ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες"

Transcript

1 ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες Τα σήµατα ταξινοµούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες: 1. Αιτιοκρατικά (deterministic): Αναπαράγονται ακριβώς ίδια µε επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. Παράδειγµα το µοναδιαίο βήµα ή το κρουστικό σήµα. 2. Τυχαία (random): Τυχαίο σήµα ή τυχαία διαδικασία είναι το σήµα που δεν επαναλαµβάνεται ακριβώς το ίδιο µε προβλέψιµο τρόπο. Παράδειγµα ο θόρυβος κβαντισµού, τα χιόνια στην οθόνη του ραντάρ, το βούισµα από την κασέτα κατά την αναπαραγωγή ήχου ή ο θόρυβος της µηχανής κατά τη µετάδοση σήµατος φωνής από το πιλοτήριο ενός αεροπλάνου. Ορισµένα σήµατα µπορεί να θεωρηθούν είτε αιτιοκρατικά είτε τυχαία ανάλογα µε την εφαρµογή. Για παράδειγµα το σήµα της φωνής µπορεί να θεωρηθεί αιτιοκρατικό αν πρόκειται για συγκεκριµένη κυµατοµορφή την οποία θέλουµε να επεξεργαστούµε ή αναλύσουµε. Όµως το σήµα της φωνής µπορεί να θεωρηθεί επίσης και τυχαία διαδικασία στην περίπτωση που κάποια συγκεκριµένη κυµατοµορφή θεωρείται ότι ανήκει σε µια ευρεία συλλογή µε όλες τις πιθανές κυµατοµορφές προκειµένου να σχεδιάσουµε ένα σύστηµα που θα επεξεργάζεται µε βέλτιστο τρόπο σήµατα φωνής γενικά. Στο µάθηµα αυτό θα επικεντρωθούµε ιδιαίτερα στα τυχαία σήµατα. Επειδή οι τυχαίες διαδικασίες µπορούν να περιγραφούν µόνο πιθανοκρατικά ή µε όρους κάποιας µέσης συµπεριφοράς θα ξεκινήσουµε µε σύντοµη ανασκόπηση των τυχαίων διαδικασιών. ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η αρχή της τυχαίας µεταβλητής µπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητός µε το ακόλουθο παράδειγµα. Αν υποθέσουµε ότι στρίβουµε ένα δίκαιο κέρµα η πιθανότητα να φέρουµε κορώνα Pr{H}=0.5 είναι ίση µε την πιθανότητα να φέρουµε γράµµατα Pr{T}=0.5. Το σύνολο όλων των πιθανών αποτελεσµάτων ενός πειράµατος αποτελεί τον δειγµατοχώρο (sample space) Ω o οποίος έχει πάντα Pr{Ω}=1. Για το συγκεκριµένο παράδειγµα ο δειγµατοχώρος αποτελείται από Ω={Η,Τ} Pr{H,T}=1. Τα υποσύνολα του διεγµατοχώρου ονοµάζονται γεγονότα (events) και το κάθε στοιχείο ξεχωριστά του δειγµατοχώρου ονοµάζεται στοιχειώδες γεγονός (elementary event). Στο παραπάνω παράδειγµα τα µόνα στοιχειώδη γεγονότα που υπάρχουν είναι τα ω 1 ={Η} και ω 2 ={Τ}. Μπορούµε τώρα να υποθέσουµε ότι υπάρχει µια πραγµατική µεταβλητή x η οποία παίρνει την τιµή x=1 κάθε φορά που το κέρµα φέρνει κορώνα και x=-1 όποτε έρχεται γράµµατα. Με αυτόν τον τρόπο ορίζεται µια αντιστοιχία µεταξύ των γεγονότων του πειράµατος και των πραγµατικών αριθµών: f : Ω R οπότε θα ισχύει: ω = { Η} x = 1 Pr{ x = 1} = ω2 = { T} x = 1 Pr{ x = 1} = 0.5 Αφού οι µόνες τιµές που µπορεί να πάρει η µεταβλητή x είναι {1,-1} άρα για οποιονδήποτε άλλο αριθµό a θα είναι: Pr{x=a}=0 αν a ±1 και Pr{Ω}=Pr{x=±1}=1. Η µεταβλητή x λέγεται τυχαία µεταβλητή και καθορίζεται µε όρους πιθανοφάνειας (πιθανότητας). Ο ορισµός της τυχαίας µεταβλητής ως αντιστοίχηση στοιχειωδών γεγονότων ενός δειγµατοχώρου µε σηµεία στον άξονα στον πραγµατικών αριθµών απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα: Η συγκεκριµένη τυχαία µεταβλητή είναι πραγµατική αλλά επιπλέον επειδή µπορεί να πάρει µόνο µία από ένα σύνολο δύο διαφορετικών τιµών ονοµάζεται Bernouli τυχαία µεταβλητή. Με παρόµοιο τρόπο µπορούµε να ορίσουµε µιγαδικές τυχαίες µεταβλητές. Για παράδειγµα στην περίπτωση που έχουµε πείραµα µε δύο δίκαια ζάρια, το ένα άσπρο και το άλλο µαύρο µια µιγαδική τυχαία µεταβλητή µπορεί να οριστεί ώς: z=m+jn όπου m είναι ο αριθµός που φέρνει το άσπρο ζάρι και n ο αριθµός του µαύρου ζαριού. Μέχρι στιγµής οι Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 1

2 τυχαίες µεταβλητές ήταν διακριτές αφού το αποτέλεσµα των πειραµάτων ήταν ένα σύνολο διακριτών γεγονότων. Για κάθε διακριτή τυχαία µεταβλητή ορίζεται η συνάρτηση πιθανότητας µάζας (probability mass function (pmf)) ως: Pr ( a) = Pr{ x a} x = Κατά αντιστοιχία µπορούµε να ορίσουµε συνεχείς τυχαίες µεταβλητές όπως για παράδειγµα στο πείραµα µε µια ρουλέτα άπειρης ανάλυσης που µπορεί να παράγει σε µια περιστροφή της οποιονδήποτε αριθµό από το 0 έως το 1. Ο δειγµατοχώρος σε αυτή την περίπτωση είναι: Ω = { ω : 0 ω 1}. Αν ο τροχός είναι δίκαιος ώστε κάθε αριθµός στο διάστηµα από 0 έως 1 να είναι ισοπίθανος τότε η ανάθεση πιθανότητας στο Ω µπορεί να γίνει ως εξής. Για κάθε διάστηµα Ι=(α 1,α 2 ] υποσύνολο του [0,1] ορίζουµε την πιθανότητα του γεγονότος ω є Ι ως ακολούθως: Pr{ ω Ι} = Pr{ a < ω a = a a 1 2} Επιπλέον για οποιαδήποτε δύο ασυνεχή διαστήµατα Ι 1 και Ι 2 η πιθανότητα ότι το αποτέλεσµα του πειράµατος θα σε ένα από αυτά θα είναι: Pr{ ω Ι1 ή ω Ι 2} = Pr{ ω Ι1} + Pr{ ω Ι 2} Νόµος Πιθανότητας (Probability Law): Καθορίζει τα αξιώµατα που πρέπει να ισχύουν προκειµένου η ανάθεση πιθανότητας σε κάθε γεγονός Α ενός δειγµατοχώρου Ω να είναι έγκυρη: 1. Pr(A) 0 για κάθε Α є Ω 2. Pr(Ω) =1 για το δειγµατοχώρο Ω 3. Για κάθε δύο αµοιβαία ανεξάρτητα γεγονότα Α1 και Α2 ( A 1 A2 = 0 ) ισχύει: Στις εφαρµογές επεξεργασίας σήµατος είναι σηµαντικότερη η πιθανοκρατική περιγραφή της τυχαίας µεταβλητής αντί του στατιστικού χαρακτηρισµού των γεγονότων του δειγµατοχώρου. Για µια πραγµατική τυχαία µεταβλητή ένας στατιστικός χαρακτηρισµός είναι η συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας (probability distribution function ή cumulative distribution function (cdf) ) που ορίζεται ως: Fx( a) = Pr{ x a}. Για παράδειγµα για την τυχαία µεταβλητή που ορίσαµε για το πείραµα µε το κέρµα η συνάρτηση κατανοµής 0 a < 1 πιθανότητας θα είναι: Fx( a) = a < a Το διάγραµµα της παραπάνω cdf είναι το σχήµα (α) στην παρακάτω εικόνα: 2 1 Παρατηρήστε ότι υπάρχουν δύο βηµατικές αλλαγές της συνάρτησης στο x=-1 και x=1. Οι ασυνέχειες που παρατηρούνται είναι εξαιτίας των διακριτών πιθανοτήτων µάζας σε αυτά τα σηµεία. Ένας άλλος τρόπος για να χαρακτηρίσουµε στατιστικά µια τυχαία µεταβλητή είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function (pdf)) που ορίζεται ως εξής: d f x ( a) = Fx ( a) da Για την τυχαία µεταβλητή µε την παραπάνω συνάρτηση κατανοµής η pdf θα έχει το σχήµα (b) της παραπάνω εικόνας και θα είναι: f x 1 1 ( a) = δ ( a + 1) + δ ( a 1) 2 2 όπου δ(α) είναι το κρουστικό σήµα. Οι pdf που περιέχουν κρουστικά σήµατα είναι χαρακτηριστικές των τυχαίων µεταβλητών διακριτού τύπου. Για το παράδειγµα συνεχούς τυχαίας µεταβλητής µε την ρουλέτα που αναφέραµε πιο πάνω η cdf θα είναι: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 2

3 και η pdf θα είναι: 0 a < 0 Fx( a) = a 0 a < a f x 1 0 a 1 ( a) = 0 αλλο ύ Τόσο η cdf όσο και η pdf απεικονίζονται στο σχήµα (c) και (d) αντίστοιχα της παρακάτω εικόνας. Παρατηρήστε ότι η cdf της συνεχούς τυχαίας µεταβλητής είναι συνεχής συνάρτηση του α ενώ η pdf είναι επιµέρους συνεχής. Για µιγαδικές τυχαίες µεταβλητές τα πράγµατα αλλάζουν κάπως αφού δεν έχει νόηµα η ανισότητα z α. Μπορούµε να δούµε την z = x + jy σαν ζεύγος πραγµατικών τυχαίων µεταβλητών (του x και y) οπότε η ανάθεση πιθανοτήτων να γίνει µε όρους από κοινού (joint) cdf και pdf των x και y όπως θα δούµε παρακάτω. Μέσοι συνόλου (ensemble averages) Ένας ολοκληρωµένος στατιστικά χαρακτηρισµός µιας τυχαίας µεταβλητής απαιτεί να υπάρχει η δυνατότητα να καθορίζεται η πιθανότητα οποιουδήποτε γεγονότος στον δειγµατοχώρο. Σε πολλές εφαρµογές παρόλα αυτά ο ολοκληρωµένος στατιστικά χαρακτηρισµός της τυχαίας µεταβλητής µπορεί να µην είναι απαραίτητος εφόσον είναι γνωστή η µέση συµπεριφορά της τυχαίας µεταβλητής. Για παράδειγµα προκειµένου να αποφασίσουµε να παίξουµε ή όχι 31 αυτό που µας ενδιαφέρει είναι ο αναµενόµενος ρυθµός απόδοσης σε µια παρτίδα αντί του ολοκληρωµένου στατιστικά χαρακτηρισµού του παιχνιδιού. Στο µάθηµα θα επικεντρωθούµε ιδιαίτερα στους στατιστικούς µέσους όρους και γι αυτό στην παράγραφο αυτή θα εισάγουµε τις έννοιες αναµενόµενη τιµή τυχαίας µεταβλητής ή συνάρτησης τυχαίας µεταβλητής. Έστω x τυχαία µεταβλητή όπως ορίζεται σε ένα πείραµα µε ζάρι. Ας υποθέσουµε ότι το ζάρι ρίχνεται N T φορές και ότι ο αριθµός k εµφανίζεται n κ φορές. Η µέση τιµή που υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο ονοµάζεται sample mean (δειγµατικός µέσος) Αν, τότε και η παραπάνω εξίσωση γίνεται: Η µέση ή αναµενόµενη τιµή (expected value) µιας διακριτής τυχαίας µεταβλητής x που θεωρεί ότι µια τιµή α κ µε πιθανότητα Pr{x = α κ } ορίζεται ως εξής: Συναρτήσει της pdf f x (a), η αναµενόµενη τιµή µπορεί να γραφεί ως: Ο παραπάνω ορισµός ισχύει και για συνεχείς τυχαίες µεταβλητές. Παράδειγµα 1: Υπολογισµός µέσου τυχαίας µεταβλητής (ΤΜ) Για την ΤΜ που ορίζεται στο πείραµα µε το κέρµα η αναµενόµενη τιµή είναι: E{x] = Pr{x = 1} - Pr{x = -1} = 0 Για την ΤΜ στο πείραµα µε το ζάρι: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 3

4 Τέλος για την συνεχή ΤΜ στο πείραµα της ρουλέτας: Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα στα οποία είναι απαραίτητο να υπολογίσουµε την αναµενόµενη τιµή µιας συνάρτησης ΤΜ. Για παράδειγµα στην εύρεση της µέσης ισχύος που καταναλίσκεται σε αντίσταση 1 ohm όταν η τάση x είναι ΤΜ είναι απαραίτητο να υπολογίσουµε την αναµενόµενη τιµή του y = x 2. Αν x είναι ΤΜ µε pdf f x (a) και αν y = g(x), τότε η αναµενόµενη τιµή (ΑΤ) του y είναι: Για παράδειγµα η ΑΤ του y = x 2 είναι: και η ΑΤ του y = x is Προκειµένου να δούµε πως προέκυψε ο παραπάνω ορισµός της ΑΤ µιας συνάρτησης ΤΜ ας θεωρήσουµε το πρόβληµα υπολογισµού της ΑΤ της x 2 όπου x είναι ΤΜ ορισµένη στο πείραµα µε το ρίξιµο του ζαριού. Υποθέτοντας ότι ρίξαµε το ζάρι N T φορές και ότι ο αριθµός k εµφανίζεται n κ φορές η µέση τετραγωνική τιµή του αριθµού που εµφανίζεται είναι κατά προσέγγιση ίση µε τη µέση τετραγωνική τιµή δείγµατος (sample mean-square value): Με όρους pdf η παραπάνω εξίσωση γίνεται: η οποία είναι ίδια µε τον ορισµό της ΑΤ της συγκεκριµένης συνάρτησης που είδαµε πιο πάνω. Η αναµενόµενη τιµή του x 2 είναι ένας σηµαντικός στατιστικός µέσος που αναφέρεται ως µέση τετραγωνική τιµή (mean-square (MS) value). Η MS τιµή χρησιµοποιείται τακτικά για τη µέτρηση της ποιότητας µιας εκτίµησης. Για παράδειγµα στην δηµιουργία ενός εκτιµητή µιας τυχαίας µεταβλητής x είναι σύνηθες να θέλουµε να βρούµε εκείνο τον εκτιµητή που ελαχιστοποιεί το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (mean-square error) MSE, Ένας άλλος σχετικός µέσος είναι η διακύµανση (variance) η οποία είναι η MS τιµή της ΤΜ Τις περισσότερες φορές αναφέρεται είτε ως Var{x} είτε ως και ορίζεται ως: Η τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης, είναι η τυπική απόκλιση (standard deviation). Για µιγαδικές ΤΜ η MS τιµή είναι και η διακύµανση είναι Από τον ορισµό της ΑΤ καταλαβαίνουµε ότι η ΑΤ είναι γραµµικός τελεστής αφού για δύο ΤΜ x και y και για κάθε ζεύγος σταθερών a και b, Χρησιµοποιώντας τη γραµµικότητα της ΑΤ η διακύµανση µπορεί να εκφραστεί ως: Συνεπώς αν η µέση τιµή της ΤΜ x είναι µηδέν, τότε: Από κοινού κατανεµηµένες ΤΜ Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 4

5 Τώρα θα κοιτάξουµε την περίπτωση που χρειάζεται να δουλέψουµε µε δύο ΤΜ. Σε αντίθεση µε την περίπτωση της µίας ΤΜ όταν έχουµε δύο ή περισσότερες είναι απαραίτητο να θεωρήσουµε στατιστικές εξαρτήσεις που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ των ΤΜ. Για παράδειγµα στο παράδειγµα µε το τίµιο κέρµα ας θεωρήσουµε ότι η τυχαία µεταβλητή x παίρνει την τιµή 1 όταν πέφτει κεφαλή και -1 για γράµµατα. Αν ρίξουµε δύο τίµια κέρµατα και το αποτέλεσµα του πρώτου κέρµατος ορίζει την τιµή της ΤΜ x(1) ενώ του δεύτερου κέρµατος ορίζει την ΤΜ x(2) τότε {x(l), x(2)} θα είναι ένα ζεύγος ΤΜ µε για i = 1,2. Αν το αποτέλεσµα του πρώτου κέρµατος δεν επηρεάζει το αποτέλεσµα του δεύτερου τότε κάθε ένα από τα ακόλουθα αποτελέσµατα:{0, 0}, {0, 1), {1,0}, και {1,1} είναι ισοπίθανα. Ας δούµε όµως και το ακόλουθο πείραµα. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε 3 ζάρια. Το πρώτο είναι τίµιο, το δεύτερο έχει αυξηµένη πιθανότητα για κεφαλή και το τρίτο αυξηµένη πιθανότητα για γράµµατα. Έστω x (l) η ΤΜ του τίµιου ζαριού όπως και πριν. Έστω µια δεύτερη ΤΜ x (2) η οποία παίρνει τιµές µε βάση τη ρίψη κάποιου κέρµατος αλλά ισχύει το εξής παράδοξο. Ανάλογα µε το αποτέλεσµα του τίµιου ζαριού επιλέγεται για ρίψη από τα ανέντιµα κέρµατα εκείνο που έχει µεγαλύτερη πιθανότητα στο αποτέλεσµα του τίµιου ζαριού. Αν δηλαδή το τίµιο φέρει κεφαλή τότε θα χρησιµοποιηθεί το κέρµα µε αυξηµένη πιθανότητα στην κεφαλή και το αντίθετο αν φέρει γράµµατα. Με βάση αυτό τον ορισµό για τις ΤΜ x(1) και x(2) βλέπουµε ότι υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των ΤΜ υπό την έννοια ότι είναι πολύ πιθανότερο οι δύο ΤΜ να έχουν τις ίδιες τιµές στο τέλος από το να έχουν διαφορετικές. Αυτό σηµαίνει ότι παρατηρώντας την τιµή του x(1) αυξάνω την πιθανότητα να προβλέψω την τιµή για το x(2). Στην ακραία περίπτωση που το δεύτερο κέρµα έχει και στις δύο πλευρές κεφαλή ενώ το τρίτο έχει και στις δύο πλευρές γράµµατα οι x(1) και x(2) θα έχουν πάντα τις ίδιες τιµές. Η συσχέτιση µεταξύ των ΤΜ περιλαµβάνεται στην από κοινού (joint) κατανοµή πιθανότητας και από κοινού (joint) pdf που ορίζονται ως ακολούθως: Η joint distribution function είναι όπως και στην περίπτωση της µίας ΤΜ η joint density function για δύο ΤΜ είναι η παράγωγος της αντίστοιχης συνάρτησης κατανοµής: Οι ίδιες συναρτήσεις χρησιµοποιούνται στην περίπτωση που έχουµε µιγαδικές ΤΜ. Για παράδειγµα αν z= x + jy µια µιγαδική ΤΜ και c= a + jb ένας µιγαδικός αριθµός τότε η συνάρτηση κατανοµής της z θα είναι: Για περισσότερες από δύο ΤΜ οι joint distribution και joint density functions ορίζονται µε παρόµοιο τρόπο. Για παράδειγµα για n ΤΜ θα είναι: και Από κοινού ροπές (Joint Moments) Όπως και στην περίπτωση της µίας ΤΜ οι µέσοι ενός συνόλου αποτελούν ένα σηµαντικό και χρήσιµο χαρακτηρισµό από κοινού κατανεµηµένων ΤΜ. Οι δύο µέσοι πρωταρχικής σηµασίας είναι η συσχέτιση (correlation) και η συνδιακύµανση (covariance). Η συσχέτιση (correlation), αναφέρεται συχνά ως και είναι η ακόλουθη από κοινού ροπή δεύτερης τάξης (second-order joint moment) όπου για την περίπτωση των µιγαδικών ΤΜ, y* είναι η µιγαδικός συζυγής του y. Ένας µέσος συνόλου (ensemble average) που σχετίζεται µε την συσχέτιση είναι η συνδιακύµανση c xy, που ορίζεται ως: όπου και είναι οι µέσοι (Αναµενόµενες τιµές) των ΤΜ x και y, αντίστοιχα. Προφανώς αν µία από τις δύο ΤΜ x ή y έχουν µηδενική µέση τιµή τότε η συνδιακύµανση είναι ίση µε την συσχέτιση. Συχνά είναι χρήσιµο να κανονικοποιούµε την συνδιακύµανση. Μια τέτοια µορφή κανονικοποιηµένων συνδιακυµάνσεων είναι οι συντελεστές συσχέτισης (correlation coefficient) και ορίζεται ως εξής: Για TM µε µηδενικό µέσο οι συντελεστές συσχέτισης γίνονται: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 5

6 Εξαιτίας της κανονικοποίησης µε τον όρο άνω φραγµένο στο ένα:, οι συντελεστές συσχέτισης έχουν πλάτος (magnitude) Η ιδιότητα αυτή µπορεί εύκολα να αποδειχτεί στην περίπτωση των πραγµατικών ΤΜ ως εξής. Ας θεωρήσουµε (χωρίς απώλεια γενίκευσης) ότι x και y έχουν µηδενικό µέσο. Τότε αν a είναι πραγµατικός αριθµός τότε (αx-y) 2 0 και, (1) Αφού η παραπάνω εξίσωση είναι quadratic µε µη αρνητικές τιµές για οποιαδήποτε τιµή του a, συνεπώς οι ρίζες της εξίσωσης πρέπει να είναι είτε µιγαδικοί είτε εφόσον είναι πραγµατικοί να είναι ίσες µεταξύ τους. Με άλλα λόγια η διακρίνουσα πρέπει να µην είναι θετική: ή το οποίο εκφράζει την ανισότητα συνηµίτονου (cosine inequality). Ως εκ τούτου Παρατηρήστε ότι εάν υπάρχει µια τιµή του a για την οποία ισχύει η ισότητα στην εξίσωση (1) τότε που σηµαίνει ότι (µε πιθανότητα 1). Ανεξάρτητες, Ασυσχέτιστες και Ορθογώνιες ΤΜ Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα ΤΜ σε διάφορες εφαρµογές για τις οποίες η τιµή της µίας ΤΜ δεν εξαρτάται από την τιµή της άλλης. Αυτές οι ΤΜ λέγονται στατιστικά ανεξάρτητες. Ένας πιο ακριβής τρόπος ορισµού της στατιστικής ανεξαρτησίας δίνεται ως εξής: Ορισµός: ύο ΤΜ x και y λέγονται στατιστικά ανεξάρτητες αν η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι διαχωρίσιµη ως εξής: Μια ασθενέστερη µορφή ανεξαρτησίας συµβαίνει όταν η joint second-order moment διαχωρίσιµη, δηλαδή: είναι ή ύο ΤΜ που ικανοποιούν την παραπάνω εξίσωση λέγονται ασυσχέτιστες (uncorrelated). Παρατηρήστε ότι αφού συνεπώς δύο ΤΜ x και y θα είναι ασυσχέτιστες αν η συνδιακύµανση τους είναι µηδέν, Προφανώς δυο στατιστικά ανεξάρτητες ΤΜ θα είναι πάντα ασυσχέτιστες. Το αντίστροφο όµως δεν είναι πάντα αληθές. Μια χρήσιµη ιδιότητα των ασυσχέτιστων ΤΜ είναι η ακόλουθη: Ιδιότητα: Η διακύµανση του αθροίσµατος δύο ΤΜ x και y είναι ίσο µε το άθροισµα των διακυµάνσεων: Var{x+y}=Var{x}+Var{y} Η συσχέτιση µεταξύ ΤΜ αποτελεί ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της στατιστικής εξάρτησης µεταξύ τους και θα παίξει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην µελέτη των τυχαίων διαδικασιών και στην φασµατική εκτίµηση. Συνεπώς είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε τι ακριβώς σηµαίνει η συσχέτιση πέρα από τον απλό ορισµό της. Στην επόµενη παράγραφο θα δείξουµε πως συνδέεται η γραµµική πρόβλεψη µε την συσχέτιση στο πρόβληµα της γραµµικής µέσης-τετραγωνικής εκτίµησης. Μια ιδιότητα που συνδέεται µε την ασυσχετικότητα είναι η ορθογωνικότητα (orthogonality). Συγκεκριµένα δύο ΤΜ λέγονται ορθογώνιες όταν η συσχέτισης τους είναι µηδέν: Παρότι οι ορθογώνιες ΤΜ δεν είναι απαραίτητα ασυσχέτιστες, οι µηδενικού µέσου ΤΜ που είναι ασυσχέτιστες θα είναι πάντα ορθογώνιες. \ Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 6

7 Γραµµική Μέσου Τετραγώνου Εκτίµηση (Linear Mean-Square Estimation) Στην παράγραφο αυτή θα δούµε σύντοµα το πρόβληµα της εκτίµησης µιας ΤΜ y µε βάση την παρατήρηση από µια άλλη ΤΜ x. Το πρόβληµα αυτό γενικά προκύπτει όταν η y δεν µπορεί να παρατηρηθεί ή υπολογιστεί άµεσα οπότε µια ΤΜ που σχετίζεται χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του y. Για παράδειγµα θέλουµε να εκτιµήσουµε το IQ (Intelligence Quotient) ενός ατόµου µε βάση την απόδοση του σε κάποιο σχετικό τεστ. Αν αναπαραστήσουµε το IQ µε µια ΤΜ y και την απόδοση στο τεστ µε µια δεύτερη ΤΜ x, τότε θεωρώντας ότι υπάρχει συσχέτιση (correlation) µεταξύ x και y, ο στόχος είναι η εύρεση της καλύτερης εκτίµησης του y βασισµένοι στο x. Στη µέση τετραγωνική εκτίµηση, το πρόβληµα µοντελοποιείται στην εύρεση µιας εκτίµησης ŷ τέτοιας ώστε να ελαχιστοποιείται το µέσο τετραγωνικό σφάλµα: Παρότι η λύση στο παραπάνω πρόβληµα γενικά µας οδηγεί σε ένα µη γραµµικό εκτιµητή (η βέλτιστη εκτίµηση είναι ο υπό συνθήκη µέσος ) σε πολλές περιπτώσεις ένας γραµµικός εκτιµητής είναι προτιµότερος. Στη γραµµική µέσου τετραγώνου εκτίµηση ο εκτιµητής περιορίζεται να έχει την ακόλουθη µορφή: και ο στόχος είναι να βρούµε τις τιµές του a και b που ελαχιστοποιούν το MSE: Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα από τη χρήση γραµµικού εκτιµητή. Το πρώτο είναι ότι οι παράµετροι a και b εξαρτώνται µόνο από το second-order moments του x και y και όχι από τις joint density functions. εύτερον, οι εξισώσεις που θα πρέπει να λυθούν για τα a και b είναι γραµµικές. Τέλος για Gaussian ΤΜ όπως θα τις δούµε στην επόµενη παράγραφο η βέλτιστη µη γραµµική µέση τετραγωνική εκτίµηση είναι γραµµική. Το πρόβληµα αυτό αποτελεί ειδική περίπτωση ενός γενικότερου προβλήµατος µέσης τετραγωνικής εκτίµησης που προκύπτει σε πολλές εφαρµογές επεξεργασίας σήµατος. Το να λύσουµε το πρόβληµα της γραµµικής µέσης τετραγωνικής εκτίµησης είναι εφικτό µε διαφόριση του ξ ως προς τις a και b και θέτοντας την παράγωγο ίση µε το µηδέν: Η πρώτη από τις παραπάνω εξισώσεις µας λεει ουσιαστικά ότι: όπου είναι το σφάλµα εκτίµησης. Αυτή η σχέση που είναι γνωστή ως αρχή της ορθογωνικότητας (orthogonality principle), µας λεει ότι για τον βέλτιστο γραµµικό προβλεπτή το σφάλµα εκτίµησης θα είναι ορθογώνιο µε τα δεδοµένα x. Η αρχή της ορθογωνικότητας είναι θεµελιώδης στα προβλήµατα εκτίµησης µέσου τετραγώνου. Λύνοντας τις παραπάνω εξισώσεις ως προς a και b βρίσκουµε: Από την πρώτη εξίσωση βρίσκουµε ότι: (2) το οποίο αν αντικαταστήσουµε στην δεύτερη: όπου χρησιµοποιήσαµε τη σχέση Ως αποτέλεσµα η εκτίµηση για το y γράφεται: όπου: (3) Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες εξισώσεις βγάζω τελικά: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 7

8 Το επόµενο βήµα είναι να υπολογίσουµε το MSE. Επειδή: Αντικαθιστώντας την εξίσωση (2) στην παραπάνω: Τέλος χρησιµοποιώντας την έκφραση για το a στην εξίσωση (3), το ελάχιστο MSE γίνεται: του οποίου η γραφική παράσταση σαν συνάρτηση του φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: Παρατηρήστε ότι αφού το ελάχιστο MSE πρέπει να είναι µη αρνητικό, η παραπάνω εξίσωση µας ξανατονίζει την ιδιότητα ότι οι συντελεστές συσχέτισης δεν µπορούν να υπερβούν την τιµή 1 κατά απόλυτη τιµή. Ας δούµε τώρα ορισµένες ειδικές περιπτώσεις του προβλήµατος της γραµµικής MS εκτίµησης. Πρώτα, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι αν x και y είναι ασυσχέτιστα τότε a = 0 και b = E{y}. Συνεπώς, η εκτίµηση για το y είναι: και το ελάχιστο MSE: Το παραπάνω µας λεει ότι η ΤΜ x δεν χρησιµοποιείται στην εκτίµηση του y, οπότε το να γνωρίζουµε την τιµή της ΤΜ x δεν βελτιώνει την ακρίβεια της εκτίµησης του y. Μια άλλη ειδική περίπτωση συµβαίνει όταν Σε αυτή την περίπτωση το ελάχιστο MSE είναι µηδέν: και συνεπώς θα ισχύει y=ax+b. Έτσι όταν το πλάτος των συντελεστών συσχέτισης είναι ίσο µε ένα, οι ΤΜ x και y εξαρτώνται η µία µε την άλλη µε γραµµικό τρόπο. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι συντελεστές συσχέτισης προσφέρουν ένα τρόπο να µετρήσουµε την γραµµική προβλεψιµότητα µεταξύ δύο ΤΜ. Όσο πιο κοντά είναι το ρ στο ένα τόσο µικρότερο είναι το MSE σε µια εκτίµηση του y µε γραµµικό εκτιµητή. xy Gaussian Τυχαίες Μεταβλητές Οι Gaussian ΤΜ παίζουν κεντρικό ρόλο στη θεωρία πιθανοτήτων. Μία ΤΜ x λέγεται Gaussian αν η pdf της έχει την ακόλουθη µορφή: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 8

9 όπου και είναι ο µέσος και η διακύµανση του x, αντίστοιχα. Παρατηρήστε ότι η pdf µιας Gaussian ΤΜ ορίζεται πλήρως εφόσον προσδιοριστούν η µέση τιµή και η διακύµανση. ύο ΤΜ x και y λέγονται από κοινού ( jointly) Gaussian αν η joint pdf είναι: όπου: Εδώ, και είναι οι µέσες τιµές και οι και οι διακυµάνσεις των Gaussian ΤΜ x και y, αντίστοιχα. Η συσχέτιση µεταξύ x και y είναι η. Όπως και µε την απλή Gaussian ΤΜ, η joint pdf ορίζεται πλήρως εφόσον γίνουν γνωστές οι µέσες τιµές, οι διακυµάνσεις και η συσχέτιση. Οι Gaussian ΤΜ έχουν µερικές σηµαντικές ιδιότητες.: Ιδιότητα 1. Αν x και y είναι jointly Gaussian, τότε για κάθε ζεύγος σταθερών a και b η ΤΜ: θα είναι Gaussian µε µέσο και διακύµανση: Ιδιότητα 2. Αν δύο jointly Gaussian ΤΜ είναι ασυσχέτιστες: τότε θα είναι στατιστικά ανεξάρτητες: Ιδιότητα 3. Αν x και y είναι jointly Gaussian ΤΜ τότε η βέλτιστη µη γραµµική εκτίµηση για το y που ελαχιστοποιεί το MSE είναι η γραµµική εκτίµηση: Ιδιότητα 4. Αν x είναι Gaussian µε µηδενική µέση τιµή τότε: Παραµετρική Εκτίµηση: Bias and Consistency Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα στην επεξεργασία σήµατος αλλά και σε άλλους επιστηµονικούς τοµείς όπου είναι απαραίτητο να εκτιµήσουµε την τιµή µιας άγνωστης παραµέτρου από ένα σύνολο παρατηρήσεων µιας ΤΜ. Για παράδειγµα, αν µας δίνεται ένα σύνολο παρατηρήσεων από µια Gaussian κατανοµή, η εκτίµηση του µέσου και της διακύµανσης από αυτές τις παρατηρήσεις είναι ένα πρόβληµα παραµετρικής εκτίµησης. Ως συγκεκριµένη εφαρµογή του παραπάνω ας θυµηθούµε ότι σε µια γραµµική MS εκτίµηση, η εκτίµηση της τιµής της ΤΜ y από µια παρατήρηση µιας σχετιζόµενης ΤΜ x, οι συντελεστές a και b στην εκτιµήτρια εξαρτάται από τη µέση τιµή και διακύµανση των x και y όπως επίσης και από την συσχέτιση τους. Αν αυτοί οι στατιστικοί µέσοι είναι άγνωστοι τότε είναι απαραίτητο να εκτιµήσουµε αυτές τις παράµετρους από ένα σύνολο παρατηρήσεων των x και y. Αφού κάθε εκτίµηση θα είναι µια συνάρτηση των παρατηρήσεων οι εκτιµήσεις οι ίδιες θα είναι ΤΜ. Συνεπώς, για να µπορέσουµε να µετρήσουµε την αποδοτικότητα ενός συγκεκριµένου εκτιµητή είναι σηµαντικό να µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τις στατιστικές του ιδιότητες. Οι στατιστικές ιδιότητες που µας ενδιαφέρουν περιλαµβάνουν την στατιστική απόκλιση (bias) και την διακύµανση (variance). Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 9

10 Ας θεωρήσουµε το πρόβληµα εκτίµησης της τιµής µιας παραµέτρου θ από µια ακολουθία τυχαίων µεταβλητών x, για n = 1,2, L, N. Αφού η εκτίµηση είναι συνάρτηση Ν τυχαίων µεταβλητών θα n την ορίζουµε ως θˆν. Γενικά θα θέλαµε η εκτίµηση να είναι ίση κατά µέσο όρο µε την πραγµατική τιµή. Η διαφορά µεταξύ της αναµενόµενης τιµής της εκτίµησης και της πραγµατικής τιµής θ ονοµάζεται στατιστική απόκλιση (bias) και θα τη δηλώνουµε ως Β: B = θ Ε{ ˆ θ Ν } Αν το bias είναι µηδέν, τότε η αναµενόµενη τιµή της εκτίµησης είναι ίση µε την πραγµατική τιµή: θ = Ε{ ˆ θ Ν } και η εκτίµηση λέγεται unbiased. Αν Β 0 τότε η εκτίµηση θˆ λέγεται biased. Αν µια εκτίµηση είναι biased αλλά το bias τείνει στο µηδέν όσο ο αριθµός των παρατηρήσεων N τείνει στο άπειρο: lim E{ ˆ θ } = θ N Ν τότε η εκτίµηση λέγεται ότι είναι ασυµπτωτικά unbiased. Γενικά είναι επιθυµητό ένας εκτιµητής να είναι είτε unbiased είτε ασυµπτωτικά unbiased. Παρόλα αυτά το bias όπως θα φανεί και στο ακόλουθο παράδειγµα δεν είναι το µοναδικό σηµαντικό στατιστικό µέτρο. Παράδειγµα: An Unbiased Estimator Έστω x µια ΤΜ ορισµένη στο πείραµα µε το ρίξιµο κέρµατος µε x = 1 όταν έρθει κεφαλή και x = -1 όταν έρθουν γράµµατα. Αν το κέρµα δεν είναι δίκαιο έτσι ώστε η πιθανότητα να φέρει κεφαλή είναι και η πιθανότητα να φέρει γράµµατα είναι, τότε η µέση τιµή του x θα είναι: Ας υποθέσουµε ότι η τιµή του είναι άγνωστη και ότι η µέση τιµή του x πρέπει να εκτιµηθεί. Ρίχνοντας το κέρµα Ν φορές και δηλώνοντας τις τιµές που προκύπτουν για την ΤΜ x ως, µπορούµε να θεωρήσουµε τον ακόλουθο εκτιµητή για το, Αφού η αναµενόµενη τιµή του είναι: τότε ο εκτιµητής αυτός είναι unbiased. Παρόλα αυτά είναι προφανές ότι ο δεν είναι πολύ καλός εκτιµητής της µέσης τιµής. Ο λόγος είναι ότι η εκτίµηση είτε θα είναι ίση µε ένα µε πιθανότητα, είτε θα είναι ίση µε µείον ένα µε πιθανότητα. Συνεπώς η ακρίβεια της εκτίµησης δεν βελτιώνεται όσο αυξάνεται ο αριθµός των παρατηρήσεων. Μάλιστα παρατηρήστε ότι η διακύµανση της εκτίµησης: δεν µειώνεται µε το Ν. Προκειµένου η εκτίµηση µιας παραµέτρου να συγκλίνει κατά κάποιο τρόπο στην πραγµατική τιµή της είναι απαραίτητο η διακύµανση της εκτίµησης να τείνει στο µηδέν όσο ο αριθµός των παρατηρήσεων τείνει στο άπειρο: Αν είναι unbiased,, προκύπτει συνεπώς από την ανισότητα Tchebycheff ότι για κάθε Συνεπώς, αν η διακύµανση τείνει στο µηδέν όσο το, τότε η πιθανότητα ότι διαφέρει µε περισσότερο από σε σχέση µε την πραγµατική τιµή θα τείνει στο µηδέν. Σε αυτή την περίπτωση το λέγεται ότι συγκλίνει στο θ µε πιθανότητα 1. Μια άλλη µορφή σύγκλισης που είναι πιο δυνατή από την σύγκλιση µε πιθανότητα ένα είναι η µέση τετραγωνική σύγκλιση (mean-square convergence). Μια εκτίµηση λέγεται ότι συγκλίνει στην πραγµατική τιµή µε την έννοια του µέσου τετραγώνου αν: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 10

11 ( Παρατηρήστε ότι για έναν unbiased εκτιµητή αυτό είναι ισοδύναµο µε την συνθήκη που δίνεται στην εξίσωση (4) ότι η διακύµανση της εκτίµησης τείνει στο µηδέν. Τέλος µια εκτίµηση λέγεται ότι είναι συνεπής (consistent) αν συγκλίνει µε κάποια έννοια στην πραγµατική τιµή της παραµέτρου. Ανάλογα µε την µορφή σύγκλισης που θα χρησιµοποιηθεί µπορούµε να εισαγάγουµε διαφορετικούς ορισµούς της συνέπειας. Ένας ορισµός που θα ακολουθήσουµε στο µάθηµα είναι ο ακόλουθος. Μια εκτίµηση λέγεται συνεπής αν είναι ασυµπτωτικά unbiased και έχει διακύµανση που τείνει στο µηδέν όσο το N τείνει στο άπειρο. Παράδειγµα: The Sample Mean Έστω x µια ΤΜ µε µέσο και διακύµανση. Αν µας δοθούν N ασυσχέτιστες παρατηρήσεις του x ορισµένες ως, ας υποθέσουµε ότι ένας εκτιµητής του έχει την ακόλουθη µορφή: Αυτή η εκτίµηση είναι γνωστή ως ο δειγµατικός µέσος και έχει την ακόλουθη αναµενόµενη τιµή: Συνεπώς ο δειγµατικός µέσος είναι ένας unbiased εκτιµητής. Επιπλέον η διακύµανση της εκτίµησης είναι: Αφού η διακύµανση τείνει στο µηδέν όσο το εκτιµητής., ο δειγµατικός µέσος είναι ένας συνεπής (consistent) ΤΥΧΑΙΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Θα αναφερθούµε τώρα στις διακριτού χρόνου τυχαίες διαδικασίες οι οποίες είναι µια ακολουθία τυχαίων µεταβλητών µε δείκτες. Γνωρίζοντας λοιπόν τις βασικές αρχές για τις τυχαίες µεταβλητές η αναγωγή στις τυχαίες διαδικασίες γίνεται σχετικά απλά. Ορισµοί Όπως µια τυχαία µεταβλητή αποτελεί µια αντιστοίχηση από τον δειγµατοχώρο ενός πειράµατος σε ένα σύνολο πραγµατικών ή µιγαδικών αριθµών, µια διακριτού χρόνου τυχαία διαδικασία είναι µια αντιστοιχία από τον δειγµατοχώρο Ω σε µια συλλογή (ensemble) σηµάτων διακριτού χρόνου x(n). Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται αυτή η αντιστοιχία. ηλαδή η διακριτού χρόνου τυχαία διαδικασία είναι στην πραγµατικότητα µια συλλογή σηµάτων διακριτού χρόνου. Ένας άλλος τρόπος, πιο χρήσιµος, είναι να παραστήσουµε τυχαίες διαδικασίες είναι ως ακολουθία τυχαίων µεταβλητών µε βάση κάποιο δείκτη: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 11

12 Ένα απλό παράδειγµα τυχαίας διαδικασίας διακριτού χρόνου είναι το ακόλουθο. Θεωρήστε το πείραµα µε το ρίξιµο ενός δίκαιου ζαριού και έστω ότι το αποτέλεσµα του πειράµατος αντιστοιχεί σε µια τυχαία µεταβλητή Α. ηλαδή η ΤΜ Α θα παίρνει τιµές από 1-6 µε ίση πιθανότητα. Αν θεωρήσουµε το σήµα: τότε µια τυχαία διαδικασία έχει προκύψει που αποτελείται από τη συλλογή των έξι διαφορετικών και ισοπίθανων σηµάτων διακριτού-χρόνου. Μια πιο πολύπλοκη διαδικασία µπορεί να κατασκευαστεί θεωρώντας το πείραµα της επαναλαµβανόµενης ρίψης ενός δίκαιου κέρµατος. Θέτοντας την τιµή του x(n) στη χρονική στιγµή n ίση µε 1 για κεφαλή και -1 για γράµµατα τότε η ακολουθία x(n) γίνεται διακριτού-χρόνου τυχαία διαδικασία αποτελούµενη από την τυχαία ακολουθία 1 και -1. Όταν το ρίξιµο του κέρµατος στην χρονική στιγµή n δεν επηρεάζει µε κανένα τρόπο το αποτέλεσµα της ρίψης του κέρµατος σε άλλες χρονικές στιγµές τότε το x(n) θα λέγεται διαδικασία Bernoulli. Ένα παράδειγµα διαδικασίας Bernoulli φαίνεται στο διάγραµµα (α) της παρακάτω εικόνας. Από µία τυχαία διαδικασία x (n), µπορούν να δηµιουργηθούν και άλλες τυχαίες διαδικασίες µετασχηµατίζοντας την x (n) µε βάση κάποια µαθηµατικό τελεστή. Ένας τέτοιος χρήσιµος µετασχηµατισµός είναι το γραµµικό φίλτρο. Για παράδειγµα, αν εφαρµόσουµε στην παραπάνω διαδικασία Bernoulli το πρώτης-τάξης αναδροµικό φίλτρο που ορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση διαφορών παράγεται µια νέα διαδικασία της οποίας το διάγραµµα φαίνεται στην παραπάνω εικόνα (b). Σαν τελευταίο παράδειγµα διακριτού-χρόνου τυχαίας διαδικασίας ας θεωρήσουµε το πείραµα της ρουλέτας άπειρης ανάλυση που µπορεί να φέρει οποιονδήποτε αριθµό µε ίση πιθανότητα στο διάστηµα [0, 1]. Αν ο αριθµός που προκύπτει µε ένα γύρισµα της ρουλέτας εκχωρείτε στην τυχαία µεταβλητή x, τότε η µεταβλητή αυτή µπορεί να αναπτυχθεί µε µια άπειρη δυαδική ακολουθία ως εξής: όπου x (n) είναι ίσο είτε µε ένα είτε µε µηδέν για όλα τα n 0. Η ακολουθία των δυαδικών συνιστωσών x(n), σχηµατίζει µια διακριτού-χρόνου τυχαία διαδικασία. Όπως είπαµε η διακριτού χρόνου τυχαία διαδικασία είναι µια συλλογή τυχαίων µεταβλητών µε βάση κάποιο δείκτη. Συγκεκριµένα για Ω και άρα για κάθε γεγονός υπάρχει µια αντίστοιχη τιµή που αποτελεί τυχαία διαδικασία και η οποία έχει κάποια συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας (cdf) ορισµένη ως: και pdf: Προκειµένου να σχηµατίσουµε έναν πλήρη στατιστικά χαρακτηρισµό της τυχαίας διαδικασίας (Τ ) πέρα από την πρώτης-τάξης συναρτήσεις (cdf και pdf) θα πρέπει να ορίσουµε και τις joint cdf και pdf οι οποίες ορίζουν πως σχετίζονται οι τυχαίες µεταβλητές της Τ. Συγκεκριµένα η joint cdf θα είναι: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες 12

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim Κεϕάλαιο 2 Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές Μπορούµε να καταλάβουµε την έννοια της πιθανότητας από τη σχετική συχνότητα εµϕάνισης n i κάποιας τιµής x i µιας διακριτής τ.µ. X. Αν είχαµε τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3.. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z...4 3... ΟΡΙΣΜΌΣ...4 3... ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z...5 3..3. ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z... ΕΝΟΤΗΤΑ 3..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤEΣ ΚΑΤΑΝΟΜEΣ Σε πολλά προβλήματα, ενδιαφερόμαστε για περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πιθανό να αλληλοεξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Ζούπας Ανδρέας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίο Άρεως, Βόλος 38334 7 Ιουνίου 14 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή. 3 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Διδακτικές Σημειώσεις Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών και Βιομηχανικών εφαρμογών Δρ. Βολογιαννίδης Σταύρος email:

Διαβάστε περισσότερα