Τροποποιείται απ : αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποιείται απ : αριθ. σελίδα ηµεροµηνία"

Transcript

1 2000R1623 EL Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2000 για τον καθορισµ των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, σον αφορά τους µηχανισµο ς της αγοράς (ΕΕ L 194 της , σ. 45) Τροποποιείται απ : Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία "M1 Κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 2409/2000 της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2000 "M2 Κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 2786/2000 της Επιτροπής της 19ης εκεµβρίου 2000 "M3 Κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 545/2001 της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2001 "M4 Κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2001 L L L L

2 2000R1623 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2000 για τον καθορισµ των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, σον αφορά τους µηχανισµο ς της αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπ ψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας, τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36 και 80, Εκτιµώντας τα εξής: (1) Ο τίτλος III του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 θεσπίζει τους γενικο ς καν νες σχετικά µε τους µηχανισµο ς της αµπελοοινικής αγοράς και παραπέµπει για τα λοιπά σε λεπτοµέρειες εφαρµογής που πρ κειται να καθοριστο ν απ την Επιτροπή. (2) Μέχρι τώρα, οι εν λ γω λεπτοµέρειες εφαρµογής ήταν διάσπαρτες σε πληθώρα κοινοτικών κανονισµών. Πρέπει ως εκ το του, προς το συµφέρον τ σο των οικονοµικών φορέων της Κοιν τητας σο και των διοικήσεων που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή της κοινοτικής ρ θµισης, να συγκεντρωθεί το σ νολο των εν λ γω διατάξεων σε έναν µ νο κανονισµ. (3) Ο εν λ γω κανονισµ ς πρέπει να περιλάβει την ισχ ουσα ρ θµιση προσαρµ ζοντας στις νέες απαιτήσεις τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Πρέπει, ωστ σο, να επέλθουν τροποποιήσεις στην εν λ γω ρ θµιση προκειµένου να αποκτήσει µεγαλ τερη συνοχή, να απλουστευτεί και να συµπληρωθο ν ορισµένα κενά που υφίστανται προκειµένου να θεσπιστεί µια πλήρης κοινοτική ρ θµιση στον εν λ γω τοµέα. Πρέπει επίσης να προσδιοριστο ν ορισµένοι καν νες προκειµένου να υπάρξει µια µεγαλ τερη νοµική ασφάλεια κατά την εφαρµογή τους. (4) Το άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 θέσπισε ένα καθεστώς ενίσχυσης για τη χρησιµοποίηση γλευκών σταφυλιών που προέρχονται απ σταφ λια που παράγονται στην Κοιν τητα µε σκοπ την παρασκευή χυµο σταφυλιών ή εδώδιµων προϊ ντων µε βάση το χυµ αυτ. (5) Πρέπει να προσδιοριστο ν τα εν λ γω άλλα εδώδιµα προϊ ντα. (6) Ο οικονοµικ ς στ χος του καθεστώτος ενίσχυσης είναι η ενθάρρυνση, για την παρασκευή χυµο σταφυλιών ή εδώδιµων προϊ ντων µε βάση το χυµ σταφυλιών, της χρησιµοποίησης των πρώτων υλών που προέρχονται απ την άµπελο, κοινοτικής καταγωγής, αντί αυτών που εισάγονται. πρέπει ως εκ το του να χορηγηθεί ενίσχυση στους χρήστες των πρώτων υλών, δηλαδή στους µεταποιητές. (7) Πρέπει να προσδιοριστεί τι η ενίσχυση χορηγείται µ νο για τις πρώτες λες που παρουσιάζουν τα απαιτο µενα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τη µεταποίηση σε χυµ σταφυλιών. είναι κατά συνέπεια αναγκαίο να οριστεί, ειδικ τερα, τι τα σταφ λια και τα γλε κη σταφυλιών που αποτελο ν αντικείµενο δήλωσης πρέπει να έχουν κατ γκο µάζα, σε 20 ( 1 ) ΕΕ L 179 της , σ. 1.

3 2000R1623 EL βαθµο ς Κελσίου, µεταξ 1,055 και 1,100 γραµµάρια ανά κυβικ εκατοστ. (8) Η εφαρµογή του εν λ γω καθεστώτος ενίσχυσης απαιτεί ένα διοικητικ σ στηµα που καθιστά επίσης δυνατ τον έλεγχο της καταγωγής σο και τον έλεγχο του προορισµο του προϊ ντος που µπορεί να τ χει της ενίσχυσης. (9) Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του καθεστώτος ενίσχυσης και ελέγχου, πρέπει να προβλεφθεί τι οι ενδιαφερ µενοι µεταποιητές υποβάλλουν γραπτή δήλωση, η οποία περιέχει τις απαιτο µενες ενδείξεις για να καταστεί δυνατ ς ο έλεγχος των συναλλαγών. (10) Ωστ σο, για να αποφευχθεί µια ιδιαίτερα δυσκίνητη διοικητική διαχείριση τ σο για τους ενδιαφερ µενους µεταποιητές σο και για τη διοίκηση, δεν είναι σκ πιµο να προβλεφθεί η εν λ γω γραπτή προηγο µενη δήλωση για τους µεταποιητές που χρησιµοποιο ν µια περιορισµένη ποσ τητα σταφυλιών ή γλευκών σταφυλιών ανά περίοδο. πρέπει δε να καθοριστεί η εν λ γω ποσ τητα. Οι µεταποιητές πρέπει ωστ σο να πληροφορο ν, κατά την έναρξη της περι δου, τις αρµ διες αρχές του κράτους µέλους τους σχετικά µε την πρ θεσή τους να µεταποιήσουν µια ορισµένη ποσ τητα σταφυλιών ή γλευκών σταφυλιών. (11) Στις περιπτώσεις που ο µεταποιητής δεν είναι ο ίδιος ο χρήστης του σχετικο προϊ ντος, δεν είναι πάντα εµφανές για τις αρχές ελέγχου, κυρίως ταν αυτές βρίσκονται σε ένα άλλο κράτος µέλος απ αυτ του µεταποιητή, να γνωρίζουν κατά π σο πρ κειται για γλε κος σταφυλιών που δεν έχει ακ µα τ χει της ενίσχυσης, η οποία προβλέπεται απ τον παρ ντα κανονισµ ή για χυµ σταφυλιών, για τον οποίο έχει ήδη υποβληθεί αίτηση. Πρέπει να προβλεφθεί, στο συνοδευτικ έγγραφο της µεταφοράς του σχετικο προϊ ντος, µια ένδειξη που θα αφορά την παρξη αίτησης ενίσχυσης. (12) Προκειµένου το καθεστώς ενίσχυσης να έχει θετική, απ ποσοτική άποψη, επίπτωση στη χρησιµοποίηση κοινοτικών πρώτων υλών, πρέπει να καθοριστεί µια ελάχιστη ποσ τητα για κάθε προϊ ν, το οποίο µπορεί να αφορά µια αίτηση ενίσχυσης. (13) Το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 ορίζει τι ένα µέρος της ενίσχυσης πρέπει να προορίζεται για την οργάνωση εκστρατειών προώθησης υπέρ της κατανάλωσης χυµο σταφυλιών. Φαίνεται τι λ γω της ανάγκης χρηµατοδ τησης των εν λ γω εκστρατειών, πρέπει να καθοριστεί το ποσοστ της ενίσχυσης σε ένα τέτοιο επίπεδο που να επιτρέπει επαρκή διαθέσιµα µέσα για την υλοποίηση µιας αποτελεσµατικής προώθησης του προϊ ντος. (14) Η µεταποίηση πραγµατοποιείται τ σο απ ευκαιριακο ς µεταποιητές σο και απ επιχειρήσεις που παράγουν συνεχώς. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης πρέπει να λάβουν υπ ψη την εν λ γω διαφορά διάρθρωσης. (15) Προκειµένου οι αρµ διες αρχές των κρατών µελών να µπορο ν να πραγµατοποιο ν τους απαιτο µενους ελέγχους, πρέπει να διευκρινιστο ν οι υποχρεώσεις του µεταποιητή σον αφορά την τήρηση της λογιστικής αποθήκης. (16) Για να αποφευχθο ν µη δικαιολογηµένες δαπάνες καθώς και για λ γους ελέγχου, ενδείκνυται να προσδιοριστεί µια µέγιστη σχέση µεταξ των πρώτων υλών που χρησιµοποιο νται και του παραγ µενου χυµο σταφυλιών, η οποία να βασίζεται σε συνήθεις τεχνικές µεταποίησης.

4 2000R1623 EL (17) Για εµπορικο ς λ γους, ορισµένοι συναλλασσ µενοι υποχρεο νται να εναποθηκε σουν για µεγάλο χρονικ διάστηµα τον παραγ µενο χυµ σταφυλιών πριν απ τη συσκευασία. Υπ τις συνθήκες αυτές, πρέπει να καθοριστεί ένα καθεστώς προκαταβολών µε σκοπ την επιτάχυνση της πληρωµής των ενισχ σεων στους συναλλασσοµένους, εξασφαλίζοντας, µέσω µιας κατάλληλης εγγ ησης, τις αρµ διες αρχές απ τον κίνδυνο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Πρέπει κατά συνέπεια να προσδιοριστο ν οι προθεσµίες πληρωµής της προκαταβολής, καθώς και οι λεπτοµέρειες για την αποδέσµευση της εγγ ησης. (18) Για να τ χουν της ενίσχυσης, οι ενδιαφερ µενοι πρέπει να υποβάλλουν µια αίτηση συνοδευ µενη απ έναν ορισµένο αριθµ δικαιολογητικών στοιχείων. Για να εξασφαλιστεί µια ενιαία λειτουργία του συστήµατος στα κράτη µέλη, πρέπει να προβλεφθο ν προθεσµίες για την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για την καταβολή της ενίσχυσης που οφείλεται στον µεταποιητή. (19) Το άρθρο 44 παράγραφος 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 απαγορε ει την οινοποίηση και την προσθήκη του χυµο σταφυλιών στον οίνο. Για να εξασφαλιστεί η τήρηση της διάταξης αυτής, πρέπει να διευκρινιστο ν οι υποχρεώσεις και οι ειδικοί έλεγχοι, στους οποίους υπ κεινται οι µεταποιητές ή εµφιαλωτές χυµο σταφυλιών. (20) Το άρθρο 34 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 θέσπισε ένα καθεστώς ενίσχυσης υπέρ των συµπυκνωµένων γλευκών και των ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών που παράγονται στην Κοιν τητα και που χρησιµοποιο νται για την α ξηση του αλκοολικο τίτλου των οίνων. (21) Το άρθρο 36 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προέβλεψε τι οι λεπτοµέρειες εφαρµογής πρέπει να αφορο ν κυρίως τους ρους χορήγησης της ενίσχυσης αυτής. Πρέπει κατά συνέπεια να διευκρινιστεί το µέτρο για τους µικρο ς παραγωγο ς και επίσης να προβλεφθεί τι του µέτρου αυτο µπορο ν να τ χουν µ νο οι παραγωγοί που εκπληρώνουν τις κοινοτικές τους υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περι δου. (22) Οι εργασίες εµπλουτισµο µε προσθήκη συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών και ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών, καθώς και οι ποσ τητες των προϊ ντων αυτών που κατέχονται πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο δήλωσης προς τις αρµ διες αρχές. Οι ποσ τητες των προϊ ντων αυτών που χρησιµοποιο νται ή έχουν χρησιµοποιηθεί για τον εµπλουτισµ πρέπει να εγγράφονται στα βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 70 εδάφιο δε τερο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. κατά συνέπεια δεν πρέπει να προβλεφθεί η προσκ µιση επιπλέον εγγράφων για να τ χει κανείς της ενίσχυσης. (23) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή του σχετικο καθεστώτος ενίσχυσης, πρέπει να εναρµονιστεί σε κοινοτικ επίπεδο ο προσδιορισµ ς του δυνάµει αλκοολικο τίτλου των γλευκών. (24) Τα γλε κη σταφυλιών που χρησιµοποιο νται για την παρασκευή συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών και ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών έχουν µια τιµή κ στους που αποτελεί συνάρτηση του φυσικο τους δυνάµει αλκοολικο τίτλου. Για να ληφθεί υπ ψη η κατάσταση αυτή, καθώς και η ανάγκη να µην διαταράσσονται οι συναλλαγές, φαίνεται τι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί µια διαφοροποίηση της ενίσχυσης, διατηρώντας ένα υψηλ τερο ποσ για τα συµπυκνωµένα γλε κη σταφυλιών και τα ανακαθαρισµένα συµπυκνωµένα γλε κη που προέρχονται απ τους νοτι τερους αµπελώνες της Κοιν τητας, οι οποίοι παράγουν κατά παράδοση γλε κη σταφυ-

5 2000R1623 EL λιών που παρουσιάζουν τον υψηλ τερο φυσικ αλκοολικ τίτλο. (25) Το άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 θέσπισε ένα καθεστώς ενίσχυσης για τη χρήση αφεν ς γλευκών σταφυλιών και συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών που παράγονται στις αµπελουργικές ζώνες C III α) και C III β) µε σκοπ την παρασκευή στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ορισµένων προϊ ντων που υπάγονται στη θέση της συνδυασµένης ονοµατολογίας και, αφετέρου, συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών που παράγονται στην Κοιν τητα µε σκοπ την παρασκευή ορισµένων προϊ ντων που τίθενται σε εµπορία στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, µε σαφείς οδηγίες για την παρασκευή εν ς ποτο που οµοιάζει µε οίνο. (26) Τα προϊ ντα που υπάγονται στη θέση της συνδυασµένης ονοµατολογίας και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 λαµβάνονται προς το παρ ν χρησιµοποιώντας αποκλειστικά συµπυκνωµένο γλε κος σταφυλιών. Είναι ως εκ το του τώρα σκ πιµο να καθοριστεί µια ενίσχυση µ νο για τη χρήση συµπυκνωµένου γλε κους σταφυλιών. (27) Η εφαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης απαιτεί ένα διοικητικ σ στηµα το οποίο να επιτρέπει τ σο τον έλεγχο της καταγωγής σο και τον έλεγχο του προορισµο του προϊ ντος που µπορεί να τ χει της ενίσχυσης. (28) Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του καθεστώτος ενίσχυσης και ελέγχου, πρέπει να προβλεφθεί να υποβάλλουν οι ενδιαφερ µενοι συναλλασσ µενοι γραπτή αίτηση η οποία να περιέχει τις αναγκαίες ενδείξεις που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του προϊ ντος και τον έλεγχο των εργασιών. (29) Προκειµένου το καθεστώς ενίσχυσης να έχει µια θετική, απ ποσοτική άποψη επιρροή στη χρησιµοποίηση των κοινοτικών προϊ ντων, πρέπει να καθοριστεί µια ελάχιστη ποσ τητα προϊ ντος το οποίο µπορεί να αφορά µια αίτηση. (30) Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί τι η ενίσχυση χορηγείται µ νο για τα προϊ ντα που εµφανίζουν τα απαιτο µενα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τη χρησιµοποίησή τους προς τους σκοπο ς που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. (31) Για να µπορέσουν οι αρµ διες αρχές των κρατών µελών να πραγµατοποιήσουν τους αναγκαίους ελέγχους, πρέπει να προσδιοριστο ν οι υποχρεώσεις των συναλλασσοµένων σον αφορά την τήρηση της λογιστικής αποθήκης. (32) Πρέπει να προβλεφθεί τι το δικαίωµα ενίσχυσης αποκτάται τη στιγµή που οι εργασίες µεταποίησης ολοκληρώνονται. Για να ληφθο ν υπ ψη οι τεχνικές απώλειες, πρέπει, για την ποσ τητα που έχει ντως χρησιµοποιηθεί, να γίνει δεκτ ένα ριο ανοχής 10 % προς τα κάτω σε σχέση µε την ποσ τητα που αναγράφεται στην αίτηση. (33) Για τεχνικο ς λ γους, οι συναλλασσ µενοι αναγκάζονται να αποθηκε σουν για µακρ χρονικ διάστηµα πριν απ την παραγωγή τα προϊ ντα που διατίθενται στο εµπ ριο. Υπ τις συνθήκες αυτές, πρέπει να θεσπιστεί ένα καθεστώς προκαταβολών µε σκοπ να επιταχ νεται η πληρωµή των ενισχ σεων στους συναλλασσοµένους, εξασφαλίζοντας, µέσω µιας κατάλληλης εγγ ησης, τις αρµ διες αρχές κατά του κινδ νου αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Πρέπει, κατά συνέπεια, να προσδιοριστο ν οι προθεσµίες πληρωµής της προκαταβολής, καθώς και οι λεπτοµέρειες για την αποδέσµευση της εγγ ησης.

6 2000R1623 EL (34) Το κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπει τη χορήγηση ενισχ σεων στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση επιτραπέζιων οίνων, γλευκών σταφυλιών, συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών και ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών. Σ µφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 2 του εν λ γω κανονισµο, η χορήγηση των ενισχ σεων υπ κειται στη σ ναψη συµφωνητικών αποθεµατοποίησης. Πρέπει επίσης να θεσπιστο ν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής για τη σ ναψη, το περιεχ µενο, τη διάρκεια ισχ ος και τα αποτελέσµατα των εν λ γω συµφωνητικών. (35) Πρέπει να δοθεί ένας ορισµ ς του παραγωγο και, λαµβανοµένων υπ ψη των υποχρεώσεων στις οποίες υπ κειται, να απαιτηθεί να είναι κάτοχος του προϊ ντος που αποτελεί αντικείµενο του συµφωνητικο αποθεµατοποίησης. (36) Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ένας αποτελεσµατικ ς έλεγχος των προϊ ντων που αποτελο ν αντικείµενο των συµφωνητικών αποθεµατοποίησης. Προς το σκοπ αυτ, αποδεικν εται κυρίως αναγκαίο να προβλεφθεί ένας οργανισµ ς παρέµβασης εν ς κράτους µέλους να µπορεί να συνάπτει συµφωνητικά µ νο για τις ποσ τητες που έχουν αποθεµατοποιηθεί στο έδαφος του ιδίου κράτους µέλους, και να ενηµερώνεται σχετικά µε οιαδήποτε µεταβολή που αφορά το προϊ ν και τον τ πο αποθεµατοποίησής του. (37) Για να καταστο ν ενιαίες οι λεπτοµέρειες σον αφορά τη σ ναψη των συµφωνητικών, αυτά πρέπει να συνάπτονται σ µφωνα µε ένα υπ δειγµα ενιαίο για ολ κληρη την Κοιν τητα και επαρκώς σαφές, για να καθίσταται δυνατή η αναγνώριση της ταυτ τητας του σχετικο προϊ ντος. (38) Η πείρα που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο των διαφ ρων καθεστώτων ιδιωτικής αποθεµατοποίησης των γεωργικών προϊ ντων καταδεικν ει τι πρέπει να διευκρινιστεί κατά ποιο µέτρο εφαρµ ζεται ο κανονισµ ς (ΕΟΚ, Euratom) αριθ. 1182/71 του Συµβουλίου για τον προσδιορισµ των προθεσµιών, ηµεροµηνιών και ρων που έχουν σχέση µε τα καθεστώτα αυτά και να οριστο ν επακριβώς οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της συµβατικής αποθεµατοποίησης. (39) Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισµο (ΕΟΚ, Euratom) αριθ. 1182/71 προβλέπει τι οι προθεσµίες, των οποίων η τελευταία ηµέρα είναι αργία, Κυριακή ή Σάββατο λήγουν κατά την πάροδο της τελευταίας ώρας της επ µενης εργάσιµης ηµέρας. Η εφαρµογή της διάταξης αυτής στην περίπτωση των συµφωνητικών αποθεµατοποίησης ενδέχεται να αντίκειται στο συµφέρον των συναλλασσοµένων. µπορεί πράγµατι να οδηγήσει σε άνιση µεταχείριση µεταξ αυτών, ταν µετατίθενται οι τελευταίες ηµέρες της αποθε- µατοποίησης. Είναι λοιπ ν αναγκαίο να προβλεφθεί παρέκκλιση για τον προσδιορισµ της τελευταίας ηµέρας της συµβατικής αποθεµατοποίησης. (40) Προκειµένου η σ ναψη των συµφωνητικών να επηρεάσει την εξέλιξη των τιµών στην αγορά, πρέπει να οριστεί τι ένα συµφωνητικ µπορεί να συναφθεί µ νο για µια αξι λογη ποσ τητα. (41) Είναι αναγκαίο να περιοριστεί η ενίσχυση στην αποθεµατοποίηση στα προϊ ντα που επιδρο ν στην εξέλιξη των τιµών στην αγορά. Πρέπει κατά συνέπεια να τυγχάνουν της ενίσχυσης µ νο τα προϊ ντα χ µα. Επίσης, οι συµβάσεις πρέπει να αφορο ν αποκλειστικά προϊ ντα επαρκο ς ποιοτικο επιπέδου. Επιπλέον, σηµασία έχει αφεν ς να περιοριστεί, σον αφορά τους επιτραπέζιους οίνους, η σ ναψη των συµφωνητικών σε οίνους, η παρασκευή των οποίων βρίσκεται ήδη σε εξελιγµένο στάδιο και, αφετέρου να µην παρεµποδιστο ν κατά τη διάρκεια της σ µβασης οι

7 2000R1623 EL απαραίτητες οινολογικές επεξεργασίες ή πρακτικές για την καλή διαχείριση του προϊ ντος. (42) Για να ευνοηθεί η ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, πρέπει να καθοριστεί ο ελάχιστος αλκοολικ ς τίτλος του οίνου και του γλε κους που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µέτρων αποθεµατοποίησης. Σ µφωνα µε το ίδιο πνε µα, πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατ τητα, για τον επιτραπέζιο οίνο που αποτελεί αντικείµενο συµβάσεων αποθεµατοποίησης, να καθοριστο ν αυστηρ τεροι ροι σε συνάρτηση µε την ποι τητα της συγκοµιδής. (43) Είναι αναγκαίο, προκειµένου να αποφευχθο ν καταχρήσεις, να οριστεί τι ένας οίνος που έχει αποτελέσει αντικείµενο συµφωνητικο αποθεµατοποίησης δεν µπορεί να αναγνωρισθεί ως v.q.p.r.d. (44) Προκειµένου να αποφευχθεί προϊ ντα που αποτελο ν αντικείµενο συµφωνητικο να επηρεάζουν την κατάσταση της αγοράς, πρέπει να απαγορευτο ν η εµπορία τους, καθώς και ορισµένες προπαρασκευαστικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της περι δου, για την οποία έχει συναφθεί το συµφωνητικ. (45) Το άρθρο 26 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπει τη δυνατ τητα να µπορο ν να τ χουν µεταποίησης τα γλε κη σταφυλιών που αποτελο ν αντικείµενο µακροπρ θεσµου συµφωνητικο σε συµπυκνωµένα γλε κη σταφυλιών ή σε ανακαθαρισµένα συµπυκνωµένα γλε κη κατά την περίοδο ισχ ος του συµφωνητικο. εδοµένου τι η εν λ γω µεταποίηση αποτελεί µια συνήθη πρακτική, πρέπει να παρασχεθεί η έγκριση αυτή κατά µ νιµο τρ πο. (46) Είναι αναγκαίο ο οργανισµ ς παρέµβασης να ενηµερώνεται σχετικά µε κάθε µεταποίηση γλε κους σταφυλιών που αποτελεί αντικείµενο συµφωνητικο αποθεµατοποίησης, προκειµένου να είναι σε θέση να ασκήσει τους απαραίτητους ελέγχους. (47) Η µεταποίηση των συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών και των ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών επιφέρει µείωση του γκου του αποθεµατοποιηµένου προϊ ντος και κατά συνέπεια των εξ δων αποθεµατοποίησης. Απ την άλλη πλευρά, εφ σον το παραγ µενο προϊ ν έχει µεγαλ τερη αξία, η µείωση των εξ δων αποθεµατοποίησης αντισταθµίζεται απ την α ξηση των τ κων. Είναι λοιπ ν δικαιολογηµένο, σε περίπτωση µεταποίησης του προϊ ντος, να διατηρηθεί καθ λη τη διάρκεια ισχ ος του συµφωνητικο το ποσ της ενίσχυσης στο επίπεδο που υπολογίζεται βάσει των ποσοτήτων γλευκών σταφυλιών που αποτελο ν αντικείµενο συµφωνητικο πριν απ τη µεταποίηση. Τα παραγ µενα προϊ ντα πρέπει, εξάλλου, να παρουσιάζουν τα απαιτο µενα απ την κοινοτική ρ θµιση χαρακτηριστικά. (48) Το ποσ της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση πρέπει να προσδιορίζεται, λαµβανοµένων υπ ψη των τεχνικών εξ δων αποθεµατοποίησης και των τ κων. Τα έξοδα αυτά µπορο ν να ποικίλλουν ανάλογα µε τον τ πο των προϊ ντων, ενώ οι τ κοι αποτελο ν συνάρτηση της αξίας των σχετικών προϊ ντων. Για να ληφθεί υπ ψη η κατάσταση αυτή και µε σκοπ την απλο στευση της διαχείρισης των συναφθέντων συµφωνητικών, πρέπει να καθοριστεί το ποσ της ενίσχυσης ανά ηµέρα και ανά εκατ λιτρο κατά οµάδες επιτραπέζιων οίνων και γλευκών. Κατ εφαρµογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πρέπει να καθοριστεί το ποσ της ενίσχυσης για τα συµπυκνωµένα γλε κη σταφυλιών εφαρµ ζοντας στο ποσ της ενίσχυσης, για τα γλε κη σταφυλιών, ένα συντελεστή 1,5. Τα ποσά που καθορίζονται

8 2000R1623 EL στον παρ ντα κανονισµ µπορο ν ωστ σο να τροποποιηθο ν, εφ σον εµφανιστο ν αισθητές διακυµάνσεις της τιµής της αγοράς των προϊ ντων ή των επιτοκίων. (49) Πρέπει, εξάλλου, να προβλεφθεί η δυνατ τητα µείωσης της περι δου αποθεµατοποίησης στην περίπτωση που τα προϊ ντα που εξέρχονται απ το απ θεµα προορίζονται για εξαγωγή. Η απ δειξη τι τα προϊ ντα έχουν εξαχθεί πρέπει να προσκοµίζεται πως στην περίπτωση των επιστροφών, σ µφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1999 για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊ ντα ( 1 ). (50) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικ τητα του µέτρου λαµβάνοντας συγχρ νως υπ ψη τις διοικητικές απαιτήσεις των οργανισµών παρέµβασης, πρέπει να προβλεφθο ν προθεσµίες για την καταβολή των ενισχ σεων. Ωστ σο, για να αντιµετωπισθο ν οι ταµειακές ανάγκες των παραγωγών στην περίπτωση µακροπρ θεσµων συµφωνητικών είναι σκ πιµο να δοθεί η δυνατ τητα στα κράτη µέλη να θεσπίσουν ένα καθεστώς προκαταβολών που θα συνοδε ονται απ τη σ σταση των καταλλήλων εγγυήσεων. (51) Αν, κατά τη λήξη εν ς συµφωνητικο αποθεµατοποίησης επιτραπέζιου οίνου, συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις για τη σ ναψη εν ς νέου συµφωνητικο για το ίδιο προϊ ν και εφ σον το ζητεί ο παραγωγ ς, µπορο ν να απλουστευθο ν οι διατυπώσεις σ ναψης. (52) Η αγορά γλευκών και συµπυκνωµένων γλευκών για την παρασκευή χυµο σταφυλιών αναπτ σσεται και, για να ευνοηθεί η χρησιµοποίηση των προϊ ντων της αµπέλου για χρήσεις εκτ ς της οινοποίησης, πρέπει να καταστεί δυνατή η θέση σε εµπορία των γλευκών και των συµπυκνωµένων γλευκών που αποτελο ν αντικείµενο συµφωνητικο αποθε- µατοποίησης και προορίζονται για την παρασκευή χυµο σταφυλιών, απ τον πέµπτο µήνα του συµφωνητικο κατ πιν απλής δήλωσης του παραγωγο προς τον οργανισµ παρέµβασης. Η ίδια δυνατ τητα πρέπει να προβλέπεται για την προώθηση της εξαγωγής των προϊ ντων αυτών. (53) Πρέπει να προσδιοριστο ν τα προϊ ντα, που µπορο ν να ληφθο ν απ τις αποστάξεις και, ειδικ τερα, να οριστο ν τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την ουδέτερη αλκο λη. Καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά αυτά, πρέπει να ληφθεί υπ ψη αφεν ς η παρο σα τεχνολογική ανάπτυξη και αφετέρου η ανάγκη να εξασφαλιστεί τι η παραγωγή µιας αλκο λης θα µπορεί να πωλείται κανονικά στις αγορές για διάφορες χρήσεις. (54) Πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος σον αφορά τα προϊ ντα που προορίζονται να αποτελέσουν αντικείµενο απ σταξης. (55) σον αφορά τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 29 και 30 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πρέπει να προβλεφθεί τι οι παραγωγοί συνάπτουν µε τους οινοποιο ς συµφωνητικά παράδοσης που υπ κεινται στην έγκριση του οργανισµο παρέµβασης, προκειµένου να καταστεί δυνατ ς ο έλεγχος της εξέλιξης των εργασιών και της τήρησης των υποχρεώσεων που υπέχουν τα δ ο µέρη. Το σ στηµα αυτ επιτρέπει, εξάλλου, να αξιολογηθο ν καλ τερα οι ποσοτικές επιπτώσεις των αποστάξεων στην αγορά. Ωστ σο, επιβάλλεται προσαρµογή του συστήµατος των συµφωνητικών, για να ληφθεί υπ ψη το γεγον ς τι υφίστανται αφεν ς παραγωγοί που έχουν την πρ θεση να προβο ν σε εργασία απ σταξης µε σ µβαση φασ ν και, αφετέρου, παραγωγοί οι οποίοι διαθέτουν οι ίδιοι εγκαταστάσεις απ σταξης. ( 1 ) ΕΕ L 102 της , σ. 11.

9 2000R1623 EL (56) Ενδείκνυται κυρίως να προβλεφθο ν ειδικοί καν νες για να εξασφαλισθεί τι ο οίνος που παραδίδεται στο πλαίσιο µιας των προαιρετικών αποστάξεων, προέρχεται απ την ίδια παραγωγή του παραγωγο. Για το σκοπ αυτ, πρέπει να προβλεφθεί τι ο παραγωγ ς πρέπει να παράσχει την απ δειξη τι παρήγε πράγµατι το προϊ ν και τι έχει στην κατοχή του τον οίνο που προορίζεται για παράδοση. Πρέπει, επιπλέον, να θεσπισθο ν καν νες που εξασφαλίζουν επαρκή έλεγχο των ουσιωδών στοιχείων των συµφωνητικών απ σταξης. (57) Πρέπει, βάσει της αποκτηθείσας πείρας, να επιτραπεί κάποιο ριο ανοχής για την ποσ τητα και τον κτηθέντα κατ γκο αλκοολικ τίτλο του οίνου που εµφαίνεται στο συµφωνητικ παράδοσης. (58) Είναι σκ πιµο να προβλεφθο ν προθεσµίες για την καταβολή ενισχ σεων εκ µέρους των οργανισµών παρεµβάσεως στους οινοπνευµατοποιο ς. Πρέπει, εξάλλου, να προβλεφθεί τι η ενίσχυση στον οινοπνευµατοποι µπορεί να προκαταβληθεί. Για να εξασφαλισθεί τι ο οργανισµ ς παρέµβασης δεν θα εκτεθεί σε αδικαιολ γητους κινδ νους, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί καθεστώς εγγυήσεων. (59) Η πείρα έχει δείξει τι, σον αφορά τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, δεν είναι πάντα ε κολο για τους παραγωγο ς να υπολογίσουν ακριβώς τις ποσ τητες προϊ ντων που πρέπει να παραδώσουν για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η λήξη της προβλεπ µενης προθεσµίας για την παράδοση πρέπει να µην έχει, για τους παραγωγο ς που έχουν παραδώσει σχεδ ν λες τις απαιτο µενες ποσ τητες και οι οποίοι πρέπει να προβο ν µ νο σε ήσσονες προσαρµογές, επιπτώσεις δυσανάλογες σε σχέση µε τη διαπραχθείσα παράβαση. Γι αυτ το λ γο, ενδείκνυται να θεωρείται τι οι παραγωγοί έχουν εκπληρώσει την κ ρια υποχρέωσή τους εµπρ θεσµα, µε την προϋπ θεση τι θα παραδώσουν µεταγενέστερα τις ποσ τητες των προϊ ντων που υπολείπονται. (60) Οι αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 διαδραµατίζουν ουσιαστικ ρ λο στην επίτευξη της ισορροπίας της αγοράς του επιτραπέζιου οίνου και έµµεσα στη διαρθρωτική προσαρ- µογή του αµπελοοινικο δυναµικο στις ανάγκες. Είναι λοιπ ν απαραίτητο να εφαρµ ζονται µε πολ αυστηρ τρ πο και λοι οι υπ χρεοι για την απ σταξη να παραδίδουν πράγµατι τις ποσ τητες που αντιστοιχο ν στην υποχρέωσή τους. Αποδείχθηκε τι ο αποκλεισµ ς απ το ευεργέτηµα των µέτρων παρέµβασης δεν επαρκεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, για να εκπληρώσει την υποχρέωσή του ο υπ χρεος. Είναι λοιπ ν ανάγκη να προβλεφθεί η δυνατ τητα λήψης συµπληρωµατικών κοινοτικών µέτρων για τους παραγωγο ς που δεν εκτελο ν τις υποχρεώσεις τους εντ ς της τασσ µενης προθεσµίας, αλλά που τις εκπληρώνουν πριν απ µια άλλη ηµεροµηνία που θα καθοριστεί. (61) Με τις διάφορες αποστάξεις στον αµπελοοινικ τοµέα µπορεί να παραχθεί ουδέτερη αλκο λη που ορίζεται στο παράρτηµα του παρ ντος κανονισµο βάσει κριτηρίων που αφορο ν τη σ νθεσή της. Προκειµένου να είναι δυνατή η επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αυτών, πρέπει να καθορισθο ν κοινοτικές µέθοδοι ανάλυσης. (62) Οι µέθοδοι αυτές πρέπει να είναι υποχρεωτικές για κάθε εµπορική συναλλαγή και για κάθε εργασία ελέγχου και, λαµβανοµένων υπ ψη των περιορισµένων δυνατοτήτων του εµπορίου, πρέπει να επιτραπεί ένας περιορισµένος αριθµ ς συνήθων διαδικασιών, οι οποίες καθιστο ν δυνατ τον ταχ

10 2000R1623 EL και αρκετά ασφαλή προσδιορισµ των αναζητουµένων στοιχείων. (63) Είναι σκ πιµο να ληφθο ν υπ ψη ως κοινοτικές µέθοδοι ανάλυσης αυτές που τυγχάνουν γενικής αναγνώρισης και να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή τους. (64) Για να εξασφαλιστεί η συγκρισιµ τητα των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται κατ εφαρµογή των µεθ δων που αναφέρονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πρέπει να καθορισθο ν οι ροι που αφορο ν την επαναληψιµ τητα και την αναπαραγωγιµ τητα των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται µε τη βοήθεια των µεθ δων αυτών. (65) Πρέπει η τιµή αγοράς των οινικών παρακρατηµάτων να εφαρµ ζεται «ελε θερο» στις εγκαταστάσεις του οινοπνευ- µατοποιο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η µεταφορά εξασφαλίζεται απ τον οινοπνευµατοποι λ γω πρακτικών απαιτήσεων. Για να µην παρεµποδιστεί η πρακτική αυτή η οποία είναι συχνά αναγκαία, πρέπει να διευκρινιστεί τι, στις περιπτώσεις αυτές, η τιµή αγοράς µειώνεται κατά τα έξοδα µεταφοράς. (66) Η υποχρέωση απ σταξης αποτελεί σηµαντικ βάρος για τους µεµονωµένους παραγωγο ς που παράγουν µικρή µ νο ποσ τητα οίνου. Η υποχρέωση αυτή θα τους ανάγκαζε να αναλάβουν, για τη µεταφορά των στεµφ λων και των οινολασπών τους, έξοδα δυσανάλογα προς τα έσοδα που θα µπορο σαν να αναµείνουν απ την παραγ µενη αλκο λη. Πρέπει λοιπ ν να επιτραπεί στους παραγωγο ς αυτο ς να µην προβαίνουν στην παράδοση. (67) Πρέπει να διευκρινιστεί τι, για το τµήµα της παραγωγής τους που παραδίδεται πράγµατι στην απ σταξη που προβλέπεται στο άρθρο 28 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, οι οινοπαραγωγοί οφείλουν να παραδώσουν µ νο τα υποπροϊ ντα της οινοποίησης στο πλαίσιο της απ σταξης που προβλέπεται στο άρθρο 27 του εν λ γω κανονισµο. (68) Σε ορισµένες ζώνες παραγωγής, η απ σταξη των υποπροϊ ντων αποτελεί, για ορισµένους υποκείµενους στην απ σταξη παραγωγο ς περιορισµένων ποσοτήτων, δυσανάλογο βάρος. Πρέπει κατά συνέπεια, να τους παρασχεθεί, µετά απ σχετικ αίτηµα του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι η δυνατ τητα να απαλλαγο ν απ την υποχρέωσή τους µέσω της απ συρσης υπ έλεγχο. (69) Οι παραγωγοί που παραδίδουν τα στέµφυλα σταφυλιών για την παρασκευή οινοκυανίνης παραδίδουν, κατά καν να, στέµφυλα που δεν έχουν υποστεί ζ µωση. Οι επεξεργασίες στις οποίες υποβάλλονται τα στέµφυλα για την εξαγωγή της οινοκυανίνης τα καθιστο ν στη συνέχεια ακατάλληλα για ζ µωση και για απ σταξη. Εποµένως πρέπει να απαλλαγο ν οι εν λ γω παραγωγοί σε συνάρτηση µε τις παραδ σεις στεµφ λων σταφυλιών για την παραγωγή αυτή. (70) Οι οίνοι, που θα πρέπει να παραδοθο ν ως οινικ παρακράτηµα, για την παραγωγή ξους απ οίνο χρησιµοποιο νται κατά τέτοιο τρ πο, ώστε να µειώνεται ο γκος της αλκο λης που παραδίδεται στους οργανισµο ς παρέµβασης. Εποµένως, πρέπει να επιτραπεί στους παραγωγο ς να αποδεσµευτο ν απ την υποχρέωση απ σταξης του οίνου που είναι ενδεχοµένως απαραίτητος για να συµπληρωθεί το οινικ παρακράτηµα, παραδίδοντας αυτ ν τον οίνο στη βιοµηχανία παρασκευής ξους. (71) Στην περίπτωση που αποσ ρονται, υπ έλεγχο, τα υποπροϊ ντα της οινοποίησης, σ µφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφοι 7 και 8 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, ενδείκνυται να εξασφαλιστεί ο πλήρης αποκλεισµ ς των υποπροϊ ντων απ κάθε µεταποίηση σταφυλιών πριν απ

11 2000R1623 EL το τέλος της αµπελουργικής περι δου κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν ληφθεί. Για να επιτευχθεί ο εν λ γω στ χος, πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σ στηµα ελέγχου, χωρίς ωστ σο αυτ να προκαλέσει δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση, ιδίως στα κράτη µέλη που η οινοπαραγωγή είναι πολ µικρή. (72) Πρέπει να προβλεφθεί η προσκ µιση της απ δειξης της παράδοσης των στεµφ λων, των οινολασπών και των οίνων στον οινοπνευµατοποι, κάνοντας διάκριση ανάλογα µε το αν είναι εγκατεστηµένος στο ίδιο κράτος µέλος ή σ ένα άλλο κράτος µέλος απ τον παραγωγ. (73) Οι οινοπνευµατοποιοί µπορο ν, σ µφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 11 και το άρθρο 28 παράγραφος 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, είτε να δικαιο νται ενίσχυση για το προϊ ν προς απ σταξη, είτε να παραδίδουν στον οργανισµ παρέµβασης το προϊ ν που λαµβάνεται απ την απ σταξη. Το ποσ της ενίσχυσης πρέπει να καθορίζεται λαµβάνοντας υπ ψη την τιµή της αγοράς των διαφ ρων προϊ ντων που µπορο ν να ληφθο ν απ την απ σταξη. (74) Για να τ χουν της ενίσχυσης οι ενδιαφερ µενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση που να συνοδε εται απ ορισµένο αριθµ αποδεικτικών στοιχείων. Το είδος και ο αριθµ ς των απαιτουµένων στοιχείων πρέπει να λαµβάνουν υπ ψη τις διαφορές που υπάρχουν µεταξ των οίνων και των οινολασπών, αφεν ς, και των στεµφ λων σταφυλιών, αφετέρου. Για να εξασφαλιστεί η οµοι µορφη λειτουργία του καθεστώτος στα κράτη µέλη, πρέπει να προβλεφθεί τι η υποβολή της αίτησης καθώς και η καταβολή της ενίσχυσης που οφείλεται στους οινοπνευµατοποιο ς θα πραγµατοποιο νται σε προθεσµίες που θα καθοριστο ν. Εξάλλου, ενδείκνυται να προβλεφθεί ένα µέτρο αναλογίας για την περίπτωση που ο οινοπνευµατοποι ς, ενώ έχει τηρήσει τις βασικές υποχρεώσεις του, χορηγεί την απ δειξη καθυστερηµένα. (75) Η τιµή που πρέπει να καταβληθεί απ τους οργανισµο ς παρέµβασης για τα προϊ ντα που τους παραδίδονται πρέπει να καθοριστεί λαµβάνοντας υπ ψη τα µέσα έξοδα µεταφοράς και απ σταξης του εν λ γω προϊ ντος. (76) Για τα προϊ ντα που παραδίδονται στους οργανισµο ς παρέµβασης στο πλαίσιο της απ σταξης που αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πρέπει να καθορισθεί ενιαία κατ αποκοπή τιµή, που να εφαρµ ζεται στα προϊ ντα ανεξάρτητα απ την πρώτη λη τους. (77) Σε ορισµένες περιοχές της Κοιν τητας, η σχέση µεταξ των ποσοτήτων στεµφ λων αφεν ς και των ποσοτήτων οίνου και οινολασπών αφετέρου είναι τέτοια ώστε τα µέσα έξοδα απ σταξης να διαφέρουν απ αυτά που λαµβάνονται υπ ψη για τον καθορισµ της κατ αποκοπήν τιµής. Η κατάσταση αυτή οδηγεί ή υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει, σε ορισµένες απ αυτές τις περιοχές, σε οικονοµική αδυναµία να επιτευχθεί ο τελικ ς στ χος της υποχρεωτικής απ σταξης των υποπροϊ ντων της οινοποίησης. Εποµένως, φαίνεται απαραίτητο να καθοριστο ν ταυτ χρονα µε την κατ αποκοπή τιµή, διαφοροποιηµένες τιµές ανάλογα µε την πρώτη λη του προϊ ντος που λαµβάνεται απ την απ σταξη, αφήνοντας στα κράτη µέλη τη δυνατ τητα να αποφασίζουν για την εφαρµογή των τιµών αυτών στις περιοχές που η εφαρµογή της κατ αποκοπή τιµής συνεπάγεται τις δυσχέρειες που προαναφέρονται. (78) Η προσφυγή σ αυτή τη δυνατ τητα δεν πρέπει να προκαλεί α ξηση των δαπανών του οργανισµο παρέµβασης και κατά συνέπεια του ΕΓΤΠΕ. Αποδεικν εται απαραίτητο να δηµιουργηθεί µια αντιστοιχία µεταξ του επιπέδου των διαφοροποιηµένων, ανάλογα µε την προέλευση της αλκο -

12 2000R1623 EL λης, τιµών και της κατ αποκοπή τιµής. Αυτή η αντιστοιχία πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο σταθµισµένος µέσος των διαφοροποιηµένων ανάλογα µε την προέλευση της αλκο λης τιµών να µην υπερβαίνει την τιµή που καθορίζεται κατ αποκοπή. (79) Λ γω της ελλείψεως µιας οργανωµένης σε κοινοτικ επίπεδο αγοράς αιθυλικής αλκο λης, οι οργανισµοί παρέµβασης που έχουν αναλάβει τη διάθεση στο εµπ ριο των αλκοολών τις οποίες πρέπει να αναλαµβάνουν βάσει των αποστάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 είναι υποχρεωµένοι να τις ξαναπουλήσουν σε τιµή κατώτερη απ την τιµή αγοράς. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί τι το ΕΓΤΠΕ, τµήµα εγγυήσεων, αναλαµβάνει, στα πλαίσια εν ς κατ αποκοπή ποσο, να καλ ψει τη διαφορά µεταξ της τιµής αγοράς και της τιµής πωλήσεως της αλκο λης αυτής. (80) Το άρθρο 29 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/99 του Συµβουλίου προέβλεψε την απ σταξη, για να στηρίξει την αµπελοοινική αγορά και κατά συνέπεια να ευνοήσει τη συνέχιση του εφοδιασµο του τοµέα της π σιµης αλκο λης µε προϊ ντα απ σταξης οίνου. Για να λαµβάνονται υπ ψη τα πλεονάσµατα στο τέλος της περι δου, το µέτρο αυτ πρέπει να ενεργοποιείται απ την 1η Σεπτεµβρίου κάθε περι δου. (81) Λ γω της ευθ νης της Κοιν τητας σον αφορά τη διάθεση ορισµένων αλκοολών οίνου, επιβάλλεται καλ τερη γνώση των συναλλαγών που πραγµατοποιο νται στην αγορά της αλκο λης. Ως εκ το του, οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή για τις αλκο λες που προέρχονται απ υποχρεωτικές αποστάξεις πρέπει να καλ πτουν και τις αλκο λες που προέρχονται απ προαιρετικές αποστάξεις και οι οποίες κατέχονται απ τους οργανισµο ς παρέµβασης. (82) Είναι σκ πιµο να διευκρινιστο ν καλ τερα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα προϊ ντα που µπορο ν να αποτελέσουν αντικείµενο απ σταξης. (83) Πρέπει να προβλεφθεί τι ο φυσικ ς έλεγχος των προϊ ντων που εισέρχονται στο οινοπνευµατοποιείο διενεργείται σ µφωνα µε κατάλληλα αντιπροσωπευτικές µεθ δους. (84) Πρέπει να καθοριστο ν οι συνέπειες σε περίπτωση που ο παραγωγ ς δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του. Είναι, ωστ σο, σκ πιµο να προβλεφθεί τι η Επιτροπή θεσπίζει τους καν νες που πρέπει να εφαρµ ζονται σον αφορά το δικαίωµα ενίσχυσης των οινοπνευµατοποιών που δεν τήρησαν ορισµένες διοικητικές προθεσµίες, ιδίως προκειµένου να ληφθεί υπ ψη η αρχή της αναλογικ τητας. (85) Πρέπει να προβλεφθο ν διατάξεις που επιτρέπουν να ληφθο ν υπ ψη λ γοι ανωτέρας βίας που µπορεί να εµποδίσουν την προβλεπ µενη απ σταξη. (86) Προκειµένου να διασφαλισθεί κατάλληλος έλεγχος των εργασιών απ σταξης πρέπει οι οινοπνευµατοποιοί να υπάγονται σε σ στηµα έγκρισης. (87) Για να ληφθο ν υπ ψη οι πραγµατικές συνθήκες της αγοράς των οίνων που προορίζονται για απ σταξη, κρίνεται σκ πιµο να επιτραπεί η δυνατ τητα µεταποίησης των οίνων αυτών σε αλκοολωµένους οίνους τ σο απ τους οινοπνευ- µατοποιο ς σο και απ τους παρασκευαστές και να προβλεφθο ν οι απαραίτητες προσαρµογές του γενικο καθεστώτος. (88) Ενδείκνυται τα κράτη µέλη να µπορο ν να περιορίσουν τους τ πους, που µπορεί να πραγµατοποιηθεί η παρα-

13 2000R1623 EL σκευή αλκοολωµένου οίνου έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι καταλληλ τεροι τρ ποι ελέγχου. (89) Είναι σκ πιµο να προσδιοριστο ν οι ροι για την πληρωµή της τιµής αγοράς του οίνου, την καταβολή της ενίσχυσης στον παρασκευαστή αλκοολωµένου οίνου, την προκαταβολή της εν λ γω ενίσχυσης, καθώς και τη σ σταση και αποδέσµευση της εγγ ησης. (90) Η προσθήκη εν ς δείκτη ανιχνε σεως στον οίνο που προορίζεται για απ σταξη αποτελεί αποτελεσµατικ στοιχείο ελέγχου. Πρέπει δε να προσδιορισθεί τι η παρξη τέτοιου δείκτη ανιχνε σεως δεν πρέπει να εµποδίζει την κυκλοφορία των οίνων αυτών και των προϊ ντων που λαµβάνονται απ αυτο ς. (91) Για να ληφθο ν υπ ψη ορισµένες πρακτικές που υφίστανται σε ορισµένα κράτη µέλη σον αφορά τη µεταφορά των προϊ ντων στο οινοπνευµατοποιείο, ιδίως ταν πρ κειται για µικρές ποσ τητες, πρέπει να δοθεί η δυνατ τητα στα κράτη µέλη να επιτρέπουν να γίνεται η µεταφορά απ κοινο. (92) Κατά την έννοια του άρθρου 32 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πρέπει να προβλεφθεί για ορισµένες αποστάξεις µείωση της τιµής αγοράς του οίνου που πρέπει να καταβληθεί στον παραγωγ ο οποίος προέβη στην α ξηση του αλκοολικο τίτλου µε την προσθήκη σακχαρ ζης ή συµπυκνωµένου γλε κους σταφυλιών, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 34 του εν λ γω κανονισµο ή έχει ήδη τ χει της ενίσχυσης αυτής. (93) Είναι πολ δ σκολο να καθοριστεί σχέση µεταξ του µέτρου της α ξησης του αλκοολικο τίτλου που επιτυγχάνεται απ κάθε παραγωγ και του οίνου που παραδίδεται προς απ σταξη. Για το λ γο αυτ, ο ακριβής προσδιορισµ ς του οικονοµικο οφέλους κάθε παραγωγο είναι δυνατ ς µ νο µε εξαιρετικά υψηλ διοικητικ κ στος, το οποίο µάλιστα µπορεί να καθυστερήσει τις πληρωµές των ενισχ σεων και να θέσει σε κίνδυνο ολ κληρο το σ στηµα των µέτρων παρέµβασης. Πρέπει να εφαρµοστεί µείωση της τιµής αγοράς του οίνου, η οποία θα στηρίζεται στη µέση α ξηση του φυσικο αλκοολικο τίτλου σε κάθε αµπελουργική ζώνη. Για να αποφευχθο ν οι υπερβολικές διοικητικές δαπάνες που θα είχε σαν συνέπεια ένας συστηµατικ ς έλεγχος λων των παραγωγών σον αφορά την α ξηση του αλκοολικο τίτλου, πρέπει να προβλεφθεί κατ αποκοπή µείωση της τιµής αγοράς του οίνου που παραδίδεται προς απ σταξη για κάθε ζώνη ή τµήµα ζώνης. (94) Είναι δίκαιο να προβλεφθεί τι οι παραγωγοί που δεν έχουν προβεί σε α ξηση του αλκοολικο τίτλου του οίνου τους µε την προσθήκη σακχαρ ζης ή συµπυκνωµένου γλε κους σταφυλιών και δεν έτυχαν της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 34 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για κανένα τµήµα της παραγωγής επιτραπέζιου οίνου τους, µπορο ν να λαµβάνουν την τιµή στο ακέραιο της. Πρέπει, εξάλλου, να προβλεφθεί τι οι παραγωγοί που καταφε γουν στη διαδικασία αυτή για ένα τµήµα µ νο της παραγωγής τους, το οποίο είναι κατώτερο απ αυτ που παρέδωσαν στην απ σταξη, να µπορο ν να λαµβάνουν ολ κληρη την τιµή για µία ποσ τητα που αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξ της ποσ τητας που παραδ θηκε και της ποσ τητας που εµπλουτίστηκε. (95) Η ενίσχυση για το προϊ ν που παράγεται απ την απ σταξη καθώς και η τιµή για τα προϊ ντα που αναλαµβάνει ο οργανισµ ς παρέµβασης στο πλαίσιο των αποστάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.

14 2000R1623 EL /1999 πρέπει να προσαρµ ζονται προκειµένου να ληφθεί υπ ψη η µείωση της τιµής αγοράς του οίνου. (96) Η κατάσταση της αγοράς αλκο λης στην Κοιν τητα χαρακτηρίζεται απ την παρξη αποθεµάτων που δηµιουργήθηκαν λ γω των παρεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. (97) Για να διασφαλιστεί η ίση µεταχείριση των αγοραστών θα πρέπει να καθορισθο ν οι ειδικές λεπτοµέρειες για τους διαγωνισµο ς. (98) Πρέπει να οριστεί τι η διάθεση των εν λ γω αποθεµάτων αλκο λης δ ναται να πραγµατοποιείται µέσω διαφορετικών συστηµάτων διαγωνισµο, ανάλογα µε τη χρήση και τον προορισµ της εν λ γω αλκο λης, καθώς και µε τις ποσ τητες αλκο λης 100 % vol που αποτελο ν το αντικεί- µενο των διαγωνισµών αυτών. (99) εδοµένου τι ο στ χος του διαγωνισµο είναι η επίτευξη της πλέον ευνοϊκής τιµής, πρέπει να κατακυρώνεται υπέρ αυτο που προσφέρει την υψηλ τερη τιµή, εφ σον η Επιτροπή αποφασίσει να αποφανθεί σχετικά µε τις προσφορές. Είναι εξάλλου απαραίτητο να προβλεφθο ν διατάξεις για την περίπτωση που υποβάλλονται για την ίδια παρτίδα πολλές προσφορές µε την ίδια τιµή. (100) Προκειµένου να πραγµατοποιηθο ν δοκιµές σε βιοµηχανικο ς χώρους µεσαίου µεγέθους για νέες πιθανές χρήσεις αλκο λης απ ορισµένους εµπορευοµένους και µε τον τρ πο αυτ να αναπτυχθο ν στο µέλλον δυνατ τητες διαθέσεως αναλ γων ποσοτήτων κοινοτικής αλκο λης χωρίς να διαταραχθεί η αγορά των οινοπνευµατωδών ποτών, πρέπει να προβλεφθεί, υπ ορισµένους ρους η δυνατ τητα υποβολής προσφορών για εκατ λιτρα κατ ανώτατο ριο. (101) Είναι αναγκαίο να καθοριστο ν, µεταξ των µεταποιήσεων σε εξαγ µενα εµπορε µατα που πραγµατοποιο νται υπ το καθεστώς τελειοποιήσεως προς εξαγωγή, οι µεταποιήσεις εκείνες που εξοµοιώνονται µε πραγµατικές βιοµηχανικές χρήσεις. (102) Προκειµένου να εξασφαλισθεί τι οι αλκο λες που πωλο νται θα χρησιµοποιηθο ν πράγµατι για σκοπο ς που δεν πρ κειται να διαταράξουν την αγορά των αλκοολών, είναι αναγκαίο οι προσφορές που πραγµατοποιο νται στο πλαίσιο των εν λ γω διαγωνισµών να περιλαµβάνουν ακριβή διατ πωση της προβλεπ µενης χρήσης. (103) Είναι σκ πιµο να προβλεφθεί τι ο προσφέρων µπορεί να υποβάλει µία προσφορά ανά τ πο αλκο λης, ανά τ πο τελικής χρήσης και ανά διαγωνισµ. Πρέπει, εξάλλου, να διευκρινιστο ν οι νοµικές συνέπειες για τον προσφέροντα που υποβάλλει περισσ τερες της µιας προσφορές. (104) Για να µην επηρεαστεί ο ανταγωνισµ ς µε άλλα προϊ ντα τα οποία η αλκο λη δ ναται να υποκαταστήσει, θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατ τητα στην Επιτροπή να µην δώσει συνέχεια στις ληφθείσες προσφορές. (105) Προκειµένου να ικανοποιηθο ν κατά το µεγαλ τερο µέρος οι υποβαλλ µενες προσφορές, των οποίων αφεν ς µεν, το επίπεδο των προτειν µενων τιµών κρίνεται ικανοποιητικ και αφετέρου οι τελικές χρήσεις που προβλέπονται για αλκο λη είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη νέων βιοµηχανικών διεξ δων για το προϊ ν αυτ, πρέπει να προβλεφθεί, εντ ς ορισµένων ορίων, η δυνατ τητα για τους προσφέροντες που έχουν υποβάλλει τέτοιες προσφορές να τους χορηγηθεί µία υποκατάστατη παρτίδα. Μια τέτοια διαδικασία είναι δυνατ να αυξήσει τις πωλήσεις κοινοτικών

15 2000R1623 EL αλκοολών και µε τον τρ πο αυτ να καταλήξει σε µείωση των αποθεµάτων των οποίων η διαχείριση συνεπάγεται υψηλ κ στος για τον προϋπολογισµ. (106) Παρά το περιθώριο ανοχής που αφορά τη συνολική ποσ τητα της αλκο λης που αποτελεί αντικείµενο διαγωνισµο η τιµή που καταβάλλεται, πριν απ την έκδοση εν ς δελτίου αναλήψεως, πρέπει να υπολογίζεται βάσει γκου αλκο λης σε 100 % vol που καθορίζεται µε προσέγγιση εκατολίτρου. (107) Είναι σκ πιµο να γίνονται τακτικά πωλήσεις µε διαγωνισµ µε προορισµ τις χώρες της περιοχής της Καραϊβικής για τελική χρήση της αλκο λης που κατακυρώθηκε στον τοµέα των καυσίµων και µ νον, ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσµατικ τερη συνέχεια σον αφορά τον εφοδιασµ αυτών των χωρών. Απ την πείρα που αποκτήθηκε, διαπιστώθηκε τι είναι µάλλον απίθανο αυτή η δυνατ τητα διάθεσης του προϊ ντος να διαταράξει τις αγορές και τι αποτελεί σηµαντικ άνοιγµα της αγοράς. (108) Πρέπει να συνδεθεί ο γκος των παρτίδων που αποτελο ν αντικείµενο των πωλήσεων µε διαγωνισµ και προορίζονται για τις χώρες της Καραϊβικής µε την ικαν τητα των θαλασσίων µεταφορών που χρησιµοποιο νται κατά καν να, µειώνοντας έτσι τα έξοδα για τους εν λ γω συναλλασσ µενους, σον αφορά τη σ σταση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. Είναι εποµένως αναγκαίο να προσαρµοστο ν ανάλογα οι προθεσµίες που προβλέπονται για την παραλαβή της κατακυρωθείσας αλκο λης. (109) Πρέπει να θεσπιστο ν ορισµένοι ροι σχετικά µε τις δηµοπρασίες για τη χρησιµοποίηση αλκο λης οινικής προέλευσης στον τοµέα των καυσίµων στο εσωτερικ της Κοιν τητας, προκειµένου να εξασφαλιστεί σε ορισµένο βαθµ ο εφοδιασµ ς των επιχειρήσεων και να ληφθεί υπ ψη το κ στος των επενδ σεων που πρέπει να πραγµατοποιηθο ν σε εργοστάσια µεταποίησης για το σκοπ αυτ, χωρίς µως να εµποδίζεται κάθε φυσική µετακίνηση της ποσ τητας αλκο λης που διατίθεται σε πώληση. (110) Είναι σκ πιµο να προβλεφθεί τι µια δηµοπρασία αυτο του τ που µπορεί να αφορά περισσ τερες παρτίδες αλκο λης εφ σον προορίζονται σηµαντικές ποσ τητες γι αυτ το είδος δηµοπρασίας και τι η αλκο λη που εµπεριέχεται στις εν λ γω δεξαµενές δεν µπορεί πλέον να αποτελεί αντικεί- µενο φυσικής µετακίνησης µέχρι την έκδοση σχετικο δελτίου παραλαβής. (111) Είναι σκ πιµο, σε περίπτωση διαγωνισµο ή δηµοπρασίας που προβλέπει χρησιµοποίηση στον τοµέα των καυσίµων, η οποία απαιτεί φυσικές παραλαβές και µεταποιήσεις επί σειρά ετών, να αναθεωρηθεί η τιµή ανά εκατ λιτρο αλκο λης σε 100 % vol που προσφέρεται απ τον υπερθεµατιστή ανά τρίµηνο µε το συντελεστή που περιγράφεται στη σχετική προκήρυξη διαγωνισµο, προκειµένου να καθοριστο ν τιµές που θα καταβληθο ν για την αλκο λη που κατακυρώνεται και οι οποίες θα παρακολουθο ν στεν τερα τη διακ µανση των τιµών των καυσίµων στις διεθνείς αγορές. (112) Λαµβανοµένων υπ ψη του µεγέθους ορισµένων δεξαµενών στις οποίες διατηρείται ένα µέρος της αλκο λης που προέρχεται απ τις υποχρεωτικές αποστάξεις και της σηµαντικής διάρκειας της αποθήκευσης ορισµένων απ αυτές τις αλκο λες, είναι αδ νατο να γνωρίσουµε µε ακρίβεια στην πράξη την εµπορε σιµη ποσ τητα της αλκο λης που εµπεριέχεται σε ορισµένες δεξαµενές αποθεµατοποίησης. (113) Κατά συνέπεια θα πρέπει να προβλεφθεί τι κάθε διαγωνισµ ς που αφορά, εν τέλει, ποσ τητα αλκο λης που διατίθεται στο εµπ ριο και που περιλαµβάνεται µεταξ 99

16 2000R1623 EL και 101 % της ποσ τητας αλκο λης που αρχικά διατέθηκε προς πώληση, πρέπει να θεωρείται τι έχει εκτελεστεί. (114) Πρέπει να διευκρινιστεί τι η δήλωση του προσφέροντος να παραιτηθεί απ οποιαδήποτε ένσταση σχετικά µε την ποι τητα και τα χαρακτηριστικά της αλκο λης που ενδεχο- µένως του κατακυρώνεται δεν επεκτείνεται σε ενδεχ µενα µη εµφανή ελαττώµατα, τα οποία, εκ της φ σεώς τους, διαφε γουν απ οποιαδήποτε δυνατ τητα προηγο µενου ελέγχου εκ µέρους του προσφέροντος και καθιστο ν το προϊ ν ακατάλληλο για την προβλεπ µενη χρήση. (115) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί, κατά περίπτωση, η µετουσίωση της αλκο λης για ορισµένες πωλήσεις µε διαγωνισµ έτσι, ώστε να αποφευχθεί η χρησιµοποίηση της εν λ γω αλκο λης για άλλους σκοπο ς. Η µετουσίωση θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε την προσθήκη βενζίνης στην κατακυρωθείσα ποσ τητα αλκο λης. (116) Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σ στηµα εγγυήσεων µε σκοπ να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εξέλιξη των διαδικασιών διαγωνισµο, καθώς και η πραγµατική χρησιµοποίηση της αλκο λης για τους σκοπο ς του εν λ γω διαγωνισµο. Πρέπει να καθοριστο ν οι εγγυήσεις σε τέτοιο επίπεδο ώστε να δ ναται να αποφευχθεί κάθε διατάραξη της αγοράς αλκο λης και οινοπνευµατωδών ποτών που παράγονται στην Κοιν τητα, σ µφωνα µε το άρθρο 31 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, στην περίπτωση που οι χρήσεις αυτές αντίκεινται στους εν λ γω σκοπο ς. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στους καν νες που προβλέπει ο κανονισµ ς (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, περί των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊ ντα, συµπεριλαµβανοµένου του οίνου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καθοριστο ν οι κ ριες απαιτήσεις των υπ εγγ ηση υποχρεώσεων. (117) Απώλειες αλκο λης µπορο ν να προκ ψουν κατά τις χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές, καθώς και κατά τις εργασίες µεταποίησης της αλκο λης που προηγο νται της τελικής χρήσης. Πρέπει να ληφθο ν υπ ψη τα ισχ οντα τεχνικά πρ τυπα για να αξιολογηθο ν οι εν λ γω διακυ- µάνσεις του γκου της αλκο λης που διαπιστώνονται κατά τις φορτώσεις και τις εκφορτώσεις αλκοολών και να καθοριστεί ένα ριο ειδικής ανοχής για κάθε µία απ τις προαναφερθείσες απώλειες. (118) Πρέπει να καθοριστεί ένα συνολικ ριο ανοχής για τις απώλειες αλκο λης που οφείλονται στις πολλαπλές χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές στο πλαίσιο εν ς απλο διαγωνισµο µε σκοπ την εξαγωγή των αλκοολών που µεταποιο νται σε µία απ τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στον παρ ντα κανονισµ. Πρέπει, εξάλλου, να καθοριστεί ένα υψηλ τερο ριο ανοχής για τις απώλειες αλκο λης που οφείλονται στις εργασίες µεταποίησης, οι οποίες πραγµατοποιο νται σε µία τρίτη χώρα, σε σχέση µε τις ίδιες εργασίες που πραγµατοποιο νται στην Κοιν τητα, προκειµένου να ληφθο ν υπ ψη οι συνθήκες λειτουργίας, κλιµατικές συνθήκες και άλλες, καθώς και το γεγον ς τι ορισµένα υλικά παρουσιάζουν χαµηλ τερες επιδ σεις σε ορισµένες τρίτες χώρες. (119) Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στις απώλειες αλκο λης που υπερβαίνουν τα καθορισµένα ρια ανοχής, πράγµα που θα συνίσταται στην κατάπτωση εν ς κατ αποκοπή ποσο της εγγ ησης καλής εκτέλεσης που καλ πτει την τιµή κ στους της αλκο λης που παραδίδεται στον οργανισµ παρέµβασης στο πλαίσιο των αποστάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Σκ πιµο είναι να αποδεσµε εται ένα τµήµα της εγγ ησης καλής εκτέλεσης µ νο µετά την προσκ µιση εκ µέρους του υπερθεµατιστή των αποδείξεων που αφορο ν το

17 2000R1623 EL σ νολο των απωλειών που επήλθαν για τον υπ ψη διαγωνισµ, προκειµένου να υφίσταται ένα επαρκές ποσ εγγ ησης για την επιβολή κυρώσεων για τέτοιες απώλειες εκτ ς ρυθµιστικο πλαισίου. (120) Ορισµένες τελικές χρήσεις που προβλέπονται για την αλκο λη, στα πλαίσια διαγωνισµο, απαιτο ν τη µεταποίηση του συν λου ή µέρους της αλκο λης που έχει κατακυρωθεί σε ανακαθαρισµένη αλκο λη. Ορισµένες χρήσεις που προβλέπονται για την αλκο λη που πωλείται απαιτο ν προεργασία επαναπ σταξης ή αφυδάτωσης. Οι εργασίες αυτές έχουν επίσης ως αποτέλεσµα για την παραγωγή αλκο λης να έχει άσχηµη γε ση και να είναι ακατάλληλη για τους σκοπο ς που είχαν προβλεφθεί αρχικά γι αυτο ς τους διαγωνισµο ς. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προσαρµοστο ν οι ροι σ µφωνα µε τους οποίους αποδεσµε ονται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. (121) Θα πρέπει να προβλεφθεί τι ο έλεγχος της διάθεσης της αλκο λης για τους σκοπο ς που αναφέρονται στις προκηρ ξεις διαγωνισµών θα περιλαµβάνει τουλάχιστον ισοδ να- µους ελέγχους µε εκείνους που επιβάλλονται για την εποπτεία των εγχωρίων αλκοολών. Για τον έλεγχο ορισµένων χρήσεων ή προορισµών δ ναται να υποδειχθεί η προσφυγή στις υπηρεσίες µιας εταιρείας διεθνο ς εποπτείας για τον έλεγχο της ορθής διεξαγωγής του διαγωνισµο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς, είναι επιθυµητ να διενεργο νται φυσικοί έλεγχοι στον τ πο αναχώρησης ή προορισµο των αλκοολών. (122) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρ ντα κανονισµ είναι σ µφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής ιαχείρισης Οίνων, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρ ντος κανονισµο Η κοινοτική ρ θµιση που αφορά τους µηχανισµο ς της αµπελοοινικής αγοράς θεσπίζεται βάσει του τίτλου III του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καθώς και του παρ ντος κανονισµο. Ο παρών κανονισµ ς αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 σον αφορά κυρίως τις ενισχ σεις υπέρ της χρήσης των σταφυλιών, γλευκών σταφυλιών, συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών (τίτλος Ι), τις ενισχ σεις στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση (τίτλος ΙΙ) και τις αποστάξεις (τίτλος ΙΙΙ). Άρθρο 2 Γενικές διατάξεις 1. Τα κράτη µέλη µπορο ν να ορίσουν τι οι συναλλασσ µενοι που αναλαµβάνουν δραστηρι τητες για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περι δου επιτρέπεται να τ χουν των ενισχ σεων που προβλέπονται στον παρ ντα κανονισµ µ νο για τα προϊ ντα που προέρχονται απ τη µεταποίηση σταφυλιών της δικής τους παραγωγής. 2. Με την επιφ λαξη του άρθρου 30 του παρ ντος κανονισµο, οι συναλλασσ µενοι οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της προηγο µενης περι δου, υπ κειντο στις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 επιτρέπεται να τ χουν των µέτρων που προβλέπονται στον παρ ντα κανονισµ µ νο εφ σον προσκοµίζουν την απ δειξη τι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σον αφορά την παράδοση ή την υπ έλεγχο απ συρση, κατά τη διάρκεια της εν λ γω περι δου.

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1998D0488 EL

1998D0488 EL 1998D0488 EL 27.02.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1998 για τον καθορισµ των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 176/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.6.2001 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2001 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/361 361 Αιτιολογική σκέψη 115 (115) Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0884 EL 01.01.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 884/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Απριλίου 2001 για τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2010 COM(2010) 544 τελικό 2010/0272 (COD) C7-0316/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/96/0496 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 368 της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Διοργανικός φάκελος : 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0436 EL 01.07.2013 005.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R1517 EL 01.07.1995 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1517/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 1995 για τις λεπτοµέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 03.10.2006 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1017972/2016 Κοινοποίηση της υπ αριθμ. ΕΦΚΦ Β 1012980ΕΞ2016/27-01-2016 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 115/Β ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ 2785/Β ) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και

Διαβάστε περισσότερα

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECOFIN 260 CODEC 359 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδικός: 101 76 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

της 11ης εκεµβρίου 1973 για την ανθρώπινη διατροφή (73/437/ΕΟΚ) (ΕΕ L 356 της , σ. 71)

της 11ης εκεµβρίου 1973 για την ανθρώπινη διατροφή (73/437/ΕΟΚ) (ΕΕ L 356 της , σ. 71) 1973L0437 EL 01.01.1981 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης εκεµβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ SEC( 2004 ) 716 ΤΕΛΙΚΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 15.06.2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 01 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC34/2004 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0555 EL 05.09.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 555/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/417. Τροπολογία. Britta Reimers εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/417. Τροπολογία. Britta Reimers εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 6.3.2013 B7-0080/417 417 Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 2011/0281(COD) 2013/2529(RSP)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 555/2008 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 229/858 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα