ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :26:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Ε5465ΦΘ3-ΩΗΚ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/49643/27506/1553 Ηµ/νία: 27/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 & Κανάρη, Καλαμάτα Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ευτύχης Μπιτσάνης Τηλ.: , Fax.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάθεση : Των «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ». στο πλαίσιο του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ». Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «ΕΣΠΑ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (Κωδικός MIS ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,32 (χωρίς Φ.Π.Α) Σύνολο με Φ.Π.Α.: ,00 ΑΘΗΝΑ 2015

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού. ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο διαγωνισμού. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση. ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή Διακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί λόγοι αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων. ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος προσφορών. ΆΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών. ΆΡΘΡΟ 8 Δικαιολογητικά συμμετοχής. ΆΡΘΡΟ 9 - Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή). ΆΡΘΡΟ 12 - Διαδικασία Κατακύρωσης. ΆΡΘΡΟ 13 Απόφαση Κατακύρωσης Υπογραφή Σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων. ΆΡΘΡΟ 15 Διάρκεια σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωμής. ΆΡΘΡΟ 17 Εκχώρηση Υποκατάσταση. ΆΡΘΡΟ 18 Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού. ΆΡΘΡΟ 19 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγμα Αίτησης - Υποδείγματα Υπεύθυνων δηλώσεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Σχέδιο σύμβασης. 2

3 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού. Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (πρόχειρος διαγωνισμός) κατ αναλογική εφαρμογή, δεδομένου ότι το αντικείμενο του έργου αφορά σε παροχή υπηρεσιών και σύμφωνα με: A. Τις διατάξεις: 1. Του Νόμου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3). 3. Του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 4. Του Π.Δ. 24/2015 και του Π.Δ. 25/ Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 6. Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». 7. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας». 8. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 9. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 10. Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 11. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 12. Της υπ' αριθ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 13. Την υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ /19799/268 (ΦΕΚ 1781/Β/ ) Υπουργική Απόφαση για «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 14. Της Υ.Α. Αριθμ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ). 15. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 237/ ) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». 16. Του Νόμου 4109 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 16/Α / (Άρθρο 3: Κατάργηση του 3

4 νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων»). 17. Της υπ. αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ /ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 85391/14065/195 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός Διαδικασιών για τη συνέχιση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων του καταργηθέντος «Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων», (ΦΕΚ 1296/Β / ). 18. Της υπ. αριθμ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ ΤΑΧ/ 86602/ 43054/5964/2940/ Υπουργικής Απόφασης «Υπαγωγή Επιστημονικών Επιτροπών μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων στις οικίες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και στις οικίες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΑΔΑ: BEX7Γ Β3Τ). 19. Του Νόμου 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 160/Α/ ). Β. Την υπ αρ. Πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/ΕΠΑΝ27/3120/ απόφαση ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » του ΕΣΠΑ. Γ. Την υπ αρ. Πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ27/2727/ η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » του ΕΣΠΑ. Δ.Την υπ αρ. Πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ27/3528/ η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης: «Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » του ΕΣΠΑ(ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΓ-ΔΘ3). Ε. Την υπ αρ. Πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ27/5977/ , 3 η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης: «Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης» ΣΤ. Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ45-46/101879/3150/ Υπουργική απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του Καποδιστριακού αλληλοδιδακτικού σχολείου Μεθώνης» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/141956/74067/5121/2319/ (1 η Τροποποίηση), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/163274/86626/6036/2756/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΙΓ-Ψ54) (2 η Τροποποίηση) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΑΧΜΑΕ/19454/10774/734/261/ (ΑΔΑ: ΩΞΨΣΓ-ΗΒΩ) (3 η Τροποποίηση), Αποφάσεις Αυτεπιστασίας στο ανωτέρω Ε.Π. Ζ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη «Αποκατάσταση του Καποδιστριακού αλληλοδιδακτικού σχολείου Μεθώνης» με κωδικό πράξης: της ΣΑΕ0148 4

5 Η. Το υπ. αρ. Πρωτ. 200/ Διαβιβαστικό έγγραφο της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανάδειξη, Αναστήλωση και Συντήρηση των Κάστρων της Επαρχίας Πυλίας (Νιόκαστρο, Παλαιοναυαρίνο, Κάστρο Μεθώνης και Κάστρο Κορώνης) με συνημμένο το απόσπασμα Πρακτικού της 45 ης / Συνεδρίασής της. Θ. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/25829/14503/905/ (ΑΔΑ: Ω72ΑΓ-7ΩΓ) Απόφαση της Διεύθυνσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών. Ι. Το υπ αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΕΠΑΝ27/5629π.ε./ έγγραφο. Κ. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/49224/27264/1530/ (ΑΔΑ:7ΘΧΑ465ΦΘ3-ΘΑ2 ) Απόφαση της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 5

6 ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο Διαγωνισμού. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάθεση των ξυλουργικών εργασιών κατασκευής τοποθέτησης κουφωμάτων συμπεριλαμβανομένων των υλικών, εξαρτημάτων, προστατευτικών βερνικιών, υαλοπινάκων και λοιπών παρελκόμενων, για το αποκαθιστάμενο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μνημείο του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης, με ενσωματωμένη την προμήθεια των υλικών από τον ανάδοχο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη Διαγωνισμού και της σχετικής Διακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης με ενσωματωμένες τις προμήθειες που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος Διαγωνισμού, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (39.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ» με κωδικό MIS , Κωδ. Πράξης Σ.Α.: 2011ΣΕ της ΣΑΕ0148 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή Διακήρυξης. 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Επιστημονική Επιτροπή Έργου: Ανάδειξη, Αναστήλωση και Συντήρηση των Κάστρων της Επαρχίας Πυλίας (Νιόκαστρο, Παλαιοναυαρίνο, Κάστρο Μεθώνης και Κάστρο Κορώνης). Διεύθυνση: Μεθώνης 10 & Κανάρη (Γραφείο Επιστ. Επιτροπής Πυλίας) Τοποθεσία / Πόλη: Καλαμάτα Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη. Υπεύθυνος για τον διαγωνισμό είναι ο κ. Μπιτσάνης Ευτύχιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΦ. Α. Μεσσηνίας Επιβλέπων του έργου. 6

7 ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής - Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί λόγοι αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα, όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος Προσφορών. 1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 17/ 3 / 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος μ.μ. 2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών. 7

8 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Γραφείο Επιστ. Επιτροπής Πυλίας Μεθώνης 10 & Κανάρη Καλαμάτα Στοιχεία αποστολέα: (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, Δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών). Αριθμ. Διακήρυξης : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ», στο αποκαθιστάμενο μνημείο του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης». Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18 / 3 / 2015 και ώρα π.μ. Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από ΑΙΤΗΣΗ (βλέπε υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ), η οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται: Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και αποτυπώνονται στο έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας προκήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε 8

9 συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. ΆΡΘΡΟ 8 Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. Υπόδειγμα 2 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ). 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα (συν. Υπόδειγμα 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ). Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον υποφάκελο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει Τεχνική Περιγραφή υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Ειδικότερα, στην Τεχνική Περιγραφή θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης αναλυτικά: α) Σύμφωνα με τους δύο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτούς, χωρίς 9

10 αναγραφή τιμών, θα περιγραφούν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα υλικά κατασκευής, λοιπά στοιχεία που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους προαναφερθέντες πίνακες όπως οι προμηθευτές - κατασκευαστές των συναφών με την κατασκευή υλικών και εξαρτημάτων καθώς και σχετικές παρατηρήσεις. β) Οι συνολικές εργασίες της κατασκευής, η μεθοδολογία όσον αφορά στις διαδοχικές φάσεις της κατασκευής καθώς και όποια άλλα τεχνικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τον υποψήφιο για την επαρκή περιγραφή της προσφοράς του. Στον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί και Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, συνημ. υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 3), στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι σε περίπτωση που αναλάβει το έργο, θα προσκομίζει για τα ακόλουθα υλικά τα αντίστοιχα συνοδευτικά πιστοποιητικά ποιότητας προδιαγραφών: ξυλεία από δρυ, μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης χειρολαβές κλειδαριές (για όσα εξ αυτών προέρχονται από το εμπόριο και δεν θα είναι χειροποίητα), υαλοπίνακες, υλικά συντήρησης προστασίας και βερνίκια τελικής επίστρωσης και θα εγγυάται για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παραλαβή, την καλή λειτουργία των κουφωμάτων και των εξαρτημάτων τους. ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 3. Το έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισμού, σε ότι αφορά τη συνολική προσφερόμενη κατ αποκοπή τιμή. 4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο του έργου, το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. 6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 10

11 ΆΡΘΡΟ 11 - Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή). 1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (ΔΒΜΑ). 2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς - Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών. Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 18 / 3 /2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των άρθρων 8 και 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. 3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών - Ανάδειξη μειοδότη. Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως 11

12 αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορριφθεί. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. ΆΡΘΡΟ 12 - Διαδικασία Κατακύρωσης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων. 3. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου. Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης. Αν ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά κ.ο.κ. ΆΡΘΡΟ 13 - Απόφαση Κατακύρωσης Σύναψη Σύμβασης. Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του 12

13 Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ποσού ίσου με το 1% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 και στο άρθρο 157, παρ. 1β του Ν. 4281/2014. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο της παρ. 11 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. ΆΡΘΡΟ 15 Διάρκεια σύμβασης. Το αντικείμενο της ανάθεσης θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της υπογραφής της Σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωμής. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε τρείς φάσεις ως εξής: 1 η ΠΛΗΡΩΜΗ : Κατά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των ψευτοκασωμάτων - ποσοστό πληρωμής 25% επί του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 2 η ΠΛΗΡΩΜΗ: Κατά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των ξύλινων κασωμάτων και της τοποθέτησης τμήματος των κουφωμάτων ποσοστό πληρωμής 50% επί του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 3 η ΠΛΗΡΩΜΗ: Κατά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της ανάθεσης, δηλαδή την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κουφωμάτων συμπεριλαμβανομένων και όλων των κατασκευαστικών λεπτομερειών - ποσοστό πληρωμής 25% επί του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Κάθε τμηματική πληρωμή θα ολοκληρώνεται μετά και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής των αναλογούντων υλοποιημένων εργασιών, η οποία θα ελέγχει και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών όπως ορίζονται αυτές στην παρούσα διακήρυξη καθώς και την πληρότητα των Πιστοποιητικών Ποιότητος - Προδιαγραφών των συναφών με τις υλοποιημένες εργασίες υλικών και ειδών και εν συνεχεία θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα κάθε τμηματικής πληρωμής καταβάλλεται για το σύνολο των αντιστοιχούντων υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων των κρατήσεων, των δασμών κ.λ.π. των εξόδων προμηθειών, μεταφοράς κ.α., που αφορούν κάθε τμηματική παράδοση του αντικειμένου. 13

14 Πριν από κάθε τμηματική πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φορολογικό Στοιχείο Προμηθευτή (Τιμολόγιο) επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%. 2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ». ΆΡΘΡΟ 17 Εκχώρηση Υποκατάσταση. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 18 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού. 1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/ Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. ΆΡΘΡΟ 19 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού - Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία. 1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Εσωτερική διανομή: ΔΒΜΑ Ακριβές αντίγραφο Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας, Αρχείου και Ενημέρωσης κοινού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Ευγενία Γερούση Χ. Μάκα 14

15 ΑΔΑ: Ω1Ε5465ΦΘ3-ΩΗΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α και υλοποιούμενου με αυτεπιστασία Έργου: «Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης», έχει προγραμματιστεί η Ανάθεση των: «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ», με τη διαδικασία Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Στο ακόλουθο ένθετο σχέδιο κάτοψης, του αποκαθιστάμενου κτίσματος του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης, εμφανίζονται τα προς αποκατάσταση κουφώματα (θύρες & παράθυρα). Στο σχέδιο δεν φαίνεται η προς αποκατάσταση αυλόθυρα που βρίσκεται σε επαφή με την βορειοδυτική γωνία του κτίσματος και περιγράφεται στον ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΘΥΡΩΝ. 15

16 Στους επόμενους ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ περιγράφονται τα ποιοτικά, γεωμετρικά και λοιπά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΥΡΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΟΡΦΗ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 ΕΞΩΘΥΡΑ ΝΟΤΙΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΞΩΘΥΡΑ ΝΟΤΙΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΞΩΘΥΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΔΙΦΥΛΛΗ - ΠΕΡΑΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΗ - ΠΕΡΑΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ - ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ - ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΗ - ΠΕΡΑΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ ΕΠΑΝΩ (ΤΖΑΜΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΙΔΕΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ 1,35 2,55 ΌΧΙ 1,35 2,55 ΌΧΙ 1,20 2,20 ΌΧΙ 1,20 2,20 ΌΧΙ 1,10 2,80 ΣΤΟ ΦΕΓΓΙΤΗ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : 16

17 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 Θ11 ΕΞΩΘΥΡΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΞΩΘΥΡΑ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΘΥΡΑ W.C. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΥΡΑ W.C. ΚΟΙΝΟΥ ΘΥΡΑ W.C. KOINOY ΘΥΡΑ W.C. Α.Μ.Ε.Α. ΔΙΦΥΛΛΗ - ΠΕΡΑΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΗ - ΠΕΡΑΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ ΕΠΑΝΩ (ΤΖΑΜΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΙΔΕΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ - ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ - ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ - ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ - ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ 1,15 2,55 ΌΧΙ 1,15 2,80 ΣΤΟ ΦΕΓΓΙΤΗ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ,85 2,20 ΌΧΙ ,20 ΌΧΙ 0,85 2,20 ΌΧΙ 0,90 2,20 ΌΧΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : 17

18 Θ12 ΑΥΛΟΘΥΡΑ ΟΜΟΡΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ "ΚΩΣΤΑΚΗ" (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) ΔΙΦΥΛΛΗ - ΠΕΡΑΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ: ΔΡΥΣ 2,10 1,35 ΟΧΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΛΟΙΠΑ : Π1 Π2 Π3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΟΤΙΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΟΡΦΗ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΈΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΪΤΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ. ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΪΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΪΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΑ 1,00 2,95 1,60 1,10 2,95 1,30 1,10 2,95 1,30 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 18

19 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΪΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΪΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΪΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΪΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΪΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ 1,10 2,95 1,30 1,10 2,95 1,30 1,10 2,95 1,30 1,10 2,95 1,30 1,10 2,95 1,30 ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 19

20 Π9 Π10 Π11 Π12 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΩΝ W.C. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ W.C. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΪΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΪΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΪΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΡΑΣΤΑ - ΚΑΡΦΩΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΡΥΣ 1,00 2,95 2,35 1,00 2,95 1,30 1,20 2,95 1,30 1,20 2,95 1,30 ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τα ως άνω μορφολογικά κατασκευαστικά στοιχεία των πινάκων, απορρέουν από την υπ αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/38908/1484 π.ε./ Απόφαση Έγκρισης Μελέτης «Αποκατάστασης του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης, Ν. Μεσσηνίας και απόδοσής του σε χρήση ως χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων» και εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, καθώς επίσης την σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση του παλαιού σωζόμενου κτίσματος. Ειδικότερα όσον αφορά στα μορφολογικά στοιχεία των προς αποκατάσταση θυρών και παραθύρων παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία που προέρχονται είτε από την αποτύπωση του μνημείου είτε από αντίστοιχα παραδείγματα: 20

21 ΑΔΑ: Ω1Ε5465ΦΘ3-ΩΗΚ Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία της αποτύπωσης των Θ1 & Θ2 θα κατασκευαστούν οι νέες αντίστοιχες θύρες. Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία της αποτύπωσης της Θ5 θα κατασκευαστούν οι νέες αντίστοιχες θύρες θ5 & θ7 της δυτικής πλευράς προς το πεζοδρομημένο τμήμα καθώς και η εξώθυρα της βόρειας τοιχοποιΐας, χωρίς όμως τον φεγγίτη στο υπέρθυρο. Όλες οι λοιπές εσωτερικές θύρες (Θ3, Θ4, Θ8, Θ9, Θ10, Θ11) στο βόρειο τμήμα εξυπηρέτησης του κοινού καθώς και η θύρα γραφείου θα είναι ταμπλαδωτές και θα κατασκευαστούν κατά τις υποδείξεις της επίβλεψης. 21

22 ΑΔΑ: Ω1Ε5465ΦΘ3-ΩΗΚ Στις παραπάνω φωτογραφίες φαίνεται η παλαιότερη αυλόθυρα της βορειοδυτικής γωνίας του κτίσματος η οποία θα αντικατασταθεί με νέα όμοια. Όλα τα παράθυρα εκτός των Π1 & Π9 θα κατασκευαστούν κατά το επόμενο ενδεικτικό σχέδιο: Το παράθυρο Π1 στον ημιϋπαίθριο χώρο της νότιας πλευράς θα κατασκευαστεί κατά το επόμενο ενδεικτικό σχέδιο και με ύψος ποδιάς κατά το παλαιό σωζόμενο 1,60 μ. : Το παράθυρο Π9 λόγω των ιδιαιτεροτήτων του χώρου που αντιστοιχεί (προθάλαμος W.C. νιπτήρες καθρέπτης) θα διαμορφωθεί με διαφοροποιημένο ύψος ποδιάς (2,95 μ. αντί 1,30 μ. των λοιπών παραθύρων). Εδώ επισημαίνεται ότι τα μέτωπα του νέου τμήματος πλήρωσης της τοιχοποιΐας για τη διαμόρφωση του ανοίγματος θα διαμορφωθούν εξωτερικά σε εσοχή 10 εκ. έτσι ώστε να υπενθυμίζονται για ιστορικούς λόγους οι ευρεθείσες αρχικές διαστάσεις του ανοίγματος. 22

23 Όλα τα ανοίγματα (θύρες παράθυρα) φέρουν διαμορφωμένα νέα εμφανή ξύλινα ανώφλια, τα οποία έχουν αντικαταστήσει τα παλαιά φθαρμένα. Οι παραστάδες των ανοιγμάτων θα επιχριστούν με τριπτή μαρμαροκονία στους εσωτερικούς χώρους και με έτοιμο έγχρωμο σοβά οι εξωτερικές επιφάνειες. Το εσωτερικό τμήμα των παραστάδων έχει διαμορφωμένη λοξή κάτοψη σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μορφολογία του μνημείου. Όλα τα παράθυρα θα τοποθετηθούν με την εξωτερική παρειά των κασωμάτων σε περασιά με τις αντίστοιχες εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων. Οι εσωτερικές ποδιές των παραθύρων είναι λοξές και θα επενδυθούν με επιφάνεια φυσικής ξυλείας. Η αρχική φάση της κατασκευής των κουφωμάτων τοποθετείται πριν από τις εργασίες κατασκευής των επιχρισμάτων και περιλαμβάνει την κατασκευή - τοποθέτηση (από τον ανάδοχο) πλαισίων ψευτοκασωμάτων από γαλβανιζέ κοιλοδοκό τα οποία μετά την τοποθέτηση των τελικών κασωμάτων θα καλυφθούν από αυτά και δεν θα είναι ορατά. Επισημαίνεται ότι η ανώτερη οριζόντια τραβέρσα των πλαισίων από γαλβανιζέ κοιλοδοκό θα είναι χαμηλότερη από τα ξύλινα ανώφλια ώστε να αφαιρεθεί στη συνέχεια πριν από την τοποθέτηση των ξύλινων κασωμάτων. Τα παραπάνω πλαίσια θα λειτουργήσουν σαν οδηγοί για τη διαμόρφωση των επιφανειών των επιχρισμάτων των ανοιγμάτων και σ αυτά θα πακτωθούν με έντεχνο τρόπο τα τελικά ξύλινα κασώματα μετά την ολοκλήρωση των επιχρισμάτων. Μετά την τοποθέτηση των ψευτοκασωμάτων στα ανοίγματα των τοίχων υπό τις οδηγίες της Επίβλεψης, θα ακολουθήσει από τον ανάδοχο η ακριβής μέτρηση των ανοιγμάτων, επίσης υπό την παρουσία και τις οδηγίες της Επίβλεψης έτσι ώστε να επιτευχθεί έντεχνη συναρμογή των τελικών ξύλινων κασωμάτων στις γαλβανιζέ ψευτόκασες και γενικότερα στα διαμορφωμένα ανοίγματα των κουφωμάτων. Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις επιτόπιες προμετρήσεις των διαστάσεων εφαρμογής των κουφωμάτων καθώς και όλων των λοιπών στοιχείων τους, για την ακριβή εφαρμογή των μετρήσεων κατά την κατασκευή καθώς και για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση των κουφωμάτων. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των κουφωμάτων θα είναι από πιστοποιημένη ξυλεία δρυός άριστης ποιότητας, αποξηραμένη, καθαρή, χωρίς αποσχίσεις και επίπεδη χωρίς στρεβλώσεις και θα συνοδεύεται με τις απαραίτητες κατά τις προδιαγραφές πιστοποιήσεις του προμηθευτή. Όλα τα κουφώματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν καλή και έντεχνη εφαρμογή των κινητών τμημάτων τους. Ειδικότερα τα εξωτερικά κουφώματα που θα βρίσκονται εκτεθειμένα στις έντονες καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετός, κρύο, υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες, έκθεση στον ήλιο), πέραν της ορθής λειτουργίας τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή προστασία από διαβρώσεις και να εμποδίζουν την εισρροή ομβρίων στο εσωτερικό. Τα κουφώματα θα πρέπει να επιστρωθούν με τις απαραίτητες στρώσεις από άριστης ποιότητας πιστοποιημένα άχρωμα συντηρητικά εμποτισμού ξυλείας, χωρίς σχηματισμό κρούστας στις τελικές επιφάνειες. Οι τελικές διαμορφωμένες όψεις των κουφωμάτων και όλων των ξύλινων στοιχείων τους θα επιστρωθούν με πιστοποιημένο βερνίκι άριστης ποιότητας που θα αναδεικνύει το υλικό του ξύλου (όχι στιλπνής επιφάνειας) και η ακριβής απόχρωσή του θα καθοριστεί μετά από σχετικά δοκίμια και την σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης του έργου. Τα συντηρητικά ξύλου και το βερνίκι της τελικής επίστρωσης θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής για την προστασία των κουφωμάτων από τις έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες (χαμηλές υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, βροχές κ.λπ.) θα είναι συμβατά μεταξύ τους καθώς και με την ποιότητα της ξυλείας και θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά της ποιότητάς τους. Ο καθορισμός των απαιτήσεων για τα υλικά και κατασκευή ή προμήθεια των ξύλινων κουφωμάτων (θύρες, παράθυρα και παρόμοια) από φυσική ξυλεία ή παράγωγα ξύλου περιγράφεται από την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 «Ξύλινα Κουφώματα». Τα τζαμιλίκια των παραθύρων και οι φεγγίτες των θυρών (όπου αυτοί προβλέπονται) θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες με πάχη υαλοπίνακα - διάκενου - υαλοπίνακα σε mm: , με προαπαιτούμενο να διαθέτουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις του κατασκευαστή προμηθευτή. Όλα τα στοιχεία ανάρτησης των κουφωμάτων, οι χειρολαβές καθώς και τα λοιπά εξαρτήματα, θα συνάδουν με τα παραδοσιακά πρότυπα. Αυτά είτε θα προέρχονται από την αγορά είτε θα κατασκευαστούν χειροποίητα. Πριν από την προμήθεια αυτών ή την κατασκευή τους στην περίπτωση των χειροποίητων 23

24 στοιχείων, θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης για την καταλληλότητά τους. Τέλος όλες οι θύρες θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας. Κατά την παράδοση στο έργο των συναφών υλικών κατά την κάθε αντίστοιχη φάση των εργασιών, θα γίνεται έλεγχος από τον Επιβλέποντα Μηχανικό για τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις της ποιότητάς τους και στην περίπτωση που αυτά δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές ή έχουν υποστεί φθορές κατά την φόρτωση, μεταφορά ή εκφόρτωση στο έργο, δε θα παραλαμβάνονται. Συνοψίζοντας τα προηγούμενα, στις υποχρεώσεις και στις αντίστοιχες δαπάνες του αναδόχου που απορρέουν από την προγραμματιζόμενη Ανάθεση, συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Οι επιτόπιες μετρήσεις για την ορθή και έντεχνη κατασκευή και εφαρμογή των κουφωμάτων με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία τους. 2. Η προμήθεια των υλικών κατασκευής τοποθέτησης καθώς και η τοποθέτηση των ψευτοκασών από γαλβανιζέ κοιλοδοκό. 3. Η προμήθεια των συναφών υλικών, στοιχείων και εξαρτημάτων καθώς και οι εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης και ορθής λειτουργίας των κουφωμάτων με όλα τα παρελκόμενά τους όπως οι υαλοπίνακες, τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, οι χειρολαβές, οι κλειδαριές, οι προστατευτικές σιδεριές των φεγγιτών στα υπέρθυρα των δύο θυρών της δυτικής πλευράς. 4. Η προμήθεια των υλικών συντήρησης προστασίας του ξύλου, των βερνικιών τελικής επίστρωσης και οι αντίστοιχες εργασίες εφαρμογής τους. 5. Όλες οι απαραίτητες μεταφορές υλικών, εργαλείων και λοιπών στοιχείων της κατασκευής στο έργο. 6. Η φύλαξη των υλικών της κατασκευής, των εργαλείων και του λοιπού εξοπλισμού του αναδόχου που αφορά στην υλοποίηση του έργου κατά τον χρόνο των εργασιών από την έναρξη του έργου έως και την παράδοσή του. 7. Η τήρηση (από τον ανάδοχο) των απαιτούμενων από τη Νομοθεσία μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού που θα απασχολήσει επιτόπου στο έργο. 8. Η μη πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης στο εκτελούμενο έργο ή στο απασχολούμενο προσωπικό του φορέα υλοποίησης. Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία των κουφωμάτων και των εξαρτημάτων τους για τουλάχιστον 2 χρόνια από την παραλαβή τους. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ Για τα ακόλουθα υλικά: ξυλεία από δρυ, μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης χειρολαβές κλειδαριές (για όσα εξ αυτών προέρχονται από το εμπόριο και δεν θα είναι χειροποίητα), υαλοπίνακες, υλικά συντήρησης προστασίας και βερνίκια τελικής επίστρωσης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο των αντίστοιχων πιστοποιητικών ποιότητας προδιαγραφών, τα οποία θα επισυνάπτονται στον φάκελο του έργου. Ως εκ τούτου υλικά και είδη που δεν θα συνοδεύονται από τις σχετικές πιστοποιήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά. Για το σκοπό αυτό κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως ορίζεται στο ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί και Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, συνημ. υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 3), στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι σε περίπτωση που αναλάβει το έργο, θα προσκομίζει για τα προαναφερθέντα υλικά τα αντίστοιχα συνοδευτικά πιστοποιητικά ποιότητας προδιαγραφών. 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ» Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των: «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2 / 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της Επιχείρησης ή Ένωσης / Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων : Οδός : Αριθμός :... Ταχ. Κώδικας Πόλη : Τηλέφωνο : Fax :.. Προς: Την Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των: «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ» 25

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.20 19:20:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΚΘ0465ΦΘ3-ΩΗΖ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Β.Μ.Α. / Ε.Ε.Α.Μ.Μ. Ταχ.Δ/νση: Λεωνίδου 96 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: κα Παρ. Ζαβογιάννη Τηλ.: 2731020991 Fax.: 2731020991 e-mail: eamystra@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014 ΑΔΑ: ΩΙΨ7Γ-ΦΨΙ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 18:12:45 EET Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208 Ηµ/νία: 25/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208 Ηµ/νία: 25/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.25 11:18:39 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΥΗ6465ΦΘ3-ΟΨ0 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Π.πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 963 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 1622 /11.12.2014

ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 1622 /11.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ AXAΪΑ Σμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Σαχ.Δ/νση: Αλ. Τψηλάντου 197,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002997115 2015-08-27

15PROC002997115 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8 Ταχ.Κώδικας: 10558, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/83785/49792/2013 Ηµ/νία: 27/03/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/83785/49792/2013 Ηµ/νία: 27/03/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.03.7 ::9 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ3Μ6ΦΘ3-ΚΘ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/8378/979/03 Ηµ/νία: 7/03/0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα