υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα"

Transcript

1 υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ Κ. ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Σμήμα Επιςτημών τησ Προςχολικησ Αγωγήσ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ, Πανεπιςτημίου Αιγαίου Σπουδζσ: Φιλοςοφικό Σμιμα τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Eκνικοφ, Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, D.E.A ςτθ Φιλοςοφία /Θρθςκευτικζσ Παραδόςεισ και Φιλοςοφικά δόγματα - Πανεπιςτιμιο François Rabelais τθσ Tours. D.E.A ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αρχαιότθτασ - Πανεπιςτιμιο τθσ Poitiers (Faculté des Lettres et des Langues, Institut de Grec). Διδακτορικόσ Σίτλοσ ςτθ Φιλοςοφία (Πανεπιςτιμιο René Descartes τθσ Poitiers/Faculté des Sciences Humaines). Διδαςκαλία: Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικθσ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (Σ.Ε.Π.Α.Ε..), Π.Μ.. «Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ» (Παν/μιο Αιγαίου), Π.Μ.. «Κοινωνικο-πολιτιςμικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ εμψυχωτϊν» (Δθμοκρίτειο Παν/μιο Θράκθσ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Παν/μιο Ακθνϊν, Παν/μιο Αιγαίου), Π.Μ.. «Μοντζλα χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων» (Παν/μιο Αιγαίου), Π.Μ.. Φιλοςοφίασ (Εκνικό & Καποδιςτριακό Παν/μιο Ακθνϊν), Π.Μ.. «Παιδικό Βιβλίο & Παιδαγωγικό Τλικό» (Παν/μιο Αιγαίου), Π.Μ.. «Ψυχο παιδαγωγικι τθσ ζνταξθσ: Ζνα ςχολείο για όλουσ» (Αριςτοτζλειο Παν/μιο, Παν/μιο Αιγαίου), Département des Sciences de l Education, Université Saint-Denis, Paris 8 / Département des Sciences de l Éducation/ UFR des Sciences de l Homme et de la Société, Master 2 Sciences de l'education, mention Education, formation et intervention sociale (EFIS), Université Catholique de l Ouest/ UCO - Ecole Doctorale (Erasmus), Universidade do Porto - Instituto de Filosofia, Faculdade de Letras (Erasmus), Université de Rouen (Département des Sciences de l Éducation/ UFR des Sciences de l Homme et de la Société), Master Européen de Recherche en Sciences de l Éducation-MERSE (Université de Rouen), Université de Caen, Basse Normandie (Erasmus), Α..ΠΑΙ.ΣΕ. Ζρευνα: Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ (για τθν ελλθνικι ςυμμετοχι) του προγράμματοσ Tempus: Continuous Training of workers of the tourism sector in Caucasia (FCTK) [ ]. Partners: France, Caucasia, Abakan, Vladivostok, Greece. Επιςτθμονικά ςυνυπεφκυνθ (για τθν ελλθνικι ςυμμετοχι) των προγραμμάτων: 1. SOPE Service of orientation and placement of students [ ]. Partners: France, Moldavia, Greece. 2. Education for life-social work * ]. Partners: France, Yekaterinburg / Russia, Greece. 3. Education for life - professions of tourism, hotels and restoration [ ]. Partners: France, Yekaterinburg / Russia, Caucasia, Greece. Σμθματικι Τπεφκυνθ για τθν Ειδικι φμβαςθ Διεκνοφσ υνεργαςίασ που ζχει υπογραφεί μεταξφ των Πανεπιςτθμίων τθσ Rouen (France) και του Αιγαίου (Ελλάδα). το πλαίςιο αυτό, ςυντονίςτρια του Δικτφου Διδακτορικισ Κατάρτιςθσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ (REFODOSE), που κα περιλαμβάνει τα Σμιματα των Επιςτθμϊν Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου & υπεφκυνθ

2 2 τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (MERSE) ςτθν Ζρευνα ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ με το (Σ.Ε.Π.Α.Ε.) του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Ερευνθτικι ςυνεργαςία με τον κακθγθτι Gregory Maughn διευκυντι του Institute of The Advancement of Philosophy for Children (Montclair University) ςε ό, τι αφορά τθ διδαςκαλία τθσ Φιλοςοφίασ ςτο χολείο και τθ «Φιλοςοφία για Παιδιά». Ερευνθτικι ςυνεργαςία με τθν Κακθγιτρια Camhy Daniela (Graz Universität) και με το Austrian Center for Philosophy with Children, ςε ό, τι αφορά ςτθν ειςαγωγι τθσ διδαςκαλίασ ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Μζλοσ τθσ διεκνοφσ ερευνθτικισ ομάδασ CIEDUS (Université Santiago de Cali/Colombie): Κολομβία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία. Σο ερευνθτικό αυτό πρόγραμμα αξιολογικθκε ςτθν κατθγορία A1 (Excellence) από τον κολομβιανό ερευνθτικό φορζα αξιολόγθςθσcolciencias.http:// :8080/gruplac/enrecursohumanogr/all.do?tpo_ rh=p. Grupo de Investigación Ciencias de la Educación, Educación superior y Conceptos, CIEDUS/Categoría A1 (Excelencia). Fecha de creación 08/2001. Ερευνθτικοί άξονεσ: A. Conceptos, saberes y educación Superior7 concepts, savoirs et édutcation au supérieur B. Políticas, prácticas, organización y educación superior/ politiques, pratiques, organisation et éducation au supérieur C. Sociedad del conocimiento, tic's y educación superior / Société du savoirs, tic's et éducation au supérieur. Ερευνιτρια ςτο Gabinete de Filosofia da Educaçâo de l Instituto de Filosofia, προςκεκλθμζνθ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου «Philosophie de l éducation et contemporanéité»*http://apagina.pt/download/pagina/m_html/mid_13/anexos/apagina199.p df] Εγγεγραμμζνθ ωσ ξζνθ ερευνιτρια ςτα: 1. FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia- Ministério da Ciência, Tecnologia e ensino superior) και 2. National Foundation of Research of Brazil (CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ του διεκνοφσ ερευνθτικοφ δικτφου Problema (Université de Nantes, Université Catholique de l Ouest, Université de Trois Rivières-Québec, Universidad da Porto, Université Libre de Bruxeles, Université de Caen, Uniersité de Bordeaux 4, Université de Lille) υντονίςτρια / επιςτθμονικι υπεφκυνθ (του ελλθνικοφ ςκζλουσ) του Προγράμματοσ Leonardo de Vinci, Vocational Professionalisation by Practising Philosophy (with Children)- VP3. Εταίροι: Αυςτρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ρουμανία. Περιεχόμενο ςχεδίου: Ανταλλαγι πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (VET) και ςτο επίπεδο τθσ προςχολικισ αγωγισ. Ανάπτυξθ μοντζλων και εργαλείων για τθν ειςαγωγι και τθν εφαρμογι τθσ καινοτόμου ςτρατθγικισ «Φιλοςοφίασ με Παιδιά» ςτθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, ϊςτε να παρεμβλθκοφν διευκολυντικά ςτθ διαδικαςία του διαλόγου ςτθν προςχολικι τάξθ με ζμφαςθ ςτον φιλοςοφικό διάλογο. το παραπάνω πρόγραμμα απονεμικθκε ςτθ Βιζννθ, ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2011, το βραβείο «Δια βίου εκπαίδευςθ» [Lifelong Learning Award υγκαταλζχκθκε ανάμεςα ςτα τρία πλζον επιτυχθμζνα προγράμματα LEONARDO DA VINCI ςε επίπεδο καλισ πρακτικισ ςτθν Aυςτρία, ςε ςφνολο 500 προγραμμάτων. Σα αποτελζςματα του προγράμματοσ ζχουν καταχωρθκεί ςτθ βάςθ European Shared Treasure. Για περιςςότερα ςτοιχεία, βλ.: υμμετοχι ςτο διαπανεπιςτθμιακό, διεπιςτθμονικό (φιλοςοφία-ψυχολογία) ςχζδιο εργαςίασ: «Lebien-être à l école / Well-being at school / Σο ευ ηθν ςτο ςχολείο». υνεργάτεσ: ESPE d Aquitaine: Bénédicte Courty (κλινικι ψυχολογία), Jean-François Dupeyron (φιλοςοφία), Christophe Miqueu (φιλοςοφία) / ESPE de Créteil-Paris-Versailles: Émilie Boujut (ψυχολογία) / Université de Strasbourg: Claire Metz (κλινικι ψυχολογία), Anne Thévenot (κλινικι ψυχολογία) / Université de Lyon 2: Christine Morin-Messabel, Marie Préau (κοινωνικι ψυχολογία) / Université de Lyon 1 : Muriel Salle (ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ) / ParisVII: Emmanuel Arlot (φιλοςοφία) *Γαλλία+. Université de Sherbrooke: Jacques Quintin (φιλοςοφία) *Καναδάσ+ Eρευνθτικι ςυνεργαςία με τθν κακθγιτρια Edwige Chirouter, εμπειρογνϊμονα ςτθν Unesco για τα ηθτιματα ανάπτυξθσ τθσ φιλοςοφίασ με τα παιδιά & ςυντονίςτρια των Διεκνϊν υναντιςεων ςχετικά με τισ Νζεσ Φιλοςοφικζσ Πρακτικζσ Coordinatrice des Rencontres Internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques

3 3 Ιδρυτικό μζλοσ τθσ Société Francophone de Philosophie de l Education (Sofphied) Ιδρφτρια του Διεκνοφσ Δικτφου «Philosophie de l Education en Praxis» (RePhEdenPrax) Ιδρυτικό μζλοσ τθσ Association francophone internationale d'éthique de la relation d'aide et de la santé mentale (afierasm) Διευκφντρια του Εργαςτιριου Ζρευνασ ςτθν Πρακτικι και Εφαρμοςμζνθ Φιλοςοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ) *http://www.pse.aegean.gr/labs/eepef]e] Οργaνωτική /Επιςτημονική Ευθφνη : Θμερίδα με Ευρωπαϊκι υμμετοχι και διεκνι Επιςτθμονικι Επιτροπι, «Κατανοϊντασ τθσ Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ», Ρόδοσ, 10 Νοεμβρίου Θμερίδα με Ευρωπαϊκι υμμετοχι ςτθν Περιβαλλοντικι Θκικι ςτο πλαίςιο του Π.Μ..: Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ρόδοσ, 26 Μαΐου ο υνζδριο του διεκνοφσ Δικτφου Problema, «La problématisation dans l enseignement et la formation: Quelles difficultés? Quelles aides possibles?» Ρόδοσ, Ιουνίου. Θμερίδα με διεκνι ςυμμετοχι, «Φιλοςοφία, φιλοςοφία, είςαι εδϊ; Κάνοντασ Φιλοςοφία με τα παιδιά», υπό τθν αιγίδα τθσ ελλθνικισ επιτροπισ τθσ UNESCO, Σ.Ε.Π.Α.Ε.., Ρόδοσ, 28 Νοεμβρίου Επιςτθμονικι Τπεφκυνθ Οργάνωςθσ Διεκνοφσ υνάντθςθσ: «Θ Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ ςτθν Πράξθ» (οργάνωςθ: Π.Μ.. «Μοντζλα χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων» και «Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ»), Ρόδοσ, Μαρτίου Θμζρεσ εργαςτθρίων: «Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ ςτθν Πράξθ». Δεφτερθ Συνάντθςθ. Οργάνωςθ: Διεκνζσ Δίκτυο «Philosophie de l éducation en Praxis»/Εργαςτιριο «Ζρευνασ ςτθν Πρακτικι & Εφαρμοςμζνθ Φιλοςοφία». Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σ.Ε.Π.Α.Ε.., Ρόδοσ, 7-8 Νοεμβρίου υντονίςτρια τρογγυλισ Σράπεηασ «Θ Επαγγελματικι Θκικι ςτθν Εκπαίδευςθ»/ «Ethique Profesionnele en Education»ςτο: 5 ου Διεκνζσ υνζδριο, Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Τάςεισ ςτθν Εκπαίδευςθ: Οι επιρροζσ τουσ ςτο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα. Ακινα υμμετζχοντεσ/ουςεσ: Carvalho Adalberto Dias de, Moreau Didier, Jutras France Οργάνωςθ Eργαςτθρίων ε ςυνεργαςία με : Catherine Larrère ( Université Paris 1), Michael Bonnett (University of London ), Xypas Constantin (Université Catholique de l Ouest), Gregory Maughn (Μοntclair University), Αnn Sharp (Μοntclair University), Μichel Sasseville (Université de Laval), Christina Paula Pereira (Université de Porto), Remi Hess (Université Paris 8 Saint-Denis), Dias de Carvalho Adalberto (Université de Porto), Daniela Camhy (University of Graz), Jean-Marc Lange (Universite de Rοuen), Edwige Chirouter (Université de Nantes), Didier Moreau (Université Saint-Denis, Vincennes, Paris 8) Επιμζλειεσ Σειρών -Επιτροπζσ περιοδικών : υν-επιμελιτρια ςε ςειρζσ: «Κείμενα Παιδείασ» (εκδόςεισ: Ατραπόσ), Παιδαγωγικζσ καινοτομίεσ. Φιλοςοφία και Πράξθ (Εκδόςεισ: Πεδίο), «Φιλοςοφία και Παιδί» (εκδόςεισ Διάδραςθ). υνεργάτιδα (εκπρόςωποσ του Παν/μιου Αιγαίου) και μζλοσ τθσ Eπιτροπισ Κριτϊν ςτο περιοδικό: «Penser l éducation, Philosophie de l Education et Histoire des Idées Pédagogiques», Rouen. Μζλοσ επιτροπισ

4 4 κριτϊν ςτα περιοδικά Revista Colombiana de Educacion Superior, «δια-λογο», Επετθρίδα Φιλοςοφικισ Ζρευνασ. Μζλοσ επιςτθμονικισ επιτροπισ ςτα: «Ιtinerάrios de Filosofia da Educaçao», «Percursos & Ideias», Eduquer/Former. Les Cahiers de l ISP (revue de l Institut Supérieur de Pédagogie). Ενδεικτικζσ Δημοςιεφςεισ: Θ περίπτωςθ τον Αιςχφλου μζςα ςτουσ εγελιανοφσ μθχανιςμοφσ: ιςτορικι αναφορά, παράδειγμα ι ςυγγενισ μθχανιςμόσ; πρδκ. Παρναςςόσ, Ακιναι, τόμοσ ΚΟ', ςς Μετάφραςθ: J. Greisch, Οι μεταφορζσ τθσ Ανάγνωςθσ. Ηθτιματα Μεκόδου, εκδ. Καρδαμίτςα, Ακινα (ς.128) Θ εξφφανςθ του νοιματοσ ςτο Μονταίνιο. Θ ανκρϊπινθ παρουςία ωσ ιςτορία του νοιματοσ, πρδκ. Παρναςςόσ, Ακιναι, τόμοσ ΛΑ'., ςς Ο φιλοςοφικόσ τρόποσ ι θ φιλοςοφικι τροπι τθσ Αιςχφλειασ τραγωδίασ, πρδκ. Παρναςςόσ, Ακιναι, τόμοσ ΛΔ', ςς Μετάφραςθ: G. Genette, L. Marin, M. Mathieu Colas, Τα όρια τθσ Διιγθςθσ, εκδ. Καρδαμίτςα, Ακινα, Τhe humanism of education and upbringing (collab. avec Κaila, Μ.), Πρδκ. Προςχολικι Αγωγι, 6/93 (ςτα Βουλγαρικά), pp Πλάτωνασ και Αιςχφλοσ: Θ εςωτερικι ςυγγζνεια ωσ αναηιτθςθ τθσ αρχισ. H μίμθςθ. Φιλοςοφία, Επετθρίσ του Κζντρου Ερεφνθσ τθσ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ (Ακαδθμία Ακθνϊν), Νο 23-24, ςς Ο εκδθμοκρατιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ (ςυνεργ. με Καΐλα, Μ.), πρδκ. Βιμα των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Νο 15, Δεκ., ςς L'idée européenne et l'éducation (collab. avec Κaila, Μ.), πρδκ. Παιδαγωγικι, Νο 6, ςς La médiation ambigue du pourtant nécessaire éducateur. Le cas de l'école maternelle en Grèce, πρδκ. Perspectives, Νο 26, Νοζμβρ. pp Θ περίπτωςθ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ: μια νζα πρόκλθςθ για τον φιλοςοφικό λόγο και για τουσ φιλοςοφοφντεσ, Πρακτικά του Πανευρωπαϊκοφ υμποςίου για τα «Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ», 8-10 Μαϊου 1992, εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, τόμ. Ιοσ, ςς Ευρωπαϊκι ιδζα και Εκπαίδευςθ: θ πρόλθψθ τον ηθτουμζνου και ο λαβφρινκοσ, (ςυνεργ. με Καϊλα Μ.), ςτα: Πρακτικά τον Ευρωπαϊκοφ Εκπαιδευτικοφ υνεδρίου (Ακινα 1993), εκδ. Κδρυμα Μελετϊν Λαμπράκθ & Εκπαιδευτθρίων Κωςτζα Γείτονα, ςς Αναλυτικά Προγράμματα ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ. Με ζμφαςθ ςτθν Προςχολικι θλικία: Προβλθματιςμοί και προοπτικζσ, (ςυνεργ. με Καΐλα, Μ.), Πρακτικά του Πανελλινιου Παιδαγωγικοφ υνεδρίου, Αναλυτικά Προγράμματα ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ και Εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν. Θεωρία και Πράξθ, Απριλίου 1994, εκδ. Εκπαιδευτθρίων «Ο Πλάτων», ςς L idée européenne: Un défi pour l éducation et les éducateurs de l Europe, (collab. avec Καΐλα, Μ.), in: Cibles, No 32, 1995, pp La mort et la vie tragiques chez Eschyle: le principe, la médiation, le sens, Πρακτικά, 24ο Διεκνζσ υνζδριο (Association des Societés de Philosophie de Langue Franσaise), pp Sens et Formation de Sens chez Eschyle, Presses Universitaires du Septentrion (ςελ. 721) Πλοφταρχοσ (πρόλογοσ Γ. Παππάσ). Ακινα. Ατραπόσ (ςελ. 151) Από τθ Φιλοςοφία ςτθ Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ και αντίςτροφα: το τεντωμζνο ςκοινί τθσ διδαςκαλίασ, in: Πρακτικά, 2 ου Πανελλινιου υνεδρίου με Διεκνι υμμετοχι, Ακινα, 1-4 Νοεμβρίου, Παιδαγωγικι Εταιρεία Ελλάδοσ, Ακινα, ςς Ιωάννθσ Χρυςόςτομοσ. Ακινα. Ατραπόσ (ςελ. 180) Αιςχφλοσ. Ακινα. Ατραπόσ (ςελ. 150) Μετάφραςθ (ςυνεργ. με Γ. Ξανκάκου) : Thill G. Warrant Fr., Το Πανεπιςτιμιο του 21 ου αιϊνα ςειρά: Κείμενα Παιδείασ, αρ. 7, Εκδ. Ατραπόσ 2001 (ς. 320)

5 Μετάφραςθ: (ςυνεργ. με Γ. Ξανκάκου) Mialaret G., Henri Wallon ςειρά: Κείμενα Παιδείασ, αρ. 8, Εκδ. Aτραπόσ, ειςαγωγι: JacquesArdoino (ς. 330) Μετάφραςθ: Vieillard-Baron, J.-L., HenriBergson, ςειρά: Κείμενα Παιδείασ, αρ. 9, Εκδ. Ατραπόσ), Ακινα (ς. 299) The myth of the glance the ambivalent monstruosity and ruse or How to look at the head of the Medusa (collab. with Xanthakou Y.), in: Intercultural approach of Myths, Mathematics and learning disabilities in the Information Society (editors, M. Kaila, F. Kalavassis, N. Polemikos), University of the Aegean, Interreg II, Rhodes, pp Θ θκικι τθσ εκπαίδευςθσ: θ μελαγχολία τθσ αμφικυμίασ και θ αςφμπτωτθ επικυμία, in: Εκπαιδευτικι, Οικογενειακι, και Πολιτικι Ψυχοπακολογία, Σόμ. Γ Αποκλίςεισ ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ, Ακινα, Ατραπόσ, 2002, ςς Homme-animal: représentation ou réalité? (collab. avec Kaila M.), in : Entre l homme et l animal. Une nouvelle alliance? (eds J. Duchêne, J.-P. Beaufays, L. Ravez), Belgium, Presses Universitaires de Namur, pp Διδάςκοντασ Φιλοςοφία ςτα παιδιά, 3o ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ, «Ελλθνικι Παιδαγωγικι και Εκπαιδευτικι Ζρευνα, Ακινα, 7-9 Νοεμβρίου 2002 (πρλμβ. ςτα Πρακτικά του υνεδρίου, βλ. θλκτρν. διεφκ., http//www.pee.gr) Θ ανάγνωςθ κειμζνων: ςχεδίαςμα για τθν καταςκευι ενόσ φιλοςοφικοφ παραδείγματοσ, ςτο: Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, τεφχοσ 4, Ρζκυμνο, ςς Zwischen Akzeptanz und Kritik Das Globalosierungsmodell und die Rechte der Universität (collab. Mit Govaris Ch., Κaila, Μ.), ςτο: Beiträge zur Lehrerfort und Weiterbildung (επιμ., Π. Φϊκιαλθ, B. Σριάρχθ-Hermann, Μ. Καΐλα), Section D, «Spezielle Themen der Lehrerfortbildung: Neue Schwerpunkte? Neue Perspektiven? Neue Anwendungen?», Dillingen Akademie München Agäis Universität, Rhodes, ςς «La sortie de l univers d Aladin», in : Drouin-Hans A.-M. (dir.), La philosophie saisie par l éducation, Actes du colloque des 18 et 19 Décembre 2003, Tom. 1, Rêver l égalité, penser la culture, Scérén, CRDP Bourgogne, pp εγϊ (άλλοσ), υποκείμενο (αντικείμενο)... Μετζωρθ ολοκλιρωςθ και παιδαγωγικόανάγωγο (;), , in: πρδκ. Παιδαγωγικόσ Λόγοσ, Tόμοσ Θ, τεφχοσ 1, ςς Masculin, Philosophical Discourse and the Woman «deep in its belly, ςτο: Greek - Σurkish Approaches: redefining the female identity, (επιμ. Καΐλα Μ., Berger G., Θεοδωροποφλου Ε.), Ακινα, Ατραπόσ, pp Le corps eschyléen tragique: une concrétion difficile, in: Télémaque, «Les lieux du corps», No 25, Presses Universitaires de Caen, pp /2011. Θ Εγκοπι τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Παιδείασ: Ειςαγωγι, Πρόλογοσ: Jean Houssaye. Ακινα, Ατραπόσ, (ς. 331) *β ζκδ. 2011, Διάδραςθ The children-bolides, the Philosophy (of Education) and the good conscience, International Conference, Philosophy with Children: Encouraging Philosophical thinking, March 25-29, Graz/Austria, in: Camhy D.G., Rainer Born (eds), Encouraging Philosophical Thinking, Proceedings of the International Conference on Philosophy for Children, Germany, Academia Verlag, Sankt Augustin,conceptus-studien band 17, pp Επιμζλεια Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Ερευνθτικά δεδομζνα και εκπαιδετυικόσ ςχεδιαςμόσ. (ςυνεργ. με Καΐλα Μ.,Αναςταςάτοσ Ν.,Δθμθτρίου Α.),. Ακινα, Ατραπόσ «Περιβαλλοντικι Θκικι, ζνα ςταυροδρόμι ςε ςταυροδρόμι», ςτο: Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ερευνθτικά δεδομζνα & Εκπαιδευτικόσ Σχεδιαςμόσ (επιμ., Καΐλα Μ., Θεοδωροποφλου Ε., Δθμθτρίου Α., Ξανκάκου Γ., Αναςταςάτοσ Ν.), Ακινα, Ατραπόσ, ςς «Homo criticus, homo philosophicus», ανακοίνωςθ ςτο εναρκτιριο τρογγυλό Σραπζηι, Conférence Internationale, Quelle idée de l homme pour le pédagogue, Arradon /France, 30 Juin-2 Juillet, «Θ περιβαλλοντικι θκικι μζςα από ζνα Π.Π.Ε. για τθν οικολογικοποίθςθ τθσ φλθσ των μακθματικϊν τθσ Γ τάξθσ του Δθμοτικοφ ςχολείου» (ςε ςυνεργ. με Ν. Αναςταςάτο), ςτα: Πρακτικά 1 ου υνεδρίου χολικϊν Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, επτεμβρίου, Ιςκμόσ Κορίνκου

6 Επιμζλεια (ςε ςυνεργ. με Καΐλα Μ. Δθμθτρίου Α., Ξανκάκου Γ., Αναςταςάτο Ν.), ςτο: Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ερευνθτικά δεδομζνα & Εκπαιδευτικόσ Σχεδιαςμόσ, 2005, Ακινα, Ατραπόσ *βλ. Ειςαγωγι» ςς ] «La Philosophie de l Education: la «conscience malheureuse», le visage de Janus et les mouvements», in: Itinerάrios de Filosofia da Educaçao, No 3, t. I, Ediçoes Afrontamento, pp «Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και Εκπαίδευςθ για τθ Δθμοκρατία: ηθτιματα διαμόρφωςθσ ςυνείδθςθσ» (ςε ςυνεργ. με Καΐλα Μ.), ςτο: Πρακτικά 2 ου υνεδρίου χολικϊν Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Ακινα, Δεκεμβρίου, ςς «Ποιοσ ςκζφτεται καλφτερα; Φιλοςοφία: το φάνταςμα ςτθ μθχανι», ςτο: Childhood&Philosophy, v.1, n.3, jan./ju, 2006, 3. Education sur le dos de la philosophie, in: Childhood & Philosophy, v. 3 n.5, jan./june, Επιμζλεια. (ςυνεργ. Γκόβαρθσ Χ., Κοντάκοσ Α.). H Παιδαγωγικι Πρόκλθςθ τθσ Πολυπολιτιςμικότθτασ. Ηθτιματα κεωρίασ και πράξθσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Παιδαγωγικισ, Ακινα, Ατραπόσ «Ο Φιλόςοφοσ κι ο ακλθτισ: μια ιςτορία για τθ διαπολιτιςμικότθτα», ςτο: Γκόβαρθσ Χ., Θεοδωροποφλου Ε., Κοντάκοσ Αν. (επιμ.) H Παιδαγωγικι Πρόκλθςθ τθσ Πολυπολιτιςμικότθτασ. Ηθτιματα κεωρίασ και πράξθσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Παιδαγωγικισ, Ακινα, Ατραπόσ, ςς ««Φιλοςοφία για Παιδιά»: Σόποι και τρόποι για τθ Φιλοςοφία», ειςαγωγι ςτο: Sharp A.-M, Splitter L.-J-, «Φιλοςοφία για παιδιά». Το Κουκλονοςοκομείο, Δίνοντασ νόθμα ςτον κόςμο μου. Ζνα πρόγραμμα για το παιδί και τον εκπαιδευτικό τθσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ (επιμ. μτφρ. ειςαγ. Ζ. Θεοδωροποφλου), Ατραπόσ, Ακινα, ςς «Pathei- Mathos», λιμμαςτο: Carvalho A. D. de (coord.), Dicionario Temático de Filosofos da Educaçao, Portugal, Porto Editora, ςς «Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ», «Παιδαγωγικι του Τπαρξιςμοφ», λιμματα ςτο: Ξωχζλλθσ Π., (επιμ.) Λεξικό τθσ Παιδαγωγικισ, Θες/νίκθ, Εκδοτ. Οίκοσ Αδελφϊν Κυριακίδθ, ςς / «Σα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ωσ πτυχι τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν: θ περίπτωςθ των ςχολικϊν εγχειριδίων του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν τθσ Γ και Δ Δθμοτικοφ» (ςε ςυνργ. με Βοφκανου Μ.), ςτο: Πρακτικά υνεδρίου: Θ Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και οι Προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ (επιμ. Γ. Καψάλθσ, Απ. Κατςίκθσ), Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Μαΐου, ςς «Οι αξίεσ για τον ευρωπαίο πολίτθ ςτο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν: θ περίπτωςθ των ςχολικϊν εγχειριδίων του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν τθσ Γ και Δ Δθμοτικοφ» (ςε ςυνεργ. με Βοφκανου Μ.), South European and Mediterannean Conference on Citizenship Education, Πανεπιςτιμιο Πάτρασ (conference proceedings multimedia CD, Index: No 12) «La philosophie en Grèce aujourd hui: une affaire pendante»: αναφορά για τθν προετοιμαςία τθσ ςφνταξθσ τθσ Μελζτθσ τθσ Unesco, «La philosophie, une Ecole de la liberté» Επιςτθμ.Επιμ., Μτφρ. Ειςαγ. «Φιλοςοφία για παιδιά». Σο Κουκλονοςοκομείο, Δίνοντασ νόθμα ςτον κόςμο μου. Ζνα πρόγραμμα για το παιδί και τον εκπαιδευτικό τθσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ», 2007 *β ζκδ Διάδραςθ+ μετάφραςθ, των: Sharp Α.-Μ., Splitter L.-J., The Doll Hospital, Giving sense to my world, Ακινα, Ατραπόσ (ςελ. 219) ««Φιλοζοθία για Παιδιά»: Τόποι και ηρόποι για ηη Φιλοζοθία», 2007, ειζαγωγή ζηο: AnnMargaretSharp, LaurenceJosephSplitter, «Φιλοζοθία για παιδιά». Το Κοσκλονοζοκομείο, Δίνονηας νόημα ζηον κόζμο μοσ. Ένα πρόγραμμα για ηο παιδί και ηον εκπαιδεσηικό ηης Προζτολικής Εκπαίδεσζης (επιμ. μηθρ. ειζαγ. Έ. Θεοδωροπούλοσ), Αηραπός, Αθήνα, 2007, ζζ Επιμζλεια ( ςυνεργ. με Γκόβαρθ Χ., Κοντάκοσ Αν.) ςτο: Θ παιδαγωγικι πρόκλθςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ. Ηθτιματα κεωρίασ και πράξθσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Παιδαγωγικισ, 2007, Ακινα, Ατραπόσ (ςελ.270) *βλ. «Ειςαγωγι» ςς. 9-15] «Antinomie, problématisation et philosophie de l éducation» Recherches en éducation, n 6 [http ://www.cren-nantes.net

7 «Θ Φιλοςοφία, τα παιδιά και θ Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ», ςτο: Παιδαγωγικά ρεφματα ςτο Αιγαίο, τεφχ. 3, Iοφλιοσ, ςς. 5-17, Παρζμβαςθ ςτθν ετιςια διεκνι Θμερίδα τθσ Sofphied, (Deuxièmes rencontres de la Sofphied, Journée d Etude «Philosophies d éducation aux Etats-Unis», 28 juin): L'éducation aux émotions et la philosophie de l'éducation, [http://sofphied.asso.free.fr] «Les miettes de relativisme: de la philosophie dans l éducation», in: Drouin-Hans A.- M. (rassembl. et présent. des textes), Relativisme et Education, Paris, L Harmattan, pp «La philosophie de l éducation en problématisation, la contradiction résistante et la congruence difficile», Itinerάrios de Filosofia da Educaçao, Νο 7, pp , Ediçoes Afrontamento / FCT «Θ (ανα)ςτοχαςτικι αξίωςθ, θ απαίτθςθ τθσ δθμοκρατίασ και θ φιλοςοφία τθσ παιδείασ», ςτο: Κοντάκοσ Α., Καλαβάςθσ Φρ., Θζματα Εκπαιδευτικοφ. Αλλαγι και Διακυβζρνθςθ Εκπαιδευτικϊν υςτθμάτων, Ακινα, Ατραπόσ, ςς Επιμζλεια.(ςυνεργ. Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C.). Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι, Ακινα, Ατραπόσ «το εργαςτιριο τθσ περιβαλλοντικισ θκικισ: θ φιλοςοφία, οι αξίεσ, θ ζννοια τθσ φροντίδασ», ςτο ςυλλογ.: Θεοδωροποφλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι, Ακινα, Ατραπόσ, ςς «Θ Περιβαλλοντικι Θκικι και το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν: περί θκικισ εκπαίδευςθσ» ( ςυνεργ. με Σόγια Κ.),, ςτο: ςυλλογ.: Θεοδωροποφλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι, Ακινα, Ατραπόσ, ςς «Ανκρωποκεντρικζσ-οικοκεντρικζσ αντιλιψεισ: πόςθ περιβαλλοντικι θκικι πίςω από τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ;» (ςυνεργ. με Βαβίτςα Σ., Ιωςθφίδθ Θ.), ςτο: ςυλλογ.: Θεοδωροποφλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι, Ακινα, Ατραπόσ, ςς «En búsqueda de la filosofía en la literatura: complicaciones pedagógicas», in: Zambrano Leal A. (compil.), Literature y Formaciόn, Ediciôn educaciôn superior, Programa de Maestria en Educaciôn Superior USC Universidad Santiago de Cali, pp «Travesίas para la Filosofia de la Educaciόn: de l Espacio i de la Interculturalidad»/ «Traversées pour la philosophie de l éducation: de l espace et de l interculturalité», in: Revista Colombiana de Educacion Superior, «Historia de la Educaciόn Superior», Maestria en Educaciόn Superior, Universidad Santiago de Cali, Colombia, Julio-Diciembre, pp , «Θ εμφάνιςθ και διαπραγμάτευςθ ηθτθμάτων αξιϊν ςτο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν: θ περίπτωςθ τθσ Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ» (ςυνεργ. με Βοφκανου, Μ.), ςτο: Μπαγάκθσ Γ. Δεμερτηι Κ. (επιμ.), Ζνα χρόνο μετά τθν εφαρμογι των νζων αναλυτικϊν προγραμμάτων. Τί άλλαξε; Ακινα, Εκδ. Γρθγόρθ, ς «Σο κολό είδωλο τθσ φιλοςοφίασ ςτθν εκπαίδευςθ», ανακοίνωςθ ςτθ Διεκνι Θμερίδα, «Φιλοςοφία, φιλοςοφία, είςαι εδϊ; Κάνοντασ Φιλοςοφία με τα παιδιά», υπό τθν αιγίδα τθσ ελλθνικισ επιτροπισ τθσ UNESCO, TEPAE, Ρόδοσ, 28 Νοεμβρίου 2008, (ςτο: Πρακτικά υνεδρίου, MultimediaCVitem 14: Φάκελοσ: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, ςς ) «Άτυποι πειραματιςμοί», ανακοίνωςθ ςτθν Θμερίδα με διεκνι ςυμμετοχι, «Φιλοςοφία, φιλοςοφία, είςαι εδϊ; Κάνοντασ Φιλοςοφία με τα παιδιά», υπό τθν αιγίδα τθσ ελλθνικισ επιτροπισ τθσ UNESCO, TEPAE, Ρόδοσ, 28 Νοεμβρίου 2008 (βλ. Πρακτικά υνεδρίου, &item 14: Αρχείo: Φάκελοσ: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, ςς ) 2009.Επιμζλεια-Μτφρ.Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι (ςε ςυνεργ. με Καΐλα Μ., Bonnett M., Larrère C.), Ακινα, Ατραπόσ, *β ζκδ. 2012, Διάδραςθ «La «voie exodique» comme une voie de problématisation et les dilemmes moraux comme outils de formation» (ςυνεργ. με Dias de Carvalho A.),, ςτο: Percursos & Ideias, Revista Científica do ISCET, pp

8 «Une philosophie de l éducation comme «théorie pratique» et l espace comme seuil», in: Argumentos de Razόn Técnica, Revista espanola de Ciencia, Tecnologia y Sociedad, y Filosofia de la Tecnologia, Sevilla, pp «Philosophy, Philosophy for Children, and Educational Aims: Affinities, Parallelisms and Exclusions, in: Marsal, E., Dobashi, T. Weber B. (Hrsg.) Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts, Hodos Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie herausgegeben vom Institut für Philosophie und Theologie, University of Education, Karlsruhe, Germany, Band 9, pp «Ειςαγωγι: Σο φάςμα τθσ φιλοςοφίασ τθσ παιδείασ», ςτο: Θεοδωροποφλου Ε. (επιμ.,μτφρ., ειςαγ.), Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Λόγοι, Όψεισ, Διαδρομζσ. Ακινα, Πεδίο, ςς «H ςθμαςία του τακτ για τθ φιλοςοφία τθσ παιδείασ: ζνα κατϊφλι» Θεοδωροποφλου Ε. (επιμ.,μτφρ., ειςαγ.) Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Λόγοι, Όψεισ, Διαδρομζσ. Ακινα, Πεδίο, ςς Notes from a philosophical laboratory for Kindergartners / Theoretical Part [Greece]. In: Vocational Professionalization by Practicing Philosophy (with Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci / VP 3 : E-booklet, pp , [References and Bibliography], (http://www.vppp.eu) Θ γνϊςθ των ευρωπαϊκϊν αξιϊν: θ περίπτωςθ των μακθμάτων των κοινωνικϊν ςπουδϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ (ςυνεργ. με Μ. Βοφκανου). ςτο: Κανελλάκθ., Μαρινάκθ - Καςςωτάκθ Αικ., κ.ά., (επιμ.), Διεργαςίεσ τθσ ςκζψθσ ςτο ςχολείο και το περιβάλλον, Ακινα, Πεδίο, ςς Education spécialisée, situations-limite et gestion du contradictoire (collab. avec Carvalho Dias A.), Percursos & Ideas, No 2, (collb. avec Théodoridis A.) Le cercle de craie: la formation des enseignants en Grèce. In Revue Internationale d Education, Sèvres, No 55, Pédagogie spécialisée, situations-limites et gestion du problématique. Le cas de la solitude intraitable. (collb. avec Dias de Carvalho A.) In M. Fabre, Adalberto Dias de Carvalho, Yann Lhoste (eds.), Expérience et problématisation en éducation, aspects philosophiques, sociologiques et didactiques, Porto, Afrontamento, pp Επιςτθμ.επιμ. μτφρ. ειςαγ. Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Λόγοι, Όψεισ, Διαδρομζσ. Ακινα, Πεδίο (ςελ. 438) «Μεταφορζσ ςϊματοσ», In: Γ. Παπαδόπουλοσ και Θ. Γραμματάσ (επιμ.), «Τραγικό και Τραγωδία ςτθν Εποχι τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ, (ςειρά «πουδζσ Φφλου»). Ακινα. Διάδραςθ. ςς ] Le secret de Celia Copplestone ou comment (ne pas) sortir de la solitude. In A. Dias de Carvalho, Solidao nos liminares de pessoa e da solidariedade. Edicoes Afrontamento, chap. 8, pp Θ διαλογικι εκηιτθςθ ςτθν εκπαίδευςθ και θ φιλοςοφικι δυςτροπία. Διά-λογοσ, Επετθρίδα Φιλοςοφικισ ϋερευνασ, Ακινα. Εκδόςεισ Παπαηιςθ, 2, Θ προβλθματοποίθςθ: προοίμιο ςτθν αναςτοχαςτικι επιταγι. In Α. Κοντάκοσ & Φ. Καλαβάςθσ (επιμ.). Θζματα Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ 5. Διαχείριςθ Κρίςεων και Διακυβζρνθςθ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων. Ακινα: Διάδραςθ. ςς Θ ανάδυςθ του φφλου ςτθ φιλοςοφία για παιδιά: κλιςεισ και (απο) κλίςεισ ςτο: Αναγνωςτοποφλου Δ. (επιμ.). Γυναικείεσ και ανδρικζσ αναπαραςτάςεισ ςτθ Λογοτεχνία για Παιδιά και Νζουσ. Ακινα. Εκδόςεισ Κυριάκοσ Παπαδόπουλοσ Α.Ε, ςς Traversias de la filosofia de la educacion. In Ηambrano A. Leal, Meirieu Ph., Théodoropoulou E., Mutuale Aug., Schaepelynk V., Filosofia de la educaciόn y pedagogίa. Argentina. Editorial Brujas, pp Επιςτθμ.επιμ. μτφρ. ειςαγ., Φιλοςοφία, φιλοςοφία είςαι εδϊ; Κάνοντασ φιλοςοφία με τα παιδιά. Ακινα: Διάδραςθ (ειρά: Φιλοςοφία και Παιδί. Τπεφκ. ειράσ: Ζ.Κ. Θεοδωροποφλου, Μ. Gregory) (ς. 367) Με το κεφάλι τθσ Μζδουςασ ςτο διςάκι ι το μπιηζλι κάτω από τα παπλϊματα. Ειςαγωγι ςτο: Θεοδωροποφλου Κ. Ζλενα (επιςτθμ. επιμ., ειςαγ. μτφρ.). Φιλοςοφία, φιλοςοφία είςαι εδϊ; Κάνοντασ φιλοςοφία με τα παιδιά.ακινα. Διάδραςθ, ςς

9 Κάτι ςτον κόςμο μασ αναγκάηει να ςκεφτοφμε ςτο: Θεοδωροποφλου Κ. Ζλενα (επιςτθμ. επιμ., ειςαγ. μτφρ.). Φιλοςοφία, φιλοςοφία είςαι εδϊ; Κάνοντασ φιλοςοφία με τα παιδιά.ακινα. Διάδραςθ, ς Philosophy of education: ways of presence and absence from congruence to common sense and back, dans: Pereira P.-Ch. (coord.) Espaço publico. Variaçοes crίtic as sobre a urbanidade. Porto, Ediçoes Afrontamento/ FCT. pp La pratique du journal à partir d un cours de philosophie de l éducation en ligne: un amorçage méthodologique, in: Pratiques de Formation / Analyses *Le journal pédagogique: outil de conscientisation de l'expérience+, N 62-63, Novembre, ς De l'empathie et du care: tracer in lieu de pratique, In Skepsis, XXIII, p , (In Honour of Professor Grigorios Karafillis) Dos à dos avec l abstraction. Pour une philosophie pratique micrologique, in:revista Itinenάrios de Filosofia da Educaçao, N.º 12 p , Ediçoes Afrontamento/ FCT Ηambrano A.Leal, Meirieu Ph., Théodoropoulou E., Mutuale Aug., Schaepelynk V., Filosofia de la educaciόn y pedagogίa. Argentina. Editorial Brujas Θ φιλοςοφικι ςκζψθ και το υφάδι του πρoςϊπου. το: Ο Προςωπιςμόσ ςτο Σφγχρονο Κόςμο Τιμθτικόσ τόμοσ για τον ιδρυτι του Ομίλου Πνευματικισ Ανανεϊςεωσ κ. Μ.Ι. Μαρακεφτθ. Λευκωςία: ΟΠΑ, 2014, ςς Σι γυρεφει ζνασ φιλόςοφοσ ςτισ φτωχογειτονιζσ του Σριβαντροφμ;». τθ ρωγμι ενόσ παραδόξου In. Ζ. Θεοδωροποφλου (επιμ.). Εικόνεσ Γυναίκασ. Aποςπάςματα από μια ςυηιτθςθ. Σ.Ε.Π.Α.Ε.., Ρόδοσ, ςς (αναρτ. ςτο: Ανιχνεφοντασ τθν ζννοια τθσ κριτικισ ςκζψθσ ςτο Νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαιδευςθ: θ κρυφι είςοδοσ τθσ φιλοςοφίασ / Tracking the concept of critical thinking in the New Curriculum of Primary Education: the hidden entrance of philosophy ((ςε ςυνεργ. με Μονιοφδθ Μ.). In: Θεοδωροποφλου Ζ., Καΐλα Μ., Πολεμικόσ Ν., Παπαδόπουλοσ Γ., Καφοφςθ., Φϊκιαλθ Π. (επιμ.)., Θ ζρευνα ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, ς (αναρτ. ςτο: The problematization effect and its double gestures. In: T. Strand T. M. Papastefanou (eds). Philosophy of Education as a Lived Experience: Navigating Through Dichotomies of Thought and Action, Germany. Verlag, pp De la problématisation à la dilemmatisation et vice versa: introduction à un cursus philosophique.(collab. with Dias de Carvalho A.). In. E. Prairat (coord.). L éthique de l enseignement. Εnjeux personnels, professionnels et institutionnels Presses Universitaires de Nancy, pp Επιμζλεια. Εικόνεσ Γυναίκασ *Πρακτικά τθσ Συηιτθςθσ που οργανϊκθκε από το Σ.Ε.Π.Α.Ε../ 18 Μαρτίου 2011, Ρόδοσ+ (αναρτ. ςτο: Θ ανάγκθ τθσ «κεωρθτικισ πρακτικισ» και το ίχνοσ του κοινοφ νου, In Φιλοςοφείν [in press] Coord., introd.. Noema: Voix de Philosophie de l'education. (postface : Dider Moreau). Paris. Presses Universitaires de Saint-Gemmes, (in press) Discours, Vue, Trajet, Voix, Praxis: sillons de noéma ςτο: Théodoropoulou E. (coord., introd.). Noema: Voix de Philosophie de l'education. (postface : Dider Moreau). Paris. Presses Universitaires de Saint-Gemmes [pp (in press)] Le tact comme un seuil pédagogique-philosophique. The tact as a pedagogical-philosophical threshold ςτο: Théodoropoulou E. (coord., introd.). Noema: Voix de Philosophie de l'education (postface : Dider Moreau). Paris. Presses Universitaires de Saint-Gemmes [ςελ , in press] 2014: Mτφρ. επιμ., ειςαγ. Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Όψεισ τθσ Πράξθσ. Ακινα (επίμετρο: Paul Standish). AΘινα. Εκδόςεισ Πεδίο (ςελ. 558) «I would prefer not to» (;) H πράξθ, όταν βακαίνει απότομα. Ειςαγωγι ςτο: Θεοδωροποφλου Κ. Ζ. (επιςτθμ. επιμ., ειςαγ., μτφρ.). Θεοδωροποφλου Ζ., Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Όψεισ τθσ Πράξθσ. Ακινα. Πεδίο, ςς Διλθμματοποίθςθ: μια φιλοςοφικι είςοδοσ ςτθν επαγγελματικι θκικι (ςυνεργ. με Dias de Carvalho A.), ςτο: Θεοδωροποφλου Κ. Ζ. (επιςτθμ. επιμ., ειςαγ., μτφρ.). Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Όψεισ τθσ Πράξθσ. Ακινα. Πεδίο,

10 10 Théodoropoulou E., Carvalho A., Coups d ambivalence : quelles résistances pour une éthique professionnelle en éducation? In. Καςιμάτθ, Κ. & Αργυρίου, Μ.(Επιμ.) (2014). Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Τάςεισ ςτθν Εκπαίδευςθ: Οι επιρροζσ τουσ ςτο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα. Πρακτικά 5 ου Διεκνοφσ υνεδρίου (Σόμοσ Β),26-28 επτεμβρίου 2014, Εκπαιδευτιρια Λαμπίρθ, Μοςχάτο. Ακινα: ΑΠΑΙΣΕ ΕΕΜΑΠΕ (ISBN SET: , τομ.β: , e book: ), pp «Φανταςία νεκρι φανταςτείτε"... το παράδοξο μιασ επίκλθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ» ςτο: αραφίδου Κ. (επιμ.) Πρακτικά 5 ου Πανελλινιου υνεδρίου τθσ Εταιρείασ Επιςτθμϊν Αγωγισ Δράμασ, «H Δθμιουργικότθτα ςτθν Εκπαίδευςθ», Δράμα 28 και 29 Noεμβρίου 2014, ςς Théodoropoulou H., (coord., introd.), Noema: Voix de Philosophie de l Education. France. Presses Universitaires de Saint-Gemme (in press)

ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ. Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ. theod@rhodes.aegean.gr. Σίτλοι πουδών

ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ. Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ. theod@rhodes.aegean.gr. Σίτλοι πουδών ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ theod@rhodes.aegean.gr Σίτλοι πουδών 1. Πτυχίο: Φιλοςοφικοφ τμιματοσ Φιλοςοφικισ χολισ, Εκνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου Καθηγητές _

Τομέας Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου Καθηγητές _ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Α: Βιβλία/μονογραφίες Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ημερ. Γέννησης : 06/08/61 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Τόπος Κατοικίας : Α & Γ Λυμπερόπουλου 9 Επικοινωνία: τηλ. 2610-969729 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows Professor Fragiskos Kalavassis e-mail: Kalabas@rhodes.aegean.gr Short presentation of the curriculum vitae Fragkiskos (Francois) Kalavasis is a Mathematician with Master studies and PhD Thesis in the Didactics

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ημερ. Γέννησης : 06/08/61 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Τόπος Κατοικίας : Α & Γ Λυμπερόπουλου 9 Επικοινωνία: τηλ. 2610-969729 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Ελληνικά και διεθνή περιοδικά Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ Σόνια Καφοφςθ, Χαροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3) ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλοσ Μαθήματοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Έτος γεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου Μόνιμης Επίκουρης καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Διδακτική για την Προσχολική Εκπαίδευση mmaria@psed.duth.gr ΣΠΟΥΔΕΣ Στην Ελλάδα Πτυχίο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤ. ΡΑΒΑΝΗΣ Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΤΡΑ Ιούνιος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ευαγγελία Μουσούρη ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Λέκτορας επί θητεία στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογία με εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Νικολάου Αθανάσιος Ημερομηνία γέννησης: 7 Φεβρουαρίου 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Κοζάνη Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ατομικά στοιχεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 25 Σεπτεμβρίου 1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Αθήνα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Όνοµα µητέρας Τόπος γεννήσεως ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Αριστείδης Άννα Αθήνα Ηµερ/νία γεννήσεως 16-2 - 1956 ιεύθυνση επικοινωνίας Τηλέφωνο Τηλέφωνο εργασίας /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Διεθνζσ υνζδριο Παιδαγωγική, Πολιτιςμόσ, Πολιτικζσ: Ο Διάλογοσ τησ Εκπαίδευςησ Περιλήψεισ Ειςηγήςεων Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηλίας Ε. Κουρκούτας 11/06/1961, Λάρισα ΠΤΔΕ, Παν/μιούπολη Κρήτης, Γάλλος, 74100, Ρέθυμνο 28310/77647-57202-6976446342, hkourk@edc.uoc.gr ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

(1990) Αποφοίτηση από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με «Άριστα» (τμήμα Φ.Π.Ψ.).

(1990) Αποφοίτηση από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με «Άριστα» (τμήμα Φ.Π.Ψ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ξέστερνου Έτος γεννήσεως: 10 Οκτωβρίου 1968 Εθνικότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Ναυπακτίας 6-8, Καισαριανή, Αθήνα, Τ.Κ. 16121 Τηλέφωνο: 210.76.65.659

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επικοινωνία : τηλέφωνο γραφείου 27410-74984 (fax) 30-27410-74990 Email : dkarakat@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα