Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ"

Transcript

1 Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο Δπάμαρ, Λέξειρ κλειδιά: ςπαίθπιοι σώποι, δομικά ςλικά, βιοκλιμαηικόρ ζσεδιαζμόρ, ςλικά επίζηπωζηρ, ςλικά επανάσπηζηρ, απσιηεκηονική ηοπίος ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Oη ππαίζξηεο ρώξνη εμππεξεηνύλ ιεηηνπξγηθνύο ή θαη αηζζεηηθνύο ζθνπνύο. ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνληαη ηα θύξηα δνκηθά πιηθά επίζηξσζεο ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ ηα νπνία απνηεινύλ πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο δηακόξθσζήο ηνπο θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ πιηθώλ απηώλ σο πξνο ηελ αηζζεηηθή ηνπο, ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο, ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηά ηνπο ζην ηνπίνπ θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Δμεηάδνληαη επίζεο ελαιιαθηηθά πιηθά πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα αλαθύθισζε θαη επαλά-ρξήζεο. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Οη ππαίζξηνη ρώξνη δηακνξθώλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ιεηηνπξγηθνύο, πεξηβαιινληηθνύο θαη αηζζεηηθνύο ζθνπνύο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ν κειεηεηήο αξρηηέθησλ ηνπίνπ ιακβάλεη ππόςε κηα ζεηξά παξακέηξνπο θαη θαζνξίδεη θξηηήξηα θαη πξνηεξαηόηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ «ηδέα» ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ. Με ηε δηαδηθαζία απηή αξρίδεη ν ρώξνο λα αλαπηύζζεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, λα εληάζζεηαη ζην γύξσ πεξηβάιινλ θαη λα απνθηά κνξθή. Δλ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πιηθώλ πνπ ζα «ληύζνπλ» θαη ζα ζηεξίμνπλ ηελ ζρεδηαζηηθή ηδέα (Hopper & Droge, 2005). ηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε ρξήζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίζηξσζε ππαίζξησλ ρώξσλ θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ αηζζεηηθή θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηά, ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 Δμεηάδνληαη ελαιιαθηηθά πιηθά πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα αλαθύθισζεο θαη επαλάρξεζεο ησλ είδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθώλ, αιιά θαη πιηθά δνκήο γλσζηά από ηελ αξραηόηεηα αθόκα, όπσο ην μύιν, ν πειόο νη θπζηθνί ιίζνη, ηα κάξκαξα θαη πξντόληα θεξακεπηηθήο, θαζώο θαη ηα ζύγρξνλα δνκηθά πιηθά όπσο κέηαιια, γπαιί θαη θνληάκαηα κε πξόζζεηεο νπζίεο, ζε λέεο ρξήζεηο. 2. ΟΙ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ Ο ΔΠΗΡΔΑΜΟ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΣΟ ην αζηηθό κηθξνθιίκα έρεη δηαπηζησζεί όηη ε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο αζθάιηνπ, ζε ζεκεία πνπ επηθξαηεί ειηνθάλεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλώλ κελώλ, κπνξεί λα θζάζεη ηνπο 55 ν C, ελώ ζε επηθάλεηεο πνπ θαιύπηνληαη κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ (ιεπθνύ ρξώκαηνο) ηνπο 45 ν C θαη ζε ρώξνπο θαιπκκέλνπο κε πξάζηλν ζηνπο 40 ν (Georgi, Zafeiriadis, 2006). Η δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ παγηδεύεηαη ζην έδαθνο θαη ζηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη αλαγθάδεη ηα δνκηθά πιηθά λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ ζεξκνζπζζσξεπηέο, δειαδή λα απνηακηεύνπλ ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λα ηελ απνδίδνπλ ηελ λύρηα, παξνπζηάδνληαο κεγαιύηεξε ζεξκναγσγηκόηεηα θαη ζεξκνρσξεηηθόηεηα, από ην έδαθνο θαη ηα θπηά. Οη θπβόιηζνη, νη πιάθεο από ζθπξόδεκα, ε άζθαιηνο θαη ηα άιια πιηθά πνπ έρνπλ «γθξίδα» ελέξγεηα, ή πνπ έρνπλ πεξάζεη από κεηαιινπξγηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη απηά πνπ έρνπλ ιεθζεί κε απιή εμόξπμε (πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ νδώλ), έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηεο ζεξκηθήο ζπζζώξεπζεο ην θαινθαίξη, ζπκπηέδνπλ ηελ αλαπλνή θαη ηε δηαβξνρή ηνπ εδάθνπο θαη απμάλνπλ ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, απνκεηώλνληαο ην δπλακηθό ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα(thompson and Sorvig 2007). Δπηπξόζζεηα επεξεάδνπλ ηνλ ειηαζκό θαη ηε ζθίαζε, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηεο θύηεπζεο κέζα ζην αζηηθό ηνπίν. Έηζη θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ ε επηινγή ησλ πιηθώλ παίδεη πνιύ κεγάιν ξόιν. Η εμέιημε ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ από ηελ άιιε επεξέαζε θαη πξνώζεζε ηελ ρξήζε λέσλ πιηθώλ, ελώ ηαπηόρξνλα νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ζηνλ ηνκέα ησλ δνκηθώλ πιηθώλ, δηεπξύλνληαο ηηο επηινγέο ηνπ κειεηεηή (Hopper, Droge 2005). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 3. ΟΙ ΥΡΗΔΙ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΑ ΓΑΠΔΓΑ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Χο δάπεδν ππαίζξηνπ ρώξνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θάζε επηθάλεηα βαηή, θαηάιιεια δηακνξθσκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε, ώζηε λα είλαη δπλαηό λα δερζεί αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ή ειαθξηά θπθινθνξία νρεκάησλ. Γηα πνηθίινπο ιόγνπο (ηερληθνύο, νηθνλνκηθνύο, ιεηηνπξγηθνύο, αηζζεηηθνύο θηι.) ην δάπεδν απνηειεί κηα πιήξε νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή από επάιιειεο ζηξώζεηο πιηθώλ ((Thompson and Sorvig 2007, Littlewood, 2001 ). Γεληθά θαη ζρεκαηηθά έλα δάπεδν ζπλίζηαηαη από ην ππόζηξσκα θαη ηελ επίζηξσζε, ζηνηρεία πνιύ, ιίγν ή κε δηαθξηηά, νπσζδήπνηε όκσο ζπκβαηά κεηαμύ ηνπο θαη ζπκπεξηθέξεηαη σο εληαία θαηαζθεπή. Δηθόλα 1, 2. Σππηθέο ηνκέο θαη θαηόςεηο επηζηξώζεσλ κε μύιν θαη κε πέηξα αληίζηνηρα όπνπ θαίλνληαη ηα ππνζηξώκαηά ηνπο H επίζηξσζε απνηειεί ηελ άλσ ζηξώζε, ε νπνία πθίζηαηαη ηηο θαηαπνλήζεηο από ηε ρξήζε θαη ην πεξηβάιινλ, αιιά ηαπηόρξνλα πξνβάιιεη αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (βι. εηθ. 1,2). H πνηθηιία ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επίζηξσζε ελόο δαπέδνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ είλαη πνιύ κεγάιε. H επηινγή κηαο επίζηξσζεο εμαξηάηαη από ηελ επηινγή ηνπ ππνζηξώκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνύκελε ή πξνδηαγξαθόκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ δαπέδνπ. Οξηζκέλεο επηζηξώζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζε έλα κόλν ζπγθεθξηκέλν ππόζηξσκα (Blanc, 1996, Littlewood, 2001 ). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 4. ΣΤΠΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΔΠΙΣΡΧΔΧΝ Σα δνκηθά πιηθά είλαη σο γλσζηόλ ηα δηάθνξα είδε πέηξαο, ηνύβια, ζπλδεηηθά πιηθά όπσο ν αζβέζηεο θαη ην ηζηκέλην καδί κε ηα θνληάκαηα πνπ παξάγνληαη από απηά, θαζώο θαη ην μύιν, γπαιί θαη κέηαιιν. Βέβαηα ν βαζκόο ρξεζηκνπνίεζεο κεξηθώλ ή όισλ από απηά δελ ππήξμε πάληα ν ίδηνο. Έηζη ην κάξκαξν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιε θιίκαθα ζηελ αξραηόηεηα, ελώ ηα ηνύβια θαη ην κπεηόλ πήξαλ ηε ζέζε ηνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή. Παξαθάησ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ θύξησλ δνκηθώλ πιηθώλ αλάινγα κε ηηο ηε πθή ησλ επηθαλεηώλ πνπ πξνζδίδνπλ ζε: καιαθέο επηθάλεηεο, ζθιεξέο επηθάλεηεο, ζηαζεξέο επηθάλεηεο. 4.1 Μαλακέρ επιθάνειερ Δνιζσςμένο γπαζίδι :Σν γξαζίδη είλαη ζίγνπξα ην πην δεκνθηιέο θαη ην πην ειθπζηηθό από ηηο απαιέο επηθάλεηεο, ε κηθξή αλζεθηηθόηεηα ηνπ όκσο ζην πάηεκα θαη νη επνρηαθέο επαηζζεζίεο ηνπ, πεξηνξίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ. Μία ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη ε ελίζρπζε ηνπ γξαζηδηνύ κε έλα πιέγκα από γαιβάληζέ ή πιαζηηθό θπηηαξηθό ηζηό. Γηεπθνιύλεηαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ε θίλεζε, απνθεύγεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ γθαδόλ ή θαη επαλέξρεηαη ζηα είδε θαηεζηξακκέλα ζεκεία (βι. εηθ 3). Άμμορ: Η άκκνο είλαη ηδαληθή γηα παηδόηνπνπο, παξνπζηάδεη ιεπηή πθή, ηθαλνπνηεηηθή απνζηξάγγηζε, αιιά θαηά θαηξνύο απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηεο γηα ιόγνπο πγηεηλήο. Δηθόλα 3: Δληζρπκέλν Γξαζίδη Δηθόλα 4: Ξπιηλε πιαθόζηξσζε Δηθόλα 5: Σνκή επίζηξσζεο κε ραιίθη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Υαλίκι: Σα αγαπεκέλν πιηθό ησλ Αξρηηεθηόλσλ Σνπίνπ είλαη ην ραιίθη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ρξώκαηα. Δπηζηξώλεηαη πνιύ εύθνια, πξνζαξκόδεηαη ζην ηνπίν πνιύ εύθνια, επηηξέπεη ζην έδαθνο λα αλαπλέεη, θαιύπηεη δύζθνιά θαηαζθεπαζηηθά ζεκεία όπσο νμείεο γσλίεο, ζπλδέζεηο άιισλ πιηθώλ, ιεηηνπξγεί κεηαβαηηθά (βι. εηθ. 5). Ξύλινερ πλακοζηπώζειρ: Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, ζαλ δσληαλό (πνπ δεη κέζα ζηνλ ρώξν καο) δνκηθό πιηθό. Γη απηό ρξεηάδεηαη ηελ θξνληίδα καο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ όπσο θάζε δσληαλόο νξγαληζκόο." H αλζεθηηθόηεηα ηνπ μύινπ εμαξηάηαη ηόζν από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, όζν θαη από ηελ θαηεξγαζία ηνπ ζην εξγνζηάζην θαη ζην έξγν. Οξηζκέλα, είδε μπιείαο όπσο ην εγθάξδην θέδξνπ ή θππαξηζζηνύ, είλαη αλζεθηηθά ζε εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ρσξίο εμεηδηθεπκέλε θαηεξγαζία, ελώ άιια (θπξίσο ξεηηλνύρα) κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ αλζεθηηθά κε θαηάιιειε θαηεξγαζία (εκπνηηζκόο). ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο εθαξκόδνληαη κόλν θαξθσηά μύιηλα δάπεδα ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, νγθώδε ηεκάρηα μύινπ (ζηξσηήξεο, ηάθνη θηι.) ηνπνζεηνύληαη ρσξίο ζηεξέσζε επάλσ ζε θαιά ζπκππθλσκέλε ζηξώζε αδξαλώλ θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο. Υξεζηκνπνηείηαη γεληθά ηξνπηθή μπιεία αλζεθηηθή ζε πγξαζία, κύθεηεο, έληνκα θηι. H αληνρή ζε βαξηά ρξήζε απνηειεί πξόζζεην πιενλέθηεκα (βι. εηθ. 1, 4). 4.3 Δςέλικηερ επιθάνειερ Σα πιενλεθηήκαηα ησλ επέιηθησλ επηθαλεηώλ είλαη ηα εμήο (Georgi, Sarikou,2006): (α) Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηθαιπκκέλσλ κε ηζηκέλην επηθαλεηώλ θαη θαλνληθή απνξξνή ησλ όκβξησλ, (β) Δύθνιε θαη γξήγνξε θαηαζθεπή κε ζρεηηθά ρακειό θνζηνιόγην, (γ) Μηθξέο αλάγθεο ζπληήξεζεο (εηδηθά ζε ζρέζε κε ριννηάπεηα), (δ) Φπζηθά ζε κεγάιε παιέηα ρξσκάησλ, (ε)πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκώλ κε άιια πιηθά (π.ρ. πιάθεο), (ζη) Γπλαηόηεηα κεηέπεηηα αιιαγήο (π.ρ. θύηεπζεο). Φηθίδερ: Φεθίδεο κε ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα θαη δηαζηάζεηο παξάγνληαη από πεηξώκαηα ιαηνκείσλ ηα νπνία ζπάδνληαη ζε ζπαζηήξεο. Οη ςεθίδεο ρξεζηκνπνηνύληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν γηα δηαθόζκεζε ζε θήπνπο, βεξάληεο, δαξληηληέξεο, ςεθηδσηά δάπεδα θαη εδαθνθαιύςεηο κε πνιιά πιενλεθηήκαηα. Βόηζαλο : Βόηζαια κε ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα παξάγνληαη από πεηξώκαηα ιαηνκείσλ ηα νπνία ζπάδνληαη κέζα ζε ζπαζηήξεο ζε θαηεγνξηνπνηεκέλεο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 δηαζηάζεηο θαη κεηά βνηζαινπνηνύληαη ζε κεγάιεο πεξηζηξεθόκελεο βαξέιεο κέρξη λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηό ζηξνγγύιεκα. Αθνινπζεί ν ηειηθόο δηαρσξηζκόο αλάινγα κε ηελ δηάζηαζε. Βόηζαια ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηαθόζκεζε θήπσλ, εδαθνθαιύςεηο, βνηζαισηά δάπεδα. Δμσηεξηθνί ρώξνη ρσξίο απηνθίλεζε κπνξνύλ λα αιιάμνπλ θπξηνιεθηηθά πξόζσπν, αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή όινπ ηνπ ρώξνπ, θαιππηόκελνη κε βόηζαιαςεθίδεο (βι. εηθ. 5,6). Δηθόλα 6: πλδπαζκόο ραιηθηώλ κε πέηξα θαη θύηεπζε Δηθόλα 7: Πιαθόζηξσην από θπβόιηζν κε γξαληηηθά ζεη θαη δεκηνπξγία ζρεκάησλ Δηθόλα 8: Πιαθόζηξσην από θεξακηθά πιαθάθηα Oη ηπαβεπηίνεο θαη νη πωπόλιθοι πξνέξρνληαη από αζβεζηνιηζηθέο απνζέζεηο (ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα). H παξνπζία ησλ νξπθηώλ ζην πέηξσκα, όηαλ βξίζθνληαη ζε ηθαλή πνζόηεηα, επεξεάδεη ηηο ηδηόηεηεο θαη ην ρξώκα ηνπ πεηξώκαηνο. Tα έγρξσκα ζπζηαηηθά πξνζδίδνπλ ραξαθηεξηζηηθέο απνρξώζεηο. ε κεγάιεο δηαζηάζεηο δηαθνζκνύλ κόλνη ε ζε κηθξέο νκάδεο ειεύζεξνπο ρώξνπο. Μηθξόηεξνη ζε δηαζηάζεηο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θαηαζθεπέο (βξαρόθεπνη, ζηληξηβάληα, ηνηρία, δαξληηληέξεο, θιπ). Κςβόλιθοι : Σα πην ζπλεζηζκέλνη είλαη: Φπζηθνί ιίζνη (θπξίσο γξαλίηεο), αλαθαηεξγαζκέλεο θνλίεο θπζηθώλ πεηξσκάησλ, ζθπξόδεκα (ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθώλ/astm936). Χο κςβόλιθοι ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν ππξηγελή πεηξώκαηα (πινπησλίηεο όπσο γξαλίηεο, βαζάιηεο, πνξθπξίηεο, θ.α.), ηα νπνία ιόγσ ηεο γεσινγηθήο ηνπο ζύζηαζεο παξνπζηάδνπλ πνιύ θαιέο θπζηθν-κεραληθέο αληνρέο. Τπάξρνπλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ. Παξέρνληαη δπλαηόηεηεο γηα δηάθνξνπο ηξόπνπο ηνπνζέηεζεο, πξνζθέξνληαο δηαθνξεηηθό αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα θύξηα είδε θπβόιηζσλ: Γπανίηη ζεη: Χο γπανίηηρ ραξαθηεξίδεηαη θάζε θπζηθό ζπκπαγέο πέηξσκα, ην νπνίν επηδέρεηαη ιείαλζε, είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δνκηθό πιηθό θαη απνηειείηαη από νξπθηά κε ζθιεξόηεηα από 5 κέρξη 7 βαζκνύο ηεο θιίκαθαο Mohs, όπσο ν ραιαδίαο θαη ν άζηξηνο. ε ζύγθξηζε κε ηα κάξκαξα, νη γξαλίηεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε αληνρή ζε ζιίςε θαη ζε ηξηβή. Mε ηε ιείαλζε απνθηνύλ εμαηξεηηθή ιάκςε ιόγσ ησλ ππξηηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπο. Tν ρξώκα ησλ γξαληηώλ εμαξηάηαη από ην είδνο, ηελ πεξηεθηηθόηεηα θαη ηε δηάηαμε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο (βι. εηθ. 7). Κεπαμικά πλακάκια: Οη αξραίνη Έιιελεο έθαλαλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο επξεία ρξήζε πεινύ άιινηε σκνύ θαη άιινηε νπηνύ. Η άξγηινο θαη ν πειόο απνηεινύλ ηελ πξώηε ύιε ησλ θεξακεπηηθώλ πξντόλησλ. H επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θεξακηθώλ πιαθηδίσλ γηα θάζε επίζηξσζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ απνξξνθεηηθόηεηά ηνπο. Σα αδηαπέξαζηα πιαθίδηα απνξξνθνύλ λεξό ιηγόηεξν από 0,5% ηνπ βάξνπο ηνπο θαη ελδείθλπληαη γηα εμσηεξηθέο επηζηξώζεηο (βι. εηθ. 8). Λιθόζηπωζη (καλνηεπίμια) : Αθαλόληζην ζρήκα ζε δηάθνξα κεγέζε ηνπνζεηνύληαη ζε πεξηνρέο αλαινγα αλ ζέινπκε λα επηηξέςνπκε ηελ δηάβαζε ή όρη. ελ πξνηείλεηαη γηα ήπην βάδηζκα εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο λα ην δηαζρίζνπκε παξόια απηά δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ παξαδνζηαθνύ θαη ηνπ θπζηθνύ. Πλάκερ από οπηόπλινθο (άπγιλορ πλινθοποιίαρ): Καηαζθεπάδνληαη ζε δηάθνξα κεγέζε όπνηε ε ρξήζε ηνπο είλαη επξεία είηε σο δηαθνζκεηηθά είηε ζε θακπύιεο ή αζύκκεηξεο γξακκέο είηε σο κεηαβαηηθό ζηάδην από ην έλα πιηθό ζε άιιν. 4.4 ηαθεπέρ επιθάνειερ Γάπεδα ζκςποδέμαηορ οπλιζμένα ή gro beton καθαπόηηηαρ ωρ ζηπώζη εξςγίανζηρ: Πξόθεηηαη γηα κηα αξθεηά επξεία νκάδα εθαξκνγώλ ζθπξνδέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θπξίσο ρπηά νιόζσκα δάπεδα (πάρνπο πεξίπνπ 10 cm). Tν ζθπξόδεκα είλαη εύπιαζην ρπηό πιηθό, πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη νπνηαδήπνηε κνξθή θαη εκθάληζε, κε ηε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθώλ, κέζσλ θαη ηερλνινγίαο. Δπηδηώθεηαη ε δηακόξθσζε επηθάλεηαο είηε αλάγιπθεο, κε παξάιιειεο απιαθώζεηο (πέξαζκα ηεο λσπήο επηθάλεηαο κε ζθιεξή ζθνύπα κε θεθιηκέλε ιαβή ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ γξακκέο) είηε κε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα, θπξίσο ζε απνκίκεζε άιισλ πιηθώλ (πέηξα, θπβόιηζνο θηι.). O ρξσκαηηζκόο ηεο επηθάλεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ επηθαλεηαθή ελζσκάησζε θαηάιιεισλ ρξσζηηθώλ ή κε ηε βαθή κε ρεκηθέο νπζίεο ή εηδηθέο ξεηίλεο. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξσκαηηζκνύ ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ αλάκεημε ρξσζηηθώλ νπζηώλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Μάπμαπο: Tν κάξκαξν ραξαθηεξίδεηαη σο έλα από ηα ππθλόηεξα, βαξύηεξα θαη αλζεθηηθόηεξα (ζηε θσηηά θαη ηε δηάβξσζε) πεηξώκαηα. ήκεξα ην κάξκαξν ρξεζηκνπνηείηαη σο δνκηθό πιηθό ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη είηε κόλν ηνπ γηα λα δώζεη ζηελ θαηαζθεπή έλα λενθιαζηθό ύθνο (βι. εηθ. 9) είηε ζπλδπάδεηαη κε γπαιί γηα λα δώζεη έλα πην κνληέξλν ύθνο. Σν θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ είλαη πςειό. H αμία θαη ε εκπνξηθόηεηα ησλ καξκάξσλ εμαξηάηαη από ην ρξσκαηηζκό, ηελ αληνρή θαη ηελ επηδεθηηθόηεηα ζε θνπή, ιείαλζε θαη ζηίιβσζε. Tα θαζαξά θαη ιεπηόθνθθα ιεπθά αζβεζηηηηθά κάξκαξα, είλαη πνιύ ζπάληα (Πεληέιεο, Πάξνπ, Kαξάξα Iηαιίαο) θαη ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλε θσηνδηαπεξαηόηεηα. Kύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ πεηξσκάησλ απηώλ είλαη όηη κπνξνύλ λα θνπνύλ, λα ιεηαλζνύλ, λα ζηηιβσζνύλ θαη λα δώζνπλ πιάθεο θαηάιιειεο γηα επελδύζεηο δαπέδσλ θαη θαηαθόξπθσλ επηθαλεηώλ. Σν κόλν αξλεηηθό είλαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ πάλσ ζην κάξκαξν ρπζνύλ νξηζκέλα νμέα θαη αιθαιηθά, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα κείλεη ν ιεθέο εθ όξνπ δσήο, αλ δελ θαζαξηζηεί άκεζα. σιζηόλιθοι: ηα κεηακνξθσζηγελή αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα αλήθνπλ θαη νη ζρηζηόιηζνη. Πξόθεηηαη γηα πεηξώκαηα θνιηδσηά κε βαζηθό νξπθηό ζπζηαηηθό αζβεζηίηε ή/θαη δνινκίηε. Παξνπζηάδνπλ θάζε είδνπο θαηά ππνπαξάιιεια επίπεδα ή ζηξώκαηα ζπζηαζηαθή ή κεραληθή αλνκνηνγέλεηα, κε απνηέιεζκα λα ζρίδνληαη εύθνια ζε πιάθεο. H θαηεξγαζία ησλ ζρηζηνιίζσλ (δηακόξθσζε, ιείαλζε θηι.) είλαη γεληθά δπζθνιόηεξε από ηελ θαηεξγαζία ησλ καξκάξσλ, ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο ρξήζεο είλαη κε εθηθηή ή κε απνηειεζκαηηθή εμαηηίαο ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ πιηθνύ. Απαληώληαη ζπλήζσο ζε ρξσκαηηθνύο ηόλνπο ηνπ γθξη κε ειαθξέο απνθιίζεηο πξνο άιιεο απνρξώζεηο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Πλακόζηπωζη με Πέηπα : Η θπζηθή πέηξα σο πιηθό δόκεζεο πξνζθέξεη πςειή αηζζεηηθή ζην ρώξν κε κεγάιε αληνρή ζην ρξόλν (βι. εηθ. 2). Οη πέηξεο γηα δηαθόζκεζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζπιιέγνληαη ζε ιαηνκηθέο πεξηνρέο θαη όρη ηπραία. Μεηά ην πιύζηκν θαη ηελ ηπρόλ επεμεξγαζία (ακκνβνιή) ζπζθεπάδνληαη θαη πεξηκέλνπλ ηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ πειάηε (Hamilton, 1991). Σν θόζηνο όκσο αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο, θάλεη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ηελ επηινγή ηεο απαγνξεπηηθή. Μηα λέα ηάζε είλαη ε παξαγσγή ηεσνηηήρ πέηπαρ, έρνληαο σο βαζηθό πιενλέθηεκα ην ρακειόηεξν θόζηνο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή πέηξα, πξνζθέξνληαο αηζζεηηθά θαιό θπζηθό απνηέιεζκα. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ παξαγσγή ηερλεηήο πέηξαο, έρνπλ πξνζδώζεη έλα θπζηθό αηζζεηηθό απνηέιεζκα, θάλνληαο ηελ έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθό δνκηθό πιηθό. Ο ρξσκαηηζκόο ηεο ηερλεηήο πέηξαο γίλεηαη κε θπζηθέο ρξσζηηθέο γηα κεγαιύηεξν θπζηθό απνηέιεζκα. Η ηνπνζέηεζε ηεο γίλεηαη ρξνληθά αξθεηά γξήγνξα θαη δίλεη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκώλ ζρεδίσλ θαη ρξσκάησλ. 5. ΝΔΑ ΤΛΙΚΑ ΔΠΙΣΡΧΔΧΝ Γςαλί: Η αηζζεηηθή πνπ πξνζθέξεη ην γπαιί ζην ρώξν είλαη κνλαδηθή θαζώο ε δηάρπζε ηνπ θσηόο κέζα από ηηο γπάιηλεο επηθάλεηεο δηαβαζκίδεηαη δεκηνπξγώληαο κνλαδηθή αίζζεζε. Έηζη ρξεζηκνπνηείηαη ην γπαιί είηε αθαλόληζηε κνξθή ζε κέγεζνο (α) άκκνπ, ραιηθηνύ-ςεθίδαο, είηε ζε κέγεζνο (β) πέηξαο δηακνξθσκέλν ζε πιάθεο παιόηνπβινπ. (α) Γπαιί ζε κνξθή ςεθίδαο: Σν γπαιί ζηε κνξθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ, κεγεζώλ θαη πθώλ. Ο ζσζηόο ζπλδπαζκόο ηνπ ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη όηαλ κάιηζηα ζπλδπάδεηαη θαηάιιεια κε θύηεπζε δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα πεξηβάιινληα πνπ κνηάδνπλ πνιιέο θνξέο κε ηξερνύκελν λεξό ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο, θήπνπο, πεξηβάιινληεο ρώξνπο θηηξίσλ ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο (βι. εηθ. 10). Οη ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο ηνπ θαζηζηνύλ ην πιηθό ηδηαίηεξα αζθαιέο αθόκε θαη κε γπκλό ρέξη. (β) Σα παιόηνπβια (δηακνξθσκέλα ζε πιάθεο) έρνπλ ζεκαληηθέο ζεξκνκνλσηηθέο θαη ερνκνλσηηθέο εθαξκνγέο, έρνπλ κεγάιε επθνιία ζηελ ηνπνζέηεζε, είλαη θαηάιιεια θαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε, θαη απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό ελαιιαθηηθό ζηνηρείν ηνηρνπνηίαο θαη πιαθνζηξώζεσλ. Απηά δηαβαζκίδνληαη ηα πιήξσο δηαθαλή πνπ δηαζινύλ ηηο εηθόλεο θαη πνπ αθήλνπλ ην θσο λα πεξάζεη σο εληειώο αδηαθαλή. Παξάιιεια, είλαη πιηθό κε ρακειό θόζηνο θαη δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Μέηαλλο: Σν κέηαιιν είλαη έλα πιηθό δόκεζεο ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο «ςπρξό». Δίλαη πιηθό ην νπνίν απνδίδεη κηα ηδηαίηεξε θαη κνληέξλα κνξθή ζην ρώξν, αιιά παξάιιεια έρεη απμεκέλν θόζηνο ρξήζεο ελώ είλαη εππαζέο ζηε δηάβξσζε. Δηθόλα 9: Πιαθόζηξσζε από αθαλόληζηεο πιάθεο καξκάξνπ Δηθόλα 10: πλδπαζκόο Γπαιηνύ, κέηαιινπ θαη ραιηθηνύ ζηε δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηάζκεπζεο Δηθόλα 11: Γιππηό ζην Πάξθν ηεο εβίιιεο από ηα πιηθά θαηεδάθηζεο ηεο EXPO 6. ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΔΠΑΝΑΥΡΗΗ Η αλαθύθισζε είλαη κία απόπεηξα λα κηκεζεί ν άλζξσπνο ηνπο θύθινπο ηεο θύζεο, νη νπνίνη γεληθά απνηεινύλ ζεηηθά παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηαζεξόηεηαο. Δίλαη ινηπόλ ππνδείγκαηα ηέιεηαο αλαθύθισζεο (Κνξσλαίνο θαη αξγεληεο, 2005): (α) Αλαθπθισκέλα πξσηνγελώο πξντόληα δειαδή πνπ αλαθηώληαη από ηα πιηθά «απνξξίκκαηα»-θαηεδάθηζεο. (β)αλαθπθισκέλα δεπηεξνγελώο πιηθά πνπ πξνθύπηνπλ σο παξαπξντόληα άιισλ δηεξγαζηώλ (εμνξπθηηθή βηνκεραλία, ζθσξίεο, πξηνλίδη). Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αμηνπνηεζεί ζεκαληηθά ηα πξηνλίδηα ηνπ μύινπ γηα ηελ παξαγσγή ηλνζαλίδσλ θαη κνξηνζαλίδσλ ελώ έρνπλ αμηνπνηεζεί θαη άιια πεξηζζόηεξν επθάληαζηα πιηθά όπσο ηα πηίια (πνύπνπια) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαζθεπή αεξηθνύ ζθπξνδέκαηνο. Δπίζεο γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα απνξξνθεζνύλ θαη άιια πιηθά ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ έηζη ώζηε ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ λα απνηειέζεη επί ηεο νπζίαο κία απνζήθε «άρξεζησλ» πιηθώλ θαη λα κελ απαηηείηαη εμόξπμε ή παξαγσγή λέσλ πιηθώλ. ηηο ΗΠΑ εθαξκόδνληαη ήδε δνκηθά ζηνηρεία από άρπξα γηα ηελ θαηαζθεπή αθόκα θαη θεξόλησλ ζηνηρείσλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ηελ Διιάδα γίλεηαη ρξήζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ε νπνία πξνθύπηεη σο απόβιεην από εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαύζηκν ιηγλίηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο αδξαλέο γηα ην ζθπξόδεκα. Η ηνμηθόηεηά ηεο πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηεο ζε θαηαζθεπέο πνπ δελ είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ άλζξσπν (δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αδξαλέο ζθπξνδέκαηνο ζηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ). Παξάιιεια ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ απηνύ σο αδξαλέο ζηελ νδνπνηία. Όζνλ αθνξά ζηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο ηα πιηθά πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ είλαη (Κνξσλαίνο θαη αξγεληεο, 2005): (α) Γνκηθά ζηνηρεία από ιίζνπο ρσξίο θνλίακα (μεξνιηζηά), (β) Οξηζκέλα κνλσηηθά (εθ όζνλ δελ έρνπλ ππνζηεί γήξαλζε θαη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε), (γ) Ξπιεία θέξνληνο νξγαληζκνύ θ.ι.π., (δ) Πξντόληα γύςνπ (γπςνζαλίδεο θ.ι.π.), (ζη) Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δνκηθά ζηνηρεία όπσο πόξηεο παξάζπξα αιιά θαη είδε πγηεηλήο θαη έπηπια. Σνύβια, ηζηκέλην θαη ζθπξόδεκα είλαη βέβαην όηη δελ αλαθπθιώλνληαη εύθνια νύηε κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζε λέεο θαηαζθεπέο. Δίλαη δπλαηή όκσο ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζαλ πιηθά δηακόξθσζεο νξηδόληησλ επηθαλεηώλ επίζηξσζεο θαη πιηθώλ νδνπνηίαο. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ έρεη απνδεηρζεί όηη κπνξεί λα κεηώζεη θαηά 95% ηελ ελζσκαησκέλε ελέξγεηα ησλ πιηθώλ ε νπνία δηαθνξεηηθά ζα ραλόηαλ σο απόβιεην(κνξσλαίνο θαη αξγεληεο, 2005). Μεξηθά πιηθά όκσο, όπσο ηα ηνύβια, είλαη δπζρεξέο λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Δπίζεο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο ελόο ρώξνπ ηα πιηθά θαηεδάθηζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ζπλζέζνπλ λένπο ρώξνπο. Παξάδεηγκα ελδεηθηηθό απνηειεί ε ρξήζε πιηθώλ θαηεδάθηζεο ζε ρώξνπο πνπ θηινμελνύζαλ ηελ Γηεζλή Έθζεζε EXPO ζηε εβίιιε (Ιζπαλία). Σα πιηθά απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθόξσλ γιππηώλ ζύγρξνλε ηέρλεο θαη ζπλζέζεσλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ελόο ηνπ πάξθνπ πνπ δηακνξθώζεθε ζηνλ ρώξν όπνπ άιινηε θηινμελνύζε ηελ έθζεζε θαη απνηεινύλ αλάκλεζε απηήο (βι. εηθ. 11) 7. ΔΠΙΛΟΓΟ Kάζε πιηθό πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε ηελ θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηε ππνδνκή θαη πξνεξγαζία (αζθαιηνζθπξόδεκα, μύιν, θεξακηθά πξντόληα, πξντόληα ηζηκέληνπ, θπζηθνί ιίζνη θαη πιάθεο, ρώκα, ακκνράιηθν, άιια ραιαξά πιηθά, ζπλζεηηθά πιηθά, κεηαιιηθά θύιια θαη ζράξεο θηι.) θαη ζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 πνηθηιία ζπλδπαζκώλ. Παξάιιεια ε ελαιιαγή πιηθώλ θαη ρξσκάησλ ζηελ ίδηα επίζηξσζε δεκηνπξγεί αηζζεηηθό ελδηαθέξνλ θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθνζκεηηθώλ ζρεκάησλ ή γηα ηε ζήκαλζε δηαθνξεηηθώλ ρξήζεσλ. Δπίζεο ε ρξήζε πιηθώλ κε ρακειή αληαλαθιαζηηθόηεηα θαη απνξξνθεηηθόηεηα θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα απνξξνήο ησλ λεξώλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζθιεξώλ επηθαλεηώλ ζηνλ αζηηθό ρώξν θαη ηε ζπκβνιή απηώλ ζηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ κηθξνθιίκαηνο. Σέινο ε ζπλερήο έξεπλα θαη εμέιημε ζε λέα πιηθά δόκεζεο, αλαδεηθλύνπλ θαηλνύξηα πιηθά ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ιεηηνπξγηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ιύζεηο θαη εθαξκνγέο πςειήο αηζζεηηθήο, δεκηνπξγώληαο κνλαδηθή αηκόζθαηξα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Blanc A. Landscape Construction and Detailing MacGrow Hill Professional New York Washington (1996) Littlewood M. Landscape Detailing Surfaces Landscape Detailing Volume 2, Third Edition ARCHITECTURAL PRESS (2001). Hamilton G. Practical Garden Stonework W. Foulsham & Co Ltd (1991) Georgi, J.N., Sarikou The use of nature friendly materials in urban public spaces, WSEAS Transactaction on Environment and Development, Issue 2, Vol. I (2005) Georgi,N, J., Zafeiriadis K. The impact of park trees on microclimate in urban areas,, Urban Ecosystem 9 (2006) Hopper L. J & Droge M. J. Security and Site Design: A Landscape Architectural Approach to Analysis, Assessment and Design Implementation J. Wiley & Sons (2005) Κνξσλαίνο Αηκ. Γ. θαη αξγεληεο Γ.-Φ. Γνκηθα Τιηθα Καη Οηθνινγηα, Σερληθή Έθζεζε Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ, 2 ε έθδνζε Δ.Μ.Π. (2005) Thompson W. and K. Sorvig Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors, 2nd Edition, Island Press, Washington, D.C. (2007) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ, ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Παύινο Γεσξγίνπ Βαηαβάιεο Μησ Μησ ΔΜΠ, ςπ. Γιδ Πολ Μησ ΑΠΘ, Μησανικόρ Μεγάλων Έπγων Alumil Μςλωνάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ Θενδσξίδεο Υξήζηνο Μησανικόρ Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ Μησανικόρ, BASF CC HELLAS SA Λέξειρ κλειδιά: Ρηηινούσα, πολςοςπεθανικά δάπεδα, Επιζηπώζειρ πποζηαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ

7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ Σ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλσλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμσηεξηθέο θαηαζθεπέο 7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ - ΚΑΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα