Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ"

Transcript

1 Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο Δπάμαρ, Λέξειρ κλειδιά: ςπαίθπιοι σώποι, δομικά ςλικά, βιοκλιμαηικόρ ζσεδιαζμόρ, ςλικά επίζηπωζηρ, ςλικά επανάσπηζηρ, απσιηεκηονική ηοπίος ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Oη ππαίζξηεο ρώξνη εμππεξεηνύλ ιεηηνπξγηθνύο ή θαη αηζζεηηθνύο ζθνπνύο. ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνληαη ηα θύξηα δνκηθά πιηθά επίζηξσζεο ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ ηα νπνία απνηεινύλ πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο δηακόξθσζήο ηνπο θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ πιηθώλ απηώλ σο πξνο ηελ αηζζεηηθή ηνπο, ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο, ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηά ηνπο ζην ηνπίνπ θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Δμεηάδνληαη επίζεο ελαιιαθηηθά πιηθά πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα αλαθύθισζε θαη επαλά-ρξήζεο. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Οη ππαίζξηνη ρώξνη δηακνξθώλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ιεηηνπξγηθνύο, πεξηβαιινληηθνύο θαη αηζζεηηθνύο ζθνπνύο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ν κειεηεηήο αξρηηέθησλ ηνπίνπ ιακβάλεη ππόςε κηα ζεηξά παξακέηξνπο θαη θαζνξίδεη θξηηήξηα θαη πξνηεξαηόηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ «ηδέα» ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ. Με ηε δηαδηθαζία απηή αξρίδεη ν ρώξνο λα αλαπηύζζεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, λα εληάζζεηαη ζην γύξσ πεξηβάιινλ θαη λα απνθηά κνξθή. Δλ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πιηθώλ πνπ ζα «ληύζνπλ» θαη ζα ζηεξίμνπλ ηελ ζρεδηαζηηθή ηδέα (Hopper & Droge, 2005). ηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε ρξήζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίζηξσζε ππαίζξησλ ρώξσλ θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ αηζζεηηθή θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηά, ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 Δμεηάδνληαη ελαιιαθηηθά πιηθά πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα αλαθύθισζεο θαη επαλάρξεζεο ησλ είδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθώλ, αιιά θαη πιηθά δνκήο γλσζηά από ηελ αξραηόηεηα αθόκα, όπσο ην μύιν, ν πειόο νη θπζηθνί ιίζνη, ηα κάξκαξα θαη πξντόληα θεξακεπηηθήο, θαζώο θαη ηα ζύγρξνλα δνκηθά πιηθά όπσο κέηαιια, γπαιί θαη θνληάκαηα κε πξόζζεηεο νπζίεο, ζε λέεο ρξήζεηο. 2. ΟΙ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ Ο ΔΠΗΡΔΑΜΟ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΣΟ ην αζηηθό κηθξνθιίκα έρεη δηαπηζησζεί όηη ε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο αζθάιηνπ, ζε ζεκεία πνπ επηθξαηεί ειηνθάλεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλώλ κελώλ, κπνξεί λα θζάζεη ηνπο 55 ν C, ελώ ζε επηθάλεηεο πνπ θαιύπηνληαη κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ (ιεπθνύ ρξώκαηνο) ηνπο 45 ν C θαη ζε ρώξνπο θαιπκκέλνπο κε πξάζηλν ζηνπο 40 ν (Georgi, Zafeiriadis, 2006). Η δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ παγηδεύεηαη ζην έδαθνο θαη ζηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη αλαγθάδεη ηα δνκηθά πιηθά λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ ζεξκνζπζζσξεπηέο, δειαδή λα απνηακηεύνπλ ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λα ηελ απνδίδνπλ ηελ λύρηα, παξνπζηάδνληαο κεγαιύηεξε ζεξκναγσγηκόηεηα θαη ζεξκνρσξεηηθόηεηα, από ην έδαθνο θαη ηα θπηά. Οη θπβόιηζνη, νη πιάθεο από ζθπξόδεκα, ε άζθαιηνο θαη ηα άιια πιηθά πνπ έρνπλ «γθξίδα» ελέξγεηα, ή πνπ έρνπλ πεξάζεη από κεηαιινπξγηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη απηά πνπ έρνπλ ιεθζεί κε απιή εμόξπμε (πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ νδώλ), έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηεο ζεξκηθήο ζπζζώξεπζεο ην θαινθαίξη, ζπκπηέδνπλ ηελ αλαπλνή θαη ηε δηαβξνρή ηνπ εδάθνπο θαη απμάλνπλ ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, απνκεηώλνληαο ην δπλακηθό ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα(thompson and Sorvig 2007). Δπηπξόζζεηα επεξεάδνπλ ηνλ ειηαζκό θαη ηε ζθίαζε, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηεο θύηεπζεο κέζα ζην αζηηθό ηνπίν. Έηζη θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ ε επηινγή ησλ πιηθώλ παίδεη πνιύ κεγάιν ξόιν. Η εμέιημε ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ από ηελ άιιε επεξέαζε θαη πξνώζεζε ηελ ρξήζε λέσλ πιηθώλ, ελώ ηαπηόρξνλα νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ζηνλ ηνκέα ησλ δνκηθώλ πιηθώλ, δηεπξύλνληαο ηηο επηινγέο ηνπ κειεηεηή (Hopper, Droge 2005). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 3. ΟΙ ΥΡΗΔΙ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΑ ΓΑΠΔΓΑ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Χο δάπεδν ππαίζξηνπ ρώξνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θάζε επηθάλεηα βαηή, θαηάιιεια δηακνξθσκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε, ώζηε λα είλαη δπλαηό λα δερζεί αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ή ειαθξηά θπθινθνξία νρεκάησλ. Γηα πνηθίινπο ιόγνπο (ηερληθνύο, νηθνλνκηθνύο, ιεηηνπξγηθνύο, αηζζεηηθνύο θηι.) ην δάπεδν απνηειεί κηα πιήξε νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή από επάιιειεο ζηξώζεηο πιηθώλ ((Thompson and Sorvig 2007, Littlewood, 2001 ). Γεληθά θαη ζρεκαηηθά έλα δάπεδν ζπλίζηαηαη από ην ππόζηξσκα θαη ηελ επίζηξσζε, ζηνηρεία πνιύ, ιίγν ή κε δηαθξηηά, νπσζδήπνηε όκσο ζπκβαηά κεηαμύ ηνπο θαη ζπκπεξηθέξεηαη σο εληαία θαηαζθεπή. Δηθόλα 1, 2. Σππηθέο ηνκέο θαη θαηόςεηο επηζηξώζεσλ κε μύιν θαη κε πέηξα αληίζηνηρα όπνπ θαίλνληαη ηα ππνζηξώκαηά ηνπο H επίζηξσζε απνηειεί ηελ άλσ ζηξώζε, ε νπνία πθίζηαηαη ηηο θαηαπνλήζεηο από ηε ρξήζε θαη ην πεξηβάιινλ, αιιά ηαπηόρξνλα πξνβάιιεη αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (βι. εηθ. 1,2). H πνηθηιία ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επίζηξσζε ελόο δαπέδνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ είλαη πνιύ κεγάιε. H επηινγή κηαο επίζηξσζεο εμαξηάηαη από ηελ επηινγή ηνπ ππνζηξώκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνύκελε ή πξνδηαγξαθόκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ δαπέδνπ. Οξηζκέλεο επηζηξώζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζε έλα κόλν ζπγθεθξηκέλν ππόζηξσκα (Blanc, 1996, Littlewood, 2001 ). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 4. ΣΤΠΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΔΠΙΣΡΧΔΧΝ Σα δνκηθά πιηθά είλαη σο γλσζηόλ ηα δηάθνξα είδε πέηξαο, ηνύβια, ζπλδεηηθά πιηθά όπσο ν αζβέζηεο θαη ην ηζηκέλην καδί κε ηα θνληάκαηα πνπ παξάγνληαη από απηά, θαζώο θαη ην μύιν, γπαιί θαη κέηαιιν. Βέβαηα ν βαζκόο ρξεζηκνπνίεζεο κεξηθώλ ή όισλ από απηά δελ ππήξμε πάληα ν ίδηνο. Έηζη ην κάξκαξν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιε θιίκαθα ζηελ αξραηόηεηα, ελώ ηα ηνύβια θαη ην κπεηόλ πήξαλ ηε ζέζε ηνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή. Παξαθάησ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ θύξησλ δνκηθώλ πιηθώλ αλάινγα κε ηηο ηε πθή ησλ επηθαλεηώλ πνπ πξνζδίδνπλ ζε: καιαθέο επηθάλεηεο, ζθιεξέο επηθάλεηεο, ζηαζεξέο επηθάλεηεο. 4.1 Μαλακέρ επιθάνειερ Δνιζσςμένο γπαζίδι :Σν γξαζίδη είλαη ζίγνπξα ην πην δεκνθηιέο θαη ην πην ειθπζηηθό από ηηο απαιέο επηθάλεηεο, ε κηθξή αλζεθηηθόηεηα ηνπ όκσο ζην πάηεκα θαη νη επνρηαθέο επαηζζεζίεο ηνπ, πεξηνξίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ. Μία ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη ε ελίζρπζε ηνπ γξαζηδηνύ κε έλα πιέγκα από γαιβάληζέ ή πιαζηηθό θπηηαξηθό ηζηό. Γηεπθνιύλεηαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ε θίλεζε, απνθεύγεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ γθαδόλ ή θαη επαλέξρεηαη ζηα είδε θαηεζηξακκέλα ζεκεία (βι. εηθ 3). Άμμορ: Η άκκνο είλαη ηδαληθή γηα παηδόηνπνπο, παξνπζηάδεη ιεπηή πθή, ηθαλνπνηεηηθή απνζηξάγγηζε, αιιά θαηά θαηξνύο απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηεο γηα ιόγνπο πγηεηλήο. Δηθόλα 3: Δληζρπκέλν Γξαζίδη Δηθόλα 4: Ξπιηλε πιαθόζηξσζε Δηθόλα 5: Σνκή επίζηξσζεο κε ραιίθη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Υαλίκι: Σα αγαπεκέλν πιηθό ησλ Αξρηηεθηόλσλ Σνπίνπ είλαη ην ραιίθη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ρξώκαηα. Δπηζηξώλεηαη πνιύ εύθνια, πξνζαξκόδεηαη ζην ηνπίν πνιύ εύθνια, επηηξέπεη ζην έδαθνο λα αλαπλέεη, θαιύπηεη δύζθνιά θαηαζθεπαζηηθά ζεκεία όπσο νμείεο γσλίεο, ζπλδέζεηο άιισλ πιηθώλ, ιεηηνπξγεί κεηαβαηηθά (βι. εηθ. 5). Ξύλινερ πλακοζηπώζειρ: Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, ζαλ δσληαλό (πνπ δεη κέζα ζηνλ ρώξν καο) δνκηθό πιηθό. Γη απηό ρξεηάδεηαη ηελ θξνληίδα καο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ όπσο θάζε δσληαλόο νξγαληζκόο." H αλζεθηηθόηεηα ηνπ μύινπ εμαξηάηαη ηόζν από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, όζν θαη από ηελ θαηεξγαζία ηνπ ζην εξγνζηάζην θαη ζην έξγν. Οξηζκέλα, είδε μπιείαο όπσο ην εγθάξδην θέδξνπ ή θππαξηζζηνύ, είλαη αλζεθηηθά ζε εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ρσξίο εμεηδηθεπκέλε θαηεξγαζία, ελώ άιια (θπξίσο ξεηηλνύρα) κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ αλζεθηηθά κε θαηάιιειε θαηεξγαζία (εκπνηηζκόο). ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο εθαξκόδνληαη κόλν θαξθσηά μύιηλα δάπεδα ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, νγθώδε ηεκάρηα μύινπ (ζηξσηήξεο, ηάθνη θηι.) ηνπνζεηνύληαη ρσξίο ζηεξέσζε επάλσ ζε θαιά ζπκππθλσκέλε ζηξώζε αδξαλώλ θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο. Υξεζηκνπνηείηαη γεληθά ηξνπηθή μπιεία αλζεθηηθή ζε πγξαζία, κύθεηεο, έληνκα θηι. H αληνρή ζε βαξηά ρξήζε απνηειεί πξόζζεην πιενλέθηεκα (βι. εηθ. 1, 4). 4.3 Δςέλικηερ επιθάνειερ Σα πιενλεθηήκαηα ησλ επέιηθησλ επηθαλεηώλ είλαη ηα εμήο (Georgi, Sarikou,2006): (α) Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηθαιπκκέλσλ κε ηζηκέλην επηθαλεηώλ θαη θαλνληθή απνξξνή ησλ όκβξησλ, (β) Δύθνιε θαη γξήγνξε θαηαζθεπή κε ζρεηηθά ρακειό θνζηνιόγην, (γ) Μηθξέο αλάγθεο ζπληήξεζεο (εηδηθά ζε ζρέζε κε ριννηάπεηα), (δ) Φπζηθά ζε κεγάιε παιέηα ρξσκάησλ, (ε)πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκώλ κε άιια πιηθά (π.ρ. πιάθεο), (ζη) Γπλαηόηεηα κεηέπεηηα αιιαγήο (π.ρ. θύηεπζεο). Φηθίδερ: Φεθίδεο κε ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα θαη δηαζηάζεηο παξάγνληαη από πεηξώκαηα ιαηνκείσλ ηα νπνία ζπάδνληαη ζε ζπαζηήξεο. Οη ςεθίδεο ρξεζηκνπνηνύληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν γηα δηαθόζκεζε ζε θήπνπο, βεξάληεο, δαξληηληέξεο, ςεθηδσηά δάπεδα θαη εδαθνθαιύςεηο κε πνιιά πιενλεθηήκαηα. Βόηζαλο : Βόηζαια κε ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα παξάγνληαη από πεηξώκαηα ιαηνκείσλ ηα νπνία ζπάδνληαη κέζα ζε ζπαζηήξεο ζε θαηεγνξηνπνηεκέλεο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 δηαζηάζεηο θαη κεηά βνηζαινπνηνύληαη ζε κεγάιεο πεξηζηξεθόκελεο βαξέιεο κέρξη λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηό ζηξνγγύιεκα. Αθνινπζεί ν ηειηθόο δηαρσξηζκόο αλάινγα κε ηελ δηάζηαζε. Βόηζαια ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηαθόζκεζε θήπσλ, εδαθνθαιύςεηο, βνηζαισηά δάπεδα. Δμσηεξηθνί ρώξνη ρσξίο απηνθίλεζε κπνξνύλ λα αιιάμνπλ θπξηνιεθηηθά πξόζσπν, αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή όινπ ηνπ ρώξνπ, θαιππηόκελνη κε βόηζαιαςεθίδεο (βι. εηθ. 5,6). Δηθόλα 6: πλδπαζκόο ραιηθηώλ κε πέηξα θαη θύηεπζε Δηθόλα 7: Πιαθόζηξσην από θπβόιηζν κε γξαληηηθά ζεη θαη δεκηνπξγία ζρεκάησλ Δηθόλα 8: Πιαθόζηξσην από θεξακηθά πιαθάθηα Oη ηπαβεπηίνεο θαη νη πωπόλιθοι πξνέξρνληαη από αζβεζηνιηζηθέο απνζέζεηο (ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα). H παξνπζία ησλ νξπθηώλ ζην πέηξσκα, όηαλ βξίζθνληαη ζε ηθαλή πνζόηεηα, επεξεάδεη ηηο ηδηόηεηεο θαη ην ρξώκα ηνπ πεηξώκαηνο. Tα έγρξσκα ζπζηαηηθά πξνζδίδνπλ ραξαθηεξηζηηθέο απνρξώζεηο. ε κεγάιεο δηαζηάζεηο δηαθνζκνύλ κόλνη ε ζε κηθξέο νκάδεο ειεύζεξνπο ρώξνπο. Μηθξόηεξνη ζε δηαζηάζεηο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θαηαζθεπέο (βξαρόθεπνη, ζηληξηβάληα, ηνηρία, δαξληηληέξεο, θιπ). Κςβόλιθοι : Σα πην ζπλεζηζκέλνη είλαη: Φπζηθνί ιίζνη (θπξίσο γξαλίηεο), αλαθαηεξγαζκέλεο θνλίεο θπζηθώλ πεηξσκάησλ, ζθπξόδεκα (ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθώλ/astm936). Χο κςβόλιθοι ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν ππξηγελή πεηξώκαηα (πινπησλίηεο όπσο γξαλίηεο, βαζάιηεο, πνξθπξίηεο, θ.α.), ηα νπνία ιόγσ ηεο γεσινγηθήο ηνπο ζύζηαζεο παξνπζηάδνπλ πνιύ θαιέο θπζηθν-κεραληθέο αληνρέο. Τπάξρνπλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ. Παξέρνληαη δπλαηόηεηεο γηα δηάθνξνπο ηξόπνπο ηνπνζέηεζεο, πξνζθέξνληαο δηαθνξεηηθό αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα θύξηα είδε θπβόιηζσλ: Γπανίηη ζεη: Χο γπανίηηρ ραξαθηεξίδεηαη θάζε θπζηθό ζπκπαγέο πέηξσκα, ην νπνίν επηδέρεηαη ιείαλζε, είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δνκηθό πιηθό θαη απνηειείηαη από νξπθηά κε ζθιεξόηεηα από 5 κέρξη 7 βαζκνύο ηεο θιίκαθαο Mohs, όπσο ν ραιαδίαο θαη ν άζηξηνο. ε ζύγθξηζε κε ηα κάξκαξα, νη γξαλίηεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε αληνρή ζε ζιίςε θαη ζε ηξηβή. Mε ηε ιείαλζε απνθηνύλ εμαηξεηηθή ιάκςε ιόγσ ησλ ππξηηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπο. Tν ρξώκα ησλ γξαληηώλ εμαξηάηαη από ην είδνο, ηελ πεξηεθηηθόηεηα θαη ηε δηάηαμε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο (βι. εηθ. 7). Κεπαμικά πλακάκια: Οη αξραίνη Έιιελεο έθαλαλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο επξεία ρξήζε πεινύ άιινηε σκνύ θαη άιινηε νπηνύ. Η άξγηινο θαη ν πειόο απνηεινύλ ηελ πξώηε ύιε ησλ θεξακεπηηθώλ πξντόλησλ. H επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θεξακηθώλ πιαθηδίσλ γηα θάζε επίζηξσζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ απνξξνθεηηθόηεηά ηνπο. Σα αδηαπέξαζηα πιαθίδηα απνξξνθνύλ λεξό ιηγόηεξν από 0,5% ηνπ βάξνπο ηνπο θαη ελδείθλπληαη γηα εμσηεξηθέο επηζηξώζεηο (βι. εηθ. 8). Λιθόζηπωζη (καλνηεπίμια) : Αθαλόληζην ζρήκα ζε δηάθνξα κεγέζε ηνπνζεηνύληαη ζε πεξηνρέο αλαινγα αλ ζέινπκε λα επηηξέςνπκε ηελ δηάβαζε ή όρη. ελ πξνηείλεηαη γηα ήπην βάδηζκα εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο λα ην δηαζρίζνπκε παξόια απηά δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ παξαδνζηαθνύ θαη ηνπ θπζηθνύ. Πλάκερ από οπηόπλινθο (άπγιλορ πλινθοποιίαρ): Καηαζθεπάδνληαη ζε δηάθνξα κεγέζε όπνηε ε ρξήζε ηνπο είλαη επξεία είηε σο δηαθνζκεηηθά είηε ζε θακπύιεο ή αζύκκεηξεο γξακκέο είηε σο κεηαβαηηθό ζηάδην από ην έλα πιηθό ζε άιιν. 4.4 ηαθεπέρ επιθάνειερ Γάπεδα ζκςποδέμαηορ οπλιζμένα ή gro beton καθαπόηηηαρ ωρ ζηπώζη εξςγίανζηρ: Πξόθεηηαη γηα κηα αξθεηά επξεία νκάδα εθαξκνγώλ ζθπξνδέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θπξίσο ρπηά νιόζσκα δάπεδα (πάρνπο πεξίπνπ 10 cm). Tν ζθπξόδεκα είλαη εύπιαζην ρπηό πιηθό, πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη νπνηαδήπνηε κνξθή θαη εκθάληζε, κε ηε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθώλ, κέζσλ θαη ηερλνινγίαο. Δπηδηώθεηαη ε δηακόξθσζε επηθάλεηαο είηε αλάγιπθεο, κε παξάιιειεο απιαθώζεηο (πέξαζκα ηεο λσπήο επηθάλεηαο κε ζθιεξή ζθνύπα κε θεθιηκέλε ιαβή ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ γξακκέο) είηε κε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα, θπξίσο ζε απνκίκεζε άιισλ πιηθώλ (πέηξα, θπβόιηζνο θηι.). O ρξσκαηηζκόο ηεο επηθάλεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ επηθαλεηαθή ελζσκάησζε θαηάιιεισλ ρξσζηηθώλ ή κε ηε βαθή κε ρεκηθέο νπζίεο ή εηδηθέο ξεηίλεο. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξσκαηηζκνύ ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ αλάκεημε ρξσζηηθώλ νπζηώλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Μάπμαπο: Tν κάξκαξν ραξαθηεξίδεηαη σο έλα από ηα ππθλόηεξα, βαξύηεξα θαη αλζεθηηθόηεξα (ζηε θσηηά θαη ηε δηάβξσζε) πεηξώκαηα. ήκεξα ην κάξκαξν ρξεζηκνπνηείηαη σο δνκηθό πιηθό ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη είηε κόλν ηνπ γηα λα δώζεη ζηελ θαηαζθεπή έλα λενθιαζηθό ύθνο (βι. εηθ. 9) είηε ζπλδπάδεηαη κε γπαιί γηα λα δώζεη έλα πην κνληέξλν ύθνο. Σν θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ είλαη πςειό. H αμία θαη ε εκπνξηθόηεηα ησλ καξκάξσλ εμαξηάηαη από ην ρξσκαηηζκό, ηελ αληνρή θαη ηελ επηδεθηηθόηεηα ζε θνπή, ιείαλζε θαη ζηίιβσζε. Tα θαζαξά θαη ιεπηόθνθθα ιεπθά αζβεζηηηηθά κάξκαξα, είλαη πνιύ ζπάληα (Πεληέιεο, Πάξνπ, Kαξάξα Iηαιίαο) θαη ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλε θσηνδηαπεξαηόηεηα. Kύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ πεηξσκάησλ απηώλ είλαη όηη κπνξνύλ λα θνπνύλ, λα ιεηαλζνύλ, λα ζηηιβσζνύλ θαη λα δώζνπλ πιάθεο θαηάιιειεο γηα επελδύζεηο δαπέδσλ θαη θαηαθόξπθσλ επηθαλεηώλ. Σν κόλν αξλεηηθό είλαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ πάλσ ζην κάξκαξν ρπζνύλ νξηζκέλα νμέα θαη αιθαιηθά, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα κείλεη ν ιεθέο εθ όξνπ δσήο, αλ δελ θαζαξηζηεί άκεζα. σιζηόλιθοι: ηα κεηακνξθσζηγελή αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα αλήθνπλ θαη νη ζρηζηόιηζνη. Πξόθεηηαη γηα πεηξώκαηα θνιηδσηά κε βαζηθό νξπθηό ζπζηαηηθό αζβεζηίηε ή/θαη δνινκίηε. Παξνπζηάδνπλ θάζε είδνπο θαηά ππνπαξάιιεια επίπεδα ή ζηξώκαηα ζπζηαζηαθή ή κεραληθή αλνκνηνγέλεηα, κε απνηέιεζκα λα ζρίδνληαη εύθνια ζε πιάθεο. H θαηεξγαζία ησλ ζρηζηνιίζσλ (δηακόξθσζε, ιείαλζε θηι.) είλαη γεληθά δπζθνιόηεξε από ηελ θαηεξγαζία ησλ καξκάξσλ, ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο ρξήζεο είλαη κε εθηθηή ή κε απνηειεζκαηηθή εμαηηίαο ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ πιηθνύ. Απαληώληαη ζπλήζσο ζε ρξσκαηηθνύο ηόλνπο ηνπ γθξη κε ειαθξέο απνθιίζεηο πξνο άιιεο απνρξώζεηο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Πλακόζηπωζη με Πέηπα : Η θπζηθή πέηξα σο πιηθό δόκεζεο πξνζθέξεη πςειή αηζζεηηθή ζην ρώξν κε κεγάιε αληνρή ζην ρξόλν (βι. εηθ. 2). Οη πέηξεο γηα δηαθόζκεζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζπιιέγνληαη ζε ιαηνκηθέο πεξηνρέο θαη όρη ηπραία. Μεηά ην πιύζηκν θαη ηελ ηπρόλ επεμεξγαζία (ακκνβνιή) ζπζθεπάδνληαη θαη πεξηκέλνπλ ηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ πειάηε (Hamilton, 1991). Σν θόζηνο όκσο αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο, θάλεη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ηελ επηινγή ηεο απαγνξεπηηθή. Μηα λέα ηάζε είλαη ε παξαγσγή ηεσνηηήρ πέηπαρ, έρνληαο σο βαζηθό πιενλέθηεκα ην ρακειόηεξν θόζηνο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή πέηξα, πξνζθέξνληαο αηζζεηηθά θαιό θπζηθό απνηέιεζκα. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ παξαγσγή ηερλεηήο πέηξαο, έρνπλ πξνζδώζεη έλα θπζηθό αηζζεηηθό απνηέιεζκα, θάλνληαο ηελ έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθό δνκηθό πιηθό. Ο ρξσκαηηζκόο ηεο ηερλεηήο πέηξαο γίλεηαη κε θπζηθέο ρξσζηηθέο γηα κεγαιύηεξν θπζηθό απνηέιεζκα. Η ηνπνζέηεζε ηεο γίλεηαη ρξνληθά αξθεηά γξήγνξα θαη δίλεη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκώλ ζρεδίσλ θαη ρξσκάησλ. 5. ΝΔΑ ΤΛΙΚΑ ΔΠΙΣΡΧΔΧΝ Γςαλί: Η αηζζεηηθή πνπ πξνζθέξεη ην γπαιί ζην ρώξν είλαη κνλαδηθή θαζώο ε δηάρπζε ηνπ θσηόο κέζα από ηηο γπάιηλεο επηθάλεηεο δηαβαζκίδεηαη δεκηνπξγώληαο κνλαδηθή αίζζεζε. Έηζη ρξεζηκνπνηείηαη ην γπαιί είηε αθαλόληζηε κνξθή ζε κέγεζνο (α) άκκνπ, ραιηθηνύ-ςεθίδαο, είηε ζε κέγεζνο (β) πέηξαο δηακνξθσκέλν ζε πιάθεο παιόηνπβινπ. (α) Γπαιί ζε κνξθή ςεθίδαο: Σν γπαιί ζηε κνξθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ, κεγεζώλ θαη πθώλ. Ο ζσζηόο ζπλδπαζκόο ηνπ ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη όηαλ κάιηζηα ζπλδπάδεηαη θαηάιιεια κε θύηεπζε δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα πεξηβάιινληα πνπ κνηάδνπλ πνιιέο θνξέο κε ηξερνύκελν λεξό ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο, θήπνπο, πεξηβάιινληεο ρώξνπο θηηξίσλ ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο (βι. εηθ. 10). Οη ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο ηνπ θαζηζηνύλ ην πιηθό ηδηαίηεξα αζθαιέο αθόκε θαη κε γπκλό ρέξη. (β) Σα παιόηνπβια (δηακνξθσκέλα ζε πιάθεο) έρνπλ ζεκαληηθέο ζεξκνκνλσηηθέο θαη ερνκνλσηηθέο εθαξκνγέο, έρνπλ κεγάιε επθνιία ζηελ ηνπνζέηεζε, είλαη θαηάιιεια θαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε, θαη απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό ελαιιαθηηθό ζηνηρείν ηνηρνπνηίαο θαη πιαθνζηξώζεσλ. Απηά δηαβαζκίδνληαη ηα πιήξσο δηαθαλή πνπ δηαζινύλ ηηο εηθόλεο θαη πνπ αθήλνπλ ην θσο λα πεξάζεη σο εληειώο αδηαθαλή. Παξάιιεια, είλαη πιηθό κε ρακειό θόζηνο θαη δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Μέηαλλο: Σν κέηαιιν είλαη έλα πιηθό δόκεζεο ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο «ςπρξό». Δίλαη πιηθό ην νπνίν απνδίδεη κηα ηδηαίηεξε θαη κνληέξλα κνξθή ζην ρώξν, αιιά παξάιιεια έρεη απμεκέλν θόζηνο ρξήζεο ελώ είλαη εππαζέο ζηε δηάβξσζε. Δηθόλα 9: Πιαθόζηξσζε από αθαλόληζηεο πιάθεο καξκάξνπ Δηθόλα 10: πλδπαζκόο Γπαιηνύ, κέηαιινπ θαη ραιηθηνύ ζηε δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηάζκεπζεο Δηθόλα 11: Γιππηό ζην Πάξθν ηεο εβίιιεο από ηα πιηθά θαηεδάθηζεο ηεο EXPO 6. ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΔΠΑΝΑΥΡΗΗ Η αλαθύθισζε είλαη κία απόπεηξα λα κηκεζεί ν άλζξσπνο ηνπο θύθινπο ηεο θύζεο, νη νπνίνη γεληθά απνηεινύλ ζεηηθά παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηαζεξόηεηαο. Δίλαη ινηπόλ ππνδείγκαηα ηέιεηαο αλαθύθισζεο (Κνξσλαίνο θαη αξγεληεο, 2005): (α) Αλαθπθισκέλα πξσηνγελώο πξντόληα δειαδή πνπ αλαθηώληαη από ηα πιηθά «απνξξίκκαηα»-θαηεδάθηζεο. (β)αλαθπθισκέλα δεπηεξνγελώο πιηθά πνπ πξνθύπηνπλ σο παξαπξντόληα άιισλ δηεξγαζηώλ (εμνξπθηηθή βηνκεραλία, ζθσξίεο, πξηνλίδη). Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αμηνπνηεζεί ζεκαληηθά ηα πξηνλίδηα ηνπ μύινπ γηα ηελ παξαγσγή ηλνζαλίδσλ θαη κνξηνζαλίδσλ ελώ έρνπλ αμηνπνηεζεί θαη άιια πεξηζζόηεξν επθάληαζηα πιηθά όπσο ηα πηίια (πνύπνπια) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαζθεπή αεξηθνύ ζθπξνδέκαηνο. Δπίζεο γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα απνξξνθεζνύλ θαη άιια πιηθά ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ έηζη ώζηε ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ λα απνηειέζεη επί ηεο νπζίαο κία απνζήθε «άρξεζησλ» πιηθώλ θαη λα κελ απαηηείηαη εμόξπμε ή παξαγσγή λέσλ πιηθώλ. ηηο ΗΠΑ εθαξκόδνληαη ήδε δνκηθά ζηνηρεία από άρπξα γηα ηελ θαηαζθεπή αθόκα θαη θεξόλησλ ζηνηρείσλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ηελ Διιάδα γίλεηαη ρξήζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ε νπνία πξνθύπηεη σο απόβιεην από εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαύζηκν ιηγλίηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο αδξαλέο γηα ην ζθπξόδεκα. Η ηνμηθόηεηά ηεο πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηεο ζε θαηαζθεπέο πνπ δελ είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ άλζξσπν (δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αδξαλέο ζθπξνδέκαηνο ζηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ). Παξάιιεια ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ απηνύ σο αδξαλέο ζηελ νδνπνηία. Όζνλ αθνξά ζηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο ηα πιηθά πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ είλαη (Κνξσλαίνο θαη αξγεληεο, 2005): (α) Γνκηθά ζηνηρεία από ιίζνπο ρσξίο θνλίακα (μεξνιηζηά), (β) Οξηζκέλα κνλσηηθά (εθ όζνλ δελ έρνπλ ππνζηεί γήξαλζε θαη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε), (γ) Ξπιεία θέξνληνο νξγαληζκνύ θ.ι.π., (δ) Πξντόληα γύςνπ (γπςνζαλίδεο θ.ι.π.), (ζη) Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δνκηθά ζηνηρεία όπσο πόξηεο παξάζπξα αιιά θαη είδε πγηεηλήο θαη έπηπια. Σνύβια, ηζηκέλην θαη ζθπξόδεκα είλαη βέβαην όηη δελ αλαθπθιώλνληαη εύθνια νύηε κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζε λέεο θαηαζθεπέο. Δίλαη δπλαηή όκσο ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζαλ πιηθά δηακόξθσζεο νξηδόληησλ επηθαλεηώλ επίζηξσζεο θαη πιηθώλ νδνπνηίαο. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ έρεη απνδεηρζεί όηη κπνξεί λα κεηώζεη θαηά 95% ηελ ελζσκαησκέλε ελέξγεηα ησλ πιηθώλ ε νπνία δηαθνξεηηθά ζα ραλόηαλ σο απόβιεην(κνξσλαίνο θαη αξγεληεο, 2005). Μεξηθά πιηθά όκσο, όπσο ηα ηνύβια, είλαη δπζρεξέο λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Δπίζεο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο ελόο ρώξνπ ηα πιηθά θαηεδάθηζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ζπλζέζνπλ λένπο ρώξνπο. Παξάδεηγκα ελδεηθηηθό απνηειεί ε ρξήζε πιηθώλ θαηεδάθηζεο ζε ρώξνπο πνπ θηινμελνύζαλ ηελ Γηεζλή Έθζεζε EXPO ζηε εβίιιε (Ιζπαλία). Σα πιηθά απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθόξσλ γιππηώλ ζύγρξνλε ηέρλεο θαη ζπλζέζεσλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ελόο ηνπ πάξθνπ πνπ δηακνξθώζεθε ζηνλ ρώξν όπνπ άιινηε θηινμελνύζε ηελ έθζεζε θαη απνηεινύλ αλάκλεζε απηήο (βι. εηθ. 11) 7. ΔΠΙΛΟΓΟ Kάζε πιηθό πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε ηελ θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηε ππνδνκή θαη πξνεξγαζία (αζθαιηνζθπξόδεκα, μύιν, θεξακηθά πξντόληα, πξντόληα ηζηκέληνπ, θπζηθνί ιίζνη θαη πιάθεο, ρώκα, ακκνράιηθν, άιια ραιαξά πιηθά, ζπλζεηηθά πιηθά, κεηαιιηθά θύιια θαη ζράξεο θηι.) θαη ζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 πνηθηιία ζπλδπαζκώλ. Παξάιιεια ε ελαιιαγή πιηθώλ θαη ρξσκάησλ ζηελ ίδηα επίζηξσζε δεκηνπξγεί αηζζεηηθό ελδηαθέξνλ θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθνζκεηηθώλ ζρεκάησλ ή γηα ηε ζήκαλζε δηαθνξεηηθώλ ρξήζεσλ. Δπίζεο ε ρξήζε πιηθώλ κε ρακειή αληαλαθιαζηηθόηεηα θαη απνξξνθεηηθόηεηα θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα απνξξνήο ησλ λεξώλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζθιεξώλ επηθαλεηώλ ζηνλ αζηηθό ρώξν θαη ηε ζπκβνιή απηώλ ζηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ κηθξνθιίκαηνο. Σέινο ε ζπλερήο έξεπλα θαη εμέιημε ζε λέα πιηθά δόκεζεο, αλαδεηθλύνπλ θαηλνύξηα πιηθά ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ιεηηνπξγηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ιύζεηο θαη εθαξκνγέο πςειήο αηζζεηηθήο, δεκηνπξγώληαο κνλαδηθή αηκόζθαηξα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Blanc A. Landscape Construction and Detailing MacGrow Hill Professional New York Washington (1996) Littlewood M. Landscape Detailing Surfaces Landscape Detailing Volume 2, Third Edition ARCHITECTURAL PRESS (2001). Hamilton G. Practical Garden Stonework W. Foulsham & Co Ltd (1991) Georgi, J.N., Sarikou The use of nature friendly materials in urban public spaces, WSEAS Transactaction on Environment and Development, Issue 2, Vol. I (2005) Georgi,N, J., Zafeiriadis K. The impact of park trees on microclimate in urban areas,, Urban Ecosystem 9 (2006) Hopper L. J & Droge M. J. Security and Site Design: A Landscape Architectural Approach to Analysis, Assessment and Design Implementation J. Wiley & Sons (2005) Κνξσλαίνο Αηκ. Γ. θαη αξγεληεο Γ.-Φ. Γνκηθα Τιηθα Καη Οηθνινγηα, Σερληθή Έθζεζε Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ, 2 ε έθδνζε Δ.Μ.Π. (2005) Thompson W. and K. Sorvig Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors, 2nd Edition, Island Press, Washington, D.C. (2007) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεςία και Προδιαγραφζσ που αφοροφν το ξφλο» Χρήςτοσ Γκίνησ

«Νομοθεςία και Προδιαγραφζσ που αφοροφν το ξφλο» Χρήςτοσ Γκίνησ «Νομοθεςία και Προδιαγραφζσ που αφοροφν το ξφλο» Χρήςτοσ Γκίνησ Δασολόγος Μηχανικός Τεχνολογίας Ξύλου Ms Τι είναι η Σήμανςη CE; Δεν είναι ςήμα ποιότητασ Υποδηλϊνει αςφάλεια, υγιεινή, προςταςία περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού σος Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! BATHROOM CLEANER - ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΜΠΑΝΗΟΤ Καζαξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2012 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Μάζεκα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ - ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα