ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ ΓΙΚΣΤΑ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΜΔ ΥΡΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ ΓΙΚΣΤΑ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΜΔ ΥΡΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ"

Transcript

1 AC DC ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (ΗΔ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ ΓΙΚΣΤΑ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΜΔ ΥΡΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ PV MC Flywheel LC DC AC MC MC AC DC LC Storage LC MC ~ CHP DMS MV MGCC LV MC AC DC Fuel Cell MC AC DC LC ~ Micro Turbine ΔΤΑΓΓΔΛΟ Ν. ΓΙΑΛΤΝΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Δ.Μ.Π. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΗΔ 1

2 Barcelona May 2003 The vision.. Central power station Yesterday Tomorrow: distributed/ on-site generation with fully integrated network management Transmission Network Photovoltaics power plant Storage Storage Flow Control House Distribution Network Local CHP plant Storage Power quality device Storage Power quality device Wind power plant House with domestic CHP Factory Commercial building Manuel SANCHEZ European Commission BETA SESSION 4b: Integration of RES+DG -3 2

3 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 3

4 ΜΙΚΡΟΓΙΚΣΤΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΝΔΟ ΣΤΠΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Γηαζύλδεζε κηθξώλ κνλάδωλ παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν ρακειήο ηάζεο Λεηηνπξγία κε ζύλδεζε ζην ππάξρνλ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ζε απνκνλωκέλε ιεηηνπξγία κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ειέγρνπ Δγθαηαζηάζεηο παξαγωγήο ζε ρώξνπο θαηαλαιωηώλ (θαηαλαιωηέο παξαγωγνί) 4

5 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΜΟΝΑΓΩΝ ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (DISTRIBUTED GENERATION DG) Παξαδείγκαηα κε Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθό Αέξην Advanced Turbines Reciprocating Engines Fuel Cells Photovoltaics Wind Thermally Activated Technologies Microturbines 5

6 Σππηθή Σνπνινγία πζηήκαηνο Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο κε πνιιαπιέο γξακκέο δηαλνκήο, Μνλάδεο Καηαλεκεκέλεο Παξαγωγήο θαη αλνηθηνύο δηαθόπηεο 6

7 Απινπνηεκέλε Σνπνινγία Μηθξνδηθηύνπ 20kV MV/LV Substation 0.4kV DG Sources Load System Supply Source DG Sources Load 7

8 ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ρεδηαζκόο λα ηξνθνδνηνύληαη κε ειεθηξηθή ηζρύ από ην δίθηπν κεηαθνξάο θαη λα ηε δηαλέκνπλ ζηνπο θαηαλαιωηέο (πειάηεο) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζε ζπλερή ρξόλν κε θαηάιιεια θέληξα ειέγρνπ Αδπλακία ειέγρνπ ηεο ππάξρνπζαο κηθξήο ζηάζκεο θαηαλεκεκέλεο παξαγωγήο Πεξηνξηζκόο απνξξόθεζεο ηεο θαηαλεκεκέλεο παξαγωγήο από ππάξρνληα ηερληθά πξνβιήκαηα (αύμεζε ηάζεο ζηα ελαέξηα δίθηπα, αύμεζε ζηάζκεο βξαρπθπθιώκαηνο ζηα ππόγεηα δίθηπα) 8

9 ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Σππηθόο θαη ζπληνληζκέλνο έιεγρνο ηεο ηάζεο, ηωλ ξνώλ ηζρύνο θαη ηεο ζηάζκεο βξαρπθπθιώκαηνο πκκεηνρή ζηηο Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο (ππνζηήξημε ηεο ελεξγνύ θαη αέξγνπ ηζρύνο) Γπλαηόηεηεο γηα ιεηηνπξγία ζε θαηαζηάζεηο λεζηδνπνίεζεο θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο κεηά από θαηαζηάζεηο νιηθήο ζβέζεο Δλίζρπζε ηωλ Γηθηύωλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεωλ θαηαλεκεκέλεο παξαγωγήο Πξνδηαγξαθέο γηα ζέκαηα Αξκνληθώλ Αλάπηπμε λέωλ κεζόδωλ θαη εξγαιείωλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηωλ Γηθηύωλ 9

10 Σερλνινγίεο Γηαζύλδεζεο Δγθαηαζηάζεωλ Καηαλεκεκέλεο Παξαγωγήο Γπλαηόηεηεο γηα απινύο ηξόπνπο δηαζύλδεζεο Τπνζηήξημε Δλεξγνύ θαη Αέξγνπ Ιζρύνο Ιθαλόηεηα παξακνλήο ζε Βξαρπθπθιώκαηα Γηθηύνπ πλεηζθνξά Ρεύκαηνο Βξαρπθύθιωζεο Αύμεζε ηεο ππάξρνπζαο ζηάζκεο Αμηνπηζηίαο Λεηηνπξγίαο Βειηίωζε Πνηόηεηαο Ιζρύνο Υξεζηκνπνίεζε θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηερλνινγηώλ ζπκπαξαγωγήο ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηζκνύ 10

11 Αζθάιεηα θαη Αμηνπηζηία Λεηηνπξγίαο ηωλ πζηεκάηωλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ρεδηαζκόο Γηθηύνπ Γηαλνκήο ζε ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγωγήο Δθαξκνγή Κξηηεξίνπ Αζθάιεηαο Ν 1 Παξνύζα Μέζνδνο Νέα Μέζνδνο 50MW 50MW T3 G G 120 MW 120 MW 11

12 Γίθηπα Γηαλνκήο κε Δγθαηαζηάζεηο Καηαλεκεκέλεο Παξαγωγήο Πιενλεθηήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο Τερληθά πιενλεθηήκαηα (Αζθάιεηα, Αμηνπηζηία Λεηηνπξγίαο) Οηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα (Μείωζε θόζηνπο, αληαγωληζηηθόηεηα) Πνζνηηθνπνίεζε ηωλ Πιενλεθηεκάηωλ Αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο Μεηαηόπηζε ηεο παξαγωγήο ηζρύνο από θεληξηθνύο ζηαζκνύο Μείωζε δαπαλώλ γηα αλάπηπμε δηθηύωλ δηαλνκήο Μείωζε δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο ηωλ κνλάδωλ παξαγωγήο Μείωζε θόζηνπο αμηνπηζηίαο (απώιεηεο από βιάβεο) Απμεκέλε αληαγωληζηηθόηεηα από ηηο κνλάδεο θαηαλεκεκέλεο παξαγωγήο πλεηζθνξά ζηνπο ζηόρνπο γηα κείωζε ηωλ ξύπωλ από ζπκβαηηθνύο ζηαζκνύο παξαγωγήο 12

13 Γίθηπα Γηαλνκήο κε Δγθαηαζηάζεηο Καηαλεκεκέλεο Παξαγωγήο (ζπλέρεηα) Αλάγθε αλάπηπμεο ελαιιαθηηθώλ ηξόπωλ γηα ηνλ έιεγρν ηωλ δηθηύωλ δηαλνκήο Έιεγρνο ηεο ηνπνινγίαο κε θαηάιιειεο θαη βειηηωκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηνλ εμνπιηζκό δεύμεο θαη απόδεπμεο Σπληνληζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηνλ έιεγρν Σπληνληζκέλνο έιεγρνο ηωλ κνλάδωλ θαηαλεκεκέλεο παξαγωγήο Γεκηνπξγία Ιδεαηώλ ηαζκώλ Παξαγωγήο (Virtual Power Plants): Απνηεινύληαη από κηθξέο κνλάδεο παξαγωγήο πνπ επξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ειέγρεηαη κε ηε ρξήζε ζύγρξνλωλ θαη βειηηωκέλωλ ηειεπηθνηλωληαθώλ ππνδνκώλ θαη εξγαιείωλ ειέγρνπ Γεκηνπξγία Δηαηξεηώλ Δλεξγεηαθώλ Τπεξεζηώλ (ESCO): Αλάπηπμε κε επθνιόηεξν ηξόπν ηωλ επελδύζεωλ ηωλ εγθαηαζηάζεωλ DG ζε ρώξνπο θαηαλαιωηώλ ρακειήο ηάζεο Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ ζε κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο 13

14 Αμηνιόγεζε Δλαιιαθηηθώλ ρεδίωλ Δλίζρπζεο πζηεκάηωλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Θεώξεζε θόζηνπο επέλδπζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Θεώξεζε θόζηνπο αμηνπηζηίαο ηξνθνδόηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο πειάηεο Βέιηηζηε ζηάζκε Αμηνπηζηίαο Πνηόηεηα Σξνθνδόηεζεο Ιζρύνο 14

15 INTERRUPTION COST ( /kw) Σππηθή Κακπύιε Κόζηνπο Γηαθνπώλ Πειαηώλ (Γηαθνξεηηθνί Σύπνη) 100,00 AGRICULTURAL CUSTOMERS COMMERCIAL CUSTOMERS INDUSTRIAL CUSTOMERS 10,00 1,00 0,10 0,01 0,1 1,0 10,0 100,0 1000, ,0 DURATION OF AN INTERRUPTION EVENT (min) 15

16 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Δγθαηαζηάζεηο Καηαλεκεκέλεο Παξαγωγήο (DG) κπνξνύλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηε δήηεζε θνξηίνπ όηαλ ε ηθαλόηεηα ηξνθνδόηεζεο ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ δηαλνκήο είλαη πεξηνξηζκέλε ωο απνηέιεζκα ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή θαηαζηάζεωλ βιάβεο Αύμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ιεηηνπξγίαο κε βειηηωκέλε πνηόηεηα ηζρύνο Οη επηπηώζεηο θάζε ηύπνπ εγθαηαζηάζεωλ DG είλαη δηαθνξεηηθέο Δίλαη απαξαίηεην λα εθπνλεζεί αλάιπζε αμηνπηζηίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Βειηηωκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ππόινηπνπ ζπζηήκαηνο παξαγωγήο κε ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο (π.ρ. κηθξόηεξνο αξηζκόο ζβέζεωλ θαη ελάξμεωλ ιεηηνπξγίαο) αιιά θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο γηα επελδύζεηο ζε ηέηνηεο κνλάδεο 16

17 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (ζπλέρεηα) Απαηηνύληαη πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο ηνπνινγίαο ηωλ δηθηύωλ δηαλνκήο Αλάγθε γηα λέεο ηερλνινγίεο εγθαηαζηάζεωλ DG πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηδηαίηεξα θπζηθό αέξην ωο θαύζηκν Κξηηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηωλ εγθαηαζηάζεωλ DG ζηηο Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα απμήζεη ηε δπλαηόηεηα επελδύζεωλ ηξαηεγηθέο θαη ηερλνινγίεο γηα ζπληνληζκό ηνπ ειέγρνπ ηεο παξαγωγήο ηζρύνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ ηωλ δηθηύωλ δηαλνκήο 17

18 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (ζπλέρεηα) Οη θαλόλεο δηθηύνπ πξέπεη λα επεθηαζνύλ έηζη ώζηε λα ζπκπεξηιακβάλνπλ επηπξόζζεηεο ξπζκίζεηο γηα ηε λέα ηνπνινγία ηωλ δηθηύωλ δηαλνκήο Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο DG θαη ε αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ δηθηύνπ δηαλνκήο ηνπ ζε αζηηθέο πεξηνρέο Έρεη απνδεηρζεί όηη ρξεηάδεηαη θνηλωληθή απνδνρή γηα όιεο ηηο κνξθέο ηωλ εγθαηαζηάζεωλ θαηαλεκεκέλεο παξαγωγήο πνπ ζεκαίλεη όηη είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ δηαβνπιεύζεηο γηα απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε ηνπηθό επίπεδν θαη ζρεηηθέο θνηλωληνινγηθέο έξεπλεο. 18

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ)

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΛΤΝΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Δ.Μ.Π. ΚΟΠΟ Καζνξηζκόο ηερληθώλ θαλόλσλ θαη απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Σηη ζημερινή εποτή η παροτή επαρκούς ηλεκηρικής ενέργειας, αποηελεί βαζικό ταρακηηριζηικό ηης ζύγτρονης κοινωνίας. Η παραγωγή ηης όμως ζήμερα, αποηελεί μια από

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ

ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ Ανάπτυξη Φωτοβολταικών στη Γερμανία Annual Generation in Mio kwh Installed Capacity MW

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Diplwmatik ErgasÐa. Ejnikì Metsìbio PoluteqneÐo Sqol Hlektrolìgwn mhqanik n kai Mhqanik n Upologistwn Tomèac Hlektrik c IsqÔoc

Diplwmatik ErgasÐa. Ejnikì Metsìbio PoluteqneÐo Sqol Hlektrolìgwn mhqanik n kai Mhqanik n Upologistwn Tomèac Hlektrik c IsqÔoc Ejnikì Metìbio PoluteqneÐo Sqol Hlektrolìgwn mhqanik n kai Mhqanik n Upologitwn Tomèac Hlektrik c IqÔoc EktÐmhh Dunamik c kai Statik c Afˆleiac tou EllhnikoÔ Diaundedemènou SHE upì Megˆlh DieÐduh APE SÔmfwna

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΗΚ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΗΚ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΗΚ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.0 ΔΙΑΓΩΓΗ ύκθσλα κε ην ρέδην Πξνώζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ.

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ. ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ Παξνπζίαζε Έξγνπ «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Λέζβνο, 12 Ινπιίνπ 2012 Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ 28 Ννεκβξίνπ 2012 2 Πεξηερόκελα 1. Όκηινο ROKAS Renewables 2. IBERDROLA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Υ. Μπνύξαο Καζεγεηήο, Σκήκα Μερ. Η./Τ & Πιεξνθνξηθήο, Παλ. Παηξώλ, θαη Εξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ http://ru6.cti.gr/bouras/ ΔΝΓ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δηζαγσγή Η EMMETRON ΑΔ αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ κειέηε, εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα