Θεωπηηικέρ, επιζηημολογικέρ και ιδεολογικέρ πλεςπέρ ηος αναλςηικού ππογπάμμαηορ Σπύρος Τοσλιάηος*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωπηηικέρ, επιζηημολογικέρ και ιδεολογικέρ πλεςπέρ ηος αναλςηικού ππογπάμμαηορ Σπύρος Τοσλιάηος*"

Transcript

1 Θεωπηηικέρ, επιζηημολογικέρ και ιδεολογικέρ πλεςπέρ ηος αναλςηικού ππογπάμμαηορ Σπύρος Τοσλιάηος* Σν παξαδνζηαθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ έρεη σο βάζε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο επηζηήκεο νη νπνίεο νξηνζεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ θαη 20 νχ αη., ιεηηνχξγεζε ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ κε ζαθή δηαθξηηφηεηα ζην αληηθείκελν θαη ηε κέζνδν. Ζ δηάζπαζε απηή ησλ γλψζεσλ ζεσξήζεθε αλαγθαία, αθνχ ζπλδέζεθε κε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα βαζηθήο ζεσξεηηθήο γλψζεο, θαηάξηηζεο θαη εηδίθεπζεο κε ζηφρν ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ έληαμή ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δνκή. Σν πξφγξακκα απηφ, πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή αλαπαξαγσγή ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ ηζνξξνπία ησλ ζρέζεσλ, εθθξάδεη κηα πιεπξά ηεο ηδενινγίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο παξαδνζηαθέο-ηζηνξηθέο αμίεο, θαη ζπληεξεηηθέο. Αθνχ ινηπφλ ιεηηνπξγεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη αλαγλσξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ σο θαηαλαγθαζηηθφ, θνξκαιηζηηθφ θαη απνζπαζκαηηθφ, νδεγεί ζε κηα ζπληειεζηηθή κάζεζε, αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο εμαζθαιίδνληαο πιαηηά εθαξκνγή. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί έλα δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα θαη λα ζπλδεζεί κε ηηο αλζξσπηζηηθέο θαη ηζηνξηθέο αμίεο θαη λα αλαδείμεη κνξθσηηθέο θαη απειεπζεξσηηθέο δηαδηθαζίεο ζην ζρνιείν είλαη ην δεηνχκελν. Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξεί λα θαηαλνεζεί κφλν ζαλ κηα ελνπνηεκέλε δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα απνθηά ν καζεηήο κηα ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε γλψζε γηα ηνλ θφζκν. Χζηφζν, πξέπεη λα απνδερζνχκε φηη ε ελνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ είλαη κηα δχζθνιε ππφζεζε θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζηαζεξήο, επίκνλεο θαη καθξνρξφληαο δηαδηθαζίαο, ρσξίο λα έρεη ζηφρν ηελ άκεζε εθαξκνγή ζην ζρνιείν, αθνχ έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο εξεπλεηηθέο θαη απαηηείηαη ζπλεξγαζία ζε πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά πεδία. Οη πιεπξέο ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα πξνζεγγίζεη κέζα απφ έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη νη εμήο: Α) Φηινζνθηθή, ηζηνξηθή θαη ελλνηνινγηθή Β) Δπηζηεκνινγηθή, ηδενινγηθή Γ) Παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή, ςπρνινγηθή Γ) Αμηνινγηθή Δ) Κνηλσληνινγηθή Ζ ζρνιηθή πξαθηηθή κέρξη ζήκεξα δείρλεη φηη νη δχν δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδνληαη δει. ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ εληαίνπ δηαζεκαηηθνχ πιαηζίνπ ζπνπδψλ πνπ άξρηζε απφ ην Γπκλάζην, έρνπλ κεγάια πξνβιήκαηα, ηα νπνία νδεγνχλ ζε κηα αδπλακία θαηαλφεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο κεζφδνπ ησλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ. Ζ λέα πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ «ελνπνηεκέλε» πξνζέγγηζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη αηζζεηηθψλ ζεσξηψλ-δξαζηεξηνηήησλ ζην Γπκλάζην, νδεγεί ζε κηα παξαπέξα ζχγρπζε ην δάζθαιν θαη ην καζεηή, αθνχ δελ έρεη επηζηεκνληθά απνζαθεληζηεί πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο κε ηε ιεγφκελε «δηαζεκαηηθφηεηα» θαη ηαπηφρξνλα δελ απαληηέηαη ηθαλνπνηεηηθά ην εξψηεκα αλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζην ζρνιείν. Με ζθνπφ λα ζπδεηήζνπκε ην πξφβιεκα ηεο εηζαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ πιαηζίνπ ζπνπδψλ είλαη αλάγθε λα επηζεκάλνπκε ηα κεγάια ζεζκηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη ζχκθπηα κε ηε δηακφξθσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζην ζρνιείν είλαη πξφβιεκα ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία πεξηέρεη εηδηθνχο εξεπλεηέο θαη 14

2 επηζηήκνλεο κε δηαθνξεηηθέο γλψζεηο θαη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπ θξάηνπο δείρλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο-επηζηήκνλαο δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ εηδηθφ θαη δελ ιακβάλεη νπζηαζηηθά θαη ηππηθά κέξνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα θέληξα εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, φπσο ην Π. Η. θαη ην Κ. Δ. Δ., ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηξψλ θαη έρνπλ πεξηπέζεη ζε νπζηαζηηθά επηζηεκνληθά ιάζε θαη παξαιείςεηο. Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη απηή ε θαηάζηαζε είλαη φηη ηα θξαηηθά εθπαηδεπηηθά θέληξα: 1. Γελ ζπλεξγάδνληαη θαζφινπ κε ηηο επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηα ζρνιεία ή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκβαίλεη απηφ, δελ είλαη ηζφηηκε ε ζπλεξγαζία. 2. Γελ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ΟΛΜΔ ΔΛΜΔ θαη ην επηζηεκνληθφ φξγαλν ηεο ΟΛΜΔ, ην ΚΔΜΔΣΔ, κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ. 3. Γελ ππάξρεη ζηελ νπζία δεκφζηνο δηάινγνο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία, παξά κφλν πεξηνξηζκέλνο, αλάκεζα ζε ιίγνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο θέληξσλ ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζε εηήζηα βάζε. Θεωπηηικέρ και επιζηημολογικέρ απσέρ. Σν αίηεκα γηα εληαία ζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί θαη κε πξψηε καηηά θαίλεηαη φηη είλαη ζε θνηλή θαηεχζπλζε κε ην Γ.Δ.Π.Π... Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δείρλεη φηη νη ζεσξεηηθέο βάζεηο δηαθέξνπλ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο ή εξεπλεηέο. Σν αίηεκα γηα ελνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ είλαη ηζηνξηθφ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη θάησ απφ ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν πιαίζην δηακφξθσζεο ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο είπακε θαη παξαπάλσ, πεξηιακβάλεη θηινζνθηθέο, επηζηεκνινγηθέο, παηδαγσγηθέο,, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηψλ) ζηε δηακφξθσζε είλαη θαηαιπηηθή. Απνθαιχπηεη ηελ ελφηεηα ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έηζη ψζηε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζην ζρνιείν λα δηακνξθψλνληαη σο γεληθά-θαζνιηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη θαη ηδενινγηθά πξνβιήκαηα θαη εηδηθά κέζα απφ ηηο επηκέξνπο επηζηήκεο ζην αληηθείκελν θαη ηε κέζνδν. Σν ζεκεξηλφ Γ.Δ.Π.Π.. δελ αλαδεηθλχεη ηα γεληθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηα εηδηθά, ηελ ελφηεηα φινπ θαη κέξνπο, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη κεζφδσλ, πνπ δίλνπλ κηα δπλαηφηεηα εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο. Πνιιά έρνπλ γξαθηεί γηα ην ηη ζεκαίλεη ηζηνξηθφηεηα, δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη δηαζεκαηηθφηεηα ηεο γλψζεο. απηέο ηηο εξγαζίεο αλαπηχζζνληαη θάπνηεο ηδέεο νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ή βξίζθνληαη ζε αληηπαιφηεηα γηαηί αθνινπζνχλ αξρέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά θηινζνθηθά ξεχκαηα. Μεξηθέο απ απηέο ηηο αξρέο ζπλδένληαη κε ηηο ζεσξίεο ζπζηεκάησλ, κε ηε ζεσξία ηνπ νιηζκνχ, ηνπ δνκηζκνχ θαη ιεηηνπξγηζκνχ, ηε ζεσξία ηνπ δηαιεθηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πιηζκνχ, ηε ζεσξία ησλ δηθηχσλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο ή θηλνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ κεηακνληεξληζκνχ θ.ά. Ζ θάζε κηα απφ απηέο ηηο ζεσξίεο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη κηα πιεπξά ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί δηεθδηθψληαο ηελ απφιπηε γλψζε. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζπζηεκηθή κέζνδνο ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο κε ηελ έλλνηα ηεο νξηνζέηεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη νκαδνπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ζηε δηδαζθαιία. Απηή φκσο δελ κπνξεί λα δψζεη γφληκα απνηειέζκαηα αλ ηαπηηζηεί κε νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ εκπεηξηζκνχ πνπ θηλνχληαη ζ έλα κεραληζηηθφ επίπεδν, γηαηί αγλννχλ ηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε κηα ζηαδηαθή εμέιημε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δηαιεθηηθφο θαη ηζηνξηθφο πιηζκφο. Βέβαηα, ζηηο 15

3 πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπκε λα απνθαιχςνπκε ηηο δνκηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξαγκάησλ επεμεξγαδφκαζηε ηηο δνκηθέο ζεσξίεο θαη ηηο εληάζζνπκε ζπλζεηηθά ζε κηα επξχηεξε κέζνδν. Σν πξφγξακκα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο αγλνεί κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε αιιεινδηεηζδπφκελσλ θαη εηεξνπξνζδηνξηδφκελσλ πιεπξψλ ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε κηα ζπλζεηηθή πνξεία κε άμνλα ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα είλαη κηα έθθξαζε ηνπ κεηακνληεξληζκνχ, δειαδή κηαο έθθξαζεο ηεο ζεκεξηλήο παγθφζκηαο αγνξάο θαη θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο πνπ επλνεί ηελ ζπζηέγαζε ησλ ζεσξηψλ, ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ελαιιαθηηθφηεηα, ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ρσξίο κηα εληαία, νξγαληθή δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν πξφγξακκα απηφ επλνεί ηελ επηιεθηηθφηεηα θαη ηελ αβεβαηφηεηα. Ζ πξφηαζε πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζα πεξηέρεη ηελ επεμεξγαζία ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη δηεπηζηεκνληθφηεηαο ηεο γλψζεο. Η ιζηοπικόηηηα ηηρ επιζηημονικήρ γνώζηρ Ζ ηζηνξία ησλ Δπηζηεκψλ απνθαιχπηεη φηη ε βάζε ηεο επηζηήκεο είλαη έλα εληαίν πιέγκα βαζηθψλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ, νη νπνίεο εκπινπηίδνληαη εμειηθηηθά. Οη έλλνηεο χιε-θίλεζε, ρψξνο, ρξφλνο, αηηηφηεηα, κνξθή-πεξηερφκελν, νπζία, ηάμε-αηαμία, έλαπνιιά, φιν-κέξνο, ακεηάβιεην-κεηαβιεηφ, ζπλέρεηα-αζπλέρεηα θ.ά. νδεγνχζαλ ζηε δηακφξθσζε πιαηζίσλ αληηθεηκέλσλ, νξηνζέηεζε αληηθεηκέλσλ θαη δηαξθείο πξνζδηνξηζκνχο. Ζ θηινζνθία ζε ελφηεηα κε ηελ επηζηήκε εμειίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξραίνπ δνπινθηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ζηε Ρψκε κε ζθνπφ λα ιχζεη πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαδεηθλχνληαη ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν. Σα πξνβιήκαηα απηά εθδειψλνληαη ζηελ ηνκή απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαηππψλνληαη σο ζεσξεηηθά-θηινζνθηθά, ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα ηεο θνηλσληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη θπζηθά-καζεκαηηθά ζην βαζκφ πνπ έιπλαλ πξνβιήκαηα ηεο παξαγσγήο, ηεο ηερληθήο θαη ηνπ αξηζκεηηθνχ ππνινγηζκνχ. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη γεληθά θαη εηδηθά θαη ιχλνληαλ κέζα ζηα πιαίζηα επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαλ εμειηθηηθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5 νπ θαη ηνπ 4 νπ αη. π.υ. δηακνξθψλεηαη κία ελφηεηα ησλ επηζηεκψλ ηεο Αζηξνλνκίαο, ηεο Γεσκεηξίαο, ηεο Μεραληθήο ζηα πιαίζηα ηεο Φηινζνθίαο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ ηεο χιεο, ηεο θίλεζεο, ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ. ηα πιαίζηα απηά πξνζδηνξίδνληαη δηαξθψο ηα πνηνηηθά κεγέζε ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζε πνζνηηθέο θαη αξηζκεηηθέο δηαηάμεηο θαη λφκνπο. Έηζη νη ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπκκεηξία, ηελ ηάμε, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ηζνδπλακία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα νπξάληα θαηλφκελα θαη νη ηδηφηεηεο ηεο χιεο θαη ε εμάληιεζή ηνπο κε ηελ θίλεζε, ην βάξνο (βαξχηεηα, ειαθξφηεηα). Οη λφκνη ηεο Μεραληθήο εμειηθηηθά δηαηππψζεθαλ κε πνηνηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θαη γεσκεηξηθέο- αξηζκεηηθέο δηαηππψζεηο ην πεδίν ηεο Υεκείαο κε ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ κεηάιισλ θαη ηηο εθαξκνγέο ζηελ ηήμε θαη κεηαηξνπή κέζσ θξακάησλ δηακνξθψζεθαλ εκπεηξηθά θαη θαηφπηλ επηζηεκνληθά, λφκνη ηεο επηζηήκεο. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηε Βηνινγία θαη ηελ Ηαηξηθή, φπνπ ε παξαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δψσλ θαη ηεο εμέιημεο ηεο κνξθνινγίαο ηνπο, ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο, νδήγεζαλ ζε γελίθεπζε θαη δηαηχπσζε λφκσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελφηεηα δηαηήξεζεο θαη κεηαβνιήο, φινπ θαη κέξνπο, ζπκκεηξίαο θαη αζπκκεηξίαο 1. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο, γεληθέο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ζηελ Κνζκνινγία, Αζηξνλνκία, Μεραληθή, Βηνινγία, Γεσκεηξία θ.α. ιεηηνχξγεζαλ σο κεζνδνινγηθφο θαηαιχηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο ζεσξηψλ φισλ ησλ επηζηεκψλ.. 16

4 Κνζκνινγηθέο ζεσξίεο πεξί ηεο θπθιηθήο πεξηζηξνθήο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ, ηεο ηειεηφηεηαο ησλ θηλήζεσλ, ηεο πκκεηξίαο θαη Παγθφζκηαο ηάμεο ιεηηνχξγεζαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο σο ηελ Αλαγέλλεζε θαη έιαβαλ άιιε κνξθή κε ηελ Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε (17 νο αη.), αθνχ επηθξάηεζε ε ειηνθεληξηθή ζεσξία. Οη ζεσξίεο ηεο εμέιημεο θαη ησλ δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ ηεο γεο θαη ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ ζπλδέζεθαλ κε ηε Γεσινγία θαη ηε Βηνινγία. Οη γεληθέο ζεσξίεο πνιιέο θνξέο ηαπηίδνληαη κε ηηο γεληθέο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη έρνπλ ζέζε κεζφδνπ 2. Ζ Ηζηνξία έζεζε ζεκειηψδε εξσηήκαηα ζηηο επηζηήκεο ηεο Οηθνλνκίαο, ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Πνιηηηθήο θαη Φπρνινγίαο ζην βαζκφ πνπ ζπλδέζεθε κ απηέο. Σα εξσηήκαηα απηά έρνπλ ζρέζε κε ηελ αξρή, ηε γέλεζε, ηελ αλάπηπμε, ηελ εμέιημε θαη ηε ζχγθξνπζε ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα. 1) Πνηα είλαη ε γέλεζε θαη εμέιημε θπιψλ, θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ιαψλ, εζλψλ θαη θξαηψλ; 2) Πνηα είλαη ε εμέιημε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηη ζρέζε έρεη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε; 3) Πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε απφ κηα κνξθή νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ή ηζηνξηθφ ζηάδην ζην επφκελν; Με κεηαξξπζκίζεηο θαη ξήμεηο ή κε θνηλσληθέο επαλαζηάζεηο; Ση ξφιν παίδεη ε πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή δξάζε ζε θάζε ηζηνξηθή επνρή; Σα εξσηήκαηα απηά θσηίδνπλ ην αληηθείκελν ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Φπρνινγίαο αθνχ ζπλδένληαη κε ηε γέλεζε θαη εμέιημε ηεο ζπλείδεζεο, ηεο γιψζζαο, ηεο ζθέςεο (Γισζζνινγία, Δζλνγισζζνινγία, Αλζξσπνινγία). Ζ Κνηλσληνινγία ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηεο έξεπλαο ζην αληηθείκελν ηεο θνηλσληθήο νκάδαο θαη θνηλσληθήο ηάμεο ή ζηξψκαηνο ηελ ηζηνξηθή γέλεζε θαη εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. πλδέεηαη κε ηνπο λφκνπο θίλεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο θαη αλαπηχζζεη λέεο κεζνδνινγίεο ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη λα εξεπλήζεη ζπκπεξηθνξέο θαη λννηξνπίεο ζηα πιαίζηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ. Ζ Κνηλσληνινγία εμππεξεηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ζηαηηζηηθνπηζαλνθξαηηθέο πξνβιέςεηο. Θεμελιώδειρ έννοιερ και ανηικείμενα ηος κόζμος και η επιζηημονική γνώζη Οη ζεκειηψδεηο έλλνηεο χιε, ελέξγεηα, πιεξνθνξία, ρψξνο, ρξφλνο, αηηηφηεηα, άηνκν, θνηλσλία, ζπλείδεζε, βηνινγηθή κνλάδα θ.ά. αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο έμσ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο, ηηο κεζνδνινγηθέο θαη εξκελεπηηθέο θαη ιεηηνπξγνχλ σο εκπεηξηθέο-πξνζδηνξηζηηθέο ζρέζεηο. Σν πεξηερφκελν ηεο θάζε επηζηήκεο βαζίδεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο, αξρέο, κεζφδνπο, αιιά εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε δηδαθηηθή εξεπλεηηθή δηάζηαζε δηαθνξεηηθά. Οη κεζνδνινγηθέο αξρέο, πνπ είλαη θαη εξκελεπηηθέο αξρέο, είλαη θνηλφο ηφπνο αλάκεζα ζηηο επηζηήκεο, αιιά δελ γίλνληαη θαλεξέο, παξά κφλν φηαλ εθθξάδνληαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη ζε έλα πςειφ αθαηξεηηθφ επίπεδν ζρέζεσλ γηα θαζαξά σθειηκηζηηθνχο ιφγνπο, άκεζα πξαθηηθνχο. Οη κεζνδνινγηθέο απηέο αξρέο θαη έλλνηεο, πνπ δηακνξθψλνπλ πιέγκαηα εξκελεπηηθά, κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ σο εμήο: 1. Ύιε, ελέξγεηα, πιεξνθνξία, ρψξνο, ρξφλνο (Βαζηθέο έλλνηεο πνπ εθθξάδνπλ ην ζχλνιν ηεο θνζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο). 2. Αιιειεπίδξαζε, αιιειεμάξηεζε, αιιεινδηείζδπζε θαη αιιεινκεηαηξνπή κνξθψλ χιεο, ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξίαο. 3. Δλφηεηα ζπζηεκάησλ, δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ επηπέδσλ νξγαλψζεσλ θαη κνξθψλ χιεοελέξγεηαο. 4. Γηαηήξεζε θαη κεηαβνιή ζπζηεκάησλ δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ, θαηαζηάζεσλ, χιεο θαη ελέξγεηαο. 5.. Δλφηεηα, πνιιαπιφηεηα, δηαθνξφηεηα, φιν-κέξνο, γεληθφ-εηδηθφ. 6 πζηήκαηα επηθνηλσλίαο γλψζεο, επηζηήκεο, γιψζζαο. 17

5 ην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ζπλφινπ βαζηθψλ ελλνηψλ, αξρψλ θαη κεζνδνινγηθψλ θξηηεξίσλ κάο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαηππσζνχλ εληαία ζπζηήκαηα, νιφηεηεο ηεο αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η διεπιζηημονικόηηηα ηηρ γνώζηρ Γηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη ε ηζηνξηθή πνξεία ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο, ε νπνία εθδειψλεηαη σο κηα ελφηεηα πνιχπινθε θαη αληηθαηηθή αλάκεζα ζηηο επηζηήκεο. Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα επηδεηεί λέν πξνζδηνξηζκφ θαη νξηνζέηεζε ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο δηαηππψλεη λέα ζεκειηψδε πξνβιήκαηα, ζε γεληθεπκέλε κνξθή θαη επεμεξγάδεηαη ηηο απαληήζεηο ηνπο. Με ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα δελ πεξηγξάθνπκε θαη αλαιχνπκε ηη είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο, αιιά πξνζεγγίδνπκε πιεπξέο απηνχ ζηα φξηα ησλ επηζηεκψλ θαη ην εμαληινχκε φζν είλαη δπλαηφλ ζε κηα επξεία ελνπνίεζε. Δπνκέλσο ε δηεπηζηεκνληθφηεηα βνεζάεη ζην λα ζπγθξνηήζνπκε γεληθά πξνβιήκαηα θαη λα ηα ζπλδέζνπκε κε ηα εηδηθά έηζη ψζηε λα δίλνπκε ζεσξεηηθέο απαληήζεηο πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηελ πξννπηηθή ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο 3. Ζ δηεπηζηεκνληθή δηαδηθαζία ζπγθξνηεί θπζηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ηζηνξηθή θαη ινγηθή πξνέιεπζε θαη πιεπξέο αλνηρηέο ζηελ έξεπλα. Ζ ζαθήο δηαθνξά απφ ηε ιεγφκελε δηαζεκαηηθή δηαδηθαζία είλαη φηη δελ δηακνξθψλεηαη κηα ζεηξά ζπιινγηζκψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ θαη απιά ινγηθά παηρλίδηα, αιιά είλαη κηα ζπλερήο αιιειεπίδξαζε ηνπ γεληθνχ κε ην εηδηθφ κέζα απφ ηελ νπνία αλαδεηείηαη κηα πνξεία κε ζεηξά ζηαδίσλ θαη θαηεπζχλζεσλ, κηα εμειηθηηθή ζθέςε. Σα εηδηθά πξαθηηθά πξνβιήκαηα εληάζζνληαη κέζα ζε γεληθέο, θνζκνινγηθέο, θπζηθέο, θνηλσληθέο, εζηθέο θαη ηδενινγηθέο ζθαίξεο θαη δηαηεξείηαη ε δηαιεθηηθή ελφηεηα θχζεο θαη ηζηνξίαο 4. Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη ε πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε κηαο εληαίαο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ ησλ αλζξσπηζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην βαζκφ πνπ πξνζπαζνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηηο γεληθέο γλψζεηο ζπγγελψλ επηζηεκψλ. Οη εθιατθεπκέλεο εξκελεπηηθέο πξνεθηάζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα εκπινπηίζεη ην ζηνραζκφ ηνπ θαη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληα ηεο ζθέςεο ηνπ. Έλα παξάδεηγκα δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζρέζε ηεο ηζηνξηθήο θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο κε ηελ έλλνηα ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ. Οη πιεπξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ είλαη νη εμήο: 1. Ζ νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο πξφνδνο. Πξφνδνο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ νη λέεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη αλαθαιχςεηο πνπ θηλνχληαη ζηα φξηα αληνρήο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Όηαλ νη εθαξκνγέο δηαηαξάζζνπλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία, ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηα κεηαιιαγκέλα πξντφληα πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κέζα απφ ηε δσηθή αιπζίδα ακθηζβεηείηαη ε απνδνρή ηνπ λένπ θαη ξσηάκε αλ κπνξεί λα ππάξρεη θαη νπηζζνδξφκεζε. 2. Σν πξφβιεκα ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ πιαλήηε καο κπνξεί λα εμεηαζηεί κε ζπλδπαζκφ γλψζεσλ απφ ηε Γεληθή Ηζηνξία, ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Ηζηνξία, ηελ Ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο, ηε Υεκεία θαη ηε Βηνινγία. Δμεηάδνπκε: 1. Πνηα ήηαλ ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο Δπξψπεο ην 18 ν αηψλα θαη πψο αλαπηχζζεηαη ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. 2. Πψο ζπλδέεηαη ε επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ. 3. Πψο νηθνδνκνχληαη νη κεγαινππφιεηο ζηε βάζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θέξδνπο θαη ηεο αγνξάο, πψο εκθαλίδεηαη ε αληζφκεηξε νηθνδφκεζε θαηνηθηψλ θαη ν ππεξπιεζπζκφο. 4. Πψο κεηαηξέπνληαη νη επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο ζε εκπνξεπκαηηθφ θέξδνο θαη πψο θαηεπζχλεηαη ην πεηξέιαην θαη ηα ρεκηθά παξάγσγά ηνπ πξνο ηελ θχξηα 18

6 θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ αγλνψληαο ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαζαξήο ελέξγεηαο. 5. Πψο ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εμνπζία θαηεπζχλεη ηελ ηερλνινγία ζε κεγάιν βαζκφ, ζηε βάζε ηνπ πινπηηζκνχ ζε βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο (αηνκηθέο ππξεληθέο βφκβεο). 6. Πψο θαηαζηξέθεηαη ην πεξηβάιινλ εμαηηίαο ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη άιια ρεκηθά θαηάινηπα θαη θαηαζηξέθεηαη ην θιίκα θαη ε ηζνξξνπία ηνπ πιαλήηε 5 (θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ). θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή θαη κεηαηξνπή ζε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή νδεγψληαο ηελ επεμεξγαζία γεληθψλ θαη εηδηθψλ εξσηεκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο πνιιψλ γλψζεσλ θαη εξσηεκάησλ δελ ζεκαίλεη κφλν ζπκπιεξσκαηηθέο γλψζεηο αιιά θαη ζχλζεηεο πνπ νδεγνχλ ζε νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο, θαηά ην δπλαηφλ. Η Διαθεμαηικόηηηα Ζ «δηαζεκαηηθφηεηα» πνπ πξνηείλεη ην πξφγξακκα ηνπ Π.Η. δελ έρεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη επνκέλσο δελ εληάζζεηαη ζε θαλέλα απφ απηά ηα επηζηεκνληθά πιαίζηα πνπ έρνπκε επεμεξγαζηεί. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, έηζη φπσο εθαξκφδεηαη ζηα λέα βηβιία ηνπ γπκλαζίνπ, είλαη «φια θαη ηίπνηα», κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη κηα ζχγρπζε. Πξνηείλεηαη κηα απέξαληε, νξηδφληηα επηθνηλσλία ζεκαηηθψλ θχθισλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη θαη κηα απζαίξεηε επηινγή επηκέξνπο πιεπξψλ γηα ζρνιηαζκφ, ρσξίο θαηεχζπλζε θαη ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη εηδηθνί ζηφρνη ζηελ εηζαγσγή ησλ ΓΔΠΠ ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο θαη είλαη : 1) Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο. 2) Οη δεμηφηεηεο απνηειέζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ απνηπρία θαη ηελ επηηπρία ζηε κάζεζε. 3) Ηθαλφηεηα βειηίσζεο ηεο εκπεηξηθήο αληηζηνηρίαο κε ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη νη κεραληζηηθέο θαη εκπεηξηθέο δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κέξνο ηεο έληαμεο ζε κηα θνηλσλία. 4) Ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη ινγηθήο ηαμηλφκεζεο πνπ θαλεξψλεη απνπζία κεζνδνινγίαο ζπγθξφηεζεο ησλ φξσλ ελφο πξνβιήκαηνο πνπ έρνπλ ηζηνξηθέο- γελεηηθέο θαη ινγηθέο ζπληζηψζεο. Οη ζηφρνη απηνί δείρλνπλ φηη ην πξφγξακκα απηφ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζε κηα βάζε εκπεηξηθήο θαη βησκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνζπλδένληαη απφ ην ζηφρν ηεο δηακφξθσζεο ηζηνξηθήο-θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη αλζξσπηζηηθήο παηδείαο. ηηο ιεγφκελεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ππάξρεη ειεχζεξε επηινγή πνπ λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζηνξηθή εξκελεία ησλ γλψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, γηαηί φια κεηαηξέπνληαη ζε κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο. Δπνκέλσο γίλεηαη αζθπθηηθφο ν θινηφο, αθνχ πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ειεχζεξεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή θαη θαηεπζχλεηαη απφ ην ζηνραζκφ πξνο ην θνξκαιηζκφ. Δλψ θαίλεηαη φηη δηεπξχλεηαη ε γλψζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελεχεη, έμσ απφ ηα πιαίζηα κηαο ζεσξεηηθήο εληαίαο κεζνδνινγίαο θαη εξκελεπηηθήο. Δίλαη θαλεξφ φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα κία ή δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνλ νδεγεί ζηελ απνζπαζκαηηθή γλψζε θαη δελ θζάλεη πνηέ ζηελ ελφηεηα ε ελνπνίεζε ησλ γλψζεσλ. Σν ζρνιείν δηαρέεηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε κηα αηνκηθή αληαγσληζηηθή πξννπηηθή θαη νη καζεηέο ζπλδένληαη κφλν κε πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζε πνιηηηθά θέληξα. Με ιίγα ιφγηα, παχεη λα ππάξρεη βαζηθφο θνξκφο ησλ γλψζεσλ ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο θαη πξννπηηθήο. ηε ζέζε ηνπ εκθαλίδνληαη νξηδφληηεο θαη παξάιιειεο δηαηάμεηο, δίθηπα κε 19

7 πνιιαπιέο δηαζπλδέζεηο θαη επέιηθηεο δψλεο. Αληί γηα εληαία αληηθείκελα θαη κεζφδνπο βξίζθνπκε θαηαθεξκαηηζκέλα πεδία ζηε ζεσξεηηθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. Φαίλεηαη θαζαξά φηη ε πξφηαζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα αληηθαηαζηαζεί ζηαδηαθά ε εληαία επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε ησλ γλψζεσλ απφ ηνπο μερσξηζηνχο «ζεκαηηθνχο» θφζκνπο ή πξαγκαηηθφηεηεο, νη νπνίεο δελ ζα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά ζα είλαη κεηέσξεο θαη ζπκβαηέο κε ηηο νκάδεο, θαη ηα άηνκα, πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ηδενινγηθή, θνηλσληθή, ηαμηθή, πξνέιεπζε θαη εθπαίδεπζε. Ζ θίλεζε απηή ησλ ηδεψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε παξαιιειίεο, κε απνηέιεζκα λα θπξηαξρεί ε ζπγθφιιεζε ησλ γλψζεσλ. Σν ζπλνιηθφ θξηηήξην ειέγρνπ ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζην ζρνιείν ζα πεγάδεη απφ έλα ζχζηεκα εληνιψλ πνπ ζα δηακνξθψλνληαη κέζα ζε πγθεληξσηηθά Κέληξα Γλψζεσλ θαη Πιεξνθνξηψλ, έλα Γηεπζπληήξην, θαη ζα δηνρεηεχνληαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο θψδηθεο πνπ θηλνχληαη απνθιεηζηηθά ζην πεδίν ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 6. Ζ ελφηεηα ηεο Γλψζεο κέζα απφ ην παξαδνζηαθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ππεξβαίλεηαη κε απνηέιεζκα λα κεηαηξέπνληαη νη γλψζεηο ζε πξνγξάκκαηα projects. Έηζη ράλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ρψξν ζπλχπαξμεο ησλ πνηθηιφκνξθσλ γλψζεσλ πιεξνθνξηψλ, ηερληθψλ εθαξκνγψλ ρσξίο νξγαληθφ δέζηκν. Ππόηαζη για ένα άλλο Αναλςηικό Ππόγπαμμα Πξνηείλνπκε λα ζηακαηήζεη απηφ ην ΓΔΠΠ λα ιεηηνπξγεί. Παξάιιεια δεηάκε ηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα λα δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ αξρέο θαη αμίεο: 1. ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξσπηζηηθνχ νξάκαηνο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αμηψλ ηεο κφξθσζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο δξάζεο ζε ελφηεηα θαη πνιπκνξθία, 2. ηε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ ζα έρεη σο βάζε ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηζφηεηα, δηθαηνζχλε θαη ειεπζεξία, 3. ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή, ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη δηεπηζηεκνληθφηεηαο ησλ γλψζεσλ θαη κνξθσηηθψλ αγαζψλ, θαη 4. ηελ θαηαλφεζε ηεο ελφηεηαο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. ηα πιαίζηα ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ε δηεπηζηεκνληθή δηδαζθαιία κε ηε ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία κέζα απφ ηε Φηινζνθία θαη ηελ Ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ, αθνχ εθαξκνζηεί πεηξακαηηθά ζε ζρνιεία επί κηα πεληαεηία. Οη θηινζνθηθέο-επηζηεκνινγηθέο παξάκεηξνη ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία θαη ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ, ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη ηε γεληθή κεζνδνινγία. Οη επηζηεκνληθέο παξάκεηξνη έρνπλ ζρέζε κε ηελ απηνηέιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο κεζφδνπ θάζε επηζηήκεο θαη ηε δπλαηφηεηα απινπνίεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε θάζε ζηάδην ζπγγξαθήο. Οη παηδαγσγηθέο θαη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε, ηελ ειηθηαθή αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ θαη ην βαζκφ πξφζιεςεο-αθνκνίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή έξεπλαο ζε θάζε βαζκίδα ηνπ ζρνιείνπ. Σν εξψηεκα εδψ είλαη αλ νη γλψζεηο ζα αληηζηνηρνχλ ζην κέζν φξν κηαο θνηλσλίαο, δπλακηθά πξνο ηα επάλσ ππεξβαίλνληαο ηα εκπφδηα θαη ηηο αδπλακίεο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη νη δηαξθείο δηαηαξάμεηο, ή ζα ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε επηζηεκνληθψλ εληνιψλ πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ έλα κέζν φξν θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζηαηηζηηθά-εκπεηξηθά επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο έξεπλεο πεδίνπ. Α. Η θςζική και κοινωνική ππαγμαηικόηηηα και ηο ζύνολο ηων γνώζεων Σν ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη αηζζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη κηα δηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ζπλδέεηαη κε ην ζχλνιν ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ. 20

8 Οη κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη ζθνπνί δηαηχπσζεο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη νη εμήο : 1. Πποζδιοπιζμόρ ηος ανηικειμενικού και ςποκειμενικού κόζμος Ηζηνξία ηνπ ζχκπαληνο, ηζηνξία ηνπ θφζκνπ, ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, Θεσξία θαη πεξηερφκελα ησλ επηζηεκψλ. α. χκπαλ, πιαλήηεο γε, πεξηβάιινλ, άλζξσπνο, κεραλή θαη ηερλνινγία β. Οηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα, νξγάλσζε, δνκή θαη ιεηηνπξγία γ. Παγθφζκηα θαη εζληθή ηζηνξία δ. Μνξθέο επηθνηλσλίαο θαη γιψζζαο ε. Αηζζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αμίεο 2. Διαμόπθωζη ενοηήηων επιζηημών και γενικού πεπιεσομένος Α. Φπζηθέο θαη Μαζεκαηηθέο επηζηήκεο. Αζηξνλνκία, Γεσινγία, Γεσγξαθία, Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία, Μαζεκαηηθά θ.ά. Β. Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο επηζηήκεο. Φηινζνθία, Ηζηνξία, Φηινινγία, Θεσξία ηεο γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο, Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Λανγξαθία, Αλζξσπνινγία, Ηζηνξία Θξεζθεηψλ, Οηθνλνκία, Κνηλσληνινγία, Φπρνινγία, Πνιηηηθή επηζηήκε. Γ. Δθαξκνζκέλεο επηζηήκεο. Ζιεθηξνινγία, Μεραλνινγία, Ζιεθηξνληθή, Πιεξνθνξηθή, Ηαηξηθή, Γεσπνλία θ.ά. 3. Επεξεπγαζία ηων επιζηημονικών γνώζεων ζε έλα επίπεδν αθαίξεζεο θαη θαηάηαμε, θαηά ην δπλαηφλ, ζε γεληθέο θαη εηδηθέο. Να εξσηεζεί αλ ππάξρνπλ ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη επηζηεκνληθά αληηθείκελα ηα νπνία λα δηακνξθσζνχλ σο βαζηθέο επηζηήκεο ή αληηθείκελα. πκπεξάζκαηα Σν ιεγφκελν «Γηαζεκαηηθφ Πιαίζην» δελ είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή δηαδηθαζία, νχηε κηα πξψηε πξνζέγγηζε εξκελεπηηθή κε ζθνπφ λα ζπγθξνηεζεί θαη λα απαληεζεί έλα εξψηεκα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη έλαο ζρνιηαζκφο ζε γεληθά θαη επίθαηξα ζέκαηα ν νπνίνο, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλε γεληθή κεζνδνινγία θαη εξκελεία, νδεγεί ηνλ καζεηή ζε κηα επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη πινπνίεζε θαηεπζπλφκελσλ εληνιψλ. Ζ δηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ζπλζεηηθή εξγαζία θιαζηθνχ ηχπνπ, αιιά εμαηηίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα λα θαηαιήμνπκε ζε έλα γφληκν απνηέιεζκα. Δπεηδή είλαη ελφο εξεπλεηηθνχ επηπέδνπ θαη πεξηέρεη πνιιά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνο ν καζεηήο θαη απηφ είλαη εξψηεκα ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα δηδαρηεί ζην Γπκλάζην. Υξεηάδεηαη λα ππάξμεη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν λα έρεη σο θεληξηθφ άμνλα ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ Ηζηνξία θαη ηε ζπλάληεζε ησλ επηζηεκψλ ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, πξέπεη λα γίλεη επεμεξγαζία ελφο βαζηθνχ θνξκνχ γλψζεσλ πνπ εξεπλάηαη ζην πεδίν ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο, ηεο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ο ζηφρνο είλαη νη ελνπνηεκέλεο γλψζεηο λα κεηαηξαπνχλ ζε δηδαθηηθέο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζπλδένληαη κε ηηο Δηζαγσγέο ζε θάζε ελφηεηα επηζηεκψλ, δειαδή ζηηο αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζηηο θπζηθέο θαη καζεκαηηθέο θαη ηηο ηερλνινγηθέο θαη εθαξκνζκέλεο. Μέρξη λα επηηεπρζεί απηφ ην ηηηάλην έξγν, νθείινπκε λα ζεβαζηνχκε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κε ηελ απζηεξή κέζνδν θαη λα ζηξεθφκαζηε πξνζεθηηθά ζε πιεπξέο ηεο γέλεζεο θαη εμέιημεο ησλ Δπηζηεκψλ, ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά. Μέρξη λα δηακνξθσζεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα κε επηζηεκνληθέο πξνδηαγξαθέο δελ πξέπεη λα παξαβηάζνπκε ην παξαδνζηαθφ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο δηαθξηηέο επηζηήκεο θαη ζηαδηαθά λα δηδάζθνπκε ηε 21

9 δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζεσξεηηθήο δηάζηαζεο κε ζθνπφ λα απνθηήζεη ν καζεηήο κηα θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαηαλνψληαο θαη ζρνιηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο κέζα απφ κηα ζπλνιηθή εξκελεία ηεο θνηλσλίαο. ΖΜΔΗΧΔΗ * Ιζηορικός, Οργανωηικός Γραμμαηέας ηης ΠΕΦ, μέλος ηης Ομάδας Εργαζίας ηοσ ΚΕΜΕΤΕ 1. Bernal, J.D., Η επιζηήμη ζηη Ιζηορία (κηθξ. Δ.Η. Μπηηζάθεο), εθδ. Εαραξφπνπινο, Αζήλα 1982, ζ Mason, St. F., A History of the Sciences, Collier books, Mackmillen Publishing Company, New York 1962, p Πηαδέ, Εαλ, Ψστολογία και Επιζηημολογία (κηθξ. Γ. Λνγνζέηεο), εθδ. Τπνδνκή, Αζήλα 1981, ζ Ilyin, V. - Kalinkin, A., The Nature of Science. An Epistemological Analysis, Progress Publishers, Moscow 1988, p Ihde, Don, Φιλοζοθία ηης Τετνολογίας. Μια ειζαγωγή (κηθξ. Γ. Παπαγηαλλάθνο, Ν. Πιεχξεο), εθδ. Κάηνπηξν, Αζήλα 2004, ζ Apple, Michael: Ιδεολογία και Αναλσηικά Προγράμμαηα (κηθξ. Σ. Γαξβέξεο), εθδ. Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1986, ζ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Blauberg, I.V.- Sadovsky, V.N. - Yudin, E.G., Systems Theory, Progress Publishers, Moscow Nagel, E., The Structure of Science. Problems in the logic of scientific explanation. Hackett Publishing Company, Indianapolis-Cambridge Losee, John, A historical introduction to the philosophy of science, Oxford University Press, Ludovico, Geymonat, Επιζηήμη και ρεαλιζμός (κηθξ. Π. Υξηζηνδνπιίδεο), εθδ. Εαραξφπνπινο, Αζήλα Σνπφιζθη, Γηέξδη, Προβλήμαηα ιζηορίας και ιζηορικής μεθοδολογίας (κηθξ. Μ. Μαξαγθνχ - Γ. Μαξαγθφο), εθδ. Θεκέιην, Αζήλα Dray, William, Φιλοζοθία ηης Ιζηορίας (κηθξ. Αι. Μαλσιάθεο), εθδ. Οθηψ, Αζήλα Μπηηζάθεο, Δπηχρεο, Φιλοζοθία ηοσ ανθρώποσ, εθδ. Εαραξφπνπινο, Αζήλα Λακπίξε-Γεκάθε, Ησάλλα, Κοινωνιολογία και Ιζηορία, ομοιόηηηες και διαθορές, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Αλαγθαηόηεηα, Δίδε θαη Αμηνιόγεζε

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Αλαγθαηόηεηα, Δίδε θαη Αμηνιόγεζε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ Ιδενινγία θαη πξαθηηθή

ΝΔΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ Ιδενινγία θαη πξαθηηθή ΝΔΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ Ιδενινγία θαη πξαθηηθή Κ ψ ζ η α ο Θ ε ξ η α λ φ ο, Υ ξ ή ζ η ν ο Κ ά η ζ η θ α ο θ α η Α γ γ ε ι η θ ή Φ α η ν χ ξ ν π * ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΟΛΙΚΔ ΓΝΧΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Θανάζης ακελλαριάδης Eπίκοσρος Καθηγητής Φιλοσουίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Aλαθοίλωζε ζηο Παλειιήληο ζσλέδρηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο:

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ I. Γεληθή πξνζέγγηζε βαζηθέο έλλνηεο- επηζεκάλζεηο Γ. Ηξαθιένπο* Αλ θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε άκεζε δηαζχλδεζε θαη ζπλάξηεζε κε ηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα