κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Απιθμόρ ζειπάρ (πποαιπεηικά): ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΠΑ ΚΑΘ / Η ΣΟΤ ΕΘΔΘΚΟΤ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ( * ) (Οδηγία 2006/112/ΕΚ - άπθπο 151 και οδηγία 2008/118/ ΕΚ - άπθπο 13) 1. ΔΘΚΑΘΟΤΥΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΘΜΟ / ΘΔΘΩΣΗ Δπσλπκία / νλνκαηεπψλπκν Γηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο) Ταρπδξνκηθφο θψδηθαο, πφιε Κξάηνο κέινο (ππνδνρήο) 2. ΑΡΜΟΔΘΑ ΑΡΥΗ ΓΘΑ ΣΗ ΘΕΩΡΗΗ (όνομα, διεύθςνζη και απιθμόρ ηηλεθώνος) 3. ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΔΘΚΑΘΟΤΥΟΤ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ Ή ΘΔΘΩΣΗ Με ηελ παξνχζα, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο ή ηδηψηεο ( 1 ) δειψλεη α) φηη ηα αγαζά θαη/ή νη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 5 πξννξίδνληαη ( 2 ) γηα επίζεκε ρξήζε γηα ηδησηηθή ρξήζε μέλεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο κέινπο μέλεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο μέλεο πξνμεληθήο αξρήο κέινπο μέλεο πξνμεληθήο αξρήο επξσπατθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ην Πξσηφθνιιν πεξί πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηεζλνχο νξγαληζκνχ κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ ελφπισλ δπλάκεσλ θξάηνπο πνπ κεηέρεη ζην Βνξεηναηιαληηθφ ζχκθσλν (ΝΑΤΟ) ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ πνπ ζηαζκεχνπλ ζηελ Κχπξν (Όλνκα ηνπ νξγαληζκνχ) (βιέπε ζεκείν 4) β) φηη ηα αγαζά θαη/ή νη ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 5 πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη, φζνλ αθνξά ηελ απαιιαγή ζην θξάηνο κέινο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 1, θαη γ) φηη νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη αθξηβείο θαη εηιηθξηλείο. Ο δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο ή ηδηψηεο αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα λα θαηαβάιεη ζην θξάηνο κέινο απφ ην νπνίν απεζηάιεζαλ ηα αγαζά ή ζην νπνίν παξαδφζεζαλ ηα αγαζά θαη/ή παξεζρέζεζαλ νη ππεξεζίεο, ηνλ ΦΠΑ θαη/ή ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο πνπ ζα ήηαλ απαηηεηνί εάλ ηα αγαζά θαη/ή νη ππεξεζίεο δελ πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο απαιιαγήο ή δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν. Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα Τφπνο, εκεξνκελία Υπνγξαθή 4. ΦΡΑΓΘΔΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ (ζε πεπίπηωζη απαλλαγήρ για ιδιωηική σπήζη) Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα Τφπνο, εκεξνκελία Σθξαγίδα Υπνγξαθή 7

2 5. ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΘ/Ή ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΓΘΑ ΣΑ ΟΠΟΘΑ ΖΗΣΕΘΣΑΘ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΚΑΘ/ Η ΕΘΔΘΚΟΤ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Α. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππνθείκελν/εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή 1. Όλνκα θαη δηεχζπλζε: 2. Κξάηνο κέινο 3. Αξηζκφο κεηξψνπ ΦΠΑ / αξηζκφο θνξνινγηθήο εγγξαθήο ή αξηζκφο εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο Β. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αγαζά θαη/ή ηηο ππεξεζίεο Αξηζ. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ ( 3 ) (ή παξαπνκπή ζην επηζπλαπηφκελν δειηίν παξαγγειίαο) Πνζφηεηα ή αξηζκφο Αμία ρσξίο ΦΠΑ θαη εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο Αμία αλά κνλάδα Σπλνιηθή αμία Νφκηζκα Σπλνιηθφ πνζφ 6. ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΑΠΟ ΣΘ ΑΡΜΟΔΘΕ ΑΡΥΕ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΕΛΟΤ ΤΠΟΔΟΥΗ Η απνζηνιή/παξάδνζε αγαζψλ θαη/ή ε παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 5, πιεξνί: ζην ζχλνιφ ηεο κέρξη πνζφηεηαο (αξηζκφο) ( 4 ) ηνπο φξνπο απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ή εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα Τφπνο, εκεξνκελία Σθξαγίδα Υπνγξαθή 7. ΕΞΑΘΡΕΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΕΩΗ ΘΕΩΡΗΗ ΣΟ ΗΜΕΘΟ 6 (μόνο ζε πεπίπηωζη απαλλαγήρ για επίζημη σπήζη) Με επηζηνιή αξηζ.: Ηκεξνκελία: Όλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ απαιιαγήο νξγαληζκνχ: Δμαίξεζε ρνξεγνχκελε απφ Αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο: Δμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε επίζεζεο ζθξαγίδαο ζην ζεκείν 6: Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα Τφπνο, εκεξνκελία Σθξαγίδα Υπνγξαθή ( * ) Γηαγξάςηε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. ( 1 ) Γηαγξάςηε ηελ πεξηηηή έλδεημε. ( 2 ) Σεκεηψλεηε κε ζηαπξφ ηελ πεξίπησζε πνπ ζαο αθνξά. ( 3 ) Γηαγξάςηε ην κε ρξεζηκνπνηνχκελν ρψξν. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη αθφκα θαη εάλ επηζπλάπηνληαη δειηία παξαγγειηψλ. ( 4 ) Γηαγξάςηε ηα αγαζά θαη/ή ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ δηθαηνχληαη απαιιαγήο ζην ζεκείν 5 ή ζην επηζπλαπηφκελν δειηίν παξαγγειίαο ηνπ παξαξηήκαηνο. 8

3 Επεξηγημαηικέρ ζημειώζειρ 1. Γηα ηνλ ππνθείκελν θαη/ή ηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή, ην παξφλ πηζηνπνηεηηθφ ρξεζηκεχεη σο δηθαηνινγεηηθφ θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ ή απνζηνιέο αγαζψλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο απαιιαγήο νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 151 ηεο νδεγίαο 2006/112/ΔΚ θαη ζην άξζξν 13 ηεο νδεγίαο 2008/118/ΔΚ. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα εθδίδεηαη έλα πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε ππνθείκελν/απνζεθεπηή. Ο ππνθείκελνο/απνζεθεπηήο ππνρξενχηαη λα θπιάηηεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζηα βηβιία ηνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη ζην θξάηνο κέινο ηνπ. 2. α) Τν ρξεζηκνπνηνχκελν ραξηί πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηων Ευρωπαϊκών Κοινοηήηων C 164 ηεο , ζ. 3. Τν ραξηί πξέπεη λα είλαη ιεπθφ γηα φια ηα αληίηππα θαη ην κέγεζφο ηνπ πξέπεη λα είλαη 210 x 297 ρηιηνζηά, κε κέγηζηε απφθιηζε 5 ρηιηνζηά ιηγφηεξν ή 8 ρηιηνζηά πεξηζζφηεξν σο πξνο ην κήθνο. Πξνθεηκέλνπ γηα απαιιαγή απφ εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο ην πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα: έλα αληίηππν θπιάζζεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα, έλα αληίηππν ζπλνδεχεη ηελ θίλεζε ησλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο. β) Σην ζεκείν 5.Β ν ρψξνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα δηαγξάθεηαη ψζηε λα είλαη αδχλαηε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε. γ) Τν έγγξαθν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη επαλάγλσζηα θαη θαηά ηξφπν ψζηε ηα αλαγξαθφκελα λα είλαη αλεμίηεια. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζβεζίκαηα ή δηαγξαθέο. Τν έγγξαθν απηφ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζε γιψζζα πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. δ) Δάλ ε πεξηγξαθή ησλ αγαζψλ θαη/ή ησλ ππεξεζηψλ (ζεκείν 5.Β ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) παξαπέκπεη ζε δειηίν παξαγγειίαο ζπληαγκέλν ζε γιψζζα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο νθείιεη λα επηζπλάπηεη κεηάθξαζή ηνπ. ε) Δμάιινπ, εάλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη ζπληαγκέλν ζε γιψζζα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ηνπ ππνθεηκέλνπ/απνζεθεπηή, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο νθείιεη λα επηζπλάπηεη κεηάθξαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 5.Β. ζη) Ωο αλαγλσξηζκέλε γιψζζα λνείηαη κηα απφ ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηζήκσο ζην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο ή θάζε άιιε επίζεκε γιψζζα ηεο Έλσζεο, ηελ νπνία ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο δειψλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 3. Με ηελ πξνβιεπφκελε δήισζή ηνπ ζην ζεκείν 3 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο απαιιαγήο ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. 4. Με ηε ζεψξεζή ηνπ ζην ζεκείν 4 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν νξγαληζκφο επηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζεκεία 1 θαη 3.α) ηνπ εγγξάθνπ θαη πηζηνπνηεί φηη ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο ηδηψηεο είλαη κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 5. α) Η παξαπνκπή ζην δειηίν παξαγγειίαο (ζεκείν 5.Β ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ ηεο παξαγγειίαο. Τν δειηίν παξαγγειίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 5 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ην δειηίν παξαγγειίαο πξέπεη επίζεο λα θέξεη ζθξαγίδα. β) Η αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 22 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2004 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2004, γηα ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο είλαη πξναηξεηηθή. Ο αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ΦΠΑ ή ν αξηζκφο θνξνινγηθήο εγγξαθήο είλαη ππνρξεσηηθφο. γ) Τα λνκίζκαηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε θσδηθφ απνηεινχκελν απφ ηξία γξάκκαηα ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 4127 ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο( 1 ). 6. Τν γλήζην ηεο πξναλαθεξφκελεο δήισζεο ηνπ δηθαηνχρνπ απαιιαγήο νξγαληζκνχ/ηδηψηε πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ζην ζεκείν 6 κε ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. Η αξκφδηα αξρή κπνξεί λα ζέζεη σο φξν, γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο έγθξηζε, ηε ζπγθαηάζεζε άιιεο αξρήο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο. Η εμαζθάιηζε ηεο ζπγθαηάζεζεο απηήο επαθίεηαη ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. 7. Γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα εμαηξέζεη ην δηθαηνχρν απαιιαγήο νξγαληζκφ απφ ηελ ππνρξέσζε λα δεηά επίζεζε ζθξαγίδαο ζε πεξίπησζε απαιιαγήο γηα επίζεκε ρξήζε. Ο δηθαηνχρνο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ εμαίξεζε απηή ζην ζεκείν 7 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. ( 1 ) Δλδεηθηηθά, νξηζκέλνη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζήκεξα θσδηθνί λνκηζκάησλ είλαη: EUR (επξψ), BGN (βνπιγαξηθφ ιεβ), CZK (ηζερηθή θνξφλα), DKK (δαληθή θνξφλα), GBP (ιίξα ζηεξιίλα), HUF (νπγγξηθφ θηνξίλη), LTL (ιηζνπαληθφ ιίηαο), PLN (πνισληθφ διφηη), RON (ξνπκαληθφ ιένπ), SEK (ζνπεδηθή θνξφλα), USD (δνιιάξην ΗΠΑ). 9

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα