ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη έκτακτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη έκτακτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΙΕΒΩΕ5-0ΧΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης (τακτικής) συνεδρίασης της ς Επιτροπής την 18 η Φεβρουαρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32 / 2014 ΘΕΜΑ Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Στο Αργοστόλι σήµερα 18 η Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 5646/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος Θεοφιλάτος Ευάγγελος 2. Ζαπάντης Ανδρέας Σαµούρης Σπυρίδων 3. Παπαδάτος Νικόλαος ( αποχώρησε µετά την 34/2014) Γαλάτης Άγγελος 4. Σαββαόγλου Σάββας Πυλαρινός ηµήτριος 5. Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος) 6. Αποστολάτος Γεράσιµος Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενος το 1 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο.». έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος της /νσης οµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. ιονυσίου Παγώνη ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Με την αριθµ. 22/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού ,00 ( διακόσιες χιλιάδες ) στο όνοµα του Υπαλλήλου του ήµου Παγώνη ιονυσίου προκειµένου να πληρωθούν έκτακτες ανάγκες των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε τα αριθµ. 5/Α/2014 και 6/Α/2014 χρηµατικά εντάλµατα ποσού ,00 ( εκατό χιλιάδες το καθένα ) και τα οποία εισέπραξε ο υπόλογος Υπάλληλος στις 30/1/2014 και 31/1/2014 αντιστοίχως. Από τα στοιχεία που κατέθεσε ο υπόλογος οι δαπάνες π[ου πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των ,60 ( εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννιά και εξήντα λεπτά ) το δε ποσό των 440,40 (τετρακόσια σαράντα και σαράντα λεπτά ) που δεν δαπανήθηκε επιστράφηκε µε το αριθµ. 71./ διπλότυπο είσπραξης του Ταµείου του ήµου. Υστερα από τα παραπάνω πρέπει να ληφθεί απόφαση της ς Επιτροπής µε την οποία να εγκρίνεται η απόδοση λογαριασµού για τα αριθµ. 5/Α/2014 και 6/Α/2014 χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής και η απαλλαγή του Υπολόγου αυτών κ. Παγώνη ιονυσίου.

2 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ,00 ( ιακόσιες χιλιάδες ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ Αιτία Πληρ ωµή ς Ποσό 1 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΙΚΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΕΤΗ 2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΝΑ 4 ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟ ΩΡΑ 5 ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ ΕΣΤΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 6 ΜΑΡΙΑ- ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΑ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 8 ΣΠΥΡΟΣ ΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9 ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΑ 10 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΙΑΤΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ υση λόγω σεισµ ού 586,94

3 13 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 15 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΛΥΦΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΝΑ 16 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΝΘΗ 17 ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΛΑ Α ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 18 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΚΟΥ ΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 22 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 23 ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΓΑΒΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΕΝΗ 24 ΑΓΛΑΪΑ ΓΑΛΑΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΑΝΝΑ 25 ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 26 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΟΥΚΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΝΘΙΑ 28 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ

4 29 ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΟΦΙΑ 30 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 32 ΘΕΟ ΩΡΑ ΜΟΥΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 33 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 34 ΝΙΚΗ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΘΕΟΠΛΑΣΤΗ 35 ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 36 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ 37 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 38 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΥ ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΜΗ 39 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΚΑ 40 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΝΗ 41 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΡΙΕΤΑ 42 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 43 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΕΛΛΑ 44 ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 45 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5 46 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ ΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 47 ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 48 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΑΝΙ 49 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΛΕΝΗ 50 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 51 ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΡΜΙΝΙΑ 52 ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥ ΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑ 53 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 54 ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΒΩΡΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 55 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 56 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΡΑΤΖΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 57 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 58 ILIR KOSOVA ISA XHEMILE 59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΡΑΤΖΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 60 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 61 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΥΚΟΥ ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

6 62 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΑΙΡΗ 63 ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΑ 64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΗ 65 ΦΙΛΕΝΗ ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ - ΕΚΤΟΡΑΣ ΙΟΝΥΣΙΑ 66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 67 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΛΕΝΗ 68 ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΜΑΡΑΓ Ω 69 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 70 ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΩ 71 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΜΩ 72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑ ΑΡΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 73 ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΛΥΣΑΝ ΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 74 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΥΣΗΙΣ 75 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ 76 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΑΝ ΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 77 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΚΑ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑ

7 78 FREDERIK BIBO KOCO EFTIQI 79 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ 80 ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΘΕΟ ΟΣΙΑ 81 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΚΑ ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ 82 ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 83 ΑΝ ΡΙΑΝΝΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 84 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 85 ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ - ΛΙΒ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ 86 ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 87 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΛΑ 88 ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΑΣΙΑ 89 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΙΑ 90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 91 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΤΖΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 92 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ 93 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΜΑΛΙΩΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

8 94 ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 95 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΙΩΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΛΓΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΜΑΛΙΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΛΓΑ 96 ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ ΖΑΡΚΑ ΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 97 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 98 ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΩ 99 ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑ 100 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 101 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΥΦΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΝΑ 102 ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΕΛΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΛΠΙΣ 103 ΑΓΛΑΪΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 104 ΧΡΥΣΩ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΟΚΑΣΤΗ 105 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 106 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 107 ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΝΑ 108 ΑΝ ΡΟΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 109 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ

9 110 ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 111 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΕΤΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΙΑΜΑΝΤΙΝΑ 113 ELIZABETH ANNE STEWART SWEETMAN WILLIAM EILEEN 114 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ 115 ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΚΤΩΡ ΕΛΕΝΗ 116 ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ 117 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΙΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ 118 ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΣΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΕΛΙΑ 119 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΦΡΟΣΩ 120 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΣΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 121 ΕΛΠΙ Α ΑΝΕΛΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΡΟΣΥΝΗ 122 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 123 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 124 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 125 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΣΥΡΑΤΤΟΝ ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΖΑΝ-ΤΖΑΙΗΝ

10 126 ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 127 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 128 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 129 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 131 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 132 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΘΕΟΠΛΑΣΤΗ 133 ΑΓΑΠΙΑ ΜΑΚΕΝΤΟΥ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 134 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 135 DAVISON MICHAEL ALLAN JOAN 136 ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 137 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΣΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 138 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΕΓΓΙΝΑ 139 ΣΤΑΜΩ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΕΓΓΙΝΑ 140 ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 141 ΣΠΥΡΙ ΩΝ Α ΗΛΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΙΝ - ΕΛΕΝΗ

11 142 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΛΑΪΑ 143 ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΡΟΖΑ 144 ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΡΟΖΑ 145 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 146 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΗ 147 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 148 KETEVAN KURTSIKIDZE ABELI MARGARITA 149 ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΙΑ 150 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΣΤΟΥΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΗ 151 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 152 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 153 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΓΓΙΝΑ 154 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 155 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΙΑΜΑΝΤΙΝΑ 156 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΣΑΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΙΝΑ 157 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ

12 158 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 159 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 160 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΗ 161 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ 162 ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 163 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ - ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΛΠΙΣ 164 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΤΣΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 165 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ 166 ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΡΙΣΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑ 167 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑ 168 ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΑΣΜΙΑ 169 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 170 ΦΩΤΙΤΣΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΙΩΡΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΓΓΙΝΑ 171 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ 172 ΑΓΑΘΗ ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 173 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΒΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗ

13 174 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗ 175 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΕΓΓΙΝΑ 176 ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΝΕΓΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΘΟΥΛΑ 177 ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΑΡΟΥΛΗ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΠΗΓΗ 178 ΕΛΕΝΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΜΑΝΤΙΝΑ 179 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΗΜΗΤΡΑ 180 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 181 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΥΒΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΧΛΟΗ 182 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ ΩΡΑΤΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 183 ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 184 ΛΕΜΟΝΙΤΣΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΙ ΙΚΗ 185 ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΙΑΡ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΜΟΥΛΑ 186 ΑΝ ΡΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΑ 187 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΡΕΤΗ 188 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 189 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ υση για 586,94

14 190 ΣΟΦΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΙΑ 191 ΕΛΠΙΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΘΕΟΒΛΑΣΤΗ 192 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ 193 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 194 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 195 ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΕΡΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΝΗ 196 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟ ΩΡΑ 197 ΗΛΙΑΣ ΡΕΜΟΥΝ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 198 ΕΛΠΙΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 199 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ ΚΑΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΣΤΑΜΩ 200 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ ΚΑΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΣΤΑΜΩ υση για αντιµ ετώπι ση βασικ ών αναγ κών λόγω σεισµ ού 586,94 υση για αντιµ ετώπι ση βασικ ών αναγ κών λόγω σεισµ ού 586,94

15 201 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΑΤΩ 202 ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 203 ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 204 ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΛΕΝΗ 205 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 206 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 207 ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΣΣΕΥΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 208 ΕΛΕΝΗ ΓΕΝΝΑΤΑ - ΛΙΝΑΡ ΑΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 210 ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 211 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑ 212 ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΣΟΦΙΑ 213 ΣΠΥΡΙ ΩΝ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΡΟΖΑΛΙΑ 214 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 215 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙ ΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ 216 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΜΑΝΤΙΝΑ

16 217 ΕΛΕΝΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 218 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ - ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 219 ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΧΑΛΙΑ 220 ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑ 221 ΘΕΛΞΙΟΠΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΙΑ 222 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 223 ΕΡΙΦΕΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 224 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑ ΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑ 225 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ - ΘΕΟ ΩΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΟΥΜΠΙΝΑ 226 ΙΑΤΣΕΝΤΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΛΙΑ 227 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 228 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟ ΟΣΙΑ 229 ΡΟΖΑΡΙΤΑ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 230 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΛΕΝΗ 231 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ 232 ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΙΛΟΜΗΛΑ

17 233 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΓΓΙΝΑ 234 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 235 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΝΑ 236 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 237 ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ - ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΙΟΝΥΣΙΑ 238 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΑΤΟΣ - ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 239 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 240 ΑΝ ΡΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 241 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 242 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑ ΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 243 ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 244 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 245 ΣΟΦΙΑ ΨΩΜΑ ΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 246 ΕΛΠΙΣ ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ Η ΣΑΒΒΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 247 ΜΕΡΣΙΝΗ ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΜΑΛΒΙΝΑ 248 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΤΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

18 249 ΗΜΗΤΡΑ ΒΕΝΑΡ ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 250 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 251 ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΗΜΗΤΡΑ 252 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑ ΑΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΠΗ 253 ΤΙΤΟΣ ΚΑΛΟΣ ΒΕΝΑΡ ΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΩ 254 ΜΟΙΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΡΟ ΑΜΑΝΤΗ 255 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ - ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 256 GEZIM COMOLLARI JAS SELVINHO 257 ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΝΗ 258 ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 259 ΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 260 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΡΙΦΙΛΗ 261 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΚΚΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 262 NIKO HOXHA SINAN FARIE 263 GAZMIR MEMAJ SINAN SAINXHI 264 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΤΑ

19 265 ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΑ 266 ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 267 NIKITA HOXHA SINAN FARIE 268 LLAKA KLODJAN HEKURAN HATIXHE 269 ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΪΣ 270 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 271 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥΜΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ 272 ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΟΥ ΗΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 273 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΩΡΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 274 ΕΛΕΝΗ ΛΑ Α ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥ 275 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥ ΟΚΙΑ 276 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΙΑ 277 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 278 ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΛΙΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 279 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 280 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ ΩΡΑ

20 281 ΛΑΜΠΡΩ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 282 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΤΑΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 283 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥ ΟΚΙΑ 284 ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 285 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΙΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ 286 ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 287 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΩΝΗ 288 ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 289 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΡΙΑ 290 ΑΡΕΤΗ ΛΙΝΑΡ ΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 291 ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 292 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΘΗΝΑ 293 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΥ ΗΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΡΟΥΜΠΙΝΑ 294 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΜΗΝΗ 295 ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 296 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗ

21 297 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΗΣΗΙΣ 298 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΑ 299 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑ 300 ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΜΟΝΙΤΣΑ 301 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ 302 ΑΤΖΟΥΛΕΤΤΑ ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ Η ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΜΟΙΡΑ 303 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 304 Α ΑΜΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 305 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 306 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 307 ΑΡΣΙΝΟΗ ΣΩΤΗΡΑ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΣΑΛΙΑ 308 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 309 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΣΙΜΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝ ΡΙΑΝΑ 310 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 311 ΚΑΛΥΨΩ ΜΕΣΣΑΡΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ 312 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ

22 313 ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΥΣΑΝΑ 314 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΗΓΗ 315 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 316 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 317 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 318 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑ 319 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 320 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 321 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΥ ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΕΜΗ 322 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟ ΩΡΑ 323 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 324 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΟΥΚΙΑ 325 ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΗΛΑΤΟΣ-ΦΑΚΟΥΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΙΑ 326 ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ 327 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 328 ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ

23 329 ΗΣΑΪΑ ΚΟΥΚΟΥ Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ 330 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ 331 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 332 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΠΙ Α 333 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ 334 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑ 335 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 336 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ ΩΡΕΑΝΘΗ 337 ΑΘΗΝΑ ΝΙΣΤΕΛΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 338 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟ ΑΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟ ΩΡΑ 339 ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΚΙΟ ΜΙΧΟ ΒΑΣΙΛΩ 340 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΟΥΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 440,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ληξούρι 17 Φεβρουαρίου 2013 Ο Υπόλογος Εντάλµατος Προπληρωµής ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ

24 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότi ψηφίζει την παραπάνω εισήγηση µε την παρατήρηση ότι τα χρήµατα για τις έκτακτες ανάγκες των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 έπρεπε να έχουν έλθει ΑΜΕΣΑ στον ήµο και όχι µε τόσο µεγάλη καθυστέριση από την κυβέρνηση,µε αποτέλεσµα ο ήµος να µην έχει την οικον δυνατότητα να καλύψει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του σε άλλους φορείς όπως τους εργαζόµενους στην ιαδηµοτική κ.λ.π Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι όπως είχαν επισηµάνει στην συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την κάλυψη των έκτακτων ανάγκών των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 το ποσό των ,00 που τελικά αποφασίστηκε δεν ήταν επαρκές εφόσον µέχρι σήµερα το ποσό έχει φθάσει στις ,00 εκ των οποίων ο ήµος έχει επιδοτηθεί µόνο το 80% του ποσού. Συµπληρώνει δε ότι µε τον τρόπο αυτό η ηµοτική Αρχή κάλυψε την κυβερνητική πολιτική και δεν έκανε πρόταση για το ποσό των πραγµατικών αναγκών των πληγέντων. Επειδή πιστεύουν ότι το βοήθηµα των 586,94 είναι ελάχιστο µπροστά στις απώλειες που έχουν υποστεί οι πληγέντες προτείνει να ζητήσει ο ήµος να επιχορηγηθεί µε το ποσό που αντιστοιχεί στις πραγµατικές τους ανάγκες των δηµοτών του και ψηφίζει την πρότασή του. και αφού έλαβε υπόψη: το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). το άρθρο 172 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β / , την 225/2013 απόφαση ς Επιτροπής. τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο κ ιονύσιος Παγώνης για την απόδοση του λογαριασµού και την παραπάνω εισήγηση. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εισηγείται προς το Σ την εγκρίση της παραπάνω απόδοσης λογαριασµού των Εντάλµατων Προπληρωµής και αναλυτικά : τα αριθµ. 5/Α/2014 και 6/Α/2014 χρηµατικά εντάλµατα ποσού ,00 ( εκατό χιλιάδες το καθένα ) τα οποία εισέπραξε ο υπόλογος Υπάλληλος στις 30/1/2014 και 31/1/2014 αντιστοίχως. συνολικού ποσού ,00 έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. ιονύσιο Παγώνη µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 2. Εισηγείται προς το Σ την απαλλάγή του κ. ιονύσιο Παγώνη από υπόλογο του ποσού των ,00 προκειµένου να πληρωθούν έκτακτες ανάγκες των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Ο Πρόεδρος Σάββας Σαββαόγλου. Α/ ήµαρχος οµικών.

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΙΕΒΩΕ5-ΗΟ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης (τακτικής) συνεδρίασης της ς Επιτροπής την 18 η Φεβρουαρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33 / 2014 ΘΕΜΑ : Ορισµός ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Στο Αργοστόλι σήµερα 18 η Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 5646 / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος Θεοφιλάτος Ευάγγελος 2. Ζαπάντης Ανδρέας Σαµούρης Σπυρίδων 3. Παπαδάτος Νικόλαος ( αποχώρησε µετά την 34/2014) Γαλάτης Άγγελος 4. Σαββαόγλου Σάββας Πυλαρινός ηµήτριος 5. Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος) 6. Αποστολάτος Γεράσιµος Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Νς Συµβούλου του ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής : Στις µας επιδόθηκε η από και µε αριθµό κατάθεσης 7837/2013 κλήση της εταιρείας µε την επωνυµία «Παύλος Ι. Κοντέλης Α.Ε.Β.Ε.» κατά του ήµου Κεφαλλονιάς. Με την ως άνω κλήση µας γνωστοποιήθηκε η µε αριθµό 232/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί της από και µε αριθµό κατάθεσης 9116/2010 αγωγής της ως άνω εταιρείας κατά του πρώην ήµου Ερίσου, κατά το διατακτικό της οποίας διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης της ως άνω αγωγής προκειµένου α) να επιδοθεί η αγωγή και η κλήση για νέα συζήτηση της υπόθεσης στον ήµο Κεφαλλονιάς και β) να συµπληρωθούν οι ατέλειες και ελλείψεις σε σχέση µε την παροχή πληρεξουσιότητας στην εµφανισθείσα για λογαριασµό του εναγόµενου ήµου δικηγόρο και δη απόφαση της ς Επιτροπής του ήµου και έγγραφο πληρεξουσιότητας, στην περίπτωση που δεν εµφανισθεί ο ήµαρχος κατά τη δίκη. Η µε αριθµό 9116/2010 αγωγή της εταιρείας «Παύλος Ι. Κοντέλης Α.Ε.Β.Ε.» αφορά την προµήθεια από τον πρώην δήµο Ερίσου, στις , διαφόρων ποσοτήτων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων για το όχηµα IVECO που διέθετε ο πρώην δήµος Ερίσου, συνολικής αξίας 2.115,69 ευρώ.

26 Η ως άνω αγωγή φέρεται για συζήτηση κατά την δικάσιµο της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Επειδή κατά την δικάσιµο της 6 ης Μαρτίου 2014 η επί πάγια αντιµισθία δικηγόρος του ήµου Κεφαλλονιας κα. Νίκη Χριστοφοράτου κωλύεται να µεταβεί στην Αθήνα και να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών λόγω άλλων εκκρεµών υποθέσεων του ήµου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Επειδή η Επιτροπή σας είναι σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του ν.3852/2010 αρµόδια για τον ορισµό δικηγόρου. Εν όψει των ανωτέρω ζητείται από την Επιτροπή σας: α) λόγω κωλύµατος της επί πάγιας αντιµισθίας δικηγόρου του ήµου Κεφαλλονιας να ορίσει την δικηγόρο Αθηνών Αλεξάνδρα Κουτρουµάνου (Ήρας 7) Παλαιό Φάληρο προκειµένου να παραστεί κατά την δικάσιµο της 6 η Μαρτίου 2014 και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και να εκπροσωπήσει τον ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της µε αριθµό 7837/2013 κλήσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.» κατά του ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία επανέρχεται για συζήτηση η µε αριθµό 9116/2010 αγωγή της εταιρείας «Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.» κατά του πρώην ήµου Ερίσου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ήµος Κεφαλλονιας και β) να ορίσετε συµβολαιογράφο Κεφαλληνίας προκειµένου να συντάξει σχετικό πληρεξούσιο σύµφωνα µε το διατακτικό της µε αριθµό 232/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.. και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της: - το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Λόγω κωλύµατος της επί πάγιας αντιµισθίας δικηγόρου του ήµου Κεφαλλονιας κ. Νίκης Χριστοφοράτου ορίζει την δικηγόρο Αθηνών Αλεξάνδρα Κουτρουµάνου (Ήρας 7) Παλαιό Φάληρο να παραστεί κατά την δικάσιµο της 6 η Μαρτίου 2014 και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και να εκπροσωπήσει τον ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της µε αριθµό 7837/2013 κλήσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.» κατά του ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία επανέρχεται για συζήτηση η µε αριθµό 9116/2010 αγωγή της εταιρείας «Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.» κατά του πρώην ήµου Ερίσου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ήµος Κεφαλλονιάς 2. Ορίζει την συµβολαιογράφο Κεφαλληνίας κ. Στάµω Τσιλιµιδού προκειµένου να συντάξει σχετικό πληρεξούσιο σύµφωνα µε το διατακτικό της µε αριθµό 232/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 3. Η αµοιβή της ως άνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας ικηγόρων). 4.. Η αµοιβή της κ. Στάµω Τσιλιµιδού ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ /2009 (ΦΕΚ 1487/ τεύχος Β ): Καθορισµός δικαιωµάτων Συµβολαιογράφων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Ο Πρόεδρος Σάββας Σαββαόγλου

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΙΕΒΩΕ5-ΗΟ0 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της ς Επιτροπής την 18 η Φεβρουαρίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 / 2014 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού Στο Αργοστόλι σήµερα 18 η Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 5646/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος Θεοφιλάτος Ευάγγελος 2. Ζαπάντης Ανδρέας Σαµούρης Σπυρίδων 3. Παπαδάτος Νικόλαος ( αποχώρησε µετά την 34/2014) Γαλάτης Άγγελος 4. Σαββαόγλου Σάββας Πυλαρινός ηµήτριος 5. Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος) 6. Αποστολάτος Γεράσιµος Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της /νσης των οµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2014» ανέφερε τα παρακάτω : Λαµβάνοντας υπόψη: 1)το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος. 2) 3)την 337/2013 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού του ) την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/ απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 και τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της ς Υπηρεσίας.

28 Αριθ. έκθεσης Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία /01/ ,49 Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αποχέτευση Πόρου ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων.. Πόρου ήµου Κεφαλλονιάς"12ος Λογ/ός , /02/ ,39 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ( ΥΠΟΛ -ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΤΕΛΑΡΗ-. Ε. ΣΑΜΗΣ) ,20 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ3997, ΚΗΥ5859,ΚΗΙ8944,ΚΗΙ8943, ΚΗΙ8942, ΚΗΙ8941, ΚΗΙ8940, ΚΗΙ8939, /02/ , /02/ , /02/ ,00 ΚΗΙ8938, ΚΗΙ8937,ΚΗΙ8936, ΚΗΙ8935,ΚΗΙ8934 από έως ) ,99 Κατασκευή ιστοσελίδας για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας - ΑPREH ,00 Πάγια προκαταβολή Προέδρων ηµοτικών ιαµερισµάτων ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ , /02/ ,00 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές , /02/ ,69 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά (ΚΕΠ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) , /02/ ,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων (Γραφείο ηµάρχου, ιεύθυνση Πρόνοιας) , /02/ ,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , /02/ ,82 Προµήθεια Ηλεκτρονικου εξοπλισµου Η/Υ (πολιτικη προστασια) , /02/ ,33 απάνες µετακίνησης - διαµονής για το υρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας -ΑPREH , /02/ ,00 απάνες µετακίνησης - διαµονής για το υρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας -ΑPREH , /02/ ,00 Υπηρεσίες επικοινωνίας κια καταχώρησης σε ΜΜΕ για το υρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας -ΑPREH , /02/ ,00 ηµιουργία έντυπου υλικού για το υρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας - ΑPREH , /02/ ,00 Υπηρεσίες απεικόνισης βυθού σε χάρτες GIS για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας -ΑPREH , /02/ ,00 Έξοδα µετακίνησης και διαµονής "Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS , /02/ ,00 Υπηρεσίες Συντονισµού για Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS , /02/ ,00 Υπηρεσίες οικονς διαχείρισης για Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS ,00

29 217 10/02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ ,50 Υπηρεσίες επικοινωνίας ( καταχωρήσεις σε ΜΜΕ και παραγωγή WEB NEWS LETTER για Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS ,00 απάνες Εκτυπώσεις για Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS ,00 ηµιουργία συλλογής φωτογραφιών έργων αρχιτεκτονικής από πέτρα και παραγωγή ψηφιακών αντιγράφων (DVD ) συµπεριλαµβανοµένης και της µετάφρασης για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS ,00 απάνες επιστηµονικού συνεργάτη πολιτισµού και Αρχιτεκτονικής για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS ,00 Υπηρεσίες Γραµµατειακής Υποστήριξης για Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS ,00 Βραβείο νικητήριου DVD σχετικά µε τα πέτρινα µνηµεία στην Κεφαλλονιά ,00 Υπηρεσίες διοργάνωσης εθνικού διαγωνισµού µε θέµα την Πέτρα (λειτουργία NFOPOINT CENTER, Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων, διοργάνωση διαγωνισµού κ.λ.π ) για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα - VIS ,00 ηµοσίευση προκηρύξεων[προμηθεια ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ] , /02/ ,09 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Κ.Σ.Κ.Υ , /02/ ,49 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Υπέρ ηµοσίου (Σύνταξης) , /02/ ,41 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΥ ΚΥ , /02/ ,00 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΙΚΑ ,00 Κυκλοφοριακή διερεύνηση & σήµανση περιοχής πόλεως /02/ ,00 Ληξουρίου ΣΑΤΑ , /02/ ,00 ιερεύνηση κυκλοφορικών ρυθµίσεων Σάµης (ΣΑΤΑ ) , /02/ ,65 Εσωτερική Οδοποιϊα. ήµου Λειβαθούς (.. Σπαρτιών) -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗς ΕΛΛΑ ΟΣ , /02/ ,62 Πληρωµή έργου " ρόµος Φάλαρης.. Αργοστολίου και Πυλάρου -Τµήµα ( ήµου Πυλάρου ιβαράτα -Φάλαρη) - ΣΑΕΠ ΚΑ 2002ΜΠ , /02/ ,26 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων , /02/ ,00 Επισκευή -συντήρηση ηµοτικών Καταστηµάτων ηµοτικών ενοτήτων ( ΣΑΤΑ ) , /02/ ,00 Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά (.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ) , /2/ ,00 Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ηµοτική Επιχείρηση (ΚΕ ΗΚΕ) - ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (1η/2014) , /2/ ,00 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό (.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) , /2/ ,30 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ (ΟΚΑΠ) µηνός Ιανουαρίου , /2/ ,07 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ[48870/2013 ΧΡΗΜ.ΕΝΤΟΛΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ]ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ(Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013),Γραµµ.Είσπρ. ήµου Κεφ/άς:642/ , /2/ ,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία) , /2/ ,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , /2/ ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,20

30 247 17/2/ , /2/ , /2/ , /2/ ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ,20 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. ΠΥΛΑΡΟΥ ,20 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ,20 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ , /2/ ,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου , /2/ , /2/ , /2/ ,60 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοιν/στων χώρων ηλεκτροφωτισµού ήµου Κεφαλληνίας ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε ΕΡΥΣΟΥ ,00 Ζητείται η έγκριση των παραπάνω δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: και 243. Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις: από την 224 έως και την 231. και αφού έλαβε υπόψη : 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος 2) 3)την 337 /2013 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού ) την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 / απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων ) τις υποβληθείσες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της ς Υπηρεσίας Και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος των εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Ο Πρόεδρος Σάββας Σαββαόγλου Α/ ήµαρχος οµικών.

31 Α Α: ΒΙΕ7ΩΕ5-2ΛΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης (τακτικής) συνεδρίασης της ς Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 18 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35 / 2014 ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το. Σ. Στο Αργοστόλι σήµερα 18 η Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 5646/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος Θεοφιλάτος Ευάγγελος 2. Ζαπάντης Ανδρέας Σαµούρης Σπυρίδων 3. Παπαδάτος Νικόλαος ( αποχώρησε µετά την 34/2014) Γαλάτης Άγγελος 4. Σαββαόγλου Σάββας Πυλαρινός ηµήτριος 5. Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος) 6. Αποστολάτος Γεράσιµος Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο του γραφείου Προϋπολογισµού της /νσης οµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουµπάρδη, η οποία κατέθεσε στην Επιτροπή την εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης οµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου για το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το. Σ» που έχει ως εξής: Μετά από τους σεισµούς που έπληξαν το νησί µας κατά την 26η Ιανουαρίου και 3 η Φεβρουαρίου 2014 και προκειµένου να ενισχυθούν οι πληγέντες δηµότες µας δηµιουργείται ο Κ.Α. Εσόδων µε τίτλο «Επιχορήγηση Βοηθήµατος Ένδειας για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών» µε ποσό ,00 και ο Κ.Α. Εξόδων µε τίτλο «Έκτακτο Βοήθηµα σε πληγέντες για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε ποσό ,00. Υπόλογος Εντάλµατος Προπληρωµής ορίζεται η υπάλληλος του ήµου Κεφαλλονιάς ρακονταειδή Σοφία µε την υποχρέωση να αποδώσει λογαριασµό µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών. Παρακαλούµε για την έγκριση και διάθεση της πίστωσης. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :

32 Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την παραπάνω εισήγηση µε την παρατήρηση ότι τα χρήµατα για τις έκτακτες ανάγκες των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και 3 ης Φεβρουαρίου έπρεπε να έχουν έλθει ΑΜΕΣΑ στον ήµο και όχι µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση,µε αποτέλεσµα ο ήµος να µην έχει την οικον δυνατότητα να καλύψει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του σε άλλους φορείς όπως τους εργαζόµενους στην ιαδηµοτική κ.λ.π Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι όπως είχαν επισηµάνει στην συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και 3 ης Φεβρουαρίου το ποσό των ,00 που τελικά αποφασίστηκε δεν ήταν επαρκές εφόσον µέχρι σήµερα το ποσό έχει φθάσει στις ,00 εκ των οποίων ο ήµος έχει επιδοτηθεί µόνο το 80% του ποσού. Συµπληρώνει δε ότι µε τον τρόπο αυτό η ηµοτική Αρχή κάλυψε την κυβερνητική πολιτική και δεν έκανε πρόταση για το ποσό των πραγµατικών αναγκών των πληγέντων. Επειδή πιστεύουν ότι το βοήθηµα των 586,94 είναι ελάχιστο µπροστά στις απώλειες που έχουν υποστεί οι πληγέντες προτείνει να ζητήσει ο ήµος να επιχορηγηθεί µε το ποσό που αντιστοιχεί στις πραγµατικές τους ανάγκες των δηµοτών του και ψηφίζει την πρότασή του. και αφού έλαβε υπόψη : 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) το άρθρο 8 του από 17/05/59 Β /τος 3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 4) το άρθρο 8 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ / ) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 την 337/2013 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού του ) την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/ απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού ) την 40/ απόφαση ηµάρχου. Και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014 και εισήγησή της για έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω: Προτείνεται η δηµιουργία των Κ.Α. Εσόδων µε τίτλο «Επιχορήγηση Βοηθήµατος Ένδειας για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών» µε ποσό ,00 και ο Κ.Α. Εξόδων µε τίτλο «Έκτακτο Βοήθηµα σε πληγέντες για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε ποσό ,00. 2 Υπόλογος Εντάλµατος Προπληρωµής ορίζεται η υπάλληλος του ήµου Κεφαλλονιάς ρακονταειδή Σοφία µε την υποχρέωση να αποδώσει λογαριασµό µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών. 3. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Σάββας Σαββαόγλου Α/ ήµαρχος οµικών.

33 Α Α: ΒΙΕ7ΩΕ5-ΓΝΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης (τακτικής) συνεδρίασης της ς Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 18 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 / 2014 ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το. Σ. Στο Αργοστόλι σήµερα 18 η Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Αργοστολίου η Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 5646/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος Θεοφιλάτος Ευάγγελος 2. Ζαπάντης Ανδρέας Σαµούρης Σπυρίδων 3. Παπαδάτος Νικόλαος ( αποχώρησε µετά την 34/2014) Γαλάτης Άγγελος 4. Σαββαόγλου Σάββας Πυλαρινός ηµήτριος 5. Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος) 6. Αποστολάτος Γεράσιµος Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο του γραφείου Προϋπολογισµού της /νσης οµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουµπάρδη, η οποία κατέθεσε στην Επιτροπή την εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης οµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου για το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το. Σ» που έχει ως εξής: Μετά από τους σεισµούς που έπληξαν το νησί µας κατά την 26η Ιανουαρίου και 3 η Φεβρουαρίου 2014 και προκειµένου να ενισχυθούν οι πληγέντες δηµότες µας απαιτείται η υση του Κ.Α. Εσόδων µε τίτλο «Επιχορήγηση Βοηθήµατος Ένδειας για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών» µε ποσό ,00 και του Κ.Α. Εξόδων µε τίτλο «Έκτακτο Βοήθηµα σε πληγέντες για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε ποσό ,00. Υπόλογος Εντάλµατος Προπληρωµής ορίζεται ο υπάλληλος του ήµου Κεφαλλονιάς Μαντζουράτος Θεόδωρος µε την υποχρέωση να αποδώσει λογαριασµό µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών. Παρακαλούµε για την έγκριση και διάθεση της πίστωσης. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :

34 Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την παραπάνω εισήγηση µε την παρατήρηση ότι τα χρήµατα για τις έκτακτες ανάγκες των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και 3 ης Φεβρουαρίου έπρεπε να έχουν έλθει ΑΜΕΣΑ στον ήµο και όχι µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση,µε αποτέλεσµα ο ήµος να µην έχει την οικον δυνατότητα να καλύψει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του σε άλλους φορείς όπως τους εργαζόµενους στην ιαδηµοτική κ.λ.π Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι όπως είχαν επισηµάνει στην συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και 3 ης Φεβρουαρίου το ποσό των ,00 που τελικά αποφασίστηκε δεν ήταν επαρκές εφόσον µέχρι σήµερα το ποσό έχει φθάσει στις ,00 εκ των οποίων ο ήµος έχει επιδοτηθεί µόνο το 80% του ποσού. Συµπληρώνει δε ότι µε τον τρόπο αυτό η ηµοτική Αρχή κάλυψε την κυβερνητική πολιτική και δεν έκανε πρόταση για το ποσό των πραγµατικών αναγκών των πληγέντων. Επειδή πιστεύουν ότι το βοήθηµα των 586,94 είναι ελάχιστο µπροστά στις απώλειες που έχουν υποστεί οι πληγέντες προτείνει να ζητήσει ο ήµος να επιχορηγηθεί µε το ποσό που αντιστοιχεί στις πραγµατικές τους ανάγκες των δηµοτών του και ψηφίζει την πρότασή του. και αφού έλαβε υπόψη : 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) το άρθρο 8 του από 17/05/59 Β /τος 3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 9) το άρθρο 8 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 10) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ / ) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 την 337/2013 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού του ) την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/ απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού ) την 52/2014 απόφαση ηµάρχου. Και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014 και εισήγησή της για έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω: Προτείνεται η δηµιουργία των Κ.Α. Εσόδων µε τίτλο «Επιχορήγηση Βοηθήµατος Ένδειας για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών» µε ποσό ,00 και ο Κ.Α. Εξόδων µε τίτλο «Έκτακτο Βοήθηµα σε πληγέντες για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε ποσό , Υπόλογος Εντάλµατος Προπληρωµής ορίζεται η υπάλληλος του ήµου Κεφαλλονιάς o κ. Θεόδωρος Μαντζουράτος µε την υποχρέωση να αποδώσει λογαριασµό µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών. 3. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Σάββας Σαββαόγλου Α/ ήµαρχος οµικών.

35 Α Α: ΒΙΕ7ΩΕ5-ΟΜΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης (τακτικής) συνεδρίασης της ς Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 18 η Φεβρουαρίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 / 2014 ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το. Σ. Στο Αργοστόλι σήµερα 18 η Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 5646/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος Θεοφιλάτος Ευάγγελος 2. Ζαπάντης Ανδρέας Σαµούρης Σπυρίδων 3. Παπαδάτος Νικόλαος ( αποχώρησε µετά την 34/2014) Γαλάτης Άγγελος 4. Σαββαόγλου Σάββας Πυλαρινός ηµήτριος 5. Σπυρονικόλαος Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος) 6. Αποστολάτος Γεράσιµος Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο του γραφείου Προϋπολογισµού της /νσης οµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Κουστουµπάρδη, η οποία κατέθεσε στην Επιτροπή την εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης οµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου για το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το. Σ» που έχει ως εξής: Μετά από τους σεισµούς που έπληξαν το νησί µας κατά την 26η Ιανουαρίου και 3 η Φεβρουαρίου 2014 και προκειµένου να ενισχυθούν οι πληγέντες δηµότες µας απαιτείται η υση του Κ.Α. Εσόδων µε τίτλο «Επιχορήγηση Βοηθήµατος Ένδειας για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών» µε ποσό ,00 και του Κ.Α. Εξόδων µε τίτλο «Έκτακτο Βοήθηµα σε πληγέντες για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε ποσό ,00. Το ανωτέρω χρηµατικό ποσό έχει εγκριθεί και κατατεθεί στο ήµο µας µε την αριθ. πρωτ. οικ.4579/1255/ απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

36 Υπόλογος Εντάλµατος Προπληρωµής ορίζεται η υπάλληλος του ήµου Κεφαλλονιάς Κουστουµπάρδη Σοφία µε την υποχρέωση να αποδώσει λογαριασµό µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών. Παρακαλούµε για την έγκριση και διάθεση της πίστωσης. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την παραπάνω εισήγηση µε την παρατήρηση ότι τα χρήµατα για τις έκτακτες ανάγκες των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και 3 ης Φεβρουαρίου έπρεπε να έχουν έλθει ΑΜΕΣΑ στον ήµο και όχι µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση,µε αποτέλεσµα ο ήµος να µην έχει την οικον δυνατότητα να καλύψει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του σε άλλους φορείς όπως τους εργαζόµενους στην ιαδηµοτική κ.λ.π Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι όπως είχαν επισηµάνει στην συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών των πληγέντων κατοίκων του Νοµού Κεφαλλονιάς από τον καταστρεπτικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και 3 ης Φεβρουαρίου το ποσό των ,00 που τελικά αποφασίστηκε δεν ήταν επαρκές εφόσον µέχρι σήµερα το ποσό έχει φθάσει στις ,00 εκ των οποίων ο ήµος έχει επιδοτηθεί µόνο το 80% του ποσού. Συµπληρώνει δε ότι µε τον τρόπο αυτό η ηµοτική Αρχή κάλυψε την κυβερνητική πολιτική και δεν έκανε πρόταση για το ποσό των πραγµατικών αναγκών των πληγέντων. Επειδή πιστεύουν ότι το βοήθηµα των 586,94 είναι ελάχιστο µπροστά στις απώλειες που έχουν υποστεί οι πληγέντες προτείνει να ζητήσει ο ήµος να επιχορηγηθεί µε το ποσό που αντιστοιχεί στις πραγµατικές τους ανάγκες των δηµοτών του και ψηφίζει την πρότασή του. και αφού έλαβε υπόψη : 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) το άρθρο 8 του από 17/05/59 Β /τος 3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 14) το άρθρο 8 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 15) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ / ) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 την 337/2013 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού του ) την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/ απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού ) την 55/ απόφαση ηµάρχου. Και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014 και εισήγησή της για έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω: Προτείνεται η δηµιουργία των Κ.Α. Εσόδων µε τίτλο «Επιχορήγηση Βοηθήµατος Ένδειας για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών» µε ποσό ,00 και ο Κ.Α. Εξόδων µε τίτλο «Έκτακτο Βοήθηµα σε πληγέντες για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε ποσό ,00. 2 Υπόλογος Εντάλµατος Προπληρωµής ορίζεται η υπάλληλος του ήµου Κεφαλλονιάς Κουστουµπάρδη Σοφία µε την υποχρέωση να αποδώσει λογαριασµό µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών. 3. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Σάββας Σαββαόγλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Καθορισµός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/1976.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Καθορισµός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/1976. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η Νοεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Α Α: ΩΣ3ΙΩΕ5-ΤΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 38 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Αυγούστου 2014 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 41 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 16 η Σεπτεµβρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Ω118ΩΕ5-Ι78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Ιανουαρίου 2013 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1 Ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1 Ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 40 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 13 η Νοεµβρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου»

Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 44 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 75Ι6Ω6Χ-ΥΓ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο 19ο σκέλος της αναµόρφωσης λόγω λάθους στην εισήγηση της Οικ.Υπηρεσίας ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 33 / 02-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 2 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 04/10-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 04/10-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 7-04/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 05-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 05 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Απουσίαζαν 1. Καρφάκη Μαριάννα 2. Καββαδάς Αθανάσιος 3. Ψωµά Αντιγόνη 4. Λώλη Γεωργία

Απουσίαζαν 1. Καρφάκη Μαριάννα 2. Καββαδάς Αθανάσιος 3. Ψωµά Αντιγόνη 4. Λώλη Γεωργία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ «ΠΑΙ ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΠΑΙ ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Αριθ. Αποφ.44/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2014.. της..11/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα