Τα κεφάλαια του βιβλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα κεφάλαια του βιβλίου"

Transcript

1 Τα τελευταία είκοσι περίπου έτη, οι μεταρρυθμίσεις στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αφορούν το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, τη διάρκειά του καθώς και την υποχρεωτικότητά του. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου δυτικού κόσμου, όπου παραδοσιακά δεν υπήρχαν προγράμματα σπουδών για το νηπιαγωγείο (π.χ. σκανδιναβικές χώρες) εμφανίζονται τα πρώτα εθνικά προγράμματα σπουδών για το νηπιαγωγείο. Σε άλλες χώρες, όπου υπήρχαν ήδη προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση, αυτά επεκτείνονται για να καλύψουν όλη τη χρονική περίοδο από τη γέννηση των παιδιών μέχρι την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. Αγγλία και Αυστραλία). Γίνονται, επίσης, προσπάθειες η φροντίδα και η εκπαίδευση των μικρών παιδιών να ενσωματωθούν σε έναν θεσμό σε χώρες όπου παραδοσιακά υπήρχε διαχωρισμός των δύο (π.χ. Αγγλία). Το θέμα της προετοιμασίας των μικρών παιδιών για την υποχρεωτική εκπαίδευση και το μέλλον μέχρι πρόσφατα αντιμετωπιζόταν από τα προγράμματα σπουδών με δύο τρόπους (Alvestad & Pramling Samuelsson, 1999). Ο ένας είχε ως κυριότερη προτεραιότητά του να αποκτήσουν τα παιδιά βασικές δεξιότητες και γνώσεις, όπως γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, καθώς και γνώσεις πάνω στις φυσικές επιστήμες. Ο άλλος βασιζόταν σε μία πιο ολιστική αντίληψη για την ανάπτυξη και τη μάθηση των μικρών παιδιών και έδινε προτεραιότητα στους ρυθμούς ανάπτυξής τους, στα ενδιαφέροντά τους και στο παιχνίδι τους. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες στα προγράμματα σπουδών για την προσχολική ηλικία ανά τον κόσμο εμφανίζεται ένας συγκερασμός των δύο παραπάνω προσεγγίσεων που στοχεύει στο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των παιδιών που μεγαλώνουν σε ένα εξελισσόμενο, πολυσύνθετο και απαιτητικό κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον (Wood, 2010). Αυτές οι εξελίξεις καθόρισαν και τον διττό σκοπό αυτού του βιβλίου. Καταρχάς, επιδιώκεται να ανανεωθούν η προσοχή και το ενδιαφέρον των αναγνωστών για τις παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην προσχολική εκπαίδευση της χώρας μας από το 2003 με τη θέσπιση του Διαθεματικού 9

2 Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (Υπ. Απ. Γ2/21072β, ΦΕΚ 304/τ. Β / ). Παρόλο που τη στιγμή που εκδίδεται ο παρόντας τόμος, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει ήδη εξαγγείλει τον σχεδιασμό καινούριων προγραμμάτων σπουδών, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό της πρακτικής του νηπιαγωγείου που έγινε με βάση τις προτάσεις του ΔΕΠΠΣ. Ποια θετικά στοιχεία έφερε το ΔΕΠΠΣ στο ελληνικό νηπιαγωγείο; Ποια προβλήματα αναδύθηκαν κατά την εφαρμογή του; Σε ποια χρήσιμα συμπεράσματα οδηγούμαστε όσον αφορά την υποστήριξη καινοτομιών ή καινούριων προγραμμάτων σπουδών στο άμεσο μέλλον; Τα παραπάνω είναι ερωτήματα που πρέπει να απασχολούν το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όλους τους φορείς που συνεργάζονται για την εκπόνηση και υποστήριξη των προγραμμάτων σπουδών για την προσχολική ηλικία και τους φορείς της μόρφωσης και επιμόρφωσης των νηπιαγωγών. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται και αναλύονται στα κεφάλαια του παρόντος τόμου αναμένεται να εμπλουτίσουν τη συζήτηση γύρω από τα ερωτήματα αυτά. Ο δεύτερος σκοπός του τόμου αυτού αφορά τις μεταρρυθμίσεις για το νηπιαγωγείο σε άλλες χώρες, τόσο του δυτικού όσο και του ανατολικοευρωπαϊκού κόσμου. Θεωρήθηκε απαραίτητο να δοθεί μία τέτοια διάσταση σε ένα βιβλίο αφιερωμένο στο νηπιαγωγείο, λόγω της αξίας που έχουν η συγκριτική έρευνα και η μελέτη ενός θέματος τόσο σημαντικού όσο η εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Η σύγκριση συμβάλλει στην καλύτερη αναγνώριση των προβλημάτων του δικού μας νηπιαγωγείου και γενικότερα στην καλύτερη γνωριμία μας με αυτό (βλ. Kandel, 1955, στο Μπουζάκης, 1993). Έτσι, ευελπιστούμε να συμβάλουμε στην έμπνευση των νηπιαγωγών, αλλά και όλων όσοι ασχολούνται και διαμορφώνουν την προσχολική εκπαίδευση στη χώρα μας, ώστε να τη βελτιώσουν ακόμη περισσότερο. Τα κεφάλαια του βιβλίου Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου η Χριστοδούλου-Γκλιάου μάς παρουσιάζει το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο στοχεύουν να αναβαθμίσουν την προσχολική εκπαίδευση, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές προκλήσεις της εποχής μας. Το ΔΕΠΠΣ περιέχει στόχους και προτείνει διαδικασίες και ενδεικτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η αποτελεσματική χρήση των αριθμών, η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων και η χρήση ποικίλων πηγών πληροφόρησης. Περιγράφονται, επίσης, τρόποι εργασίας και πρακτικές που βοηθούν στην υλοποίηση των βασικών αρ- 10

3 χών του προγράμματος του νηπιαγωγείου. Τέτοιες πρακτικές είναι η εργασία σε ομάδες, η συνεργασία με το σπίτι, η καταγραφή και αξιολόγηση της ανάπτυξης των παιδιών και η αλλαγή του ρόλου της εκπαιδευτικού. Τέλος, η Χριστοδούλου-Γκλιάου επιχειρεί μία καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ στα νηπιαγωγεία, όπως αυτά παρουσιάζονται στις εκθέσεις που κατέθεσαν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οι σχολικές σύμβουλοι των περιφερειών προσχολικής αγωγής της χώρας. Δεν είναι τυχαίο που τα ίδια προβλήματα που καταγράφονται από τη Χριστοδούλου-Γκλιάου εντοπίζονται και από την έρευνα των Αμπαρτζάκη και Λιναρδάκη που παρατίθεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο του παρόντος τόμου. Η έρευνα αυτή, που κάλυψε γεωγραφικά την περιοχή της Κρήτης, επιχείρησε να καταγράψει με τη χρήση ερωτηματολογίου τις απόψεις των νηπιαγωγών για τη διαθεματική προσέγγιση και τις ενδεικτικές πρακτικές που ακολουθούν στο πλαίσιο εφαρμογής της. Η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα υποδεικνύει ότι υπάρχουν κενά και παρανοήσεις στις γνώσεις και την πληροφόρηση των νηπιαγωγών σχετικά με τη διαθεματική προσέγγιση. Αποκαλύπτει παλαιότερες αντιλήψεις και πρακτικές που φαίνεται να επιβιώνουν ακόμη και επιβεβαιώνει την ανάγκη μίας πιο δυναμικής και πολύπλευρης στήριξης της εφαρμογής του προγράμματος σπουδών (που σαφώς συμπεριλαμβάνει ένα εξίσου δυναμικό κομμάτι επιμόρφωσης). Συμπληρωματικά στοιχεία στον παραπάνω προβληματισμό έρχεται να προσφέρει η έρευνα των Αμπαρτζάκη και Γκατζιανίδου, η οποία επιχειρεί μία εναλλακτική προσέγγιση στα θέματα της επιμόρφωσης των νηπιαγωγών και της υποστήριξης μίας εκπαιδευτικής καινοτομίας. Οι συγγραφείς σύστησαν μία μικρή ερευνητική ομάδα, προκειμένου μέσα από την έρευνα δράσης να μελετήσουν συστηματικά την εφαρμογή προτάσεων του ΔΕΠΠΣ σχετικά με την ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας, να εντοπίσουν τα επιμέρους προβλήματα, να βρουν βιώσιμες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις δυνατότητες του ελληνικού νηπιαγωγείου και να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους στην εκπαιδευτική κοινότητα. Εκτός από την εφαρμογή των θεωρητικών αρχών του προγράμματος σπουδών και της μεθόδου των σχεδίων εργασίας, επιχειρούν να εξερευνήσουν και τις διαστάσεις της δικής τους επαγγελματικής συνεργασίας, προσδίδοντάς της έντονο προσωποκεντρικό χαρακτήρα. Αυτός ο χαρακτήρας εξισορροπεί το συναίσθημα, την εγκαρδιότητα και την εμπιστοσύνη με την επαγγελματική και ερευνητική συνέπεια, για να επιτρέψει στον στοχαστικο-κριτικό αναστοχασμό να δράσει καταλυτικά στη σκέψη και την πρακτική και των δύο ερευνητριών. Στη συνέχεια, η Τρούλη αναλύει θεωρητικά πώς η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων ψυχοκινητικής αγωγής συνάδουν με τον τρόπο οργάνωσης της διαθεματικής προσέγγισης. Παραθέτοντας το εμπειρικό παράδειγμα οργάνωσης και εφαρμογής μίας διδασκαλίας γύρω από ένα λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά, αναδεικνύει τις προεκτάσεις που έχουν οι δρα- 11

4 Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης στηριότητες ψυχοκινητικής αγωγής, προεκτάσεις που ικανοποιούν μαθησιακούς στόχους από διαφορετικές περιοχές ανάπτυξης (στην προκειμένη περίπτωση εντοπίζει τους αντίστοιχους στόχους του ΔΕΠΠΣ). Η συγκεκριμένη μελέτη υποδεικνύει ότι η ψυχοκινητική αγωγή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο ξεχωριστών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα ανεξάρτητα από τη ροή του υπόλοιπου προγράμματος (όπως μπορεί να συμβαίνει με τη Φυσική Αγωγή), αλλά ως ένα σύνολο πολυδιάστατων δραστηριοτήτων, οι οποίες, αφενός, μπορεί να συνδέονται με μία ποικιλία περιοχών ανάπτυξης αφετέρου, μπορεί να αποτελέσουν μέρος μίας ευρύτερης διαθεματικής προσέγγισης. Η ανάγκη μίας ολιστικής και διαθεματικής ερμηνείας του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν και επεξεργάζονται τους ήχους αναδεικνύεται από το κεφάλαιο της Αμπαρτζάκη, που αναφέρεται στο μουσικό παιχνίδι των παιδιών. Η αξία και η σημασία του μουσικού παιχνιδιού επαναπροσδιορίζονται, δεδομένου ότι το κλίμα που δημιουργείται μέσα από την παιδοκεντρική προσέγγιση της μάθησης και την εφαρμογή μεθοδολογικών διαδικασιών, όπως τα σχέδια εργασίας, δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον, που επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνήσουν όλες τις πτυχές της δημιουργικότητάς τους συμπεριλαμβανομένης και της μουσικής. Εξάλλου, τα αποτελέσματα της καλλιέργειας της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών αποκαλούνται από τον Loris Malaguzzi (2000) συμβολικά ως οι 100 γλώσσες των παιδιών, έκφραση που υποδηλώνει ότι η εκφραστική ικανότητα των παιδιών αλλά και οι δυνατότητες του νου και της σκέψης τους είναι ανεξάντλητες. Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες σχετικά με το ζήτημα της δημιουργικότητας των μικρών παιδιών στη μουσική, να αναδείξει τη σημασία της καλλιέργειάς της και να αναλύσει επιμέρους διαστάσεις που βοηθούν τους αναγνώστες από τη μία να κατανοήσουν τη φύση της δημιουργικότητας των παιδιών και από την άλλη να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να υποστηριχθεί από τους ενηλίκους. Η Τζακώστα επιχειρεί να συνδέσει το περιεχόμενο του προγράμματος της γλώσσας του ΔΕΠΠΣ με τις αρχές της γλωσσολογικής θεωρίας της Γενετικής/Καθολικής Γραμματικής. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η γλωσσική κατάκτηση και η γλωσσική εκμάθηση είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες που ενεργοποιούν διαφορετικές στρατηγικές μάθησης. Εξηγεί, επίσης, ότι η χρονική περίοδος των επτά πρώτων ετών της ζωής του παιδιού, γνωστή και ως κρίσιμη περίοδος, σηματοδοτεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο μία γλώσσα κατακτάται και εκτός του οποίου μία γλώσσα μαθαίνεται. Έτσι, μία γλώσσα κατακτάται με τρόπο φυσικό, αβίαστο και ασυνείδητο, αλλά μαθαίνεται υπό συγκεκριμένες συμβατικές συνθήκες, όπως είναι το πλαίσιο της σχολικής τάξης. Επομένως, είναι η προφορική όψη της γλώσσας που κατακτάται με φυσικό και αβίαστο τρόπο, επειδή ο προφορικός λόγος είναι έμφυτη ικανότητα, ενώ ο γραπτός λόγος, δηλαδή η ανάγνωση και η γραφή, μαθαίνεται μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, διότι πρόκειται για επίκτητη δεξιότητα. Τονίζει, τέλος, ότι ενδείκνυται τα 12

5 παιδιά να εντάσσονται σε προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης, εφόσον ολοκληρώνεται η διαδικασία της γλωσσικής κατάκτησης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εμφάνισης αντιληπτικής σύγχυσης σε αυτά. Στο επόμενο κεφάλαιο η Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη συνεχίζει τη συζήτηση που αφορά την ανάπτυξη ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών για τη γλώσσα και πραγματεύεται το ζήτημα της γλωσσικής ανάπτυξης στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις του ελληνικού νηπιαγωγείου. Ιδιαίτερα, εστιάζει το ενδιαφέρον της (α) στη διερεύνηση και τη διαπίστωση της γραμματικής ικανότητας και χρήσης της ελληνικής γλώσσας των μικρών παιδιών και (β) με βάση αυτές στη διατύπωση κάποιων προτάσεων για παιδαγωγική - διδακτική εφαρμογή. Θεωρεί ότι, όσο πιο επαρκείς και έτοιμες είναι οι νηπιαγωγοί για να αντιλαμβάνονται τις γλωσσικές δυνατότητες των παιδιών της τάξης τους, τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι στην οργάνωση ενός αναπτυξιακά κατάλληλου προγράμματος για τη γλωσσική ανάπτυξή τους ανεξάρτητα από την εθνική ή κοινωνικοπολιτισμική προέλευση των παιδιών. Στον παρόντα τόμο συμπεριλαμβάνονται, επίσης, δύο μελέτες που αφορούν τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο. Στο κεφάλαιο των Καλογιαννάκη, Ρεκούμη, Αντύπα και Πούλλου παρουσιάζεται μία προσπάθεια προσέγγισης των φαινομένων των σεισμών και των ηφαιστείων στο νηπιαγωγείο. Η προσέγγιση αυτή ξεκίνησε με την ανάλυση μύθων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα φαινόμενα και προχώρησε στην επιστημονική μελέτη τους μέσα σε συνθήκες εργαστηρίου. Εκτός από την κατανόηση των παραπάνω φαινομένων, στόχος ήταν ακόμη η μύηση των παιδιών σε επιστημονικές πρακτικές και μεθόδους έρευνας και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την προστασία από τους σεισμούς, που επιβάλλεται λόγω των ειδικών συνθηκών που παρουσιάζονται στις λεγόμενες σεισμικές ζώνες της χώρας μας. Πρόκειται, επίσης, για μία πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια υποβολής λαϊκών δοξασιών και αντιλήψεων για τα συγκεκριμένα ζητήματα σε επιστημονική μελέτη και επεξεργασία τους. Η δεύτερη μελέτη που άπτεται του χώρου της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών είναι η εργασία των Αμπαρτζάκη, Σκορδύλη και Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, η οποία αναλύει επιμέρους ζητήματα από την πορεία ενός σχεδίου εργασίας με θέμα «Τα πουλιά». Η συγκεκριμένη μελέτη, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας δράσης, αφορά μεθοδολογικές λεπτομέρειες, τις οποίες η ομάδα επεξεργάστηκε κατά την εφαρμογή του σχεδίου εργασίας. Παρουσιάζει, δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα προβληματίστηκε, βρήκε και εφάρμοσε λύσεις σε ζητήματα, όπως η εύρεση υποστηρικτικού υλικού και πηγών πληροφόρησης, η διεξαγωγή έρευνας σε συνθήκες εργαστηρίου, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η οργάνωση ομαδοσυνεργατικής μάθησης, η υποστήριξη της αποτελεσματικής καταγραφής των γνώσεών τους από τα ίδια τα παιδιά, η προώθηση της δημιουργικής τους έκφρασης και κυρίως η προώθηση διαδικασιών αυτόνομης διερευνητικής μάθησης. 13

6 Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης Το υπόλοιπο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο σε προγράμματα σπουδών των νηπιαγωγείων άλλων χωρών. Πρόκειται για δύο κεφάλαια που αφορούν πρώην σοβιετικές χώρες, ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στις ΗΠΑ και ένα κεφάλαιο που αφορά χώρες της Ωκεανίας. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη Ρωσία η Παπαδοπούλου εντοπίζει τις ρίζες της σύγχρονης ρωσικής προσχολικής εκπαίδευσης στο σοβιετικό μοντέλο της εκπαίδευσης, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα. Μεγάλοι σοβιετικοί παιδαγωγοί και ψυχολόγοι επηρέασαν το έργο του νηπιαγωγείου στη Ρωσία, όπως η Ν. Κρούπσκαγια ( ) και ο Λ. Βιγκότσκι ( ). Αυτοί θεωρούσαν την εξάπλωση των προσχολικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έναν από τους σημαντικότερους πολιτικούς στόχους, επειδή η προσχολική εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να παίρνουν μέρος στην παραγωγική και κοινωνική ζωή. Μετά το 1990, εισήχθησαν στο πρόγραμμα νέοι τρόποι εργασίας και νέες φιλοσοφίες για το νηπιαγωγείο, που άλλαξαν και την κατεύθυνσή του. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα της προσχολικής εκπαίδευσης της Ρωσίας μετά την κατάρρευση του σοβιετικού καθεστώτος αφορούν την κατάργηση του κρατικού χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης, τη συνύπαρξη ποικίλων προγραμμάτων προσχολικής αγωγής, την αλλαγή στη μεθοδολογία της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο και την προώθηση καινοτομιών στα νηπιαγωγεία. Οι αλλαγές που έγιναν στα προγράμματα σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης αύξησαν και τη ζήτηση για επιμόρφωση των νηπιαγωγών. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται, επίσης, θέματα και τρόποι επιμόρφωσης των νηπιαγωγών, καθώς και θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου. Η Õun προσπαθεί να σκιαγραφήσει τη διαδικασία διαμόρφωσης του εθνικού προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο της Εσθονίας, καθώς και τους σκοπούς, το περιεχόμενο και την εφαρμογή του. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Εσθονίας το 1991, καταργήθηκε το πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο, το οποίο είχε διαμορφωθεί κατά τη σοβιετική περίοδο και ίσχυε έως τότε. Το 1999 διαμορφώθηκε το πρώτο πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο της ανεξάρτητης Εσθονίας που στόχευε στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μικρού παιδιού και ήταν οργανωμένο σε μαθησιακούς τομείς. Από το 2000 ξεκίνησε μία σειρά εμπειρικών ερευνών που ανέδειξαν διάφορα προβλήματα του προγράμματος, όπως η μικρή έμφαση στο παιχνίδι, ο περιορισμός της αυτονομίας των νηπιαγωγών σχετικά με τον σχεδιασμό της διδασκαλίας και η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των δραστηριοτήτων. Βρέθηκε, ακόμη, ότι το πρόγραμμα δεν διευκολύνει τη μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, διότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα προγράμματα των δύο σχολικών βαθμίδων. Με γνώμονα τα παραπάνω, ένα νέο πρόγραμμα σπουδών διαμορφώθηκε και εφαρμόζεται από το Αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του κάθε μικρού παιδιού με βάση τα ενδιαφέροντά του και συστήνει ευελιξία, παιδοκεντρικότητα και διαθεματικότητα. 14

7 Η Σακελλαρίου στο επόμενο κεφάλαιο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα και η κοινωνική μάθηση συνδυάζονται στα προγράμματα High Scope στις ΗΠΑ. Η εκπαιδευτική προσέγγιση High Scope αποτελεί ένα ανοιχτό πλαίσιο εκπαίδευσης των μικρών παιδιών, που βασίζεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και υποστηρίζει την κατάκτηση του γραμματισμού μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής μάθησης, ανακάλυψης και προσωπικής έκφρασης. Στα προσχολικά προγράμματα High Scope χρησιμοποιούνται διάφορες στρατηγικές, έτσι ώστε τα παιδιά, άσχετα από το αναπτυξιακό τους επίπεδο, να μπορούν να λειτουργήσουν πάνω σε μία κοινή βάση ως προς τη γνώση, την ανάγνωση και τη γραφή. Το κεφάλαιο αναφέρεται σε ερευνητικά δεδομένα του High Scope, στους στόχους του, στον ρόλο των ενηλίκων και στις στρατηγικές που προωθούνται, προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Η έρευνα έχει καταδείξει ότι, μέσα από την κοινωνική μάθηση που αναπτύσσεται στα προσχολικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα High Scope, τα παιδιά υποστηρίζονται στην εκμάθηση της ανάγνωσης και γραφής με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές παύουν να είναι μηχανικές λειτουργίες και μετατρέπονται σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται με ευελιξία σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Η Συνώδη στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζει τη θέση του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου της μάθησης στα προγράμματα σπουδών για το νηπιαγωγείο της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας (πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας). Εξετάζει και αναλύει τρεις διαστάσεις του θέματος: (α) αν αναγνωρίζεται το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο, το οποίο τα παιδιά φέρνουν στο νηπιαγωγείο ως παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση και τη διδασκαλία τους, (β) αν υπάρχουν μαθησιακοί στόχοι που δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση των παιδιών με βάση την κουλτούρα κάθε παιδιού και (γ) αν επιτρέπεται από τα προγράμματα σπουδών και με ποιον τρόπο να συμβάλλουν οι συνομήλικοι στη μάθηση των συμμαθητών τους. Αυτές οι δύο χώρες επιλέχθηκαν, επειδή από την ίδρυσή τους ήταν πολυπολιτισμικές και έπρεπε να χειριστούν ευθύς εξαρχής τα ζητήματα της κοινωνικοπολιτισμικής ανομοιογένειας των μαθητών. Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών φάνηκε ότι αναγνωρίζονται ξεκάθαρα και προωθούνται η κοινωνική και η πολιτισμική διάσταση της μάθησης, είτε πρόκειται για τη διδακτική μεθοδολογία είτε για το περιεχόμενο του προγράμματος. Εντοπίζονται, όμως, και τμήματα της εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με τη γλώσσα διδασκαλίας και την αξιολόγηση της προόδου των παιδιών που κρίνεται ότι δεν διευκολύνουν τις νηπιαγωγούς να εργαστούν με βάση το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο όλων των παιδιών που φροντίζουν. Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες διαφαίνεται μία τάση να ξεφύγουν από τις επιταγές του συνόλου, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί με το προηγούμενο καθεστώς, και να προσέξουν περισσότερο το άτομο, ενώ στις χώρες του δυτικού κόσμου διαφαίνεται η αντίθετη τάση, δηλαδή η μάθηση του κάθε ατόμου να οργανώνεται σε σχέση με τις κοι- 15

8 Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης νωνικές οντότητες (αν και όχι στον βαθμό που οργανωνόταν στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες κατά τη σοβιετική περίοδο) και να συντελείται με τη συμβολή και άλλων ανθρώπων (γονέων, ανθρώπων του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος κ.ά.) πέραν της νηπιαγωγού. Στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, στοιχεία από το υπόβαθρο του κάθε παιδιού και από άλλες κουλτούρες πέρα από την κυρίαρχη αρχίζουν να ενσωματώνονται στα επίσημα κείμενα και να επηρεάζουν την εκπαιδευτική πράξη στην τάξη. Η επίδραση των ενηλίκων, που καθόριζαν τη μάθηση των μικρών παιδιών μέσω της διδασκαλίας των βασικών δεξιοτήτων (basics), είτε με τη στενότερη σημασία του όρου [γραφή, ανάγνωση και αριθμητική (Goecke, 1976 Kalantzis, Cope, & Harvey, 2003 Ross, 1980)] είτε με την ευρύτερη [φυσικές επιστήμες ή ακόμη και ιστορία, γεωγραφία και αγωγή του πολίτη (Alexander & Pallas, 1984 Leininger, 1979)], περιορίζεται. Από την άλλη, σε χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, όπου παραδοσιακά κυριαρχεί το ατομικό στοιχείο στη μάθηση, τα προγράμματα που εξετάστηκαν έδειξαν μία προσπάθεια να πραγματοποιηθούν η διδασκαλία και η μάθηση σε πλαίσιο που ξεπερνά το ατομικό του κάθε παιδιού και συμπεριλαμβάνει την κουλτούρα της κάθε οικογένειας, τις κουλτούρες της τοπικής κοινότητας όπου βρίσκεται το νηπιαγωγείο και τις εμπειρίες που αποκομίζει το κάθε παιδί από άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, γίνεται προσπάθεια να μη διδάσκεται μόνο η ύλη όλων των γνωστικών αντικειμένων που έχουν θεσμοθετηθεί για να ωφελήσουν το κάθε άτομο/παιδί να προοδεύσει, αλλά να δοθεί σημασία και στο κοινωνικό πλαίσιο της μάθησης στο νηπιαγωγείο και στη μάθηση που αφορά κοινωνικά θέματα και διαπροσωπικές σχέσεις. Καθίσταται φανερό, επομένως, ότι γίνονται προσπάθειες, ώστε να μειωθεί η ανισορροπία που υπήρχε πριν είκοσι χρόνια περίπου και να ισορροπήσει η πλάστιγγα μεταξύ του ατομικού και του ομαδικού. Από τις μελέτες του παρόντος τόμου γίνεται φανερό ότι η Ελλάδα δοκιμάζει τις δικές της δυνάμεις στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού, αφενός του προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο, αφετέρου της παροχής προσχολικής εκπαίδευσης. Με το ΔΕΠΠΣ η επίσημη κρατική πολιτική έθεσε επί τάπητος τα ζητήματα των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών, της παιδοκεντρικής προσέγγισης της μάθησης και της ενιαιοποίησης της γνώσης στην προσχολική εκπαίδευση. Πρόκειται για μία πολύ φιλόδοξη προσπάθεια που στοχεύει να οδηγήσει στη σταδιακή απομάκρυνση του ελληνικού νηπιαγωγείου από πρακτικές που του είχαν προσδώσει, κατά γενική ομολογία, έναν έντονο δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα, όπου κυριαρχούσε ο βερμπαλισμός, ενώ οι πληροφορίες που επεξεργάζονταν τα παιδιά ήταν αποσπασματικές, τυποποιημένες και σε μεγάλο βαθμό μη ρεαλιστικές (Χρυσαφίδης, 2008). Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης χαρακτηρίζονταν από ομοιομορφία και ομοιογένεια παρά τον χαρακτήρα του μαθητικού πληθυσμού, ο οποίος άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο ανομοιογενής. Πρόκειται για μία ριζική αλλαγή που, για να πετύχει, πρέπει να υποστηριχθεί και με άλλου είδους ενέργειες, 16

9 κυρίως με τη δυναμική επιμόρφωση των νηπιαγωγών, που είναι παράγοντας - κλειδί στην επιτυχία κάθε εκπαιδευτικής καινοτομίας. Οι έρευνες που οργανώθηκαν κατά καιρούς στον ελληνικό χώρο (δύο από τις οποίες παρουσιάζονται στον παρόντα τόμο) έδειξαν ότι η υποστήριξη αυτή δεν ήταν ικανοποιητική (βλ. και Βότση, Ζαφειριάδου, & Ντολιοπούλου, 2005 Ζωγράφου-Τσαντάκη, 2005 Ντολιοπούλου & Σουσλόγλου, 2007). Η εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις νηπιαγωγούς. Υπάρχει, επίσης, η υποψία ότι έχουν γίνει παρανοήσεις εκ μέρους των νηπιαγωγών και κάποιες μέθοδοι που παραδοσιακά εφαρμόζονταν, αλλά δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τη φιλοσοφία του ΔΕΠΠΣ, εξακολουθούν να κυριαρχούν στην πρακτική του νηπιαγωγείου (Βότση, Ζαφειριάδου, & Ντολιοπούλου, 2005 Ζωγράφου-Τσαντάκη, 2005). Η εντύπωση αυτή ενισχύεται και εμπειρικά από τη μακρόχρονη επαφή μας με τις μετεκπαιδευόμενες νηπιαγωγούς στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παρότι οι νηπιαγωγοί μας εκδηλώνουν όλη την καλή διάθεση να εφαρμόσουν καινοτόμες και εκσυγχρονισμένες προτάσεις, συναντούν πολλές δυσκολίες στην κατανόηση και την εφαρμογή τους, υποδεικνύοντας ότι χρειάζονται έναν πιο συστηματικό τρόπο υποστήριξης στην εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ. Διαφαίνεται έτσι η ανάγκη εκσυγχρονισμού όχι μόνο των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και των προγραμμάτων επιμόρφωσης των νηπιαγωγών, καθώς και των προγραμμάτων υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου την ώρα που αυτό λαμβάνει χώρα μέσα στην τάξη. Παραδίδουμε τον παρόντα συλλογικό τόμο στους αναγνώστες μας (νηπιαγωγούς 1, φοιτητές, γονείς) με την ελπίδα ότι οι μελέτες που συγκεντρώθηκαν θα βοηθήσουν στην πληρέστερη κατανόηση της προβληματικής των προσχολικών προγραμμάτων σπουδών και της εφαρμογής τους. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαρία Σακελλαρίου, επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χάρη στη μεταξύ μας εποικοδομητική συζήτηση, η Ευανθία Συνώδη είχε την ιδέα και ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου, πρωτοβουλία για την οποία εργάστηκε εξίσου και η Μαρία Αμπαρτζάκη. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ όλους τους συγγραφείς για τη συνδρομή τους στον τόμο αυτό, καθώς και όλους τους κριτές των κειμένων που με τα σχόλιά τους εμπλούτισαν την προσπάθεια των συμμετεχόντων. Τέλος, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι, παρά τις συμβουλές των κριτών και τη διαμεσολάβηση των επιμελητριών, την τελική ευθύνη για το κάθε κείμενο την έχει ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς του. 1. Στον τόμο αυτό χρησιμοποιείται το θηλυκό γένος του όρου νηπιαγωγός, διότι η συντριπτική πλειονότητα των νηπιαγωγών είναι γυναίκες. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο εκπαιδευτικός, όταν αναφέρονται γενικότερα στους εκπαιδευτικούς κάθε ηλικίας. 17

10 Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Βότση, Α., Ζαφειριάδου, Α., & Ντολιοπούλου, Ε. (2005). Ερευνώντας τη μέθοδο project σε ελληνικά νηπιαγωγεία. Στο Ε. Ντολιοπούλου, Η εφαρμογή της μεθόδου project σε ελληνικά νηπιαγωγεία (σσ ). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός. Ζωγράφου-Τσαντάκη, Μ. (2005). Αναπτύσσοντας σχέδια εργασίας στο νηπιαγωγείο. Η περίπτωση της 35ης Περιφέρειας Σχολικής Συμβούλου Π.Α. (Ν. Πέλλας). Στο Ε. Ντολιοπούλου, Η εφαρμογή της μεθόδου project σε ελληνικά νηπιαγωγεία (σσ ). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός. Μπουζάκης, Σ. (1993). Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ: Θεωρητικά, μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Ντολιοπούλου, Ε., & Σουσλόγλου, Κ. (2007). Απόψεις νηπιαγωγών για την εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 7, Υπουργική Απόφαση Γ2/21072β (ΦΕΚ 304/τ. Β / ). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Προσχολικής Αγωγής. Χρυσαφίδης, Κ. (2008). Διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, ευέλικτη ζώνη: Μία προσπάθεια αναμόρφωσης της ζωής του ελληνικού σχολείου. Στο Δ. Μ. Κακανά & Γ. Σιμούλη (Επιμ.), Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές (σσ ). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Malaguzzi, L. (2000). Αποκλείεται. Οι εκατό υπάρχουν! Στο C. P. Edwards, L. Gandini, & G. E. Forman (Επιμ.), Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Ε. Κουτσουβάνου, Επιμ., Α. Βεργιοπούλου Μτφρ.) (σσ ). Αθήνα: Πατάκης. Ξενόγλωσση Alexander, K. L., & Pallas, A. M. (1984). Curriculum reform and school performance: An evaluation of the New Basics. American Journal of Education, 92(4), Alvestad, M., & Pramling Samuelsson, I. (1999). A comparison of the National Preschool Curricula in Norway and Sweden. Early Childhood Research & Practice, 1(2). Retrieved from Goecke, N. (1976). What do they mean by Back to Basics? Music Educators Journal, 63(3), Kalantzis, M., Cope, B., & Harvey, A. (2003). Assessing multiliteracies and the new basics. Assessment in Education, 10(1), Leininger, E. V. (1979). Back to basics: Underlying concepts and controversy. The Elementary School Journal, 79(3), Ross, D. D. (1980). The basic skills list: An influence on curriculum? Peabody Journal of Education, 55(2), Wood, E. (2010). Developing integrated pedagogical approaches to play and learning. In P. Broadhead, J. Howard, & E. Wood (Eds.), Play and learning in the early years (pp. 9-26). London: SAGE. 18

11 Επιστημονική Επιτροπή Βάμβουκας Μιχαήλ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Κακανά Δόμνα-Μίκα, Καθηγήτρια του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καλογιαννάκη Πέλα, Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης Μπουζάκης Ιωσήφ, Καθηγητής του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Πατρών Σολωμονίδου Χριστίνα, Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τάφα Ευφημία, Καθηγήτρια του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης Αυγητίδου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κάππα Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Κόμης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών Ντολιοπούλου Έλση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΤΕΠΑΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τσαπακίδου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πλακίτση Κατερίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ζαρίφης Γεώργιος, Λέκτορας του ΤΦΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παντίδος Παναγιώτης, Λέκτορας του ΤΕΠΑΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ρήγα Βασιλική, Λέκτορας του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών 19

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εννοιολογική οριοθέτηση της παιδαγωγικής έρευνας. Ερευνητική ορολογία. Φιλοσοφία της έρευνας. Είδη ερευνών. Στάδια διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επετηρίδα, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παρουσίαση Βιβλίου

Επιστημονική Επετηρίδα, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παρουσίαση Βιβλίου Επιστημονική Επετηρίδα, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τόμος 9, Αρ.2 (2016) Παρουσίαση Βιβλίου Palaiologou, I (Ed) (2016). The Early Years Foundation Stage: Theory and Practice.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Δέκα έτη μετά την πρώτη έκδοση και την επιτυχημένη πορεία αυτού του βιβλίου θεωρήθηκε αναγκαία η επανέκδοσή του αφενός για να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια τα νέα ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις. Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις. Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναγνωστική ετοιμότητα Παλαιότερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι: υπάρχει μια συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ, 2 Οκτωβρίου 2010 Getting Prepared for the New School Β. Δενδρινού, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ανάλυσης των κοινωνικών αναπαραστάσεων στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών: Το παράδειγμα του ζητήματος της σχολικής μετάβασης

Η συμβολή της ανάλυσης των κοινωνικών αναπαραστάσεων στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών: Το παράδειγμα του ζητήματος της σχολικής μετάβασης Η συμβολή της ανάλυσης των κοινωνικών αναπαραστάσεων στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών: Το παράδειγμα του ζητήματος της σχολικής μετάβασης Ευθυμία Γουργιώτου Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα Παρασκευή Καβαλάρη Υποψήφια διδάκτορας ΠΤΠΕ ΠΘ Δόμνα-Μίκα Κακανά Καθηγήτρια ΠΤΠΕ ΠΘ Βασιλεία Χρηστίδου Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναγνωστική ετοιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ;

ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ; Συμπόσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αθήνα 15/16 Απριλίου 2011-04-28 Τριανταφύλλου Ελένη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Ν. Χαλκιδικής ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα

Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα Εισήγηση-παρουσίαση: Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα Βασίλης Τσάφος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολιάζουν: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

«Βύθιση/Πλεύση»: Διδακτικές πρακτικές των νηπιαγωγών και Αναλυτικό Πρόγραμμα

«Βύθιση/Πλεύση»: Διδακτικές πρακτικές των νηπιαγωγών και Αναλυτικό Πρόγραμμα «Βύθιση/Πλεύση»: Διδακτικές πρακτικές των νηπιαγωγών και Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρασκευή Καβαλάρη Υποψήφια διδάκτορας Δόμνα-Μίκα Κακανά Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βιβλίου. Δημήτρης Γερμανός Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση Βιβλίου. Δημήτρης Γερμανός Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονική Επετηρίδα, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τόμος 8 (2015) Παρουσίαση Βιβλίου Ρέντζου, Κ., Σακελλαρίου, Μ. (2014). Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε προσχολικά περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Παρασκευή Καβαλάρη Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δόμνα Μίκα Κακανά

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Ενημέρωση για το περιεχόμενο του μαθήματος Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ιστορία, η φιλοσοφία και τα κεντρικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Reggio Emilia... 13

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ιστορία, η φιλοσοφία και τα κεντρικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Reggio Emilia... 13 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.............................................................9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ιστορία, η φιλοσοφία και τα κεντρικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Reggio Emilia................................

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Το παράδειγμα του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης

Παρουσίαση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Το παράδειγμα του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης Παρουσίαση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Το παράδειγμα του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης 1 Η φιλοσοφία του Νέου Σχολείου Οι εκπαιδευτικοί στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα