HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 AÑ. ÖÕËËÏÕ 1565 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï Έκλεψαν την προτοµή του Βενιζέλου Από πλατεία του Ζεφυρίου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ Οι βέβηλοι απέσπασαν την προτοµή χρησιµοποιώντας εργαλεία και δε δίστασαν να καταστρέψουν το µάρµαρο Óåë «Παραθυράκι» για εξαίρεση από τα 800+ Στο χέρι του σχολικού συµβούλουτα ηµοτικά σχολεία Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου Πολλά τα λεφτά προς το ΓΑΣΕ Ανησυχία για τα οικονοµικά των δήµων - Στο ποσό των ,00 ευρώ οι κτιριακές επιχορηγήσεις του Συλλόγου από την γ. γ. Αθλητισµού από το 1992 µέχρι σήµερα Μετά τη συνάντηση ΚΕ ΚΕ - Υπουργού Οικονοµικών Άσκηση Μείζονος Ατυχήµατος Στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας και στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά ÓÐÏÑ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΦΩΤΑΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΤΙΑ Óåë. 5 Óåë. 3-9 Óåë. 11 Óåë.. 5 Óåë. 3-4 Ερωτηµατικά για τα κριτήρια ελέγχου των Σωµατείων που λαµβάνουν δηµόσιο χρήµα Óåë. 2-6

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ ευτέρα 05/07/2010 Καιρός: παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Άνεµοι: Βορειοανατολικοί 4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 21 έως 35 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Λαµπαδός, Λαµπαδία, Λαµπαδίνα, Λαµπαδή Πολλά τα λεφτά προς το ΓΑΣΕ -Στο ποσό των ,00 οι κτηριακές επιχορηγήσεις του Συλλόγου από την γ. γ. Αθλητισµού από το 1992 µέχρι σήµερα Ερωτηµατικά για τα κριτήρια ελέγχου των Σωµατείων που λαµβάνουν δηµόσιο χρήµα Ηκάνουλα των επιχορηγήσεων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, τρέχει άφθονα για τον Γυµναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ελευσίνας (ΓΑΣΕ) από το 1992 µέχρι σήµερα που όπως όλα δείχνουν ο σύλλογος υπολειτουργεί, ενώ στην πάροδο των ετών διώχθηκαν και τµήµατα που παρέµεναν «άστεγα» ενώ οι επιχορηγήσεις εισπράττονταν κανονικά από τους υπευθύνους του Συλλόγου του οποίου αποτελούσαν τµήµα. Η υπόθεση του Συλλόγου έχει απασχολήσει έντονα το ηµοτικό Συµβούλιο της Ελευσίνας, αφού σε υπό παραχώρηση κτίριο της ΚΕ στην Ελαιουργική (κτίριο που είχε αρχικά παραχωρηθεί στο ήµο Ελευσίνας) έχει προβεί στην παράνοµη κατασκευή πισίνας. Γεγονός που πιστοποιεί τόσο η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, όσο και η ιεύθυνση Πολεοδοµίας της Νοµαρχίας υτικής Αττικής η οποία µετά από αυτοψία (στις )διαπίστωσε το αυθαίρετο της κατασκευής και επέβαλλε υψηλά πρόστι- µα, τα οποία εκκρεµούν. Ο Σύλλογος λειτουργεί µε πρακτικές κλειστού club Αφ ετέρου λόγω των καταγγελιών που έχουν ακουστεί στο ηµοτικό Συµβούλιο, ότι ο Σύλλογος λειτουργεί µε πρακτικές κλειστού club, ενώ οι επιχορηγήσεις λαµβάνονταν µε την προ πόθεση ότι ο εν λόγω Σύλλογος προωθεί τον µαζικό αθλητισµό στην πόλη της Ελευσίνας. Μάλιστα, µε απόφασή του ο ήµος Ελευσίνας είχε εκφράσει τη βούληση να διεκδικηθεί από την ΚΕ, ολόκληρη η χρήση του χώρου της Ελαιουργικής, προκειµένου να στεγαστούν δραστηριότητες του αθλητισµού της πόλης. Ωστόσο, µετά από αυτή τη διαδικασία υπήρξε αίτηµα του προέδρου του Συλλόγου προκειµένου να υπάρξουν συζητήσεις µε το ήµο Ελευσίνας, προκειµένου να υπάρξει συµφωνία για απόδοση του χώρου φυσικά µε αντίτιµο. Τότε ο ήµαρχος Ελευσίνας, είχε διευκρινίσει ότι θα προηγηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και οι εκτίµηση των εγκαταστάσεων από ορκωτούς εκτιµητές, ενώ επίσης θα υπήρχε και ενηµέρωση για το ύψος των επιχορηγήσεων από το γ. γ. Αθλητισµού. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ ΤΟ ΒΟΡΕΙΝΟ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Την περίφηµη τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του δήµου Άνω Λιοσίων για τους µεταφερόµενους από τις δηµοτικές επιχειρήσεις έχει προγραµµατίσει να συζητήσει σή- µερα το ηµοτικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση που πραγ- µατοποιεί στις 3 το µεσηµέρι. Το θέµα αναβλήθηκε σε παλιότερη συνεδρίαση και παρότι είχε αναφερθεί από το δήµαρχο κ. Χ. Παππού στη συνέλευση των εργαζοµένων στις 24/6/10 ότι θα τεθεί στην έκτακτη συνεδρίαση της επόµενης ηµέρας (Παρασκευή), αυτό δεν έγινε. Στο µεταξύ οι εργαζόµενοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνεχείς αναβολές, που συνέχεια σελ. 8

3 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò «Παραθυράκι» για εξαίρεση από τα 800+ Στο χέρι του σχολικού συµβούλου τα ηµοτικά σχολεία Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου Νέα τροπή δείχνει να παίρνει το θέµα µε τα 800 δηµοτικά σχολεία, που θα λειτουργήσουν από το Σεπτέµβρη µε ενιαίο αναµορφω- µένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Αυτή δίνει τροποποίηση (Αριθ. Πρωτ. Φ.3/724/ 71442/Γ1 18/6/10) της Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, σύµφωνα µε την οποία απόφαση, αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας για τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού και προστίθενται θεατρική και µουσική αγωγή, αγγλικά και Η/Υ. Ο νέος θεσµός που ανα- µένεται να λειτουργήσει από τον προσεχή Σεπτέµβρη αφορά πολλά σχολεία της υτικής Αττικής και έχει ήδη προκαλέσει την ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών για την αποτελεσµατικότητά του. Ο λόγος είναι οι ελλιπείς κτιριακές υποδοµές των περισσότερων σχολείων, που αδυνατούν να καλύψουν ακόµη και τις µέχρι σήµερα ανάγκες, οι ο- ποίες ήταν λιγότερες απ αυτές του Σεπτέµβρη, αλλά και η αδυναµία ενός παιδιού 6 ετών να µείνει σε µια αίθουσα µέχρι τις 2 το µεσηµέρι. Η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Τη δυνατότητα να εξαιρεθεί ένα σχολείο (εκ των 800) από αυτή την απόφαση δίνει η τροποποίηση συµπλήρωση της Απόφασης, η οποία εκδόθηκε στις 18 Ιουνίου και εκτός της προσθήκης και άλλων σχολείων στα 800, προβλέπει αυτολεξεί: «Με απόφαση του Περιφερειακού ιευθυντή Π.Ε. και.ε. και µετά από πλήρως αιτιολογηµένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συµβούλου µπορεί να ανασταλεί η εφαρ- µογή του ενιαίου αναµορφωµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος σε σχολεία που έχουν ορισθεί να λειτουργούν µε αυτό. Τα συγκεκριµένα σχολεία σε περίπτωση αναστολής του ενιαίου αναµορφωµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος ε- ξακολουθούν να λειτουργούν µε τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράµµατα που ισχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές Αποφάσεις». ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÈÑÉÁÓÉÏ-3 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Åëåõóßíá Βιλλιώτης Νικόλαος- Παγκάλου 81 Ôçë Áóðñüðõñãïò Νέζη Σοφία - Λ. ηµοκρατίας íù Ëéüóéá - Æåöýñé Θ. Καραίσκος - Πηνειού & Ορχοµενού Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Ανησυχία για τα οικονοµικά των δήµων Μετά τη συνάντηση ΚΕ ΚΕ - Υπουργού Οικονοµικών ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 4 "Φεύγουµε τροµοκρατηµένοι για το τι θα συµβεί στους δήµους από σήµερα µέχρι και τις 31 εκεµβρίου". Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕ ΚΕ Νικήτας Κακλαµάνης αµέσως µετά τη συνάντηση που είχε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης µε τον υπουργό Οικονο- µικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος τους άκουσε µεν µε κατανόηση, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, δεν έδωσε όµως καµία απολύτως απάντηση ή λύση για το τι µέλλει γενέσθαι µε την απόδοση της φετινής - ήδη µειωµένης κατά 35% µε βάση τον προ πολογισµό - τακτικής επιχορήγησης των δήµων, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για τη µισθοδοσία των εργαζοµένων στους δήµους. Ήδη, αρκετοί δήµοι της χώρας, όπως σηµείωσε ο κ. Κακλαµάνης, δεν έχουν καταβάλει τη µισθοδοσία του τρέχοντος µήνα και ακόµη περισσότεροι δυσκολεύονται να καταβάλλουν το πετσοκοµµένο δώρο, για να καταλήξει: "Πολύ φοβούµαι ότι οι σκηνές που είδατε µε τους εργαζοµένους της ΕΘΕΛ πριν δύο τρεις µέρες, τον Σεπτέµβριο θα τις δείτε από το σύνολο των εργαζοµένων στους δήµους και το σύνολο των δηµάρχων της χώρας να επαναλαµβάνονται". Ακολουθούν ολόκληρες οι δηλώσεις του προέδρου της ΚΕ ΚΕ. N. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ήρθαµε α- νήσυχοι, όχι για το µέλλον του "Καλλικράτη", αλλά για το µέλλον της Αυτοδιοίκησης, από αυτήν τη στιγµή που µιλάµε µέχρι τις 31 εκεµβρίου του Και φεύγουµε τροµοκρατηµένοι για το τι θα συµβεί από σήµερα µέχρις τις 31 εκεµβρίου του Όλα τα θέµατα που θίξαµε τα ά- κουσε µε κατανόηση ο υπουργός, απάντηση δεν πήραµε σε κανένα απολύτως. Ούτε για τη µείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που σηµαίνει µισθοδοσία, ούτε για τη ΣΑΤΑ, ούτε για την πρόταση που κάναµε, της ένταξης δηλαδή έργων του "ΘΗΣΕΑ" στο ΕΣΠΑ. Απλά εκεί µας είπε πως θα συνηγορήσει στην αρµόδια υπουργό που είναι η κυρία Κατσέλη. Με αυτές τις προ ποθέσεις, όπως αντιλαµβάνεστε, πολύ φοβούµαι ότι, οι σκηνές που είδατε µε τους εργαζοµένους της ΕΘΕΛ πριν δύο τρεις µέρες, τον Σεπτέµβριο θα τις δείτε από το σύνολο των εργαζοµένων στους δήµους και το σύνολο των δηµάρχων της χώρας να επαναλαµβάνονται. Ερώτηση: Η διάταξη που υπάρχει στο καινούργιο νο- µοσχέδιο για την παρακράτηση του 10% των αποδιδόµενων αφορά και εσάς; ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 9

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Συνέχεια από σελ. 3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Στην ηµερίδα ανάπτυξης Πάλης Παµπαίδων Έτσι, ο σχολικός σύµβουλος δύναται να αξιολογήσει και αν το κρίνει αναγκαίο να εξαιρέσει κάποιο σχολείο από αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι όµως η κατάσταση στα ηµοτικά Σχολεία της περιοχής και ποια προβλέπεται να είναι µετά το Σεπτέµβρη; Σχετικές πληροφορίες µας δίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Α βάθµιας εκπαίδευσης Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής κα Ευαγγελία ούκα. Ελλείψεις σε αίθουσες για τις νέες δραστηριότητες - εν υπάρχει κανένα σχολείο στο οποίο να µπορούν 3-4 τµήµατα να κάνουν ταυτόχρονα γυµναστική, λόγω έλλειψης του απαιτούµενου χώρου στο προαύλιο. Έτσι, δυσχεραίνεται και το µάθηµα γυµναστικής και το µάθηµα στις αίθουσες, λόγω του θορύβου, ενώ τίθεται και θέµα ασφάλειας. - εν υπάρχουν χώροι για θεατρική αγωγή, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εξειδικευµένοι. - εν υπάρχουν αίθουσες και όργανα µουσικής, ώστε να πραγµατοποιούνται µαθήµατα ταυτόχρονα από 2-3 µουσικούς. Γενικά στα Άνω Λιόσια Τα περισσότερα τµήµατα στα Άνω Λιόσια ή είναι υπερπλήρη µε παιδιά ή γίνεται χωρισµός των 2 τµηµάτων σε 3, αλλά σε αυτά τα σχολεία λειτουργούν αίθουσες προκάτ ή γίνονται µαθήµατα σε χώρους που έχουν σχεδιαστεί για άλλη χρήση και πάντως όχι για αίθουσες. Αυτή τη στιγµή στα 9 ηµοτικά Σχολεία των Άνω Λιοσίων λειτουργούν προκάτ στα 2 (6ο, 4ο). Στο 3ο της Ζωφριάς έχουν τοποθετηθεί στο πάνω µέρος του, αλλά λόγω δυσκολίας στην πρόσβαση και άλλων διαδικαστικών θεµάτων, δε λειτουργούν. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αίθουσες Η/Υ, αλλά και όπου υπάρχουν, χρησιµοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας άλλων µαθηµάτων, όπως π.χ. στο 1ο. Στο 4ο η αίθουσα Η/Υ είναι τµήµα ένταξης και στη συνέχεια λειτουργεί ως ολοήµερο. Αναλυτικά στα Άνω Λιόσια Το 1ο και το 3ο λειτουργούν ως 18θέσια ήδη. Στο 1ο προβλέπεται να υπάρχουν 400 µαθητές µε βάση τις σηµερινές εγγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη -, ενώ το σχολείο έχει προδιαγραφές για 250. Μία αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στο 3ο, ιδίων προδιαγραφών, το ο- ποίο ήδη από πέρυσι λειτουργούσε µε 380 µαθητές. Το 4ο, το 6ο και το 7ο λειτουργούν ως 16θέσια. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν 4 τµήµατα επιπλέον και στα µεν 2 πρώτα έχουν τοποθετηθεί προκάτ, στο δε 7ο έχουν διαλυθεί οι αίθουσες που υπήρχαν για άλλη χρήση. Ειδικά στο Ζεφύρι Στα 2 σχολεία του Ζεφυρίου, όπου θα εφαρµοστεί το ο- λοήµερο, σηµαίνει ότι τα τσιγγανάκια θα φύγουν, λόγω αδυναµίας να ανταποκριθούν στις πολλές ώρες. Έτσι, αντί για πιο ευέλικτο πρόγραµµα που απαιτείται για τη συγκεκριµένη οµάδα και ένταξή τους στη Ζώνη Εκπαιδευτικών Προτεραιοτήτων, που είχε υποσχεθεί η Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου σε παλιότερη επίσκεψη στο Ζεφύρι, οι Ροµά που ήδη διδάσκονται και δεύτερη γλώσσα (ελληνικά) θα έχουν και τρίτη (αγγλικά) στην α δηµοτικού. Εκπαιδευτικοί και λειτουργικά κενά Τα σχολεία στα Άνω Λιόσια ξεκινούν κάθε χρονιά µε λειτουργικά κενά (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και ειδικότητες), α- φού είναι π.χ. καταγεγραµµένα ως 12θέσια και λειτουργούν ως 18θέσια. Εποµένως, οι 6 αυτές θέσεις δεν εµφανίζονται στο Υπουργείο. Οι ανάγκες, όποιες κι αν είναι ό- µως, δεν καλύπτονται από την αρχή της χρονιάς, αλλά σταδιακά κατά τη διάρκειά της. Στο µέτρο που προτείνει το Υπουργείο για απόσπαση εκπαιδευτικών από τη Β βάθµια στην Α βάθµια για την κάλυψη των αναγκών που θα δηµιουργηθούν στα ολοή- µερα (Αγγλικά, Η/Υ) υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες. Αυτοί έχουν εργαστεί µε παιδιά µεγαλύτερα, έχουν άλλο προσανατολισµό και παίρνουν µια µετακίνηση, που δεν την επιλέγουν ή ξέρουν ότι είναι προσωρινή. Αυτή η προσωρινότητα όµως, δε βοηθάει στην αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας που γίνεται στα σχολεία. Πόσο µάλλον, που ακόµη κι αυτή η µετακίνηση θα καθυστερήσει. ιότι πρέπει να εντοπιστούν οι υπεράριθµοι στη Β βάθµια, να αποσταλούν σε άλλα σχολεία αυτής της βαθµίδας και στη συνέχεια όσοι περισσέψουν να αποσταλούν στην Α βάθµια. Η κα ούκα κλείνοντας, εκτιµά ότι το µέτρο αυτό που έχει προγραµµατιστεί να εφαρµοστεί από το Σεπτέµβρη, προ ποθέτει: 1. Κτιριακές υποδοµές 2. Μικρά τµήµατα και επάρκεια εκπαιδευτικών 3. Αλλαγή στην ύλη και τα αναλυτικά προγράµµατα Ελλείψει αυτών, θα πρέπει ο σχολικός σύµβουλος να µελετήσει πολύ προσεκτικά τις ιδιαιτερότητες των σχολείων και να αποφανθεί για τη δυνατότητά τους να λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις νέες προ ποθέσεις. Γ. Κρυστάλλη Το Αθλητικό Κέντρο του ήµου Άνω Λιοσίων σε συνεργασία µε την Ε.Ο.Φ.Π. διοργάνωσε την Κυριακή 27 Ιουνίου στο 2ο Κλειστό Γυµναστήριο Άνω Λιοσίων ( ροσούπολης) ηµερίδα ανάπτυξης Πάλης Παµπαίδων, στην οποία έλαβαν µέρος σύλλογοι από όλη την Αττική. Η οµάδα του ΑΣ Άνω Λιοσίων πραγµατοποίησε ε- ξαιρετική εµφάνιση κατακτώντας συνολικά 6 χρυσά, 4 ασηµένια και 4 χάλκινα µετάλλια. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: Γεννηθέντες Χρυσά µετάλλια: 38kg 1ος Καλτάκης Αλέξανδρος 59kg 1ος Μαρκουτσάς Αλέξανδρος 66kg 1ος Καραγιαννιδης Νίκος Ασηµένια µετάλλια 47kg 2ος Εραλίδης Κων/νος 53kg 2ος Καλα ντζής Παύλος 66kg 2ος Παπαδόπουλος Παύλος Χάλκινα µετάλλια 47kg Καφέτζης Γίωργος 53kg Μανασίδης Στέφανος 73Kg Αρβανίτης Χρήστος Γεννηθέντες Χρυσά µετάλλια 53kg 1ος Χειλετζάρης Χρήστος 59kg 1ος Πεχλεβανίδης Κων/νος 73kg 1ος Παλαβός Κων/νος 42kg 2ος Καραγιαννίδης Χρήστος Χάλκινα µετάλλια 42kg 3ος Κουτονιάς Ανάργυρος Σύνολο: 6 Χρυσά µετάλλια, 4 Ασηµένια και 4 Χάλκινα Επιµελητήρια: Ικανοποίηση για επίσπευση επιστροφής ΦΠΑ Την ικανοποίησή της εκφράζει η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων για την απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών που αφορά στην επίσπευση του χρόνου επιστροφής του ΦΠΑ προς τους δικαιούχους επιχειρηµατίες σε ποσοστό 90% για ποσά µέχρι ευρώ.

5 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Έκλεψαν την προτοµή του Βενιζέλου Από πλατεία του Ζεφυρίου Άσκηση Μείζονος Ατυχήµατος Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Ζεφυρίου, η αφαίρεση της προτοµής του Ελευθερίου Βενιζέλου, από την οµώνυµη Πλατεία, που βρίσκεται έναντι του Ιερού Ναού του Αγίου Στυλιανού. Οι δράστες της πράξης αυτής, οι οποίοι, πιθανολογείται, ότι ανήκουν στην κοινωνική οµάδα των ROM και α- φαίρεσαν την προτοµή για να την πουλήσουν σε επιχειρήσεις περισυλλογής ανακυκλώσιµων υλικών, αναζητούνται από τις αστυνοµικές αρχές. Για βέβηλη πράξη που προσβάλει τον πολιτικό µας πολιτισµό και την ιστορική µνήµη, έκανε λόγο η ήµαρχος Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου. «Έχουµε πολλές φορές καταγγείλει την καταστροφή της δηµόσιας περιουσίας στο βόρειο τµήµα 13 Απριλίου Η ήµαρχος Φωτεινή Γιαννοπούλου καταθέτει στεφάνι στην προτοµή του Ελευθερίου Βενιζέλου, µετά την επιµνηµόσυνη δέηση που είχε τελέσει ο Σύλλογος Κρητών Ζεφυρίου Οι βέβηλοι απέσπασαν την προτοµή χρησιµοποιώντας εργαλεία και δε δίστασαν να καταστρέψουν το µάρµαρο της πόλης, µε την αφαίρεση των φρεατίων και των κάδων αποκοµιδής των απορριµµάτων. Όµως αυτή τη φορά οι δράστες ξεπέρασαν κάθε όριο, προκαλώντας το δηµοκρατικό αίσθηµα των πολιτών του Ζεφυρίου. Η ηθική κατάπτωση τείνει να λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Λέµε όχι στην έκπτωση των αξιών και ζητάµε την παραδειγµατική τιµωρία των ενόχων, τους ο ποίους καλούµε, την ύστατη στιγµή, να συναισθανθούν τις συνέπειες της πράξης τους και να επανορθώσουν, τοποθετώντας την προτοµή του Εθνάρχη στη θέση της. Μόνο έτσι µπορούν να τύχουν συγγνώµης για το ανοσιούργηµα που διέπραξαν. Απευθύνουµε επίσης έκκληση στις επιχειρήσεις εµπορίας σκραπ, σε περίπτωση που η προτοµή προσφερθεί για πώληση, να µην συνεργήσουν στο έγκληµα αυτό και να λάβουν τα µέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της µεγάλης ηθικής ζηµιάς την οποία έχει υποστεί η πόλη µας», τόνισε η ήµαρχος Ζεφυρίου. Στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας και στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά φωτό αρχείου Ηκακή οικονοµική κατάσταση και τα κρούσµατα διαφθοράς που επικρατούν στο δήµο Ασπροπύργου δείχνουν σοβαρές αδυναµίες στη διοίκηση του δήµου. Το 2006 το χρέος στις τράπεζες και τους προµηθευτές ή- ταν 47 εκατοµµύρια ευρώ και το 2008 έφθασαν αισίως τα 52 εκατοµµύρια ευρώ. (Τα στοιχεία από τους ισολογισµούς του δήµου). Ο κ. Μελετίου χρέωσε σε δύο χρόνια µε επιπλέον 5 εκατοµ. ευρώ το δήµο. Κάθε χρόνο οι φορολογούµενοι δηµότες πληρώνουν 2,5 εκατοµ. ευρώ στις τράπεζες. Σκεφθείτε µε αυτά τα χρήµατα πόσα έργα θα µπορούσαν να γίνουν. Καµία προσπάθεια εξυγίανσης των οικονοµικών του δή- µου δε γίνεται και συνεχίζει ο δήµος να παίρνει δάνεια µόνο και µόνο για να ξεπληρώσει τα προηγούµενα. Ακόµα και σήµερα ( ) ο κ. Μελετίου παίρνει άλλα 4 εκατ. ευρώ δάνειο. Και έτσι συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος που είναι βέβαιο ότι κάποια στιγµή θα οδηγήσει το δήµο στη χρεωκοπία. Θα αδυνατεί ο δήµος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ακόµα και τη µισθοδοσία των εργαζοµένων. Ανακοίνωση του επικεφαλής ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ Σπύρου Νίκα Παράλληλα, µε την κακή κατάσταση των οικονοµικών, µεγάλες διαστάσεις στο δήµο µας παίρνει και τα κρούσµατα διαφθοράς, όπως οι περιπτώσεις µε: -τα χαρτιά των οικονοµικών µεταναστών -τους τάφους που ανύποπτοι δηµότες έδιναν χρήµατα χωρίς να µπαίνουν στα ταµεία του δήµου -τα φορτηγά του δήµου που κουβαλούσαν από επιχειρήσεις τοξικά απόβλητα στη χωµατερή και ποιος ξέρει τι άλλο! Το ζήτηµα δεν είναι να ανακαλύπτεις εκ των υστέρων τα σκάνδαλα και να τα στέλνεις στον εισαγγελέα γιατί το κακό έχει γίνει, η διαφθορά έχει προχωρήσει. Χρηστή διοίκηση σηµαίνει διαφάνεια, έλεγχος, απολογισµός στους δηµότες, πράγµατα άγνωστα στη σηµερινή διοίκηση του δήµου. Η «Ανθρώπινη Πόλη» θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση στο δήµο µας δε διορθώνεται και αν συνεχιστεί θα πάµε από το κακό στο χειρότερο. Επιβάλλεται στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές, οι δηµότες του Ασπροπύργου να γυρίσουν σελίδα, να καταδικάσουν και να α- νατρέψουν τη σηµερινή διοίκηση. Να ανοίξει ο δρόµος για µια προοδευτική διοίκηση του δή- µου, που θα την εµπιστεύονται οι δηµότες και θα λειτουργεί µε διαφάνεια και ήθος. ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ. Για την «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ» Ο επικεφαλής Νίκας Σπύρος Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 30 Ιουνίου και την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραµαγκά και στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας αντίστοιχα, άσκηση ευρείας κλίµακας, προκειµένου το Πολεµικό Ναυτικό να ασκηθεί στο συντονισµό των εµπλεκοµένων υπηρεσιών του, ώστε να βελτιστοποιήσει το επίπεδο εκπαιδεύσεως του προσωπικού στην αντιµετώπιση περιστατικών µείζονος ατυχήµατος, µε σκοπό την επαύξηση της ασφάλειας του προσωπικού και υλικού. Η οργάνωση, προετοιµασία και διεξαγωγή της άσκησης πραγµατοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Γενικής Επιθεώρησης Πολεµικού Ναυτικού. Την άσκηση στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος. Ελευσινιώτης ΠΝ, τόσο από το κέντρο συντονισµού όσο και από τις επι- µέρους περιοχές διεξαγωγής των επεισοδίων της άσκησης. Σκοπός της άσκησης ήταν η διατήρηση υψηλής ε- τοιµότητας, για αντιµετώπιση ατυχηµάτων / πυρκαγιών, εντός Μονάδων Π.Ν., αλλά και συνδροµής / συνεργασίας µε λοιπούς µη στρατιωτικούς φορείς, σε περιπτώσεις µειζόνων ατυχηµάτων εκτός Π.Ν. Για το λόγο αυτό στην άσκηση συµµετείχαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, η Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα και ο Ειδικός ιακλαδικός Λόχος Ε ΛΟ/ΠΒΧ του ΓΕΕΘΑ. Το Πολεµικό Ναυτικό δείχνοντας την απαιτούµενη ευαισθησία στην βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του (στρατιωτικού και πολιτικού), αλλά και στην διαβίωση και εργασία πιστοποίησε τις δυνατότητές του και σε καταστάσεις ανάγκης / κινδύνου, όπως είναι η περίπτωση εκτεταµένης και ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς ή και άλλης καταστροφής, µε µεγάλο αριθµό τραυµατιών.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Απλήρωτοι οι εργαζόµενοι του ΕΘΕΛ και καταγγελίες του Προέδρου των εργαζοµένων Ο Βασίλης Οικονόµου φέρνει το θέµα στη Βουλή Επέκταση της µαθητείας στο Γυµνάσιο και τα Λύκεια Με το Προεδρικό ιάταγµα για τις εργασιακές σχέσεις Ερώτηση προς τα Υπουργεία Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων και Οικονοµικών κατέθεσε ο βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονό- µου σχετικά µε τους απλήρωτους εργαζόµενους του ΕΘΕΛ και τις καταγγελίες του προέδρου τους. Αναφέρει σχετικά: Όπως κατήγγειλε στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ο Πρόεδρος των εργαζοµένων της Ε.ΘΕ.Λ. δεν έχουν καταβληθεί έως 1 Ιουλίου οι µισθοί στους εργαζόµενους παρά το ό,τι θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί έως 29 Ιουνίου. Το Υπουργείο φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην απεργία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Ο Πρόεδρος όµως των εργαζοµένων καταγγέλλει ότι οι ίδιοι δεν έχουν καµία ενηµέρωση παρά το ό,τι ζήτησε από το πρωί της 30ης Ιουνίου να επικοινωνήσει µε το Υπουργείο, αφού κανείς αρµόδιος δεν φρόντισε να τους ενηµερώσει. Η αδικαιολόγητη αυτή στάση εκ µέρους του Υπουργείου οδήγησε τους εργαζόµενους στην απόφαση να προβούν σε επίσχεση εργασίας, γεγονός που θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στους πολίτες που χρησιµοποιούν τα µπλε λεωφορεία για τις α- στικές τους µετακινήσεις. Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος των εργαζοµένων υποστήριξε ότι το ελληνικό δηµόσιο έχει σταµατήσει εδώ και καιρό να πληρώνει τα καύσιµα και τους προµηθευτές, γεγονός που δηµιουργεί εύλογες απορίες καθώς είναι βέβαιο ό- τι τα έσοδα των λεωφορείων έχουν αυξηθεί τους τελευταίους µήνες λόγω Η επίσχεση εργασίας από τους εργαζόµενους δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στους πολίτες που χρησιµοποιούν τα µπλε λεωφορεία για τις αστικές τους µετακινήσεις. της αυξηµένης χρήσης των λεωφορείων, µετά τις υπέρογκες αυξήσεις στα καύσιµα που καθιστά για τους περισσότερους πολίτες απαγορευτική την χρήση των ιδιωτικών µέσων µεταφοράς. Παράλληλα εκφράζονται και φόβοι από τους εργαζο µένους ότι σκοπίµως δηµιουργούνται συνθήκες για την ιδιωτικοποίηση και της ΕΘΕΛ, στο πλαίσιο του νέου «δόγµατος απαλλαγής» του ελληνικού δηµοσίου από πάσης φύσεως ε- ταιρείες. Κατόπιν όλων αυτών και µε δεδοµένο ότι πουθενά στο µνηµόνιο µε το ΝΤ δεν αναφέρεται υποχρέωση της χώρας να καθυστερεί την καταβολή της τακτικής µισθοδοσίας στους εργαζο- µένους ή να µην πληρώνει τα καύσιµα για τα λεωφορεία και τους προµηθευτές, Ερωτάστε: 1. Εάν πράγµατι η καθυστέρηση καταβολής της µισθοδοσίας των εργαζοµένων στην ΕΘΕΛ οφείλεται στην απεργία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γιατί οι µισθοί δεν καταβλήθηκαν την αµέσως επόµενη ηµέρα και δηµιουργήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση στους εργαζοµένους; 2. Γιατί δεν ενηµερώθηκε ο Πρόεδρος των εργαζοµένων της ΕΘΕΛ για τους λόγους της καθυστέρησης και τον χρόνο καταβολής της µισθοδοσίας παρά το ό,τι ο ίδιος, όπως υποστηρίζει ζήτησε εξηγήσεις από το Υπουργείο, µε αποτέλεσµα να προχωρήσουν οι εργαζόµενοι σε επίσχεση εργασίας µε την συνεπαγόµενη ταλαιπωρία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου; 3. Είναι αληθείς οι ισχυρισµοί του Προέδρου των εργαζοµένων στην ΕΘΕΛ ότι εδώ και πολύ καιρό έχει στα- µατήσει το δηµόσιο να πληρώνει τα καύσιµα και τους προµηθευτές και αν ναι ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια; 4. Είναι στους σχεδιασµούς της κυβέρνησης η ιδιωτικοποίηση και της ΕΘΕΛ και αν ναι για ποιους λόγους; Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ έκανε το εξής σχόλιο για την επέκταση της µαθητείας στο Γυµνάσιο και σε όλα τα Λύκεια µε το Προεδρικό ιάταγµα για τις εργασιακές σχέσεις: Ένα ανατριχιαστικό στοιχείο που περιλαµβάνει το προεδρικό διάταγµα της κυβέρνησης για τις εργασιακές σχέσεις και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο είναι ότι µε αυτό εισάγει τον απαράδεκτο θεσµό της µαθητείας, δηλαδή το σκλαβοπάζαρο της φθηνής εργατικής δύναµης για τα παιδιά της λα κής οικογένειας ακόµα και για αυτά που πάνε στο γυµνάσιο. Την επεκτείνει εκτός από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ και σε όλα τα λύκεια και στα γυµνάσια. Αυτό είναι το αποκρουστικό πρόσωπο του «νέου σχολείου» που προπαγανδίζει η κυβέρνηση. Η λεγόµενη µαθητεία στο σχολείο ανοίγει την πόρτα στις επιχειρήσεις και κλείνει την πόρτα στη γνώση. Η προώθησή της αποτυπώνει και υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ και του µεγάλου κεφαλαίου για να εναρµονιστεί το περιεχόµενο όλης της εκπαίδευσης στα συµφέροντα και τους στόχους των επιχειρήσεων. Κανένας εργαζόµενος, κανένας εκπαιδευτικός, κανένας νέος να µην αφήσει να περάσει αυτό το µέτρο, αυτή η πολιτική. Σήµερα υπάρχουν όλες οι υλικές προ ποθέσεις για να ζει ο λαός και η νεολαία καλύτερα. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ώστε κάθε νέος να µορφώνεται µέχρι τα 18 χρόνια του. Κοινό µέτωπο πάλης τώρα για τον άλλο δρόµο α- νάπτυξης, που να υπηρετεί τις λα κές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των µονοπωλίων. Αυτός είναι ο δρόµος για να κατακτήσουν η εργατική τάξη και ο λαός τα σύγχρονα δικαιώµατά τους στη ζωή. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Πλατεία Αγίου Βλασίου 13, ΑΧΑΡΝΑΙ Γενναίες επιχορηγήσεις από την Γ. Γ. Αθλητισµού ύψους ,00 ευρώ Τι δείχνουν όµως τα στοιχεία από τη γ. γ. Αθλητισµού; Ο ΓΑΣΕ από το 1992 έως σήµερα έχει λάβει το ποσό των ,00 ευρώ δηλαδή 175 εκατοµµύρια δραχµές που αφορούν κτιριακές επιχορηγήσεις µε λίγα λόγια για οποιεσδήποτε εργασίες γίνονταν στο κτίριο είτε συντηρήσεις, είτε κατασκευές ο Σύλλογος εισέπραττε το τίµηµα από Ελληνικό ηµόσιο (!) Η κάνουλα των κτιριακών επιχορηγήσεων για το σύλλογο έχει ανοίξει για τα καλά από το 1994 µέχρι το 1998 µε ποσά αρκετά υψηλά (πάντα για κτιριακή επιχορήγηση). Ενώ, τα ποσά αυτά τριπλασιάζονται τα έτη 2000 και 2001 καθώς το 2004 ακολουθούν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Έτσι λοιπόν εκτός του ότι το Ελληνικό ηµόσιο επιχορήγησε γενναία το Σύλλογο που εκδίωξε τµήµατα για τα οποία ελάµβανε επιχορήγηση έως και το 2004, τα χρήµατα µετατράπηκαν σε παράνοµες κατασκευές ενώ όπως φαίνεται δεν έπιασαν τόπο στον αθλητισµό της πόλης. Την ίδια στιγµή οποιαδήποτε αξίωση από την πλευρά του συλλόγου δεν µπορεί να σταθεί και επιεικώς µπορεί να χαρακτηριστεί ως σκανδαλώδης, αφού έχει εισπράξει τεράστιο ποσό για κτιριακή ενίσχυση, σε χώρο µάλιστα που του έχει παραχωρηθεί από την ΚΕ. Την ίδια στιγµή η κατασκευή της πισίνας έχει κριθεί ως αυθαίρετη και εκκρεµούν πρόστιµα κατασκευής και διατήρησης ,89 ευρώ και ,95 ευρώ αντίστοιχα. Περικλής Μαραγκός

7 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Τους χτύπησαν και τους λήστεψαν για 20 ευρώ... ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Θερµή υποδοχή από τον ήµαρχο και µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου Στη σύλληψη τεσσάρων ατόµων, ελληνικής καταγωγής προχώρησε η Αστυνοµία στη συµβολή των οδών Μακρυγιάννη και Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ελευσίνα, ε- πειδή νωρίτερα είχαν επιτεθεί σε δύο πεζούς και µε την χρήση σωµατικής βίας τους αφαίρεσαν µια τσάντα που περιείχε 20 ευρώ και διάφορα έγγραφα. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, οι τέσσερις δράστες γρονθοκόπησαν τα θύµατά τους και στη συνέχεια άρπαξαν την τσάντα και ε- ξαφανίστηκαν. Ωστόσο, οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από αστυνο- µικούς που περιπολούσαν στην περιοχή, οι οποίοι και τους συνέλαβαν. Σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία και αναµένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Θερµή υποδοχή επεφύλαξε ο ήµαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς και µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου στον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρα, που το πρωί της Τετάρτης 30 Ιουνίου, επισκέφθηκε τα Άνω Λιόσια. Ο Ποιµενάρχης, έφτασε στο ηµαρχείο, συνοδευόµενος από τον Γενικό Αρχιερατικό της νέας Μητρόπολης πατέρα Εµµανουήλ Σέρβο και τον Αρχιερατικό Επίτροπο Άνω Λιοσίων και Γραµµατέα της Μητρόπολης, πατέρα Αναστάσιο Μπαστούνη. ΑΝ.ΤΣ Συνάντηση µε τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Πραγµατοποίησε ο πρόεδρος του ΒΕΠ Συνάντηση µε τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. κ. Ιωάννη Πετρόπουλο πραγµατοποίησε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά κ. Ευάγγελος Τσιτούρας, στο πλαίσιο της δράσης που έχουν αναλάβει από κοινού τα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια Αθήνας - Πειραιά για τη στήριξη της βιοτεχνικής παραγωγής και την εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής συµµετοχής των ΜµΕ στο σύνολο των κρατικών προµηθειών και των δηµόσιων διαγωνισµών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναδείχθηκε το εξαιρετικό ενδιαφέρον, που παρουσιάζει ευρύτερα για την ελληνική οικονοµία η συµµετοχή των ΜµΕ στις προµήθειες του ηµοσίου και συνοµολογήθηκε - δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης που πλήττει καίρια τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις - ότι το πάγιο αίτηµα των Επιµελητηρίων για συνεργασία των ηµοσίων Οργανισµών και των βιοτεχνικών επιχειρήσεων αναδεικνύεται σε έναν κρίσιµο παράγοντα στήριξης της ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Τσιτούρας, ανέπτυξε τις θέσεις των Επιµελητηρίων και πρότεινε σε γενικές γραµµές: την απλοποίηση των διαδικασιών διενέργειας των διαγωνισµών και των προ ποθέσεων συµµετοχής και τη θεσµοθέτηση της κατάτµησης των προµηθειών υπέρ των ΜΜΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η συµµετοχή περισσότερων ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Πετρόπουλος κατανόησε την αναγκαιότητα των επισηµάνσεων και δεσµεύτηκε να εξετάσει προσωπικά τη δυνατότητα υλοποίησης του αιτήµατος. Λόγω της εξαιρετικής σηµασίας του θέµατος για τις ΜµΕ, θα πραγµατοποιηθούν από τα Επιµελητήρια ανάλογες ενηµερωτικές εκδηλώσεις µε στόχο την υπεύθυνη και ουσιαστική πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων. Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στο Γραφείο ηµάρχου, ο νέος Ποιµενάρχης είχε εγκάρδια συνοµιλία µε τον ήµαρχο και µε άλλα µέλη της ηµοτικής Αρχής και ενηµερώθηκε για διάφορα εκκλησιαστικά θέµατα που αφορούν στις ανάγκες και στη λειτουργία των ενοριών της πόλης. Τέθηκε µάλιστα και το ζήτηµα που έχει ανακύψει τα τελευταία 2 χρόνια µε την άρνηση της Μονής Κλειστών να παραχωρεί µια φορά το χρόνο την εικόνα της Παναγίας, για την τήρηση του ε- θίµου, που θέλει τους πιστούς να κατηφορίζουν πεζοί από τη Μονή Κλειστών ως τα Άνω Λιόσια, συνοδεύοντας την εικόνα προς τιµήν της Παναγίας. Όπως του ε- ξήγησαν, πρόκειται για ένα πατροπαράδοτο έθιµο, που τελείται την εποµένη του Ακάθιστου Ύµνου και ο Λαός της πόλης των Άνω Λιοσίων, το τηρεί µε θρησκευτική ευλάβεια, πλέον των διακοσίων ετών. Ο κ. Αθηναγόρας υποσχέθηκε πως θα µεσολαβήσει ώστε να υπάρξει λύση στο πρόβληµα, ενώ τόνισε πως θα βρίσκεται κοντά στην εκκλησία και στον κόσµο των Άνω Λιοσίων. Ο πατέρας Αναστάσιος Μπαστούνης από την πλευρά του, επεσήµανε πως η Εκκλησία της πόλης των Άνω Λιοσίων έχει διαχρονικά αγαστή συνεργασία µε τη ηµοτική Αρχή, γεγονός που κάνει το έργο της πιο αποτελεσµατικό. «Η ηµοτική Αρχή, και η προηγούµενη και η σηµερινή, είναι πάντα στο πλευρό µας και ικανοποιεί κάθε µας ανάγκη, διευκολύνοντας το έργο µας», τόνισε χαρακτηριστικά ο πατέρας Αναστάσιος. Ο ήµαρχος τέλος, ζήτησε από το νέο Ποιµενάρχη να βρίσκεται κοντά στο Λαό των Άνω Λιοσίων και πριν αναχωρήσει του πρόσφερε το κόσµηµα της Γρίζας (γιορντάνι) και τα συγγράµµατα του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισµού Άνω Λιοσίων «Η Γρίζα», το «Ενθύµιον» και τις «Μνήµες από το Λιοσώτικο Πανηγύρι». Στο νέο Μητροπολίτη έδωσαν τις ευχές τους για µακροηµέρευση και καλό ποιµαντικό έργο, η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ζωή Αρβανιτάκη, οι Αντιδήµαρχοι ηµήτρης Καµπόλης, Ανδρέας Ατζάµπος και Μιχάλης Οικονοµάκης, ο πρώην ήµαρχος και επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συνεργασία Νέα Πόλη» Ευάγγελος Χριστοφιλάκης, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Κωνσταντίνος Κοκκόριας, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Τριαντάφυλλος Χαραλαµπίδης, η Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου Μαρία Πλαβούκου, ο ηµοτικός Σύµβουλος Κυριάκος Χατζηλέρης, ο Αντιπρόεδρος του ΚΑΠΗ Μαρίνος Σαρλάς και ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου κ. Σπύρος Στάµου.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 «Πετρέλαιο και Οικονοµία 2010» Τα ΕΛ.ΠΕ στην ηµερίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την κατάσταση στον κλάδο διύλισης και εµπορίας πετρελαιοειδών στην χώρα µας παρουσίασε ο Γιάννης Κωστόπουλος, ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην ηµερίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης την περασµένη Πέµπτη. Με τη βοήθεια διαγραµµάτων και πινάκων αναφέρθηκε σε πολλά θέµατα που αφορούν το συγκεκριµένο κλάδο ε- στιάζοντας: - στην πτώση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών µέσα στο την αύξηση τιµών λόγω αύξησης της φορολογίας - τον ανταγωνισµό από άλλες χώρες Στη συνέχεια της παρουσίασης έδωσε µια εικόνα της στρατηγικής που ακολουθεί η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και κατέληξε µε τα συµπεράσµατα, αφού αναφέρθηκε στα οφέλη στην τοπική και εθνική οικονοµία. Συγκεκριµένα για τα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης επισήµανε: - Τοπική Οικονοµία - ιασφαλίζονται όλες οι σηµερινές µόνιµες θέσεις εργασίας και δηµιουργούνται 185 νέες µόνιµες θ- έσεις (µε έµφαση στην εντοπιότητα). Παράλληλα δηµιουργούνται και περίπου άλλες τόσες έµµεσες θέσεις εργασίας - Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων που θα διαρκέσει δύο χρόνια, θα απασχοληθούν περίπου άτοµα κατά µέσο όρο. Σήµερα εργάζονται στα εργοτάξια 835 υπάλληλοι. Στην αιχµή της κατασκευαστικής περιόδου, ο αριθµός τους θα ανέλθει στους Μέχρι σήµερα έχουν ανατεθεί παραγγελίες εξοπλισµού και υπηρεσιών ύψους 155 εκ ευρώ σε ελληνικές ε- ταιρείες. - Επίσης, δηµιουργείται πληθώρα περιφερειακών θέσεων εργασίας, λόγω των υπηρεσιών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της επένδυσης (σίτιση, ένδυση, µεταφορά προσωπικού, χωµατουργικές εργασίες, προµήθειες υλικών, κλπ). - Εθνική Οικονοµία - Υποκατάσταση εισαγωγών - αύξηση της Προστιθέ- µενης Αξίας σε εγχώρια παραγόµενα προ όντα - Αύξηση κρατικών εσόδων. - Μεγαλύτερη ασφάλεια στα αποθέµατα καυσίµων της χώρας. Κύρια σηµεία Συµπεράσµατα Ο κ. Κωστόπουλος συµπύκνωσε την παρουσίασή του, αναφέροντας: - Ο κλάδος διύλισης και εµπορίας πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται από ένταση κεφαλαίου, ευµεταβλητότητα τιµών, πολυπλοκότητα λειτουργίας και συνεχώς συναντά προκλήσεις. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αντιµετωπίζει τις προκλήσεις µε επενδύσεις, διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και ανάπτυξη σε νέες αγορές. - Ο κλάδος διύλισης και λιανικής εµπορίας συνεισφέρει στο εξαγωγικό ισοζύγιο της Ελλάδας περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως, α- πασχολεί µε άµεσο και έµµεσο τρόπο από το εργατικό δυναµικό της χώρας και συλλέγει για λογαριασµό του κράτους 10 δισ. ευρώ περίπου ετησίως (ως ΕΦΚ και ΦΠΑ) πέραν των φόρων εισοδήµατος που αποδίδει. - Οι υγιείς επιχειρήσεις καλούνται να συµβαδίζουν µε τις συνεχείς εξελίξεις των προδιαγραφών ποιότητας, να συµµορφώνονται µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και να διατηρούν σύγχρονα, ασφαλή και εξυπηρετικά στον πελάτη δίκτυα διανοµής επενδύοντας σηµαντικά κεφάλαια σε ετήσια βάση σε ένα δυσχερές περιβάλλον όπου η επίλυση των προβληµάτων καθυστερεί, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισµό. - Η πρόσφατη αύξηση των τιµών των καυσίµων κίνησης οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της φορολογίας, ενώ τα περιθώρια εµπορίας συρρικνώνονται. - Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εστιάζεται στην βιώσιµη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Συνέχεια από σελ. 2 ίσως κατευναστεί σήµερα, εφόσον ληφθεί απόφαση. Επιπλέον, στα θέµατα περιλαµβάνεται η σύσταση ηµοτικής κοινής Ανώνυµης Εταιρείας, αλλά και η ενοικίαση του αναψυκτηρίου στη Ζωφριά. Αναλυτικά, η ηµερήσια διάταξη έχει ως εξής: 1. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου µας για να συµπεριληφθούν οι θέσεις των υπαλλήλων που µεταφέρθηκαν από τις ηµοτικές Επιχειρήσεις, σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 2. Παροχή διευκόλυνσης οφειλετών για τµηµατική καταβολή των οφειλών τους που δεν έχουν βεβαιωθεί ταµειακά. 3. Ενοικίαση Βορεινού. 4. Αντικατάσταση µέλους ιοικητικού Συµβουλίου ν.π.δ.δ. «Πολιτιστικού Κέντρου». 5. Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Άνω Λιοσίων - Πολιτιστικού Κέντρου - ηµοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας για την εκτέλεση πολιτιστικών προγραµµάτων. 6. Αµοιβή Προέδρου και ιοικητικών Συµβούλων ΚΕ ΑΛ. 7. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για χρήση του έργου «Μελέτη - κατασκευή ανέγερσης νέου κτιρίου ειδικού Βρεφονηπιακού Σταθµού και Συµβουλευτικής γονέων στο ήµο Άνω Λιοσίων». 8. ιόρθωση του µε αρ. 669/ τεύχους Β' / , όπου δηµοσιεύθηκε η απόφαση µε αρ. 159/08 για έγκριση µεταφοράς του προσωπικού των ηµοτικών Επιχειρήσεων ΕΤΕΑΛΑ και ΕΑ ΑΛ και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο ήµο Άνω Λιοσίων Αττικής, καθώς και του µε αρ. 342/τεύχους Γ'/ , ό- που δηµοσιεύθηκε η αρ. 55/08 απόφαση ηµάρχου Άνω Λιοσίων, για την κατάταξη προσωπικού σε συσταθείσες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού ικαίου αορίστου χρόνου στο ήµο Άνω Λιοσίων Νοµ. Αττικής, για διόρθωση της ειδικότητας του Παπαθανασίου Κων/νου από ΥΕ Κλητήρων σε Ε Γραφικών Τεχνών, σύµφωνα µε την προ πηρεσία του. 9. Έγκριση µελέτης βιωσιµότητας για σύσταση ηµοτικής κοινής Ανώνυµης Εταιρείας Άνω Λιοσίων για την ανάπτυξη και εφαρµογή περιβαλλοντικών τεχνολογιών και προγραµµάτων. 10. Λήψη απόφασης για σύσταση της α- νωτέρω Επιχείρησης. 11. Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 17,77 τ.µ. στην ιδιοκτησία Αγραπίδη Χαράλαµπου στην ΠΕ Ζωφριάς Π. 12. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 756,00 τ.µ. ιδιοκτησίας Τσαµαλή Αναστασίου και Τσαµαλή Κλειώς, στο Πάρκο Πόλης, σύµφωνα µε την έκθεση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών. 13. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης εµβαδού 56,60 τ.µ. στον καθένα, ιδιοκτησίας Φίλη ηµητρίου και Φίλη Χρήστου, στην Π.Ε. Αγ. Νικολάου. 14. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης εµβαδού 58,60 τ.µ., ιδιοκτησίας Μπαδήµα Χρήστου, στην Π.Ε. ροσούπολης. 15. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης εµβαδού 34,70 τ.µ. για τον καθένα, ιδιοκτησίας Καραµέτση Χρήστου και Γεωργίας, στην Π.Ε. Ζωφριάς Π. 16. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 48,00 τ.µ., ιδιοκτησίας κληρονόµων Μαρίας συζύγου Αποστόλου Μυλόβα το γένος Θεοδώρου και Σοφίας Κατακαλίδου, στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου. 17. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης εµβαδού 830,00 τ.µ., ιδιοκτησίας Λιόση Μαρίας, στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου, µε αλλαγή φορέα αποζηµίωσης. Γ.Κ.

9 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-9. Εκλογές στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων του δήµου Άνω Λιοσίων Ψήφισµα για το κτιριακό πρόβληµα των σχολείων ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 9/6/2010 και ώρα 6:30 µ.µ. στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ηµαρχείου Άνω Λιοσίων η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, που είχαν εκλεγεί από τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στα σχολεία του ήµου. Το µέλος της Προσωρινής ιοικούσας Επιτροπής Ζαπάντης Νίκος παρουσίασε την εισήγηση µε όλα τα ζητήµατα που σήµερα απασχολούν το γονε κό κίνηµα, έκανε αναφορά στη δράση της Προσωρινής ιοικούσας Επιτροπής µέχρι τη µέρα της Γ.Σ. και τόνισε ότι το.σ. που θα προκύψει από τις εκλογές πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για το δυνάµωµα της δράσης όσων Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων λειτουργούν, αλλά και να βοηθήσει στην ίδρυση νέων Συλλόγων, όπου δεν υπάρχουν. Η Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ανατολικής Αττικής και µέλος της ιοίκησης της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) Μαγκλάρα Λένα που παραβρέθηκε στην Γ.Σ. αναφέρθηκε στα τελευταία νο- µοσχέδια για το «νέο σχολείο», για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών µονάδων, για την επίδραση του «Καλλικράτη» στην παιδεία, για τα 800 δηµοτικά µε το αναµορφωµένο πρόγραµµα κ.α. Έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των αντιπροσώπων, ενώ οµόφωνα ψηφίστηκε ψήφισµα για το οξύτατο κτιριακό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα σχολεία του ήµου. Από τις εκλογές που ακολούθησαν εκλέχτηκε.σ., Ε.Ε., Αντιπρόσωπος για την Οµοσπονδία και Αντιπρόσωπος για τη ηµοτική Επιτροπή Παιδείας. Εκλέχτηκαν: - Στο.Σ.: Κωστόπουλος Χάρης, Ζαπάντης Νίκος, ελλαπόρτα Κατερίνα, Θέου Στέλλα, Μυλωνάς Μανώλης, Στέργιος Παναγιώτης και Θωµάς Κώστας. - Στην Ε.Ε.: Πούλη Μαρία, Πλαβούκου Νίκη και Τσερπάνης ηµήτρης. - Αντιπρόσωπος στην Οµοσπονδία: Θέου Στέλλα. - Αντιπρόσωπος στη ηµοτική Επιτροπή Παιδείας: Ζαπάντης Νίκος. Στην πρώτη συνεδρίαση του.σ., τα µέλη του συγκροτήθηκαν σε σώµα µε βάση τις θέσεις που προβλέπει το καταστατικό. Στην πρότασή του το πλειοψηφούν µέλος του.σ. Κωστόπουλος Χάρης πρότεινε: - ΠΡΟΕ ΡΟΣ του.σ. της Ένωσης να εκλεγεί ο ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ του.σ. της Ένωσης να εκλεγεί ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του.σ. της Ένωσης να εκλεγεί η ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΤΑΜΙΑΣ του.σ. της Ένωσης να εκλεγεί η ΘΕΟΥ ΣΤΕΛΛΑ - ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του.σ. της Ένωσης να εκλεγεί ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΗ του.σ. της Ένωσης να παραµείνουν ο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ και ο ΘΩΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. Εκτός από την παραπάνω πρόταση, δεν υπήρξαν άλλες αντιπροτάσεις ή αυτοπροτάσεις. Σε µυστική ψηφοφορία που ακολούθησε για καθεµία από τις παραπάνω θέσεις όλοι οι προτεινόµενοι εξελέγησαν οµόφωνα για τη θέση που προτάθηκαν. Το.Σ. αποφάσισε να κάνει παρέµβαση για την κατάσταση που επικρατεί στα ζητήµατα παιδείας τόσο τα το πικά όσο και τα γενικότερα στη δηµοτική αρχή και τους υπεύθυνους παιδείας στο ήµο των Άνω Λιοσίων. Το ψήφισµα για το κτιριακό πρόβληµα των σχολείων της περιοχής που εγκρίθηκε οµόφωνα έχει ως εξής: ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Εµείς οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων του ήµου Άνω Λιοσίων, που σήµερα 9 Ιουνίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 µ.µ. στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ηµαρχείου παίρνουµε µέρος στις διαδικασίες εκλογής οργάνων για την Ένωση, δηλώνουµε ότι είµαστε αγανακτισµένοι µε τον τρόπο µε τον οποίο κυβερνήσεις και δηµοτικές αρχές αντιµετωπίζουν διαχρονικά το οξύτατο κτιριακό πρόβληµα στο ήµο µας. Νήπια στοιβαγµένα σε νηπιαγωγεία υπερπλήρη, σε αίθουσες που προορίζονται για άλλες χρήσεις, ενώ αρκετά προνήπια διώχνονται από τα νηπιαγωγεία, απλά γιατί δεν χωράνε!! Παιδιά του δηµοτικού σε σχολεία µε υπεράριθµα τµή- µατα, πεταγµένα σε προκάτ, αίθουσες εκδηλώσεων και άλλων χρήσεων, ακόµη και σε υπόγεια!! Παιδιά πακεταρισµένα σε γυµνάσια υπεράριθµα, σε Γενικά Λύκεια άθλιας κτιριακής κατάστασης (µισθωµένα κτίρια χωρίς καµιά υποδοµή), σε ΕΠΑΛ και ΣΕΚ σε τραγική κτιριακή κατάσταση (προκάτ και υπερπλήρη), σε ΕΠΑΣ σε µισθωµένο χώρο µε προκάτ!! Γι αυτό δικαιολογηµένα απαιτούµε άµεσα: - 4 νέα νηπιαγωγεία - 3 νέα δηµοτικά σχολεία - 2 νέα γυµνάσια - 2 νέα λύκεια για να µεταφερθούν το 2ο και 3ο ΓΕΛ - 2 νέα κτίρια για να µεταφερθούν ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Απαιτούµε τα παιδιά µας να στεγάζονται σε κατάλληλα, αντισεισµικά, ασφαλή και δηµόσια σχολικά κτίρια, που να χτιστούν χωρίς τη διαδικασία των Σ ΙΤ (Συµπράξεων ηµοσίου - Ιδιωτικού Τοµέα) και να παραδοθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. ιαφωνούµε ριζικά µε την όποια προσπάθεια να στριµώξετε τα παιδιά µας σε 30άρια τµήµατα καθώς και µε τη βάρδια πρωί-απόγευµα. Θα είµαστε δίπλα στα παιδιά µας, και σε κάθε αγώνα δικό τους, για το σοβαρό αυτό πρόβληµα που αυτά τα ίδια περισσότερο απ όλους βιώνουν κάθε µέρα. Η Γ.Σ. των Αντιπροσώπων της Ένωσης Άνω Λιοσίων Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Βεβαίως τους πάντες. Σας υπενθυµίζω ότι είχαµε "αποδεχθεί", υπό την έννοια ότι είπαµε πως θα βάλουµε και εµείς πλάτη ως Αυτοδιοίκηση, και το µείον 11,5% στο προ πολογισµό, συν το 10% που αναφέρεστε. Όµως δε σταµατάµε εδώ. Βρισκόµαστε στο µήνα Ιούλιο, πρωτοφανές για την ιστορία της Αυτοδιοίκησης, δεν έχει βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κατανοµή των ΚΑΠ. Υπάρχει µία ανυπόγραφη επιστολή του υπουργού που µας είχε στείλει το µήνα Απρίλιο, όπου µας διαβεβαίωνε ό- τι το δωδεκατηµόριο θα είναι 201 εκ. ευρώ, αντ αυτού παίρνουµε 161 εκ. ευρώ. Άρα στην όποια µείωση (11,5% συν 10% είναι 21%) υπολογίστε συν 480 εκ. ευρώ. Περίπου 35% των προβλέψεων του προ πολογισµού. Και µιλάµε για ανελαστικές δαπάνες, για µισθοδοσία, υπερωρίες, βραδινά, αργίες. Αυτά τα ποσά δεν έχουν να κάνουν µε καµία άλλη δαπάνη των δήµων. Με απολύτως καµία άλλη δαπάνη των δήµων. Να δείξουµε τη συµπάθεια. Ναι. Αλλά λύση; Ποια είναι η λύση; Το µόνο που αποφασίστηκε είναι καθαρά διαδικαστικό και ίσως φανεί χρήσιµο. Να γίνει δηλαδή µια επιτροπή ΚΕ ΚΕ και Γενικού Λογιστηρίου, να καθίσει να τα δει όλα αυτά εντός δέκα πέντε ηµερών το αργότερο και να επαναληφθεί η συνάντηση στο τέλος Ιουλίου. Εάν πρόκειται να επαναληφθεί για να ακούσουµε ότι έχετε δίκιο αλλά δεν έχω χρή- µατα να σας δώσω, δεν ξέρω αν έχει κανένα νόηµα. Ερώτηση: Πρακτικά, η µισθοδοσία του Αυγούστου είναι εν αµφιβόλω; Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για αρκετούς δήµους είναι βεβαίως. Ήδη υπάρχουν δήµοι που δεν έχουν καταβάλει τη µισθοδοσία του τρέχοντος µήνα. Ήδη υπάρχουν δήµοι που έχουν πρόβληµα να καταβάλουν το πετσοκοµµένο δώρο. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο υτ. Αττικής ανακοινώνει και προσκαλεί τους Πολίτες και Φορείς εκπροσώπησής τους στο Νοµαρχιακό Κατάστηµα υτ. Αττικής - Γραφείο Προέδρου Ν.Σ. στην Ελευσίνα και στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 78, προκειµένου να λάβουν γνώση της υπ' αρ, Φ765/2279/ Απόφασης Γ.Γ.Π.Α. Τροποποίησης- Ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας για τη δραστηριότητα: µονάδα α. συντήρησης και επεξεργασίας αλιευµάτων, β. συντήρησης και επεξεργασίας κρέατος και γ. αποθήκευσης ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο υτ. Αττικής ανακοινώνει και προσκαλεί τους Πολίτες και Φορείς εκπροσώπησής τους στο Νοµαρχιακό Κατάστηµα υτ. Αττικής - Γραφείο Προέδρου Ν.Σ. στην Ελευσίνα και στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 78, προκειµένου να λάβουν γνώση της υπ' αρ. Φ2943/2280/ Απόφασης Γ.Γ.Π.Α. Τροποποίησης - Ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας για τη δραστηριότητα υφιστάµενης µονάδας, ευπαθών προ όντων - ψυκτικών θαλάµων, λόγω µείωσης δυνα- µικότητας δραστηριότητας α, κατάργησης δραστηριότητας β, αύξησης αποθηκευτικού όγκου δραστηριότητας γ., καθώς και µηχανολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισµού (κατόπιν παραχώρησης δυναµικότητας εγκαταστάσεων και εξοπλισµού σε άλλους φορείς) της Εταιρείας Meditarian Α.Ε. στη Λ. NATO 100, Ζώνη Ε.Μ. ήµου Ασπροπύργου. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Η.Π.37111/2021/2003, βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ. ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ συντήρησης και επεξεργασίας κρέατος, κατόπιν αύξησης της ηµερήσιας δυναµικότητας της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη, αύξησης χώρων παραγωγής και αύξησης εγκατεστηµένης (κινητήριας) ισχύος (λόγω παραχώρησης από άλλο φορέα) της Εταιρείας Μέγας Γύρος Α.Ε. στη Λ. NATO 100, Ζώνη Ε.Μ., ήµου Ασπροπύργου. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Η.Π.37111/2021/2003, βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης η λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ. ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ΙΕΡ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΥΝΑΜΙΚΟ H πρόταση µου στην διοίκηση της ο- µάδας του ΒΥΖΑ 2007 είναι να παρα- µείνει το υπάρχον δυναµικό. Ο στόχος την νέα α- γωνιστική περίοδο είναι να εξασφαλίσει όσο ποιο γρήγορα την παρα- µονή για να πάρουν χρόνο συµµετοχής οι που ανήκουν στο δυναµικό της οµάδας. Η ενίσχυση θα είναι εσωτερική µε ποδοσφαιριστές που λόγω πάνελ... εξετάσεων την περασµένη αγωνιστική περίοδο δεν µπόρεσαν να συµµετέχουν και αυτοί είναι, ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΤΣΙΓΚΡΗΣ, ΗΜΟΓΛΗΣ,ΑΝ ΡΙΚΟΣ, και σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο προπονητή της παιδικής οµάδας του οι ΚΟΥΦΗΣ, ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ,ΜΑΖΙΩΤΗΣ. Ένα νέο πρόσωπο εµφανίστηκε σήµερα στην προπόνηση της ΑΕΚ στους Θρακοµακεδόνες. Ο λόγος για τον Λευτέρη Ιντζόγλου. Ο γεννηµένος στις 03/03/1987 προέρχεται από τα τµήµατα Ακαδηµιών του Αετού Κορυδαλλού και ήταν από το 2005 στον Βύζαντα Μεγάρων. Είναι ακραίος χαφ και πέρυσι έπαιξε σε οκτώ µατς στην Γ εθνική, ενώ το 2006 ήταν µέλος και της εθνικής Ελπίδων. Είναι γιος του παλιού παίκτη της ΑΕΚ Μπάµπη Ιντζόγλου και τις επόµενες ηµέρες θα δοκιµαστεί από τον Μπάγεβιτς, ενώ δεν δεσµεύεται µε συµβόλαιο µε τον Βύζαντα Μεγάρων. Αν πείσει τον προπονητή της Ενωσης, θα κάνει συµβόλαιο µε την οµάδα. ΕΓΚΥΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Πήρε Κουβιδη ο Ασπρόπυργος! Σε µια µεταγραφική επιτυχία προχώρησε η Ένωση όξας Ασπροπύργου. Μετά από συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της οµάδας Γιώργος Χριστοφιλόπουλος µε τον ποδοσφαιριστή του Πανελευσινιακού, Λευτέρη Κουβίδη, ο τελευταίος υπέγραψε στην οµάδα του Ασπροπύργου. Ο Κουβίδης παίζει όλη την αριστερή πλευρά και θεωρείται µια πολύ καλή επιλογή στις θέσεις των "µικρών" της Γ Εθνικής. Τον νεαρό ποδοσφαιριστή γνωρίζει πολύ καλά και ο προπονητής Κυριάκος Μίχας, ο οποίος και συναίνεσε για την µεταγραφή. Ο ΗΜ.ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Το σενάριο µε τον τεχνικό που θα αναλάβει τις τύχες του Αστέρα Μαγούλας για τη νέα περίοδο τελείωσε.ο ηµήτρης Μαγκαφίνης(φωτό) ανέλαβε την ο- µάδα της υτικής Αττικής. ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ηµήτρης Μαγκαφίνης έχει γεννηθεί στις 11 Μα ου του 1968 στη Θάσο της Καβάλας. Σαν παίκτης έφτασε µέχρι τη Γ εθνική, ενώ έχει παίξει για πολλά χρόνια στη εθνική. Η θέση του ήταν στη µεσαία γραµµή. Έχει φορέσει τη φανέλα του Πανδραµα κού, του Ηρακλή Καβάλας, της Χρυσούπολης, αλλά και του Θεαγένη Θάσου, οµάδα της πατρίδας του. Πρόκειται για έναν προπονητή «σκληρό» σε θέµατα πειθαρχίας, κάτι για το οποίο έχουν να λένε σε όλες τις οµάδες που έχει περάσει. Του αρέσει πολύ το επιθετικό ποδόσφαιρο και τον ενδιαφέρει η οµάδα του να αποδίδει θέαµα και να τη χαίρεται ο κόσµος. Λάτρης της σκληρής δουλειάς, σίγουρα θα «δυσαρεστήσει» κάθε ποδοσφαιριστή που «τεµπελιάζει» α- φού περνάει ώρες ολόκληρες στο γήπεδο. Σαν προπονητής έχει δουλέψει στο Λεωνίδιο για δύο χρόνια και στον Ολυµπιακό Λουτρακίου τα δύο τελευταία χρόνια. Μάλιστα πέρσι ήταν στον ΑΟ Πόρου. Είναι «καθαρό» παιδί και δεν ασχολείται µε εξωαγωνιστικούς παράγοντες. Το µόνο που θέλει είναι να φτιάχνει καλές οµάδες. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ Ο ΓΚΟΓΚΑΣ Πληροφορίες φέρνουν πολύ κοντά στην οµάδα του Θρασύβουλου τον Θανάση Γκόγκα. Ο έµπειρος επιθετικός είναι πολύ κοντά στο να ντυθεί στα πράσινα, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η µεταγραφή του. Ο Γκόγκας είχε 31 συµµετοχές µε τη φανέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας την προηγούµενη σεζόν και σηµείωσε τέσσερα τέρµατα. Εκτός από τους «κιτρινό- µαυρους», ο έµπειρος φορ έχει αγωνιστεί σε Ιωνικό, Πανσερρα κό, Κέρκυρα, Καβάλα και Προοδευτική.

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1555 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κραυγή

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1917 Tετάρτη 28 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1592 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

Παράγκες και αυθαίρετα

Παράγκες και αυθαίρετα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1596 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο»

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1558 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αυτόνοµο ψηφοδέλτιο και Γ. Αµπατζόγλου Αποφάσισε η Π. Κ. του ΣΥΝ Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1570 Τρίτη 13 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1770 Τρίτη 17 Μαίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ορατός ο κίνδυνος στάσης πληρωµών από Σεπτέµβρη, εκτιµούν ΚΕ Ε και ΠΟΕ-ΟΤΑ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο. ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2054 Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ύο νέους χώρους Απέκτησε ο ήµος Ελευσίνας Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 5 ηµοτικό Συµβούλιο... υψηλών θερµοκρασιών στο ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει»

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ιχάζουν τα οικονοµικά στο ήµο Ασπροπύργου Με αφορµή την εφαρµογή απόφασης του ΥΠΕΣ για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ &

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ενισχύονται φέτος οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους παιδικούς σταθµούς Άνω Λιοσίων Μηνιαίες ενηµερωτικές συναντήσεις µε ψυχολόγο στο πλαίσιο της λειτουργίας Σχολών Γονέων Óåë. 3-4 www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σύνταξη 4 µήνες µετά τη λήξη της εφεδρείας Στις εξαιρέσεις και οι ηµόσιες Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Περιµένουν τα λεφτά στο ήµο Αχαρνών Άνοιξε από εχθές ο ήµος και αναµένει τις

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2-4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο διήµερο «λουκέτο» στους ήµους από σήµερα Νίκος Μελετίου: «Αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2077 Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2077 Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2077 Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέες αυτοψίες στα σχολεία της Ελευσίνας Συνεχίζεται και φέτος η καταγραφή των προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αναστολή πλειστηριασµών για ένα ακόµα έτος, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ Γιάννης Ραγκούσης: «εν υφίσταται θέµα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Μειωµένα ηµοτικά τέλη για τις ευπαθείς οµάδες στο ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Οργιάζει

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2123 Tρίτη 13 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2123 Tρίτη 13 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2123 Tρίτη 13 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Η αποψίλωση... των υπηρεσιών και οι διαθεσιµότητες εργαζοµένων στους ήµους

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1986 ευτέρα 9 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1986 ευτέρα 9 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σε αδυναµία ρύθµισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία βρίσκεται η πλειονότητα των επιχειρήσεων «Χειροπέδες» σε διακινητές µεταναστών στον Ασπρόπυργο Σε µπλόκο στην Εθνική οδό Αθηνών-

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις»

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2329 Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ολοκληρώθηκαν έργα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2216 Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2216 Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2216 Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σε συνεργασία µε το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων και την Τράπεζα Αττικής ΘΛΙΒΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2295 Πέµπτη 1 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2295 Πέµπτη 1 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2295 Πέµπτη 1 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από 392 έως 1400 ευρώ, και επίσηµα, το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1928 Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στα διοικητικά δικαστήρια για το ασυµβίβαστο Επανήλθε το θέµα για δηµοτικό σύµβουλο

Διαβάστε περισσότερα