Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών"

Transcript

1 Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών Αναφορικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος ακολουθεί τα οριζόμενα κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13), ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Φερεγγυότητα ΙΙ), σε συνδυασμό με τον κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35, αλλά και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών (EIOPA- BoS /2014). Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται διαφανής και αναλυτική περιγραφή των υποδειγμάτων που θα χρησιμοποιούνται για την επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών. 1. Χαρτογράφηση του ομίλου και προσδιορισμός των μελών και των συμμετεχόντων του κολλεγίου (1 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος χαρτογραφεί όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα του ομίλου προκειμένου να καθορίσει τη διάρθρωση του ομίλου και να προσδιορίσει όλα τα μέλη και τους συμμετέχοντες του κολλεγίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της διάρθρωσης του ομίλου, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κριθεί αυτό σκόπιμο, η Τράπεζα της Ελλάδος επανεξετάζει τη χαρτογράφηση, και το κολλέγιο επανεξετάζει, εφόσον αυτό απαιτείται, την καταλληλότητα των μελών και των συμμετεχόντων του και επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται ανάγκη ορισμού άλλης εποπτικής αρχής ως αρχής εποπτείας του ομίλου. Η Τράπεζα της Ελλάδος ζητάει από τη συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή την εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή τη μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών τη διενέργεια και υποβολή αρχικής ανάλυσης της διάρθρωσης του ομίλου της, περιλαμβανομένης αξιολόγησης τυχόν δεσπόζουσας ή σημαντικής επιρροής που ασκείται πραγματικά σε επιχείρηση από άλλη επιχείρηση που ανήκει στον όμιλο. Επιπλέον, ζητάει πληροφορίες σχετικά με τα υποκαταστήματα του ομίλου. 2. Κριτήρια για την αξιολόγηση της σημασίας και της σημαντικότητας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (2 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την αξιολόγηση της σημασίας και της σημαντικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και κατά τη διατύπωση του σκεπτικού αυτής, βασίζεται στα μέλη και τους συμμετέχοντες του κολλεγίου. Κατά την αξιολόγηση της σημασίας των επιχειρήσεων εντός του ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή για την εποπτεία του ομίλου, λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες: α) το ποσοστό του ισολογισμού της επιχείρησης στον ισολογισμό του ομίλου, β) την αναλογική συνεισφορά της επιχείρησης στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου, γ) την αναλογική συνεισφορά της επιχείρησης στα ίδια κεφάλαια του ομίλου,

2 δ) τη συνεισφορά της επιχείρησης στα αποτελέσματα και στα κέρδη του ομίλου, ε) το ρόλο της επιχείρησης στην οργανωτική δομή, στα συστήματα και στους ελέγχους του ομίλου, τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και την επίβλεψη σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων στις επιχειρήσεις, στ) το επίπεδο επιρροής που ασκείται στην επιχείρηση, ζ) τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Κατά την αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιχειρήσεων στην τοπική αγορά, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή για την εποπτεία του ομίλου, λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες: α) το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης, β) τον ρόλο της επιχείρησης σε συγκεκριμένες ειδικές αγορές, γ) το ποσοστό του συνολικού ισολογισμού του ομίλου προς τον συνολικό ισολογισμό όλων των ομίλων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, δ) το επίπεδο κινδύνου στο οποίο είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση και την πιθανή επίδραση στην τοπική αγορά, ε) το ρόλο της επιχείρησης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 3. Αποτελέσματα της αξιολόγησης της σημασίας και της σημαντικότητας των υποκαταστημάτων και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (3 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος στις αποφάσεις της σχετικά με την οργανωτική δομή και το πρόγραμμα εργασιών του κολλεγίου λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της σημασίας και της σημαντικότητας των υποκαταστημάτων και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο με βάση τα ως άνω αποτελέσματα, απευθύνει πρόσκληση στις εποπτικές αρχές σημαντικών υποκαταστημάτων και άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του κολλεγίου. 4. Πρόσκληση εποπτικών αρχών τρίτων χωρών (4 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, όταν εκείνες καλούνται να μετάσχουν στο κολλέγιο με την ιδιότητα των συμμετεχόντων, την υπογραφή της συμφωνίας συντονισμού, η οποία θα πρέπει να συνάδει με την εθνική νομοθεσία της χώρας τους. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου της τρίτης χώρας αξιολογούνται σε σχέση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4364/2016. Εάν οι εποπτικές αρχές τρίτων χωρών δεν μπορούν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους στη συμφωνία συντονισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος προσαρμόζει ανάλογα την οργάνωση του κολλεγίου κατά τέτοιον τρόπο ώστε η εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση. 2

3 5. Εγγυήσεις όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο (5 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε πληροφορία που λαμβάνει από μέλος ή συμμετέχοντα του κολλεγίου, σχετικά με θέματα εμπιστευτικότητας ή επαγγελματικού απορρήτου, τα οποία ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση του καθεστώτος επαγγελματικού απορρήτου εποπτικής αρχής τρίτης χώρας, το οποίο στο παρελθόν είχε κριθεί ισοδύναμο. 6. Προγραμματισμός της αρχικής συνεδρίασης (6 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος προγραμματίζει την αρχική συνεδρίαση του κολλεγίου μετά την οριστικοποίηση της χαρτογράφησης της δομής του ομίλου και της αξιολόγησης της σημασίας και της σημαντικότητας των υποκαταστημάτων και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, το αργότερο, τρεις μήνες έπειτα από την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του ομίλου. 7. Ημερήσια διάταξη της αρχικής συνεδρίασης (7 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη της αρχικής συνεδρίασης του κολλεγίου κατ ελάχιστον τα εξής θέματα: α) τον επίσημο ορισμό της αρχής εποπτείας του ομίλου, β) την περιγραφή του πεδίου εποπτείας του ομίλου, στην οποία, κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται επεξήγηση της απόφασής της να εξαιρέσει κάποια επιχείρηση από το πεδίο εποπτείας του ομίλου, γ) την επεξήγηση, του σκεπτικού της αρχικής χαρτογράφησης και τυχόν σημαντικής απόκλισης από την αξιολόγηση άλλων μελών ή συμμετεχόντων, δ) την πρόταση συμφωνίας συντονισμού προκειμένου να καθοριστεί η οργανωτική δομή του κολλεγίου και ο τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ μελών και συμμετεχόντων. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει την αρχική πρόταση συμφωνίας συντονισμού του κολλεγίου τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση, οπότε και αρχίζει η εξάμηνη περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 8 κατωτέρω. 8. Η συμφωνία συντονισμού (8 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει τη συμφωνία συντονισμού βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας και δύναται να τροποποιεί και να αναπτύσσει περαιτέρω το εν λόγω υπόδειγμα, περιλαμβανομένων των προθεσμιών και των χρονοδιαγραμμάτων, όπου κρίνεται σκόπιμο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κολλεγίου εποπτών. Το σκεπτικό για τις εν λόγω τροποποιήσεις και περαιτέρω βελτιώσεις επεξηγείται γραπτώς στα άλλα μέλη και στους συμμετέχοντες. 3

4 Τα μέλη και οι συμμετέχοντες καταλήγουν σε συμφωνία και υπογράφουν τη συμφωνία συντονισμού εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία τους υποβάλλεται η επίσημη πρόταση συμφωνίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 ανωτέρω. Η συμφωνία συντονισμού προβλέπει την έναρξη ισχύος της και τυχόν προϋποθέσεις αυτής. Η συμφωνία συντονισμού συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, εκτός εάν τα μέλη και οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν διαφορετικά. 9. Οργανωτική δομή και εξειδικευμένες ομάδες (9 η κατευθυντήρια γραμμή) Κατά τον καθορισμό της οργανωτικής δομής του κολλεγίου, η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει υπόψη τη σημασία και τη σημαντικότητα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Τράπεζα της Ελλάδος συγκροτεί εξειδικευμένες ομάδες για συγκεκριμένους άξονες εργασίας ή έργα και διασφαλίζει τον συντονισμό των εργασιών της κάθε ομάδας. Τα μέλη του κολλεγίου πρέπει να συμφωνούν ως προς τη σύνθεση, την προεδρία, τους στόχους και τον σκοπό κάθε εξειδικευμένης ομάδας, περιλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η εξειδικευμένη ομάδα θα υποβάλλει τα συμπεράσματά της στο κολλέγιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος διασφαλίζει ότι τα μέλη και οι συμμετέχοντες του κολλεγίου, περιλαμβανομένων των μελών και των συμμετεχόντων που δεν μετέχουν σε εξειδικευμένες ομάδες, ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο των εξειδικευμένων ομάδων, κατά περίπτωση. 10. Τα κύρια καθήκοντα της αρχής εποπτείας του ομίλου (10 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις δραστηριότητες του κολλεγίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και δημιουργεί κατάλληλο μηχανισμό για τη διευκόλυνση της επιχειρησιακής λειτουργίας του. Για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος: α) επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και των συμμετεχόντων όποτε προκύπτουν αλλαγές βάσει των αναθεωρήσεων που αποστέλλουν τα άλλα μέλη και οι συμμετέχοντες, β) ενημερώνει τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στη συμφωνία συντονισμού, ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του κολλεγίου, με την επιφύλαξη ειδικών περιπτώσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, γ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του κολλεγίου με σαφώς καθορισμένους στόχους, δ) καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του κολλεγίου, ε) επισημοποιεί και να παρακολουθεί τα σημεία δράσης που συμφωνούνται μεταξύ μελών και συμμετεχόντων, στ) καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας του κολλεγίου σε συνεργασία με τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες, 4

5 ζ) διενεργεί εποπτική εξέταση και εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου και, για τη διευκόλυνση του έργου αυτού, διαβουλεύεται με τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες, η) επανεξετάζει την οργανωτική δομή και τη συμφωνία συντονισμού με σκοπό τη διατήρηση της αποτελεσματικής εποπτείας του ομίλου, θ) πραγματοποιεί συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη ορισμού νέας αρχής εποπτείας του ομίλου σε περίπτωση που μεταβολή της διάρθρωσης του ομίλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε τέτοια απόφαση. 11. Σχέδιο ημερήσιας διάταξης και έγγραφα τεκμηρίωσης (11 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος διανέμει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης πριν από τη συνεδρίαση, όπως ορίζεται στη συμφωνία συντονισμού. Τα μέλη και οι συμμετέχοντες δύνανται επ αυτού να ζητούν τροποποιήσεις. Η τελευταία έκδοση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη και στους συμμετέχοντες μαζί με τα έγγραφα τεκμηρίωσης τα οποία έχει καταρτίσει η Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλα μέλη ή συμμετέχοντες πριν από τη συνεδρίαση, όπως ορίζεται στη συμφωνία συντονισμού. 12. Το πρόγραμμα εργασίας του κολλεγίου (12 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος καταρτίζει το πρόγραμμα εργασιών του κολλεγίου για τους σκοπούς της εποπτείας του ομίλου και το επικαιροποιεί όποτε το απαιτούν περιστάσεις. Για την κατάρτιση του προγράμματος εργασιών απαιτείται συμφωνία κατόπιν διαβούλευσης των μελών και, κατά περίπτωση, των συμμετεχόντων. Αυτό δεν εμποδίζει καμία εποπτική αρχή να συντάσσει μεμονωμένο εποπτικό σχέδιο για ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που ανήκει στον όμιλο. Το πρόγραμμα εργασιών βοηθά το κολλέγιο στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των βασικών τύπων εποπτικών δραστηριοτήτων, τόσο για τους επιτόπιους ελέγχους -περιλαμβανομένων των κοινών επιτόπιων ελέγχων- όσο και για τις εργασίες εκτός των χώρων της ελεγχόμενης επιχείρησης, ενώ ενσωματώνει τις συναφείς πτυχές του εποπτικού σχεδίου του ομίλου. Στο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνονται όλοι οι βασικοί προγραμματισμένοι επιτόπιοι έλεγχοι των σημαντικότερων οντοτήτων στους οποίους θα προβούν κατά το επόμενο έτος η Τράπεζα της Ελλάδος και τα άλλα μέλη και οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για κοινούς ελέγχους ή όχι, και καθορίζεται το μέλος ή ο συμμετέχων που είναι υπεύθυνος για κάθε προγραμματισμένο έλεγχο. Επιπροσθέτως, στο πρόγραμμα εργασιών αναφέρονται οι κύριες προγραμματισμένες τακτικές συνεδριάσεις και οι αρχές που θα συμμετέχουν στις εν λόγω συνεδριάσεις. Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω αναφερόμενες επικαιροποιήσεις, διενεργείται κριτική επανεξέταση του προγράμματος εργασίας ανά περιόδους στο πλαίσιο του κολλεγίου εποπτών. Η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί την εν λόγω επανεξέταση τουλάχιστον σε ετήσια βάση κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων του κολλεγίου εποπτών. 5

6 13. Δίαυλοι επικοινωνίας (13 η κατευθυντήρια γραμμή) Προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, τα μέλη και οι συμμετέχοντες εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης όλου του φάσματος διαύλων επικοινωνίας στο πλαίσιο του κολλεγίου εποπτών, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων. 14. Συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης (14 η κατευθυντήρια γραμμή) Τα μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχοντες του κολλεγίου πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες εντός αυτού, προκειμένου το κολλέγιο να μπορεί να διαμορφώνει κοινή άποψη για τους κινδύνους του ομίλου στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης. 15. Επικοινωνία με τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις (15 η κατευθυντήρια γραμμή) Εξαιρουμένης της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 4364/2016, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με τη συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, την εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή τη μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 4364/2016, η εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η μητρική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με την εν λόγω επιχείρηση. Τα άλλα μέλη και οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία με μεμονωμένες επιχειρήσεις. Τα μέλη και οι συμμετέχοντες συντονίζουν τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών που αποστέλλονται στη συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, στην εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών και στις μεμονωμένες επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλο προκειμένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει πολυμερείς συνεδριάσεις μεταξύ των μελών και των συμμετεχόντων και του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων εκπροσώπων της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, της εταιρείας ασφαλιστικών συμμετοχών ή της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, ή εκπροσώπου οποιασδήποτε συναφούς οντότητας που ανήκει στον όμιλο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει στον όμιλο το σχέδιο ημερήσιας διάταξης πριν από τη συνεδρίαση. 16. Διαδικασία διαβούλευσης στο πλαίσιο του κολλεγίου εποπτών (16 η κατευθυντήρια γραμμή) Κατά τη διαβούλευση με άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δυνάμει των σχετικών διατάξεων του ν. 4364/2016, η Τράπεζα της Ελλάδος ή, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο μέλος ή συμμετέχων, θα τηρεί την ακόλουθη διαδικασία: 6

7 α) αποστέλλει γραπτή πρόταση με αναλυτική αιτιολόγηση προς τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, καθώς και αντίγραφο προς τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες, κατά περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και παρέχει στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές τη δυνατότητα να απαντήσουν εντός προθεσμίας που καθορίζεται στη συμφωνία συντονισμού β) κατά περίπτωση, αποστέλλει επίσης γραπτή πρόταση στον όμιλο και του παρέχει τη δυνατότητα να απαντήσει εντός συμφωνημένης προθεσμίας δ) διοργανώνει συνεδρίαση για τη συζήτηση των σχετικών θεμάτων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ε) αποστέλλει την τελική απόφαση στα μέλη και, κατά περίπτωση, στους συμμετέχοντες, μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών και του ομίλου, καθώς και, όπου συντρέχει περίπτωση, τους λόγους απόκλισης από τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις. 17. Επικοινωνία με την αρχή εποπτείας του ομίλου πριν από την επιβολή πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης σε συνδεδεμένη επιχείρηση (17 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν αποτελεί την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που ανήκει στον όμιλο, ενημερώνει την αρχή εποπτείας του ομίλου, η οποία οφείλει να ενημερώνει αμέσως τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες, όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: α) το προφίλ κινδύνου της επιχείρησης αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας β) το σύστημα διακυβέρνησης της επιχείρησης αποκλίνει σημαντικά από τα πρότυπα που προβλέπονται στα άρθρα 30 έως 37 του ν. 4364/2016, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μην μπορεί να προβεί σε ορθή αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, διαχείριση ή αναφορά των κινδύνων στους οποίους είναι ή θα μπορούσε να είναι εκτεθειμένη, ή γ) η επιχείρηση εφαρμόζει την προσαρμογή αντιστοίχισης του άρθρου 54 του ν. 4364/2016, την προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας του άρθρου 56 του ίδιου νόμου ή τα μεταβατικά μέτρα των άρθρων 274 και 275 του ίδιου νόμου και το προφίλ κινδύνου της συγκεκριμένης επιχείρησης αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα. Αντιστοίχως, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρχή εποπτείας του ομίλου λαμβάνει και επεξεργάζεται την ανωτέρω αναφερόμενη ενημέρωση, από κάθε άλλη εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που ανήκει στον όμιλο. 18. Επικοινωνία με το κολλέγιο εποπτών πριν από την επιβολή πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης σε επίπεδο ομίλου (18 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: 7

8 α) το προφίλ κινδύνου του ομίλου αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου, β) το σύστημα διακυβέρνησης του ομίλου αποκλίνει σημαντικά από τα πρότυπα που προβλέπονται στα άρθρα 30 έως 37 του ν. 4364/2016, με αποτέλεσμα ο όμιλος να μην μπορεί να προβεί σε ορθή αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, διαχείριση ή αναφορά των κινδύνων στους οποίους είναι ή θα μπορούσε να είναι εκτεθειμένος ή γ) ο όμιλος εφαρμόζει την προσαρμογή αντιστοίχισης του άρθρου 54 του ν. 4364/2016, την προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας του άρθρου 56 του ν. 4364/2016 ή τα μεταβατικά μέτρα των άρθρων 274 και 275 του ανωτέρω νόμου και το προφίλ κινδύνου του συγκεκριμένου ομίλου αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα. 19. Ειδική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών (19 η κατευθυντήρια γραμμή) Για πληροφορίες που δεν καλύπτονται από την ανταλλαγή πληροφοριών σε συστηματική βάση και για περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στον ν. 4364/2016 ή στον κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 35/2015, όταν μέλος ή συμμετέχων λαμβάνει γνώση συναφών πληροφοριών, πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη ειδική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών εντός του κολλεγίου: α) τα μέλη και οι συμμετέχοντες ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος για όλες τις συναφείς πληροφορίες, β) η Τράπεζα της Ελλάδος ζητεί περαιτέρω συναφείς πληροφορίες για την εποπτεία του ομίλου, όπου κρίνεται σκόπιμο, γ) η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει το συντομότερο δυνατό στα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες όλες τις συναφείς πληροφορίες τις οποίες ενδεχομένως χρειάζεται να αξιολογήσουν, δ) τα μέλη και οι συμμετέχοντες ζητούν από την Τράπεζα της Ελλάδος περαιτέρω συναφείς πληροφορίες όσον αφορά τις μεμονωμένες επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ε) τα μέλη και οι συμμετέχοντες ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος για τις εποπτικές δράσεις και τα μέτρα που έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν, περιλαμβανομένων των κύριων πορισμάτων και συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις εν λόγω δράσεις, κατά περίπτωση. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν στον όμιλο, πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη ειδική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών εντός του κολλεγίου: α) η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες για κάθε πληροφορία που τους αφορά μόλις αυτή καθίσταται διαθέσιμη, β) τα μέλη και οι συμμετέχοντες ζητούν περαιτέρω συναφείς πληροφορίες όσον αφορά τις μεμονωμένες επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 8

9 γ) η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη και τους συμμετέχοντες για τις εποπτικές δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο ομίλου, κατά περίπτωση. 20. Κοινοί επιτόπιοι έλεγχοι (20 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος, για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης σε δράσεις των εποπτικών αρχών, δέχεται και εξετάζει αιτήματα εκ μέρους κάθε μέλους από χώρα του ΕΟΧ ή συμμετέχοντος του κολλεγίου που επιθυμεί να εξακριβώσει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 4364/2016 τις οποίες θεωρεί σχετικές με την εποπτεία του ομίλου ή οντοτήτων εντός του ομίλου, για τη διεξαγωγή κοινού επιτόπιου ελέγχου αναφέροντας το πεδίο και τον στόχο του. Οι προς εξακρίβωση πληροφορίες πρέπει να είναι αναγκαίες για τους σκοπούς της εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της συμπλήρωσης της ανάλυσης που διενεργείται εκτός των χώρων των επιχειρήσεων, της συμβολής στον εντοπισμό προβλημάτων που ενδεχομένως δεν καθίστανται εμφανή από την ανάλυση εκτός των χώρων των επιχειρήσεων, λαμβανομένου υπόψη του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Η εποπτική αρχή που ζητεί τη διεξαγωγή κοινού επιτόπιου ελέγχου ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέροντας το πεδίο και τον σκοπό του ελέγχου, η οποία περαιτέρω ενημερώνει την EIOPA καθώς και τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες που ενδεχομένως επηρεάζονται από τον επιτόπιο έλεγχο ή από τα αποτελέσματά του ή ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτόν. Μετά τον προσδιορισμό τους, οι συμμετέχουσες αρχές προβαίνουν σε συζητήσεις και να καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με το τελικό πεδίο, τον σκοπό, τη διάρθρωση και την κατανομή των καθηκόντων του ελέγχου, περιλαμβανομένου και του καθορισμού του επικεφαλής του επιτόπιου ελέγχου. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνεται για την πρόοδο και τα πορίσματα του κοινού επιτόπιου ελέγχου. 21. Επιτόπιοι έλεγχοι (21 η κατευθυντήρια γραμμή) Εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την εποπτεία του ομίλου, η εποπτική αρχή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που ανήκει στον όμιλο ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και της κοινοποιεί τα σχετικά πορίσματα και συμπεράσματα. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την εποπτεία ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που ανήκουν στον όμιλο, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη και τους συμμετέχοντες σχετικά με την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και τους κοινοποιεί τα σχετικά πορίσματα και συμπεράσματα. 22. Οργάνωση του επιμερισμού και της ανάθεσης καθηκόντων (22 η κατευθυντήρια γραμμή) Η συμφωνία συντονισμού και το πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνουν πρόβλεψη για την περίπτωση κατά την οποία τα μέλη και οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι ο 9

10 επιμερισμός και η ανάθεση καθηκόντων αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εποπτείας, για παράδειγμα με την αποφυγή της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των εποπτικών πόρων και της εποπτικής εμπειρογνωμοσύνης ή την απαλλαγή των εποπτευόμενων επιχειρήσεων από περιττό φόρτο. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τις λοιπές εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές διασφαλίζουν ότι ο επιμερισμός και η ανάθεση καθηκόντων πραγματοποιούνται κατά τρόπο σύμφωνο με τη δομή και την οργάνωση του ομίλου και κατά τρόπο ανάλογο προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των εγγενών κινδύνων της δραστηριότητας των εποπτευόμενων επιχειρήσεων. Ο επιμερισμός και η ανάθεση καθηκόντων δεν μεταβάλλει την κατανομή των εποπτικών αρμοδιοτήτων ή ευθυνών των μελών και των συμμετεχόντων όσον αφορά στις εποπτευόμενες επιχειρήσεις. 23. Διαδικασίες επιμερισμού και ανάθεσης καθηκόντων (23 η κατευθυντήρια γραμμή) Πριν από τον επιμερισμό ή την ανάθεση καθηκόντων, η Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας τον συντονισμό των λοιπών εμπλεκόμενων εποπτικών αρχών, διασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται κοινή συμφωνία τουλάχιστον ως προς τα εξής: α) τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων εποπτικών αρχών, β) τους όρους υπό τους οποίους θα πραγματοποιείται η υποβολή στοιχείων μεταξύ των εμπλεκόμενων εποπτικών αρχών, γ) τα πρότυπα βάσει των οποίων πρέπει να εκτελούνται τα καθήκοντα, δ) τις κατευθύνσεις που μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές, ε) τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας που θα διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, στ) τις μεθόδους εργασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται, ζ) την πρόσβαση στα έγγραφα που καταρτίζουν οι εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές, η) το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των καθηκόντων που αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης ή επιμερισμού. 24. Καταγραφή του επιμερισμού και της ανάθεσης καθηκόντων (24 η κατευθυντήρια γραμμή) Η συμφωνία συντονισμού περιλαμβάνει καθορισμό του πλαισίου επιμερισμού και ανάθεσης καθηκόντων των μελών και των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα εργασιών του κολλεγίου περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα καθήκοντα που αποτελούν αντικείμενο επιμερισμού ή ανάθεσης, καθώς και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. 25. Επικοινωνία με τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις σχετικά με τον επιμερισμό 10

11 και την ανάθεση καθηκόντων (25 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές, οφείλει να παρέχει στις επιχειρήσεις τις οποίες αφορά ο επιμερισμός και η ανάθεση καθηκόντων τις εξής πληροφορίες: α) τον προσδιορισμό των καθηκόντων που αποτελούν αντικείμενο επιμερισμού ή ανάθεσης, περιλαμβανομένων των πρακτικών συνεπειών για την επιχείρηση β) την αρχή που είναι αρμόδια για την επικοινωνία με την επιχείρηση. 26. Αντίκτυπος των κινδύνων της αγοράς και των εξελίξεων του χρηματοπιστωτικού τομέα στην προληπτική εποπτεία (26 η κατευθυντήρια γραμμή) Κατά την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου του ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος, με τη συνδρομή των άλλων μελών και των συμμετεχόντων, λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των κινδύνων της αγοράς, των εξελίξεων και των τρωτών σημείων του χρηματοπιστωτικού τομέα στη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του ομίλου σε διάφορα δυσμενή μελλοντικά σενάρια, οι διαδικασίες, οι μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο του κολλεγίου. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπόδειγμα συμφωνίας συντονισμού Εισαγωγή Βάσει του άρθρου 248 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (εφεξής «Οδηγία Φερεγγυότητα II»), η παρούσα συμφωνία συντονισμού συνάπτεται για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του κολλεγίου εποπτών για τον [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου]. Η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί για τα μέλη και τους συμμετέχοντες πρόσθετες νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις οι οποίες δεν προσδιορίζονται στην οδηγία Φερεγγυότητα II ή στα εκτελεστικά μέτρα. Οι συμμετέχοντες από τρίτες χώρες δεσμεύονται από τους οικείους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα μέλη και στους συμμετέχοντες, όπως ορίζονται στο παράρτημα 1.A και αναφέρονται συλλογικά στην παρούσα συμφωνία ως το κολλέγιο των εποπτών. Η αρχή εποπτείας του ομίλου, τα άλλα μέλη και οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την ανάγκη να συνεργάζονται όσον αφορά την εποπτεία του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] επί τη βάσει αμοιβαίας κατανόησης, καθώς και να συνεργάζονται όποτε απαιτείται για την εποπτεία του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου], στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της EIOPA, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτών. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας του ομίλου, τα μέλη και οι συμμετέχοντες μπορούν να αποφασίζουν από κοινού να συνεργάζονται σε ειδικές περιπτώσεις με αρμόδιες αρχές που δεν μπορούν να προσκληθούν με την ιδιότητα των συμμετεχόντων. Όσον αφορά τις αρχές τρίτων χωρών αυτές υπόκεινται σε προϋποθέσεις ισοδυναμίας των κανόνων περί επαγγελματικού απορρήτου, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα παραρτήματα αποτελούν μέρος της παρούσας συμφωνίας. 1. Ορισμοί Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α. αρχή εποπτείας του ομίλου: η εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την άσκηση της εποπτείας του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της Οδηγίας Φερεγγυότητα II και ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 247 της Οδηγίας Φερεγγυότητα II β. εποπτικές αρχές: η εθνική αρχή ή αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες να εποπτεύουν τις ασφαλιστικές ή τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 10 της Οδηγίας Φερεγγυότητα II 12

13 γ. εποπτικές αρχές τρίτης χώρας: η εθνική αρχή ή αρχές χώρας εκτός ΕΟΧ οι οποίες είναι αρμόδιες να εποπτεύουν τις ασφαλιστικές ή τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δ. μέλη: μέλη του κολλεγίου εποπτών όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 248 παράγραφος 3 της Οδηγίας Φερεγγυότητα II, στα οποία συγκαταλέγονται: - η αρχή εποπτείας του ομίλου - οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ στις οποίες εδρεύουν θυγατρικές επιχειρήσεις - η EIOPA. ε. Συμμετέχοντες: - αρχές, οι οποίες επιτρέπεται να συμμετέχουν στα κολλέγια εποπτών που προσδιορίζονται στο άρθρο 248 παράγραφος 3 της Οδηγίας Φερεγγυότητα II, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκληθεί από την αρχή εποπτείας του ομίλου δυνάμει του άρθρου 354 του κατ εξουσιοδότηση εκδοθέντος Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 και στις οποίες συγκαταλέγονται: οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ στις οποίες βρίσκονται σημαντικά υποκαταστήματα οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ στις οποίες εδρεύουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εκτός θυγατρικών οι εποπτικές αρχές τρίτων χωρών στις οποίες εδρεύουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών - δυνάμει του άρθρου 252 της Οδηγίας Φερεγγυότητα II, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκληθεί από την αρχή εποπτείας του ομίλου, αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν στον όμιλο. στ. όμιλος: όμιλος επιχειρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 212 της Οδηγίας Φερεγγυότητα II ζ. κολλέγιο: κολλέγιο εποπτών όπως ορίζεται στο το άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της Οδηγίας Φερεγγυότητα II η. εξειδικευμένη ομάδα: ομάδα που απαρτίζεται από μέλη και συμμετέχοντες και η οποία συγκροτείται από την αρχή εποπτείας του ομίλου κατόπιν διαβούλευσης με το κολλέγιο εποπτών για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων του κολλεγίου εποπτών θ. κατάλογος Ελσίνκι+: κατάλογος όλων των ασφαλιστικών ομίλων των χωρών του ΕΟΧ και των θυγατρικών και υποκαταστημάτων τους σε χώρες του ΕΟΧ και σε τρίτες χώρες, με στοιχεία επικοινωνίας των εποπτικών αρχών που μετέχουν στην εποπτεία των ομίλων και βασικές εποπτικές πληροφορίες. Ο κατάλογος αυτός είναι υπό τη διαχείριση της EIOPA. {Εντός αγκυλών παρατίθενται επεξηγήσεις, οι οποίες παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την κατάρτιση των επιμέρους συμφωνιών που πρέπει να 13

14 προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε κολλεγίου εποπτών} 2. Πεδίο εφαρμογής και στόχοι Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα συμφωνία θέτει τις βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ μελών και συμμετεχόντων και για την πρακτική οργάνωση των εποπτικών δραστηριοτήτων όσον αφορά τον [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] και περιλαμβάνει τα εξής: με σκοπό: τον κατάλογο των μελών και των συμμετεχόντων του κολλεγίου τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της αρχής εποπτείας του ομίλου τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των άλλων μελών και συμμετεχόντων την ανταλλαγή πληροφοριών και το επαγγελματικό απόρρητο τη συνεργασία μεταξύ της αρχής εποπτείας του ομίλου και των άλλων μελών και συμμετεχόντων στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας και σε περιόδους κρίσης τη διαδικασία διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων μεταξύ της αρχής εποπτείας του ομίλου και των άλλων μελών και συμμετεχόντων το πρόγραμμα εργασίας του κολλεγίου τον επιμερισμό και την ανάθεση καθηκόντων τη συγκρότηση εξειδικευμένων ομάδων εντός του κολλεγίου τη διοργάνωση κοινών επιτόπιων ελέγχων την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ομίλου με τις απαιτήσεις για τη φερεγγυότητα, τη συγκέντρωση κινδύνου και τις ενδοομιλικές συναλλαγές τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εν γένει και, ειδικότερα, όσον αφορά την αίτηση εφαρμογής του εσωτερικού υποδείγματος του ομίλου δυνάμει του άρθρου 231 της Οδηγίας Φερεγγυότητα II τη διαδικασία καθορισμού της επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης σε επίπεδο ομίλου την επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου και τον προσδιορισμό του αναλογικού μεριδίου την εφαρμογή των διατάξεων περί κεντρικής διαχείρισης κινδύνου τη διευκόλυνση και την προώθηση της ανταλλαγής χρήσιμων και σημαντικών πληροφοριών, απόψεων και εκτιμήσεων μεταξύ των μελών και των συμμετεχόντων, και της αποτελεσματικής εποπτείας του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου], με στόχο, μεταξύ άλλων, την αποφυγή της επικάλυψης αρμοδιοτήτων και την έγκαιρη δράση τόσο κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης την παροχή της δυνατότητας στα μέλη και στους συμμετέχοντες, ανάλογα με τις εποπτικές τους αρμοδιότητες, να διαμορφώνουν κοινή άποψη σχετικά με το προφίλ κινδύνου και τη θέση φερεγγυότητας του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] και σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών στις μεμονωμένες επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλο την επίτευξη του συντονισμού των εποπτικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της εποπτικής εξέτασης και της αξιολόγησης κινδύνων τη διαμόρφωση του προγράμματος εργασίας του κολλεγίου και τη ρύθμιση της κατανομής των καθηκόντων και των επιτόπιων ελέγχων 14

15 τον συντονισμό των κυριότερων αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν από τις επιμέρους εποπτικές αρχές, στο μέτρο του δυνατού, και την καταβολή προσπαθειών για την επίτευξη συναίνεσης όπου κρίνεται σκόπιμο την παροχή υποστήριξης στα μέλη και στους συμμετέχοντες κατά την άσκηση των αντίστοιχων εποπτικών καθηκόντων τους. 3. Αρχές Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: το κολλέγιο εποπτών λειτουργεί ως συνεχής συνεργατική δομή και δεν περιορίζεται στις συνεδριάσεις ή τηλεδιασκέψεις του κολλεγίου το κολλέγιο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας καθώς και στον συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων και των κυριότερων αποφάσεων που λαμβάνονται από τις επιμέρους εποπτικές αρχές, επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης όπου κρίνεται σκόπιμο η συνεργασία μεταξύ μελών και συμμετεχόντων πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω του κολλεγίου, του οποίου η οργάνωση αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες και τη νομική διάρθρωση του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] καθώς και τους κινδύνους στους οποίους είναι ή θα μπορούσαν να είναι εκτεθειμένοι τόσο ο [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] όσο και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλο το κράτος μέλος [να συμπληρωθεί το όνομα της χώρας] έχει περισσότερες από μία εποπτικές αρχές για την προληπτική εποπτεία της επιχείρησης του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] και, ως εκ τούτου, οι [να συμπληρωθεί το όνομα της εποπτικής αρχής] και [να συμπληρωθεί το όνομα της εποπτικής αρχής] λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των εν λόγω εποπτικών αρχών6 τα μέλη και οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η [να συμπληρωθεί το όνομα της αρχής εποπτείας του ομίλου] είναι η αρχή εποπτείας του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την άσκηση της εποπτείας του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, η γλώσσα εργασίας για τη συνεργασία και τη διαβούλευση είναι η αγγλική. 4. Περιγραφή του ομίλου Ο [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου], του οποίου η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών είναι η [να συμπληρωθεί το όνομα της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή της μεικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών], έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος του ΕΟΧ και έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις [και υποκαταστήματα] στα κράτη μέλη του ΕΟΧ [και στις τρίτες χώρες] που παρατίθενται στον κατάλογο Ελσίνκι+. {Εάν ο όμιλος υπόκειται επίσης σε εποπτεία δυνάμει της οδηγίας περί χρηματοπιστωτικών ομίλων (FICOD), να γίνει σχετική μνεία και να αναφερθεί ο συντονιστής που έχει οριστεί.} 15

16 Επισυνάπτεται διάγραμμα του ομίλου στο παράρτημα 1.Β. 5. Στοιχεία επικοινωνίας μελών και συμμετεχόντων Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και των συμμετεχόντων είναι αποθηκευμένα στον κατάλογο τον οποίο διαχειρίζεται η EIOPA (κατάλογος Ελσίνκι+). Κάθε επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας μελών και συμμετεχόντων θα διαβιβάζεται από την αρχή εποπτείας του ομίλου στην EIOPA, η οποία θα ενημερώνει ανάλογα τον κατάλογο της EIOPA 1. {Για τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών η δυνατότητα πρόσβασης στον εν λόγω κατάλογο παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου και της συμφωνίας μεταξύ των μελών του κολλεγίου, σύμφωνα με το [άρθρο 379 στοιχεία ε) έως θ) των εκτελεστικών μέτρων]. Όσον αφορά τις εποπτικές αρχές που δεν έχουν πρόσβαση στον κατάλογο Ελσίνκι+, τα στοιχεία επικοινωνίας θα παρέχονται με άλλο τρόπο {να διευκρινιστεί ο τρόπος}.} 6. Αρμοδιότητες μελών και συμμετεχόντων Η αποτελεσματική λειτουργία του κολλεγίου για τον [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] εξαρτάται από τη συμβολή της αρχής εποπτείας του ομίλου και των άλλων μελών και συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του κολλεγίου. Η συμβολή αυτή βασίζεται στην επαρκή γνώση του ομίλου και στην εποπτική εμπειρογνωμοσύνη. Αρχή εποπτείας του ομίλου Σύμφωνα με το άρθρο 248 της Οδηγίας Φερεγγυότητα II, η αρχή εποπτείας του ομίλου είναι αρμόδια για: τον συντονισμό της συγκέντρωσης και διάδοσης των χρήσιμων ή ουσιωδών πληροφοριών κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων και σε επείγουσες καταστάσεις τον εποπτικό έλεγχο και την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου την εκτίμηση της συμμόρφωσης του ομίλου με τους κανόνες για τη φερεγγυότητα και την αξιολόγηση όσον αφορά τη συγκέντρωση των κινδύνων και τις εντός του ομίλου συναλλαγές την αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης του ομίλου και την αξιολόγηση της ικανότητας και της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της συμμετέχουσας επιχείρησης τον προγραμματισμό και τον συντονισμό, με τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ή άλλα ενδεδειγμένα μέσα, των εποπτικών δραστηριοτήτων σε συνεχή βάση καθώς και σε έκτακτες καταστάσεις, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέλη και τους ενδιαφερόμενους 1 Είναι καθήκον κάθε μέλους και συμμετέχοντος να επανεξετάζει τον κατάλογο τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και να ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν την αρχή εποπτείας του ομίλου για τυχόν αλλαγές. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων πρέπει να παρέχονται στην αρχή εποπτείας του ομίλου, η οποία είναι αρμόδια για την επικαιροποίηση και την αποστολή του καταλόγου στην EIOPA. Η EIOPA αναρτά τον κατάλογο το συντομότερο δυνατό στον τομέα περιορισμένης πρόσβασης του ιστότοπού της. 16

17 συμμετέχοντες, λαμβανομένων επίσης υπόψη της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των εγγενών κινδύνων της επιχειρηματικής δραστηριότητας όλων των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον όμιλο άλλα καθήκοντα, μέτρα και αποφάσεις που ανατίθενται στην αρχή εποπτείας του ομίλου, ιδίως τη διεξαγωγή της διαδικασίας για την επικύρωση οποιουδήποτε εσωτερικού υποδείγματος σε επίπεδο ομίλου για την επίτευξη κοινής απόφασης σχετικά με την αίτηση υπαγωγής στους κανόνες που θεσπίζονται με τα άρθρα 238 έως 240 της Οδηγίας Φερεγγυότητα II. Για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων καθηκόντων, η αρχή εποπτείας του ομίλου αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις δραστηριότητες του κολλεγίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συγκροτεί κατάλληλους μηχανισμούς για να διευκολύνει την επιχειρησιακή λειτουργία του. Για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, η αρχή εποπτείας του ομίλου: επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και συμμετεχόντων όποτε προκύπτουν αλλαγές βάσει των αναθεωρήσεων που αποστέλλουν τα άλλα μέλη και οι συμμετέχοντες ενημερώνει τα μέλη και τους συμμετέχοντες εντός [να συμπληρωθεί το χρονικό περιθώριο που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο του κολλεγίου] ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του κολλεγίου, με την επιφύλαξη ειδικών περιπτώσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του κολλεγίου με σαφώς καθορισμένους στόχους καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του κολλεγίου επισημοποιεί και παρακολουθεί τα σημεία δράσης που συμφωνούνται μεταξύ μελών και συμμετεχόντων καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας του κολλεγίου σε συνεργασία με τα μέλη και τους συμμετέχοντες διενεργεί εποπτική εξέταση και αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου και, για τη διευκόλυνση του έργου αυτού, διαβουλεύεται με τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες επανεξετάζει την οργανωτική δομή και τη συμφωνία συντονισμού με σκοπό τη διατήρηση της αποτελεσματικής εποπτείας του ομίλου πραγματοποιεί συζήτηση σχετικά με την ανάγκη ορισμού νέας αρχής εποπτείας του ομίλου σε περίπτωση που μεταβολή της διάρθρωσης του ομίλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε τέτοια απόφαση. Μέλη και συμμετέχοντες Κάθε μέλος εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με θέματα και διαδικασίες επί των οποίων απαιτείται κοινή απόφαση ή συμφωνία. Εάν ένα μέλος επιλέξει να μην εκφράσει γνώμη, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές παρατηρήσεις και το κολλέγιο μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με τις γνωστοποιηθείσες απόψεις. Όλα τα μέλη του κολλεγίου εποπτών, εκτός της EIOPA, ψηφίζουν όταν απαιτείται. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τη γνώμη τους προκειμένου να συμβάλουν στη διαδικασία διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων όποτε τους ζητείται από την αρχή εποπτείας του ομίλου. 17

18 7. Εμπιστευτικότητα, ασφαλείς δίαυλοι επικοινωνίας και ανταλλαγή πληροφοριών Εμπιστευτικότητα Σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στην Οδηγία Φερεγγυότητα II, ή σε άλλη συναφή πράξη του δικαίου της Ένωσης, οι εποπτικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία ανταλλάσσεται μεταξύ τους χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμους εποπτικούς σκοπούς που σχετίζονται με την εποπτεία του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] και υπάγεται στην υποχρέωση των μελών και των συμμετεχόντων για τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και στις προϋποθέσεις και διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών. Οι συμμετέχοντες από τις περιοχές δικαιοδοσίας τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στην ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μόνον υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις περί επαγγελματικού απορρήτου οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις αντίστοιχες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης. Οι συμμετέχοντες από τρίτες χώρες αναγνωρίζουν ότι έχουν γνωστοποιήσει στα μέλη και στους συμμετέχοντες τους οικείους τοπικούς κανόνες σχετικά με την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο. Τα μέλη και οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι έχουν ενημερωθεί για τους εν λόγω τοπικούς κανόνες και ότι έχουν αξιολογήσει τους κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου στους οποίους υπόκεινται οι συμμετέχοντες από τρίτες χώρες ως τουλάχιστον ισοδύναμους με τις υποχρεώσεις περί επαγγελματικού απορρήτου που ισχύουν για τους ίδιους, εάν η ισοδυναμία δεν έχει ήδη εξακριβωθεί. Προτού μια νέα εποπτική αρχή τρίτης χώρας αποκτήσει επίσημα την ιδιότητα συμμετέχοντος του κολλεγίου, τα μέλη και οι συμμετέχοντες διεξάγουν την ανωτέρω αξιολόγηση, εάν η ισοδυναμία δεν έχει ήδη εξακριβωθεί από κάθε μέλος και συμμετέχοντα. Εάν η αξιολόγηση πιθανού συμμετέχοντος από τρίτη χώρα έχει αρνητικό αποτέλεσμα ή είναι ακόμη υπό εξέταση, η οργάνωση του κολλεγίου προσαρμόζεται αναλόγως προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το κολλέγιο εξακολουθεί να τηρεί τις απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου σε κάθε περίπτωση. Τα μέλη και οι συμμετέχοντες ενημερώνουν την αρχή εποπτείας του ομίλου για τυχόν αλλαγές ως προς τις εγγυήσεις εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου που ισχύουν για τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σε συμμετέχοντες από τρίτες χώρες. Εν συνεχεία, η αρχή εποπτείας του ομίλου ενημερώνει τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες σχετικά με το εν λόγω ζήτημα εμπιστευτικότητας ή επαγγελματικού απορρήτου που ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση του καθεστώτος επαγγελματικού απορρήτου μιας εποπτικής αρχής τρίτης χώρας, το οποίο στο παρελθόν είχε κριθεί ισοδύναμο. Ασφαλείς δίαυλοι επικοινωνίας Το κολλέγιο εποπτών συμφωνεί ότι εντός του κολλεγίου χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δίαυλοι επικοινωνίας [να συμπληρωθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας]. Όλες οι εμπιστευτικές και ευαίσθητες πληροφορίες ανταλλάσσονται μέσω του πλέον ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας. 18

19 Ανταλλαγή πληροφοριών Το εύρος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του κολλεγίου αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των μελών και των συμμετεχόντων. Το κολλέγιο εποπτών τηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες: η αρχή εποπτείας του ομίλου είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση και τη διάδοση πληροφοριών ένα σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σε επίπεδο ομίλου και σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης ανταλλάσσεται μεταξύ των μελών και των συμμετεχόντων κάθε [να συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα] (βλέπε παράρτημα 1.Γ) 2 το σύνολο δεδομένων του παραρτήματος 1.Γ έχει συμφωνηθεί λαμβανομένων υπόψη του άρθρου 357 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 και των [κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών σε συστηματική βάση στο πλαίσιο των κολλεγίων εποπτών]. Το κολλέγιο αξιολογεί την καταλληλότητα του συνόλου των πληροφοριών που περιγράφεται στις [κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών σε συστηματική βάση στο πλαίσιο των κολλεγίων εποπτών] σε σχέση με το άρθρο 357 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Στις περιπτώσεις που το εν λόγω σύνολο δεν κρίνεται κατάλληλο, στο σύνολο δεδομένων που αναφέρεται στο παράρτημα 1.Γ προσδιορίζονται οι πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται σε συστηματική βάση ή οι πληροφορίες από το εν λόγω σύνολο που δεν πρέπει να ανταλλάσσονται σε συστηματική βάση, ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του ομίλου. Το σύνολο δεδομένων του παραρτήματος 1.Γ εντάσσεται επίσης στις πληροφορίες που υποβάλλονται για τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης του ομίλου. Για τους συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, το σύνολο δεδομένων βασίζεται σε πληροφορίες που είναι συγκρίσιμες με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 357 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 επιπλέον, όπου κρίνεται σκόπιμο, πραγματοποιείται ειδική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελών και των συμμετεχόντων. Όταν υποβάλλεται αίτημα παροχής πληροφοριών από την αρχή εποπτείας του ομίλου ή άλλα μέλη ή συμμετέχοντες του κολλεγίου, με το οποίο δεν ζητείται προκαταρκτική ανάλυση αλλά μόνο δεδομένα, η απάντηση στο αίτημα θα παρέχεται εντός [να συμπληρωθεί ο αριθμός εργάσιμων ημερών] εργάσιμων ημερών {πέντε έως δέκα εργάσιμες ημέρες}. Όταν με το αίτημα παροχής πληροφοριών ζητείται προκαταρκτική ανάλυση, η προθεσμία παρατείνεται σε [να συμπληρωθεί ο αριθμός εργάσιμων ημερών] εργάσιμες ημέρες {είκοσι εργάσιμες ημέρες}. {Να αναφερθούν οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται σε συστηματική βάση στο παράρτημα 1.Γ.} 8. Λειτουργία του κολλεγίου εποπτών Στο πλαίσιο της αδιάλειπτης εποπτείας 2 Στο πλαίσιο του κολλεγίου είναι δυνατό να υπάρχουν διάφορες ροές πληροφοριών, οι οποίες δεν βασίζονται κατ' ανάγκη στο ίδιο σύνολο δεδομένων. 19

20 Το κολλέγιο συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών τουλάχιστον μία φορά ετησίως. {Η πρόταση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να αναφέρεται στη διοργάνωση τηλεδιάσκεψης και σε διαφορετική συχνότητα συνεδριάσεων με φυσική παρουσία των μελών για λόγους αναλογικότητας}. Κάθε μέλος ή συμμετέχων που λαμβάνει μέρος σε διμερείς συζητήσεις ενημερώνει το κολλέγιο και κοινοποιεί σε αυτό κάθε σημαντική πληροφορία που προκύπτει από τις εν λόγω συζητήσεις. Τα μέλη και οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για τη συνεδρίαση το αργότερο [να συμπληρωθεί ο αριθμός μηνών] {δύο μήνες} μήνες πριν από τη συνεδρίαση. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση/ τηλεδιάσκεψη θα αποστέλλεται στα μέλη και στους συμμετέχοντες το αργότερο [να συμπληρωθεί ο αριθμός εβδομάδων] {τρεις εβδομάδες} εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση/ τηλεδιάσκεψη. Η τελική ημερήσια διάταξη και όλα τα σχετικά έγγραφα θα αποστέλλονται στα μέλη και στους συμμετέχοντες το αργότερο [να συμπληρωθεί ο αριθμός εβδομάδων] {μία εβδομάδα} εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση/ τηλεδιάσκεψη. Σε περιόδους κρίσης Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές είναι υπεύθυνες να αξιολογούν αν μια κατάσταση κρίσης επηρεάζει την επιχείρηση που είναι υπό την εποπτεία τους. Σύμφωνα με τον ορισμό που παρατίθεται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το κολλέγιο εποπτών, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα συμφωνία ως παράρτημα 1.E, και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της CEIOPS σχετικά με την προετοιμασία και τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων 3, μια ασφαλιστική επιχείρηση σε κατάσταση κρίσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως πιθανώς ανίκανη, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, να διευθετήσει τις απαιτήσεις της και να καταβάλει στους ασφαλιζόμενους τις παροχές που δικαιούνται. Για τη συνεργασία σε περίπτωση κρίσης, τα μέλη και οι συμμετέχοντες του κολλεγίου τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγκριθέν σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τα μέλη και οι συμμετέχοντες συνεργάζονται στενά, όποτε απαιτείται και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των χωρών τους, με άλλες σχετικές αρχές (π.χ. θεσμικά όργανα της ΕΕ, κεντρικές τράπεζες, Υπουργεία Οικονομικών) που συμμετέχουν στη διαδικασία διαχείρισης κρίσεων. 3 Guidelines on preparation for and management of a financial crisis in the Context of Supplementary Supervision as defined by the Insurance Groups Directive (98/78/EC) and the Memorandum of Understanding on Cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of the European Union on Cross-Border Financial Stability (Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προετοιμασία και τη διαχείριση καταστάσεων χρηματοπιστωτικής κρίσης στο πλαίσιο συμπληρωματικής εποπτείας όπως ορίζεται στην οδηγία για τους ασφαλιστικούς ομίλους (98/78/ΕΚ) και στο μνημόνιο συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, των κεντρικών τραπεζών και των Υπουργείων Οικονομικών της ΕΕ για τη διασυνοριακή χρηματοπιστωτική σταθερότητα), CEIOPS-DOC-15/09, της 26ης Μαρτίου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011. 8.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/113 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 30.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (EL) Η ασφάλιση και οι επαγγελματικές συντάξεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Με στοιχεία ενεργητικού αξίας άνω των δύο τρίτων του ΑΕγχΠ της ΕΕ 1, η ασφάλιση είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36)

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 16 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4556, 18.3.2016 Ν. 20(Ι)/2016 20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010 Άρθρο 1 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των διατάξεων της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα