ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD"

Transcript

1 DAV_DZ380/680/880 EXOF_OPISTH:DAV_DZ280 EXOF_OPISTH 7/1/09 9:26 AM Page 1 ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD Oδηγίες Xρήσης (µόνο DAV-DZ880W) DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W

2 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 1 ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W

3 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 2 2 ΠΡΟΣΟΧΗ Προφυλάξεις Η χρήση οπτικών συσκευών µε το προϊόν αυτό, αυξάνει τον κίνδυνο βλάβης στα µάτια. Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε περιορισµένο χώρο, όπως σε µια βιβλιοθήκη, ή ένα εντοιχισµένο ντουλάπι. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην καλύπτετε τις οπές εξαερισµού της συσκευής µε εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες, κλπ. Επίσης, µην τοποθετείτε αναµµένα κεριά πάνω στη συσκευή. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν υγρά, όπως για παράδειγµα ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή. Μην εκθέτετε τις µπαταρίες ή τις συσκευές που περιέχουν µπαταρίες σε έντονη θερµότητα, όπως για παράδειγµα σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, κλπ. Για να προλάβετε τυχόν τραυµατισµούς, η συσκευή πρέπει να είναι σταθερά τοποθετηµένη στο πάτωµα ή στον τοίχο, σύµφωνα µε τις οδηγίες εγκατάστασης. Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Αυτή η συσκευή έχει χαρακτηριστεί ως προϊόν λέιζερ τάξης 1 (CLASS 1 LASER). Η ένδειξη αυτή βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής. Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε συστήµατα χωριστής συλλογής απορριµµάτων) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του δείχνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίµµατα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας την σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν να προκληθούν από την µη ενδεδειγµένη διάθεση αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στην διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές ηµοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, ή το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Απόρριψη χρησιµοποιηµένων µπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε συστήµατα χωριστής συλλογής απορριµµάτων) Το σύµβολο αυτό επάνω στη µπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η µπαταρία που παρέχεται µε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίµµατα. Εξασφαλίζοντας την σωστή απόρριψη αυτών των µπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από την µη ενδεδειγµένη διάθεση της µπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδοµένων απαιτούν τη µόνιµη σύνδεση µε µια ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η µπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή µεταχείριση της µπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το τµήµα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε µε ασφάλεια τη µπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο συλλογής των χρησιµοποιηµένων µπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της µπαταρίας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές ηµοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, ή το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Σηµείωση προς τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν µόνο για τον εξοπλισµό που πωλείται σε χώρες οι οποίες εφαρµόζουν τις κοινοτικές οδηγίες. Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, Konan Minato-ku, Tokyo, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) και την ασφάλεια προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούµε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.

4 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 3 Σχετικά µε Αυτές τις Οδηγίες Χρήσης Για τον ασύρµατο ποµποδέκτη (EZW-RT10/EZW-RT10A) Βλ. Πληροφορίες Ασφαλείας Ασύρµατου Προϊόντος (παρέχεται) Σχετικά µε τον περιφερειακό ενισχυτή Η ετικέτα του ονόµατος βρίσκεται στο πλαϊνό εξωτερικό. Προφυλάξεις Σχετικά µε τις πηγές τροφοδοσίας ρεύµατος Η συσκευή δεν είναι αποσυνδεδεµένη από την τροφοδοσία ρεύµατος (ηλεκτρικό δίκτυο) εφόσον είναι συνδεδεµένη µε την πρίζα, ακόµα και αν η ίδια η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Καθώς χρησιµοποιείται το κύριο βύσµα για να αποσυνδεθεί η συσκευή από το δίκτυο, συνδέστε τη συσκευή µε µια εύκολα προσβάσιµη πρίζα. Αν παρατηρήσετε τυχόν ανωµαλίες στη συσκευή, αποσυνδέστε αµέσως το κύριο βύσµα από την πρίζα. Οι οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφουν τα πλήκτρα χειρισµού του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα χειρισµού του δέκτη, αν αυτά έχουν τα ίδια ή παρόµοια ονόµατα µε αυτά του τηλεχειριστηρίου. Το Μενού Ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα µε την περιοχή. Το DVD µπορεί να χρησιµοποιείται ως γενικός όρος για ένα δίσκο DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R και DVD-RW/DVD-R. Οι µετρήσεις εκφράζονται σε πόδια (ft) για τα µοντέλα για τη Βόρεια Αµερική. Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι υπογραµµισµένες. Πνευµατικά δικαιώµατα Το προϊόν αυτό ενσωµατώνει τεχνολογία προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων η οποία είναι προστατευµένη από ευρεσιτεχνίες των Η.Π.Α., καθώς και από άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων πρέπει να έχει την έγκριση της Macrovision και προορίζεται για οικιακή χρήση και άλλες περιορισµένες χρήσεις θέασης, εκτός αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από τη Macrovision. Η αποσυναρµολόγηση και η ανάστροφη µηχανίκευση απαγορεύονται. Το σύστηµα αυτό ενσωµατώνει Dolby* Digital και προσαρµόσιµο περιφερειακό αποκωδικοποιητή µήτρας αναπαραγωγής δίσκων Dolby Pro Logic (II) και DTS** Digital Surround System. * Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας των Dolby Laboratories. Τα Dolby, Pro Logic και το σύµβολο διπλού D είναι εµπορικά σήµατα των Dolby Laboratories. ** Κατασκευάζονται κατόπιν αδείας της Υπηρεσίας Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ, υπ αριθµόν: 5,451,942 5,956,674 5,974,380 5,978,762 6,487,535 & άλλες παγκόσµιες ευρεσιτεχνίες ή ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ που έχουν εκδοθεί ή είναι σε αναµονή. Το DTS είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα. Τα λογότυπα DTS και τα Symbol, DTS-HD και DTS-HD Master Audio είναι εµπορικά σήµα της DTS, Inc DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Αυτό το σύστηµα διαθέτει τεχνολογία ιασύνδεσης Πολυµέσων Υψηλής Ευκρίνειας (HDMI ). Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface ( ιασύνδεση Πολυµέσων Υψηλής Ευκρίνειας) είναι εµπορικά σήµατα, ή κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της HDMI Licensing LLC. 3

5 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 4 Σχετικά µε Αυτές τις Οδηγίες Χρήσης Τα λογότυπα DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO και CD είναι εµπορικά σήµατα. To BRAVIA είναι εµπορικό σήµα της Sony Corporation. To PLAYSTATION είναι εµπορικό σήµα της Sony Computer Entertainment Inc. Το WALKMAN και το λογότυπο WALKMAN είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Sony Corporation. Το DivX είναι τεχνολογία συµπίεσης αρχείων βίντεο, την οποία έχει εφεύρει η DivX, Inc. Τα DivX, DivX Certified και τα σχετικά λογότυπα είναι εµπορικά σήµατα της Divx, Inc και χρησιµοποιούνται κατόπιν αδείας. Το S-AIR και τα λογότυπά του είναι εµπορικά σήµατα της Sony Corporation. Η τεχνολογία ηχητικής κωδικοποίησης MPEG Layer-3 είναι ευρεσιτεχνία που έχει εκδοθεί από τις Fraunhofer IIS και Thomson. Σχετικά µε το MPEG-4 Visual ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΙΑΘΕΤΕΙ Α ΕΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Α ΕΙΩΝ ΠΑΤΕΝΤΩΝ MPEG- 4 VISUAL ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4 VISUAL ( MPEG-4 VIDEO ) ΠΟΥ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ Α ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ MPEG-4 VIDEO. ΚΑΜΙΑ Α ΕΙΑ ΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Ή ΥΠΟΝΝΟΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Α ΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ MPEG LA, LLC. ΒΛ. Σχετικά µε τη λειτουργία S-AIR Το σύστηµα αυτό είναι συµβατό µε τη λειτουργία S-AIR, η οποία επιτρέπει την ασύρµατη µετάδοση ήχου µεταξύ των προϊόντων S-AIR. Με αυτό το σύστηµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω προϊόντα S-AIR: Περιφερειακός ενισχυτής (περιλαµβάνεται): Μπορείτε να απολαύσετε περιφερειακό ήχο από τα ηχεία ασύρµατα. έκτης S-AIR (προαιρετικός): Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο του συστήµατος σε ένα άλλο δωµάτιο. Αυτά τα προϊόντα S-AIR µπορούν να αγοραστούν προαιρετικά (η σειρά προϊόντων S-AIR θα διαφέρει, ανάλογα µε την περιοχή). Οι σηµειώσεις ή οι οδηγίες για τον περιφερειακό ενισχυτή ή τον δέκτη S-AIR σε αυτές τις οδηγίες χρήσης αναφέρονται µόνο στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ένας περιφερειακός ενισχυτής ή δέκτης S-AIR. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία S-AIR, δείτε το Χρήση µιας Συσκευής S-AIR (σελίδα 89). 4

6 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 5 Περιεχόµενα Σχετικά µε Αυτές τις Οδηγίες Χρήσης... 3 Σχετικά µε τη λειτουργία S-AIR... 4 ίσκοι που µπορείτε να αναπαράγετε... 6 Ξεκινώντας Βήµα 1: Εγκατάσταση του Συστήµατος Βήµα 2: Σύνδεση του Συστήµατος Βήµα 3: Συναρμολόγηση του Ασύρµατου Συστήµατος Βήµα 4: Εκτέλεση της Γρήγορης Ρύθµισης Βήµα 5: Επιλογή Πηγής Βήµα 6: Απόλαυση Περιφερειακού Ήχου ίσκος Αναπαραγωγή ενός ίσκου Χρήση των Λειτουργιών Αναπαραγωγής Αναζήτηση/Επιλογή ενός ίσκου Αναπαραγωγή Αρχείων MP3/Αρχείων Εικόνας JPEG Απόλαυση Αρχείων βίντεο Ρύθμιση της Καθυστέρησης Μεταξύ Εικόνας και Ήχου...60 Περιορισµός της Αναπαραγωγής ενός ίσκου Αλλαγή των Ρυθµίσεων Συστήµατος με χρήση της Οθόνης Ρυθµίσεων Ραδιόφωνο Προσυντονισµός Ραδιοφωνικών Σταθµών Ακρόαση Ραδιοφώνου Χρήση Συστήµατος εδοµένων Ραδιοφώνου (RDS) Έλεγχος HDMI / Εξωτερικές Συσκευές Ήχου Χρήση της Λειτουργίας Ελέγχου HDMI για το BRAVIA Sync Αναπαραγωγή Αρχείων σε Συσκευή USB Μεταφορά Τραγουδιών σε Συσκευή USB Χρήση Κινητού Τηλεφώνου Sony Ericsson Χρήση Προσαρµογέα DIGITAL MEDIA PORT Χρήση Προϊόντος S-AIR Άλλες Λειτουργίες Επίτευξη Βέλτιστου Περιφερειακού Ήχου για ωµάτιο Αυτόµατη Επιλογή των Κατάλληλων Ρυθµίσεων Χειρισµός της TV µε το Παρεχόµενο Τηλεχειριστήριο Χρήση των Ηχητικών εφέ Επιλογή του Κατάλληλου εφέ για την Πηγή Απόλαυση Ήχου Εκπομπής Μultiplex Αλλαγή του Επιπέδου Εισαγωγής Ήχου από Συνδεδεµένες Συσκευές Χρήση Χρονοδιακόπτη Ύπνου Αλλαγή Φωτεινότητας Οθόνης Μπροστινού Πίνακα Εµφάνιση Πληροφοριών Σχετικά µε το ίσκο Επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Πρόσθετες Πληροφορίες Προφυλάξεις Σηµειώσεις για τους ίσκους Επίλυση προβληµάτων Λειτουργία αυτοδιάγνωσης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γλωσσάρι Προτεραιότητα αναπαραγωγής τύπων αρχείων Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας Ευρετήριο Λειτουργικών Μερών και Πλήκτρων Χειρισµού Οδηγός Οθόνης Μενού Ελέγχου

7 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 6 ίσκοι που Μπορείτε να Αναπαράγετε Τύπος Λογότυπο Δίσκου Χαρακτηριστικά Εικονίδιο DVD VIDEO DVD VIDEO DVD-R/DVD-RW σε φορµά DVD VIDEO ή σε λειτουργία βίντεο DVD+R/DVD+RW σε φορµά DVD VIDEO Λειτουργία VR (Εγγραφή Βίντεο) DVD-R/DVD-RW σε λειτουργία VR (Εγγραφή Βίντεο) (εκτός από DVD-R DL) VIDEO CD VIDEO CD (Ver. 1.1 και 2.0) Super VCD CD-R/CD-RW/CD-ROM σε φορµά Video CD ή Super VCD Super Audio CD Super Audio CD CD Audio CD CD-R/CD-RW σε φορµά Audio CD DATA CD CD-R/CD-RW/CD-ROM σε φορµά DATA CD που περιέχουν αρχεία MP3 1), αρχεία εικόνας JPEG 2) και αρχεία βίντεο DivX και συµµορφώνονται µε το ISO ) Επίπεδο 1 / Επίπεδο 2 ή το Joliet (φορµά επέκτασης) DATA DVD DVD-ROM/DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW σε φορµά DATA DVD που περιέχουν αρχεία MP3 1) και αρχεία εικόνας JPEG 2) και συµµορφώνονται µε το UDF (Universal Disk Format) 1) Το MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) είναι ένα τυποποιηµένο φορµά που έχει καθοριστεί από τα ISO/MPEG και συµπιέζει δεδοµένα ήχου. Τα αρχεία MP3 πρέπει να είναι σε φορµά MPEG 1 Audio Layer 3. 2) Τα αρχεία εικόνας JPEG πρέπει να συµµορφώνονται µε το φορµά αρχείων εικόνας DCF. (DCF: Design rule for Camera File system : Πρότυπα εικόνας για ψηφιακές κάµερες που καθορίζονται από την Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής Τεχνολογίας της Ιαπωνίας [JEITA]). 3) Λογικό φορµά αρχείων και φακέλων στους δίσκους CD-ROM, καθορισµένο από το ISO ( ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης). 6

8 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 7 Σηµειώσεις για τους δίσκους Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει δίσκους που συµµορφώνονται µε το πρότυπο Compact Disc (CD). Οι δίσκοι DualDisc και ορισµένοι από τους µουσικούς δίσκους κωδικοποιηµένοι µε τεχνολογίες προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων δε συµµορφώνεται µε το πρότυπο Compact Disc (CD). Ως εκ τούτου, αυτοί οι δίσκοι ενδέχεται να µην µπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το προϊόν. Παραδείγµατα δίσκων που δεν µπορεί να αναπαράγει το σύστηµα Tο σύστηµα δεν µπορεί να αναπαράγει τους παρακάτω δίσκους: ίσκους CD-ROM/CD-R/CD-RW εκτός από αυτούς που έχουν εγγραφεί µε τα φορµά που αναφέρονται στη σελίδα 6 ίσκους CD-ROM που έχουν εγγραφεί σε φορµά PHOTO CD Το τµήµα δεδοµένων των δίσκων CD-Extra ίσκους CD Graphics ίσκους DVD Audio ίσκους DATA CD/DATA DVD που δεν περιέχουν αρχεία MP3, αρχεία εικόνας JPEG, αρχεία βίντεο DivX ή αρχεία βίντεο MPEG4. ίσκους DVD-RAM ίσκους Blu-Ray Επίσης, το σύστηµα δεν µπορεί να αναπαράγει τους παρακάτω δίσκους: ίσκους DVD VIDEO µε διαφορετικό κωδικό περιοχής (σελίδα 8) ίσκους µε µη κανονικό σχήµα (π.χ. δίσκους µε σχήµα κάρτας, καρδιάς) ίσκους µε κολληµένα επάνω τους χαρτιά ή αυτοκόλλητα ίσκους που έχουν επάνω τους σελοτέιπ ή υπολείµµατα κολλητικής ταινίας Σηµείωση σχετικά µε τους δίσκους CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW Ορισµένοι δίσκοι CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW δεν µπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το σύστηµα λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου, ή των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και της εφαρµογής λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε για την εγγραφή. Επίσης, δεν µπορούν να αναπαραχθούν οι δίσκοι που δεν έχουν οριστικοποιηθεί (κλειστεί) σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής. Σηµειώστε ότι µερικές λειτουργίες αναπαραγωγής µπορεί να µην είναι διαθέσιµες µε µερικούς δίσκους DVD+RW/DVD+R, ακόµα και αν αυτοί έχουν οριστικοποιηθεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, δείτε τον δίσκο µε την κανονική λειτουργία αναπαραγωγής. Επίσης, δεν µπορεί να γίνει αναπαραγωγή µερικών δίσκων DATA CD/DATA DVD που έχουν δηµιουργηθεί µε το φορµά Εγγραφής Πακέτων. Σχετικά µε τους δίσκους CD Πολλαπλών Συνεδριών (Multi Session) Το σύστηµα αυτό µπορεί να αναπαράγει ένα Multi Session CD όταν υπάρχει ένα αρχείο MP3 στην πρώτη συνεδρία. Θα αναπαράγονται επίσης και όλα τα υπόλοιπα αρχεία MP3 που έχουν εγγραφεί σε επόµενες συνεδρίες. Το σύστηµα αυτό µπορεί να αναπαράγει ένα Multi Session CD όταν υπάρχει ένα αρχείο εικόνας JPEG στην πρώτη συνεδρία. Θα αναπαράγονται επίσης και όλα τα υπόλοιπα αρχεία εικόνας JPEG που έχουν εγγραφεί σε επόµενες συνεδρίες. Αν στην πρώτη συνεδρία υπάρχουν τόσο αρχεία MP3, όσο και αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία σε φορµά CD µουσικής ή φορµά Video CD, θα µπορεί να αναπαραχθεί µόνο η πρώτη συνεδρία. 7

9 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 8 ίσκοι που Μπορείτε να Αναπαράγετε Κωδικός περιοχής Το σύστηµά σας έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωµένο στο πίσω µέρος της µονάδας και αναπαράγει µόνο δίσκους DVD µε τον ίδιο κωδικό περιοχής. ALL Με αυτό το σύστηµα µπορείτε επίσης να αναπαράγετε δίσκους DVD VIDEO µε το σήµα. Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε κάποιον άλλο δίσκο DVD VIDEO, θα εµφανιστεί στην οθόνη της TV το µήνυµα [Playback prohibited by area limitations.] (Η αναπαραγωγή απαγορεύεται λόγω περιορισµών περιοχής). Ανάλογα µε το δίσκο DVD VIDEO, ενδέχεται να µην παρέχεται ένδειξη κωδικού περιοχής, ακόµα και όταν η αναπαραγωγή του DVD VIDEO απαγορεύεται από περιορισµούς περιοχής. Σηµείωση σχετικά µε τις λειτουργίες αναπαραγωγής των δίσκων DVD και των δίσκων VIDEO CD Μερικές λειτουργίες αναπαραγωγής των δίσκων DVD και των δίσκων VIDEO CD µπορεί να είναι σκόπιµα κλειδωµένες από τους παραγωγούς του λογισµικού. Επειδή αυτό το σύστηµα αναπαράγει τα DVD και τα VIDEO CD µε βάση το περιεχόµενο του δίσκου που έχουν σχεδιάσει οι παραγωγοί του λογισµικού, µερικές λειτουργίες αναπαραγωγής µπορεί να µην είναι διαθέσιµες. Ανατρέξτε επίσης και στις οδηγίες που παρέχονται µε τους δίσκους DVD ή τους δίσκους VIDEO CD. 8

10 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 9 Ξεκινώντας Άνοιγµα Συσκευασίας DAV-DZ380W Μπροστινά ηχεία (2) Καλώδια ηχείων (6, κόκκινο/ λευκό/ πράσινο/γκρι/µπλε/µοβ) Κάλυµµα καλωδίων ηχείων (1) Κεντρικό ηχείο (1) Τηλεχειριστήριο (1) Υποστήριγµα καλωδίων ηχείων (1) Περιφερειακά ηχεία (2) Μπαταρίες R6 (µέγεθος ΑΑ) (2) Ασύρµατοι ποµποδέκτες (2) Υπογούφερ (1) Καλωδιακή κεραία FM (1) Μικρόφωνο βαθµονόµησης (1) Μαξιλαράκια βάσεων (1 σετ) Περιφερειακός ενισχυτής (1) Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγός Γρήγορης Ρύθµισης Πληροφορίες Ασφαλείας Ασύρµατου Προϊόντος Για τα µοντέλα Ηνωµένου Βασιλείου Προσαρµογέας DIGITAL MEDIA PORT (TDM-iP20 (1) ή Οδηγίες χρήσης για τον προσαρµογέα DIGITAL MEDIA PORT (TDM-iP20) 9

11 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 10 Ξεκινώντας DAV-DZ680W Μπροστινά ηχεία (2) Καλώδια ηχείων (4, πράσινο/ γκρι/ µπλε/µοβ) Κάλυµµα καλωδίων ηχείων (1) Τηλεχειριστήριο (1) Υποστήριγµα καλωδίων ηχείων (1) Μπαταρίες R6 (µέγεθος ΑΑ) (2) Ασύρµατοι ποµποδέκτες (2) Κεντρικό ηχείο (1) Περιφερειακά ηχεία (2) Μικρόφωνο βαθµονόµησης (1) Μαξιλαράκια βάσεων (1 σετ) Βάσεις (2) Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγός Γρήγορης Ρύθµισης Πληροφορίες Ασφαλείας Ασύρµατου Προϊόντος Για τα µοντέλα Ηνωµένου Βασιλείου Προσαρµογέας DIGITAL MEDIA PORT (TDM-iP20) (1) Υπογούφερ (1) Βίδες (µε ροδέλα) (6) Περιφερειακός ενισχυτής (1) Οδηγίες χρήσης για τον προσαρµογέα DIGITAL MEDIA PORT (TDM-iP20) Καλωδιακή κεραία FM (1) ή 10

12 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 11 DAV-DZ880W Μπροστινά ηχεία (2) Καλωδιακή κεραία FM (1) Κάλυµµα καλωδίων ηχείων (1) ή Καλώδια ηχείων (2, πράσινο/µοβ) Υποστήριγµα καλωδίων ηχείων (1) Ασύρµατοι ποµποδέκτες (2) Τηλεχειριστήριο (1) Κεντρικό ηχείο (1) Περιφερειακά ηχεία (2) Μπαταρίες R6 (µέγεθος ΑΑ) (2) Μικρόφωνο βαθµονόµησης (1) Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγός Γρήγορης Ρύθµισης Πληροφορίες Ασφαλείας Ασύρµατου Προϊόντος Για τα µοντέλα Ηνωµένου Βασιλείου Προσαρµογέας DIGITAL MEDIA PORT (TDM-iP20 (1) Μαξιλαράκια βάσεων (1 σετ) Βάσεις (4) Οδηγίες χρήσης για τον προσαρµογέα DIGITAL MEDIA PORT (TDM-iP20) Βίδες (µε ροδέλα) (6) Υπογούφερ (1) Περιφερειακός ενισχυτής (1) 11

13 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 12 Ξεκινώντας Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Τοποθετήστε δύο µπαταρίες R6 (µέγεθος ΑΑ) (παρέχονται) ταιριάζοντας τα άκρα 3 και # των µπαταριών µε τις ενδείξεις στο εσωτερικό του διαµερίσµατος των µπαταριών. Για να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισµού g της µονάδας. Σηµείωση Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε εξαιρετικά θερµά ή υγρά σηµεία. Μη χρησιµοποιείτε καινούργιες µπαταρίες µαζί µε παλιές. Μην τοποθετείτε ξένα αντικείµενα στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου, ειδικά όταν αντικαθιστάτε τις µπαταρίες. Μην εκθέτετε τον αισθητήρα τηλεχειρισµού σε άµεσο ηλιακό φως ή συσκευή φωτισµού, διότι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη. Αν δεν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες για να αποφύγετε πιθανή ζηµιά από διαρροή και διάβρωση των µπαταριών. 12

14 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 13 Βήµα 1: Εγκατάσταση του Συστήµατος Τοποθέτηση του συστήµατος Για να επιτύχετε τον καλύτερο δυνατό περιφερειακό ήχο, όλα τα ηχεία εκτός από το υπογούφερ θα πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια απόσταση από τη θέση ακρόασης (A). Η απόσταση µπορεί να είναι από 1,0 έως 7,0 µέτρα. Αν δεν µπορείτε να τοποθετήσετε το κεντρικό και τα περιφερειακά ηχεία στην ίδια απόσταση (A), µπορείτε να τοποθετήσετε το κεντρικό ηχείο έως και 1,6 µέτρα πλησιέστερα στη θέση ακρόασης ( ) και τα περιφερειακά ηχεία έως και 5,0 µέτρα πλησιέστερα στη θέση ακρόασης ( ). Το υπογούφερ µπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο δωµάτιο. Υπογούφερ Μπροστινό αριστερό ηχείο (L) Κεντρικό ηχείο Μπροστινό δεξί ηχείο (R) Περιφερειακό αριστερό ηχείο (L) Περιφερειακό δεξί ηχείο (R) Σηµείωση Μη χρησιµοποιείτε κανενός είδους σκληρό σφουγγαράκι, σκόνες καθαρισµού ή διαλυτικά όπως οινόπνευµα ή βενζίνη. Μη στηρίζεστε και µην κρεµιέστε από τα ηχεία, διότι µπορεί να πέσουν κάτω. 13

15 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 14 Ξεκινώντας Εφαρµογή των µαξιλαριών βάσης στο υπογούφερ Εφαρµόστε τα µαξιλαράκια βάσης (παρέχονται) στο κάτω µέρος του υπογούφερ για να σταθεροποιήσετε το υπογούφερ και να µη γλιστρά. Αφαιρέστε τα µαξιλαράκια βάσης από το προστατευτικό κάλυµµα. 14

16 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 15 Συναρµολόγηση των ηχείων (Μόνο DAV-DZ680W/DAV-DZ880W) Πριν συνδέσετε τα ηχεία, εφαρµόστε τη βάση ηχείου στο ηχείο (για τα µπροστινά ηχεία του DAV-DZ680W και τα µπροστινά και περιφερειακά ηχεία του DAV-DZ880W). Χρησιµοποιήστε τα παρακάτω µέρη: DAV-DZ680W Μπροστινά ηχεία (2) Βάσεις (2) Βίδες (µε ροδέλα) (6) DAV-DZ880W Μπροστινά και περιφερειακά ηχεία (4) Βάσεις (4) Βίδες (µε ροδέλα) (12) Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνδεση των καλωδίων ηχείων στους ακροδέκτες SPEAKER, ανατρέξτε στη σελίδα 23. Σηµείωση Απλώστε ένα ύφασµα στο πάτωµα για την αποφυγή πρόκλησης φθοράς στο πάτωµα κατά τη συναρµολόγηση των ηχείων. Συµβουλή Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηχεία χωρίς τις βάσεις, εγκαθιστώντας τα στον τοίχο (σελίδα 18). 1 Περάστε το καλώδιο ηχείου µέσα από την πάνω οπή της βάσης. Ηχείο Καλώδιο ηχείου Πάνω µέρος βάσης 15

17 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 16 Ξεκινώντας 2 Γυρίστε ανάποδα το ηχείο Καλώδιο ηχείου Ηχείο 3 Τοποθετήστε τη βάση στο κάτω µέρος του ηχείου και ασφαλίστε τη µε τρεις βίδες (µε ροδέλα). Βίδες (µε ροδέλα) Κάτω µέρος βάσης Ηχείο 16

18 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 17 Απεικόνιση συναρµολογηµένων ηχείων DAV-DZ680W Μπροστινό αριστερό ηχείο (L): Λευκή ετικέτα Μπροστινό δεξί ηχείο (R): Κόκκινη ετικέτα Λευκό Κόκκινο DAV-DZ880W Μπροστινό αριστερό ηχείο (L): Λευκή ετικέτα Μπροστινό δεξί ηχείο (R): Κόκκινη ετικέτα Περιφερειακό αριστερό ηχείο (L): Μπλε ετικέτα Περιφερειακό δεξί ηχείο (R): Πράσινη ετικέτα Λευκό Κόκκινο Μπλε Γκρι 17

19 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 18 Ξεκινώντας Εγκατάσταση των ηχείων στον τοίχο Προσοχή Σχετικά µε το υλικό του τοίχου και τις βίδες που πρέπει να χρησιµοποιήσετε, επικοινωνήστε µε ένα σιδηροπωλείο ή έναν τεχνικό εγκατάστασης. Χρησιµοποιήστε βίδες που είναι κατάλληλες για το υλικό και την αντοχή του τοίχου. Επειδή οι τοίχοι από γυψοσανίδα είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, προσαρµόστε τις βίδες σε µια δοκό και µετά βιδώστε τις στον τοίχο. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε µια κατακόρυφη και επίπεδη επιφάνεια, σε κάποιο ενισχυµένο σηµείο. Η Sony δεν ευθύνεται για ατυχήµατα ή ζηµιές που ενδέχεται να προκληθούν από λανθασµένη εγκατάσταση, ανεπαρκή αντοχή του τοίχου ή λανθασµένη τοποθέτηση των βιδών, φυσικές καταστροφές κλπ. Πριν εγκαταστήσετε τα µπροστινά ηχεία του DAV-DZ680W ή τα µπροστινά και περιφερειακά ηχεία του DAV-DZ880W στον τοίχο, πρέπει να αποσυναρµολογήσετε τα ηχεία. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το άνω τµήµα του ηχείο στον τοίχο. Για να αποσυναρµολογήσετε το ηχείο (Μπροστινά ηχεία του DAV-DZ680W ή µπροστινά και περιφερειακά ηχεία του DAV-DZ880W) 1 Τραβήξτε το καλώδιο ηχείου από την υποδοχή στο πίσω µέρος του ηχείου. Καλώδιο ηχείου Πίσω µέρος ηχείου 2 Αποσυνδέστε τα καλώδια ηχείου από το ηχείο. Πίσω µέρος ηχείου 18

20 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 19 3 Αφαιρέστε τη βίδα (προεγκατεστηµένη) στο πίσω µέρος του ηχείου. Η βίδα αυτή χρησιµοποιείται όταν συναρµολογήσετε ξανά το ηχείο. Προσέξτε να µη χάσετε τη βίδα. Βίδα Πίσω µέρος ηχείου 4 Αποσυναρµολογήστε το ηχείο σηκώνοντας το άνω τµήµα του ηχείου. Άνω τµήµα Κάτω τµήµα Πίσω µέρος ηχείου 19

21 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 20 Ξεκινώντας 5 Τραβήξτε το καλώδιο ηχείου από τον πάτο του κάτω µέρους του ηχείου. Το καλώδιο ηχείου που έχετε τραβήξει θα χρησιµοποιηθεί όταν θα εγκαταστήσετε το ηχείο στον τοίχο. Κάτω µέρος του ηχείου Καλώδιο ηχείου Απεικόνιση αποσυναρµολογηµένου ηχείου Άνω τµήµα ηχείου Κάτω τµήµα ηχείου Καλώδιο ηχείου Βίδα Εγκατάσταση των ηχείων στον τοίχο Πριν εγκαταστήσετε τα ηχεία στον τοίχο, συνδέστε τα καλώδια στα ηχεία. Φροντίστε να ταιριάξετε τα καλώδια των ηχείων στους σωστούς ακροδέκτες των ηχείων: το καλώδιο ηχείου µε το χρωµατιστό σωλήνα στο 3 και το καλώδιο ηχείου χωρίς χρωµατιστό σωλήνα στο #. Χρωµατιστός σωλήνας Μπροστινό αριστερό ηχείο (L): Λευκός Μπροστινό δεξί ηχείο (R): Κόκκινος Κεντρικό ηχείο: Πράσινος Περιφερειακό αριστερό ηχείο (L): Μπλε Περιφερειακό δεξί ηχείο (R): Γκρι 20

22 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 21 1 Προετοιµάστε τις βίδες (δεν παρέχονται) που είναι κατάλληλες για την οπή στο πίσω µέρος κάθε ηχείου. είτε τις παρακάτω εικόνες. Οπή στο πίσω µέρος του ηχείου 2 Βιδώστε τις βίδες στον τοίχο. DAV-DZ380W Για το κεντρικό ηχείο Για τα άλλα ηχεία DAV-DZ680W Για το κεντρικό ηχείο Για τα µπροστινά ηχεία Για τα περιφερειακά ηχεία 21

23 DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260 p1_27 7/1/09 9:18 AM Page 22 Ξεκινώντας DAV-DZ880W Για το κεντρικό ηχείο Για τα άλλα ηχεία 3 Κρεµάστε τα ηχεία από τις βίδες. Οπή στο πίσω µέρος του ηχείου Πίσω µέρος του ηχείου 22

24 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 23 Βήµα 2: Σύνδεση του Συστήµατος Για να συνδέσετε το σύστηµα, διαβάστε τις πληροφορίες στις σελίδες που ακολουθούν. Μη συνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος της συσκευής µε την πρίζα µέχρι να γίνουν όλες οι άλλες συνδέσεις. Σηµείωση Αν συνδέσετε µια άλλη συσκευή που διαθέτει έλεγχο έντασης, αυξήστε την ένταση της άλλης συσκευής σε σηµείο που να µην παραµορφώνεται ο ήχος. Σύνδεση των ηχείων Το φις και ο χρωµατιστός σωλήνας των καλωδίων των ηχείων έχουν κωδικό χρώµατος ανάλογα µε τον τύπο του ηχείου. Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων ώστε να ταιριάζουν µε το χρώµα των ακροδεκτών SPEAKER της µονάδας. Φροντίστε να ταιριάξετε τα καλώδια των ηχείων στους κατάλληλους ακροδέκτες των ηχείων: το καλώδιο µε το χρωµατιστό σωλήνα στο 3 και το καλώδιο χωρίς χρωµατιστό σωλήνα στο #. Μην πιάσετε τη µόνωση των καλωδίων των ηχείων στους ακροδέκτες. Για να συνδέσετε τα καλώδια των ηχείων µε τη µονάδα Κατά τη σύνδεση των καλωδίων στη µονάδα, εισάγετε το φις µέχρι να κάνει κλικ. 23

25 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 24 Ξεκινώντας DAV-DZ380W/DAV-DZ680W Οπίσθιος πίνακας της συσκευής Μοβ (Υπογούφερ) Λευκό (Μπροστινό αριστερό ηχείο (L)) Κόκκινο (Μπροστινό δεξί ηχείο (R)) Πράσινο (Κεντρικό ηχείο) Οπίσθιος πίνακας του περιφερειακού ενισχυτή Μπλε (Περιφερειακό αριστερό ηχείο (L)) Γκρι (Περιφερειακό δεξί ηχείο (R)) 24

26 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 25 DAV-DZ880W Οπίσθιος πίνακας της συσκευής Μοβ (Υπογούφερ) Λευκό (Μπροστινό αριστερό ηχείο (L)) Κόκκινο (Μπροστινό δεξί ηχείο (R)) Πράσινο (Κεντρικό ηχείο) Οπίσθιος πίνακας του περιφερειακού ενισχυτή Μπλε (Περιφερειακό αριστερό ηχείο (L)) Γκρι (Περιφερειακό δεξί ηχείο (R)) Για να συνδέσετε τα καλώδια ηχείων µε το ηχείο Φις Πίσω µέρος του ηχείου Χρωµατιστός σωλήνας 25

27 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 26 Ξεκινώντας Σύνδεση της TV Επιλέξτε µέθοδο σύνδεσης, ανάλογα µε τους ακροδέκτες της TV. DAV-DZ380W/DAV-DZ680W D Ψηφιακό οµοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται) B Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) A Καλώδιο SCART (EURO AV) (δεν παρέχεται) C Ψηφιακό οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) Προς τον ψηφιακό οπτικό ακροδέκτη εξόδου της TV. Προς τον ψηφιακό οµοαξονικό ακροδέκτη εξόδου της TV. Προς τον ακροδέκτη HDMI IN της TV. Προς τον ακροδέκτη SCART (EURO AV) της TV. DAV-DZ880W B Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) D Ψηφιακό οµοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται) A Καλώδιο SCART (EURO AV) (δεν παρέχεται) C Ψηφιακό οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) 26 Προς τον ψηφιακό οπτικό ακροδέκτη εξόδου της TV. Προς τον ψηφιακό οµοαξονικό ακροδέκτη εξόδου της TV. Προς τον ακροδέκτη HDMI IN της TV. Προς τον ακροδέκτη SCART (EURO AV) της TV.

28 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 27 Μέθοδος 1: Σύνδεση καλωδίου SCART (EURO AV) (A) Η σύνδεση αυτή µεταδίδει και σήµατα βίντεο και σήµατα ήχου. Μέθοδος 2: Σύνδεση καλωδίου HDMI* (B) και καλωδίου SCART (EURO AV) (A) Αν η τηλεόρασή σας έχει ακροδέκτη HDMI, συνδέστε τη συσκευή µε την TV και µε καλώδιο HDMI και µε καλώδιο SCART (EURO AV). Η ποιότητα της εικόνας θα είναι ανώτερη σε σύγκριση µε τη χρήση µόνο της σύνδεσης SCART (EURO AV). Όταν συνδέετε µε το καλώδιο HDMI, πρέπει να επιλέξετε τύπο εξόδου σήµατος (σελίδα 38). Για να βλέπετε εικόνες από τον προσαρµογέα DIGITAL MEDIA PORT, πρέπει να συνδέσετε την TV µε το καλώδιο SCART (EURO AV). Τα σήµατα βίντεο από τον προσαρµογέα DIGITAL MEDIA PORT δεν εξάγονται µέσω του ακροδέκτη HDMI OUT. * HDMI ( ιασύνδεση Πολυµέσων Υψηλής Ευκρίνειας) Σύνδεση ψηφιακού οπτικού καλωδίου (C) ή ψηφιακού οµοαξονικού καλωδίου (D) Όταν η τηλεόραση έχει ψηφιακό οπτικό ή οµοαξονικό ακροδέκτη εξόδου, µπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου συνδέοντας τον µε ψηφιακό οπτικό ή οµοαξονικό καλώδιο, πέρα από τη σύνδεση SCART (EURO AV). Σηµείωση Το σύστηµα µπορεί να δεχθεί και ψηφιακά και αναλογικά σήµατα. Τα ψηφιακά σήµατα έχουν προτεραιότητα έναντι των αναλογικών σηµάτων (το COAXIAL έχει προτεραιότητα έναντι του OPTICAL). Αν το ψηφιακό σήµα παύσει, πραγµατοποιείται επεξεργασία του αναλογικού σήµατος µετά από 2 δευτερόλεπτα. Συµβουλή Όταν συνδέετε το σύστηµα και την TV µε τη λειτουργία BRAVIA Sync µέσω καλωδίου HDMI, ενεργοποιείται η λειτουργία BRAVIA Sync. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθµίστε το [CONTROL FOR HDMI] στο [HDMI SETUP] στο [ON] (σελίδα 64). 27

29 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 28 Ξεκινώντας Σύνδεση των άλλων συσκευών Μπορείτε να απολαµβάνετε τον ήχο από τη συνδεδεµένη συσκευή χρησιµοποιώντας τα έξι ηχεία του συστήµατος. DAV-DZ380W/DAV-DZ680W Φορητή πηγή ήχου (δεν παρέχεται): E Συσκευή USB (δεν παρέχεται): F Προσαρµογέας DIGITAL MEDIA PORT: G (o TDM-iP20 παρέχεται µόνο µε τα µοντέλα Ηνωµένου Βασιλείου. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε άλλους προσαρµογείς DIGITAL MEDIA PORT). F Συνδέστε συσκευή USB (σελίδα 76) E Στερεοφωνικό καλώδιο µε µίνι βύσµα (δεν παρέχεται) Προς την φορητή πηγή ήχου G Προσαρµογέας DIGITAL MEDIA PORT (σελίδα 88) Σηµείωση Συνδέστε τον προσαρµογέα DIGITAL MEDIA PORT έτσι ώστε να είναι ευθυγραµµισµένες οι ενδείξεις V. Κατά την αποσύνδεση, τραβήξτε τον προς τα έξω πιέζοντας το. 28

30 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 29 DAV-DZ880W Φορητή πηγή ήχου (δεν παρέχεται): E Συσκευή USB (δεν παρέχεται): F Προσαρµογέας DIGITAL MEDIA PORT: G (o TDM-iP20 παρέχεται µόνο µε τα µοντέλα Ηνωµένου Βασιλείου. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε άλλους προσαρµογείς DIGITAL MEDIA PORT). VCR, ψηφιακός δορυφορικός δέκτης, PlayStation κτλ. (δεν παρέχονται): H F Συνδέστε συσκευή USB (σελίδα 76) E Στερεοφωνικό καλώδιο µε µίνι βύσµα (δεν παρέχεται) Προς την φορητή πηγή ήχου H Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) G Προσαρµογέας DIGITAL MEDIA PORT (σελίδα 88) Σηµείωση Συνδέστε τον προσαρµογέα DIGITAL MEDIA PORT έτσι ώστε να είναι ευθυγραµµισµένες οι ενδείξεις V. Κατά την αποσύνδεση, τραβήξτε τον προς τα έξω πιέζοντας το. Προς τους ακροδέκτες εξόδου ήχου του VCR, του ψηφιακού δορυφορικού δέκτη, του PlayStation κτλ. 29

31 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 30 Ξεκινώντας Αν η TV σας έχει πολλαπλές εισόδους ήχου/βίντεο Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο µε τα ηχεία του συστήµατος µέσω της συνδεδεµένης TV. Συνδέστε τις συσκευές όπως ακολουθεί. TV VCR, ψηφιακός δορυφορικός δέκτης, PlayStation κτλ. VCR, ψηφιακός δορυφορικός δέκτης, PlayStation κτλ. Σύστηµα : Ροή σήµατος Επιλέξτε τη συσκευή στην TV. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της TV. Αν η TV δεν έχει πολλαπλές εισόδους ήχου/βίντεο, είναι απαραίτητος ένας διακλαδωτής για να λαµβάνεται ήχος από περισσότερες από µία συσκευές. 30

32 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 31 Σύνδεση της καλωδιακής κεραίας ή Καλωδιακή κεραία FM (παρέχεται) Σηµείωση Εκτείνετε πλήρως την καλωδιακή κεραία FM. Μετά τη σύνδεση της καλωδιακής κεραίας FM, διατηρήστε τη όσο το δυνατό πιο οριζόντια. Συµβουλή Αν η λήψη FM δεν είναι καλή, χρησιµοποιήστε ένα οµοαξονικό καλώδιο 75 Ωµ (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τη µονάδα σε µια εξωτερική κεραία FM, όπως φαίνεται παρακάτω. Εξωτερική κεραία FM Μονάδα 31

33 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 32 Ξεκινώντας Εισαγωγή του ασύρµατου ποµποδέκτη Μπορείτε να µεταδώσετε ήχο από τη µονάδα σε µια συσκευή S-AIR, όπως έναν περιφερειακό ενισχυτή ή ένα δέκτη S-AIR. Για να µεταδώσετε ήχο από τη µονάδα, πρέπει να εισάγετε τους ασύρµατους ποµποδέκτες στη µονάδα, τον περιφερειακό ενισχυτή και το δέκτη S-AIR. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συσκευές S-AIR, ανατρέξτε στο Χρήση Συσκευής S-AIR (σελίδα 89). DAV-DZ380W/DAV-DZ680W Οπίσθιος πίνακας της µονάδας Οπίσθιος πίνακας του περιφερειακού ενισχυτή Ασύρµατος ποµποδέκτης Ασύρµατος ποµποδέκτης DAV-DZ880W Οπίσθιος πίνακας της µονάδας Οπίσθιος πίνακας του περιφερειακού ενισχυτή Ασύρµατος ποµποδέκτης Ασύρµατος ποµποδέκτης Σηµειώσεις Όταν εισάγετε τον ασύρµατο ποµποδέκτη, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύµατος δεν είναι συνδεδεµένο µε την πρίζα. Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες του ασύρµατου ποµποδέκτη. Εισάγετε τον ασύρµατο ποµποδέκτη έτσι ώστε τα σηµεία V να είναι ευθυγραµµισµένα. Μην εισάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον ασύρµατο ποµποδέκτη στην υποδοχή EZW-RT10. 32

34 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 33 Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος AC Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος AC της µονάδας στην πρίζα, συνδέστε το κεντρικό και τα µπροστινά ηχεία και το υπογούφερ µε τη µονάδα και τα περιφερειακά ηχεία µε τον περιφερειακό ενισχυτή. Οπίσθιος πίνακας µονάδας Οπίσθιος πίνακας περιφερειακού ενισχυτή Πρίζα (ηλεκτρικό δίκτυο): το σχήµα της πρίζας διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή. Σχετικά µε την επίδειξη Μόλις συνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος AC, στην οθόνη του µπροστινού πίνακα εµφανίζεται η επίδειξη. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της επίδειξης 1 Πιέστε το 1/u στη µονάδα. Το σύστηµα τίθεται σε λειτουργία. 2 Πιέστε το SYSTEM MENU. 3 Πιέστε επανειληµµένα τα X/x µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη DEMO στην οθόνη του µπροστινού πίνακα και στη συνέχεια πιέστε το ή το c. 4 Πιέστε τα X/x και επιλέξτε ρύθµιση. DEMO ON : Ενεργοποίηση. DEMO OFF : Απενεργοποίηση. 5 Πιέστε το. Η ρύθµιση πραγµατοποιείται. 33

35 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 34 Ξεκινώντας 6 Πιέστε το SYSTEM MENU. Το µενού συστήµατος κλείνει. Συµβουλή Αν αγοράσατε το σύστηµα καινούργιο, ή αν το σύστηµα έχει επαναφερθεί στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις από το εργοστάσιο (π.χ. µετά από εκτέλεση του COLD RESET, σελίδα 103), µπορείτε να απενεργοποιήσετε την επίδειξη πιέζοντας απλά το 1/u στο τηλεχειριστήριο. 34

36 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 35 Βήµα 3: Συναρµολόγηση του Ασύρµατου Συστήµατος Πριν χρησιµοποιήσετε το ασύρµατο σύστηµα, πρέπει να ρυθµίσετε τον περιφερειακό ενισχυτή. Πριν τη ρύθµιση, βεβαιωθείτε ότι οι ασύρµατοι ποµποδέκτες και ο περιφερειακός ενισχυτής έχουν εισαχθεί σωστά στη µονάδα (σελίδα 32). Το ασύρµατο σύστηµα ονοµάζεται S-AIR. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία S-AIR, ανατρέξτε στο Χρήση µιας Συσκευής S-AIR (σελίδα 89). Έλεγχος της κατάστασης µετάδοσης Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της µετάδοσης ήχου µεταξύ της µονάδας και του περιφερειακού ενισχυτή παρατηρώντας το δείκτη POWER / ON LINE του περιφερειακού ενισχυτή. είκτης POWER / ON LINE Γίνεται πράσινος. Αναβοσβήνει πράσινος. Γίνεται κόκκινος. Σβήνει. Κατάσταση Πραγµατοποιείται η µετάδοση ήχου. εν πραγµατοποιείται η µετάδοση ήχου. Ο περιφερειακός ενισχυτής δεν εξάγει ήχο. Ο περιφερειακός ενισχυτής τίθεται εκτός λειτουργίας ή είναι ενεργή η προστασία του. είκτης POWER / ON LINE ιακόπτης S-AIR ID Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον περιφερειακό ενισχυτή, ανατρέξτε το Λειτουργία περιφερειακού ενισχυτή (σελίδα 114). Για να απολαύσετε τον ήχο µε τα ακουστικά Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο του συστήµατος συνδέοντας τα ακουστικά στον ακροδέκτη PHONES στον περιφερειακό ενισχυτή. Ακροδέκτης PHONES ιακόπτης SURROUND SELECTOR Η µονάδα µεταδίδει ήχο στον περιφερειακό ενισχυτή που είναι συνδεδεµένος µε τα περιφερειακά ηχεία. Για να εγκαθιδρύσετε τη µετάδοση ήχου, πραγµατοποιήστε τα παρακάτω Βήµατα. 1 Πιέστε 1/u στη µονάδα. Το σύστηµα τίθεται σε λειτουργία. 2 Ρυθµίστε το διακόπτη SURROUND SELECTOR του περιφερειακού ενισχυτή στο SURROUND. 3 Ρυθµίστε το διακόπτη S-AIR ID του περιφερειακού ενισχυτή στο Α. 4 Πιέστε το POWER στον περιφερειακό ενισχυτή. Ο δείκτης POWER / ON LINE γίνεται πράσινος. Αν δε συµβεί αυτό, ελέγξτε την κατάσταση µετάδοσης όπως ακολουθεί. Σηµείωση Η ένταση ήχου της µονάδας µπορεί να ελαχιστοποιηθεί αν θέσετε τον περιφερειακό ενισχυτή εκτός λειτουργίας όσο είναι συνδεδεµένα τα ηχεία µε τον περιφερειακό ενισχυτή ή υπάρχει κακή ραδιοφωνική λήψη. Σε αυτή την περίπτωση, εµφανίζονται εναλλάξ οι ενδείξεις HP NO LINK και VOLUME MIN στην οθόνη του µπροστινού πίνακα. Ελέγξτε τη ραδιοφωνική λήψη και ρυθµίστε ξανά την ένταση ήχου. Όταν χρησιµοποιείται πολλαπλές συσκευές S-AIR Ανατρέξτε στο Εγκατάσταση µετάδοσης ήχου ανάµεσα στη µονάδα και µια υποµονάδα S-AIR (ρύθµιση ID) (σελίδα 89). 35

37 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 36 Ξεκινώντας Εφαρµογή του καλύµµατος στον περιφερειακό ενισχυτή Αφού συνδέσετε και κάνετε τις ρυθµίσεις, µπορείτε να εφαρµόσετε το κάλυµµα στον περιφερειακό ενισχυτή για την οργάνωση και την αποθήκευση των πλεοναζόντων καλωδίων. 1 Εφαρµόστε το κάλυµµα καλωδίου ηχείου σπρώχνοντάς το κατά µήκος των εγκοπών του περιφερειακού ενισχυτή. Κάλυµµα καλωδίου Βήµα 4: Εκτέλεση της Γρήγορης Ρύθµισης Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εκτελέσετε τις βασικές ρυθµίσεις και να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα. Τα στοιχεία που εµφανίζονται ποικίλουν ανάλογα µε την περιοχή. Περιφερειακός ενισχυτής Πιέστε το κάλυµµα καλωδίου προς τα κάτω µέχρι να ακούσετε το κλικ. Γυρίστε ανάποδα τον περιφερειακό ενισχυτή και αποθηκεύστε τα καλώδια στο κάλυµµα καλωδίων. 2 Εισάγετε το καπάκι της υποδοχής των καλωδίων ηχείου στις θυρίδες του καλύµµατος των καλωδίων ηχείου και πιέστε το για να µπει στη θέση του. Περιφερειακός ενισχυτής Εγκοπές Υποδοχή καλωδίων ηχείου 1 Θέστε σε λειτουργία την TV. 2 Πιέστε το 1/u στη µονάδα και το POWER στον περιφερειακό ενισχυτή. Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία είναι ρυθµισµένη σε DVD (σελίδα 39). 3 Ρυθµίστε τον επιλογέα εισόδου της TV σας ώστε το σήµα από το σύστηµα να εµφανίζεται στην οθόνη της TV. Στο κάτω µέρος της οθόνης της TV εµφανίζεται το µήνυµα [Πιέστε το [ENTER] για να εκτελέσετε το QUICK SETUP.]. Αν δεν εµφανιστεί αυτό το µήνυµα, ανακαλέστε την οθόνη της Γρήγορης Ρύθµισης (σελίδα 38). 4 Πιέστε το χωρίς να εισάγετε δίσκο. Εµφανίζεται η Οθόνη Ρύθµισης για την επιλογή της γλώσσας που χρησιµοποιείται για τις ενδείξεις της οθόνης. 36

38 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 37 5 Πιέστε τα X/x για να επιλέξετε γλώσσα και στη συνέχεια πατήστε. Εµφανίζεται η οθόνη ρύθµισης για την επιλογή της αναλογίας διαστάσεων της TV που πρόκειται να συνδεθεί. Εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων για το Χειρισµό Λειτουργίας HDMI. 6 Πιέστε τα X/x για να επιλέξετε τη ρύθµιση που ταιριάζει στον τύπο της TV σας και στη συνέχεια πατήστε. [16:9]: Για TV ευρείας οθόνης ή κανονική TV 4:3 µε λειτουργία ευρείας οθόνης (σελίδα 64) [4:3 LETTER BOX] ή [4:3 PAN SCAN] : Για κανονική TV 4:3 (σελίδα 64) 8 Πιέστε τα X/x, επιλέξτε τη ρύθµιση και στη συνέχεια πιέστε. [OFF]: O Χειρισµός Λειτουργίας HDMI είναι ρυθµισµένος στο off. [ON]: O Χειρισµός Λειτουργίας HDMI (σελίδα 73) είναι ρυθµισµένος στο on. Εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων για την επιλογή της διάταξης των ηχείων. Εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων για την επιλογή της µεθόδου εξόδου των σηµάτων βίντεο από τον ακροδέκτη EURO AV T OUTPUT (TO TV) στο πίσω µέρος της µονάδας. 7 Πιέστε τα X/x για να επιλέξετε τη µέθοδο εξόδου των σηµάτων βίντεο και στη συνέχεια πατήστε. [VIDEO]: Εξάγει σήµατα βίντεο. [RBG]: Εξάγει σήµατα RGB. Σηµείωση Αν η TV σας δε δέχεται σήµατα RGB, δεν εµφανίζεται εικόνα στην οθόνη της TV, ακόµα κι αν επιλέξετε [RGB]. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν την TV σας. 9 Πιέστε τα C/c, επιλέξτε την εικόνα διαµόρφωσης των ηχείων, σύµφωνα µε την πραγµατική θέση των ηχείων και στη συνέχεια πιέστε. Για λεπτοµέρειες, δείτε το Επίτευξη του Βέλτιστου Περιφερειακού Ήχου για ένα ωµάτιο (σελίδα 94). 10Συνδέστε το µικρόφωνο βαθµονόµησης (παρέχεται) στον ακροδέκτη Α. CAL MIC στον µπροστινό πίνακα. Τοποθετήστε το µικρόφωνο βαθµονόµησης στο επίπεδο των αυτιών χρησιµοποιώντας ένα τρίποδο, κλπ. (δεν παρέχεται). Το µπροστινό µέρος κάθε ηχείου θα πρέπει να κοιτάζει προς το µικρόφωνο βαθµονόµησης και θα πρέπει να µην υπάρχουν εµπόδια µεταξύ των ηχείων και του µικροφώνου βαθµονόµησης. 37

39 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 38 Ξεκινώντας Για να ακυρώσετε τη Γρήγορη Ρύθµιση Πιέστε DISPLAY σε οποιοδήποτε Βήµα. Μικρόφωνο βαθµονόµησης Για να ανακαλέσετε την οθόνη Γρήγορης Ρύθµισης 1 Πιέστε επανειληµµένα το FUNCTION +/ µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη DVD στην οθόνη του µπροστινού πίνακα. 2 Πιέστε το DISPLAY ενώ το σύστηµα είναι σε κατάσταση στοπ. Στην οθόνη της TV εµφανίζεται το Μενού Ελέγχου. 3 Πιέστε τα X/x για να επιλέξετε το [SETUP] και στη συνέχεια πιέστε το. Εµφανίζονται οι επιλογές του [SETUP]. 11Πιέστε τα C/c, επιλέξτε το [YES] και στη συνέχεια πιέστε. Ξεκινά η Αυτόµατη Ρύθµιση ([AUTO CALIBRATION]). Μην κάνετε θόρυβο κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Σηµειώσεις Όταν αρχίσει το [AUTO CALIBRATION], εξέρχεται δυνατός ήχος. εν µπορείτε να χαµηλώσετε την ένταση. Λάβετε υπόψη σας τα παιδιά και τους γείτονες. Πριν το [AUTO CALIBRATION], εγκαταστήστε τον περιφερειακό ενισχυτή στο κατάλληλο σηµείο. Αν τον εγκαταστήσετε σε ακατάλληλο σηµείο, όπως ένα άλλο δωµάτιο, δε θα πραγµατοποιηθεί σωστά η µέτρηση. Το περιβάλλον ενδέχεται στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα ενδέχεται να επηρεάσει τις µετρήσεις. Αν οι µετρήσεις διαφέρουν σηµαντικά από την κατάσταση της εγκατάστασης των ηχείων, εκτελέστε τις ρυθµίσεις ηχείων χειρωνακτικά ακολουθώντας το Ρυθµίσεις ηχείων (σελίδα 67). 12Βγάλτε το µικρόφωνο βαθµονόµησης από την πρίζα, πιέστε C/c, επιλέξτε [YES] και στη συνέχεια πιέστε. Η Γρήγορη Ρύθµιση ολοκληρώθηκε. Όλες οι συνδέσεις και οι λειτουργίες ρυθµίσεων έχουν ολοκληρωθεί. 4 Πιέστε τα X/x για να επιλέξετε το [QUICK] και στη συνέχεια πιέστε το. Εµφανίζεται η οθόνη Γρήγορης Ρύθµισης. Ρύθµιση του τύπου της εξόδου βίντεο ώστε να ταιριάζει µε την TV σας Ανάλογα µε τη σύνδεση της TV (σελίδα 26), επιλέξτε τον τύπο της εξόδου βίντεο του συστήµατος. Για να επιλέξετε τον τύπο του σήµατος βίντεο που εξέρχεται από τον ακροδέκτη HDMI OUT Αν συνδέσετε τη µονάδα και την TV µε το καλώδιο HDMI, επιλέξτε τον τύπο των σηµάτων βίντεο που θα εξέρχονται από τον ακροδέκτη HDMI OUT. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την τηλεόραση/το βιντεοπροβολέα σας, κλπ. 1 Πιέστε επανειληµµένα το FUNCTION +/ µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη DVD στην οθόνη του µπροστινού πίνακα. 38

40 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 39 2 Πιέστε το DISPLAY ενώ το σύστηµα είναι σε κατάσταση στοπ. Στην οθόνη της TV εµφανίζεται η οθόνη του Μενού Ελέγχου. 3 Πιέστε τα X/x, επιλέξτε το [SETUP] και στη συνέχεια πιέστε το. Εµφανίζονται οι επιλογές για το [SETUP]. 4 Πιέστε τα X/x, επιλέξτε το [CUSTOM] και στη συνέχεια πιέστε το. Εµφανίζεται η Οθόνη Ρυθµίσεων. 5 Πιέστε τα X/x, επιλέξτε το [HDMI SETUP] και στη συνέχεια πιέστε το. Εµφανίζονται οι επιλογές για το [HDMI SETUP]. 6 Πιέστε τα X/x, επιλέξτε το [HDMI RESOLUTION] και στη συνέχεια πιέστε το. 7 Πιέστε τα X/x, επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση και στη συνέχεια πιέστε το. [AUTO (1920 x 1080p)]: Το σύστηµα εξάγει το βέλτιστο σήµα βίντεο στη συνδεδεµένη TV. [1920 x 1080i]: Το σύστηµα εξάγει σήµατα βίντεο 1920 x 1080i*. [1280 x 720p]: Το σύστηµα εξάγει σήµατα βίντεο 1280 x 720p*. [720 x 480p]**: Το σύστηµα εξάγει σήµατα βίντεο 720 x 480p*. * i: σήµατα Interlace, p: σήµατα Progressive ** Ανάλογα µε το µοντέλο κάθε χώρας, µπορεί να εµφανίζεται το [720 x 576p]. Βήµα 5: Επιλογή Πηγής Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή αναπαραγωγής. Πιέστε επανειληµµένα το FUNCTION +/ µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή λειτουργία στην οθόνη του µπροστινού πίνακα. Κάθε φορά που πιέζετε το FUNCTION +/, η λειτουργία αλλάζει ως εξής. x DAV-DZ380W/DAV-DZ680W DVD y TUNER FM y USB y TV y DMPORT y AUDIO y Λειτουργία Πηγή DVD ίσκος που αναπαράγεται από το σύστηµα TUNER FM Ραδιόφωνο FM/AM (σελίδα 70) USB Συσκευή USB (σελίδα 76) TV TV DMPORT Προσαρµογέας DIGITAL MEDIA PORT (σελίδα 88) AUDIO Φορητή πηγή ήχου (που είναι συνδεδεµένη στον ακροδέκτη AUDIO IN στον µπροστινό πίνακα) 39

41 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 40 Ξεκινώντας x DAV-DZ880W DVD y TUNER FM y USB y TV y LINE y DMPORT y AUDIO y Λειτουργία DVD Πηγή ίσκος που αναπαράγεται από το σύστηµα TUNER FM Ραδιόφωνο FM/AM (σελίδα 70) USB Συσκευή USB (σελίδα 76) TV LINE DMPORT AUDIO TV Συσκευή συνδεδεµένη µε τους ακροδέκτες LINE στον οπίσθιο πίνακα Προσαρµογέας DIGITAL MEDIA PORT (σελίδα 88) Φορητή πηγή ήχου (που είναι συνδεδεµένη στον ακροδέκτη AUDIO IN στον µπροστινό πίνακα) 40

42 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 41 Βήµα 6: Aπόλαυση Περιφερειακού Ήχου Μπορείτε να απολαύσετε περιφερειακό ήχο επιλέγοντας απλά µια από τις προγραµµατισµένες λειτουργίες αποκωδικοποίησης του συστήµατος. Αυτές σας φέρνουν το συναρπαστικό και δυναµικό ήχο των κινηµατογραφικών αιθουσών στο σπίτι σας. Απόλαυση ήχου TV µε το εφέ περιφερειακού ήχου 5.1 καναλιών 1 Πιέστε το SYSTEM MENU. 2 Πιέστε επανειληµµένα τα X/x µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη DEC. MODE στην οθόνη του µπροστινού πίνακα και στη συνέχεια πιέστε το ή το c. 3 Πιέστε επανειληµµένα τα X/x µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη PRO LOGIC στην οθόνη του µπροστινού πίνακα. 4 Πιέστε. Η ρύθµιση ολοκληρώθηκε. 5 Πιέστε SYSTEM MENU. Το µενού του συστήµατος κλείνει. Σηµείωση Όταν ο ήχος του τηλεοπτικού προγράµµατος είναι µονοφωνικός, ο ήχος εξέρχεται µόνο από το κεντρικό ηχείο. Επιλογή περιφερειακών ηχητικών εφέ βάσει των προτιµήσεών σας 1 Πιέστε το SYSTEM MENU. 2 Πιέστε επανειληµµένα τα X/x µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη DEC. MODE στην οθόνη του µπροστινού πίνακα και στη συνέχεια πιέστε το ή το c. 3 Πιέστε επανειληµµένα τα X/x µέχρι να εµφανιστεί το περιφερειακό ηχητικό εφέ που θέλετε στην οθόνη του µπροστινού πίνακα. είτε τον πίνακα παρακάτω για τις περιγραφές των περιφερειακών ηχητικών εφέ. 41

43 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 42 Ξεκινώντας 4 Πιέστε. Η ρύθµιση ολοκληρώθηκε. 5 Πιέστε SYSTEM MENU. Το µενού του συστήµατος κλείνει. Σχετικά µε την έξοδο ηχείων Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει τις επιλογές όταν συνδέετε όλα τα ηχεία µε τη µονάδα και ρυθµίζετε το [SPEAKER FORMATION] στο [STANDARD] (σελίδα 94). Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι A.F.D. STD (όταν συνδέετε ακουστικά στη µονάδα, η εργοστασιακή ρύθµιση είναι HP 2CH ). Ήχος από Ανάλογα µε την πηγή. Περιφερειακό εφέ A.F.D. STD (AUTO FORMAT DIRECT STANDARD) A.F.D. MULTI (AUTO FORMAT DIRECT MULTI) Εφέ Το σύστηµα διακρίνει το φορµά ήχου της πηγής και παρουσιάζει τον ήχο όπως έχει εγγραφεί/κωδικοποιηθεί. Πηγή 2 καναλιών: Το σύστηµα εξάγει ήχο 2 καναλιών από τα µπροστινά και περιφερειακά ηχεία στέλνοντας τον ήχο 2 καναλιών στο περιφερειακό δεξί και το περιφερειακό αριστερό κανάλι. Πηγή πολλαπλών καναλιών: Το σύστηµα εξάγει ήχο από τα ηχεία ανάλογα µε τον αριθµό καναλιών της πηγής. PRO LOGIC PLII MOVIE PLII MUSIC 2CH STEREO Πηγή 2 καναλιών: Το σύστηµα εξοµοιώνει τον περιφερειακό ήχο από πηγές 2 καναλιών και εξάγει τον ήχο από όλα τα ηχεία. - Το PRO LOGIC πραγµατοποιεί αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic. - Το PLII MOVIE πραγµατοποιεί αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic ΙΙ λειτουργίας κινηµατογράφου. - Το PLII MUSIC πραγµατοποιεί αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic ΙΙ λειτουργίας µουσικής. Πηγή πολλαπλών καναλιών: Το σύστηµα εξάγει ήχο από τα ηχεία ανάλογα µε τον αριθµό καναλιών της πηγής. Το σύστηµα εξάγει τον ήχο από τα µπροστινά ηχεία και το υπογούφερ, ανεξάρτητα από το φορµά ήχου ή τον αριθµό των καναλιών. Τα περιφερειακά φορµά πολλαπλών καναλιών µειώνονται στα 2 κανάλια. HP 2CH (HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO) To σύστηµα εξάγει τον ήχο από τα ακουστικά, ανεξάρτητα από το φορµά ήχου ή τον αριθµό των καναλιών. Τα περιφερειακά φορµά πολλαπλών καναλιών µειώνονται στα 2 κανάλια. 42

44 DAV-DZ380/680/880W p23-43:dav-dz260 p28_52 02/07/ :08 ΜΜ Page 43 Ήχος από Περιφερειακό εφέ HP VIRTUAL (HEADPHONE VIRTUAL) Εφέ To σύστηµα εξάγει τον ήχο από τα ακουστικά, ανεξάρτητα από το φορµά ήχου ή τον αριθµό των καναλιών. Για να ακυρώσετε το περιφερειακό εφέ Επιλέξτε A.F.D. STD, 2CH STEREO ή HP 2CH στο DEC. MODE. Σηµειώσεις Όταν εισάγεται ο δίγλωσσος ήχος µετάδοσης, τα PRO LOGIC, PLII MOVIE και PLII MUSIC δεν είναι αποτελεσµατικά. εν µπορείτε να επιλέξετε λειτουργία αποκωδικοποίησης όσο το σύστηµα φορτώνει ένα δίσκο. εν µπορείτε να επιλέξετε λειτουργία αποκωδικοποίησης όταν η µονάδα διαβάζει τα αρχεία µιας συσκευής USB ή µεταφέρει τραγούδια. Ανάλογα µε το ρεύµα εισόδου, η αποκωδικοποίηση ενδέχεται να µην είναι αποτελεσµατική. Όταν επιλέγετε A.F.D. MULTI, το περιφερειακό ή στερεοφωνικό εφέ µπορεί να µη λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε A.F.D. STD, PRO LOGIC, PLII MOVIE ή PLII MUSIC. Όταν αλλάζετε λειτουργία αποκωδικοποίησης ενώ χρησιµοποιείτε το δέκτη S-AIR, ο ήχος από το δέκτη µπορεί να αναπηδά. 43

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD 4-262-748-11(1) (GR) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης DAV-DZ340/DAV-DZ740 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Μην τοποθετείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) 3-106-936-11(1) 2-896-001-11(1) DVD Home Theatre System Manual de Instruções Οδηγίες χρήσης PT GR DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

4-143-834-51(1) Home Theatre System. Οδηγίες λειτουργίας. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-51(1) Home Theatre System. Οδηγίες λειτουργίας. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-51(1) Home Theatre System Οδηγίες λειτουργίας Bruksanvisning Instrukcja obsługi GR GB SE PL HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με τοποθετημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 Oδηγίες Xρήσης Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 ΠΡΟΣΟΧΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή σε υγρασία. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-671-549-51 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες χρήσης Για να μάθετε χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές, και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλείστε να επισκεφτείτε:

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-261-387-11(1) (EL) Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα surround. Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E

Ηχοσύστημα surround. Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E Ηχοσύστημα surround Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E 2 EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύστημα δεν έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος ενόσω είναι συνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-937-41(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DH750 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0. Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0. Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του. Συνδέστε και ενεργοποιήστε το PS4 που αποκτήσατε με αυτόν τον χρήσιμο Οδηγό γρήγορης έναρξης.

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του. Συνδέστε και ενεργοποιήστε το PS4 που αποκτήσατε με αυτόν τον χρήσιμο Οδηγό γρήγορης έναρξης. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του PlayStation Συνδέστε και ενεργοποιήστε το PS4 που αποκτήσατε με αυτόν τον χρήσιμο Οδηγό γρήγορης έναρξης. Οδηγός γρήγορης έναρξης Ελληνικά CUH-1004A Τα πρώτα βήματα Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

VIP1002. Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης

VIP1002. Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης VIP1002 Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης 111022.indd 1 6/21/11 12:35:48 PM 111022.indd 2 6/21/11 12:35:49 PM ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα