ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015"

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων περιόδου Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου (έμμεση μέθοδος) Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Βάση ετοιμασίας των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα πάγια & άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Δομή του Ομίλου Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες-Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων Φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενη φορολογία Δανεισμός Αποτελέσματα περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή Ανάλυση προβλέψεων Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αμοιβές μελών ΔΣ & μελών Διοίκησης Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Εγγυήσεις Μερίσματα Αριθμός & αμοιβές προσωπικού Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού της ενδιάμεσης περιόδου Στοιχεία και Πληροφορίες Σελίδα 2 από 24

3 περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 έως 31/03/2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» την 28 Μαΐου 2015 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. Αθήνα, 28 Μαΐου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Γαλανάκις Α.Δ.Τ. Ξ Σελίδα 3 από 24

4 1. περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ποσά σε χιλ. Σημ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια 1.3 & 2.7 Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά Υπέρ το Άρτιο Τακτικό Αποθεματικό Άλλα Αποθεματικά 337 (365) Κέρδη/ Ζημίες εις νέον (2.866) (1.889) Αποθεματικό Συναλλαγματικών Διαφορών (502) (502) Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.9 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λοιπές Προβλέψεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος πληρωτέος Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμο τμήμα ομολογιακών και τραπεζικών δανείων Σύνολο Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 4 από 24

5 1.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων περιόδου ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ποσά σε χιλ. Σημ Πωλήσεις 2.3 & Κόστος Πωληθέντων (7.007) (6.490) (5.263) (4.817) Μικτό Κέρδος Έξοδα Διάθεσης (640) (636) (528) (498) Έξοδα Διοίκησης (1.884) (1.652) (1.629) (1.340) Άλλα Έσοδα Άλλα Έξοδα (49) (72) (9) (31) Κέρδη Εκμετάλλευσης (1.755) (1.145) (1.514) (1.108) Χρηματοοικονομικό κόστος (348) (417) (309) (378) Χρηματοοικονομικό έσοδο Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 2.10 (1.204) 31 (174) 420 Μερίδιο από (ζημιές)/κέρδηη συγγενών εταιρειών (301) (509) Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων (3.594) (2.026) (1.996) (1.065) Φόρος Εισοδήματος Καθαρά Κέρδη/ (Ζημιές) περιόδου (2.579) (2.016) (977) (1.052) Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα που αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτ/των σε μεταγενέστερες περιόδους Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου (2.579) (1.990) (977) (1.052) Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου αποδιδόμενα σε : Ιδιοκτήτες της μητρικής 2.10 (2.567) (2.013) (977) (1.052) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (12) (4) (2.579) (2.016) (977) (1.052) Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής (2.567) (1.986) (977) (1.052) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (12) (4) - - (2.579) (1.990) (977) (1.052) Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή για κέρδη αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Βασικά σε 2.11 (0,1202) (0,0942) (0,0458) 0,0492 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.755) (1.145) (1.514) (1.108) Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (603) (13) (900) (485) Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 5 από 24

6 1.3. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ο ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε χιλ Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Αποθεματικό Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Συναλλαγματικών Διαφορών μετατροπής Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου (300) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες - Μεταβολή από αλλαγή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική (18) (27) - Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου 26 (2.013) (1.986) (4) (1.990) Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου (274) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου (502) Μεταφορές Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου (2.567) (2.567) (12) (2.579) Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου (502) Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 6 από 24

7 H ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου (9.608) Διανομή αποτελέσματος χρήσεως Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου (1.052) (1.052) Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου (10.659) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου (1.889) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου (977) (977) Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου (2.866) Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 7 από 24

8 1.4. Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου (έμμεση μέθοδος) 01/01-31/3/2015 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/01-31/3/ /01-31/3/2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-31/3/2014 Ποσά σε χιλ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων (3.594) (2.026) (1.996) (1.065) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - (6) - (6) Προβλέψεις / (Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων) Επενδυτικά αποτελέσματα (1.085) (388) Συναλλαγματικές διαφορές (35) (42) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (14) (13) (0) (0) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης (501) (1) (838) (479) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (185) (274) (164) (248) Καταβλημένοι φόροι - (1) - (1) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7 (88) (279) (442) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (272) (796) (223) (94) Μερίσματα Εισπραχθέντα Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (258) (769) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εξοφλήσεις δανείων (899) (359) (816) (359) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (3) (2) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (901) (362) (816) (359) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) (1.153) (1.218) (232) (507) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 8 από 24

9 2. Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 2.1. Γενικές πληροφορίες Η μητρική εταιρεία του ομίλου είναι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ A.Ε.» εδρεύει στην Αθήνα, Βασιλέως Γεωργίου Α1 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αριθμό Μ.Α.Ε 6015/06/Β/86/135 και Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η: και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε εκατό (100) έτη, τα οποία άρχισαν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλικού Διατάγματος που ενέκρινε το καταστατικό της. Η εταιρεία λειτουργεί ανελλιπώς από την ίδρυσή της, επί ενενήντα πέντε (95) συναπτά έτη. Σκοπός του Ομίλου είναι η απόκτηση, κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων στην Αθήνα και αλλού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και συναφών επιχειρήσεων, όπως η απόκτηση ή /και εκμετάλλευση ιαματικών υδάτων, λουτροπόλεων, δημοσίων θεαμάτων, λεσχών, κ.τ.λ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι Οι μετοχές του ομίλου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 28 Μαΐου Η εταιρεία ΛΑΜΨΑ και η Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc, υπέγραψαν σύμβαση Διαχείρισης και Λειτουργίας του Ξενοδοχείου τον Δεκέμβριο του Σύμφωνα με την σύμβαση η Starwood, συμφώνησε να παρέχει υπηρεσίες Διαχείρισης και Λειτουργίας στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία». Η διάρκεια της Σύμβασης Διαχείρισης είναι αρχικά εικοσιπενταετής (25 ετών), με δικαίωμα παράτασης για άλλα 25 έτη. Και οι δύο εταιρείες έχουν περιορισμένα δικαιώματα ως προς την καταγγελία της σύμβασης χωρίς λόγο. Επίσης, σύμβαση διαχείρισης υπέγραψε με την Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. και η Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε., ιδιοκτήτρια εταιρεία του Ξενοδοχείου «Sheraton Rhodes Resort». Η συμφωνία αφορά την ανάληψη της λειτουργικής διαχείρισης του Ξενοδοχείου (operating services agreement). Σημειώνεται ότι η ΛΑΜΨΑ είναι κάτοχος του 50% των μετοχών της Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε. Την 24/12/2012, καταρτίστηκε μεταξύ της μητρικής εταιρείας και της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» οριστικό συμβολαιογραφικό συμφωνητικό μακροχρόνιας μίσθωσης του Ξενοδοχείου King George. Η μίσθωση ενεργοποιήθηκε με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής του Μισθίου στις 20/3/ Βάση ετοιμασίας των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων Ο Όμιλος ΛΑΜΨΑ έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα Δ.Π.Χ.Α. και τις διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν την τρέχουσα χρήση. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με ημερομηνία 31/03/2015 καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 πέρα από τις τροποποιήσεις των προτύπων, οι οποίες έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από 01/01/2015. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου με ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 31/03/2015 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost convention) όπως αυτή τροποποιείται με την Σελίδα 9 από 24

10 αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Η σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα Νέα πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Σελίδα 10 από 24

11 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις Πληροφόρηση κατά τομέα Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 8, ο καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στη «διοικητική προσέγγιση». Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται για τους λειτουργικούς τομείς πρέπει να είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δομές του Ομίλου και στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονομικών αναφορών που δίνονται στους επικεφαλείς λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η Διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης αυτών. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την επιμέτρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των τομέων με αυτές των Οικονομικών Καταστάσεων. Η χρηματοδότηση του Ομίλου που περιλαμβάνει τα «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» και τα «Χρηματοοικονομικά Έσοδα» καθώς και οι φόροι εισοδήματος παρακολουθούνται σε ενοποιημένο επίπεδο χωρίς να επιμερίζονται στους λειτουργικούς τομείς που δημιουργούν αποτέλεσμα. Οι συναλλαγές μεταξύ των λειτουργικών τομέων πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας του Ομίλου. Οι διατομεακές πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης. Οι επιχειρηματικοί τομείς που παρουσιάζονται είναι η ενοικίαση δωματίων, πωλήσεις τροφίμων και ποτών και οι λοιπές δραστηριότητες (Έσοδα SPA-Health Club, Έσοδα Τηλεφωνείου, λοιπά). Τα αποτελέσματα του Ομίλου, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ανά τομέα, αναλύονται για τις παρουσιαζόμενες περιόδους ως εξής: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΑ Αποτελέσματα τομέα την 31/03/2015 ΣΥΝΟΛΟ Πωλήσεις - σε εξωτερικούς πελάτες σε άλλους τομείς - - Καθαρές πωλήσεις τομέα Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα (220) (108) (21) (348) Αποσβέσεις Αποτελέσματα προ φόρων (2.264) (1.114) (216) (3.594) Φόρος εισοδήματος Αποτελέσματα μετά φόρων (1.625) (799) (155) (2.579) 31/3/2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση, Επενδύσει σε Κοινοπραξίες) Λοιπό ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Υποχρεώσεων Σελίδα 11 από 24

12 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΑ Αποτελέσματα τομέα την 31/03/2014 ΣΥΝΟΛΟ Πωλήσεις - σε εξωτερικούς πελάτες σε άλλους τομείς - - Καθαρές πωλήσεις τομέα Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα (254) (138) (25) (417) Αποσβέσεις Αποτελέσματα προ φόρων (1.236) (669) (122) (2.026) Φόρος εισοδήματος Αποτελέσματα μετά φόρων (1.230) (665) (121) (2.016) 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση) Λοιπό ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Υποχρεώσεων Σημειώνουμε ότι τα Ξενοδοχεία της εταιρίας στην Αθήνα («Μεγάλη Βρετανία» και «King George») ακολουθούν την εποχικότητα του τουριστικού προορισμού, με συνέπεια η μέση πληρότητά τους να είναι σχεδόν διπλάσια την καλοκαιρινή περίοδο (Μάϊος Οκτώβριος) από την αντίστοιχη χειμερινή (Νοέμβριος Απρίλιος). Γεωγραφικοί τομείς Η έδρα του Ομίλου είναι η Ελλάδα. Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως σε Ελλάδα, Κύπρο και Σερβία, ενώ έχει συμμετοχές και σε άλλες χώρες ( 2.5). 1/1-31/03/ /3/2015 1/1-31/03/ /12/2014 Ποσά σε χιλ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Σύνολο Ενσώματα πάγια & άυλα περιουσιακά στοιχεία Κατά τη διάρκεια της περιόδου για την Εταιρία οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των χιλ 478. Σε επίπεδο Ομίλου το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε χιλ 528, που αφορά κυρίως τις καθαρές επενδύσεις της μητρικής εταιρίας σε πάγιο εξοπλισμό. Επί των Ακινήτων της Μητρικής και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ και $ για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ Κατά την 31η Μαΐου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 ο Όμιλος και η Εταιρία δεν είχαν δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες. Σελίδα 12 από 24

13 2.5. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Δομή του Ομίλου Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των συμμετοχών της μητρικής Εταιρίας σε θυγατρικές και συγγενείς: ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ Σ 31/03/ 2015 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ Σ 31/12/ 2014 ΕΔΡΑ- ΧΩΡΑ Νόμι σμα λειτο υργί ας Ποσά σε χιλ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - - Ελλάς ΆΜΕΣ Ο % ΣΥΜ/ ΧΗΣ ΜΗΤΡΙ ΚΗ LUELLA ENTERPRISES LTD Κύπρος EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES Σερβία BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. - - Σερβία - NORTH HAVEN LTD - - Χονγκ - Κονγκ $ - MARKELIA ENTERPRISES COMPANY LTD - - Κύπρος - ΣΥΝΟΛΟ Προβλέψεις για υποτιμήσεις (2.326) (2.326) ΣΥΝΟΛΟ EMΜΕ ΣΟ % ΣΥΜ/ ΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤ/ΚΗ 100,00 % ΘΥΓ/ΚΗ 80,33 % ΘΥΓ/ΚΗ 93,90 % ΘΥΓ/ΚΗ 100,00 % ΘΥΓ/ΚΗ 100,00 % ΘΥΓ/ΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Σ ΕΝΟΠΟΙ ΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗ ΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗ ΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗ ΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗ ΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗ ΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗ ΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΑΣ Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες Εταιρία Συμμετοχών Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες Εταιρία Συμμετοχών Υπηρεσίες Ποσά σε χιλ Υπόλοιπο ανοίγματος Αποκτήσεις 1 Ζημίες απομείωσης αναγνωρισμένες στην κατάσταση αποτελεσμάτων (2.326) Ζημίες απομείωσης που αναστράφηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων Υπόλοιπο κλεισίματος Σημειώνουμε ότι η Μητρική Εταιρεία εντός της περιόδου εισέπραξε από τη θυγατρική εταιρεία LUELLA ENTERPRISE Co μερίσματα ποσού χιλ Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες-Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ο Όμιλος συμμετέχει από κοινού (ποσοστό 50%) με άλλα μέρη στη Διοίκηση της εταιρίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.». Η μεταβολή στις κοινοπραξίες απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: Αξία κτήσης 01/01/15 Ζημίες από αποτίμηση Αξία την 31/03/15 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. 301 (301) 0 ΣΥΝΟΛΟ 301 (301) 0 Σελίδα 13 από 24

14 Η αναλογία στα Ίδια Κεφάλαια απεικονίζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στο κονδύλι του ενεργητικού «Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες», όταν αυτά είναι θετικά. Το κόστος κτήσης της Κοινοπραξίας στα βιβλία της μητρικής έχει ως εξής: ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/03/2015 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2014 Ποσά σε χιλ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε ΣΥΝΟΛΟ Προβλέψεις για υποτιμήσεις (9.260) (9.260) ΣΥΝΟΛΟ - - Συνοπτικά τα στοιχεία της Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε. παρουσιάζονται ως εξής: 31/3/ /12/2014 Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (1.027) 602 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων 01/01-31/12/ /01-31/03/2014 Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους (1.629) (1.017) Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) (1.629) (1.017) Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά έσοδα - - Χρηματοοικονομικά έξοδα Φόρος εισοδήματος Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων Η καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρίας αφορά τα ακόλουθα: Ποσά σε χιλ Όμιλος Εταιρεία ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό Συναλλαγματικών Διαφορών (502) (502) - Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον (2.866) (1.889) Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο καθαρής θέσης Κατά την 31/03/2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε , διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,12 έκαστη. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Κύρια Αγορά και συμμετέχουν στον υπερκλάδο Ταξίδια & Αναψυχή - Ξενοδοχεία. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές της ή από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Σελίδα 14 από 24

15 Ο λογαριασμός «Λοιπά Αποθεματικά» του Ομίλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες αποθεματικών: «Τακτικό αποθεματικό», «Έκτακτα αποθεματικά» και «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου». Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους» εφαρμόστηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013 και εφαρμόστηκε αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου Σύμφωνα με αυτό, εξαλείφεται η επιλογή της σταδιακής αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών με τη «μέθοδο περιθωρίου». Συνεπώς, τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που παρουσιάζονται σε μία οικονομική χρήση θα αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου και άμεσα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης αυτής και θα απεικονίζονται σε ξεχωριστό αποθεματικό, Αποθεματικό αναλογιστικών αποτελεσμάτων, στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας. Από τα ανωτέρω, το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται υποχρεωτικά εκ του νόμου από τα κέρδη εκάστης περιόδου και παραμένει στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας προς συμψηφισμό τυχόν ζημιών που θα προκύψουν στο μέλλον ενώ έχει φορολογηθεί μέσα σε κάθε χρήση στην οποία σχηματίστηκε και κατά συνέπεια είναι ελεύθερο φόρου. Όσον αφορά τα υπόλοιπα αποθεματικά μπορούν να διανεμηθούν στους μετόχους εφόσον καταβληθεί ο αναλογούν φόρος. Αναλυτική παρουσίαση της κίνησης που παρουσίασε η Καθαρή Θέση του Ομίλου και της Εταιρίας, παρατίθεται στην 1.3 «Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» Φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενη φορολογία Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Οι συντελεστές φορολογίας της τρέχουσας χρήσης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αναμένεται να έχουν ως εξής: Χώρα Συντελεστής Φορολογίας ΣΕΡΒΙΑ 15% ΚΥΠΡΟΣ 12,50% HONG KONG 16,50% ΠΑΝΑΜΑΣ 0% ΛΙΒΕΡΙΑ 0% Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με τη χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του Ομίλου. Τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την τρέχουσα περίοδο. Οι φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στο βαθμό που η ανάκτηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω των μελλοντικών φορολογικών κερδών είναι πιθανή. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη απαίτηση από φορολογικές ζημιές περιόδου ποσού χιλ Δανεισμός Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, τόσο οι μακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες αναλύονται στον επόμενο πίνακα: Σελίδα 15 από 24

16 Ποσά σε χιλ. Ο Όμιλος Η Εταιρεία 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Μακροπρόθεσμος δανεισμός Ομολογιακά δάνεια Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού Βραχυπρόθεσμος δανεισμός Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών Βραχυπρόθεσμο τμήμα ομολογιακών και τραπεζικών δανείων Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού Σύνολο Επί των Ακινήτων της Μητρικής και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ και $ για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ και χιλ. αντίστοιχα. Επίσης υφίσταται εγγυήσεις της μητρικής ποσού χιλ και ενέχυρο επί του 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. για εξασφάλιση ομολογιακού της δανείου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έλαβαν νέα δάνεια ενώ αποπλήρωσαν χιλ 816 και χιλ. 899 αντίστοιχα. Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι: 31/03/ /12/2014 Τραπεζικός δανεισμός 3,86% 3,47% Κεφάλαιο κίνησης O Όμιλος και η Εταιρία κατά την 31/03/2015 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά χιλ (μητρική χιλ 8.810). Το σημαντικότερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (40% όμιλο - 41% μητρική) αφορά σε δόσεις μακροπρόθεσμου δανεισμού πληρωτέο στην επόμενη χρήση. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, το κεφάλαιο κίνησης του ομίλου καθίσταται αρνητικό κατά εκ. 2,4. και της εταιρείας αρνητικό κατά εκ. 3,7. Οι ανάγκες του Ομίλου και της Εταιρείας για Κεφάλαιο Κίνησης αναμένεται να καλυφθούν από τις λειτουργικές εισροές που αναμένεται να εισέλθουν στις επόμενες περιόδους καθώς παρουσιάζεται εποχικότητα στην δραστηριότητα του Ομίλου κατά την οποία το πρώτο τρίμηνο του κάθε έτους παρουσιάζει τις πιο περιορισμένες εισροές. Επιπλέον, η μητρική εταιρεία στην τρέχουσα περίοδο εισέπραξε μερίσματα θυγατρικών εταιρειών ποσού χιλ ενώ εκτιμάται πως θα δοθούν επιπλέον μερίσματα στη μητρική εταιρεία ποσού εκ 2 περίπου. Τέλος, οι δύο βασικοί μέτοχοι της μητρικής εταιρείας «NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LIMITED» και «DRYNA ENTERPRISES COMPANY LIMITED», εκπροσωπώντας ποσοστό 28,48% επί του μετοχικού κεφαλαίου της έκαστη (συνολικά 56,96%), έχουν δεσμευτεί να καλύψουν ενδεχόμενες ανάγκες, παρά το γεγονός ότι εκτιμάται ότι δεν θα χρειαστεί, σε κεφάλαιο κίνησης τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014. Σημειώνεται πως οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, έχουν συνταθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Σελίδα 16 από 24

17 2.10. Αποτελέσματα περιόδου 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015 To πρώτο τρίμηνο του 2015 δείχνει πώς επιβεβαιώνεται η σημαντική ανάκαμψη του εισερχόμενου τουρισμού. Το γεγονός αυτό επιφέρει σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη (έσοδα, πληρότητες, τιμές δωματίων κλπ) των ξενοδοχείων στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ο εισερχόμενος τουρισμός δεν επηρεάζεται από την οικονομική κρίση. Αντίθετα, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης απεικονίζεται στα έσοδα του επισιτιστικού τομέα (Food & Beverage) με πάγια ισχυρή ελληνική παρουσία, ο οποίος έχει χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με αυτής των δωματίων. Αντίθετα, η στασιμότητα της Σερβίας σε συνδυασμό με την μεταβατική περίοδο όπου αυξήθηκαν οι τουριστικές υποδομές (νέα ξενοδοχεία, αεροδρόμιο, ιδιωτικοποίηση αερομεταφορέα κλπ), ενόψει ένταξης στην Ε.Ε., επέφερε μείωση στα μεγέθη των ξενοδοχείων. H πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας αυξήθηκε κατά 3,6% έναντι του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 49,7% έναντι 48,0% το Υψηλότερου βεληνεκούς ήταν η διαμόρφωση της μέσης τιμής δωματίου όπου στα ξενοδοχεία πολυτελείας η αύξηση ανήλθε σε 5,9% έναντι του Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 9,7% ενώ τα συνολικά έσοδα δωματίων κατά 9,8%. Παρόμοια τάση αναμένεται και για το υπόλοιπο του έτους Σημαντικότερες μεταβολές στα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων Περιόδου Οι σημαντικότερες μεταβολές στα ενοποιημένα στοιχεία της Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων Περιόδου έχουν ως εξής: Ο Κύκλος Εργασιών το α τρίμηνο του 2015 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των χιλ έναντι χιλ της ίδιας περιόδου του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3,03%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας (Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» ) ανήλθε σε χιλ από χιλ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένος κατά 7,65%. Τα ενοποιημένα Μικτά Αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη χιλ 598 από κέρδη χιλ 892 το 2014, σημειώνοντας μείωση λόγω κυρίως της συγκυριακής αύξησης των λειτουργικών δαπανών, η οποία συνδέεται με τις περιόδους προσλήψεως εποχιακού προσωπικού ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους μεταβλήθηκε από κέρδος 12,08% το 2014 σε κέρδος 7,86 % το Τα μικτά αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη χιλ 496. έναντι κερδών χιλ. 533 το Το περιθώριο μικτού περιθωρίου της Εταιρίας ανήλθε σε κέρδη 8,61% το 2014 από κέρδη 9,97% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ανωτέρω αύξηση των λειτουργικών δαπανών που επηρέασε σχεδόν εξολοκλήρου τα μικτά αποτελέσματα, επηρέασε και τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων-(ebitda) που ανήλθαν σε ζημιές χιλ 603 έναντι ζημιών 13 χιλ. το Αντίστοιχα, τα λειτουργικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας ανήλθαν σε ζημιές χιλ. 900 από ζημιές χιλ. 485 το Για τους ως άνω αναφερόμενους συγκυριακούς λόγους, και λόγω της εποχικότητας που διέπει την λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν έχουν στατιστική αξία προβολής σε ετήσια βάση. Τα Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αφορούν κυρίως συναλλαγματικές διαφορές από τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου. Το Μερίδιο από (ζημιές)/κέρδη συγγενών εταιρειών, αφορά την αποτίμηση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ με την μέθοδο της καθαρής θέσης,. Περισσότερα αναφέρονται στην 2.6. Τα Αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε ζημιές χιλ 3.594, έναντι ζημιών χιλ της συγκριτικής περιόδου 2014, λόγω των ανωτέρω αναφερθέντων παραγόντων. Στην μητρική εταιρεία ανήλθαν σε ζημιές χιλ 1.996, έναντι ζημιών χιλ της συγκριτικής περιόδου 2014 εξαιτίας των λόγων που αναφέρονται στην παράγραφο των Μικτών Αποτελεσμάτων. Σελίδα 17 από 24

18 Ο Φόρος Εισοδήματος της Εταιρίας και του ομίλου περιλαμβάνει τον υπολογισμό αναβαλλόμενης φορολογίας. Η μεγάλη μεταβολή οφείλεται στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης από φορολογικές ζημίες ποσού χιλ. 468 στην μητρική εταιρία καθώς και από αναβαλλόμενη απαίτηση προσωρινών διαφορών, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου οφείλεται στην αποτίμηση του δανείου σε $. Τα Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές του Ομίλου ανήλθαν σε ζημιές χιλ 2.567, έναντι ζημιών χιλ της συγκριτικής περιόδου Στην μητρική εταιρεία ανήλθαν σε ζημιές χιλ 977, έναντι ζημιών χιλ της συγκριτικής περιόδου Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των κοινών μετοχών της μητρικής Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των κερδών/ (ζημιών) ανά μετοχή: OMIΛOΣ ETAIΡEIA 01/01-01/01-01/01-01/01- Ποσά σε χιλ. 31/3/ /3/ /3/ /3/2014 Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (2.567) (2.013) (977) (1.052) Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ) (0,1202) (0,0942) (0,0458) (0,0492) Ανάλυση προβλέψεων Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ζημίες από μετοχές Προβλέψεις Προστίμων Άλλα (νομικές αξιώσεις) Σύνολο Προβλέψεις πελατών Απόκτηση θυγατρικής - - Προσαρμογές στο προεξοφλητικό επιτόκιο - - Πρόσθετες προβλέψεις Χρησιμοποιημένες προβλέψεις (96) (96) Αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν (6) (6) - Ανακατατάξεις Απόκτηση θυγατρικής - 41 Προσαρμογές στο προεξοφλητικό επιτόκιο - Πρόσθετες προβλέψεις Χρησιμοποιημένες προβλέψεις Αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν Σελίδα 18 από 24

19 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ζημίες από μετοχές Προβλέψεις Προστίμων Άλλα (νομικές αξιώσεις) Σύνολο Προβλέψεις πελατών Πρόσθετες προβλέψεις Χρησιμοποιημένες προβλέψεις (96) (96) Αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν Ανακατατάξεις (6) (6) Πρόσθετες προβλέψεις - 41 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις Αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν - Ανακατατάξεις Από τον ανωτέρω πίνακα, οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων εμφανίζονται αφαιρετικά των απαιτήσεων Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: Ποσά σε χιλ. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πωλήσεις αγαθών - υπηρεσιών 01/01-31/03/ /01-31/03/ /01-31/03/ /01-31/03/2014 Θυγατρικές /από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Λοιπές δαπάνες 01/01-31/03/ /01-31/03/ /01-31/03/ /01-31/03/2014 Θυγατρικές - Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Υπόλοιπα Εισπρακτέα 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Θυγατρικές /από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Υπόλοιπα Υποχρεώσεων 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Θυγατρικές/από κοινού ελεγχόμενες Άλλα συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Επιπλέον, έχουν δοθεί εγγυήσεις από την Μητρική Εταιρεία για την Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε. ποσού 1,3 εκ.. Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Μεταξύ θυγατρικών εταιρειών του ομίλου υπάρχουν απαιτήσεις / υποχρεώσεις από δανεισμό συνολικής αξίας 3,2 εκ και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους 49 χιλ. και συναλλαγματικές διαφορές έσοδα / έξοδα, ποσού χιλ 450, που απαλείφονται κατά την ενοποίηση Αμοιβές μελών ΔΣ & μελών Διοίκησης Ποσά σε χιλ. Όμιλος Εταιρεία Μισθοί & αμοιβές Κόστος κοινωνικής ασφάλισης Bonus Σύνολο Σελίδα 19 από 24

20 Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ ή σε διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και τις οικογένειές τους και δεν υπάρχουν απαιτήσεις/υποχρεώσεις από/προς τα συνδεδεμένα αυτά μέρη Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Επίδικες υποθέσεις α) Διοικητικές διαδικασίες για την αποζημίωση των πρώην ιδιοκτητών του οικοπέδου επί του οποίου το Ξενοδοχείο Hyatt (θυγατρική Εταιρεία BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE) και άλλες εγκαταστάσεις τρίτων ανεγέρθηκαν. Η υπόθεση βρίσκεται στην Επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιστροφή της γης στο Δήμο Νέου Βελιγραδίου (από εδώ και στο εξής : Επιτροπή ). Παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Σερβίας ακύρωσε δύο φορές το δεύτερο ψήφισμα, η Επιτροπή υποστήριζε ακόμη τη θέση ότι η Εταιρεία είναι υπεύθυνη και θα μπορούσε να ζητήσει την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από τη νομική προκάτοχό από την οποία η Εταιρεία είχε αποκτήσει το οικόπεδο. Για την ανωτέρω υπόθεση ο Όμιλος έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού χιλ. 420 κατά την β ) Δικαστικές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί κατά της θυγατρικής Εταιρείας BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE από πρώην εργαζόμενους για την καταβολή αποζημίωσης λόγω τερματισμού της σχέσης απασχόλησης στηριζόμενοι στη ρήτρα μη ανταγωνισμού. Η Διοίκηση του Ομίλου ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την αποζημίωση όσον αφορά τον τερματισμό της σχέσης απασχόλησης, δεδομένου ότι και οι δύο ενάγοντες παραιτήθηκαν με δική τους βούληση. Η Διοίκηση της θυγατρικής Εταιρείας έχει δράσει και αυτή εναντίον των εναγόντων, και οι προανακρίσεις και για τις δύο διαμάχες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Δεδομένου ότι οι υποθέσεις βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, η τελική έκβαση δεν μπορεί προς το παρόν να προσδιοριστεί, και καμία πρόβλεψη για ενδεχόμενη υποχρέωση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Δεν υπάρχουν λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου πέραν των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί ( 2.12). -Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Ομίλου έχουν ως εξής: Ανέλεγκτες Εταιρεία Χρήσεις ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ "ΛΑΜΨΑ" Α.Ε. 2010* ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Ε.Π.Ε LUELLA ENTERPRISES LTD HARVARD INVESTMENTS CORPORATION WORLD SPIRIT S.A ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. 2010* EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE 2012 NORTH HAVEN LTD MARKELIA LTD Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Στις , κοινοποιήθηκε στην Μητρική Εταιρεία εντολή ελέγχου για τη χρήση Εκτιμάται πως δεν θα προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις και δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης που ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2014 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία εντολή επανελέγχου με συμπληρωματικά στοιχεία για τις χρήσεις (που είχαν κλείσει με περαίωση), παρατείνοντας την παραγραφή μέχρι την (αντί για την 31/12/2013). Σε συνέχεια της εν λόγω εντολής, στάλθηκε στις αρχές του 2015 συμπληρωματική εντολή που συγκεκριμενοποιεί ότι ο μερικός φορολογικός έλεγχος θα είναι στα αντικείμενα ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Σελίδα 20 από 24

21 * Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η μητρική εταιρία και η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ είχαν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Η μητρική εταιρεία έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, χωρίς δηλαδή να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές, ενώ η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη διότι η εταιρεία δεν είχε υποβάλλει τη σχετική Δήλωση Φόρου Υπεραξίας Αναπροσαρμογής του Ν.2065/1992 και από τα στοιχεία δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί πως δεν προέκυπτε υπεραξία, δεδομένου ότι το ακίνητο δεν υπάγεται στους πίνακες αντικειμενικών αξιών και ο υπολογισμός θα έπρεπε να γίνει με βάση συγκριτικά στοιχεία αγορών. Για να θεωρηθούν οι χρήσεις περαιωμένες πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Αναφορικά με τη χρήση 2014, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/03/2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των λοιπών εταιριών του Ομίλου, εκτιμάται πως δε θα προκύψουν ουσιώδεις πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις και δε διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη. - Λειτουργικές μισθώσεις - Έσοδα Ο Όμιλος εκμισθώνει κάποια γραφεία και καταστήματα βάσει μη ακυρώσιμης λειτουργικής μίσθωσης. Όλες οι μισθώσεις έχουν διάφορους όρους, όρους κλιμάκωσης και δικαιώματα. Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των συμβατικών ενοικίων που θα εισπραχθούν τα προσεχή έτη: ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ποσά σε χιλ. 31/3/ /12/2014 Λειτουργικές μισθώσεις που θα εισπραχθούν σε 1 έτος Υποσύνολο 1: Βραχυπρόθεσμες λειτουργικές μισθώσεις Λειτουργικές μισθώσεις που θα εισπραχθούν σε 2 με 5 έτη Υποσύνολο Λειτουργικές μισθώσεις που θα εισπραχθούν μετά από 5 έτη Υποσύνολο Υποσύνολο 4 (=2+3): Μακροπρόθεσμες λειτουργικές μισθώσεις ΣΥΝΟΛΟ (=1+4) Λειτουργικές μισθώσεις - Έξοδα Την 24/12/2012, καταρτίστηκε μεταξύ της μητρικής εταιρείας και της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Την 24/12/2012, καταρτίστηκε μεταξύ της μητρικής εταιρείας και της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» οριστικό συμβολαιογραφικό συμφωνητικό μακροχρόνιας μίσθωσης του Ξενοδοχείου King George, με διάρκεια μίσθωσης: δέκα (10) χρόνια με δικαίωμα της Μισθώτριας να την παρατείνει αρχικά για πέντε (5) χρόνια και ακολούθως για άλλα πέντε (5) ακόμη. Η μίσθωση ενεργοποιήθηκε με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής του Μισθίου στις 20/3/2013. Το ετήσιο μίσθωμα αποτελείται από Ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα ποσού χιλ 700 και Ποσοστιαίο ετήσιο μίσθωμα ανάλογο με τα Ακαθάριστα Έσοδα υπολογιζόμενο επί των Ακαθαρίστων Εσόδων του Μισθίου και εναλλακτικά επί του αθροίσματος των Ακαθαρίστων Εσόδων των ξενοδοχείων KING GEORGE & Σελίδα 21 από 24

22 Μεγάλης Βρετανίας. Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των ελάχιστων συμβατικών ενοικίων που θα πληρωθούν τα προσεχή έτη: ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ποσά σε χιλ. 31/3/ /12/2014 Λειτουργικές μισθώσεις που θα πληρωθούν σε 1 έτος Υποσύνολο 1: Βραχυπρόθεσμες λειτουργικές μισθώσεις Λειτουργικές μισθώσεις που θα πληρωθούν σε 2 με 5 έτη Υποσύνολο Λειτουργικές μισθώσεις που θα πληρωθούν μετά από 5 έτη Υποσύνολο Υποσύνολο 4 (=2+3): Μακροπρόθεσμες λειτουργικές μισθώσεις ΣΥΝΟΛΟ (=1+4) Εγγυήσεις Ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλ. 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Παραχωρημένες προσημειώσεις σε οικόπεδα και κτίρια για χορήγηση δανείων σε Παραχωρημένες προσημειώσεις σε οικόπεδα και κτίρια για χορήγηση δανείων σε $ Λοιπές Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης υποχρεώσεων σε Εγγυήσεις για λοιπά συνδεδεμένα μέρη ΣΥΝΟΛΟ Μερίσματα Λόγω των σωρευμένων ζημιών εις νέον, η Διοίκηση δε θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διανομή μερίσματος για τα αποτελέσματα της χρήσης Αριθμός & αμοιβές προσωπικού ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/3/ /3/ /3/ /3/2014 μισθωτοί ημερομίσθιοι ΣΥΝΟΛΑ Ποσά σε χιλ. Όμιλος Εταιρεία 01/01-31/03/ /01-31/03/ /01-31/03/ /01-31/03/2014 Μισθοί & αμοιβές Κόστος κοινωνικής ασφάλισης Παρεπόμενες παροχές προσωπικού Αποζημιώσεις προσωπικού (προβλέψεις και καταβολές) Σύνολο Σελίδα 22 από 24

23 2.19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού της ενδιάμεσης περιόδου Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αθήνα, 28 Μαΐου 2015 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. Ξ Α.Δ.Τ. ΑΙ Α.Δ.Τ. ΑΖ Αδ. Λογ. Α Τάξης Σελίδα 23 από 24

24 3. Στοιχεία και Πληροφορίες «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ Αθήνα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Μαρτίου 2015 (σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. ( Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ w w.lampsa.gr Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: 01/01-31/3/ /01-31/3/ /01-31/3/ /01-31/3/2014 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (3.594) (2.026) (1.996) (1.065) Πλέον/Μείον προσαρμογές για: Απ οσβέσεις Ημερομηνία έγκρισης Απ οσβέσεις επ ιχορηγήσεων - (6) - (6) οικονομικών καταστάσεων: 28 Μαΐου 2015 Ζημιές / (Κέρδη) απ ό π ώληση π αγίων Προβλέψεις/(Έσοδα απ ό αχρησιμοπ οίητες προβλέψεις προηγουμένων χρ.) Υπ οτίμηση συμμετοχών Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Δεν απαιτείται Συναλλαγματικές διαφορές (35) (42) Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (14) (13) (0) (0) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Επ ενδυτικά απ οτελέσματα (1.085) (388) (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) Έσοδα απ ό επ ενδυτικές δραστηριότητες Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πλέον/Μ είον προσαρμογές για 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Μείωση/(αύξηση) απ οθεμάτων EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοπ οιούμενα ενσώματα π άγια στοιχεία Μείωση/(αύξηση) απ αιτήσεων Άυλα π εριουσιακά στοιχεία (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Λοιπ ά μη Κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία Μείον: Απ οθέματα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (185) (274) (164) (248) Απ αιτήσεις απ ό π ελάτες Καταβλημένοι φόροι - (1) - (1) Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λοιπ ά κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7 (88) (279) (442) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων (272) (796) (223) (94) Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πωλήσεις ενσώματων παγίων Μετοχικό Κεφάλαιο Δάνεια χαρηγηθέντα Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Εισπράξεις τοκοχρεωλυσίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου & π οσά μητρικής (α) κατατεθημένα για αύξηση κεφαλαίου ενοπ οιούμενης εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) Τόκοι εισπ ραχθέντες Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) Εισπ ράξεις επ ιχορηγήσεων Μακροπ ρόθεσμες δανειακές υπ οχρεώσεις Μερίσματα εισπ ραχθέντα Προβλέψεις/Λοιπ ές μακροπ ρόθ. υπ οχρεώσ Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές (258) (769) δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Βραχυπ ρόθεσμες δανειακές υπ οχρ. Εισπ ράξεις απ ό εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις Εξοφλήσεις δανείων (899) (359) (816) (359) Σύνολο υποχρεώσεων (δ) Εξοφλήσεις υπ οχρεώσεων (3) (2) - - ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) Σύνολο εισροών/(εκροών) Σ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΗΣ Σ Υ ΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣ ΟΔΩΝ (Ενοποιημέ να & Μη Ενοποιημέ να) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (901) (361) (816) (359) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) (α) + (β) + (γ) (1.153) (1.218) (232) (507) Ταμειακά διαθέσιμα /01-31/3/ /01-31/3/ /01-31/3/ /01-31/3/2014 & ισοδύναμα έναρξης περιόδου Kύκλος εργασιών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Μικτά κέρδη/(ζημιές) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ επενδυτικών αποτελ/μάτων (1.755) (1.145) (1.514) (1.108) Κέρδη/(ζημιές) π ρο φόρων (3.594) (2.026) (1.996) (1.065) 1) Οι εταιρίες του Ομίλου, τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχει ο Όμιλος στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) (2.579) (2.016) (977) (1.052) ενσωμάτωσής τους, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.5 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Δεν έχει επέλθει κανένα γεγονός που να συνιστά διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή άλλης εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Ιδιοκτήτες Μητρικής (2.567) (2.013) (977) (1.052) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (12) (4) - - 2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.15 των Λοιπ ά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους (Β) ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 3) Η θυγατρική εταιρεία «LUELLA ENTERPRISE Co» κατέβαλλε στη μητρική της εταιρεία ΛΑΜΨΑ μερίσματα ποσού χιλ μετά από φόρους (Α) + (Β) (2.579) (1.990) (977) (1.052) 4) Επί των Ακινήτων της Μητρικής και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ και $ για ανεξόφλητο Ιδιοκτήτες Μητρικής (2.567) (1.986) (977) (1.052) υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ Μη ελέγχουσες συμμετοχές (12) (4) - - 5) Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) (0,1202) (0,0942) (0,0458) 0,0492 λειτουργία της εταιρίας και του Ομίλου, έχουν σχηματισθεί προβλέψεις ύψους 107 χιλ και 554 χιλ αντίστοιχα. Επιπλέον η Εταιρία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους χιλ. που αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους 121 χιλ. Τα ανωτέρω ποσά για τον Όμιλο ανέρχονται σε χιλ., και 138 χιλ. αντιστοίχως. 6) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν για την Εταιρία 492 άτομα και για τον Όμιλο 700άτομα, ενώ για την αντίστοιχη ημερομηνία της συγκριτικής περιόδου, ο σχετικός αριθμός ήταν 486 και 698 άτομα αντιστοίχως. Κέρδη /(ζημιές)προ φόρων, επενδυτικών 7) Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και αποτελεσμ. & συνολικών αποσβέσεων (603) (13) (900) (485) συγγενείς της επιχειρήσεις. 8) Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα περίοδο σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημέ να & Μη Ενοποιημέ να) 528 χιλ και της μητρικής εταιρίας σε 478 χιλ. (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9) Δεν υφίστανται Λοιπά Συνολικά Έσοδα της περιόδου για τον Όμιλο και την Εταιρία. Ποσό χιλ 26 της συγκριτικής περιόδου αφορά συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εταιρειών. 01/01-31/3/ /01-31/3/ /01-31/3/ /01-31/3/2014 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 10) Στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις (01/01/2015 & 01/01/2014 αντίστοιχα) σε σχ έση με την προηγούμενη χρήση.τέλος, δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ή/και ανακατατάξεις κονδυλίων. Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους (2.579) (1.990) (977) (1.052) Μεταβολή απ ό αλλαγή π οσοστού ) Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της μητρικής. (31/3/2015 & 31/3/2014 αντίστοιχα) ) Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 28 Μαΐου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Οικον.Διευθυντής (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πωλήσεις υπ ηρεσιών Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αγορές υπηρεσιών Απ αιτήσεις Υπ οχρεώσεις ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ Εγγυήσεις Α.Δ.Τ. ΑΙ Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. Ξ Α.Δ.Τ. AZ / Άδεια Λογιστή Α Τάξης Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Μεταξύ θυγατρικών εταιρειών του ομίλου υπάρχουν απαιτήσεις / υποχρεώσεις από δανεισμό συνολικής αξίας 3,2 εκ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους 49 χιλ. και συναλλαγματικές διαφορές έσοδα / έξοδα / Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων, ποσού χιλ 450, που απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Σελίδα 24 από 24

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18563/06/Β/88/14 ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΕΩΣ 30/06/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2007-30/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης Μίνωος 125 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33932/70/Β/95/47 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα