ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης για τις Πράξεις «Πρόγραμ μα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι δευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» κατά το σχολικό έτος Ειδική πιστοποίηση & ανανέωση πιστοποίησης δεκα εννέα (19) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρα κτήρα Τροποποίηση της με αριθμό Τ/633/ (Β 438) απόφασης της Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Παραχώρηση αδείας για ίδρυση, λειτουργία και εκ μετάλλευση καζίνο στη νήσο Ρόδο», όπως ισχύει... 3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2015 για το προσωπικό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Αυτοδίκαιη ένταξη υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Π. σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/11522/ΔΕΠ (1) Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης για τις Πράξεις «Πρόγραμμα εξει δικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκ παίδευση και Διά Βίου Μάθηση» κατά το σχολικό έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: 1.1 Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε ρίοδο » (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 1.2 Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπη ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Πο λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα την

2 5994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α) «Ρύθ μιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α). 1.3 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996(ΦΕΚ 124/Α) με τον οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός. 1.4 Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α) «Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων Πειραματικών σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου εκπαιδευτι κής πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1.5 Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α). 1.6 Του άρθρου 21 παρ. 3 του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμο λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 1.7 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 1.8 Των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) και του άρθρου 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α). 1.9 Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) Τoυ άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κω δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυ βερνητικά όργανα» Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α) «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» Του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α) «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 2. Τις Αποφάσεις: 2.1 Με αριθμό 20087/2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2665/Β) σχετικά με την «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 ( ΦΕΚ 2126/Β) όμοια. 2.2 Με αριθμό 329/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 210/Β) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαρια σμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 4327/2010 (ΦΕΚ 1387/Β). 3. Την υπ αρ. πρωτ / η Τροποποίηση της απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Πρό γραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτι κές ανάγκες» του ΑΠ1, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και το σχετικό Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο. 4. Την αριθμ. Υ59/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/ ). 5. Τις υπ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜΘ 16547/ και 16546/ αποφάσεις ένταξης των Πράξε ων με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ2, 3 αντίστοιχα του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τρο ποποιήθηκαν με τις υπ αρ. πρωτ / και 17068/ αποφάσεις αντιστοίχως και τα σχετικά Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία. 6. Την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 3079/Β) Υπουργική Απόφαση περί Επιμόρφωσης Α και Β φάσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης σχολικού έτους στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραι ότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση θα προ κληθεί δαπάνη ύψους ,00 ευρώ για το σχολικό έτος , η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογι σμούς των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαι δευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Ε.Π. «Εκπαί δευση και Δια Βίου Μάθηση» οι οποίες συγχρηματοδο τούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 90% και από το ελληνικό Δημόσιο κατά 10% και επιμερίζεται ανά Άξονα Προτεραιότητας ως εξής: Α) Άξονας Προ τεραιότητας 1: ,00 ευρώ, ΣΑΕ «2010ΣΕ », Β) Άξονας Προτεραιότητας 2: ,00 ευρώ, ΣΑΕ «2014ΣΕ » και «2014ΣΕ » και Γ) Άξονας Προτεραιότητας 3: 4.200,00 ευρώ, ΣΑΕ «2014ΣΕ » και«2014σε », αποφασίζουμε: Ορίζουμε την ωριαία αντιμισθία των επιμορφωτών οι οποίοι θα απασχοληθούν στην επιμόρφωση της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (αρχική επιμόρφωση) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκ παιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του ΑΠ 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ και των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευ τικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ , ως εξής: α) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σε 30 ΕΥΡΩ ανά ώρα επιμόρφωσης. β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε 26 ΕΥΡΩ ανά ώρα επιμόρφωσης. γ) Απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, σε 22 ΕΥΡΩ ανά ώρα επιμόρφωσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ F Αριθμ. Δ23/9208/608 (2) Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δεκαεν νέα (19) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοι νωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5995 σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, του N. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α) Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.). της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Την υπ αριθ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/Β) «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 6. Την κοινή υπουργική σπόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουρ γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης με αρ. Γ.Π.: Π(2)γ/οικ / (ΦΕΚ 1163/ τ. Β/ ). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ. δ του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. α του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α) «Κατάργηση και συγχώνευ ση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα». 9. Το Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/ ) «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας». 10. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/ ) «Σύσταση Ασφα λίσεων». 11. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/ ) «Διορισμός Αντι προέδρων...υφυπουργών». 12. Την με αρ. Υ56/ΦΕΚ 253/τ.Β/2015 απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ τρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου». 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού. 14. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: 300/ , 5553/ , 5277/ , 4783/ , 6856/ , 4288/ , /12750/ , 6078/ , 6214/ , 4993/ , 5277/ , 4065/ , 4787/ , 317/ , 6674/ , /12618/ Την αρ. πρωτ. 1547/ απόφαση γνωμοδό τησης του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α με θέμα: «Κοινοποίηση απο φάσεων σχετικής με την Ειδική πιστοποίηση, 19 Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας», αποφασίζουμε: Α. Την Πιστοποίηση, των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ μη κερδο σκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. Σωματείο για την ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ και το παιδί ΠΕΙΡΑΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά, με έδρα στον Πειραιά 2. Εκκλησιαστικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ο Άγιος Νικόλαος» Κέντρου Πηνείας Δ.Δ Αμαλιάδος, με έδρα στην Αμαλιάδα Β. Την ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπη ρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερ δοσκοπικού χαρακτήρα: 1. Σύλλογος Παροχής Φροντίδος και κατ οίκον νοση λείας Σύρου, με έδρα στην Ερμούπολη Σύρου 2. Παιδική Στέγη Περιστερίου, με έδρα στο Περιστέρι 3. Σύλλογος Καρκινοπαθών Έδεσσας και Περιχώρων με διακριτικό τίτλο ΣΚΕΠ Έδεσσας, με έδρα στην Έδεσσα 4. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Κινητικά και Νο ητικά Υστερούντων Ατόμων Η Στοργή, με διακριτικό τίτλο Κ.Η.Φ.Α. ΑΜΕΑ «Η ΣΤΟΡΓΗ», με έδρα στα Χανιά 5. Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέ ων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας με διακριτικό τίτλο ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ, με έδρα στη Βέροια 6. Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινω νικής Υγείας Ν. Ξάνθης, με διακριτικό τίτλο ΕΚΦΡΑΣΗ, με έδρα στην Ξάνθη Γ. Την Πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκο πικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευ τεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. Άσυλο Ανιάτων και Κατάκοιτων Γερόντων «Η Νέα Βασιλειάς» Λαστέικων Πύργου, με έδρα στα Λαστέικα Πύργου 2. Χριστιανική Αδελφότης «Η ΕΙΡΗΝΗ», με έδρα στην Αθήνα 3. Κοινωφελές Ίδρυμα Άσυλο Ανιάτων Γηροκομείον «Παναγία η Καθολική» Γαστούνης, με έδρα στη Γαστούνη 4. Κοινωφελές Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων Κατάκοι των Γερόντων η «Παναγία η Βλαχέρνα», με έδρα στην Κυλλήνη Δ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με διακριτικό τίτλο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, με έδρα στην Ξάνθη. Ε. Την Πιστοποίηση του κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρω τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑμΚΕ, με έδρα στην Αθήνα ΣΤ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι ΝΓΙΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων παροχής υπη ρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1. Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών με διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ», με έδρα στην Αργυρούπολη 2. Κέντρο Ειδικής Αγωγής, με διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Α., με έδρα στη Θεσσαλονίκη

4 5996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηρι οτήτων με διακριτικό τίτλο ΑΛΜΑ, με έδρα στο Παλαιό Φάληρο 4. Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νο σηλείας, με έδρα στην Κίσαμο 5. Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατό μων με Ειδικές Ανάγκες με διακριτικό τίτλο Ο ΣΩΤΗΡ με έδρα στη Θεσσαλονίκη Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ F Αριθμ. απόφ. 146/2α/ (3) Τροποποίηση της με αριθμό Τ/633/ (Β 438) από φασης της Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Παραχώ ρηση αδείας για ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευ ση καζίνο στη νήσο Ρόδο», όπως ισχύει. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του N. 3229/2004 (Α/38) και των άρθρων 25 έως και 54 του N. 4002/2011 (Α/180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του N. 4038/2012 (Α/14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του N. 4141/2013 (Α/81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4170/2013 (Α/163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του N. 4209/2013 (Α/253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του N. 4223/2013 (Α/287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του N. 4255/2014 (Α/89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 4261/2014 (Α 107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α/220) όπως ισχύει, β) τη με αριθμό 55906/1673/11/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί ων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με αριθμό ΓΔΟΠ /ΕΞ 2014/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες ανανεώθηκε η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π., γ) τη με αριθμό 56660/1679/ (Β/2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Του ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», δ) τις διατάξεις του άρθρου 92 του N. 4182/2013 (Α/185), ε) τη με αριθμό 133/2/ (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει, στ) το N. 2206/1994 (Α/62) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουρ γία, έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ζ) τη με αριθμό Τ/6736/2003 (Β/929) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει, η οποία στην παρούσα, στο εξής, θα απο καλείται «Κανονισμός», η) τη με αριθμό Τ/633/ (Β/438) απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, με τίτλο «Παραχώρηση άδειας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο στη νήσο Ρόδο» όπως ισχύει, θ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 14202/ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένων E.E.Ε.Π. ΠΡΠ ) έγ γραφο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ ΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (στο εξής Καζίνο Ρόδου), η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στην Ε.Ε.Ε.Π. ΠΡΠ , ι) το με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΡΠ / έγγραφο της Ε.Ε.Ε.Π. προς το κλιμάκιο εποπτείας και ελέγχου Καζίνο Ρόδου, ια) τη με αριθμό 68/ Έκθεση αυτοψίας του κλιμακίου εποπτείας και ελέγχου Καζίνο Ρόδου, η οποία έλαβε πρωτόκολλο εισερχομένου εγγράφου στην Ε.Ε.Ε.Π. ΠΡΠ / , ιβ) το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγρά φου στην Ε.Ε.Ε.Π. ΠΡΠ / με θέμα «ορθή επανάληψη αρχιτεκτονικών σχεδίων», ιγ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., ιδ) την από εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π με θέμα: [Τροποποίηση της με αριθμό Τ/633/ (Β/438) απόφασης της Υπουργού Ανά πτυξης με τίτλο «Παραχώρηση αδείας για ίδρυση, λει τουργία και εκμετάλλευση καζίνο στη νήσο Ρόδο», όπως ισχύει], ιε) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη με αριθμό Τ/633/ (Β/438) απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Παραχώ ρηση αδείας για ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο στη νήσο Ρόδο», όπως ισχύει, ως εξής: Η υποπαράγραφος του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3.2.2 Ενδεικτικός αριθμός τραπεζιών και μηχανημάτων για την έναρξη του Καζίνο. Κατά τη λειτουργία του Καζίνο, ο κάτοχος της Άδειας δύναται να εγκαθιστά και να λειτουργεί, τον ακόλουθο αριθμό τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, ανά είδος τυχερού παιχνιδιού: i) Τραπέζια τυχερών παιχνιδιών: Αμερικάνικη Ρουλέτα (American Roulette) 15 ΜπλακΤζακ (BlackJack) 13 Πούντο Μπάνκο Μικρό (PuntoBancoMini) 02 Σταντ Πόκερ (StudPoker) 04 Πόκερ Χόλντεμ ή Όμαχα (Poker «Hold'em» ή «Omaha») 08 Σύνολο τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών: 42 ii) Μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (SlotMachines): 250 i ) Ηλεκτρονική Ρουλέτα (Electronic Roulette) 1 iv) Τερματικοί σταθμοί Ηλεκτρονικής Ρουλέτας 12 Ενίοτε, έως και τα μισά από τα ως άνω τραπέζια Μπλακ Τζακ, επιτρέπεται, με τη χρήση διπλής, εναλλα κτικής τσόχας («top») να λειτουργούν ως τραπέζια για τη διεξαγωγή των παιχνιδιών Πόκερ (και των παραλλαγών του) ή του Μικρού Μπάνκο Πούντο. Αντίστοιχα, έως και τα μισά από τα ως άνω τραπέζια Πόκερ επιτρέπε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5997 ται, ενίοτε, με τη χρήση διπλής, εναλλακτικής τσόχας («top») να λειτουργούν ως τραπέζια ΜπλακΤζακ ή Μικρού Μπάνκο Πούντο». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδρος EYΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. οικ. 533 (4) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2015 για το προσωπικό του Περιφερειακού Ταμείου Ανά πτυξης Αττικής. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α/90) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροπο ποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 4683/1998 (ΦΕΚ Β/140) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης περί Κανονισμού Προσωπικού των ΠΤΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. 2141/1998 (ΦΕΚ Β/78) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 191, 192 και 193 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι οίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α/26) «Υπαλληλικός Κώδικας» και άρθρων 1 και 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α/40) «Προστασία της Εθνικής Οικο νομίας Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης». 6. Τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ Α/180) περί χρονικών ορίων εργασίας και διευθέτησης του χρόνου εργασίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/2010). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α/152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 8. Τις διατάξεις της περ. 12 της υπ. Γ1 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α/222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α/226) και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α/107) σχετικά με την υπερωριακή εργασία. 10. Την υπ αριθμ. 5/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, περί αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής. 11. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2015 του Περιφε ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, (ΚΑ 60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού). 12. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του Περιφε ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και τα αυξημένα καθήκοντα των υπαλλήλων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση της υπερωριακής εργα σίας με αμοιβή για τους υπαλλήλους του Περιφερεια κού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και μέχρι είκοσι (20) ώρες κατά μήνα για απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 περί υπερωριακής εργασίας έως 31/12/2015. Η ονομαστική κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνει με νεότερη απόφασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ F Αριθμ (5) Αυτοδίκαιη ένταξη υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Π. σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ μάτων», όπως τροποποιήθηκαν και εξακολουθούν να ισχύουν. 2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 79 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α) «Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ τικών ιδρυμάτων». 3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του N. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 55 του N. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α). 4) Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 100/2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 135/ /τ.Α) με τις οποίες το Τ.Ε.Ι. Λαμίας και το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας συγχωνεύτηκαν σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 5) Την υπ αριθμ. 20/ πράξη του Συμβουλί ου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 708/ / τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) καθώς και την υπ αριθμ /Ζ2/ Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίζεται ο Αναστα σίου Κωνσταντίνος, ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 6) Τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, όπως αυτές προέκυψαν από την συγχώνευ ση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στε ρεάς Ελλάδας, μετά την δημοσίευση του Π.Δ. 100/ ) Τις πράξεις ένταξης των μελών Ε.Τ.Π. από το προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μετά την δημοσίευση του Π.Δ. 100/ ) Το υπ αριθμ. 45/ πρακτικό της Συνέλευ σης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 9) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε: Α. Την μετατροπή των θέσεων Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π..

6 5998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Την αυτοδίκαιη ένταξη από (ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4235/2014) των παρακάτω υπηρετούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σε αντίστοιχες θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του N. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ως ακολούθως: A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Μ.Κ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ Στις (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4235/2014) ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 1. ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ1 Γ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ1 Δ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕ1 Δ ΑΠΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ1 Δ AΥΛΩΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17 Γ ΓΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18 Γ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ1 Δ ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ1 Δ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ1 Γ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ1 Ε ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ1 Δ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ1 Β ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ1 Δ ΚΕΝΙΓΚ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ1 Β ΚΟΜΙΑΝΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ1 Δ ΚΩΤΣΙΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ1 Β ΛΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ1 Δ ΝΙΩΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ1 Δ ΞΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18 Β ΣΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 Δ ΣΕΓΚΟΥ ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18 Β ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ1 Ε ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ1 Ε ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ1 Δ ΣΚΥΦΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18 Δ ΣΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18 Γ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ1 Δ ΤΣΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18 Δ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ1 ΣΤ ΑΝΕΥ Γ. Την αυτοδίκαιη ένταξη από (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4235/2014) των παρακάτω υπη ρετούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις της προ βλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Μ.Κ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ Στις (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4235/2014) ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 1. ΖΑΡΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΕ1 Β ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕ1 Β ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ1 Β ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ1 Δ ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ1 Δ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ1 Β ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ1 Β Τα παραπάνω μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) διατηρούν τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάσταση μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, Προεδρικού διατάγματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λαμία, 17 Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

8 6000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 28153/126 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα