ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 926 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, άτομα με μειωμένη όραση ή πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων με άλλο τρόπο, EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, άτομα με μειωμένη όραση ή πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων με άλλο τρόπο, ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΑ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ Προοίμιο Τα συμβαλλόμενα μέρη, Υπενθυμίζοντας τις αρχές της μη εισαγωγής διακρίσεων, τις ίσες ευκαιρίες, την πρόσβαση σε αυτές, καθώς και την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία, όπως αυτά διατυπώνονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, Ανησυχώντας για τα προβλήματα που παρεμβάλλουν εμπόδια στην πλήρη ανάπτυξη των ατόμων με προβλήματα όρασης ή με άλλο πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων, που περιορίζουν την οικεία ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του πολίτη για αναζήτηση, λήψη και μετάδοση πληροφοριών και ιδεών κάθε είδους σε ισότιμη βάση με τους άλλους, και με όλες τις μορφές επικοινωνίας της επιλογής τους, την άσκηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, καθώς και την ευκαιρία διεξαγωγής έρευνας, Τονίζοντας τη σημασία της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ως κινήτρου και ανταμοιβής λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών δημιουργιών και της διεύρυνσης των ευκαιριών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης ή άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, ώστε να συμμετέχουν στη πολιτιστική ζωή της κοινότητας, να απολαμβάνουν τις τέχνες και να συμμετέχουν στην επιστημονική πρόοδο και στα οφέλη της, Έχοντας επίγνωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης ή πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων στην πρόσβαση σε δημοσιευμένα έργα, με στόχο την επίτευξη ίσων ευκαιριών στην κοινωνία, καθώς και την ανάγκη τόσο για αύξηση του αριθμού των έργων σε προσβάσιμες μορφές, όσο και για βελτίωση της κυκλοφορίας των έργων αυτών, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης ή πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων ζουν σε αναπτυσσόμενες και σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, Αναγνωρίζοντας ότι, παρά τις διαφορές των εθνικών νομοθεσιών για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο θετικός αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στις ζωές των ατόμων με προβλήματα όρασης ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων μπορεί να ενισχυθεί από ένα βελτιωμένο νομικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο, Αναγνωρίζοντας ότι πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει περιορισμούς και εξαιρέσεις στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του δημιουργού για τα άτομα με προβλήματα όρασης ή άλλο πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων πλην όμως εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων έργων σε αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο για τα πρόσωπα αυτά, και ότι σημαντικοί πόροι απαιτούνται για την προσπάθεια EL 2 EL

3 να καθιστούν προσβάσιμα τα έργα στα πρόσωπα αυτά, και ότι η έλλειψη δυνατοτήτων διασυνοριακής ανταλλαγής αντίγραφων σε προσβάσιμη μορφή έχει καταστήσει αναγκαία την επανάληψη των εν λόγω προσπαθειών, Αναγνωρίζοντας τόσο τη σημασία του ρόλου των δικαιούχων στο να καταστούν τα έργα τους προσβάσιμα στα άτομα με προβλήματα όρασης ή με άλλο πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων και τη σπουδαιότητα της ύπαρξης κατάλληλων περιορισμών και εξαιρέσεων ώστε να καταστήσουν προσβάσιμα τα έργα στα πρόσωπα αυτά, ιδιαίτερα όταν η αγορά δεν είναι σε θέση να παράσχει τέτοια πρόσβαση, Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών και του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, ειδικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση, την έρευνα, την πρόσβαση σε πληροφορίες, και ότι μια τέτοια ισορροπία πρέπει να διευκολύνει την αποτελεσματική και έγκαιρη πρόσβαση στα έργα προς όφελος ατόμων με προβλήματα όρασης ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, Επιβεβαιώνοντας τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από τις υφιστάμενες διεθνείς συνθήκες για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη σημασία της τριπλής προϋπόθεσης για τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφος 2 της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και άλλων διεθνών πράξεων, Κατανοώντας τη σημασία των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε το 2007 από τη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακές σκοπιμότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου του οργανισμού, Αναγνωρίζοντας τη σημασία του διεθνούς συστήματος δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του δημιουργού και επιθυμώντας να εναρμονιστούν περιορισμοί και εξαιρέσεις με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση και χρήση των έργων από άτομα με προβλήματα όρασης ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 - Σχέση με άλλες συμβάσεις και συνθήκες Καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν παρεκκλίνει από τυχόν υποχρεώσεις που υπέχουν τα συμβαλλόμενα μέρη έναντι αλλήλων βάσει άλλων συνθηκών και δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα που συμβαλλόμενο μέρος έχει δυνάμει άλλων συνθηκών. Άρθρο 2 - Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας Συνθήκης: α) ως «εργασίες» νοούνται λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, κατά την έννοια του άρθρο 2, παράγραφος 1 της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, με τη μορφή κειμένου, συμβόλων ή/και συναφών εικονογραφήσεων, είτε δημοσιευμένων ή άλλως διαθέσιμων στο κοινό από μέσα ενημέρωσης 1 β) ως «προσβάσιμο αντίτυπο μορφότυπου», νοείται αντίτυπο έργου με εναλλακτικό τρόπο ή μορφή που δίνει σε δικαιούχο πρόσωπο πρόσβαση στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για το πρόσωπο να έχει πρόσβαση με τις 1 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 2 στοιχείο α): Για τους σκοπούς της παρούσας συνθήκης, εξυπακούεται ότι ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τα εν λόγω έργα σε ακουστική μορφή, όπως τα audiobooks. EL 3 EL

4 δυνατότητες και την άνεση που θα είχε πρόσωπο χωρίς διαταραχές της όρασης ή άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Την προσβάσιμη μορφή αντίτυπο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από δικαιούχο πρόσωπα και πρέπει να σέβεται την ακεραιότητα του πρωτότυπου έργου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αλλαγές που είναι αναγκαίες για να μπορέσει το έργο πρόσβαση στην εναλλακτική μορφή και της προσβασιμότητας ανάγκες των δικαιούχων προσώπων. γ) ως «εξουσιοδοτημένος φορέας» νοείται φορέας που έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί από τις δημόσιες αρχές για την παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, προσαρμοσμένης ανάγνωσης ή πρόσβασης σε πληροφορίες σε δικαιούχα πρόσωπα σε μη κερδοσκοπική βάση. Περιλαμβάνει επίσης κυβερνητικό όργανο ή μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε δικαιούχο πρόσωπα ως μία από τις οικείες πρωτογενείς δραστηριότητες ή θεσμικές υποχρεώσεις 2. Ένας εγκεκριμένος φορέας καθορίζει και ακολουθεί τις δικές του πρακτικές: (i) για να βεβαιωθεί ότι τα πρόσωπα που εξυπηρετεί είναι δικαιούχα πρόσωπα (ii) για να περιορίσει στα δικαιούχα πρόσωπα ή/και τους εξουσιοδοτημένους φορείς την εκ μέρους του διανομή και διάθεση αντίγραφων σε προσβάσιμη μορφή (iii) για να αποθαρρυνθεί η αναπαραγωγή, διανομή και διάθεση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων και (iv) για να διατηρήσει τη δέουσα προσοχή, καθώς και των σχετικών πρακτικών, όσον αφορά τη διαχείριση των αντιτύπων έργων, με παράλληλο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των δικαιούχων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 8. Άρθρο 3 Δικαιούχα πρόσωπα Δικαιούχο πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο: α) είναι τυφλό β) αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης ή πάσχει από αδυναμία αντίληψης ή ανάγνωσης που δεν μπορεί να βελτιωθεί ώστε να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με πρόσωπο το οποίο δεν πάσχει από τέτοιες διαταραχές ή αναπηρίες και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να διαβάσει έντυπα στον ίδιο βαθμό με πρόσωπο χωρίς διαταραχές ή αναπηρίες ή 3 γ) κατά τα άλλα είναι ανίκανο, λόγω σωματικής ανικανότητας, να κρατά ή να χειρίζεται βιβλίο ή να εστιάσει ή μετακινήσει το βλέμμα του στον βαθμό που θα ήταν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, κατάλληλος για ανάγνωση ανεξάρτητα από τις άλλες ειδικές ανάγκες. Άρθρο 4 Περιορισμοί και εξαιρέσεις που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες όσον αφορά τα προσβάσιμης μορφής αντίτυπα 1. α) Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν στην οικεία εθνική νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας τον περιορισμό ή την εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής, το 2 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 2 στοιχείο γ): Για τους σκοπούς της παρούσας συνθήκης, εξυπακούεται ότι «οι οντότητες που αναγνωρίζονται από την κυβέρνηση» μπορεί να περιλαμβάνουν οντότητες που τυγχάνουν οικονομικής στήριξης από την κυβέρνηση για την παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, προσαρμοσμένης ανάγνωσης για την πρόσβαση σε πληροφορίες σε δικαιούχα πρόσωπα, σε μη κερδοσκοπική βάση. 3 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 3 β): Τίποτα στη διατύπωση αυτή υποδηλώνει ότι «δεν μπορεί να βελτιωθεί» απαιτεί τη χρήση όλων των δυνατών ιατρικών διαγνωστικών διαδικασιών και θεραπειών. EL 4 EL

5 δικαίωμα διανομής, και το δικαίωμα διάθεσης στο κοινό, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (WCT), ώστε να διευκολυνθεί η διαθεσιμότητα των έργων σε προσβάσιμης μορφής αντίτυπα για τα δικαιούχα πρόσωπα. Ο περιορισμός ή η εξαίρεση που προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα τυχόν απαιτούμενων αλλαγών ώστε να καταστούν τα έργα προσβάσιμα στην εναλλακτική μορφή. β) Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν επίσης να προβλέψουν περιορισμό ή εξαίρεση από το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε έργα για δικαιούχα πρόσωπα. 2. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εκπληρώσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παράγραφος 1 για όλα τα δικαιώματα που καθορίζονται από αυτά, θεσπίζοντας τον περιορισμό ή την εξαίρεση στο πλαίσιο της περί των δικαιωμάτων δημιουργού εθνικής νομοθεσίας, έτσι ώστε: α) Επιτρέπεται σε εξουσιοδοτημένους φορείς, χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, να παραγάγουν ένα αντίτυπο έργου σε προσιτή μορφή, να λαμβάνουν από άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα προσιτή μορφή αντιτύπου, και να προμηθεύουν με τα εν λόγω αντίτυπα τα δικαιούχα πρόσωπα με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των δανείων από μη εμπορικές πηγές ή με ηλεκτρονική κοινοποίηση με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, και να προβαίνουν σε τυχόν ενδιάμεσα βήματα για την επίτευξη των στόχων αυτών, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) ο εγκεκριμένος φορέας που επιθυμεί να αναλάβει τέτοια δραστηριότητα έχει νόμιμη πρόσβαση στο περι ου ο λόγος έργο ή αντίτυπο του εν λόγω έργου (ii) το έργο μετασχηματίζεται σε αντίτυπο με προσιτό μορφότυπο, που μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα μέσα που είναι αναγκαία για να διακινούνται πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή, αλλά δεν πραγματοποιεί αλλαγές, εκτός από εκείνες που είναι αναγκαία να καταστήσει την πρόσβαση στο έργο δυνατή για το δικαιούχο πρόσωπο (iii) τέτοια, προσβάσιμης μορφής αντίτυπα, παρέχονται αποκλειστικά για να χρησιμοποιηθούν από τα δικαιούχα πρόσωπα και (iv) η δραστηριότητα στερείται κερδοσκοπικού χαρακτήρα και β) Ένα δικαιούχο πρόσωπο ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένου ενός επιστάτη ή φροντιστή πρωτογενών υπηρεσιών, μπορεί να μετατρέψει σε προσιτή μορφή αντίτυπο έργου για προσωπική χρήση από το δικαιούχο πρόσωπο ή αλλιώς μπορεί να βοηθήσει το δικαιούχο πρόσωπο να παραγάγει και να χρησιμοποιήσει προσβάσιμης μορφής αντίτυπα σε περίπτωση που το δικαιούχο πρόσωπο έχει νόμιμη πρόσβαση στο εν λόγω έργο ή αντίτυπο του εν λόγω έργου. 3. Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ανταποκριθεί στα του άρθρου 4, παράγραφος 1, θεσπίζοντας και άλλους περιορισμούς ή εξαιρέσεις στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3. Εννοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν περιορίζει ούτε επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των περιορισμών και εξαιρέσεων που επιτρέπονται βάσει της σύμβασης της Βέρνης, όσον αφορά το δικαίωμα μετάφρασης από άτομα με προβλήματα όρασης ή με άλλο πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων. EL 5 EL

6 4. Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να μειώσει περιορισμούς ή εξαιρέσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου σε έργα του οποίου η προμήθεια, υπό τη συγκεκριμένη προσβάσιμη μορφή, δεν μπορεί να γίνει από το εμπόριο με εύλογους όρους για τα δικαιούχα πρόσωπα στην συγκεκριμένη αγορά. Το συμβαλλόμενο μέρος που κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, υποχρεούνται να το δηλώνει με γνωστοποίησή του στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΔΙ κατά τον χρόνο της επικύρωσης, της αποδοχής ή προσχώρησης στην παρούσα συνθήκη ή οποιαδήποτε στιγμή μετέπειτα Η εθνική νομοθεσία καθορίζει κατά πόσον οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε αμοιβή. Άρθρο 5 διασυνοριακή ανταλλαγή προσβάσιμης μορφής αντιτύπων 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν ότι εάν ένα προσβάσιμης μορφής αντίτυπο παράγεται υπό περιορισμό ή εξαίρεση ή σύμφωνα με το νόμο, το εν λόγω προσβάσιμης μορφής αντίτυπο δύναται να διανεμηθεί ή να διατεθεί από εξουσιοδοτημένο φορέα σε δικαιούχο πρόσωπο ή εγκεκριμένο φορέα σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εκπληρώσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, παράγραφος 1 θεσπίζοντας περιορισμό ή εξαίρεση στο πλαίσιο της περί των διανοητικών δικαιωμάτων δημιουργού εθνικής νομοθεσίας: α) επιτρέπεται σε εξουσιοδοτημένους φορείς, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, να διακινούν ή να θέτουν στη διάθεση για την αποκλειστική χρήση των δικαιούχων προσώπων προσβάσιμης μορφής αντίτυπα σε εξουσιοδοτημένο φορέα σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος και α) επιτρέπεται σε εξουσιοδοτημένους φορείς, χωρίς την άδεια του δικαιούχου και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, στοιχείο γ), να διανείμουν ή να διαθέσουν προσβάσιμης μορφής αντίτυπα σε δικαιούχο πρόσωπο σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος υπό τον όρο ότι πριν από τη διανομή ή τη διάθεση, ο αρχικός εξουσιοδοτημένος φορέας δεν γνώριζε ή συντρέχουν βάσιμες υπόνοιες ότι γνώριζε ότι το προσιτής μορφής αντίτυπο θα εχρησιμοποιείτο για σκοπούς άλλους από τη χρήση από δικαιούχα πρόσωπα Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ανταποκριθεί στα του άρθρου 5, παράγραφος 1, θεσπίζοντας και άλλους περιορισμούς ή εξαιρέσεις στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα άρθρα 5) παράγραφος 4), 10 και Όταν ο εγκεκριμένος φορέας σε συμβαλλόμενο μέρος παραλαμβάνει αντίτυπα προσβάσιμης μορφής, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, και το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος δεν υπέχει υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 9 της σύμβασης της Βέρνης, εξασφαλίζει, σύμφωνα με το οικείο νομικό σύστημα και πρακτικές, ότι τα αντίτυπα προσβάσιμης μορφής μόνο αναπαράγονται, διανέμονται ή διατίθενται προς όφελος των δικαιούχων προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του συμβαλλόμενου αυτού μέρους. 5 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 4: Εννοείται ότι η απαίτηση για εμπορική διαθεσιμότητα δεν προδικάζει το κατά πόσον ένας περιορισμό ή μία εξαίρεση βάσει του παρόντος άρθρου είναι συνεπείς με την «τριπλή προϋπόθεση». 6 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 1: Επίσης, θεωρείται ότι καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης περιορίζει ή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των αποκλειστικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο άλλης συνθήκης. 7 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 2: Εξυπακούεται ότι, για τη διανομή ή τη διάθεση προσβάσιμης μορφής αντιτύπων απευθείας σε δικαιούχο πρόσωπο σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, μπορεί να ενδείκνυται για εγκεκριμένο φορέα να προβεί στη λήψη περαιτέρω μέτρων για να επιβεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που εξυπηρετεί είναι δικαιούχος και να ακολουθήσει τις οικείες πρακτικές του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2, στοιχείο γ). EL 6 EL

7 β) Η διανομή και διάθεση προσβάσιμης μορφής αντιτύπων από εξουσιοδοτημένο φορέα δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 1 περιορίζεται στα εν λόγω δικαστήρια εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή διαφορετικά μειώνει τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις εφαρμογής της παρούσας συνθήκης για το δικαίωμα διανομής και το δικαίωμα διάθεσης στο κοινό σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα του κατόχου των διανοητικών δικαιωμάτων 89. γ) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν θίγει τον ορισμό της πράξης διανομής ή πράξης διάθεσης στο κοινό. 5. Καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ανάλωσης των δικαιωμάτων. Άρθρο 6 Διασυνοριακή ανταλλαγή προσβάσιμης μορφής αντιτύπων Στο βαθμό που το εθνικό δίκαιο ενός συμβαλλόμενου μέρους επιτρέπει σε δικαιούχο πρόσωπο, άλλο προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του, ή έναν εγκεκριμένο φορά, να παραγάγει προσιτής μορφής αντίτυπο έργου, το εθνικό δίκαιο του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εισαγωγής προσιτής μορφής αντιτύπου προς το κοινό όφελος των δικαιούχων προσώπων, χωρίς την άδεια του κατόχου των διανοητικών δικαιωμάτων 10. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις σχετικά με τη λήψη τεχνολογικών μέτρων Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες, για να εξασφαλιστεί ότι κατά την παροχή κατάλληλης νομικής προστασίας και αποτελεσματικών ένδικων μέσων κατά της παράκαμψης τεχνολογικών μέτρων, η νομική αυτή προστασία δεν εμποδίζει τα δικαιούχα πρόσωπα να επωφελούνται από τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που προβλέπει η συνθήκη 11. Άρθρο 8 Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής Κατά την εφαρμογή των περιορισμών και εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δικαιούχων προσώπων σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα. Άρθρο 9 Συνεργασία με στόχο τη διευκόλυνση των διασυνοριακών ανταλλαγών 8 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β): Εννοείται ότι καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης απαιτεί ή συνεπάγεται ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος εγκρίνει ή εφαρμόζει την «τριπλή προϋπόθεση» πέρα από τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος εγγράφου ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών συνθηκών. 9 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β): Εννοείται ότι καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν γεννά οποιαδήποτε υποχρέωση για ένα συμβαλλόμενο μέρος όσον αφορά την επικύρωση ή προσχώρησή του σε συνθήκη της ΠΟΔΙ για την πνευματική ιδιοκτησία ή τη συμμόρφωσή του προς οιαδήποτε από τις διατάξεις της και καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν προδικάζει τυχόν δικαιώματα, περιορισμούς και εξαιρέσεις στον WCT. 10 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 6: Εννοείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ίδια ευελιξία που ορίζεται στο άρθρο 4 κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του άρθρου Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 7: Εξυπακούεται ότι οι εξουσιοδοτημένοι φορείς, σε διάφορες περιστάσεις, επιλέγουν να εφαρμόσουν τεχνολογικά μέτρα για την παραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση των προσβάσιμης μορφής αντιτύπων και τίποτε στο παρόν έγγραφο θίγει τις πρακτικές αυτές όταν είναι σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία. EL 7 EL

8 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση των διασυνοριακών ανταλλαγών προσβάσιμης μορφής αντιτύπων, ενθαρρύνοντας την εθελοντική ανταλλαγή πληροφοριών που θα συμβάλουν στην αλληλοαναγνώριση των εξουσιοδοτημένων φορέων. Το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ συγκροτεί ένα σημείο πρόσβασης στις πληροφορίες προς τον σκοπό αυτόν. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να συνδράμουν τους εξουσιοδοτημένους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται βάσει του άρθρου 5 για τη διακίνηση πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 2, στοιχείο γ), τόσο μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εξουσιοδοτημένων φορέων σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τις διασυνοριακές συναλλαγές προσβάσιμης μορφής αντιτύπων, με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό, ανάλογα με την περίπτωση. 3. Το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ καλείται να μοιράζεται πληροφορίες, εφόσον τις διαθέτουν, σχετικά με τη λειτουργία της παρούσας συνθήκης. 4. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και την προώθησή της, για τη στήριξη των εθνικών προσπαθειών για την υλοποίηση του σκοπού και των στόχων της παρούσας συνθήκης 12. Άρθρο 10 Γενικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας συνθήκης. 2. Τίποτε δεν αποκλείει τη δυνατότητα των συμβαλλομένων μερών να καθορίζουν τη μέθοδο που κρίνουν κατάλληλη για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συνθήκης στο πλαίσιο της εσωτερικής τους έννομης τάξης και πρακτικής Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να εκπληρώσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συνθήκης αυτής μέσω περιορισμών ή εξαιρέσεων ειδικά προς όφελος των δικαιούχων προσώπων, άλλων περιορισμών ή εξαιρέσεων, ή συνδυασμού αυτών, στο πλαίσιο της οικείας εθνικής έννομης τάξης και πρακτικής. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν και δικαστικούς, διοικητικούς ή κανονιστικούς ορισμούς προς το κοινό όφελος των δικαιούχων προσώπων όσον αφορά τις θεμιτές πρακτικές, τις συναλλαγές ή τις χρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον συνάδουν με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών βάσει της Σύμβασης της Βέρνης, άλλων διεθνών συνθηκών, και του άρθρου 11. Άρθρο 11 Γενικές υποχρεώσεις για τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις Κατά την έγκριση μέτρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας συνθήκης, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις τις οποίες το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος υπέχει βάσει της σύμβασης της Βέρνης, της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 12 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 9: Εννοείται ότι το άρθρο 9 δεν συνεπάγεται υποχρεωτική εγγραφή για εξουσιοδοτημένους φορείς, ούτε αποτελεί προϋπόθεση για εξουσιοδοτημένους φορείς να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αναγνωρίζονται βάσει της παρούσας συνθήκης προβλέπει όμως τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών προσβάσιμης μορφής αντιτύπων. 13 Κοινή δήλωση που αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 2: Εξυπακούεται ότι όταν ένα έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως έργο βάσει του άρθρου 2, παράγραφος α), συμπεριλαμβανομένων των έργων αυτών σε ακουστική μορφή, εφαρμόζονται οι περιορισμοί και οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται από την παρούσα συνθήκη τηρουμένων των αναλογιών σε συγγενικά δικαιώματα, όπως είναι αναγκαίο για να παραχθούν τα προσβάσιμης μορφής αντίτυπα, να διανέμονται και να διατίθενται σε δικαιούχα πρόσωπα. EL 8 EL

9 και της συνθήκης ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και των ερμηνευτικών συμφωνιών τους, έτσι ώστε: α) σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, της σύμβασης της Βέρνης, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να επιτρέπει την αναπαραγωγή έργων σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι η αναπαραγωγή δεν αντίκειται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού β) σύμφωνα με το άρθρο 13 της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να μειώνει τους περιορισμούς και εξαιρέσεις στα αποκλειστικά δικαιώματα, αλλά μόνο για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση δεν αντίκειται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου. β) σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 της συνθήκης ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προβλέπουν περιορισμούς ή εξαιρέσεις στα δικαιώματα που χορηγούνται σε δημιουργούς στο πλαίσιο του WCT σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού. δ) σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2 της συνθήκης ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει, κατά την εφαρμογή της σύμβασης της Βέρνης, να μειώνει τους περιορισμούς και εξαιρέσεις στα δικαιώματα, αλλά μόνο για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση δεν αντίκειται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτονται σε υπερβολικό βαθμό τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου. Άρθρο 12 Περιορισμοί και εξαιρέσεις 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται να εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο άλλους περιορισμούς και εξαιρέσεις σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας προς όφελος των δικαιούχων προσώπων που προβλέπονται από την παρούσα συνθήκη έχοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του αντισυμβαλλόμενου μέρους, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες του, σύμφωνα με τα διεθνή δικαιώματα και τις διεθνείς υποχρεώσεις και, στην περίπτωση μιας λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες του και τα ιδιαίτερα διεθνή δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευελιξία του. 2. Η παρούσα συνθήκη δεν θίγει άλλους περιορισμούς και εξαιρέσεις για άτομα με αναπηρίες, που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο. Άρθρο 13 Συνέλευση 1. α) Τα συμβαλλόμενα μέρη συνέρχονται σε συνέλευση. β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπροσωπείται από έναν αντιπρόσωπο ο οποίος μπορεί να επικουρείται από αναπληρωτές εκπροσώπους, συμβούλους και εμπειρογνώμονες. γ) Τα έξοδα κάθε αντιπροσωπείας βαρύνουν το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο έχει ορίσει την αντιπροσωπεία. Η συνέλευση μπορεί να ζητήσει από την ΠΟΔΙ να χορηγήσει οικονομική ενίσχυση για να διευκολύνει τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των συμβαλλόμενων μερών που θεωρούνται αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με την πάγια πρακτική της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων EL 9 EL

10 Εθνών ή τα οποία είναι χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης σε οικονομία αγοράς. 2. α) Η συνέλευση επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν τη διατήρηση σε ισχύ και προσαρμογή της παρούσας συνθήκης καθώς και την εφαρμογή της β) Η συνέλευση ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο15 σχετικά με την εισδοχή ορισμένων διακυβερνητικών οργανισμών στην παρούσα συνθήκη. γ) Η συνέλευση αποφασίζει την σύγκληση διπλωματικής διάσκεψης για την αναθεώρηση της παρούσας συνθήκης και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στον Γενικό Διευθυντή της ΠΟΔΙ για την προπαρασκευή της εν λόγω διπλωματικής διάσκεψης. 3. α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που είναι κράτος έχει μία ψήφο και ψηφίζει μόνο για λογαριασμό του. β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που αποτελεί διακυβερνητικό οργανισμό μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία στη θέση των κρατών μελών του, με αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών του τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα συνθήκη. Κανένας διακυβερνητικός οργανισμός δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία, εφόσον οποιοδήποτε από τα μέλη του ασκεί το δικαίωμα ψήφου του και αντιστρόφως. 4. Η συνέλευση συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του γενικού διευθυντή και, εάν δεν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, κατά την ίδια περίοδο και στον ίδιο χώρο όπως η γενική συνέλευση του ΠΟΔΙ. 5. Η συνέλευση προσπαθεί να λαμβάνει τις αποφάσεις της με ομοφωνία, θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, που περιλαμβάνει τη σύγκλιση έκτακτων συνόδων, τις προϋποθέσεις απαρτίας και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συνθήκης, την απαιτούμενη πλειοψηφία για τα διάφορα είδη αποφάσεων Άρθρο 14 Διεθνές Γραφείο Τις διοικητικές εργασίες σχετικά με τη συνθήκη διεκπεραιώνει το διεθνές γραφείο της ΠΟΔΙ. Άρθρο 15 Προϋποθέσεις για την προσχώρηση στη συνθήκη 1. Κάθε κράτος μέλος του ΠΟΔΙ μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη 2. Η συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την προσχώρηση στην παρούσα συνθήκη οποιουδήποτε διακυβερνητικού οργανισμού ο οποίος δηλώνει ότι είναι αρμόδιος και διαθέτει δική του νομοθεσία η οποία δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη του, για τα θέματα που καλύπτει η παρούσα συνθήκη και ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συνθήκης. 3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την υποβολή δήλωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο στη διπλωματική διάσκεψη που θέσπισε την παρούσα συνθήκη, μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη. Άρθρο 16 Δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει της συνθήκης Εφόσον δεν προβλέπεται το αντίθετο σε ειδικές διατάξεις της παρούσας συνθήκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει όλα τα δικαιώματα και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η παρούσα συνθήκη. Άρθρο 17 Υπογραφή της συνθήκης EL 10 EL

11 Η παρούσα συνθήκη θα παραμείνει ανοιχτή στην έδρα της ΠΟΔΙ για υπογραφή από κάθε επιλέξιμο μέρος επί ένα έτος μετά την έγκρισή της. Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος της συνθήκης. Η παρούσα συνθήκη αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες αφότου 20 επιλέξιμα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 15 θα έχουν καταθέσει τις πράξεις επικύρωσης και προσχώρησης. Άρθρο 19 Ημερομηνία από την οποία ισχύει η προσχώρηση στη συνθήκη Η παρούσα συνθήκη δεσμεύει: α) τα 20 επιλέξιμα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 18 από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ β) κάθε επιλέξιμο μέρος που αναφέρεται στο άρθρο 15, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε την πράξη επικύρωσης ή προσχώρησής του στον γενικό διευθυντή της ΠΟΔΙ. Άρθρο 20 Καταγγελία της συνθήκης Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συνθήκη με γνωστοποίηση στο γενικό γραμματέα της ΠΟΔΙ. Κάθε καταγγελία παράγει αποτελέσματα ένα έτος μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από το γενικό διευθυντή της ΠΟΔΙ. Άρθρο 21 Γλώσσες της συνθήκης 1. Η παρούσα συνθήκη υπογράφεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, αραβική, κινεζική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, και όλα τα κείμενα στις γλώσσες αυτές είναι εξίσου αυθεντικά Κάθε επίσημο κείμενο σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 συντάσσεται από το γενικό διευθυντή της ΠΟΔΙ κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου μέρους, αφού ζητηθεί και η γνώμη όλων των άλλων ενδιαφερομένων. Όσον αφορά την παρούσα παράγραφο ως «ενδιαφερόμενο μέρος» νοείται κάθε κράτος μέλος της ΠΟΔΙ για του οποίου την επίσημη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες πρόκειται, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθώς και κάθε άλλος διακυβερνητικός οργανισμός που μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη, εάν πρόκειται για μία από τις επίσημες γλώσσες του Άρθρο 22 Θεματοφύλακας Ο Γενικός Διευθυντής της ΠΟΔΙ είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας συνθήκης. Υπογράφηκε στο Μαρακές στις 27 Ιουνίου EL 11 EL

5905/15 GA/ag,alf DGG 3B

5905/15 GA/ag,alf DGG 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 5905/15 Διοργανικός φάκελος: 2013/0444 (NLE) PI 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2013 COM(2013) 926 final 2013/0444 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μαρακές συνθήκη για τη διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 638 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 638 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0297 (NLE) 14617/14 PI 117 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.9.2017 L 242/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1563 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία, βιβλιοθήκες και εξαιρέσεις υπέρ της εκπαίδευσης

Πνευματική ιδιοκτησία, βιβλιοθήκες και εξαιρέσεις υπέρ της εκπαίδευσης Πνευματική ιδιοκτησία, βιβλιοθήκες και εξαιρέσεις υπέρ της εκπαίδευσης Βασιλική Στρακαντούνα Βιβλιοθηκονόμος, Μ.Sc., Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α Υποψήφια διδάκτωρ. Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 13 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0279 (COD) LEX 1752 PE-CONS 24/1/17 REV 1 PI 67 CODEC 856 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 242/6 20.9.2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2017/1564 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 15377/12 DCL 1 PI 129 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: ST 15377/12 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Με ημερομηνία: 29 Οκτωβρίου 2012 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

A8-0097/33 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για

A8-0097/33 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για 29.6.2017 A8-0097/33 Τροπολογία 33 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση A8-0097/2017 Max Andersson Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 13 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0278 (COD) LEX 1751 PE-CONS 23/1/17 REV 1 PI 66 CODEC 855 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Το νομικό πλαίσιο σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τους εντυποανάπηρους»

«Το νομικό πλαίσιο σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τους εντυποανάπηρους» «Το νομικό πλαίσιο σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τους εντυποανάπηρους» Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος Προϊσταμένη Νομικού Τμήματος ΟΠΙ 14-12-2017 Δομή εισήγησης 1. Παρουσίαση εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 595 final 2016/0279 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7984/17 CSC 76 JAI 307 CFSP/PESC 313 CORLX 185 COTRA 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.7.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

12473/17 ΣΙΚ/νικ 1 DG B 2B

12473/17 ΣΙΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12473/17 AGRI 495 FAO 36 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.2.2014 COM(2014) 95 final 2014/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0280(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την παράταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης κατά την 12 η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ C 310/356 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0376 (NLE) 10400/1/14 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: CLIMA 60 ENV 492 ENER 207 ONU 74 FORETS 56

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2015/0278(COD) 10.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0279(COD) 5.12.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 596 final 2016/0278 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10817/10 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: της: 8 Ιουνίου 2010 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: ST 10817/10 RESTREINT UE Public FREMP 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της 9ης υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 314 final 2014/0162 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στις σχετικές επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.2.2014 COM(2014) 67 final 2014/0035 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση στην 53η σύνοδο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A7-0190/234. Τροπολογία. Marietje Schaake εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A7-0190/234. Τροπολογία. Marietje Schaake εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 26.3.2014 A7-0190/234 Τροπολογία 234 Marietje Schaake εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE Έκθεση Pilar del Castillo Vera Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών COM(2013)0627 C7-0267/2013 2013/0309(COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Συμβούλιο Συνεργασίας Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0019 (NLE) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2017 COM(2017) 263 final 2017/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση απλουστευμένης διαδικασίας για τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης στο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα