «δημοκρατικήν ίσονομίαν» καί «τάς ελευθέρως υπό τών νόμων κυβερνωμένας δημοκρατίας» 41, ορίζει τήν «αληθή έλευθερίαν» ως «εξουσία τήν οποίαν έχει πας πολίτης να πράττη δσα οι νόμοι δέν έμποδίζουσιν», ταυτίζει τον νόμο μέ τήν «κοινήν θέλησιν διαφόρων ανθρώπων συνελθόντων προσωπικώς ή δια τοποτηρητών, μέ σκοπον του να συστήσωσι πολιτείαν» καί αναφέρεται στις δεσμεύσεις του «πολιτικού συναλλάγματος» 42. "Ετσι απαντώντας στο εξοργιστικό κήρυγμα τής «έθελοδουλείας» ό Κοραής προτείνει ουσιαστικά τον ιδεολογικό κώδικα τής Γαλλικής 'Επανάστασης ως πρότυπο για τήν αναδημιουργία τής υπόδουλης πατρίδας του. Ή εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο το 1798 κέντρισε ακόμη περισσότερο τις ελπίδες του Κοραή, πού τις διατύπωσε στα φυλλάδια ' Ασμα πολεμιστήριον (1800) καί Σάλπισμα Πολεμιστήριον (1801). Τα δύο κείμενα εμφανίζονται ως τυπωμένα στην Αίγυπτο καί παροτρύνουν μέ ενθουσιασμό τους "Ελληνες να υποστηρίξουν μέ κάθε τρόπο τήν εκστρατεία τών Γάλλων κατά τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ως μέρος του δικού τους αγώνα για ανεξαρτησία. Το πνεύμα τής φιλογαλλικής προπαγάνδας του Κοραή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στίχους του : Θαυμαστοί γενναίοι Γάλλοι, κατ' εσάς δεν είναι άλλοι, πλην Γραικών, ανδρειωμένοι, Κ' εις τους κόπους γυμνασμένοι. Φίλους τής ελευθερίας, Τών Γραικών τής σωτηρίας, "Οταν εχωμεν τους Γάλλους, Τις ή χρεία από άλλους; Γάλλοι και Γραικοί δεμένοι, Με φιλίαν ενωμένοι, Δεν είναι Γραικοί ή Γάλλοι, 'Αλλ' εν έθνος Γραικογάλλοι στους Μια άλλη πηγή έξαρσης τών ελπίδων του Κοραή υπήρξαν οί εξελίξεις στην Επτάνησο. Ή γαλλική κατάληψη, το ξέσπασμα τών δημοκρατικών αισθημάτων καί οί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, πού επέβαλαν οί δημοκρατικοί Γάλλοι, συμβόλιζαν στα μάτια του Κοραή τήν απαρχή τής απελευθέρωσης τής Ελλάδας. Στον πρόλογο τής γαλλικής έκδοσης τών Χαρακτήρων του Θεοφράστου ό "Ελληνας φιλόλογος του Παρισιού συμβούλευε τους «ελεύθερους "Ελληνες του 'Ιονίου πελάγους» 44 να αγκαλιάσουν το καθεστώς τών Γάλλων ελευθερωτών τους ως το πρώτο στάδιο τής ελληνικής παλιγγενεσίας. Οί μεταβολές στις τύχες τής Επτανήσου δέν πτόησαν τις προσδοκίες του Κοραή. "Η συγκρότηση τής Επτανήσου Πολιτείας υπό ρωσική κηδεμονία εξακολούθησε να αναπτερώνει τις ελπίδες του : καί μόνο το γεγονός τής σύμπηξης ενός σύγχρονου αυτόνομου κράτους σέ ενα τμήμα ελληνικής γής προκαλούσε «χρηστάς ελπίδας» για το συλλογικό πεπρωμένο του γένους. Τα αισθήματα αυτά εκφράζει ή αφιέρωση τής ελληνικής έκδοσης του Beccaria «τη νεοσυντάκτω τών επτά νήσων Ελληνική Πολιτεία» 45.

13 «Αυτόπτης φοβερών πραγμάτων» Ti 0 αναβρασμός των ελπίδων και ή αναστάτωση τών πνευμάτων στον ελληνικό κόσμο αποτελούσαν στοιχεία της «ηθικής επανάστασης», πού ό Κοραής έβλεπε ως προάγγελο τής παλιγγενεσίας. Στο λαμπρό κοινωνιολογικό του δοκίμιο για την κατάσταση του πολιτισμού στην σύγχρονη του Ελλάδα, το όποιο παρουσίασε στις 6 'Ιανουαρίου 1803 στην Εταιρεία τών Άνθρωποπαρατηρητών, ό Κοραής περιγράφει τις διαδικασίες τής κοινωνικής αλλαγής, τής οικονομικής ανάπτυξης και τής πολιτισμικής ανάκαμψης, πού προετοίμαζαν την αναγέννηση τής Ελλάδας. Ή ανάλυση του καταλήγει με την επισήμανση τοϋ πνεύματος τής αντίστασης κατά του ξένου ζυγού, πού αποτελούσε τον σίγουρο οιωνό τής βαθιάς ηθικής μεταβολής, τής επανάστασης τών πνευμάτων στην ελληνική κοινωνία, πού αρθρωνόταν ώς πόθος ελευθερίας. Σύμφωνα με τη διάγνωση του Κοραή ή Γαλλική 'Επανάσταση πρόσφερε την τελευταία «σφοδρή ώθηση» στην ηθική αύτη μεταβολή 46. Οί επιπτώσεις τής Γαλλικής 'Επανάστασης, προσθέτει 6 Κοραής, έ γιναν αισθητές μέ ιδιαίτερη ένταση στον πολιτισμικό τομέα μέ τήν εντυπωσιακή αύξηση τών μεταφράσεων ξένων βιβλίων για το φωτισμό του έθνους κατά τή διάρκεια άλλα και μετά τή λήξη τής επανάστασης. Γι' αύτο ό Κοραής πιστεύει δτι παρά τή λήξη τής επανάστασης στη Γαλλία και την ειρήνευση τής Ρωσίας προς τήν Τουρκία, τα αποτελέσματα τών επαναστατικών εξελίξεων παρέμεναν ενεργά στα πνεύματα τών Ελλήνων 47. Οί ϊδιες εκτιμήσεις εξακολούθησαν να κατευθύνουν τις σκέψεις τοΰ Κοραή κατά τα επόμενα δύο χρόνια και εκφράζονται μέ α μείωτη αισιοδοξία στο Διάλογο του Οί επιπτώσεις τής Γαλλικής 'Επανάστασης, πολιτικές καί πολιτισμικές, στον ελληνικό κόσμο παρουσιάζονται στο κείμενο αύτο μέ το ϊδιο πνεύμα δπως καί στο Υπόμνημα* 8. 'Επιπλέον, ενθουσιασμένος άπο τις πρόσφατες τότε νίκες του Ναπολέοντα, ο Κοραής επαναλαμβάνει τήν παλαιότερη πεποίθηση του για τήν ανάγκη τής ανεπιφύλακτης σύνδεσης τής τύχης καί τών αγώνων τοΰ ελληνισμού μέ τή γαλλική πολιτική για να εξασφαλιστεί ή εθνική αποκατάσταση. Τή φιλογαλλική αύτη τοποθέτηση ο Κοραής συναρτά μέ τήν οριστική καταγγελία καί απόρριψη οποιασδήποτε προσδοκίας ρωσικής συναντίληψης στην ελληνική υπόθεση. Μετά τή συμπεριφορά τους στα Επτάνησα «οί Ρώσοι πλέον δεν είναι δι' ημάς" μόνης τής Γαλλίας ή φιλία συμφέρει εις τους Γραικούς» 49, διαπιστώνουν οί δύο συνδιαλεγόμενοι πατριώτες. Το συμπέρασμα αύτο συμβολίζει το τέλος μιας μακράς παράδοσης στην ελληνική πολιτική σκέψη : ή προσδοκία για ρωσική συμβολή στην απολύτρωση τοΰ ομόδοξου γένους Ελλήνων, πού είχε έντεχνα καλλιεργήσει ή ρωσική προπαγάνδα άπο τήν εποχή τοΰ Μεγάλου Πέτρου, εμφανιζόταν οριστικά διαψευσμένη άπο τήν ιστορική πράξη καί τή θέση της διεκδικούσε, στή συνείδηση τουλάχιστον τοΰ Κοραή, μια παροδική γαλλική προσδοκία. Οί απόψεις αυτές τοΰ Κοραή ωστόσο ήταν ήδη ξεπερασμένες κατά τήν κρίση ορισμένων άλλων άπο τους πολιτικά συνειδητοποιημένους συμπατριώτες του."οταν δημοσιευόταν ό Διάλογος τοϋ 1805, στους κόλπους τής ελληνικής κοινωνίας κυκλοφορούσε ήδη προφορικά ή έμμετρη σάτιροαρωσσοαγγλογάλλος, πού κατάγγελλε τή γενικότερη αδιαφορία τών ξένων για τα δεινά τοΰ ελληνισμού και απέρριπτε ώς αυταπάτη κάθε προσδοκία ξένης παρέμβασης υπέρ τής ελευθερίας τής Ελλάδας 50. "Ενα χρόνο μετά τή δημοσίευση τοΰ Διαλόγου τοΰ Κοραή, ό 'Ανώνυμος "Ελλην, συνεχίζοντας καί διευρύνοντας τήν κριτική τοΰ Ρωσσοαγγλογάλλον καταδίκαζε ειδικά το νέο δεσποτισμό τοΰ Ναπολέοντα καί μέ ώμο ρεαλισμό προειδοποιούσε δτι κανένας λαός δέν μπορούσε να προσδοκά τήν ελευθερία του άπο τους τυράννους 51. Τοΰ Κοραή ή απογοήτευση άπο το Ναπολέοντα δέν ήταν μικρότερη καί δέν άργησε πολύ ν' ακολουθήσει, θεμελιωμένη μάλιστα στή γενικότερη αντίθεση τών 'Ιδεολόγων στο Βοναπαρτισμο καί στή δικτατορία 52. Αύτο εξηγεί καί τήν απόσταση πού τήρησε άπο το καθεστώς τοΰ Βοναπάρτη καί τήν αποσιώπηση στην αυτοβιογραφία του τής παλαιότερης έκκλησης, πού εξέφραζε τους ενθουσιασμούς του τών επαναστατικών χρόνων. Οί παλιοί εκείνοι ενθουσιασμοί ωστόσο, πού βρήκαν διέξοδο στα πρώτα του πολιτικά

14 72 «Αυτόπτης φοβερών πραγμάτων» φυλλάδια, οδήγησαν έναν άπο τους σοβαρότερους ιδεολογικούς επικριτές του Κοραή να ύπαινιχθεΐ δτι ό Χιώτης σοφός υπήρξε πράκτορας των Γάλλων, «ξένης κυβερνήσεως όργανον» 53. Ή έρευνα εντούτοις δεν μπόρεσε να προσκομίσει ως τώρα κανένα στοιχείο, πού να τεκμηριώνει μια τέτοια υπόθεση. Ό Κοραής άπο ιδιοσυγκρασία και άπο πεποίθηση έμεινε μακριά άπο δραστηριότητες αυτού του είδους. Παρά τη συγκίνηση πού ένιωσε για τη σύλληψη και το μαρτύριο του Ρήγα καί των συντρόφων του 54, παρά τη δραστηριότητα πού τα χρόνια εκείνα α κριβώς ανέπτυσσε στο Παρίσι ό Κωνσταντίνος Σταμάτης για να κινήσει το γαλλικό ενδιαφέρον στην ελληνική υπόθεση 55, παρά τα ποικίλα άλλα διαβήματα στο Βοναπάρτη άπο ελληνικούς κύκλους τής διασποράς 56, ό Κοραής φαίνεται να έμεινε αμέτοχος σ' αυτές τις προσπάθειες. Ή καταλυτική φροντίδα του για τήν ελευθερία τής Ελλάδας αναλώθηκε, δπως άλλωστε καί ή ζωή του, στή μοναχική προσπάθεια τής νουθέτησης καί φωτισμού του γένους, μέ τις διακυμάνσεις των ενθουσιασμών καί τών απογοητεύσεων άλλα καί μέ τήν αταλάντευτη επιμονή τής στρατευμένης του πίστης. Ή επιλογή του μοναχικού δρόμου καί τής ατομικής προσπάθειας καί ή αποφυγή εμπλοκών σέ συνωμοτικές κινήσεις, επαναστατικές οργανώσεις καί ριζοσπαστικούς κύκλους, προσφέρει άλλη μια επιβεβαίωση του φιλοσοφικού καί πολιτικού φιλελευθερισμού μέ τον όποιο ό Κοραής πίστευε δτι έπρεπε να προσπελαστεί το ελληνικό πρόβλημα. Ό φιλελευθερισμός αυτός ήταν το μέγιστο μάθημα, πού αποκόμισε ό Κοραής ώς «αυτόπτης τοιούτων φοβερών πραγμάτων» 57 κατά τή Γαλλική 'Επανάσταση. Σ II 1. Georges Lefebvre, The French Revolution, Νέα 'Υόρκη 1962, τόμ. Α', σ. 97 κ.έξ. 2. R. R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution. I : The Challenge, Princeton 1959, σ. 439 κ.έξ. 3. Lefebvre, The French Revolution, σ Βλ. τη χαρακτηριστική επιλογή του Pani Η. Beik, «The Meaning of Revolution : Seven Testimonies», στή συλλογή From the Ancien Régime to the Popular Front. Essays in the History of Modern France in Honor of Shepard Clough, έπιμ. Charles K. Warner, Νέα Υόρκη 1969, σ Από τήν ογκώδη βιβλιογραφία για το θέμα βλ. τήν κλασική πραγματεία του Jacques Godechot, La Garnde Nation : l'expansion révolutionnaire de la France dans le monde , Παρίσι 1956, τόμ. A'-B' και R. R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution. II. The Struggle, Princeton Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (α' έκδοση 1790), Harmondsworth 1968, σ , , Thomas Paine, The Rights of Man (a' εκδ. 1791), Νέα Υόρκη 1969, σ , 18-24, 32-34, 40 κ.έξ.για τήν έκταση τής συζήτησης στην 'Αγγλία βλ. Alfred Cobban, The Debate on the French Revolution , Λονδίνο Για μια γενική επισκόπηση βλ. Dominique Bagge, Les idées politiques en France sous la Restauration, Παρίσι 1952 καί φωτομηχανική ανατύπωση Νέα 'Υόρκη 1979, σ. 187 κ.έξ. Μ Ε Ι Ώ Σ Ε Ι Σ 9. Norman Hampson, A Social History of the French Revolution, Λονδίνο 1963, σ. 155 κ.έξ. 10. Burke, Reflections on the Revolution in France, σ Για τις απόψεις τών Mounier καί Condorcet βλ. Beik, «The Meaning of Revolution», σ , Ο'ι απόψεις του Condorcet διατυπώνονται κυρίως στην εισήγηση του για το Σύνταγμα τοϋ 1793 καί στην «ένατη εποχή» τής Esquisse d'un tableau historique des progeès de l'esprit humain (α' έκδοση 1795). Βλ. επίσης Keith M. Baker, Condorcet. From Natural Philosophy to Social Mathematics, Σικάγο 1975, σ , , , , Βλ. Emmet Kennedy, A Philosophe in the Age of Revolution. Destutt de Tracy and the Origins of Ideology, Φιλαδέλφεια 1978, σ. 167 κ.έξ. 13. Βλ. γενικά, Bagge, Les idées politiques en France sous la Restauration, a. 25 κ.έξ., Roger Soltau, French Political Thought in the 19th Century, Νέα 'Υόρκη χ.χ., σ. 32 κ.έξ. 14. Βλ. Αδαμαντίου Κοραή, 'Αλληλογραφία, Α': , έπιμ. Κ. Θ. Δημαρά κ.ά., 'Αθήνα 1964, σ. 100 κ.έξ. 15. "Οπ.π., σ Lettres de Coray au protopsalte de Smyrne Dimitrios Lotos sur les événements de la Résolution française, , μετάφρ. καί εκδ. Marquis de Queux de Saint Hilaire, Παρίσι Βλ. σ. xv-xviii για τις παρατηρήσεις τοϋ έκδοτη στα σχόλια τοϋ Κοραή στην 'Επανάσταση. Βλ. επίσης Lettres inédites de Coray à

15 «Αυτόπτης φοβερών πραγμάτων» 73 Chardon de la Röchelte , έκδ. E. Egger καί Queux de Saint Hilaire, Παρίσι Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine, la Révolution, τόμ. Β': La conquette jacobine, Παρίσι 1881, σ. 138, 192. Στή σ. 138, σημ. 2 ό Taine προτείνει διόρθωση της χρονολόγησης επιστολής του Κοραή, μεταθέτοντας την άπο το 1791 στο Emile Egger, L'hellénisme en France, Παρίσι 1869, τόμ. Β', σ. 292, σημ. 3. Ό Egger τοποθετεί τόν Κοραή πολύ εύστοχα στο ιδεολογικό φάσμα τής Γαλλκκής 'Επανάστασης, δταν τον χαρακτηρίζει στή σ. 393 : adisciple de la sage et libérale école de publicistes qui produisit les réformes de 1789 et s'abstint des excès de 1793». 19. Paschalis M. Kitromilides, Tradition, Enlightenment and Revolution, Harvard University 1978, σ. 233 κ.έξ. 20. Κοραή, 'Αλληλογραφία, Α', σ. 127 κ.έξ. 21. "Οπ.π., σ "Οπ.π., σ "Οπ.π., σ "Οπ.π., σ "Οπ.π., σ "Οπ.π., σ. 293 κ.έξ. Ή επιστολή έχει ημερομηνία 21 'Ιανουαρίου 1793, δηλαδή ανήμερα τής εκτέλεσης τοϋ Λουδοβίκου XVI. 'Αξίζει στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε τις παρατηρήσεις τοϋ Albert Camus, L'homme révolté, Παρίσι 1951, σ , για τις επιπτώσεις τής βασιλοκτονίας του 1793 στή συλλογική ψυχολογία. 27. Κοραή, 'Αλληλογραφία, Α', σ "Οπ.π., σ "Οπ.π., σ "Οπ.π., σ "Οπ.π., σ Πβλ. και σ Βλ. ακόμη Ιπποκράτους, Περί αέρων, υδάτων, τόπων, έκδ. Α. Κοραή, Παρίσι 1800, τόμ. Α', σ. x-xliv. 32. Κοραή, 'Αλληλογραφία, Α', σ "Οπ.π., σ , 299, 300, 306. Ό Malesherbes εΐναι ένας άπο τους αγνοημένους πρωταγωνιστές τής 'Επανάστασης, ή σημασία τής πολιτικής σκέψης τοΰ οποίου μόλις πρόσφατα έχει αναγνωριστεί. Βλ. George Α. Kelly, «The Pol - tical Thought of Lemoignon de Malesherbes», Political Theory, τόμ. 7, τεϋχ. 4 (Νοέμβριος 1979), σ Ή αναγνώριση τής προσωπικότητας του άπο τον Κοραή συνεπώς αποτελεί άλλο έ'να δείγμα τής ευθυκρισίας τοΰ "Ελληνα παρατηρητή τής Γαλλικής 'Επανάστασης. 34. Βλ. Φ. Ήλιου, «Στην τροχιά τών 'Ιδεολόγων. Κοραής - Daunou - Φουρναράκης», Χιακά Χρονικά, τόμ. Γ (1978), σ , για λεπτομέρειες τών σχέσεων τοϋ Κοραή με.τους 'Ιδεολόγους. Ή εργασία αυτή όμως δεν προχωρεί σε ανάλυση τών ουσιαστικών σημείων επαφής τής σκέψης τοΰ Κοραή με τήν 'Ιδεολογία. Το θέμα παραμένει άνοι- 35. Κοραή, 'Αλληλογραφία, Α', σ Η. Τι. Palmer, The Age of the Democratic Revolution. II: The Challenge, σ Φ. Ήλιου, «'Ανέκδοτα και ξεχασμένα γράμματα άπο τήν αλληλογραφία τοΰ Κοραή», "Ερανος είς Άόαμάντιον Κοραήν, 'Αθήνα 1965, σ. 77. Ή επιστολή συνεπώς τοΰ Κοραή πρέπει να τοποθετηθεί χρονολογικά στο 1796 ή 'Αδελφική Διδασκαλία προς τους ευρισκομένους κατά πάσαν τήν όθωμανικήν έπικράτειαν Γραικούς, Ρώμη 1798, σ. 26. Ή έκδοση, δπως και εκείνη τών φυλλαδίων τοΰ 1800 καί 1801, πού αναφέρουν ώς τόπο έκδοσης τήν Αίγυπτο και τήν 'Αλεξάνδρεια αντίστοιχα, έγινε στο Παρίσι. Β>. Ι. Α. Fabricius, Bibliotheca Greca, νέα έκδ. G. C. Harles, Άμβοΰργο, 1808, τόμ. XI, σ Ή πηγή αυτή, μέ βάση πληροφορίες τοΰ Villoison, για πρώτη φορά ταυτίζει το συγγραφέα τής 'Αδελφικής Διδασκαλίας μέ το συγγραφέα τοΰ ανωνύμου "Ασματος τοΰ 'Αδελφική Διδασκαλία, σ "Οπ.π., σ "Οπ.π., σ. 40, "Οπ.π., σ Ό ορισμός τοΰ νόμου πού δίνει ό Κοραής βρίσκεται πολύ κοντά σ' εκείνον τοΰ Γαλλικού συντάγματος τοΰ 1795, άρθρο 6 : «La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants». Βλ. Jacques Godechot, Les constitutions delà France depuis 1789, Παρίσι 1970, σ Ό Κοραής είχε κάθε λόγο να ταυτίζεται ιδεολογικά μέ το σύνταγμα αυτό πού αντικατέστησε το Ίακωβινικο σύνταγμα τοΰ ~Ασμα πολεμιστήριον τών εν Α'ιγΰπτω περί ελευθερίας μαχόμενων Γραικών, εν τή κατ' Αΐγύπτω 'Ελληνική Τυπογραφία, 1800, σ. 11. Μετά τήν αβεβαιότητα και τις εικασίες ενός ολόκληρου αιώνα, ή πατρότητα τοΰ έργου αποδίδεται οριστικά στον Κοραή άπο τον Ι. Γ. Γεννάδιο, Κρίσεις και σκέψεις περί τών επιστολών τοϋ άοιδίμου Κοραή, Τεργέσχη 1903, σ Στο θέμα επανέρχονται καί ο'ι Γ. Γ. Λαδάς, Βιβλιογραφικοί ερευναι άναφερόμεναι εις τα έργα τοϋ'αδαμαντίου Κοραή, 'Αθήνα 1934, σ καί Δ. Σ. Γκίνης, Τα ανώνυμα έργα τοϋ Κοραή, 'Αθήνα 1948, σ Για τίς ιστορικές συντεταγμένες τοΰ κειμένου βλ. Φ. Ήλιου, ~ Ασμα πολεμιστήριον. 'Ανώνυμο έργο τον Κοραή, Αθήνα 1982, σ. 25 κ.έξ. 44. Les caractères de Théophraste, έκδ. Α. Κοραή, Παρίσι 1799, προσφώνηση «Aux Grecs libres de la mer Ionienne», χ.σ. Ή έκκληση αναδημοσιεύεται στις Lettres inédites τοΰ 1877, σ ερί αμαρτημάτων καί ποινών πολιτικώς θεωρουμένων, μετάφρ. Δ. Κοραή, Παρίσι 1802, αφιέρωση. 46. Ά. Κοραή, Mémoire sur l'état actuel de la civilisation dans la Grèce, Παρίσι 1803, σ. 60. Πρβλ. Δ. Θερειανοΰ, 'Αδαμάντιος Κοραής, τ. Γ', Τεργέστη 1890, σ. οθ'. 47. Mémoire sur l'état actuel de la civilisation dans la Grèce, σ Ti πρέπει rù κά/ιωσιν ο'ι Γραικοί εις τ-^

16 74 «Αυτόπτης φοβερών πραγμάτων» παρούσας περιστάσεις ; Διάλογος δύο Γραικών κατοίκων της Βενετίας όταν ήκονσαν τάς λαμπρός νίκας τον αντοκράτορος Ναπολέοντος, Βενετία 1805, σ Ό Κοραής γράφει μέσα στον ενθουσιασμό πού επεκράτησε μετά τή νίκη τοϋ Ναπολέοντα στο Austerlitz το Δεκέμβριο τοϋ 1805 και αυτό εξηγεί το κλίμα της ευφορίας πού διαπνέει το διάλογο. 49. "Οπ.π., σ Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, «Το κείμενο τοϋ Ρωσσαγγλογάλ>ου», 'Ελληνικά, τόμ. 17 (1962), σ , ιδίως στίχοι 354 κ.έξ Σύμφωνα με τον Κ. Θ. Δημαρά, «Με πέντε "Αγγλους στην Ελλάδα », 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, τόμ. Γ', τεΰχ. 10 (Μάϊος-Ίούνιος 1948), σ ό στιχουργός αγνοεί το Διάλογο τοϋ 1805 τοϋ Κοραή. 51. 'Ανωνύμου τοϋ Έλληνος, 'Ελληνική Νομαρχία ήτοι λόγος περί ελευθερίας, Ιταλία 1806, σ Βλ. Ά. Κοραή, «Αυτοβιογραφία», στοϋ Κ. Θ. Δημαρά, Ό Κοραής και ή εποχή τον, 'Αθήνα 1953 (Βασική Βιβλιοθήκη 9), σ Και στο σημείο αυτό ή ταύτιση τοϋ Κοραή μέ τή στάση των 'Ιδεολόγων υπήρξε απόλυτη. Βλ. πρόχειρα Georges Lefebvre, Napoleon, Νέα 'Υόρκη 1969, τόμ. Α'. ( ), σ. 141, 147 και Ε. Kennedy, Â Philosophe in the Age of Revolution, σ. 106, ΛΙανουήλ Γεδεών, Ή πνευματική κίνησις τον γένονς κατά τον IH' και Θ' αιώνα, 'Αθήνα, 1976, σ 'Αδελφική διδασκαλία, σ. iv-v. 55. Βλ. ιδίως Αικατερίνης Κουμαριανοΰ, «'Ενέργειες τοϋ Κωνσταντίνου Σταμάτη για τήν απελευθέρωση τής Ελλάδος », Πρακτικά Τρίτον Πανιονίον Σννεδρίον, 'Αθήνα 1967, σ Ό Σταμάτης, δπως και ό Κοραής, άφησε στην αλληλογραφία του ζωηρή τή μαρτυρία του για τή Γαλλική Επανάσταση. Βλ. Emile Legrand, Lettres de Constantin Stamaty à Panagiotakis Kodrikas sur la Révolution française, Παρίσι Βλ. S. G. Pappas La France et la Grèce à l'époque du Directoire, 'Αθήνα 1907, σ. 14 κ.έξ., Α. Βρανούση, Ρήγας, 'Αθήνα 1953 (Βασική Βιβλιοθήκη 10), σ , 59-79, ιδίως σ και πιο πρόσφατα μέ νέα στοιχεία και επισκόπηση τής παλαιότερης βιβλιογραφίας, "Ολγα Κατσιαρδή, «Ελληνικά διαβήματα στον Βοναπάρτη. Ή περίπτωση τοϋ Γεωργίου Παλατινού*), Ό 'Ερανιστής, τόμ. 14 (1977), σ Κοραή, 'Αλληλογραφία, Α', σ Προτομή τοϋ 'Αδαμαντίου Κοραή. Τήν έπρόσφερε το 1865 στή Σχολή τής Χίου ό Πέτρος Έμ. Σκυλίτσης. ('Αρχείο Ίατροϊστορικοΰ Σπουδαστηρίου τοϋ Καθηγητού Κ. Γ. Πουρναρόπουλου).

17

18

19

20

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΩΣΙΜΟ. υμπλήρωση κενών. Πολλαπλής επιλογής

1. ΔΙΑΦΩΣΙΜΟ. υμπλήρωση κενών. Πολλαπλής επιλογής 1. ΔΙΑΦΩΣΙΜΟ υμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις /φράσεις (τρεις περισσεύουν): Μοντεσκιέ, Ανθρωπισμός, κοινωνικό συμβόλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Α. ΚΟΡΑΗ

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Α. ΚΟΡΑΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Α. ΚΟΡΑΗ Πρόταση ερμηνείας Στο μέτρο πού ή έρευνα έχει αναγνωρίσει τήν πολιτική διάσταση της σκέψης του Κοραή, ή πολιτικότητα αυτή έχει κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο τύπος έχει αποδειχθεί ότι στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα αλλά και εξαρτάται από αυτό προκειμένου να κάνει απρόσκοπτα το έργο του. Tο έργο αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας

Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Η παιδαγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση της Μπρατισλάβας

Η δήλωση της Μπρατισλάβας Μπρατισλάβα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 Η δήλωση της Μπρατισλάβας Σήμερα, συναντιόμαστε στην Μπρατισλάβα σε μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Στη σύνοδο κορυφής των 27 κρατών μελών στην Μπρατισλάβα

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Γεννήθηκε στην πόλη Αιάκειο της Κορσικής, μόλις ένα χρόνο αφού η κυριαρχία του νησιού μεταβιβάστηκε από τη Δημοκρατία της Γένοβας στη Γαλλία. Ο πατέρας του Κάρλος Βοναπάρτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αύξηση πληθυσμού αγροτική επανάσταση (μεγάλα αγροκτήματα νέες μέθοδοι εισαγωγή μηχανημάτων) ανάπτυξη εμπορίου α. Ευρώπη Αφρική Αμερική (τριγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ο Όθων συνδιαλέγεται με τον έφιππο συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη που του ζητά την παραχώρηση συντάγματος Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 194 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Διαφωτισμού

Η εποχή του Διαφωτισμού Ομαδική εργασία μαθητών Γ1 (12-01-2015) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η εποχή του Διαφωτισμού ΟΜΑΔΑ 1 Κωνσταντίνος Σταύρος Χρήστος - Γιάννης Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17 ο και 18 ο αιώνα Οικονομικές μεταβολές Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org Ιδρυτική Διακήρυξη 1. 2. 3. Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών - ΕΝΑ ενεργοποιείται σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Ιστορία και εξέλιξη του Τμήματος Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη

Διαβάστε περισσότερα

1 E ANA H TIKA EMATA Kεφάλαιο Πρώτο

1 E ANA H TIKA EMATA Kεφάλαιο Πρώτο 1 Kεφάλαιο E ANA H TIKA EMATA Πρώτο 2 IΣTOPIA Γ ΓYMNAΣIOY Επαναληπτικά θέµατα Α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Ενότητα 1 Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επιμέλεια: Μαρία Πουλάκου, Φιλόλογος Μεθοδολογία επιστολής Η επιστολή είναι γραπτός λόγος που χρησιμοποιούμε, για να επικοινωνήσουμε με πρόσωπα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Ιδρυτική διακήρυξη Η Ελλάδα βιώνει για άλλη μια φορά μια εθνική τραγωδία που απειλεί την κοινωνία με διάλυση και υπονομεύει την ίδια την υπόσταση του έθνους. Η χώρα παγιδευμένη στη μέγγενη παράνομων διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Διαφωτισμού

Η εποχή του Διαφωτισμού ΟΜΑΔΑ 1 Σοφία Μαρία Χριστίνα Χρύσα - Ιωάννα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η εποχή του Διαφωτισμού Ομαδική εργασία μαθητών Γ2 (13-10-2015) Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17 ο και 18 ο αιώνα Αύξηση του πληθυσμού Αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ 21 η ΜΑΪΟΥ 1864 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 152 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 [1] Σεβασμιώτατε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 102 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 1ο ΣΧΕ ΙΟ Κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στη Γαλλία µέχρι το 1789 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/11/1997 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προσφώνηση του πρ. της ΕΣΗΕΑ Α. Μανωλάκου στην τιμητική εκδήλωση της ΕΣΗΕΑ για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο Θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Της Αθανασίας Κωνσταντίνου Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Με δεδομένες τις αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος και Πολιτική

Πόλεμος και Πολιτική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθημα 8 ο : Η Γαλλική Επανάσταση Χρονικό πλαίσιο 1789 1793 Γεώργιος Μαργαρίτης, Καθηγητής, ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Περί Μελαγχολίας. Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης. 2 η ενότητα: «Η μελαγχολία στην αρχαιότητα»

Περί Μελαγχολίας. Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης. 2 η ενότητα: «Η μελαγχολία στην αρχαιότητα» Περί Μελαγχολίας Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης 2 η ενότητα: «Η μελαγχολία στην αρχαιότητα» Περιγραφή θεματικής ενότητας: Το σύστημα των τεσσάρων χυμών και η αρχή της μίμησης. Σύντομη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη.

Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: ΟΡΙΣΜΟΣ Έκφραση Έκθεση Α Λυκείου Θέμα: «Εφηβεία» Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Ναπολέοντα ( ) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815)

Η εποχή του Ναπολέοντα ( ) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815) Η εποχή του Ναπολέοντα (1799 1815) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815) 1799 1804: Πρώτος Ύπατος «ένας ισχυρός λαϊκός ηγέτης που δεν ήταν βασιλιάς» Ο Ναπολέων «σώζει» το Διευθυντήριο Μάρτιος 1797: οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΣΚΡΕΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, Β4 ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 17 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στις οποίες διαμορφώθηκαν οι ιστορικοί και οι πολιτισμικοί όροι για τη δημοκρατική ισότητα: στη δυτική αντίληψη της ανθρώπινης οντότητας, το παιδί

στις οποίες διαμορφώθηκαν οι ιστορικοί και οι πολιτισμικοί όροι για τη δημοκρατική ισότητα: στη δυτική αντίληψη της ανθρώπινης οντότητας, το παιδί 160 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τα δικαιώματα του παιδιού και οι συνέπειες της αναγνώρισής τους σε διεθνές επίπεδο αντιπροσωπεύουν μια τεράστια αλλαγή των αντιλήψεων και των νοοτροπιών για το παιδί, γεγονός που συνοδεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κείμενο Η γλώσσα ως αξία Μιλώντας για τη γλώσσα ως αξία-πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι. Τοκμακίδου Ελπίδα

ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι. Τοκμακίδου Ελπίδα ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι Τοκμακίδου Ελπίδα ΠΣ Δημοτικού Κοινωνική διαμεσολάβηση Βιωματική μάθηση Οικοδόμηση της γνώσης «η δημιουργία νοήματος έχει αποδεσμευτεί από την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Φραγκουδάκη - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος :28

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Φραγκουδάκη - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος :28 Άννα Φραγκουδάκη Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος (Και το απαραίτητο μεσογειακό περιεχόμενό της) Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών»

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σελ. 77: «Μέσα στην Εθνοσυνέλευση (1862 1864). όπως ονομάστηκαν» «Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Σελίδα 1 από 5 Απαντήσεις Β.1 Το συγκεκριμένο απόσπασμα αντλήθηκε από το 8 ο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη, που έχει ως θέμα του την παιδεία. Ήδη, από την πρώτη φράση του αποσπάσματος (ὅτι μέν οὖν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 : ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λέξη που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 : ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λέξη που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 : ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λέξη που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

18 \ 01\ 2015 Κείμενο : Σχέσεις γονέων εφήβων

18 \ 01\ 2015 Κείμενο : Σχέσεις γονέων εφήβων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ 10 Ον\ μο :.. Α Λυκείου 18 \ 01\ 2015 Κείμενο : Σχέσεις γονέων εφήβων Μελετώντας κανείς τις σχέσεις των εφήβων και των γονέων μέσα από το πρίσμα της επικράτησης ενός γενικότερου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 3η ΕΛΠ 11 Διδάσκων Kυριακίδου Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α.Μ.67630 1 Περιεχόμενα ΕΡΓΑΣΙΑ 3η ΕΛΠ 11...1 Διδάσκων Kυριακίδου Μαρία...1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Σε τι αναφέρεται το μάθημα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία Σωτήρης Χτούρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ. α) Θεματική Περίοδος: «Επειδή που είναι κάτι πολύπλοκο». Λεπτομέρειες Σχόλια: «Η κριτική. τα πάντα στον αέρα».

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ. α) Θεματική Περίοδος: «Επειδή που είναι κάτι πολύπλοκο». Λεπτομέρειες Σχόλια: «Η κριτική. τα πάντα στον αέρα». ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ. Α1: Πολύ συχνά οι έφηβοι αποτελούν αντικείμενα κριτικής και επίκρισης από τους μεγαλύτερους, αυτή όμως δεν αποτελεί την σωστότερη μέθοδο αντιμετώπισής τους. Η εφηβεία είναι μία από τις κρισιμότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Αρχικά τονίζει πως

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής DEA

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής.

Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Φυλετικός Ρατσισμός Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής.αιτία του ρατσισμού είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεγάλες εξισώσεις....όχι μόνο σωστές αλλά και ωραίες...

Οι μεγάλες εξισώσεις....όχι μόνο σωστές αλλά και ωραίες... Οι μεγάλες εξισώσεις. {...όχι μόνο σωστές αλλά και ωραίες... Ερευνητική εργασία μαθητών της Β λυκείου. E = mc 2 Στοιχεία ταυτότητας: Ε: ενέργεια (joule) m: μάζα (kg) c: ταχύτητα του φωτός στο κενό (m/s)

Διαβάστε περισσότερα

«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος»

«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» «Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» 1 Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας δίπλα στις εθνικές ταυτότητες των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κατερίνα Δ. Χατζοπούλου Σας καλωσορίζουμε και φέτος στις συναντήσεις και δράσεις του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σιδέρης. Μιλώ για την κρίση με το παιδί. Εμπιστευτική επιστολή σε μεγάλους που σκέφτονται ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Νίκος Σιδέρης. Μιλώ για την κρίση με το παιδί. Εμπιστευτική επιστολή σε μεγάλους που σκέφτονται ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 12.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ Νίκος Σιδέρης Μιλώ για την κρίση με το παιδί Εμπιστευτική επιστολή σε μεγάλους που σκέφτονται Από τον συγγραφέα του μπεστ σέλερ Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν!

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας B. Αρχειακές συλλογές που προέρχονται από ιδιωτικά αρχεία (DEP) και πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Εισαγωγή στην Παιδαγωγική ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Διδάσκουσα: Μαρία Δασκολιά Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Φ.Π.Ψ. Θεματική του μαθήματος Έννοια και εξέλιξη της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη πυρήνα των Αντιβενιζελικών.», σελ. 92-93 β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τη λέξη που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τη λέξη που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Θέµα Α.1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τη λέξη που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν: α) αριστοκρατική. β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Απαντήσεις Α. Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται απόπειρα προσδιορισμού της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας του Ευρωπαίου. Αφού γίνεται σαφής η δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος, υποστηρίζεται ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α.1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τη λέξη που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν: α) αριστοκρατική.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ.

Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ. Η συνταγματική Σάμος Ο Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου αφηγείται την πολιτική βιογραφία του Γ. Λογοθέτη Λυκούργου και την καταπληκτική ιστορία της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης του νησιού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα