Θέμα: Σν Οινθαύησκα θαηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν: κηα καύξε ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Σν Οινθαύησκα θαηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν: κηα καύξε ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο"

Transcript

1 Μάθημα: Ηζηνξία Νεόηεξε θαη ύγρξνλε ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1 Θέμα: Σν Οινθαύησκα θαηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν: κηα καύξε ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο Σάξη: Γ Λπθείνπ θνηλνύ θνξκνύ /θαηεύζπλζεο Γιδακηικόρ σπόνορ: 2 ή 3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη, όπσο πξνλνείηαη από ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ύιεο, αλαιόγσο αλ πξόθεηηαη γηα Ηζηνξία θνηλνύ θνξκνύ ή θαηεύζπλζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαζέζηκνο ρξόλνο είλαη 2 πεξίνδνη, ζα ρξεηαζηεί αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνηεηλόκελνπ θύιινπ εξγαζίαο. Σν ηδαληθόηεξν, βεβαίσο, ζα ήηαλ λα δηαηεζνύλ 3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη θαη γηα ηνλ θνηλό θνξκό, νύησο ώζηε λα δνζεί επαξθήο ρξόλνο γηα ηε δηεξεύλεζε κέζσ ησλ πξνηεηλόκελσλ ηζηνζειίδσλ, γηα ηηο αλαθνηλώζεηο ησλ καζεηώλ θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ όινπ ζέκαηνο. Ιδέα ζεναπίος /ζκεπηικό: Ζ παξνύζα δξαζηεξηόηεηα έρεη σο απώηεξν ζηόρν λα εκπιέμεη ελεξγά ηνπο καζεηέο ηεο Γ Λπθείνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο, ζε ξόιν ηζηνξηθνύ εξεπλεηή, θαινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ ην Οινθαύησκα θαηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν κέζα από επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο. Παξάιιεια, ζα θσηίζνπλ επηκέξνπο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο κέζα από ηνλ θαθό ελόο νκηιεηή, ελόο δεκνζηνγξάθνπ, ελόο θσηνγξάθνπ θαη ελόο ινγνηέρλε. Ζ δηεξεύλεζε απηή κέζα από δηάθνξεο πεγέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζα ζπλεηζθέξεη ζηε ζθαηξηθή θαη πνιππξηζκαηηθή ζεώξεζε ηνπ ζέκαηνο. ύνδεζη με Αναλςηικό Ππόγπαμμα: Σν ζέκα ζπλδέεηαη κε ην κάζεκα ηεο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Ηζηνξίαο Γ Λπθείνπ θαη εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηεο ελόηεηαο Ο Β Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο ππνελόηεηαο Σα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαηά ηεο αλζξωπόηεηαο Σν Οινθαύηωκα 2. Πεξαηηέξσ, κπνξεί λα δηαζπλδεζεί ζηα πιαίζηα κηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, όπσο είλαη ε Λνγνηερλία, ε Έθθξαζε-Έθζεζε, ε Κνηλσληνινγία, ηα Θξεζθεπηηθά, θ.ά. Ζ καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα ηελ εθπόλεζε ελόο δηαζεκαηηθνύ project δεκηνπξγηθήο θύζεσο, ην νπνίν ζα πξνζεγγίδεη ην Οινθαύησκα κέζα από ηε Λνγνηερλία, ηελ Σέρλε, ηνλ Κηλεκαηνγξάθν, ηε Μνπζηθή θ.ά. Σν project κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζην ζρνιείν θαηά ηελ Ζκέξα Μλήκεο ηνπ Οινθαπηώκαηνο (27 ε Ηαλνπαξίνπ) ή ζε ρξόλν αθηεξσκέλν ζηνπο Οκίινπο. 1 Σν παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην ζρεδηάζηεθε αξρηθά από ηε δηδάζθνπζα ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο econtentplus, ππό ηελ επνπηεία ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σνκέα Σερλνινγίαο ηνπ ΠΗΚ, Αλαζηαζίαο Οηθνλόκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο κε ηίηιν CITER - Creation of a European History Textbook Repository (βι. ζρεηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ: 2 ρνιηθό εγρεηξίδην Γ Λπθείνπ, Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ (από ην 1815 έωο ζήκεξα), εθδ. ΟΔΓΒ, Αζήλα 2007, ζ

2 Γιδακηικοί ζηόσοι: Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο/ηξηεο: λα παξαθηλεζνύλ λα δηεξεπλήζνπλ ηα βαζύηεξα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζην Οινθαύησκα, ην ηδενινγηθό ππόβαζξν θαη ηνπο εζηθνύο απηνπξγνύο απηνύ ηνπ εγθιήκαηνο, θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεζνδεύηεθε. λα γλσξίζνπλ ην αλζξώπηλν πξόζσπν θαη ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζε ησλ ζπκάησλ πίζσ από ηνπο αξηζκνύο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. λα νδεγεζνύλ ζε κηα πνιππξηζκαηηθή ζεώξεζε ηνπ επαίζζεηνπ απηνύ ζέκαηνο, κέζα από ηε ζπγθξηηηθή θαη θξηηηθή κειέηε ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζήο ηνπ ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην θαη ζε νξηζκέλεο ηζηνζειίδεο. λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ην απάλζξσπν απηό έγθιεκα ηνπ 20νύ αηώλα πνπ θειηδώλεη ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκέλνπ αλζξώπνπ. λα θαιιηεξγήζνπλ δηαπνιηηηζκηθή θαη δηαζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε, κε απώηεξν ζηόρν ηνλ ζεβαζκό ζηελ όπνηα εηεξόηεηα. λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο δηεξεύλεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη θξηηηθήο κειέηεο πεγώλ (καθξνπξόζεζκνο ζηόρνο). Μέζα δπαζηηπιόηηηαρ: Σέζζεξηο έσο έμη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνη κε ην δηαδίθηπν (έλαο ππνινγηζηήο αλά νκάδα, αλαιόγσο ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ) Φύιια εξγαζίαο Πξόγξακκα Power Point θαη βηληενπξνβνιέαο (Video projector) Οπγάνωζη ηάξηρ: Ζ δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα εθηειεζηεί από ηέζζεξηο έσο έμη νκάδεο καζεηώλ ζηελ Δηδηθή Αίζνπζα Ηζηνξίαο ή ζε εξγαζηήξην Ζ.Τ. Αξρηθά, ζηελ νινκέιεηα πξνβιεκαηίδνληαη νη καζεηέο πάλσ ζην ζέκα θαη ηίζεληαη νη επηκέξνπο πηπρέο πξνο δηεξεύλεζε. ηε ζπλέρεηα, θαινύληαη νη καζεηέο λα εξγαζηνύλ ζε νκάδεο κηθηήο ηθαλόηεηαο κε ρξήζε ελόο ππνινγηζηή αλά νκάδα. Ζ δηεθπεξαίσζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηεξεύλεζεο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θύιισλ εξγαζίαο ηεο Word θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Σέινο, ε ηάμε νξγαλώλεηαη πάιη θαηά ηξόπν εληαίν γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θάζε νκάδαο θαη ηελ ηειηθή ζύλζεζε. Πεπιγπαθή μαθηζιακήρ δπαζηηπιόηηηαρ: Α θάζη: Διζαγωγή ζηο θέμα Ο εθπαηδεπηηθόο, ρξεζηκνπνηώληαο σο αθόξκεζε ηελ αλαθνξά ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζρεηηθά κε ηε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο κείδνλ έγθιεκα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο, πξνβιεκαηίδεη ηνπο καζεηέο γηα ην επαίζζεην αιιά θαη ακθηιεγόκελν απηό ζέκα. Ζ κειέηε θαη ν ζρνιηαζκόο ηεο πεγήο (βι. ζ. 6 ζην παξόλ αξρείν) πνπ ππνγξάθεη ε Διέλε Αξβειέξ («Σν Οινθαύησκα θαη νη επζύλεο ησλ απιώλ πνιηηώλ», ζρνιηθό εγρεηξίδην, ζ. 132), ζα ραξάμεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κέζα ζηηο νπνίεο ζα θηλεζεί ε ζπδήηεζε αιιά θαη ε όιε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο: νη δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο γηα ην Οινθαύησκα, ε κνλαδηθόηεηα ηνπ γεγνλόηνο απηνύ ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπνπ θαη ε επζύλε ηνπ θαζελόο καο. Οη καζεηέο παξσζνύληαη έηζη κέζα από ηε ζπδήηεζε λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ην ζέκα κέζα από επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο, ώζηε λα απνθηήζνπλ κηα πην πνιύπιεπξε θαη νινθιεξσκέλε ελδερνκέλσο εηθόλα. Παξάιιεια, ζα επηρεηξήζνπλ λα δώζνπλ όζν ην δπλαηόλ ζαθείο θαη ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζε αλαπάληεηα εξσηήκαηα, όπσο: 2

3 ηη είλαη αθξηβώο ην Οινθαύησκα θαη πνηεο ήηαλ νη δηαζηάζεηο ηνπ; πνην ήηαλ ην ηδενινγηθό ππόβαζξν πνπ νδήγεζε ζε απηό ην έγθιεκα θαη πνηνη ήηαλ νη εζηθνί απηνπξγνί ηνπ; κε πνηνπο ηξόπνπο θαη κέζα κεζνδεύηεθε ε ζπζηεκαηηθή απηή γελνθηνλία; πνηνη ήηαλ νη άλζξσπνη πίζσ από ηνπο αξηζκνύο; Οπζηαζηηθά, ζα γίλεη απόπεηξα λα αγγίμνπλ νη καζεηέο - έζησ θαη αθξνζηγώο - βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ έλα ηζηνξηθό εξσηεκαηνιόγην, ηνπο άμνλεο δειαδή δηεξεύλεζεο ελόο ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο (όπσο ην ηη, ην πνηνη, ην πώο θαη θπξίσο ην γηαηί). Θα επηρεηξεζεί, επίζεο, λα δνζεί ε αλζξώπηλε ππόζηαζε ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δξάκα απηό (ζύκαηα θαη ζσηήξεο, ακέηνρνπο ζεαηέο, ζπλεξγάηεο ησλ Ναδί θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο δξάζηεο). Ζ έκθαζε, ινηπόλ, ζα δνζεί ζε κηα αλζξσπνινγηθή ζεώξεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζηελ εζηθή ηνπ δηάζηαζε θαη όρη ζε κηα γεγνλνηνινγηθή πξνζέγγηζε. Β θάζη: Γιεπεύνηζη θέμαηορ Οη καζεηέο θαινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ, ζπλεξγαδόκελνη κεηαμύ ηνπο, ηε λέα γλώζε θαη λα ηνπνζεηεζνύλ θξηηηθά απέλαληί ηεο. Υσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο έσο έμη νκάδεο κηθηήο ηθαλόηεηαο κε ρξήζε ελόο ππνινγηζηή αλά νκάδα, θαη κε ηε βνήζεηα θύιισλ εξγαζίαο ηεο Word 3, ζα κειεηήζνπλ επηιεθηηθά πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό από ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο. Οξγαλώλνληαη ηξεηο νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηαδέρνληαη ρξνληθά ε κηα ηελ άιιε θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεύλεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ νινκέιεηα, σο αθνινύζσο: 1η δπαζηηπιόηηηα: νξηνζέηεζε ηνπ Οινθαπηώκαηνο θαη ησλ δηαζηάζεώλ ηνπ. Οη νκάδεο δηεξεπλνύλ ην ζέκα κέζσ θνηλνύ θύιινπ εξγαζίαο. 2η δπαζηηπιόηηηα: δηεξεύλεζε ησλ ηξόπσλ θαη ησλ κέζσλ κε ηα νπνία κεζνδεύηεθε ε ζπζηεκαηηθή απηή γελνθηνλία. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο 4 νκάδεο θαη δηεξεπλνύλ επηκέξνπο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο κέζα από θνηλέο πεγέο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα κειεηήζεη κία από ηηο ηέζζεξηο θάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζην Οινθαύησκα. 3η δπαζηηπιόηηηα: αλίρλεπζε ηνπ ηδενινγηθνύ ππνβάζξνπ πνπ νδήγεζε ζε απηό ην έγθιεκα θαη ησλ εζηθώλ απηνπξγώλ ηνπ. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη δηεξεπλνύλ επηκέξνπο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο κέζα από δηαθνξεηηθέο πεγέο. Οη δξαζηεξηόηεηεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ κέζα ζε 3 δηδαθηηθέο πεξηόδνπο (ελδείθλπηαη λα αθηεξσζεί ρξόλνο είθνζη πεξίπνπ ιεπηώλ αλά πεξίνδν γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα). Καζώο εξγάδνληαη νη καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο, ν εθπαηδεπηηθόο ηνπο πξνζθέξεη ηε δηαθξηηηθή θαζνδήγεζή ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεύλεζεο, ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο απνδειηηώλνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αληινύλ από ην ππό κειέηε πιηθό θαη ηηο θαηαγξάθνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο. 3 Σν θύιιν εξγαζίαο θάζε νκάδαο κπνξεί λα δνζεί εμαξρήο ζε όινπο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε παξαθνινύζεζε θαηά ηελ ώξα ησλ αλαθνηλώζεσλ θαη ε θαιύηεξε ζπλνρή ηνπ καζήκαηνο. 4 ε πεξίπησζε πνπ νξγαλσζνύλ έμη νκάδεο, ηόηε νη δύν ζα έρνπλ θνηλό θύιιν κε θάπνηα άιιε νκάδα (π.ρ. Α & Δ, Β & Σ ). 3

4 Ζ δηαδηθαζία απηή ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κηα ηειηθή δεκηνπξγηθή ζύλζεζε ηνπ ζέκαηνο από ηνπο καζεηέο, Ζ ζύλζεζε απηή ζα αλαηεζεί σο θαη νίθνλ εξγαζία 5 θαη κπνξεί λα πάξεη ηηο αθόινπζεο κνξθέο, από ηηο νπνίεο ν θάζε καζεηήο ζα επηιέμεη εθείλε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν 6 : Ωο κέινο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο, ζε εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ ζνπ γηα ηελ Ζκέξα Μλήκεο ηνπ Οινθαπηώκαηνο, ζα παξνπζηάζεηο κηα νκηιία κε ζέκα «Σν Οινθαύησκα: έλα ζηπγεξό έγθιεκα θαηά ηνπ αλζξώπνπ». ηελ νκηιία ζνπ ζα επηθεληξσζείο ζην ηη είλαη ην Οινθαύησκα θαη ζην ηη νδήγεζε ζ απηό. Ωο κέινο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ νκίινπ, έρεηο αλαιάβεη λα εηνηκάζεηο έλα άξζξν πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηε καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζνπ θαη ζα παξνπζηάδεη ηηο θάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζην Οινθαύησκα. Ωο κέινο ηνπ θσηνγξαθηθνύ νκίινπ, έρεηο δειώζεη ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε κηαο έθζεζεο θσηνγξαθίαο κε ηίηιν «Ξεθπιιίδνληαο ην άικπνπκ ηνπ Οινθαπηώκαηνο: νη άλζξσπνη πίζσ από ηνπο αξηζκνύο». Να επηιέμεηο από ην ππάξρνλ θσηνγξαθηθό πιηθό ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ κειεηήζαηε ζηελ ηάμε (ή από άιιεο πεγέο πνπ ζα βξεηο) θαη λα επηκειεζείο ηηο ιεδάληεο /ηα ζπλνδεπηηθά θείκελα. Ωο κέινο ηνπ ινγνηερληθνύ νκίινπ, έρεηο αλαιάβεη λα παξνπζηάζεηο αλζξώπηλεο ηζηνξίεο /καξηπξίεο κε ηίηιν «Σα απνκλεκνλεύκαηα ελόο επηδώληνο από ηα ζηξαηόπεδα ζπγθεληξώζεσο» ή «Σν εκεξνιόγην κηαο λεαξήο Δβξαίαο /ελόο λεαξνύ Δβξαίνπ θαηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν». Γ θάζη: Παποςζίαζη ποπιζμάηων διεπεύνηζηρ και ηελικού πποϊόνηορ ε θάζε πεξίνδν, αθνύ νινθιεξσζεί ε θάζε ηεο δηεξεύλεζεο, νη καζεηέο αλαθνηλώλνπλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηα πνξίζκαηα ηεο δηεξεύλεζήο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί κε ζπδήηεζε - ηειηθή ζύλζεζε ηνπ ζέκαηνο. Καηά ηελ ηειεπηαία απηή θάζε, ζα επηρεηξεζεί ε ζύλδεζε κε άιιεο γελνθηνλίεο, παιαηόηεξεο θαη λεόηεξεο (όπσο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο, ησλ Αξκελίσλ, ηεο θπιήο Σνύηζη ζηε Ρνπάληα θ.ά.). Θα δηαηππσζνύλ, επίζεο, απόςεηο γηα ηελ επζύλε πνπ θέξεη ν θαζέλαο από καο ζην λα δηαθπιάμεη ηε ζπιινγηθή κλήκε ηεο Αλζξσπόηεηαο θαη ζην λα απνηξέςεη ηελ επαλεκθάληζε παξόκνησλ εγθιεκάησλ θαηά ηνπ Αλζξώπνπ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ην ηειηθό πξντόλ ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ είηε κέζσ κηαο πξνθνξηθήο αλαθνίλσζεο είηε κέζσ κηαο παξνπζίαζεο ζην Power Point. Δμππαθνύεηαη, βέβαηα, όηη ε παξνπζίαζε γηα ην θσηνγξαθηθό πιηθό ζα γίλεη θαηά νπηηθνπνηεκέλν ηξόπν (π.ρ. ρξήζε πξνγξάκκαηνο Power Point ή Movie Maker, θηινηέρλεζε πηλαθίδαο, εηνηκαζία ιεπθώκαηνο θ.ά.). 5 Ζ εξγαζία απηή, βεβαίσο, κπνξεί λα αλαπηπρζεί πεξηζζόηεξν ζηα πιαίζηα ελόο project, ην νπνίν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζην ζρνιείν θαηά ηελ Ζκέξα Μλήκεο ηνπ Οινθαπηώκαηνο (27 ε Ηαλνπαξίνπ) ή ζε ρξόλν αθηεξσκέλν ζηνπο Οκίινπο. 6 Δλλνείηαη όηη ε αλάιεςε ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη θαη ζε ζπλεξγαηηθή βάζε, εάλ ην επηζπκνύλ νη καζεηέο. 4

5 Πποηεινόμενερ πηγέρ για διεπεύνηζη ηος θέμαηορ: (Βηθηπαίδεηα, ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα αλαδήηεζε ιήκκαηνο Οινθαύηωκα) (ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) > e-book ηεο Ακαιίαο Ζιηάδε > Αδόιθνο Χίηιεξ: ν εγέηεο θαη ε επνρή ηνπ > Κεθάιαην 16 ν, Φπιεηηθή θαη εμνληωηηθή πνιηηηθή ηνπ Χίηιεξ) (ηζηνζειίδα ηνπ Yad Vashem, Φνξέα Μλήκεο Μαξηύξσλ θαη Ζξώσλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο) > The Auschwitz Album (ςεθηαθόο θάθεινο από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ κε ηίηιν Ο θαζηζκόο θαη ν λαδηζκόο ζηελ Δπξώπε) > Β ελόηεηα, ζύλδεζκνη: Από ηνλ αληηζεκηηηζκό θαη ηελ αληηεβξαϊθή πνιηηηθή ζηε καδηθή εμόληωζε θαη ηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξωζεο, Δγθιήκαηα ηωλ Γεξκαλώλ θαη ηωλ ζπλεξγαηώλ ηνπο ζηηο ρώξεο πνπ θαηέθηεζαλ, Δμόληωζε ηωλ ηζηγγάλωλ θαη άιιωλ πιεζπζκηαθώλ νκάδωλ (Οπηηθναθνπζηηθό Αξρείν ηεο ΔΡΣ) > βίληεν κε ηίηιν Μαξηπξίεο Γηωγκόο Δβξαίωλ ζηελ Καηνρηθή Διιάδα θαη «Παλόξακα ηνπ Αηώλα: επεηζόδην 28» > θεθ «Γ Ράηρ θαη αληηζεκηηηζκόο» (Διιεληθό Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληώλ ηνπ Διζίλθη): νκηιία ηνπ Νίθνπ Γήκνπ κε ηίηιν Σν νινθαύηωκα πνπ δελ ιέγεηαη (Διιεληθή Πύιε Παηδείαο, Γεκήηξε Κνπηάληνπ: Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οινθαπηώκαηνο) 5

6 Πηγή ζσολικού βιβλίος για ειζαγωγή ζηο θέμα: Το Ολοκαύτωμα και οι ευθύνες των απλών πολιτών «Τη έρνπκε ηώξα λα πνύκε ζηα παηδηά καο; ζα ζπκεζώ ηα ιόγηα ηεο Κηιήο Ζσγξάθνπ, ε νπνία ζην έξγν ηεο Ληθαέι γξάθεη: Όηαλ βιέπσ έλαλ Εβξαίν, εγώ πνπ έξρνκαη από ην άιιν ζηξαηόπεδν, από απηνύο δειαδή πνπ επέηξεςαλ θαη πνπ νδήγεζαλ ζην Άνπζβηηο, δελ έρσ νύηε ιόγηα νύηε πηα έξεηζκα γηα ηελ πεξεθάληα κνπ. Απηά είλαη ηα ιόγηα πνπ κπνξνύκε λα πνύκε ζηα παηδηά καο εκείο πνπ εξρόκαζηε από ην άιιν ζηξαηόπεδν. Γηαηί ε Σνά [:ε εβξατθή ιέμε γηα ην Οινθαύησκα] δελ είλαη θάηη πνπ αθνξά κόλν ηνπο Εβξαίνπο. Η εβξαηνθηνλία είλαη ην ηέινο ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ επξσπατθνύ πλεύκαηνο έηζη όπσο έδεζε αηώλεο θαη αηώλεο ηώξα. Απέξαληε ε θξίθε, ακέηξεηε ε νδύλε θαη αθόκα πην απέξαληε ε αηζρύλε. Ιαη αο κε βξίζθνπκε δηθαηνινγίεο ή αηηηάζεηο γηα έλαλ θαιύηεξν ύπλν. Άιινη ιέγνληαο όηη ππάξρνπλε νη Χίηιεξ [...] άιινη αξλνύκελνη ηελ εβξαηνθηνλία θαη άιινη κηιώληαο δεμηά θη αξηζηεξά γηα γελνθηνλίεο, ρσξίο λα μέξνπλ όηη ε γελνθηνλία, ε Σνά ησλ Εβξαίσλ, είλαη κνλαδηθή θαη είλαη κνλαδηθή γηα έλαλ κνλάρα ιόγν, γηαηί γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ν άλζξσπνο αξλήζεθε ζηνλ ζπλάλζξσπό ηνπ, όρη ηελ ηδηόηεηα λα είλαη Εβξαίνο, ηελ ηδηόηεηα λα είλαη άλζξσπνο. Απηό έγηλε κία θνξά κόλν ζηελ ηζηνξία θαη δελ πξέπεη πνηέ λα μαλαγίλεη. Αο γξεγνξνύκε όκσο, αο γξεγνξνύκε θαη αο κελ μεράζνπκε απηό πνπ έλαο Γεξκαλόο πάζηνξαο έγξαςε ιίγν πξηλ πεζάλεη, γηαηί θαη ν Λπξερη ην είπε: ε θνηιία ηεο θξίθεο είλαη έηνηκε λα παηδνγνλήζεη θαη πάιη. 0 πάζηνξαο είπε όηη, όηαλ ήξζαλε λα πηάζνπλ ηνλ γείηνλά κνπ πνπ ήηαλ Εβξαίνο, δε δηακαξηπξήζεθα, αθνύ δελ ήκνπλ Εβξαίνο. Όηαλ ήξζαλε λα πηάζνπλε θαη ηνλ άιιν κνπ γείηνλα πνπ ήηαλε θνκκνπληζηήο, δε δηακαξηπξήζεθα, αθνύ δελ ήκνπλ θνκκνπληζηήο. Όηαλ ιίγν πην καθξηά πηάζαλε θαη θάηη θαζνιηθνύο Γεξκαλνύο, δε δηακαξηπξήζεθα, αθνύ δελ ήκνπλ θαζνιηθόο. Όηαλ όκσο ήξζαλ λα πηάζνπλ εκέλα, δε βξέζεθε πηα θαλείο λα δηακαξηπξεζεί! Απηό δελ πξέπεη πνηέ λα ην μερλάκε, γηαηί γηα πνηνλ ρηππά ε θακπάλα, ρηππά γηα ηνλ θαζέλα καο θαη γηα όινπο». Ειέλε Αξβειέξ, «Ηκέξα Λλήκεο», Χξνληθά, έθδνζε ηνπ Ιεληξηθνύ Θζξαειηηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Ειιάδνο, η. Ιζ', ηεύρ. 201, Θαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2006, ζ σολικό εγσειπίδιο Γ Λςκείος, Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ (από το 1815 έως σήμερα), εκδ. ΟΔΓΒ, Αθήνα 2007, ζ

7 ΔΡΓΑΙΑ Δ ΟΜΑΓΔ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1: ΟΛΔ ΟΙ ΟΜΑΓΔ Οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ: α) Πιεθηξνινγήζηε γηα λα ζπλδεζείηε κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο γηα ην Οινθαύησκα Yad Vashem. β) ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην ζύλδεζκν The Auschwitz Album. (=ην άικπνπκ ηνπ Άνπζβηηο). γ) Να παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ηηο εηθόλεο από ην ζηξαηόπεδν ζπγθεληξώζεσο ηνπ Άνπζβηηο 7. Ση ζαο πξνθαιεί εληύπσζε; Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζαο θπξηεύνπλ αληηθξίδνληαο ηηο θσηνγξαθίεο απηέο; Πνηα εξσηήκαηα ζα κπνξνύζαλ λα βαζαλίδνπλ ηνλ θαζέλα από καο ζήκεξα πνπ αληηθξίδεη ηηο θσηνγξαθίεο απηέο 8 ; 7 Σν άικπνπκ πεξηιακβάλεη θσηνγξαθηθό πιηθό κε ζθελέο από ηε κεηαθνξά ησλ θξαηνπκέλσλ πξνο ην ζηξαηόπεδν ηνπ Άνπζβηηο, ηε δηαδηθαζία «επηινγήο» ηνπο, θαζώο θαη όςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζ απηό. Αλακέλεηαη όηη νη εηθόλεο ζα «κηιήζνπλ» από κόλεο ηνπο ζηνπο καζεηέο θαη ζα αγγίμνπλ επαίζζεηεο ρνξδέο ηεο ςπρήο ηνπο. 8 Αλακέλεηαη όηη ζα ηεζνύλ από ηνπο καζεηέο εξσηήκαηα /δεηήκαηα πξνο δηεξεύλεζε, όπσο: Ση είλαη αθξηβώο ην νινθαύηωκα; Πνηεο ήηαλ νη δηαζηάζεηο ηνπ; Με πνηνπο ηξόπνπο θαη κέζα κεζνδεύηεθε ε ζπζηεκαηηθή απηή γελνθηνλία; Πνην ήηαλ ην ηδενινγηθό ππόβαζξν πνπ νδήγεζε ζε απηό ην έγθιεκα θαη πνηνη ήηαλ νη εζηθνί απηνπξγνί ηνπ; 7

8 δ) Να πιεθηξνινγήζεηε wiki/οινθαύησκα γηα λα ζπλδεζείηε κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Βηθηπαίδεηα. ε) Να κειεηήζεηε ηελ πξώηε παξάγξαθν ηεο αξρηθήο ζειίδαο, γηα λα απαληήζεηε ζην πξώην εξώηεκα. ζη) Να επηιέμεηε από ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηεο αξρηθήο ζειίδαο ην 1. Δηπκνινγία θαη ρξήζε ηνπ όξνπ θαη ην 3. Θύκαηα, γηα λα απαληήζεηε ζην δεύηεξν θαη ηξίην εξώηεκα. 1. Πνην γεγνλόο πεξηγξάθεηαη κε ηνλ όξν Οινθαύηωκα, ζύκθσλα κε ηελ Βηθηπαίδεηα 9 ; 2. Από πνύ πξνέξρεηαη ε ιέμε νινθαύηωκα θαη πώο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα; 9 Αλακέλεηαη όηη νη καζεηέο ζα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ Οινθαύηωκα θαη ζα αληηιεθζνύλ όηη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα λα δειώζεη ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό γεγνλόο, ηε λαδηζηηθή γελνθηνλία θαηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν. 8

9 3. Από πνηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πξνέξρνληαλ ηα ζύκαηα ηνπ Οινθαπηώκαηνο 10 ; 10 Αλακέλεηαη λα δηαζαθελίζνπλ όηη παξόιν πνπ ν όξνο Οινθαύηωκα ρξεζηκνπνηείηαη από πνιινύο κόλν γηα ηε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ (πνπ ήηαλ ηα θπξίσο ζύκαηα), εληνύηνηο, κέζα ζηα ζύκαηα πεξηιακβάλνληαη πνηθίιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (εζληθέο, θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο) πνπ δελ πξέπεη λα ηζνπεδώλνληαη πίζσ από γεληθεύζεηο. 9

10 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 Κοινή οδηγία ππορ όλερ ηιρ ομάδερ: Να παξνπζηάζεηε ζπλνπηηθά ηηο ηέζζεξηο θάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζην Οινθαύησκα, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Raul Hilberg (όπσο απηή δίλεηαη ζην θύιιν εξγαζίαο). Θα ζαο βνεζήζνπλ νη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζεκεηώλνληαη ζε θάζε θάζε κέζα ζηελ παξέλζεζε. Κάζε νκάδα, ζα αλαιάβεη λα κειεηήζεη πεξηζζόηεξν κία θάζε, όπσο θαίλεηαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Πηγέρ διεπεύνηζηρ: (Βηθηπαίδεηα, ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα αλαδήηεζε ιήκκαηνο Οινθαύηωκα) (ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) > e-book ηεο Ακαιίαο Ζιηάδε > Αδόιθνο Χίηιεξ: ν εγέηεο θαη ε επνρή ηνπ > Κεθάιαην 16 ν, Φπιεηηθή θαη εμνληωηηθή πνιηηηθή ηνπ Χίηιεξ) (ςεθηαθόο θάθεινο από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ κε ηίηιν Ο θαζηζκόο θαη ν λαδηζκόο ζηελ Δπξώπε) > Β ελόηεηα, ζύλδεζκνη: Από ηνλ αληηζεκηηηζκό θαη ηελ αληηεβξαϊθή πνιηηηθή ζηε καδηθή εμόληωζε θαη ηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξωζεο, Δγθιήκαηα ηωλ Γεξκαλώλ θαη ηωλ ζπλεξγαηώλ ηνπο ζηηο ρώξεο πνπ θαηέθηεζαλ, Δμόληωζε ηωλ ηζηγγάλωλ θαη άιιωλ πιεζπζκηαθώλ νκάδωλ Α Ομάδα: Α θάζε: Σαςηοποίηζη και πποζδιοπιζμόρ (Νόκνη Νπξεκβέξγεο) Β Ομάδα: Β θάζε: Οικονομικέρ διακπίζειρ και αποκλειζμόρ (Πξόγξακκα Αξηνπνίεζεο) 10

11 Γ Ομάδα: Γ θάζε: ςγκένηπωζη (γθέην, ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο, ζηξαηόπεδα θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο) Γ Ομάδα: Γ θάζε: Δξόνηωζη (Σάγκαηα εμόλησζεο, Πξόγξακκα Δπζαλαζίαο Σ-4, θηλεηνί ζάιακνη αεξίσλ, ζηξαηόπεδα ζαλάηνπ) 11

12 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3: Α Ομάδα Πηγή διεπεύνηζηρ: (Βηθηπαίδεηα, ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα αλαδήηεζε ιήκκαηνο Οινθαύηωκα) 1. Ση ππνζηήξηδαλ νη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ «Άδεηα Καηαζηξνθήο ηεο Εσήο πνπ Γελ Αμίδεη λα Εεη», ην νπνίν αλαδσπύξσζε ην γεξκαληθό θίλεκα ηεο Δπγνληθήο; 2. Πώο ζπλδένληαη νη απόςεηο ηνπο κε ηελ αληηκεηώπηζε εθ κέξνπο ησλ Ναδί ησλ ζπκάησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο σο ππαλζξώπσλ (Untermenschen), θαζώο θαη κε ην ρηηιεξηθό Πξόγξακκα Δπζαλαζίαο Σ-4; Β Ομάδα Πηγή διεπεύνηζηρ: (ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) > e-book ηεο Ακαιίαο Ζιηάδε > Αδόιθνο Χίηιεξ: ν εγέηεο θαη ε επνρή ηνπ > Κεθάιαην 16 ν, Φπιεηηθή θαη εμνληωηηθή πνιηηηθή ηνπ Χίηιεξ) 1. ε πνηεο ζεσξίεο βαζίζηεθε ε πνιηηηθή ηνπ Υίηιεξ, ζύκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα; 12

13 2. Πώο ζπζρεηίδνληαη νη αληηιήςεηο ηνπ Υίηιεξ κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνύ δαξβηληζκνύ; Γ Ομάδα Πηγή διεπεύνηζηρ: (ςεθηαθόο θάθεινο από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ κε ηίηιν Ο θαζηζκόο θαη ν λαδηζκόο ζηελ Δπξώπε) > Α ελόηεηα, ζύλδεζκνο: Η δηαλνεηηθή θαη ηδενινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπ λαδηζκνύ 1. Να αληρλεύζεηε κέζα από ηα απνζπάζκαηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ Jeffrey Herf «Αληηδξαζηηθόο Μνληεξληζκόο» ηηο απόςεηο ησλ ζπληεξεηηθώλ επαλαζηαηώλ ζρεηηθά κε ηνλ αληηζεκηηηζκό, ηελ ηδέα ηεο θνηλόηεηαο θαη ηεο αλσηεξόηεηαο ηνπ γεξκαληθνύ ιανύ. 2. Να ζπζρεηίζεηε ηηο πην πάλσ απόςεηο κε ηε λαδηζηηθή ηδενινγία πνπ είρε σο αθξαία ζπλέπεηα ην Οινθαύησκα. 13

14 Γ Ομάδα Πηγή διεπεύνηζηρ: (Διιεληθή Πύιε Παηδείαο, Γεκήηξε Κνπηάληνπ: Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οινθαπηώκαηνο) 1. Να πεξηγξάςεηε ηηο εηθόλεο θαη λα ηηο ζρνιηάζεηε ζε ζρέζε κε ην πώο παξνπζίαδε ε λαδηζηηθή πξνπαγάλδα ηνπο Δβξαίνπο. 2. Να θαηαγξάςεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο θαιιηεξγνύζαλ νη Ναδί ζε κηθξά παηδηά θαη ζε λένπο αξλεηηθά ζηεξεόηππα γηα ηνπο Δβξαίνπο. σεδιαζμόρ ζεναπίος: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο 14

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα