ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 7) Ντάβαρη Ευαγγελία και 8) Αράπκουλε Δέσποινα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/ Την με αρ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Για την τελευταία αναμόρφωση έτους 2013 και λαμβάνοντας υπ όψιν το υπ αριθμ 659/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, προβαίνουμε στην αναμόρφωση-αύξηση του κωδικού αριθμού εξόδων 85 <<ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ>> κατά ,72. Το ποσό που θα είναι εγγεγραμμένο στον κωδικό 85 προκειμένου το αναμενόμενο να εισπραχθεί ποσό (32-85) να διαμορφωθεί σε ρεαλιστικό επίπεδο και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο 2012 στο σύνολο του κωδικού εσόδων 32 <<ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ>>. Πέραν αυτού επισημαίνουμε ότι στον κωδικό 85 έχουμε εξ αρχής λάβει υπόψη και ακόμη ένα χρηματικό ποσό του οποίου δεν προεβλέπετο η εγγραφή σε κάποιο κωδικό.. Αναφερόμαστε στα ποσά που ενώ οφείλονταν από τους Δήμους (και από τον Δήμο Λαρισαίων στην περίπτωσή μας) προς το Δημόσιο και ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ με Θέμα: «Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία» και Αριθμ. Πρωτ.: / 18 Δεκεμβρίου 2012 των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ η οποία περιλαμβάνει και την εξής διάταξη Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) ,51 προς το Ελληνικό Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των ,54 που αφορά κρατήσεις υπέρ δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων, που δεν έχουν αποδοθεί από το έτος 1998 έως τον Ιούνιο του 2011), β) ,80 προς το Τ.Π.Δ.Υ., Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, γ) ,09 προς τον Ο.Π.Α.Δ. Ν. Λάρισας, δ) 2.976,42 προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), ε) 7.064,69 προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, στ) ,39 προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ζ) ,48 προς το Τ.Ε.Α.Δ.Υ και η) ,48 προς το Μ.Τ.Π.Υ., του Δήμου Λαρισαίων Ν. Λαρίσης, Σελίδα 1 από 14

2 ήτοι συνολικό ποσό ,86, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ δόσης έτους 2012 ποσού ,57 [ ,46 - ( ,63 Χ 3)], οι Ε και ΣΤ δόσεις των ετών ( ,46 Χ 2) και ποσό ,37 από την Ζ δόση έτους Ο Δήμος Λαρισαίων, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των ,09 ως Ζ δόση, ενώ η τελευταία Η δόση θα αποδοθεί κανονικά. Ενώ δηλαδή ο Δ.Λ. υποχρεωτικά εγγράφει στον π/σμό του στο σκέλος των εξόδων το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεών του ύψους ,86, βάσει ακριβώς αυτής της απόφασης δεν πρόκειται να καταβάλει κατά το 2013 το ποσό που αντιστοιχεί στις δόσεις του 2014 και 2015 τα ποσά δηλαδή που θα του παρακρατηθούν σ αυτά τα δύο έτη και τα οποία είναι ,46 για το 2014 και ,37 για το 2015, ολικό δηλαδή ποσό ,83. Επομένως έπρεπε να βρεθεί τρόπος να εμφανισθεί το ποσό αυτό κατά τρόπο που να μην θίγει την ισορροπία εσόδων εξόδων. Θεωρήσαμε λοιπόν ως πλέον εύλογο να χρησιμοποιηθεί ο εικονικός ούτως ή άλλως κωδικός 85 με την εξής προσέγγιση: Όπως στον κωδικό 85 εγγράφονται ως «έξοδα» τα ποσά που στην ουσία είναι προβλεπόμενες υστερήσεις εσόδων, κατά την ίδια λογική εφαρμόσαμε απομείωση των «εξόδων» αυτών ισόποση με τα βάσει της παραπάνω ΚΥΑ μεταχρονολογούμενα έξοδα. Κατόπιν αυτών η διαμόρφωση των σχετικών κωδικών απέληξε στο ποσό των. Ολικό ποσό κωδικού ,24 Αρχικό ποσό πρόβλεψης μη είσπραξηςκωδ.85) ,83 που λόγω της παραπάνω απομείωσης κατά ,83 γινόταν ,00 Άρα τελικό ποσό είσπραξης (32 85 ) = ,24 Μετά την 9η αναμόρφωση (405 απόφαση ΔΣ στις ) του σχετικού κωδικού κατά η κατάσταση έχει ως εξής. Ολικό ποσό κωδικού ,24 Αρχικό ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης(κωδ.85) ,83 που λόγω των παραπάνω μειώσεων κατά ,83 γινόταν ,00 Άρα τελικό ποσό είσπραξης (32 85 )= ,24 Η διαμόρφωση των σχετικών κωδικών μετά την 18 η αναμόρφωση θα διαμορφωθούν ως εξής. Ολικό ποσό κωδικού 32 (Από βεβαίωση μεταφερόμενων παραστατικών) ,12 (Μείον)Παραγραφές /Διαγραφές ,16 ΣΥΝΟΛΟ 32 (για 2013 προς είσπραξη) ,96 Ποσό πρόβλεψης μη είσπραξηςκωδ.85) ,55 που λόγω των παραπάνω μειώσεων κατά ,83 γίνεται ,72 Άρα τελικό ποσό είσπραξης (32 85 ) = ,96 Επομένως το πραγματικό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί είναι: , ,55= ,41 Ή , ,83= ,41 δηλ ποσό εντός των ορίων που εισπράχθηκαν το Σελίδα 2 από 14

3 Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 18 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 3. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Θεόδωρου Καφφέ, Κυριτσάκα Βάϊου του Θωμά & Δέσποινας Αράπκουλε. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σελίδα 3 από 14

4 Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 18η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9.500,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 149, ,15 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β 205, ,35 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΑΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5.775, ,78 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ) 139, ,08 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 650, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 540, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 1.337, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 1.030,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.316, ,80 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΛΟΙΠΑ) 228, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1.504, ,49 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 5.722, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5, ,98 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ , ,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ , ,69 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ , ,26 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 8.831, ,10 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 429, ,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 4 από 14

5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ , ,02 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Η) 58,82 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3.808, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΛΑΕΚ 0,45%) ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΠΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ,14 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΣΠΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ , ,29 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 4.530, ,86 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ,93 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 350, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 180,00 180,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 1.894, ,83 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 1.830, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 1.176, ,49 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ 2.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) 1.361, ,48 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 6.808, ,68 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 3.672, ,27 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 651, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 1.497, ,89 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 300, ,47 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ) , ,58 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 4.918, ,78 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , ,31 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.740,84 20,38,48 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.146, ,47 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 5 από 14

6 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΔΔΥ 60, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΠΔΥ 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ. 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 350, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1.200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ. 250, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ. 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,59 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΕΞΟΔΑ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ Σελίδα 6 από 14

7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 7.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ-ΠΡΩΤΟΧ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ 4/2007 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 2.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5.500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 2.600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΔΔΥ 60, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ. 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ 350, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 250, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 8.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 7 από 14

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 8.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,72 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 5.000, , ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2013) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΑΤ ΣΑΤΑ Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (Είδη Ιματισμού) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,32 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ. ΑΜΑΞ.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ Σελίδα 8 από , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΜΑΡΦΙΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ε.Π.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ

9 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,47 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,59 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,06 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,34 Σελίδα 9 από 14

10 Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου 2013 Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ- ΠΡΩΤΟΧ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 4.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ Σελίδα 10 από 14

11 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ 4/2007 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ 2.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5.500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 2.600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 11 από 14

12 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΔΔΥ 60, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ. 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ 350, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 12 από 14

13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 250, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 8.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2013) Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (Είδη Ιματισμού) ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 5.000,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 9.000,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΑΤ ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΣΑΤΑ ,00 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,32 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ. ΑΜΑΞ.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 13 από 14

14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΜΑΡΦΙΝ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 4.500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ε.Π.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 14 από 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα