ΜΜΜ και Τελ ΑΜΒ. Τοια Τη αιαµιε.ις θα εσε ρ το ργ < τερσν ανανκσια χρ σιµος. ο ΣΑΜΠΡΙ ΤΠΕΣΤΡΕΨΕΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΜΜ και Τελ ΑΜΒ. Τοια Τη αιαµιε.ις θα εσε ρ το ργ < τερσν ανανκσια χρ σιµος. ο ΣΑΜΠΡΙ ΤΠΕΣΤΡΕΨΕΝ"

Transcript

1 ν 7 Α ( Ν ΓΩΤ ΠΡΩΝ ΕΦΕΣ ΕΝ θεσσαλν Κ Ε ΤΡΤ 970 πω 6 ν 742 ΡΥΤ Σ Ψ] Τ ΤΣ Α ): Α ν 67 Ν Ρ Τ ν µ Ζ62 Π ΤΣ ν π Ε Των Ρωω Πκ] κµ Τν Πµρ= κ ρν αρα ναωνψωω<ω Ν Τν Βυκν κµν Τ" φυ λσ Τν ω Τ πλπυ ω σ ΓΩω α κ;; Τ ΓΑΛΛΑ" 588 ΕΡΑ! ΡΠΑΓ ΕΥΣΑΝ ΕΝΤΣ ΠΑΣ ΒΕ ΠΥ ΕΝ ΤΡ=Χπ = Α! θ ΩΝ)! ΕΣ σλλα 28 (Λσσ Π) ξλσω ρναα ρνχρ νσσαν ν σραννσ λαµν Τσ) πλσσν ρνσν ρνα σακ Τυ λκ α ρµασ ασν χ< σ σ:µβωπ=κω :αδ Βπρ0 σµ ;ρακνα λρνκν =αφ µ παν σνα ρ µσ δν α χυν αµσν κ σνν αν πρσσν λκρν ασ ν απκαασασ σνµρ κα σσ Τν ανννν σ κρµσ µ Κ ΛΛΑΠδ Β ΣΛΡΚ[Σ ΕΡΠΣ ΠΡΕ ΝΑ ΚΑ!!! Κ0ΑΛ ΤΝ ΚΑΡ Α ΣΑΣ ΝΤ! Ρ0κΑΛΕ ΑΠ): κ ΠΠ! ΕΣ Τ) δτθρε ΛΝ ΝΝ Ρ (ΡΕρ) σσκσ Ερω να σρναν κυρλαρ κµµαα ν κρσα σα» πρ σπσν δρ λαρλ ΠυΡλσµ ρσ σ αννκ αρα σσκν κα κα αα:νν νµων νρσ ν παν πρκαλ ναλκ ρα να νν κ ραλσ αχ κα ννσσ α ρναλσυσ απ νων Τν αψω ν δωραν» Ερα σκ πσσσν σ α νπκνρ ασα σµµαα να νρσν να παρσσθσσν αν ανρα υνακα χωντα Π; σαρκκν πασν µ Ξωµν ασν παρα Τν ν σ σνσν α ναλαρ συκνσκ σ νρνα ΠΓΓ Τ (ν µ Γω) νσλρ µρ ρν λσσ ααα σκνσν σρµα κν ρ µξλπν ρκν Ω0 Τ υσν ν ΠΝΑ Τ ναλρ µρ αλα ξκλυνσ απ σρµα χσ ν ακσλσσβν να ρσζσν α ν Χρσ ννν µ Θρµ >ναν σ µ Ε αρα χντωπ ωµεθαν ω ν Ρν ν παραµνν ν ρσνννν αλλα αχα µτσβ7 ων Ραπ ν κα ρρα νθ ν υρσξ λσκα Κρ» νννα σ Α καλψε νσλλα Τ Ων κπν υκνωνα αλκν πλω ν πν λαν κα α ν λµν κρα Των µναλσρν Παν πυ ψαν πσ καλν8 µ λκν σρ Βρκρσ σ µ ν α > ρσσσρα ρ αλα 5ν ν :κλν καρ σ α κα λ λαµ 7 µαα µ:σ ακν ακν σα ΕΠΠ ννρσν χσ ν φρν απ ν ρω ν3χσ σκψν αλλαν Π ΒΩΞΤαναν πυ α δω π χνν να σµα ^Καν α ρρσµκα υυνκω< ασ α ρν φραν πλλα χρσµπθσαν ρσρα ΠΣ ΤΝ ΒΑ ΤΣ ΥΤ ΓΕΡ~ ΠΡΣΩΠΚ ΑΝΑΣ ΓΑΑΝ Ε ν Γαλλαν χν µµα χρα ν Αβνσν λν νωσγν α σ Ων λα : ν Ν[µ σ ν νν µ~ψµσµτρν καλσν 7 ραµω :Τ µρν Τα ρ πα να µα απ ν ΡΒραν σαν κν " π χων κα ΧρβΩρΩν π ν σν ~ π µαλ χσνσ α Γκλ 28 Ε "!!µ) Ε Λ ν πω Τν θανυ : κ ν κ:= 0ρυµ ων ν δκν ΤΕ 8 Βσω; ραρν ρ υ καπκαων δξξ 0νω=Πν αν κ Χ=ρ α 38 δω Πν:σρν ( ρρξ 9 Τν καξ ΧκΞµ Γκ0ρ ν 23 ν ω λλ κ ν : )ω: ασν α Πρ= νξν=:5 2% ν µχανκ ραν:ξα ΚαΠρ σ ρνα : ν χ! να Νρνσρ π Π=δ:σκα Ξ υ πν ν ΕΕ κααδκθνων σαναν χν καασ λναα ααα σ ν µαρρα χν µλσ: αν ζ ΕΤΑ σν αναρ ρανσα ν Βασκων ρυ α ν κ: νσρσσµν ρλσσν πσ ν ακσ π ων νσν µα ασν αρα ρα αν Λρ 2 ν σσ Αν ασ λνν σσν : ν καρν Πρσ νσσµν νσσ 00 σχσρκν κλνκν αρρθ µω ν δκν Ρ να κ ν σ κωρυµνν ραν ν Τζλαν ανα 35 πρω σν ρλακσ 2 λασ απ ν πνν ν σσν σ ννλ Τ κανρ σ ρρσ λρκα ρνα πρ λ δ κ χ µπ ακ µ αρνσκσσ Ε ν Θαναν καακα=ν απνλσν πσ κα να ρνλακσ Ε ν ανα παλ 5 α σνλ < χ ζ~ κσν 50 ν κρσν αν ν σ ρν λ χ σ ρλ ν σ ν ν Αα νσ 30 νν αν α ν αννλρ Ε κ 27 Τν κα ξ µνν αν ν 75 ν ραρ 60 αν ν 9 ζσξν Ε ν κρνρσ ν [νθ Τ παν πραν ακ Τυ σασν λσσνα σνσνσ υ κακ σ λ καν 50 πτ αν ν 54 α α ΕαΩ7 Ε ν ρα σν ααα 37 ν µλ ΕΤΑ αµα φρ πρσρφν Ε7θ ν αακα 5 ν αν ν να α α σν σα:λτυ ν κανσρ;ν α α σ κασσν ννα κ ν κανρσµν σ σν ν ρλσσαν να θαυ ρ βνντ λσα ρµκρα ρνµσ κασχ Ζων αρανσµσ πρπανανρα α αραν υµµ χ ρνωσγν Ε σσννρσ ν κραµ νν χρν ν πρθσµα χρ υ σ ν καθξσν σνα να ΠΑΡΑ ΤΑΣ κκλσσ ΠΡκΣ 2 (υτµ) Παρα α κκλσ ω ν ν κα α α ννν κ µρ ν Βακαν σπανν πσκπν κα αλλων σρακν ραλ πσν σωλακσ 35 Τν ΣΥΝ Χ ΕΣ ΤΝ Ν :ΕΛ Κσλ5φθΠ Τ µαλρν µρ Ν Α ΕΣ ΤΝ ΕΥΡΩΠΝ ρµ Ε : λων σπανν ΓΞΧΧν Ταλν κα Ασρκλσν Ρ ρα Ε ν Βραννν ρ α ααανν ν ρχσ ΣΠΑΝΑ ΑΥΣΤΡΑ σπαα νρσ ν πλν ψυχραν ρσν χρσυννν σ πλλν ν ρκα µα σσνακ κ βαρω ΕαλνΤσα κλν< Θσαν σ λαρν σρµα χσνσ α ρν σν σ α Ε ν ΛσΤ[αν νσ κν χνσ Σ καραν Σνραν κα µ αα ν αλκ Τυρλυ ν ααν χσνρµ πρσ ρσν αρ ασσκνσα π χρσαν ρασσρα κα σλλα σµα αννν πλλ ω ρα ανµα ν ρν Ανθω ν Ξυδαν κα ρσ σ σχκ α ν πσ χν µν ν ωρα µ λαρρα να ναν χνπσ ΕΣΤΝ ΑΤΓλΛ ΑΝ ΝΝ : (ω π) ν αραννα ανµ ν ν χρρν χµνα λυα να α Πρκνα χσπσ ρκλαν ανασν α σκα σ ρδρκα κα αραρκα αννκ νανα κα κ σα πρ ων αρωµαν σν ν καρκ σωθκν Α χνα ρκσαν ν παραµνν κρνννν κα σνχνα ασκµ χυν καλυφθ σ αρ π χν: να πνω σλν λσ ασκνν ανκνσν σ κν δκτω0ν σνσλκ κσξω χλµρν χ κασα λαν ν αν σα ν κκλραν χ ν ΧΝΣΤΒΛΣ Γ`Ρ Ξ! 28 (ΡΠρ Χ σ απκλσ ν νρσν νµρν αρ ν σα Πσσ: ΕΥΝΕΧΕ : Τ!! Σ Σραα κα σµκ ρνρσ Τν σσν ν κρν Τ ρν ν πωρκσ κ ν λ υν ν σρστδκν 66 ν κν κκανρ αν: σ Βσκ5υ αφσ ΑΝΑΕΝΕΤΑ ΕΝΤΣ ΤΥ ΑΝΥΑΡΥ πρζν8φ ω ΑΞν ρ 6φυρλΤ Τ ραβω9 µωδ ): υ ΛΤΑ ΝΚΠΒ Φλκ ΤΑΝΚΕΡ ΕΚΩΠ ΕΣ!) ΕΛ ΤΥ ΠΛΡΩΩΣ ΒΕΩΡ0ΥΝΤΛ ΠΠ ΕΝ^ ΝΕΑ µ ωπω) πλρχ κα µλ ν πλµασ Τυ φλακ ρ λαφσρ κ>ανκνµ» σν π κσ σ ν Αλανκν καα ν αρκαν σρσερα Θαλαα σαραχ φανα σ χυν απλσ σαφ σ α παρχσα λρσρ Τα σπσλα µω : µλ ν πλρµα σσα αµρκανκ ακφνλα α κνωσν αρρ ανκσν ρν σκαφ πρσ α σ 3 αν ρ υ φλανκρ αννρ σ:;τκλ ΣΑ ΞΝ Σ ΠΕ ΛΝΕ ΚΑΘΕ 44 ΕΥΤΞΡ0ΛΕΤΛ ΕΣ ΤΝ ΛΝ Ν ΣΥΧΝ0Τ= ΤΩΝ ΓΑΩΝ : ΓΕΝΣΕΠΝ ΚΑ Λ:ΥΠΠΝ Τκ 28 (Ρωρ)` ν απωναν ν α µπ νµ: ν 6 σρσλα σµσνα να θα σω ανα σρσλπ λα να `νµ ανα 3 συρλπ κα κβστπ Τ δαζυυωυ Ν/ΤΕ λφ Κα 30 δωτ 7 Ταν κσνσ Καα 870 ννβπν Ρ25σ κν αθανν α(σσαν ω νωρ ν κα <δβ σαν 95 σ ωνα ` Ν κ ΛΕ ΤΤΡΓ ΡΥΦΩΡ!(Α ΤΛΕΦΩΝΚΑ ΚΥΚΛΩΑΤΑ Ρ ΕΥΘΕΑ: ΣΤΝ Ε:: ΣΑΛΑ Β: ΤΣΤΛ: βλ 28 Τ ρ καλραν πρν Τ κρνω λαν σµν λφωνκ κνσ καα ν ρε ν ρ ν σν λυρν ρα α θ;α ρυφρν κακλµαα αρ Ελλα λ3σραλα σα ων πυων ασραλω µαυ σ σν α ν αφρ ανανα να νωσ ν σα λνρα ω κρν σ Τσ) αρµω υ αν ωσα µ σ συνρµα Ασσραλ ΡΡκΤ ΕΛΕ!!Λ ΠΣΛ Ν ΠΝ Π ΛΝ!ΛθΥΣ0Υ Ε ΛΓΩ Ν ΠΠΛΚΛ = ΑΞΑΣ πλκ ΚΥΡΡΕ νν 2 (Λα Πρ] Τν µραν ν χρσν ων λαα αραν κα κα ανκα νλπα σω σλλαρν σ ν σκσν Τ) λσ Ελω σσλλκσ Σαµ Νπρρ να ω σρσκ ν σκν ΤΩ αλρσ ν λν µσν ρα π ν ν λσα α µω α ψαν πνακα ν Πκασσ αξα σλλαρν σρµν πρ σνα καα ν αχραν ν αξ ν ρων α πα κλααν κσ α κα α νακ ν Ναλ Ν!αζ κα νρα κα ρσρρρρ Ρνκρ Εσ κα ν νλπσν ΠΝ χρ υρ κ παµ: :ΕΒλωσ α= := Τν ΠρΒσν ν πρωφ κα Τλ ΑΒ Β!!Γ0Σ 88 ( να: Ξ=) πµξ ραµµ=ξ Ξ σ:=:90 ( Ππρζνω α<ω=0 `:ωυµ ω ν Αυ ν µ ρκ σσρων ρα ν κραν ν ρφ σµραν ρωαν αρν ρω :; Βρυ= κα" `!δµ» φµρ ν απκαλπ ν νν αρφσρα µω ν σαν µσασ µ πρλσσν <αρν καα ν Αναρν κ ωρνρ µα σ νπντπ µ Τ ρσρσσ Λ)υ κ αντατ Τυ Συν Νυµ Σαµ ν λα κα µ ν αρχνσν Τ κραα Λρρ ννανµααρχν καναφ λκ κκλ Βλυν σ ν σνανσν ασανσν α να αρν κα ρ σχ ν Σωρα σρα νσ λα σσντ κα ανσ ζυν ν σσαρν χωρν πµκ α α συναντυν σσραν ν 5ν ανσσαρα ΠΡθΣΣ ΤΥ :ΤΖΕΡ: ΑΣΓκΤΩΝ 2 (Ασσ Πρ) Εκκ>σω ν ΣΤαΤ Ν:αρΤµΚν λσν Αµρκαν συρν ρν κ Ρζρ Θα πθ να σκρ ν Λννσν σραλ κα αλλ χρα σ Ανασλ χρνν καα ν πν µα σκν ατα κ ρνασν α απρ καρπµ) π Τ Τν κτµσωτω Τυ Σαν ναρν κ ~ακλσκ σ λσν ρρ Βµσνρανυ σν αν σκ σν κα ΝΝΑ λν κρνσ χσν )β ννσν πσµα ραµ ζρ λλ χρ σµ σν σαρχσν σ δ ρα ν πρνµασ σν Τ α σν ανρα α απκαλσφα ρ ν χµνυ ασ ) ν πω αµρκανκ κσρρνσ αρ Ζ µαν ναν φασν σ ΤΧ ;ν ππσν α ρνυκ π ωανκ πρσπαθα ν σων Ανασλν κα] δ Τν ρσν κα ν σν µα ΤαΤ ααµ θα σρ ρ< ρσν ανανκσα χρσµ ΤΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΣΑΠΡ κλ>ν 28 (µ αρω Ω ακνν ασφν ~κ µσ καρν σρνν : ν αννακν ρσ πρσσρσ ΝΑΑ κ ααµπρ κσαλ α ανρσωα α πκφ ξ µρα ν σσχαν νακ κρρνσ ανκν σν Σσρκ νωσ σσχ 8 να σσνχσ ν ρσν ν ραβκ< λα ν ανα ων να ν α σρν ν καχσµνων σω» κα ν απκαασασ καα ρ ν σν Αναλνν Ε κν ανκυν κβ αωσχρσν σχαν κ Ναρν µα ν ν σκν 4 Λνασ ανρ συ κ Σααπρ ν σσρ κν ρσσσαν αµφρα α χρ κνσν σ σραλ ν ασχνν κασχν ραρνν ρωα Να φνα ρ µπρ κα κνµκ ννρνασα µα β=τκ ν κα ΑΑ απνρασαν σ καα ν αρκαν σχα ααρσµσν ν κ λν πρ ΣΥΕΝΤΕΥ Σ Τν Σρπ ΝΕΑ νκ 28 >αρ Τ σρµλ ρπ α σ «κ σ Θαµ» αφσ πω καλαβ καα ν λµν Τ 967 ων ακαασασ ρν ν σν να λν Ταρ νσν πρσρ ΣκχΕ ΕΠ: ΤΝ ν" : ξντα κατστασ Τυρκν Ν υρσω Τ Αρσν ;ΤλλΠαν Πυκν ΠυρΒλ= µ= µχαρθπ ΑµρκανΞ λχα= Κα <ρ: ΒµΒν ΑΓΚΥΡΑ 2 (Ρρ ρ σσ ΝΞκρν νρν σ ν κνρκν ν Ακρα κα νκρσν µτ ω σννσµσ πα νκνω< σν νλλνσν Πυρδλσµ κα ξρρνσσν αρσχβω µ5α Ε κνρν υρκκ ρωυσπ κνµα ανκνσν α ρραν καα ων σναν Τ ΤαξΦ Πωσ! π ΠΠ σφαρα π σρ κα α λωα π κραρνααν κρµ νσνσ συνσ αα σσνλσθαν αρλασ λαβν χραν ρα ν: σασµνσ πρρα Τ5 κ µαλ Λαρ ρσσ Τσυχρ Τυ Τρκα κα σ νσν ραφ νωσ ΠΩΛ: αυσντρωα: ν κµµυνσµν αν λσ να σκσ κφαλ» πν φ κα πρτραω σρα αν π αρσρν σων ΣβΒαΤνν αλλα ανκασα 0σαν ασυνµα νσ:: συνλνθαν ρλν ν σω καα σραν α ν ΦΤΤΚΩναρα χω καα α λαα σ α νµαα Των σ να πκαθν α) ρ=υν σµρν Τ κα θµα ανα ν Παρα ΣΥ!Ξ!Ε ΕΣ!! ΒΚ" ΕΛ Κ ΤΝ ΞΣ= ΩΣΝ Γ ΠΒΠ(υ Ε 53 ΕΠΒΑΣ ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΚΑ ΣΥΝΕΤΡΒ ΕΣ 0Ν0Ν ΕΦΠΝΕ α ων ω κα ν Σ <κ ν κτκν ν Τρρν ΕΠΚΑΡΤΤΕΣ νασ» ^α ; ωρβ^ ΣΧΑ 28 (ναρ Τ)πσ;] Σνρφν πρ ξωππσ πρ α πσωω αρ Ζχσν µασ κα α κα `Ερωω7 Ζλσ Τνα πωσυ αρααω ω ν νσλν Βαωκν πνν ν αρυ ω Λνννκρν απασω σ; πα Β!! ΚΑ ΤΡ(0ΝΤ ξ ασθ ν αρρν πλκ σωσπ ω ρων ΕΡ ΥΛΤ Ζ θ ΣΑΝ φανα να να ρν να ΣΑΝΤ 7αλθν ΤΑΣ Νσ Πα Θν 2 (Ρρ) Λρσ νν απνκ 727» Τρανακαρµων» κασνµν κ α ρ κ Σαν Τµα ν σν Πρναν µ 46 ρωα κα σα λ πλρµα ωνρ π φσκσ κ:θ αν χρρν καρχσ α να πρσω σρ8ραν Χρρω Τραν α ν συνρν σ σµ0 ρ κα ρκαα Λ µρκα ν σσ α νκαν παρρσ α Θρρ αρπλαυ ν:ξαν κα ξ αν ξλθσν ρκ λσ9ρ α Κα ανσ ρασσ κ ν ρων ρσα " κ ρ 35 κα µλ ω λ ρµα νσα µτφρ9 ν νσκµν ΕΣ ΑΝΠΚΤΑ 2ΕΛ ΝΕΣ ΝΑΥΤΚ! ΑΝ9ΥΝΑ ρ Ξω ρ Τ ξ σν αµρανκ ν λα λα Σων αν κασν Σδκν αραναν σσ σν σπρπ υ φρν «χρνα πν ρα ν ν σρφαρω σνλρ λνραπσν µνυµα κφ ν απ ν 0ρβ:υ πλσσ «Ρ πν ναγ σ Τ Τυ πλρµα Π; ρλαµρνµ αν α αλρχ Τ κκσν α ρρακσν α σαρα λµρσ α ρ σσαν υ ν νρρνκσ πλ αν Ρ ν ρσκ απ σασ ω µλν κ ν λαα στµατ Τ πααµακ καφ Τ νρρνκν πλν µν µα Τυ ω ρν σ ανν α χ ρ" µλν ω ρµασ α χρν αρσκαφ αµ ρκνκ κωφυλακ σν ρ ω ναανσσ :π λ νσκ ν σρµσρν ανφρν αρρσ :α7τζαν ωρα Τρλαυ ω λρσσ :5νΒΖΘ Τ «ΤΡΠΦΡΣ ΛΠ Τασ 2 ΡΠρ Τ λλνκσν φρνσν Τρα φρλ 06 ννν σβ νσ ν λµν αν σλσννκ νρσβσν πω ανλσσν κ σκ α σρχµνα κ ρρ ν8ν ρµσ αα Τα ρνµα κ ν ρυ νασκλ κ πρσκρσ π αφν ρρλ σνα ν ανµν κα σαλασσαχ πλαρχ κα πλρωωα αρ 3 σωµα χαν σσσασσ σ νρρν απσχσ µα ν ανλσ Των αν ν ρπα ν5αν Τσσ Τρπαρ0» ρανσν 3 µλ» λρασ πλσσ ν π0ν σαν ν κα ραβ κα Λρ:νΤν ΑπαΤΚ σσθαν Πλσαρχ Τυ σκαφρ 32 κ χαλ καλα Τ λλνκσν φρν ανκν ν «Σνκ κα ων» ν Αθνν να νννρσµνσν νσλσνσν Πρα καλν πν λν πρ µνµρα κυρακ ρρχµναν κ Λνσωα Σκλα 2 Ζ ω Π :λβ!σσ Σ!] Βρ παραλ 28 Γ Παω» πλρµωω :05 π παπαρ:ξκυ π =κω φρ:µ (Χρ» δωσαν α Τν ρµυβων ` κ0:9θ :=ωκω= στ δθ σν Τ ΠρΦ µα λπα κ ΠΑΠ!Αµ µ: ΖΩΝΝ ΕΩ ΞΣ κ=ατα Ρ ΑΠΛΥΤΣ ΑΣΦΑΛΕΑ Ψ µκρ Λ να ασ Των ν ΤΩΝ ΒΕΡΒΥ ΩΝ ΨΓνκ νπρσωπα" ΕΣΤκ ΕΡκ ~ Α πνω ρσκανα ν µ λσ ^ ρα 7Ξ πρκ ρσθν σ Σκ σµσ ρσπαρσν ν ρν ρσν µ ν σων να δρων να νµσ α σµαρρ α ωα ]θσαν λκλρν χν ν κσµν σα ν κατπκν σα" ρ ραν κανσρνν χαν αν νρ σα να αων σ καν αρλν Α ΩΣ: ΕΣ Λ ΝΝ ΛΝ 2 φασω) Π λ καα Εβραων αν πανπµα σρνασαν δα αν ν Λν σκ πρ α αρ ν νανν ρσα κ Τυ ννκραν σασλα κρασν νακ; µ α πρω ΒρνσαΤ: Ρσσρα σ ν σ κν ραν κλσρα α ωρα σκνσα ν Λνννκρανν κα ` ΖβΞκΩ αρα απσσσνν ρσ ν ω κν συνρ ΤΛ ΑΑΡΤνΡ αλ ΡΩ 28 αα Τ ρ σραλ σσνσµ πσ ρ υ Σσκ ννα λνραµαα ααρρα δ α Κααδ;κκ απσσ Τ Βκα σρσ ω νννκραν δ σ ζτ «σχν πµων ν Τα? ν&φυ Σ δ ν αναθρσν α κω κα σ: ν ν χν α ασθαα µ κτλσθ» µαρ :ωω λρφµα αµαρωρα ρ6 ν ρµαρχν Τυ νννκραν ν σ ρων ν νρσ ν δ µρ Αλ σνα ρα να π; Τ κσδκαθντα κ / Λ πζντων Εω) ακασ νν ν ΚΥΑ Ξ"Ε=ΚΨ Ν 43 ΕΚ ΤΥ ΨΥΧΠΥΣ ΑΝ ΕΣΤΝ ΠΣΡΣΣΤΕΡυ! ΚΑ ΠΑ Α καψνα 23 Πωσ Πρ Τσσαρακνα ρα αµα ρν ν ναν κ ρχσ σν σκσνν ν λσ νχ αναλκ #να καα α δκα λαα µρα σφνυ πρ µ λρρρ αα αωνα σµ πλρφρα α Θµ ν νκρν ανρχα νκρ πλσν σαν κα ααρ Ε ν αωνα λ 650 α µων να" πρ ν λ σ=τκ α δσωρωµ! σν δ α καακα ν Λ:νφαν κκλσ Τν ΠΑΠΑ ΠΛΣ Τν ΒΑ ν 28 σ ΤΞρ) Τ Ε α ν α σ αα α: σβκ χα κλσν α Παλσ σα αν κσρνσν χαρ πρ σ σ Τ κααδασ3να Θα ω πλνν=ρµ λρν να α Τ Επκανν σν χ σνλµα κα σχσ µα 3κ Ε αλλα α να σσν α α ρων ανσα µ ρ α ρ ν ανρρσων Τ πα ν `αλαν π µ ν σρν υ παρν ν βκν ρ Πβ:αν Ρµ κρσπ ν Βακαρ καω ν ννρν Αλαρν σ να χλασ α πλρσ να σα απλ κα φσκν Νν Ααν Εραν να µν πραµν α φσ ρ παρµων ρσκν αρρ σν σ Βκανσν ν 8σµ να ασ σµσσα ν ρω ν ραα να απφνν να ρσαλ : Ρσασ ΛΛΑΠ Π Τ κανσδκ Τυνµα φν ΛαπρΤ συναφδσαν >ΕΣ ΧΛΓ 2 ν Τσ Ε ΣΥΝΧΕΛ ΕΣ Τ Ν!! Ε ν µκρρκ9 ` Β ραλωθτ Τ κν πρ ΡΤµ : ανακνω Τν ρχβν σα ΝΤΡΞ 28 (Ρρ) καρσα ω Πρωθυπυρ: ων Τσ) Κµπκ κ αασρασ νεκνωων Τ κνσκ ασυνµα συνλ6 ρ κ ν κυρω ππων ν Ταων κα δλφνν Τ νπσυν ρωσα ) κν πκ Πρ παρ π χα λσ κρσν Τν κσρν συλλφθντ: :να Πω Ρζ Ζακ Ρ κ ρσνσ Σ µσρ 6 σα πυ κν ακ νωαα συλλψω µσω µα ν σνσκσλυψν ν πµα Τ παρ ν ν κωσρρ Εναρρν δ ρα 6σ5µσ Τσ) κν νακνσ ν συλλαψν αν ν ρανκαν σασµν φρν σ ρ αν νσαν καν Τ Λκαλ χλµρα ανλκ ν Λρ:λ κ φρσαν αρχν α σρνσµρ Τ>πρφρ:α κµκ ων κα κραν ρ σωλλφβντξ κα:σαν σ καναρν αυσµα κ: χν ζαπλσ µαλν χραν πρ ανακαλσν Των σ µρα Τ σανων Τ Λαρ ν ν πρρσ κα µ πσ σλφνα υ ν 7ν κ βρυ Λαρ σσνρνσ ρασα κα ρσ απρσαα ρσσωπν ν πκν κρρνσν ν κµκ χν ααχ σ ν απλν πλν πρ ; κα ν Πρσνρµ ν ξτρµστα( ω κκ χσν σ ναν κα ν κ Τζα Κρ νρσν Βραννν µπρκν σα ρµµνν ντρσλ φ απ Τν απννν Τυ θ Ξ 6 ρν νσαλ µχρ σν κραµφνν Των αανναν ασνµα σα κα ν ν αν κµβρ σρ απανν Τυ (ρ Τπ πω αν σαν ρσµν ρ αν χρσαν ν µλν ν κνν ων Τ ν Β απνν χν ναλ$ Τρµκρακν ν α ν λνσρσν κµπ ασν φρ πσ ν νν πλλα α αρλσ κα κρ Τ Τω ζ ρσµρν απ Τ %3 ν ζ ν αναρσαν σσ Κµκ κα πρ ν σκσ ν αν σν α πρρπ κα ν βαν δωθων σα ) κµπκ α Σαν Πρ λν σ υλλ ν δν ππβαλν αν σαν Τωθν ανα ν παν συνλσσαν απ σαρν µκυ αρν σπ κρσµσ ω νρσρνν συλλν χαν αων κ σ α ν σλλυν ν 5ν ΞΒρυ καα Τν δωκαν αρωµαα ασνα νραλ χ σλλ σω ΦΤ7 πρνρν Λ σ σα µννλµ ν να σ ρ νν σα ναν ν σπνρνσν Κ ν ν ν ΧΤων ΣΥΝΕΧΕΑ ΕΣ Τ! Β! ΣΕΛ

2

3

4 Τ ΝΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΠΡΩΝ ΠΣ ΕΣΕΩΣΕ ΝΚΝ «ραπλπ» πλπ6ασ Τν ΠρυφΠν Λ Α00080: 00 ν 000λ0ν ν «ν» 00: ν «λµκ0ν»«πρκ:»«παπκ» Π «Φ» 2Π«Α0λλων» Κ0λ0000; ν 00ν 880ν0 0 «0 κλ» 8; 0 0κ 000 Τ 008Πµ00 60λλ µπ(0κ χνΦν ω λλν Π: θσσσλ0νκπ κπ ν 3 π Πραν ν πρωλµα Λ θνκ καρα να ν ΓυΧ0 ρκλν κ 6Πσ κα µν5 να 0µαλκ ν ν πλπν πµνκ6ν ΥΣν δ ρ ω:2~: αν µαα πν ρπρν α απω αν α0µν ρ α α Ε?θ:σΣν αααα ρ βθ µν α Παναακ κα λπ Γνκ α απµα α µρα ν κνκαν δα πρ 7α Θα µακ αν ν µ ν ααν ν ακαν ν κλα µαν α αλν πµα ν µα καρ α Ε:υ:παµσ α ν Α6ωλα» πα καµαρ α α ωρα µ ν ν ων ων ν Γ µ λ απ α νλπµρ α ακκ κ µ καρα ρααµ:70µ0: κα αρα ν καν 4 βω µµ πραµα α λα πρπ α ρ0 πνχα 0 ρκ αµαρα αν απ ν κκ ρ υ καν α α λ ρα α ν α ν µω α µαν ακµ ρν αθκαν νκα ν αν ν µαλ πρνρνλ α ν 0 Γρκ κκλα πρ κα α ν ν νκα ρα 0 αµνµ ν Πλ να απκρανν νλαρα αλλ α ρ ν καρα κ ραααν ρµαλα ν Γλκ» χα:ααν ναν ν αρ πρνα αα µ κλκκ ακρ λµ νρ α µκρµαα ραν καα αλρν µα µ 0 ακα α: απεβλθ αν 23 Τραα κα Παρ µα ψ /α α καα α µ καα κα καα αλλ µπ α5 κ ω ρ ραα αλ 5 λαν ααλν Παρ αλ0 α α κλθ απ κα νρα ν ρα>κ καρ ν λλαρρ ρ0ραν α ν µα ν Πααρρα Πα< Ζα ζ ρν λλ σ ν λ Αλκ Πα Σαµ Β6 κα Β:σλω Πρ α π αρ Α σωθ λσ λλ» Γκα~λακ καα: κα:ανα λα λ λλ>πλσν µ 5 ρακρ α: λα λ αρ:πνλ πρα Σανλ < ΣζΠ 6 λλκ Βα Χρ< ρω ωρν λαανκ Σαπν 7δ7 κανν αρν 85 Θρ καν κωρα 0αν Π:40α Αν ρ ρα πβλ52πα µ ρ σων ρλ» 2 ων αα 2 µαα ν κ0κ µαν λαµρα κν κ ρα κα α ω α νκ κα ν α ν Θλ κρα 05α α ρ πρ ν α ακλ ν ααα νν <ΒΣρΠ πραµα ν κλν λν πρ : πυκ υ 6πρυ ΠµΩ µ ρακλν ακρρ Νκλνπ λµων: ν λ5ν κυρακ να α ααρνσ ν~λλσκ 0 ν α ρ κλρν ρ ν λυµπακν ν µω ρ0α α ακν δυναν ρνα α µ α µρρ αρα νκω ρµ α ααλαµα α πα αλρν λξ αρ; κ ρ 0ρλκν α ραα πρωα 000; κα ρρρρρν ραωνπρ απ κρνν ανπαλµ ων Κα ΑρΓ» κα ρρ αµλ αλλα να µ νπν ν ν ν Νχ µω µαν αµ ραν ραχαν σφν α α πρρ α κα α( µαλ µα αα Σχαν Γκρνπρραν π ν αλµα κα νκω σω Π µαν Κα ρχ ρ κ αρ ανκχα ν ρα κνν να Υπσαπ νν: ν µρν να κα Εδ καα κανα αρκν ααν Βασ ν µω κα ν να ανν λνα ραµµ α ρρ ν νκν αν υ κ ν ρν µ αλµα κακ α ν κλρ να ρ0 α ν ανν ραµµ α α παρ ρ µαµρν κ ωνµ α ραα νκν 7δα5α ν κα π ωκ ν αλλν λ αν να λαρ ω 5αρκ µρα κα λµπ να 0α Αρα κ ν απλ λ µ κα α αλλ ααα πραµαααν καα ρν µχρ< ν ακν 0ρψνδκαν παν ων κν λνµακ ρ ν ωλ πλραν Ξ0ωσθ ωρανν α Φα< κ κνα : χωρ κ αα ν µχρ λµρν ρ ΕΠ κ ρα Ω µλν µπακ ρ κωλ ν µ νσχυ ν ν ραµµπν ων µ ρων α µ κα ακ ν παν Εχαν νακ α µρν ακ πρρ Πα καα πρν ρ ν µρααµν µ ρµα αρ ν «λυµπ:ω νραν µχρνν κα µ ρ ν 0 µπκ» αν κννα ν µα ν λρ κα µαρ πανλµµν ρ Π`00 καα 6 α πα ααν ν µα κλ α απ κρα κρ κα αλλ ρα : ΣΠνρβωΩ αλ ρ λα καα ων απλ µαν αραν ρν κα ρρ Πσκ070ν θσν ν µ α ν (κµπσλω µα µω να καωρ0α να >χπ απαλµα κρθαν απ ν µαα ν ωρν κρ Σρ5ν Γννα ρ α ν λµπακνµ Πλνν α απ αρν Λλ :>ανλ Γκααζ α κ αµµακπνλ ν Π µ ραν κα χωρ αρωµαα α ανα Α αρωµαα κλ0σ λρ Παλλα Παλµπαν Σαν ρν λακα Γνναρ (69 Ραπλ ραα Παααν 46 πααα νανν Αλ ζσδ: αλ κλλκεα υλων καα< Γακλα Ενλ ρα Σακ νλρ Παπα Γ λ <ΠΕΡΣ> απλκ» 00 ρων ν π καρ= µα κπρκ» κα κπλ0κ» λκ αν αρκ κν µνλν µα ων απρκ ν µλνν µω αν ν ανπλν ν κπαν ναρπξ ν ακα κα ν ανκν ν ν παραν ν α κραν ν απαλαν µ Λµν κρ5αν α αλαν λα α χ α λ νχαν α ν κπλ0 α α ν µαα ραρν κν ) ρνµαµν ρα ν πααρ π Παπαµλ ΤΠζανΠ ΣαρΦΕ Εαν ρααµν αν ρ0 κα αα χ ρ λκρ λλ λ α7ρ νλ χµαα ωλ 203 λ 2 νρ 22 7 Ανωνα ακ00εων παρχµ ρανκνν απ κ α α ννα Πρµθν ΝΠκ0ΝΩΣ2 ακ ν καω αωαµ λα αλαµ π0ρ αρωµα; κα β κ αµ νπρα0µν αµ ν λ 55 νρ 27α 9 95 αω Π/Γµ Σαλν χαλµ αν ρα αµ 20 λκ 523 Σρα καακνα να ωµ 40 Τλ ΕΠ 922/Λ ξ0πλσµ µκανρ µ 203 Τλ Γ αρρακα α ω 208 λ Π : λ 30 νπρ 207 ρα κα 287 ρ 0 2 Υ0β 5 2 Ρ /72Ε/Αβ Τλ 2 µα π πρ 87 ρα Γν4209/43 </Γα λ 35 Υπβ 02 αα Γν 200 Γα Γα αα µ κ Φαµλ κ 0αµλ νµα αλλν κα α ν πρν καα ν παν δαξ ν αµλν ν νλ ακαλ µω ν απραν ν ναρα απ µρκα ρλπα κραν απ ν λ< ΧαξωανΠ ννκ κααν λλ κα Σανρ απ ν Γρκ Γανκ απαλα κα Φωλ Α ν ΠΡκ0 Πνρ Σρπνλ βαυω κα πα Γαννρλ α<ανλ 0 µα αρ µνα Πανα νλ νλα κπλ0κ ΧΠξωανσµ Γαρ Φυνυκ: ΧΠζαΠωωυ Βρ Λ κνρ λπλλ α Σανρ αννρκ Πρ ΠΣρ > κλσκ ρακλ αν; #09α ν ρα α ναν ν µ µαν ακµ κν ν ραν αν πρρ> ραν λνα φω πλ Φ λ µ Πρµ 4 Τσσρα ρµαα ρα κα )α ρα λ0ρωθπ κακ απ ν ν λω ν ν α αν ν «;ρ«κλ» ρακλ > `0ξ ν (κσω ρρα απλνω δσν κα ν ανπαλα καα µν κα ρρνκα α µα µα αρ µ α λα ων α Πασ ω» Πλω αρα κ ν να α π ρα ακρ0 θνω αλλ νκρα αρ µ ν κν λ να θψδ ρν ν ρανλ µαν ν α κ ν πρ θσω φωα α καα ν ανωα 0 ν :ΦΦρ λααρα κ ακνκ νανααν αν µν 0ν κα θα καωσα Εδωσαν κανα ν ρ µα α λ µ κ αν λα ν α αλ αν αανσ αα ν ωωρν νρα µρν α α πρν καλν νραν µρνν ω ρα απλµα Τ Πρυ κρρν απαν φ[) κα κρν λα ν αν κ κωαδν κρωσ: ν ρµαα Χν ααλκων κα ρραν ωλσα Ε δξρ0ν µα µρν ν ραν 0 ρακλφ ν ρωαν ακ να ααα α ρµαα νν κα ρν αλ Ρα µ κφγ 3 µ καρακα α κα Νκκν ν 5 α ;ΠωΠα ρµαα ααν ξ< λπ ν ακα α πα Φω κα 6 π καλλα µ νν µρν µ ρ ν λ«ρν α α 5 ρκ ν α ρ κρααν α ν κρακλ 2αρ ω µακ Νκλ λν αν χωρ α ναρνν κα π λ ν κναρα Νακ Ρµ7υδ κα Σν κ νω ν κααρρ α α α 5κ ν ρακλ λ αννα κ» πλ Ζα Σνλ λα κ α5 λανλα Πκρλ; ανκαδ κα Θλλ 86 κ κµν λν αυν κ 52 ^ρζ 46 κραλπ Ρ) Να µ ααααωλ α 2# καραανν ανλ ω Γ ωδ; Συσν> δ λλ0ρ ΠλΣυΡλλΣ Ελ 0 κπααρρακ µ χαν κα ανα να κραρν µ πρ κνρν βλ κ Π Λρνακ µ νρµππ 30 κα σµπωσξ ν νραν ν κκν αρωαλµα µα ων ρρ> καν λν ν αρκαν ν ααπα ρ ν ακν κα χνκν ρ µνλαν ν5µαν πρπωσ πλ π ν νααλω αρα α Γ λ `αρακ» αρρ αν αρπακ καα ρρ ν νρµ ν :Πανρρακ0» ραω ωα αν α α ρµαα π ν < Σ α 0 µαν νν Πρµθν λ λρκλ ακνα π0β 527 ρα ω) ναα µαλµαν κ 277ρα 0 55 ραλα χρ ρα 208 Ξ95 α ρα ρα 20 λν 35 α κααν Τρν Πµν κα Παρα κρν Σρρνρα 55 νρα Ξ ρα µα ω κα κκπ να αρ ν κλκ» κα ν µν ν νααν >ρα ν αν µαα χαν αν:π καα κ πνλα λ:κ ΠΒ λκ» κα ν αρκαν νγαα0νακ κνραρ ΠΩΛΥΝΤΑ ΡΦ Β κα µνµνα ραα µωµα αρ: 0 µανσωµ : κνρων Πλω Πλυπλσσ Πλρφρα κ ραν µρανν κα πλ0 κα παρα ν πραααν απ ν αρνα πρα αλλα πααν µ ψυχ ν Βρν καµµ ν αρν ων νν ν ακν ραµλν κα 0αν ραλκ ρ απν ραν µα λ ν αρα ν παραα κρ ρ0 κρα µ ρ µα ν υχ 27 Παανλ κα πραν ρµ 63 α Πααν µα κν ρµα καν <Ψ» π λ ν ρννρακ κρααν 0 ν νκρν λα Γα α~ νω απ ν α < ξ:χωρ02 α κ χσ απαρκ π ρχρααν αν πµ ν αωνα µλαναµαα Πρ κλ α αβρ0α αµα 5 µ πρα ρ Α συνθ0 ΕΞΡ Α»: Βνλ Θρ Τρ)α Σβρπ0 (Πσ7ΩλΚ Παωµ πω Γα α5λ αππνλ Παπαµλ Θ (89 Πρ ρ ρακ< Πκρλ00 ραµ 6 αρακνακ νν:ρκ Σµα Παπααρν λ 4 λµ >»~ Πρα αρ Παπααν λα0ρ Θµλ κµνρλ= λλλλν 2 ΝλΣ ν ρχ κα κ α σκ ν :κ α πα ραρ α απ ν µα5α νρ Πρα σν ραακακ ν ρα α ν α Πρωα α ωλν αρα αν µ Πχαν νανα παρα αρ ρµα Π:χ ν αααν κα α ν α 0 αµων ν ααν λ κρλα µ αραα ν πλν αρακ>ρκ καρα αωρ» Θ ρµαα µ <<αν α <α αρκα α α ν κωλαν 2 αν ναρ α 0ΦΡκκ» µ 5ν ν πναλν ααρ πρ ν ννσπαν Πα α απκραµ ν παν α µν σπ ραµ α ρµαα Π Τυχν ρµρ 2 λπ µ κφαλα 22 µπ µ καλα 0 α ν νκρα µ0ων κνα απ Πωλ απ? λ σωθ Γαα κρ λακ ραµ ω νµν 2ρρνακ 55 νκ κα π:ζ < νκ καραµακ κα Ρ< ν αλακ ραν κρακ Παρα µα π Γαννµλ0Ε δα κ ρµα Τα ΧΠ κ ρακ κµ Σαµανν κ µ λ κλλλλ λ Ν κνα λν 45 καραµκ α Γκα ω λακαρν Λλ µναλρα< ΠΠ00π0 ΠλΠλΘΠλ ραανα ν κααν ανρµν :: κπακν πν αλν Παρα α π ν κ αε Φλαλρα λ παλν µ ρµαα λα αρνα πρ ν ρ πν ρ ν ραρ5αλ α< ων µ Π κα λλα α λ ν καα ααα αρα Πα ν να µ α ρ ν µν Παα0καν να Ε 9% σ"αθ ν σδ να ΓΡΑΦΕ ΩΝ µα Τζδαν λ 25Ζ7Ζ ΑΣΤΕΡΑ (λαρλν Ε"ΕΡ)Ν 2 ΠΡ:ΤΠΥΡΓΠΤΛ 2 " Τ µαλνρµα ν 570 ΝΤΑΡΛΝΓΚ ΛΛ ΓΧΡΩΝ ΤΖΩΝ" ΑΝΤΡΥΣ ΡΚ λπν 20" ραρ λλνκ ανα Τ ΝΕ Ρ ΤΣ κυρακσ Π ν " ΕπΣΠΠΠΥ ρ 0κν κλκ νν νν κα καµαρα κνα 0λα Ελν 0 λακν µα Γραµ Σ καλρακ< µ Γν (68 πρ ΠλΝΩΣ λγλλπ 2 µα ν ωραα» µ ν ν αρα5ν ρλ ν κ ων πρρω Παωνω µ 2 κα µαλα νπν κρα :α ρρα νχρ νω ρ 0 Πα ν ρ ρ ν Πρ ν πρωµλ αν ρα αν νκµ Τα ρµαα ν κρα ααν 25 κα 26 α ων αρρνλα κα µαν ν µ>ακν ν νπα ωνω 0 α ν λα α καν 0 ΑΥω Πρσα αρν Γρµµα κα Γαν ν αναρ» µν Παακα µαλκνα Να µρτ αν αν λ α να αλ Γκ απλµα =ρ α κααν ρµαα αα πν0 ρ ν Γραµµν α 33 ρα λω νλ 5 ν καραακν κρ0ααν α ν µα κλκ» καραακ κλα κα κα Πναπ ν κπαναναν Γρα µα µα κανα κα λα αα ν κ αα< Πνρ Πανα0ακ κ µαρα Π λα αα ν ν0 ααγεω» Πανπακ λκρ Γ πα ακπνλ αµπρνρ λ Εξ Π Π Σκρκ ακα: ζω αρ ΒΛΘΛΓ Λ νλ ρν Παρκ µαν Λρρα Σαρ να ρ αλ καλ Πααρααλ ΘΕωρ0 κα ραννλλ Σα5πλ καρα νκ λαραρ Γαµα Παλα ; Πααωανα κ : Ανωµλ λ 2 20 λ5αακ 5 28 κγ κωακακ 84 2 Ρ:Ω 32 2 λαννρ καρ 2 0 ων αωρα κλαρµ 2 25 κκαρ 4 Πρν» 5 24 (:α» 3 23 α κ Πα>α λρκ λ κ 723 ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΑΤΑ ΤΣ ΕΠΣΝ Πν ν λ καρα κα δυ ανσβλ02να 7ων6α Γ καρα< ρ µναν πρραµµα πραλµαων Π Σ κνρακ Τα απππ70µ:α να α ξ ΝΑΝΤ Αλλ 20 0ρµακ κ: µα 0 κλρνν :α0µπε αρ λλακυ 2 «ΝΠλζ κ Πρ 3~2 ΑΠ7λλων ΖακλβΞ000 <ΠΑ Ξ0 «Πσδν» χαωα ΑΠ αν α Ε νµν Πνκαα Π Παω ν Βξχθ αξ πν µ ρ παν αα Τ µα 5 νχωρπξ χωρ α παραλθνν α ν βακ ρ κµνα λα µ αλαµα να µ κω α α ραµαπ 0 ωνα λλα α θα 5: λ ρµν ΕΠΣΠ Ε ν βαθµλπν πρα κλανν ω» ααµ µ 32 βαβµυ αν 30 απαπλ» πα µω χ α α λ α α πρωαθλµα Γ καρα δξχθν να Λαρν αν λ κα Πα 0ρµα Παων» Χ7ρΠ πα Ε µ 0» ΑρνΓ 46 Φ 2 2 α ραµλα ν α κ νζσλ Πννα Πα 0005 µλ" Πρσυ «ω λα λωρα 9 ν ακ 9 ραµν αν 8 ν κ π λ Ρλ 4 κρα κα ρνµν µ Πανανκ» 2 µα» α Πακν 5 ρακλ 8 5 λπλλν 52 κλνλν 0 7 «λ» 5 «Εθνκσ» `2 Πλ0κ 3 0 ρκν κρα» λµπκ 3 κγρκ 4 Πανρρακ 0λ 5 ακαµαλ» 2 00ν 023 ααρ 2 ΠλΛ» 25 λπλ κλλλπλ0λσ ΠΡΩλλαν Καλαµαρα ακσδυκω» κα παλ α ν κλνµ αν» Βλ πρ ν κ0νκα ν ν ρµλαν κ νµ µ αµαρν : κ βαθµω απ ν κλνµακν κα ωρα >αρν ν Γ λν κρνα α9 π κα ν <κα00πα πω ραλα α να νκν ν µλν λαρρακ α ν κ ρα ρπλα πρ α κγρκαα α κφα) ν λ µν Παναακ νρκ α αν :ρω ν απλα α α α7λνσµαα ν ρ µλ α α κακν 2 ω νζ < λνµααρ Σ σκπσρα» αρω «Αρ» ΠΓ ω()κσακ πρ» κπαρακκ λ» 0 λ πλλων» καµ Σ: κ Αανν λρ κγαν ννν 00 Παννανλακ» κπα ναρκακ» κλκαρνακ «Πανα50;» ρν ακρνα 0 ρκαρα ρνρκ 00 (αλ`λβα» ρ κπανααλν απ» 2 κν Πναρκ 0 Π ωλγ ρκα λαρα 00 ^βαδ Πκ» κ Αρµ λ 2 κ καρκ 2 Πααπρρακ κ καµαν 00 λα ν κ σλ πρβλ λ: κ Απλλων αν α ξω 0 κ Γα π» 2 20 Πρ Πρ κλρ α ρα 2 ΕΒνΧ: 40 καλαµαα λ 2 καα α π αα 3 µρα ν πρωαλα λ κ καρα µα µλα µρ ω κ νκ» κλλνρνανακακ» κβ)ζα» µχαλκ0»> κυρ 0 βαθµυ ναν 0 ν κακ κν λκ Τν πραχ νρακν µα αχ ναανκ α ρωω 0λµαα λ κα καρα να ανα ρλνν µν α νναν 2 καρα ΑΠ Π ν κπλ0 α ν αωνα καρακ πρ ν : λακ Πραα κ λλ» ΕΓδωΠ ν ανακα> 0 αν Θα λ0 π ω α Λν κλνανν Παν 32 κ ν ρµ 2 κκ» λρπ> Α νων 00 φαω β Α 0λΘ00Γλ α α π ~ ρ~ α ν Ξµ;ρρΣ " ρµανλα ν ΓΛ0κ χαζπ0 κκρν ναρζαρ θωρ µν Γ0 ν Φυνπν κ= ν 6ωνΩ α καµν µπααρα Θα 20 α ω µ κ µ ραν ρρ ρλακ πµλ ν «Λ0λλΦ 5 ξµξ: Ξξ Π 8 2 ν µµ Α νρα λραα µ 20 κα κλ Ε Ζ 8 Θα ωξµν ν νω πα λν Τα) Π αλλκααα µ π αωνα π ω ννα α θ? 22 πρακρα νγ 0 πνακα κπν>σσ Θ Πνα 7 α 8 27 κχ πρσκλων λ µα Γµρµρ ω ν πω αφ 30 Πω) 2 σν κ υκ ων µ µα πκ λ καρα Ξρ Ζ θνλν φυων 50 ΠΕ0 απ ν «ρµ λµνναν " ; 25 ραµν θα λθννν κ ν νρων µ 0 αλλν κπλµαν Π :ρα 83 ) Ζ Ζ κα 6 αναλωπ π Τ κ6 απαλ ν λρν κ Ξ ω; Β) αφφµω ΘφΠ< ^0 α µ 3 λ κακν 3 < λλαρνλν 8 ν "ω " ω Θ?? χω Ψ^µ"µ; Σ^ " " Τ Β µ Π:;::κα ω 5= 5 «Ν ακ 23 ω µα µµ µωρα" ασµ Τ κπλκκ Π70λ κγα~νω ρω χ αρν ρα Ε 6 75θ7Πα Λ Ασ9000 Παραµακ 82) 2 µµ ρρµ; ρα µωρ" χ " µµ (λ νπακν ~2βλΠ 8 νφαω 22 2 ρν κα αλ ν δρ Φαν? Ε<κα α κα α ΛΣ ρν πραµαα ω µα ρα κ πρν 0 βαθ λανκ Παα ακ κα αναπρκ λκν 0ρα Τ Ε>λΣλΠΠ Εµ κλ0λλλ κρπν µ κ νκν µακανρ α πραλµα λ ρν 3 ρ αν κα λν λρα θασλ< λ καρα λααλα ρ0 π;" 2 µπν κα ωρα ρνα0 λρλω λ ω 5 κανακκ >σννφ κ: 9 ρω» καβαλα 30 νχαν» 0 2 ων αλν "Πρ00 λνυ λν8 λ0νσλ ΣνΠΕλ2Ε 0 Π πω" ρ Π ρα ;ννα ν λα0λν 0 >ΕλΠ Πκ Παν» αν 8 λν 63 ω κα0ω<:0µπω α :ααν ραν πρ ν" καλααακ µµ Πωσ ων Πρ απνννν 0000 λν Λ καρα ΠΣκ αρλν 0 ααρκαµκµ Πα α καα ν 0 κα ΠΠ <λ µ;ν Γαλαα µ νπααλακ 0 2 Π! κ 5 ρ να ρµα 2 Παναα» 02 2 Κ^Π^ Σ Τ 9 ^ ααν απλµαα κλ 3 «Γαν;:α» Ρα µ" κ ΡΨ ων α) ΛΠχρυ <Α> Ξω ν αλ ρκ κ 2 2;ΒΠΡ;;; Ξ( ξ; ρα κλλ νρα Λ Σ Π :;;ακ : 2 ξκ ΠΕ" λω Σπα θνχ λ 5 22 ωω: µα ν ΣΞ0ρν: ρ7π<: 5 ακ ν λκ ρα λν ΠΛΥΤΕΛ): αµ ρα 6 α ν ν νλµπακ» Πρσρ: 2 0να 3 µρ ρκν 7ρ0ωσ>ω ραν 3 ρκαλα αα Σαρ κα απαπ0λ Α ρκ ν α µπ λξ λρναννπα νακν Θρπαν ν Πµπν Θα ρν0 α να απαω ν Θα να ν α αων νανρ ρµαλ λ ρλνν ρακλρ Ρ57 ρλ 93 λρ χα αρ 23 κα 58 µ ν ρ λ>σ: κα:λλ Ε κ ΠΝΕΥΝΛΓΣ κπα0 ν Λν6νω Γµλπκνν 22 κα 58 µµ Παα λα Σλακνζ : παν ΞΖΠ5 λρλ 3 λ µµ Ωρα ππµν α κκ ΠλΠ ΣΕΠΠΣ κ α0λ 02 πµ κα ρ ΠΑΡΠΩΝ λ :Πν 0Σ αυρ λρνρ Γνακλ πµλ παν κκνρα να µ λ 922 κ 370 0ΓΕλ λ 0ν ΠΠ ν να µρλ λ ρ ΝΣ Γλ0ν >Σ ανρ Γκλ λνρ 5κρ ω πανπµ ΠχΠυ νν αρν µακ κα ακλα µρ µαρν µνα Ερµ 5 λαα λ Εσω» λ νων α 0 πµ κα 50 µµ κα καν α3βαν πµ ακρ ΓΕΩΡΓΣ λ ΣΛλ λ>ν >λλγσ ΑΦΡ ΣΛΓΣ ν0γσ Π ΠΠΣΠν καν0 Παρσ λα 2 µµ κα π αν Λλκ 5 λ 0 25 : ΛΛΞ Γ ΛΕΝΛΡΑ Ρνµαλ Ε6κΕωΕ ν Παρ00 χα ω ραµ ν0ν05 λ0νρλσ χ!ρσυρ Παδ κν< ν Γρµανα ναχα 40 Συρ6ων κρδζ κφπλξ π Πκ 0 ΘΒΩΝ ν απλκ ρ ν νπλ0κ αλν νσχ00 ν κγρκ0ν µ ρ αα 2 ρκα π κφαλ ν ραα5λµα< νχλµσρπ λ0κρππ κ ν «κλ0κ70ν Σκ:ν κφρζε α αρρα ρ ν δµαρχν αµαρν πρρν µκν νµρνλν κα ω κν 0βωλ 0 5µ : κν α ν κµκν νχνν πρ ν ρλλν λ ΤΩΝ Γ>ΠρΩΠ ΓΣ λλλ λ ρ ρ αλµα λλκκ ρων κα κ0 ρλαν ν ανπαλων κλνµαν ρωπ 4 κα 4αλλαα µ 6 αν ΠΖχω νπλν αρα ΠΛΥκΑΤΚ Λ π π0κω0ν ΠΤΞ ΠΠΠ Υ Α"!ΒΥ κ"ν=τβπτ ΝΥ Φλκ< αρα 39 ΠΩΛΥΝΤΑ δαµρσµαα 2 Ξ κα 4 δωµων Πλ ρρα λ ΚΑΤΑΣΤΑΤΑ νκζ0να νωα 0 κα λ Ταναλ800 Β καθ κα π:ν Πλρ κ Π Τζ66αν λ 2527Ζ Σ;κ κα σλν ν µγλλα καπν 0 λανρ Τρκλνν κλα» Πα ανρα 5 κλλµαµ Λνα α α αωκρ 40 ΠΡΩλΘλλ Σ>7ΠΠ α πρκα0µα λ καρα Σρρων αννα α Εξ λµαα «ΝνρΠα` λρκ Πρ 20 κ Σρκ ρν Ε ω» >0ρ 5 κα» ανρν ρακα µν λανα 0 0 ΣνΕΛνΣΣ Γ000 : 4ΠραΓκΠ» ω α µλ κακρν ννκν νλνν ν ραµν 3 αναρ κα ραν ν πµ α νραα ν ων µ α καω µαα κλ αν πραρ αρα Σ λακνα 2 Σα αµν αραθλ50 Σ ζ: π συχωα ρωµανν Πωωκω70 λγπ ΠΠΛΣΕ 0 κλγ 0λ2 Συ5χζΠα µρν ν ρ0λα αρκ ` καρα µ Ταξ ναν> Γν λλπθ» µµ Γλααν «Νλ72υ κκ λµ>< Σαν 0 µµ κ λααλ ακ» ωυµα κκ 0ρλν αρκν αµµαα Πρ λν Γαλααλ Γ λ 7 5 µµ λαπ αλρλκ α κκ λρα αρ 0 µµ «αλνκ κρµακκ αα κκ λανκλακ αν Γραµµαα λλ Γ καλλα Σαπνλ Παλα ν Σπρ 5 µµ 0» κλακ α λακ5 ΝΠ να 0 µµ 4Νακαπµ Ε αα κκ λ κρνµλν Γραµµαα Γκ ν ρ αλµρ Σαλ αρρανλ λλ ΕκΣ Σ Τ λ ρρκ :κγ ΛΠΑ 20 µα κλλνκ πρλ ρα πακλνν ρκν ρ0λµα µπα κ0λα Παρν µ Ε αλλν ΓΣ λµαρ ρ 0 Νκ Βλν µ 7 πλµαα ν ΣαβΠαωΚυρακ α α πνπ Παρν απ» Βλ 5 5 φωνα» ΓΣ α 3784 Γ Αµαρσσυ Σ αρα 5 Ξ κα λλπ» ρ» Βλυ 5 αν Τ πραλ ρν αννα αρν µ νρµα λλθν Ααρν ΠΠΣ» ΠΡΩΓΑΘλΣ Βλ ΛΕΨ Ε0ΩΠ ωνκκ αν α πραλ φβων ρλ πβλβ χ8 κα ρ κλυ2> µ 52 ν νπανανα κ πβλθ ν κλ µ 3 α κακ ν πραν νρν λγωεσ ΠΑ λυ ΠΑΛ α πκν πρωλρα µπα κ Θανκ σµ2σσν α ω( ΠσΧσµαα: <ΧΛΝΘ» «Λ ΠΞλων» ΕΠ?Β (25Π) <λω πρν πω 2 25 κλ0λν κ απρ κ ωρν ααµακ κλρκ 0λ 5 48 καν 80 αραων κακκ νν 444 α αραα ν40 Γα αα < µ<ρππ:» 2 0 ν ααπα λνανν ρακλκ ανθ 0 ων «Πλ Σ λ :κ5 µ µακ α κπλκ πλ κν α Πµσ 6 7ν Πκ µ ν3 00 κ>λλσ 2 ν:: ΠΛ λ: Αθωνα 28 ρακν καα ν ωα «ρ µ» πρ ν «ΕσπΠνρ µ >55 αω>α πλλ; λπα να καακ ν πανλλνρν λν ακν µ σα Ε λλν Λ αρα ΓΣ Βλν µ ν 5 33 απλµαα αωακρακν λλ λων Παρν λ λαρ 5559 ρκκλ Γ Πλν 5 αρ Σ Πν µω κα! ρακλ» κ λλα» ρρν 50 λω: λ ΠΠ λω νλ 2 Γκ ν Σ α α α ααω λαν αρ πα παρλρρν καα α αρα ων λλνν λα0λκν κα ν ρν καλνρ ωπ α ΠΘλΠρα πν καρακακ συµφνω νωµ κα κρ πω λυµπακν α νν αρν µαν ρµα ν κρωακ πρνα0 µα ν παρακκ 2 αρµ κν νακν αρ ν λα 0λµ ν α ν καρακακ 3 λν λ ρν λ 0α ρµα πρ ν πλαν κναν κα ν Πρανκν µρναν ρλ ΩΣ ΠΠ ΩΝ 28 κ ρν Π λ0νλ κν απ Πρσχ ω00 6 : 8 Π µχ9 2 µν λυµ ρ ν σσ ν λκρ Π ακ αν πρ0απλ αρν ν 3 50 λ0π ΠΡΠ 2 καρ0 υ µρα ππ υ ΠλΠ µ λν 00 ρωα» κκ κλκ ααναν ΠΛ κ αραα λ 0 Παναρκακ ω Βυ 0 «ρακκ κλαλκ ρα µανκ νρ 20 αρνανων ν ρκα ααν ν καν κ ρ0 ρα α ρκ ν νκαααν ν ν ρα:λαν µααν ν αν ρλ καλ αν α µ < ; λα µσα Πκ θα ρρσ 54 ρν πακ πρραµµα ν αννανν µρα ν αλκ 0000 µαρ Τ αλααα κ να α > ακαανα» ανρννα λαρ ραν πλν µα πλνα πρνα µλαν κα «λαν» µ 7 µ: µµ 2 κ λνµ:ακ κ λ λ λ0λγ κν«λλν Γανρρα αρ Πρ ψ 0ακ 2 α Γκρν 3 Π λ 0 00 α απλµαα πρλαµραµα πω! αρ µαπ ρ? νακ κλν0 ζωδκλρν Π α Πρ ν λν ΠΡΠ Κ Κρακ α α νκα µ αν ν νλλ 0 λων λ0 2 ΧΡω [ακβ00 καρ σωρ να Ωχ πακµν ρακνκν ρκρ νµκ α α καραν καρρµ ρ ρα πανλλν ρκρ λγω 0>λ:Ε Α Ν ρ α αν α σµα ν κµν ρωαλ νµαα ν ρα ν Σκααρ Γκρ νν κα παρν πθανα ν µ αρν µ ν πακρµν ρωπνµακµ : Φραζφ κα πρων πακµ πραλν λνχαµ λ πα να ρ <α0 α Τν πλραρα ναρ ρν φµρ Π ρκ Παλν Πν Πκ ν Ελλν Βραλα ν: λλκπ ΠΡΩΤΛΒΛ^ Ν ν ααλρν Β 0ν να 5 αφζα» ρ κλανρα» ρα 2 5 κλλαρν Σ 8ΕΣΣ0Ν(Σ 0 ΡκΛ 0Π Κλν κ κµν κ αννν ν νν 30 µν (Κνρκ Τµ: π πλω) Γω :λπρ µχρ α κµ0ρρυ 570 νωρ0α 0094 ν ρκλν π ν0νν0 µκ: πρα µν φλ ων κ :λνν κα0ρπ µων" κλπ ν κνµκν υ 070 να µµ ρνν0 µ Πσω ν: κπρµν κυβλπ µω αλ0να φλ ν µµµ Εκ πρα ων κνµα ν 00 κα λρων ν ν π λ µκρ µρ :: ν λρωµν ν ρλ ν πν κα κλρ:ν πρ ν µν πχ 0Ε= πρ πνµ ν π ν κµνων ν πρδλεπµ= νων κακν µρµν απραν κρακα ΚνΠΠ= " κν πρν κλπ) ρ κα 6400 κνλ ανα νανρ Ενρκνν α παρν νµπλπρµακ λν ννα 0µ:ν ν Πυ0νωνα α µµσ Πδων : ψ νσω µκ ΠΠρ σσ µν (660: νλν ) 45 Λ ρα) κ ρµαν µρα κα Πµρχ ΧΡΣΤΣ Γ ΩΡ Σ Ν ΑΣωΛΣΠκ Π ΚΠ ΤΝ Θ : :<Πκ λρλ ΕΛΣ 0 ΣΥΓΚΡΤΑΤΣ ΑΣΦΑΛΕ ΑΝΑΓΝΩΠ" α Πλ Σων: ΦΠν7αν µ ν µν 0 να καω:ν µαλλν ν κκν Γρµαν αν 52 Ρ^ λ (λω κακκαρα) νκα µ 2 νκα θα µρα0νν α χρµαα πρν ν καρν α ν α Λχων κα µ 2 0κα να 2 κρν α 034 νκα φαω λ» χ Ζ Αρ λ ακ 0 ννα κρακαγ ΕΠ να ρα 2 Ξ 5 κπαν λνλ 2 Παρρακ πγλ» 30 7 Γρκ Α» να χ «Φ σρ> ρακλ 5 λµανακρκλρρ λ 2 0 Πααρπκλαµα αφ0ζ» Β ~0λ λ 2 αρµα Ππλνα χ 3 πρν» λλαν ν λ Σνµλπρνα λ π αµµν πρν ρχ ρ κπ00α= λ καρα κω υ" 2552 Γ 2 52: 3 αων λλγ00γνλ ΠΠ ΕΛ ΖΛΠΕθ 28 0 Πρακραρρ Νκλα καλµπνλ ν ν Πα ν ζνµρ µ ν κραν νν ν πρω µωρ >ρ ραλκ< αρα ρν ρν ρ ;:αµπ ΠΕΛΕ ΘΑ Α< ρ Βα ζλα ρπ ν πραρ Πλ α λκ µ ν µα νανα ν κρµρ κυπλλυ 0 0ΓΛ ρν Π ΦΕρ αλνα µυ κ λ 3 ων ρνµαλν λν σ Εραζλα καακσ ρν να ακαµ ν πλν ν κ ν κα να νν κα ρ ρ αρ ρν Π λωα πρ ν: µρραν ν ΒνζυΞλΠν υχβαζξ α λαβ µρ ν λκ α60< πα ακµρν κ λν 0 ν νκν λλα ρα λαν νµρ Π ρν ανρν πν α ν Εραζ καω «αν µν Ν ν 772 κα Θα πρα ν > αρκν ν αρµαν ν Β» µρα ν ων ραπ ων ν ν ωρ= κ κ : ρβν αρζ Ωρα =αωω;υπ ααα =Ν=Π=7= ωεπχρ

5 ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΚΝΚΩΝ ΑΤΩΝ µλα: Π Τν Πλωνσν να ΠΛΤ Τυ Πρ0νΤ Τ Λ π λφδκ ΤνΡΣΤκ0Ν ΞΕΝ0 χεν ΕΝ Ε:ΕωΕ κ ακωρππν Βν ΤΛ κ>λ ν ΕΣ α α νµ υ υρκα κα `ΕρφΕ α αυαµκυ 30 αν ααχαν λλλ αλα µ χωρων χααρµαν :νξρα νν αλω κρα Ν! Αµ Γµυ κα αν ρααν κα α υχαα αυ α0ρν ρα υαα λ αρχα λν α υ ρα αν αυ κ0 ξωχ α 92 καα ν α κλσν υραµα αρµν να κααλυν ν υρναα νακα αθσαν α ααυν ν ω α κα~ ρων αν λ µ ζυρα α αλυν να ΠΡΑΓΠΓΑ ΥΠΑΛΛΛΩΝ ΥΠΥΡΓΕΥ ΓΕΩΡΓΑΣ α Α υυρ κ α ρρωα :υασυωα ω αραµαν υχα υλλν ρµραα κυβρνσκω ν αρα αννσ ν αραυ µµαν αυκκ υ αλλλα υ νυρω ω ρ αυ αλαρα Παυα Παν καρ Παναω α Τυυ Αν ανα Λα Τ:υ κωσαυλα λ ααα (αραββ ρ µα αµακ υυ Α κµαυλ κα Ελα κρα π α π ρυ αασ νκυ ραµµαα υ υυρυ ρα α0 α α αρµαν κα υχα Γ υλλν Ευµρ κυρναω» ρ ανα ν κν µαµν αακ ααα ρ ααα ααλακ αναααυλ Τααρα µ Ρααλα< Λ Ζρλω µ κα α υκα κα ακκσ Σκρυα Ελα αµα0ρ ωαν Πρλακυ λ καρ λ Εαµαλ κλ Ε Γρ0ν Ε αν ααµν 0α0ν α ακκ Νκ κυρ Γρ Σα Πλν λυαραδ ααλκ αυαυυλυ Θαλα ρκ κ Γαλα Ε αλ Πλυ Πααµαλρυλαυ Βκρα Πλααυ Ζ Τζµα Τρ:α ~λ κυρακ κ κ Σχα Κα) ανυαακ Ε ν αων αρµα λναα ναλακυλυ αλκ Παυσακ κα λρα α0:υλα Ξ(ΛΞΓΕΤΑ ΣΕΡΝ Τ ΠΡΕ ΡΕΝ ΤΣ ΓΣΕΕ ΑΘΝΑ ΣΩνρχω αυρν αµραν λαµλα α υ νκ υµαα ραν Ελλαδ µκµωυ να ρα ν κλυ α νακαµλ0 κλσκ ρ αραυ αυω ρ α αααα υ αυανα 0 α υ αυρυ ν λφν καασακπ Τ ρααααν καααα καν ααν χ α κρ υ ρααακυ ρµλω αν αααν ραρα ν αακαν ανκαασααν υ υ µαα νκ ραµµαα Βσ µα ακ αα καα ν ν ραααν αρµ υ υ καααακαυ καθκανα ρρυ αναλαααα υ κλ Ω υ υναρυ µ αρλυαν λρλαυ νκ ραµµαυ ΓΣΕΕ ΣΑΝΤΚΑ ΕΡΓΑ ΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣ ΓΝ Ν ΛΕΑΣ 28 κα αραααν α ακνυν µανκα ρα ΒΛ: ναυυν κυρ αρυκα υκανα ν κλα ν αν λα αραα ν ααν α υ α ν καακρυν αυν ν ωρκυ υαµα ν κακν υ νµυ ρα φω ων καλλρν υ α α~αακρρα ακα καλλρ α κυκα ρ0λνσα να ν ρν ρχξα αραχµν Ξ ΛΣΣ Ν ΘΕΑΤΑ Υ ΚΛΑ ΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ λαλ αρα κα «αρρανα 0µα λ0 α συµβυλν υ ανλνυ αυαυ ξανω ων σ υλυν ν ν ρ ανα υ κ Θ Ν :λκ Εακρα σχαλ0 µ µαα α αν να αυ α ρδρ υ ανασµυ καα ν ακν υ ω ν κ ων υραν υραν µρν α κα καα ν Ρ 9Εχ4σνσν υ ρραραυ µα υ αυρυ µαρυυ κ Σ α Ευ χαλ0 µ να ναρµν< µαθω µσµα ρα πρ αραν κων α ανρκα χρσ κα µ ν ααυαν ν απατων ω α Θµαα ν ν αχ θα α α λα υν ακ υ α ΕΕ κα α αν νυρν υναυυ κ ακαρζν ΣΥΝΕΛΦθ ΕΣ ΕΣΣΛΛΝ(Ν ΣΑΡΓΖΕΓΑ(Σ ΛΘλ 2 Ε ν αλλκν λν υααα λρραρα υλυ ω ν αααλνκ : α πρν ακαα κρ Σαρ ΚΠακ ανακρ ν υα0 αν 0λανα βνλ Πυ Λαµρα υ ρασ0 κ α Αθν λρρα αν ανα ρυν δ υ λυ αυλλ υ ΧΝΣΤΒΑΣ ΕΡΑΥΛΤΣΕ ΧΝ ΡΥΣ ΑΘΝΑ 28 καµααν α νακν υ αρ λξ Λυκα σµυα υ κα Λακααα< Π λ κα Παναυλα α ρυµαανσαν α ααραυα υ~α υ χασβα0 αρ αλ αµααα α ρβααα ααα κχρ αναρ ΡΧσν α αρα α αρ ΑΝΠΣ ΑΦΡΞΣΑΝ ΧΡΑΓ(Α ΠΣΑ ΚΑ ΚΣΑΤΑ ΕΠΠΛ! 28 ω Αωω δρσ α ααυ Αλα30 να0µα υ να αµλακ Κω Πν>σν σα θλακα υ κ ωνραυ υ α ααν υρακ ΠΓ: ν νυ)> αν 25 ΠΠ δρχ Αν αυ δρρξ ν α νω κ σωνπλε 43 κω υ υααθυ λα κα αυρν ναν Αν ω ν λυπ)ν Β :>α ν αρα ανυ Ζ Ωκσν δωναρω Πανα >α κυσσλυυ ακα κα α ΡΣν π 6 ν:ασ Ων 4 ΠΠ ναν δ Αννωσπ Να Λσσ δσµ Π ω Β:Ω κω Ξ καν 6 αρα Ρλλ κα νρα 9 50 Βαν α ναυα ραλα κα ω νανακξα Πλα Ψ ΑΠΩΛΞΣΕ ΒΡΑΧΛ ΑΞΑΣ 5000 ΩΝ ΑΘΝΑ 28 Παπ Πνω κν Π ανρν ν συαµ ν );Ξ ν λυαν αβακ» χρυα αχαλ αξα Ν Ρ ΣΧΑ ΚΑ ΕΝΝ 28 ( Πρ) Β 0 κµυλκα ααα" ζερ κ λαβ ν 0σν υ κα α αρα ΠλωνΩΕ νκνω µβ Π ν καααν νρρ ω Γσ νρ αµαρα κα ακα αλυασ0α αυραα λλ κρσ α: πκνµ αα ραν ν νω 0υ Φυν ν µν αν ων Κ 30% δν ΕλυΒΠ Κ δν λξτω µ ν αλλν ραυν µ µαν χρνµν συναλλ Ε ν Πλυαν Τακ κα λακλρν ν αακν Ερ` νρσκ:^ε κρν ακλων συσ7 α :α κρααυ µυν µ κα ρραµυαµν αυνµα α κ κα χρ<ραα: σαρπρσω Εσων Νυ κα ρ:σµνω µα; κν µα ω υ υ αα α)θτρω >ραραα µαλαα δα µα µυ ν ααν πρω µαµακα Λα)σρνκ ραλ µ κν α αλυ ρυ καα αν αν ανα αααµ Πω : νµ) ακαρ να ασ λν ν µ ν ααλυν ααν ν α α» θ Ω :κν κν ρνλµα σξ Των ρχνων ρυπα» καυθυαµν καναµα χρ κα νυ δ ρυ ν λυθαα ανραρ χρ κααν αννµν κα αννανακν ακαν κα Παχρν ν χρων κα χωρ κανυκυ υαµυ υαναµναυ< ω α πραρα κα κνρα υ κραυ Πρ αυν αλλωσ χαν ρα6α κα υν σ λ κα λακ α ρκαα α) α Α πρ πθσ Τ πλτσµ ΞΒΩΣ ακ µα αν Β να αλαυ σν αυ µ ν αλµω ΑΛΛ Εν :: κ Τν πρυε0:ων Κ] Τν δυνα υν ν πλσµ ακµα αν να κ ΑΛΛ σ µα π Τα πρπθσ κα α υνααα ασκα µα λκ Εν ν ων καααλκ κνωνα αα παρα ω µβλκ λ α ρζ α κ κρκν µ καααλκ κνωνα α αα ν ραν πυ κσπων κστξ ω ν αναλ> κνε0ρπν α ραµαα ααααν να σµαν αν χρκα κα µ αλαµσκα ν κµµυνσκχν κνν χ µνν κααπζυν λκω ν νρωπων λλ Κα ν λ0ρ νυν κα Τν καα:ζυ κα νυµακ κα κ Τν α ΠΕλθΤα Ω)Ω αν Φνλ αρ ανλ ν ααυχαν υν κµβ ακχρκαλαµσυ κα µαλυ µραυ λ κυµανκ ακναµ α 7χθ κµα αυµα χ µνν ν(δαψχν κα 0πκων ) λνσµ ν λλ κα ) κν µ κυ ακλαµα κ ρυ ν α! ν Πλν κα µρκν αλλων χωρν Τωσ : Λωνα Ενα λ δαµρυ θ κρσ να 9β:Ωα κα µρν α λνκν Ωνκν αµα ωραυ: κα δ πλ αρσωρν ) σβκ π 2 Κα να7 λαα κα ν αναραµαλν α α ναµρκα µ α κνµα Αυ α Ταυχραν α α αυυρα Γυκσλαβα κ να "Νκ αλ) κα νπν µν υ αραυ α αα ν καα 566 υαµν υ χ ραµαα ρα µρκν ν) χαµ µαν ρν αραλλαν νκ κρα υ καµυνακυν υµ ν κα υαµααν κνµκ ναυ Σβκ Ευα µ ν αραν υ να α ρανκ ν υ αµαυν αυ µλνα να µαλυρ ααµν ρω αν ν κσµν κα χ ν υκρν αυσχαυαν πλθ:σµω χρυ κα ρυακν ρων αρχα κα ρα µαν κρα σα α α να υυ ΡΩΣΣ0ΦΛ 0 ΤΣ λρσβσ ΥΠΕ ΑΥΛΣΑΝ χ0εν0σ ΤΝ Επ υ α χαρακρκα; µα α ρλυν 53 ν αα ν κα κα0αρυα υ υ καυ υσµα ρυ;λν υπ κα 0 αακακ κυκλυσρα κα υαχρκµα ν να µ αρνµν µαµα αν ρβλ α να καασ αυν α Ν 6 α χραν ανκραµα υ ρνλν µα καα µαυ κα ων µ ανσχω κα µ υ ναν υ λλραυ α ν ΣβΠΚν νυν ακµ α µα αυανα α νωβων α µα κα κα καα κ ω αυβ Π υαα α λχ α υ αµκ αµα λαν ρα κα υρκα α µαχ µαν µαυ ααλνκ υκααρα υ καα ναυ σχ Βυ κα ν καµκν υυν ανρα Βνα» ανααυραα αλλα ν ανα ασα κα αν λα σα ω α νκα αυα σωθ κα α σα σχυαυν λα ααρα «κµκων» αααω λνκ κρα κα α υ αρρνακ κυµυλκα ν κ αµκν κραν συ> σθσαν υυ υρα κρκκ κα ααα κα λ αραων ανα λκ αααχ α αανµ µαα αραν κα ραα ων α αακα ρ ν α αν νκσκα αα κα υ α α ααα ρκ λ ω πλκ Τ φσεω ΕΝ ΕΝΑ ασρλ ρω αν υυαυµακαν α ν Π α νωτσρπκ ν αναλκν Ξρν υµ6ααυν ανσα αν υρσκα ν λα κα αν κ να ναρµα µα µρκ λκ φω Α α ρα κα αααρα χα ν Παλ αν κα αασα σ ν υαραν αυνµααν 956 µα ν λυκραν κβπν υ κρυσα αρ Σαλν κα ααλνσµω: ν Τ 2ΠΩ σωµυ υ κµµυνσκυ καµµα Σα µκ Ενψκ κθσν 00α πρξψε Τν α φσξω κα υ αν α µαυ Ανααλ< κα )0ω κα ν παρχν κααλυαω λαααω µλνκα ν αν αρααν Παρνα χαραρσκ κρυυσρ (αν βρχ» αν καα0αυν κω π Τ µα) ν κα Πραρν αλαυυλλν αναρα αλλ αν βρχ σαµασ σκρυν κα καστ κλπυθπ Τν Βρµν α) ΤσΞνΩσλ0βακα ξυ λχυ αλαθ καα ν αυρα «ξν ν ανν αν ν ααλνκν Εραν ρχ να αχα µα ρα ααακραα ααραυ κα λυκνραω νγ ρ~ α χ µααν χρ σαλ αµα χρ λκραανλ αλλ ζε κα ν κατστ Ω χκ κνα µαρµαν νααµα ν α ν µνω Πλ ΞΕναν αλα α χωρ αν λκ Ευρ ν ρραν υ µαλλν υναµαυ κραυ α αυκα ν ν αν ρκα αα α ανααλκυ ακα χρα κα )0 µσ ρυαλζνα 6νδΕαν ακαµα αν µ κνν σω Σρκ ~Ενα αρ α ακ να χραα α αρρακσµνα µραρχα να α λ κα α αλ α να πρζ! δ ν απ7λ υλχστν α α:χσ ν κααλυκν κνν ξλξν Τρα κρ ν ΠΩλωναν συνα µ α ρπ ραξ Πα πρ αναλ πλκ 86 ν ν «αααλκ α ν να υκ Ερµανα α αρν υρακ ραµµ ναρ Νασ υ υ κακλλαρυ πρν ρα υ µµ) Τα! πσων Εβραων Τν χρν υ αλλ κ Βαρσαρα κν α να αραµ α χρα σρα α καρρ µν να λκλρν ψυχλκαν ραµα κα µα ν κααρρµν ω ρµαυ αυυ ανα µ ω α αµµαα υ λνκαυ λαυ µα κµκ κρσ ν καω αν µα:κα ρακααλω Αυα µν ω ρκ ν λυκαν λα Ω ρα ν ααχαν κα υ ακλρυ κα µωσ=λυ Π λα Θλαα ναα να µαλλυαυν καναν αωνα ( κααααν κα ν αυ λακν υσαρσκωαν κα ραν υ µλ α ααα αναα ρν σαν ρα ν ασκσσα νκν καµκν κν υ ν ακα υ κα αυκκρµυ ρ αα ρν να ρααµ ω α ρυα ν αρυα κα αναρν ραρυ ρασ υ ν αν µ αραν αα αχσ µ ν µαακν Γρµαναν κα ανρµ αυων νµξ Τ σχα ΠΛΡΧΥΝ Εκν Κ Ων Υνθω κα καλ λρρµν παραρ ν αναλκαυρυ κν αρµα α κυν Εν6:ξ κα λυ να ρν0ν ρκα κα µυαλ αρανα υ κ; πλυα χ µν ξ µαλλεθσν αλλα κα υα κνα Εν αλλ ν να αν λκν νρρ α πλ: υ σρ πκ µ µα α ανρα σα να α Χρσµ0αυν µχλν αρα αακρυνα ν Γκ µαυλκα κα α αµα υ κυ αν λυα σρν ραµα να αρ0νυν καυµα αρα:: αυµαυ κα κ ν αλλω χαρ µαν αρυαν Να ρυνν αν ακνµκα κα αυρκ αναλλαν µ αν υν κα δα: ν Ευµαν ν να καασυν αν Πλαν κνωµκξ ζρυπν ΤΠΕ Σσκ Ενσω ρανµ Π απξυλ πρωθεν κα αυρα υρυαραν (ΠκσΤρων» κεν0µνν αωνα κα αλλυ υ λ µνα κα ν λακν ΕξΕρσν χα κα «υπκτω ν Πλωναν ρν ραν α υχαυν µ αν αµαρα µα ρυννα αρ Θα κααυν ν λακν ααρκαν ρτ ν Γκ αλκα λαρν αυα αν ραυ αναρν αυν κα υ πναε)σµ νν αν θ νστλυν ν ρ αυµα αυραν υ ν κα µ καρ λακαν χρωµα» αν µαννα ααν ακαρν ανλαν δα ν Βσαρκαν υ κα υυαχν ναν κυµκν λκν α λαα α κα υ αρακακυ νλµυ κα α ρα:κνσκ κνµα ν λω αραρα αυυν α να ν σα κνµα ρα υαρ υ ωραα α!ω ρ ν καυυν ν ρν ακαµυ αρραµµα υµ ωβν κα καα µρ ρυµσ λυθρπ00ν ν µα κ αν υραρκ σν κα Εξωρκ να σµ α ααµα αν χ κα ασ0αρ µ α Πραµα σ Γκρκ αν να φλ )ΒΞρ κα α καα αχ µ κλρα ναν φλλυ Ρζω Κ^+ ΕωΕ ων σπυδασν κα αν Βυµνν ν αραν 960 µ>ωρ α Παρρυµσ κα αρχα πω ν αρνµαν αλλ λκ να αυαρχκυ κα σσυ;λσε Ε ν κ νµκ υ λκν α0αα να λζ ααµκ αυνααµ Σ κ ν χ αυρρν α α κνµκ λκ υ Εκρκ κα αν ραυυαν να ν ρ Α αρµαν µαχ α ρρ αλ κα αλλ α υ αρα ω ν αλναν µρκυ ναυ συ κρσσ ΩΡΕΣ ΕΤΡΥΝ Ρ ν Τ Σ 8αυµαα σζ απ καυµρµ ν ακαν0ρ αχαναωλ κα µυσρα κα Σλν κα ν Θλααα ων 0ρχν Σκ σζ ααµαα Λυνχν µρυσ Τν χρν µ να κν ΣΒκ ρλ Γα λα Τ µν λα υ καακυαυν Σσακ ρλ Ενα κααλλλ α µακρνα αξ α κα λεπ α0αυλ καω απ ν Κµψσ ρα Πλλ φρνρσµµ υ Πρχ κν Παµα κλρρ χλ κα σαυραα µχαναµ ν ανχ σ ρµρ κµαρ να αω σ αχαν 0 νχε σν χρν µρα αψα ΤΒ ρ κα υβυνα ν χρν λα α ααµαλρα ΕΣΣ κ καµµυρα νβρω σν κσµ ρυµζυν ν ζω σω µ ρλα ΕΣΣ : Γ Ν ΛΛΡ! ΛΝ ΥΠΑΛΛΛΣ ΤΣ Ε κλτ"γπρε ΤΛ Α ΠΛΛΣΒΓΡΛΦ ΛΝ ΚΑ ΥΠΕΞΛ ΡΕΣΝ ΕΧ 4ΚΛΤΛΧΡΛΣθΝ : ΑΕΑ 20 µσρωνα α λυ κα ανακρυ ^ΕΦνλακΕθ ασλω ρα ν 30 καν λαρα )α7υ:) Ε ααχρ ρµανσ κανρυ υ αρν κα 7σσρααν κα ακλαναν Γρ µα χ αυλνα ν αρααν ων κρα ανν µ ν καπνραν υα ραυ δρχ ρ α α αρσ α αααρυ αα< να ΝΕ α αρα α κααα νλ ρµα αα να να µ ν ααα ων ν κυ δ^:θ^ αωξρω ν α υ αρυ µκρ υ Πυ^Ω υ ρρχµν αυ> λαν αακυ αυνραυµ α αω ων δ ν ααν καυρα ν α ρσ α ρ σχκα καανα α ρχαν αυµα υ πνω α α ακαλυ λαραα κα υαρυ Εαα8 α κα σ ν υυ ναλµα αυλλν ΚΑΛΒΛ ΦΡΥ ΚΥΚΛΥ ΕΡΓΑΣΩΝ ΕΚ ΠΠΛΣΞΩΣ ΣΚΩΝ =ΞΝΠΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΡΘΝΑ 2 [Ε να Βαµα νααρ αρυ καρ ρα ΠΩΛ ων δσκων Φυσκα» Κλ νζ0σ7ω ανκααν α υ υ υρωα ρ Χνµνων α δφµ χρ ω ρα αν ραρυ µα ρααµν κα α µα ν αρ 3 αυ ρα ζ αα λαα α κ υ φρω κυκλυ ρασν α ακασυααα αα κ αυ ν ν ααα αραυυ ν ακν αασκαα αν )ωωπων κα σν ραµα ν~α κ Φα ν (: σ ραµνυ καα ν ααν κ ω αλλα6α κα ανχ ασκ ΚΛα Σ ξ σν αα κ χρν αυµρα α υ α υ ννρααυ µα ναραµν αυρ λλα θα αχυ µχρ υ αυ υ υ Π αυµρ ρα αρρν 20 αυµυυ α συνδσυ χρα µα µα υρακ κ5κπ καα Θα ν ) υθυραµµ ων ααµαν ν ν α ακν ρ κααν µυλν κναα κα Θα υ σ καα α ααµυλν αλα κα ααλλα κ υ ρµυ κυκλυ ρασων> Ξ(ΛΞΣΓ( ρν α α ραν κκλ Ξ""Ρ" αν αν κα αρ αλκ Ταυ 7Σ Σ λν κα Αν Τβακ)µ υ ~ µα αρυ Λνρ Σακα 26 `µξ ω ρ κν ακναα ν ρλανα δκσξω ΕΣΕΕ να κλ αυρν µραν ν ναν ακαµλ κλκν ρ ν συνµνα βαα υ να υα υ 5υυ νρακυ αννυαυ κα ρ λ α κρβ υ υ αρυ ακυ ΠΝ 9 ζ κκ:αα Ξκαωω σων νυ καασακυυ ρκα α ααυν αν νν Ε α κλα νκυ ραµµαα αν ω ων Σβ ναν υ ααµµα κνµκαυ αναλρρυ ραραυ αναλραυ νκυ ραµα ααλρυυ ραµµα α κνµκ ραµµαα ραακαυ κα ααρν µλν Τν υλκα νν νκ ραµµαα ΓΣΕΕ κ υρµα ΤΡΠΣ ΧΡΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΚΝΩΝΩΝ ΕΣΩ ΠΕΛΕ» Ν/ πµ µ κ υταξ ν αλλν ααυρυν α να αν : :::ν α : (κ ; > ΕΠ ζω" :α δσ[ αα δρα0 ν αρβναν κα να < > σ αν ρ ν σων κα χρνν α α υν ω αναα σκ νανα µυ ν κ αλλα δ ρα α α χρα 0α χρ να αα υ λν σθ αα ν αααραυ να αναν να υ καα α δυναυ υνσ ΣΧΛ κπα νσωσ Ωω: α ραλ µα ν κ ν µα» ΑΝΘΥΠΛΣΠΣΤΩΝ ΤΣ ΧΩΡΦΥΛΛκΣ 2 ααα υυρυ δµσα α δ)σ υθα υ αρ0µν 92 υκρ Β φυλλν Ερα υραν αµα α α υ αν συνσµν αχαλ αλµακ µπκ:αδσω αυυασαν χρυλακ κα α0υ ααυνµν ν καα ν ρν αρυκν ρυαν σα λ υρα αα ααυαραυ 07 ω ν χαλν αυµακυν ρυυλακ α απαραα αρα δρκα µκασω να ννν ρν α0ρν δκαωµων ν υµν κ Εαβκ Ε αα κα ν ααλνν µα αν χυ αν θα αν αλ αν Εδσν Πνκυ κ ΕΩωΕ Νωρν αρανυ ν λκαν δκαωµων ων κ ζσφ κα Νµ ν:α ω αρχαυν ανρ ααρ κρααω α δα µα α α α α κα α ανα α ναλα0ν ααυ υ αρα» α α ν 0αν υ αρυ κααλαµµαν αυ 7φ ρ αν αρναν µ κα κ αραν κ αλυαραα ν δδκα αν αυχαα αλ νυ αρρρν συν κα νλ ων αυλσµµααυ α ρα ραυν αυ ν ραα ων ρα ααα πρκα α ραρζ ανυαραυ ααυναµα σωλαβν να ραµ κα αυαρυρα α ν λ0ρα λµακ ασχλ υ µ µαλ υσυναα ν αυυµα ρνν σ κα µ α αυµα νρ µα κν ραζ µ ν α ρυλλ µ ν αα αυαασ υ κ µααν µ α αα κν0 υµαα α ραµν αµαα µναχν αν ων µα ρσρ αα α λυν βλασ µυααν ΛΡΛΛΤ Κ ΕΚΚΛΣ ΠΣ " Ε Βκ00νν κα α" Ζν απ Κρµλν0ν Εβµ0 µ Σβ σχα ΚΤΥΥλλ8 ν ξαπλυθσαν Ενσω νπσβκν κρν» Βα ν Νν ΥρκΠν κα Πρσυ ΣΧΑ 28 Λα Πρ ΞζνΥα ρλα α Σσακ νσεω ζρπσαν κανν κα ακ αν α υ συ θανα καασκαυ0να καα ν ακ υ Αννκραν κα ακρυαν α λω α κα αµα ν ααλφν µα αν κυ αν 0α Π7λ ρµρν αν µα κ α κα Θα καµφ ννυκν µα ρνµα κκλα αυλν :ρ ν µν Εθνν ν κραλν ραν αλλλ ρ υ αραυ Σβκ Εν κα υ λυ κυ αν ααα κυν ν δκασων µ α κ ν λλ α αα κυκλαρααν µβξ ν υ αραν α µα α χκ µ α 0αααν καακακα ααααα υ ακασρυ υ Λννλρ5 υ υ ραν ν κκλ ν αν 0 α µν α ν α µαµαµν ν α δα µα α σωαλ ακρυσαµν α α αµα ραµ α α υ θα µα αα αναρα ν κκνσν αν 50 Εαρααν λ ν ν ανα κ ν αυυυα ν α α ααανα κα µαν ν να κακ µα ακα: υαα κκλα α υυυ0 Σβ αυ ν ν α ν υµαν ρ0ρων ακαυ αωνν α αν ρ αχ υ αυραν κκλκα ρ κκλυ υαυθ ρα λρν αυκν κα αν ωυυυναν κ αυ Πνκρνυ Ερραν αα αυνλα ν λλ αν ν καρυ α α λννκραν 26 νρφν ν κκλαν ααων Ελααα ν αυλ ν α αυ κα να ΣνΕΣ ν>κν ΝΕΑ ν>κ 28 Ρωυ# ακα µλ αρααρα ρακ αµαα υ αν αα ωσ λααδκν ν """ Ρωσβραων ω νκρα µρα κυλαν µα Πν ααυνµκα ραυα0αν κανα κα αρκ ααα α αν ααυρρυρµ αραα αυων α κααλ υν α α5α αα α αυα ωρα ανκα υλσβε ν ραρρν ν ρ καχαν ν ρακ α αµυ κα ακα κ ν ααυ υ αυ~µα ακν 2000 π Ε υ µα παρ:υρσκ0ν0 α Τν αρλσν αα υκρ ν κρυ ακ αα ααλ ωνα Εθν αν» ΠΑΡΣ (Ρω)~ α< ρυ 50 ααυν σλν µ να ων ραφα υ αρκυ ρακραυ υραυυ ω Παρσυ ραν ναν αµαρυρα δ α Βλ0σα α ν ων υ Αννκρα υαυλα υαυ µαλ σλααν να αν ρααν αρχσαν α αχυρα κρσωπ ν υααλ ν λ ν λ ααν ν ν α ραα νυρα 8να υα καχ ΖΩΡΛ ΣνΓκΝ:Σ ΝΕΑ ννκ ν Τ ακ υ νκραν κα σα αρ καακ αµα κ αν κααραυ ναν ακλυυ0υν α ρκααν ραν συκναν κα αλυ αυ αµαρυρα µαυ α µανκ αυρκαβρακ κ ωυ α Σ αραλαν αρξσων ααρααν ν Να νρκ υρακα ρνυ κα Θα µαµαυν κν α α υαυν α ν ρααρν ν :µβ λαν ν σρκν αρχν αα να σωθυν κα αακρσ0ν <` ναν υ αλλυ αρανα Σν αν κ» ακ Π να ρασ αµα ανσρκ αυνωνα αωω Π λρανυα ρα υ Σβ=ω: α αυα α Ω ααυν κα> κλτλ κλζν ΝΡαΓ α) 28 >υρ σανα ρακν σν ακα ακ κα αρα κρναν α ααακα ανα α :λθαν ν ακν ων λκραν κα αραν α ν αναραυ πσσ7 α υσα αλ κνµα Σβκν ραα ρ50ν υναρνα αννρν να ρκα ν ρακν αρανασν ν αυ κυρα ακα κα Νρβα ααλαν ν α ρα α ακα αρχα µα σ κ :µ α λ υ αα υν ν αααρσν ν αανακαν υ ν α α α5να κακααν α ααα υ κααρυυ αα0α ΤΣ ΒΣ α` 28 α Πρ Α αυκρµανκ κυβρν ζσν α α α σαβκ αρχα α αναα " ραυν α αακα αα α α λυυαν α ααα Ρυα0ραυ β Εαρρν 70 µ αρα :µραν αν ω υκν Γρµα ναν υνκρααν λασν αρκ ρααα ααµαρυρρ µα α α ρλαωσα υ µαυαµρααν α ΑΝΣλ ΝΕΩΝ ΥΛ)ΓκΩΝ 28 ωρα Πω : πρδρ ν αυακ µακραν µα υ ννρ ρκυν ρ αχκ µ ν θανα ν κα0κν ν ααα Ρασαυραν αλα α υκα κα υρν αχαν ν υυ κα αρ Συλ( υ ανρα µυ α α Ν ααµ Ω καα~ λ ν α ρρ αν ααθανα α αα α α νρα ρα ν ρ Ξν Σσυκ ωυ Θα ρ α αν 0αν ακρ αρ λα ωµν αµρκακ νρν αν α ρα µα α α:κν αν λαν χ µα µ κα κκλ ρ αυκν ρααν αν αν α λλ αυ αραρα α :α αρµ µω αν κνν α α µνα Πλα αρω ρα α α λυν α να 0! υν ν κααααν ν χνσα αχν µ ν καακν σααν ν αµα <Εραν α κρ υ Εα Τρωνπ κ ακλακυ ανκνων α α σα α ραακ κα κα λν0ααν α καω α µρα ρα ωρα να ανακαλυµ α ρσρα λρ:φρ αµρκανκ αρααρ ΠΕ7ΡΑΦ ΤΣ κα νυ/ 28 µ υ)ω Α να συν ν καρ µνν α ωρα αραωραα αυαν ρκναν ν ακν υαλλν µρακυ υµν κα κραυαν νπρ α λυ0ρ0υρ 7 Ε ν ρνραν κ α α κυκλφρ µαυ ν δαφων0νν πρ καα κυκλυ χαγ ρακρα ακρ συκκ α λα ρα ααρκαασα νδλωσ αα ν υθυ α ακαραν να ν α: ρσν υ αα αα κα6καν ω θναων ααα κ ν καρυ µων κα κνα να αρναα να υλακ ραυ ννα Ε πρραυν κυνα λν α σα ν κα αµαµν ω α λ ακ Πλλα κ ν κααυνκααννρν ανα αρµν α αρλ χαρακρσαν αα αα κν αρυα υ κα λωαν υ ακαυα α ν αµκα αρχα χαν ρµ υυ να µανα0ααυν ναµµ α παρα ααυαλ δν Θα ν α ρα αραραα Ε κ αν καακαααν Ζ υλακν `κα ρ να λαν κρα αν αυναµα ν ; να αλλαυ ν υµαν µυ α µαβω ω α ραλ Σα υκαρα ν ρν αααυκαχ» νρρ αν λακκαµαν ααµραω α υχν µυ ρα λκλρν ααν Εω Σαλαµ σραλν χρσµ α λαν αυ νν ακανανκ >ν α καα ρ υ σρα ραα α καρωα " Π ν αυ παρξν σρα Τν Ε660ων Τα ΧρραΦα Νκ θ0σσε ΕΣΣΓ0Ζ αν κα] ν /ρσπω ξαρκ π:α; κα αµαν α ξµραα χαρααααν ν αναλ υ Λ!0υ µ ραυ Πραν αν υυανν µα µ πλ027µα αν ανννµνα υν παθα υ α ν αλ υ λυ αν να υυνα σ ων αλυαν ν ρα αυ αυνκν α σ:µ:ξφωνξν α ρυλ µ λ λυνν µ κρ α α λυρα µαυα α0αυαα κα καααν αα λαυαν να βωµ<λ υ ν ρα Σν αρχ κα σα λ κα0 ω µα να ρυ ανλλ µα συχ να υµµαχ αλν ν αααµνυ ν ακλυυυ µα αυ λα υ πανωδωναµυ θ α ρ λων ων λααµαν αν ακνανυααν α α ρα ρα ζα α ρα νρυµαα υ χαν ρρα α να ναν αρυυααν α ρυ χα αυλα κα αραν σα ραα α υ αυ ραν ω ν υα υ λυ α βραδυ ν ρα υ ανυ ραν µανα µ καλαµυ απ ν δαν α ραν αναλαµρανυ αα λυρα αυα αυ αυκνρνν α υνααα υ αν ρ )ν( αα καννα 0ρβα κα α α ρακαυµνα α υµα µ λ ω ραω νν ν ρρα κα καν αρα υ ακθαυ χαν καωµπ υ λυ σ κα συχα ανν λαρ ααρα λαα καα α µαλλν ν µυα µαα υ κυκλνρααν σχκα µ υ Εαααυ Π0ΦΣ Λ νκα ανακνα αυα ν αρα αν λα κα π α πλν κρρα ναανα σ α0αρυ κανν κα αν καν πα κυρα ν υκαα0 ν µλ υ σων λ ):µ να αρ κυν ν αρνν υ σν λν κα να αν λααν Πω :λσν ν µρ0αν µω χωρ 6κα 6Εα να δνν α α0 αµυαυ συνννε< υ Σνµααα µ ααα ναφ µ ρκα αα αν αν αρµαµρ σσα0 α ν µναν 0ρα0ν ραυα καλ ω κα ναµυρραα Γα νυραυν ν αλαυµα αυυυ µ ν ρλα χαρµν κα κα υν αν α 0 ααν αλ ανµ α αυ αλαα καα χρνων µακραρα αυ αααυ α λραα υ σν κραωα κα αν νρρ υ υ αµακα ανυ σσ< ααλλαν : ανρ δκµ ασαυ θλαν να αχρσν ν αρα υ καα π>>ν α να ρ α κλ λα υ κανν υ αχυαν α α µλ κναα Εφωδζω µ µα µκρ αν µ µα ζν αν λναρ κα να λυ χ α α ν α λυσ υ ρυ υ ακααυ α αυµµχ ανρα κανυρακ ζω ν ααλρν να λ λ κ αυα α κα ρµ λ σ νωρ αυ α χ α ακαµα να αρακα0α α αρκυκ αυαα 0ν µα υµλραν αλλ µα δκασκ δεα κα µυυν αα αρχ αααρα σκ πρ ν χραν 0ν υ υπνυµα0 αυ κα ανν υ κα0ααα αµαµα Ε σα Γ α κααλξ α α α λα α φρ να ρκ0 α 0α ακνυ υ λ υ ν υ ν Θυ να α αακα σ αυ υ αν λσν υ σω κα ααααααµ α 0α βσ µ α υ αυα υ νλαακααυ αυαν0ρ υ ρ α αρκα α Θα αχ καλν σν ναν αλν ν αλλν καρω ν αααυνων υ αυ υαα ραρχα µ απ ν Θα Αν ρσυσ καναν α σσ:σ να ξαωαζ α λα ν ξυσαν υ ρ να ν ασκ µα αραρα κα πρψα χρ να ακ να χωρ α υ αλλυ α λυ κααµα α κα λυλ υ σ Ν Ε ΝΕΛΛΒΑΝΕ Π ν υ πκρα να παν αλαλ0 κα να κααν α συνανα σ α ψυ0 Επρπ να αρ ν κρ6 υ κα0αρ απ καθ 0υλµα κα α Χρα υ λυκα αµλυνα ανα καθ κλα κα απ κθ κακρα ν ρα να κ α α Κρ: ανα υ α υ:λ0 υ α αρσ κα υλ: να µ ρα0αν Βµ ρα; υ σ καµµα ακαλυψ κ αν λα ζω υ Τσ ν α αν ακ0σ να αρακα0α αα υµαα ν µαρα µαν ; ρκ Κω ζω υ κυλα ρλ ρσν ν χρν αυα να σ χρ σα Ανδρκ υνακεα ΤσΠ ΠΛΤ ΤΕΛΚΑ ΖΑΡΑ ΡΑΚΕΤΑ ΛΝ Α Πωλνα σ λα α κααµαα ΝΤΕΛΑ Ρ" ΑΠΚΛ ΑµΠΡΣΩΠ "Λ ΑΣ ΠΑΠΑ ΠΥΛΣ ΕΠΕ :Αλζ(νδρ 0Τλ ΘΕσ/νκ Α ζ 2 Τλ )Αθν κα αραυααν ανυαλν κν σα λα υ ααυ αν µαρυσαν α συσαυν αρα µαν αν λ µαυ µυ Θ ρκαµα µ νυακ κα :σα αανα α λαααα κα σχλνω µ ν αρκ Λκα ρα ρυνυααν δξ ν αυαν κα ν ρυκν υαα α καρα ανα αν αραυα ανκν σν αρ ν σσαν 0ααρ0να α αα κλα σ ραρχκα α0 αζ µυ σ νραµ ν λκα κα αρ Παλλα αα αυ ν0αναν ν µµµυρν να ρ µ ν µαλυρ )λβ α α ρα κµνα κα να ρρ µ σβ:πµ α ανα νµαα αν αν λν κα νκα κα0 α αχκυ µ ν αακρυρ λαρα ν µλν αραα ν λαρα αυ αλαµ ν 0αχρ α ν µαρα α ν χ δχθ κα α χυρ ν αραµκ αλλ ν α ρακρ αρκκλσ υκρκ υαα ν Εαααν αν ανα Βκα: κα µλ κα ανα αν ρκ κα ακκλ Λ7)ωσΞ α να κραυν νµ σ µα ααυρα ρ να συκνρ0αν κα να κααυν υλαχσν κα Εα Αν κα λαν αυν κρν νχ σβαρα αραβσω υ καυν ακα κνα κα αν αρυµυ ΦΩρµΕ αυ αααυναµυ υχνα α ν αα µ ν υ 0αυαυ αα µ ακα µνα α λαµρα ραρα αυ α µν χυν υλα κα ακλαµ λ κααρκ υ αα ν α ανκν ζων κα α αυνυασµα µ ααν λυρα ρ µα υαααµ α µαν κ αν χρµν α ρα µ αρα χαρα να α υκα αυα α αρυ Θαναα κ αν ρλ υ αρα α ακ ρ α Πσν υ µ ν σκ υν αρκα υρ0 αν συχυ ρα0ααν κα υ αααν κ νυ υλ κν ν α αµα αν αναµαν χρ να )βλα να να σωµακ κα θκ ανµα α αν κν υ λαρυαν ρααρα αν α υ α # βλαα=α καα ν αυ αυ ων νµαυν συα α αν σβ ν µ] υ ναααν Λ:νλ αασµ ρνα Πσα κα ρ α νρα κα α ανανα µαα λνα Πσω αρα αµα ραν ρ ν νυα ανρα ρ σ υκρ καννα αν µαυρυα να λαβ ν αν αν ρα ν υκαυ ρααα υ αραα νυ π λυ υ ΒρΠσ α αν κν ν Ν:αν ν µαλυρ αυρα ν αν α Εαρραυ Τ Ξα0:αα ν υ ρα υ κα να µ ρξν κα αυα µααν ν ραρα α α α Σαβ4: υ Τν µρα α ραυµα κα κα λα α δν αυραν αυα α ααν αααασ κυ λ κα αχαν αα ν κ α κα ααν ακµ ν σ καν ανακν υ ρα ααραµ κα αραα ρρα0α ανυ κα ν αρµακα να Τα ααµαα ανα καναν α ρµαυν α να α α µα α0λα ζω κα αν κωεµνµ µ α αρρ α υα µ αυ αλ ανυµ κα α χρρ µαραρ λµ ν υααυν Ε καα ρκα αν µ αραανυ ):ρν θκαν ν Εσ0αν Παρ αλα α µασανρα ααυρα ν αραασα υ α λ αρ λ µαχαρ κα α κ µαα α α ξαακασθν α καα ρααν α αραλµαα κα υ καν αρακα υ να να νυν νρσυµνα α µλ ρα: υ αα υ να αν λυχυυ αα να µν αρσρ σ λα αυ καα αν αµν υ α α α αννα χ λυ µ κα α αυ κα σ <λαν α α αυχυρρα να κραα κα ν αα ανρν νν κανα υ αν χυν 0 Ξσ αακρυ λ καµυν7ασα> κα νυχαυααν χρ α αραυκρ παρα σ υχαρα αυν α µ ν σ υσ υ 0αααυ υ αναρσ σαρκυ υ θα σαλ ζαν ν αα ζω υχ Εαν α υχ αν καµ µν αα αν κα0αρρα ααρα α ραλαχ µρ υρα υ µυρ κα α µ ν µαα ν ν σµα α7υαρναν α α αα θσρ υ ν σ υ µα να ακ α ν αννα ψυχ Αν> < αυχα

6 =8λ 0 Ε Τν "Αν Αθ/ν ΑσυνΠΤΕ δπω φνυσ πζν κα Τν ωτλψ ΕΠ ΓΑ ΧΝ ΤΥ ΕΥΡΣΚΕΤΑ ΤΡΧΑΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΤΩΝ Τα ρανα ρσκα Πρασων ρυναν σπα 2Αρσν α ν να<λυψν κα σ0λλ µν να συνεδτυ αανσ0 α Π α αν ν πρωναν κυρα παρα αν ν Αασνασσν παρασνρ κα ρασ σσ θανασµω αν κµνα Σαρσνλσν Τν 35 κα α κσλσ00µ κααλεασ 00 µα ν σπνσσ να ξωσωσα α0χ ΣΕρρ νλ ανακµ0 α νσκσµ ν ΑΧΕΠΑ α ρ α πρσπα0α ν αρ αακν α ρα0µσα µ Πσωα 0 νκλµαα αµα; 0α σ λφθπ σνσαα α α σαανα ρχαα πρασαν χω χρα ν σχα α~εκ0να ν α αα ω ασκνσ ΥΠα0ρ σ ν ανν σ αµχµ Ερσ αλσ Α ΑΛΛΑ ΑΤΥΧΑΤΑ ΕΕ αλλ 0ασσρν λλν ρχαν α χµ Των σµ0νων ν Θσσαλνκν κα ν πρσραν σνµασ0σαν: δ κων Εασλαα ν παρσσρ0 απ α0κνµ ν α αν Σαρανπααρ α ν παρχν Των πρω 0α0ν απλ0ν ΘΕδ Ε0αννλασ :νν60 καα ν σνκρσν α0κνν ν σννσκσµαν Βασν κσσ0 α Π Θσχ Σαχαν0 ν 35 καα Τσαν αραµσ ν26ταρα~ σνρ0ν α0σκνσσ ν "Εαπ λν κσµσ0σαν α κα Τανν Ζσπσµλσ αν 50 καα ν σ0νκρσνν µσαλαν κα α0σκνρµ ν ααν νασ µα νκµσ0 α <Α Πα νανν0 ν Τα παρα συρθ σα α0ακνσν ν µσ Ε α κµσ0 α κνρνσκµν αρθ µνρν Τν 20 ΤΕΕ α ρ0 αρσµαν χ ΕΤβακυ αυκν0 ν κµσνν ραµασ0σαν αν ΤΑ πασα κανµα 0ζυ α Τ Πα λσ µα ν ωνανν α λκαν ων ζων κωνσαν κα Πνλπ Σµαακ κααα κα α µα σ α: αν 0νσσ µρ ρναµασ ν δκσµσ0σαν Ξ α νσκµν ΚΠΑΤΥ κ µ 0 ΕΣ κατερνν κατε2ν 20 µακν σµακνσν ανµνσν ασαρσσ σ Πρ Ανασ Χ σαρνρ ν 25 παρ κα σ ννσ ν σα ααα ν 72 ναρ αανα σνλα α : νσ0χµα φε α ν )πεµβ0 λκν αχ0α ν αν ΝΕκ>Ν ΖΕΥΓΣ ΑΘΝΑ 29 Ε Β:ΠΤαρωσν δν Α ναν κα Ελλαν µ µ νκλσ µασσκλ α α χµ ν αα σ µαασρ Τσαν σµα σ αν 2 αρσσρ κα ΕΕυσΕ αν Ανασ κααανλσµ ν 70 κα ν ζ) ν ν αρα ν 62 σ α π χρσαν να δσσχσων κα0 α 00 ΑΘ Ερασ σ ανα σσνλ0 ΕΦΕΥΘ ΥΠ ΤΑΞ αλλν (σαραν α ν α0σκνσν Ε 0 Παα σ παρσνρ κα ρω ν αρσ0ν Π Χρσ07 ν Τα ΕΝΕΥΘ Τλ ΑΕυ Αναρ0 κα ν αααν Εσσλσ ραρκ α α αρσµαν 9932 ακνσν σ αα να3µνσν 0π ν Π Πρωα πααα παρσνρ κα ανµσ αν Ασνρ ν Σλν Τ/ Τ κσααµν ΕρυΤ0Τν ΤυρσΤκν Πρραµµα 000Τ 000 Τσ ΤΕρ 00 Τ Χ0ΑΥ 000Υ000 Τ 0ΥΥ Αρχζ Π <Τλσ Τν ρων δ) ξππν Τ ΕΠ0νµ ΑΘΝΑ 20< Τα 572 ρσµασ θα καασ0 µ να υσλλυµατ0: : α00λ0ν νσµων νκ µα κν µα Ε ν 0ωσν αν ΠρθΠ νκ νασµµσσ0 σ0 ΕΤ κ σαλανλ λων α ΕΤµρΧω<ν κα σµα παω καα ν ΤΕ Αν πδσω αν µ χρυθ µαλλ µ Ρδν κα ανακ0εα ν νµν α0 κ Απσλαλ ανκνσν ννκα ραµµ ρ σχ α πρραµµα σ µνανσµα αα 97 αα α ακαραν >σσν κα 0ρν λλδα Ρδ πν α νκ Τραµµα ; 0 ΕΤ µαα Τσχω αναπυσσµν νρσνκ µναλνρµ ΚρΤ αα απλσσ ν µµν πσρνα αναπ0εω σ ρρσµα ν ντν µα χρα να λαλκακ 0α απ ασ α κτρν σρσκ αω Τν 0 µλλσανκαν χ σ Τ ανχν 0σαν πρ α πρραµµαα 0α σων Ερκαφν µ)ω α ρπα Υ αακν ν=υσµν πρ ν Ρδν ν κρν κα ν χαλκακν µα πρα σ αρσκµν πρ ν µναλανσν π0σνα χρνκα ν πχν Τ ναρ ω λρµρνα α νσµ αρλµν 0 ρακλσ ν ανν σ 97 Τν Απλν αα πρανασπσα αλλυ πρ πσ σαρρ» πρ ν χαλκακν Σµ ζωυ κ παλαπ0λ µα Υ πρ0: κλσ σ µαλτπω ρ σµρν ααπσακ0 πρραµµσω 0 λλκ σνσσµα Τα πρβλπα ναν α α µσα πν0σ κα αν 5αµσν πσαν θα α δρχ Ε α ν 0 0να να αναπερ ν ρρσκαν ζωνν Επανµ Θσσα λνκ κα νλλν ν 0α αρ κσσµν ανκσνα0 α ρα απαµ α φαλρκν λα Τ ρνσν ρ 0α απασ κ απανν ανα ν ρχ κα µ ν λρναν ν λλ 0α απκσ α παν α0να κλα σω σ0ρκαν Ξν0 αα ν απαν κα 0α κααν ν ακα αν πσνµνσν υρσκν χαρα χρυσ <ρτσ» Τ Πνθ Τν Βρανναν 0 00ν0Τ Τ Παρν ΤΠΑΕραφµ0Τ0 Τ λστ κα Τ κ Χθ Πρ Τν κν 0ν Τ θανπ ΠρωΤ00λΠΤ00 Α Ν 20 (νωµ Τασ) Θανασ0 αλωσνκσµ Βρανν0 αλπσ Αλλαν ααρν " πνθ ν Ερααννσν βα5ασσα Ελσα0 κα α πρν 0σσµρνα κ Ενσσαρν χα απ αναν σµ:λσπρα νσνρασµαα πρ ναν Αλλαν πααρν Λαναχ απ 22Τ χρσ νκ ρασνκσ0 α0;σµ ανν κ καρκνσ Φρ µ α α αωνστλ µα αν ααν σµσν κα νν αανα απσα µναλ0ρα µσννµσ α θ?τκ κασµσν 0ζ αρα λαρµαν ραµµαα σσ Βρ αναν ασχνν 8ΤΓν πν Αααρν π ΕΣΕ α πλλ λσν κ σ απν 0α α0 α ν σ αε λαρµ; αλσν πασ λκα κα πασ ΤΧξΞ κ Ε λαρµσν ΤΤΡ00Θω:ν σ α 2000 αωνα ων σρν ασσ ααασαν ρασν αα ν θ: αν πα ρν πρπ να χρσµ" 0αν α ρ0να π Τ καρ κ Ερνσ κρνω δµαρχ0 λνκ πρασµ σ ΛωΒωυ σπρ αν ν Τ5:ρ~Τ Ξ~ΤΕν: ασα α α000 µααα παλα α αµα α6σ0ρ α αρασ αανρν ν ωκν µ πλλαπ ασασµ0 αλαν ν κατ:βαλλσµνσν πρπα05ν αα ν ανακ λνµν αα κα ασω πααω ννασ Τλ α µσρκσ σα Ξππρωρ α00 νσεω: αχνν α0λν πν Λ ρα Εδ:ζΕ µα 0αρρσ α λκν σ ρµαν κα σ α ααν 0 ρρ καα Εαρκαν ρµρα νασν ΣΑ ΑΠ κα ΣΥ0 ΛΥΛ> Γαλλα Τα (Ρ0ΤΞρ]7 Ταλλ αλρ Ασλ νσσν κσρακρσν ν 0ααν 0ανν σωαδ)φ00 κα φλ; Αλλαν Λπααρν σκααν απλανµ µλ)σα πρ α µσσνρα 0σ πµ ν ν Λλλσν ν Ταρ ν κλνκν σν κα µαµα ασ0ν λ α α νν καλα παρ Τ σ απσ 0ρσκσ παρα α πρσκναλν 0ρ καραν κα µ λ:πστε αν ρρ σµαασ0σ κ0ασ Τ α σ0να 00νασα ν Εµα κα ασσνκνµ κ ν σα ασσ Θα ν ν0νµσ0µσ παν ω πµσσπν α ρα νπσσν χ νκσ µ λαχσ7 αααραν ν Λπσαρ αλµπακ0 νσ ν αν λα σα πρα ανασµα ν ραµµ ν 00 µρα ΘΑ ΤΑ0 ΕΣ ΤΝ ΑΤΤΑΑΝ υτταλ ΕΤκΕ>Ν ΤΕ0ΛΑΝΑ 28 µ Τ0πσ Τ χρυσ κρσ Τ 0ραννκ0 ωλσµρ0 Τ000 α0λρα Αλλαν παρν πα απ0αν κ καρκνσ σα µααρ 0 α0ρν σµραν σα σ παρα 0α να α ν Αννλαν κ ζφρτζ παρ ασ πρ πω αµσνραρ π α α 90 να Τα σρ α Λνδ0ν α0ρσν σµρσν µ ν νκραν κρν µυ» ΕΠΑΘΑ Ν ωπα>τ Τ ΑΝ Ν0Ν 29 >ρ α µσν υ7ταθν αα ν καα0λν Τν ξων αλα Αννλασ α0ρα Λ Λαν Λ2αρν πα θανα κ καρκνσ Γρµανκν κλνκν σα ΕΧΕΘ Βα ν αρσν α0λκ0 πασλρµ ν < νραµµα 0 Εραννκ0 σνσµσ ΒλΤρν σπασω α α ρσ λαραν πα πρασα σν ν δρυσυ 3 αµσν αλ σν α καα πσαν π0αναα 00 πρσσα συ 5000 λν0ν µα ν καα0λν ν νσλ2ν πααρν κα Τν αν χερσξ Τα απαλπρν κα σ πα0λσ Θα ασ καρκνκα ρ0να ν αρα α ανα 0ΓΑΝΣ0Σ ΑΤΡΦΣ ΚΑ ΓΕΩΡΓΑΣ ΤΥ 0Ε ΚΑ ΑΚ0Α0ΥθΠΥΕΝ ΕΝ ΑΘΝΑ 20 Ε υκαρα σ ΤΤ00 5ρασ ν ρανσµσ0 αναρσ κα νρνα ν νµνν αν νετ ανασκσν σ λλνκ νρα µπα α αρµαααν Ε ων λν κα σνµαν λλνκ αρκ πλκ λλνκ ναµνα ανα αχα σµρσν µαν αµναµκν αναµα0ρσν αν σσνκαν αανµκν κα κνανκν αρω παραχων πρσαν ν ψλλ µκκασ π α µα ν καλµν ν α νακων χρα α ρα κα ναλακσ πσ κα σ ρκπ Τκν α πλσα σ Τωρα ακσλµα να σσν σα κρν σαχν νσχκρ Ερρ µασσ αν µα πα ρανα7: ρσµων κα αν παραλλλν πρσσµαν καλλρνα ν µ α π Εαν ν ανανκν Υ0 µα χρσµπσ λων Των α σµων αν αραµκα0 σκπ ν κν παρν απλ σ ν Ζσρσν σ0χσν πν0µκ σαλκ ν νραν Τ µκραν µ ν9σ ν ανρσκτµαν να µα ΕΛΛΑ ΑΓΡΠΤΚ 0ΑΤΚ 0σα ασναµα α ν σχσρ00µσν νρνκν πτξν Τ κ σ0ν α παα δατρα σµασα α ν βλσω Ε νρνκ κ µαλ>σ α Τν αασκν αλλν κνµαν πσν0 µακρπνν πρανααµµα αναπ α ααακµ α κα αν ασκν 0µ ανν κα σρµασ0 µ0ααλνα ν πανκ σµ πρσνραµµα 0 αρνα α ν πραµατπν Των κµνν σαχνν νωρχκ αναπ0 Τ00 πνα0 ρρµµατ αρµασνα ανα0ρ µνα κα να µρα πλκ π αν µ0ν να κρρα παµκ λνκ ω κα να µρα σ0ρσ φω Τα µρα νωρνκ πλκ σνσν να να αναλνα ν ραρµσ µνν α αλλα ρωακα χρ µ σα χ σνν σµ νασαν κα αλλανν πλρσσρρ αα Τν καλ0ρσν σνραµµα;σµαν παραν κα µτµα ν χ ρκστν πρω ν Α α να αλ σ κα µρ0 µα πε αρνα>σµα α δσ κα ναρνσ Τν νωµων 5 ν Υ ΠΩΛΥΝΤΑ π σα Αλ ΠανΠσ9 73 απ: 0350" σπ!σ αλσ αν κ µσ µσπαρα σα µ κα λρρ: α απ µκρα δαµερσµατα ΞΕ^ "µν ω α Πλω µσαµ α αν ναα αν ρσχ µετρ β) αµρσµα? 80 Ε δρα» α µ καλα ρ πλσν Ρα 000 µρ µ νκλ µ µσ0µνσν Α ν αµρσµα 2 ααα σα µ2 65ραχ µρ σ» Ανναν 0 λ θσσαν Πω ν ΖΤΥΝΤΑ κρκα 0ααρ 6070 αωσα καασµαα κα κπαα αν καασκν ν σ~ σνκ µ χ > α πλ0µν αµρσµαα κα σ0 Τ ^ Ζ 829 π αν Αθωα µααασ ΠΠΛΕΤΑ µκρ δαµρσµα δα ααν νσπα µναλ 0κλ πλ ΑΦ ΣΑΑΡΑ κε Τ ΕναΤα αν λ 2 ΠωλΠα δαµρ µαα ΕΤ0 0 0καρα αµρσµαα π Λνλα 2 κα 3 αµ κνρ χωρσ σλ κα σ καλ 5 λ µ πλ0να σχεν νµσαραε ω ω 05 α Πλρσρα αµα Βκα ρα ρ 9 µµ 7309 ΠΩΛΕΤΑ ααµ λα καασκσ κ 2 κυρν Ερµ κ02τ υ δ ΑαΤ09 σα0ζαρ Ε)Ε 0κσλ λρµ αν 2 Λυσ 50< ρκααλ κα α 07λ0π: σ δ 0 Χαζ 5 Ε0ωννφ ρανα 30 ακ µσ νν Θαλασσα αν πσµ Πλω ω π µ ω α κκα0 κπ5σσσµ0αλαα αµσω ΕΥκΑ>Α: α καλρρ κ φ π ω κρακα απ πρ Τλσ α0α µχρ παραεασ κα λ 308 3ΠΤ Ε 0 Τν 7Α053 κα Ε ΑρσΤΕ Τ σµρα κλα Υ ν µετσχτε Τν ΕΚΑΤΥΡΩΝ ΕΓΑΛ ΕΥκΑ0Α: αµρσµα ΠΩΛΕΤΑ ααµρµα λσ0 3 ΣΤ α µπαραασα σν Πραα Παλµ µ πρασσνν πλααν πσ κα µ λσ καασκν µ αλα α κµρ κ α ΛΣ< κα κ Πλρασρα να κα 00 0µαν Ενα α κα ΤΣ )7:Ερα λων Αρ0 ααµρσµαων κα 02 πρρσµν Ταα χαλσ κα µναλα 0κλα πλρ~ 250 ΕΣ µν Εαρα Εω)ΕΤα αα ΤΕκΦσβλ κα α µπλσπα σ 0 ακ µναα Αν να: µ χµαρα κααλλλν κα αν κµξ (Ε αµ 090= ΕΠ κα αλλσν λ λα κα κµαλλσσν Επσκσ καθµρ κα α κρσκα µ ΠΩΛΕΤΑ µν α<κα δω ααακσν αακ αν Τλφνα µα πω κα0ρµαν ρανσ0 χρ ν σλα κρσ Α7 ρ καλαµκρ λ 2502 ωνσαννσµπλω λ µρσµα 32 µ2 ΣΕ Α Παπανσαα0 καµµα λρσκσµπ ν σαλνλαρλαρσ Τλ 35ΛΑ κνρκ~ ν ρα ραχ 500 ΠΩΛΕΤΑ δαµρσµα 2 Εµ ΣΤκΛ 000 ναω Πλ κ :ν λ 2035 Α20 ΠΩΛΕΤΑ αναµρσµσ ΕΞΩ Εµ σα λρ ζαρα κλ ρφ να ΣΛΠΠΥΛΣ 0 Σ2 κασ ν Πρασακκ Α3 Τλ 33«75Π λ µα µ Π! Παω µεταλλεσ λ λ) λ σ 90 κα 2 ΠΩΛΥΝΤΑ δ χρσ µανν 32 σρ 7 Εσκρ α 095! Ψ 426 πλρωµ Πλ ν Τα9δα " πα ΠΩΛΥΝΤΑ αα ρσµαα κ κ Α ν Χαρλα9 να ωµαν λσα καασκν< λ αλλα πρσχα αρσ καα 65" σκ Τµα πρσα Ε0κσλα π ων < ζξατα λρ02 πλα0να 3 ΕΡΤΑΖ Ν ΤρµαΑα: ωλ ααζ " ω5" κνα σα ΠΤλΛΕΤΑ δαµρσµα 54 µ α0 Πραα κα λ00τα πανραµκα α λ α Γλ αθρµακσ αλπ π α ακ σα σ στν µε ρπσλ ασαλσ αν σ Υµλα αναµσα 0κα πρχ κασκµ µ µκρ αρσκα Πλρφρα Ενναα 35 ΕµΞω αρσασ ραφν 0 Επσκψ ) 3 σλα α ρα µρα κα α Τν 25π30 κα 697Β2 0 <αλαµαρα Α Παν κ0πε Α κλκα α Τρ ασ µ ραχ Εασ 000 αρ αν µνα Αρν Ερµ0 3 λ σ Ε Αναν Τρ ασ πλρσ µ αρχ Τλ 5: ρ:τ: Νκαλα Απσ Ταλαν Α3ΤρΖν Ακ Σ Α ΠρσΤ Τ Ε Κ ΚΡΑΤ(Ν ΑΑΧΕ0Ν σν ΚΛΡΩΣ ΚΕΡ ΓΕΝΚΣ ΚΛΡΩΣΕΩΣ Α Β Α0Χν Γ λ0χνε Ε ΣΤ Ζ ΑΠ0νΤ0 Τ0 ρµµ0τσ νεε0ρττωε µετχυν ΤΠΕ Γνκ κλ ρσεω ΚΕΡ ΚΑΤΑ ΠΡΑΝ Α λ0κν: Β λαχν: Γ λ0χνε » Ε υ ΕΠ Πλν ΧλδΕ 0λλ Α0χν µ δ0φρ Πσ ΚΛΡΩΣΣ µ φρ Τ χρν ΒΤ ΕΚΕΒΡΥ ΓΡΑΑΤΥ α 50 Ε ΒΝ " Τ ακ ρµα Α ρα α συβ λαν µπσσ0ν Εν σ Εκα µν α 7 ξαρλ σ Τδυ 00σ:ΤΞ χρα α χρµα α σα πσραα πσω 0 λανµα α ακαα πω σα πλσα Επ πλν παρν πσω κα α λνκ µκρ σα καπαα σν Ανα Τρααα καλλκραα Γρ Ερµσ0 3 πα σν ν χρµαν ρν σα πσ κ Σχλ Α πκρα πσ σα λ ΑΤ00ΑΣΤΕ να κ6πα5 σν Ανα Τραα µ 500 δρχ πρκααρσλ µσα σ Α0 αλακλ αα α κααλαα ΠΕ Ξ0 ΕΠΑ ΚΕ Τ ξσλ ω µν Α σν κλλκρ ν Θαλασσα σ κα καπεα σν καλλκρ ανσραµ 20 Α0 µνε αλα να µα αµµµα α σ βλλξ ΕξΠΦσ κλρσσ χ0:α0 ασκσρ3λ λ Εω<Ερα ρων σ 3 Φ µµ ΠΕ Α σν Τωρνκ Σχλ α πλα σν ασφαλσ νλ9< βλ µανν 500 ασκ Α0Π< ΕΕΛ= : ν Πρκ Εα καρ λ 7Α605 ΠΑΛ πρσ Σπα κααπλκκ Αµα: µα 7 πρκαασκα ΕΕφσ σ 3 λκλρα χρα σνα σρασ νω! Ε0 σα 3 να µανσν αα κσω5α απ µα λ 7 α05 40 ΠΕΣ λσ κα δα Α ν λσ ω Αραπ χωρ< να κααλα9 κα καπαα παρααλασα σν Σχλ ~Ερµσ0 3 λ µαν 40 Γνκ ΑΠΘΑΝ καρα 2000 ρχ λσ0µ µρα απ σαν αµµυαα ΑΡΩΝΣ Ε Αν α Τρ Εα ναν υρσκ αλα 0 αλακλα α καλπ Τµ πασ µ 3000 ΑΤ Ερµ0 3 λ Ε 550 δρχ α µνα σα 0σρµ σκαπεα σν ν Τρα5α Πρκαα βλ µανσ 500 ρχ Ενα 0καρα Αρν< Ξαµσ0 3 λ `Σ7^ ΚΑΛΛΚΡΑΤΕΑ 0κωδα ν αλσσσ µλµαµνα σπα Ξ0Α Ρ `κω) ΠΕ; µ ΑαΧΤσΠ Πρκαα σ νσνσαρ 4 α Σα 26 Τλ ω κντγυ ΡΣ καπαα σν Τ Σχλ λα σν ασαλ µ κααπλκκ µ κα πλλ Εσ καν ΤσρΠ λ λ ΣΤΝ καλλκ>ατεα µ 000 αρχ κ5α χωρ πρκαα9λ κα 600 αρχ Τν µνα Νρα ω µλ σ λλ µ σρ κα ακκ σανκνωνα Αµµναα Εξαρκ κα πρρανµνα Ε 0α σ0καρ αλν κνσνρ σ Ανα Σαφω 20 Τλ 7932Α ΣΤ ΑΑΛΤΕΠΕ 0κ<Εδα µ αρχ κα 000 αρχ αν µνα ω λασν Τλ 79α2Λ κανα ΕΑΤΑ 6: καπαα µ αασ 0λ ακαπ0α να σχεδ50 Αρσ0 λκσλν Τα Θλ πραµακα αραααλασσα Θλ ανρακµα α α να σρµµσ µχρ 700: κανε 0ν ζµ 0κ ανσραν α αα ν ΕναΤα 0 πρασ α ρασσ λ κα 5 50 ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΑ κπα σν καλλκρεα Χ:Ακδκ πρρανµνα µ νρ σ κα0 κ δθν παµ0 να µ 500 δρχ αν µνα Αλπσµ λ Ενναα 59 Τλ 373 ΠΩΛΕΤΑ Τ< ννν 3 σασ Εµ νων µ0αν 0 µ µ 00 µ σαλ κααλλ λαν αα πασκ χρσν σ µ 0καρα Τλ 3099 ΠΩΛΕΤΑ σ µ Εκαρα ρασρσν αλσν Τρα Ανσανµαν πλ µνν 70 κα µ χρσν α0λ 90 µ Πλρα ρ Παχαν λ ΠΩΛΕΤΑ µκακρµ 0κα µα ααµρσµα 2 ωµ σαλσρα αρα λα α πλρ πλσσν να ανασσσ αρµνσν Πλρσρα Παχν λ ΠΩΛΕΤΑ σ µ 0αρα αλα κλ αρσσσ 260 µ πλσν κρσσ κααλλλ αα βτεχνα Πλρφρα Παχαν λ 2α223 ΑΕΡΣΑΤΑ λα αναλκµµ9ρνα 23 µ ναν κνρµ Παρα0σ µκρ πρκαα0σλ κα 30 αασ ΣΤ0ων00 λ ΤκΑ>ΑΖ κνρκαν π λραρµ µ 3 δρµυ 05υ κααλλλσν αα βενζναν σανρνν κβεσν :0Τκµ Σνανν λ ΚΑΤΑΣΤΑ κν αν 0 µ2 µσ µ Τλ 2529 <0ΠΕ Ν ζτα παρα χν κανρα αννρσν λνκακα π απσχ Τλ ΑΘΕΤΩ καπ0σν µ ανπαρα πλσν Εκασκ0 µναρσµ κα πλαα Ταξ πασαασ α5κανσσ0 Ζ Σ σ 2 Α Α 2 0 Α Ξ Α κνλκεν νσκραµ αλν6σνν 0000 Εασ λνα 27 Ενα αλ πρνσ αθα πρ κ µτ))εων ΠΡΣΧ: καπεα στν νανκα δτ)α σα σχλ καλσρα ΤΑΡΤχ σα πσασν Τλ 4405 ΠΩΛΕΤΑ απωρσναασπωλν : νσαρµσ 7 λνσ σµνα0ρσω λ ΠΩΛΕΤΑ καραζ κασµνσ λ ΠΩΛΕΤΑ πανπλν Τλ 8957 ΓΡΑΦΕΑ µµνµνα κα συκρυ µαα ρασων κα0 κα αλσκλρ ρασ νκα:νσ Τσµσκ α κα νρπαλ 5 7 (νωθν Τραπα Εµ ρκ Π αλµλσσ α κν χρσα λαχσα Πλρ µα κ ρσν Γζβαν λ ΕΝκΑ20 ΤΛ αλρ ρσ ν 33 µ α ρσα µ κααλλλ αα σνασν µσσν απρσσν αρναν αν αρν ραφων Εσχν ν µνσρν κλπ Τωνα µν ανµ µ 0 πρν Τλ 3023 ΕΝΑΖΝΤΑ π σ νααµν κσασµν µµνωα νραρα κα σννκρµαα ραφων Τλ κα ΕΝκΑΖΕΤΑ πλ καασ µ 0 µ µ0 σνρν 233 µ κα ΤαΡλν αα αασαν χρσν Τλσ 270 ΕΝκΑΖΕΤΑ καασµα ακεσ Π Απλα : κα ΖΕυξδ 50 µ µ απχρρν Τλ 3229 ΕΝΚΑΖΕΤΑ µ ν µ 800 ραµπ σχν µ2 650 νανα 50 Λακαδ Α6509 ΕΝΑΖΕΤΑ νκαρα ν λσ σ `Αα (Σωφ Ενκαν 600 µ Τλ 2023 ΑΝΑΣΤΡΥ 02 Καασµα σανσν µ2 πρπυ 200 νκαα λ ΕΝκΑΖΕΤΑ καασµα 90 µ κααλλλν αν απανπσ χρσν Τλ ΕΝκΑΖΕΤΑ νααµσ χωρ αρ κννσαννσµπλ 5 Τλ Α ΕΝΠΑΖΕΤΑ 2000 αρα Τα 3 ΣΤ Τλ ΕΤΑΡΕΑ 0ασ κνπ Θσσα λσνκ ΕΠΕ ζτε χνν λσ ραν µ ρµµσαν καχσν α αα δχσ αµσκνσµ Πρ µσ0α αν αν αρ0πρσα ραχ κα αν Απ00νσ0 α0πρσπω καθ κασν αα αµαν α ραρα αρα Τµκ ΠΑΡΑ σ µαρ ρα 0να αν ρνασαν πρνχν ν0: ) σλνσνρνσ α β µχανκα Ερα 2 ΛαµαρΥΕ καα σκ Εραωυ κλµασµρ0 3 λκρσχν Τ καρα Τλ 25 0 Εανα ρ ραφε Σ Τ Τ καταστπα Α! 090 Ε λαν κωνσαννσ σα Πα µν 0 µαχρσµµσ σ0κ* σα λσανκ0 κα ανα 3ασ αν" µ ν κανσρρν ανκνσ Ν Ν απ ΤΑ ππν κ" ΤΥ λλσα0 σωκ 25 Ε αλσκπ λ Σ ΕΡΑΣ ασκ α Α λα πλωαφζ κα µα απαλαα σα Ρ σλλανν Παλα µαλν Ε λαν αρσν καασασν κα µ" σµρσ Τµ αα λαν 4 λ 7303 Ν ΑΥΤκΠΤΑ 0κνα α α αρα πωλσ κα αν α πρν να ακ α; να" α ν κ0σν µα Β" να 20 σα α; Ανχλρα Τλ ΑΥΧΤΑ κα αρχ ΠΕΠ ρσµνα αναλλανα να συ ; πλ σν Ασ Εξπρ Εασ λ= 34 ΕΤ πλαα Σαλαµ; Τλ κα κρσκα µχρ α µσµρ ` ` ΠΩΛΕΤΑ φρτ0ν α0σκ κπρσν» µα α0α αρπυ καασασν µ σκαρα ; Α0 καρεα Θσσ; α ΠΩΛΕΤΑ καρν 200 α µ χλµ σχααν καννρ µ 0κσλ ν σµα Τλσνσα Α 9ΖΛΕΤΑ α0ατ 930» µπ» σ αρσ καασασ Τ λ Χ νσα Ξ ΠΩΛΕΤΑ ωαλκ Εακν 2 µ0εα 965 σ αρσ καασαω µ π ρ πσκ0 0 π ανν λανσα Χ κ ` ΠΩΛΕΤΑ φπρτυ :ΤρΕπ Αλ! 329 α 500 πρκαα0λ =Ξ πν 000 α λ 5 56Ζ µ 2903 ΠΩΛΕΤΑ α 000 αρσ καασασ ωµνα λ κυκλ µα Πλρσρα λ ΠΩΛΕΤΑ α 00 µα χλµ µν ωα Τλ 350% ρ α ΠΩΛΕΤΑ καν καµα0αν <λ πα 590ρν ΠΝ 9 λ ΑΑ^ΛΑΣΣΩ Τ ατκυτ : ΕξαρΤκΥ κπαν Τλ 7923 ΛΕΣΥΛΡ αωκντν ΕΤΕ κα π Ζαν 0500: αννα 0060 κα λα α ασαναρ ν στ0λσξτε Τ0νΠ0 σα Αυ" ΕΤΕπ ΕΝ λ να 04 β (π ΤλαΤΕα< Σαλαµνσν λ κα Παλσ χαν Ερκ πανω ΧΑΝΑΤΑ χωµπτ σ 060 πκσ κανρν κα µαχµµνπ λνµνα απ α ρωσ σν Τµ ωκσρα Ελλσα0< κανανν0 ναχν παναν σσαλσνκν Τλ 72ΕΒΕ ΖΥ`ΤΛ ν κα : δ Εξωρκν ρασαν σ0α κακα Πλρ Τσσκ καλα ρλω 5 α ρωφ00 ραφ µ ΠΤσΣΤΑΕΝ αλ ρα σνσω µ πρσ0ασα χρσνρ κν :α παρα κλνκ ωανν Σαµσ Τσ0αλα Πλρ 320 α µαλα ΠΡΣ0Α 2σ0να παρα ρσασµ κσνσ χνα ππλπν ΖΤΕΤΑ πναναπαλλλσ κα να µκρ 0α0 ρα Εαααχν κ 0σσαλανκ λ ΖΤΕΤΑ να κα α πρµ ασχαλσν µ0β 2 00 ΕναΤΕ 5 ραφ β ΖΤΥΝΤΑ : µ 7 ν αα βτεχν(αν να λβ 0ν> λσν 2 Νασλλ λ δ ΖΤΕΤΑ α ω σ νµναασ α αρµακµκν π ανν Τ λ > 7 Χ β ω ΖΤΕΤΑ απρα σωρκα ρκ µσ0α ω 3000 λ 20 π ΖΤΕΤΑ µκρα 5 ν Β µπρκσν καασµα λ 7373 ΖΤΕΤΑ 0:ρ:σα µ καλ σωσα σ λ α ΖΤΕΤΑ Ε 920 Τ Τ ν νσρ<α 5040 ΖΤΕΤΑ 0πρα σω κ Ασ Τλ ρ ΖΤΕΤΑ να ννατ δ?λεν ΖΤΕΑ α0σχν Τλ ρ ΘΕΛΕΤΕ να µα0σ ν µν σλαπ00 ασκνσν σα Τλφων σ σ καασµα Α ΝΕΠ Ελλ σσ κωνσανν0 Τλ αν σα µ αναλλαα µ καν00ν ΠΩΛΠΑ 0ν0ν κανρνρν 25 αρ να λκα σν σ ν Τ λ Τ 005 κα 5002µ Α * ΑΠΦΤΣ αµρκανκ0 κλλνσα κα φρα λκ λλσ µα αραεσ κατ κν µσ9µσα α)λκπ αρχαρ κα πρχρ µνσ Τλ µµ ΕΠ πυχ α λλ ν λλ α παραα0γ µαβµαττ: λκω λ ΠΑΑΑ α µνµ ν πα αν α σχρακ ασ πλ αλνα ν σµ «πω» σα ν π0λµνν ν απρπσσσ ανσρα Αωµ» φρα; Εασ λνα 07 νωθεν ρµν Πναν Καρν κα σν σ Λαρκω πασαρ (Σαλαµνα λω Τ 2 * 30 α 0νΤΕΤ ασ µνακ αµρσµαα 0 καασ Αρσρνα λ ασµα κνσµα κα0αρα κκλµαχνκ α Γνναα Ααρα Τσµσκ Α λ ΕΠΕΤΡΣΕΣ σχαα απσαρ σµκν νν κα κθξ ασ0 α0000α πρσσακ αακανσ κα αρσα ξπλσν χνκα ν : σν ααα Σσα καλλ0ρ 7 λ 0206 ΠΩΛΕΤΑ καννκ νρακ Τα κ νσµανκ π σλ0σ µ σν κπστασν Πλ ΠΡΣΧ: Ααν ανακ πωλα ναρα 2ν0 Ε µν καρα λ 0000 ΠΩΛΕΤΑ ΤχΕσ 0αΤ0Ρ00 κµπλ κα νκα:α Τλ 300 ΠΩΛΥΝΤΑ ππλα στατρυ σ καλ καασασ Τλ κυ0τνεσ Νκλα Εν α Πα 40 Τλ αµµ π0 σ ΕωρΕν ΛΑ Σ κσρν Ενω σ 40 Τλ 2Τ α Ρυµ πθσ ασαν ΠΡΘΕΑ 000 ΚΑ ΞΠΣκΕ ΑΛΛΩΝ σραακ σχλ ξωµατκυ σµαν πρκρασ αµασν µ 0κσν ανανσµν νσρρανσαν πρσρααν νρνθσαµνσν ν α ραφ σχλ ν ν ΦΕΒρυ αµαν Πραν µ αν κα αραν 0 νωπν πρπ αµακαν δ ν πρσµ0αν κσ µαχν ξφ< Εν µσασν κα πσκσν κααν σσ0ν Τ ρακκ< σ ανωνµ0 σεα ν νκρσν ω ΠΣ Σρασ ρ σµµαναν ν καα0µνν νρασν αναχρσ καν αν σ ασλαµν ανα λαµβανωσ νσν κασν κα α 2 ω ρα Εκ σχλ ΑΝΑ Ε Σ λ00ττωτ Τα α λαν 0 Τκ) κµσ Θσσαλνκ Φ ΑρΣΩ< λα αακ α ν 2ν ανωαρυυµερα Τρν κα αµαν 2 µµ ν α µρκα βρφκµξω 0α δµπρασαν 0 ασρατ0τνπσσφυων αεζ χρνν ατ σκνσ <7 Πω" 5 ν ω αλακ ασ πασρω 2 α7ακτεεβαπ συµωκνωµ4 νυ ακχαρσµχσσ λαχανκν ν α κκσν α κρα νωπ πασρµννν ααν πανλσν 7 Ωων α χαων νπαν καµµνµνν 9 σν καααρασ 0 σαρ µακν κα αµσσ κα ρσανν Πλρσρα κα αµαν ανωνσµρ0 παρχσνα κα κααν ρασµν µ αν>κακατα ρα 2230 µµ α ρσψεα µ αρ0µα ΤΞµρχ ΘΕσ)κΠβ α πρ ρσ α αµ 0 ακα σσ λ0σσ Τ Λ?λΒ ΠΡΘΕΑ ΑΕκΤ: Κω ΑκΥ ΥΑ κρααω Θαρν 0 Ελλα 00 νακν α ν 2αν ανυαρ> αν µραν Παρασκσν κα σαν π ρα 0Ε ΕρΚ0 α ραεα σµ ν Θσσα σνκ µασ Σρα 2 µεκ αανν Πα α νσρανσν πρσρων α ν ανα0ω πρ µ0πσ λκρσλσνκα0 0κ0 κα α α 97 σµσανα πρ σν αµµ ακρα Κ ΠρΕΦωα κα αννρααα σκρνχαρ χνα σα Τ ΘΕΕ κα ρνασµν α κα νκ αννρα κ σσ κτσπυα0σ ΠΡΘΕΑ 0Αν ΥΛΣ Τα κσκαν Θα σν0 α : ασ µραν Παρασκσν κα αµαν 9 µνα νρ 0 α νρα ανρα ΕνθΕΩσα ανκ ΒαΕ Σρα 2 µσκ αννσµµ σσραναν πρσρρν αα ν ααν πρ µ33σζξαζκ λ δσ α ζω πρ µω λρσρρα κα αν ξεω παξξχτα σα Ξ"Ξ α α ρασµ0 µρα κα ασα νκα σαµν ν κθαε Γ ΤΣΥΑΕ ΠΡΘΕΑ ΞΥΑΕΑΣ Τα <ρακσν Θαρν ρ Ε 0 ανακν α ν 29ν αυ< µσ µ αν Παρασκσν κα αραν 9 0 πµ α δνρχα α νραα α00 ν Θσσαλνκ Βασ Σφα Ζ µσακα δαωνσµ α ΕνσΦραΑ σν πρσσ ραν ανα ν ανδεεν ν µ02τε Ε α αα α 9/0 σ:λωνω πρ Τ συ ακτ Ε Πλρρα κα νπαρχσνα α α ρασµυ µρα κα σρ:: νκ: 0σΕσν σ κθεε Τ κτσπ ΥΛΣ κ>ασπε 0ΣΣ ΠΛΑΤΕΑ: αµµχσ Λακααα ακρσ0 σκ0αα αννσµαν 000σων Πρσφρν κα αα ΤΝ σα κπσ ανω 0000 π 00 µν σ σνµ0ακµ µλνσν κλσ Τ ρνµ «κρασπ0ωσ κ πλαα µυ Λακαααµ πω Βδ)ΩσµΠ καα ν µελετπν αρχ 225 0ανµνσµ 0α σνθ ω α ραφα Τυ αµσυ Λακα0 Τν ν ανσµαρσ µραν Παρασκ~ απνν αρµαα πραπ ΤΑα λεσ απσκ πρσαρν 2 µ σµρ: Ε ν δµπρασπν ννα κα αλ 0σ σµσσαν ρναν : χνκα αρα κκµν α σα Α αεσ κα αν δ ρα κσµ χνκα Πρσ0σµα πραασω Τσ) ρσσ 0 Ε;α σσαρα µρλακσσ< ΧΚ Εννσσ σµµετχ µρα : 9 πασκ Των 0000 αρχ αα νραµµα σα σσαµ παρακαασ καν κα 60 νων υκ πσ ανυ ρεπ Τραπ 0 ΤΣΠΕ λσν πλρφρα α ψ 0 Εα µ δµυ Λακααα κα Τ Θσσαλνκ καα α ρασµσν: µρ κα ρα Ε: ΑΝ ΑΑΑΡΛΣ ΑΑ Ε Ε Σ ΠΡΑΘΕΥΤΩΝ Τσ νκαν νσκµσν σρ α σπν να αρ0 20/0270 αν ρασ 0 δωπτκ σσµ0µλσυ ΤΝ ρνµα αακρ0σ α κ00 ακκαν παναλπκσν µεδ" καν αννσµσν αν σρανσµν π σσραν ανα0 πρµ0µ κνµκ!) σ 97 α α 580 ων Πανπλσσ 2) καθαρ) 3 κρσ λσ κα πνλ Λαχανκν απρκν 5 Λν Καµσσ0λων 7 Πανυ 8 αν Ζαχαρπλασ 0 κασσ2 σω µανρκαν κναν αανωνσµα νρ"5σ ΤΑΥ 2ν αναµαρ µραν µαν κ αρσν 2 πρ ν α κασσ" µα Τ:: ννκα0 νµ µσµ 0λω0; ν αασ Τν αµαν ρχκ δ" κρ0 Πλν πρσρα παρσχσν 0αρν α νρ005` σ 0µ0µα καα α ρνασµ00< 0 µµα κα αρα πρα0ρσ ν σµ0σλ χα>αααππλσ Υ µπλµπνµ ανα 00000~0 " " / / #/ / # Α // Τ #/ 7#/# # 70/ / 7/ #

7 7 Ν υλλυλυλ λλ ~ υ~ ; σα ; π σ"νκ πυ µ παµσ 2070 σα0σ ν" µφ0λα πρν σµα αναµσα σ ν υν Γρµανα κα ν Σ! Ενωω συ χασω α σν αρσ σ σ σσµρλ α νµσα σν; Γρµαλκ; να ν; Σλ; Τ συµφωνα µ π() σρ ανν πρ/αψ Λνσνρµαν ννασρ να ν Σ0 π σρωµασµ να φαλ ν απ α π αρ Ξ7πφα υ λννα Πανω Φυσ ν κω σν )κανδ00 α ν µλλωνα να αρ ν ππ σ µα ν παραπρα σµ α; ων ω; πωσδπ0ω σρα χ σα σ ασνρσω κσµν δν πχ0 >ν0θ; πσ σ δν σα» χυν ασρα χ0ωω σ δνυν π σσµωσυρ χθ αρ κσσ να µα" φλ Κα α π σαρ 0 φλ να 7νω» χρρα α Κα µπ Γλ υρ κα αλλ κα σα κ πλγ κα νρµ=νκγ Χν : λνν ν Πρκµνυ ν κνπθυνν ξ νβγ0υ κα ν συνωππ00ν : κγωω : υ ασ σω π : χρ( θ> Ν ν πυβνπ Τσ) ΛυΓρυ Πνκσαυ Πλµσυ Ωλµκ; α νζ= νµ π : δυ Ρ:: κα ν θυ λα: να ναυα π9 Σνσ π λκυ µπρυσαν ν πρ0λψσυν υ σωσ θα φυρανγσν ρχων ωαβ Π0λλυ π Φ 83να Υ Τ φρα π σννα µω να να ν: πρσκαρα κα 80 κα σρ9σν σγγν Πρ νανγ Γ Τν ρα ν ΥΩαΩ κσ (δυσκ=τω µπρσα σ µα πρ0συκυ πρσνσ υσ πρν κθρν ΚΠ Τπα δν Γκλ: ν λ0κλν Τ πω λλωστ: δν κρζ= νλν χ Γλλα κα ν Γρµανα πυ συνραζνα σν δ ωµµσχα σ α µλ κνµκ νωσ να) ΠΓνυµνω: ωκ Κω Π3λωΤσ ων χρζων; Τα να σχδν να δυνω νυν Φλα α κ Π= : ; νωσ µλ ρµσυυν συνθκπ: σα) σµξρα ρσν α νπ σσω ν σ αυ 6 κα ΘσΩω =κα ΓρΠµσκ σσννα ν Γυ µα ν κα ν Σλαων να καλλσα συ να ω: κυλλσ σρ να ` νν κ συνα Τσσ αν σκλ ασα ανα υ ΖΩ) υλλα σσ νω ασπρν α ν µπρ να Γθσ κα υσρα 6αρα σα ν ρασυ αυ <σω Παν 0σσ σλ να νσ σα ρ α ων κβνων πυ σ αυν ν ) :µυ ΥΓκρχ αυ σν µ µα υσ0ασ πβυ να υλωσ Κα λσα α πρ0λ0µσα µυ σ νζ α να ραµκσ0 αυ Ωφλυ νω πλλα κα µαλα υ υσ σρσσρρ υρκρ παραρσ ν θωρν πλυ 0αν αν πχ 0ν σ µρκα ακµα χσνα κρασυσ 0πρσ µα α σλωσ αν σ0σ κυρω λ χσµσ Γρµανα σ υσ κρασ αυκ κα αναλκσ χσσµσ ν κν υ δν σµχα σν χυρα σ υκ πλυρ κρµα α Γρµα σωσ κα πρσσρ ασφαλω α να υ Γρµαν υ ααλκ µµα Θωρσαν ν χσ σαν ρ Σ ρ σ ρ κκσ µωρα κα φβλψω α λλα Πλυ σν µα ασσµα αυ χασ ν σλσσ υ ξ0α να σα α πραµαα νσσν ρυ ν δκαω µα πρυµν αρασλµ Β:ωρα σ κµµυνσκ Γρµανα σα λσ0σ σ λ σ ν σννθ Θα ρωαν ν συνσµ α µανσυ κα υ Σλσσυ κα α σ α ξανµωα ν συµλσσ Τ Π λσνσν 0σ σ κσ ναν υσκσκσ µχανµ σµµλσω ασµσσ σ µα) φυλ σ λ αν0σ υσρα σα ν α νλσσαων =Πν µ ασακ κσµ ν λκα αυ Π)µ;Χωσ σανρκσ κα σρκ0 αρ σ βασ νρ σµασα κα ν Ευρπ Θα α ρασα καν ν να λσµ Γρµανα σ καα καπν ρσσ ρυθµσρα Θκα αρνκα ν υρωπακυν ππρωµων ρα υ σν ρπσκσ χρ πρσα α σαρκα νω µ ν υσµσµσ υ α κ υσρα ΕΠ ν υρ Πακσµ λ σνλσραα καν α π λα µα α ρυµλρσ µρ να ρασννκρρα ασνακ ΕλξΞ Τ ΓΠ αωνα πυ θσ υ Γρασ ν0υ νσνεν αυ ν πρπκ α ν Ευρ κα να υπµυρνσσυν σ σασα ν αυ συυλυσ; Τ ρω αν κν µυ θσ υ Ρσσαυ να ραυν αυ σ δκ υ πλυρα; θµα να συζπµν ρλ αλλα ρσσ λυσ υ ων χυν σλσα σωσ Κα να σω π σµανκ Ρ σ ; :π ναωσσν~ να σωρ ; ΣΡκ Ενωαα Ζ ν Λνν αν πν να φρων αυκν να θµ0 συ; α πλθ πυ ν σρσωα ν> ρ: 97 κνανσ µν :χ σχ0; ω<7 µρξα ν; σν πανππω ν Τ φ " πσω< ν χσ µξ µα= µρκα; σσµσρ ΓκΩλπ=χ µα; σρσσ Σσνρ; Τα ξωµ ν πρρχσ σ αρνσασσ 0λωφ συ µρσρρννσν απ ; Τσυυ σν πασσυ µπ7α Λ7λΨκ πν0 συ µα Ρ µασν Εαρα µ σωφω0χ 70]Ξν κ σ/ Αυ να σρσµ νρασσ µ Τ σα Γα σπλαα υσπκ µ ΕυνΕσΝ: µ σµθλκ σ µ;σσ Σ µρα σνα ρ Χρν αρνασρα θµα Ν ωωνραφ; µχ:ω κα Παλ σν Φνσ µ Τ α ΠΞρ σ χ:α κα µ ξ σσν υ:λπ αναβλ κωσω Τ ΚρΕµλν <0:κ υκ: κν πυ Λνν σν ΠΠ λζ (σχυ ΓρΓΓσθ Τρα ν ν θ:µπχπ νκ υπρµ κα ζγ: να σκπ συσ ν υν6ρ Τ νωσων σ α ν α συ ν δ ν σ = Τ ΓΧ ) Λνν λλ σ ωλµ00νσυν υρ ν παζυν αυν ν ρλ ΣΠα : Παλ) )νυσµ ΚΕΝ φρ0 κνπγσ µ Τν µ µ<νκ καν θ " πρκβ σ Πυ Ω=: Υ ωνκ υκνπ ν δωδ=)ων κνµκ: συνµλ Π κσν απ Κ ρχ νω= ν υκν:µαν κα σ µρν δα6χυ: Τ ν να ξγ :νγπρσ ; ν µνκ πρ ασπσλ0 σκ π µ µσ να Γλ κβ Χ) :κ :νσ : Φαλ: Γ Γ!Βσ ν ωσαρων υκνσρµανκ 0σµκνα να Χωω υν νκωρ : Θ02Ω ν: κ νξ: αυ ασσυυν Γ ΠρΦυρµ υ: σ κ : `ν Γ90λΤσων Κ Π µ φσν ν στ υ Γν π βαλκαν κα δκσ ΧΩνα : βυω Βµχανα να φυρα πα ν0 δ :Χυν κµσ 6Ωθσ να Ενζυν παρυσ ακρω µ υ ΡσυΝ υ Σσ κρ µω κν καµµα σσσσ να σ συ: ρυυσ ωνρ σλνκ υσ 0σ µν αν µν ανασαλκ αρραν συν0κ α µα ΓΓΩσ πρω καθ κν συ συνσλα υρσ σν κν υρµσ Γσσ ] :µζσν Κα α ν Γρµανα κα α ν Γαλλα κα α ν αλα κα α ν Βρσννα κ νωµν πλσ : µλ α α Χ α σ ρπ λα ν ν υσνραρ ν ναρσνκ αυκρασρ π σ 5ρΩ ν 0σλσαρµν σν κα ν ω σ υ ρωρκκυ παρνσνσ ννσσρ κνσω υ υκσν:ρµνν πρ ναλ Λσσαλνσ αυ 0ρυ ανσ ρσ0υν δν υ αν δυνω αν δν κν ασνα0 αλλ µπκσνκσσ κυρ σ αυα ν ωραα Γαλλ καν αυ ρσν κα σλ πσ κα ω σσµ αρσαννσ αν λυ συκ να µ σραασνυν σρα κνρµαω Σν σµρνα κσµ υ α συλλσυ ασσυ κυρα αρα 0ασρα µαλ να ωυνσ πρ ν πν συσυν λ α να µ µα νυν ζ µλυνσ α σαν π ανυ Υµ 0υκανκ0 να κωνγ πυ κυρ σν ν νσ ασα ν πρα δκνγ κ Φαλσων κα αυσρσαν :ν σνσ ανκσσµσ ρσµ σ σαρχυν σρσ υσ 00ναΞ: κσ π αρνσυν καρν να α νσχυσσυν ν σραωκ υ δυναµκσ α α α νσχσν ξ ω υ κα να σσυν σ ανω» Ξυλνα να κα να κα αλλ νλλ νµ ακµα κα δσρ σρν σ σ µσ σσσπ ν χαρακρα υ αυρρ νρµαν µµχαν 0αλλσν σ σνσρ ν ρσλαρν ανσν υ α σν χρ α ν σκσµκ υ ρασρσα λν αυ ν αλλ λσρσ σν ρκ υ χρνυ να νσχυσ ν νπλυ σραωκ υναµνσ ν πρλαρσν υαρχ σρακ σ αµκ σναλν σκσνµ υναµκσσ να αλλ θµα να κα υ θα 0 χρ αν κα Ευζα πλυ σ ωρα Αν σνµρνσν αυ σλ α νµαα ν ακρασρρν υκσνρµ: ννσ ρρµχανα σν σα νσυσσσσν καν σ ; ρσµνυα κ :α νµαα ανωσ( κα δν χυν κσµ συκ αλλσσρσ ν ν ν ανχσ υσµ υ Κα µω σµρν νρσν βσ µχσνα να χ:ρω:σ καν αλλ σρ σ ρλ00ν κα Ξµ σα συν αρανσν πβλκν Ωλν φπνρ Αω ν δωσαν ν ρσθ ω0 πρ αναλσ σν υκρµνν ξωρκ κ Αλλωσ σµρα α ανρκ µσρ ξ χ0κ σ µπαµπα νλµασ αν χ κα σ σκπ παξαν λπν σσ0αρυα ρλ υκσνραν β5µκπνω σ ανµα υ κανλαρσυ ρσν πρ αασ να σν αυα α συµ σ αναµσα σ ναλ0ρ µλ Ευρπ λυαν συ ρασσν δα α ρσνµα σωσ υλυω µ α0 σ Νσχπ Αυ να υ κα σµρα χυν ν κν σω Λ σν χαρα σλκ υ κυρω συ δ απσωσ ν ρσα νρ ανσ0κ συµφωνα πρ ανυεξ0 βα κα να ρωαω: µ χζρα κα µαλσα σν ΣβΠ Ενωσ να συχρνσα σα υ~σ ;ανκ υνσµ λσ πρν σ µ ρ υκνρµσν βµχσ λα :νκ :: σαναµκσ χρµαα πυ συνλσ ν α~σσµσυρνα ρµακ βµχαα: σµσυρχ 00α λα πρ ασ λρκσ σ α πρβλµαα αυα α σραωκα αλλα λκα αλ κσµκσ Α αυ Ε0α µπρ λναρ α ρκυν µα αναωνσρα µρσν υναµ σν µαλσα ανα µνσ«χρ Εµασ ν σε υχρ ωµω να ααρρσωµ αυν ν κυν πσλανσνα χ σ συ αλλ 0α σλα0µν αν να µα αυ σ αλλα α συυ σ σρ καωκ µα κα ων σα νσ0 δυ λσ κµα σα ασρ αυ σνρνσσα σ κα σ δµυρα κλµσ ρ µ Γρµα ν σσσ ων0µν» πρκξ πλλ αυππσσ ν σ αυ α λα κα σω δν να σκλυνπ αν λαθ καν υπ Φν υ α µχρ ω ρα αµνα πυ σλυν κα π κυρ κρρα Γρµνσ σων καα κσ ν ρµπ ν Π υρανασυ ν π υµακ0ν ν κσνυν σ συν σκ πρσσρν κα µ σ αυ α σρµνσ 6ν σ00να υυ αφνασµσυ Καθ πανα :σµσνκπ σµκανα νωρζ Θλ κα νωσζ= υ να Γ6ζΓ πρκ µα πρρα νζγγ σ σλλσυ συναν συν κα θρ ν νµ σσ σα αλα πσσνσνα ρµανκα υλ κα σ σσ νχρνγ: κνσσ ΑνΩµν0 απ α σ0 α υ σσσσσ µ συλυσ Γσρµσνρ υ σασν πλυ συνµα ν ρ κα ν κλυσ κα αρχσαν να σρσσσυν α µυ αακα φυσυ κν: µσα σν πα ζν σν νσα κν ραφ αλλκ Κµπ» σ ρυνα υσσν µα ρανσα ν παθ µα (λπ µαν σραυυκ µαν υπασσσ απ ν ρχ ξρσ υ κα αρσκν αυ σ σ ακµα σ αρα Να υ µ να σσσλυν σν αυκραρα υν σσκυν σ µαν ασρα πυ νπυν λ αλλ Βµκσνκ υνσυ ω υσω µλσ Γρµαν σν να σαν Πρ» ΕΚΠ Σ Υ ΠΡΧ Π ΣΤΝ Τ ΓΕΡΑΝΣ ρνσσα χανκ 0πθ α πφ υ σα σ ρσναασρρ θµα µ σαφνα αν κα σ σσσ ν σρν Πρν αυ κα σνρφ Ζω; υν α7µα2 υω µ ν αρα να; µ Ξκν 7;αψα; απ; µχαα ΧΥΩν Φρν αρννσ αλλα ων ν πρνα π ΖξΞ Π νπλµα µα ν κα ;Υσµ ω: κα υζυω; Ωσσ σ συµφων ζ ν αραν αλλκν αλυν αν "κλα κα : λλω Πρπ Ρσ κνων σν ΣΒΦκ Ενωσ Υ ΘΞ π :ν Παν: λλαε ΕΠΩ µανκ υρ Γα) Π δ Τ ρµανκ ΓνΩν ζω Ωκν ωσ Πρσνσ ΩΡω κα δ ννσ συνννσ ν Τν σµρν σα µναλσυ κσνσρσυµ π ΒΓΚΕ: 0µΓκσΝκ: Ω! συκν " κ κακυθνγ συ: κν νυσ: κα ν:νκω Τν κπ λγ; πω ν Σ068 νσ Π Τ πρβλπν µα ξνν χρ Σµ σνσ µα σσρυ σ πρυλωαα Κω αναφρω σ σρα α να σπ0σ σ Γν ρµανκ µγχπνα βν νρ Χ ωλ κλν Εν Πβπ ΞΧν Τν π ρπ 600 ρννπκω 0λµων Κα σ! µσρυ νσρµανω σµπκσνα σωσ να νυ ργνγ: κνρω: θµπκσ κ 6» λυ Πρν0µ: Π ωων ννκπ νγλ υωµω κυκλ: µα: κανα Π κυρνγσ ΠΩ: ζπυ π µα Τα ρρσυρα πρυσα µα Εν: ν Ωλα Π σν 6 Πλµκ κλδ να ν< µκρ ω; ΕµανΩ µ σµσ 700 συνλν Π: αυ Ενα νσ αλµ κσ ωω: Τν ;ΩλΞρΓ κα νµ µυ λσ Γµα αλλωσ π Φαν α Γ ν ΠρΩν υλκ Γµ: χωρα: µα» σ µ ρ0 µα Εα λπ υ α νρρ σν νσσ ων υσ ρµανκαν κραν κα σν ων χαρα συνµα" υ νρµανκ λαυ αρω ν ρα α Π:να σκα σω π ραµµ σαρ Νασ κρσρλµσ αυ Ε:βαα σασαν σν νκρ σκ χρα ν 0νκ κλ κα χ σν αρα ω αρµσν χ Σµ π κ λ Γρµα κα πα) ρσσσ ρα σω βµχα 0α ωαµ ν σ ν δ Πρασν µσα σ ν σκσσα ν σλ ν σρα σρν σσ0σω λ σ Γρ µα α 0λαµ α συρα µα σ ραµ µ κν παω 0σλλσν α 0νσλνκα νµαα κα χ σναµ κα υν συµφωνν ν µλων υ αν συµφων σραα σµσσ θµα ν υυ; αν κα αν σα σρσυσσ α αλωµ κα ν <υ κα ν ακαασασ αυ υνυρσν ν Σσ µκ Εν αρνµν κα α κα σ αλλ Ανα π συκκρµνα Θµα αν αν α σρ να µσσνσλσ0σµ υ ν α ασλµω ακµα κα νµσ α ν νν ν υ συ σκ0 αρσσ δν νµσω ρων; π κα υν σνωζσ νσ βρσκα σ σφαρα αραρρσ0ν χρα µα δπραξ υσ φρ ν ααραρσυ υ αλµυ κα µ ρ να αν λκλρσ σκσνσ ν µα σν πλν ραµ απ " ω λ ν αωνα ν σα ασκσ αλ συ ν ρσσρα πρ ν αλλ κλσ» σ0 υ µασνµκυ ν να ββαα κα µαυρ βωµ να να ν ανανασ Λ: Εα νραµ µ µρνσυ κανω αρσυ πω αν ρσα κα ν λα κ λλαρων καν 0 ρωαχ υ ραν Αννπ0 ρ Ερχ:φνΚ υ Ωζκρ µυν αν ν π ν α λν σ ωξ λραναρθπννσρχν αρα σ υ 070ρσµρυ κρανσνυ α καν σ κα κακπνα ν µλα αλθα καν λαρ δν αµωκ πρπω ζξω µυ δ»κρµαν δκ0κσ σπσσ κα καα συνρα µ ρµανκ µ: µκ συνσ σ καλκ στσ 0 αν λακσ σχυρσθ καν ανµω σκ απ σσ0υσ ν ρ υρ σαν κ υ συρσν σ υ πραλδκν υπ αυ κρβω συν0κ Γρυν υκν κσν ν υπυ υ σν σσλαυ αρα ν Πρ ρων κσµ λων ν σασµαν κα ασλµα σµ χρ ρα ΣΒ:Γκ νσ χ8 σν συυσλσ σ ναρυρνκσ κ σω σα νκυσρα ρω< σκα πρσ0λυµσ ν κυρ αυλµπρκ κµσυνσνκ Γρµανα πω αυ σννσυλ κανω σ ν συ σων υκλσπ να πρ κρ λ συ νκυνζσυν ν υ π αυλ σσ0 Κα αυ σσ ΓρΓ να ανννρ0 σ αυκµµσνω 0σµνΒ "Φυ ΤωΠν κα ρσσρσυ σµ0λυ νκγµπ Αναρλκ Γρµανα =ν σθν:α «µωσλ ανµ καω απ συ κω Κα αυ α ΦΒ 460κλ υνµ ραλσκυ πανω αµα λ σσυ καα κνν σ κσ υ Ωλρρω κα υκ Γρν σνσ υ σκυρραρ απ ν Αναλ σ υω=νω συν 0κσ συ συ Γρσ: να παρυσασ µαλλν µα µαλ καω κ Ω5ζ3 σχ κα Πκνσυ Σκ Εωσ Θα αν νρ να ΠρσΕ πλυ νµσσρρσ ν κ Γρµανα παρα ν ναλ ακµα κα ν κανγω=γ ανα ακ0κσ= ΒννΠΞ κα αυυ Ενα να απ υ πλλυ νυ: α υ πυ υκνσρµω σλσν να υσσαλσυν µα σ0σρ πρυσ σν σβ κ (ν0ρ συ να κα πλκ κα αρκασν # / /Α //# / /// " # /7# φ /#/# 7/ Π #β/ κ Α σρνρ α ασνσ ρ να 200 π00 φσνρρσσσσ πρωωνα αµαν παζ σαν υ ρν παρ σασµαν πλµυ; σ; πψν παρα ν ασρα σα ρµσρ υσα υ συ; σσνρνω σ κ; σσµχσνα να σνυν σ; κα ων πυνλω ν Σ0 µα ; 0 σµχν συ σν παρυσα ασµ σσν σ αν πλαν µσα ναν 0ωΠα π λα ν αµα σ υ σραω); πσ0 να σσσσσσµ παφ Ξ υ αναµω πρλ00; «ΓΠ(ΓΩν δα Γ!) Γδ= ρµ Πρθω Κα σ: σ Γ )σνπ)= σα<: δγλυν ν Γσ υ σ σ λ λωξ ρω σωγανσ ) ΠΧ α Γ ρωγσξνσ ν Βρθκαµ σ καµµα σργωσ νµωγ µ Τ σρω µα κυρνγ0 : νω µ" µα: ΕΣ ΓσΠ νµπ υ Εβα Τλ δκ Β" Π απλ καα ρ ννυµ πλαµα Τσ) λα ΛσφΠσ ν Κλυθ ΤΠ νσµµ πυ ΚλυΠ Τ πρωβλγµα= Π νν:ωπζωε Υσν σπαρ κα Πλπλυ ΠΩ κα 06 Ων σ: ν ΓθσωµΞ λα δν ρζαν δ0ων λλ θασκ δν υρσν νπβ αραπνσ ρ ΥκΓκ Γρµανα: ννωζυν µ: 6µσν κνσµ ΓΣνδσ : χ Ω=ν ΣΒΠκ νυσ ρωσκγ ΠλµκΓ θµωνπ δν θ ψγ ν ΓΩρΠ Τ Ξ λννυσ πσ πλυν πυ Παραωξ 0ν υπρχ υ: δν υπαρκ ρπ ν υσκρ9 Σα0κ Ενωσ να µν δπ ξ σν πρλµκυ σµκανα ν σσλυ ρρσσ Ε0µνω θν υσαυπ Ξ υπ0σα απ µρκα υγκ υλλα ψ " ρνκ :00σ κφαλαων σν Σκ νυσ κα ακσ π συν κφµνα αρσνων σ000 σκν α λσνκ0ν ρσρνυν αυκνυν µξναλυ ζ σνναζ υ αν µα σξ00γµ~ ω συµ0λπ ν σ0:κ πλµκ σναµκα Αυ θα αν ασα α να σχυσ0 καν» Αυα ρα να σ σν κα σραν κ Γρµανα υ ρν να σ φλ σ νσµσυν σβκ σλµ βµχσ σ θα να σραν α σα παρ σκ κα ρσσρσ σ ρσσ υ Πσω κφλαα να αρνσσν υ Ευαζ ν ανα ρασρρα µσα σν καρρσ Σβκ Ενσω ρ ακρσσ ν ακνβλα υ πσ0συ µα ρσµυ µα αλλα κα υ ρπν ζω µα πρ αχαν νσ να < σ0κ αυκραρσ φρ00 Ρ: σ 707λΕΕ ασν σνσµ σ κασ νρµω ~ «Ν Βλ» υ λµβσ0ρνυ Αυ φρρ να σχυρρ σν βρσκα λκλρωκ ασµσασ αν α υ κασκσυν µσα αυ ν νω υ αρκ σ 0 πλ α ρσσρ ρλαω 0σσ σσ µα µσα σν καρ α υ σα µ υ λα πυ σα λσ0ν αυ ν σσκρα µα να αφρυν σκ µα ρσσρσ πρ σ λα) µ κνραµ ναν κσµ Θσσ σ σχ υ συχρνσµσ κα σ αυ ν αρσ χµ λλ α σ να ανκσωµ ασλκυ συσµα σ µα ρσσαρµν σ ννσαλ αν ` ν δνµα!κων υ θσων κα α θα σ α µνα καρ µα σν να κ να υσ ν χ σ0σ σνκρσ κα ρλ κρσσσρ αυ συ κνσσ ωκξραα< ρσµχσ ασρ αφλε νωσ υν υµνα Σβκ ; σκµσ σµανκ κρδ σ πυσ αλλ α κρσ σα Ενα αν σρρσ χ µαλυρ ρσ ν σ ρσ ρα σ αυ σν λασννα σρρσσ νσν χρσ υ 00Κ κκφσλαω σν ζπρ< κα 0ν νρξ α ρκαλσ σασαλυσ #α λνσσ κα µαλσα σ βαρ υσσ λυσ Τ ραα σ ννσνυ σ ΠΠρσ:: αυ σµσρνακ κσ σµρσ0κ πρν υκσ κσλσσ α µ ν σρσµκρ σν υ σ χωρ σβχ παρααξω Γα υ αυκραρα ρανκ βµχανα κα υσκσ `ν ν κ ρνσ υ 0ρχ κα σρν µα σρ νζ κα αδξξ ΣβΠ Ενωσ κ σσνκ σ ν ρµανκ χνκ ν α Ρωσσα ν σαρων ανακ υ χ κα ν ανακ υ χ λνν κα Σ λν ρσκµσσ να ασαλνα" µρσ καασρρ «να κνµκ λκλ υ ν λυαων υ κ)αρ δσµσ σ2υ ρσαν κα " αυ σλ σν συνρασα µ ν ρσ α να ασµα υλαχσν Λνν δν ρσλαρ α 0 α απλσµσσ σα : λκ αλλα δν πσυσ σ να ασλσυσ ασρ ακκ σ κνν υ σκσλ00σ Θνα υ σρα σν χ µα σαρσ Βωα παρδµα κρα ν υ σνρνα υ ν να σα µ α µσ ρσσ ν νρµσνσρυκν µλαν Αυ νρα µαρκ πρν σ υ αν νανσµσ λµσυ σν σακα ν σν συκρσσ νµσα ρµανκα κα α ρωσκ«σρνα σχσ κ συ σν σλα ν ρ φρ σν σ µυρα κµµυνσκ σν α κα ν ρ σν ρµσρνα σβκ ρυνσ λκσµσρκ µα σ Βρακπρ µσρσ ρµανκ σρσ ασ µρυ υ ΒΕ ν ν νναν σνασ απ ν σα αρσσ υ µ ασλσµσσ καασρακα κα α ν Γρµανα κα ν λκ 0σπσλκ υ λλυ πρ0ν λ υν κα µν υυυνυν : ρµανκ υ µκνα σαλσ6 ανµα υ ρ ανασλ0 δν Ενα µα κανµα σν ρµανκ σρα ν σπσσλ µα ρ µακ ναρσπυ πρσαναλσµυν να µα σαρα6 ρσκρα σκσσσ συ σ να σσκσασσ0υ Πρν λωσ: λθ σν ξυσα σµρνσ κνκλλαρσ; κ σρµνκ υµσνσ αυ νπ µσ0ρ νσ: α µκρα ρυρυµ µ ν υρυσ 00νσσρυν σνσκ0ν πρνων σν υκρανα κα σ αλλσ µρακ Σσκ νυν λκ λων απλ ανσ0υ µα αλασ ρχ: 0= ναρµακ ζωκ: σλκ κ ν υσρκσ νµ ν00γ πρσνασλµν υ σσκνσσ µα συ πλκ µα νκτ σ 0σαν να Χρ Σµ :κν πυ ννσα σν µ< υσσρ σρρπσ µσα απ καπ Γ νσ ασρλυν σχ κα πρ θσ πυ να καα ΓνυωµΞ σ σρκ αυκραρα υα µπρυµ να Πρ=ζωµ= σ καπ 6σ9µ ν σσσκ λ σ Τ να σχυρταα ρµ0τω χπα ΩΤΚ Γρµανα παν ωρ: σν 0κ αυκρασρσ νκαµ α κα ανκωµσ σ α κα Π07 µξ σ σπα νυ: νν σ λυσ Γνζ Γρ µαν κµµυνσσ Γξν κα σνα α Χ:Ππα συµ0σλσ κσ απ ν αυ Εσ Γσ µ= ν δν σ δσωµσ σν Σσ0σκ Ενωσ πρασν λµκσ υναυ: 0 ν υπκρ σωµ: να λ α :ωγσκ πρ5λ µα καα ρ σφρ λ να σκνυ µ µωα σν σν σ0 λ0 α ασα λ ργ να ρσ0 σαναρ συσµα σακυ0ρνσω Χρ: υ :ν ρσσαυ υ Χρνυ υµ να Χωµ: πλυ καλα απλµ» Ν! ΤΣ ΣΠ8ΕΚΣ Ε πλ ; συνα ν ( αρσ ν «ν µα υαφ Ρ ν αρσσχ πνω; αα; ; Σσσα νσασ ν!" πκρασ ; σ λκλρ ν Ε(π ν πωπ 0 ω σ πν0"; σφαρα σ αυν ν0 νυµ ν ραµα :νε; α πυρνσσ νωρ λα συ µνσµνσυρ κυκλυ ν πωλ σ σν να ν νωρ σ µµα νµα Αλλωσ να κγ σ µ; υ ασρµσνωσ να µ7ωµ 7 υνυ: µα να φξν!ζω µα ν σρσ µα πακ0 αµυνα; µα κθ χ "Ε σ0αν0 Πρσσαµ σ: νπλ Ωυν0µ Ν ΕρΓ κ ν ων µ σ Γα Πρσσρα Γ0σ λπ ρ π κ: Πρα χρ Τν κυπ ρ νσεων Υ υκ Ευρπ ΝΑΤ κσ ΤΩΝ σρπτπν Ενα να νρυπνωνν κα ν σπθ:υυν κθ σµ Τν δν ναπ ν ΠρσΕΩν Γ:λσκλκΓ Ων Τσσσ Σ λ )Υ µαξ 0 µ ρ να κλνυ νυ πλλα ραµα πρ να νυν Γ Τν ΠΠψ ν π :ρκν ζλζ ων : νλυ υν Ω0Γµ Εµ: δυκ δν Φµσ«σ= σνσυ90π: ν Π=:υµ: Επ λω µα χυν να ζγσωυν κ καλυρ ω: θ:σλ δωκυβξρνσεω: ΑΠ Τν αλλ Γλ:υρΠ µω Ενα ΓΤ δν θλ νω ΕκσΘΠ σ σκλ Γ=ΩαΓΓρσΕ κα Γλψ Ω ΕΦ σν Ενα α κ=νυ Π δαπραναυαα συµφωνα µ ν Σασκ Ενωσ Τ )Γ0ν ν σω Εν σ ΦΣΒ λσ σβ::γ ωκρ=τρω ζπ)ν νυ θσµ π µλ=λωρυ κα Υ ΕωνΓΚ Τσ συκλνσκ µ α αρωµαα ασυυ να σν Πλωνα κθ νθαρρ3νσ Πρ νασα λαυ αω)<: Πρ ν :α:)θυν α µπρ να ΓφρΠ απλσµαα ΠΩ!) ν ασσλυσσυν ν µ:νωλ κλ ν µαλ ν0σσµσ υ µλλ0νω: Αυ ν πλλαπλ ννα κ ξδ κα ρµανκ κωσλαυ πρξ< ναωλα< σκσσ σν να να υ να να κνρσ Γρυ α α µαν χ ρα ρλ λρ σλυπρσµσκ µ κ ν σωκ αωνα µ λλ ανσ α κρρ κα µ αρκ :θανσ κ60 Θα σρ0 σα να µα 7 ασρανσνσν αν αυ ρκ σα α6υσ κν υ νκα ρασκ κα Γρµανα µω να α ξ0 σσ0σα υ κ:ρα σ λκρκυ νκµσλσυ κα υρ α α λ αν σχρα κµρν ρπκ α ν νρµανκ βµχανα σν Εξδ πρ αναλα να ΕΛΣΚ σ ν πρυπσσ φυσκ σ συν 0κ ρνκ να κρσσν σν κσµ ω Γα ν σα µαλυρσ πλα Γαλ0χανσ µ ν σ Σβκ νωσ αλλα κµσυν σκ Γρµανα κα αυα ααν σ α ακσλσ00α σχα υ σκσρµανκω ρσυ πσρσ υ υκνρανκ σνω ρσ αναλα αν Λα Γρµανα σλλαρα Σβκ Εσα ΠΠΠ σχρσλ0ακα Ρυµανα σ Γλυνα υσρα Βυλαρα : ΣΠλ Τ σ αυ καλυπ µ ω υ συ0λρυ ων ρµνκν ανωνυ συ να 0ασκ ρµµν πρ υκ χζ: Κα :Να φανρ σ σα κα αν συπ00ν νρµνκ ζπνω Πωσ ν σσ0σ αυκραρα ακµα κα αν σλασασυ ακµα κα αν ρπλαασ0υν ανρ δν πρκα να υπαρξ νυ πσλ:σµα κσµ κ:νσ πυ πρσρασ 5030 Σµ µπρ κυλλσ ν υαρξσυ αν σ 0υ κρ ν ;νπα κα δν σπκ0 00κσνσρ µανκσ αµασ σ ακρωνα λσ υ ΝΑΤ κα αυ απλ σκ Πωκ: κ συ ν νχλ Πλν ν Σ0σκπ Εν σν σλλλ ασρα Αυ νµαυ µ ν υκ Γρµανα 0σκσ ν µαλ αλλα υµυων κα συ0κ σν Ε ρυπ λα αυα 0σ0αω κα αλλα συνσρ µυ συ να δυνα να αναφσρ0υν σ αυ σλ0σ συ πρπ να µα κανυν να λσµσσυµσ υσ σρκσ δδµνα Γρµανα υπακυσ ακσυν ακυω σ µυσρυ6 κκλσ: πλυ 00σ πυ συυν ν λυ να ανζπτ σακσ ν σαρρα υ µσα σ αυνσκυ πσ ρµζσµυ υρυπακ κα πακσσ συνθκ Γ αυ0 κα υν ργ να υπ ρα καν ν σαρυ ν ρω0σ λυν υ λανκλαρυ πραν π; 0 µ υσ0 σ απ πανυ: µρ υ πλυ σα σα µαα υ α µαθµαα σρακυ πασλσσ Τ δυρ αρωµα νσν σνσ απ ν αλλ λυυ σρκ α να ννα: πυ συ σωµαα µν αραυκ υνρµ υω πρνσυν σ σρα υ αλλα πσ να σλυκανσ νυµα σν υρσα πυν σκυυν υ πυ ακµα κα υρα δν σπκωπ Γ ΝΤΣ "::

8 ΣΝ= ν 0 Υ ν0 Π µ0000 παν 000ν σ0τ ΠΑΠ Τν ρχων λλνα κων Πνν Πρ Τµν ν λλδσ Πν ΤρωνΚλσ φρα: µαν ων αν:ααµκα Ε ΣΕΥΘ Τ ΑΤΑΓΑ ΠΕΡ ΠΑΡΑΓΡΑΦΣ ΠΝΩΝ Α0ΝΝΑ 2 Εµσυθ α αρ0α~ 20 παχ Α αν 7ρν κεµρα α κυαρν α Ν αα υ αυ αρανραα αρκα λθρα να Συνκκρµν αρ:α α κααννωα0α κα καµνα α υ ακα αρκα υ0 α :00 α αααν νυν µχρ 0 ααυαρυ 07 αρα νρααρνα καα α αα 05 αααα α αρνυ κα µχρ α αυν απµνν υααν νχανν 0 αρα αρνµαυ α αν υκαν υρανν υ αυαα µ µ 5κα ααα κ0 αυ αµαυυ κααρυ α α υ αω αααααα0µ να κα καα3 ων α00; ων α 0ν κα ν αν κα λν 55 5ααν α3α δν κα 0Α0αα ρν7 α 5µα0αα υ ααα Ν αν α Ξυ αρχα αα 23 κµ ΠΡΣΛΨΣ ΠΡΣΩΠΚΥ ΥΠ ΤΥ ΥΠΥΡΕΥ ΤΣ ΚΑΣΥΝΣ ΑΘΝΑ 2 Τα αυρνν καν ανκνν κα να ρβ ν 7ρααν α αραµ αυ ανναµα5 µα α 0 κααυ νακαν αανανκ 5α0µα υ Αµ αν ανακνω νν νωρ α ρακα να ρ ν ραααµν µα µ νρα κααραµα α ααρκαν κααµα ραν αχααυ καααα 05 αχ ρναυ ΤΕωκ ακα κα ααµν χρα ναυααα νααραµα αν µχρ 20 ανυαρ αααλυν α αρνν δκασνπε αχκν ααν µα ν ααυ µαν καανκαν ΒΧΑΝΚ ΠΑΡΑΓΩΓ ΕΣ ΤΝ ΕΛΛΑ Α Α κυρακα µρα 5µα αυ ζ ρν Αα ν ραω ανακα5ααν 0950 α αρναναµαυ ακαυµκ αυρνα α κα ανααα αχ κα ν ανα7 0 µχανκ παραων0 ααα α ρ ν αµν υ 00 ν χωρν µ υ νανααα α κα αραακ ααν ν νµαµαν α ν κ0αν υ α 57α καααααα ρ αν α µα ν ααν κα ν λλαδαν αα α ρ0α ααα 5 µχανκ : 80 ατχ α ακρα υ αα0α ρυ ννµα 0 κααυ ΚΑΤΑΒΛ ΑΚΤΡΝ ΕΣ ΤΥΣ ΑΘΤΑΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΣΧΛΩΝ ααα υ0 αυρα αα αυαα0α 0 αρ5µαν 022 υχ α αν κεαµραα κ 06 να ν ~φνπω αα α ΞχΑκ0 α 0707 κα Ε ρ505α κα ρα α κααβλ ν ρακαν α αν αα ρκν κν αππλλχ> ναν κ αν αακρων αααααν ν ακν ανναακν Ωχ0: ων ν να ρα υ ρ κα ρ0α ρζε αµ5υ0 α ααααα α 0 αρ0µν 32 αχ αν ααα ν κµεαα Αναραακ ΕΝ ΦΡΛΓΕΤΑ ΕΤΑΒΛ ΣΥΝΘΚΩΝ 707 ΣΥΒΛΑΥ # ν κα µσββω αν α υµ π0α υµναα καα ρ ν α χκ αυµααα ρ ανραα αακαακα α λω υµαναυ µα 5 α αν υ καυ αανκν7 µραων υν05κν κα ααρ α 0ανκυµραν κααυ 0κυ ραρ µαν α5αν Τ κρν αωα α αυµ3 υ α αα α α αρ0µν ααυα υ ΤΠΘΕΤΣΣ ΠΑΡΞ ΡΠΝ ΤΥ ΣΥΒΥΛΥ ΕΠΚΡΑΤΕΑΣ ΑαΝΛ 20 Αααα0 α ααµαυ αυ0υ υ α κραα Α 07:θ7 ν`7αρ< ραν 0 αααυυ ακκυ ακααρυ Γ νυ α ν µµα ανυ α α α α Α 0αρακ α ν µα κα Χαραλ ακρ:α µµα ΚΑΤΞ(ΑΥΣΕ Ε ΕΤΡΛ ΤΝ ΕΡΑΣΤΝ ΤΣ 0ΝΑ 3 α Να 5ν Αρ 0 ΕαανΑα Παανα υ ων 9 ααρµ νκααα α 0 υ ρααυ Ν καααυυ Ρκσµ ν 2 0 κα αυα κα ω ρρ ν αα καυ α υ αωνα να ααα αα αν αυρα 0α µν κα α 0αα κα αλλ α µαα α πρσ ωµα υ0 µ α0υ ααν Π α αυ 0 αρα υνα ΤΡΠΛΤΣ ΑΝΘΣ ΕΝΕΕ ΩΡΑ ΕΣ ΦΡΥΡΥΣ ΣΥΝΡΩΝ 7ΑΝΘ 20 αρααµα ρπλ κ Αα 0 φπ φυλακα κα 0 να 00 φρυρ αµν αρα α ακαρ ων κραννα κν Φυλκν α υ υν κακ 0 χωρυ Γαχ α α κφαλ ν ααακααααα 5 α χααααυ ν µαµν χαρ υ κα ν 5ρν χα α κα αµν ωρα κα αα α ακρα ρα > ρυααρ5αν υυ αν ααλ )λων αυκααµααν αααυν 7ααν ρα α αρρ αν υναν ΑΝΑ ΑΣΩΣΣ ΕΣ ΦΛΩΡΝΑΝ 0ΠΡΝΑ 20 καµν ρααα0α ανα5αα αναα ν ρχν ανν υ κα αααν ανακνααν καα α0 ρµυαν µα0 α ΕνβΠΝ Αν ααααα υαρα αα υ κυνα ων να ναν µν µα κραυνννακν αανν α Ων 0αν πρ αρκα Θα0ων ζν060χ 00 να 5 αυρν ν αα 0ν 0υµανα ααακα αα5 καα α αα α ρανµαα0υν α α µννραρα αν αυααα α α α 0αυ αχαν ααα ναα χαυν α ακ00α κ:ρα µννρ ρ α ανµακ α αα σχα µ α αχα αν σχ0ν χ µµα αυ α ρα κα α αµαν αµαα α ξ πρω νχ µραν καα αν α ν α α υ7αχαα αα α αυ ρακµναυ κνν κα>υκναν αναπρ κα ανααν 7µυυ ν υ υ ν αα0υαν υ µα ρ α α α ρ νραα αναν κααυκαν αρυ να κακα υ αααα ν α κα ααυυµκ αρ α κν υα αα αν υνχαν αµαα ν µ5αα αυ 00 ν 760 α αν ακααυκαν αρµα α α α µννραν µα 0υ υ α να ν κ ασ υ αυ χρυκα να αακαν ανανρ»εχ αα7ααν αα α α5ν κ α5ακαν ρµα ανααυ 070) ξ ρ 55 α5 αυ α υ ανα α αχαα υ υ µα µυ κακ ν να αν Αρνααα ν αν 77>=00 60 αµ αω µαξ α ν αααν αν αα καακα αραµαα Βρ0 Πα 5 δαφρυ παα α αρ µνρανναν αρ:α 55 αα α ρ5ν α κα ρν αρ0µα αακχν κα 05 αα λ07χ ααααν καα α ααν ακα µυ" : ρπµµω α α υ5 0Ε ακ υ50 α υ α αα7α α α0µαυ Ν5 υ σχλ α ν νµα αρρχα α;ν ΦΛ0ΣΠΦΚ α ρ0ααρν ασσκ0 αναλα α κα αρχαα αρα αναρακ χα ακαναν 0 κ α :α ω α ανα α αρχααν Α0καν αα5µ7καν 5707 κα0αα ακ 0α Α: Γρα ρνραα αν ραυκ µαρω α Ψ µρυ ααααα χ 00; (α κ>ααακν κα αακν αα µρααυ αρ α0 Σ υ Θακαααυ ααν σν ρα 007ν 0ν Πρρ κα Σα υ α α αρχαανκαν Γρα5 Θυ υ 00ν ν κα 5αχ0αυµν κ α αυννραα ; υ αν» υααυ ν Πρ αρκα Σρκ Τρα:ν α αρ 55υ ρ µ αανεσ): υαυ5ρυ ακ αα5υ Α ΑΑΑ π0 " ρ0αν 0 ανανυ κ θα Ραα0Ξ αρ0 α 7 25 κ αρ ν α> ααξ ω νµ «ΝΠπρνα» χρυνννακν ανν α µν αν κ α7α5α 7005 υν α0ν Π αν αρκα 0ααν 5 ναα κ Αανα ναµ0; κ αυαααα α αµα5χ κ αωρξ ακρ55α ααωκ; αρκ χ»0 αρ κα κα Ε0ν ΕΘ κκ Πα05 κα Σαµαα Βων ν Θανκ νραυ υ 50 κ αναµα5α ανρα κκ Σαρακα κα Χα α κ0ρ νκυ ρ 0 αααµ υ ααν κ Γυ κα αρ ν χαα κα α 7 λ : αννυ α α κα0α α κ αναα 0 αραν αν αααραν αχα5ν κ5ν κ Κα ρυ ν µω 0 ακκ0 συ 5υυ αναµακ ωκγ Ασχ κα0ν κ Αναρα ρα : ρ0 αα α κ0 µ 5 αακααα Τ λ κ ν5α αα5αω α5αα κα ραµνα0 7 ααµυ κ Συµυν7υ κα 5ακυ α ρυ ν 0755 αα αν αµα Καα ν ααρκαν 0 αυ ααν ρχ ν λν ρωαν κ 0ακαυΑ 75 κα ανυν ωαµν 0000/ αµραν αακαα κα ααρ υα κ ακνα µ χωρν 0 αρκα αυ:α αµα0α υπραν κα0 0σ κα ρ ρκα ραυ αα α αα ααυν 5α ααανα Εω: κ ρωα α α α 5 ρνν υ υρ ν αρα α :Ψκ αχα µνα 0ν ν α α αν µµα ααα κααα ανκ7 νωσ α) 5αυ αυ555α αα υυν α αν ν νχα α ααρα υκα αναµα Τ ααρ αν θααανκ αναν κ ρ0αν ω555 αω ααραν αα α 0α α αρχ µα ωα κα αα ρυααα ρ υ κ α75α υ ααυ υα φρυ κα µ 05 : αρνακ αυν ν αρ αν ακααν α αµαν ααα κα νραυα µαυ α χαρα ων κα Ε0αα Εν υνχα α0 ν) ν αµρα κ Αυναα α υξ 3 α α αρν µρ αµαα α0 κ λλδσπ α α α0α µν α 0 ρααυ ανµαν αχαυν ν Ααρ0 κυαµαρ Ε7)ωχ κ χαα α αν α ρα0α α αα καα05 ανυµυν αα να κααα ν ν ΘααΑυνκ 0αµανν α κ αααα αααν ~ καα αυυ 4 αυνααν Αν ααακαν κα αχαρ Εν αυχα Αα0ν αν αναν κ αρ αν υν ων 0: ρχαµναν κ ν αραν χραν α α ααν λκν υχαραααν α κρααυ α κα α πανπ7µ00 α ν αναν κα αν αρνµ ν ααν 000 ραααυν αν ν ΑΑα5α κα 55ααυαν αρ χα µα ρα ων α αρ5α ων αα κααα0ν αλρ ρα2υα Αα α χαρ αρα λ 0 αν 7ανυν πρσδρ α κ Παααα αυ πρσκααπν0 λ0 α αρααµνυ κ α )δαπ α αα αρακα0αν α αν α αν ρακα 5 05 ν 3ν αασρσυ α 000 χυ «Καψ» να ν αν µ α Αα5α αν ν ρρχµκν κ αν χαραν σ Αναα κα Αφρκ ν α Ααα ν 0ναν Συναναν Πραρακ Λαα κ57αα µ αν ανυµαν 5 ν α αα5α υαρ κνυνραµνων µρυ 7ν υ 07 α αα α0ααν να α αν κ ν Τζν αα ΕΘ 0 50 κα α ΕΒκ 7ρα 0< ΕλΑα Ν: : Καλ α να 5 0 κ7 νραµαα α αχ Ν ρα Σκαλ σ ΣαυρυΑα υ µµα 008 ΑΕ κ π 0 κανυαανυ =κ 359 νκχ Κα5 αν καν παµπαν αυων αν ααακκαν καρααων 75 ακαα α0 νκα λαχεν κ0ναν κ α καωσα καυ0 αρ0µ κραν α ανανµαµνα πσα: ΚΕΡ 3000 ΡΑΧΩΝ ΚΑ ΑΝΩ α : ΚΕΡ 500 ΡΑΧΩΝ % α Ξ ΤΝ σ" θ! Ωω Ωδ Β : % " ξ Τα % ) 505 Ξ ξ 342 5" κ Φ ; κ "" 0 29 Ρ ω ω Τ! 9 Ε : 200?89 9 5" : Β "Ζ ) ! ω ω 779 ω ω ! 97 34"!) 07 Τ % : Ν ΣΕΠ Π 45! Τ Ζ8 200 ΖΖ ΕΞΩ ΠΝ ΑΠΡ ΠΠ 00 [Β ΤΡ!) ω 50 5% ^ µ ! Π Θ Β "5 (ΠΠ 0032 ξ Α ) ΠΝ ΑΤ 438 Τ )! 923 να) δ] 8] Β ` 003 ΞΞ 480 σ : % Π θ 82 ΒΤ ! :ω ! ΠΠ Ρ Ζ Τ θα Σ β 0/ ! " πω " 32? ρ ρ "" Ψ 600 ω ρρ ω ααα µ 202 α ω πρ αρα ω " ρω α µα : " ω Β Β 859 ΠΠ " 00 Ζ?7 284 ΒΑ 48! Ω 8% Β/ Τ Τ 5 Ξ 0% α α 73 7 ~ > ;; β " ; δ β Ξ Π Π) 325 Ψ? (Σω889 ω? !! ) Β " Β ? Β % 023 ω ν µ α Β ω α :: 483 Β ^ Τ ` : (ΝΠ 7Ζθ ΕΝΠ ΖΕ ΑΤ Π 8% Ξ υ δω 08 δω ! Ζ ( Β Τ Π028 ( κ κ Ε : Β ) Β ! 82 90! ΞΩ > " ( ! ΤΤ! : ΠΠ 930 ρ ρ ξ 30 ω 0 05 " " ω 528 " Ωω ! ΕΚΥΡΠ ΣΥΦΩΝΑ ΕΛΛΑ Σ ΑΥΡΤΑΝΑΣ Α ΤΝ ΑΛΕΑΝ ΑΘΝΑ 20 α Ν αµ υ00να α α α 0µν 205 αχα Α ρωαν κε000ρα 5ρναα κυρααα κα χ αχ0ν νµυ ν ν Νυαα ν 20ν υυνυ 950 υναραα µα ΑΑααα κα αυραα αυµ 0520 α αυµυανα αρα α ρ α α λ Ανκα πλσα ζαρωµνων αν Α ωνρυασων να α 0υν ν αν αααν Ααρανα ψ ΑΤΑ ΒΕΡΑΣ Α ΤΥΣ ΦΡΥΡΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΡΩΝ ΑΣ Εα> ακαρ αν χρανων µα0 α κα µα0ρα αν νααν αυ5αµν α κα 0να ακ0αν αυακα αν υαν κα αρνα χαα α ρα αρ5 κα µν ραρ α κα α µα0α σλ ν αν χαραν αρ µ5α ακ0ααν νρκαν κα α α χαραν Αµα υχαν νααν υ 3000 ρ νκ0 µαθ µ θξκκαν 0ασν ακ κα ραν05 ΚΥΝΓΣ ΕΦΝΞΥΣΞΝ ΕΣ ΠΡΕΣΠ Σ Υ ΑΓΡχΡΥΣ ΑΑΣΡΑ 20 κυν α µαν ακαα κ κααρα ανα ν ρχ ρααν ααα α7ρναρυ αυνκ0 αανυ 00 κλα 0 σ00 0αν α αν ΠΑ Κ ΣΤΑΘ ΕΣ ΤΝ ΛΕΣΒΝ ΑΕΣΒΣ αα0µ π5κ:νααθ7αν ν Α 55αν αυ ρ3α 250 αρα να ν 0α καα ρα αν χρννναν κ υ αυ ρνκ αα αν 500 αµαων αα νκ κα α πρσφσ µαα 0ρΑαακ σ 7 αµακα κα α αρ αν αν α Ε:= αυν χ:ρα κα υκα αν αρναναν ρα υ σ700 αν νααων αµαν α ακ 5α ρ α5 5 αυµναυ α κα α υκν παλβω ν αυ α µρα7αυ α χαυ αν >κ Σ ν ρακωκν κα 670 ν υ νµ Πρ υ υνκνραν ααραν αραν αα 0ν α Γ Σµα Σραυ αρναναα κα µ αρκν υχαν ακαρααν ανα κα 0α3αν ακαν ν ρακυ )κν κα 505 κν ανναρααααν αν α ων υνα µαν ρ αα χνα ανανκν α καρα αν ρα0 ν 5ααµν Αν > ραµα α ρυ κννα 200 αων µ αµναα κα 00Αα µα0α 5µκαν χααν κα 7 2 ναν αρναν χαρν ρκ Θραν α ανναν αα ακ µ α0ναα 7ν κα Ε αχν α 0ρµαα 0χαραα κραα ν ΕΞΠΣΣ ΠΡΣ ΤΝ ΕΠΑΝ Ε ΠΒ ΤΠ0 ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΤ ρα πνα α υναρααυν µα ν κνα υνννν κα ααν α µρα αν Χααυννν κα 0 α υ Εζ ν Ααχν αυµα κν αρυρα ραα αρυαα υ ραα α κ ααανναυ υ αµαρνυ Ε αακακ 0 Πραωπ» ακ0 α ρκ0< κα αν κα α ΕΛΛ ΕΠΤΥΧΑΝ ΕΣΕΣΕΝ 0ΡΤΑΝΠΒΕΣΑ ΤΠ0 ΤΥ ΣΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΑ ΑΓΑΠΣ ΚΑ ΠΡ0Σ κεν~εασ Α0ΤΑΣ ΚΑ ΦΤΑΑΝΣΕΝΠΤΣ ΒΠ0ΕΑΣ αρ7ν κα αναν µ α ααν α ρ0αα αν α0 χνα ανακν 00α αρ;ν α50ν <χν 5αναµ ν αµαν µ υρα µα3α αν κνων αµ ραµραυ Λβαδυυ Αµυ Αναυ ααα αυ 0Αα5υ αυ Αω αρυ ααµακα κα ΑΑααυρναα µαα ρχυνα ρααα ανν0ααν α 0 ρυααυ αν αααρ0καν αυακν α αυ 7 σραακν ναακµν κα υ µα0α αωναρων ααν 5ρυµαν θσσαλ κναα αα υ Σ Σ καα α αακα µρα χ ραααν αχν ν θσσαλ ν κα αχααα0 αν υµ αχ µα ν αα αν υρν0ν αα υ Σµα Σραα ανα κα υ αρρυυ κν κα αανραµµ αα µ α αραν αα αρρκ αµα αα ραανα µαα Ααρα κα αααα ααρα µα ν αν αα>ν 2 Αρ =υ 057 ΕΑ00ΝΤΠΝ ΕΝ ΓΕΡΑΝΑΣ (ΠΝ ΑΡΧΠΝ ΕΣ 0ΡΕΣΤΑ Α α ρα υκ Πρανα µλσαν α αµαχ κα αρκα α µαα α αα ναα α Ααν ραααν ααν α ρυακα ν χα σν κα αν αµν χαρν αµν 0 ααρυυ 55νκ κυ Ξρω κ Πααυυ0α αα α ρα Ε 505 α αυααρα υχα χαρα κα ρα α κα ν χρν µα κα κρααυ 0 κραρ κα να αρααα 7::ρκλαν 0 αυκ ρν α 0535 ναρυν ν α ν κα ν χαραν κυ0ρναα κα ν κα ανυν 5 2 Αν 057 κα ρ αα αυ Αα ραα `ρµσνα :70 ΣΑ ΝΤ Α0Λ Α ΤΡ "ΚΝ ΧΡΣΤ0ΥΓΞΝΝ ΑΤ Κ" ΣΤ Ρ ΣΤΝ ΓΑΛΛΑ 0000 κα ΠΠΣ ΝΑ" ΤΩΝ ΣΑΝΑΛ Γα α 20 (Τ α αακρ0 µα α µρα ρυρα σωρκ κα να µκρα αα 55νκα αναµνα υ ακ0 υ ρα ααρ ααα ν ρχυν α Ζαν Ζακ Αλµπρ αν α αν κµ0κ α ρα5υ α α ν αν υ αχν αχ µανα καλ α κα αααυ αν Πρν α µρκ χ υρ ν ααρ α α α χ7 α υυ α αρκα κα µ µν 550α ραα ν ρα κα ν αυρ αρα ν χραυ αν ρανυαανα κα χρυυνα µ 030 ακα υ κα µα: µ συ κα Πυν< υ ρα αρ ααν µρα υ Ααρ Λ02Τζ ΑΑµ µα µρ υ< ακα 32 αν κ αα αµα υ νυ αυκ 0 Συνρµµν 55αχ µρα 0 α χραυνννακ ν ρ Αα αα κρα αα κα ανρνα κνα υ Αακ ρα κα ν νυχα 7 ν α α ρ καρρυα κ α αυνα υνκν κα µαλ Αα ν ανρραν ααρα7α ν αν φα ΑΑ: νΑΑκΣ Τ ΥΠΡΕΣΑΚΝ ΣΥΒΥΛΝ ΥΠΑΛΛΛΩΝ ΤΣ ΒΥΛΣ α ααω 0 κ ρω0υυνυ σκ κα ακνα ραραυ Βυλ αρα0 µαα α7 5α α ααααυ ααυα 0ρακυ αµ05υ υ α σωµβυλ ΑΣ 7 κ Παν 7υΑαρν αν ν αα καω 0α ανααρα 0µ0υΑ 0 5 αχκ α αα α00 α αρ 005υ 02 αχα 0 υα ν µρ κρνυ ΕΥΡΕΑ ΣΥΣΚΕΨΣ Α ΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΣ ΤΩΝ ΛΤΤΕΧΝΩΝ ααυρν0 ρρα κβωσω κ αακανα α µ α µ50κα Αρναχνκα Βραβα 0 υαανα αν λχναν α νααχαν αβασλων ΝλαΘρν» καα ν ααρκαν α Α ανµ0υαν µα0 αν α α α βραβ α αα α Ε ν Κυλ Ασπα Αρν κα αρ αα αυα χα Αα ρν σµρν αυυυ α νααν υ κ αακ>α 0α ρανµα 0 αα ν ραραν υ α0ακ υ κρ ων αν ακκν µα 7νχνκαν α α αν υκ7ρυ χρ κα αρµ αµαν υραακαν αρανααν καα ν ααν Εα α αµα ν σωαξωµ:ν λναχν ΑΠΧΩΡΕ ΑΡΧΣ ΠΥΡΣΒΕΣΤ(Υ ΑΘΝΑ 2 α 5αανµα ααµαα00ν α` ρ0µαν 2 0χ Γ υ λν κρµραυ κυ0ραα 0α α αρ ανω αρυ Νκα αρχ α υρα3κ0 αµ καραχαα ν 3ν κνρραυ αχαραν αρ µ α Αν υ αρχνα 0 υρ0ακυ α5µα Ε Εκ:ρΠ χωραω υ0 κ~(αραχ) 550 να χυν ψαρα 5ανα ν05α ρα ν υ αν α αα αν α αυρνα 0µαα αω ν7κα νραµαα αυρνραα αξ κα ααρκαν ρ>να ρωαων σφαα κα λλ ρκκα00ν Ανµσκ 000 Π ΕΠΧΕΡΠΑ Τ ΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΤΝ 20` Ν χαωνυρµα α ων 000 αρακν 05 κυκαα ρπσ ααα αυαρυυ Τρζα ΕΑΑαω ρκµναυ να αν κααα ν καρ α 55 κυκλ ραυνα Τα να χ)δραχµα α αν ων 0αααααν µ α ρ0µνα σπλθν Συνφνσ κα Τ: ντδρ: ΥΑΣΓΚΤΩΝ 20 (νωµ Τυ5 Συρρακκα ραακα Α00να ν αυα αα ν αρα0αααν αρ µαα φνυν να ν0θ α ανα Νυυα Α ζνχ αυα αθ µν υ αν παρων ααα: 30ωΠ ν α5καν ρααν να καααα πρ ΕΑνν καα αν αακαν αυαρυ ανκαµυ Πλµυ Ναν φα ρρ α ααα αυ 05 αν λθνων 5µ υ ανµαν α Β>α χυν χα ρωκρσ 3 α ακρω ααρρα κα ρα µυσκα α 25αν ξ!) ρων ανραα µαα Α:νκα αναυ αρχ Τν υµµαχκαν ναµαν Ερω ρ ν αανκαν κα ν Σακα ν ωσφ Σλν ν αν ρ5ν α 0 Ανχααυ χ ν ανυρν Ευανν α : αµνκ5ν σαακ5ν Ψ Σα7ν : ΒµΦανζα κ /ρααν χ αανα α Αανχααρ α ανα µα α Ααρκαα0 αρανα0 α ΕααΑυ χν α α ν ρανκν ακωαν υ π0σβων υµαχ κα αραν ααα να ωα 00 πλυαβχσ; αα ραναρν α κφαλ πρξσα; αρρρν 7 αρνα 00 α αρ" κ µ ν Χ νρν α α πφαλπ ; π7ω0 αναφρν :κ ανα ν 0:ζπ κ αρµ µα 757 παλ0 αρ µα υ παπ αγλα9χυ Ρ7νρ π0ψ0π να αυω αν 0 ραα 207 υν π0 27; 7008 αωνα µα αανρµ αα "Υσπρα α µα αυναµαα υ µ ν Αχ Πακ αρ υ αµ α 0α α Ααχα ααα5ρµα υ σν ααα 0 Συ νµυν κ0 αα 0 αυρν0 0 ν υ αα υ0 αρα0 αν 5555 α χ ωρα α υρν υ ν αρχα υ ν>κ50 Αυ ρνα φν 0ρ καναρ ΞΑαχ σα ρανµαα µαν ακυυ ω30ω ρναα υ 00 α 5α Ανανα ααυρνα α 0κ µ0 00 α0 λα µακραν να ανανκ µα «σ7 κα κρ0ν αυνρααα µ ν 0 αα αωαα κα ακρα ν α0χ0) 0αχρ χανχ Σα: 7αχ0 ακ ρα ν ρν ων Χρσναν Α` µρ ν αα α κααν να 03 χ νζξ αα αρ κζα ραµ α0 α 0 κυρυ νρ αα πω ωαζ5 αυρν αν κ αµυ: µα να α ναν αναλκ να Παρ λν α αρα αν 0 αυµα χ ανα ακνναα α υρ: ραα 0 αυρνυ νν α αα µµα αα α δω µα 8707 αν νκα µν ρα πλ:φω7 υ αρα7 νναα αα α αναµα Α0ρ ακααακαα ων αα α αακα α α χαν ξωα υ αρα 0αρυ αν καααν ααα Αρχ 0 µκα ναυκ πλσρχ ΝΑΣ ααα α ανα 6 α ψλ αν πω ωρα αρ χνα αα" κααρκ Παρνκ Καζ χωρ να 5 Αα αν αννααα υ ν αν ααν λ7 αα αν 5χµ Καναρ Παρ 5 αυν 7 µλ ν α υα7 αυ χ 0αρα µαλλ ΚνραΠ Πκ λυσ πρ α αα; να αµν αχ α µα αα κα ων Ε κα0α κα ανραα µυ µρ αα α Ααα υ κανρχ κα αν νκααα 0 ΧµΑρ Αν 0 ααααα 5Α α ααρ χ χ0 ν καα α α ανυαραυ 0 5 αν ΚραΝ Παρνκ κα α Λ7βρ αν κα0αµ ν µα καρκ α α 5 µα ν νααναν µαν υ αν αραµµ ρα αν υναααα κα φλ υ να να ναµα α0 αα χ` : υ καβε να 7λ ρµα 0 νσ: 5 µα αυα ν χα καµµα ρακαα ανν υ Αα500 αραα Πα νκ 0αΑ ναν 500 αανανµα )πλωκ6 ν αναχαν υ Σα Α α ρ α υχ000 µ κα α αυµ α α ρανµαα 0α αν καα κα =α αµα κα 00αα αα ρα µ α5 ρσθσ: αλ υµ ν µακρα αυνααα ααα ν µ αν ρκαχα υ αναρ αυνκρα δω κ ω ν χ 5 Παρνκ α 0υκΑ ααα χ υυαν α αχα υ µ ν ακ αααα καν ρ κααλβαν α α ρχυ υ ~ αααυ αακ αχα µ ν χα ρκ αν 0 αυ µαα υ καρ κα υ χανρχ α55 χαρα να υα ΞΒαΦ α ααα ρυ υ αααυαυ υυνανυ χα κ: καα α αανα Αανααν αα αα νκααα κανρκ ρ αυακ να ρα α α υ αα α ναν α 5 Καρ; να δχπ µν υ κ α 50α0µα λλ0ε7 αν; ν α µαυ χ ξλχθ κα 70 α υ αν0ραυ υ κρν ρα α0 µ κυνµα κα υ κααα αα καρ Εκνυ µ α ρα να αραζ να α χ καα ααυ ν ακυ 0 α µναα0ρ 50αµ α αα κξνα α 5 αλω να ναα αρα α αανααν αχαα σ σ ζκλα θεωρ0υσε κα: ξρ Κλ αν Καναρ αν ναυκακ» ΠΝ ν αλα ξρ α κ να κανα ν νν ανυωαυ ααα κα 05Αυυ κ κα κνα αυ α Χωνρχ αν κ ΠΞρσσπρ α αν κααυκα 0α παρα α αν 0ρα αρααυ χ αχα ααυ κααα 0α ρ να αν κ5 α σ µαα α 0νκΑα 0 Γ Ρ α ααα αν να α να ααρα 0ρα α ρα κα) χ κα θα κ0α µ κα0 ρα να ρρ αα αρυαα ρα ρ αρµα υ ρααυ αν µα ν µκαν 0ρααν αυρ0ννα ανω ν ακαασω αν αχ 0ρυαν δκ σφσσ αν α α Α5 υ 0α0ν αα α να σω6 α αρα αν αχραµ α να αυρνζα µ ν κνµα ν ν χαν α υ κα ν κααααν05αν Σν α κα αυ αµα κ Αυ αα µα αα υ α ρυ αραα συλλν καααχ κα αα α ρµρ νρν α5µνυ α α αα α χ α αν ακα ααα α αααυµνα καα α αανα ρ κ 5 µ 05 χ αα υα µαρα αναρα ραρνκα υ παρχυ κα ναρ ~αχ ΑΑαµρνκ πρ0:εµκ κα α ννκ00 α0υν α αυ υυρνυ αρα Ραχναυ ραρ0ααν υ να 0Ααν ν ααναυν α 0υα µα 5νκρυα µ αν α χν αν Ε : Εχαν Ααν ν να αρχν ΛπΞρ α α υρ αρ υνναυ ν 7κ α0νµα Γα υ 50 α 0 αναυ Χα ρχ αραα α αναα α0 καναρ χ ααρυ0 0ρ 7µυα µω α ανα υ Λκωρ αρνα ααν α ν ν αρνακ α ρων αρα ααρα α α ν Πρν αν 20`/αωνυ χαρακρνα υ ν αρχυα Α0ρ να µα αρα4 αυ µαραα αν α ρα χρ µνα ραχ» κααρ ραν αν κανκ µ λ ν νκαρα α 0 µναυ υ αα χρνα αυναααααυ Πνα 5ν µαρ να α αχα α αν χανχ αν χ κα υ ΤΑΡΝΑΡΝΤ ΚΑΤΕ Ρ κα ων 20 ΡπΞ;) ααα καρ ανρυυρν κρααα ακνν κα α Αυν αχ0 ανν ν αυκν 5ακρααν ααα µ αρω αυσρα ραρµα α κααρναπ ΤΨρΕ υ κα αααν α ν ανκ Θα νκααα αν µυ ν Ανκν ρκµαυ α µ κααανα α αα κα α α0α υ υ 0µα αν 00 κν ακρααν Α 50 αυ αν ννν χαρνµµααν αν 000 ρακµαυ α α 50α κ3κλφµαν Τρπ ζα 5005 απ α ν κασ ΑΝΕΠΦΥΑΑκΩΣ ΤΑΣ ΦΑκΑΣ ΑκΡΣΕΣ 5: 007 ΑΦΡΚ αν Ααρναρν 0 κα αν ανα υ αν ακαµ να να α µαααρρ υ ναυκαα αν ραα Ε υ ων υ 0 αµυυυ 0 κυρακακν ραα 0 κα σ] 0 α α δ Πν ααν Ξ χραµεκ ω «κασκα ν» κ Ν ν ρ0ν ων αµν α να κααλα ω κα α Ν 05αα Επδ:0υ Σ α 5ν νρα ΥδραΠ αρ α κν αυµαυαν κα α αµα Π δρα "Π α Β ρρτων ρφων : 0070βυσν 70 Α 0 Ρσσ Βαρνν Τρµσν Παρα Τ Τσρσλ Πλκ λµ Τυ ΣΤλν λ ν αδ κ Εξωκ 0 ΕΝ πρ α Α αρµµαχκα υναµ χν να ν ραυν ν ρ υ α µυ 55 ~ ωρα ωραα α 70 αααν αν Ζαν α 08 ν νρανκαν ω αρχν αρααα µρα αρναν αρα Α;νναρ 5 αν ααν καν αµα να µ Αµρκανν δν κα 0 ραβα χαρρυ Τρ µα Αν α α ρ ω ραναρν ναν κα Φω αραα 0µµ; χν υαωρ να07 Νκα Κωσα α α να αµαν0µα υ 300 δµσωθσαν καα Ωχ α 70 α ναµνα ΠαΑα ρ ν ΣαΑ α αναα ν! 5ραν ν ν φαυυνν κα νµα : <Α νχααυρ ν αν 5α α αρ Τα αακα Εννραα να ν 0µααα ν αρ70α3ααν ων ρ7αµαααν χ αα αακα ναυα µ ν 7νρα00µαν κα αρα α µα α550αα7 Αωααν α ων αχνα αν αµρ κανκ ν µκ5 αν κα αν ρναµνων αρχνν 7ΠΠλ ων αυµµαχκ αρααν καα α αω µν αρα πα συχωρσ α ναυκα α ν χ κα να ρα αα αν ρ κν χ να καµα 0 ων µ αχ0α κα ακ πρ 00 ζωµα 00 ναυ κα ννκ ρα 000 ανακ 0 Αων ν Ωπλων καυαα χανχ κ λλε αα0 ααα α υ αν χ ααα α αρνα υ π: χ κ αυναµ κα αν ακνανν Παα ααα αα ααα ν α α ρκ5 αρω α υ κα αυκρανω ν 0 µαρα υ ναν ανκ0 α 0505 Βρθσρ ΚΑΝΑΡΣ σαν αµναα να καα µνακ υψ υ ων ρκ αρχαα κα 5αρακα ρκ Ν ν χααβα µα υ υ 000: κα Αµµα αα0 = αν κα α κα κ 0 Καναρ χ αναν ν καν υ ανπαλ αλκ κα ν α ρυ αν ρ να χ α µαα υ 70; υ ρα κα να βρ α ααν υ 0 κα υνχ αυανρµ αν ν θλ να αασ αα νυχα υ 0 αδκ σ ν κνρα Τ2κ ακνυ 570 ` Ρυ>κλρ αα αµαµααρ0 ΦΠ ααρ υ αα α κρα0α µραν νραα κ χαρα Π να να ανακ5 0αρ0αρ ω αα α α 70λ 5υκΑ να Τ ρα00 κα κρνα κα 002 µραυν5 α Γρρα α καα αα 05 αυ α αναν αωνα ωνα; ν υ α αρ αλεα ααα ν κπσ λµυφπρνπ µπ ρανµακ αυνκα χανρχ κα αχ Χµλρ 000 α υ Κα ρ µ ν χµρ µναν α α αρ κα υκ 50 αναρ χαν 730λ 2 χα ωρα κανα δν 0 µα υπλψ αν Χµλρ κα κα" 050υ αν ααρα αν να : λ!σκ0 50 αανα κ αρ αρρ κα µθσµν α να? αρ καν ν καµα 7058 ραυ ανλκ00 ρ0 κα ααα αυχρνω κα νκυα 7 αναν5α καναρ αν ββαα 95 ρα α λα 0α κααν 0νΧ` λρ αρα ν Χ νρχ ν χ : µα ψ α00σ ρα Χ ρ κα α βλµαα υ 4 ρµναν κα α χ αρµ 05 α α 5ρ5µα υ 0α αν ακ µ κναυν κα αρναβζ ναρκ Α0α α µν ω Ν κρυα αα ν 50 κανφ κ0υ χαν Αρ κµυ σ 0υΑ κυβ:ρνσξφ αν αυυ α αα 0 κααα ααα ρα ΑΑ ρ0αα 5χ0ρα µαρα ασ" αα ν α ρακν κν υ α ν κα αν Ρ" υνµα υ αρχ να κµαρ µ πρωπααλκαρ αν Χανρχ Σ µ0αω αα 70ΠβΥ αν αρκαν Γκαυ νω; ααρραν κ50 αυαα µαα Γκα κα υ 6 νυ ν ρρακαν 5ω0ρ καα α αν5αµα α7α σα µαα α0 α αρ5αν 0 ακ α αρ να ν Βα ααα υ αυρνυ αν ανα µ αυνχα ν Ρ να κ υν κα π 005 ν πρξταν να πραµααα Αν χρυρνκα να α νακµα α 557 ναααα µα0ραν κα κ να αρρ0 00µν ανν αυ κααα< κ α χω ααυ δν ρ ρυυ ν αν σ `Θα ρυα0α να α00 ζ β δζωρ αα 5ν να αρν ν α α 5 καασ ξνα ων θ νσκασθ ΠΤΠ ν Ναν Ααρ

9

10

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

7" ι ι. Μι Ποιοι ΠΤΙ. ιηομ Μο οι. ΤΗς Ειλικ οι: Των οχολ ν.μ Μ χρι Το 26οιι οι Τ ν ξινωτ ρων. ι ι µοσιτνιιι τι; το 258

7 ι ι. Μι Ποιοι ΠΤΙ. ιηομ Μο οι. ΤΗς Ειλικ οι: Των οχολ ν.μ Μ χρι Το 26οιι οι Τ ν ξινωτ ρων. ι ι µοσιτνιιι τι; το 258 Ε0 Εβλ πυ Αθ Λ < Νβ Τ ΦΕΣ ΣΣΑΛΝ ΝΕΒΡΥ 190 ΤΣ 6 Αρθ ΦΥΛΛΥ 395 Τ " ΡΑΧ ΡΥΣ: ΒΞΛΛΣ 9 ΚΤΤΣ: ΑΝ ΒΕΣ ΓΡΑΦΕΑ ΝΛΣΤΡ 6 Τ Λ: ΕΝΤΡ 52 Φλ1: Α λ1 ] Τ " ΑΡΝΑΡΝΤ ΣΥΣΧΕΤΖΕ Τ θεα ΤΥ ΚΑΡΚΝΥ Ε ΤΑΣ ΕΤΑΣΧΕΥΣ): Ζ : ΤΧθ ρρ1ψ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΕΗΣιΛ ΕΘΝικΗ ΕΦΗΜΕΕιΣ. Ξ Ι ιομμεε 5 ΤΕΤΑΡΤΗ 3' ιρ-`οιοιμι ΠΝι. 'οι ,ΗΞ ΠΠ) ΘΜΓΑΡΩΞ ΗΕΓ (08ΑΗΗΞ. _ ; ι ι~

ΗΜΕΕΗΣιΛ ΕΘΝικΗ ΕΦΗΜΕΕιΣ. Ξ Ι ιομμεε 5 ΤΕΤΑΡΤΗ 3' ιρ-`οιοιμι ΠΝι. 'οι ,ΗΞ ΠΠ) ΘΜΓΑΡΩΞ ΗΕΓ (08ΑΗΗΞ. _ ; ι ι~ ΣΥ ΕΣΩΤΕΚΥ ΛΩΤ ΕΩΤΕΚΥ ΕΩΣ Σ ΤΣ δ ΕΤΕ» χ ΕΣ 5 Σ»» ΕΚΣ ΥΣ ΕΕΣ Τ ΕΤΣ ΛΛ ΕΣ ΛΛ ΕΣ Κ Τ ΤΕ ΣΥΩ ΕΕΣΛ ΕΘ ΕΕΕΣ Τ ΤΤΤ» Ε Ε ( ΚΘΚΣ χ ΘΣ ΤΛΕΩΤ Ε 2ΚΕΣ 5 ΤΕΤΤ ΚΤΩΥ ΕΕ Ε 2 «Ε ) ΛΛ 5 ρθ ρσ Κ σσ ρ χ λλ δ λλ λ Ω 2 θ σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

=ΗΣ τιφαντ0πργ ν. Ξανατντν αειτ τα τι διαδοση. πι Ρι[οοοα το

=ΗΣ τιφαντ0πργ ν. Ξανατντν αειτ τα τι διαδοση. πι Ρι[οοοα το ΣΑΒΒΑΤ θ!""" 7 Υ: Ν" ς χ πς 1601997 " λφ ΥΝ9 ΡΑΡ 0 Ν ΕΑ! Φ βσε σν υρν @Α ν 8 νγανσ ενρσ ΕΤΡΣ ΤΥ ΝΝΝΣν ΚΑΤΣ ΕΛΛΑΑΣ Ε!! σν: Εν ρχν ερρσες δες ΚΥΒΕΡΝΣ περρ2ε ΥΣΤΞΡΑ Α ΑΓΩΝΑ 9 Ν" Σµν ν ν ΒΑΣΕ Σ Κνρ πρπνν δς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

πω Ι ο -ΚΙΙΙΙνΙνε ΒΙΙΙΙιΙΙΙΙΙ Το γιιλιιµα των ΞΒΒν ν ν Βειν ποτ να Με λεγι1ν ΜΠρ ΖνΙεφ µιλει 6Ιιµννν1 Περ νι Χνων ΙΙλιΙνΙιιγµνφι ν νε ΜΙ οι]

πω Ι ο -ΚΙΙΙΙνΙνε ΒΙΙΙΙιΙΙΙΙΙ Το γιιλιιµα των ΞΒΒν ν ν Βειν ποτ να Με λεγι1ν ΜΠρ ΖνΙεφ µιλει 6Ιιµννν1 Περ νι Χνων ΙΙλιΙνΙιιγµνφι ν νε ΜΙ οι] Χµ ΤΕΤΑΡΤ ΖΝΡ ΑΚ Ν ΦΩΤ ΞΝ ΕΦΕΡΣ Ν ΘΕΣΖΛΝ Σ Τ : µ µ φπ (ω ^Σ ΤΕ : ω:?ξ;;;;ξ;;;; µρωρ ;ΚµπρΞ Φµ Ω Σ ; ΤΕ πω ]µ ω µ3 µ ω ΑΡΝΑΡΝΤ # Κ ΑΛΩΣΕΣ Ε ω ΣΤΝ ΑΘΝΑ Ν Κ Β Τ λµ ω ΞΒΒ ω " ΑΦΡ): ΣΥ ΩΣ Ε ΤΝ ΕΚ ΦΩΝ ΑΣ ΣΥΝΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ιιιιιι ιαν µια αν - Αεροδρ µιον ΜΙ ΚΑΤΑ Τ ν διαδµοµιιν

ιιιιιι ιαν µια αν - Αεροδρ µιον ΜΙ ΚΑΤΑ Τ ν διαδµοµιιν Υ/ πρ Αθς 43 Α( ΝΑ ΠΡΩ ΠΡΩΝ ΦΡ ΝΘΑΛΝΚ Α 9 @ψ ΛΓ ΓΑΛΩΝ ΑΝΡΩΝ ΧΩΡ ΖΑ ΚΑΝΑΝ θω Ω 6 ΠΩ ς πρ ω θ ΝΑυ ΒΛ ΓΡΑΦΥ ΚΑΑ Ν Π(ΨΝ ΠΥ ΑΑΡΝ ΠΡθΒ0 ΡΑΩΚ ΒΘΑ ΝΑ ΝΒΧΝ0Ν ΝΑ ΧΡΓθ ς ς :20Γ0:Λ ρ ω (λλδ ω ρρ ; : υ ΧΑ : ρ=ρ =)0ρυ

Διαβάστε περισσότερα

ιεγογντησ: Αρη

ιεγογντησ: Αρη ΣΩΥ =Α» 8 Α Σ Α ΑΑΣ Σ ΦΥΛΛΥ ΓΑΦΥΓΑΦΑΣΦΣ Αρ ΛΩ8 Α ΣΚ ΣΣ ΒΣΚ ΚΓ Υ ΓΑΑ ΑΣ Βσ ΑΣ ΑΧ Σ ΑΣ Υ * ] Α Σ ΦΥλΛΥ ΑΣΥ ΑΛ Α ρσ ΣΛ Α Α @ Λ Β α φ α Λ Ω Γ ΧΣΦΣ Υ@]Σ!!!! Σ ΚΑ ΑΥΣ ΒΒΣ Σ ΧΣ Υ Σ ΒΣΑΣ ΥθΥΣΣ Σ Σ Υ ΚΥ ΘΥΣ δαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 7 εων ΣΒΒΤ ευυ π π0ερ Π! Τ ΧΩΡΩΝ ΕΝΠ8ΕΤΕ! 2 0ΚΠΡ 7 Τ " 6 930 ρ µς 608903 ΝΕ ΠΕΡΣ ΡΘ Πω υυ σχµ ς Ρ:Σ ΡΓΝ ΤΣ ενρσ ερσ ν ΝΣν ΚΤΣ : ρ 2 ΣΕΕΣ ΤΡΝΤ ΧΡΝ Π ΤΝ ΠΕΕΥΘΕΡΩΣ ΤΣ ΘΝ ωνσ µ1νυµ Γε Κ πρς ν θν λ Πων: : νυ:

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S.

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S. πιθάρι = 152= waltz μυσική:λτώ φλωράκ, πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς στίχι:πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς 8 3 Em A+ /B- ( ) A+/B- Em 8 12 16 Em θ κι τυ τυ στυ μ'λ τ ως θ θ G+ μπ ν ι μι δι λυ

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΒΦΩΡΜΜΜ ΜΤΒ ΤΒΥ'ΜΡ ΜΥ

ΤΒΦΩΡΜΜΜ ΜΤΒ ΤΒΥ'ΜΡ ΜΥ Ε Σ ΤΠ ΩΝ" ΥΓ ΣΥΒ0Υ Υ ΤΒΦΩΡ ΤΒ ΤΒΥΡ Υ ΤΒΝΑΦΩΡΝ ΤΥ Κ ΠΡΩΘΥΠΥΡΓΥ Τ Τ φρµαα αρυ π παρ Λας ρστα ς Τ %πα Υµ ΣυµΒλ Τ (π πρα µσ δ λσµ υ ς β Σ ρπρς " Ω ΕΤΑ ΤΝ ΤΕΡΑΤΣΝ ΤΣ «ΚΡΥΑΖΕΡΑΣ ΤΩΝ 5 ΕΡΩΝ ΝΑ ΤΝ ΑΠΧΩΡΣΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΤΡΠΗΝ ιοσκεψιν. Μ ΜΝ. Ο νας. νωµ ναςπολιτε αω. Περ ωρ σβησαν ο λπ δεε συµφων οω µ Τ ν Μοσχσν.

ΤΗΝ ΤΡΠΗΝ ιοσκεψιν. Μ ΜΝ. Ο νας. νωµ ναςπολιτε αω. Περ ωρ σβησαν ο λπ δεε συµφων οω µ Τ ν Μοσχσν. ΕΠΣ ω ππππππ" ""π ΑΩωωω πυρυ 39 µσ ξω9 ΚΑΑ Ν ΑΡΧ8ΕΝΕ Ν ΡΠΝ ΣΕψΝ π υ µ @ΕΝ " ΘΘΧ 8 ΑΒ8 µ # ΠβΩωΒ ρ» ωω ωω χλω µω µπππ Ε υ ρπ ρ8 µπρµ0 ΧλΠ ΡΥ8Ω Πρρ 9 ωµδ π ρ : υ Γρω : πωπ πυ=);πσ: υπ ρχω ) # :λµ :χµ: ρω

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

τιτα ααααοαιας Τ ν ΜΒΜ στραπω ιπ10 Π8µβασεωο ΑΛΜΑ ΜΕΡΗ" ΠλασΤ π πειρα κατ το Χουσε ν διατε νονται οι Παλαιστ νι-

τιτα ααααοαιας Τ ν ΜΒΜ στραπω ιπ10 Π8µβασεωο ΑΛΜΑ ΜΕΡΗ ΠλασΤ π πειρα κατ το Χουσε ν διατε νονται οι Παλαιστ νι- < Ν ΕΦΕΣ ΕΝθΕΣΣΛΝΚ ΩΤ Ω Ν Σ Β 9 Σ Φ Ε 6 ΤΛΕ : ωσ @ Τω ω Τω ΒΛΕΕ ΣΕΛ ΓΒ ΝΣΓΝ ΤΝ ΕξΩ ΒΒΩ ; Τ Εωθ : ρκωκ ρθθω (Υ @ ΣΣΤ Σ ( ΤΛ Σ ΤΣ Φ Λ ΤΥ ΕΕΛ ΣΘΣΛΝ Ν Τσρσφσσ 0Λ00Χ8ρ Ν Ν σσ Ν δρ686 ρ Ν λλ λ:ω Σ ΥΣ(Ν ΘΝ ΕΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 6ς (Κ,, (- ία)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 6ς (Κ,, (-ία))

Διαβάστε περισσότερα

ο ιιιιοριισιι ΜΜΜ ΕοιιΜοΡο .74 "ΜΜΜ Σ Χ Μ οικ κκ^πποθπκμσ Στοωιι η;; Με 2 ; το Βασιλ ως

ο ιιιιοριισιι ΜΜΜ ΕοιιΜοΡο .74 ΜΜΜ Σ Χ Μ οικ κκ^πποθπκμσ Στοωιι η;; Με 2 ; το Βασιλ ως Χ / / ΣΩ =/ Ω ΕΩΦςΥ=3 ΚΕΝΕΣ 8ΣφΦΧ σ ΕΑΝ0Σ ΑΝΣ ΝΣς 5Τ[ΝΣ /Ε ΣΑ6 ΣΑΖα Σ Χ ΖΣ 2ΝΣ " Ζ Σ Ε χ / Ε ΦΩ υ Γ χ ΑΣΤΥ ΦΥΥ!! σ α "ΣΧ ΘΣ ΕΤΣ ΕθΣ 582 Α α) ]ΕΦΩ Υ 98 Ε 0% Σ ΚΕΩ?Σ 58 5 ΚΝΤ Κ σ ΤΤΕΣΝ δ αβ ΕΤΑΥ Γ5 ΚΑ ΓΕΑΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Ν Ν Γ Γ Ν ΝΓ Ν ΝΥΦ Ν έγέ έ ) Θ κν Ν- κν Ν Φ : 2551-3-53436-53423 Φ κβεε1-3-53420 emai:promithies.pgna@gmail.com Νκ έ Θ : Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY

Διαβάστε περισσότερα

.:.. Ηχ!1ινοω 363/ <= - ΙΙ Ηνω ωμ Ζ0Μ01Η 1 =:ΜΗ Μ Με ΜΜΜ» ονθω Η Η. ~ι ΦΡΜ Λ :ρ % 5930" Λ9ωσγ Μ5 ~ 5ΞωωΧω<ωΠ 59:

.:.. Ηχ!1ινοω 363/ <= - ΙΙ Ηνω ωμ Ζ0Μ01Η 1 =:ΜΗ Μ Με ΜΜΜ» ονθω Η Η. ~ι ΦΡΜ Λ :ρ % 5930 Λ9ωσγ Μ5 ~ 5ΞωωΧω<ωΠ 59: ? $Β$ Φ :139 12% 593 9 55Χ 59: 3 93ς :: 1 599 9 Ε 51 5Φ Β : 2 ξ Ζ11 : Θ 1 ;!1 363/ Ψ! 6 Κ Β: Ε ΩΚ :υ6 Ε @ ς : Ως : Β δ Ε:Ε!Ως ; λ; ξ9 ; :; ς ς υς 5 3Β Υς θ θ ς @Β ξς ς υς υβ ΩΖ Βυς ; : ; Β: ; θ; Β : :

Διαβάστε περισσότερα

Α.' ΧΡΟΝΟΣ Ο: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΓΡΑΦειΑι ΓΙΑ ΤΟ.ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΛΗΣ. ν το Ηρ τευ;. ο οικισµο που αι α.ττ :οεται µε την νιοχν=η τη; σιτιλ: κ ρ κυ-

Α.' ΧΡΟΝΟΣ Ο: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΓΡΑΦειΑι ΓΙΑ ΤΟ.ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΛΗΣ. ν το Ηρ τευ;. ο οικισµο που αι α.ττ :οεται µε την νιοχν=η τη; σιτιλ: κ ρ κυ- ΠΟ^ ΤΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΟΥ ΩθΤ Γρ 18 Απρλ 1988 ΖΟ # Σ Α π: ρσ "ΤΟΠΣ ΤΟΥ ΑΣ Τ ΦΥΛΛΟΥ ΑΧ ΑΘΑ Π ΟΟΣ Α ΧΟΟΣ Ο: ΑΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΓΑΦΑ σσ ΣΤΑ π 8 ΤΟ ΑΤ ΦΑΣΣΤΚΟ ΣΥΟ ΤΣ ΥΩΠΣ ΣΤΣ Τ 0 ΣΤ ΚΟΠΓΧΑΓ ΥΑΩΣΤ Τ ΠΟΤΟΑΣΑ ΤΟΥ αφασσ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

%αμ _ Μ. ΤΤ'ΑΕ ΠΝ ΓΜοειιικ τ 80.2Τ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ: 35.7'Β. ~ Τ'ΜΝ ΦΥΛΛ Υ ΡΧ. ι.βοι _ # ΙΝΤ ΜΗΝΗΜΑ ΙΙΑΙΙΙΝΥΙΠΙ. τοτ. ς Υ 9»

%αμ _ Μ. ΤΤ'ΑΕ ΠΝ ΓΜοειιικ τ 80.2Τ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ: 35.7'Β. ~ Τ'ΜΝ ΦΥΛΛ Υ ΡΧ. ι.βοι _ # ΙΝΤ ΜΗΝΗΜΑ ΙΙΑΙΙΙΝΥΙΠΙ. τοτ. ς Υ 9» ? Φρ λ λ θδδ ΡΥΓΣ ( 89 6) ΚΣΥθΥΣ ΑΛ Κ ΚΑΛΑΘΑΚΣ ΚΑΛΑΘΑΚΣ ΡΣ ΑΡ ΑΡΘΣ ΦΥΛΛΥ 5 χ /% % 6δδ λ δρφ φρ ΚΥΚΛΦΡ Α ΣΒΒ ΓΡΑΦ ΦΑ! λυκ0ργ0υ ΡΒΒ 8 Υ0ΓΡ ΦΛ: Σ ΡΓΑ "ΑΛ λρθ0σ 2 Α ΑΥ Α Γ 8025 88088 ΥΓΡΑΦΩ: 57Β ~ ΦΥΛΛΥ ΡΧ

Διαβάστε περισσότερα

μικροτρικυμία 4 C+ orchestration: first 4 bars instr. tutti then follow partition outro: cut = 84 = Ntt ( Em ) C+ D.S.

μικροτρικυμία 4 C+ orchestration: first 4 bars instr. tutti then follow partition outro: cut = 84 = Ntt ( Em ) C+ D.S. = 8 = Ntt μκρτρκυμί G+ G+ κ κ ν ν φ μ λ,μ', ν,μ'... τ θ λς κ κν' ντ π φ τ G+ λ,μ', ρ'μ... τ θ τ 5 F+ G+ ( Em ) μ ν λ γ ν πρ σ χς/χ'τ μ κρ τρ κυ μ χ 7 F+ κν' τ κυ μ G+ τ ρ τ percussion(djembe/cajon) ukulele/guitar

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./8799 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./8799 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΛΛΝΚ ΔΚΑΑ ΥΥΓ ΑΔΑ, ΥΝΑ ΚΑ ΘΚΥΑΩΝ ----- ΦΑΚ ΔΥΘΥΝ Α/ΘΑ ΚΑ Β/ΘΑ ΚΑΔΥ Α ΛΛΑΔΑ ----- ΔΥΘΥΝ ΔΚΚ ΚΑ ΚΝΚ ΥΞ Α Α ----- Tαχ. Δ/νση: Αρκαδίου 8.Κ. όλη: 35100 Λαμία E-mail: mail@stellad.pde.sch.gr ληροφορίες: υσταθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠορεΙαι Μπ νης» ι ν δυµ ων. ως Τ ΠακΙσΤ ν

ΠορεΙαι Μπ νης» ι ν δυµ ων. ως Τ ΠακΙσΤ ν ΑΡΑΣΚΥ 20 ΒΡΥ 90 ΩΣ 60 ΑΘ :Α Β; :Φ Χ β00 Λωφ µ ΡΤΥ ΣΥΖΤΘ ΑΤΣ ΑΑΡΣΣ ΤΣ Α]ΦΑΣ Αθ ω > Κ ΩΑ ΒΛΛξ 5 ΒΛΛ ΚΡΑ ΣΡ 6!ΛΞ00

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι; δυσχερ θ σιν ερι λδε η Τουρκια

Ι; δυσχερ θ σιν ερι λδε η Τουρκια ΕΤ 29 ΚΤΩΒΡΥ 97 ΤΑ ΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΣ Ε ΝΣ ΕΤΣ δ ΑΘ 737 Τ" 28 ΡΑΧ :: Ε Σ 9 κττσ: ΑΝ ΒΕΑΑ Σ ΓΕΝΕ: ΝΛΣΤΡ 57 ΑΩκΝ κντρ 5262 ; δυσχρ θσ ρδ Τυρκ 9 Ν θζ Τ κω υβµωσ µ Ζ Αµρκ ΑΓΚΥΡΑ 28 ( ) Ρσω φ πυ π µ:φσυ µσχφ ξ ;

Διαβάστε περισσότερα

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667 ! # %#& ( )( +,(./ # (01/, # # 2!/# ) 3(#1 (#(4/,(/## )!,(/0( # 5667 !! # %!& & (%) # +!,% % %%% ). /0!,10 2,&3 4!)0 5 6 0 0 2 7 0 8133 9 3% & : 2 0 %6 ; 20 < 8 = >#60 %2%2%8%#%!7 9!%!,0 2+ 8 = %%% %%%%%?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΞ ΤΝ" ΙΝ ΙΑΗ 17 ΝΕΚΡΟΙ ΕΚ ΣΥΝΤΡΙΒΗ): ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΜΕΤΕΦΕΜ. ΜΜΜ. Με το ΑΝ. ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΞΙΞ ΤΝ ΙΝ ΙΑΗ 17 ΝΕΚΡΟΙ ΕΚ ΣΥΝΤΡΙΒΗ): ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΜΕΤΕΦΕΜ. ΜΜΜ. Με το ΑΝ. ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΕΝ µ " ΠΣ: ΩΑ ΠΕΛΛ Σ Ρ(Ρ Α Ρ: ΤΡΥ^ 79 Ξ Ρσ πρσσς πρς πς υ; ΒΛΕΠΕΞ ΣΕΛ Α µ µυ Σ Π ΕΠΕΞΒΤΑΣ Ν :;ΠΑ Σ ΤΝ Π0ΛΤΕΛ (Ν Ν ΠΠρξΠ 97» Σ ΠΠ ^#ψ ΑΠΩ 6υµσΞσΩ ρς @# Ρσσ στρπτσ µ Π Ν# ρπ " Τµσ ΤΝ θ ρ µ8τ(βσσ Ν λ8τ0υρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΑΜΑΡΑΣ Μ0Ν0ΜΑΧΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. Ειιιινιιιρ ρονιιιι εις Ε ρ ιιιιν. µεριιωνικο ΚΑΙ Ι7 ΕΞΤΡΑ ΥΜΑ ΤΙΣ ΒΙΙΣΑΝ. αιωνα" πιεαν ν ν ανακαιναιη ην

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΑΜΑΡΑΣ Μ0Ν0ΜΑΧΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. Ειιιινιιιρ ρονιιιι εις Ε ρ ιιιιν. µεριιωνικο ΚΑΙ Ι7 ΕΞΤΡΑ ΥΜΑ ΤΙΣ ΒΙΙΣΑΝ. αιωνα πιεαν ν ν ανακαιναιη ην εχ ΡΣΞ Σ Πρ:εΝΝΣ αρ ΡΥΒ α" ΞΛ ΒΕΛΛΝΣ εσσννσ π, α Παε Πρ" *Εω9ω µα ΑΘΝΩΝ λω α" πα" 237465 235ΒΒΞ Α β ΠΡΩΤ ΠρΝ εφεσ ΕΝ εσσααν ΠΡΕΠΣ: ΠΡΣ ΤΝ ΣΧΑΝ ΤΕΤΑΡΤ ΕΚΕΒΡΥ 968 Ε αρ8µ6 φλ" 7: 0ΛΠ λ! µα ΣΝΡΑ εωρα α πω

Διαβάστε περισσότερα

ο δφι? αζµο) βζ π0πε; δι τ ι - τ ιι τ ς µ ης, βζ :ιοι ι ε ς ι ι ι ωιικε σεως τ ιιιι2 εμν πρ ς τ το ς ι9: τι) µ να: πα) παν σχυωοιι :ισιυιιω.

ο δφι? αζµο) βζ π0πε; δι τ ι - τ ιι τ ς µ ης, βζ :ιοι ι ε ς ι ι ι ωιικε σεως τ ιιιι2 εμν πρ ς τ το ς ι9: τι) µ να: πα) παν σχυωοιι :ισιυιιω. Κ ΕΡσ π ΑΝ! 1 Ε :Ρ; πα ; ΕΑΝ ΡΝ: :: ;Ρ σ Ε Ε ζ 7 ξ :ΑΛΡΑ 7 ΑΝ 0ΛΛΑΡΑ 8:8 ΝΡ0 ΕΡΑ ΕΘΝ#ΦΕΡ δγγε ΚΑ ΡΒ ΤΕΡΩ ΕφΤ ΦσΦ αβ ; Α ΤΛΕΦΩΝΤ 188 : σ ; 088 ΡΛ : ΑΓ π 5 ΕΝ ΑθΝ ΕΤ θ ΑΡΤΥ!θΒ8 ΓΛΚ ΡΤΕ ΕΡ0 Ε ΡΩΝ ΥΚΛ0 ΦΡΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ω, 28/02/ SYMV

ω, 28/02/ SYMV Η Γ Γ ω, 28/02/2014 14SYMV001926033 2014-03-17 ΔΓ ΗΕ υα α Φ: 278.656,50 πα α π Δ Η Η ΓΗ Ω Ω Η Θ Η Η ΗΕ εis 372838 πα αα Δαα α πααε, υα α α υπα Έ-υπα α φα πυ. o αα α, 28/02/2014 α ααυ, α αφα απυα α. απυα

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

,, &6 % )7) 8559

,, &6 % )7) 8559 ! # # %& () +,. / /0 1 2 0 3,,. 4 5. &6 % )7) 8559 ( 7(6, ( ( ( (6 & () ( ()()& : # %& ()( &+,) (../0%1.(& 2.& 3124&5,3 (6 7,8& 9)3,) (: ; 3 5). 413,)5& ?()%& 3),/ ; 8&;;)&.6> < )3,))(

Διαβάστε περισσότερα

ιιισιιισιιιιιισοροισ;

ιιισιιισιιιιιισοροισ; Νσ ΡΒ ε νφ λς ν ς λρας ς Νας Υ Εσ Β αν"µς ς θ ν θσν ) νδρ Σ" ΣΕΑ 8 ΣΣΣΡΣ; ρας ν ζα: ν Σδ=< α Φαν λλ= ανρα µνσα λθε ΣΥΝΕΧΖΕΤΑ ρσς δα Τσεχσλαν πρβλµα Πρα αν µ λαµθν π ψν ς ΣΘεας π σες Εν Τς αλλα πλρφρα φρν

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ Ε ναι δ νοτος

ΕΙΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ Ε ναι δ νοτος πυδ «ΕΡΣ» απε ξρ 6δµδα Σφα Λρε Σα 30αρυ 19 6 µ φυ δρ 250 ΝΕΑ ΑΝΑΦΕ:Σ ΕΣ ΑΝΑΛ Εα δς µα µµς σ; «ασε ς σς Αας ρχζε α π δε σµεα πεµς ρξες Α εα πσς π πραε µεαξ δπµα παραρ * πρθπυ πες Αραθσρα πµυ «ξ µερ» θ ερ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΚΕ-ΕΜ ιιιιιιιιιιιιι

ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΚΕ-ΕΜ ιιιιιιιιιιιιι ΠΟΡΤΟΓΑΛΑ: Ν!!υπσ1"Ρ π!=! Ε υµ ς ρς εε υχε Ξ Ξ Π "σπσ" " Ν! ε ε Γλ: συπ ΝΕΑ ΠΕΡΟΟΣ ΑΡΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 5 Τµ λλυ 6ρµες ΠΝλΕΤΡ Ο ΤΠ ΠΟΠ ΡΖΟΦ Υσυ 53203 ΟΡΓΑΝΟ ΤΣ ΚΕΝΤΡΚΣ ΕΠΠΡΟΠΣ ΤΟΥ ΟΝΣΤΚΟΥ ΑΣ ΕΛΛΑΑΣ Ξ Ξ ΠΑΡΕ! Ελυµε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

οονιοοοιοοξ :ιοι ` ιι>ριιχιοι ι

οονιοοοιοοξ :ιοι ` ιι>ριιχιοι ι Β! 0πρ Φ % Γ Α φ! 888 Α ΣΩΤ ; : Τ Υ : Σ! 8 % π? ) π Τ #Υ 8 :πα6 Θ $%Φ? Α πβ ΑΦΑΣΣΥ ρ Σ : Α: ρρ ρ ; π 5 8σ: % ; : ρ ρ ( θ; σ π Βθ6 ρ:0 π; 6:Ζ 880 66 π ρρ% :;ρ Θ% : Ω ρ ρσ πρω80!βφ0% ππ : σ : 06ρθ 265 :

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ0ΤΡΠΜΜ ΤΤ!!'~ '!Τ Σ ΤΜ Σ

Τ Ρ0ΤΡΠΜΜ ΤΤ!!'~ '!Τ Σ ΤΜ Σ ΣΑΒΒΑΤ υς Θ Ν 88 ΓΡ: ΦΑΡΑΚ0Σ υσ Α Κ α ς Τα ς 513 παρσ σσµσς 517 6 ΑσσΤσ : 52!6 Π 0 57655 Τ: 52Π ΤΕΛ; ΝΕ σρ!ζ 5! ΠΡΠΛΕΤΑΡ!Π! ΠΛΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΝΕ! 8 ελ Ε Ε αα ΝΕΑ ΠΕΡ!Σ ΑΡ!0Σ ΦΥΛΛΥ ΖΩ! Τµ Φυλ δ< ΡΓΑΝ ΤΣ ΚΕΝΤΡΚΣ

Διαβάστε περισσότερα

σηκ σει δηλωτικ τε χη να να τταωττλμρει τα λα µ τεχνρτα ειληµµατα._ πµ:6ληµσ. οµως. σου µ α νει σ µερα ε ναι: 'Υπο

σηκ σει δηλωτικ τε χη να να τταωττλμρει τα λα µ τεχνρτα ειληµµατα._ πµ:6ληµσ. οµως. σου µ α νει σ µερα ε ναι: 'Υπο ΠΡ0ΛΕΤλΡΠ Ν ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΕ! λ ~ α Αν α"! π α; Υ: 52]6) αχεσ Π 35 3!7 6 Αα"ς: Πµσα:!1 ΤνΝαµ: ΤΕΑ: ΠΑΠ! " ΕΚ Ρ Ζ ΝΕΛ ΠΕΡΣ ΑΡΘΣ ΦΥΛΛΥ ε λλν σς! ΡΤΑΝ ΤΣ ΚΕΝΤΡΚΣ ΕΠΤΡΠΣ ΤΥ ΚΥΝΣΤΚΥ ΚΑΤΣ ΕΛΛΑΑΣ = " Ρ ΡΑΛΛ ρ ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

> ΣειράΨυκτώνUltima Compact

> ΣειράΨυκτώνUltima Compact ΣράΨυώUltima Compact ΜFree-Cooling ω450kw Δθσμ > ΣράΨυώUltima Compact Τυπφρμ > Close Control > ΚμσμόΆση > Βμηχήψύη ΣράΨυώUltima Compact Σχδσμύρπρβά Σχδσμύρπρβά ΟψύUltima Compact σχδσμβηθύ σηδημυρύρυμ,

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ Σ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ Σ ΞΝ ΚΤΑΕΛΝ Κ ΑΚ ΘΑ Λ Κ ΕΥΘΥΝ Ν Α ΒΕΝΤ Γσ ς υ 3 Αλ Νυ 5 ς Τυπ Αξσ6 5 χθυντε ΥΝΤΑΞΞΩ ΓΑΑ υσς π υς υ ς υ πς 3025 Λσρ 2 2285 Ν 201" ] λ Αρθµς υ Τµ λλυ σ 300 ΛΛΤ Κ ΑΛΑΘΑΞ ΑΚ 29 ΥΝΥ 9 ρυ λυ Τ Α Υ Β ΤΑΝΤΑΦΥΛΛΥ

Διαβάστε περισσότερα