ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση ιδιωτικών εγγράφων από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγ γράφων.... Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΝΙΚΔΗΜΑ ΤΕ ΟΥΤΑ συζ. ΘΑΝΑΣ κ.λπ... 2 Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής ΚΑΤΤΗ ΑΝ ΝΑΣ του ΓΙΑΝΝΗ Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΙΟΡΑΝΙΔΗ ΖΟΡΙΤΣΑ συζ. ΙΟΡΔΑΝΗ κ.λπ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΓΚΙΚΑ ΧΡΗ ΣΤΑΚΗ του ΣΤΕΦΑΝ κ.λπ Διόρθωση απόφασης Πολιτογράφησης Αλλογενούς Αλλοδαπής ΠΟΡΤΝΙΚΟΒΑ ΛΙΛΙΑ της ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΑΣ... 6 Πολιτογράφηση του Ομογενούς Αλλοδαπού ΤΣΟΥ ΦΕΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΣΩΤΗΡΗ Πολιτογράφηση της Ομογενούς Αλλοδαπού ΣΤΥΛ ΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΑΛΚΗ Πολιτογράφηση των Ομογενών Αλλοδαπών ΡΕΚΤΣΙ ΝΗ ΕΥΡΥΠΙΔΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ και ΚΑΤΣΟΠΟΥ ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ του ΝΙΚΟΥ κ.λπ Πολιτογράφηση των Αλλογενών Αλλοδαπών ΑΤΑ ΝΑΣΟΒΑ ΚΑΡΑΜΑΤΙΔΟΥ ΒΕΛΙΤΣΚΑ του ΒΑΛΤΣΟ κ.λπ Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκ παιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2958/ απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθμ. 327/35/ από φαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 3370/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και την υπ αριθμ. 399/4/ απόφαση της Επιτροπής Διαχεί ρισης του ΛΑΕΚ σχετικά με το Πρόγραμμα επιχο ρήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0 3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.5/27928 () Εξαίρεση ιδιωτικών εγγράφων από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 38/Α /2005) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου του ν. 2690/999 (ΦΕΚ 45/Α /999). 2. Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεση εγγράφων, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, οι οποίοι συνίστανται στην ταχύτερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών στις καθημερινές συναλλα γές τους με τη Διοίκηση. 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ./25873/ (ΦΕΚ 950/ Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους

2 392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 4. Την υπ αριθμ. Υ25/ (ΦΕΚ 944/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων». 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων, επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2008 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (2) Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΝΙΚΔΗΜΑ ΤΕΟΥΤΑ συζ. ΘΑΝΑΣ κ.λπ. Με την υπ αριθμ. Φ /54664/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο δαπής ΝΙΚΔΗΜΑ ΤΕΟΥΤΑ συζ. ΘΑΝΑΣ, για την απόκτηση 2. Με την υπ αριθμ. Φ /54258/ απόφα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΠΑΠΠΑ ΠΕΤΡΟΥ του ΝΑΣΙΟΥ και β) ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ συζ. ΠΕΤΡΟΥ, για την απόκτη ση 3. Με την υπ αριθμ. Φ /47632/ από από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΠΑΠΙΓΓΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ συζ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, για την απόκτηση 4. Με την υπ αριθμ. Φ /5797/ από από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΜΙΧΑΛΗ, για την απόκτηση 5. Με την υπ αριθμ. Φ. 8928/4468/ απόφα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΠΑΠΠΑ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΒΑΓΓΕΛΗ και β) ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ συζ. ΑΧΙΛΛΕΑ, για την από κτηση 6. Με την υπ αριθμ. Φ. 9997/50565/ απόφα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΤΑΤΑ ΕΛΙΟΝΑ του ΣΑΒΟ και β) ΤΑΤΑ ΡΕΝΑΤΟ του ΣΑΒΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 7. Με την υπ αριθμ. Φ /39505/ από φα από και αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΜΑΡΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, β) ΜΑΡΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ συζ. ΓΡΗΓΟΡΗ και γ) ΜΑΡΤΟΥ ΕΛΕΝΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΗ, για την απόκτηση 8. Με την υπ αριθμ. Φ. 4295/5456/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο δαπού ΚΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση 9. Με την υπ αριθμ. Φ. 430/5458/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο δαπού ΚΑΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση 0. Με την υπ αριθμ. Φ. 457/5752/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο δαπού ΜΕΤΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ του ΚΩΤΣΟΥ, για την απόκτηση. Με την υπ αριθμ. Φ. 4573/5750/ από από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΜΕΤΣΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ του ΑΝΤΩΝΗ, για την απόκτηση 2. Με την υπ αριθμ. Φ. 4659/53754/ από από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΑΜΠΑΖΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ συζ. ΘΩΜΑ, για την απόκτηση Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής ΚΑΤΤΗ ΑΝΝΑΣ του ΓΙΑΝΝΗ. Με την υπ αριθμ. Φ /507/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ λοδαπής ΚΑΤΤΗ ΑΝΝΑΣ του ΓΙΑΝΝΗ, για την απόκτηση (4) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΙΟΡΑΝΙΔΗ ΖΟΡΙΤΣΑ συζ. ΙΟΡΔΑΝΗ κ.λπ.. Με την υπ αριθμ. Φ /55847/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΙΟΡΑΝΙΔΗ ΖΟΡΙΤΣΑ συζ. ΙΟΡΔΑΝΗ, για την απόκτηση (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Με την υπ αριθμ. Φ. 9890/4946/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΣΑΜΜΑ ΙΜΑΝΤ ΑΛΝΤΙΝ του ΝΑΦΦΕ, για την απόκτηση 3. Με την υπ αριθμ. Φ. 4576/56926/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλο δαπής ΟΛΟΥΟΤΣ ΜΑΡΙΑ ΕΒΕΛΙΝ του ΠΕΤΕΡ ΟΟΥΪΝΟ, για την απόκτηση 4. Με την υπ αριθμ. Φ. 460/53883/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΙΒΑΝΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, για την απόκτηση Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΓΚΙΚΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΣΤΕΦΑΝ κ.λπ... O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Με την υπ αριθμ. Φ /52266/ απόφα αίηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο δαπού ΓΚΙΚΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΣΤΕΦΑΝ, για την απόκτηση 2. Με την υπ αριθμ. Φ /54833/ απόφα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΘΩΜΑ του ΚΩΤΣΙΟΥ, β) ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ συζ. ΘΩΜΑ, γ) ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΘΩΜΑ, δ) ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΗΛΙΑ του ΘΩΜΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 3. Με την υπ αριθμ. Φ /54544/ από από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΩ συζ. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, για την απόκτηση 4. Με την υπ αριθμ. Φ /54494/ από φα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΓΚΟΓΚΟ ΓΑΡΟΥΦΩ συζ. ΠΡΟΚΟΠ, β) ΓΚΟΓΚΟ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΠΡΟΚΟΠ και γ) ΓΚΟΓΚΟ ΘΑΝΑΣ του ΠΡΟΚΟΠ, για την απόκτηση 5. Με την υπ αριθμ. Φ /5227/ απόφα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και β) ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ συζ. ΝΙΚΟΥ, για την από κτηση 6. Με την υπ αριθμ. Φ. 9332/5808/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο δαπού ΒONTA ΦΩΤΟΥ του ΓΛΗΓΟΡΗ, για την απόκτηση (5) 7. Με την υπ αριθμ. Φ /5568/ από φα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΓΚΙΟΡΝΤΕΝΗ ΝΑΤΑΣΑΣ συζ. ΒΑΣΙΛ, β) ΓΚΙΟΡΝΤΕΝΗ ΡΕΝΤΙΝ του ΒΑΣΙΛ και γ) ΓΚΙΟΡΝΤΕΝΗ ΜΟΝΙΚΑΣ του ΒΑΣΙΛ, για την απόκτη ση 8. Με την υπ αριθμ. Φ /4756/ απόφα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΖΙΩΓΚΑ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ και β) ΖΙΩΓΚΑ ΔΕΣΠΩ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ, για την απόκτηση 9. Με τις υπ αριθμ. Φ.00588/4747/ και Φ.00588/4746/ αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από , και αντίστοιχα αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΚΟΥΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑ, β) ΚΟΥΣΤΗ ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ και γ) ΚΟΥΣΤΗ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για την από κτηση 0. Με την υπ αριθμ. Φ /56434/ από φα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ και β) ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑΣ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ, για την από κτηση. Με την υπ αριθμ. Φ. 0325/47565/ απόφα από , αντίστοιχα αιτήσεις πολιτογράφησης του ομογενών α) ΡΟΥΤΣΗ ΛΕΑΝΔΡΟΥ του ΜΙΛΙΟΥ, β) ΡΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ συζ. ΛΕΑΝΔΡΟΥ και γ) ΡΟΥΤΣΗ ΑΛΦΡΕΝΤ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ, για την από κτηση 2. Με την υπ αριθμ. Φ. 2433/5528/ από φα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΚΑΛΤΣΗ ΔΟΣΗ του ΚΩΤΣΙΟΥ και β) ΚΑΛΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ συζ. ΔΟΣΗ, για την απόκτηση (6) Διόρθωση απόφασης Πολιτογράφησης Αλλογενούς Αλ λοδαπής ΠΟΡΤΝΙΚΟΒΑ ΛΙΛΙΑ της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Με την υπ αριθμ. Φ.66507/52968/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, διορθώνεται η υπ αριθμ. Φ /72084/07/ απόφασή μας που αφορούσε την πολιτογράφηση της αλλογενούς αλ λοδαπής ΠΟΡΤΝΙΚΟΒΑ ΛΙΛΙΑ της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 606/ (τεύχος Β ) ως

4 394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προς την ένδειξη πατρώνυμου αντί μητρωνύμου από το εσφαλμένο «ΠΟΡΤΝΙΚΟΒΑ ΛΙΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ» στο ορθό «ΠΟΡΤΝΙΚΟΒΑ ΛΙΛΙΑ της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ». Πολιτογράφηση του Ομογενούς Αλλοδαπού ΤΣΟΥΦΕΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΣΩΤΗΡΗ. Με την υπ αριθμ. Φ.9834/49380/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ λοδαπού ΤΣΟΥΦΕΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΣΩΤΗΡΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. (8) Πολιτογράφηση της Ομογενούς Αλλοδαπού ΣΤΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΑΛΚΗ. Με την υπ αριθμ. Φ.76927/4980/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ λοδαπής ΣΤΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΑΛΚΗ, για την από κτηση (9) Πολιτογράφηση των Ομογενών Αλλοδαπών ΡΕΚΤΣΙΝΗ ΕΥΡΥΠΙΔΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ και ΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.. Με την υπ αριθμ. Φ.4425/53803/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ λοδαπού ΡΕΚΤΣΙΝΗ ΕΥΡΥΠΙΔΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, για την απόκτηση 2. Με την υπ αριθμ. Φ. 0442/53755/ από από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, για την απόκτηση (0) Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ του ΝΙΚΟΥ κ.λπ.. Με την υπ αριθμ. Φ.7426/53082/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο δαπού ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ του ΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση (7) 2. Με την υπ αριθμ. Φ.82462/52088/ από από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΤΣΑΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΘΟΔΩΡΗ, για την απόκτηση 3. Με την υπ αριθμ. Φ.84326/53065/ απόφα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΓΚΑΖΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΙΑΝΝΗ και β) ΓΚΑΖΟΥΛΗ ΟΛΓΑΣ του ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ, για την από κτηση 4. Με την υπ αριθμ. Φ.85343/5795/ απόφα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΣΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ και β) ΣΙΑΝΗ ΖΟΥΛΙΕΤΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, για την από κτηση 5. Με την υπ αριθμ. Φ.9203/55084/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ λοδαπών: α) ΤΡΟΛΑ ΝΑΚΟ του ΒΑΣΟ, β) ΤΡΟΛΑ ΑΡΕΤΗΣ συζ. ΝΑΚΟ, γ) ΤΡΟΛΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΝΑΚΟ και δ) ΤΡΟΛΑ ΕΥΔΟΞΗ του ΝΑΚΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 6. Με την υπ αριθμ. Φ.98899/52275/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ λοδαπής ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ συζ. ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση 7. Με την υπ αριθμ. Φ.99985/56973/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ λοδαπής ΣΟΥΛΗ ΓΕΤΑ του ΓΚΕΡΓΚΙ, για την απόκτηση 8. Με την υπ αριθμ. Φ.04260/53092/ από από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΜΠΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για την απόκτηση 9. Με την υπ αριθμ. Φ.05394/3642/ απόφα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΒΕΡΑ ΣΩΤΗΡΑΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ και β) ΠΑΤΣΟ ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΣΩΤΗΡΑΚΗ, για την απόκτηση 0. Με την υπ αριθμ. Φ.0865/54642/ από από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΝΤΑΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑ του ΚΩΣΤΑ, για την από κτηση. Με την υπ αριθμ. Φ.097/5369/ από από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΤΖΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση 2. Με την υπ αριθμ. Φ.84/5499/ απόφα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο δαπής ΤΡΟΛΑ ΤΖΕΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΗ, για την απόκτηση 3. Με την υπ αριθμ. Φ.4572/575/ απόφα από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών α) ΜΕΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗ του ΣΑΒΒΑ και β) ΜΕΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΑΝΤΩΝΗ, για την απόκτηση Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ () Πολιτογράφηση των Αλλογενών Αλλοδαπών ΑΤΑΝΑΣΟ ΒΑ ΚΑΡΑΜΑΤΙΔΟΥ ΒΕΛΙΤΣΚΑ του ΒΑΛΤΣΟ κ.λπ.... Με την υπ αριθμ. Φ. 7502/5656/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ λοδαπής ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ ΚΑΡΑΜΑΤΙΔΟΥ ΒΕΛΙΤΣΚΑ του ΒΑΛΤΣΟ, για την απόκτηση 2. Με την υπ αριθμ. Φ /55293/ από από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΓΙΑΠΙΤΖΗ ΟΧΑΝΝΕΣ του ΧΑΤΖΗ, για την απόκτηση 3. Με την υπ αριθμ. Φ /5429/ απόφα αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ λοδαπής ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΗΡΙΝΑ συζ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΖΑΝΤΖΙ ΔΗ, για την απόκτηση 4. Με την υπ αριθμ. Φ. 3043/47997/ από από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΚΟΡΟΧ ΑΛΑ του ΑΝΑΤΟΛΙΕ, για την από κτηση Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ Αριθμ. 4602/ΕΓΔΕΚΟ 626 (2) Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 0,, και 3 του ν. 3429/2005 «Δημό σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α 734), όπως ισχύει, των άρθρων 6, 53, 59 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98), 2. Το υπ αριθμ. 3480/ έγγραφο του Υπουργεί ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκρι ση πρόσληψης τακτικού προσωπικού, έτους 2008, στην ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.». 3. Το υπ αριθμ. 2/50054/0020/ έγγραφο της 20ης Δ/νσης του ΓΛΚ. 4. Την με ημερομηνία εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα:«έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού 28 ατόμων στην ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.». 5. Το άρθρο 33 του ν. 3697/2008 ( ΦΕΚ 94 A / ), αποφασίζουμε:. Εγκρίνουμε την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων τακτικού προσωπικού στην Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) για το έτος 2008 ως αναλυτικά αναγρά φονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ Εργατών ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΤΕ Προγραμματιστών ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 28) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ Σημειωτών 4 ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕ Σημειωτών ΥΕ Εργατών ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΠΕ Λογιστών ΥΕ Εργατών ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΕ Εργατών 2 ΧΙΟΥ ΥΕ Εργατών ΧΑΝΙΩΝ ΥΕ Εργατών Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕ Διοικητικών 4 2. Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού θα πραγμα τοποιηθεί ύστερα από προκήρυξη στην οποία θα κα θορισθούν από την ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. τα σχετικά κριτήρια και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 καθώς και από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του εν λόγω άρθρου ειδικότερα, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ / τεύχος Β /578/ Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την αι τούμενη πρόσληψη τακτικού προσωπικού θα βαρύνει την ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. και θα καλυφθεί από τον οικείο προ ϋπολογισμό της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2008 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

6 396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φ.337./208/90668/Σ.894 (3) Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευ τικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτι κές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδη μαϊκό έτος ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των άρθρων και 4 του ν. 35/983, «Περί εισαγωγής Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαί δευση» (ΦΕΚ Α 56). β. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α 38) και τις διατάξεις του ν. 294/982 (ΦΕΚ 22 Α ). γ. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 ν. 3257/2004, περί «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυ νάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43). δ. Τους Οργανισμούς ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ. ε. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. και 2 του ν. 293/200 (ΦΕΚ Α 02) στ. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδάφιο α του ν. 2362/995 (ΦΕΚ Α 247). ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. του ν. 48/984 περί» Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α 52), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο του ν. 208/992, (ΦΕΚ Α 33). η. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας, για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). θ. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2552/997 (ΦΕΚ Α 266). ι. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. και 7 του ν.2525/997, (ΦΕΚ Α 88). ια. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 20 του ν. 2738/999 (ΦΕΚ Α 80). ιβ. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ Α 48) ιγ. Την υπ αριθμ /Υ 252/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα θορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 948) ιδ. Τις διατάξεις του άρθρου του π.δ. 205/2007 περί «Συγχώνευσης Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 23). ιε. Το π.δ. 8/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57). ιστ. Τις σχετικές εισηγήσεις των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΛΑΣ. ιζ. Την υπ αριθμ. γνωμάτευση ΣΑΑΣΕ της 2ης/ Συνεδρίασης. ιη. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, όπως παρακάτω: Αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ: Ύψους περίπου κατά το οικονομικό έτος 2008, περίπου κατά το οικονομικό έτος 2009, περίπου κατά το οικονομικό έτος 200, περίπου κατά το οικονομικό έτος 20, περίπου κατά το οικονομικό έτος 202, περίπου κατά το οικονομικό έτος 203. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί για το οικονομικό έτος 2008 από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ. Ε.Φ.: 200, (ΚΑΕ: 2, 23, 4, 42, 423, 424, 43, 699, 200, 400, 4, 42, 44, 42, 424, 43, 433, 437, 088, 082, 083, 0869, 0875, 500) Ε.Φ: 300, (ΚΑΕ: 04, 042, 044, 042, 0424, 0433, 0435, 0437, 0482, 07, 088, 083, 4, 42, 423, 5, 52) Ε.Φ: 40, (ΚΑΕ: 045, 0434, 088, 325, 4, 42, 423, 5,) Ε.Φ: 20, (ΚΑΕ: 088) και στον Π/Υ του ΥΠΕΣ (Ε.Φ 07 20). Η ανωτέρω δαπάνη τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς το σκοπό αυτό στους ανωτέρω Προϋπολογισμούς, απο φασίζεται: Άρθρο. Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος , κατά Σχολή Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής: α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) Α/Α ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) () ΟΠΛΑ (2) ΣΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ν. 294/982 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) () ΜΑΧΙΜΟΙ (2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) () ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) () ΙΑΤΡΙΚΟ (2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (4) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (5) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (6) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (7) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 5

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 397 β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) Α/Α ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ Σ Ξ (ΣΜΥ) () ΟΠΛΑ (2) ΣΩΜΑΤΑ 2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) () ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α ΟΜΑΔΟΣ (2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΟΜΑΔΟΣ (3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ ΟΜΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) ΣΧΟΛΗ ΥΠΞΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) 55 Άρθρο 2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών, του άρθρου, περιέχονται οι εξής ειδικές κα τηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά: α. Της περιπτώσεως της παραγρ. α του άρθρου του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας, β. Των περιπτώσεων της παράγ. β του άρθρου του ν. 3648/2008 που αφορούν: () Τέκνα αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 %) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, (2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου. (3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πό λεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Οι περιπτώσεις της παραγρ. β εισάγονται σε πο σοστό μέχρι 0 % επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα () άτομο. γ. Της περίπτωσης της παραγρ. γ του άρθρου του ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες Εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι 3%, (πλέον των ειδικών κατηγοριών του 35%) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2552/997 (όπως ισχύει σήμερα). 2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων ειδικής κα τηγορίας 35%, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. 3. Κενές θέσεις της παραγρ. γ (Έλληνες Εξωτερικού) του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέ ρονται και δεν καλύπτονται από υποψήφιους οποιασ δήποτε άλλης σειράς ή κατηγορίας. 4. Από το συνολικό αριθμό εισακτέων στο Ιατρικό Τμήμα της ΣΣΑΣ, του άρθρου, τρεις (3) σπουδαστές εισάγονται για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας. Άρθρο 3. Ο αριθμός εισακτέων Γενικής Σειράς που προκύ πτει από τον αριθμό εισακτέων στις Σχολές Τμήματα του άρθρου, μετά την αφαίρεση του ποσοστού 35% της Ειδικής Κατηγορίας να καλυφθεί κατά το 90% από όσους διαγωνιστούν το έτος 2008 στα μαθήματα της Γ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάσθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο 0% του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από όσους διαγωνίστηκαν στα μαθήματα της Γ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, τα προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του 90%. 2. Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ (παραγρ. β του άρθρου ), καλύπτεται από κατόχους πτυχίου Β Κύκλου Σπουδών ημερησίων TEE του άρ θρου 3 του ν. 3320/2005, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντι στοιχούν στη Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες των περιπτώσεων α και β του ανωτέρω άρθρου 2. Άρθρο 4. Στα ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υπο ψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέ σεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτε λεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΕΠΘ. 2. Κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παραγρ. του άρθρου 2 και των παραγρ. και 2 του άρθρου 3 της παρούσης, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται, εάν προκύπτει υπέρβαση ή μείωση του συνολικού αριθμού εισακτέων. Άρθρο 5 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2008 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓ. ΒΑΣ. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

8 398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (4) Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2958/ απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρί θηκε η υπ αριθμ. 327/35/ απόφαση της Επι τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 3370/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και την υπ αριθμ. 399/4/ απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ σχετικά με το Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0 3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Αριθμ. αποφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 4429/ ) Εχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: Α. του ν. 2224/994, άρθρα 4 και 5 Β. του ν. 2336/995, άρθρο 0 Γ. του ν. 2434/996, άρθρο Δ. του ν. 2956/200, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ.ιδ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ΙΔ 2. Τις υπ αριθμ. 669/37/ , 327/35/ , 399/4/ αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ. 3. Τις υπ αριθμ. 2958/ και 3370/ αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού. 4. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:. Την τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2958/ απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθμ. 327/35/ απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ. 3370/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ η οποία είχε εγκριθεί με την υπ αριθμ. 399/4/ απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ σχετικά με το Πρόγραμμα επιχορήγησης μι κρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0 3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών, ως προς την παρ.5.2., ως εξής: 5.2. Εξαιρέσεις Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία. Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους της Ε.Π.Ε. Οι σύζυγοι και οι συγγενείς α βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των ομορρύθμων εταίρων στις Ο.Ε. και Ε.Ε., των εταίρων της Ε.Π.Ε. και των μελών του Δ.Σ. στις Α.Ε. Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του προγράμματος «Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) κι επιδότησης της μερικής απασχόλησης, ανέργων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που απασχολούν 0 3 άτομα. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2008 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1760 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχο λές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 603 2 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 257 16 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/252Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2035 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση επιδομάτων θέσεων Προϊσταμένων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1914 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ελλη νικού Δημοσίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση των υπ αριθμ. 13083/4.5.2007 (ΦΕΚ 1143Β ), 33766/14.6.2007(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 17 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού του Λιμε νικού Ταμείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 324 22 Ιουλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/379Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 29 Φεβρουαρίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3648 Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2191 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 244203/16 1 2006 κοινή υπουρ γική απόφαση Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 159 14 Απριλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/92Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 55 25 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/34100/12.2.2008 απόφασης «Μεταβίβαση στον Υπουργό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 193 29 Απριλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/207Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή ηθικής αμοιβής επαίνου σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 260 17 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/248Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 365 4 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/279Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ 1. Έλληνες Εσωτερικού α. Υποβολή Αίτησης: έως 06 Μαΐου 2011. β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ικαιολογητικά: 18 Μαΐου 2011. γ. Υποβολή Ελλιπών ικαιολογητικών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 17 17 Ιανουαρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/555Μ/2007) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα