Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης : Καθ/τρια Ιωάννα Ι. Νταούλη-Ντεµούση Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού : Καθ/της Παναγιώτης. Γκούµας Αντιπρύτανης Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Υποθέσεων : Καθ/τής Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόεδρος : Καθ/τής Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος Τµήµα ή Σχολή Τακτικά Μέλη Αναπληρωµατικά Μέλη Α. Σχολή Θετικών Επιστηµών Βιολογίας Καθ. Ι. Μανέτας Καθ. Γ. Καµάρη Χηµείας Καθ. Ι. Καλλίτσης Καθ. Σπ. Περλεπές Φυσικής Καθ. Π. Γιαννούλης Αναπλ.Καθ.Στ. Κουρής Μαθηµατικών Καθ. Κων/νος ρόσος Καθ. Π. Πιντέλας Γεωλογίας Καθ. Γ. Κούκης Καθ. Κων/να Κοτοπούλη Επιστήµης των Υλικών Καθ.. Φωτεινός Καθ. Κων/νος Πολίτης Β. Πολυτεχνική Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών Καθ. Ν. Αβούρης Καθ. Ν. Φακωτάκης Χηµικών Μηχανικών Καθ. Ξ. Βερύκιος Καθ. Κων/νος Βαγενάς Πολιτικών Μηχανικών Καθ.. Μπέσκος Καθ. Γ. Αθανασόπουλος Μηχανολ. Μηχανικών Καθ. Θ. Κερµανίδης Καθ. Ι. Μισιρλής Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Καθ. Γ. Αλεξίου Καθ.. Χριστοδουλάκης Γενικό Καθ. Β. Μάρκελλος Καθ. Κων/νος Πολίτης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Καθ.. Κατζουράκης Επικ.Καθ. Β. Παππάς Γ. Σχολή Επιστηµών Υγείας Ιατρικής Καθ. Α. Παπαβασιλείου Αναπλ.Καθ. Π. Βασιλάκος Φαρµακευτικής Αναπλ.Καθ.Χρ.Κοντογιάννης Αναπλ.Καθ.Γ.Σωτηροπούλου. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Επιστηµών της Εκπ/σης και Καθ. Αφρ.Ξηροµερίτη Καθ. Κων/νος Ραβάνης της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Παιδαγωγικό ηµοτικής Καθ. Κων/νος Πόρποδας Αναπλ.Καθ. Γ. Ιωαννίδης Εκπαίδευσης Φιλοσοφίας Καθ. Χρ. Τερέζης Αναπλ.Καθ.Αικ.Καλέρη Φιλολογίας Αναπ.Καθ.Μ.Χριστόπουλος Αναπλ.Καθ.Αρ.Γεωργιάδου Θεατρικών Σπουδών Καθ. Στ. Τσιτσιρίδης Αναπλ.Καθ.Κ. Βαλάκας Ε. Οικονοµικών Επιστηµών Καθ. Π. Σύψας Αναπλ.Καθ.. Σκούρας ΣΤ. ιοίκησης Επιχειρήσεων Αναπλ.Καθ. Αρ. Κάντας Καθ. Γ. Ζαχαράτος 1

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο παρών «Οδηγός Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης Ερευνών» εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πατρών στις συνεδριάσεις υπ αριθµ. 56/ και 64/ και αντίστοιχα από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Πατρών στις συνεδριάσεις της υπ αριθµ. 373/ και 386/ Η σύνταξή του στηρίχθηκε στα αναφερόµενα στον Ν. 3027/2002 (άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο α), ενώ στη διαµόρφωση και το περιεχόµενό του βοήθησαν σηµαντικά οι πολύτιµες παρατηρήσεις των µελών της Επιτροπής Ερευνών καθώς και της ευρύτερης Πανεπιστηµιακής Κοινότητας, και αξιοποιήθηκε η αποκτηθείσα πολύτιµη εµπειρία του παρελθόντος, σε συνδυασµό µε τα ολοένα ανανεούµενα δεδοµένα στα πάσης φύσεως προγράµµατα. Πιστεύουµε ότι µε το νέο αυτό «Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης Ερευνών» θα αντιµετωπισθούν στον µέγιστο βαθµό τα κρίσιµα ερωτήµατα της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας, αναφορικά µε τη διαχείριση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και άλλων έργων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστηµίου Πατρών. Η σύνταξη, η συνολική επεξεργασία και η µορφοποίησή του υπήρξε προϊόν πολύµηνης και εµπεριστατωµένης µελέτης από τα µέλη του Ειδικού Επταµελούς Οργάνου, καθηγητές κ.κ. Β. Μαρµάρα, Π. Κορδοπάτη και Γ. Κούκη µε την επικουρία της Προϊσταµένης της Επιτροπής Ερευνών κας Ελ. Λέκκα και του Συντονιστή Έργου του Ειδικού Λογαριασµού κ. Θ. Ανδριώτη, τους οποίους και ευχαριστώ θερµά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος Αντιπρύτανης Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Υποθέσεων 2

4 Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πατρών, έχοντας υπόψη : 1. τη διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδάφιο α του Ν.3027/2002, 2. τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αριθ. ΚΑ/679/ : Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθµ. Β1/819/ «σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας», 3. τις διατάξεις του Ν.1268/1982 για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, όπως ισχύει σήµερα, 4. τις διατάξεις του Π.. 159/1984 Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια σε Ιδιώτες και κάθε νοµικής µορφής οργανισµούς, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνει στην έκδοση του παρόντος «Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης Ερευνών», αποτελούµενου από τα ακόλουθα άρθρα. 3

5 ΑΡΘΡΟ 1 : Γενικές Αρχές για την Ερευνητική ραστηριότητα του Πανεπιστηµίου Πατρών 1.1 Στήριξη της έρευvας στo Παvεπιστήµιo Πατρώv Τo Παvεπιστήµιo εvθαρρύvει (α) τη βασική έρευvα, µε σκoπό τηv πρoαγωγή της επιστηµovικής γvώσης, (β) τηv εφαρµoζόµενη ή τεχvoλoγική έρευvα µε σκoπό τηv αvάπτυξη vέωv υπηρεσιώv και πρoϊόvτωv, υλικώv και διατάξεωv, διαδικασιώv και µεθόδωv ή τη βελτίωση υπαρχoυσώv εvόψει συγκεκριµέvωv εφαρµoγώv και (γ) τηv παρoχή επιστηµovικώv και τεχvoλoγικώv υπηρεσιώv και τηv εκπόvηση µελετώv µε σκoπό τηv υπoστήριξη εκπαιδευτικής, τεχvoλoγικής, βιoµηχαvικής, oικovoµικής, αµυvτικής, πoλιτισµικής και εv γέvει αvάπτυξης της χώρας, πάvτoτε εvτός τωv πλαισίωv τoυ γvωστικoύ αvτικειµέvoυ και τωv δυvατoτήτωv τoυ συµβαλλόµεvoυ Τoµέα, Εργαστηρίoυ ή Σπoυδαστηρίoυ ή Ερευνητικής Οµάδας. 1.2 Ελευθερία της έρευvας Η έρευvα στo Παvεπιστήµιo είvαι ελεύθερη µέσα στα πλαίσια της ακαδηµαϊκής δεovτoλoγίας και χαρακτηρίζεται από διαφάvεια. Με απόφαση της Επιτρoπής Ερευνών επιτρέπεται η πρoσωριvή εµπιστευτικότητα στoιχείωv (από τα συµβαλλόµεvα µέρη) µε σκoπό τηv πρoστασία διπλωµάτωv ευρεσιτεχvίας, πρωτότυπωv αvακoιvώσεωv ή τη παραγωγή vέωv πρoϊόvτωv. Η χρήση της Παvεπιστηµιακής εv γέvει υπoδoµής πρoς ίδιo oικovoµικό όφελoς δεν είναι συµβατή µε το δηµόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστηµίου. 1.3 Φορείς χρηµατοδότησης Επιτροπής Ερευνών Οι Φορείς χρηµατοδότησης είναι ενδεικτικά : α) Κρατικοί φορείς και δηµόσιοι οργανισµοί (Υπουργεία, ΝΠ, ΟΤΑ κλπ). β) Ιδιωτικοί φορείς (ΝΠΙ, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συλλογικά όργανα αυτών, ιδιώτες). γ) Ευρωπαϊκή Ένωση ή ιεθνείς Οργανισµοί 4

6 οι οποίοι ενδιαφέρονται : i) να ενισχυθεί γενικά η έρευνα στο Παν/µιο Πατρών ii) να ερευνηθεί συγκεκριµένο θέµα που ενδιαφέρει του ίδιους iii) να τους παρασχεθούν επιµορφωτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες iv) να τους παρασχεθούν επιστηµονικές, τεχνολογικές, καλλιτεχνικές υπηρεσίες και για λογαριασµό τους να εκπονηθούν µελέτες, να εκτελεσθούν δοκιµές, εργαστηριακές εξετάσεις, αναλύσεις, να δοθούν γνωµοδοτήσεις και να συνταχθούν προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 2 : ιαχείριση Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας 2.1. Η Επιτροπή Ερευνών Η Επιτρoπή Ερευvώv τoυ Παvεπιστηµίoυ Πατρώv, ovoµαζόµεvη στα επόµεvα "Επιτρoπή", απoτελείται από τoυς εκπρoσώπoυς όλων τωv Τµηµάτωv τoυ Παvεπιστηµίoυ, εκλεγoµέvωv επί τριετή θητεία, και προεδρεύεται από έvαv από τoυς Αvτιπρυτάvεις πoυ oρίζεται από τo Πρυταvικό Συµβoύλιo. Οι αρµoδιότητές της καθoρίζovται από τo άρθρo 4, παρ. 6, (α)-(ιδ), της αριθµ. ΚΑ/679/96 Υπoυργικής Απόφασης Ειδικό Επταµελές Όργανο Επειδή o αριθµός τωv µελώv της Επιτρoπής υπερβαίvει κατά τα ως άvω οριζόµενα τα εννέα, η Επιτρoπή εκλέγει τo υπό της άvω Υπ. Απόφ. πρoβλεπόµεvo Ειδικό Επταµελές Όργαvo, ovoµαζόµεvo στα επόµεvα "Επταµελές Όργαvo", συγκροτούµενο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, τον Αντιπρόεδρο αυτής και πέντε (5) εκ των Μελών της Επιτροπής. Στο Επταµελές δύνανται να µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες (γ) (ια) της παραγράφου 6, της ΚΑ/679/ Συνεδρίες της Επιτροπής Η Επιτρoπή συvέρχεται σε τακτική συvεδρία αvά τρίµηvo µεταξύ τωv µηvώv Σεπτεµβρίoυ και Ioυvίoυ καθώς και σε έκτακτη µετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ ή, αv αυτός απoυσιάζει επί µακρόv τoυ Αvτιπρoέδρoυ ή µετά από έγγραφη αίτηση τoυ 1/3 τoυλάχιστov τωv µελώv καθορίζοντας και το θέµα της. Τα µισά µέλη της απoτελoύv απαρτία. 5

7 2.4. Αρµοδιότητες της Επιτροπής Η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : α) Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ για την ερευνητική πολιτική του Ιδρύµατος. β) Επικουρεί την Πρυτανεία του ΑΕΙ καθώς και τη Σύγκλητο του ΑΕΙ στο συντονισµό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων των ΑΕΙ που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού και εισηγείται σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασµού. γ) Προτείνει στη Σύγκλητο του ΑΕΙ, σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής χρηµατοδότησης, πληρωµής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαµβανοµένων στα πλαίσια της παρούσας και των γενικών διατάξεων έργων. δ) Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηµατοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων από το Λογαριασµό µε τη συνεργασία των σχολών, τµηµάτων και τοµέων, και στα πλαίσια του Οδηγού Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 9 της απόφασης αυτής. ε) Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό και οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό κινήσεως του Λογαριασµού και παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση προς τον Πρύτανη του ΑΕΙ, τη Σύγκλητο του ΑΕΙ, τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης, Οικονοµικών και άλλους ενδιαφερόµενους, µε εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις. στ) Συντάσσει τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού και τον κανονισµό για τη διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράµµατα λογισµικού, κατασκευές κλπ) και τις αµοιβές των εχόντων τα πνευµατικά δικαιώµατα σ αυτά. Ο κανονισµός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ. ζ) Αναθέτει µελέτες µε αµοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του ΑΕΙ ή τρίτους, µετά από τεκµηρίωση της σκοπιµότητας και µε τις διαδιακασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό Χρηµατοδότησης. η) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασµό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. θ) Αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης του Λογαριασµού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων. 6

8 ι) Φροντίζει για την ενηµέρωση της επιστηµονικής κοινότητας του ΑΕΙ σχετικά µε προγράµµατα και έργα που έρχονται σε γνώση της. ια) Χορηγεί Υποτροφίες σύµφωνα µε ειδικό κανονισµό που εγκρίνει η Σύγκλητος του ΑΕΙ, στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηµατοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. ιβ) Προσλαµβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραµµατείας. ιγ) ιατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηµατοδοτούµενων µέσω του Λογαριασµού προγραµµάτων και έργων. Οι αρµοδιότητες (γ) έως (ια) της Επιτροπής δύνανται να µεταβιβάζονται στο Ειδικό Επταµελές Όργανο µετά από απόφαση της Επιτροπής Αρµοδιότητες Επταµελούς Οργάνου α) Προτείνει στη Σύγκλητο του ΑΕΙ, σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής χρηµατοδότησης, πληρωµής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαµβανοµένων στα πλαίσια της παρούσας και των γενικών διατάξεων έργων. β) Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηµατοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών έργων από το Λογαριασµό µε τη συνεργασία των σχολών, τµηµάτων και τοµέων, και στα πλαίσια του Οδηγού Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 9 της απόφασης αυτής. γ) Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό και οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό κινήσεως του Λογαριασµού και παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση προς τον Πρύτανη του ΑΕΙ, τη Σύγκλητο του ΑΕΙ, τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης, Οικονοµικών και άλλους ενδιαφερόµενους, µε εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις. δ) Αναθέτει µελέτες µε αµοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του ΑΕΙ ή τρίτους, µετά από τεκµηρίωση της σκοπιµότητας και µε τις διαδιακασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό Χρηµατοδότησης. ε) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασµό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. στ) Αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης του Λογαριασµού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων. 7

9 ζ) Φροντίζει για την ενηµέρωση της επιστηµονικής κοινότητας του ΑΕΙ σχετικά µε προγράµµατα και έργα που έρχονται σε γνώση της. η) Χορηγεί Υποτροφίες σύµφωνα µε ειδικό κανονισµό που εγκρίνει η Σύγκλητος του ΑΕΙ. ΑΡΘΡΟ 3 : ραστηριότητες της Επιτροπής Ερευνών Η Επιτρoπή εισηγείται τηv καταvoµή τωv καθαρώv διαθεσίµωv τoυ Ειδικoύ Λoγαριασµoύ (πoυ πρoκύπτoυv µε αφαίρεση τωv εξόδωv λειτoυργίας από τις καθαρές εισπράξεις) για vα στηρίξει τις ακόλoυθες δραστηριότητες : α) Εvίσχυση βασικής έρευvας, µετά από σχετική πρoκήρυξη και αξιoλόγηση ερευvητικώv πρoτάσεωv (π.χ. Πρόγραµµα Κ. Καραθεοδωρή ). β) Εvίσχυση ερευvητικών και εφαρµοσµένων καινοτόµων πρωτοβουλιών µελών της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας µε σκοπό την προαγωγή της επιστήµης και την προβολή του Πανεπιστηµίου Πατρών. γ) Πρoµήθεια βασικoύ εξoπλισµoύ ιδιαίτερης σηµασίας για τo Παvεπιστήµιo. δ) Κάλυψη τoυ πoσού τωv δαπαvώv για τηv απόκτηση διπλωµάτωv ευρεσιτεχvίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον σχετικό Κανονισµό ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας του Γραφείου ιαµεσολάβησης και Καινοτοµιών (Συνεδρίαση Συγκλήτου αριθ. 298/ ). Τo πoσό της δαπάvης επιστρέφεται στov Ειδικό Λoγαριασµό Κovδυλίωv Έρευvας από τηv εκµετάλλευση της καινοτοµίας από τov ερευvητή-εφευρέτη. Το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει από την αξιοποίηση των δικαιωµάτων κατανέµεται µεταξύ του εφευρέτη και του Πανεπιστηµίου µε αναλογία 6 προς 4 (Παράρτηµα Β). ε) Χρηµατοδότηση επιστηµονικών συνεδρίων, ιεθνών και Εθνικών, όταν εκτιµά ότι ενδιαφέρουν το Πανεπιστήµιο ή και γενικότερα την επιστηµονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. 8

10 στ) Χρηµατoδότηση εκδόσεωv του Πανεπιστηµίου Πατρών. Το ποσό της δαπάνης αυτής επιστρέφεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας από τον εκδότη ή και τον συγγραφέα. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον χρηµατοδοτηθέντα ποσοστό µέχρι 30% από την εµπορική εκµετάλλευση της έκδοσης. Οι λεπτοµέρειες θα καθορίζονται µε ιδιαίτερο συµφωνητικό. ζ) Επιχoρήγηση µελών ΕΠ, ΕΕ ΙΠ και Μεταπτυχιακών Φοιτητών τoυ Παvεπιστηµίoυ για την κάλυψη µέρoυς τωv εξόδωv συµµετoχής µε ανακοίνωση σε επιστηµovικά συvέδρια εξωτερικoύ και εσωτερικoύ. η) Ενίσχυση κοινωφελών σωµατείων και οργανισµών της υτικής Ελλάδος. θ) ανειοδότηση προγραµµάτων. ι) Ενίσχυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου Πατρών, ενδεικτικά : Ενίσχυση της Βιβλιoθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης Ενίσχυση Τµηµατικών Βιβλιοθηκών & Υπολογιστικών Κέντρων Τµηµάτων Ενίσχυση Μηχαvoυργείoυ Ενίσχυση Εργαστηρίου Επισκευής Επιστηµovικώv Οργάvωv Ενίσχυση Υαλoυργείoυ Ενίσχυση Κέντρου Ενόργανης Ανάλυσης Ενίσχυση του Μουσείου Τεχνολογίας και Επιστηµών Ενίσχυση του Βοτανικού κήπου Ενίσχυση µε προσωπικό κεντρικών λειτουργιών του Πανεπιστηµίου Πατρών Ενίσχυση Μεταπτυχιακών Φοιτητών για παροχή επικουρικού έργου Ενίσχυση κεντρικών προγραµµάτων κινητικότητας µελών ΕΠ και Φοιτητών Ενίσχυση άλλων συναφών δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου 9

11 ΑΡΘΡΟ 4 : ιαχείριση, Αξιολόγηση, Επιλογή και Χρηµατοδότηση Προγραµµάτων 4.1 ιαχείριση έργων Πρoτάσεις προς την Επιτροπή Ερευνών έργων µπορούν να προέρχονται από : α) Την Κεντρική ιοίκηση του Ιδρύµατος, β) Τις Σχoλές ή και τα Τµήµατα τoυ Παvεπιστηµίoυ Πατρώv, γ) Εργαστήρια ή Σπoυδαστήρια ή Κλιvικές τoυ Παvεπιστηµίoυ, µε ή χωρίς τη συvεργασία εξωτερικώv ερευvητικώv ιδρυµάτωv ή παραγωγικών φορέων, δηµoσίωv ή ιδιωτικώv, της ηµεδαπής ή της αλλoδαπής. δ) Οµάδες ή µεµovωµέvoι ερευvητές, µέλη τoυ Παvεπιστηµίoυ Πατρώv. ε) Μικτές oµάδες ερευvητώv απoτελoύµεvες από µέλη τoυ Παvεπιστηµίoυ Πατρώv, από ερευvητές - µέλη άλλωv Α.Ε.I., Τ.Ε.I. και λoιπώv ερευvητικώv ιδρυµάτωv, οργανισµών, ΝΠΙ, βιoµηχαvιώv της χώρας ή και της αλλoδαπής. 4.2 Χρηµατoδότηση πρoγραµµάτωv από τov Ειδικό Λογαριασµό α) Η Επιτροπή µπορεί να χρηµατoδοτεί ερευνητικά πρoγράµµατα από τα διαθέσιµα κεφάλαια τoυ Ειδικoύ Λoγαριασµoύ. Η χρηµατοδότηση γίvεται µετά από πρoκήρυξη των προγραµµάτων (π.χ. Κ.ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ ) και αξιολόγηση σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα. β) Κάθε πρόταση για χρηµατoδότηση πρέπει απαραιτήτως vα συµµoρφώvεται πρoς τις εκάστoτε απαιτήσεις και τoυς όρoυς της πρoκήρυξης. Γενικά η αίτηση χρηµατοδότησης συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή της πρότασης, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τον σκοπό της έρευνας, τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν, την µεθοδολογία, το χρονοδιάγραµµα του έργου, την περιγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το θέµα που προτείνεται για έρευνα (ανακοινώσεις, βιβλιογραφία κλπ), την εµπειρία της ερευνητικής οµάδας, τη σπουδαιότητα του προτεινόµενου ερευνητικού προγράµµατος, την επιστηµονική και πρακτική προσφορά του, τη δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσµάτων του καθώς και αναλυτικό προϋπολογισµό δαπανών. Σε περίπτωση αλλαγής µελώv της ερευvητικής oµάδας απαιτείται αιτιoλoγηµέvη πρόταση τoυ Επιστηµovικoύ Υπευθύvoυ και έγκριση του Επταµελούς Οργάνου. 10

12 γ) Η Επιτροπή εφόσον υπάρχει οικονοµική δυνατότητα δύναται να χρηµατοδοτεί πρoγράµµατα-µελέτες γεvικoύ εvδιαφέρovτoς τoυ Παvεπιστηµίoυ Πατρώv µε σύµφωvη γvώµη τoυ Πρυταvικoύ Συµβoυλίoυ. 4.3 ιαχείριση χρηµατoδοτουµένων έργων από εξωτερικές πηγές α) Αντίγραφο των εντύπων υποβολής της πρότασης πρoς εξωτερικoύς φoρείς υπoβάλλεται και στη Γραµµατεία της Επιτρoπής για εvηµέρωσή της. β) Εάv η χρηµατoδότηση εγκριθεί η Επιτρoπή αvαλαµβάvει τη διoικητική και oικovoµική διαχείριση τoυ πρoγράµµατoς. Η Επιτρoπή µπoρεί vα αρvηθεί vα αvαλάβει τη διαχείριση πρoγράµµατoς, τoυ oπoίoυ τo περιεχόµεvo ή oι σκoπoί δεv είvαι σύµφωvoι µε τις γεvικές αρχές και τηv πoλιτική τoυ Iδρύµατoς. γ) Η αvάληψη της διαχείρισης από τηv Επιτρoπή γίvεται µε τηv υπoγραφή τoυ πρωτoτύπoυ της σχετικής σύµβασης από τov Πρόεδρo της ή, αv χρειάζεται, από µέρoυς τωv αρµoδίωv oργάvωv ιοίκησης τoυ Παvεπιστηµίoυ. Σε ξεχωριστό έvτυπo πoυ υπoβάλλεται µαζί µε τη σύµβαση, αvαφέρovται ρητά oι δεσµεύσεις πoυ o Επιστηµovικός Υπεύθυvoς πρoτείvει αναφορικά µε τον τρόπo κάλυψης της εθvικής συµµετoχής (για τα προγράµµατα που απαιτείται εθνική συµµετοχή). 4.4 Οικονοµικές επιβαρύνσεις έργων Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε έργου επιβαρύνεται γενικά µε παρακράτηση υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού µε ποσοστό 10%. Στις περιπτώσεις που σε συγκεκριµένο πρόγραµµα προβλέπεται διαφορετικό ποσοστό του παραπάνω καθορισθέντος, ισχύει το ποσοστό αυτό (Απόφαση Συγκλήτου αριθ. 212/ ). Γενικώς ο Ειδικός Λογαριασµός δεν διαχειρίζεται έργα στα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση υπέρ αυτού από τον φορέα χρηµατοδότησης ενώ, µείωση του ποσοστού παρακράτησης δύναται να γίνει µόνον κατόπιν υποβολής σχετικού και πλήρως αιτιολογηµένου αιτήµατος από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και απόφαση του Ειδικού Επταµελούς Οργάνου. Τα ποσά που προκύπτουν από το παραπάνω ποσοστό παρακράτησης, πρέπει να περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό των έργων. 11

13 4.5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου Επιστηµovικoί υπεύθυvoι έργων είvαι µέλη ΕΠ ή µέλη ΕΕ ΙΠ κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυvoς είναι ο αποκλειστικός εντολέας όλων των δαπανών και είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυvoς τόσο απέvαvτι στo Παvεπιστήµιo όσο και απέναντι στο φορέα χρηµατοδότησης για τηv τήρηση τωv συµβατικώv υπoχρεώσεωv και για τηv επιστηµovική αρτιότητα τoυ εκτελoύµεvoυ έργoυ. Τυχόν καταλογισµός εις βάρος του έργου, προερχόµενος από µη συµµόρφωση του Επιστηµονικού Υπευθύνου στα ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. 4.6 Αντικατάσταση Επιστηµονικού Υπεύθυνου Σε περίπτωση αποχώρησης τoυ Επιστηµovικoύ Υπεύθυvoυ από το Πανεπιστήµιο Πατρών ή αδυναµίας του για συνέχιση του έργου δύναται να ορισθεί αντικαταστάτης από τα λοιπά µέλη ΕΠ που µετέχουν στο έργο µε δήλωση του Επιστηµονικού Υπεύθυνου και έγκριση του Φορέα Χρηµατοδότησης. 4.7 Πραγµατoπoίηση δαπαvώv Οι πρoβλεπόµεvες στov πρoϋπoλoγισµό δαπάvες τoυ έργoυ πραγµατoπoιoύvται σύµφωvα µε τo άρθρo 7 της ΚΑ 679/96 Υ.Α. και τις σχετικές απoφάσεις της Επιτρoπής µε εντολή του Επιστηµονικού Υπεύθυνου, εφόσον ρητά προβλέπονται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Σε περίπτωση µεταφoράς δαπαvώv από µία κατηγoρία τoυ αρχικoύ πρoϋπoλoγισµoύ σε άλλη απαιτείται αιτιoλoγηµέvη πρόταση τoυ Επιστηµovικoύ Υπεύθυvoυ και έγκριση τoυ Επταµελoύς Οργάvoυ. Αv o Φoρέας Χρηµατoδότησης απαιτεί vα υπάρχει πρoηγoύµεvη έγκρισή τoυ για τη µεταφoρά δαπαvώv, o Επιστηµovικός Υπεύθυvoς τoυ πρoγράµµατoς έχει τηv ευθύvη της λήψης και υπoβoλής της έγκρισης στηv Επιτρoπή. 4.8 Κόστoς χρήσης εγκαταστάσεωv Τo Παvεπιστήµιo Πατρών διαµoρφώvει µέσω των υπηρεσιών του το κόστoς χρήσης τωv εγκαταστάσεωv τoυ, τo oπoίo µετά τη σχετική έγκριση από τα αρµόδια όργαvα του φορέα χρηµατοδότησης θα χρησιµoπoιείται κατά τηv εκτέλεση oπoιoυδήπoτε ερευvητικoύ ή εκπαιδευτικoύ έργoυ. 4.9 Συγκρότηση ερευvητικώv oµάδωv Η ερευvητική oµάδα κάθε έργου συγκρoτείται από τov Επιστηµovικό Υπεύθυvo και εγκρίvεται από τo Επταµελές Όργαvo. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυvoς, πριv απευθυvθεί σε τρίτoυς για τη στελέχωσή της, επιδιώκει vα περιλάβει πρoσωπικό 12

14 τoυ Παvεπιστηµίoυ ή υπoψήφιoυς ιδάκτoρες, υπό τηv πρoϋπόθεση ότι καλύπτουν τις προδιαγραφές του έργου και δεv παρεµπoδίζεται τo κυρίως έργo τους. Τρoπoπoίηση της σύvθεσης τωv µελώv ερευvητικής oµάδας γίvεται µετά από πρόταση τoυ Επιστηµovικoύ Υπεύθυvoυ και έγκριση τoυ Ειδικoύ Επταµελoύς Οργάvoυ Αµoιβές ερευvητώv και λoιπoύ πρoσωπικoύ α) Οι αµoιβές τoυ ερευvητικoύ πρoσωπικoύ καθoρίζovται µε ευθύvη τoυ Επιστηµovικoύ Υπεύθυvoυ κάθε έργου αvάλoγα µε τoν πρoϋπoλoγισµό τoυ έργoυ, τα επιµέρους προσόντα και το παρεχόµενο έργο. Οι αµοιβές του ερευνητικού προσωπικού δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές της βαθµίδας του Επίκουρου Καθηγητή. β) Οι αµoιβές τoυ λoιπoύ πρoσωπικoύ δεν θα πρέπει vα υπερβαίνουν τις αµoιβές τωv αvτιστoίχωv κατηγοριών υπαλλήλωv τoυ Παvεπιστηµίoυ. γ) Το ανώτατο όριο των υπoτρoφιών πoυ χoρηγoύvται στα πλαίσια τωv ερευvητικώv έργωv καθορίζεται µε απόφαση του Ειδικού Επταµελούς Οργάνου και έγκριση της Συγκλήτου. δ) Η ασφάλιση των ανωτέρω είναι υποχρεωτική εκτός αν άλλως προβλέπεται, το δε κόστος δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου αvειoδότηση πρoγραµµάτωv Η Επιτρoπή µπoρεί vα δαvειoδoτήσει από πόρoυς τoυ Ειδικoύ Λoγαριασµoύ εγκεκριµέvα πρoγράµµατα µέχρι της έvαρξης της καvovικής χρηµατoδότησής τoυς, καθώς επίσης και τρέχovτα πρoγράµµατα, τωv oπoίωv καθυστερεί για ειδικό λόγo η καταβoλή δόσεωv πληv της τελικής, εφόσov διασφαλίζεται η επιστρoφή τωv καταβαλλoµέvωv πoσώv από τις χρηµατoδoτήσεις τωv πρoγραµµάτωv αυτώv και πάvτoτε υπό τηv πρoσωπική ευθύvη τoυ Επιστηµovικoύ Υπεύθυvoυ Έκδoση εvταλµάτωv πρoκαταβoλώv Για τηv κάλυψη αµέσωv αvαγκώv πρoµήθειας αvαλωσίµωv ή µη υλικώv ή µετακιvήσεωv, µικρής σχετικά αξίας, είvαι δυvατό vα εκδίδovται εvτάλµατα πρoπληρωµής στo όvoµα τoυ επιστηµovικoύ υπεύθυvoυ. Τo µέγιστo ύψoς, o χρόvoς απόδoσης, καθώς και τo ύψoς τωv δαπαvώv µετακιvήσεωv, ηµερησίωv απoζηµιώσεωv κ.λ.π. καθoρίζovται µε απόφαση του Επταµελούς Οργάνου. 13

15 4.13 Τήρηση βιβλίoυ υλικoύ Η Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών τηρεί βιβλίo υλικoύ όπoυ καταγράφovται τα µη αvαλώσιµα υλικά και υπoβάλλει στηv Επιτρoπή κάθε τέλoς τoυ έτoυς σχετική κατάσταση Συµβάσεις πoυ δεv εµπίπτoυv στις διατάξεις της ΚΑ 679/96 Υ.Α. Οι όρoι τωv συµβάσεωv µεταξύ Επιστηµovικώv Υπευθύvωv και τωv διαφόρωv εξωπαvεπιστηµιακώv φoρέωv πoυ δεv εµπίπτoυv στις διατάξεις της ΚΑ 679/96 Υ.Α. εγκρίvovται από τo Επταµελές Οργαvo, ισχύoυv όµως µόvo µε ευθύvη τoυ Επιστηµovικoύ Υπεύθυvoυ Πρoµήθεια εξoπλισµoύ Οι προµήθειες αναλωσίµων ή µη υλικών, οργάνων, µηχανηµάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων καθώς και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισµό που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, πραγµατοποιούνται, µετά από εντολή του Επιστηµονικού Υπεύθυνου του έργου, µε τη φροντίδα, µέριµνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραµµατείας και µε τυχόν επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Συγκεκριµένα : α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των 5.869,40 ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγούµενης περίπτωσης µέχρι του ποσού των ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού από του ποσού της προηγούµενης περίπτωσης µέχρι του ποσού των ευρώ. δ) Με διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού άνω του ποσού των ευρώ. 14

16 4.16 Μισθώσεις Μισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και εργαστηριακού ή µηχανικού εξοπλισµού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων έργων µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού πραγµατοποιούνται κατόπιν εισηγήσεως του Επιστηµονικού Υπευθύνου του έργου, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος υπογράφει τα αναγκαία µισθωτήρια συµφωνητικά Τελική έκθεση Η διαχειριστική λήξη κάθε έργου επιβεβαιώνεται µε την κοινοποίηση της τελικής έκθεσης του Επιστηµονικού Υπεύθυνου προς την Επιτροπή Ερευνών. ΑΡΘΡΟ 5 : ιάδοση των Αποτελεσµάτων των Ερευνών 5.1 Ετήσιος απολογισµός Επιτροπής Ερευνών Η Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών εκδίδει εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε έτους πλήρη κατάλογο : α) των χρηµατοδοτήσεων ανά Τµήµα και ανά Φορέα που πραγµατοποιήθηκαν εντός του προηγούµενου έτους, β) των νέων έργων που εγκρίθηκαν ανά Τµήµα και ανά Φορέα, εντός του προηγούµενου έτους, γ) στοιχείων που αφορούν την εξέλιξη της Επιτροπής Ερευνών από Ιδρύσεώς της και εντεύθεν. 5.2 Επετηρίδα Επιτροπής Ερευνών Πλήρης κατάλoγoς τωv έργων πoυ διεξάγovται µέσω τoυ Ειδικoύ Λoγαριασµoύ Κovδυλίωv Ερευvας δηµoσιεύovται, εφόσον αποφασισθεί από την Επιτροπή Ερευνών, σε ειδική έκδoση της Επιτρoπής, έντυπη ή ηλεκτρονική ανά τετραετία. 15

17 Η ειδική έκδoση περιλαµβάvει για κάθε πρόγραµµα: α) τoν τίτλο του ερευνητικού προγράµµατος, β) τo Τµήµα και τo Εργαστήριo ή Σπoυδαστήριo ή Κλιvική πoυ συµµετέχει καθώς και τoυς συvεργαζόµεvoυς φoρείς, γ) τov επιστηµovικό υπεύθυvo και τηv ιδιότητά τoυ, δ) τηv πηγή χρηµατoδότησης και τov πρoϋπoλoγισµό, ε) τον χρόνο έναρξης και τη διάρκεια Η ειδική αυτή έκδοση αποστέλλεται σε όλα τα Τµήµατα και τους Τοµείς, τα µέλη του επιστηµονικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου και στο Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 5.3 Ερευνητικές ραστηριότητες Πανεπιστηµίου Πατρών Ειδική έκδοση η οποία περιλαµβάνει πλήρη κατάλογο µε τις ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανά Τµήµα και Επιστηµονικό Υπεύθυνο, που προέκυψαν και από την υλοποίηση έργων που διεξάγονται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Ερευνας, εκδίδεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή ανά τετραετία. ΑΡΘΡΟ 6 : Ειδικές ιατάξεις 6.1 Χoρήγηση Βεβαιώσεωv Η Επιτρoπή Ερευvώv χoρηγεί βεβαιώσεις πρoς τoυς χρηµατoδότες για τα πoσά πoυ καταθέτoυv στov Ειδικό Λoγαριασµό, πρoκειµέvoυ vα χρησιµoπoιηθoύv για φoρoλoγικoύς ή άλλoυς σκoπoύς. Επίσης χορηγεί βεβαίωση αποδοχών πρoς κάθε αµειβόµενο από τov Ειδικό Λoγαριασµό. Στις βεβαιώσεις αυτές αvαφέρovται τα ετήσια πoσά τωv αµoιβώv σύµφωvα µε τα ισχύovτα για τη φoρoλoγία εισoδήµατoς. Αvτίγραφo όλων τωv βεβαιώσεωv αποδοχών υπoβάλλεται ετησίως στo Μηχαvoγραφικό Κέvτρo τoυ Υπoυργείoυ Οικovoµικώv. Τέλος, δύνανται να χορηγηθούν κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου «Βεβαιώσεις Απασχόλησης σε Ερευνητικά Προγράµµατα» βάσει των υπογεγραµµένων συµβάσεων ή και των χορηγηθεισών υποτροφιών, οι οποίες αναγράφουν το ονοµατεπώνυµο του ερευνητή, τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο, τον τίτλο του προγράµµατος, το χρονικό διάστηµα της κάθε σύµβασης (ή και υποτροφίας) και το ποσό της αµοιβής (εφόσον ζητηθεί). 16

18 6.2 Βεβαιώσεις παρακoλoύθησης σεµιvαρίωv Σε άτoµα πoυ παρακoλoύθησαv επιµoρφωτικά πρoγράµµατα ή σεµινάρια δύναται να χoρηγείται βεβαίωση πoυ υπoγράφεται από τov Επιστηµovικό Υπεύθυvo. Στη βεβαίωση αvαφέρεται ρητώς ότι αυτή δεv απoτελεί τίτλo σπoυδώv. 6.3 Καθoρισµός της φύσεως πρoγράµµατoς Η κρίση αv έvα πρόγραµµα εµπίπτει στηv έvvoια της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 1 τoυ Π.. 159/84 αvήκει στo Επταµελές 'Οργαvo. Σε περίπτωση διαφωvίας τoυ επιστηµovικoύ υπεύθυvoυ απoφασίζει η Ολοµέλεια. ΑΡΘΡΟ 7 : Γενική ιάταξη Για θέµατα πoυ δεv πρoβλέπovται από τov παρόvτα Οδηγό ή για τυχόv πρoβλήµατα πoυ θα πρoκύψoυv κατά τηv εφαρµoγή τoυ, εφόσov τα θέµατα αυτά δεv ρυθµίζovται από τηv ισχύoυσα voµoθεσία, αρµόδια vα απoφασίσει είvαι η Επιτρoπή ή και η Σύγκλητoς τoυ Παvεπιστηµίoυ, µετά από εισήγηση της Επιτρoπής. ΑΡΘΡΟ 8 : Ιστοσελίδα Επιτροπής Ερευνών Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών ( θα καταχωρηθεί και ο «Οδηγός Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης Ερευνών» αµέσως µετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο. Στην ίδια ιστοσελίδα είναι δηµοσιευµένες οι «Οδηγίες Συµπλήρωσης» όλων των εντύπων που απαιτούνται για τη διαχείριση των έργων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας. Για τα ερευνητικά έργα που χρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή Ερευνών θα ανακοινώνονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα εντός διετίας από την λήξη τους : α) ο κωδικός του έργου, β) ο τίτλος του, γ) ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος, δ) το Τµήµα και ε) τα ερευνητικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από το έργο. Η ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών ανανεώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. 17

19 ΑΡΘΡΟ 9 : Τροποποίηση του παρόντος Οδηγού Ο παρώv Οδηγός τρoπoπoιείται ή αvαθεωρείται από τηv Σύγκλητο µε βάση αιτιoλoγηµέvη εισήγηση της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 10 : Έναρξη Ισχύος Η ισχύς τoυ παρόvτoς "Ο ΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑI IΑΧΕIΡIΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ" αρχίζει ευθύς µετά τηv έγκρισή τoυ από τη Σύγκλητο (άρθρo 3, παρ. 2, Ν. 3027/2002). 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

21 Ι Νόµος 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152/Α / )

22 Νόµος 3027/2002, Κεφάλαιο Β, Άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο α Η Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού, που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµό ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826 Β ) συντάσσει «Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης» του Ειδικού Λογαριασµού, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση. Στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης περιγράφονται συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και η διάδοση, αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού. Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης καθορίζονται επίσης οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέµατα αµοιβών όσων συµµετέχουν σε έργα που χρηµατοδοτεί και διαχειρίζεται ο Λογαριασµός, καθώς και κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

23 ιι ΚΑ/679/ (Φ.Ε.Κ. 826/Β / )

24 ΙΙΙ Π.. 159/1984 (Φ.Ε.Κ. 53/Α / )

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ 159 Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστηµιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε µορφής οργανισµούς. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Νόµου 126/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 87 Α ). 2. Την απόφαση Η. 5421/1982 µε τίτλο «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 474 τ. Β ), και 3. α) Γνώµη των Συγκλήτων: ι) του Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδρίαση ), ιι) του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 2404/ ), ιιι) του Πανεπιστηµίου Πατρών (συνεδριάσεις 322/ , 326/ και 330/ ), ιν) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 502/ ) και ν) του Πανεπιστηµίου Θράκης (συνεδρίαση 243/ , και β) Το γεγονός ότι τα λοιπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, είτε δεν έχουν εργαστήρια, είτε δεν απάντησαν στο σχετικό αριθ. Β1/540/ έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Νόµου 1268/ Την αριθ. 52/1984 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: Άρθρο Με τον όρο «παροχή υπηρεσιών» εννοείται η εκπόνηση ειδικών µελετών, η εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων, αναλύσεων, η παροχή γνωµοδοτήσεων και κάθε άλλη συναφής εργασία. 2. Με τον όρο «πανεπιστηµιακό εργαστήριο», εννοείται µόνο το εργαστήριο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου 1268/ εν θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και συνεπώς δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις του παρόντος, η διεξαγωγή χρηµατοδοτούµενων επιστηµονικών ερευνών από συγκεκριµένα µέλη ή οµάδες µελών ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Άρθρο 2. Τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εφ όσον διαπιστώνεται ότι: α) εν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. β) Η παρεχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει επιστηµονικό ενδιαφέρον και προάγει την επιστήµη στην πράξη, και γ) Η παρεχόµενη υπηρεσία δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό το κέρδος.

26 Άρθρο 3. Η παροχή υπηρεσιών από τα Πανεπιστηµιακά εργαστήρια γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 1. Όταν υποβληθεί το αίτηµα για παροχή υπηρεσιών συγκεκριµένων υπηρεσιών, τότε η γενική συνέλευση του τοµέα ή το διοικητικό συµβούλιο του τµήµατος ή η κοσµητεία της σχολής, αντίστοιχα, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή η του διοικητικού συµβουλίου του εργαστηρίου, και αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 2 του παρόντος αποφασίζει: α) Αν θα παρασχεθεί η αιτούµενη υπηρεσία. β) Ποια µέλη του προσωπικού θα λάβουν µέρος στην εργασία αυτή. Η απασχόληση γίνεται έξω από τις κανονικές ώρες εργασίας αυτή. γ) Ποιο θα είναι το συνολικό κόστος για την παροχή της υπηρεσίας. Το κόστος αυτό αναλύεται σε δύο µέρη, δηλαδή στις τεκµηριωµένες δαπάνες για την αγορά των απαραίτητων οργάνων και αναλωσίµων υλικών και στη συµπληρωµατική αµοιβή. δ) Ποια αµοιβή δικαιούται να λάβει κάθε µέλος του προσωπικού που θα ασχοληθεί σε ορισµένη εργασία. 2. Η απόφαση της προηγούµενης παραγράφου ανακοινώνεται στον πρόεδρο του τµήµατος ή στον κοσµήτορα της αντίστοιχης σχολής. 3. Η συνολική αµοιβή για την παροχή της υπηρεσίας εισπράττεται από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, εγγράφεται στον προϋπολογισµό του και κατανέµεται ως ακολούθως: α) Ένα τρίτο για τις γενικές ανάγκες του Α.Ε.Ι. β) ένα τρίτο για τις ανάγκες του τοµέα ή του τµήµατος ή της σχολής, ανάλογα µε το φορέα, στον οποίο ανήκει το εργαστήριο. γ) Ένα τρίτο για την αµοιβή του προσωπικού που ασχολήθηκε στην εργασία αυτή. Άρθρο Ο καθορισµός της αµοιβής για κάθε µέλος του προσωπικού που έχει εκτέλεση συγκεκριµένη εργασία γίνεται από την Γ.Σ. του τοµέα ή το.σ. του τµήµατος ή την κοσµητεία της σχολής αντίστοιχα. 2. Τα αρµόδια όργανα δεν δεσµεύονται να αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια. Εφόσον όµως την αναλάβουν, έχουν υποχρέωση να γνωστοποιήσουν αµέσως και έγγραφα την ενδεχόµενη απόφασή τους να µη πραγµατοποιήσουν τη ζητούµενη έρευνα. 3. Απαγορεύεται στα αρµόδια όργανα που συνάπτουν συµφωνία παροχής υπηρεσιών µε τρίτους να θέτουν, ως όρο της συµφωνίας, ότι τα αποτελέσµατα της εργασίας των εργαστηρίων είναι απόρρητα. Η δαπάνη για τη χορήγηση αντιγράφων ή άλλων στοιχείων βαρύνει εκείνον που τα ζητάει. Η επιβάρυνση ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τη Γ.Σ. τοµέα ή το.σ. τµήµατος ή την κοσµητεία σχολής, ανάλογα µε την περίπτωση και διανέµεται εξίσου στις δικαιούχους σύµφωνα µε τα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος. 4. Η δαπάνη για την εκτέλεση εργασίας παροχής υπηρεσιών προκαταβάλλεται. Κατ εξαίρεση, όταν αυτός που έχει ζητήσει την εκτέλεση της εργασίας είναι το ελληνικό δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου η δαπάνη µπορεί να καταβληθεί και αµέσως µετά το πέρας της εργασίας και την έκδοση της σχετικής πιστοποίησης. Επίσης, σε περίπτωση που η συνολική δαπάνη ξεπερνάει τις δραχµές, επιτρέπεται να ορισθεί τµηµατική καταβολή, ανάλογα µε την πρόοδο της εργασίας. 5. Η παρακολούθηση των εργασιών που εκτελούνται στο εργαστήριο από τον ενδιαφερόµενο. Επιτρέπεται µόνο ύστερα από σχετική άδεια του διευθυντή ή του

27 διοικητικού συµβουλίου του εργαστηρίου, αντίστοιχα που δίνεται ύστερα από εκτίµηση των περιστάσεων. 6. Όποιος, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, παρακολουθεί τις εργασίες που γίνονται στο εργαστήριο, πρέπει να συµµορφώνεται απόλυτα µε τους κανονισµούς που αφορούν την τάξη στο εργαστήριο και να υπακούει δίχως καµιά αντίρρηση ή σύσταση προς το προσωπικό που εκτελεί την εργασία. Μη συµµόρφωση προς τον κανόνα έχει ως συνέπεια την αποβολή του ενδιαφερόµενου από το εργαστήριο, σύµφωνα µε την κρίση του διευθυντή ή του.σ. του εργαστηρίου, αντίστοιχα. 7. α) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύµπραξη δύο ή περισσοτέρων εργαστηρίων που ανήκουν σε τοµείς του ίδιου τµήµατος, οι αποφάσεις παίρνονται από το.σ. του τµήµατος, το οποίο ορίζει και το προσωπικό, που θα διεξαγάγει την εργασία και το γενικό υπεύθυνο της εργασίας αυτής. β) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύµπραξη δύο ή περισσοτέρων εργαστηρίων που ανήκουν σε διαφορετικά τµήµατα, αλλά στην ίδια σχολή, οι αποφάσεις παίρνονται από την κοσµητεία της σχολής, η οποία ορίζει και το προσωπικό που θα διεξαγάγει την εργασία και το γενικό υπεύθυνο της εργασίας αυτής. γ) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύµπραξη δύο ή περισσοτέρων εργαστηρίων που ανήκουν σε τµήµατα διαφορετικών σχολών ή σε τµήµατα που ανήκουν σε σχολή ή σχολές, οι αποφάσεις παίρνονται από το πρυτανικό συµβούλιο, το οποίο ορίζει και το προσωπικό που θα διεξαγάγει την εργασία και το γενικό υπεύθυνο της εργασίας αυτής. 8. Οι εργασίες, σύµφωνα µε τα εδάφια (β) και (γ) της προηγούµενης παραγράφου αναλαµβάνονται µόνο κατ εξαίρεση και εφόσον η κοσµητεία ή το πρυτανικό συµβούλιο, εκτιµήσουν ότι πρόκειται για περιπτώσεις ιδιαίτερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Άρθρο 5. Το παρόν ιάταγµα αρχίζει να ισχύει από 1 Σεπτεµβρίου 1984 Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγµατος. Αθήνα, 12 Απριλίου 1984 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κανονισµός ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας του Γραφείου ιαµεσολάβησης και Καινοτοµιών Πανεπιστηµίου Πατρών (Απόφαση Συγκλήτου 298/ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα