ε γαλάζιο φόμτο ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( ) ε μαύρο φόμτο ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ε γαλάζιο φόμτο ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( ) ε μαύρο φόμτο ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( )"

Transcript

1 > Φυςικι Γϋ Γυμναςίου >> Αρχικι ςελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααμμττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααμμττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΕ ΑΤΣΟ, ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΕΙ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις επαμάληψης τής Φυσικής Γ Γυμμασίου αποσκοπούμ μα βοηθήσουμ το μαθητή μα επαμαλάβει τα σημαμτικά στοιχεία τής διδακτέας ύλης. Συμπεριλαμβάμουμ μια αφαιρετική επιλογή ερωτήσεωμ και ασκήσεωμ τού σχολικού βιβλίου, συμπληρωμέμωμ με επιπλέομ ερωτήσεις και ασκήσεις. Η σειρά παρουσίασης τους είμαι προσεγμέμη ώστε μα αποκαλύπτει το βασικό σκελετό κάθε κεφαλαίου και μα υποβοηθά στημ καταμόηση τής ύλης. ε γαλάζιο φόμτο ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( ) ε μαύρο φόμτο ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( ) που μπορεί μα συμπληρώσουμ τη διδασκαλία ή τη μελέτη Όπου υπάρχει αυτό το εικομίδιο, κάμε κλικ για μα δεις σχετικό βίμτεο ή προσομοίωση εμός φαιμομέμου.

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3.1 [Συμπλήρωςη λέξεων] Όταν μια θλεκτρικι πθγι ςυνδεκεί ςε μεταλλικό αγωγό, i) δθμιουργεί ςτο εςωτερικό του θλεκτρικό πεδίο και ii) προςφζρει θλεκτρικι ενζργεια ςτα ελεφκερα θλεκτρόνιά (1) του. Η δφναμθ τοφ θλεκτρικοφ πεδίου ωκεί τα θλεκτρόνια προσ μια οριςμζνθ κατεφκυνςθ (θλεκτρικό ρεφμα) και ζτςι θ θλεκτρικι ενζργεια τισ πθγισ μετατρζπεται ςε κινθτικι () ενζργεια των θλεκτρονίων. Τα θλεκτρόνια, όμωσ, ςυγκροφονται με τα ιόντα (3) τοφ μεταλλικοφ πλζγματοσ, μεταβιβάηοντάσ τουσ ζνα μζροσ από τθν κινθτικι τουσ ενζργεια. Σε ζνα μεταλλικό αγωγό, λοιπόν, θ θλεκτρικι ενζργεια που προςφζρει μια θλεκτρικι πθγι χρθςιμοποιείται για τθν αφξθςθ (4) των κινθτικϊν ενεργειϊν των θλεκτρονίων και των ιόντων τοφ μετάλλου, που ακροιςτικά αποτελοφν τθν κερμικι (5) ενζργεια τοφ αγωγοφ. Η αφξθςθ τισ κερμικισ ενζργειασ τοφ αγωγοφ γίνεται αντιλθπτι από τθν αφξθςθ τισ κερμοκραςίασ (6) του, γεγονόσ που το λζμε φαινόμενο Τηάουλ (7). Μόλισ δθμιουργείται διαφορά κερμοκραςίασ ανάμεςα ςτον αγωγό και ςτο περιβάλλον, θ επιπλζον κερμικι (8) ενζργεια που απζκτθςε ο αγωγόσ διαρρζει ςτο περιβάλλον. Αυτι τθν ποςότθτα ενζργειασ που ο αγωγόσ αποβάλλει ςτο περιβάλλον, λόγω διαφοράσ κερμοκραςίασ, τθ λζμε κερμότθτα (9). Τελικά, θ θλεκτρικι ενζργεια που προςφζρει μια θλεκτρικι πθγι ςε μεταλλικό αγωγό καταλιγει ςτο περιβάλλον και μποροφμε να τθν υπολογίςουμε από τθν εξίςωςθ Q = Ι (10). Τα ςφμβολα ςτο δεφτερο μζροσ τισ εξίςωςθσ ςθμαίνουν, αντίςτοιχα: ζνταςθ ρεφματοσ (11), θλεκτρικι αντίςταςθ (1), χρονικι διάρκεια (13). Το μακθματικό αυτό ςυμπζραςμα είναι γνωςτό ωσ νόμοσ τοφ Τηάουλ (Joule) (14). 3. Α) Να εξθγιςετε τι εννοοφμε με τθν ζννοια βραχυκφκλωμα και ποιο μπορεί να είναι το αποτζλεςμα του. Βραχυκφκλωμα ενόσ κυκλϊματοσ λζμε τθ ςφνδεςθ δφο ςθμείων του με αγωγό πολφ μικρισ αντίςταςθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να ανεβεί πολφ (και απότομα) θ κερμοκραςία τοφ αγωγοφ και να ςυμβεί καταςτροφι (τιξθ) τοφ αγωγοφ, αλλά και του κυκλϊματοσ, ενϊ υπάρχει και κίνδυνοσ πυρκαγιάσ. Σφμφωνα με το νόμο τοφ Tηάουλ, θ θλεκτρικι ενζργεια που μετατρζπεται ςε κερμικι ενζργεια ςε ζναν αντιςτάτθ είναι Q = Ι. Επειδι θ ζνταςθ τοφ ρεφματοσ που περνά από τον αγωγό είναι I = /, ιςχφει ότι Q = = = Δθλαδι, το Q είναι αντιςτρόφωσ ανάλογο με το. Άρα, αν ζχουμε μια δεδομζνθ τάςθ (π.χ. τθν τάςθ μιασ μπαταρίασ), όςο πιο μικρι αντίςταςθ τροφοδοτιςουμε με αυτιν, τόςο περιςςότερθ κερμικι ενζργεια κα παραχκεί (κίνδυνοσ βραχυκυκλϊματοσ). Β) Να εξθγιςετε με ποιο τρόπο προςτατεφουμε τισ ςυςκευζσ από βραχυκφκλωμα. Για να προςτατζψουμε ζνα κφκλωμα από βραχυκφκλωμα, χρθςιμοποιοφμε τισ ηλεκτρικέσ αςφάλειεσ. Η λειτουργία τουσ ςτθρίηεται ςτο φαινόμενο Τηάουλ. Αποτελοφνται από ζναν αντιςτάτθ από εφτθκτο (=λιϊνει εφκολα) μζταλλο και ςυνδζονται πάντα ςε ςειρά με τθ ςυςκευι που κζλουμε να προςτατζψουμε. Αν θ ζνταςθ τοφ ρεφματοσ ξεπεράςει μία τιμι, πάνω από τθν οποία γίνεται επικίνδυνθ για τθ ςυςκευι, θ άνοδοσ τισ κερμοκραςίασ τοφ αντιςτάτθ προκαλεί τθν τιξθ τοφ μετάλλου του. Ζτςι, ο αντιςτάτθσ τισ αςφάλειασ καταςτρζφεται, προκαλϊντασ άνοιγμα τοφ κυκλϊματοσ και διακοπι τοφ ρεφματοσ. 3.3 Να δείξετε ότι θ θλεκτρικι ενζργεια Εθλ που καταναλϊνει μια ςυςκευι, μετατρζποντάσ τθν ςε ενζργεια άλλων μορφϊν, δίνεται από τθν εξίςωςθ: Εθλ = ς Ις (ς : θλεκτρικι τάςθ ςτα άκρα τισ ςυςκευισ, Ις : ζνταςθ ρεφματοσ που τθ διαρρζει, : χρονικι διάρκεια λειτουργίασ τθσ) Η θλεκτρικι τάςθ ςτα άκρα μιασ ςυςκευισ υπολογίηεται από τθν εξίςωςθ ς = Εθλ / q και εκφράηει πόςα J (τηάουλ) ενζργειασ προςφζρουν ςτθ ςυςκευι θλεκτρόνια με ςυνολικό φορτίο 1 C (κουλόμπ). Aν λοιπόν από τθ ςυςκευι περάςουν θλεκτρόνια με ςυνολικό φορτίο q, τθσ προςφζρουν ενζργεια: Εθλ = ς q Το φορτίο q ςχετίηεται με τθν ζνταςθ Ις τοφ ρεφματοσ και το χρόνο που το ρεφμα διαρρζει τθ ςυςκευι: q = Ις. Συνεπϊσ, θ θλεκτρικι ενζργεια που προςφζρεται από το θλεκτρικό ρεφμα ςτθ ςυςκευι είναι: Ε θλ = ς Ι ς H ενζργεια αυτι μεταςχθματίηεται ςε άλλεσ μορφζσ, που εξαρτϊνται από το είδοσ τισ ςυςκευισ. 3.4 Να δείξετε ότι θ ιςχφσ Ρθλ που καταναλϊνει μια θλεκτρικι ςυςκευι δίνεται από τθν εξίςωςθ: Ρθλ = ς Ις (ς : θλεκτρικι τάςθ ςτα άκρα τισ ςυςκευισ, Ις : ζνταςθ ρεφματοσ που τθ διαρρζει) Aν μια θλεκτρικι ςυςκευι λειτουργεί για χρόνο, το ρεφμα τισ προςφζρει θλεκτρικι ενζργεια Εθλ. Αν διαιρζςουμε τθν ενζργεια Εθλ με τον αντίςτοιχο χρόνο, το πθλίκο αυτό εκφράηει πόςα J (τηάουλ) ενζργειασ προςφζρει το ρεφμα ςτθ ςυςκευι κάκε s (δευτερόλεπτο) ι, με άλλα λόγια, πόςα J ενζργειασ καταναλϊνει θ ςυςκευι κάκε s. Το πθλίκο αυτό το λζμε ηλεκτρική ιςχφ που καταναλώνει η ςυςκευή. θλεκτρικι ιςχφσ που καταναλϊνει μια ςυςκευι = θλεκτρικι ενζργεια που προςφζρει το ρεφμα ςτθ ςυςκευι αντίςτοιχοσ χρόνοσ ι, ςυμβολικά, Ρθλ = Ε θλ Αν ςκεφτοφμε ότι θ θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνει θ ςυςκευι ςχετίηεται με το χρόνο λειτουργίασ τθσ και με τθν εξίςωςθ Εθλ = ς Ι ς, προκφπτει ότι Ρθλ = ς Ι ς ι Ρθλ = ς Ι ς 3.5 Α) Να υπολογίςετε με πόςα τηάουλ (J) ιςοφται μία κιλοβατϊρα (kwh) θλεκτρικισ ενζργειασ. H θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνει μια θλεκτρικι ςυςκευι μπορεί να υπολογιςτεί από τθν εξίςωςθ Εθλ = Ρθλ, όπου Ρθλ είναι θ θλεκτρικι ιςχφσ που καταναλϊνει θ ςυςκευι και ο χρόνοσ λειτουργίασ τθσ. Στο S.I. μονάδα μζτρθςθσ τισ ιςχφοσ είναι το βατ (ςυμβολικά, W). Ορίηουμε ότι 1 W = 1J, οπότε 1 J = 1 W 1 s 1s Δθλαδι, αν μετράμε τθν ιςχφ ςε W και το χρόνο ςε s, τότε υπολογίηουμε τθν θλεκτρικι ενζργεια ςε J. Αν, όμωσ, μετράμε τθν ιςχφ ςε W και το χρόνο ςε h, τότε υπολογίηουμε τθν θλεκτρικι ενζργεια ςε βατώρεσ (Wh). Mε βάςθ τθν εξίςωςθ Εθλ = Ρθλ ιςχφει ότι 1 Wh = 1 W 1 h = 1 W s = W s = J Η κιλοβατώρα (kwh) είναι θ μονάδα ενζργειασ που χρθςιμοποιεί θ Δ.Ε.Η., ςτουσ λογαριαςμοφσ που μασ ςτζλνει. 1 kwh = Wh = J = J Β) Να υπολογίςετε πόςεσ κιλοβατϊρεσ καταναλϊνει μια ςυςκευι ιςχφοσ 100 W, όταν λειτουργεί για 10 h. Γνωρίηοντασ τθν ιςχφ κατανάλωςθσ τισ ςυςκευισ και το χρόνο λειτουργίασ τθσ, υπολογίηουμε τθν θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνει από τθν εξίςωςθ Εθλ = Ρθλ = 100 W 10 h = Wh = 1 kwh 1

3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3.6 Μια μπαταρία ςυνδζεται με τθ βοικεια αγωγϊν ςτα άκρα ενόσ κινθτιρα, ο οποίοσ αρχίηει να περιςτρζφεται. Μετράμε ότι θ ζνταςθ τοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο κφκλωμα είναι Ι = Α και θ θλεκτρικι τάςθ ςτουσ πόλουσ τισ μπαταρίασ είναι μ = 1. Να ξαναναδιατυπϊςετε όςεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ, που αφοροφν το κφκλωμα που περιγράψαμε, τισ κεωρείτε επιςτθμονικά λανκαςμζνεσ, ζτςι ϊςτε να είναι επιςτθμονικά ορκζσ. Α) Η θλεκτρικι τάςθ ςτα άκρα τοφ κινθτιρα είναι κ = 1. Eπιςτθμονικά ορκι πρόταςθ. Β) Τα άκρα τοφ αμπερομζτρου παρεμβάλλονται ςτο κφκλωμα, ςτο ςθμείο όπου κζλουμε να μετριςουμε τθν ζνταςθ τοφ ρεφματοσ. Eπιςτθμονικά ορκι πρόταςθ. Γ) Τα άκρα τοφ βολτομζτρου ςυνδζονται ςτα ςθμεία τοφ κυκλϊματοσ, ανάμεςα ςτα οποία κζλουμε να μετριςουμε τθν θλεκτρικι τάςθ. Eπιςτθμονικά ορκι πρόταςθ. Δ) Το θλεκτρικό φορτίο που διζρχεται κάκε 1 s από τθ μπαταρία και από οποιαδιποτε διατομι των αγωγϊν τοφ κυκλϊματοσ είναι 1 C. Επειδι το ρεφμα ζχει ζνταςθ Α, το φορτίο που περνά κάκε 1 s από τθ μπαταρία και από οποιαδιποτε διατομι των αγωγϊν τοφ κυκλϊματοσ είναι C. Ε) Η θλεκτρικι ενζργεια που προςφζρεται ςε κάκε 1 C θλεκτρικοφ φορτίου, κάκε φορά που περνά από τθ μπαταρία, είναι J. Επειδι θ τάςθ τισ μπαταρίασ είναι 1, θ θλεκτρικι ενζργεια που προςφζρεται ςε κάκε 1 C φορτίου, κάκε φορά που περνά από τθ μπαταρία, είναι 1 J. Ζ) Η θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνει ο κινθτιρασ κάκε 1 s είναι 6 J. Η θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνει ο κινθτιρασ κάκε 1 s είναι Εθλ = κ Ικ = (1 1) J = 4 J Η) Το θλεκτρικό ρεφμα μεταφζρει ςτον κινθτιρα θλεκτρικι ιςχφ 1 W. Το θλεκτρικό ρεφμα μεταφζρει ςτον κινθτιρα θλεκτρικι ενζργεια 4 J κάκε 1 s, άρα μεταφζρει θλεκτρικι ιςχφ 4 W. 3.7 [Ερώτηςη 5 ςελ.84 ςχολικοφ βιβλίου] Ηλεκτρικό ρεφμα οριςμζνθσ ζνταςθσ διαρρζει αντιςτάτθ, για χρονικό διάςτθμα min. H ποςότθτα τισ θλεκτρικισ ενζργειασ που ο αντιςτάτθσ μετατρζπει ςε κερμικι είναι 30 J. Αν διπλαςιαςτεί θ ζνταςθ τοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, να υπολογίςετε ποια είναι θ αντίςτοιχθ ποςότθτα τισ θλεκτρικισ ενζργειασ, που μετατρζπεται ςε κερμικι ςε 1 min. Όταν το θλεκτρικό ρεφμα διαρρζει ζναν αντιςτάτθ (μεταλλικό αγωγό), όλθ θ θλεκτρικι ενζργεια που του προςφζρει μετατρζπεται ςε κερμικι ενζργεια. Αν θ κερμοκραςία τοφ αντιςτάτθ διατθρθκεί ςτακερι, τότε όλθ θ παραγόμενθ κερμικι ενζργεια διαρρζει ςτο περιβάλλον. Αυτι τθ μεταβιβαηόμενθ ςτο περιβάλλον κερμικι ενζργεια τθ λζμε κερμότθτα και μποροφμε να τθ λογαριάςουμε με το νόμο τοφ Joule: Q = Ι ( : αντίςταςθ τοφ αντιςτάτθ, Ι : ζνταςθ ρεφματοσ που τον διαρρζει, : χρονικό διάςτθμα που ο αντιςτάτθσ διαρρζεται από ρεφμα) Αν διπλαςιαςτεί θ ζνταςθ τοφ ρεφματοσ (Ι ϋ = Ι ) και υποδιπλαςιαςτεί ο χρόνοσ που το ρεφμα διαρρζει τον ίδιο αντιςτάτθ ( ϋ = / ), τότε θ κερμότθτα που παράγεται είναι: Qϋ = Ι ϋ = Ι = 4 Ι = Ι = Q είναι, δθλαδι, διπλάςια τισ προθγοφμενθσ κερμότθτασ και, ςυνεπϊσ, είναι Qϋ = 60 J. 3.8 [Ερώτηςη 10 ςελ.84 ςχολικοφ βιβλίου] Nα εξθγιςετε αν ζνασ κινθτιρασ μπορεί να αποδίδει μθχανικι ιςχφ μεγαλφτερθ από τθν θλεκτρικι ιςχφ που μεταφζρει ςϋ αυτόν το θλεκτρικό ρεφμα. Ζνασ κινθτιρασ χρθςιμοποιεί (καταναλϊνει) θλεκτρικι ενζργεια και τθ μετατρζπει ςε (ωφζλιμθ) μθχανικι ενζργεια και ςε (άχρθςτθ) κερμικι ενζργεια. Η αρχι διατιρθςθσ τισ ενζργειασ για τον κινθτιρα γράφεται: (θλεκτρικι ενζργεια) = (μθχανικι ενζργεια) + (κερμικι ενζργεια) ι, ςυμβολικά, Εθλ = Εμθχ + Εκερ Αν διαιρζςουμε τα δφο μζλθ τισ εξίςωςθσ με το χρόνο λειτουργίασ τοφ κινθτιρα: Ε θλ Ε Ε = + κερ Το κλάςμα Ε θλ είναι θ θλεκτρικι ιςχφσ Ρθλ που καταναλϊνει ο κινθτιρασ (ι, αλλιϊσ, θ ιςχφσ που μεταφζρει ςϋ αυτόν το θλεκτρικό ρεφμα) Το κλάςμα Ε Το κλάςμα Ε κερ μποροφμε να το ονομάςουμε κερμικι ιςχφ Ρκερ που παράγει ο κινθτιρασ. Επομζνωσ: μποροφμε να το ονομάςουμε μθχανικι ιςχφ Ρμθχ που αποδίδει ο κινθτιρασ. Ρθλ = Ρμθχ + Ρκερ Από τθν τελευταία εξίςωςθ φαίνεται ότι Ρθλ > Ρμθχ. Δθλαδι, θ μθχανικι ιςχφσ που αποδίδει ο κινθτιρασ είναι πάντα μικρότερθ τισ θλεκτρικισ ιςχφοσ που καταναλϊνει (ωσ ςυνζπεια τισ αρχισ διατιρθςθσ τισ ενζργειασ). 3.9 [Άςκηςη 1 ςελ.84 ςχολικοφ βιβλίου] Σε θλεκτρικό καταναλωτι αναγράφονται από τον καταςκευαςτι οι ενδείξεισ : 1, 30 W. Nα εξθγιςετε τι ςθμαίνει αυτι θ πλθροφορία. Αν εφαρμόςουμε ςτουσ πόλουσ τοφ καταναλωτι τάςθ 1, να υπολογίςετε πόςθ κα είναι θ ζνταςθ τοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που κα τον διαρρζει. Η ζνδειξθ 1 ςθμαίνει ότι, για να λειτουργεί κανονικά ο καταναλωτισ (ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που καταςκευάςτθκε), ςτα άκρα του πρζπει να προςφζρεται τάςθ 1. Mε μικρότερθ τάςθ ο καταναλωτισ υπολειτουργεί, ενϊ με μεγαλφτερθ τάςθ κινδυνεφει να καταςτραφεί. Αν ο καταναλωτισ λειτουργεί με κανονικι τάςθ (1 ), θ ιςχφσ που καταναλϊνει είναι 30 W. Η ιςχφσ που καταναλϊνει, θ ζνταςθ τοφ ρεφματοσ που τον διαρρζει και θ τάςθ ςτα άκρα τοφ καταναλωτι ςυνδζονται με τθν εξίςωςθ: Ρ = I απϋ όπου μποροφμε να υπολογίςουμε τθν ζνταςθ τοφ ρεφματοσ κανονικισ λειτουργίασ τοφ καταναλωτι: 30 I= Ρ = Α =,5 Α 1

4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ [Άςκηςη 6 ςελ.85 ςχολικοφ βιβλίου] Στο κφκλωμα τισ διπλανισ εικόνασ οι δφο αντιςτάτεσ ζχουν αντιςτάςεισ 1 = 0 Ω και = 40 Ω, αντίςτοιχα. Μόλισ κλείςουμε το διακόπτθ, θ ζνδειξθ τοφ βολτομζτρου είναι = 1. Α) Να υπολογίςετε τθν ζνδειξθ τοφ αμπερομζτρου (Τα όργανα μζτρθςθσ δεν "ενοχλοφν" το κφκλωμα και, ενϊ μασ δίνουν πλθροφορίεσ γιϋ αυτό, δεν επθρεάηουν τισ τιμζσ των μεγεκϊν του.) Το αμπερόμετρο μετράει το ρεφμα, ζνταςθσ Ι π, που περνάει από τθν πθγι, μετά ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα των αντιςτατϊν και εξζρχεται, για να καταλιξει ςτθν πθγι. Ιςχφει, δθλαδι, Ι π = Ι 1 = Ι. Οι αντιςτάτεσ ςυνδζονται ςε ςειρά και, άρα, το ςφςτθμα ζχει ιςοδφναμθ αντίςταςθ ις = 1 + = (0 + 40) Ω = 60 Ω ενϊ θ τάςθ ςτα άκρα του Β, Γ είναι θ ζνδειξθ τοφ βολτομζτρου = 1. 1 Σφμφωνα με το νόμο τοφ Ohm, για το ςφςτθμα των αντιςτατϊν ιςχφει: Ι π = = Α = 0, Α (ζνδειξθ αμπερομζτρου) ις 60 Β) Να υπολογίςετε τθν ποςότθτα τισ κερμότθτασ που μεταφζρεται από κάκε αντιςτάτθ ςτο περιβάλλον, ςε χρονικό διάςτθμα = min Όταν το θλεκτρικό ρεφμα διαρρζει ζναν αντιςτάτθ, θ κερμότθτα που αποβάλλει ςτο περιβάλλον μπορεί να υπολογιςτεί από το νόμο τοφ Τηάουλ: Q = Ι ( : αντίςταςθ τοφ αντιςτάτθ, Ι : ζνταςθ ρεφματοσ που τον διαρρζει, : χρονικό διάςτθμα που ο αντιςτάτθσ διαρρζεται από ρεφμα) Επειδι οι δφο αντιςτάτεσ διαρρζονται από το ίδιο ρεφμα Ι 1 = Ι = 0, Α, θ κερμότθτα που αποβάλλει ο κακζνασ, ςε χρονικό διάςτθμα = min = 10 s, είναι: Q 1 = Ι 1 1 = (0, 0 10) J = (0,04.400) J = 96 J και Q = Ι = (0, 40 10) J = (0, ) J = 19 J Γ) Να υπολογίςετε τθν θλεκτρικι ενζργεια που παρζχει θ πθγι ςτο κφκλωμα, ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα Στο κφκλωμα, εκτόσ από τουσ δφο αντιςτάτεσ, δεν υπάρχουν άλλοι καταναλωτζσ. Ζτςι, ςφμφωνα με τθν αρχι διατιρθςθσ τισ ενζργειασ, όςθ θλεκτρικι ενζργεια προςφζρει θ πθγι ςτο χρονικό διάςτθμα = 10 s, μετατρζπεται ςε κερμότθτα ςτουσ δφο αντιςτάτεσ: Ε θλ = Q 1 + Q = 96 J + 19 J = 88 J Δ) Να υπολογίςετε τθν παραγόμενθ κερμότθτα ανά δευτερόλεπτο ςε κάκε αντιςτάτθ Αν, για κάκε αντιςτάτθ, διαιρζςουμε τθ παραγόμενθ κερμότθτα με τον αντίςτοιχο χρόνο, βρίςκουμε τθν παραγόμενθ κερμότθτα ανά δευτερόλεπτο: Q 1 = 96 J 10 s = 4 J 5 s = 0,8 J s Q και Ε) Να υπολογίςετε τθν ενζργεια που παρζχει θ πθγι ςτο κφκλωμα ανά δευτερόλεπτο = 19 J 10 s = 1,6 J s Σφμφωνα και πάλι με τθν αρχι διατιρθςθσ τισ ενζργειασ, μποροφμε να προςκζςουμε τουσ παραπάνω "ρυκμοφσ" με τουσ οποίουσ παράγεται θ κερμότθτα και να υπολογίςουμε τθν ενζργεια που παρζχει θ πθγι ςτο κφκλωμα ανά δευτερόλεπτο: Β Ι π Ι 1 δ Ι Α Γ E θλ = 0,8 J s + 1,6 J s =,4 J s 3.11 [Άςκηςη 7α,β,γ ςελ.85 ςχολικοφ βιβλίου] Μια μπαταρία ςυνδζεται με τα άκρα ενόσ κινθτιρα, ζτςι ϊςτε ο κινθτιρασ να περιςτρζφεται. Με τθ βοικεια ενόσ αμπερομζτρου μετράμε τθν ζνταςθ τοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ τοφ κυκλϊματοσ. Με ζνα βολτόμετρο μετράμε τθν τάςθ ςτουσ πόλουσ τισ μπαταρίασ. Α) Να ςχεδιάςετε ςυμβολικά το παραπάνω κφκλωμα. Β) Αν θ ζνδειξθ τοφ αμπερομζτρου παραμζνει ςτακερι και ίςθ με Ι = 0,5 Α, να υπολογίςετε το θλεκτρικό φορτίο που διζρχεται από τθ μπαταρία και από τον κινθτιρα, ςε χρονικό διάςτθμα = 1 min. Το αμπερόμετρο μετράει τθν ζνταςθ Ι του ρεφματοσ που διαρρζει τθ μπαταρία και τον κινθτιρα. Σε χρονικό διάςτθμα = 1 min = 60 s, το θλεκτρικό φορτίο που διζρχεται από τθ μπαταρία και τον κινθτιρα είναι q = Ι = (0,5 60) C = 30 C Γ) Αν θ ζνδειξθ τοφ βολτομζτρου παραμζνει ςτακερι και ίςθ με = 6, να υπολογίςετε τθν ποςότθτα τισ χθμικισ ενζργειασ τισ μπαταρίασ που μετατρζπεται ςε θλεκτρικι, ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα. Επειδι θ θλεκτρικι τάςθ ςτουσ πόλουσ τισ μπαταρίασ είναι = 6, αν περάςουν από τθ μπαταρία θλεκτρόνια, με ςυνολικό φορτίο q, θ μπαταρία τοφσ προςφζρει θλεκτρικι ενζργεια Ε θλ = q Σε χρονικό διάςτθμα = 1 min = 60 s, το θλεκτρικό φορτίο που διζρχεται από τθ μπαταρία είναι q = 30 C. Άρα, λαμβάνουν από τθ μπαταρία θλεκτρικι ενζργεια Ε θλ = q = (6 30) J = 180 J. H ενζργεια αυτι προζρχεται από ιςόποςθ χθμικι ενζργεια, που θ μπαταρία μεταςχθματίηει ςε θλεκτρικι. 3.1 [Άςκηςη 8 ςελ.85 ςχολικοφ βιβλίου] Συνδζουμε τουσ πόλουσ κινθτιρα με θλεκτρικι πθγι, ςτακερισ τάςθσ 1, οπότε θ ζνταςθ τοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που τον διαρρζει είναι Α. O κινθτιρασ αποδίδει μθχανικι ενζργεια J ςε χρονικό διάςτθμα 1 min. Α) Να υπολογίςετε τθν θλεκτρικι ιςχφ που μεταφζρει το θλεκτρικό ρεφμα ςτον κινθτιρα. Η ζνταςθ τοφ ρεφματοσ που διαρρζει τον κινθτιρα είναι Ι κ = Α και θ τάςθ ςτα άκρα του είναι όςθ και τθσ πθγισ, κ = 1. Η θλεκτρικι ιςχφσ που καταναλϊνει ο κινθτιρασ είναι Ρ θλ = κ Ι κ = (1 ) W = 4 W Αυτό ςθμαίνει ότι, κάκε s ο κινθτιρασ καταναλϊνει θλεκτρικι ενζργεια 4 J. Θεωροφμε ότι τα καλϊδια ςφνδεςθσ ζχουν αςιμαντθ αντίςταςθ και ζτςι δεν υπάρχει άλλοσ καταναλωτισ ςτο κφκλωμα. Άρα, όλθ θ ενζργεια τισ πθγισ χρθςιμοποιείται από τον κινθτιρα που ςθμαίνει ότι, κάκε s θ πθγι μεταφζρει ςτον κινθτιρα θλεκτρικι ενζργεια 4 J. Συνεπϊσ, θ ιςχφσ που προςφζρει θ πθγι είναι 4 W. Β) Να υπολογίςετε τθν θλεκτρικι ενζργεια που μεταφζρει το θλεκτρικό ρεφμα ςτον κινθτιρα, ςε χρονικό διάςτθμα 1 min. Εφόςον κάκε s θ πθγι μεταφζρει ςτον κινθτιρα θλεκτρικι ενζργεια 4 J, άρα ςε 1 min = 60 s, θ ενζργεια που μεταφζρεται ςϋ αυτόν είναι (60 4) J = J. Γ) Να υπολογίςετε τθ κερμότθτα που μεταφζρεται από τον κινθτιρα ςτο περιβάλλον, ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα. O κινθτιρασ, λοιπόν, κάκε 1 min καταναλϊνει θλεκτρικι ενζργεια J και αποδίδει μθχανικι ενζργεια J. H διαφορά ( ) J = 440 J είναι θλεκτρικι ενζργεια που μετατρζπεται ςε κερμικι ενζργεια ςτο εςωτερικό κφκλωμα τοφ κινθτιρα. Εάν, με κάποιο ςφςτθμα ψφξθσ, διατθροφμε ςτακερι τθ κερμοκραςία τοφ κινθτιρα, όλθ αυτι θ επιπλζον κερμικι ενζργεια (440 J) αποβάλλεται ωσ κερμότθτα ςτο περιβάλλον. Β δ + Ι Κ Α Ι Γ

5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ [Άςκηςη 9 ςελ.85 ςχολικοφ βιβλίου] Σε κινθτιρα που λειτουργεί με τάςθ 10 μπορεί να μεταφερκεί θλεκτρικι ιςχφσ 600 W, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τοφ καταςκευαςτι του. Τότε, το 80% τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ μετατρζπεται από τον κινθτιρα ςε μθχανικι ιςχφ. Αν ο κινθτιρασ λειτουργεί με αυτζσ τισ προδιαγραφζσ: Α) Να υπολογίςετε τθν θλεκτρικι ενζργεια που μεταφζρεται ςτον κινθτιρα, όταν λειτουργεί για 10 min. Η θλεκτρικι ιςχφσ, Ρ θλ = 600 W, που καταναλϊνει ο κινθτιρασ, ςθμαίνει ότι μεταφζρεται ςϋ αυτόν θλεκτρικι ενζργεια 600 J ςε κάκε 1 s. Άρα, ςε χρόνο = 10 min = s = 600 s θ θλεκτρικι ενζργεια που μεταφζρεται ςτον κινθτιρα είναι E θλ = Ρ θλ = 600 W 600 s = J = 360 kj Β) Να υπολογίςετε τθν ζνταςθ τοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που τον διαρρζει. Όταν ο κινθτιρασ λειτουργεί κανονικά, θ τάςθ ςτα άκρα του είναι κ = 10 και θ ιςχφσ που καταναλϊνει είναι Ρ θλ = 600 W. Iςχφει τότε Ρ θλ = κ Ι κ και άρα θ ζνταςθ τοφ ρεφματοσ που διαρρζει τον κινθτιρα είναι Γ) Να υπολογίςετε τθ μθχανικι ιςχφ που αποδίδει. Ρθλ Ι κ = = Α = 5 Α κ Ο κινθτιρασ μετατρζπει ςε μθχανικι ιςχφ το 80% τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ που του προςφζρεται. Άρα θ (ωφζλιμθ) μθχανικι ιςχφσ που αποδίδει είναι: Ρ μθχ = 80% Ρ θλ = Δ) Να υπολογίςετε τθ μθχανικι ενζργεια που αποδίδει ςε 10 min λειτουργίασ. 80 Ρθλ = 0,8 600 W = 480 W 100 Η μθχανικι ιςχφσ, Ρ μθχ = 480 W, που αποδίδει ο κινθτιρασ ςθμαίνει ότι αποδίδει μθχανικι ενζργεια 480 J ςε κάκε 1 s. Άρα, ςε χρόνο = 10 min = s = 600 s ο κινθτιρασ αποδίδει μθχανικι ενζργεια E μθχ = Ρ μθχ = ( ) J = J = 88 kj Ε) Να υπολογίςετε το μζροσ τισ θλεκτρικισ ενζργειασ που μετατρζπονται ςε κερμικι ενζργεια, ςε κάκε s. Σε κάκε 1 s λοιπόν ο κινθτιρασ καταναλϊνει 600 J θλεκτρικισ ενζργειασ και αποδίδει 480 J μθχανικισ ενζργειασ. Τα υπόλοιπα ( ) J = 10 J ενζργειασ μετατρζπονται ςε κερμικι ενζργεια ςτο εςωτερικό κφκλωμα τοφ κινθτιρα. Δθλαδι, ο κινθτιρασ μετατρζπει ςε κερμικι ενζργεια τα 10 J από τα 600 J θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνει. Eπομζνωσ, θ παραγόμενθ κερμικι ενζργεια είναι το = 1 5 = 0, = 0% τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται. ΣΤ) Να υπολογίςετε το μζροσ τισ θλεκτρικισ ενζργειασ που μεταφζρεται ωσ κερμότθτα ςτο περιβάλλον, ςε 10 min λειτουργίασ. Σε 10 min λειτουργίασ υπολογίςαμε ότι ο κινθτιρασ καταναλϊνει θλεκτρικι ενζργεια 360 ΚJ και αποδίδει μθχανικι ενζργεια 88 kj, άρα ςε κερμικι ενζργεια μετατρζπονται (360 88) kj = 7 kj. Εάν, με κάποιο ςφςτθμα ψφξθσ, διατθροφμε ςτακερι τθ κερμοκραςία τοφ κινθτιρα, όλθ αυτι θ επιπλζον κερμικι ενζργεια (7 kj) αποβάλλεται ωσ 7 κερμότθτα ςτο περιβάλλον. Τότε, θ κερμότθτα που αποβάλλεται ςτο περιβάλλον είναι το 360 = 1 = 0, = 0% τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που 5 καταναλϊνεται [Άςκηςη 10α ςελ.86 ςχολικοφ βιβλίου] Η μζγιςτθ θλεκτρικι ιςχφσ που μπορεί να μεταφερκεί ςε ζναν αντιςτάτθ, αντίςταςθσ 100 Ω, χωρίσ να καεί, είναι 4 W. Να υπολογίςετε τθ μζγιςτθ τιμι τοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, που μπορεί να διαρρζει τον αντιςτάτθ. Η θλεκτρικι ιςχφσ Ρ θλ που καταναλϊνει ο αντιςτάτθσ ςχετίηεται με τθν τάςθ ςτα άκρα του και τθν ζνταςθ Ι τοφ ρεφματοσ που τον διαρρζει: Ρ θλ = αν Ι αν Επειδι κάκε αντιςτάτθσ πεικαρχεί ςτο νόμο τοφ Ομ, ιςχφει: αν = Ι αν Συνδυάηοντασ τισ παραπάνω εξιςϊςεισ: Ρ θλ = (Ι αν ) Ι αν = Ι Άρα, θ ζνταςθ τοφ ρεφματοσ που διαρρζει τον αντιςτάτθ είναι: Ρ Ι = θλ ι Ι αν = ± και, επειδι πάντα θ ζνταςθ τοφ ρεφματοσ παίρνει κετικζσ τιμζσ, κρατάμε μόνο τθ λφςθ: Ι αν = ± Βλζπουμε ότι, κακϊσ μεγαλϊνει θ ζνταςθ τοφ ρεφματοσ ςτον αντιςτάτθ, μεγαλϊνει και θ θλεκτρικι ιςχφσ που καταναλϊνει. Ρ θλ Ρ θλ Η μζγιςτθ ιςχφσ, λοιπόν, αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ ζνταςθ ρεφματοσ: Ι αν, μεγ = Ρθλ,μεγ Α = 1 5 Α = 1 5 Α = 0, Α

6 (6) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ [Συμπλήρωςη λέξεων] Όταν μια θλεκτρικι πθγι ςυνδεκεί ςε μεταλλικό αγωγό, δθμιουργεί ςτο εςωτερικό του θλεκτρικό πεδίο και προςφζρει θλεκτρικι ενζργεια ςτα (1) του. Η δφναμθ τοφ θλεκτρικοφ πεδίου ωκεί τα θλεκτρόνια προσ μια οριςμζνθ κατεφκυνςθ (θλεκτρικό ρεφμα) και, ζτςι, θ θλεκτρικι ενζργεια τισ πθγισ μετατρζπεται ςε () ενζργεια των θλεκτρονίων. Τα θλεκτρόνια όμωσ ςυγκροφονται με τα (3) τοφ μεταλλικοφ πλζγματοσ, μεταβιβάηοντάσ τουσ ζνα μζροσ από τθν κινθτικι τουσ ενζργεια. Σε ζνα μεταλλικό αγωγό, λοιπόν, θ θλεκτρικι ενζργεια που προςφζρει μια θλεκτρικι πθγι χρθςιμοποιείται για τθν (4) των κινθτικϊν ενεργειϊν των θλεκτρονίων και των ιόντων τοφ μετάλλου, που ακροιςτικά αποτελοφν τθν (5) ενζργεια τοφ αγωγοφ. Η αφξθςθ τισ κερμικισ ενζργειασ τοφ αγωγοφ γίνεται ςε μασ αντιλθπτι από τθν αφξθςθ τισ του, γεγονόσ που το λζμε φαινόμενο (7). Μόλισ δθμιουργείται διαφορά κερμοκραςίασ ανάμεςα ςτον αγωγό και ςτο περιβάλλον, θ επιπλζον (8) ενζργεια που απζκτθςε ο αγωγόσ διαρρζει ςτο περιβάλλον. Αυτι τθν ποςότθτα ενζργειασ που ο αγωγόσ αποβάλλει ςτο περιβάλλον, λόγω διαφοράσ κερμοκραςίασ, τθ λζμε (9). Τελικά, θ θλεκτρικι ενζργεια που προςφζρει μια θλεκτρικι πθγι ςε μεταλλικό αγωγό, καταλιγει ςτο περιβάλλον και τθν υπολογίςουμε από τθν εξίςωςθ Q = (10). Τα ςφμβολα ςτο δεφτερο μζροσ τισ εξίςωςθσ ςθμαίνουν, αντίςτοιχα: (11), (1), (13). Το μακθματικό αυτό ςυμπζραςμα είναι γνωςτό ωσ νόμοσ τοφ (14). 3. Α) Να εξθγιςετε τι εννοοφμε με τθν ζννοια βραχυκφκλωμα και ποιο μπορεί να είναι το αποτζλεςμα του. Β) Να εξθγιςετε με ποιο τρόπο προςτατεφουμε τισ ςυςκευζσ από βραχυκφκλωμα. 3.3 Να δείξετε ότι θ θλεκτρικι ενζργεια Ε θλ, που καταναλϊνει μια ςυςκευι (καταναλωτισ), μετατρζποντάσ τθν ςε ενζργεια άλλων μορφϊν, δίνεται από τθν εξίςωςθ: Ε θλ = ς Ι ς, όπου ς : θ θλεκτρικι τάςθ ςτα άκρα τισ ςυςκευισ Ι ς : θ ζνταςθ τοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που τθ διαρρζει και : θ χρονικι διάρκεια λειτουργίασ τθσ 3.4 Να δείξετε ότι θ ιςχφσ Ρ θλ που καταναλϊνει μια θλεκτρικι ςυςκευι δίνεται από τθν εξίςωςθ: Ρ θλ = ς Ι ς όπου ς : θ θλεκτρικι τάςθ ςτα άκρα τισ ςυςκευισ Ι ς : θ ζνταςθ τοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που τθ διαρρζει 3.5 Α) Να υπολογίςετε με πόςα τηάουλ (J) ιςοφται μία κιλοβατϊρα (ΚWh) θλεκτρικισ ενζργειασ. Β) Να υπολογίςετε πόςεσ κιλοβατϊρεσ καταναλϊνει μια ςυςκευι με ιςχφ κατανάλωςθσ 100 W, όταν λειτουργεί για 10 h. 3.6 Μια μπαταρία ςυνδζεται με τθ βοικεια αγωγϊν ςτα άκρα ενόσ κινθτιρα, ο οποίοσ αρχίηει να περιςτρζφεται. Μετράμε ότι θ ζνταςθ τοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο κφκλωμα είναι Ι = Α και θ θλεκτρικι τάςθ ςτουσ πόλουσ τισ μπαταρίασ είναι μ = 1. Να ξαναναδιατυπϊςετε όςεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ, που αφοροφν το κφκλωμα που περιγράψαμε, τισ κεωρείτε επιςτθμονικά λανκαςμζνεσ, ζτςι ϊςτε να είναι επιςτθμονικά ορκζσ. Α) Η θλεκτρικι τάςθ ςτα άκρα τοφ κινθτιρα είναι κ = 1. Β) Τα άκρα τοφ αμπερομζτρου παρεμβάλλονται ςτο κφκλωμα, ςτο ςθμείο όπου κζλουμε να μετριςουμε τθν ζνταςθ τοφ ρεφματοσ. Γ) Τα άκρα τοφ βολτομζτρου ςυνδζονται ςτα ςθμεία τοφ κυκλϊματοσ, ανάμεςα ςτα οποία κζλουμε να μετριςουμε τθν θλεκτρικι τάςθ. Δ) Το θλεκτρικό φορτίο που διζρχεται κάκε 1 s από τθ μπαταρία και από οποιαδιποτε διατομι των αγωγϊν τοφ κυκλϊματοσ είναι 1 C. Ε) Η θλεκτρικι ενζργεια που προςφζρεται ςε κάκε 1 C θλεκτρικοφ φορτίου, κάκε φορά που διζρχεται από τθ μπαταρία, είναι J. Ζ) Η θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊνει ο κινθτιρασ κάκε 1 s είναι 6 J. Η) Το θλεκτρικό ρεφμα μεταφζρει ςτον κινθτιρα θλεκτρικι ιςχφ 1 W. 3.7 Ερϊτθςθ 5 ςελ.84 ςχολικοφ βιβλίου 3.8 Ερϊτθςθ 10 ςελ.84 ςχολικοφ βιβλίου 3.9 Άςκθςθ 1 ςελ.84 ςχολικοφ βιβλίου 3.10 Άςκθςθ 6 ςελ.85 ςχολικοφ βιβλίου 3.11 Άςκθςθ 7α,β,γ ςελ.85 ςχολικοφ βιβλίου 3.1 Άςκθςθ 8 ςελ.85 ςχολικοφ βιβλίου 3.13 Άςκθςθ 9 ςελ.85 ςχολικοφ βιβλίου 3.14 Άςκθςθ 10α ςελ.86 ςχολικοφ βιβλίου

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 - υνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα

Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 - υνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 - υνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΚΗΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (με απαντιςεισ) 1

ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΚΗΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (με απαντιςεισ) 1 > Φυςικι Γϋ Γυμναςίου >> Αρχικι ςελίδα ΕΕΡΡΩ ΩΣΣΗ Η ΕΕΙΙ Α Α ΚΚΗ Η ΕΕΙΙ ΕΕΠ ΠΑ ΑΝ ΝΑ ΑΛ ΛΗ ΗΨ ΨΗ Η ((μμεε ααππααννττήήσσεειιςς)) Η Ηλεκτρική και φορτίο Ηλλεεκκττρριικκήή δδύμαμη δύύμμααμμηη κ κααιι φ φοορρττίίοο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Σηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρώ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ Άγγελοσ, Παπακαναςίου Θάνοσ, Παπαςταμάτθσ τζφανοσ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / Β ΛΤΚΕΙΟΤ

ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ /ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΙΡΑ: 3 ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΘΕΜΑ 1. Σο μζτρο τθσ ζνταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου ςε απόςταςθ r από ευκφγραμμο αγωγό απείρου

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο)

ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο) ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο) χήμα Κφκλωμα RLC ςε ςειρά χήμα 2 Διανυςματικι παράςταςθ τάςεων και ρεφματοσ Ζςτω ότι ςτο κφκλωμα του ςχιματοσ που περιλαμβάνει ωμικι, επαγωγικι και χωρθτικι

Διαβάστε περισσότερα

ε γαλάζιο φόμτο ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( ) ε μαύρο φόμτο ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( )

ε γαλάζιο φόμτο ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( ) ε μαύρο φόμτο ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( ) > Φυςικι Βϋ Γυμναςίου >> Αρχικι ςελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααμμττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααμμττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού Διδάςκων: Χ. Σωτηρίου http://www.csd.uoc.gr/~hy523 1 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ Περιεχόμενα Δομζσ Ειςόδου/Εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο μιγαδικό επίπεδο οι εικόνεσ δφο ςυηυγϊν μιγαδικϊν είναι ςθμεία ςυμμετρικά ωσ προσ τον πραγματικό άξονα

α) Στο μιγαδικό επίπεδο οι εικόνεσ δφο ςυηυγϊν μιγαδικϊν είναι ςθμεία ςυμμετρικά ωσ προσ τον πραγματικό άξονα ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΤΣΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΣΕΕΡΙ A. Ζςτω μια ςυνάρτθςθ f θ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΡΜΑΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΚΗΕΙ

ΑΤΡΜΑΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΚΗΕΙ ΑΤΡΜΑΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΚΗΕΙ Άςκθςθ 1 Η μζγιςτθ τιμι του ρεφματοσ που διαρρζει μία κεραία είναι 0.5 Α, θ αντίςταςθ ακτινοβολίασ τθσ είναι 200 Ω, θ πυκνότθτα ιςχφοσ ςε απόςταςθ 10 km από τθν κεραία είναι 1

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου;

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου; ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥMΟ: ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 1/3/2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΕΟ ΣΩΜΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε)

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Ενότητα 5 η : Μερικι Παράγωγοσ Ι Λουκάσ Βλάχοσ Κακθγθτισ Αςτροφυςικισ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2016 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

10 Δεκεμβρίου 2016 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2017 ΦΥΣΙΚΗ 10 Δεκεμβρίου 2016 ΛΥΚΕΙΟ:.... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2.. 3.. ΜΟΝΑΔΕΣ: Το κραςί που παράγεται από τισ χώρεσ τθσ Ευρώπθσ αποτελεί πάνω από τθ μιςι παγκόςμια παραγωγι ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘ Ι. Ενότθτα 7: Θεωριματα και ςχζςεισ μερικϊν παραγϊγων Σχζςεισ Maxwell Θερμοδυναμικζσ Καταςτατικζσ Εξιςϊςεισ

ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘ Ι. Ενότθτα 7: Θεωριματα και ςχζςεισ μερικϊν παραγϊγων Σχζςεισ Maxwell Θερμοδυναμικζσ Καταςτατικζσ Εξιςϊςεισ ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘ Ι Ενότθτα 7: Θεωριματα και ςχζςεισ μερικϊν παραγϊγων Σχζςεισ Maxwell Θερμοδυναμικζσ Καταςτατικζσ Εξιςϊςεισ Σογομϊν Μπογοςιάν Ρολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν Σκοποί ενότθτασ Σκοπόσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αυτεπαγωγή ενός δακτυλίου

Η αυτεπαγωγή ενός δακτυλίου Η αυτεπαγωγή ενός δακτυλίου Υποκζςτε ότι κρατάτε ςτο χζρι ςασ ζναν μεταλλικό δακτφλιο διαμζτρου πχ 5 cm. Ζνασ φυςικόσ πικανότθτα κα προβλθματιςτεί: τι αυτεπαγωγι ζχει άραγε; Νομίηω κα ιταν μια καλι ιδζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α. Στισ παρακάτω ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ Α1 έωσ και Α4 να επιλέξετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. Α1. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του C ςτθν φορμαλδεΰδθ είναι : α. 0 β. -1 γ. +1 δ. +2

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος Έστω ότι σε ένα τμήμα του κυκλώματος έχουμε τη συσκευή Σ η οποία έχει στα άκρα της τάση V και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Ι V

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο Αριθμητικά κυκλώματα Ημιαθροιστής (Half Adder) Ο ημιαθροιςτήσ είναι ζνα κφκλωμα το οποίο προςθζτει δφο δυαδικά ψηφία (bits) και δίνει ωσ αποτζλεςμα το άθροιςμά τουσ και το κρατοφμενο. Με βάςη αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡIΣIΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΚΑI ΕΦΑΡΜΟΓΕ

ΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡIΣIΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΚΑI ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΑΚΗΗ 3-35 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Σμήμα ΑΚΗΗ 3 ΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡIΣIΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΚΑI ΕΦΑΡΜΟΓΕ 3.1 Αντικείμενο άςκηςησ Σα αντικείμενα τθσ άςκθςθσ είvαι κυρίωσ: α) θ λιψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οι ενιςχυτζσ ιςχφοσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ενιςχυτϊν που χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ μεγάλθ ιςχφσ που μποροφν να αποδϊςουν

Διαβάστε περισσότερα

ε γαλάζιο φόμτο ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( ) ε μαύρο φόμτο ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( )

ε γαλάζιο φόμτο ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( ) ε μαύρο φόμτο ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ( ) > Φυςικι Βϋ Γυμναςίου >> Αρχικι ςελίδα ΠΙΙΕΣΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααμμττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααμμττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ. Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ

ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ. Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 1 Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Τζαγκαράκης Γιάννης, Δημοπούλου Ηρώ, Κούζιλου Τάνια, Μαρκαντωνάκη Χριστίνα, Τσαγκαροπούλου Στέλλα, Τσάφος Γιάννης, Τσιρώνη

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Σμιμα Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότητα 9: Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ

Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ Φφλλο εργαςίασ Α. Όργανα και υλικά που απαιτοφνται Βάςθ παραλλθλόγραμμθ φιγκτιρασ τφπου G Μία (1) ράβδοσ μεταλλικι 80 cm Δφο () ράβδοι μεταλλικζσ 30 cm Δφο () απλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Περιεχόμενα Ζννοια δομισ Οριςμόσ δομισ Διλωςθ μεταβλθτϊν Απόδοςθ Αρχικϊν τιμϊν Αναφορά ςτα μζλθ μιασ δομισ Ζνκεςθ Δομισ Πίνακεσ Δομϊν Η ζννοια τθσ δομισ Χρθςιμοποιιςαμε

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 Η βαςικι λειτουργία του τρανηίςτορ είναι να διακόπτει ι να επιτρζπει τθν παροχι ρεφματοσ μεταξφ των δυο του άκρων, βάςθ του δυναμικοφ ςτθν πφλθ του, είναι δθλαδι ζνασ θλεκτρικόσ διακόπτθσ ελεγχόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας Αρτές λειηοσργίας Μια γρήγορη επανάληψη Αρχή λειτουργίασ H φυςικι αρχι ςτθν οποία βαςίηεται θ λειτουργία του αιςκθτιρα. (Ειδικότερα, το φυςικό μζγεκοσ ςτο οποίο βαςίηεται ο μετατροπζασ του αιςκθτιρα.)

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 Κανόνασ: Χειμϊνασ οι κερμότθτασ από το χϊρο ςτο περιβάλλον Θερμικζσ απϊλειεσ Αναπλθρϊνονται από τισ κερμαντικζσ ςυςκευζσ (αερόκερμα, κερμαντικά ςϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Αγκανάκης Παναγιώτης, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com/ Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΗ Αντιστάτης κατασκευασμένος από υλικό με ειδική αντίσταση 3 0 - Ω m, έχει μήκος 8 cm και εμβαδό διατομής 6 cm² Να υπολογίσετε την αντίσταση R του αντιστάτη Μικρός λαμπτήρας έχει τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα - Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα -  Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 2 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ.

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ. Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ - Κεφάλαιο Πρώτο: Βαςικζσ Οικονομικζσ Έννοιεσ Εκπαιδευτικόσ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ, Οικονομολόγοσ. Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο Βαθμός ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... -.. -.. ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ. a. Ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ενδογενισ θμιαγωγόσ πυριτίου και ενεργειακζσ ηώνεσ

1.1 Ενδογενισ θμιαγωγόσ πυριτίου και ενεργειακζσ ηώνεσ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ημιαγωγοί Δίοδοσ Ειςαγωγι Σο κεφάλαιο αυτό ειςάγει αρχικά ςτον αναγνϊςτθ κάποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κεωρίασ των θμιαγωγϊν με ςκοπό να γίνει κατανοθτι θ δομι και θ φυςικι λειτουργία μιασ διόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Φσσική Γ Λσκείοσ 37 Θετ. και Τετν. Κατεύθσνση

Φσσική Γ Λσκείοσ 37 Θετ. και Τετν. Κατεύθσνση Φσσική Γ Λσκείοσ 37 Θετ. και Τετν. Κατεύθσνση 4.43. Η ταχφτθτα του κζντρου μάηασ μιασ ςυμπαγοφσ ςφαίρασ που κυλίεται ςε οριηόντιο επίπεδο είναι υ = 0 m/s ενϊ θ ακτίνα τθσ R = 0, m. Η ςφαίρα ςτθν πορεία

Διαβάστε περισσότερα