The Septuagint, Apocrypha, 3 Maccabees, Chapter 5, Interlinear English - G.T. Emery.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Septuagint, Apocrypha, 3 Maccabees, Chapter 5, Interlinear English - G.T. Emery."

Transcript

1 1 Τότε προσκαλεσάμενος Ἕρμωνα τὸν πρὸς τῇ τῶν ἐλεφάντων ἐπιμελείᾳ, βαρείᾳ Then having called Hermon the with to the of the elephants keeper, weighed down μεμεστωμένος ὀργῇ καὶ χόλῳ κατὰ πᾶν ἀμετάθετος, with overpowering rage and bitter anger and totally unalterable, 2 ἐκέλευσεν ὑπὸ τὴν ἐπερχομένην ἡμέραν δαψιλέσι δράκεσι λιβανωτοῦ καὶ he commanded by the coming day plentiful handfuls 1 of frankincense and οἴνῳ πλείονι ἀκράτῳ ἅπαντας τοὺς ἐλέφαντας ποτίσαι, ὄντας τὸν ἀριθμὸν wine more unmixed to all the elephants to give to drink, being the number πεντακοσίους, καὶ ἀγριωθέντας τῇ τοῦ πόματος ἀφθόνῳ χορηγίᾳ five hundred, and having been made wild by the of the drink willingly being given in abundance εἰσαγαγεῖν πρὸς συνάντησιν τοῦ μόρου τῶν Ἰουδαίων. to lead in unto a meeting of the death of the Jews. 3 Ὁ μὲν τάδε προστάσσων, ἐτρέπετο πρὸς τὴν εὐωχίαν, συναγαγὼν τοὺς He indeed this commanding, he was turning unto the feasting, together with the μάλιστα τῶν φίλων καὶ τῆς στρατιᾶς ἀπεχθῶς ἔχοντας πρὸς τοὺς Ἰουδαίους. especially of the friends and of the army hateful being unto the Jews. 4 Ὁ δὲ ἐλεφαντάρχης τὸ προσταγὲν ἀραρότως Ἕρμων συνετέλει. He and of elephants the command exactly Hermon he was carrying out. 5 Οἵ τε πρὸς τούτοις λειτουργοὶ κατὰ τὴν ἑσπέραν ἀξιόντες τὰς τῶν ταλαιπώρων Which both unto to these servants by the evening going out to the of the wretched victims ἐδέσμευον χεῖρας, τήν τε λοιπὴν ἐμηχανῶντο περὶ αὐτοὺς ἀσφάλειαν, they were tying together hands, the both rest were making read concerning them personal safety ἔννυχονδόξαντες ὁμοῦ λήψεσθαι τὸ φῦλον πέρας τῆς ὀλεθρίας. they having expected whole will to perish the race entirely of the deadly destruction 6 Οἱ δὲ πάσης σκέπης ἔρημοι δοκοῦντες εἶναι τοῖς ἔθνεσιν Ἰουδαῖοι, διὰ τὴν The but of all protection destitute supposing to be the Gentiles Jews, because the πάντοθεν περιέχουσαν αὐτοὺς μετὰ δεσμῶν ἀνάγκην, on every side being confined them with chains by force, 7 τὸν παντοκράτορα Κύριον καὶ πάσης δυνάμεως δυναστεύοντα, ἐλεήμονα the Almighty Lord and of all power being Lord over, merciful Θεὸν αὐτῶν καὶ πατέρα, δυσκαταπαύστῳnnnnn βοῇ πάντες μετὰ δακρύων God of them and Father, with a hard to suppress 2 shout all with tears ἐπεκαλέσαντο δεόμενοι, they prayed standing in need, 8 τὴν κατ αὐτῶν μεταστρέψαι βουλὴν ἀνοσίαν, καὶ ῥύσασθαι αὐτοὺς μετὰ the against of them to turn away plan profane, and to draw out of danger them with μεγαλομεροῦς ἐπιφανείας ἐκ τοῦ παρὰ πόδας ἐν ἑτοίμῳ μόρου. an extraordinary manifestation from of the by feet in reach already prepared fate. 9 Τούτων μὲν οὖν ἐκτενῶς ἡ λιτανεία ἀνέβαινεν εἰς οὐρανόν. Of this indeed therefore so earnest the litany ascended into heaven. 1 An obscure Greek word usually translated 'handfuls' but could be 'measures'. 2 Greek word obscure. 1

2 x 10 Ὁ δὲ Ἕρμων τοὺς ἀνηλεεῖς ἐλέφαντας ποτίσας πεπληρωμένους τῆς τοῦ The but Hermon the unmerciful elephants having given to drink having been filled of the of the οἴνου πολλῆς χορηγίας, καὶ τοῦ λιβάνου μεμεστωμένους, ὄρθροις ἐπὶ τὴν wine of much abundance, and of the frankincense having been mingled, at early morning upon the αὐλὴν παρῆν περὶ τούτων προσαγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ. courtyard being near about of these to report to the king. 11 Τὸῦτο δ ἀπ ἀπ αἰῶνος χρόνου κτίσμα καλὸν ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ ἐπιβαλλόμενον This but from beginning of time created good in night and day casting upon ὑπὸ τοῦ χαριζομένου πᾶσιν, οἷς ἂν αὐτὸς θελήσῃ, ὕπνου μέρος ἀπέστειλε πρὸς by of the giving freely to all, to whom same should wish, of sleep a portion he sent unto τὸν βασιλέα. the king. 12 Καὶ ἡδίστῳ καὶ βαθεῖ κατεσχέθη τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Δεσπότου, And by a pleasant and deep sleep being brought down by the action of the Lord, τῆς ἀθέσμου μὲν προθέσεως πολὺ διεσφαλμένος, τοῦ δὲ ἀμεταθέτου of the unjust indeed purpose completely having been overturned, of the and unalterable λογισμοῦ μεγάλως διεψευσμένος. intention greatly having been cheated of. 13 Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι τὴν προσημανθεῖσαν ὥραν διαφυγόντες, τὸν ἅγιον ᾔνουν Θεὸν The but Jews the having appointed hour having escaped, the holy they were praising God αὐτῶν καὶ πάλιν ἠξίουν τὸν εὐκατάλλακτον, δεῖξαι τῆς μεγαλοσθενοῦς of them; and again they were imploring the being easily placated, to show of the powerful αὐτοῦ χειρὸς κράτος ἔθνεσιν ὑπερηφάνοις. of him hand might to Gentiles' arrogance. 14 Μεσούσης δὲ ἤδη τῆς δεκάτης ὥρας σχεδόν, ὁ πρὸς ταῖς κλήσεσι Being of middle but already of th tenth hour close to, he with the summonses τεταγμένος, ἀθρόους τοὺς κλητοὺς ἰδών, ἔνυξε προσελθὼν τὸν βασιλέα. having been placed, crowded together the invited having seen, shook having approached the king. 15 Καὶ μόλις διεγείρας ὑπέδειξε τὸν τῆς συμποσίας καιρὸν ἤδη παρατρέχοντα, And quite having roused he indicated the of the drinking-party time already passing by, τὸν περὶ τούτων λόγον ποιούμενος. the concerning of this an account he was making. 16 Ὃν ὁ βασιλεὺς λογισάμενος, καὶ τραπεὶς εἰς τὸν πότον, ἐκέλευσε τοὺς Which the king having considered, and having been cheered by the drink, he ordered the παραγεγονότας εἰς τὴν συμποσίαν ἄντικρυς ἀνακλιθῆναι αὐτοῦ. having come into the drinking-party opposite to be reclined of him. 17 Οὗ καὶ γενομένου, παρῄνει εἰς εὐωχίαν δόντας ἑαυτούς, Which also having been done, he was exhorting for revelry having given over themselves, τὸ παρὸν τῆς συμποσίας ἐπιπολὺ γεραιρομένους εἰς εὐφροσύνην καταθέσθαι μέρος. the present of the drinking-party over more being taken up for merriment to be placed portion. 18 Ἐπὶπλεῖον δὲ προβαινούσης τῆς ὁμιλίας, τὸν Ἕρμωνα μεταπεμψάμενος ὁ Over filled but being advanced of the conversation, the Hermon having been sent for the 2

3 βασιλεύς, μετὰ πικρᾶς ἀπειλῆς ἐπυνθάνετο, τίνος ἕνεκεν αἰτίας εἰάθησαν οἱ king, with a bitter threat he was inquiring, what on account of cause were permitted the Ἰουδαῖοι τὴν παροῦσαν ἡμέραν περιβεβιωκότες; Jews the being present day having lived? 19 Τοῦ δὲ ὑποδείξαντος ἐκ νυκτὸς τὸ προσταγὲν ἐπὶ τέλος ἀγηοχέναι, Of the and having indicated over night the command to fulfilment to have brought, καὶ τῶν φίλων αὐτῷ προσμαρτυρησάντων, and of the friends to him having corroborated, 20 τὴν ὠμότητα χείρονα Φαλάριδος ἐσχηκὼς ἔφη, Τῷ τῆς σήμερον ὕπνῳ χάριν the savageness worse than of Phalaris 3 having possessed said, To the of the today sleep grace ἔχειν αὐτούς ἀνυπερθέτως δὲ εἰς τὴν ἐπιτέλλουσαν ἡμέραν κατὰ τὸ ὅμοιον to have them; without delay but in the rising day according to the same ἑτοίμασον τοὺς ἐλέφαντας ἐπὶ τὸν τῶν ἀθεμίτων Ἰουδαίων ἀφανισμόν. let you prepare the elephants upon the of the lawless Jews extermination. 21 Εἰπόντος δὲ τοῦ βασιλέως, ἀσμένως πάντες μετὰ χαρᾶς οἱ παρόντες ὁμοῦ Having spoken and the king, gladly all with joy the being present with one accord συναινέσαντες, εἰς τὸν ἴδιον οἶκον ἕκαστος ἀνέλυσε. having approved, into the own home each one went. 22 Καὶ οὐχ οὕτως εἰς ὕπνον κατεχρήσαντο τὸν χρόνον τῆς νυκτός, And not thus for sleep they used the time of the night, ὡς εἰς τὸ παντοίους μηχανᾶσθαι τοῖς ταλαιπώροις δοκοῦσιν ἐμπαιγμούς. as for the manifold insults to devise for the sufferings of the thought doomed. 23 Ἄρτι δὲ ἀλεκτρυὼν ἐκεκράγει ὄρθριος, καὶ τὰ θηρία καθωπλικὼς ὁ Ἕρμων Just and cock had crowed at daybreak, and the beasts having been harnessed the Hermon ἐν τῷ μεγάλῳ περιστύλῳ διεκίνει. in the great colonnade was agitating. 24 Τὰ δὲ κατὰ τὴν πόλιν πλήθη συνήθροιστο πρὸς τὴν οἰκτροτάτην θεωρίαν, The and throughout the city crowds had gathered together unto the pitiable spectacle, προσδοκῶντα τὴν πρωΐαν μετὰ σπουδῆς. expecting the dawn with eagerness. 25 Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι κατὰ τὸν ἀμερῆ ψυχουλκούμενοι χρόνον, πολυδάκρυον The but Jews by the indivisible last breath time, 4 with much weeping ἱκετείαν ἐν μέλεσι γοεροῖς τείνοντες τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν, a supplication in strains mournful they stretching out the hands towards the heaven, ἐδέοντο τοῦ μεγίστου Θεοῦ, πάλιν αὐτοῖς βοηθῆσαι συντόμως. being in need of the great God, again to them to help shortly. 26 Οὔπω δὲ ἡλίου βολαὶ κατεσπείροντο, καὶ τοῦ βασιλέως τοὺς φίλους Not yet and of sun rays were being scattered, and of the king the friends ἐκδεχομένου, ὁ Ἕρμων παραστὰς, ἐκάλει πρὸς τὴν ἔξοδον, ὑποδεικνύων τὸ being entertained, the Hermon having arrived, he was calling unto the king out, indicating the 3 A Greek/Sicilian tyrant noted for his excessive cruelty lived c. 570 c. 554 B.C. 4 The Greek here is obscure variously translated - ' at their last gasp since time had run out,' and ' breathless with momentary suspense'. 3

4 πρόθυμον τοῦ βασιλέως ἐν ἑτοίμῳ κεῖσθαι. wish of the king ready to be realised. 27 Τοῦ δὲ ἀποδεξαμένου καὶ καταπλαγέντος ἐπὶ τῇ παρανόμῳ ἐξόδῳ, Of the but having received and having been struck down by the unlawful exit, κατὰ πᾶν ἀγνωσίᾳ κεκρατημένος ἐπυνθάνετο, τί τὸ πρᾶγμα, ἀφ οὗ by all incomprehension having been overcome he was inquiring, what the matter, from which τοῦτο αὐτῷ μετὰ σπουδῆς τετέλεσται. this to him with haste he has fulfilled. 28 Τοῦτο δὲ ἦν ἡ ἐνέργεια τοῦ πάντα δεσποτεύοντος Θεοῦ, τῶν πρὶν αὐτῷ This but was the active force of the Almighty God, of the before to him μεμηχανημένων λήθην κατὰ διάνοιαν ἐντεθεικότος. having devised a forgetfulness of mind having planted. 29 Ὁ δὲ Ἕρμων ὑπεδείκνυε καὶ πάντες οἱ φίλοι, τὰ θηρία καὶ τὰς δυνάμεις The but Hermon was indicating and all the friends, the beasts and the forces ἡτοιμάσθαι, βασιλεῦ, κατὰ τὴν σὴν ἐκτενῆ πρόθεσιν. to have been readied, O king, according to the your strict instruction. 30 Ὁ δὲ ἐπὶ τοῖς ῥηθεῖσι πληρωθεὶς βαθεῖ χόλῳ, διὰ τὸ He but upon at these having been told he was having been filled with deep anger, because the περὶ τούτων προνοίᾳ Θεοῦ διασκεδάσθαι πᾶν αὐτοῦ τὸ νόημα, ἐνατενίσας μετὰ about of this providence of God to be deranged all of him the mind, having looked intently with ἀπειλῆς εἶπεν, a boast he said, 31 Εἴ σοι γονεῖς παρῆσαν ἢ παίδων γοναί, τήνδε θηρσὶν ἀγρίοις ἐσκεύασα ἂν If to you father were present or of children family, this beasts savage I would have prepared δαψιλῆ θοῖναν, ἀντὶ τῶν ἀνεγκλήτων ἐμοὶ καὶ προγόνοις ἐμοῖς ἀποδεδειγμένων a rich feast, instead of the blameless to me and to ancestors to me having shown ὁλοσχερῆ βεβαίαν πίστιν ἐξόχως, Ἰουδαίων. complete steady loyalty exceptional, of Jews. 32 Καίπερ εἰ μὴ διὰ τὴν τῆς συντροφίας στοργὴν καὶ τῆς χρείας, τὸ ζῆν Albeit except on account the of the being brought up together affection and of the need, the life ἀντὶ τούτων ἐστερήθης. instead of these you would be deprived. 33 Οὕτως ὁ Ἕρμων ἀπροσδόκητον καὶ ἐπικίνδυνον ὑπήνεγκεν ἀπειλὴν, Thus, the Hermon in an unexpected and dangerous manner being threatened, καὶ τῇ ὁράσει καὶ τῷ προσώπῳ συνεστάλη. and the appearance also to the face depressed. 34 Ὁ καθεὶς δὲ τῶν φίλων σκυθρωπῶς ὑπεκρέων, The having slipped away and of the friends gloomily disappearing, τοὺς συνηθροισμένους ἀπέλυσαν ἕκαστον ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀσχολίαν. the having been gathered together released each one upon the own occupation. 35 Οἵ τε Ἰουδαῖοι τὰ παρὰ τοῦ βασιλέως ἀκούσαντες, τὸν ἐπιφανῆ Θεὸν καὶ Which both Jews the things by of the king having heard, the manifest God and 4

5 βασιλέα τῶν βασιλέων ᾔνουν, καὶ τῆσδε τῆς βοηθείας αὐτοῦ τετευχότες. King of the kings they were praising, and this of the help of him having prepared. 36 Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς νόμους ὁ βασιλεὺς συστησάμενος πάλιν τὸ συμπόσιον, According to but the same manner the king having brought together again the drinking-party, εἰς τραπῆναι παρεκάλει. for to be entertained he was calling. 37 Τὸν δὲ Ἕρμωνα προσκαλεσάμενος μετὰ ἀπειλῆς εἶπε, Ποσάκις σοι δεῖ The but Hermon having summoned with threats he said, How many times to you must I περὶ τούτων αὐτῶν προστάττειν, ἀθλιώτατε; concerning of this of them to command, O wretch? 38 Τοὺς ἐλέφαντας ἔτι καὶ νῦν καθόπλισον εἰς τὴν αὔριον ἐπὶ τὸν τῶν Ἰουδαίων The elephants still also now let you make ready for the tomorrow upon the of the Jews ἀφανισμόν. extermination. 39 Οἱ δὲ συνανακείμενοι συγγενεῖς τὴν ἄστατον διάνοιαν αὐτοῦ θαυμάζοντες, The but having reclined with him kinsmen the unstable mind of him wondering, προεφέροντο τάδε, were expressing themselves thus, 40 Βασιλεῦ, μέχρι τίνος ὡς ἀλόγους ἡμᾶς διαπειράζεις, προστάσσων ἤδη O king, how long any as as without reason us put through trial, you ordered already τρίτον αὐτοὺς ἀφανίσαι, καὶ πάλιν ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐκ μεταβολῆς ἀναλύων three they to remove, and again upon of the decree out of change you are undoing τὰ σοὶ δεδογμένα; the things to you having been expected? 41 Ὧν χάριν ἡ πόλις διὰ τὴν προσδοκίαν ὀχλεῖ καὶ πληθύουσα To which thanks the city because the expectation is in tumult; and it is crowded συστροφαῖς, ἤδη καὶ κινδυνεύει πολλάκις διαρπασθῆναι. with dense masses of people, already also it is at risk constantly to be plundered. 42 Ὅθεν ὁ κατὰ πάντα Φάλαρις βασιλεὺς ἐμπληθυνθεὶς ἀλογιστίας, καὶ τὰς For which reason he throughout all a Phalaris king being filled of thoughtlessness, and the γινομένας πρὸς ἐπισκοπὴν τῶν Ἰουδαίων ἐν αὐτῷ μεταβολὰς τῆς ψυχῆς παρ coming about unto watching over of the Jews by him changing of the mind by οὐδὲν ἡγούμενος, ἀτελέστατον ἐβεβαίωσεν ὅρκον, ὁρισάμενος τούτους μὲν nothing going before, an irrevocable he confirmed oath, having determined these indeed ἀνυπερθέτως πέμψειν εἰς ᾅδην, ἐν γόνασι καὶ ποσὶ θηρίων ᾐκισμένους, immediately he will to send into Hades, by knees and feet of beasts being crushed, 43 ἐπιστρατεύσαντα δὲ ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν, ἰσόπεδον πυρὶ καὶ δόρατι θήσεσθαι having made war and upon the Judea, flatten it by fire and spear will to establish διὰτάχους, καὶ τὸν ἄβατον αὐτῶν ἡμῖν ναὸν πυρὶ πρηνέα ἐν τάχει, καὶ τῶν quickly, and the impassable of them to them sanctuary by fire falling forward in speed, and of the συντελούντων ἐκεῖ θυσίας ἔρημον εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον καταστήσειν. bringing to an end there sacrifices empty for the all time he will to render. 5

6 44 Τότε περιχαρεῖς ἀναλύσαντες οἱ φίλοι καὶ συγγενεῖς, μετὰ πίστεως Then joyfully went away the friends and kinsmen, with confidence διέτασσον τὰς δυνάμεις ἐπὶ τοὺς εὐκαιροτάτους τόπους τῆς πόλεως they were posting the forces upon the most favourable places of the city πρὸς τήρησιν. for guarding. 45 Ὁ δὲ ἐλεφαντάρχης, τὰ θηρία σχεδὸν εἰπεῖν εἰς κατάστημα μανιῶδες The but elephant keeper, the beasts almost, so to speak, into a condition like madness ἀγηοχώς, εὐωδεστάτοις πόμασιν οἴνου λελιβανωμένου φοβεραῖς κατεσκευασμένα brought, by most fragrant drinks of wine with frankincense with frightful having been equipped σκευαῖς. instruments. 46 Περὶ τὴν ἕω, τῆς πόλεως ἤδη πλήθεσιν ἀναριθμήτοις κατὰ τοῦ At about the dawn, of the city already multitudes countless about of the ἱπποδρόμου καταμεμεστωμένης, εἰσελθὼν εἰς τὴν αὐλὴν ἐπὶ τὸ προκείμενον hippodrome crowding, 5 he 6 having entered into the courtyard upon the proposal ὤτρυνε τὸν βασιλέα. he was encouraging the king. 47 Ὁ δὲ ὀργῇ βαρείᾳ γεμίσας δυσσεβῆ φρένα, παντὶ τῷ βάρει σὺν τοῖς He 7 but an anger dep having become filled with ungodly mind, whole to the heaviness 8 with the θηρίοις ἐξώρμησε, βουλόμενος ἀτρώτῳ καρδίᾳ καὶ κόραις ὀφθαλμῶν θεάσασθαι τὴν beasts rushed out, wishing with an invulnerable heart and pupils of eyes to witness the ἐπίπονον καὶ ταλαίπωρον τῶν προσεσημαμμένων καταστροφήν. painful and miserable of the having been afore mentioned conclusion. 48 Ὡς δὲ τῶν ἐλεφάντων ἐξιόντων περὶ πύλην, καὶ τῆς συνεπομένης ἐνόπλου As but of the elephants being about gate, and of the following armed δυνάμεως, τῆς τε τοῦ πλήθους πορείας κονιορτὸν ἰδόντες, καὶ βαρυηχῆ θόρυβον forces, of the both of the crowd walking dust raised having seen, and tumultuous noise ἀκούσαντες οἱ Ἰουδαῖοι, having heard the Jews, 49 ὑστάτην βίου ῥοπὴν αὐτοῖς ἐκείνην δόξαντες εἶναι τὸ τέλος τῆς ἀθλιωτάτης last of life moment to them there having thought to be the end of the miserable suspense 9 προσδοκίας, εἰς οἶκτον καὶ γόους τραπέντες, κατεφίλουν ἀλλήλους expectation, in pity and wailing having turned, they were kissing one another περιπλεκόμενοι τοῖς συγγενέσιν ἐπὶ τοὺς τραχήλους ἐπιπίπτοντες, γονεῖς παισὶ embracing the kinsmen about the necks falling into, fathers to sons 5 Greek word obscure. 6 Hermon. 7 The king. 8 Suggested interpretations, 'rushed out with full force', or 'rushed forth'. 9 Greek word obscure also rendered 'tremblingly'. 6

7 καὶ μητέρες νεάνισιν, ἕτεραι δὲ νεογνὰ πρὸς μαστοὺς ἔχουσαι βρέφη τελευταῖον and mothers to daughters, others but new-born unto breast having babe in womb last ἕλκοντα γάλα. sucking milk. 50 Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τὰς ἔμπροσθεν αὐτῶν γεγενημένας ἀντιλήψεις ἐξ Not only and but also the things before of them having been granted received from οὐρανοῦ συνιδόντες, πρηνεῖς ὁμοθυμαδὸν ῥίψαντες ἑαυτοὺς of heaven they having perceived, they prostrated with one accord having thrown down themselves καὶ τὰ νήπια χωρίσαντες τῶν μαστῶν, and the babes having removed from of the breasts, 51 ἀνεβόησαν φωνῇ μεγάλῃ σφόδρα, τὸν τῆς ἁπάσης δυνάμεως δυνάστην they were shouting out in a voice loud exceedingly, the of the of all power Lord ἱκετεύοντες, οἰκτεῖραι μετ ἐπιφανείας αὐτοὺς ἤδη πρὸς πύλαις ᾅδου καθεστῶτας. beseeching, to have mercy with a manifestation to them already by gates of Hades having stood. 7

The Septuagint, Apocrypha, 2 Maccabees, Chapter 15, Interlinear English - G.T. Emery.

The Septuagint, Apocrypha, 2 Maccabees, Chapter 15, Interlinear English - G.T. Emery. 1Ὁ δὲ Νικάνωρ μεταλαβὼν τοὺς περὶ τὸν Ἰούδαν ὄντας ἐν τοῖς κατὰ Σαμάρειαν The but Nicanor having heard the about the Judas being in the about Samaria τόποις, ἐβουλεύσατο τῇ τῆς καταπαύσεως ἡμέρᾳ μετὰ πάσης

Διαβάστε περισσότερα

Epistle of Aristeas to Philocrates 1

Epistle of Aristeas to Philocrates 1 Epistle of Aristeas to Philocrates 1 DISCLAIMERS: The parallel text below was put together using resources freely available (presumably in the public domain) on the internet. The English column contains

Διαβάστε περισσότερα

27 Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν

27 Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν Paul's Voyage to Rome 27 Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν When and it was determined of the to set sail us into the Italy, they were handing over τὸν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Wednesday of the Great Fast: Great Kanon of Saint Andrew of Crete

Fifth Wednesday of the Great Fast: Great Kanon of Saint Andrew of Crete Compunctionate Service of the Great Kanon on the 5th Wednesday of the Great Fast 1 Κατανυκτικῆν Ἀκολουθѳίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος ἐν τῆ ε Τετάρτη τῆ Μεγάλη Τεσσαρακοστή The First Part of the Life of our

Διαβάστε περισσότερα

The Epistle of Jude. Greek Text Westcott-Hort; Interlinear English G.T. Emery. Greeting

The Epistle of Jude. Greek Text Westcott-Hort; Interlinear English G.T. Emery. Greeting Greeting 1 Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ Judas of Jesus Christ a slave brother and of James, to the by God Father ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς having

Διαβάστε περισσότερα

DECEMBER 25 th The Birth in the Flesh of our Lord, God and Saviour Jesus Christ.

DECEMBER 25 th The Birth in the Flesh of our Lord, God and Saviour Jesus Christ. ΚΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Η κατα σάρκα Γέννησις του Κυρίου και Θεού και ωτήρος ημών Ιησού Φριστού Ἱερεύς: Εὐλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12

Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12 Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12 Day 256: Acts 19:21-27 Verse 21 Ὡς δὲ ἐπληρωθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύµατι διελθων τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

Day 1: General Introduction

Day 1: General Introduction Notes on the Greek New Testament Week 1 Luke 1:1-20 Day 1: General Introduction These notes were first produced for students to whom I taught New Testament Greek. Having worked our way to the end of our

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 69 1 Thessalonians 4:9-5:28

Notes on the Greek New Testament Week 69 1 Thessalonians 4:9-5:28 Notes on the Greek New Testament Week 69 1 Thessalonians 4:9-5:28 Day 341: 1 Thessalonians 4:9-14 Verse 9 Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑµῖν, αὐτοὶ γὰρ ὑµεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 228 John 19:4-37

Notes on the Greek New Testament Week 228 John 19:4-37 Notes on the Greek New Testament Week 228 John 19:4-37 Day 1136: John 19:4-7 Verse 4 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἴδε ἄγω ὑµῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεµίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

the birth of a child Immanuel God with us a life of rebirth Sermon

the birth of a child Immanuel God with us a life of rebirth Sermon THE BIRTH OF A CHILD The Nativity of Our Lord; Christmas Eve December 24, 2013 Lessons Isaiah 9:2-7 Psalm 96 Titus 2:11-14 St. Luke 2:1-14 [15-20] Pastor David J. Risendal www.onelittleword.org www.stplc.org

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος Γ -Εωθινόν Ευαγγέλιο Θ ***********************************************************************************

Ήχος Γ -Εωθινόν Ευαγγέλιο Θ *********************************************************************************** STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

THE FAIREST VICTOR: PLUTARCH, ARISTIDES AND THE PERSIAN WARS *

THE FAIREST VICTOR: PLUTARCH, ARISTIDES AND THE PERSIAN WARS * Histos 6 (2012) 91 113 THE FAIREST VICTOR: PLUTARCH, ARISTIDES AND THE PERSIAN WARS * Abstract: Plutarch s narratives of the Persian Wars assign a place of primary importance to Aristides the Just, and

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 49 Acts 16:29-17:21

Notes on the Greek New Testament Week 49 Acts 16:29-17:21 Notes on the Greek New Testament Week 49 Acts 16:29-17:21 Day 241: Acts 16:29-34 Verse 29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντροµος γενόµενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ [τῷ] Σιλᾷ, αἰτεω ask, request, demand

Διαβάστε περισσότερα

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE PLEASE PUT THIS COPY BACK IN THE BOX IN THE NARTHEX AS YOU LEAVE ( OR LEAVE IT IN THE PEW ). IF YOU WOULD LIKE A COPY, PLEASE SEE OUR WEBSITE AT www.stnickaa.org AND DOWNLOAD A COPY ON PDF. AKOLOUQEIA

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand)

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand) Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (Ἀφοῦ σβεσθοῦν ὂλα τά φῶτα τοῦ Ναοῦ καί ὑπάρχει σκότος ἀνοίγουν τά Βημόθυρα, ἐξέρχεται ὁ προεξάρχων πρό τῆς ὡραίας Πύλης, κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα καί ψάλλει). Ἦχος πλ. αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Fathers of the 1st Council May 24, 2015

Fathers of the 1st Council May 24, 2015 Saints Constantine and Helen G r e e k O r t h o d o x C h u r c h of Washington, DC Fathers of the 1st Council May 24, 2015 PLEASE NOTE EARLIER TIME SCHEDULE SUNDAY-MAY 31, 2015 Holy Pentecost/Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Service of the Small Paraklesis. Supplicatory Canon

Service of the Small Paraklesis. Supplicatory Canon Service of the Small Paraklesis Supplicatory Canon by Theosteriktos the Monk English Translation by Fr. N. M. Vaporis Canon, Kontakion, Megalynaria, and Exapostilaria texts by N. Takis. Other hymn texts

Διαβάστε περισσότερα

THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL

THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL On the day of the funeral the Priest escorts the body of the departed from the entrance of the church to the soleas, censing with the censer and chanting the: "Holy

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 131 Matthew 2:1-3:6

Notes on the Greek New Testament Week 131 Matthew 2:1-3:6 Notes on the Greek New Testament Week 131 Matthew 2:1-3:6 Day 651: Matthew 2:1-6 Matthew 2:1-12 "In this narrative the Jews and their king are ranged against the infant Jesus, but the Gentiles do him homage."

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 50 Acts 17:22-18:17

Notes on the Greek New Testament Week 50 Acts 17:22-18:17 Notes on the Greek New Testament Week 50 Acts 17:22-18:17 Day 246: Acts 17:22-27 Verse 22 Σταθεὶς δὲ [ὁ] Παῦλος ἐν µέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη, Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιµονεστέρους ὑµᾶς θεωρῶ

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 158 Matthew 26:26-58

Notes on the Greek New Testament Week 158 Matthew 26:26-58 Notes on the Greek New Testament Week 158 Matthew 26:26-58 Day 786: Matthew 26:26-35 Verses 26-30 Cf. Mark 14:22-25; Luke 22:15-20; also 1 Cor 11:23-26 and John 6:51-59. Verse 26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβων

Διαβάστε περισσότερα

St. Elias the Prophet Church

St. Elias the Prophet Church St. Elias the Prophet Church Address: 46 Calle Electra, Santa Fe, NM 87508-9142 Phone: (505) 466-0015 Fax: (505) 466-0015 Fr. Dimitrios Pappas, Proistamenos - Frederika Vaupen, Parish Council President

Διαβάστε περισσότερα

VII. Journeys in Pursuit of Divine Wisdom: Thessalos and Other Seekers. Philip A. Harland YORK UNIVERSITY, TORONTO

VII. Journeys in Pursuit of Divine Wisdom: Thessalos and Other Seekers. Philip A. Harland YORK UNIVERSITY, TORONTO VII Journeys in Pursuit of Divine Wisdom: Thessalos and Other Seekers Philip A. Harland YORK UNIVERSITY, TORONTO S ilvia Montiglio s recent Wandering in Greek Culture (2005) draws attention to the significant

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 100 Romans 8:31-9:18

Notes on the Greek New Testament Week 100 Romans 8:31-9:18 Notes on the Greek New Testament Week 100 Romans 8:31-9:18 Day 496: Romans 8:31-34 Verses 31-39 Paul concludes his argument of chapters 5-8 with a "magnificent celebration of God's eternal commitment to

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Ritual, rage and revenge in 2 Maccabees 6 and 7

Ritual, rage and revenge in 2 Maccabees 6 and 7 Page 1 of 5 Ritual, rage and revenge in 2 Maccabees 6 and 7 Author: Pierre J. Jordaan 1 Affiliation: 1 School of Ancient Languages, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa Correspondence

Διαβάστε περισσότερα

St. Vasilios Greek Orthodox Church

St. Vasilios Greek Orthodox Church Pastor Fr. Christopher P. Foustoukos Email: frchris@stvasilios.org Parish President Mrs. Pam Katsiris Stewardship Chairman Stephen S. Kalivas Email: Steve@stvasilios.org Pastoral Assistant Deacon Michael

Διαβάστε περισσότερα