HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 AÑ. ÖÕËËÏÕ 1565 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï Έκλεψαν την προτοµή του Βενιζέλου Από πλατεία του Ζεφυρίου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ Οι βέβηλοι απέσπασαν την προτοµή χρησιµοποιώντας εργαλεία και δε δίστασαν να καταστρέψουν το µάρµαρο Óåë «Παραθυράκι» για εξαίρεση από τα 800+ Στο χέρι του σχολικού συµβούλουτα ηµοτικά σχολεία Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου Πολλά τα λεφτά προς το ΓΑΣΕ Ανησυχία για τα οικονοµικά των δήµων - Στο ποσό των ,00 ευρώ οι κτιριακές επιχορηγήσεις του Συλλόγου από την γ. γ. Αθλητισµού από το 1992 µέχρι σήµερα Μετά τη συνάντηση ΚΕ ΚΕ - Υπουργού Οικονοµικών Άσκηση Μείζονος Ατυχήµατος Στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας και στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά ÓÐÏÑ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΦΩΤΑΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΤΙΑ Óåë. 5 Óåë. 3-9 Óåë. 11 Óåë.. 5 Óåë. 3-4 Ερωτηµατικά για τα κριτήρια ελέγχου των Σωµατείων που λαµβάνουν δηµόσιο χρήµα Óåë. 2-6

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ ευτέρα 05/07/2010 Καιρός: παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Άνεµοι: Βορειοανατολικοί 4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 21 έως 35 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Λαµπαδός, Λαµπαδία, Λαµπαδίνα, Λαµπαδή Πολλά τα λεφτά προς το ΓΑΣΕ -Στο ποσό των ,00 οι κτηριακές επιχορηγήσεις του Συλλόγου από την γ. γ. Αθλητισµού από το 1992 µέχρι σήµερα Ερωτηµατικά για τα κριτήρια ελέγχου των Σωµατείων που λαµβάνουν δηµόσιο χρήµα Ηκάνουλα των επιχορηγήσεων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, τρέχει άφθονα για τον Γυµναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ελευσίνας (ΓΑΣΕ) από το 1992 µέχρι σήµερα που όπως όλα δείχνουν ο σύλλογος υπολειτουργεί, ενώ στην πάροδο των ετών διώχθηκαν και τµήµατα που παρέµεναν «άστεγα» ενώ οι επιχορηγήσεις εισπράττονταν κανονικά από τους υπευθύνους του Συλλόγου του οποίου αποτελούσαν τµήµα. Η υπόθεση του Συλλόγου έχει απασχολήσει έντονα το ηµοτικό Συµβούλιο της Ελευσίνας, αφού σε υπό παραχώρηση κτίριο της ΚΕ στην Ελαιουργική (κτίριο που είχε αρχικά παραχωρηθεί στο ήµο Ελευσίνας) έχει προβεί στην παράνοµη κατασκευή πισίνας. Γεγονός που πιστοποιεί τόσο η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, όσο και η ιεύθυνση Πολεοδοµίας της Νοµαρχίας υτικής Αττικής η οποία µετά από αυτοψία (στις )διαπίστωσε το αυθαίρετο της κατασκευής και επέβαλλε υψηλά πρόστι- µα, τα οποία εκκρεµούν. Ο Σύλλογος λειτουργεί µε πρακτικές κλειστού club Αφ ετέρου λόγω των καταγγελιών που έχουν ακουστεί στο ηµοτικό Συµβούλιο, ότι ο Σύλλογος λειτουργεί µε πρακτικές κλειστού club, ενώ οι επιχορηγήσεις λαµβάνονταν µε την προ πόθεση ότι ο εν λόγω Σύλλογος προωθεί τον µαζικό αθλητισµό στην πόλη της Ελευσίνας. Μάλιστα, µε απόφασή του ο ήµος Ελευσίνας είχε εκφράσει τη βούληση να διεκδικηθεί από την ΚΕ, ολόκληρη η χρήση του χώρου της Ελαιουργικής, προκειµένου να στεγαστούν δραστηριότητες του αθλητισµού της πόλης. Ωστόσο, µετά από αυτή τη διαδικασία υπήρξε αίτηµα του προέδρου του Συλλόγου προκειµένου να υπάρξουν συζητήσεις µε το ήµο Ελευσίνας, προκειµένου να υπάρξει συµφωνία για απόδοση του χώρου φυσικά µε αντίτιµο. Τότε ο ήµαρχος Ελευσίνας, είχε διευκρινίσει ότι θα προηγηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και οι εκτίµηση των εγκαταστάσεων από ορκωτούς εκτιµητές, ενώ επίσης θα υπήρχε και ενηµέρωση για το ύψος των επιχορηγήσεων από το γ. γ. Αθλητισµού. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ ΤΟ ΒΟΡΕΙΝΟ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Την περίφηµη τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του δήµου Άνω Λιοσίων για τους µεταφερόµενους από τις δηµοτικές επιχειρήσεις έχει προγραµµατίσει να συζητήσει σή- µερα το ηµοτικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση που πραγ- µατοποιεί στις 3 το µεσηµέρι. Το θέµα αναβλήθηκε σε παλιότερη συνεδρίαση και παρότι είχε αναφερθεί από το δήµαρχο κ. Χ. Παππού στη συνέλευση των εργαζοµένων στις 24/6/10 ότι θα τεθεί στην έκτακτη συνεδρίαση της επόµενης ηµέρας (Παρασκευή), αυτό δεν έγινε. Στο µεταξύ οι εργαζόµενοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνεχείς αναβολές, που συνέχεια σελ. 8

3 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò «Παραθυράκι» για εξαίρεση από τα 800+ Στο χέρι του σχολικού συµβούλου τα ηµοτικά σχολεία Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου Νέα τροπή δείχνει να παίρνει το θέµα µε τα 800 δηµοτικά σχολεία, που θα λειτουργήσουν από το Σεπτέµβρη µε ενιαίο αναµορφω- µένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Αυτή δίνει τροποποίηση (Αριθ. Πρωτ. Φ.3/724/ 71442/Γ1 18/6/10) της Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, σύµφωνα µε την οποία απόφαση, αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας για τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού και προστίθενται θεατρική και µουσική αγωγή, αγγλικά και Η/Υ. Ο νέος θεσµός που ανα- µένεται να λειτουργήσει από τον προσεχή Σεπτέµβρη αφορά πολλά σχολεία της υτικής Αττικής και έχει ήδη προκαλέσει την ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών για την αποτελεσµατικότητά του. Ο λόγος είναι οι ελλιπείς κτιριακές υποδοµές των περισσότερων σχολείων, που αδυνατούν να καλύψουν ακόµη και τις µέχρι σήµερα ανάγκες, οι ο- ποίες ήταν λιγότερες απ αυτές του Σεπτέµβρη, αλλά και η αδυναµία ενός παιδιού 6 ετών να µείνει σε µια αίθουσα µέχρι τις 2 το µεσηµέρι. Η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Τη δυνατότητα να εξαιρεθεί ένα σχολείο (εκ των 800) από αυτή την απόφαση δίνει η τροποποίηση συµπλήρωση της Απόφασης, η οποία εκδόθηκε στις 18 Ιουνίου και εκτός της προσθήκης και άλλων σχολείων στα 800, προβλέπει αυτολεξεί: «Με απόφαση του Περιφερειακού ιευθυντή Π.Ε. και.ε. και µετά από πλήρως αιτιολογηµένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συµβούλου µπορεί να ανασταλεί η εφαρ- µογή του ενιαίου αναµορφωµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος σε σχολεία που έχουν ορισθεί να λειτουργούν µε αυτό. Τα συγκεκριµένα σχολεία σε περίπτωση αναστολής του ενιαίου αναµορφωµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος ε- ξακολουθούν να λειτουργούν µε τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράµµατα που ισχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές Αποφάσεις». ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÈÑÉÁÓÉÏ-3 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Åëåõóßíá Βιλλιώτης Νικόλαος- Παγκάλου 81 Ôçë Áóðñüðõñãïò Νέζη Σοφία - Λ. ηµοκρατίας íù Ëéüóéá - Æåöýñé Θ. Καραίσκος - Πηνειού & Ορχοµενού Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Ανησυχία για τα οικονοµικά των δήµων Μετά τη συνάντηση ΚΕ ΚΕ - Υπουργού Οικονοµικών ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 4 "Φεύγουµε τροµοκρατηµένοι για το τι θα συµβεί στους δήµους από σήµερα µέχρι και τις 31 εκεµβρίου". Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕ ΚΕ Νικήτας Κακλαµάνης αµέσως µετά τη συνάντηση που είχε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης µε τον υπουργό Οικονο- µικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος τους άκουσε µεν µε κατανόηση, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, δεν έδωσε όµως καµία απολύτως απάντηση ή λύση για το τι µέλλει γενέσθαι µε την απόδοση της φετινής - ήδη µειωµένης κατά 35% µε βάση τον προ πολογισµό - τακτικής επιχορήγησης των δήµων, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για τη µισθοδοσία των εργαζοµένων στους δήµους. Ήδη, αρκετοί δήµοι της χώρας, όπως σηµείωσε ο κ. Κακλαµάνης, δεν έχουν καταβάλει τη µισθοδοσία του τρέχοντος µήνα και ακόµη περισσότεροι δυσκολεύονται να καταβάλλουν το πετσοκοµµένο δώρο, για να καταλήξει: "Πολύ φοβούµαι ότι οι σκηνές που είδατε µε τους εργαζοµένους της ΕΘΕΛ πριν δύο τρεις µέρες, τον Σεπτέµβριο θα τις δείτε από το σύνολο των εργαζοµένων στους δήµους και το σύνολο των δηµάρχων της χώρας να επαναλαµβάνονται". Ακολουθούν ολόκληρες οι δηλώσεις του προέδρου της ΚΕ ΚΕ. N. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ήρθαµε α- νήσυχοι, όχι για το µέλλον του "Καλλικράτη", αλλά για το µέλλον της Αυτοδιοίκησης, από αυτήν τη στιγµή που µιλάµε µέχρι τις 31 εκεµβρίου του Και φεύγουµε τροµοκρατηµένοι για το τι θα συµβεί από σήµερα µέχρις τις 31 εκεµβρίου του Όλα τα θέµατα που θίξαµε τα ά- κουσε µε κατανόηση ο υπουργός, απάντηση δεν πήραµε σε κανένα απολύτως. Ούτε για τη µείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που σηµαίνει µισθοδοσία, ούτε για τη ΣΑΤΑ, ούτε για την πρόταση που κάναµε, της ένταξης δηλαδή έργων του "ΘΗΣΕΑ" στο ΕΣΠΑ. Απλά εκεί µας είπε πως θα συνηγορήσει στην αρµόδια υπουργό που είναι η κυρία Κατσέλη. Με αυτές τις προ ποθέσεις, όπως αντιλαµβάνεστε, πολύ φοβούµαι ότι, οι σκηνές που είδατε µε τους εργαζοµένους της ΕΘΕΛ πριν δύο τρεις µέρες, τον Σεπτέµβριο θα τις δείτε από το σύνολο των εργαζοµένων στους δήµους και το σύνολο των δηµάρχων της χώρας να επαναλαµβάνονται. Ερώτηση: Η διάταξη που υπάρχει στο καινούργιο νο- µοσχέδιο για την παρακράτηση του 10% των αποδιδόµενων αφορά και εσάς; ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 9

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Συνέχεια από σελ. 3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Στην ηµερίδα ανάπτυξης Πάλης Παµπαίδων Έτσι, ο σχολικός σύµβουλος δύναται να αξιολογήσει και αν το κρίνει αναγκαίο να εξαιρέσει κάποιο σχολείο από αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι όµως η κατάσταση στα ηµοτικά Σχολεία της περιοχής και ποια προβλέπεται να είναι µετά το Σεπτέµβρη; Σχετικές πληροφορίες µας δίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Α βάθµιας εκπαίδευσης Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής κα Ευαγγελία ούκα. Ελλείψεις σε αίθουσες για τις νέες δραστηριότητες - εν υπάρχει κανένα σχολείο στο οποίο να µπορούν 3-4 τµήµατα να κάνουν ταυτόχρονα γυµναστική, λόγω έλλειψης του απαιτούµενου χώρου στο προαύλιο. Έτσι, δυσχεραίνεται και το µάθηµα γυµναστικής και το µάθηµα στις αίθουσες, λόγω του θορύβου, ενώ τίθεται και θέµα ασφάλειας. - εν υπάρχουν χώροι για θεατρική αγωγή, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εξειδικευµένοι. - εν υπάρχουν αίθουσες και όργανα µουσικής, ώστε να πραγµατοποιούνται µαθήµατα ταυτόχρονα από 2-3 µουσικούς. Γενικά στα Άνω Λιόσια Τα περισσότερα τµήµατα στα Άνω Λιόσια ή είναι υπερπλήρη µε παιδιά ή γίνεται χωρισµός των 2 τµηµάτων σε 3, αλλά σε αυτά τα σχολεία λειτουργούν αίθουσες προκάτ ή γίνονται µαθήµατα σε χώρους που έχουν σχεδιαστεί για άλλη χρήση και πάντως όχι για αίθουσες. Αυτή τη στιγµή στα 9 ηµοτικά Σχολεία των Άνω Λιοσίων λειτουργούν προκάτ στα 2 (6ο, 4ο). Στο 3ο της Ζωφριάς έχουν τοποθετηθεί στο πάνω µέρος του, αλλά λόγω δυσκολίας στην πρόσβαση και άλλων διαδικαστικών θεµάτων, δε λειτουργούν. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αίθουσες Η/Υ, αλλά και όπου υπάρχουν, χρησιµοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας άλλων µαθηµάτων, όπως π.χ. στο 1ο. Στο 4ο η αίθουσα Η/Υ είναι τµήµα ένταξης και στη συνέχεια λειτουργεί ως ολοήµερο. Αναλυτικά στα Άνω Λιόσια Το 1ο και το 3ο λειτουργούν ως 18θέσια ήδη. Στο 1ο προβλέπεται να υπάρχουν 400 µαθητές µε βάση τις σηµερινές εγγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη -, ενώ το σχολείο έχει προδιαγραφές για 250. Μία αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στο 3ο, ιδίων προδιαγραφών, το ο- ποίο ήδη από πέρυσι λειτουργούσε µε 380 µαθητές. Το 4ο, το 6ο και το 7ο λειτουργούν ως 16θέσια. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν 4 τµήµατα επιπλέον και στα µεν 2 πρώτα έχουν τοποθετηθεί προκάτ, στο δε 7ο έχουν διαλυθεί οι αίθουσες που υπήρχαν για άλλη χρήση. Ειδικά στο Ζεφύρι Στα 2 σχολεία του Ζεφυρίου, όπου θα εφαρµοστεί το ο- λοήµερο, σηµαίνει ότι τα τσιγγανάκια θα φύγουν, λόγω αδυναµίας να ανταποκριθούν στις πολλές ώρες. Έτσι, αντί για πιο ευέλικτο πρόγραµµα που απαιτείται για τη συγκεκριµένη οµάδα και ένταξή τους στη Ζώνη Εκπαιδευτικών Προτεραιοτήτων, που είχε υποσχεθεί η Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου σε παλιότερη επίσκεψη στο Ζεφύρι, οι Ροµά που ήδη διδάσκονται και δεύτερη γλώσσα (ελληνικά) θα έχουν και τρίτη (αγγλικά) στην α δηµοτικού. Εκπαιδευτικοί και λειτουργικά κενά Τα σχολεία στα Άνω Λιόσια ξεκινούν κάθε χρονιά µε λειτουργικά κενά (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και ειδικότητες), α- φού είναι π.χ. καταγεγραµµένα ως 12θέσια και λειτουργούν ως 18θέσια. Εποµένως, οι 6 αυτές θέσεις δεν εµφανίζονται στο Υπουργείο. Οι ανάγκες, όποιες κι αν είναι ό- µως, δεν καλύπτονται από την αρχή της χρονιάς, αλλά σταδιακά κατά τη διάρκειά της. Στο µέτρο που προτείνει το Υπουργείο για απόσπαση εκπαιδευτικών από τη Β βάθµια στην Α βάθµια για την κάλυψη των αναγκών που θα δηµιουργηθούν στα ολοή- µερα (Αγγλικά, Η/Υ) υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες. Αυτοί έχουν εργαστεί µε παιδιά µεγαλύτερα, έχουν άλλο προσανατολισµό και παίρνουν µια µετακίνηση, που δεν την επιλέγουν ή ξέρουν ότι είναι προσωρινή. Αυτή η προσωρινότητα όµως, δε βοηθάει στην αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας που γίνεται στα σχολεία. Πόσο µάλλον, που ακόµη κι αυτή η µετακίνηση θα καθυστερήσει. ιότι πρέπει να εντοπιστούν οι υπεράριθµοι στη Β βάθµια, να αποσταλούν σε άλλα σχολεία αυτής της βαθµίδας και στη συνέχεια όσοι περισσέψουν να αποσταλούν στην Α βάθµια. Η κα ούκα κλείνοντας, εκτιµά ότι το µέτρο αυτό που έχει προγραµµατιστεί να εφαρµοστεί από το Σεπτέµβρη, προ ποθέτει: 1. Κτιριακές υποδοµές 2. Μικρά τµήµατα και επάρκεια εκπαιδευτικών 3. Αλλαγή στην ύλη και τα αναλυτικά προγράµµατα Ελλείψει αυτών, θα πρέπει ο σχολικός σύµβουλος να µελετήσει πολύ προσεκτικά τις ιδιαιτερότητες των σχολείων και να αποφανθεί για τη δυνατότητά τους να λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις νέες προ ποθέσεις. Γ. Κρυστάλλη Το Αθλητικό Κέντρο του ήµου Άνω Λιοσίων σε συνεργασία µε την Ε.Ο.Φ.Π. διοργάνωσε την Κυριακή 27 Ιουνίου στο 2ο Κλειστό Γυµναστήριο Άνω Λιοσίων ( ροσούπολης) ηµερίδα ανάπτυξης Πάλης Παµπαίδων, στην οποία έλαβαν µέρος σύλλογοι από όλη την Αττική. Η οµάδα του ΑΣ Άνω Λιοσίων πραγµατοποίησε ε- ξαιρετική εµφάνιση κατακτώντας συνολικά 6 χρυσά, 4 ασηµένια και 4 χάλκινα µετάλλια. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: Γεννηθέντες Χρυσά µετάλλια: 38kg 1ος Καλτάκης Αλέξανδρος 59kg 1ος Μαρκουτσάς Αλέξανδρος 66kg 1ος Καραγιαννιδης Νίκος Ασηµένια µετάλλια 47kg 2ος Εραλίδης Κων/νος 53kg 2ος Καλα ντζής Παύλος 66kg 2ος Παπαδόπουλος Παύλος Χάλκινα µετάλλια 47kg Καφέτζης Γίωργος 53kg Μανασίδης Στέφανος 73Kg Αρβανίτης Χρήστος Γεννηθέντες Χρυσά µετάλλια 53kg 1ος Χειλετζάρης Χρήστος 59kg 1ος Πεχλεβανίδης Κων/νος 73kg 1ος Παλαβός Κων/νος 42kg 2ος Καραγιαννίδης Χρήστος Χάλκινα µετάλλια 42kg 3ος Κουτονιάς Ανάργυρος Σύνολο: 6 Χρυσά µετάλλια, 4 Ασηµένια και 4 Χάλκινα Επιµελητήρια: Ικανοποίηση για επίσπευση επιστροφής ΦΠΑ Την ικανοποίησή της εκφράζει η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων για την απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών που αφορά στην επίσπευση του χρόνου επιστροφής του ΦΠΑ προς τους δικαιούχους επιχειρηµατίες σε ποσοστό 90% για ποσά µέχρι ευρώ.

5 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Έκλεψαν την προτοµή του Βενιζέλου Από πλατεία του Ζεφυρίου Άσκηση Μείζονος Ατυχήµατος Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Ζεφυρίου, η αφαίρεση της προτοµής του Ελευθερίου Βενιζέλου, από την οµώνυµη Πλατεία, που βρίσκεται έναντι του Ιερού Ναού του Αγίου Στυλιανού. Οι δράστες της πράξης αυτής, οι οποίοι, πιθανολογείται, ότι ανήκουν στην κοινωνική οµάδα των ROM και α- φαίρεσαν την προτοµή για να την πουλήσουν σε επιχειρήσεις περισυλλογής ανακυκλώσιµων υλικών, αναζητούνται από τις αστυνοµικές αρχές. Για βέβηλη πράξη που προσβάλει τον πολιτικό µας πολιτισµό και την ιστορική µνήµη, έκανε λόγο η ήµαρχος Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου. «Έχουµε πολλές φορές καταγγείλει την καταστροφή της δηµόσιας περιουσίας στο βόρειο τµήµα 13 Απριλίου Η ήµαρχος Φωτεινή Γιαννοπούλου καταθέτει στεφάνι στην προτοµή του Ελευθερίου Βενιζέλου, µετά την επιµνηµόσυνη δέηση που είχε τελέσει ο Σύλλογος Κρητών Ζεφυρίου Οι βέβηλοι απέσπασαν την προτοµή χρησιµοποιώντας εργαλεία και δε δίστασαν να καταστρέψουν το µάρµαρο της πόλης, µε την αφαίρεση των φρεατίων και των κάδων αποκοµιδής των απορριµµάτων. Όµως αυτή τη φορά οι δράστες ξεπέρασαν κάθε όριο, προκαλώντας το δηµοκρατικό αίσθηµα των πολιτών του Ζεφυρίου. Η ηθική κατάπτωση τείνει να λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Λέµε όχι στην έκπτωση των αξιών και ζητάµε την παραδειγµατική τιµωρία των ενόχων, τους ο ποίους καλούµε, την ύστατη στιγµή, να συναισθανθούν τις συνέπειες της πράξης τους και να επανορθώσουν, τοποθετώντας την προτοµή του Εθνάρχη στη θέση της. Μόνο έτσι µπορούν να τύχουν συγγνώµης για το ανοσιούργηµα που διέπραξαν. Απευθύνουµε επίσης έκκληση στις επιχειρήσεις εµπορίας σκραπ, σε περίπτωση που η προτοµή προσφερθεί για πώληση, να µην συνεργήσουν στο έγκληµα αυτό και να λάβουν τα µέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της µεγάλης ηθικής ζηµιάς την οποία έχει υποστεί η πόλη µας», τόνισε η ήµαρχος Ζεφυρίου. Στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας και στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά φωτό αρχείου Ηκακή οικονοµική κατάσταση και τα κρούσµατα διαφθοράς που επικρατούν στο δήµο Ασπροπύργου δείχνουν σοβαρές αδυναµίες στη διοίκηση του δήµου. Το 2006 το χρέος στις τράπεζες και τους προµηθευτές ή- ταν 47 εκατοµµύρια ευρώ και το 2008 έφθασαν αισίως τα 52 εκατοµµύρια ευρώ. (Τα στοιχεία από τους ισολογισµούς του δήµου). Ο κ. Μελετίου χρέωσε σε δύο χρόνια µε επιπλέον 5 εκατοµ. ευρώ το δήµο. Κάθε χρόνο οι φορολογούµενοι δηµότες πληρώνουν 2,5 εκατοµ. ευρώ στις τράπεζες. Σκεφθείτε µε αυτά τα χρήµατα πόσα έργα θα µπορούσαν να γίνουν. Καµία προσπάθεια εξυγίανσης των οικονοµικών του δή- µου δε γίνεται και συνεχίζει ο δήµος να παίρνει δάνεια µόνο και µόνο για να ξεπληρώσει τα προηγούµενα. Ακόµα και σήµερα ( ) ο κ. Μελετίου παίρνει άλλα 4 εκατ. ευρώ δάνειο. Και έτσι συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος που είναι βέβαιο ότι κάποια στιγµή θα οδηγήσει το δήµο στη χρεωκοπία. Θα αδυνατεί ο δήµος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ακόµα και τη µισθοδοσία των εργαζοµένων. Ανακοίνωση του επικεφαλής ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ Σπύρου Νίκα Παράλληλα, µε την κακή κατάσταση των οικονοµικών, µεγάλες διαστάσεις στο δήµο µας παίρνει και τα κρούσµατα διαφθοράς, όπως οι περιπτώσεις µε: -τα χαρτιά των οικονοµικών µεταναστών -τους τάφους που ανύποπτοι δηµότες έδιναν χρήµατα χωρίς να µπαίνουν στα ταµεία του δήµου -τα φορτηγά του δήµου που κουβαλούσαν από επιχειρήσεις τοξικά απόβλητα στη χωµατερή και ποιος ξέρει τι άλλο! Το ζήτηµα δεν είναι να ανακαλύπτεις εκ των υστέρων τα σκάνδαλα και να τα στέλνεις στον εισαγγελέα γιατί το κακό έχει γίνει, η διαφθορά έχει προχωρήσει. Χρηστή διοίκηση σηµαίνει διαφάνεια, έλεγχος, απολογισµός στους δηµότες, πράγµατα άγνωστα στη σηµερινή διοίκηση του δήµου. Η «Ανθρώπινη Πόλη» θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση στο δήµο µας δε διορθώνεται και αν συνεχιστεί θα πάµε από το κακό στο χειρότερο. Επιβάλλεται στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές, οι δηµότες του Ασπροπύργου να γυρίσουν σελίδα, να καταδικάσουν και να α- νατρέψουν τη σηµερινή διοίκηση. Να ανοίξει ο δρόµος για µια προοδευτική διοίκηση του δή- µου, που θα την εµπιστεύονται οι δηµότες και θα λειτουργεί µε διαφάνεια και ήθος. ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ. Για την «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ» Ο επικεφαλής Νίκας Σπύρος Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 30 Ιουνίου και την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραµαγκά και στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας αντίστοιχα, άσκηση ευρείας κλίµακας, προκειµένου το Πολεµικό Ναυτικό να ασκηθεί στο συντονισµό των εµπλεκοµένων υπηρεσιών του, ώστε να βελτιστοποιήσει το επίπεδο εκπαιδεύσεως του προσωπικού στην αντιµετώπιση περιστατικών µείζονος ατυχήµατος, µε σκοπό την επαύξηση της ασφάλειας του προσωπικού και υλικού. Η οργάνωση, προετοιµασία και διεξαγωγή της άσκησης πραγµατοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Γενικής Επιθεώρησης Πολεµικού Ναυτικού. Την άσκηση στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος. Ελευσινιώτης ΠΝ, τόσο από το κέντρο συντονισµού όσο και από τις επι- µέρους περιοχές διεξαγωγής των επεισοδίων της άσκησης. Σκοπός της άσκησης ήταν η διατήρηση υψηλής ε- τοιµότητας, για αντιµετώπιση ατυχηµάτων / πυρκαγιών, εντός Μονάδων Π.Ν., αλλά και συνδροµής / συνεργασίας µε λοιπούς µη στρατιωτικούς φορείς, σε περιπτώσεις µειζόνων ατυχηµάτων εκτός Π.Ν. Για το λόγο αυτό στην άσκηση συµµετείχαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, η Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα και ο Ειδικός ιακλαδικός Λόχος Ε ΛΟ/ΠΒΧ του ΓΕΕΘΑ. Το Πολεµικό Ναυτικό δείχνοντας την απαιτούµενη ευαισθησία στην βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του (στρατιωτικού και πολιτικού), αλλά και στην διαβίωση και εργασία πιστοποίησε τις δυνατότητές του και σε καταστάσεις ανάγκης / κινδύνου, όπως είναι η περίπτωση εκτεταµένης και ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς ή και άλλης καταστροφής, µε µεγάλο αριθµό τραυµατιών.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Απλήρωτοι οι εργαζόµενοι του ΕΘΕΛ και καταγγελίες του Προέδρου των εργαζοµένων Ο Βασίλης Οικονόµου φέρνει το θέµα στη Βουλή Επέκταση της µαθητείας στο Γυµνάσιο και τα Λύκεια Με το Προεδρικό ιάταγµα για τις εργασιακές σχέσεις Ερώτηση προς τα Υπουργεία Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων και Οικονοµικών κατέθεσε ο βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονό- µου σχετικά µε τους απλήρωτους εργαζόµενους του ΕΘΕΛ και τις καταγγελίες του προέδρου τους. Αναφέρει σχετικά: Όπως κατήγγειλε στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ο Πρόεδρος των εργαζοµένων της Ε.ΘΕ.Λ. δεν έχουν καταβληθεί έως 1 Ιουλίου οι µισθοί στους εργαζόµενους παρά το ό,τι θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί έως 29 Ιουνίου. Το Υπουργείο φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην απεργία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Ο Πρόεδρος όµως των εργαζοµένων καταγγέλλει ότι οι ίδιοι δεν έχουν καµία ενηµέρωση παρά το ό,τι ζήτησε από το πρωί της 30ης Ιουνίου να επικοινωνήσει µε το Υπουργείο, αφού κανείς αρµόδιος δεν φρόντισε να τους ενηµερώσει. Η αδικαιολόγητη αυτή στάση εκ µέρους του Υπουργείου οδήγησε τους εργαζόµενους στην απόφαση να προβούν σε επίσχεση εργασίας, γεγονός που θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στους πολίτες που χρησιµοποιούν τα µπλε λεωφορεία για τις α- στικές τους µετακινήσεις. Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος των εργαζοµένων υποστήριξε ότι το ελληνικό δηµόσιο έχει σταµατήσει εδώ και καιρό να πληρώνει τα καύσιµα και τους προµηθευτές, γεγονός που δηµιουργεί εύλογες απορίες καθώς είναι βέβαιο ό- τι τα έσοδα των λεωφορείων έχουν αυξηθεί τους τελευταίους µήνες λόγω Η επίσχεση εργασίας από τους εργαζόµενους δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στους πολίτες που χρησιµοποιούν τα µπλε λεωφορεία για τις αστικές τους µετακινήσεις. της αυξηµένης χρήσης των λεωφορείων, µετά τις υπέρογκες αυξήσεις στα καύσιµα που καθιστά για τους περισσότερους πολίτες απαγορευτική την χρήση των ιδιωτικών µέσων µεταφοράς. Παράλληλα εκφράζονται και φόβοι από τους εργαζο µένους ότι σκοπίµως δηµιουργούνται συνθήκες για την ιδιωτικοποίηση και της ΕΘΕΛ, στο πλαίσιο του νέου «δόγµατος απαλλαγής» του ελληνικού δηµοσίου από πάσης φύσεως ε- ταιρείες. Κατόπιν όλων αυτών και µε δεδοµένο ότι πουθενά στο µνηµόνιο µε το ΝΤ δεν αναφέρεται υποχρέωση της χώρας να καθυστερεί την καταβολή της τακτικής µισθοδοσίας στους εργαζο- µένους ή να µην πληρώνει τα καύσιµα για τα λεωφορεία και τους προµηθευτές, Ερωτάστε: 1. Εάν πράγµατι η καθυστέρηση καταβολής της µισθοδοσίας των εργαζοµένων στην ΕΘΕΛ οφείλεται στην απεργία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γιατί οι µισθοί δεν καταβλήθηκαν την αµέσως επόµενη ηµέρα και δηµιουργήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση στους εργαζοµένους; 2. Γιατί δεν ενηµερώθηκε ο Πρόεδρος των εργαζοµένων της ΕΘΕΛ για τους λόγους της καθυστέρησης και τον χρόνο καταβολής της µισθοδοσίας παρά το ό,τι ο ίδιος, όπως υποστηρίζει ζήτησε εξηγήσεις από το Υπουργείο, µε αποτέλεσµα να προχωρήσουν οι εργαζόµενοι σε επίσχεση εργασίας µε την συνεπαγόµενη ταλαιπωρία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου; 3. Είναι αληθείς οι ισχυρισµοί του Προέδρου των εργαζοµένων στην ΕΘΕΛ ότι εδώ και πολύ καιρό έχει στα- µατήσει το δηµόσιο να πληρώνει τα καύσιµα και τους προµηθευτές και αν ναι ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια; 4. Είναι στους σχεδιασµούς της κυβέρνησης η ιδιωτικοποίηση και της ΕΘΕΛ και αν ναι για ποιους λόγους; Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ έκανε το εξής σχόλιο για την επέκταση της µαθητείας στο Γυµνάσιο και σε όλα τα Λύκεια µε το Προεδρικό ιάταγµα για τις εργασιακές σχέσεις: Ένα ανατριχιαστικό στοιχείο που περιλαµβάνει το προεδρικό διάταγµα της κυβέρνησης για τις εργασιακές σχέσεις και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο είναι ότι µε αυτό εισάγει τον απαράδεκτο θεσµό της µαθητείας, δηλαδή το σκλαβοπάζαρο της φθηνής εργατικής δύναµης για τα παιδιά της λα κής οικογένειας ακόµα και για αυτά που πάνε στο γυµνάσιο. Την επεκτείνει εκτός από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ και σε όλα τα λύκεια και στα γυµνάσια. Αυτό είναι το αποκρουστικό πρόσωπο του «νέου σχολείου» που προπαγανδίζει η κυβέρνηση. Η λεγόµενη µαθητεία στο σχολείο ανοίγει την πόρτα στις επιχειρήσεις και κλείνει την πόρτα στη γνώση. Η προώθησή της αποτυπώνει και υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ και του µεγάλου κεφαλαίου για να εναρµονιστεί το περιεχόµενο όλης της εκπαίδευσης στα συµφέροντα και τους στόχους των επιχειρήσεων. Κανένας εργαζόµενος, κανένας εκπαιδευτικός, κανένας νέος να µην αφήσει να περάσει αυτό το µέτρο, αυτή η πολιτική. Σήµερα υπάρχουν όλες οι υλικές προ ποθέσεις για να ζει ο λαός και η νεολαία καλύτερα. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ώστε κάθε νέος να µορφώνεται µέχρι τα 18 χρόνια του. Κοινό µέτωπο πάλης τώρα για τον άλλο δρόµο α- νάπτυξης, που να υπηρετεί τις λα κές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των µονοπωλίων. Αυτός είναι ο δρόµος για να κατακτήσουν η εργατική τάξη και ο λαός τα σύγχρονα δικαιώµατά τους στη ζωή. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Πλατεία Αγίου Βλασίου 13, ΑΧΑΡΝΑΙ Γενναίες επιχορηγήσεις από την Γ. Γ. Αθλητισµού ύψους ,00 ευρώ Τι δείχνουν όµως τα στοιχεία από τη γ. γ. Αθλητισµού; Ο ΓΑΣΕ από το 1992 έως σήµερα έχει λάβει το ποσό των ,00 ευρώ δηλαδή 175 εκατοµµύρια δραχµές που αφορούν κτιριακές επιχορηγήσεις µε λίγα λόγια για οποιεσδήποτε εργασίες γίνονταν στο κτίριο είτε συντηρήσεις, είτε κατασκευές ο Σύλλογος εισέπραττε το τίµηµα από Ελληνικό ηµόσιο (!) Η κάνουλα των κτιριακών επιχορηγήσεων για το σύλλογο έχει ανοίξει για τα καλά από το 1994 µέχρι το 1998 µε ποσά αρκετά υψηλά (πάντα για κτιριακή επιχορήγηση). Ενώ, τα ποσά αυτά τριπλασιάζονται τα έτη 2000 και 2001 καθώς το 2004 ακολουθούν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Έτσι λοιπόν εκτός του ότι το Ελληνικό ηµόσιο επιχορήγησε γενναία το Σύλλογο που εκδίωξε τµήµατα για τα οποία ελάµβανε επιχορήγηση έως και το 2004, τα χρήµατα µετατράπηκαν σε παράνοµες κατασκευές ενώ όπως φαίνεται δεν έπιασαν τόπο στον αθλητισµό της πόλης. Την ίδια στιγµή οποιαδήποτε αξίωση από την πλευρά του συλλόγου δεν µπορεί να σταθεί και επιεικώς µπορεί να χαρακτηριστεί ως σκανδαλώδης, αφού έχει εισπράξει τεράστιο ποσό για κτιριακή ενίσχυση, σε χώρο µάλιστα που του έχει παραχωρηθεί από την ΚΕ. Την ίδια στιγµή η κατασκευή της πισίνας έχει κριθεί ως αυθαίρετη και εκκρεµούν πρόστιµα κατασκευής και διατήρησης ,89 ευρώ και ,95 ευρώ αντίστοιχα. Περικλής Μαραγκός

7 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Τους χτύπησαν και τους λήστεψαν για 20 ευρώ... ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Θερµή υποδοχή από τον ήµαρχο και µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου Στη σύλληψη τεσσάρων ατόµων, ελληνικής καταγωγής προχώρησε η Αστυνοµία στη συµβολή των οδών Μακρυγιάννη και Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ελευσίνα, ε- πειδή νωρίτερα είχαν επιτεθεί σε δύο πεζούς και µε την χρήση σωµατικής βίας τους αφαίρεσαν µια τσάντα που περιείχε 20 ευρώ και διάφορα έγγραφα. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, οι τέσσερις δράστες γρονθοκόπησαν τα θύµατά τους και στη συνέχεια άρπαξαν την τσάντα και ε- ξαφανίστηκαν. Ωστόσο, οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από αστυνο- µικούς που περιπολούσαν στην περιοχή, οι οποίοι και τους συνέλαβαν. Σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία και αναµένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Θερµή υποδοχή επεφύλαξε ο ήµαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς και µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου στον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρα, που το πρωί της Τετάρτης 30 Ιουνίου, επισκέφθηκε τα Άνω Λιόσια. Ο Ποιµενάρχης, έφτασε στο ηµαρχείο, συνοδευόµενος από τον Γενικό Αρχιερατικό της νέας Μητρόπολης πατέρα Εµµανουήλ Σέρβο και τον Αρχιερατικό Επίτροπο Άνω Λιοσίων και Γραµµατέα της Μητρόπολης, πατέρα Αναστάσιο Μπαστούνη. ΑΝ.ΤΣ Συνάντηση µε τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Πραγµατοποίησε ο πρόεδρος του ΒΕΠ Συνάντηση µε τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. κ. Ιωάννη Πετρόπουλο πραγµατοποίησε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά κ. Ευάγγελος Τσιτούρας, στο πλαίσιο της δράσης που έχουν αναλάβει από κοινού τα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια Αθήνας - Πειραιά για τη στήριξη της βιοτεχνικής παραγωγής και την εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής συµµετοχής των ΜµΕ στο σύνολο των κρατικών προµηθειών και των δηµόσιων διαγωνισµών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναδείχθηκε το εξαιρετικό ενδιαφέρον, που παρουσιάζει ευρύτερα για την ελληνική οικονοµία η συµµετοχή των ΜµΕ στις προµήθειες του ηµοσίου και συνοµολογήθηκε - δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης που πλήττει καίρια τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις - ότι το πάγιο αίτηµα των Επιµελητηρίων για συνεργασία των ηµοσίων Οργανισµών και των βιοτεχνικών επιχειρήσεων αναδεικνύεται σε έναν κρίσιµο παράγοντα στήριξης της ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Τσιτούρας, ανέπτυξε τις θέσεις των Επιµελητηρίων και πρότεινε σε γενικές γραµµές: την απλοποίηση των διαδικασιών διενέργειας των διαγωνισµών και των προ ποθέσεων συµµετοχής και τη θεσµοθέτηση της κατάτµησης των προµηθειών υπέρ των ΜΜΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η συµµετοχή περισσότερων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Πετρόπουλος κατανόησε την αναγκαιότητα των επισηµάνσεων και δεσµεύτηκε να εξετάσει προσωπικά τη δυνατότητα υλοποίησης του αιτήµατος. Λόγω της εξαιρετικής σηµασίας του θέµατος για τις ΜµΕ, θα πραγµατοποιηθούν από τα Επιµελητήρια ανάλογες ενηµερωτικές εκδηλώσεις µε στόχο την υπεύθυνη και ουσιαστική πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων. Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στο Γραφείο ηµάρχου, ο νέος Ποιµενάρχης είχε εγκάρδια συνοµιλία µε τον ήµαρχο και µε άλλα µέλη της ηµοτικής Αρχής και ενηµερώθηκε για διάφορα εκκλησιαστικά θέµατα που αφορούν στις ανάγκες και στη λειτουργία των ενοριών της πόλης. Τέθηκε µάλιστα και το ζήτηµα που έχει ανακύψει τα τελευταία 2 χρόνια µε την άρνηση της Μονής Κλειστών να παραχωρεί µια φορά το χρόνο την εικόνα της Παναγίας, για την τήρηση του ε- θίµου, που θέλει τους πιστούς να κατηφορίζουν πεζοί από τη Μονή Κλειστών ως τα Άνω Λιόσια, συνοδεύοντας την εικόνα προς τιµήν της Παναγίας. Όπως του ε- ξήγησαν, πρόκειται για ένα πατροπαράδοτο έθιµο, που τελείται την εποµένη του Ακάθιστου Ύµνου και ο Λαός της πόλης των Άνω Λιοσίων, το τηρεί µε θρησκευτική ευλάβεια, πλέον των διακοσίων ετών. Ο κ. Αθηναγόρας υποσχέθηκε πως θα µεσολαβήσει ώστε να υπάρξει λύση στο πρόβληµα, ενώ τόνισε πως θα βρίσκεται κοντά στην εκκλησία και στον κόσµο των Άνω Λιοσίων. Ο πατέρας Αναστάσιος Μπαστούνης από την πλευρά του, επεσήµανε πως η Εκκλησία της πόλης των Άνω Λιοσίων έχει διαχρονικά αγαστή συνεργασία µε τη ηµοτική Αρχή, γεγονός που κάνει το έργο της πιο αποτελεσµατικό. «Η ηµοτική Αρχή, και η προηγούµενη και η σηµερινή, είναι πάντα στο πλευρό µας και ικανοποιεί κάθε µας ανάγκη, διευκολύνοντας το έργο µας», τόνισε χαρακτηριστικά ο πατέρας Αναστάσιος. Ο ήµαρχος τέλος, ζήτησε από το νέο Ποιµενάρχη να βρίσκεται κοντά στο Λαό των Άνω Λιοσίων και πριν αναχωρήσει του πρόσφερε το κόσµηµα της Γρίζας (γιορντάνι) και τα συγγράµµατα του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισµού Άνω Λιοσίων «Η Γρίζα», το «Ενθύµιον» και τις «Μνήµες από το Λιοσώτικο Πανηγύρι». Στο νέο Μητροπολίτη έδωσαν τις ευχές τους για µακροηµέρευση και καλό ποιµαντικό έργο, η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ζωή Αρβανιτάκη, οι Αντιδήµαρχοι ηµήτρης Καµπόλης, Ανδρέας Ατζάµπος και Μιχάλης Οικονοµάκης, ο πρώην ήµαρχος και επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συνεργασία Νέα Πόλη» Ευάγγελος Χριστοφιλάκης, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Κωνσταντίνος Κοκκόριας, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Τριαντάφυλλος Χαραλαµπίδης, η Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου Μαρία Πλαβούκου, ο ηµοτικός Σύµβουλος Κυριάκος Χατζηλέρης, ο Αντιπρόεδρος του ΚΑΠΗ Μαρίνος Σαρλάς και ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου κ. Σπύρος Στάµου.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 «Πετρέλαιο και Οικονοµία 2010» Τα ΕΛ.ΠΕ στην ηµερίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την κατάσταση στον κλάδο διύλισης και εµπορίας πετρελαιοειδών στην χώρα µας παρουσίασε ο Γιάννης Κωστόπουλος, ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην ηµερίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης την περασµένη Πέµπτη. Με τη βοήθεια διαγραµµάτων και πινάκων αναφέρθηκε σε πολλά θέµατα που αφορούν το συγκεκριµένο κλάδο ε- στιάζοντας: - στην πτώση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών µέσα στο την αύξηση τιµών λόγω αύξησης της φορολογίας - τον ανταγωνισµό από άλλες χώρες Στη συνέχεια της παρουσίασης έδωσε µια εικόνα της στρατηγικής που ακολουθεί η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και κατέληξε µε τα συµπεράσµατα, αφού αναφέρθηκε στα οφέλη στην τοπική και εθνική οικονοµία. Συγκεκριµένα για τα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης επισήµανε: - Τοπική Οικονοµία - ιασφαλίζονται όλες οι σηµερινές µόνιµες θέσεις εργασίας και δηµιουργούνται 185 νέες µόνιµες θ- έσεις (µε έµφαση στην εντοπιότητα). Παράλληλα δηµιουργούνται και περίπου άλλες τόσες έµµεσες θέσεις εργασίας - Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων που θα διαρκέσει δύο χρόνια, θα απασχοληθούν περίπου άτοµα κατά µέσο όρο. Σήµερα εργάζονται στα εργοτάξια 835 υπάλληλοι. Στην αιχµή της κατασκευαστικής περιόδου, ο αριθµός τους θα ανέλθει στους Μέχρι σήµερα έχουν ανατεθεί παραγγελίες εξοπλισµού και υπηρεσιών ύψους 155 εκ ευρώ σε ελληνικές ε- ταιρείες. - Επίσης, δηµιουργείται πληθώρα περιφερειακών θέσεων εργασίας, λόγω των υπηρεσιών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της επένδυσης (σίτιση, ένδυση, µεταφορά προσωπικού, χωµατουργικές εργασίες, προµήθειες υλικών, κλπ). - Εθνική Οικονοµία - Υποκατάσταση εισαγωγών - αύξηση της Προστιθέ- µενης Αξίας σε εγχώρια παραγόµενα προ όντα - Αύξηση κρατικών εσόδων. - Μεγαλύτερη ασφάλεια στα αποθέµατα καυσίµων της χώρας. Κύρια σηµεία Συµπεράσµατα Ο κ. Κωστόπουλος συµπύκνωσε την παρουσίασή του, αναφέροντας: - Ο κλάδος διύλισης και εµπορίας πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται από ένταση κεφαλαίου, ευµεταβλητότητα τιµών, πολυπλοκότητα λειτουργίας και συνεχώς συναντά προκλήσεις. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αντιµετωπίζει τις προκλήσεις µε επενδύσεις, διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και ανάπτυξη σε νέες αγορές. - Ο κλάδος διύλισης και λιανικής εµπορίας συνεισφέρει στο εξαγωγικό ισοζύγιο της Ελλάδας περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως, α- πασχολεί µε άµεσο και έµµεσο τρόπο από το εργατικό δυναµικό της χώρας και συλλέγει για λογαριασµό του κράτους 10 δισ. ευρώ περίπου ετησίως (ως ΕΦΚ και ΦΠΑ) πέραν των φόρων εισοδήµατος που αποδίδει. - Οι υγιείς επιχειρήσεις καλούνται να συµβαδίζουν µε τις συνεχείς εξελίξεις των προδιαγραφών ποιότητας, να συµµορφώνονται µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και να διατηρούν σύγχρονα, ασφαλή και εξυπηρετικά στον πελάτη δίκτυα διανοµής επενδύοντας σηµαντικά κεφάλαια σε ετήσια βάση σε ένα δυσχερές περιβάλλον όπου η επίλυση των προβληµάτων καθυστερεί, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισµό. - Η πρόσφατη αύξηση των τιµών των καυσίµων κίνησης οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της φορολογίας, ενώ τα περιθώρια εµπορίας συρρικνώνονται. - Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εστιάζεται στην βιώσιµη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Συνέχεια από σελ. 2 ίσως κατευναστεί σήµερα, εφόσον ληφθεί απόφαση. Επιπλέον, στα θέµατα περιλαµβάνεται η σύσταση ηµοτικής κοινής Ανώνυµης Εταιρείας, αλλά και η ενοικίαση του αναψυκτηρίου στη Ζωφριά. Αναλυτικά, η ηµερήσια διάταξη έχει ως εξής: 1. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου µας για να συµπεριληφθούν οι θέσεις των υπαλλήλων που µεταφέρθηκαν από τις ηµοτικές Επιχειρήσεις, σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 2. Παροχή διευκόλυνσης οφειλετών για τµηµατική καταβολή των οφειλών τους που δεν έχουν βεβαιωθεί ταµειακά. 3. Ενοικίαση Βορεινού. 4. Αντικατάσταση µέλους ιοικητικού Συµβουλίου ν.π.δ.δ. «Πολιτιστικού Κέντρου». 5. Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Άνω Λιοσίων - Πολιτιστικού Κέντρου - ηµοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας για την εκτέλεση πολιτιστικών προγραµµάτων. 6. Αµοιβή Προέδρου και ιοικητικών Συµβούλων ΚΕ ΑΛ. 7. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για χρήση του έργου «Μελέτη - κατασκευή ανέγερσης νέου κτιρίου ειδικού Βρεφονηπιακού Σταθµού και Συµβουλευτικής γονέων στο ήµο Άνω Λιοσίων». 8. ιόρθωση του µε αρ. 669/ τεύχους Β' / , όπου δηµοσιεύθηκε η απόφαση µε αρ. 159/08 για έγκριση µεταφοράς του προσωπικού των ηµοτικών Επιχειρήσεων ΕΤΕΑΛΑ και ΕΑ ΑΛ και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο ήµο Άνω Λιοσίων Αττικής, καθώς και του µε αρ. 342/τεύχους Γ'/ , ό- που δηµοσιεύθηκε η αρ. 55/08 απόφαση ηµάρχου Άνω Λιοσίων, για την κατάταξη προσωπικού σε συσταθείσες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού ικαίου αορίστου χρόνου στο ήµο Άνω Λιοσίων Νοµ. Αττικής, για διόρθωση της ειδικότητας του Παπαθανασίου Κων/νου από ΥΕ Κλητήρων σε Ε Γραφικών Τεχνών, σύµφωνα µε την προ πηρεσία του. 9. Έγκριση µελέτης βιωσιµότητας για σύσταση ηµοτικής κοινής Ανώνυµης Εταιρείας Άνω Λιοσίων για την ανάπτυξη και εφαρµογή περιβαλλοντικών τεχνολογιών και προγραµµάτων. 10. Λήψη απόφασης για σύσταση της α- νωτέρω Επιχείρησης. 11. Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 17,77 τ.µ. στην ιδιοκτησία Αγραπίδη Χαράλαµπου στην ΠΕ Ζωφριάς Π. 12. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 756,00 τ.µ. ιδιοκτησίας Τσαµαλή Αναστασίου και Τσαµαλή Κλειώς, στο Πάρκο Πόλης, σύµφωνα µε την έκθεση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών. 13. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης εµβαδού 56,60 τ.µ. στον καθένα, ιδιοκτησίας Φίλη ηµητρίου και Φίλη Χρήστου, στην Π.Ε. Αγ. Νικολάου. 14. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης εµβαδού 58,60 τ.µ., ιδιοκτησίας Μπαδήµα Χρήστου, στην Π.Ε. ροσούπολης. 15. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης εµβαδού 34,70 τ.µ. για τον καθένα, ιδιοκτησίας Καραµέτση Χρήστου και Γεωργίας, στην Π.Ε. Ζωφριάς Π. 16. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 48,00 τ.µ., ιδιοκτησίας κληρονόµων Μαρίας συζύγου Αποστόλου Μυλόβα το γένος Θεοδώρου και Σοφίας Κατακαλίδου, στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου. 17. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης εµβαδού 830,00 τ.µ., ιδιοκτησίας Λιόση Μαρίας, στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου, µε αλλαγή φορέα αποζηµίωσης. Γ.Κ.

9 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-9. Εκλογές στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων του δήµου Άνω Λιοσίων Ψήφισµα για το κτιριακό πρόβληµα των σχολείων ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 9/6/2010 και ώρα 6:30 µ.µ. στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ηµαρχείου Άνω Λιοσίων η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, που είχαν εκλεγεί από τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στα σχολεία του ήµου. Το µέλος της Προσωρινής ιοικούσας Επιτροπής Ζαπάντης Νίκος παρουσίασε την εισήγηση µε όλα τα ζητήµατα που σήµερα απασχολούν το γονε κό κίνηµα, έκανε αναφορά στη δράση της Προσωρινής ιοικούσας Επιτροπής µέχρι τη µέρα της Γ.Σ. και τόνισε ότι το.σ. που θα προκύψει από τις εκλογές πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για το δυνάµωµα της δράσης όσων Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων λειτουργούν, αλλά και να βοηθήσει στην ίδρυση νέων Συλλόγων, όπου δεν υπάρχουν. Η Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ανατολικής Αττικής και µέλος της ιοίκησης της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) Μαγκλάρα Λένα που παραβρέθηκε στην Γ.Σ. αναφέρθηκε στα τελευταία νο- µοσχέδια για το «νέο σχολείο», για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών µονάδων, για την επίδραση του «Καλλικράτη» στην παιδεία, για τα 800 δηµοτικά µε το αναµορφωµένο πρόγραµµα κ.α. Έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των αντιπροσώπων, ενώ οµόφωνα ψηφίστηκε ψήφισµα για το οξύτατο κτιριακό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα σχολεία του ήµου. Από τις εκλογές που ακολούθησαν εκλέχτηκε.σ., Ε.Ε., Αντιπρόσωπος για την Οµοσπονδία και Αντιπρόσωπος για τη ηµοτική Επιτροπή Παιδείας. Εκλέχτηκαν: - Στο.Σ.: Κωστόπουλος Χάρης, Ζαπάντης Νίκος, ελλαπόρτα Κατερίνα, Θέου Στέλλα, Μυλωνάς Μανώλης, Στέργιος Παναγιώτης και Θωµάς Κώστας. - Στην Ε.Ε.: Πούλη Μαρία, Πλαβούκου Νίκη και Τσερπάνης ηµήτρης. - Αντιπρόσωπος στην Οµοσπονδία: Θέου Στέλλα. - Αντιπρόσωπος στη ηµοτική Επιτροπή Παιδείας: Ζαπάντης Νίκος. Στην πρώτη συνεδρίαση του.σ., τα µέλη του συγκροτήθηκαν σε σώµα µε βάση τις θέσεις που προβλέπει το καταστατικό. Στην πρότασή του το πλειοψηφούν µέλος του.σ. Κωστόπουλος Χάρης πρότεινε: - ΠΡΟΕ ΡΟΣ του.σ. της Ένωσης να εκλεγεί ο ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ του.σ. της Ένωσης να εκλεγεί ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του.σ. της Ένωσης να εκλεγεί η ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΤΑΜΙΑΣ του.σ. της Ένωσης να εκλεγεί η ΘΕΟΥ ΣΤΕΛΛΑ - ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του.σ. της Ένωσης να εκλεγεί ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΗ του.σ. της Ένωσης να παραµείνουν ο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ και ο ΘΩΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. Εκτός από την παραπάνω πρόταση, δεν υπήρξαν άλλες αντιπροτάσεις ή αυτοπροτάσεις. Σε µυστική ψηφοφορία που ακολούθησε για καθεµία από τις παραπάνω θέσεις όλοι οι προτεινόµενοι εξελέγησαν οµόφωνα για τη θέση που προτάθηκαν. Το.Σ. αποφάσισε να κάνει παρέµβαση για την κατάσταση που επικρατεί στα ζητήµατα παιδείας τόσο τα το πικά όσο και τα γενικότερα στη δηµοτική αρχή και τους υπεύθυνους παιδείας στο ήµο των Άνω Λιοσίων. Το ψήφισµα για το κτιριακό πρόβληµα των σχολείων της περιοχής που εγκρίθηκε οµόφωνα έχει ως εξής: ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Εµείς οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων του ήµου Άνω Λιοσίων, που σήµερα 9 Ιουνίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 µ.µ. στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ηµαρχείου παίρνουµε µέρος στις διαδικασίες εκλογής οργάνων για την Ένωση, δηλώνουµε ότι είµαστε αγανακτισµένοι µε τον τρόπο µε τον οποίο κυβερνήσεις και δηµοτικές αρχές αντιµετωπίζουν διαχρονικά το οξύτατο κτιριακό πρόβληµα στο ήµο µας. Νήπια στοιβαγµένα σε νηπιαγωγεία υπερπλήρη, σε αίθουσες που προορίζονται για άλλες χρήσεις, ενώ αρκετά προνήπια διώχνονται από τα νηπιαγωγεία, απλά γιατί δεν χωράνε!! Παιδιά του δηµοτικού σε σχολεία µε υπεράριθµα τµή- µατα, πεταγµένα σε προκάτ, αίθουσες εκδηλώσεων και άλλων χρήσεων, ακόµη και σε υπόγεια!! Παιδιά πακεταρισµένα σε γυµνάσια υπεράριθµα, σε Γενικά Λύκεια άθλιας κτιριακής κατάστασης (µισθωµένα κτίρια χωρίς καµιά υποδοµή), σε ΕΠΑΛ και ΣΕΚ σε τραγική κτιριακή κατάσταση (προκάτ και υπερπλήρη), σε ΕΠΑΣ σε µισθωµένο χώρο µε προκάτ!! Γι αυτό δικαιολογηµένα απαιτούµε άµεσα: - 4 νέα νηπιαγωγεία - 3 νέα δηµοτικά σχολεία - 2 νέα γυµνάσια - 2 νέα λύκεια για να µεταφερθούν το 2ο και 3ο ΓΕΛ - 2 νέα κτίρια για να µεταφερθούν ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Απαιτούµε τα παιδιά µας να στεγάζονται σε κατάλληλα, αντισεισµικά, ασφαλή και δηµόσια σχολικά κτίρια, που να χτιστούν χωρίς τη διαδικασία των Σ ΙΤ (Συµπράξεων ηµοσίου - Ιδιωτικού Τοµέα) και να παραδοθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. ιαφωνούµε ριζικά µε την όποια προσπάθεια να στριµώξετε τα παιδιά µας σε 30άρια τµήµατα καθώς και µε τη βάρδια πρωί-απόγευµα. Θα είµαστε δίπλα στα παιδιά µας, και σε κάθε αγώνα δικό τους, για το σοβαρό αυτό πρόβληµα που αυτά τα ίδια περισσότερο απ όλους βιώνουν κάθε µέρα. Η Γ.Σ. των Αντιπροσώπων της Ένωσης Άνω Λιοσίων Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Βεβαίως τους πάντες. Σας υπενθυµίζω ότι είχαµε "αποδεχθεί", υπό την έννοια ότι είπαµε πως θα βάλουµε και εµείς πλάτη ως Αυτοδιοίκηση, και το µείον 11,5% στο προ πολογισµό, συν το 10% που αναφέρεστε. Όµως δε σταµατάµε εδώ. Βρισκόµαστε στο µήνα Ιούλιο, πρωτοφανές για την ιστορία της Αυτοδιοίκησης, δεν έχει βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κατανοµή των ΚΑΠ. Υπάρχει µία ανυπόγραφη επιστολή του υπουργού που µας είχε στείλει το µήνα Απρίλιο, όπου µας διαβεβαίωνε ό- τι το δωδεκατηµόριο θα είναι 201 εκ. ευρώ, αντ αυτού παίρνουµε 161 εκ. ευρώ. Άρα στην όποια µείωση (11,5% συν 10% είναι 21%) υπολογίστε συν 480 εκ. ευρώ. Περίπου 35% των προβλέψεων του προ πολογισµού. Και µιλάµε για ανελαστικές δαπάνες, για µισθοδοσία, υπερωρίες, βραδινά, αργίες. Αυτά τα ποσά δεν έχουν να κάνουν µε καµία άλλη δαπάνη των δήµων. Με απολύτως καµία άλλη δαπάνη των δήµων. Να δείξουµε τη συµπάθεια. Ναι. Αλλά λύση; Ποια είναι η λύση; Το µόνο που αποφασίστηκε είναι καθαρά διαδικαστικό και ίσως φανεί χρήσιµο. Να γίνει δηλαδή µια επιτροπή ΚΕ ΚΕ και Γενικού Λογιστηρίου, να καθίσει να τα δει όλα αυτά εντός δέκα πέντε ηµερών το αργότερο και να επαναληφθεί η συνάντηση στο τέλος Ιουλίου. Εάν πρόκειται να επαναληφθεί για να ακούσουµε ότι έχετε δίκιο αλλά δεν έχω χρή- µατα να σας δώσω, δεν ξέρω αν έχει κανένα νόηµα. Ερώτηση: Πρακτικά, η µισθοδοσία του Αυγούστου είναι εν αµφιβόλω; Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για αρκετούς δήµους είναι βεβαίως. Ήδη υπάρχουν δήµοι που δεν έχουν καταβάλει τη µισθοδοσία του τρέχοντος µήνα. Ήδη υπάρχουν δήµοι που έχουν πρόβληµα να καταβάλουν το πετσοκοµµένο δώρο. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο υτ. Αττικής ανακοινώνει και προσκαλεί τους Πολίτες και Φορείς εκπροσώπησής τους στο Νοµαρχιακό Κατάστηµα υτ. Αττικής - Γραφείο Προέδρου Ν.Σ. στην Ελευσίνα και στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 78, προκειµένου να λάβουν γνώση της υπ' αρ, Φ765/2279/ Απόφασης Γ.Γ.Π.Α. Τροποποίησης- Ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας για τη δραστηριότητα: µονάδα α. συντήρησης και επεξεργασίας αλιευµάτων, β. συντήρησης και επεξεργασίας κρέατος και γ. αποθήκευσης ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο υτ. Αττικής ανακοινώνει και προσκαλεί τους Πολίτες και Φορείς εκπροσώπησής τους στο Νοµαρχιακό Κατάστηµα υτ. Αττικής - Γραφείο Προέδρου Ν.Σ. στην Ελευσίνα και στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 78, προκειµένου να λάβουν γνώση της υπ' αρ. Φ2943/2280/ Απόφασης Γ.Γ.Π.Α. Τροποποίησης - Ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας για τη δραστηριότητα υφιστάµενης µονάδας, ευπαθών προ όντων - ψυκτικών θαλάµων, λόγω µείωσης δυνα- µικότητας δραστηριότητας α, κατάργησης δραστηριότητας β, αύξησης αποθηκευτικού όγκου δραστηριότητας γ., καθώς και µηχανολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισµού (κατόπιν παραχώρησης δυναµικότητας εγκαταστάσεων και εξοπλισµού σε άλλους φορείς) της Εταιρείας Meditarian Α.Ε. στη Λ. NATO 100, Ζώνη Ε.Μ. ήµου Ασπροπύργου. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Η.Π.37111/2021/2003, βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ. ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ συντήρησης και επεξεργασίας κρέατος, κατόπιν αύξησης της ηµερήσιας δυναµικότητας της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη, αύξησης χώρων παραγωγής και αύξησης εγκατεστηµένης (κινητήριας) ισχύος (λόγω παραχώρησης από άλλο φορέα) της Εταιρείας Μέγας Γύρος Α.Ε. στη Λ. NATO 100, Ζώνη Ε.Μ., ήµου Ασπροπύργου. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Η.Π.37111/2021/2003, βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης η λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ. ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ΙΕΡ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΥΝΑΜΙΚΟ H πρόταση µου στην διοίκηση της ο- µάδας του ΒΥΖΑ 2007 είναι να παρα- µείνει το υπάρχον δυναµικό. Ο στόχος την νέα α- γωνιστική περίοδο είναι να εξασφαλίσει όσο ποιο γρήγορα την παρα- µονή για να πάρουν χρόνο συµµετοχής οι που ανήκουν στο δυναµικό της οµάδας. Η ενίσχυση θα είναι εσωτερική µε ποδοσφαιριστές που λόγω πάνελ... εξετάσεων την περασµένη αγωνιστική περίοδο δεν µπόρεσαν να συµµετέχουν και αυτοί είναι, ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΤΣΙΓΚΡΗΣ, ΗΜΟΓΛΗΣ,ΑΝ ΡΙΚΟΣ, και σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο προπονητή της παιδικής οµάδας του οι ΚΟΥΦΗΣ, ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ,ΜΑΖΙΩΤΗΣ. Ένα νέο πρόσωπο εµφανίστηκε σήµερα στην προπόνηση της ΑΕΚ στους Θρακοµακεδόνες. Ο λόγος για τον Λευτέρη Ιντζόγλου. Ο γεννηµένος στις 03/03/1987 προέρχεται από τα τµήµατα Ακαδηµιών του Αετού Κορυδαλλού και ήταν από το 2005 στον Βύζαντα Μεγάρων. Είναι ακραίος χαφ και πέρυσι έπαιξε σε οκτώ µατς στην Γ εθνική, ενώ το 2006 ήταν µέλος και της εθνικής Ελπίδων. Είναι γιος του παλιού παίκτη της ΑΕΚ Μπάµπη Ιντζόγλου και τις επόµενες ηµέρες θα δοκιµαστεί από τον Μπάγεβιτς, ενώ δεν δεσµεύεται µε συµβόλαιο µε τον Βύζαντα Μεγάρων. Αν πείσει τον προπονητή της Ενωσης, θα κάνει συµβόλαιο µε την οµάδα. ΕΓΚΥΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Πήρε Κουβιδη ο Ασπρόπυργος! Σε µια µεταγραφική επιτυχία προχώρησε η Ένωση όξας Ασπροπύργου. Μετά από συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της οµάδας Γιώργος Χριστοφιλόπουλος µε τον ποδοσφαιριστή του Πανελευσινιακού, Λευτέρη Κουβίδη, ο τελευταίος υπέγραψε στην οµάδα του Ασπροπύργου. Ο Κουβίδης παίζει όλη την αριστερή πλευρά και θεωρείται µια πολύ καλή επιλογή στις θέσεις των "µικρών" της Γ Εθνικής. Τον νεαρό ποδοσφαιριστή γνωρίζει πολύ καλά και ο προπονητής Κυριάκος Μίχας, ο οποίος και συναίνεσε για την µεταγραφή. Ο ΗΜ.ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Το σενάριο µε τον τεχνικό που θα αναλάβει τις τύχες του Αστέρα Μαγούλας για τη νέα περίοδο τελείωσε.ο ηµήτρης Μαγκαφίνης(φωτό) ανέλαβε την ο- µάδα της υτικής Αττικής. ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ηµήτρης Μαγκαφίνης έχει γεννηθεί στις 11 Μα ου του 1968 στη Θάσο της Καβάλας. Σαν παίκτης έφτασε µέχρι τη Γ εθνική, ενώ έχει παίξει για πολλά χρόνια στη εθνική. Η θέση του ήταν στη µεσαία γραµµή. Έχει φορέσει τη φανέλα του Πανδραµα κού, του Ηρακλή Καβάλας, της Χρυσούπολης, αλλά και του Θεαγένη Θάσου, οµάδα της πατρίδας του. Πρόκειται για έναν προπονητή «σκληρό» σε θέµατα πειθαρχίας, κάτι για το οποίο έχουν να λένε σε όλες τις οµάδες που έχει περάσει. Του αρέσει πολύ το επιθετικό ποδόσφαιρο και τον ενδιαφέρει η οµάδα του να αποδίδει θέαµα και να τη χαίρεται ο κόσµος. Λάτρης της σκληρής δουλειάς, σίγουρα θα «δυσαρεστήσει» κάθε ποδοσφαιριστή που «τεµπελιάζει» α- φού περνάει ώρες ολόκληρες στο γήπεδο. Σαν προπονητής έχει δουλέψει στο Λεωνίδιο για δύο χρόνια και στον Ολυµπιακό Λουτρακίου τα δύο τελευταία χρόνια. Μάλιστα πέρσι ήταν στον ΑΟ Πόρου. Είναι «καθαρό» παιδί και δεν ασχολείται µε εξωαγωνιστικούς παράγοντες. Το µόνο που θέλει είναι να φτιάχνει καλές οµάδες. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ Ο ΓΚΟΓΚΑΣ Πληροφορίες φέρνουν πολύ κοντά στην οµάδα του Θρασύβουλου τον Θανάση Γκόγκα. Ο έµπειρος επιθετικός είναι πολύ κοντά στο να ντυθεί στα πράσινα, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η µεταγραφή του. Ο Γκόγκας είχε 31 συµµετοχές µε τη φανέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας την προηγούµενη σεζόν και σηµείωσε τέσσερα τέρµατα. Εκτός από τους «κιτρινό- µαυρους», ο έµπειρος φορ έχει αγωνιστεί σε Ιωνικό, Πανσερρα κό, Κέρκυρα, Καβάλα και Προοδευτική.

11 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 Επιστολή προς την στήλη έστειλε ο πρόεδρος του Πανελευσινιακού Μιχάλης Φωτάρας που µεταξύ άλλων γράφει: Ο ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΖΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ. Ο ΦΩΤΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ(ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΣΤΥΧΩΣ ΠΛΕΟΝ)ΕΝΤΕΛΩΣ ΩΡΕΑΝ ΞΟ ΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑΚΙΑ. Ο ΦΩΤΑΡΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΣΕ ΤΑ ΓΗΠΕ Α ΑΥΤΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΕΞΙ ΕΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΦΩΤΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ. ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΑΣ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ...ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ...Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ...ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΙΛΟ ΟΞΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΟΥΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ. Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΑΝΙΚΟΣ ΕΝ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΟΜΑ Α ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΖΙΣΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΦΩΤΑΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΤΙΑ ΘΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΥ Θ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΘΑ ΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΑΜΕ ΕΞΙΑ- ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΑΝΕΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΧΥ. ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΛΑ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΞΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ. ΛΑΘΗ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΛΑΘΗ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ...ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΜΩΣ ΕΝ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΠΕΡΗ... ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΧΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΠΕΡΗ??? ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΕΡΣΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΙΠΛΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΥΑ. ΟΠΟΤΕ ΤΟΥ ΕΧΩ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΠΡΟΘΥΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΚΑΙ ΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΠΕΣΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙ Α ΑΥΤΗ. ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΟΥΤΕ ΑΥΛΟΚΟΛΑΚΑΣ ΘΑ ΓΙΝΩ "ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΚΟΥΝ"ΤΟΟ ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΖΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ. Ο ΦΩΤΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ(ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΣΤΥΧΩΣ ΠΛΕΟΝ)ΕΝΤΕΛΩΣ ΩΡΕΑΝ ΞΟ ΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑΚΙΑ. Ο ΦΩΤΑΡΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΣΕ ΤΑ ΓΗΠΕ Α ΑΥΤΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΕΞΙ ΕΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΦΩΤΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΑΣ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ...ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ...Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ...ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΙΛΟ ΟΞΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΟΥΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ. Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΑΝΙΚΟΣ ΕΝ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΟΜΑ Α ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΖΙΣΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ. ΘΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΥ Θ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΘΑ ΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΑΜΕ ΕΞΙΑ--ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΑΝΕΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΧΥ. ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΛΑ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΞΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ. ΛΑΘΗ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΛΑΘΗ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ...ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΜΩΣ ΕΝ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΠΕΡΗ... ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΧΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΠΕΡΗ??? ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΕΡΣΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΙΠΛΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΥΑ.ΟΠΟΤΕ ΤΟΥ ΕΧΩ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΠΡΟΘΥΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΚΑΙ ΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΠΕΣΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙ Α ΑΥΤΗ. ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΟΥΤΕ ΑΥΛΟΚΟΛΑΚΑΣ ΘΑ ΓΙΝΩ "ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΚΟΥΝ"ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΟΥΤΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΣΤΙΛΛΕΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΡΦΩΝΩ ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΑΡΑΣ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΜΕΙ ΝΕΑ ΜΕΛΗ.ΜΕΛΗ ΕΝΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΛΑΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΟΛΙΓΩΝ. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΛΟΙ...ΟΣΟΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ... ΦΩΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΧΟΡΗΓΟ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΤΕΡΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΚΟΤΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΓΓΕΛΟ ΣΤΡΑΝΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΜΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑ Α. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ... ΤΗΝ ΙΩΝΙΑ Α.Ε.ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΤΕΡΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΟΝ ΤΖΑΝΙ ΑΚΗ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΦΙ ΟΠΟΥΛΟ ΤΟΝ ΘΩΜΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΝ ΛΑΚΗ ΤΟΝ ΙΓΝΑΝΤΙΑ Η ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΝ ΚΟΝ ΥΛΗ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΙ ΑΚΗ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΙΠΛΑ ΜΑΣ ΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΙ...

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς «Ψαλίδι» µέχρι και 40% στις κρατικές δαπάνες σχεδιάζει η Βρετανία Υψηλότερες περικοπές δαπανών από ό,τι προβλέπει ο έκτακτος προ πολογισµός του Ιουνίου ζητά η βρετανική κυβέρνηση να σχεδιάσουν τα υπουργεία και οι δηµόσιες υπηρεσίες, «ψαλίδι» που µπορεί να φτάσει µέχρι και το 40%. Τα µέτρα της νέας κυβέρνησης φέρνουν ήδη την αυστηρότερη λιτότητα που έχει δει η Βρετανία τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ τώρα ο υπουργός Οικονοµικών Τζ.Όζµπορν ζητά από τα υπουργεία να υποβάλουν µέχρι τον Αύγουστο τις προτάσεις τους για επιπλέον περικοπές µε στόχο τη µείωση του ελλείµµατος. Επικυρώνεται η συµφωνία του συνασπισµού στη Σλοβακία την Τρίτη Τα τέσσερα κόµµατα της κεντροδεξιάς τα ο- ποία κέρδισαν την πλειοψηφία στις εκλογές τις Σλοβακίας στις 12 Ιουνίου ανακοίνωσαν σήµερα ότι κατέληξαν σε συµφωνία για το σχηµατισµό κυβέρνησης συνασπισµού. Το συντηρητικό SDKU της σχεδόν βέβαιης επόµενης πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ιβέτα Ραντίκοβα, οι χριστιανοδηµοκράτες (KDH), το κόµµα Ελευθερία και Αλληλεγγύη (SaS) και το κόµµα της ουγγρικής µειονότητας Most-Hid α- ναµένεται να συνθέσουν τη νέα κυβέρνηση συνασπισµού που θα ορκιστεί στις 8 Ιουλίου. «Όλα τα ζητήµατα έχουν λυθεί», δήλωσε η Ι.Ραντίκοβα µιλώντας σε δηµοσιογράφους, µετά από συνάντηση που είχε µε τους συνεργάτες της.η συµφωνία του συνασπισµού θα επικυρωθεί και επίσηµα την Τρίτη. Στη θέση του υπουργού Οικονοµικών θα ορκιστεί ο Ίβαν Μίκλος, θέση που κατείχε το Σηµειώνεται ότι η Ι.Ραντίκοβα διευκρίνισε ότι θα επαναδιαπραγµατευτεί µε τις Βρυξέλλες του ποσό της βοήθειας προς την Ελλάδα, µιλώντας για υπέρογκο ποσό που θα πρέπει να πληρώσει Την Αµµόχωστο έναντι ξεπαγώµατος κεφαλαίων για την ένταξη της Τουρκίας ζητά η Κύπρος Την επιστροφή της Αµµοχώστου µε αντάλλαγ- µα το ξεπάγωµα κάποιων κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε την ΕΕ προτείνει στην Άγκυρα ο Κύπριος πρόεδρος ηµήτρης Χριστόφιας, Όπως έγινε γνωστό την Κυριακή, το µήνυµα έστειλε ο Κύπριος πρόεδρος στην Άγκυρα µέσω του Τούρκου διαπραγµατευτή Εγκεµέν Μπαγίς, µε τον οποίο είχε συνοµιλία πριν από λίγες ηµέρες, στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. «Η Τουρκία δεν πρόκειται να αφεθεί να προχωρεί απρόσκοπτα στην ενταξιακή της πορεία, αλλά θα βρίσκει συνεχώς µπροστά της το άλυτο κυπριακό πρόβληµα», δήλωσε ο.χριστόφιας και πρόσθεσε: «Αν αποδεχθεί την πρόταση για την Αµµόχωστο και παραδοθεί η πόλη στα Ηνωµένα Έθνη, µπορεί να ανοίξει το λιµάνι, υπό την αιγίδα της Ευρωπα κής Ένωσης». Σε ό,τι αφορά το θέµα των απευθείας διαπραγµατεύσεων, ο Κύπριος πρόεδρος υποστήριξε ότι εάν η τουρκική πλευρά προσέλθει µε «αλλαγµένη νοοτροπία», υπάρχει δυνατότητα λύσης έως τον εκέµβριο. «Εάν η Τουρκία αποφάσισε ότι είναι καιρός να λυθεί το Κυπριακό και δεν παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια, τότε θα υπάρξει αποτέλεσµα», σηµείωσε ο.χριστόφιας, τονίζοντας µάλιστα, ότι «πολλές βασικές πτυχές του προβλήµατος δεν έχουν ακόµα συζητηθεί, αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει να προχωρήσει µπροστά µε όλα τα υπόλοιπα και να µείνει µόνον το κεφάλαιο της Ασφάλειας». Προκαλεί πάλι ο Σ. Μπερλουσκόνι µε τη διοργάνωση σόου µε Βραζιλιάνες στριπτιζέζ Ιδιωτικό σόου µε έξι στριπτιζέζ φέρεται πως παρακολούθησε ο Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βραζιλία. Οι κοπέλες έλαβαν περίπου 900 βρετανικές λίρες για το σόου και ο Ιταλός πρωθυπουργός τους υποσχέθηκε να τους βρει δουλειά ως παρουσιάστριες σε ιταλικούς τηλεοπτικούς σταθ- µούς, των οποίων είναι ιδιοκτήτης. Ο ίδιος ο «Καβαλιέρε» δηλώνει ότι παρακολούθησε ένα σόου, αλλά τόνισε ότι επρόκειτο για «παραδοσιακό βραζιλιάνικο θέαµα». Ωστόσο, µία από τις κοπέλες, η 28χρονη Αλεξάντρα Βαλέντσα δήλωσε ότι το σόου περιλάµβανε και ερωτικό χορό της ίδιας προς τον Μπερλουσκόνι. Η ίδια δηλώνει ότι χόρεψε για 15 λεπτά και ύστερα έφυγε, ωστόσο τόνισε ότι οι υπόλοιπες κοπέλες παρέµειναν στο πάρτι. Ο 73χρονος Ιταλός πρωθυπουργός αρνείται ό- τι οι κοπέλες ήταν στριπτιζέζ και τις κατηγορεί ότι αναζητούν δηµοσιότητα. Απεβίωσε ένας από τους «µέντορες» της Χεζµπολάχ Πέθανε εχθές σε ηλικία 74 ετών στη Βηρυτό ο Αγιατολάχ Σαγιέντ Μοχάµεντ Χουσε ν Φαντλάλα, µια από τις µεγαλύτερες θρησκευτικές φυσιογνωµίες του σιιτικού ισλάµ. Θεωρείτο κάποτε «µέντορας» της Χεζµπολάχ. Η επιρροή του Φαντλάλα, ο οποίος θεωρούνταν κάποτε µέντορας της Χεζµπολάχ, είναι µεγάλη και πέρα από τον Λίβανο, µέχρι την κεντρική Ασία και τον Αραβικό Κόλπο. Υποστήριξε την ισλαµική επανάσταση του Ιράν και αξιοποιούσε πολλά από τα κηρύγµατά του τις Παρασκευές για να καταγγείλει τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη συµµαχία τους µε το Ισραήλ. Ο Φαντλάλα ήταν γνωστός για τις µετριοπαθείς απόψεις του στα κοινωνικά θέµατα και ιδιαίτερα απέναντι στις γυναίκες. Έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ φανερώνει τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστηµα της Σαντορίνης από το Sea Diamond Οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστηµα της περιοχής της Σαντορίνης από το ναυάγιο του Sea Diamond είναι σε γενικές γραµµές αµελητέες, σύµφωνα µε µελέτη του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, η ο- ποία πραγµατοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2009 µέχρι το Μάιο του 2010 και δόθηκε προχθές στη δηµοσιότητα. Όπως αναφέρεται στα γενικά συµπεράσµατα της µελέτης, η διαφυγή πετρελαιοειδών δεν φ- αίνεται να έχει δηµιουργήσει πρόβληµα και οι θαλάσσιες βιοκοινωνίες στην περιοχή είναι υγιείς, ενώ στα σηµεία που είχε υπάρξει κάποια διατάραξη λόγω του ατυχήµατος παρατηρείται σαφής ανάκαµψη. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρεται στη µελέτη σε θαλάσσιους οργανισµούς (µύδια) προέκυψαν κάποιες ενδείξεις επιβάρυνσης, κυρίως σε κάποια βαρέα µέταλλα που θα µπορούσαν να συσχετιστούν και µε το ναυάγιο. Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το βυθισµένο πλοίο περιέχει ρυπογόνα φορτία, τα οποία έστω και µε αργούς ρυθµούς εισέρχονται στο περιβάλλον, επιβάλλει τη συνέχιση των µετρήσεων µέχρις ότου διαπιστωθεί µε ασφάλεια ότι δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ρύπανσης. ΓΑΜΟΣ Ο Χατζόπουλος Ιωάννης του Τιµόθεου και της Σταυρούλας το γένος Φαµελωνίδου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές και η Τελιορίδη Βασιλική του Ιωάννη και της Ντάριας το γένος Τόποβα που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις Αχαρνές.

13 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Η υπερψήφιση του ασφαλιστικού λαµβάνει χαρακτήρα «ψήφου ευθύνης» δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου Η υπερψήφιση του ασφαλιστικού λαµβάνει χαρακτήρα «ψήφου ε- υθύνης» δηλώνει ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, τονίζοντας ό- τι δεν είναι ώρα για µικροκοµµατικά παιχνίδια. «Παίζεται η τύχη της χώρας µας» λέει χαρακτηριστικά, δηλώνοντας ότι «οι θυσίες ήδη πιάνουν τόπο». Απορρίπτει κατηγορηµατικά το ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών. Σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία δήλωσε ότι «η υπερψήφιση του ασφαλιστικού έχει χαρακτήρα ψήφου ευθύνης απ' όλους τους βουλευτές απέναντι στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στις επόµενες γενιές». Εκφράζει εµπιστοσύνη απέναντι στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας, πάντως, ότι το νοµοσχέδιο θα έπρεπε να ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές -και εκείνοι της αντιπολίτευσης. «Λειτουργούν σαν να επιθυµούν την παραµονή της χώρας µας στο τέλµα και την επιτήρηση» τονίζει. Προσθέτει ότι η προηγούµενη κυβέρνηση «τίναξε όλο το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα στον αέρα και ο κόµπος έφτασε στο χτένι». «Ή θα πάρουµε αποφάσεις τώρα ή πρέπει να εξηγούµε στα παιδιά µας αύριο γιατί δεν παίρνουν σύνταξη ή γιατί πρέπει να ασφαλίζονται ιδιωτικά» λέει, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. ηλώνει ότι η κυβέρνηση θα µελετήσει τη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αντισυνταγµατικότητας άρθρων του ασφαλιστικού, αλλά επιµένει ότι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι όλοι οι µισθωτοί να ασφαλίζονται στο ίδιο ασφαλιστικό ταµείο είτε εργάζονται στο ηµόσιο, είτε στον ιδιωτικό τοµέα». Ο πρωθυπουργός απορρίπτει κατηγορηµατικά το ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών. «Το µόνο που µας απασχολεί όλους είναι η δουλειά µας, οι αλλαγές που πρέπει να κάνουµε στη χώρα» δηλώνει. «Βρεθήκαµε µπροστά στο ιστορικό δίληµµα: σωτηρία ή χρεοκοπία; [...] Εµείς δεν φυγοµαχήσαµε, επιλέξαµε το δύσκολο δρόµο -να σώσουµε πάση θυσία την Ελλάδα» δηλώνει. Ερωτηθείς εάν οι αλλαγές που εφαρµόζονται είναι πιο κοντά στη... βαρβαρότητα παρά στο σοσιαλισµό του διλήµµατος «σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα» που είχε τεθεί προεκλογικά, δήλωσε ότι η χώρα θα ζούσε ακόµα µεγαλύτερη βαρβαρότητα εάν η κυβέρνηση δεν είχε κινηθεί για να βάλει σε τάξη ένα σύστηµα που αιµορραγούσε καιρό. Σκηνές θρίλερ στην Αµφιλοχία µε τρεις τραυµατίες Μία 66χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ δύο νεαροί τραυµατίστηκαν ελαφρά µετά από εισβολή οµάδας τεσσάρων αγνώστων σε εστιατόριο στην εθνική οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων στην Αµφιλοχία, όταν οι άγνωστοι άρχισαν να πυροβολούν για εκφοβισµό ενώ στο κατάστηµα βρίσκονταν δεκάδες άτοµα. Οι δράστες εισέβαλαν µε καλάσνικοφ στο εστιατόριο, στον οποίο κάνουν στάση λεωφορεία που εκτελούν υπεραστικά δροµολόγια αλλά και λεωφορεία µε προορισµό την Αλβανία. Την ώρα του περιστατικού, στον κλειστό χώρο βρίσκονταν περίπου εκατό άτοµα, όταν οι άγνωστοι άρχισαν να πυροβολούν στο ταβάνι για εκφοβισµό. Από τις σφαίρες που εξοστρακίστηκαν τραυµατίστηκαν ε- λαφρά δύο νεαροί Αλβανοί, 16 και 28 ετών. Οι δράστες, για αδιευκρίνιστους µέχρι στιγµής λόγους, εγκατέλειψαν το χώρο χωρίς να ληστέψουν το κατάστηµα ή τους πελάτες (όπως εκτιµάται ότι ήταν ο αρχικός στόχος τους), ό- πως αναφέρει η κρατική τηλεόραση. Κατά τη διαφυγή τους όµως από το χώρο του εστιατορίου, οι άγνωστοι συνέχισαν να πυροβολούν τραυµατίζοντας σοβαρά µία 66χρονη που βρισκόταν µέσα σε σταθµευµένο λεωφορείο στο πάρκινγκ του εστιατορίου. Η σφαίρα βρήκε την άτυχη γυναίκα στο λαιµό και η 66χρονη µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείου Αγρινίου. Επιχείρηση-σκούπα της ΕΛ.ΑΣ Επιχείρηση-σκούπα πραγµατοποίησε την Παρασκευή η Γενική Αστυνοµική ιεύθυνση Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας για την αντιµετώπιση εγκληµατικών και παραβατικών φαινοµένων. Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα από την ΕΛ.ΑΣ., σε ελέγχους που διενήργησαν αστυνοµικοί, σε συνεργασία µε υπαλλήλους της ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου Αθηναίων, για την αντιµετώπιση του παραεµπορίου, σε κεντρικούς δρόµους και πλατείες του κέντρου της Αθήνας, ελέγχθηκαν 65 άτοµα και κατασχέθηκαν συνολικά είδη, τα οποία παραδόθηκαν στη ηµοτική Αστυνοµία. Σε έκτακτους αστυνοµικούς ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας ελέγχθηκαν 230 άτοµα, 37 οχήµατα και 23 καταστήµατα, προσήχθησαν 7 άτοµα, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 54 άτοµα για παραβάσεις των νόµων περί ναρκωτικών, περί εκδιδοµένων προσώπων, περί αλλοδαπών και ένας για ληστεία. Συνολικά κατασχέθηκαν µικροποσότητες ηρωίνης, κοκα- νης, κάνναβης, φαρµακευτικά δισκία, καθώς και ένα µαχαίρι. Οι ειδικές δράσεις θα συνεχιστούν σε περιοχές και χρόνο που καθορίζεται από τη Γενική Αστυνοµική ιεύθυνση Αττικής. Απεργία της ΠΝΟ στις 8 Ιουλίου Σε νέα 24ωρη απεργία την Πέµπτη 8 Ιουλίου θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία (ΠΝΟ), σύµφωνα µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η συνεδρίαση υπήρξε επεισοδιακή, καθώς συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ χειροδίκησαν εναντίον συναδέλφου τους, ενώ επέκριναν τον γενικό γραµµατέα της ΠΝΟ, επειδή η Οµοσπονδία δεν εξέδωσε ανακοίνωση για τα επεισόδια στο λιµάνι του Πειραιά την περασµένη Τρίτη. Ελάχιστες οι αιτήσεις σε όλη τη χώρα για την τακτοποίηση ηµιυπαίθριων χώρων Μικρή είναι η ανταπόκριση των ιδιοκτητών ακινήτων στις ρυθµίσεις για την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων. Σύµφωνα µε στοιχεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, οι πολίτες που έχουν κινήσει τις σχετικές διαδικασίες δεν ξεπερνούν τις 8.000, σε όλη τη χώρα, τη στιγµή που οι ιδιοκτήτες ακινήτων µε κλειστούς ηµιυπαίθριους φτάνουν το 1,5 εκατοµµύριο. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Βήµα, τα τελευταία στοιχεία του ΤΕΕ καταδεικνύουν ότι έως και την περασµένη εβδοµάδα είχαν εκδοθεί συνολικά εντολές πληρωµής µηχανικών, χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι πολίτες που ανέθεσαν τη δουλειά στους εν λόγω µηχανικούς έχουν καταθέσει τους φακέλους στα πολεοδοµικά γραφεία. Βασική αιτία αποτελεί το υψηλό κόστος της τακτοποίησης, το ο- ποίο γίνεται ακόµη υψηλότερο µε τις αµοιβές των µηχανικών και των γραφείων που προθυµοποιούνται να µεσολαβήσουν για λογαριασµό των ενδιαφεροµένων. Õ ã å ß á Õ ã å ß á Õ ã å ß á Αιµατολογική εξέταση υπόσχεται διάγνωση του συνδρόµου Down Αιµατολογική εξέταση που θα γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί στο µέλλον να αντικαταστήσει τις επεµβατικές εξετάσεις που γίνονται σήµερα για την διάγνωση του συνδρόµου Down, σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπα κής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εµβρυολογίας. Οι γυναίκες που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου επί του παρόντος υποβάλλονται σε αµνιοπαρακέντηση, η οποία ενέχει τον κίνδυνο αποβολής του κυήµατος. Αλλά οµάδα ερευνητών από το Πανεπιστηµιακό Νοσοκο- µείο του Μάαστριχτ µε επικεφαλής την ρ Σουζάνα Φριντς ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην δηµιουργία ενός τεστ που µε ακρίβεια θα εξετάζει το µητρικό αίµα για χρωµοσωµικές ανωµαλίες του εµβρύου. Το τεστ βασίζεται σε µια σειρά «ακροσωληνίων» που προσκολλώνται σε συγκεκριµένα σηµεία του χρωµοσώµατος. Είναι η ίδια τεχνική που χρησιµοποιείται ήδη για την ανίχνευση προβληµάτων στο εµβρυ κό DNA σε δείγµατα που έχουν ληφθεί από το αµνιακό υγρό. Αλλά το πλεονέκτηµα της εξέτασης του µητρικού αίµατος έγκειται στην µη επεµβατικότητα, στην ταχύτητα και την απουσία κινδύνου για το έµβρυο. Όπως ανακοινώθηκε, η επιστηµονική ο- µάδα έχει µέχρι στιγµής χρησιµοποιήσει το αιµατολογικό τεστ για να διαγνώσει ε- πιτυχώς το χρωµόσωµα Υ στο έµβρυο, απόδειξη ότι η εξέταση είναι λειτουργική. Το αιµατολογικό τεστ µπορεί να γίνει µεταξύ έκτης και όγδοης εβδοµάδας της εγκυµοσύνης. Οι επιστήµονες έχουν εστιάσει τις προσπάθειες τους στην δηµιουργία του ακροσωληνίου που θα ανιχνεύει το επιπλέον χρωµόσωµα που ευθύνεται για το σύνδροµο Down. Θα δοκιµαστεί πρώτα σε γυναίκες που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου για µη φυσιολογική κύηση και έχουν ήδη υποβληθεί σε προγεννητικό έλεγχο και σε επεµβατικές εξετάσεις. Αλλά αν αποδειχθεί ότι η νέα αιµατολογική εξέταση είναι ασφαλής και ακριβής, οι επιστήµονες ελπίζουν ότι θα µπορέσουν να καταστήσουν ε- υρέως διαθέσιµο το τεστ σε µερικά χρόνια από σήµερα. Η ρ Φριντς σηµειώνει ότι το κόστος τέτοιων εξετάσεων ήδη έχει πτωτική τάση και µπορεί τελικά το νέο αι- µατολογικό τεστ να µην στοιχίζει περισσότερα από 25 ευρώ. «είγµατα αίµατος µπορούν να ληφθούν στα µικροβιολογικά εργαστήρια. Το κόστος συνεπώς είναι χαµηλό σε σχέση µε τις επεµβατικές προγεννητικές εξετάσεις», εξηγεί. Και προσθέτει ότι «επί του παρόντος, η αξιοπιστία της αιµατολογικής µας εξέτασης αγγίζει το 80% λόγω των ε- σφαλµένων αρνητικών αποτελεσµάτων, αλλά συνεχίζουµε να εργαζόµαστε σκληρά για την βελτίωση του.»

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται κατάστηµα 85 τ. µ.. ισόγειο µε άδεια συνάθροισης κοινού επί της ΠΕΟΑΘ εντός Μάνδρας, ενοίκιο λογικό τηλ. επικοινωνίας (29.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα 85 τ.µ. ανεξάρτητη είσοδο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, τιµή λογική. Τη , (22.6) Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα ισόγειο δυοµισάρι µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα τριάρι καινούριο, α- νεξάρτητο, µε αυτόνοµη θέρµανση και αποθήκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται µονοκατοικία 100 τ.µ. στην Ελευσίνα Αγησιλάου και Τριπτολέµου γωνία. ιαθέτει µεγάλη αυλή και α- ποθηκευτικό χώρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο ε- πικοινωνίας: & (10.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο (δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο) οδός Καποδιστρίου, 4ου ορόφου ρετιρέ µε 2 κρεβ., ηλιακό, υπόγειο πάρκινγκ. Τηλ (8.6) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο,διαµέρισµα τετάρτου ορόφου 60 τ.µ διαθέτει γκαράζ, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνο επικοινωνίας (2.6) Ενοικιάζονται γεώτρηση µε άφθονο νερό και 50 στρεµ. χωράφια στο δήµο Πλαταιών και γεώτρηση µε άφθονο νερό και 100 στρέµµατα χωράφια. Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πλησίον του Εµπορικού Κέντρου διαµέρισµα 54 τ.µ. νεόδµητο του 2009 ενός δω- µατίου, επιπλωµένο µε γκαράζ, αυτόνοµη αποθήκη, ηλιακό τριπλής ενέργειας, τριπλή θωρακισµένη πόρτα, κήπο µε γκαζ ον, µπόιλερ, τζάκι, πολλά extra. Eνδιαφέροµαι για ιατρούς νοσηλευτές, καθηγητές, σπουδαστές, δηµοσίους υπαλλήλους. Ενοικιάζεται στην τιµή των 450 ευρώ (όµορφο περιβάλλον). Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα πρώτου ορόφου 70 τ.µ. οδός Κολοκοτρώνη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (27.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών µέτρων επιπλωµένη. Τιµή 280 ευρώ τηλ: , (11.5) Ενοικιάζεται γωνιακό κτίριο στην Ελευσίνα120 τ.µ. µε αυλή πρασίνου 100 τ.µ. σε απόσταση 50 µέτρων από τη θάλασσα. Οδός Μιαούλη 1 και Κανελλοπούλου 23. Επίσης διατίθεται ε- ξοπλισµός εστιατορίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τετραγωνικών τετραγωνικών µέτρων περίπου επι της οδού Γεωργίου Παύλου και Παγκάλου γωνία (πλακόστρωτο) στην Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (30.4) Ενοικιάζεται 1ος όροφος µονοκατοικίας στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, 95 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, Τηλ ( 29.4) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 130τ.µ. βορεινά του γηπέδου Ασπροπύργου, Αγ. Γεωργίου 26. Τηλ. 210/ , ( ) ÅíïéêéÜæåôáé επαγγελµατικός χώρος 90τ.µ. στην οδό Καρα σκάκη 34Α στον Ασπρόπυργο (έναντι Τεχνικού Λυκείου). Τηλ (14.4) ÅíïéêéÜæåôáé åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. óôçí Á' Âéïìç áíéêþ Æþíç Áóðñïðýñãïõ ìå ãñáöåßá 50ô.ì., âéïìç áíéêü äüðåäï (äéáèýôåé ãåñáíïãýöõñá 2.5 ôüíùí), ðåñéöñáãìýíïò þñïò. ÅðéðëÝïí äéáèýôåé ðñïáýëéï þñï. Ôçë: (23.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí ðåñéï Þ ôçò Åëåõóßíáò, éóüãåéï êáôüóôçìá 85 ô.ì. óõí 85 ô.ì. õðüãåéï. Ïäüò Êõðñáßïõ 86 & ÔÜóïõ Ôüóêá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: (5.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí Åëåõóßíá óôç èýóç Ìðëüêï åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. ìå õðüóôåöï, öùò, íåñü, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Êïñßíèïõ 257. Ôçë :00-17:00 (22.2) ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-µπαρ (πρώην Πλάτωνας) στην Ελευσίνα µε 30χρονη συνεχή λειτουργία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & (15.6) Πωλείται Οικόπεδο, 1200 τ.µ άρτιο οικοδοµήσιµο, στην περιοχή Σκούρτα ερβενοχωρίων. Τιµή ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας (10/6) Ðùëïýíôáé στον Ασπρόπυργο θέση Άγιος Λουκάς 2 αγροτε- µάχια τ.µ. και 400 τ.µ.. Τηλ (1.6) Πωλείται αυτοκινούµενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες στο (27.5) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αγ. Τριάδα: πωλείται αγροτεµάχιο τ.µ ολόκληρο ή τµηµατικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 1000 τ.µ. επί ασφάλτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (21.5) Ðùëåßôáé διαµέρισµα 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο στην οδό Αγ. Σοφίας και Θρασυβούλου. Τηλ (21.5) Πωλείται οικόπεδο (εκτός σχεδίου) 496 τ.µ. στους Αγίους Θεοδώρους, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και στη θάλασσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας , τιµή συζητήσιµη. (3.5) ÐÙËÅÉÔÁÉ äéáìýñéóìá óôç Ìáãïýëá (ÈÝóç ÐÜôçìá) 90 ô.ì. 2 èýóåéò ãêáñüæ êáé 2 áðïèþêåò. ÔéìÞ óõæçôþóéìç. Ôçë (29.3) Ðùëåßôáé ìïíïêáôïéêßáôñéþí äéáìåñéóìüôùí óå ïéêüðåäï 265 ô. ì., óôçí ðåñéï Þ íù Öïýóá Áóðñïðýñãïõ, ðëçóßïí ôçò Ëåïöþñïõ ÍÁÔÏ. Ôï ïßêçìá äéáèýôåé öùò êáé íåñü. ÔéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò; Ðùëåßôáé åðé åßñçóç, êïììùôþñéï óôçí ðåñéï Þ ôùí ÌåãÜñùí ðñüóöáôá áíáêáéíéóìýíï ìå ìåãüëï ðåëáôïëüãéï. ÔéìÞ: åõñþ (óõæçôþóéìç). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: (06/04) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï 500 ô.ì. óôïí Áóðñüðõñãï üëï Þ ôï ìéóü åíôüò ó åäßïõ óôï êýíôñï ôïõ ïéêéóìïý ÑïõðÜêé. Ôï ïéêüðåäï äéáèýôåé êôçìáôïëüãéï, íåñü, ó Ýäéï. Ôçë , (1.3) ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ Κυρία ετών 62 από τη Βουλγαρία ζητάει δουλειά ως οικιακή βοηθός και για φροντίδα ηλικιωµένων. Γνωρίζει καλά Ελληνικά και έχει εµπειρία στη φροντίδα ασθενών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (1.7) «Από ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΕΚΜΕ TMUCB METKA ζητούνται εξειδικευµένοι σωληνουργοί, συγκολλητές ARGON και βοηθοί, κάτοικοι Θριασίου Πεδίου. Για επικοινωνία τηλ , κα Χήρα Καλλιόπη». (9.6) Æçôåßôáé áðü âéïìç áíßá óôç ÌÜíäñá ÁôôéêÞò 1) ïäçãüò à Êáôçãïñßáò êáé Üíù. äåéá ìç áíïäçãïý åéñéóôïý ìç áíþìáôïò åêôåëýóåùò ôå íéêþí Ýñãùí åðéèõìçôþ. Ðñïõðçñåóßá ôïõëü éóôïí 2 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë êáé 2) ïäçãüò 5çò êáôçãïñßáò ìå ðñïûðçñåóßá ôïõëü éóôïí 3 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë (15.3) Æçôåßôáé κοπέλα για καφενείο στο κέντρο του Ασπροπύργου. Τηλ (2.6) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ÐëçñïöïñéêÞò ãéá ðñïåôïéìáóßá ECDL êáéé IT Cambridge. Åðßóçò, ÌáèçìáôéêÜ Äçìïôéêïý, ÌáèçìáôéêÜ-ÖõóéêÞ- çìåßá Á-Â-& à Ãõìíáóßïõ. Ôçë (9.2) Êõñßá áíáëáìâüíåé ôç öýëáîç ðáéäéþí Þ çëéêéùìýíùí, åîùôåñéêýò åñãáóßåò óå ãñáöåßï -åðé åßñçóç óôéò ðåñéï Ýò Áóðñïðýñãïõ, Åëåõóßíáò, Ìáãïýëáò ê.ëð.. Ôçë (9.3) Öéëüëïãïò ìå åîáåôþ åìðåéñßá ðáñáäßäåé ìáèþìáôá Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ -Ëõêåßïõ óå ëïãéêýò ôéìýò. ÐáñÝ ïíôáé äùñåüí óçìåéþóåéò êáé öùôïôõðßåò. Ôçë (12.2) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇÇ ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÈÑÉÁÓÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 115 τ.µ. ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (18.6) ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÐÏËÕÔÅËÇ ÏÑÏÖÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ 112 Ô.Ì. ÓÔÏÍ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏ ÌÅ 3Õ/Ä, ÌÅÃÁËÅÓ ÂÅÑÁÍÔÅÓ, ÁÐÏÈÇÊÅÓ, ÊËÅÉÓÔÁ PARKING. ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ (17.4) ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏ ËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Μονοκατοικία στην Ελευσίνα 100 τµ, αυτόνοµη, µε αυλή επι της οδού Αγησιλάου 2 και Τριπτολέµου γωνία. Πληροφορίες : και IREM HELLAS ΑΛΦΑ ΠΙ ΑΤΕ Για το Έργο Αναβάθµισης Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας των ΕΛ.ΠΕ ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες: Ηλεκτροσυγκολλητές (TIC και ηλεκτρόδιο) και Μονταδόροι σωληνουργοί (µε γνώσεις σχεδίου). Θα προτιµηθούν οι έχοντες εµπειρία σε αντίστοιχα διυλιστηριακά Έργα. Πληροφορίες : Τηλ: Fax: (2.6)

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 Ιουλίου 2010

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1519 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 Παραχώρηση δηµοτικών εγκαταστάσεων στα ΝΠ «ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» Βόλος 2-9 - 2014 Μαγνήτων 221, Βόλος Τηλ. Fax : 0421 58244 ΠΡΟΣ: Όλες τις σχολικές µονάδες του Ν. Μαγνησίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1 2014-2015 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ Κυρίες και κύριοι, Επιτρέψτε µου σήµερα να επανέλθω σε ένα σηµαντικό ζήτηµα για το οποίο είχα ήδη δεσµευθεί ως Νοµάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Στις Αχαρνές σήερα 28 Μα ου του έτους 2015, ηέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 στο ηοτικό

Στις Αχαρνές σήερα 28 Μα ου του έτους 2015, ηέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 στο ηοτικό ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Συντάξασα: κα Μαρούγκα Ελένη Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 113 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 113 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 113 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 113 ο.σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία: 01.08.2013 Τόπος: Λ. Βουλιαγµένης 224 & Αγ. ηµητρίου, Αγ. ηµήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής.

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Αγαπητοί ήµαρχοι, Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Γνωρίζετε όλοι πως κάθε έργο για να υλοποιηθεί περνά από πολλές φάσεις: µελέτες, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων,

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.30ΜΜ Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης ήµαρχος Αµαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1562 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΙΣ 16/7/2014 (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Χρήστος Κανδηλώρος λόγω κολλήματος του Μιχάλη Μουστάκα)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΙΣ 16/7/2014 (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Χρήστος Κανδηλώρος λόγω κολλήματος του Μιχάλη Μουστάκα) Ενημέρωση των αιρετού Μιχάλη Μουστάκα, 6947947117 michmous@gmail.com, και αναπληρωτή αιρετού Κανδηλώρου Χρήστου,6977531018, hcatri@gmail.com, εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 792/28.1.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 30 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www. n e a f i l a d e l f e i a. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 2 ο Γυµνάσιο Αγ. Βαρβάρας - Αθήνα Το σύνολο των µαθητών του σχολείου (273 µαθητές) συµµετείχαν στη δηµιουργία µιας µεγάλης ανθρώπινης αλυσίδας! 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ΣχολικήΔιαμεσολάβηση Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, προσκάλεσε σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1555 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κραυγή

Διαβάστε περισσότερα