Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαηνχρνπο λα ππνβάινπλ ηλεκηπονικά αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε «Κνππφληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο». ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο αγνξάο γλψζεο θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο απφ ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο ή/θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο. Κάζε θνππφλη θαηλνηνκίαο είλαη κέγηζηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηελ αμία ηνπ θνππνληνχ δελ εκπεξηέρεηαη ν ΦΠΑ, ν νπνίνο δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε θαη ζα επηβαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο. Η δξάζε «Κνππφληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο» είλαη δξάζε εζληθήο εκβέιεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ-ΙΙ), Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο (Α.Π.) 1 «Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε» θαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) - ζηα νπνία αλήθνπλ νη 5 Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) σο εμήο: Δ.Π. Αηηηθήο, Α.Π. 3 «Δλίζρπζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο», Δ.Π. Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Α.Π. 4 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο» θαη Α.Π.5 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε Πεξηθέξεηα Γ. Μαθεδνλίαο», Δ.Π. Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο- Ηπείξνπ, Α.Π. 8 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηεξεάο Διιάδαο» θαη Δ.Π. Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, Α.Π. 6 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ». Η ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηεο δξάζεο είλαη , ε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο: α/ Πεξηθέξεηεο ζηφρνπ 1 (Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Β. Αηγαίν, Κξήηε, Ιφλ. Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Γπη. Διιάδα) (314 θνππφληα), β/ Αηηηθή (462 θνππφληα), γ/ Κεληξηθή Μαθεδνλία (248 θνππφληα), δ/ Γπηηθή Μαθεδνλία (39 θνππφληα), ε/ ηεξεά Διιάδα (131 θνππφληα), δ/ Νήζσλ Ν. Αηγαίνπ (6 θνππφληα). Η πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξάζεο δηέπεηαη απφ ηνλ Ν.1514/1985 πνπ αθνξά ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαζψο θαη ηνλ θαλνληζκφ ΔΚ 1998/2006 ηεο επηηξνπήο επξσπατθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (θαλφλαο de minimis). Δπηιέμηκεο γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε είλαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο (αηνκηθέο, ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΑΔ), γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αθποιζηικά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Απαζρνινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο απφ 0 κέρξη θαη 20 εξγαδφκελνπο, ππνινγηδφκελνπο ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο- Δ.Μ.Δ. θαη παξάιιεια θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο κηθξνκεζαίεο, ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Με βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχζηαζε, ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο «αλεμάξηεηεο επηρείξεζεο», ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη κηα ΜκΔ λα θαηέρεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο Σελίδα 1 από 5

2 άιιεο επηρείξεζεο ή λα ειέγρεηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% απφ κία ή απφ θνηλνχ απφ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπλνιηθά απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. Αλαιπηηθά, νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηα επηρείξεζεο σο ΜκΔ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ. Έρνπλ θέληξν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο κέζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο Γελ βξίζθνληαη ππφ εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε Γελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ή ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνκέα γεσξγίαο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Ι (πξψελ παξάξηεκα ΙΙ) ηνπ άξζξνπ 32 (πξψελ άξζξν 38) ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γελ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο αιηείαο ή πδαηνθαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1407/2002 Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ραιπβνπξγίαο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο πξνο κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ λαππεγηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία (2003/C317/06) Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γελ ηνπο έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ηεο αίηεζήο ηνπο θπξψζεηο γηα παξάβαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο. Καηά ηελ ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε δελ έρνπλ ιάβεη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο απφ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα κεγαιχηεξεο απφ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (θαλφλαο de minimis). Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ηνκέα νδηθψλ κεηαθνξψλ, νη εληζρχζεηο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ , ζχκθσλα κε πξναλαθεξζέληα θαλνληζκφ. ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δελ ζα πξέπεη λα ηνπο έρεη ρνξεγεζεί άιιν θνππφλη θαηλνηνκίαο αθφκα θαη γηα δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα πνπ αθνξά άιιν ζρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ησλ θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ 2003 (ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο): 15: Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 17: Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ 18:Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο 19:Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ θαη ππνδεκάησλ 20:Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 21:Καηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί 22: Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο 24: Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ Σελίδα 2 από 5

3 25: Παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 26: Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά 27: Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ (πιελ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζσιήλσλ εμ απηψλ) 28 : Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ (κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ) 29 : Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ κ.α.θ 30 : Καηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 31 : Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ κ.α.θ 32 : Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ 33 : Καηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο 35 : Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ πιελ ηεο λαππήγεζεο πινίσλ θαη ζθαθψλ 36 : Καηαζθεπή επίπισλ, ινηπέο βηνκεραλίεο κ.α.θ 37 : Αλαθχθισζε 72.3: Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 72.4: Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηξάπεδεο δεδνκέλσλ 73 : Έξεπλα θαη αλάπηπμε Η αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θνππνληνχ θαηλνηνκίαο, ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο ΜκΔ, πεξηιακβάλεη ηα εμήο: α/ ηα ζηνηρεία ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο, β/ ζρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην ζέκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο. Χο θνξείο θαηλνηνκίαο, ζηελ παξνχζα δξάζε, νξίδνληαη φινη νη δεκφζηνη εξεπλεηηθνί θαη ηερλνινγηθνί θνξείο ηεο ρψξαο (Παλεπηζηήκηα, ΣΔΙ, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Ιλζηηηνχηα θαη εξγαζηήξηα απηψλ), θαζψο θαη θιαδηθέο εηαηξείεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, γ/ Τπεχζπλε Γήισζε, φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο. δ/ δήισζε κε ηα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο ΜκΔ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 2003/C118/03 ηεο Δπηηξνπήο εκεηψλεηαη φηη ε ππνβνιή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζα είλαη ειεθηξνληθή θαη φηη ζηε δηάξθεηα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζα γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ν πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο. ε πεξίπησζε θελνχ ππνρξεσηηθνχ πεδίνπ ή ιάζνπο εγγξαθήο, ν ρξήζηεο ζα ελεκεξψλεηαη κε κήλπκα γηα ην ή ηα πεδία πνπ είλαη ιάζνο ζπκπιεξσκέλα. Μεηά ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ, ν ρξήζηεο ζα βιέπεη ζηελ νζφλε έλαλ θσδηθφ (πνπ ζα είλαη ν θσδηθφο ηνπ), ηνλ αχμνληα αξηζκφ γηα ηελ πεξηθέξεηά ηνπ θαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. Σα ζηνηρεία απηά ζα απνζηέιινληαη θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θαζψο θαη γξαπηφ κήλπκα ζην θηλεηφ ηνπ. Η επηινγή ησλ δηθαηνχρσλ ζα γίλεηαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη, κέρξηο φηνπ εμαληιεζεί ε δηαζέζηκε δεκφζηα δαπάλε. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο νθηψ πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 ζα ππάξρεη έλαο αχμσλ αξηζκφο. Η ηεξάξρεζε, κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ, φπνπ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα έρεη πιήξε εηθφλα ησλ αηηήζεσλ θαη ηεο ηεξάξρεζεο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηε δεκφζηα δαπάλε. Οη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο δεκφζηεο δαπάλεο, ζα ελεκεξψλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα φηη είλαη δηθαηνχρνη ρνξήγεζεο θνππνληνχ. Όζνη ιάβνπλ απηή ηελ εηδνπνίεζε ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ζε δηάζηεκα 2 κελψλ ην θνξέα θαηλνηνκίαο ζηνλ νπνίν ζα αλαζέζνπλ ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηφο ηνπο θαη ζα ζπλάςνπλ καδί ηνπ ζρεηηθή ζχκβαζε. Σα ζηνηρεία ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο, ν θσδηθφο ηεο ΜκΔ πνπ έιαβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ην θνξέα θαηλνηνκίαο ζε κηα δεχηεξε δηθηπαθή εθαξκνγή, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ, Ακέζσο κεηά ζα εθδίδεηαη ε απφθαζε ππαγσγήο-έληαμεο ηνπ Σελίδα 3 από 5

4 έξγνπ, ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα 4 κελψλ. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξνληθήο παξάηαζεο. Κάζε ΜκΔ είλαη δηθαηνχρνο ελφο θνππνληνχ. ε δύο ΜκΔ, νη νπνίεο είλαη δηθαηνχρεο θνππνληνχ θαηλνηνκίαο θαη αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα αιιά ην θφζηνο επίιπζήο ηνπο μεπεξλά ηα ή είλαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλέξγεηαο ησλ θνππνληψλ ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί ν θνξέαο θαηλνηνκίαο λα είλαη ν ίδηνο ή λα επηιεγνχλ θαη δχν θνξείο θαηλνηνκίαο. Η ζχκβαζε φκσο ζα είλαη κία θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η επηρνξήγεζε (θνππφλη θαηλνηνκίαο), ζα θαηαβιεζεί ζηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο/εκπεηξνγλσκνζχλεο. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο ΓΓΔΣ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: I. Αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρεη εθδψζεη ν θνξέαο θαηλνηνκίαο πξνο ηελ επηρείξεζε. Ο ΦΠΑ ζα βαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο νθείινπλ λα ηνλ θαηαβάινπλ ζηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο. II. III. Σν πξσηφηππν θνππφλη θαηλνηνκίαο ή ηα δχν πξσηφηππα θνππφληα θαηλνηνκίαο ζε πεξίπησζε ζπλέξγεηαο θνππνληψλ. ηελ πεξίπησζε ζπλέξγεηαο θνππνληψλ, κε ηε ζπκκεηνρή δχν θνξέσλ θαηλνηνκίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θνξέα, ηφηε ζα ππνβάιινληαη ζηε ΓΓΔΣ ζε θνηλή αίηεζε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά. Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο (ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ΜκΔ). ηελ πεξίπησζε ζπλέξγεηαο, ε έθζεζε απνηειεζκάησλ ζα είλαη θνηλή. χληνκε πεξηγξαθή ηεο έθζεζεο ζα ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά, πξνθεηκέλνπ ε ΓΓΔΣ λα κπνξεί λα εμάγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα ηαπηίδεηαη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ θνππνληνχ, αιιά πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο. Δάλ ην θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 7.000, ε επηπιένλ δαπάλε ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε. Δάλ ην θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη κηθξφηεξν ησλ 7.000, ζα επηρνξεγείηαη απφ ηε ΓΓΔΣ ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρεη εθδψζεη ν θνξέαο πξνο ηελ επηρείξεζε κείνλ ηνλ Φ.Π.Α. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δξάζε, παξέρνληαη ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ (www.gsrt.gr). ην ίδην ζεκείν ππάξρεη επίζεο ε δηθηπαθή εθαξκνγή, θαζψο θαη ην έληππν ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θνππνληνχ θαη ην έληππν ππνβνιήο ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο (ηα δχν ηειεπηαία είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ εθαξκνγή). εκεηψλεηαη φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ, επηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ, είλαη δηαζέζηκα α/ ε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, β/ ν θαλνληζκφο ΔΚ 1998/2006 ηεο επηηξνπήο επξσπατθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο - θαλφλαο de minimis), γ/ ην ππφδεηγκα δήισζεο 2003/C118/03 ηεο Δπηηξνπήο κε βάζε ηελ νπνία ηεθκεξηψλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο ΜκΔ δ/ ε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ΣΑΚΟΓ 2003) ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε/ ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν1599/1986 ζη/ ε πχιε (portal), ε νπνία ζα παξαπέκπεη ζε αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηηο ΜκΔ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο θνξείο θαηλνηνκίαο. Η ΓΓΔΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηεο δξάζεο. ην πιαίζην απηφ, ζα γίλνπλ δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα επηρεηξήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλαθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ΜκΔ ή εηθνληθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ή επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ Σελίδα 4 από 5

5 ίδην θνξέα θαηλνηνκίαο, ζα θηλνχληαη νη δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο ηεο ελίζρπζεο θαη ζα επηζχξνληαη νη λφκηκεο πνηληθέο επζχλεο ζηνπο εκπιεθφκελνπο. Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε δξάζε, παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο & Σερλνινγίαο - Γηεχζπλζε Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Σκήκα Α Μεηαθνξάο Σερλνινγία. Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο:: Β. Γέξνο, ηει , Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε 26 ε Μαξηίνπ 2009, ψξα 12:00. Η ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ είλαη: Σελίδα 5 από 5

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΑΓΑ :4Α89Γ-ΗΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα