υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα"

Transcript

1 υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ Κ. ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Σμήμα Επιςτημών τησ Προςχολικησ Αγωγήσ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ, Πανεπιςτημίου Αιγαίου Σπουδζσ: Φιλοςοφικό Σμιμα τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Eκνικοφ, Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, D.E.A ςτθ Φιλοςοφία /Θρθςκευτικζσ Παραδόςεισ και Φιλοςοφικά δόγματα - Πανεπιςτιμιο François Rabelais τθσ Tours. D.E.A ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αρχαιότθτασ - Πανεπιςτιμιο τθσ Poitiers (Faculté des Lettres et des Langues, Institut de Grec). Διδακτορικόσ Σίτλοσ ςτθ Φιλοςοφία (Πανεπιςτιμιο René Descartes τθσ Poitiers/Faculté des Sciences Humaines). Διδαςκαλία: Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικθσ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (Σ.Ε.Π.Α.Ε..), Π.Μ.. «Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ» (Παν/μιο Αιγαίου), Π.Μ.. «Κοινωνικο-πολιτιςμικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ εμψυχωτϊν» (Δθμοκρίτειο Παν/μιο Θράκθσ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Παν/μιο Ακθνϊν, Παν/μιο Αιγαίου), Π.Μ.. «Μοντζλα χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων» (Παν/μιο Αιγαίου), Π.Μ.. Φιλοςοφίασ (Εκνικό & Καποδιςτριακό Παν/μιο Ακθνϊν), Π.Μ.. «Παιδικό Βιβλίο & Παιδαγωγικό Τλικό» (Παν/μιο Αιγαίου), Π.Μ.. «Ψυχο παιδαγωγικι τθσ ζνταξθσ: Ζνα ςχολείο για όλουσ» (Αριςτοτζλειο Παν/μιο, Παν/μιο Αιγαίου), Département des Sciences de l Education, Université Saint-Denis, Paris 8 / Département des Sciences de l Éducation/ UFR des Sciences de l Homme et de la Société, Master 2 Sciences de l'education, mention Education, formation et intervention sociale (EFIS), Université Catholique de l Ouest/ UCO - Ecole Doctorale (Erasmus), Universidade do Porto - Instituto de Filosofia, Faculdade de Letras (Erasmus), Université de Rouen (Département des Sciences de l Éducation/ UFR des Sciences de l Homme et de la Société), Master Européen de Recherche en Sciences de l Éducation-MERSE (Université de Rouen), Université de Caen, Basse Normandie (Erasmus), Α..ΠΑΙ.ΣΕ. Ζρευνα: Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ (για τθν ελλθνικι ςυμμετοχι) του προγράμματοσ Tempus: Continuous Training of workers of the tourism sector in Caucasia (FCTK) [ ]. Partners: France, Caucasia, Abakan, Vladivostok, Greece. Επιςτθμονικά ςυνυπεφκυνθ (για τθν ελλθνικι ςυμμετοχι) των προγραμμάτων: 1. SOPE Service of orientation and placement of students [ ]. Partners: France, Moldavia, Greece. 2. Education for life-social work * ]. Partners: France, Yekaterinburg / Russia, Greece. 3. Education for life - professions of tourism, hotels and restoration [ ]. Partners: France, Yekaterinburg / Russia, Caucasia, Greece. Σμθματικι Τπεφκυνθ για τθν Ειδικι φμβαςθ Διεκνοφσ υνεργαςίασ που ζχει υπογραφεί μεταξφ των Πανεπιςτθμίων τθσ Rouen (France) και του Αιγαίου (Ελλάδα). το πλαίςιο αυτό, ςυντονίςτρια του Δικτφου Διδακτορικισ Κατάρτιςθσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ (REFODOSE), που κα περιλαμβάνει τα Σμιματα των Επιςτθμϊν Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου & υπεφκυνθ

2 2 τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (MERSE) ςτθν Ζρευνα ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ με το (Σ.Ε.Π.Α.Ε.) του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Ερευνθτικι ςυνεργαςία με τον κακθγθτι Gregory Maughn διευκυντι του Institute of The Advancement of Philosophy for Children (Montclair University) ςε ό, τι αφορά τθ διδαςκαλία τθσ Φιλοςοφίασ ςτο χολείο και τθ «Φιλοςοφία για Παιδιά». Ερευνθτικι ςυνεργαςία με τθν Κακθγιτρια Camhy Daniela (Graz Universität) και με το Austrian Center for Philosophy with Children, ςε ό, τι αφορά ςτθν ειςαγωγι τθσ διδαςκαλίασ ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Μζλοσ τθσ διεκνοφσ ερευνθτικισ ομάδασ CIEDUS (Université Santiago de Cali/Colombie): Κολομβία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία. Σο ερευνθτικό αυτό πρόγραμμα αξιολογικθκε ςτθν κατθγορία A1 (Excellence) από τον κολομβιανό ερευνθτικό φορζα αξιολόγθςθσcolciencias.http:// :8080/gruplac/enrecursohumanogr/all.do?tpo_ rh=p. Grupo de Investigación Ciencias de la Educación, Educación superior y Conceptos, CIEDUS/Categoría A1 (Excelencia). Fecha de creación 08/2001. Ερευνθτικοί άξονεσ: A. Conceptos, saberes y educación Superior7 concepts, savoirs et édutcation au supérieur B. Políticas, prácticas, organización y educación superior/ politiques, pratiques, organisation et éducation au supérieur C. Sociedad del conocimiento, tic's y educación superior / Société du savoirs, tic's et éducation au supérieur. Ερευνιτρια ςτο Gabinete de Filosofia da Educaçâo de l Instituto de Filosofia, προςκεκλθμζνθ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου «Philosophie de l éducation et contemporanéité»*http://apagina.pt/download/pagina/m_html/mid_13/anexos/apagina199.p df] Εγγεγραμμζνθ ωσ ξζνθ ερευνιτρια ςτα: 1. FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia- Ministério da Ciência, Tecnologia e ensino superior) και 2. National Foundation of Research of Brazil (CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ του διεκνοφσ ερευνθτικοφ δικτφου Problema (Université de Nantes, Université Catholique de l Ouest, Université de Trois Rivières-Québec, Universidad da Porto, Université Libre de Bruxeles, Université de Caen, Uniersité de Bordeaux 4, Université de Lille) υντονίςτρια / επιςτθμονικι υπεφκυνθ (του ελλθνικοφ ςκζλουσ) του Προγράμματοσ Leonardo de Vinci, Vocational Professionalisation by Practising Philosophy (with Children)- VP3. Εταίροι: Αυςτρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ρουμανία. Περιεχόμενο ςχεδίου: Ανταλλαγι πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (VET) και ςτο επίπεδο τθσ προςχολικισ αγωγισ. Ανάπτυξθ μοντζλων και εργαλείων για τθν ειςαγωγι και τθν εφαρμογι τθσ καινοτόμου ςτρατθγικισ «Φιλοςοφίασ με Παιδιά» ςτθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, ϊςτε να παρεμβλθκοφν διευκολυντικά ςτθ διαδικαςία του διαλόγου ςτθν προςχολικι τάξθ με ζμφαςθ ςτον φιλοςοφικό διάλογο. το παραπάνω πρόγραμμα απονεμικθκε ςτθ Βιζννθ, ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2011, το βραβείο «Δια βίου εκπαίδευςθ» [Lifelong Learning Award υγκαταλζχκθκε ανάμεςα ςτα τρία πλζον επιτυχθμζνα προγράμματα LEONARDO DA VINCI ςε επίπεδο καλισ πρακτικισ ςτθν Aυςτρία, ςε ςφνολο 500 προγραμμάτων. Σα αποτελζςματα του προγράμματοσ ζχουν καταχωρθκεί ςτθ βάςθ European Shared Treasure. Για περιςςότερα ςτοιχεία, βλ.: υμμετοχι ςτο διαπανεπιςτθμιακό, διεπιςτθμονικό (φιλοςοφία-ψυχολογία) ςχζδιο εργαςίασ: «Lebien-être à l école / Well-being at school / Σο ευ ηθν ςτο ςχολείο». υνεργάτεσ: ESPE d Aquitaine: Bénédicte Courty (κλινικι ψυχολογία), Jean-François Dupeyron (φιλοςοφία), Christophe Miqueu (φιλοςοφία) / ESPE de Créteil-Paris-Versailles: Émilie Boujut (ψυχολογία) / Université de Strasbourg: Claire Metz (κλινικι ψυχολογία), Anne Thévenot (κλινικι ψυχολογία) / Université de Lyon 2: Christine Morin-Messabel, Marie Préau (κοινωνικι ψυχολογία) / Université de Lyon 1 : Muriel Salle (ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ) / ParisVII: Emmanuel Arlot (φιλοςοφία) *Γαλλία+. Université de Sherbrooke: Jacques Quintin (φιλοςοφία) *Καναδάσ+ Eρευνθτικι ςυνεργαςία με τθν κακθγιτρια Edwige Chirouter, εμπειρογνϊμονα ςτθν Unesco για τα ηθτιματα ανάπτυξθσ τθσ φιλοςοφίασ με τα παιδιά & ςυντονίςτρια των Διεκνϊν υναντιςεων ςχετικά με τισ Νζεσ Φιλοςοφικζσ Πρακτικζσ Coordinatrice des Rencontres Internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques

3 3 Ιδρυτικό μζλοσ τθσ Société Francophone de Philosophie de l Education (Sofphied) Ιδρφτρια του Διεκνοφσ Δικτφου «Philosophie de l Education en Praxis» (RePhEdenPrax) Ιδρυτικό μζλοσ τθσ Association francophone internationale d'éthique de la relation d'aide et de la santé mentale (afierasm) Διευκφντρια του Εργαςτιριου Ζρευνασ ςτθν Πρακτικι και Εφαρμοςμζνθ Φιλοςοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ) *http://www.pse.aegean.gr/labs/eepef]e] Οργaνωτική /Επιςτημονική Ευθφνη : Θμερίδα με Ευρωπαϊκι υμμετοχι και διεκνι Επιςτθμονικι Επιτροπι, «Κατανοϊντασ τθσ Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ», Ρόδοσ, 10 Νοεμβρίου Θμερίδα με Ευρωπαϊκι υμμετοχι ςτθν Περιβαλλοντικι Θκικι ςτο πλαίςιο του Π.Μ..: Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ρόδοσ, 26 Μαΐου ο υνζδριο του διεκνοφσ Δικτφου Problema, «La problématisation dans l enseignement et la formation: Quelles difficultés? Quelles aides possibles?» Ρόδοσ, Ιουνίου. Θμερίδα με διεκνι ςυμμετοχι, «Φιλοςοφία, φιλοςοφία, είςαι εδϊ; Κάνοντασ Φιλοςοφία με τα παιδιά», υπό τθν αιγίδα τθσ ελλθνικισ επιτροπισ τθσ UNESCO, Σ.Ε.Π.Α.Ε.., Ρόδοσ, 28 Νοεμβρίου Επιςτθμονικι Τπεφκυνθ Οργάνωςθσ Διεκνοφσ υνάντθςθσ: «Θ Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ ςτθν Πράξθ» (οργάνωςθ: Π.Μ.. «Μοντζλα χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων» και «Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ»), Ρόδοσ, Μαρτίου Θμζρεσ εργαςτθρίων: «Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ ςτθν Πράξθ». Δεφτερθ Συνάντθςθ. Οργάνωςθ: Διεκνζσ Δίκτυο «Philosophie de l éducation en Praxis»/Εργαςτιριο «Ζρευνασ ςτθν Πρακτικι & Εφαρμοςμζνθ Φιλοςοφία». Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σ.Ε.Π.Α.Ε.., Ρόδοσ, 7-8 Νοεμβρίου υντονίςτρια τρογγυλισ Σράπεηασ «Θ Επαγγελματικι Θκικι ςτθν Εκπαίδευςθ»/ «Ethique Profesionnele en Education»ςτο: 5 ου Διεκνζσ υνζδριο, Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Τάςεισ ςτθν Εκπαίδευςθ: Οι επιρροζσ τουσ ςτο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα. Ακινα υμμετζχοντεσ/ουςεσ: Carvalho Adalberto Dias de, Moreau Didier, Jutras France Οργάνωςθ Eργαςτθρίων ε ςυνεργαςία με : Catherine Larrère ( Université Paris 1), Michael Bonnett (University of London ), Xypas Constantin (Université Catholique de l Ouest), Gregory Maughn (Μοntclair University), Αnn Sharp (Μοntclair University), Μichel Sasseville (Université de Laval), Christina Paula Pereira (Université de Porto), Remi Hess (Université Paris 8 Saint-Denis), Dias de Carvalho Adalberto (Université de Porto), Daniela Camhy (University of Graz), Jean-Marc Lange (Universite de Rοuen), Edwige Chirouter (Université de Nantes), Didier Moreau (Université Saint-Denis, Vincennes, Paris 8) Επιμζλειεσ Σειρών -Επιτροπζσ περιοδικών : υν-επιμελιτρια ςε ςειρζσ: «Κείμενα Παιδείασ» (εκδόςεισ: Ατραπόσ), Παιδαγωγικζσ καινοτομίεσ. Φιλοςοφία και Πράξθ (Εκδόςεισ: Πεδίο), «Φιλοςοφία και Παιδί» (εκδόςεισ Διάδραςθ). υνεργάτιδα (εκπρόςωποσ του Παν/μιου Αιγαίου) και μζλοσ τθσ Eπιτροπισ Κριτϊν ςτο περιοδικό: «Penser l éducation, Philosophie de l Education et Histoire des Idées Pédagogiques», Rouen. Μζλοσ επιτροπισ

4 4 κριτϊν ςτα περιοδικά Revista Colombiana de Educacion Superior, «δια-λογο», Επετθρίδα Φιλοςοφικισ Ζρευνασ. Μζλοσ επιςτθμονικισ επιτροπισ ςτα: «Ιtinerάrios de Filosofia da Educaçao», «Percursos & Ideias», Eduquer/Former. Les Cahiers de l ISP (revue de l Institut Supérieur de Pédagogie). Ενδεικτικζσ Δημοςιεφςεισ: Θ περίπτωςθ τον Αιςχφλου μζςα ςτουσ εγελιανοφσ μθχανιςμοφσ: ιςτορικι αναφορά, παράδειγμα ι ςυγγενισ μθχανιςμόσ; πρδκ. Παρναςςόσ, Ακιναι, τόμοσ ΚΟ', ςς Μετάφραςθ: J. Greisch, Οι μεταφορζσ τθσ Ανάγνωςθσ. Ηθτιματα Μεκόδου, εκδ. Καρδαμίτςα, Ακινα (ς.128) Θ εξφφανςθ του νοιματοσ ςτο Μονταίνιο. Θ ανκρϊπινθ παρουςία ωσ ιςτορία του νοιματοσ, πρδκ. Παρναςςόσ, Ακιναι, τόμοσ ΛΑ'., ςς Ο φιλοςοφικόσ τρόποσ ι θ φιλοςοφικι τροπι τθσ Αιςχφλειασ τραγωδίασ, πρδκ. Παρναςςόσ, Ακιναι, τόμοσ ΛΔ', ςς Μετάφραςθ: G. Genette, L. Marin, M. Mathieu Colas, Τα όρια τθσ Διιγθςθσ, εκδ. Καρδαμίτςα, Ακινα, Τhe humanism of education and upbringing (collab. avec Κaila, Μ.), Πρδκ. Προςχολικι Αγωγι, 6/93 (ςτα Βουλγαρικά), pp Πλάτωνασ και Αιςχφλοσ: Θ εςωτερικι ςυγγζνεια ωσ αναηιτθςθ τθσ αρχισ. H μίμθςθ. Φιλοςοφία, Επετθρίσ του Κζντρου Ερεφνθσ τθσ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ (Ακαδθμία Ακθνϊν), Νο 23-24, ςς Ο εκδθμοκρατιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ (ςυνεργ. με Καΐλα, Μ.), πρδκ. Βιμα των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Νο 15, Δεκ., ςς L'idée européenne et l'éducation (collab. avec Κaila, Μ.), πρδκ. Παιδαγωγικι, Νο 6, ςς La médiation ambigue du pourtant nécessaire éducateur. Le cas de l'école maternelle en Grèce, πρδκ. Perspectives, Νο 26, Νοζμβρ. pp Θ περίπτωςθ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ: μια νζα πρόκλθςθ για τον φιλοςοφικό λόγο και για τουσ φιλοςοφοφντεσ, Πρακτικά του Πανευρωπαϊκοφ υμποςίου για τα «Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ», 8-10 Μαϊου 1992, εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, τόμ. Ιοσ, ςς Ευρωπαϊκι ιδζα και Εκπαίδευςθ: θ πρόλθψθ τον ηθτουμζνου και ο λαβφρινκοσ, (ςυνεργ. με Καϊλα Μ.), ςτα: Πρακτικά τον Ευρωπαϊκοφ Εκπαιδευτικοφ υνεδρίου (Ακινα 1993), εκδ. Κδρυμα Μελετϊν Λαμπράκθ & Εκπαιδευτθρίων Κωςτζα Γείτονα, ςς Αναλυτικά Προγράμματα ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ. Με ζμφαςθ ςτθν Προςχολικι θλικία: Προβλθματιςμοί και προοπτικζσ, (ςυνεργ. με Καΐλα, Μ.), Πρακτικά του Πανελλινιου Παιδαγωγικοφ υνεδρίου, Αναλυτικά Προγράμματα ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ και Εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν. Θεωρία και Πράξθ, Απριλίου 1994, εκδ. Εκπαιδευτθρίων «Ο Πλάτων», ςς L idée européenne: Un défi pour l éducation et les éducateurs de l Europe, (collab. avec Καΐλα, Μ.), in: Cibles, No 32, 1995, pp La mort et la vie tragiques chez Eschyle: le principe, la médiation, le sens, Πρακτικά, 24ο Διεκνζσ υνζδριο (Association des Societés de Philosophie de Langue Franσaise), pp Sens et Formation de Sens chez Eschyle, Presses Universitaires du Septentrion (ςελ. 721) Πλοφταρχοσ (πρόλογοσ Γ. Παππάσ). Ακινα. Ατραπόσ (ςελ. 151) Από τθ Φιλοςοφία ςτθ Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ και αντίςτροφα: το τεντωμζνο ςκοινί τθσ διδαςκαλίασ, in: Πρακτικά, 2 ου Πανελλινιου υνεδρίου με Διεκνι υμμετοχι, Ακινα, 1-4 Νοεμβρίου, Παιδαγωγικι Εταιρεία Ελλάδοσ, Ακινα, ςς Ιωάννθσ Χρυςόςτομοσ. Ακινα. Ατραπόσ (ςελ. 180) Αιςχφλοσ. Ακινα. Ατραπόσ (ςελ. 150) Μετάφραςθ (ςυνεργ. με Γ. Ξανκάκου) : Thill G. Warrant Fr., Το Πανεπιςτιμιο του 21 ου αιϊνα ςειρά: Κείμενα Παιδείασ, αρ. 7, Εκδ. Ατραπόσ 2001 (ς. 320)

5 Μετάφραςθ: (ςυνεργ. με Γ. Ξανκάκου) Mialaret G., Henri Wallon ςειρά: Κείμενα Παιδείασ, αρ. 8, Εκδ. Aτραπόσ, ειςαγωγι: JacquesArdoino (ς. 330) Μετάφραςθ: Vieillard-Baron, J.-L., HenriBergson, ςειρά: Κείμενα Παιδείασ, αρ. 9, Εκδ. Ατραπόσ), Ακινα (ς. 299) The myth of the glance the ambivalent monstruosity and ruse or How to look at the head of the Medusa (collab. with Xanthakou Y.), in: Intercultural approach of Myths, Mathematics and learning disabilities in the Information Society (editors, M. Kaila, F. Kalavassis, N. Polemikos), University of the Aegean, Interreg II, Rhodes, pp Θ θκικι τθσ εκπαίδευςθσ: θ μελαγχολία τθσ αμφικυμίασ και θ αςφμπτωτθ επικυμία, in: Εκπαιδευτικι, Οικογενειακι, και Πολιτικι Ψυχοπακολογία, Σόμ. Γ Αποκλίςεισ ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ, Ακινα, Ατραπόσ, 2002, ςς Homme-animal: représentation ou réalité? (collab. avec Kaila M.), in : Entre l homme et l animal. Une nouvelle alliance? (eds J. Duchêne, J.-P. Beaufays, L. Ravez), Belgium, Presses Universitaires de Namur, pp Διδάςκοντασ Φιλοςοφία ςτα παιδιά, 3o ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ, «Ελλθνικι Παιδαγωγικι και Εκπαιδευτικι Ζρευνα, Ακινα, 7-9 Νοεμβρίου 2002 (πρλμβ. ςτα Πρακτικά του υνεδρίου, βλ. θλκτρν. διεφκ., http//www.pee.gr) Θ ανάγνωςθ κειμζνων: ςχεδίαςμα για τθν καταςκευι ενόσ φιλοςοφικοφ παραδείγματοσ, ςτο: Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, τεφχοσ 4, Ρζκυμνο, ςς Zwischen Akzeptanz und Kritik Das Globalosierungsmodell und die Rechte der Universität (collab. Mit Govaris Ch., Κaila, Μ.), ςτο: Beiträge zur Lehrerfort und Weiterbildung (επιμ., Π. Φϊκιαλθ, B. Σριάρχθ-Hermann, Μ. Καΐλα), Section D, «Spezielle Themen der Lehrerfortbildung: Neue Schwerpunkte? Neue Perspektiven? Neue Anwendungen?», Dillingen Akademie München Agäis Universität, Rhodes, ςς «La sortie de l univers d Aladin», in : Drouin-Hans A.-M. (dir.), La philosophie saisie par l éducation, Actes du colloque des 18 et 19 Décembre 2003, Tom. 1, Rêver l égalité, penser la culture, Scérén, CRDP Bourgogne, pp εγϊ (άλλοσ), υποκείμενο (αντικείμενο)... Μετζωρθ ολοκλιρωςθ και παιδαγωγικόανάγωγο (;), , in: πρδκ. Παιδαγωγικόσ Λόγοσ, Tόμοσ Θ, τεφχοσ 1, ςς Masculin, Philosophical Discourse and the Woman «deep in its belly, ςτο: Greek - Σurkish Approaches: redefining the female identity, (επιμ. Καΐλα Μ., Berger G., Θεοδωροποφλου Ε.), Ακινα, Ατραπόσ, pp Le corps eschyléen tragique: une concrétion difficile, in: Télémaque, «Les lieux du corps», No 25, Presses Universitaires de Caen, pp /2011. Θ Εγκοπι τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Παιδείασ: Ειςαγωγι, Πρόλογοσ: Jean Houssaye. Ακινα, Ατραπόσ, (ς. 331) *β ζκδ. 2011, Διάδραςθ The children-bolides, the Philosophy (of Education) and the good conscience, International Conference, Philosophy with Children: Encouraging Philosophical thinking, March 25-29, Graz/Austria, in: Camhy D.G., Rainer Born (eds), Encouraging Philosophical Thinking, Proceedings of the International Conference on Philosophy for Children, Germany, Academia Verlag, Sankt Augustin,conceptus-studien band 17, pp Επιμζλεια Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Ερευνθτικά δεδομζνα και εκπαιδετυικόσ ςχεδιαςμόσ. (ςυνεργ. με Καΐλα Μ.,Αναςταςάτοσ Ν.,Δθμθτρίου Α.),. Ακινα, Ατραπόσ «Περιβαλλοντικι Θκικι, ζνα ςταυροδρόμι ςε ςταυροδρόμι», ςτο: Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ερευνθτικά δεδομζνα & Εκπαιδευτικόσ Σχεδιαςμόσ (επιμ., Καΐλα Μ., Θεοδωροποφλου Ε., Δθμθτρίου Α., Ξανκάκου Γ., Αναςταςάτοσ Ν.), Ακινα, Ατραπόσ, ςς «Homo criticus, homo philosophicus», ανακοίνωςθ ςτο εναρκτιριο τρογγυλό Σραπζηι, Conférence Internationale, Quelle idée de l homme pour le pédagogue, Arradon /France, 30 Juin-2 Juillet, «Θ περιβαλλοντικι θκικι μζςα από ζνα Π.Π.Ε. για τθν οικολογικοποίθςθ τθσ φλθσ των μακθματικϊν τθσ Γ τάξθσ του Δθμοτικοφ ςχολείου» (ςε ςυνεργ. με Ν. Αναςταςάτο), ςτα: Πρακτικά 1 ου υνεδρίου χολικϊν Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, επτεμβρίου, Ιςκμόσ Κορίνκου

6 Επιμζλεια (ςε ςυνεργ. με Καΐλα Μ. Δθμθτρίου Α., Ξανκάκου Γ., Αναςταςάτο Ν.), ςτο: Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ερευνθτικά δεδομζνα & Εκπαιδευτικόσ Σχεδιαςμόσ, 2005, Ακινα, Ατραπόσ *βλ. Ειςαγωγι» ςς ] «La Philosophie de l Education: la «conscience malheureuse», le visage de Janus et les mouvements», in: Itinerάrios de Filosofia da Educaçao, No 3, t. I, Ediçoes Afrontamento, pp «Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και Εκπαίδευςθ για τθ Δθμοκρατία: ηθτιματα διαμόρφωςθσ ςυνείδθςθσ» (ςε ςυνεργ. με Καΐλα Μ.), ςτο: Πρακτικά 2 ου υνεδρίου χολικϊν Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Ακινα, Δεκεμβρίου, ςς «Ποιοσ ςκζφτεται καλφτερα; Φιλοςοφία: το φάνταςμα ςτθ μθχανι», ςτο: Childhood&Philosophy, v.1, n.3, jan./ju, 2006, 3. Education sur le dos de la philosophie, in: Childhood & Philosophy, v. 3 n.5, jan./june, Επιμζλεια. (ςυνεργ. Γκόβαρθσ Χ., Κοντάκοσ Α.). H Παιδαγωγικι Πρόκλθςθ τθσ Πολυπολιτιςμικότθτασ. Ηθτιματα κεωρίασ και πράξθσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Παιδαγωγικισ, Ακινα, Ατραπόσ «Ο Φιλόςοφοσ κι ο ακλθτισ: μια ιςτορία για τθ διαπολιτιςμικότθτα», ςτο: Γκόβαρθσ Χ., Θεοδωροποφλου Ε., Κοντάκοσ Αν. (επιμ.) H Παιδαγωγικι Πρόκλθςθ τθσ Πολυπολιτιςμικότθτασ. Ηθτιματα κεωρίασ και πράξθσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Παιδαγωγικισ, Ακινα, Ατραπόσ, ςς ««Φιλοςοφία για Παιδιά»: Σόποι και τρόποι για τθ Φιλοςοφία», ειςαγωγι ςτο: Sharp A.-M, Splitter L.-J-, «Φιλοςοφία για παιδιά». Το Κουκλονοςοκομείο, Δίνοντασ νόθμα ςτον κόςμο μου. Ζνα πρόγραμμα για το παιδί και τον εκπαιδευτικό τθσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ (επιμ. μτφρ. ειςαγ. Ζ. Θεοδωροποφλου), Ατραπόσ, Ακινα, ςς «Pathei- Mathos», λιμμαςτο: Carvalho A. D. de (coord.), Dicionario Temático de Filosofos da Educaçao, Portugal, Porto Editora, ςς «Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ», «Παιδαγωγικι του Τπαρξιςμοφ», λιμματα ςτο: Ξωχζλλθσ Π., (επιμ.) Λεξικό τθσ Παιδαγωγικισ, Θες/νίκθ, Εκδοτ. Οίκοσ Αδελφϊν Κυριακίδθ, ςς / «Σα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ωσ πτυχι τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν: θ περίπτωςθ των ςχολικϊν εγχειριδίων του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν τθσ Γ και Δ Δθμοτικοφ» (ςε ςυνργ. με Βοφκανου Μ.), ςτο: Πρακτικά υνεδρίου: Θ Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και οι Προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ (επιμ. Γ. Καψάλθσ, Απ. Κατςίκθσ), Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Μαΐου, ςς «Οι αξίεσ για τον ευρωπαίο πολίτθ ςτο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν: θ περίπτωςθ των ςχολικϊν εγχειριδίων του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν τθσ Γ και Δ Δθμοτικοφ» (ςε ςυνεργ. με Βοφκανου Μ.), South European and Mediterannean Conference on Citizenship Education, Πανεπιςτιμιο Πάτρασ (conference proceedings multimedia CD, Index: No 12) «La philosophie en Grèce aujourd hui: une affaire pendante»: αναφορά για τθν προετοιμαςία τθσ ςφνταξθσ τθσ Μελζτθσ τθσ Unesco, «La philosophie, une Ecole de la liberté» Επιςτθμ.Επιμ., Μτφρ. Ειςαγ. «Φιλοςοφία για παιδιά». Σο Κουκλονοςοκομείο, Δίνοντασ νόθμα ςτον κόςμο μου. Ζνα πρόγραμμα για το παιδί και τον εκπαιδευτικό τθσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ», 2007 *β ζκδ Διάδραςθ+ μετάφραςθ, των: Sharp Α.-Μ., Splitter L.-J., The Doll Hospital, Giving sense to my world, Ακινα, Ατραπόσ (ςελ. 219) ««Φιλοζοθία για Παιδιά»: Τόποι και ηρόποι για ηη Φιλοζοθία», 2007, ειζαγωγή ζηο: AnnMargaretSharp, LaurenceJosephSplitter, «Φιλοζοθία για παιδιά». Το Κοσκλονοζοκομείο, Δίνονηας νόημα ζηον κόζμο μοσ. Ένα πρόγραμμα για ηο παιδί και ηον εκπαιδεσηικό ηης Προζτολικής Εκπαίδεσζης (επιμ. μηθρ. ειζαγ. Έ. Θεοδωροπούλοσ), Αηραπός, Αθήνα, 2007, ζζ Επιμζλεια ( ςυνεργ. με Γκόβαρθ Χ., Κοντάκοσ Αν.) ςτο: Θ παιδαγωγικι πρόκλθςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ. Ηθτιματα κεωρίασ και πράξθσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Παιδαγωγικισ, 2007, Ακινα, Ατραπόσ (ςελ.270) *βλ. «Ειςαγωγι» ςς. 9-15] «Antinomie, problématisation et philosophie de l éducation» Recherches en éducation, n 6 [http ://www.cren-nantes.net

7 «Θ Φιλοςοφία, τα παιδιά και θ Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ», ςτο: Παιδαγωγικά ρεφματα ςτο Αιγαίο, τεφχ. 3, Iοφλιοσ, ςς. 5-17, Παρζμβαςθ ςτθν ετιςια διεκνι Θμερίδα τθσ Sofphied, (Deuxièmes rencontres de la Sofphied, Journée d Etude «Philosophies d éducation aux Etats-Unis», 28 juin): L'éducation aux émotions et la philosophie de l'éducation, [http://sofphied.asso.free.fr] «Les miettes de relativisme: de la philosophie dans l éducation», in: Drouin-Hans A.- M. (rassembl. et présent. des textes), Relativisme et Education, Paris, L Harmattan, pp «La philosophie de l éducation en problématisation, la contradiction résistante et la congruence difficile», Itinerάrios de Filosofia da Educaçao, Νο 7, pp , Ediçoes Afrontamento / FCT «Θ (ανα)ςτοχαςτικι αξίωςθ, θ απαίτθςθ τθσ δθμοκρατίασ και θ φιλοςοφία τθσ παιδείασ», ςτο: Κοντάκοσ Α., Καλαβάςθσ Φρ., Θζματα Εκπαιδευτικοφ. Αλλαγι και Διακυβζρνθςθ Εκπαιδευτικϊν υςτθμάτων, Ακινα, Ατραπόσ, ςς Επιμζλεια.(ςυνεργ. Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C.). Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι, Ακινα, Ατραπόσ «το εργαςτιριο τθσ περιβαλλοντικισ θκικισ: θ φιλοςοφία, οι αξίεσ, θ ζννοια τθσ φροντίδασ», ςτο ςυλλογ.: Θεοδωροποφλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι, Ακινα, Ατραπόσ, ςς «Θ Περιβαλλοντικι Θκικι και το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν: περί θκικισ εκπαίδευςθσ» ( ςυνεργ. με Σόγια Κ.),, ςτο: ςυλλογ.: Θεοδωροποφλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι, Ακινα, Ατραπόσ, ςς «Ανκρωποκεντρικζσ-οικοκεντρικζσ αντιλιψεισ: πόςθ περιβαλλοντικι θκικι πίςω από τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ;» (ςυνεργ. με Βαβίτςα Σ., Ιωςθφίδθ Θ.), ςτο: ςυλλογ.: Θεοδωροποφλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι, Ακινα, Ατραπόσ, ςς «En búsqueda de la filosofía en la literatura: complicaciones pedagógicas», in: Zambrano Leal A. (compil.), Literature y Formaciόn, Ediciôn educaciôn superior, Programa de Maestria en Educaciôn Superior USC Universidad Santiago de Cali, pp «Travesίas para la Filosofia de la Educaciόn: de l Espacio i de la Interculturalidad»/ «Traversées pour la philosophie de l éducation: de l espace et de l interculturalité», in: Revista Colombiana de Educacion Superior, «Historia de la Educaciόn Superior», Maestria en Educaciόn Superior, Universidad Santiago de Cali, Colombia, Julio-Diciembre, pp , «Θ εμφάνιςθ και διαπραγμάτευςθ ηθτθμάτων αξιϊν ςτο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν: θ περίπτωςθ τθσ Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ» (ςυνεργ. με Βοφκανου, Μ.), ςτο: Μπαγάκθσ Γ. Δεμερτηι Κ. (επιμ.), Ζνα χρόνο μετά τθν εφαρμογι των νζων αναλυτικϊν προγραμμάτων. Τί άλλαξε; Ακινα, Εκδ. Γρθγόρθ, ς «Σο κολό είδωλο τθσ φιλοςοφίασ ςτθν εκπαίδευςθ», ανακοίνωςθ ςτθ Διεκνι Θμερίδα, «Φιλοςοφία, φιλοςοφία, είςαι εδϊ; Κάνοντασ Φιλοςοφία με τα παιδιά», υπό τθν αιγίδα τθσ ελλθνικισ επιτροπισ τθσ UNESCO, TEPAE, Ρόδοσ, 28 Νοεμβρίου 2008, (ςτο: Πρακτικά υνεδρίου, MultimediaCVitem 14: Φάκελοσ: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, ςς ) «Άτυποι πειραματιςμοί», ανακοίνωςθ ςτθν Θμερίδα με διεκνι ςυμμετοχι, «Φιλοςοφία, φιλοςοφία, είςαι εδϊ; Κάνοντασ Φιλοςοφία με τα παιδιά», υπό τθν αιγίδα τθσ ελλθνικισ επιτροπισ τθσ UNESCO, TEPAE, Ρόδοσ, 28 Νοεμβρίου 2008 (βλ. Πρακτικά υνεδρίου, &item 14: Αρχείo: Φάκελοσ: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, ςς ) 2009.Επιμζλεια-Μτφρ.Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι (ςε ςυνεργ. με Καΐλα Μ., Bonnett M., Larrère C.), Ακινα, Ατραπόσ, *β ζκδ. 2012, Διάδραςθ «La «voie exodique» comme une voie de problématisation et les dilemmes moraux comme outils de formation» (ςυνεργ. με Dias de Carvalho A.),, ςτο: Percursos & Ideias, Revista Científica do ISCET, pp

8 «Une philosophie de l éducation comme «théorie pratique» et l espace comme seuil», in: Argumentos de Razόn Técnica, Revista espanola de Ciencia, Tecnologia y Sociedad, y Filosofia de la Tecnologia, Sevilla, pp «Philosophy, Philosophy for Children, and Educational Aims: Affinities, Parallelisms and Exclusions, in: Marsal, E., Dobashi, T. Weber B. (Hrsg.) Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts, Hodos Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie herausgegeben vom Institut für Philosophie und Theologie, University of Education, Karlsruhe, Germany, Band 9, pp «Ειςαγωγι: Σο φάςμα τθσ φιλοςοφίασ τθσ παιδείασ», ςτο: Θεοδωροποφλου Ε. (επιμ.,μτφρ., ειςαγ.), Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Λόγοι, Όψεισ, Διαδρομζσ. Ακινα, Πεδίο, ςς «H ςθμαςία του τακτ για τθ φιλοςοφία τθσ παιδείασ: ζνα κατϊφλι» Θεοδωροποφλου Ε. (επιμ.,μτφρ., ειςαγ.) Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Λόγοι, Όψεισ, Διαδρομζσ. Ακινα, Πεδίο, ςς Notes from a philosophical laboratory for Kindergartners / Theoretical Part [Greece]. In: Vocational Professionalization by Practicing Philosophy (with Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci / VP 3 : E-booklet, pp , [References and Bibliography], (http://www.vppp.eu) Θ γνϊςθ των ευρωπαϊκϊν αξιϊν: θ περίπτωςθ των μακθμάτων των κοινωνικϊν ςπουδϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ (ςυνεργ. με Μ. Βοφκανου). ςτο: Κανελλάκθ., Μαρινάκθ - Καςςωτάκθ Αικ., κ.ά., (επιμ.), Διεργαςίεσ τθσ ςκζψθσ ςτο ςχολείο και το περιβάλλον, Ακινα, Πεδίο, ςς Education spécialisée, situations-limite et gestion du contradictoire (collab. avec Carvalho Dias A.), Percursos & Ideas, No 2, (collb. avec Théodoridis A.) Le cercle de craie: la formation des enseignants en Grèce. In Revue Internationale d Education, Sèvres, No 55, Pédagogie spécialisée, situations-limites et gestion du problématique. Le cas de la solitude intraitable. (collb. avec Dias de Carvalho A.) In M. Fabre, Adalberto Dias de Carvalho, Yann Lhoste (eds.), Expérience et problématisation en éducation, aspects philosophiques, sociologiques et didactiques, Porto, Afrontamento, pp Επιςτθμ.επιμ. μτφρ. ειςαγ. Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Λόγοι, Όψεισ, Διαδρομζσ. Ακινα, Πεδίο (ςελ. 438) «Μεταφορζσ ςϊματοσ», In: Γ. Παπαδόπουλοσ και Θ. Γραμματάσ (επιμ.), «Τραγικό και Τραγωδία ςτθν Εποχι τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ, (ςειρά «πουδζσ Φφλου»). Ακινα. Διάδραςθ. ςς ] Le secret de Celia Copplestone ou comment (ne pas) sortir de la solitude. In A. Dias de Carvalho, Solidao nos liminares de pessoa e da solidariedade. Edicoes Afrontamento, chap. 8, pp Θ διαλογικι εκηιτθςθ ςτθν εκπαίδευςθ και θ φιλοςοφικι δυςτροπία. Διά-λογοσ, Επετθρίδα Φιλοςοφικισ ϋερευνασ, Ακινα. Εκδόςεισ Παπαηιςθ, 2, Θ προβλθματοποίθςθ: προοίμιο ςτθν αναςτοχαςτικι επιταγι. In Α. Κοντάκοσ & Φ. Καλαβάςθσ (επιμ.). Θζματα Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ 5. Διαχείριςθ Κρίςεων και Διακυβζρνθςθ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων. Ακινα: Διάδραςθ. ςς Θ ανάδυςθ του φφλου ςτθ φιλοςοφία για παιδιά: κλιςεισ και (απο) κλίςεισ ςτο: Αναγνωςτοποφλου Δ. (επιμ.). Γυναικείεσ και ανδρικζσ αναπαραςτάςεισ ςτθ Λογοτεχνία για Παιδιά και Νζουσ. Ακινα. Εκδόςεισ Κυριάκοσ Παπαδόπουλοσ Α.Ε, ςς Traversias de la filosofia de la educacion. In Ηambrano A. Leal, Meirieu Ph., Théodoropoulou E., Mutuale Aug., Schaepelynk V., Filosofia de la educaciόn y pedagogίa. Argentina. Editorial Brujas, pp Επιςτθμ.επιμ. μτφρ. ειςαγ., Φιλοςοφία, φιλοςοφία είςαι εδϊ; Κάνοντασ φιλοςοφία με τα παιδιά. Ακινα: Διάδραςθ (ειρά: Φιλοςοφία και Παιδί. Τπεφκ. ειράσ: Ζ.Κ. Θεοδωροποφλου, Μ. Gregory) (ς. 367) Με το κεφάλι τθσ Μζδουςασ ςτο διςάκι ι το μπιηζλι κάτω από τα παπλϊματα. Ειςαγωγι ςτο: Θεοδωροποφλου Κ. Ζλενα (επιςτθμ. επιμ., ειςαγ. μτφρ.). Φιλοςοφία, φιλοςοφία είςαι εδϊ; Κάνοντασ φιλοςοφία με τα παιδιά.ακινα. Διάδραςθ, ςς

9 Κάτι ςτον κόςμο μασ αναγκάηει να ςκεφτοφμε ςτο: Θεοδωροποφλου Κ. Ζλενα (επιςτθμ. επιμ., ειςαγ. μτφρ.). Φιλοςοφία, φιλοςοφία είςαι εδϊ; Κάνοντασ φιλοςοφία με τα παιδιά.ακινα. Διάδραςθ, ς Philosophy of education: ways of presence and absence from congruence to common sense and back, dans: Pereira P.-Ch. (coord.) Espaço publico. Variaçοes crίtic as sobre a urbanidade. Porto, Ediçoes Afrontamento/ FCT. pp La pratique du journal à partir d un cours de philosophie de l éducation en ligne: un amorçage méthodologique, in: Pratiques de Formation / Analyses *Le journal pédagogique: outil de conscientisation de l'expérience+, N 62-63, Novembre, ς De l'empathie et du care: tracer in lieu de pratique, In Skepsis, XXIII, p , (In Honour of Professor Grigorios Karafillis) Dos à dos avec l abstraction. Pour une philosophie pratique micrologique, in:revista Itinenάrios de Filosofia da Educaçao, N.º 12 p , Ediçoes Afrontamento/ FCT Ηambrano A.Leal, Meirieu Ph., Théodoropoulou E., Mutuale Aug., Schaepelynk V., Filosofia de la educaciόn y pedagogίa. Argentina. Editorial Brujas Θ φιλοςοφικι ςκζψθ και το υφάδι του πρoςϊπου. το: Ο Προςωπιςμόσ ςτο Σφγχρονο Κόςμο Τιμθτικόσ τόμοσ για τον ιδρυτι του Ομίλου Πνευματικισ Ανανεϊςεωσ κ. Μ.Ι. Μαρακεφτθ. Λευκωςία: ΟΠΑ, 2014, ςς Σι γυρεφει ζνασ φιλόςοφοσ ςτισ φτωχογειτονιζσ του Σριβαντροφμ;». τθ ρωγμι ενόσ παραδόξου In. Ζ. Θεοδωροποφλου (επιμ.). Εικόνεσ Γυναίκασ. Aποςπάςματα από μια ςυηιτθςθ. Σ.Ε.Π.Α.Ε.., Ρόδοσ, ςς (αναρτ. ςτο: Ανιχνεφοντασ τθν ζννοια τθσ κριτικισ ςκζψθσ ςτο Νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαιδευςθ: θ κρυφι είςοδοσ τθσ φιλοςοφίασ / Tracking the concept of critical thinking in the New Curriculum of Primary Education: the hidden entrance of philosophy ((ςε ςυνεργ. με Μονιοφδθ Μ.). In: Θεοδωροποφλου Ζ., Καΐλα Μ., Πολεμικόσ Ν., Παπαδόπουλοσ Γ., Καφοφςθ., Φϊκιαλθ Π. (επιμ.)., Θ ζρευνα ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, ς (αναρτ. ςτο: The problematization effect and its double gestures. In: T. Strand T. M. Papastefanou (eds). Philosophy of Education as a Lived Experience: Navigating Through Dichotomies of Thought and Action, Germany. Verlag, pp De la problématisation à la dilemmatisation et vice versa: introduction à un cursus philosophique.(collab. with Dias de Carvalho A.). In. E. Prairat (coord.). L éthique de l enseignement. Εnjeux personnels, professionnels et institutionnels Presses Universitaires de Nancy, pp Επιμζλεια. Εικόνεσ Γυναίκασ *Πρακτικά τθσ Συηιτθςθσ που οργανϊκθκε από το Σ.Ε.Π.Α.Ε../ 18 Μαρτίου 2011, Ρόδοσ+ (αναρτ. ςτο: Θ ανάγκθ τθσ «κεωρθτικισ πρακτικισ» και το ίχνοσ του κοινοφ νου, In Φιλοςοφείν [in press] Coord., introd.. Noema: Voix de Philosophie de l'education. (postface : Dider Moreau). Paris. Presses Universitaires de Saint-Gemmes, (in press) Discours, Vue, Trajet, Voix, Praxis: sillons de noéma ςτο: Théodoropoulou E. (coord., introd.). Noema: Voix de Philosophie de l'education. (postface : Dider Moreau). Paris. Presses Universitaires de Saint-Gemmes [pp (in press)] Le tact comme un seuil pédagogique-philosophique. The tact as a pedagogical-philosophical threshold ςτο: Théodoropoulou E. (coord., introd.). Noema: Voix de Philosophie de l'education (postface : Dider Moreau). Paris. Presses Universitaires de Saint-Gemmes [ςελ , in press] 2014: Mτφρ. επιμ., ειςαγ. Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Όψεισ τθσ Πράξθσ. Ακινα (επίμετρο: Paul Standish). AΘινα. Εκδόςεισ Πεδίο (ςελ. 558) «I would prefer not to» (;) H πράξθ, όταν βακαίνει απότομα. Ειςαγωγι ςτο: Θεοδωροποφλου Κ. Ζ. (επιςτθμ. επιμ., ειςαγ., μτφρ.). Θεοδωροποφλου Ζ., Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Όψεισ τθσ Πράξθσ. Ακινα. Πεδίο, ςς Διλθμματοποίθςθ: μια φιλοςοφικι είςοδοσ ςτθν επαγγελματικι θκικι (ςυνεργ. με Dias de Carvalho A.), ςτο: Θεοδωροποφλου Κ. Ζ. (επιςτθμ. επιμ., ειςαγ., μτφρ.). Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Όψεισ τθσ Πράξθσ. Ακινα. Πεδίο,

10 10 Théodoropoulou E., Carvalho A., Coups d ambivalence : quelles résistances pour une éthique professionnelle en éducation? In. Καςιμάτθ, Κ. & Αργυρίου, Μ.(Επιμ.) (2014). Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Τάςεισ ςτθν Εκπαίδευςθ: Οι επιρροζσ τουσ ςτο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα. Πρακτικά 5 ου Διεκνοφσ υνεδρίου (Σόμοσ Β),26-28 επτεμβρίου 2014, Εκπαιδευτιρια Λαμπίρθ, Μοςχάτο. Ακινα: ΑΠΑΙΣΕ ΕΕΜΑΠΕ (ISBN SET: , τομ.β: , e book: ), pp «Φανταςία νεκρι φανταςτείτε"... το παράδοξο μιασ επίκλθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ» ςτο: αραφίδου Κ. (επιμ.) Πρακτικά 5 ου Πανελλινιου υνεδρίου τθσ Εταιρείασ Επιςτθμϊν Αγωγισ Δράμασ, «H Δθμιουργικότθτα ςτθν Εκπαίδευςθ», Δράμα 28 και 29 Noεμβρίου 2014, ςς Théodoropoulou H., (coord., introd.), Noema: Voix de Philosophie de l Education. France. Presses Universitaires de Saint-Gemme (in press)

ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ. Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ. theod@rhodes.aegean.gr. Σίτλοι πουδών

ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ. Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ. theod@rhodes.aegean.gr. Σίτλοι πουδών ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ theod@rhodes.aegean.gr Σίτλοι πουδών 1. Πτυχίο: Φιλοςοφικοφ τμιματοσ Φιλοςοφικισ χολισ, Εκνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Ελληνικά και διεθνή περιοδικά Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ Σόνια Καφοφςθ, Χαροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr

Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr Ϊννα Πολεμικού Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Φεβ. 2004-10 Doctor of Philosophy (Ph.D.) Research in Psychology University of Bath,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook και διδασκαλία/ εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας

Facebook και διδασκαλία/ εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας Facebook και διδασκαλία/ εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας Σύβακα Τριανταφυλλιά Καθηγήτρια Γαλλικής, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας sivakatr@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτό το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3-6 ΠΑΜ14, ΑΔ, Κ9 κ. Καρακάντηα, Αρχαϊκό ζποσ: Όμθροσ

3-6 ΠΑΜ14, ΑΔ, Κ9 κ. Καρακάντηα, Αρχαϊκό ζποσ: Όμθροσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 12-3 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9 κ. Γεωργιάδου, Αρχαία Ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης.

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992, Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat Nouveau Régime) στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι 3 (Sorbonne

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Σπουδέςανοικτέςσεόλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -270.000 ξένοι φοιτητές (12% ) -4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών Οι ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε 1. στην Ελλάδα. Mία πρώτη προσέγγιση με βάση τους οδηγούς σπουδών των τμημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 90 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο 2645-0-21694 Κινητό: 6944507379

Tηλέφωνο 2645-0-21694 Κινητό: 6944507379 ω Europass urriculum Vitae Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο/όνομα -ΧΡΥΣΟΥΛΑ Διεύθυνση ΝΥΔΡΙ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 300 Tηλέφωνο 645-0-694 Κινητό: 6944507379 Fax 645-0-694 E-mail Εθνικότητα vickonidari@yahoo.gr Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου Μόνιμης Επίκουρης καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Διδακτική για την Προσχολική Εκπαίδευση mmaria@psed.duth.gr ΣΠΟΥΔΕΣ Στην Ελλάδα Πτυχίο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιεύθυνση ιεθνών & ημοσίων Σχέσεων Τμήμα ιεθνών Σχέσεων ΤΗΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΙΑΚΗ ΣΥΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr venturas@otenet.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Επιςτθμονικι θμερίδα ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Αίτια, Διάγνωςθ, & Αντιμετώπιςθ Προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια: Δρ Γιάννακα Νατάςςα Διδάκτορασ Κλινικισ Ψυχολογίασ Ψυχοπακολογίασ του παιδιοφ & Διδάςκουςα Παν.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015 Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της Σφλλογοσ Διπλωματοφχων ΣΕΜΦΕ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Δεξιότθτεσ και Ικανότθτεσ του Αποφοίτου τθσ ΣΕΜΦΕ Το προπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ τοιχεία επικοινωνίασ Ημερομθνία γζννθςθσ: 16 Μαΐου 1979 Τπθκοότθτα: Ελλθνικι Οικογενειακι Κατάςταςθ: Ζγγαμθ Ε-mail:al_sintori@agreri.gr, al_sintori@yahoo.gr Σθλζφωνο: 210-6442164, 6946319317

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΣΥΝΩΔΗ Όνομα: ΕΥΑΝΘΙΑ Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Βασιλόπουλος Ανδρέας Χίου 18, Τ.Κ. 151 21, Κάτω Πεύκη Αθήνα Τηλέφωνο (-α) +30 210 2224595 Κινητό: +30 6977575320

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ 21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για Τποψήφιουσ Διδάκτορεσ

Διαβάστε περισσότερα

En français ci-dessous

En français ci-dessous En français ci-dessous ΗΜΕΡΙΔΑ «Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου» ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου Π. Κουντουριώτη 71- Προκυμαία Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΤΕΑΠΗ. Ιπποκράτους 35, 6ος όροφος

Τμήμα ΤΕΑΠΗ. Ιπποκράτους 35, 6ος όροφος Μαρία Μαλικιώση Λοΐζου Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο Καθηγήτρια του ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ Συμβουλευτική Ψυχολογία Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο γραφείου 210 3688533 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διεύθυνση γραφείου mmalik@ecd.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΕΙΣΤΗΩΝ ανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΤΗΑ ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΙΑΚΗ ΣΥΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟΥ ΥΟΟΧΗΣ ΤΟΕΑΣ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα