Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2014-2020"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα Athens, Οκτωβρίου April

2 Τα δεδομένα της νέας περιόδου 2

3 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων Άρθρο 4. - Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 1. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας στον τομέα της ΕΤΑΚ. 2. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) καταρτίζεται με την επιμέλεια της ΓΓΕΚ εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι [6] μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος οφείλουν να συνδράμουν την ΓΓΕΚ για τον σκοπό αυτό με την παροχή όλων των αναγκαίων ή χρήσιμων στοιχείων και πληροφοριών. Η ΕΣΕΤΑΚ επικαιροποιείται περιοδικά κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος κάθε νέου σχεδίου δράσης. Η ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης, καθώς και κάθε επικαιροποίησή τους αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και κάθε Φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 3

4 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (2) Άρθρο 5. - Σχέδιο Δράσης Η υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίου δράσης στη βάση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της χώρας, των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, της ένωσης καινοτομίας (Innovation Union) και των αποφάσεων, οδηγιών, ανακοινώσεων, συστάσεων, πρωτοβουλιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Σχέδιο Δράσης, ψηφίζεται με νόμο, επικαιροποιείται κάθε επτά [7] έτη και περιέχει ειδικότερα δέσμη κρίσιμων μέτρων, Οι αρχές για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο λαμβάνονται, υπόψη κατά την εκπόνηση της αντίστοιχης ενότητας εθνικών σχεδίων δράσης.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής Άρθρο 6 Όργανα -Αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ είναι: -Η Κεντρική Διοίκηση -Η Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) -Η Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ -Οι περιφέρειες -Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) -Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί και οι τεχνολογικοί φορείς. 4

5 Το Σχέδιο Δράσης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης Διαδικασία επιλογής προτεραιοτήτων ευφυούς εξειδίκευσης και ολοκλήρωση της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο. Επικαιροποίηση των υπαρχουσών ποσοτικοποιημένων αναλύσεων και προετοιμασία των αναπτυξιακών τάσεων για κάθε εξειδίκευση ούτως ώστε να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία τους για την ελληνική οικονομία Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων εξειδίκευσης Μείγμα πολιτικής: ανάλυση διαθέσιμων μηχανισμών στήριξης της καινοτομίας υπό το πρίσμα των επιδιωκόμενων στόχων της RIS3. Δομές και μηχανισμοί για τη συνέχιση και την παρακολούθηση της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου : Δοκιμή και επικύρωση των προτεραιοτήτων που επιλέγονται μέσω παρακολούθησης και αξιολόγησης των πρώτων προσκλήσεων στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης) Ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης Έναρξη της διαβούλευσης του τελικού κειμένου της RIS 3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Τελική διαμόρφωση της στρατηγικής RIS3 συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών συστατικών στοιχείων Τελικές διαβουλεύσεις με τις περιφέρειες, ομαδοποίηση Περιφερειών ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

6 Το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) ΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» Νοέμβριος

7 Διάρθρωση του κειμένου της Εθνική Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) ΜΕΡΟΣ Α:ΘΕΣΜΙΚΟ 1 ΘΕΣΠΙΣΗ 2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 5. ΕΛΕΓΧΟΣ 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΈΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ Ε.ΤΑ.Κ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Ι. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΤΑΚ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΙΙ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ IV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ V. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ TOY NOMOY 7

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΣΜΙΚΟ (Α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΣΠΙΣΗ Αντικείμενο Σκοπός, στόχοι προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) » Το όραμα και η στρατηγική Προϋπολογισμός Προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Υλοποίηση Διαχείριση Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης των αποτελεσμάτων-ανοιχτή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα και δεδομένα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Συμμετοχή της κοινωνίας, των ενδιαφερομένων και των περιφερειών Συνέργειες και Συμπληρωματικότητα Εξελισσόμενη φύση της επιστήμης της τεχνολογίας της καινοτομίας της οικονομίας και της κοινωνίας Ισότητα των φύλων Αρχές δεοντολογίας 8

9 ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΣΜΙΚΟ (Β) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ανθρώπινο Δυναμικό Ερευνητικές Υποδομές Διεθνής και Ευρωπαϊκή Συνεργασία Ενημέρωση, επικοινωνία και διάδοση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΛΕΓΧΟΣ Έλεγχος και λογιστικός έλεγχος Προστασία των οικονομικών συμφερόντων του δημοσίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μηχανισμός Παρακολούθησης-Δείκτες Αξιολόγηση ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 9

10 ΜΕΡΟΣ Β: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ 10

11 Όραμα-Κεντρικός στόχος του τομέα Έρευνα και Καινοτομία για το 2020 «Η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση του τομέα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας ώστε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της παραγωγής, διάδοσης και ενσωμάτωσης της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις νέες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες που παράγονται από την έλλειψη πρόσβασης στη νέα τεχνολογία». Ειδικός Στόχος Ι: Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με στόχο στην ενίσχυση της ζήτησης για υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας -με έμφαση στις ΚΕΤs- εκ μέρους των επιχειρήσεων και στην προαγωγή της αριστείας στην έρευνα και στη χρηματοδότηση της έρευνας αιχμής Ειδικός Στόχος ΙΙ : Προώθηση της καινοτομίας -τεχνολογικής και μη τεχνολογικής, στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης 11

12 Σύμφωνα με την μελέτη της Endeavor Greece : Creating Jobs for Young,2014:Κάθε χρόνο ιδρύονται περίπου εταιρείες από τις οποίες 400 δείχνουν υψηλές πιθανότητες ανάπτυξης και μόνο 40 έχουν πραγματικά σημαντική επίπτωση στην οικονομία. Επομένως: Απαιτείται η υποστήριξη εταιρειών που παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Σήμερα οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης -περίπου 2900 ΜΜΕ και 100 μεγάλες Απαιτείται ο διπλασιασμός του ποσοστού επιτυχίας τους success rate- Επιπλέον, απαιτείται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων (start-ups) οι οποίες έχουν υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης περίπου νέες εταιρείες Αυτές οι επιχειρήσεις μαζί με τις 3000 υπάρχουσες μπορούν να δημιουργήσουν 1 εκ. νέες θέσεις εργασίας μέχρι το

13 Παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη αλλά και εμπόδια στην καινοτομία των επιχειρήσεων 1 3

14 Οι 3 Πυλώνες της ΕΣΕΤΑΚ

15 Διαμόρφωση προτεραιοτήτων μέσω Πλατφορμών Καινοτομίας ΑΓΡΟ-ΒΙΟ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ LOGISTICS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΛΙΚΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣ ΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ 15

16 Παράδειγμα ανάλυσης του τομέα Υγεία-Φαρμακα 1.1 Η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα 1.2 Ανάλυση SWOT τομέα Δυνατά και αδύνατα σημεία Ευκαιρίες και απειλές 1.3 Στρατηγική και προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία Η Στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία Αναπτυξιακές προκλήσεις και μείγμα πολιτικής Περιφερειακές στρατηγικές στον τομέα 1.4 Μείγμα πολιτικής και οδικός χάρτης Δράσεις Οδικός χάρτης Προϋπολογισμός 1.5 Βιβλιογραφία 16

17 Μείγμα Πολιτικής ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΌΧΟΙ Ι. Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με στόχο στην ενίσχυση της ζήτησης για υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας - με έμφαση στις ΚΕΤs- εκ μέρους των επιχειρήσεων και στην προαγωγή της αριστείας στην έρευνα και στη χρηματοδότηση της έρευνας αιχμής Ενίσχυση της επιστημονικής Έρευνας και τεχνολογίας Ενίσχυση των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -Αριθμός δημοσιεύσεων ανά 1000 εργαζόμενους στον τομέα Ε&Α -Αριθμός νέων διδακτόρων σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης -Αριθμός ερευνητικών Υποδομών που συνεργάζονται με επιχειρήσεις Ποσοστό δημοσιεύσεων στο σύνολο των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εκτός συνόρων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ -Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες -Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών -Πιλοτικό πρόγραμμα Greek Research Chairs «Αριστεία» Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών -Ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών έρευνας και καινοτομίας σε θέματα που άπτονται άμεσα των προτεραιοτήτων της χώρας -Συμβολή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

18 Ενίσχυση της βιομηχανικής Έρευνας και Επίδειξης Οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων Δαπάνες επιχειρήσεων ως % του ΑΕΠ -Πατέντες ως % του ΑΕΠ -Δαπάνες Ε&Α ανά εργαζόμενο - - -Πατέντες που εκχωρούνται σε επιχειρήσεις -Αύξηση των ακαδημαϊκών spin offs Κοινές δημοσιεύσεις μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων -Υποστήριξη της έρευνας στις επιχειρήσεις ΠΑΒΕ -Ανάπτυξη συνεργασιών εργαστηρίων δημόσιων ερευνητικών φορέων για παροχή εξειδικευμένων Ε&Τ υπηρεσιών -Πιλοτικά επιδεικτικά έργα -Ανάδειξη νέων καινοτομικών συστάδων (clusters) -Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων Καινοτομίας -Πρόγραμμα spin off -Πρόγραμμα Proof of Concept Απασχόληση σε τομείς έντασης γνώσης Αύξηση ερευνητικού δυναμικού στις επιχειρήσεις Πρόγραμμα απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις 18

19 ΙΙ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων σε τομείς έντασης γνώσης Ενίσχυση της ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων σε τομείς έντασης γνώσης Ενίσχυση τεχνολογικής καινοτομίας Ενίσχυση της μη τεχνολογικής καινοτομίας Ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε τομείς έντασης γνώσης Ανάπτυξη της απασχόλησης σε τομείς έντασης γνώσης Αύξηση εταιρειών που έχουν πρόσβαση σε venture capital Αύξηση νέων εταιρειών σε τομείς έντασης γνώσης που εξάγουν προϊόντα Αύξηση ΜΜΕ που εισαγάγουν καινοτομία προϊόντος ή διαδικασίας ως % των ΜΜΕ -% επιχειρήσεων που εισαγάγουν καινοτομία προϊόντος -%επιχειρήσεων που εισαγάγουν καινοτομία διαδικασίας -Αριθμός σχεδίων (designs) -Αριθμός Trademarks Πρόγραμμα seed funding Πρόγραμμα spin off και spin-out Φάση Β -Κουπόνια καινοτομίας -Πρόγραμμα συνεργασιών εργαστηρίων δημόσιων ερευνητικών φορέων για παροχή εξειδικευμένων Ε&Τ υπηρεσιών -Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών -Δράσεις ΓΓΒ όπως το πρόγραμμα Εξωστρέφεια -Δράσεις για κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς έντασης γνώσης

20 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 20

21 Στόχος για ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στόχος ΕΤΑ 2020 για Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Έτος ΑΕΠ δισ. Εθνική χρημ. (%ΑΕΠ ) Εθνική χρημ. εκ. Διαρθρ ωτικα ΕΣΠΑ, ΣΕΣ εκ. ( ) Διαρθρ ωτικα ΕΣΠΑ, ΣΕΣ (%ΑΕΠ) Τακτικός (%ΑΕΠ ) Xρημ. Επιχειρή σεις (%ΑΕΠ ) Εξωτερικ ό, FP7, ΟΡΙΖΩΝ 2020 (%ΑΕΠ ) Εκτιμώμ ενη ΑΕΔΕΤΑ (%ΑΕΠ ) Τακτικός εκ. Χρημ. Επιχειρή σεις εκ. Εξωτερι κό, FP7, ΟΡΙΖΩΝ εκ. ΣΥΝΟΛΟ εκ , ,14 0,23 0,21 0,07 0, , ,18 0,23 0,23 0,09 0, , ,11 0,24 0,25 0,10 0, , ,10 0,24 0,28 0,11 0, , ,14 0,25 0,31 0,11 1, , ,14 0,26 0,34 0,12 1, , ,18 0,27 0,38 0,12 1,

22 Κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση Θεματικών Στόχου 1 ανά Κατηγορία Περιφέρειας ( ) Επιχειρησιακά Προγράμματα Θεματικός Στόχος1 : Ερευνα και Καινοτομία ΕΠΑΝΕΚ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε εκ ευρω) ΕΠΑΝΑΔ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (σε εκ ευρω) Περιφερειακά Προγράμματα Αν. Μακεδονία Δ. Ελλάδα Ήπειρος Κ. Μακεδονία Θεσσαλία Δ. Μακεδονία Ιόνια Νησιά Κρήτη Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Βόρειο Αιγαίο Αττική Νότιο Αιγαίο Σύνολο ΠΕΠ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23 Διακυβέρνηση 23

24 Σύστημα Παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο ΓΓΕΚ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-Τμήμα Β: Αποτίμησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης περιλαμβάνει δράσεις για μελέτες τεκμηρίωσης, έρευνες πεδίου, διαδικασίες διαβούλευσης με την επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα καθώς και μελέτες αποτίμησης των δράσεων από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η παρακολούθηση εντοπίζει τις αποκλίσεις από τους εθνικούς στόχους καθώς και τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια στην εξέλιξη κάθε προτεραιότητας της ΕΣΕΤΑΚ μετρά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του μείγματος πολιτικής και προτείνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 24

25 Σύστημα Παρακολούθησης σε περιφερειακό επίπεδο Σε επίπεδο Περιφερειών της χώρας, το σύστημα παρακολούθησης και καθοδήγησης της ΕΣΕΤΑΚ περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες και όργανα: Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου για την ΕΤΑΚ, συγκροτούνται Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια ως συμβουλευτικά όργανα για την υποστήριξη της Περιφέρειας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. Τα Συμβούλια αυτά απαρτίζονται από τρεις εκπρόσωπους ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και τέσσερεις εκπρόσωπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι Περιφέρειες θα συμμετέχουν στις Πλατφόρμες Καινοτομίας, στους τομείς που υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς τους στο πλαίσιο της περιφερειακής RIS3 Σε επίπεδο συντονισμού διοίκησης, προβλέπεται η λειτουργία του Δικτύου Συντονισμού για την Έξυπνη Εξειδίκευση (μεταξύ των περιφερειών, της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Ανάπτυξης). Το Δίκτυο υποστηρίζεται και από τις Πλατφόρμες Καινοτομίας σε επίπεδο τομέων προτεραιότητας. Η εξέλιξη της διαδικασίας της προτεραιοποίησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, παρακολουθείται και καθοδηγείται στο πλαίσιο του Δικτύου. Κύριος σκοπός του Δικτύου είναι η ανταλλαγή ιδεών, η διάχυση καλών πρακτικών, η επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, εξασφαλίζοντας συνάφειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ του εθνικού και του περιφερειακού επιπέδου και διασφαλίζοντας την αποφυγή επικαλύψεων. 25

26 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΙΠΘ ΓΓΕΚ Ε.Σ.Ε.Κ Advisory Groups ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε.Ι ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ-ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΓΕΤ-ΕΥΣΣΑΑΠ 13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια 26

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη... 3. Ο Ρόλος της ΓΓΕΤ... 5. Πρόταση για αποτελεσματικό πολιτικό σχεδιασμό στον τομέα της Έρευνας της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας...

Περίληψη... 3. Ο Ρόλος της ΓΓΕΤ... 5. Πρόταση για αποτελεσματικό πολιτικό σχεδιασμό στον τομέα της Έρευνας της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ TO ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Περιεχόμενα Στρατηγική Επιλογή 1: Επένδυση στη δημιουργία και διάχυση της Νέας Γνώσης... 5 1.α Ανάπτυξη δυναμικού στους τομείς εξειδίκευσης... 5 1.α.1 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Σελίδα 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Μακρο-οικονομικό περιβάλλον και επιδόσεις του συστήματος έρευνας και καινοτομίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική»

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» Αθήνα Ιούλιος 2012 1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ DG COMP : Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα