Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ"

Transcript

1 Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο Δπάμαρ, Λέξειρ κλειδιά: ςπαίθπιοι σώποι, δομικά ςλικά, βιοκλιμαηικόρ ζσεδιαζμόρ, ςλικά επίζηπωζηρ, ςλικά επανάσπηζηρ, απσιηεκηονική ηοπίος ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Oη ππαίζξηεο ρώξνη εμππεξεηνύλ ιεηηνπξγηθνύο ή θαη αηζζεηηθνύο ζθνπνύο. ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνληαη ηα θύξηα δνκηθά πιηθά επίζηξσζεο ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ ηα νπνία απνηεινύλ πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο δηακόξθσζήο ηνπο θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ πιηθώλ απηώλ σο πξνο ηελ αηζζεηηθή ηνπο, ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο, ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηά ηνπο ζην ηνπίνπ θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Δμεηάδνληαη επίζεο ελαιιαθηηθά πιηθά πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα αλαθύθισζε θαη επαλά-ρξήζεο. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Οη ππαίζξηνη ρώξνη δηακνξθώλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ιεηηνπξγηθνύο, πεξηβαιινληηθνύο θαη αηζζεηηθνύο ζθνπνύο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ν κειεηεηήο αξρηηέθησλ ηνπίνπ ιακβάλεη ππόςε κηα ζεηξά παξακέηξνπο θαη θαζνξίδεη θξηηήξηα θαη πξνηεξαηόηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ «ηδέα» ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ. Με ηε δηαδηθαζία απηή αξρίδεη ν ρώξνο λα αλαπηύζζεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, λα εληάζζεηαη ζην γύξσ πεξηβάιινλ θαη λα απνθηά κνξθή. Δλ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πιηθώλ πνπ ζα «ληύζνπλ» θαη ζα ζηεξίμνπλ ηελ ζρεδηαζηηθή ηδέα (Hopper & Droge, 2005). ηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε ρξήζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίζηξσζε ππαίζξησλ ρώξσλ θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ αηζζεηηθή θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηά, ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 Δμεηάδνληαη ελαιιαθηηθά πιηθά πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα αλαθύθισζεο θαη επαλάρξεζεο ησλ είδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθώλ, αιιά θαη πιηθά δνκήο γλσζηά από ηελ αξραηόηεηα αθόκα, όπσο ην μύιν, ν πειόο νη θπζηθνί ιίζνη, ηα κάξκαξα θαη πξντόληα θεξακεπηηθήο, θαζώο θαη ηα ζύγρξνλα δνκηθά πιηθά όπσο κέηαιια, γπαιί θαη θνληάκαηα κε πξόζζεηεο νπζίεο, ζε λέεο ρξήζεηο. 2. ΟΙ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ Ο ΔΠΗΡΔΑΜΟ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΣΟ ην αζηηθό κηθξνθιίκα έρεη δηαπηζησζεί όηη ε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο αζθάιηνπ, ζε ζεκεία πνπ επηθξαηεί ειηνθάλεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλώλ κελώλ, κπνξεί λα θζάζεη ηνπο 55 ν C, ελώ ζε επηθάλεηεο πνπ θαιύπηνληαη κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ (ιεπθνύ ρξώκαηνο) ηνπο 45 ν C θαη ζε ρώξνπο θαιπκκέλνπο κε πξάζηλν ζηνπο 40 ν (Georgi, Zafeiriadis, 2006). Η δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ παγηδεύεηαη ζην έδαθνο θαη ζηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη αλαγθάδεη ηα δνκηθά πιηθά λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ ζεξκνζπζζσξεπηέο, δειαδή λα απνηακηεύνπλ ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λα ηελ απνδίδνπλ ηελ λύρηα, παξνπζηάδνληαο κεγαιύηεξε ζεξκναγσγηκόηεηα θαη ζεξκνρσξεηηθόηεηα, από ην έδαθνο θαη ηα θπηά. Οη θπβόιηζνη, νη πιάθεο από ζθπξόδεκα, ε άζθαιηνο θαη ηα άιια πιηθά πνπ έρνπλ «γθξίδα» ελέξγεηα, ή πνπ έρνπλ πεξάζεη από κεηαιινπξγηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη απηά πνπ έρνπλ ιεθζεί κε απιή εμόξπμε (πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ νδώλ), έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηεο ζεξκηθήο ζπζζώξεπζεο ην θαινθαίξη, ζπκπηέδνπλ ηελ αλαπλνή θαη ηε δηαβξνρή ηνπ εδάθνπο θαη απμάλνπλ ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, απνκεηώλνληαο ην δπλακηθό ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα(thompson and Sorvig 2007). Δπηπξόζζεηα επεξεάδνπλ ηνλ ειηαζκό θαη ηε ζθίαζε, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηεο θύηεπζεο κέζα ζην αζηηθό ηνπίν. Έηζη θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ ε επηινγή ησλ πιηθώλ παίδεη πνιύ κεγάιν ξόιν. Η εμέιημε ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ από ηελ άιιε επεξέαζε θαη πξνώζεζε ηελ ρξήζε λέσλ πιηθώλ, ελώ ηαπηόρξνλα νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ζηνλ ηνκέα ησλ δνκηθώλ πιηθώλ, δηεπξύλνληαο ηηο επηινγέο ηνπ κειεηεηή (Hopper, Droge 2005). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 3. ΟΙ ΥΡΗΔΙ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΑ ΓΑΠΔΓΑ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Χο δάπεδν ππαίζξηνπ ρώξνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θάζε επηθάλεηα βαηή, θαηάιιεια δηακνξθσκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε, ώζηε λα είλαη δπλαηό λα δερζεί αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ή ειαθξηά θπθινθνξία νρεκάησλ. Γηα πνηθίινπο ιόγνπο (ηερληθνύο, νηθνλνκηθνύο, ιεηηνπξγηθνύο, αηζζεηηθνύο θηι.) ην δάπεδν απνηειεί κηα πιήξε νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή από επάιιειεο ζηξώζεηο πιηθώλ ((Thompson and Sorvig 2007, Littlewood, 2001 ). Γεληθά θαη ζρεκαηηθά έλα δάπεδν ζπλίζηαηαη από ην ππόζηξσκα θαη ηελ επίζηξσζε, ζηνηρεία πνιύ, ιίγν ή κε δηαθξηηά, νπσζδήπνηε όκσο ζπκβαηά κεηαμύ ηνπο θαη ζπκπεξηθέξεηαη σο εληαία θαηαζθεπή. Δηθόλα 1, 2. Σππηθέο ηνκέο θαη θαηόςεηο επηζηξώζεσλ κε μύιν θαη κε πέηξα αληίζηνηρα όπνπ θαίλνληαη ηα ππνζηξώκαηά ηνπο H επίζηξσζε απνηειεί ηελ άλσ ζηξώζε, ε νπνία πθίζηαηαη ηηο θαηαπνλήζεηο από ηε ρξήζε θαη ην πεξηβάιινλ, αιιά ηαπηόρξνλα πξνβάιιεη αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (βι. εηθ. 1,2). H πνηθηιία ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επίζηξσζε ελόο δαπέδνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ είλαη πνιύ κεγάιε. H επηινγή κηαο επίζηξσζεο εμαξηάηαη από ηελ επηινγή ηνπ ππνζηξώκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνύκελε ή πξνδηαγξαθόκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ δαπέδνπ. Οξηζκέλεο επηζηξώζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζε έλα κόλν ζπγθεθξηκέλν ππόζηξσκα (Blanc, 1996, Littlewood, 2001 ). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 4. ΣΤΠΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΔΠΙΣΡΧΔΧΝ Σα δνκηθά πιηθά είλαη σο γλσζηόλ ηα δηάθνξα είδε πέηξαο, ηνύβια, ζπλδεηηθά πιηθά όπσο ν αζβέζηεο θαη ην ηζηκέλην καδί κε ηα θνληάκαηα πνπ παξάγνληαη από απηά, θαζώο θαη ην μύιν, γπαιί θαη κέηαιιν. Βέβαηα ν βαζκόο ρξεζηκνπνίεζεο κεξηθώλ ή όισλ από απηά δελ ππήξμε πάληα ν ίδηνο. Έηζη ην κάξκαξν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιε θιίκαθα ζηελ αξραηόηεηα, ελώ ηα ηνύβια θαη ην κπεηόλ πήξαλ ηε ζέζε ηνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή. Παξαθάησ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ θύξησλ δνκηθώλ πιηθώλ αλάινγα κε ηηο ηε πθή ησλ επηθαλεηώλ πνπ πξνζδίδνπλ ζε: καιαθέο επηθάλεηεο, ζθιεξέο επηθάλεηεο, ζηαζεξέο επηθάλεηεο. 4.1 Μαλακέρ επιθάνειερ Δνιζσςμένο γπαζίδι :Σν γξαζίδη είλαη ζίγνπξα ην πην δεκνθηιέο θαη ην πην ειθπζηηθό από ηηο απαιέο επηθάλεηεο, ε κηθξή αλζεθηηθόηεηα ηνπ όκσο ζην πάηεκα θαη νη επνρηαθέο επαηζζεζίεο ηνπ, πεξηνξίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ. Μία ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη ε ελίζρπζε ηνπ γξαζηδηνύ κε έλα πιέγκα από γαιβάληζέ ή πιαζηηθό θπηηαξηθό ηζηό. Γηεπθνιύλεηαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ε θίλεζε, απνθεύγεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ γθαδόλ ή θαη επαλέξρεηαη ζηα είδε θαηεζηξακκέλα ζεκεία (βι. εηθ 3). Άμμορ: Η άκκνο είλαη ηδαληθή γηα παηδόηνπνπο, παξνπζηάδεη ιεπηή πθή, ηθαλνπνηεηηθή απνζηξάγγηζε, αιιά θαηά θαηξνύο απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηεο γηα ιόγνπο πγηεηλήο. Δηθόλα 3: Δληζρπκέλν Γξαζίδη Δηθόλα 4: Ξπιηλε πιαθόζηξσζε Δηθόλα 5: Σνκή επίζηξσζεο κε ραιίθη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Υαλίκι: Σα αγαπεκέλν πιηθό ησλ Αξρηηεθηόλσλ Σνπίνπ είλαη ην ραιίθη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ρξώκαηα. Δπηζηξώλεηαη πνιύ εύθνια, πξνζαξκόδεηαη ζην ηνπίν πνιύ εύθνια, επηηξέπεη ζην έδαθνο λα αλαπλέεη, θαιύπηεη δύζθνιά θαηαζθεπαζηηθά ζεκεία όπσο νμείεο γσλίεο, ζπλδέζεηο άιισλ πιηθώλ, ιεηηνπξγεί κεηαβαηηθά (βι. εηθ. 5). Ξύλινερ πλακοζηπώζειρ: Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, ζαλ δσληαλό (πνπ δεη κέζα ζηνλ ρώξν καο) δνκηθό πιηθό. Γη απηό ρξεηάδεηαη ηελ θξνληίδα καο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ όπσο θάζε δσληαλόο νξγαληζκόο." H αλζεθηηθόηεηα ηνπ μύινπ εμαξηάηαη ηόζν από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, όζν θαη από ηελ θαηεξγαζία ηνπ ζην εξγνζηάζην θαη ζην έξγν. Οξηζκέλα, είδε μπιείαο όπσο ην εγθάξδην θέδξνπ ή θππαξηζζηνύ, είλαη αλζεθηηθά ζε εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ρσξίο εμεηδηθεπκέλε θαηεξγαζία, ελώ άιια (θπξίσο ξεηηλνύρα) κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ αλζεθηηθά κε θαηάιιειε θαηεξγαζία (εκπνηηζκόο). ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο εθαξκόδνληαη κόλν θαξθσηά μύιηλα δάπεδα ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, νγθώδε ηεκάρηα μύινπ (ζηξσηήξεο, ηάθνη θηι.) ηνπνζεηνύληαη ρσξίο ζηεξέσζε επάλσ ζε θαιά ζπκππθλσκέλε ζηξώζε αδξαλώλ θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο. Υξεζηκνπνηείηαη γεληθά ηξνπηθή μπιεία αλζεθηηθή ζε πγξαζία, κύθεηεο, έληνκα θηι. H αληνρή ζε βαξηά ρξήζε απνηειεί πξόζζεην πιενλέθηεκα (βι. εηθ. 1, 4). 4.3 Δςέλικηερ επιθάνειερ Σα πιενλεθηήκαηα ησλ επέιηθησλ επηθαλεηώλ είλαη ηα εμήο (Georgi, Sarikou,2006): (α) Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηθαιπκκέλσλ κε ηζηκέλην επηθαλεηώλ θαη θαλνληθή απνξξνή ησλ όκβξησλ, (β) Δύθνιε θαη γξήγνξε θαηαζθεπή κε ζρεηηθά ρακειό θνζηνιόγην, (γ) Μηθξέο αλάγθεο ζπληήξεζεο (εηδηθά ζε ζρέζε κε ριννηάπεηα), (δ) Φπζηθά ζε κεγάιε παιέηα ρξσκάησλ, (ε)πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκώλ κε άιια πιηθά (π.ρ. πιάθεο), (ζη) Γπλαηόηεηα κεηέπεηηα αιιαγήο (π.ρ. θύηεπζεο). Φηθίδερ: Φεθίδεο κε ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα θαη δηαζηάζεηο παξάγνληαη από πεηξώκαηα ιαηνκείσλ ηα νπνία ζπάδνληαη ζε ζπαζηήξεο. Οη ςεθίδεο ρξεζηκνπνηνύληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν γηα δηαθόζκεζε ζε θήπνπο, βεξάληεο, δαξληηληέξεο, ςεθηδσηά δάπεδα θαη εδαθνθαιύςεηο κε πνιιά πιενλεθηήκαηα. Βόηζαλο : Βόηζαια κε ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα παξάγνληαη από πεηξώκαηα ιαηνκείσλ ηα νπνία ζπάδνληαη κέζα ζε ζπαζηήξεο ζε θαηεγνξηνπνηεκέλεο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 δηαζηάζεηο θαη κεηά βνηζαινπνηνύληαη ζε κεγάιεο πεξηζηξεθόκελεο βαξέιεο κέρξη λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηό ζηξνγγύιεκα. Αθνινπζεί ν ηειηθόο δηαρσξηζκόο αλάινγα κε ηελ δηάζηαζε. Βόηζαια ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηαθόζκεζε θήπσλ, εδαθνθαιύςεηο, βνηζαισηά δάπεδα. Δμσηεξηθνί ρώξνη ρσξίο απηνθίλεζε κπνξνύλ λα αιιάμνπλ θπξηνιεθηηθά πξόζσπν, αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή όινπ ηνπ ρώξνπ, θαιππηόκελνη κε βόηζαιαςεθίδεο (βι. εηθ. 5,6). Δηθόλα 6: πλδπαζκόο ραιηθηώλ κε πέηξα θαη θύηεπζε Δηθόλα 7: Πιαθόζηξσην από θπβόιηζν κε γξαληηηθά ζεη θαη δεκηνπξγία ζρεκάησλ Δηθόλα 8: Πιαθόζηξσην από θεξακηθά πιαθάθηα Oη ηπαβεπηίνεο θαη νη πωπόλιθοι πξνέξρνληαη από αζβεζηνιηζηθέο απνζέζεηο (ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα). H παξνπζία ησλ νξπθηώλ ζην πέηξσκα, όηαλ βξίζθνληαη ζε ηθαλή πνζόηεηα, επεξεάδεη ηηο ηδηόηεηεο θαη ην ρξώκα ηνπ πεηξώκαηνο. Tα έγρξσκα ζπζηαηηθά πξνζδίδνπλ ραξαθηεξηζηηθέο απνρξώζεηο. ε κεγάιεο δηαζηάζεηο δηαθνζκνύλ κόλνη ε ζε κηθξέο νκάδεο ειεύζεξνπο ρώξνπο. Μηθξόηεξνη ζε δηαζηάζεηο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θαηαζθεπέο (βξαρόθεπνη, ζηληξηβάληα, ηνηρία, δαξληηληέξεο, θιπ). Κςβόλιθοι : Σα πην ζπλεζηζκέλνη είλαη: Φπζηθνί ιίζνη (θπξίσο γξαλίηεο), αλαθαηεξγαζκέλεο θνλίεο θπζηθώλ πεηξσκάησλ, ζθπξόδεκα (ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθώλ/astm936). Χο κςβόλιθοι ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν ππξηγελή πεηξώκαηα (πινπησλίηεο όπσο γξαλίηεο, βαζάιηεο, πνξθπξίηεο, θ.α.), ηα νπνία ιόγσ ηεο γεσινγηθήο ηνπο ζύζηαζεο παξνπζηάδνπλ πνιύ θαιέο θπζηθν-κεραληθέο αληνρέο. Τπάξρνπλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ. Παξέρνληαη δπλαηόηεηεο γηα δηάθνξνπο ηξόπνπο ηνπνζέηεζεο, πξνζθέξνληαο δηαθνξεηηθό αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα θύξηα είδε θπβόιηζσλ: Γπανίηη ζεη: Χο γπανίηηρ ραξαθηεξίδεηαη θάζε θπζηθό ζπκπαγέο πέηξσκα, ην νπνίν επηδέρεηαη ιείαλζε, είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δνκηθό πιηθό θαη απνηειείηαη από νξπθηά κε ζθιεξόηεηα από 5 κέρξη 7 βαζκνύο ηεο θιίκαθαο Mohs, όπσο ν ραιαδίαο θαη ν άζηξηνο. ε ζύγθξηζε κε ηα κάξκαξα, νη γξαλίηεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε αληνρή ζε ζιίςε θαη ζε ηξηβή. Mε ηε ιείαλζε απνθηνύλ εμαηξεηηθή ιάκςε ιόγσ ησλ ππξηηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπο. Tν ρξώκα ησλ γξαληηώλ εμαξηάηαη από ην είδνο, ηελ πεξηεθηηθόηεηα θαη ηε δηάηαμε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο (βι. εηθ. 7). Κεπαμικά πλακάκια: Οη αξραίνη Έιιελεο έθαλαλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο επξεία ρξήζε πεινύ άιινηε σκνύ θαη άιινηε νπηνύ. Η άξγηινο θαη ν πειόο απνηεινύλ ηελ πξώηε ύιε ησλ θεξακεπηηθώλ πξντόλησλ. H επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θεξακηθώλ πιαθηδίσλ γηα θάζε επίζηξσζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ απνξξνθεηηθόηεηά ηνπο. Σα αδηαπέξαζηα πιαθίδηα απνξξνθνύλ λεξό ιηγόηεξν από 0,5% ηνπ βάξνπο ηνπο θαη ελδείθλπληαη γηα εμσηεξηθέο επηζηξώζεηο (βι. εηθ. 8). Λιθόζηπωζη (καλνηεπίμια) : Αθαλόληζην ζρήκα ζε δηάθνξα κεγέζε ηνπνζεηνύληαη ζε πεξηνρέο αλαινγα αλ ζέινπκε λα επηηξέςνπκε ηελ δηάβαζε ή όρη. ελ πξνηείλεηαη γηα ήπην βάδηζκα εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο λα ην δηαζρίζνπκε παξόια απηά δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ παξαδνζηαθνύ θαη ηνπ θπζηθνύ. Πλάκερ από οπηόπλινθο (άπγιλορ πλινθοποιίαρ): Καηαζθεπάδνληαη ζε δηάθνξα κεγέζε όπνηε ε ρξήζε ηνπο είλαη επξεία είηε σο δηαθνζκεηηθά είηε ζε θακπύιεο ή αζύκκεηξεο γξακκέο είηε σο κεηαβαηηθό ζηάδην από ην έλα πιηθό ζε άιιν. 4.4 ηαθεπέρ επιθάνειερ Γάπεδα ζκςποδέμαηορ οπλιζμένα ή gro beton καθαπόηηηαρ ωρ ζηπώζη εξςγίανζηρ: Πξόθεηηαη γηα κηα αξθεηά επξεία νκάδα εθαξκνγώλ ζθπξνδέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θπξίσο ρπηά νιόζσκα δάπεδα (πάρνπο πεξίπνπ 10 cm). Tν ζθπξόδεκα είλαη εύπιαζην ρπηό πιηθό, πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη νπνηαδήπνηε κνξθή θαη εκθάληζε, κε ηε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθώλ, κέζσλ θαη ηερλνινγίαο. Δπηδηώθεηαη ε δηακόξθσζε επηθάλεηαο είηε αλάγιπθεο, κε παξάιιειεο απιαθώζεηο (πέξαζκα ηεο λσπήο επηθάλεηαο κε ζθιεξή ζθνύπα κε θεθιηκέλε ιαβή ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ γξακκέο) είηε κε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα, θπξίσο ζε απνκίκεζε άιισλ πιηθώλ (πέηξα, θπβόιηζνο θηι.). O ρξσκαηηζκόο ηεο επηθάλεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ επηθαλεηαθή ελζσκάησζε θαηάιιεισλ ρξσζηηθώλ ή κε ηε βαθή κε ρεκηθέο νπζίεο ή εηδηθέο ξεηίλεο. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξσκαηηζκνύ ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ αλάκεημε ρξσζηηθώλ νπζηώλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Μάπμαπο: Tν κάξκαξν ραξαθηεξίδεηαη σο έλα από ηα ππθλόηεξα, βαξύηεξα θαη αλζεθηηθόηεξα (ζηε θσηηά θαη ηε δηάβξσζε) πεηξώκαηα. ήκεξα ην κάξκαξν ρξεζηκνπνηείηαη σο δνκηθό πιηθό ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη είηε κόλν ηνπ γηα λα δώζεη ζηελ θαηαζθεπή έλα λενθιαζηθό ύθνο (βι. εηθ. 9) είηε ζπλδπάδεηαη κε γπαιί γηα λα δώζεη έλα πην κνληέξλν ύθνο. Σν θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ είλαη πςειό. H αμία θαη ε εκπνξηθόηεηα ησλ καξκάξσλ εμαξηάηαη από ην ρξσκαηηζκό, ηελ αληνρή θαη ηελ επηδεθηηθόηεηα ζε θνπή, ιείαλζε θαη ζηίιβσζε. Tα θαζαξά θαη ιεπηόθνθθα ιεπθά αζβεζηηηηθά κάξκαξα, είλαη πνιύ ζπάληα (Πεληέιεο, Πάξνπ, Kαξάξα Iηαιίαο) θαη ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλε θσηνδηαπεξαηόηεηα. Kύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ πεηξσκάησλ απηώλ είλαη όηη κπνξνύλ λα θνπνύλ, λα ιεηαλζνύλ, λα ζηηιβσζνύλ θαη λα δώζνπλ πιάθεο θαηάιιειεο γηα επελδύζεηο δαπέδσλ θαη θαηαθόξπθσλ επηθαλεηώλ. Σν κόλν αξλεηηθό είλαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ πάλσ ζην κάξκαξν ρπζνύλ νξηζκέλα νμέα θαη αιθαιηθά, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα κείλεη ν ιεθέο εθ όξνπ δσήο, αλ δελ θαζαξηζηεί άκεζα. σιζηόλιθοι: ηα κεηακνξθσζηγελή αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα αλήθνπλ θαη νη ζρηζηόιηζνη. Πξόθεηηαη γηα πεηξώκαηα θνιηδσηά κε βαζηθό νξπθηό ζπζηαηηθό αζβεζηίηε ή/θαη δνινκίηε. Παξνπζηάδνπλ θάζε είδνπο θαηά ππνπαξάιιεια επίπεδα ή ζηξώκαηα ζπζηαζηαθή ή κεραληθή αλνκνηνγέλεηα, κε απνηέιεζκα λα ζρίδνληαη εύθνια ζε πιάθεο. H θαηεξγαζία ησλ ζρηζηνιίζσλ (δηακόξθσζε, ιείαλζε θηι.) είλαη γεληθά δπζθνιόηεξε από ηελ θαηεξγαζία ησλ καξκάξσλ, ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο ρξήζεο είλαη κε εθηθηή ή κε απνηειεζκαηηθή εμαηηίαο ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ πιηθνύ. Απαληώληαη ζπλήζσο ζε ρξσκαηηθνύο ηόλνπο ηνπ γθξη κε ειαθξέο απνθιίζεηο πξνο άιιεο απνρξώζεηο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Πλακόζηπωζη με Πέηπα : Η θπζηθή πέηξα σο πιηθό δόκεζεο πξνζθέξεη πςειή αηζζεηηθή ζην ρώξν κε κεγάιε αληνρή ζην ρξόλν (βι. εηθ. 2). Οη πέηξεο γηα δηαθόζκεζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζπιιέγνληαη ζε ιαηνκηθέο πεξηνρέο θαη όρη ηπραία. Μεηά ην πιύζηκν θαη ηελ ηπρόλ επεμεξγαζία (ακκνβνιή) ζπζθεπάδνληαη θαη πεξηκέλνπλ ηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ πειάηε (Hamilton, 1991). Σν θόζηνο όκσο αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο, θάλεη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ηελ επηινγή ηεο απαγνξεπηηθή. Μηα λέα ηάζε είλαη ε παξαγσγή ηεσνηηήρ πέηπαρ, έρνληαο σο βαζηθό πιενλέθηεκα ην ρακειόηεξν θόζηνο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή πέηξα, πξνζθέξνληαο αηζζεηηθά θαιό θπζηθό απνηέιεζκα. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ παξαγσγή ηερλεηήο πέηξαο, έρνπλ πξνζδώζεη έλα θπζηθό αηζζεηηθό απνηέιεζκα, θάλνληαο ηελ έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθό δνκηθό πιηθό. Ο ρξσκαηηζκόο ηεο ηερλεηήο πέηξαο γίλεηαη κε θπζηθέο ρξσζηηθέο γηα κεγαιύηεξν θπζηθό απνηέιεζκα. Η ηνπνζέηεζε ηεο γίλεηαη ρξνληθά αξθεηά γξήγνξα θαη δίλεη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκώλ ζρεδίσλ θαη ρξσκάησλ. 5. ΝΔΑ ΤΛΙΚΑ ΔΠΙΣΡΧΔΧΝ Γςαλί: Η αηζζεηηθή πνπ πξνζθέξεη ην γπαιί ζην ρώξν είλαη κνλαδηθή θαζώο ε δηάρπζε ηνπ θσηόο κέζα από ηηο γπάιηλεο επηθάλεηεο δηαβαζκίδεηαη δεκηνπξγώληαο κνλαδηθή αίζζεζε. Έηζη ρξεζηκνπνηείηαη ην γπαιί είηε αθαλόληζηε κνξθή ζε κέγεζνο (α) άκκνπ, ραιηθηνύ-ςεθίδαο, είηε ζε κέγεζνο (β) πέηξαο δηακνξθσκέλν ζε πιάθεο παιόηνπβινπ. (α) Γπαιί ζε κνξθή ςεθίδαο: Σν γπαιί ζηε κνξθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ, κεγεζώλ θαη πθώλ. Ο ζσζηόο ζπλδπαζκόο ηνπ ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη όηαλ κάιηζηα ζπλδπάδεηαη θαηάιιεια κε θύηεπζε δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα πεξηβάιινληα πνπ κνηάδνπλ πνιιέο θνξέο κε ηξερνύκελν λεξό ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο, θήπνπο, πεξηβάιινληεο ρώξνπο θηηξίσλ ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο (βι. εηθ. 10). Οη ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο ηνπ θαζηζηνύλ ην πιηθό ηδηαίηεξα αζθαιέο αθόκε θαη κε γπκλό ρέξη. (β) Σα παιόηνπβια (δηακνξθσκέλα ζε πιάθεο) έρνπλ ζεκαληηθέο ζεξκνκνλσηηθέο θαη ερνκνλσηηθέο εθαξκνγέο, έρνπλ κεγάιε επθνιία ζηελ ηνπνζέηεζε, είλαη θαηάιιεια θαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε, θαη απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό ελαιιαθηηθό ζηνηρείν ηνηρνπνηίαο θαη πιαθνζηξώζεσλ. Απηά δηαβαζκίδνληαη ηα πιήξσο δηαθαλή πνπ δηαζινύλ ηηο εηθόλεο θαη πνπ αθήλνπλ ην θσο λα πεξάζεη σο εληειώο αδηαθαλή. Παξάιιεια, είλαη πιηθό κε ρακειό θόζηνο θαη δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Μέηαλλο: Σν κέηαιιν είλαη έλα πιηθό δόκεζεο ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο «ςπρξό». Δίλαη πιηθό ην νπνίν απνδίδεη κηα ηδηαίηεξε θαη κνληέξλα κνξθή ζην ρώξν, αιιά παξάιιεια έρεη απμεκέλν θόζηνο ρξήζεο ελώ είλαη εππαζέο ζηε δηάβξσζε. Δηθόλα 9: Πιαθόζηξσζε από αθαλόληζηεο πιάθεο καξκάξνπ Δηθόλα 10: πλδπαζκόο Γπαιηνύ, κέηαιινπ θαη ραιηθηνύ ζηε δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηάζκεπζεο Δηθόλα 11: Γιππηό ζην Πάξθν ηεο εβίιιεο από ηα πιηθά θαηεδάθηζεο ηεο EXPO 6. ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΔΠΑΝΑΥΡΗΗ Η αλαθύθισζε είλαη κία απόπεηξα λα κηκεζεί ν άλζξσπνο ηνπο θύθινπο ηεο θύζεο, νη νπνίνη γεληθά απνηεινύλ ζεηηθά παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηαζεξόηεηαο. Δίλαη ινηπόλ ππνδείγκαηα ηέιεηαο αλαθύθισζεο (Κνξσλαίνο θαη αξγεληεο, 2005): (α) Αλαθπθισκέλα πξσηνγελώο πξντόληα δειαδή πνπ αλαθηώληαη από ηα πιηθά «απνξξίκκαηα»-θαηεδάθηζεο. (β)αλαθπθισκέλα δεπηεξνγελώο πιηθά πνπ πξνθύπηνπλ σο παξαπξντόληα άιισλ δηεξγαζηώλ (εμνξπθηηθή βηνκεραλία, ζθσξίεο, πξηνλίδη). Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αμηνπνηεζεί ζεκαληηθά ηα πξηνλίδηα ηνπ μύινπ γηα ηελ παξαγσγή ηλνζαλίδσλ θαη κνξηνζαλίδσλ ελώ έρνπλ αμηνπνηεζεί θαη άιια πεξηζζόηεξν επθάληαζηα πιηθά όπσο ηα πηίια (πνύπνπια) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαζθεπή αεξηθνύ ζθπξνδέκαηνο. Δπίζεο γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα απνξξνθεζνύλ θαη άιια πιηθά ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ έηζη ώζηε ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ λα απνηειέζεη επί ηεο νπζίαο κία απνζήθε «άρξεζησλ» πιηθώλ θαη λα κελ απαηηείηαη εμόξπμε ή παξαγσγή λέσλ πιηθώλ. ηηο ΗΠΑ εθαξκόδνληαη ήδε δνκηθά ζηνηρεία από άρπξα γηα ηελ θαηαζθεπή αθόκα θαη θεξόλησλ ζηνηρείσλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ηελ Διιάδα γίλεηαη ρξήζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ε νπνία πξνθύπηεη σο απόβιεην από εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαύζηκν ιηγλίηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο αδξαλέο γηα ην ζθπξόδεκα. Η ηνμηθόηεηά ηεο πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηεο ζε θαηαζθεπέο πνπ δελ είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ άλζξσπν (δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αδξαλέο ζθπξνδέκαηνο ζηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ). Παξάιιεια ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ απηνύ σο αδξαλέο ζηελ νδνπνηία. Όζνλ αθνξά ζηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο ηα πιηθά πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ είλαη (Κνξσλαίνο θαη αξγεληεο, 2005): (α) Γνκηθά ζηνηρεία από ιίζνπο ρσξίο θνλίακα (μεξνιηζηά), (β) Οξηζκέλα κνλσηηθά (εθ όζνλ δελ έρνπλ ππνζηεί γήξαλζε θαη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε), (γ) Ξπιεία θέξνληνο νξγαληζκνύ θ.ι.π., (δ) Πξντόληα γύςνπ (γπςνζαλίδεο θ.ι.π.), (ζη) Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δνκηθά ζηνηρεία όπσο πόξηεο παξάζπξα αιιά θαη είδε πγηεηλήο θαη έπηπια. Σνύβια, ηζηκέλην θαη ζθπξόδεκα είλαη βέβαην όηη δελ αλαθπθιώλνληαη εύθνια νύηε κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζε λέεο θαηαζθεπέο. Δίλαη δπλαηή όκσο ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζαλ πιηθά δηακόξθσζεο νξηδόληησλ επηθαλεηώλ επίζηξσζεο θαη πιηθώλ νδνπνηίαο. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ έρεη απνδεηρζεί όηη κπνξεί λα κεηώζεη θαηά 95% ηελ ελζσκαησκέλε ελέξγεηα ησλ πιηθώλ ε νπνία δηαθνξεηηθά ζα ραλόηαλ σο απόβιεην(κνξσλαίνο θαη αξγεληεο, 2005). Μεξηθά πιηθά όκσο, όπσο ηα ηνύβια, είλαη δπζρεξέο λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Δπίζεο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο ελόο ρώξνπ ηα πιηθά θαηεδάθηζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ζπλζέζνπλ λένπο ρώξνπο. Παξάδεηγκα ελδεηθηηθό απνηειεί ε ρξήζε πιηθώλ θαηεδάθηζεο ζε ρώξνπο πνπ θηινμελνύζαλ ηελ Γηεζλή Έθζεζε EXPO ζηε εβίιιε (Ιζπαλία). Σα πιηθά απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθόξσλ γιππηώλ ζύγρξνλε ηέρλεο θαη ζπλζέζεσλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ελόο ηνπ πάξθνπ πνπ δηακνξθώζεθε ζηνλ ρώξν όπνπ άιινηε θηινμελνύζε ηελ έθζεζε θαη απνηεινύλ αλάκλεζε απηήο (βι. εηθ. 11) 7. ΔΠΙΛΟΓΟ Kάζε πιηθό πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε ηελ θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηε ππνδνκή θαη πξνεξγαζία (αζθαιηνζθπξόδεκα, μύιν, θεξακηθά πξντόληα, πξντόληα ηζηκέληνπ, θπζηθνί ιίζνη θαη πιάθεο, ρώκα, ακκνράιηθν, άιια ραιαξά πιηθά, ζπλζεηηθά πιηθά, κεηαιιηθά θύιια θαη ζράξεο θηι.) θαη ζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 πνηθηιία ζπλδπαζκώλ. Παξάιιεια ε ελαιιαγή πιηθώλ θαη ρξσκάησλ ζηελ ίδηα επίζηξσζε δεκηνπξγεί αηζζεηηθό ελδηαθέξνλ θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθνζκεηηθώλ ζρεκάησλ ή γηα ηε ζήκαλζε δηαθνξεηηθώλ ρξήζεσλ. Δπίζεο ε ρξήζε πιηθώλ κε ρακειή αληαλαθιαζηηθόηεηα θαη απνξξνθεηηθόηεηα θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα απνξξνήο ησλ λεξώλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζθιεξώλ επηθαλεηώλ ζηνλ αζηηθό ρώξν θαη ηε ζπκβνιή απηώλ ζηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ κηθξνθιίκαηνο. Σέινο ε ζπλερήο έξεπλα θαη εμέιημε ζε λέα πιηθά δόκεζεο, αλαδεηθλύνπλ θαηλνύξηα πιηθά ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ιεηηνπξγηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ιύζεηο θαη εθαξκνγέο πςειήο αηζζεηηθήο, δεκηνπξγώληαο κνλαδηθή αηκόζθαηξα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Blanc A. Landscape Construction and Detailing MacGrow Hill Professional New York Washington (1996) Littlewood M. Landscape Detailing Surfaces Landscape Detailing Volume 2, Third Edition ARCHITECTURAL PRESS (2001). Hamilton G. Practical Garden Stonework W. Foulsham & Co Ltd (1991) Georgi, J.N., Sarikou The use of nature friendly materials in urban public spaces, WSEAS Transactaction on Environment and Development, Issue 2, Vol. I (2005) Georgi,N, J., Zafeiriadis K. The impact of park trees on microclimate in urban areas,, Urban Ecosystem 9 (2006) Hopper L. J & Droge M. J. Security and Site Design: A Landscape Architectural Approach to Analysis, Assessment and Design Implementation J. Wiley & Sons (2005) Κνξσλαίνο Αηκ. Γ. θαη αξγεληεο Γ.-Φ. Γνκηθα Τιηθα Καη Οηθνινγηα, Σερληθή Έθζεζε Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ, 2 ε έθδνζε Δ.Μ.Π. (2005) Thompson W. and K. Sorvig Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors, 2nd Edition, Island Press, Washington, D.C. (2007) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010

TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010 TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010 ΣΕΓΑΝΩΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΙΚΗ ΒΑΗ (Euro/ kg) 250 Διαζηηθή επαιεηθόκελε πνιπνπξεζαληθή κεκβξάλε ελόο ζπζηαηηθνύ γηα καθξνρξόληα ζηεγάλσζε. Παξέρεη πδξνθνβία αληνρή ζε ήιην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικά σημεία επιλογής αγκυρίων Γνκηθό Τιηθό Σξόπνο δηάηξεζεο Δίδνο ηνπνζέηεζεο (πξν ηνπνζέηεζε,θιπ) Φνξηία Δίδνο κεραληζκνύ αγθύξσζεο 2 Δομικό Υλικό Σν είδνο ηνπ δνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα