Το Πανεπιςτόμιο Πατρών προκηρύςςει την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμόματοσ Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Πανεπιςτόμιο Πατρών προκηρύςςει την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμόματοσ Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών."

Transcript

1 Προκηρύξεισ Το Πανεπιςτόμιο Πατρών προκηρύςςει την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμόματοσ Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών. ΣΧΟΛΗ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΙΚΗΣ, ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι - Μία (1) θζςη ΔΕΠ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Ρακολογία-Αιματολογία». ΦΕΚ Δθμοςίευςθσ: 769/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Γ2469Β7Θ-ΞΜΛ - Μία (1) θζςη ΔΕΠ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Ρνευμονολογία». ΦΕΚ Δθμοςίευςθσ: 769/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Γ2469Β7Θ-ΒΗΛ - Μία (1) θζςη ΔΕΠ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Ρακολογία-Ογκολογία». ΦΕΚ Δθμοςίευςθσ: 769/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Γ2469Β7Θ-ΨΟ4 Ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο είλαη ε Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να επιζκέπηονηαι ηην ιζηοζελίδα ηης Διεύθσνζης Διοικηηικών Υπηρεζιών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Παηρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περιζζόηερες πληροθορίες ζηην Γραμμαηεία ηοσ Τμήμαηος: Ηαηξηθήο: ηηλ.: , ,

2 Ιζηόηοπος: Πρόςκληςη τησ Περιφϋρειασ Κρότησ για τη ςυγκρότηςη οκταμελούσ Συμβουλευτικόσ Ομϊδασ Έργου για το Ευρωπαώκό Πρόγραμμα eenviper ψηφιακό πλατφόρμα για την περιβαλλοντικό αδειοδότηςη Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΟΚΣΑΜΕΛΟΤ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENVIPE Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λϊριςασ, προκηρύςςει θϋςεισ Εκπαιδευτικού Προςωπικού : ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Διοικητική και Κοινωνικοοικονομική Διαχείριση των Τπηρεσιών Τγείας». ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α ΣΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «Υυτών Μεγάλης Καλλιέργειας & Γεωργικής Οικονομίας» Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καλλιέργεια Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών». Β ΣΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «Δενδροκηπευτικών και Εδαφικών Πόρων» Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία». Οι αιτήσεις των υποψηφίων με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στην ημερήσιο τύπο, δηλ. από 12/9/2012 έως και 11/10/2012, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Σμήματος. Σα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα,

3 συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΣΕΙ/Λ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΣΕΙ/Λ (www.teilar.gr). Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ Το Πϊντειο Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών καο Πολιτικών Επιςτημών ανακοινώνει τισ παρακϊτω προκηρύξεισ για την πλόρωςη θϋςεων ΔΕΠ : Α. Σην ΦΕΚ 801/η.Γ / , δεκνζηεύζεθαλ νη εμήο πξνθεξύμεηο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ΔΕΠ: 1. ζηε βαζκίδα ηνπ Αναπληπωηή Καθηγηηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γιοίκηζη Γημοζίων Υπηπεζιών και Οπγανιζμών», ηνπ Τκήκαηνο Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ, 2. ζηε βαζκίδα ηνπ Αναπληπωηή Καθηγηηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Κοινωνιολογία ηηρ Υγείαρ και ηος Σώμαηορ», ηνπ Τκήκαηνο Ψςσολογίαρ, 3. ζηε βαζκίδα ηνπ Καθηγηηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οικονομική θεωπία με έμθαζη ζηην μικποοικονομική και μακποοικονομική ανάλςζη», ηνπ Τκήκαηνο Οικονομικήρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, 4. ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίκοςπος Καθηγηηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Κοινωνία και Γιαθθοπά», ηνπ Τκήκαηνο Κοινωνιολογίαρ. Β. Σην ΦΕΚ 810/η.Γ / , δεκνζηεύζεθαλ νη εμήο πξνθεξύμεηο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ΔΕΠ: 1. ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίκοςπος Καθηγηηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Ιζηοπία ηων Δγκλημαηολογικών Θεωπιών»ηνπ Τκήκαηνο Κοινωνιολογίαρ, 2. ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίκοςπος Καθηγηηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Κοινωνική Θεωπία ηηρ Γνώζηρ» ηνπ Τκήκαηνο Κοινωνιολογίαρ, 3. ζηε βαζκίδα ηνπ Καθηγηηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γιεθνήρ Πολιηική Οικονομία» ηνπ Τκήκαηνο Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών, 4. ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίκοςπος Καθηγηηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Γημόζιερ Πολιηικέρ: Δξεςπωπαϊζμόρ και Δςπωπαϊκή Πολιηική» ηνπ Τκήκαηνο Πολιηικήρ Δπιζηήμηρ και Ιζηοπίαρ. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά κέρξη θαη 29/10/2012. Πιεξνθνξίεο ζην Τκήκα Δηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηει , 1351, 1017 από 9π.κ.-1κ.κ θαη ζηνλ ηζηόηνπν

4 Το Χαροκόπειο Πανεπιςτόμιο ανακοινώνει τισ παρακϊτω προκηρύξεισ για την πλόρωςη θϋςεων ΔΕΠ : Σν Σκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνθεξύζζεη: Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Ποηάμια και Παράκηια Γεφμορθολογία». Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν: «Οικονομική Γημογραθία». ΦΔΚ δεκνζίεπζεο: 835/ , η. Γ Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ιήγεη ζηηο Οη αηηήζεηο κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ ηεο πξνθήξπμεο, ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηήκηνπ (Δι. Βεληδέινπ 70, Καιιηζέα) πιεξνθνξίεο ηει θαη , ώξεο 10:00 14:30. Το Πανεπιςτόμιο Πειραιώσ ανακοινώνει τισ παρακϊτω προκηρύξεισ για την πλόρωςη θϋςεων ΔΕΠ : Το Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ ανακοινϊνει ότι ςτο ΦΕΚ 835/τ.Γ / , δθμοςιεφκθκε θ προκιρυξθ τθσ παρακάτω κζςθσ Δ.Ε.Ρ., ωσ εξισ: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Ναυταςφαλίςεισ» Η προκεςμία για τθν υποβολι υποψθφιοτιτων λιγει ςτισ Ρλθροφορίεσ για τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά παρζχονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο Τμιμα Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν ςτο τθλ Το Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων ανακοινώνει τισ παρακϊτω προκηρύξεισ για την πλόρωςη θϋςεων ΔΕΠ : Στο ΦΕΚ 770/ (τ. Γϋ) δθμοςιεφτθκε θ αρικμ / Ρροκιρυξθ πλιρωςθσ τθσ παρακάτω κζςθσ ΔΕΡ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, ωσ εξισ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τθλ. Γραμματ )

5 ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ -Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωςτικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία τησ Εκπαίδευςησ με ζμφαςη ςτην Κοινωνική Ανιςότητα των Φφλων». Η προθεςμία υποβολήσ υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικϊν λήγει ςτισ Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι, που ζχουν τα τυπικά προςόντα να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ και όλα τα αναγκαία για τθν κρίςθ δικαιολογθτικά ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ ςτο τθλζφωνο (Διεφκυνςθ: Ραν/πολθ Ιωαννίνων ). Το Πανεπιςτόμιο Πατρών ανακοινώνει τισ παρακϊτω προςκλόςεισ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την πρόςληψη διδαςκόντων του Τμόματοσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ςύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ζηελ ππ αξηζκ. 11/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηε δεκνζίεπζε πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξόζιεςε δηδαζθόλησλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ην αθαδεκατθό έηνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ καζεκάησλ: Απσιηεκηονικόρ Σσεδιαζμόρ 1, Απσιηεκηονικόρ Σσεδιαζμόρ 2, Απσιηεκηονικόρ Σσεδιαζμόρ 3, Απσιηεκηονικόρ Σσεδιαζμόρ 4, Απσιηεκηονικόρ Σσεδιαζμόρ 5, Απσιηεκηονικόρ Σσεδιαζμόρ 6, Απσιηεκηονικόρ Σσεδιαζμόρ 7, Απσιηεκηονικόρ Σσεδιαζμόρ 8, Γομική Μησανική 1, Γομική Μησανική 2, Ιζηοπία Απσιηεκηονικήρ & Ιζηοπία Τέσνηρ 1, Ιζηοπία Απσιηεκηονικήρ & Ιζηοπία Τέσνηρ 2, Απσιηεκηονική και Οπηική Δπικοινωνία 1 (Απσιηεκηονικό Σσέδιο) Απσιηεκηονική και Οπηική Δπικοινωνία 2 ((Ψηθιακά Μέζα), Ιζηοπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ 3, Ιζηοπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ 4, Τέσνη και Οπηική Δπικοινωνία 1, Τέσνη και Οπηική Δπικοινωνία 2, Οικοδομική Τεσνολογία 1, Οικοδομική Τεσνολογία 2, Οικοδομική Τεσνολογία 3, Οικοδομική Τεσνολογία 4, Θεωπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ 1, Θεωπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ 2, Πόλη και Τοπίο 1, Πόλη και Τοπίο 2, Αζηικόρ και Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ 1, Αζηικόρ και Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ 2, Αειθοπικόρ Σσεδιαζμόρ 1, Αειθοπικόρ Σσεδιαζμόρ 2, Διδικά θέμαηα εικαζηικών ηεσνών 1, Διδικά θέμαηα εικαζηικών ηεσνών 2, Πολιηιζμική Γεωγπαθία 1,

6 Πολιηιζμική Γεωγπαθία 2, Διδικά Θέμαηα Ιζηοπίαρ ηηρ Τέσνηρ 1, Διδικά Θέμαηα Ιζηοπίαρ ηηρ Τέσνηρ 2, Διδικά Θέμαηα Ιζηοπίαρ και Θεωπίαρ ηηρ Τέσνηρ 1, Διδικά Θέμαηα Ιζηοπίαρ και Θεωπίαρ ηηρ Τέσνηρ 2, Διδικά Θέμαηα Απσιηεκηονικού Σσεδιαζμού 1, Διδικά Θέμαηα Απσιηεκηονικού Σσεδιαζμού 2, Ανθπωπολογία ηος Χώπος, Ανθπωπολογία ηηρ Τέσνηρ, Απσιηεκηονικέρ Αναπαπαζηάζειρ, Χαπηογπαθία 1, Χαπηογπαθία 2, Χωποηαξία 1, Χωποηαξία 2, Κοινωνιολογία ηος Χώπος 1, Κοινωνιολογία ηος Χώπος 2, Θέμα Αζηικού Σσεδιαζμού 1, Θέμα Αζηικού Σσεδιαζμού 2, Θέμα Αποκαηάζηαζηρ κηηπίων 1, Θέμα Αποκαηάζηαζηρ κηηπίων 2, Θέμα Δπανάσπηζηρ Χώπων 1, Θέμα Δπανάσπηζηρ Χώπων 2, Θέμα Σσεδιαζμού Δζωηεπικών Χώπων 1, Θέμα Σσεδιαζμού Δζωηεπικών Χώπων 2, Θέμα Απσιηεκηονικού Σσεδιαζμού 1, Θέμα Απσιηεκηονικού Σσεδιαζμού 2, Θέμα Σσεδιαζμού ηος Χώπος 1, Θέμα Σσεδιαζμού ηος Χώπος 2, Θέμα Σσεδιαζμού ηος Χώπος 3, Θέμα Σσεδιαζμού ηος Χώπος 4, Θέμα Απσιηεκηονικήρ Τεσνολογίαρ 1, Θέμα Απσιηεκηονικήρ Τεσνολογίαρ 2, Θέμα Διδικήρ Κηηπιολογίαρ 1, Θέμα Διδικήρ Κηηπιολογίαρ 2, Διδικά Κεθάλαια Σσεδιαζμού ηος Χώπος 5, Απσιηεκηονική Δζωηεπικού Χώπος 1, Απσιηεκηονική Δζωηεπικού Χώπος 2, Δικαζηική Βινηεογπαθία 1, Δικαζηική Βινηεογπαθία 2, Διδικά Θέμαηα Βιοκλιμαηικού Σσεδιαζμού 1, Διδικά Θέμαηα Βιοκλιμαηικού Σσεδιαζμού 2, Διδικά Θέμαηα Θεωπίαρ ηηρ Τέσνηρ 1, Διδικά Θέμαηα Θεωπίαρ ηηρ Τέσνηρ 2, Διδικά Θέμαηα Θεωπίαρ ηηρ Τέσνηρ, Διδικά Θέμαηα Θεωπίαρ ηηρ Απσιηεκηονικήρ 1, Διδικά Θέμαηα Θεωπίαρ ηηρ Απσιηεκηονικήρ 2, Διδικά Θέμαηα Θεωπίαρ Απσιηεκηονικήρ και Σσεδιαζμού ηος Χώπος, Διδικά Κεθάλαια Ιζηοπίαρ ηηρ Απσιηεκηονικήρ 1, Διδικά Κεθάλαια Ιζηοπίαρ ηηρ Απσιηεκηονικήρ 2, Διδικά Θέμαηα Απσιηεκηονικού Σσεδιαζμού 1, Διδικά Θέμαηα Απσιηεκηονικού Σσεδιαζμού 2, Διδικά Κεθάλαια Απσιηεκηονικού Σσεδιαζμού 1, Διδικά Κεθάλαια Απσιηεκηονικού Σσεδιαζμού 2, Διδικά Θέμαηα Αζηικού και Πολεοδομικού Σσεδιαζμού, Διδικά Θέμαηα Σσεδιαζμού 1, Διδικά Θέμαηα Σσεδιαζμού 2, Διδικά Θέμαηα Πληποθοπικήρ. Ζ πξόζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνύλ ηειεί σπό ηην αίρεζη όηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ζα εγθξίλεη ηελ πξόζιεςε δηδαζθόλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ καζεκάησλ Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από όια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξώλνληαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ. Γηεύζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξώλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ (Παλεπηζηεκηνύπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει θαη , θαη ζηνλ Ηζηόηνπν Το Παιδαγωγικό Τμόμα Νηπιαγωγών του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ προκηρύςςει μια θϋςη ςτη βαθμύδα του Αναπληρωτό Καθηγητό Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ Πανεπιζηήμιο Δυηικής Μακεδονίας.pdf

7 To Πανεπιςτόμιο Κρότησ προκηρύςςει την πλόρωςη τεςςϊρων (4) θϋςεων Καθηγητό 1. ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ (ηει.: ) Αξηζκόο πξνθήξπμεο: 668/ , ΦΔΚ 835/ η.γ, ΑΓΑ:Β4ΓΘ469Β7Γ-5Χ9 Μία ζέζε βαζκίδαο Καθηγηηή: «Κοινφνιολογία με έμθαζη ζηην Οικονομική Κοινφνιολογία». 2. ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ (ηει.: , 77430) Αξηζκόο πξνθήξπμεο: 3495/ , ΦΔΚ 835/ η. Γ, ΑΓΑ: Β4ΓΘ469Β7Γ-ΦΖΛ Μία ζέζε βαζκίδαο Καθηγηηή: «Μικροοικονομική Θεφρία και Πολιηική». Αξηζκόο πξνθήξπμεο: 3494/ , ΦΔΚ 835/ η. Γ, ΑΓΑ: Β4ΓΘ469Β7Γ-Σ0Σ Μία ζέζε βαζκίδαο Δπίκοσροσ Καθηγηηή: «Ποζοηικές Μέθοδοι και Οικονομικά». 3. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ηει.: ) Σνκέαο Θεσξίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ηεο Παηδείαο Αξηζ. πξνθήξπμεο: 3497/ , ΦΔΚ 835/ η. Γ, ΑΓΑ:Β4ΓΘ469Β7Γ- ΛΤΟ Μία ζέζε Αναπληρφηή Καθηγηηή: «Κοινφνιογλφζζολογικές διαζηάζεις ηης διγλφζζίας και Γιδακηική ηης Δλληνικής φς δεύηερης γλώζζας». Η προθεζμία σποβολής σπουηθιοηήηφν και δικαιολογηηικών λήγει ζηις 31 Οκηφβρίοσ Οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Ρλθροφορίεσ ςτο αντίςτοιχο τθλζφωνο. Το Πανεπιςτόμιο Πατρών προκηρύςςει την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημϊτων: α) Γεωλογύασ, β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιςτών και Πληροφορικόσ, γ) Πολιτικών Μηχανικών, δ) Αρχιτεκτόνων

8 Μηχανικών, ε) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογύασ Υπολογιςτών, ςτ) Φαρμακευτικόσ και ζ) Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιςτημύου Πατρών ΠΣΝΙΖ ΘΔΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΚΖΚΑ ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ ΡΝΚΔΑΠ ΓΔΛΗΘΖΠ-ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΓΛΑΚΗΘΖΠ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Ρεριβαλλοντικι Γεωλογικι Ωκεανογραφία». ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 892/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-1ΑΞ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Αναπλθρωτι Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Γεωμορφολογία». ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 879/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-Γ5Τ ΡΝΚΔΑΠ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΦΠΗΘΖΠ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Ρεριβαλλοντικι Τεχνικι Γεωλογία». ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 879/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-ΝΡΦ ΡΝΚΔΑΠ ΝΟΘΡΥΛ ΞΟΥΡΥΛ ΙΥΛ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Αναπλθρωτι Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Ρετρολογία». ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 891/ η.γ.

9 ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-ΓΡ1 - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Μεταμορφικζσ Διεργαςίεσ ςε Γεωλογικά και Ανκρωπογενι Συςτιματα». ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 891/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-ΗΗΕ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ ΡΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικοφ: Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ Ψθφιακϊν Κυκλωμάτων». ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 891/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-ΖΦΟ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΚΔΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Τεχνολογία του Ρεριβάλλοντοσ με ζμφαςθ ςτθ Διάχυςθ και Διαςπορά φπων ςτθν Ατμόςφαιρα και ςε Υδάτινουσ Αποδζκτεσ». ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 891/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-ΘΘΒ ΡΚΖΚΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Εικαςτικζσ Τζχνεσ ςτθν Αρχιτεκτονικι».

10 ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 891/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-7ΤΠ ΡΚΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΡΝΚΔΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Μικροκυματικζσ Επικοινωνίεσ». ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 891/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-ΥΑΜ ΠΣΝΙΖ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΔΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Αναπλθρωτι Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Φαρμακευτικι Βιοτεχνολογία-Φαρμακογενωμικι». ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 891/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-Θ7Θ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Φαρμακευτικι Χθμεία». ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 891/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-ΓΥ8 ΠΣΝΙΖ ΑΛΘΟΥΞΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΚΖΚΑ ΘΔΑΡΟΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ - Μία (1) κζςθ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι, με γνωςτικό αντικείμενο «Αρχαίο Ελλθνικό Θζατρο και Δράμα».

11 ΦΔΘ Γεκνζίεπζεο: 891/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΚ469Β7Θ-ΔΚ7 Ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο είλαη ε Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να επιζκέπηονηαι ηην ιζηοζελίδα ηης Διεύθσνζης Διοικηηικών Υπηρεζιών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Παηρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περιζζόηερες πληροθορίες ζηην Γραμμαηεία ηων Τμημάηων: α) Γεσινγίαο: ηηλ.: , , Ιζηόηοπος: β) Κεραληθώλ Ζ/ θαη Ξιεξνθνξηθήο: ηηλ.: , , Ιζηόηοπος: γ) Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ: ηηλ.: , , Ιζηόηοπος: δ) Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ: ηηλ.: , , Ιζηόηοπος: ε) Ζιεθηξνιόγσλ Κερ/θώλ θαη Ρερλνινγίαο πνινγηζηώλ: ηηλ.: , , Ιζηόηοπος: ζη) Φαξκαθεπηηθήο: ηηλ.: , Ιζηόηοπος: δ) Θεαηξηθώλ Ππνπδώλ: ηηλ.: , , Ιζηόηοπος:

12 2 Επύκουροι Καθηγητϋσ ςτο Τμόμα Οργϊνωςησ και Διαχεύριςησ Αθλητιςμού του Παν. Πελοποννόςου Σν Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ αλαθνηλώλεη όηη ζην ΦΔΚ αξηζκ. 827/ η. Γ' πξνθεξύζζνληαη ζέζεηο Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΓΔΠ) σο εμήο: ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (Γ/λζε: Οξζηαο Αξηέκηδνο θαη Πιαηαηώλ, ΣΥ πάξηε. Πιεξνθνξίεο: θα Φπρνγηνύ, ηει ) - Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίκοσροσ Καθηγηηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ (ΟΡΓΑΝΧΗ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ)» - Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίκοσροσ Καθηγηηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ» Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ λήγει ζηις (κε απόθαζε πγθιήηνπ ην αθαδεκατθό έηνο μεθηλά ζηηο ). Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ έρνπλ ηα λόκηκα πξνζόληα λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο καδί κε όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ ηεο πξνθήξπμεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Αλαθνηλώζεηο / ζέζεηο Δξγαζίαο), ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, όπνπ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Το Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου ανακοινώνει ότι ςτο ΦΕΚ αριθμ. 827/ τ. Γ`, προκηρύςςονται εννϋα (09) θϋςεισ Διδακτικού Ερευνητικού Προςωπικού (ΔΕΠ) ωσ εξόσ: ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (Γ/λζε: Κνινθνηξώλε & Γακαζθελνύ, Κόξηλζνο Πιεξνθνξίεο: θα. Γνύθα, ηει ) -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ» ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ

13 (Γ/λζε: Πξώελ Αλαηνιηθό ηξαηόπεδν, Καιακάηα, Πιεξνθνξίεο: θα.νηόινπ, ηει ) -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΗΣΟΡΗΑ, ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΗΓΓΗΛΟΓΡΑΦΗΑ» ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (Γ/λζε: Οξζίαο Αξηέκηδνο θαη Πιαηαηώλ, ΣΚ πάξηε Πιεξνθνξίεο: θα Φπρνγηνύ, ηει ) -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ (ΟΡΓΑΝΧΖ-ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ)» -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ» ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (Γ/λζε: Οξζίαο Αξηέκηδνο θαη Πιαηαηώλ, ΣΚ πάξηε Πιεξνθνξίεο: θα Φπρνγηνύ, ηει ) -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ)» -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ)» -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ»

14 -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ» -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ» Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ιήγεη ζηηο (κε απόθαζε πγθιήηνπ ην αθαδεκατθό έηνο μεθηλά ζηηο ). Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ έρνπλ ηα λόκηκα πξνζόληα, λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο καδί κε όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ ηεο πξνθήξπμεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Αλαθνηλώζεηο / Θέζεηο Δξγαζίαο), ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο όπνπ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ 1. Αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο. Αλ νη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ ρνξεγεζεί από Α.Δ.Η. ηνπ εμσηεξηθνύ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη νη ζρεηηθέο βεβαηώζεηο ηζνηηκίαο από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλώξηζε ηεο ηζνηηκίαο. 2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 3. Αλαιπηηθό ππόκλεκα γηα ηα ππνβαιιόκελα πξσηόηππα επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα. 4. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα Σα αλσηέξσ ησλ πεξηπηώζεσλ 2,3,4 ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή άιιν απνζεθεπηηθό κέζν) θαη ζε έλα αληίηππν έληππεο κνξθήο ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε όισλ ησλ κειώλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο, ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία θαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα απηήο. 5. Πηζηνπνηεηηθό Τγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειόηεηαο ηεο Α /βάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Σν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο από ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηώλ κειώλ ηεο

15 Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο. Σν αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ Γηθαζηηθήο Υξήζεο θαη ην Πηζηνπνηεηηθό ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο ηύπνπ Α ζα αλαδεηεζνύλ απηεπαγγέιησο από ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ. Με ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 νη ππνςήθηνη δεζκεύνληαη όηη ζα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή ζα έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Πξπηαληθήο Πξάμεο δηνξηζκνύ ηνπο. Σν θώιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ δελ ηζρύεη γηα πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη όκνην θώιπκα δηνξηζκνύ. Οη αλσηέξσ πνιίηεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ, εθηόο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ Διιεληθνύ Α.Δ.Η. ή απνιπηήξην Διιεληθνύ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθό ειιελνκάζεηαο Γ1 επηπέδνπ από ην θέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, από ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη ε πιήξεο γλώζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. Ζ πξνθαινύκελε δαπάλε, ηεο νπνίαο ην ύςνο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, ζα θαιπθζεί από ηηο πηζηώζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο (εηδ. Φνξέα ΚΑΔ 5113). Ο Δόμοσ Γλυφϊδασ ανακοινώνει την πρόςληψη προςωπικού (25 ϊτομα) με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου, διϊρκειασ 8 μηνών, ωσ εξόσ: 1 ΓΔ Υειριζηών Μητανημάηφν Έργφν 1 ΓΔ Σετνιηών Σροτών Ασηοκινήηφν 2 ΓΔ Οδηγών Φορηηγών Δπικαθήμενφν 6 ΓΔ Οδηγών Φορηηγών Απορριμμαηοθόρφν 15 ΤΔ Δργαηών Καθαριόηηηας Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό έληππν αζεπ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήμος Γλσθάδας, Άλζοσς 15, Σ.Κ , Γλσθάδα, Γραθείο Προζφπικού, σπ όυιν κσρίας Ι. Ίζαρη (ηηλ. επικοινφνίας: ). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο,

16 ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΓΔ ή ΤΔ). Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Καη εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεσλ δύν θαηεγνξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηόζν ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνύλ επηθνπξηθώο κε εκπεηξία θαη ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κόλν αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ επηδηώθεη. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο, δει. από έφς Γείηε ηελ πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: &cnode=283 Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ τησ Σχολόσ Ναυτικών Δοκύμων για πρόςληψη Εκπαιδευτικού Προςωπικού με Σύμβαςη (Ε.Π.Σ., ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαώκό ϋτοσ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ (για πρόςλθψθ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ με Σφμβαςθ (Ε.Ρ.Σ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 407/80, για το ακαδθμαϊκό ζτοσ ) 1. Η Σχολι Ναυτικϊν Δοκίμων, λαμβάνοντασ υπϋ όψθ τα: α. Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α ϋ7/10/2003 ) όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και αντικαταςτάκθκε με τουσ Ν.3413/2005 (ΦΕΚ 278 Αϋ9/11/2005), Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/τΑϋ/ ) και το άρκρο 88 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ 167 Αϋ24/9/2010) β. Άρκρο 5 του ΡΔ 407/1980

17 γ. ΚΥΑ 2/110873/0022/ δ. Απόφαςθ του Εκπαιδευτικοφ Συμβουλίου ( 9 Ιουλίου 2012 ) προτίκεται να προςλάβει ωσ διδάςκοντα με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 407/80, επιςτιμονα αναγνωριςμζνου κφρουσ, κάτοχο διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι εξαιρετικισ εμπειρίασ, για τθν παροχι διδακτικοφ, ερευνθτικοφ/επιςτθμονικοφ και διοικθτικοφ/οργανωτικοφ ζργου, το οποίο κα εξειδικευκεί και περιγραφεί αναλυτικά ςτθ ςφμβαςθ πρόςλθψθσ. Η πρόςλθψθ του προςωπικοφ αυτοφ αφορά ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Σχολισ κατά το Αϋ (χειμερινό) και Βϋ (εαρινό) εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ , ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: ΡΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΔ 407/80 ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΡΕΙΟΧΗ Αϋ Βϋ 1. ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΡΛΟΗΓΗΣΗ 1 ΘΕΣΗ 1 ΘΕΣΗ ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΜΕΙΚΗΣ 2. Η κατοχι διδακτορικοφ διπλϊματοσ μπορεί να ελλείπει, εφόςον ο διδάςκων που προςλαμβάνεται διακζτει το ουςιαςτικό προςόν τθσ εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ, όχι όμωσ και θ ελάχιςτθ προχπόκεςθ κατοχισ τίτλου ςπουδϊν Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (αρικμ. 111 πράξθσ Ελεγκτικοφ Συνεδρίου/14θ ςυνεδρίαςθ ). Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ςτθ «Ναυτικι Επιςτιμθ και Ναυτικι Τζχνθ» με πτυχίο εξειδίκευςθσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Ναυτιλία-Ρλοιγθςθ» ι με

18 εξαιρετικι ναυτικι εμπειρία ςτο γνωςτικό αυτό αντικείμενο που αποδεικνφεται με: - Ρτυχίο εξειδίκευςθσ ςτθ «Ναυτιλία-Ρλοιγθςθ». -Τουλάχιςτον οκταετι ευδόκιμθ καλάςςια υπθρεςία ωσ Αξιωματικόσ Ναυτιλίασ ςε πλοίο ςε ενζργεια. - Τριετι ευδόκιμθ καλάςςια υπθρεςία ωσ Κυβερ τα (αν υπάρχουν) ΣΤ. Για τουσ πολίτεσ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα πρζπει, εκτόσ από τα λοιπά δικαιολογθτικά, να υποβάλλεται και πτυχίο ι μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν Ελλθνικοφ ΑΕΙ ι απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου ι εξαταξίου Γυμναςίου ι Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ Δϋ επιπζδου από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ από το οποίο κα αποδεικνφεται θ πλιρθσ γνϊςθ και άνετθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ. 5. Τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, για όςουσ επιλεγοφν και δεν είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι ι δθμόςιοι λειτουργοί ι μζλθ ΔΕΡ άλλων ΑΣΕΙ ι ΑΕΙ, κα αναηθτθκοφν αυτεπαγγζλτωσ από τθν υπθρεςία. Α. Ριςτοποιθτικό Διμου ι Κοινότθτασ από το οποίο κα προκφπτει ο τρόποσ και ο χρόνοσ απόκτθςθσ τθσ Ελλθνικισ Ικαγζνειασ. Ρολίτεσ που ζχουν ικαγζνεια κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να υποβάλουν αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Β. Ριςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Αϋ (το κϊλυμα τθσ μθ εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων δεν ιςχφει για πολίτεσ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο οποίο δεν προβλζπεται όμοιο κϊλυμα διοριςμοφ) Γ. Αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου Δικαςτικισ Χριςθσ 6. Πςοι επιλεγοφν και δεν είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι ι δθμόςιοι λειτουργοί ι μζλθ ΔΕΡ άλλων ΑΣΕΙ ι ΑΕΙ, κα πρζπει να υποβάλουν Ριςτοποιθτικό Υγείασ από Ρρωτοβάκμια Υγειονομικι Επιτροπι. 7. Πςοι επιλεγοφν κα πρζπει να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/1986 ότι δεν κατζχουν δθμόςια κζςθ ι, ςε αντίκετθ περίπτωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ για τθν

19 κατεχόμενθ κζςθ, κακϊσ και απόφαςθ του αρμόδιου Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου, που κα τουσ επιτρζπει τθν απαςχόλθςι τουσ ςτθ Σχολι. 8. Πςοι επιλεγοφν κα πρζπει να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/1986 για τον κφριο αςφαλιςτικό φορζα, τον αρικμό μθτρϊου αςφαλιςμζνου και τον Α.Φ.Μ. τουσ. 9. Η Σχολι διατθρεί το δικαίωμα να γνωςτοποιεί ςε τρίτουσ ςτοιχεία τα οποία ζχουν κατακζςει οι υποψιφιοι, τθρουμζνων των προβλζψεων τθσ νομοκεςίασ για τθν γνϊςθ διοικθτικϊν εγγράφων και για τθ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 10. Ρλθροφορίεσ: Στθ Σχολι Ναυτικϊν Δοκίμων / Κοςμθτεία (τθλ ), ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σ.Ν.Δ. www. hna. gr και ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Ε.Ν. www. hellenicnavy. gr 11. Η Σ.Ν.Δ. κα ανακοινϊςει πίνακα όςων ζχουν επιλεγεί, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, ςτο Γραφείο Ενθμερϊςεωσ Κοινοφ ΥΡ.ΕΘ.Α. (Σόλωνοσ 34, Ακινα), ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σ.Ν.Δ. www. hna. gr και ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Ε.Ν. www. hellenicnavy. gr 12. Κατάκεςθ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν ςτθ Σχολι Ναυτικϊν Δοκίμων αποκλειςτικά μζχρι τθν 17 επτεμβρίου 2012, ϊρα 12:00, ςτθν διεφκυνςθ: ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφόροσ Χατηθκυριακοφ Χατηθκυριάκειο Ρειραιάσ Μετατϊξεισ Ανακούνωςη πρόςκληςη για εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ ςχετικϊ με μετατϊξεισ υπαλλόλων ςτο Δόμο Αμυνταύου Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ Δήμος Αμυνηαίου.pdf

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ.

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ. Θεζζαινλίθε 22/06/2011 Αξ. Πξωη. ΓΦ 16.2/Α/3767 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ [Α.ΣΔΙ Θ] Πξνο ηεο Δθεκεξίδεο ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 1. ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28 / 3 / 2014 Γ30/66 Δ Π Δ Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Δ Μ Ι Α

Αθήνα 28 / 3 / 2014 Γ30/66 Δ Π Δ Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Δ Μ Ι Α Αθήνα 28 / 3 / 2014 Απιθμ. Ππωη. Γ30/66 Βαθμόρ Πποη/ηαρ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ:ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟ/ΚΟΤ Σασ.Γ/νζη : Αγ. Κωνζηανηίνος 8 Σασ.Κώδικαρ: 102 41

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 102 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 102 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ A N A K O I N Ω Σ H Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦΕΚ 868/27-8-12 τ.γ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ.

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. Σ Ζ Ν Ο 842 00 Α.Φ.Μ.... : 090003084 Γ.Ο.Τ ΣΖΝΟΤ Αξηζκ. ηει.... : 22830-22256 & 29086 Αξηζκ. Fax... : 22830-22196 Ζιεθηξ. δ/λζε. : piietinou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα