ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Νοεμβρίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 115 του νόμου Δημόσιο Λογιστικό και Έλεγχος των δαπανών του Κράτους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Νοεμβρίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 115 του νόμου Δημόσιο Λογιστικό και Έλεγχος των δαπανών του Κράτους."

Transcript

1 *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 76 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: /939/Α0013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η) ΠΟΛ.: 1282 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 115 του νόμου Δημόσιο Λογιστικό και Έλεγχος των δαπανών του Κράτους. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 115 του ανωτέρω νόμου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. ΓΕΝΙΚΑ : Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται: α) Η κατάργηση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος. β) Η αύξηση των αφορολογήτων ποσών κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, και η αποδέσμευση των τετραγωνικών μέτρων από τα ποσά αυτά. γ) Η αναμόρφωση των φορολογικών κλιμάκων. δ) Η επέκταση του ορίου μέχρι του οποίου ο γονικής παροχής μειώνεται στο μισό. ε) Η αύξηση αφορολογήτων ορίων για ανήλικους, αναπήρους και απόκτηση πρώτης κατοικίας στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών. ΑΡΘΡΟ 115 Παράγραφος 1 Με την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του κοινοποιούμενου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ Α 43). Με τις διατάξεις του καταργηθέντος νόμου ορίζεται ότι, για ακίνητα που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, σε κάθε μεταβίβαση με επαχθή αιτία επιβάλλεται αυτομάτου υπερτιμήματος, στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου προσαυξημένης με το μέσο ετήσιο τιμάριθμο καταναλωτή, με συντελεστή από 10% μέχρι 25%, ανάλογα με τα χρόνια κτήσης του ακινήτου. Για ακίνητα των λοιπών περιοχών, όπου κατά τον χρόνο πώλησης του ακινήτου δεν ίσχυε το αντικειμενικό σύστημα ή τούτο εφαρμόστηκε κατά το προηγούμενο της πώλησης έτος, ο αυτομάτου υπερτιμήματος υπολογίζεται σε ποσοστό επί του αναλογούντος στην αξία πώλησης Φ.Μ.Α., ο οποίος ορίζεται σε 5% προκειμένου για αγροτικά ακίνητα, και 10% προκειμένου για αστικά ακίνητα. Μετά την κατάργηση της ως άνω διάταξης για μεταβιβάσεις ακινήτων (σύνταξη συμβολαίου) που πραγματοποιούνται από την , και μεταγενέστερα δεν θα καταβάλλεται Φ.Α.Υ.. Αν όμως η μεταβίβαση του ακινήτου (σύνταξη συμβολαίου) πραγματοποιήθηκε μέχρι την , υπάρχει υποχρέωση καταβολής του Φ.Α.Υ. Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί δήλωση ΦΑΥ και έχει καταβληθεί ο οικείος, μέχρι την , δεν έχει όμως συνταχθεί μεταβιβαστικό συμβόλαιο μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι υπόχρεοι δύνανται να ζητήσουν την επιστροφή του καταβληθέντος ΦΑΥ. Οι οικοπεδούχοι, που έχουν συντάξει εργολαβικά προσύμφωνα για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής και η φορολογική τους ενοχή, (συμπλήρωση διετίας, 30 μηνών κ.λ.π.) γεννήθηκε μέχρι την , υποχρεούνται σε καταβολή ΦΑΥ. Αν όμως η φορολογική τους ενοχή γεννήθηκε μετά την δεν υποχρεούνται σε καταβολή ΦΑΥ. Σύμφωνα με την καταργούμενη διάταξη της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.1882/1990, δεν υπόκεινται σε ΦΑΥ η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση οικοπέδου, οικείας ή διαμερίσματος για την απόκτηση του οποίου ο πωλητής έτυχε απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ως πρώτης κατοικίας, με την προϋπόθεση, ότι, το τίμημα της μεταβίβασης θα διατεθεί

2 ολόκληρο μέσα σε (3) χρόνια, για την αγορά οικοπέδου οικείας ή διαμερίσματος ως πρώτης κατοικίας. Αν διατεθεί μέρος μόνο τούτου, δεν θα υπαχθεί σε φόρο το μέρος τούτο. Σε περίπτωση, που μέχρι την , παρήλθε άπρακτη η τριετία και ο πωλητής, δεν προέβη στην αγορά άλλου ακινήτου όπως όριζε ο νόμος, ή διέθεσε μόνο μέρος του τιμήματος που εισέπραξε από την πώληση για αγορά άλλου ακινήτου, τότε θα αναζητείται ο ΦΑΥ που τυχόν οφείλεται. Στην περίπτωση που όμως η τριετία, για την αγορά άλλου ακινήτου, συμπληρώνεται μετά την και μέχρι την ημερομηνία αυτή ο υπόχρεος, δεν έχει προβεί σε αγορά, δεν θα αναζητείται ο τυχόν οφειλούμενος ΦΑΥ. Τέλος σε περίπτωση κοινοποίησης φύλλου ελέγχου, για την επιβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μετά την , λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων απαλλαγής που ορίζουν οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 κατά την εισφορά ακινήτων σε περίπτωση συγχώνευσης ή μετατροπής εταιρειών, δεν θα αναζητείται ο ΦΑΥ. Παράγραφος 2 Οπως είναι γνωστό η απαλλαγή από το φ.μ.α. που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1078/1980 για αγορά οικείας, διαμερίσματος ή οικοπέδου με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, δεν είναι απεριόριστη. Συγκεκριμένα κατά τα ισχύοντα μέχρι την η απαλλαγή παρέχεται: Α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από: α) Από έγγαμο, 70 μ 2 και για την μέχρι δρχ. αξία τους. Η απαλλαγή αυτή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 15 μ 2 και για τη μέχρι δρχ. αξία τους, για καθένα από τα προστατευόμενα παιδιά του. β) Από άγαμο, 35 μ 2 και για την μέχρι δρχ. αξία τους. Β) Για αγορά οικοπέδου από: α) Από έγγαμο μέχρι ποσού δρχ. με προσαύξηση κατά δρχ. για καθένα από τα προστατευόμενα παιδιά του. β) Από άγαμο μέχρι ποσού δρχ. Ηδη, με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η απαλλαγή από το φ.μ.α. παρέχεται για ορισμένο ποσό αξίας, που δεν θα συνδυάζεται με τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου τα αφορολόγητα ποσά για αγορά πρώτης κατοικίας αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως : Α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος : α) Από έγγαμο για ποσό μέχρι δρχ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δρχ. για καθένα από τα προστατευόμενα παιδιά του αγοραστή. β) Από άγαμο για ποσό μέχρι δρχ. Β) Για αγορά οικοπέδου : α) Από έγγαμο μέχρι ποσού δρχ. Το ποσό αυτό του εγγάμου προσαυξάνεται κατά δρχ. για καθένα από τα προστατευόμενα παιδιά του. β) Από άγαμο μέχρι ποσού δρχ. Για άρση κάθε αμφιβολίας κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο Ο Α έγγαμος με δύο προστατευόμενα παιδιά που έχει τις προϋποθέσεις της απαλλαγής αγοράζει διαμέρισμα αξίας δρχ. Με βάση τις νέες διατάξεις θα τύχει απαλλαγής για ποσό αξίας δρχ. ( δρχ. για τον ίδιο δρχ. για τα δύο προστατευόμενα παιδιά του). Η υπόλοιπη αξία των δρχ. ( δρχ δρχ.) θα υπαχθεί σε φόρο μεταβίβασης με συντελεστή 13%. Αν στο ίδιο παράδειγμα η αξία του ακινήτου είναι δρχ. τότε ο αγοραστής θα τύχει απαλλαγής για ολόκληρη την αξία του ακινήτου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο Ο Χ έγγαμος με ένα προστατευόμενο παιδί που έχει τις προϋποθέσεις απαλλαγής, αγοράζει διαμέρισμα συνολικής αξίας δρχ.

3 Με βάση τις νέες διατάξεις ο εν λόγω αγοραστής θα τύχει απαλλαγής από το φ.μ.α. για ολόκληρη την αξία των δρχ. ( δρχ. για τον ίδιο δρχ. = δρχ. ). Αν στο ίδιο παράδειγμα η αξία του ακινήτου είναι δρχ. θα τύχει απαλλαγής για ποσό αξίας δρχ. και για την αξία του δρχ. ( ) θα καταβληθεί μεταβίβασης με συντελεστή 13%. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο Ο Β άγαμος έχοντας τις προϋποθέσεις απαλλαγής από το φ.μ.α. αγοράζει διαμέρισμα συνολικής αξίας δρχ. Με βάση τις νέες διατάξεις θα τύχει απαλλαγής από το φ.μ.α. για ποσό αξίας δρχ. Για το υπόλοιπο ποσό των δρχ. ( = ) θα καταβάλλει φόρο μεταβίβασης με συντελεστή 13%. Αν στο ίδιο παράδειγμα μας η αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των δρχ. θα τύχει απαλλαγής από το φ.μ.α. για ολόκληρη την αξία του ακινήτου. Παράγραφος 3 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.δ. 118/1973 (ΦΕΚ Α 202) οι φορολογούμενοι (δικαιούχοι της κτήσης) κατατάσσονται ανάλογα με την συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο σε 4 κατηγορίες και για κάθε μια από αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα. Ηδη με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι φορολογικές κλίμακες όλων των κατηγοριών με τις οποίες επιτυγχάνεται αύξηση αφορολογήτων ποσών, φορολογική ελάφρυνση των χαμηλών κλιμακίων, ιδιαίτερα στην Α κατηγορία, μικρή επιβάρυνση των μεσαίων κλιμακίων και μόνο τα μεγάλα κλιμάκια επιβαρύνονται, που σημαίνει ότι παρέχεται φορολογική δικαιοσύνη. Εκτός από την αντικατάσταση των φορολογικών κλιμάκων επέρχονται και οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Ανακατανομή ως προς τους ανιόντες α βαθμού, που σ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας, του νόμου μη διακρίνοντος. Ετσι στην Α κατηγορία, εντάσσονται μόνο οι ανιόντες εξ αίματος, ενώ οι ανιόντες εξ αγχιστείας εντάσσονται στην Γ κατηγορία, έτσι ώστε να εναρμονίζονται πλησιέστερα προς την κατηγορία των κατιόντων εξ αγχιστείας. β) Αύξηση της απαλλαγής στα ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου ( 29 ν.δ. 118/1973). Με την διάταξη της παραγράφου αυτής του άρθρου αυτού επέρχεται τροποποίηση ως προς τα ποσά για τα οποία καταβάλλεται μειωμένος, δηλαδή το ποσό από δρχ. αναπροσαρμόζεται στο ποσό των δρχ. (για το οποίο έχουμε μείωση φόρου κατά 60%) και τα ποσά από μέχρι και δρχ. αναπροσαρμόζονται σε μέχρι και (για τα οποία έχουμε μείωση φόρου κατά 30%). Οι πιο πάνω διατάξεις που προβλέπουν μείωση του φόρου για ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωής ή αιτία θανάτου, καθώς και σε παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 του Α.Κ. γ) Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 με το οποίο ορίζεται ότι στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις κλίμακες περιλαμβάνεται ο υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων που προβλέπεται από τις διατάξεις του Β.Δ (ΦΕΚ Α 171) και 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του ν.δ. 118/1973. Η ενσωμάτωση των προσθέτων φόρων υπέρ τρίτων στον κύριο φόρο θεσπίστηκε με το ν.1473/84 άρθρο 16 (ΦΕΚ Α 127) η παρακράτηση και η απόδοση των οποίων ανελλιπώς τηρείται ως διαδικασία μέχρι σήμερα. Επειδή όμως με τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν με το ν.2065/1992 εκ παραδρομής δεν περιελήφθη στην ισχύουσα διάταξη προστίθεται σήμερα ως τελευταίο εδάφιο, για τη νομιμοποίηση της μέχρι σήμερα απόδοσης αυτών.

4 δ) Αύξηση της παρεχόμενης με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.δ.118/1973 απαλλαγής στους κληρονόμους που έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%. Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού επέρχεται τροποποίηση ως προς το ποσό για το οποίο καταβάλουν μειωμένο φόρο οι ανάπηροι. Ετσι το ποσό των δρχ. αυξάνεται στο ποσό των δρχ. Παράγραφος 4 Με το ν.1329/1983 (ΦΕΚ Α 23) καταργήθηκε ο θεσμός της προίκας και θεσπίστηκε η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για ορισμένο ύψος αξίας των αποκτώντων περιουσιακά στοιχεία από τους γονείς τους με γονική παροχή. Το ύψος αυτό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μέχρι του οποίου οι δικαιούχοι από γονική παροχή τυχαίνουν ευνοϊκής μεταχείρισης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δρχ. αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε δρχ. στην περίπτωση που ο ένας των γονέων έχει αποβιώσει. Ηδη, ενόψει της αναμόρφωσης της αξίας των ακινήτων και προκειμένου να διατηρηθεί η πιο πάνω ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού επέρχεται αναπροσαρμογή των πιο πάνω ποσών και αυξάνονται σε και αντίστοιχα. Παράγραφος 5 Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αυξάνονται τα αφορολόγητα ποσά που ισχύουν σήμερα κατά την μεταβίβαση με γονική παροχή οικίας ή διαμερίσματος ή οικοπέδου κατά πλήρη κυριότητα και εξ ολοκλήρου από δρχ., σε δρχ. για το δικαιούχο της γονικής παροχής και από δρχ. σε δρχ. για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογενείας του. Σε περίπτωση όμως που ο δικαιούχος της κτήσης με γονική παροχή παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δρχ. Παράγραφος 6 Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται τα ποσά απαλλαγής από το φόρο κατά την αιτία θανάτου κτήση οικίας ή διαμερίσματος πρώτης κατοικίας, από δρχ. σε δρχ. για τον ίδιο κληρονόμο και από δρχ. σε δρχ. για καθένα από τα μέλη της οικογενείας του. Παράγραφος 7 Με την παράγραφο 7 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από Για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών των οποίων η επαγωγή επήλθε από η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία αυτή. Αρθρο 115 Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου 1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α ) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1, του ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται: α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας δρχ. β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας δρχ. Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά δρχ. για καθένα από τα παιδιά του. γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας δραχμών, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας δραχμών. Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά δραχμές για καθένα από τα παιδιά του. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να αυξάνονται τα ως άνω απαλλασσόμενα ποσά. 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του ν.δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α ), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:

5 Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με την συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέχεται σε α) Σύζυγο του κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων ), γ) ανιόντες πρώτου βαθμού, εξ αίματος Υπερβάλλον 25 Ειδικά, σε περίπτωση κτήσης ς με κληρονομιά ή κληροδοσία, που οι δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου, εφόσον η αξία, της κληρονομικής μερίδας είναι: α) μέχρι και δραχμές, ο αναλογών μειώνεται κατά 60% και β) από έως και δρχ., ο αναλογών μειώνεται κατά 30%. Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φόρου, για τα ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 ΑΚ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε α) Κατιόντες δευτέρου και επομένων βαθμών, β) ανιόντες δευτέρου και επομένων βαθμών, γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθένος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου Υπερβάλλον 35 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε α) Πατριούς και μητριές, β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες), δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερός - πεθερά) Υπερβάλλον 50 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

6 Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλο εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό Υπερβάλλον 60 Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ αυτόν φόροι : α) 3% υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Β.Δ. 24/ (ΦΕΚ 171 Α ) και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α ). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος. 2. Από την αξία των κληρονομικών μεριδίων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, εκπίπτεται και δεν φορολογείται ποσό διπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται, κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της, από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο, β) ο κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες, γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου. Προκειμένου για κληρονόμους ή κληροδόχους με αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο που αναλογεί στη μέχρι δραχμές αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας, μειώνεται κατά 60%. 4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του ν.1329/1983 (ΦΕΚ 25 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως : Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 ΑΚ όπως αυτό θεσπίζεται με τον παραπάνω νόμο, υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι το ποσό των δραχμών, αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε δραχμές στην περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στα ως άνω ποσά συνυπολογίζονται και τυχόν προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους. 5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής: 6. Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 1591/1986, (ΦΕΚ 50 Α ), δεν υπόκειται σε φόρο ποσό δραχμών για το δικαιούχο της γονικής παροχής και δραχμών για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας τους, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου. Ειδικώς, εάν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου μη δυνάμενη να υπερβεί τα δραχμές. 6. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι δραχμές για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του

7 κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω κι αν αυτά δεν είναι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο οικία ή ένα διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. 7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από Για τις υποθέσεις κληρονομιών, των οποίων η επαγωγή επήλθε από 2 Οκτωβρίου 1995, η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία αυτή. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΙΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ