ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΗΗ: ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΟΡΙΜΟ, ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΟΤ ΔΙΑΒΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΗΗ: ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΟΡΙΜΟ, ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΟΤ ΔΙΑΒΗΣΗ"

Transcript

1 ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΗΗ: ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ υντονιςτισ: Γεϊργιοσ Δθμθτριάδθσ Μζλθ: Ηλίασ Μυγδάλθσ Νικόλαοσ Τεντολοφρθσ ΟΡΙΜΟ, ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΟΤ ΔΙΑΒΗΣΗ Οριςμόσ Ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ είναι μια χρόνια νόςοσ που χαρακτθρίηεται από υπεργλυκαιμία, διαταραχι του μεταβολιςμοφ των υδατανκράκων, των λιπϊν και των πρωτεϊνϊν και οφείλεται ςε μειονεκτικι ζκκριςθ ι ςε μειονεκτικι δράςθ τθσ ινςουλίνθσ ι ςε ςυνδυαςμό των δφο, με αποτζλεςμα τθν απόλυτθ ι ςχετικι ζλλειψθ Σαξινόμθςθ Υπάρχουν 4 τφποι ςακχαρϊδουσ διαβιτθ: ακχαρώδθσ διαβιτθσ τφπου 1 (Δτ1): χαρακτθρίηεται από απόλυτθ ζλλειψθ ινςουλίνθσ. Παλιότερα ονομάηονταν νεανικόσ ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ και ινςουλινοεξαρτϊμενοσ ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ. ακχαρώδθσ διαβιτθσ τφπου 2 (Δτ2): είναι ο ςυχνότεροσ τφποσ και χαρακτθρίηεται από τθ ςυνφπαρξθ διαταραχισ τθσ ζκκριςθσ και τθσ δράςθσ τθσ ινςουλίνθσ. Παλιότερα ονομάηονταν ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ των ενθλίκων και μθ ινςουλινοεξαρτϊμενοσ ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ. Άλλοι τφποι ςακχαρώδουσ διαβιτθ: οφείλονται ςε γενετικζσ διαταραχζσ των β- κυττάρων (διαβιτθσ τφπου MODY), νοςιματα τθσ εξωκρινοφσ μοίρασ του παγκρζατοσ, φάρμακα, κλπ. ακχαρώδθσ διαβιτθσ τθσ κφθςθσ: ορίηεται ωσ διαταραχι του μεταβολιςμοφ των υδατανκράκων ποικίλθσ βαρφτθτασ με ζναρξθ ι πρϊτθ αναγνϊριςθ ςτθν παροφςα εγκυμοςφνθ. 1

2 Διαγνωςτικά κριτιρια ςακχαρώδουσ διαβιτθ Η διάγνωςθ του ςακχαρϊδουσ διαβιτθ τίκεται όταν: Γλυκόηθ νθςτείασ πλάςματοσ 126 mg/dl μετά από νθςτεία 8 ωρϊν ι Συμπτϊματα υπεργλυκαιμίασ και τυχαία τιμι γλυκόηθσ πλάςματοσ 200 mg/dl. Τυχαία τιμι γλυκόηθσ κεωρείται οποιαδιποτε ςτιγμι του 24-ϊρου ανεξάρτθτα από τθν ϊρα που παριλκε από τθ λιψθ τροφισ. Τα κλαςικά ςυμπτϊματα τθσ υπεργλυκαιμίασ είναι θ πολυουρία, θ πολυδιψία και θ ανεξιγθτθ απϊλεια ςωματικοφ βάρουσ ι Τιμι γλυκόηθσ πλάςματοσ 200 mg/dl, 2 ϊρεσ μετά από τθ λιψθ γλυκόηθσ 75 g κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ ανοχισ ςτθ γλυκόηθ ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ. Όταν απουςιάηουν τα κλαςικά ςυμπτϊματα τθσ υπεργλυκαιμίασ, αυτά τα κριτιρια πρζπει να επιβεβαιϊνονται με επανάλθψθ τθσ μζτρθςθσ τθσ γλυκόηθσ ςε μια διαφορετικι θμζρα. Για τθ διάγνωςθ του διαβιτθ τθσ κφθςθσ ιςχφουν διαφορετικά διαγνωςτικά κριτιρια. Προδιαβιτθσ Οι φυςιολογικζσ τιμζσ του γλυκόηθσ πλάςματοσ είναι < 100 mg/dl. Άτομα που ζχουν τιμζσ γλυκόηθσ νθςτείασ πλάςματοσ μεταξφ 100 και 125 mg/dl ζχουν διαταραγμζνθ γλυκόηθ νθςτείασ (Impaired Fasting Glucose, IFG). Άτομα με τιμζσ γλυκόηθσ πλάςματοσ 140 mg/dl και <200 mg/dl, 2 ϊρεσ μετά από τθ λιψθ γλυκόηθσ 75 g κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ ανοχισ ςτθ γλυκόηθ και τιμζσ γλυκόηθ νθςτείασ πλάςματοσ < 126 mg/dl, κεωροφνται ότι ζχουν διαταραγμζνθ (πακολογικι) ανοχι ςτθ γλυκόηθ (Impaired Glucose Tolerance, IGT). Τόςο τα άτομα με IFG όςο και IGT χαρακτθρίηονται ότι ζχουν προδιαβιτθ. Τα άτομα που ζχουν προδιαβιτθ ευρίςκονται ςε αυξθμζνο κίνδυνο εμφάνιςθσ ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΚΧΑΡΩΔΟΤ ΔΙΑΒΗΣΗ ςακχαρϊδουσ διαβιτθ ςτο μζλλον. 2

3 Η ςυχνότθτα του ςακχαρϊδουσ διαβιτθ ςτθν Ελλάδα (διαγνωςμζνου και αδιάγνωςτου) ςφμφωνα με επιδθμιολογικζσ μελζτεσ είναι τθσ τάξθσ του 7-8%. Από το ςφνολο των ατόμων με διαβιτθ, το περίπου 95% ζχει ΣΔτ2 και το υπόλοιπο περίπου 5% ζχει ΣΔτ1. Διαχρονικά παρατθρείται μια ςυνεχισ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ του ςακχαρϊδουσ διαβιτθ ςτθν Ελλάδα (2,4% το 1974, 3,1% το 1990 και 7-8% ςιμερα). Παράγοντεσ κινδφνου για εμφάνιςθ ςακχαρώδουσ διαβιτθ ςε ενιλικεσ Οι παράγοντεσ κινδφνου για εμφάνιςθ ςακχαρϊδουσ διαβιτθ είναι οι εξισ: Δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ 30 kg/m 2 Κακιςτικι ηωι Συγγενείσ πρϊτου βακμοφ με διαβιτθ Γυναίκεσ με ιςτορικό γζννθςθσ τζκνου > 4 kg Γυναίκεσ με ςφνδρομο πολυκυςτικϊν ωοκθκϊν Ιςτορικό διαταραγμζνθσ γλυκόηθσ νθςτείασ ι/και διαταραγμζνθσ (πακολογικισ) ανοχισ ςτθ γλυκόηθ Υπζρταςθ HDL < 35 mg/dl ι τριγλυκερίδια νθςτείασ > 250 mg/dl Καταςτάςεισ που ςχετίηονται με αυξθμζνθ αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ (ςοβαροφ βακμοφ παχυςαρκία, μελανίηουςα ακάνκωςθ) Ιςτορικό καρδιοαγγειακοφ επειςοδίου Όταν οι ανωτζρω παράγοντεσ απουςιάηουν, ο προςυμπτωματικόσ ζλεγχοσ για τθ διάγνωςθ του προδιαβιτθ και του διαβιτθ ςυνιςτάται να αρχίηει ςε θλικία 45 ετϊν. Όταν οι τιμζσ τθσ γλυκόηθσ είναι ςτα φυςιολογικά όρια, ςυνιςτάται επανζλεγχοσ μετά από 3 χρόνια. Όταν όμωσ υπάρχουν παράγοντεσ κινδφνου ι οι τιμζσ τθσ γλυκόηθσ ευρίςκονται ςτα ανϊτερα φυςιολογικά όρια ςυνιςτάται ςυχνότεροσ επανζλεγχοσ. 3

4 Ζλεγχοσ για τθ διάγνωςθ του ςακχαρώδουσ διαβιτθ ςε εφιβουσ Επειδι παρατθρείται μια αφξθςθ τθσ ςυχνότθτα του ΣΔτ2 ςε εφιβουσ με παχυςαρκία ςυνιςτάται προςυμπτωματικόσ ζλεγχοσ και ςε αυτι τθν ομάδα των ατόμων ςτθν θλικία των 10 ετϊν ι κατά τθν ζναρξθ τθσ εφθβείασ όταν εκτόσ τθσ παχυςαρκίασ ςυνυπάρχουν τουλάχιςτον δφο από τα ακόλουκα: Οικογενειακό ιςτορικό ΣΔτ2 ςε ςυγγενείσ πρϊτου ι δεφτερου βακμοφ Σθμεία που ςχετίηονται με αυξθμζνθ αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ Ιςτορικό ςακχαρϊδουσ διαβιτθ κφθςθσ ςτθ μθτζρα ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΟΤ ΔΙΑΒΗΣΗ Σχεδόν το 25% των ατόμων με IFG ι IGT κα εμφανίςει ςακχαρϊδθ διαβιτθ ςτα επόμενα 3-5 χρόνια. Τα άτομα με προδιαβιτθ πρζπει να ακολουκοφν ζναν υγιεινό τρόπο ηωισ που πρζπει να περιλαμβάνει ςωςτι διατροφι και τακτικι ςωματικι άςκθςθ. Παράλλθλα πρζπει να γίνει μια επικετικι προςζγγιςθ ςε τυχόν ςυνυπάρχουςεσ καταςτάςεισ όπωσ είναι το κάπνιςμα, θ υπζρταςθ, θ παχυςαρκία και θ δυςλιπιδαιμία. Κανζνα φάρμακο ςιμερα δεν ζχει ζνδειξθ για τθν πρόλθψθ του διαβιτθ. 4

5 ΣΟΧΟΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΟ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ Γλυκαιμικοί ςτόχοι o HbA1c 7% o Προγευματικζσ τιμζσ γλυκόηθσ (τριχοειδικό αίμα) mg/dl o Μζγιςτεσ μεταγευματικζσ τιμζσ γλυκόηθσ (τριχοειδικό αίμα) < 180 mg/dl - Οι τιμζσ τθσ HbA1c αναφζρονται ςε ςχζςθ με φυςιολογικζσ τιμζσ HbA1c 4,0-6,0%. - Η μζτρθςθ του γλυκόηθσ μεταγευματικά πρζπει να γίνεται 1-2 ϊρεσ μετά από τθν ζναρξθ λιψθσ του γεφματοσ. - Οι ςτόχοι τθσ γλυκαιμικισ ρφκμιςθσ πρζπει πάντοτε να εξατομικεφονται ςε ςχζςθ με τθν θλικία των αςκενϊν, το προςδόκιμο επιβίωςθσ, τθ διάρκεια του διαβιτθ, των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ (θλικιωμζνα άτομα ι άτομα που ηουν μόνα), τθσ ικανότθτασ αντίλθψθσ των υπογλυκαιμιϊν και τθσ φπαρξθσ καρδιοαγγειακισ νόςου. - Σε αςκενείσ με μεγάλθ διάρκεια διαβιτθ, με ιςτορικό ςοβαρϊν υπογλυκαιμιϊν, μειωμζνο προςδόκιμο επιβίωςθσ, επιπλοκζσ ςε προχωρθμζνο ςτάδιο και βαριά ςυνυπάρχοντα νοςιματα, θ τιμι-ςτόχοσ τθσ HbA1c είναι 7,0-7,5%. Επιπλζον ςτόχοι ςτα άτομα με ςακχαρώδθ διαβιτθ - Εκτόσ τθσ γλυκαιμικισ ρφκμιςθσ, επειδι τα ενιλικα άτομα με διαβιτθ ζχουν αυξθμζνο κίνδυνο για εμφάνιςθ ακθροςκλιρωςθσ και μικροαγγειοπακθτικϊν επιπλοκϊν, ζχει εξίςου μεγάλθ ςθμαςία θ καλι ρφκμιςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ, των λιπιδίων, χοριγθςθ αντιαιμοπεταλιακισ αγωγισ και θ αποφυγι ι θ διακοπι του καπνίςματοσ. - Οι επιπλζον ςτόχοι για τθν αρτθριακι πίεςθ και τα λιπίδια είναι οι εξισ: o Αρτθριακι πίεςθ 140/80 mmhg o LDL χολθςτερόλθ < 100 mg/dl ςε άτομα χωρίσ καρδιοαγγειακι νόςο ι < 70 mg/dl ςε άτομα με καρδιoαγγειακι επιπλοκι - Επιπλζον είναι επικυμθτζσ οι κάτωκι τιμζσ: o HDL χολθςτερόλθ > 40 mg/dl ςτουσ άνδρεσ και > 50 mg/dl ςτισ γυναίκεσ o Τριγλυκερίδια νθςτείασ < 150 mg/dl 5

6 ΔΙΑΙΣΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ Η δίαιτα και θ άςκθςθ αποτελοφν απαραίτθτεσ ςυνιςτϊςεσ ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδουσ διαβιτθ. Η εκπαίδευςθ τόςο για τθν εφαρμογι τουσ όςο για τα οφζλθ που προκφπτουν, κα πρζπει να ξεκινά τθ ςτιγμι τθσ πρϊτθσ διάγνωςθσ και να επαναλαμβάνεται ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα. ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ Η χοριγθςθ αςπιρίνθσ 100 mg/ θμζρα ενδείκνυται ςε όλα τα άτομα με διαβιτθ που ζχουν εγκατεςτθμζνθ καρδιοαγγειακι νόςο (δευτερογενισ πρόλθψθ). Η χοριγθςθ αςπιρίνθσ 100 mg/ θμζρα ενδείκνυται ωσ πρωτογενισ πρόλθψθ ςε άτομα με ΣΔτ1 και ΣΔτ2 όταν τα άτομα είναι αυξθμζνου καρδιοαγγειακοφ κινδφνου (10-ετισ κίνδυνοσ >10%). Σε αυτι τθν κατθγορία ανικουν οι περιςςότεροι άνδρεσ θλικίασ > 50 ετϊν και οι γυναίκεσ θλικίασ > 60 ετϊν που ζχουν ζναν τουλάχιςτον επιπλζον παράγοντα κινδφνου για καρδιοαγγειακι νόςο (οικογενειακό ιςτορικό καρδιοαγγειακισ νόςου, υπζρταςθ, κάπνιςμα, δυςλιπιδαιμία ι μικρολευκωματινουρία), υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχουν ςτοιχεία που να υποδεικνφουν πικανό κίνδυνο από το γαςτρεντερικό. Σε άτομα με διαβιτθ θλικίασ < 30 ετϊν δεν χορθγείται αςπιρίνθ. Στα άτομα με τεκμθριωμζνθ αλλεργία ςτθν αςπιρίνθ ςυνιςτάται θ χοριγθςθ κλοπιδρογζλθσ 75 g/θμζρα. 6

7 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΟΤ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 2 Τα άτομα με διαβιτθ πρζπει πάντοτε να ενκαρρφνονται για αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ ςε κάκε κεραπευτικό βιμα. Συνιςτάται να γίνεται τακτικά αυτοζλεγχοσ κακϊσ και ζλεγχοσ τθσ HbA1c κάκε 3 μινεσ. Όταν δεν επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ γλυκόηθσ ςε λίγεσ μζρεσ ι τθσ HbA1c μετά από 2-3 μινεσ πρζπει να γίνεται αλλαγι ςτθ κεραπεία. Στθν επιλογι των φαρμάκου πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα ειδικά χαρακτθριςτικά των φαρμάκων και τα οφζλθ κακϊσ και οι κίνδυνοι που προκφπτουν από τθ χοριγθςι τουσ (Πίνακασ 1). Τονίηεται ότι δεν είναι απαραίτθτθ θ χοριγθςθ αντιδιαβθτικϊν φαρμάκων ςε άτομα με νεοδιαγνωςκζντα ςακχαρϊδθ διαβιτθ όταν τα υγιεινοδιαιτθτικά μζτρα είναι αποτελεςματικά και επιτυγχάνονται οι ςτόχοι τθσ γλυκαιμικισ ρφκμιςθσ. Η αντιμετϊπιςθ τθσ υπεργλυκαιμίασ ςτο ΣΔτ2 παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 2. 7

8 Πίνακασ 1. Κφρια χαρακτθριςτικά αντιδιαβθτικών φαρμάκων Κατθγορία Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα Κόςτοσ Διγουανίδια Μεγάλθ εμπειρία Γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ Χαμθλό Μετφορμίνθ Δεν προκαλεί υπογλυκαιμίεσ Σπάνια γαλακτικι οξζωςθ ουλφονυλουρίεσ 1.Γλιβενκλαμίδθ 2.Γλικλαηίδθ 3. Γλιμεπιρίδθ Μεγλιτινίδεσ 1.Νατεγλινίδθ 2.Ρεπαγλινίδθ Γλιταηόνεσ Πιογλιταηόνθ Αναςτολείσ α-γλυκοςιδάςθσ Ακαρβόηθ Αναςτολείσ DPP-4 1. ιταγλιπτίνθ 2. Βιλδαγλιπτίνθ 3. αξαγλιπτίνθ 4. Λιναγλιπτίνθ 5. Αλογλιπτίνθ Μιμθτικά GLP-1 1.Εξενατίδθ 2.Λιραγλουτίδθ 3. Λιξιςενατίδθ Αναςτολείσ SGLT2 1.Δαπαγλιφλοηίνθ 2. Καναγλιφλοηίνθ 3. Εμπαγλιφλοηίνθ Ινςουλίνεσ (Κδε ςχετικό πίνακα) Ουδζτερθ επίδραςθ ςτο ςωματικό βάροσ Πικανϊσ μείωςθ καρδιοαγγειακϊν ςυμβαμάτων Μεγάλθ εμπειρία Μείωςθ κινδφνου εμφάνιςθσ μικροαγγειοπάκειασ Ευελιξία ςτθ δοςολογία Βελτίωςθ τθσ μεταγευματικισ υπεργλυκαιμίασ Δεν προκαλεί υπογλυκαιμίεσ Βελτιϊνει τθ λιπιδαιμικι εικόνα Πικανϊσ μείωςθ καρδιοαγγειακϊν ςυμβαμάτων Διατθρθςιμότθτα Δεν προκαλεί υπογλυκαιμίεσ Βελτίωςθ τθσ μεταγευματικισ υπεργλυκαιμίασ Ουδζτερθ επίδραςθ ςτο ςωματικό βάροσ Δεν προκαλοφν υπογλυκαιμίεσ Ουδζτερθ επίδραςθ ςτο ςωματικό βάροσ Δεν προκαλοφν υπογλυκαιμίεσ Μείωςθ του ςωματικοφ βάρουσ Δεν προκαλοφν υπογλυκαιμίεσ Μείωςθ ςωματικοφ βάρουσ και αρτθριακισ πίεςθσ Μείωςθ τθσ ολικισ κνθτότθτασ (Εμπαγλιφλοηίνθ) Μεγάλθ εμπειρία Μείωςθ κινδφνου εμφάνιςθσ μικροαγγειοπάκειασ Ανεπάρκεια βιταμίνθσ Β12 Αντενδείκνυται ςε διάφορεσ πακιςεισ Υπογλυκαιμίεσ Αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ Κςωσ μικρι διατθρθςιμότθτα Πικανι μείωςθ τθσ ιςχαιμικισ προπόνθςθσ ςτο μυοκάρδιο Υπογλυκαιμίεσ Αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ Συχνι δοςολογία Πικανϊσ μείωςθ τθσ ιςχαιμικισ προπόνθςθσ ςτο μυοκάρδιο Αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ Οίδθμα, καρδιακι ανεπάρκεια Κατάγματα Πικανϊσ αφξθςθ του κινδφνου για εμφάνιςθ καρκίνου ουροδόχου κφςτθσ Γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ Συχνι δοςολογία Χαμθλό Υψθλό Υψθλό Χαμθλό Παγκρεατίτιδα (;) Υψθλό Γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ Ενζςιμα Απαιτείται εκπαίδευςθ Παγκρεατίτιδα (;) Λοιμϊξεισ ουρογεννθτικοφ Προςοχι ςε αφυδάτωςθ και ςε λιψθ διουρθτικϊν τθσ αγκφλθσ Υπογλυκαιμίεσ Αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ Ενζςιμα Απαιτείται εκπαίδευςθ Υψθλό Υψθλό Ποικίλει Σε περιπτϊςεισ που ςυνυπάρχουν διάφορεσ πακιςεισ (νεφρικι, θπατικι ι καρδιακι νόςοσ) μπορεί να απαιτθκεί τροποποίθςθ τθσ δοςολογίασ ι να αντενδείκνυται θ χοριγθςθ κάποιου φαρμάκου, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα φφλλα περιλιψεων χαρακτθριςτικϊν των προϊόντων. 8

9 Επεξθγιςεισ: SU: Σουλφονυλουρίεσ TZD: Γλιταηόνεσ DPP-4: Αναςτολείσ DPP-4 GLP-1: Μιμθτικά GLP-1 ΓΔ: Γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ ΚΑ: Καρδιακι ανεπάρκεια ΣΔ: Σακχαρϊδθσ διαβιτθσ SGLT2: Αναςτολείσ των ςυμμμεταφορζων γλυκόηθσνατρίου Τποςθμείωςθ: α) Εάν κατά τθ διάγνωςθ του ΣΔ θ HbA1c είναι >8,5% χωρίσ ςυμπτϊματα, μπορεί να χορθγθκεί από τθν αρχι ςυνδυαςμόσ 2 φαρμάκων αντί μόνθσ τθσ μετφορμίνθσ. β) Σε περιπτϊςεισ με HbA1c >9% με ςυμπτϊματα, ςυνιςτάται ζναρξθ κεραπείασ με μετφορμίνθ και ινςουλίνθ. γ) Οι μεγλιτινίδεσ προάγουν τθν ζκκριςθ τθσ ινςουλίνθσ και χρθςιμοποιοφνται όπωσ οι ςουλφονυλουρίεσ. Η ακαρβόηθ ζχει μζτρια αποτελεςματικότθτα και αρκετζσ γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ. 9

10 ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 2 1. Κριτιρια για ζναρξθ ινςουλίνθσ Η μεταβολικι κατάςταςθ του διαβθτικοφ αςκενι αποτελεί κυρίαρχο ςτοιχείο ςτθν απόφαςθ για ζναρξθ ινςουλίνθσ με τιμι ςτόχο HbA1c 7%. 2. Ζναρξθ ινςουλίνθσ ςε αςκενείσ με Δτ2 Στουσ αςκενείσ με ΣΔτ2 χορθγείται οποιοδιποτε ςχιμα αρκεί να είναι εξατομικευμζνο ςτισ ανάγκεσ του. Η τρζχουςα τάςθ απ όλουσ τουσ αλγορίκμουσ είναι ότι θ χριςθ τθσ ινςουλίνθσ πρζπει να γίνεται νωρίτερα ςτθν πορεία τθσ νόςου. Η αποφυγι ςοβαρισ υπογλυκαιμίασ αποτελεί επίςθσ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν επιλογι του κεραπευτικοφ ςχιματοσ. Τα κυριότερα ςχιματα είναι: χοριγθςθ βαςικισ ινςουλίνθσ ςε ςυνδυαςμό με αντιδιαβθτικά διςκία και θ χοριγθςθ ζτοιμων μειγμάτων ινςουλίνθσ 2.1. Χορήγηςη βαςικήσ ινςουλίνησ Προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι του είναι θ φπαρξθ ικανοποιθτικισ υπολειμματικισ ενδογενοφσ ζκκριςθσ ινςουλίνθσ και κατά ςυνζπεια μικρι διάρκεια διαβιτθ. Άλλθ ζνδειξθ είναι θ φπαρξθ υψθλϊν τιμϊν γλυκόηθσ νθςτείασ. Σε αςκενείσ με μονοκεραπεία με μετφορμίνθ θ χοριγθςθ βαςικισ ινςουλίνθσ είναι θ λφςθ επιλογισ ςτο δεφτερο βιμα κεραπείασ όταν θ τιμι τθσ HbA1c είναι >9% και με ςυμπτϊματα υπεργλυκαιμίασ, παρά τθν όποια τιτλοποίθςθ τθσ δόςθσ τθσ μετφορμίνθσ. Προςτίκεται βαςικι ινςουλίνθ ςτα αντιδιαβθτικά διςκία ςυνικωσ μία φορά τθν θμζρα πριν τθν βραδινι κατάκλιςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ βαςικι ινςουλίνθ είναι ςκεφαςμα ινςουλίνθσ μζςθσ ι μακράσ δράςθσ (ανκρϊπινου τφπου ι ανάλογο). Όταν χρθςιμοποιοφνται ςκευάςματα μζςθσ διάρκειασ δράςθσ ςυνικωσ απαιτοφνται 2 δόςεισ πρωί και βράδυ. Τα ανάλογα ινςουλίνθσ βοθκοφν τουσ αςκενείσ να επιτφχουν τον ςτόχο τθσ HbA1c με λιγότερεσ υπογλυκαιμίεσ (και ειδικότερα λιγότερεσ νυκτερινζσ) και με μικρότερθ αφξθςθ του βάρουσ ςε ςφγκριςθ με τισ ανκρϊπινου τφπου ινςουλίνεσ. Η αποτελεςματικότθτα ςτθ γλυκαιμικι ρφκμιςθ είναι παρόμοια, το κόςτοσ όμωσ ανά μονάδα ινςουλίνθσ είναι υψθλότερο ςτθ κεραπεία με ανάλογα Χορήγηςη ζτοιμων μειγμάτων 10

11 Χορθγοφνται ςυνικωσ το πρωί και το βράδυ προγευματικά ςε αςκενείσ με ζκδθλθ υπεργλυκαιμία όλθ τθν θμζρα. Τα διφαςικά μείγματα αναλόγων ινςουλίνθσ πλεονεκτοφν ζναντι των αντίςτοιχων μειγμάτων ανκρϊπινου τφπου ινςουλίνθσ διότι χορθγοφνται αμζςωσ πριν από το γεφμα και εμφανίηουν μικρότερεσ υπογλυκαιμίεσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ μθ παράλειψθ γευμάτων μετά τθν ζνεςθ ινςουλίνθσ. Η χοριγθςθ μετφορμίνθσ μπορεί να ςυνεχιςτεί, διότι επιτρζπει τθ χοριγθςθ μικρότερθσ δόςθσ ινςουλίνθσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ HbA1c με μείωςθ των υπογλυκαιμιϊν και μικρότερθ αφξθςθ του βάρουσ. Η τυχόν χοριγθςθ άλλων υπογλυκαιμικϊν διςκίων διακόπτεται Αναπροςαρμογή τησ θεραπείασ Η επίτευξθ και θ διατιρθςθ τθσ γλυκαιμικισ ρφκμιςθσ απαιτεί τισ ανάλογεσ αναπροςαρμογζσ τθσ δόςθσ τθσ ινςουλίνθσ με τον αυτοζλεγχο τθσ γλυκόηθσ αίματοσ. Ο αρικμόσ των μετριςεων είναι ανάλογοσ του κεραπευτικοφ ςχιματοσ και των ςτόχων που ζχουν επιλζξει γιατρόσ και αςκενισ. Η μζτρθςθ τθσ HbA1c κάκε τρεισ μινεσ κακορίηει το επόμενο κεραπευτικό βιμα. Στο ςχιμα βαςικισ ινςουλίνθσ με διςκία, όταν θ δόςθ τθσ ινςουλίνθσ πλθςιάςει τισ 0,3 μονάδεσ/kg βάρουσ, θ αντίςτοιχθ δόςθ τθσ ςουλφονυλουρίασ μειϊνεται για το φόβο υπογλυκαιμιϊν. Μερικζσ φορζσ κα χρειαςτεί θ προςκικθ μίασ δόςθσ ταχείασ δράςθσ ινςουλίνθσ (αναλόγου ι ανκρϊπινου τφπου) πριν από το μεγαλφτερο γεφμα, ςε περιπτϊςεισ αυξθμζνθσ μεταγευματικισ τιμισ ι θ προςκικθ ςτθ βαςικι ινςουλίνθ επιπλζον ινςουλίνθσ ταχείασ δράςθσ. Το τελευταίο ςχιμα είναι εντατικοποιθμζνο και διακόπτεται θ χοριγθςθ των αντιδιαβθτικϊν διςκίων, πλθν τθσ μετφορμίνθσ. Σε αποτυχία του ςχιματοσ τθσ βαςικισ ινςουλίνθσ ι ςε αδυναμία εφαρμογισ εντατικοποιθμζνου ςχιματοσ μπορεί να εφαρμοςτεί το ςχιμα ζτοιμων μειγμάτων ινςουλίνθσ. Στο ςχιμα ζτοιμων μειγμάτων μπορεί να χρειαςτεί θ προςκικθ μίασ δόςθσ εφόδου ινςουλίνθσ ταχείασ δράςθσ (αναλόγου ι ανκρϊπινου τφπου) πριν από το μεςθμεριανό γεφμα ςε περιπτϊςεισ υψθλισ μεταγευματικισ τιμισ. Υπάρχουν επίςθσ αςκενείσ ςτουσ οποίουσ κα απαιτθκεί θ προςκικθ και τρίτθσ δόςθσ ζτοιμου μείγματοσ προ του μεςθμεριανοφ γεφματοσ ςε μικρι δόςθ αρχικά. 11

12 Σε αποτυχία μπορεί να εφαρμοςτεί το εντατικοποιθμζνο ςχιμα. Πρζπει να τονιςτεί όμωσ ότι ςτθ κακθμερινι πρακτικι ζνασ μικρόσ αρικμόσ αςκενϊν με ΣΔτ2 ακολουκεί εντατικοποιθμζνο ςχιμα. Στον Πίνακα 3 προτείνεται ζνασ αλγόρικμοσ αντιμετϊπιςθσ με ινςουλίνθ των ατόμων με ΣΔτ2. Τα είδθ των ινςουλινϊν και τα φαρμακοκινθτικά χαρακτθριςτικά τουσ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 4. 12

13 Πίνακασ 3. Ζναρξθ και εντατικοποίθςθ τθσ ινςουλινοκεραπείασ ςτο ακχαρώδθ Διαβιτθ τφπου 2 Αντιδιαβητικά φάρμακα εκτόσ τησ ινςουλίνησ Αριθμόσ ενζςεων Πολυπλοκότητα ςχήματοσ Μόνο Βαςική Ινςουλίνη (Συνήθωσ με 1-2 αντιδιαβητικοφσ παράγοντεσ) 1 Μικρή Βαςική ινςουλίνη +1 (γευματική) ινςουλίνη ταχείασ δράςησ Μείγμα ινςουλίνησ δισ ημερηςίωσ 2 Μζτρια Βαςική ινςουλίνη + 2 (γευματικζσ) δόςεισ ινςουλίνησ ταχείασ δράςησ 3 Μεγάλη Πιο ευζλικτο Λιγότερο ευζλικτο Οι ςυμπαγείσ παχφτερεσ γραμμζσ δείχνουν τα βιματα για τα οποία υπάρχει θ επαρκζςτερθ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ. Οι λεπτότερεσ ςυνεχείσ γραμμζσ δείχνουν τα βιματα για τα οποία υπάρχει μζτρια τεκμθρίωςθ και οι διακοπτόμενεσ γραμμζσ τα βιματα με τθ μικρότερθ τεκμθρίωςθ. 13

14 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΟΤ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 1 Η χοριγθςθ ινςουλίνθσ αποςκοπεί ςτθν αναπλιρωςθ τθσ πρακτικά παντελϊσ ελλείπουςασ ενδογενοφσ ινςουλίνθσ. Κατά τθν εξωγενι χοριγθςι τθσ ινςουλίνθσ, οι διακυμάνςεισ των επιπζδων τθσ ςτο αίμα, πρζπει να προςομοιάηουν κατά το δυνατόν με εκείνεσ τθσ ενδογενοφσ επί μθ διαβθτικϊν ατόμων. Επιδιϊκεται, κακ όλο το 24ωρο, χαμθλό και κατά το δυνατόν ςτακερό, επίπεδο ινςουλιναιμίασ (βαςικι ινςουλιναιμία) για τθ διατιρθςθ φυςιολογικϊν επιπζδων γλυκόηθσ κατά τθ φάςθ τθσ νθςτείασ και ιδιαίτερα τθ νφκτα. Μετά τα γεφματα επιδιϊκονται αιχμζσ ινςουλιναιμίασ, επαρκοφσ φψουσ και διάρκειασ, ϊςτε να καλφπτονται οι αυξθμζνεσ ανάγκεσ μετά τθν απορρόφθςθ των τροφϊν και δθ των υδατανκράκων. Για τθν επίτευξθ τθσ βαςικισ ινςουλιναιμίασ (βαςικι-basal) ςτα ςχιματα πολλαπλϊν ενζςεων πλζον κατάλλθλα είναι τα ςκευάςματα ινςουλίνθσ μακράσ διάρκειασ δράςθσ (glargine, detemir, deglutec). Τα τρία κφρια γεφματα καλφπτονται με τθ χοριγθςθ δόςεων εφόδου (γευματικισ-bolus) ςκευαςμάτων ινςουλίνθσ ταχείασ δράςθσ (ανκρϊπινου τφπου ι ανάλογα). Δόςεισ εφόδου μπορεί να χορθγθκοφν επίςθσ εκτάκτωσ για τθν αντιμετϊπιςθ εξαιρετικά αυξθμζνων τιμϊν γλυκόηθσ. Η τιμι γλυκόηθσ νθςτείασ το πρωί εξαρτάται από τθ μζςθσ ι μακράσ δράςθσ βαςικι ινςουλίνθ Η προγευματικι γλυκόηθ το μεςθμζρι και το βράδυ εξαρτάται από τθ βαςικι ινςουλίνθ (βραδινισ ι και πρωινισ χοριγθςθσ), ςε ςυνδυαςμό με τθν ταχείασ δράςθσ ινςουλίνθ, που χορθγικθκε πριν από το προθγοφμενο γεφμα. Η μεταγευματικι γλυκόηθ εξαρτάται από τθν ταχείασ δράςθσ ινςουλίνθ, που χορθγικθκε πριν από το αντίςτοιχο γεφμα. Η δόςθ τθσ βαςικισ ινςουλίνθσ αναπροςαρμόηεται ανά 2-3 θμζρεσ με βάςθ το πρωινό ςάκχαρο νθςτείασ και ςτόχο mg/dl. Όταν απαιτείται και πρωινι δόςθ βαςικισ ινςουλίνθσ, θ αναπροςαρμογι τθσ γίνεται με γνϊμονα το ςάκχαρο πριν από το βραδινό γεφμα. Η δόςθ τθσ ταχείασ δράςθσ ινςουλίνθσ πριν από τα γεφματα αναπροςαρμόηεται: Πριν το πρωινό: Ανάλογα με το ςάκχαρο νθςτείασ που μετρικθκε εκείνο το πρωί, ςε ςυνδυαςμό με το ςάκχαρο που μετρικθκε μετά το πρόγευμα τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ. 14

15 Πριν το μεςημεριανό: Aνάλογα με το ςάκχαρο που μετρικθκε πριν από το ςυγκεκριμζνο γεφμα ςε ςυνδυαςμό με το ςάκχαρο που μετρικθκε δφο ϊρεσ μετά το μεςθμεριανό και αμζςωσ πριν από το βραδινό τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ. Πριν το βραδινό: Aνάλογα με το ςάκχαρο που μετρικθκε πριν από το ςυγκεκριμζνο βραδινό ςε ςυνδυαςμό με το ςάκχαρο που μετρικθκε δφο ϊρεσ μετά το βραδινό και προ του φπνου τθν προθγοφμενθ θμζρα. Η δόςθ τθσ ταχείασ δράςθσ ινςουλίνθσ πριν από το γεφμα πρζπει να μεταβάλλεται και ανάλογα με τθν προβλεπόμενθ πρόςλθψθ υδατανκράκων ςτο ςυγκεκριμζνο γεφμα. Στόχοσ τιμισ γλυκόηθσ προγευματικά mg/dl και μεταγευματικά mg/dl. Θεραπευτικά ςχιματα με μείγματα ινςουλινϊν δεν ζχουν κζςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδουσ διαβιτθ τφπου 1, παρά μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, όπωσ π.χ. ζλλειψθ ι αδυναμία ςυνεργαςιμότθτασ του αςκενοφσ, όταν για ειδικοφσ λόγουσ δεν κεωρείται απαραίτθτθ θ άριςτθ ρφκμιςθ κτλ. Η χοριγθςθ ινςουλίνθσ πζραν τθσ μεκόδου των πολλαπλϊν ενζςεων θμερθςίωσ, μπορεί να γίνεται με ςυνεχι υποδόρια ζγχυςθ με φορθτι αντλία. Με τθν αντλία ςυνεχοφσ ζγχυςθσ ινςουλίνθσ χορθγείται ινςουλίνθ ταχείασ δράςθσ ςε ςυνεχι προγραμματιηόμενο ςε 24ωρθ βάςθ ρυκμό. Οι δόςεισ εφόδου υπολογίηονται όπωσ και ςτο ςχιμα πολλαπλϊν ενζςεων. Τα είδθ ινςουλίνθσ και τα φαρμακοκινθτικά χαρακτθριςτικά τουσ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 4. 15

16 Είδη ινςουλίνησ Πίνακασ 4. Τα είδθ των ινςουλινϊν και τα φαρμακοκινθτικά χαρακτθριςτικά τουσ Ζναρξη Μζγιςτη δράςη Διάρκεια δράςησ (αιχμή) δράςησ Αποτελεςματική διάρκεια δράςησ Tαχείασ δράςθσ Aνάλογα ινςουλίνθσ Aspart 10 min 1-3 ϊρεσ 3-5 ϊρεσ 3-5 ϊρεσ Glulisine min 0,5 1,5 ϊρεσ 3-4 ϊρεσ 3-4 ϊρεσ Lispro 0-15 min 1 ϊρα 3-4 ϊρεσ 3-4 ϊρεσ Ανκρϊπινου τφπου ινςουλίνεσ ταχείασ δράςθσ ι διαλυτι ινςουλίνθ ι κρυςταλλικι Ανκρϊπινθ ινςουλίνθ (rdna) Ανκρϊπινθ ινςουλίνθ (adna) Μζςθσ δράςθσ* Ανκρϊπινου τφπου ινςουλίνεσ ιςοφανικζσ Ιςοφανικι ανκρϊπινθ ινςουλίνθ (rdna) Ιςοφανικι (πρωταμινικι) ινςουλίνθ min 30 min 1-2 ϊρεσ 1-2 ϊρεσ 1-3 ϊρεσ 1-3 ϊρεσ 2-8 ϊρεσ 4-12 ϊρεσ 5-7 ϊρεσ 6-8 ϊρεσ ϊρεσ Ζωσ 24 ϊρεσ Μακράσ δράςθσ Ανάλογα ινςουλίνθσ Detemir 1-4 ϊρεσ - Ζωσ 24 ϊρεσ Glargine 1-4 ϊρεσ - Ζωσ 24 ϊρεσ Deglutec 1-1 1/2 ϊρα - 24 ϊρεσ Διφαςικά μείγματα ανκρώπινου τφπου ινςουλινών Μείγμα 30% διαλυτισ και 70% ιςοφανικισ 5-7 ϊρεσ 5-7 ϊρεσ ϊρεσ ϊρεσ 30 min 2-8 ϊρεσ Ζωσ 24 ϊρεσ ϊρεσ Μείγμα 30% ανκρϊπινθσ (rdna) και min 1-8 ϊρεσ ϊρεσ ϊρεσ 70% ιςοφανικισ Μείγμα 40% διαλυτισ και 60% 30 min 2-8 ϊρεσ Ζωσ 24 ϊρεσ ϊρεσ ιςοφανικισ Μείγμα 50% διαλυτισ και 50% ιςοφανικισ 30 min 2-8 ϊρεσ Ζωσ 24 ϊρεσ ϊρεσ Διφαςικά μείγματα αναλόγων ινςουλίνθσ Μείγμα 25% ενζςιμθ ινςουλίνθ lispro και 75% πρωταμινικι lispro 0-15 min 1 ϊρα ϊρεσ ϊρεσ Μείγμα 50% ενζςιμθ ινςουλίνθ lispro και 50% πρωταμινικι lispro 0-15 min 1 ϊρα ϊρεσ ϊρεσ Μείγμα 30% διαλυτισ ινςουλίνθσ aspart και 70% κρυςτάλλων πρωταμινικισ ινςουλίνθσ aspart 10 min 1-8 ϊρεσ Ζωσ 24 ϊρεσ ϊρεσ *Σε αςθενείσ με ςακχαρώδη διαβήτη τφπου 1 μπορεί να χρειαςθοφν 2 ενζςεισ την ημζρα. 16

17 Το ςχιμα με αντλία ςυνεχοφσ ζγχυςθσ ινςουλίνθσ χρθςιμοποιεί κυρίωσ ανάλογα ινςουλίνθσ ταχείασ δράςθσ με κακοριηόμενο εκ των προτζρων βαςικό αρικμό ζγχυςθσ (basal) κακϊσ επίςθσ και υπό μορφι δόςεων εφόδου (bolus) πριν από τα γεφματα. Επιπλζον δόςεισ εφόδου δφνανται να χορθγθκοφν ωσ διορκωτικζσ εάν οι τιμζσ γλυκόηθσ βρεκοφν μεγαλφτερεσ από τθν τιμι ςτόχο. 17

18 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΤΠΕΡΓΛΤΚΑΙΜΙΑ ΣΟ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΦΗΒΟΤ 1. ακχαρώδθσ διαβιτθσ τφπου 1 - Ο ΣΔτ1 αφορά περιςςότερο του 90% των περιπτϊςεων ΣΔ ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία - Τα ςχιματα ινςουλινοκεραπείασ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα περιλαμβάνουν (Πίνακασ 5): Σχιμα δφο ενζςεων τθν θμζρα: χορθγείται μείγμα μζςθσ και ταχείασ δράςθσ ινςουλίνθσ, πριν από το πρόγευμα και το δείπνο. Συνιςτάται ανάμειξθ των δφο ινςουλινϊν και όχι ζτοιμα μείγματα. Σχιμα τριϊν ενζςεων τθν θμζρα: προςτίκεται ςτο προθγοφμενο ςχιμα ινςουλίνθ ταχείασ δράςθσ πριν από το μεςθμεριανό γεφμα. Σχιμα πολλαπλϊν ενζςεων ινςουλίνθσ. Σχιμα με αντλία ςυνεχοφσ ζγχυςθσ ινςουλίνθσ Οι κεραπευτικοί ςτόχοι ςτθν παιδικι και εφθβικοί θλικία πρζπει να εξατομικεφονται με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ προσ το φυςιολογικό γλυκαιμικι ρφκμιςθ, τθ φυςιολογικι αφξθςθ και ανάπτυξθ και τθν αποφυγι των υπογλυκαιμικϊν επειςοδίων. Τα επιδιωκόμενα επίπεδα γλυκόηθσ και HbA1c φαίνονται ςτον Πίνακα 6. 18

19 Πίνακασ 5. Σχιματα ινςουλινοκεραπείασ του ΣΔτ1 ςτα παιδιά και τουσ εφιβουσ Δίαιτα και άςκθςθ Μείγμα μζςθσ και ταχείασ δράςθσ ινςουλίνθσ (πρωί βράδυ) Μείγμα μζςθσ και ταχείασ δράςθσ ινςουλίνθσ (πρωί βράδυ) + ινςουλίνθ ταχείασ δράςθσ (μεςθμζρι) Βαςικι ινςουλίνθ (βράδυ) + Ινςουλίνεσ ταχείασ δράςθσ (3) (πριν από τα κφρια γεφματα) Αντλία ινςουλίνθσ 2. ακχαρώδθσ διαβιτθσ τφπου 2 Διαπιςτϊνεται ςιμερα ανθςυχθτικι τάςθ αφξθςθσ τθσ ςυχνότθτάσ του ςτα παιδιά, κυρίωσ όμωσ ςτουσ εφιβουσ με προεξάρχον πρόδρομο κλινικό εφρθμα τθν παχυςαρκία. Ζφθβοι που προςζρχονται ςοβαρά επθρεαςμζνοι και με ςθμαντικι υπεργλυκαιμία (ςάκχαρο >300 mg/dl) πρζπει να αντιμετωπίηονται με ινςουλίνθ και ενδοφλζβια υγρά, αν είναι αφυδατωμζνοι. Αργότερα μπορεί να διακοπεί θ ινςουλίνθ. Στουσ αςυμπτωματικοφσ εφιβουσ με ΣΔτ2 το πρϊτο κεραπευτικό μζλθμα είναι θ δίαιτα, θ άςκθςθ και θ εκπαίδευςθ. Αν δεν επιτευχκοφν οι γλυκαιμικοί ςτόχοι μετά από 3 μινεσ προςτίκεται μετφορμίνθ. Το μοναδικό φάρμακο, εκτόσ τθσ ινςουλίνθσ, που ζχει πάρει ζνδειξθ για χριςθ ςτθν παιδικι θλικία είναι θ μετφορμίνθ. Οι ςουλφονυλουρίεσ ζχουν ζνδειξθ για τθν εφθβικι θλικία. Μθ επίτευξθ των γλυκαιμικϊν ςτόχων ςτθ διάρκεια των επόμενων 3 μθνϊν επιβάλλει τθν προςκικθ ινςουλίνθσ. 19

20 Πίνακασ 6. Στόχοι γλυκαιμικισ ρφκμιςθσ ςε παιδιά και εφιβουσ Παιδιά Έφηβοι HbA1c (%) < 7,5 7 Γλυκόηθ νθςτείασ ι προγευματικι (mg/dl) Μεταγευματικι γλυκόηθ (mg/dl) Γλυκόηθ πριν τθν κατάκλιςθ (mg/dl) Υπογλυκαιμίεσ Αποφυγι των ςοβαρϊν. Ανεκτζσ λίγεσ ιπιεσ. Αποφυγι ςοβαρϊν. Ανεκτζσ ιπιεσ. των λίγεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΟΤ ΔΙΑΒΗΣΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΚΤΗΗ 1.Γλυκαιμικοί ςτόχοι Οι ςτόχοι τθσ γλυκαιμικισ ρφκμιςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ είναι περιςςότερο αυςτθροί. Συνιςτάται οι τιμζσ τθσ γλυκόηθσ πλάςματοσ νθςτείασ και προγευματικά να είναι mg/dl, μια ϊρα μετά τα γεφματα mg/dl και θ HbA1c <6%. Όταν τα υγιειονοδιαιτθτικά μζτρα δεν επαρκοφν για τθν επίτευξθ τθσ γλυκαιμικισ ρφκμιςθσ απαιτείται αγωγι με ινςουλίνθ. 2.Φαρμακευτικι κεραπεία Απαγορεφεται οποιοδιποτε αντιδιαβθτικό φάρμακο πλθν τθσ ινςουλίνθσ. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όλα τα ανκρϊπινου τφπου ςκευάςματα ινςουλίνθσ. Από τα ανάλογα ινςουλίνθσ ταχείασ δράςθσ θ Lispro και Aspart αποτελοφν αςφαλι κεραπευτικι επιλογι. Το βραδείασ δράςθσ ανάλογο ινςουλίνθσ detemir μπορεί να χορθγθκεί με ςχετικι αςφάλεια ςτθν κφθςθ. Τα βραδείασ δράςθσ ανάλογα ινςουλίνθσ glargine και deglutec δεν ςυνιςτϊνται κατά τθν κφθςθ. 20

21 Συνικωσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου απαιτοφνται εντατικοποιθμζνα ςχιματα ινςουλινοκεραπείασ. Βιβλιογραφία 1. Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ για τθν Αντιμετϊπιςθ του Διαβθτικοφ Αςκενοφσ. Ελλθνικι Διαβθτολογικι Εταιρεία, Ακινα, American Diabetes Association. Summary of revisions for the 2014 clinical practice recommendations. Diabetes Care. 2014; 36 Suppl Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, Peters AL, Tsapas A, Wender R, Matthews DR; American Diabetes Association (ADA); European Association for the Study of Diabetes (EASD). Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2012; 35: Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, Peters AL, Tsapas A, Wender R, Matthews DR. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach. Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 2012; 55: Garber AJ, Abrahamson MJ, Barzilay JI, Blonde L, Bloomgarden ZT, Bush MA, Dagogo- Jack S, Davidson MB, Einhorn D, Garvey WT, Grunberger G, Handelsman Y, Hirsch IB, Jellinger PS, McGill JB, Mechanick JI, Rosenblit PD, Umpierrez G, Davidson MH; American Association of Clinical Endocrinologists. AACE comprehensive diabetes management algorithm Endocr Pract 2013; 19:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συντονιστής: Γεώργιος Δημητριάδης Μέλη: Ηλίας Μυγδάλης Νικόλαος Τεντολούρης ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συντονιστής: Γεώργιος Δημητριάδης Μέλη: Ηλίας Μυγδάλης Νικόλαος Τεντολούρης ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ Ορισμός Ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ.

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ. Ερϊτθςθ 1 Μια μελζτθ πραγματοποιείται για να εξετάςει αν θ μετεμμθνοπαυςιακι ορμονικι κεραπεία ζχει προςτατευτικό ρόλο για τθν πρόλθψθ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου. 1013 γυναίκεσ με οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικοποίηση ινσουλινοθεραπείας2στον2σδ τύπου22. Δρ.2Χρίστος2Παστελλάς ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ2 2ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ,2ΚΥΠΡΟΣ 2013

Εντατικοποίηση ινσουλινοθεραπείας2στον2σδ τύπου22. Δρ.2Χρίστος2Παστελλάς ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ2 2ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ,2ΚΥΠΡΟΣ 2013 Εντατικοποίηση ινσουλινοθεραπείας2στον2σδ τύπου22 Δρ.2Χρίστος2Παστελλάς ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ2 2ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ,2ΚΥΠΡΟΣ 2013 Αλγόριθμος+των+ADA+και+EASD+ για+την+αντιμετώπιση+του+σδτ2 Πότε%και%πως%εντατικοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις επανάληψης. Ενδοκρινείς αδένες. Τμήμα Ιαηρικής Πανεπιζηήμιο Παηρών

Ερωτήσεις επανάληψης. Ενδοκρινείς αδένες. Τμήμα Ιαηρικής Πανεπιζηήμιο Παηρών Ερωτήσεις επανάληψης Ενδοκρινείς αδένες Τμήμα Ιαηρικής Πανεπιζηήμιο Παηρών Υπόφυςη Ποια είδθ ορμονϊν γνωρίηετε με βάςθ τον τρόπο δράςθσ τουσ; Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι μετάδοςθσ του ςιματοσ εντόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΤΝΝΟΗΡΟΣΗΣΑ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 2 ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΣΙΚΑ ΕΛΚΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΤΝΝΟΗΡΟΣΗΣΑ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 2 ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΣΙΚΑ ΕΛΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΤΝΝΟΗΡΟΣΗΣΑ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 2 ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΣΙΚΑ ΕΛΚΗ Γρηγοροποφλου Πηνελόπη, Ελευθεριάδου Ιωάννα, Μάρκου Γεωργία, Μακρυλάκησ Κωνςταντίνοσ, Σεντολοφρησ Νικόλαοσ 1η Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλινοθεραπεία στην παιδική και εφηβική ηλικία

Ινσουλινοθεραπεία στην παιδική και εφηβική ηλικία Ινσουλινοθεραπεία στην παιδική και εφηβική ηλικία ΤΣΙΡΟΥKIΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΙΔΟΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώνηαρ ηην αποηελεζμαηικόηηηα ενόρ ςθάζμαηορ νέαρ ηεσνολογίαρ ζηοςρ αζθενείρ με ζακσαπώδη διαβήηη. Μια πειπαμαηική μελέηη.

Αξιολογώνηαρ ηην αποηελεζμαηικόηηηα ενόρ ςθάζμαηορ νέαρ ηεσνολογίαρ ζηοςρ αζθενείρ με ζακσαπώδη διαβήηη. Μια πειπαμαηική μελέηη. Αξιολογώνηαρ ηην αποηελεζμαηικόηηηα ενόρ ςθάζμαηορ νέαρ ηεσνολογίαρ ζηοςρ αζθενείρ με ζακσαπώδη διαβήηη. Μια πειπαμαηική μελέηη. Ιωάννοσ Δημήηριος, MD 1Διαβηηολογικό Ιαηρείο Mediterraneo Hospital, Γλσθάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Division of Pediatric-Adolescent Gynecology. Chairman: Prof. G. Creatsas

Division of Pediatric-Adolescent Gynecology. Chairman: Prof. G. Creatsas Division of Pediatric-Adolescent Gynecology 2 & nd Reconstructive Department of Surgery Obstetrics & Gynecology University 2 nd Department of Athens, of Obstetrics Medical School, & Gynecology, Aretaieion

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΣΟΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΕΡΗ ΚΟΙΛΙΑ. Dr Αλεξία ταυράτθ, Διευκφντρια ΠΕ, Καρδιολογικό Σμιμα, Νος. Γ.Παπανικολάου

ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΣΟΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΕΡΗ ΚΟΙΛΙΑ. Dr Αλεξία ταυράτθ, Διευκφντρια ΠΕ, Καρδιολογικό Σμιμα, Νος. Γ.Παπανικολάου ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΣΟΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΕΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Dr Αλεξία ταυράτθ, Διευκφντρια ΠΕ, Καρδιολογικό Σμιμα, Νος. Γ.Παπανικολάου Ειςαγωγι Η εκτίμθςθ τθσ διαςτολικισ λειτουργίασ είναι απαραίτθτθ ςε κάκε θχωκαρδιογραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα, Διατροφι & Συμπεριφορά

Φάρμακα, Διατροφι & Συμπεριφορά Φάρμακα, Διατροφι & Συμπεριφορά Ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ διακρίνεται ςε τφπου Ι (όπου απαιτείται χοριγθςθ ινςουλίνθσ) και τφπου II (όπου δεν απαιτείται χοριγθςθ ινςουλίνθσ). Στθν περίπτωςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εφθβεία και ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ

Εφθβεία και ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ Εφθβεία και ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ Μαρία Παπαδοποφλου Αν. Κακθγιτρια Παιδιατρικισ- Παιδιατρικισ Ενδοκρινολογίασ Γϋ Παιδιατρικι Κλινικι ΑΠΘ Ιπποκράτειο ΓΝ Θεςςαλονίκθσ Η πορεία προσ ενηλικίωςη γίνεται μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρησιμότητα του αυτοελέγχου στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Εμμ. Δ. Μπελιώτης

Η χρησιμότητα του αυτοελέγχου στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Εμμ. Δ. Μπελιώτης Η χρησιμότητα του αυτοελέγχου στο Σακχαρώδη Διαβήτη Εμμ. Δ. Μπελιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια, εξελισσόμενη νόσος. Ακρογωνιαίοι λίθοι της θεραπευτικής της προσέγγισης είναι η αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζφθβοσ αςκενισ με βαρειά νόςο Crohn Θα επιλζξω ανοςοκαταςταλτικά, αντι-tnf ι ςυνδυαςμό;

Ζφθβοσ αςκενισ με βαρειά νόςο Crohn Θα επιλζξω ανοςοκαταςταλτικά, αντι-tnf ι ςυνδυαςμό; Ζφθβοσ αςκενισ με βαρειά νόςο Crohn Θα επιλζξω ανοςοκαταςταλτικά, αντι-tnf ι ςυνδυαςμό; Γιϊργοσ Χουλιάρασ, Παιδογαςτρεντερολόγοσ Πανεπιςτημιακόσ Υπότροφοσ, 1 η Παιδιατρική Κλινική Πανεπιςτημίου Αθηνϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία µε ινσουλίνη

Θεραπεία µε ινσουλίνη 21 Θεραπεία µε ινσουλίνη ΑΡ.Χ. ΚΕΡΑΣΩΤΗΣ Ενδοκρινολόγος Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη - Οστεοπόρωσης Μαιευτήριο «ΙΑΣΩ» 1. Εισαγωγή ινσουλίνη αποτελεί για τους ασθενείς με ΣΔ1 τη μόνη ουσιαστική θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομίκευση της θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μέσα από τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες

Εξατομίκευση της θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μέσα από τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες Εξατομίκευση της θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μέσα από τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες Σ. Λιάτης Επιμελητής Α ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» www.idf.org

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς. Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό»

Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς. Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» Κυρία Α.Ν, 74 ετών, νοικοκυρά Πολυουρία, πολυδιψία και απώλεια βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Δρ. Α. Μελιδώνης Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Διαβητολογικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα, Διατροφι & υμπεριφορά

Φάρμακα, Διατροφι & υμπεριφορά Φάρμακα, Διατροφι & υμπεριφορά Ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ διακρίνεται ςε τφπου Ι (όπου απαιτείται χοριγθςθ ινςουλίνθσ) και τφπου II (όπου δεν απαιτείται χοριγθςθ ινςουλίνθσ). Στθν περίπτωςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβήτης και Άσκηση. Τι είναι διαβήτης. και το μεταβολισμό των υδατανθράκων Προκαλείται κυρίως από ανεπάρκεια ή

Διαβήτης και Άσκηση. Τι είναι διαβήτης. και το μεταβολισμό των υδατανθράκων Προκαλείται κυρίως από ανεπάρκεια ή Διαβήτης και Άσκηση Τι είναι διαβήτης Διαβήτης είναι μια μεταβολική ασθένεια κατά την οποία ο οργανισμός δε μπορεί να ρυθμίσει σωστά τα επίπεδα της γλυκόζης και το μεταβολισμό των υδατανθράκων Προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικοποίηση της θεραπείας με ινσουλίνη: Ποιος δρόμος για ποιον ασθενή

Εντατικοποίηση της θεραπείας με ινσουλίνη: Ποιος δρόμος για ποιον ασθενή Εντατικοποίηση της θεραπείας με ινσουλίνη: Ποιος δρόμος για ποιον ασθενή Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής ΕΣΥ Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Στ. Μπούσμπουλας Εντατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ANA, anti-dna, anti-ena

ANA, anti-dna, anti-ena ANA, anti-dna, anti-ena Κλινικι και Προγνωςτικι Αξιολόγθςθ ΣΑΜΑΣΗ-ΝΙΚΟ ΛΙΟΗ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Δ/ντισ: Ρευματολογικό Σμιμα Πανεπιςτθμιακι Πακολογικι Κλινικι Ιατρικι χολι Παν/μίου Πατρών ΑΝΑ Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΚΑΚΗ ΕΡΓΑΚΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΘΝΘ ΕΠΚΒΛΕΠONΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ δομι λειτουργία ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ θλικία φφλο φυσική δραστηριότητα

ΟΔΗΓΙΕ δομι λειτουργία ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ θλικία φφλο φυσική δραστηριότητα ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕ Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ δομι και λειτουργία τθσ καρδιάσ κακώσ και ςτο ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ με τθν θλικία, το φφλο και τθ φυσική δραστηριότητα. ΡΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε; Διαβητικός με Βασική ινσουλίνη 49 μον + Μετφορμίνη 850mgX2 +glimepiride. 3ετίας ενώ έχει FPG ~ 110mg έχει PPG ~ 260mg & HbA1c=7,9%

Τι κάνουμε; Διαβητικός με Βασική ινσουλίνη 49 μον + Μετφορμίνη 850mgX2 +glimepiride. 3ετίας ενώ έχει FPG ~ 110mg έχει PPG ~ 260mg & HbA1c=7,9% Διαβητικός με Βασική ινσουλίνη 49 μον + Μετφορμίνη 850mgX2 +glimepiride 6mgX1από 3ετίας ενώ έχει FPG ~ 110mg έχει PPG ~ 260mg & HbA1c=7,9% Τι κάνουμε; 1. Αύξηση δόσης ινσουλίνης; 2. Προσθήκη αναλόγου ταχείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

«Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012»

«Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012» «Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 Ηλίας Ν. Μυγδάλης Συντονιστής Διευθυντής Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα 9o Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Υπεργλυκαιμία λόγω χρήσης Γλυκοκορτικοειδών. Μαρινέλλα Κυριακίδου Χειμώνα Ενδοκρινολόγος 24 ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010

Υπεργλυκαιμία λόγω χρήσης Γλυκοκορτικοειδών. Μαρινέλλα Κυριακίδου Χειμώνα Ενδοκρινολόγος 24 ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010 Υπεργλυκαιμία λόγω χρήσης Γλυκοκορτικοειδών Μαρινέλλα Κυριακίδου Χειμώνα Ενδοκρινολόγος 24 ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010 Εισαγωγή Χρήση γλυκοκορτικοειδών (ΓΚ) σε πολλές ασθένειες Αρκετές φορές

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχικι Υγεία και Χρόνια Σωματικι Νόςοσ ςτθν εποχι τθσ Κρίςθσ

Ψυχικι Υγεία και Χρόνια Σωματικι Νόςοσ ςτθν εποχι τθσ Κρίςθσ Ψυχικι Υγεία και Χρόνια Σωματικι Νόςοσ ςτθν εποχι τθσ Κρίςθσ Αλλθλεπίδραςθ υποςτρϊματοσ και περιβάλλοντοσ: γενετικοί δείκτεσ, ψυχολογικι ανκεκτικότθτα και κατάκλιψθ ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ Φωτεινι Δελι,

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίσσοντας τη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 1 ο Μέρος. Τριαντάφυλλος Π. Διδάγγελος

Εξελίσσοντας τη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 1 ο Μέρος. Τριαντάφυλλος Π. Διδάγγελος Εξελίσσοντας τη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 1 ο Μέρος Τριαντάφυλλος Π. Διδάγγελος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Α Προπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;»

ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» 11ο Πανελλήνιο ιαβητολογικό Συνέδριο Ειδικό φροντιστήριο Ε Ε Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 Αλεξανδρούπολη «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Αλέξης Σωτηρόπουλος Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ. ρ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα. Υπεύθυνη ιαβητολογικού Ιατρείου

ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ. ρ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα. Υπεύθυνη ιαβητολογικού Ιατρείου ΕΓΚΑΙΡΗ ΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ρ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα ιευθύντρια Β Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Χανίων Υπεύθυνη ιαβητολογικού Ιατρείου Πινακοθήκη ήµου Χανίων, 17/02/2012 Συχνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Αςυμπτωματικι υπερουριχαιμία: Εργαςτθριακι διαταραχι ι προκλινικι κατάςταςθ; Πότε πρζπει να αντιμετωπίηεται;

Αςυμπτωματικι υπερουριχαιμία: Εργαςτθριακι διαταραχι ι προκλινικι κατάςταςθ; Πότε πρζπει να αντιμετωπίηεται; Αςυμπτωματικι υπερουριχαιμία: Εργαςτθριακι διαταραχι ι προκλινικι κατάςταςθ; Πότε πρζπει να αντιμετωπίηεται; Δθμιτρθσ Καρόκθσ Ρευματολόγοσ, Πάτρα 6o υμπόςιο ΕΠΕΜΤ, Αράχωβα, 10-13/4/2014 φγκρουςθ ςυμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΣΟΞΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΣΟΞΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΣΟΞΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΠΕΡΣΡΟΦΙΚΗ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ (ΤΜΚ) Α. Αρχική διάγνωση: 2. Διακωρακικό yπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) 3. 24ωρο ι 48ωρο Holter 4. Μαγνθτικι τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN (H.N.D.C.

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN (H.N.D.C. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΟΤ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) HELLENIC NATIONAL CENTER FOR THE RESEARCH, PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Σφγκριςθ αποτελεςμάτων τραμπεκουλεκτομισ και βαλβίδων

Σφγκριςθ αποτελεςμάτων τραμπεκουλεκτομισ και βαλβίδων Σφγκριςθ αποτελεςμάτων τραμπεκουλεκτομισ και βαλβίδων Ελευκζριοσ Αναςταςόπουλοσ Επιμελθτισ Α Γ.Ν. Παπαγεωργίου 34 ο Πανελλινιο Οφκαλμολογικό Συνζδριο Τραμπεκουλεκτομι ι βαλβίδα 1. Αςφάλεια Πρϊιμεσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΠΟΓΑΣ Αναπληρωτής Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής Κέντρο Μεταβολισμού και Διαβήτη

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΠΟΓΑΣ Αναπληρωτής Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής Κέντρο Μεταβολισμού και Διαβήτη ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΠΟΓΑΣ Αναπληρωτής Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής Κέντρο Μεταβολισμού και Διαβήτη Θεραπευτικοί στόχοι για το σακχαρώδη διαβήτη στους ενήλικες Γλυκοζυλιωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY. Κάπνισμα και υγεία. Κϊςτασ Τςιλίδθσ, ktsilidi@cc.uoi.gr

DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY. Κάπνισμα και υγεία. Κϊςτασ Τςιλίδθσ, ktsilidi@cc.uoi.gr DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Κάπνισμα και υγεία Κϊςτασ Τςιλίδθσ, ktsilidi@cc.uoi.gr Κφρια μθνφματα για τον καπνιςτι Ο κίνδυνοσ είναι μεγάλοσ: περίπου μιςοί πεκαίνουν λόγω του καπνίςματοσ Πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο : _ Θ Ε Μ Α 1 ο Α. Ν α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ο φ ν ο ι α κ ό λ ο υ κ ε σ π ρ ο τ ά ς ε ι σ μ ε τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ Ιπποκράτειο ΓΝΑ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ Παχυςαρκία ονομάηεται θ κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από υπερβολικι

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πώς ;

Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πώς ; 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας 25-29 Μαρτίου 2009 - Αλεξανδρούπολη Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πώς ; Dr Κωνσταντίνος Σουλής Διαβητολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξία της Αυτομέτρησης στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Η Αξία της Αυτομέτρησης στο Σακχαρώδη Διαβήτη Η Αξία της Αυτομέτρησης στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τι είναι η αυτομέτρηση; Η αυτομέτρηση είναι: Ο προσδιορισμός του σακχάρου σύμφωνα όμως με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των επαγγελματιών υγείας Η αυτομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα